Issuu on Google+

ျမန္မာႏိုငင ္ သ ံ ားမ်ားဆိင ု ္ရာ ဗုဒဘ ၶ ာသာအဖြဲ႕ (ဆီြဒင္ႏင ို ္င)ံ ၏ (၇)ၾကိမေ ္ ျမာက္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ မွတတ ္ မ္း ရလဒ္မ်ား (၂၀၁၁ခုႏစ ွ ္ ဇူလင ို လ ္ ၂၄)

(၇)ၾကိမ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴပြဲ-(၃)ရက္တာ တရားစခန္းပြဲ အခမ္းအနား သို႕ ဆရာေတာ္ ဥဳးနႏၷစာရ၊ ဆရာေတာ္ဥဳးေသာပန၊ ဆရာေတာ္ ဥဳးဥပရတၦန (သီရိလကၤာ)၊ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ ဥဳးေဃာသိက (ဂ်ာမဏိ)၊ ဆရာေတာ္ ဥဳး၀ိသုဒၵ (ေနာ္ေ၀း) စုစုေပါင္း သံဃာေတာ္(၅)ပါးႏွင့္ အတူ လူပရိသတ္ ၁၅၀ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကပါသည္။

အခမ္းနားကို နေမာဒႆသံုးၾကိမ္ျဖင့္ နံနက္ ၉နာရီ၂၀မိနစ္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ဆရာေတာ္

မ်ား၏ အဆံုးအမ ၾသ၀ါဒမ်ား နာယူျခင္း၊ ၀ါဆိုသကၤန္းကပ္လွဴျခင္း၊ တစ္ႏွစ္စာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း

၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းရည္ဇူးေငြအျဖစ္ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ေက်ာင္းအလွဴရွင္ တကာ/တကာမ မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ႏွင့္တကြ ဘုရားရုပ္ပံုေတာ္ ကားခ်ပ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ိးျမွင့္ျခင္း၊ ဥကၠဌမွ လက္ရွိ

အေျခအေနႏွင့္ ေက်ာင္းရွာေဖြေရး အေျခ အေနမ်ား အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ လာမည့္တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ေက်ာင္းရည္ဇူးေငြ အလွဴရွင္ မ်ားအား ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း၀ယ္ယူႏိုင္ေရး ဒါနအလွဴရွင္ အသစ္မ်ားကို စာရင္းေပးသြင္း ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ရန္ ေကာက္ခံေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သံဃာေတာ္မ်ားအား ေန႕ဆြမ္း

ႏွင့္ ခဲဖြယ္ ေဘာစဥ္မ်ား ဆက္ကပ္ လွဴဒါန္းခဲ့ၾကပါသည္။ လူပရိတ္သတ္မ်ားကိုလည္း ဒန္ေပါက္ ၾကက္သား၊ အမဲသားမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကႊ်းေမြးခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားကို ေန႕ခင္း ၁နာရီတြင္ ျပန္လည္ က်င္းပခဲ့ျပီး ဓမၼစၾကာရြတ္ဖတ္ သရယ္ဇယ္ျခင္း၊

ဂ်ာမဏီဆရာေတာ္၏ ဗုဒၶဓမၼ ဂိမ္းပေလယာ အစီစဥ္ကို ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရား၏ ကိယ ု ္ေရးသမိုင္းကို ေမးခြန္း

(၂၅)ခုျဖင့္ ေမးျမန္၍ ဆုေငြ (၁၅၀၀)ခရိုနာ ျဖင့္ လူပရိတ္သတ္ မ်ားအား ဗုဒၶဓမၼ ဗဟုသုတမ်ားကို

တိုးပြားေအာင္ မွ်ေ၀ေပးခဲ့ပါသည္။ ထိ႕ု ေနာက္ မိမိတို႕ ျမန္မာႏို္င္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ (ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ) ၏ ဦးေဆာင္ေကာ္မီ၀င္မ်ားမွ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း မိမိတို႕ တာ၀န္ယူလုပ္ေဆာင္ခဲ့ျပီးေသာ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို တကာ/ တကာမ လူပရိတ္သတ္မ်ားအား ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

အေထြေထြ ေဆြးေႏြးမွဳ အစီအစဥ္တြင္ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွာေဖြ ၀ယ္ယူႏိုင္ေရး အစီအစဥ္မ်ား အတြက္

