Page 1

ဝါတြငး္ ကာလနဲ႔ အိမေ ္ ထာင္ျပဳျခင္း ျမန္မာဗုဒဘ ၶ ာသာ အမ်ားစု လဲြေနတတ္တဲ့ အ႐ုးိ စဲေ ြ နတဲ့ အလဲေ ြ တြထမ ဲ ွာ ဝါတြငး္ ကာလနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အလဲြေလးေတြလည္း အမွတမ ္ ွား

ရွေ ိ နျပန္ပါတယ္။

အလဲေ ြ တြၾကားထဲက

ဝါတြင္းကာလ ဘာမလုပရ ္ ၊

၀ါတြငး္ ကာလ

ညာမလုပရ ္

အိမေ ္ ထာင္မျပဳရ

စတဲ့အေျပာအဆုိ

ဆုတ ိ အ ဲ့ ခ်က္ကလည္း

ေတာ္ေတာ္က်ယ္က်ယ္ ျပန္ျ႔ ပန္ျ႔ ဖစ္ေနတဲ့ အလဲတ ြ စ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ါမ၀င္ခင္ အိမေ ္ ထာင္ျပဳမွ ျဖစ္မယ္၊ ၀ါကၽြတ္မွ

အိမေ ္ ထာင္ျပဳၾကမယ္ဆတ ုိ ဲ့

အ႐ုိးစဲြေနတဲ့

ဒီအခ်က္အေပၚမွာ

မ်က္ေမွာက္ေခတ္လင ူ ယ္

အေတာ္မ်ားမ်ား ဘ၀င္မက် ျဖစ္လာၾကတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၀ါတြငး္ ကာလ အိမေ ္ ထာင္မျပဳရ ဆုတ ိ ဲ့ ဒီအယူအဆဟာ

ဘုရားရွင္ေဟာၾကားေတာ္မ၊ူ

သတ္မတ ွ ေ ္ တာ္မခ ူ တ ဲ့ ာလားလုိ႔

ေမးလာသူေတြလည္း

ရွပ ိ ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာမွာ ဝါတြငး္ ကာလ အိမေ ္ ထာင္ျပဳျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းကုလ ိ ည္း နည္းနည္းေလးေတာ့ လဲေ ြ နတတ္တဲ့ အလဲတ ြ စ္ခုအျဖစ္ တင္ျပရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲျ့ ပန္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ ၀ါတြငး္ ဆုတ ိ ဲ့ အေခၚအေ၀ၚဟာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ါဆု၀ ိ ါကပ္ျပဳရမယ္ ဆုတ ိ ဲ့ ၀ိနည္းဥပေဒ ပညတ္သတ္မတ ွ ၿ္ ပီးခ်ိနမ ္ သ ွ ာ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ါဆု၀ ိ ါကပ္ျပဳေနတဲ့ သုးံ လတာကာလကုိ ရည္ရယ ြ ၿ္ ပီး ေခၚေ၀ၚသုးံ စဲၾြ ကတဲ့

ေ၀ါဟာရျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ၀ါတြငး္ ဟာ

လူေတြအတြကေ ္ တာ့

မုးိ တြင္းကာလပါပဲ။

ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ါတြငး္ သုးံ လကာလပတ္လံးု တစ္ျခားတစ္ေနရာသုိ႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မမူဘဲ ကုယ ိ ၀ ္ ါဆုိရာ ေက်ာင္းတုက ိ အ ္ ရာမ္တင ြ း္ မွာပဲ

ေနထုင ိ သ ္ တ ီ င္းသုးံ ၾကဖုိ႔

သတ္မတ ွ ထ ္ ားတဲ့

၀ိနည္းဥပေဒဟာ

၀ါတြင္းကာလမွာ အိမေ ္ ထာင္မျပဳရဘူးဆုတ ိ ဲ့ လူေတြၾကားမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အခ်က္နဲ႔ ဘာမွမသက္ဆင ို ပ ္ ါဘူး။ ဘယ္သက ူ ဘယ္လုိ

စတင္ခတ ဲ့ ယ္၊

ဘယ္တန ု း္ ကစၿပီး

ေပၚေပါက္ခတ ဲ့ ယ္ဆတ ုိ ာကုိ

အတိအက်

ေျပာလုိ႔မရတဲ့ ၀ါတြငး္ ကာလ အိမေ ္ ထာင္မျပဳရ ဆုတ ိ ဲ့ ဒီယၾုံ ကည္ခ်က္ဟာ ဘုရားေဟာ မဟုတတ ္ ာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ ပိဋကတ္မာွ ပါတဲအ ့ ခ်က္လည္း မဟုတပ ္ ါဘူး။ ၀ါတြငး္ ကာလမွာ အိမေ ္ ထာင္မျပဳရဘူး

ဆုတ ိ ဲ့ သတ္မတ ွ ခ ္ ်က္ေတြ ရွတ ိ ယ္ဆိရ ု င္ ၀ါဆုိဖုိ႔ ပညတ္ခ်က္ေတြ မသတ္မတ ွ ခ ္ ်ိနတ ္ န ု ္းက ဘယ္လို သတ္မတ ွ ၾ္ ကသလဲဆတ ုိ ာ စဥ္းစားစရာပါ။ ဘုရားရွင္အေနနဲ႔ ၀ါဆုဖ ိ ုိ႔ ၀ိနည္းဥပေဒ သတ္မတ ွ ခ ္ ်ိနဟ ္ ာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူၿပီး

ႏွစေ ္ ပါင္းႏွစဆ ္ ယ္ေက်ာ္ေနာက္ပိင ု း္ မွ

ေပၚေပါက္ခတ ဲ့ ာပါ။

၀ါတြင္းကာလနဲ႔

ပတ္သက္ၿပီး ဘုရားရွငဟ ္ ာ ရဟန္းေတာ္မ်ားအတြကသ ္ ာ သီးသန္၀ ႔ ိနည္း ဥပေဒထားကာ ပညတ္ခ်က္ပဲ

ရွပ ိ ါတယ္။ လူေတြအတြက္ ၀ါတြငး္ ကာလမွာ ဘာမလုပရ ္ ဘူး၊ ဘယ္မသြားရဘူး စတဲ့ ဥပေဒ သတ္မတ ွ ခ ္ ်က္ မရွပ ိ ါဘူး။ တစ္ခေ ု တာ့ရတ ွိ ယ္ ဥပုသေ ္ န႔ေတြမာွ ဥပုသသ ္ လ ီ ေစာင့္ ေစလုတ ိ ဲ့ ေဟာၾကားခ်က္ အခ်ိဳ႕ ရွပ ိ ါတယ္။

ဒါကလည္း

၀ါတြင္းကာလမွ

ဥပုသေ ္ န႔မ်ားမွာဥပုသသ ္ လ ီ ေစာင္လ ့ ရ ုိ႔ ပါတယ္။

မဟုတပ ္ ါဘူး။

၀ါတြငး္ မဟုတတ ္ ့ဲ

အခ်ိနေ ္ တြမွာလည္း

ဘုရားရွငဟ ္ ာ လူေတြအတြက္ ကာမဂုဏအ ္ ာ႐ုမ ံ ်ား နည္းေအာင္၊ ကိေလသာမ်ားပါးေအာင္ က်င္ႀ့ ကံ ေနထုိငၾ္ ကဖုသ ိ႔ ာ ေဟာၾကားေလ့ရပ ွိ ါတယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွာ အိမေ ္ ထာင္မျပဳရ၊ ျပဳရင္ဘာျဖစ္မယ္ဆတ ို ဲ့ အထူးတလည္ ေဟာၾကားသတ္မတ ွ ခ ္ ်က္ မရွပ ိ ါဘူး။ သာသနာ့၀န္ထမ္းမ်ားကုေ ိ တာ့ အိမေ ္ ထာင္မျပဳရ၊

ကာမဂုဏေ ္ မထုန္ မမွီ၀ရ ဲ ဆုတ ိ ာကုိေတာ့ အထူးသတ္မတ ွ ္ ပညတ္ေတာ္မပ ူ ါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အိမေ ္ ထာင္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘုရားရွင္ အထူးေဟာေတာ္မတ ူ ဲ့အခ်က္က အိမေ ္ ထာင္ျပဳၿပီး ေနာက္ပိင ု ္း အိမေ ္ ထာင္ေရး