စေတာ့ဟုန္းျမိဳ႕မွ ဆီြဒင္ တကာ/တကာမမ်ားမွ ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳျခင္းမ်ား၊ ယာယီ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ကိစၥမ်ား၊

ဆြမ္းကြမ္းအစီအစဥ္ကိစၥမ်ား၊

လူပရိတ္သတ္မ်ား၏

ေဆြးေႏြး

ဥပသကာအဖြဲ႕လိုအပ္မွဳမ်ား၊

အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္

အတူ

စသည့္

အခ်က္သံုးခ်က္ကို

ေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႕ေနာက္

သံဃာေတာ္မ်ားမွ ေရစက္ခ် တရားနာ အမွ်ေ၀ ခဲ့ၾကပါသည္။ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွာေဖြေရးတြင္ ဆီြဒင္

အင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦးမွ လည္း အခေၾကးေငြမယူဘဲ ေမတၱာေစတနာျဖင့္ လိုက္ပါ ၾကည့္ရွဳ႕ စစ္ေဆး ေပးေနေၾကာင္း လည္း သိရွိရပါသည္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား.......... (၁) ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းရွာေဖြ ၀ယ္ယူႏိုင္ေရးအတြက္ (၅)ဦး ေကာ္မီတီအား လူထုပရိတ္သတ္မွ ေရႊးခ်ယ္ ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ေရႊးခ်ယ္ခံရသူမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္။ ၁။ Mirjam Bäckman Kanerva ၂။ Jarmo Kanerva


၃။ ဦးေအာင္တင့္

၄။ ေဒၚသန္းသန္း ၅။ ကိုခိုင္ထူး တို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ျပီး ဌင္းအဖြဲ႕အား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အ၀ေပး၍ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ ဆံုးျဖတ္ရန္ ဥကၠဌမွ တာ၀န္အပ္ႏွင္းေပးခဲ့ပါသည္။ (၂) ဆရာေတာ္ ဥဳးနႏၷစာရမွ

(၀၁/၀၈/၂၀၁၁)ရက္ေန႕တြင္ ေျပာင္းေရြ႕ေနထိုင္ေတာ့မည့္ ယာယီ

ဘုန္းၾကီးေက်ာင္းကို တိရတနာေက်ာင္း အျဖစ္ အမည္ေပးသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ယာယီေက်ာင္း၏ ဌါးရမ္းခ တ၀က္ျဖစ္သည့္ တစ္လ (၂၀၀၀) ခရိုနာကိုလည္း မည္သူမဆို ေစတနာ သဒၵါတရား အနည္း အမ်ားမဆို ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏိုင္ပါေၾကာင္းလည္း ေဆြးေႏြးအသိေပး ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။

(၃) ပစၥည္းေလးပါးအတြက္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေစႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပသကာအဖြဲ႕ကို ေအာက္ပါ တကာ မ်ားျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ ဖြဲ႕စည္းေပးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ၁။ ကိုသိန္းစိုး ( Hallsberg )

၂။ ကိုေဇာ္မ်ဳိးလိွဳင္ ( Hallsberg ) ၃။ ကိုတိုး၀င္း ( Örebro )

၄။ ကိုေမာင္၀င္း (တိုင္းမွဴး) ( Örebro ) ၅။ ကိုေက်ာ္မင္းစိုး (အရံဥပသကာ) ( Örebro )

ဌင္းဥပသကာအဖြဲ႕ကို အတြင္းေရးမွဴးမွ ၾကီးၾကပ္သြားေစမည္ျဖစ္သည္။ အခမ္းအနားကို ညေန ၅နာရီတြင္ ဗုဒၶသာသနံ စိရံတိဌတု သံုးၾကိမ္ရႊတ္ဆိုျပီး ပထမေန႕ အခမ္းအနားကို ျပီးဆံုးေစခဲ့ပါသည္။ (၂၅ရက္မွ ၂၇ရက္ေန႕)ထိ သံုးရက္တာ တရားစခန္းကို ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ပါ သည္။

ေလးစားသမွဳျဖင့္ ကိုေဇာ္မ်ဳိးလိွဳင္

သတင္းႏွင့္ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားဆိုင္ရာ ဗုဒၶဘာသာအဖြဲ႕ (ဆီြဒင္ႏိုင္ငံ)


ေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္း