ကုိ ဘယ္လိအ ု ဆင္ေျပေအာင္ ေနထုင ိ ရ ္ မယ္အ ့ ခ်က္နဲ႔ အိမေ ္ ထာင္ျပဳသူ လင္ေယာက်္ား ဇနီးမယားတုိ႔


လုက ိ ္နာက်င္ႀ့ ကံရမယ့္ တာ၀န္မ်ား၊ အိမေ ္ ထာင္ေရးကုိ ထိခက ုိ ပ ္ ်က္ျပားေစမယ္အ ့ ျပင္ သံသရာပါ ဒုကၡ ေရာက္ေစမယ့္ အိမေ ္ ထာင္ေရး ေဖာက္ျပန္မမ ႈ ်ားကုိ မျပဳလုပၾ္ ကဖုိ႔ ပညတ္သတ္မတ ွ ေ ္ တာ္ မူေပးတဲ့ အခ်က္ပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဆုတ ိ အ ဲ့ ခ်က္မဟုတပ ္ ါဘူး။ ဒီလဆ ုိ ရ ုိ င္

ဘယ္အခ်ိနမ ္ ွာ

ဘုရားေဟာမဟုတတ ္ ဲ့

အိမေ ္ ထာင္ျပဳရမယ္၊

ဒီ၀ါတြငး္ ကာလ

ဘယ္အခ်ိနမ ္ ွာ

အိမေ ္ ထာင္မျပဳရဘူး

အိမေ ္ ထာင္မျပဳရဆုတ ိ ဲ့

သတ္မတ ွ ခ ္ ်က္ဟာ

ျမန္မာျပည္မာွ ဘာေၾကာင့္ ေလးေလးနက္နက္ ရွေ ိ နၾကတာလဲလုိ႔ ေမးစရာ ရွပ ိ ါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ ေရွးအစဥ္လာကတည္းက ဘုရားသာသနာကုိ

အ႐ုးိ စဲလ ြ ာခဲတ ့ ဲ့

အလြနသ ္ တ္၀င္

အခ်က္ေတြျဖစ္ႏင ုိ ပ ္ ါတယ္။

ယုၾံ ကည္ၾကၿပီး

ဘာသာေရးကုိ

ေရွးကလူႀကီးသူမမ်ားဟာ

အထူးအေလးထားတဲ့

သူမ်ား

ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ရဟန္းေတာ္မ်ား ၀ါတြငး္ ကာလ ၀ါဆု၀ ိ ါကပ္ျပဳၾကတဲ့ အခ်ိနမ ္ ာွ ဗုဒဘ ၶ ာသာ၀င္ေတြ ျဖစ္တဲ့

လူေတြအေနနဲလ ႔ ည္း ကာမဂုဏအ ္ ာ႐ုမ ံ ်ားနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတဲ့ ဒီအမ ိ ္ေထာင္ျပဳ သားေမြးျခင္း ကိစမ ၥ ်ားကုိ

မလုပၾ္ ကဘဲ တစ္ႏစ ွ ္ပတ္လံးု အလုပမ ္ ်ားနဲသ ႔ ာ အခ်ိနက ္ န ု ေ ္ နၿပီး မုိးတြငး္ ကာလမွာသာ အနားရၾကတဲ့ အခ်ိနေ ္ လးမွာ

ကုသလ ို ေ ္ ကာင္းမႈမ်ား

မ်ားမ်ားလုပျ္ ဖစ္ၾကဖုိ႔

ႀကိဳးစားအားထုတရ ္ င္း

၀ါတြငး္ ကာလမွာ

အိမေ ္ ထာင္ျပဳျခင္းကုိ အထူးတလည္ မျပဳလုပၾ္ ကျခင္း ျဖစ္ႏိင ု ပ ္ ါတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ စဥ္းစားမိတာက ၀ါတြင္းကာလဟာ

မုးိ ရာသီကာလ

ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္

မဂၤလာအခမ္းအနားမ်ား

က်င္းပျပဳလုပဖ ္ အ ုိ႔ တြက္

မိးု အဆက္မျပတ္ရာြ မႈက အခက္အခဲျဖစ္ေစႏုင ိ တ ္ ဲ့ အေၾကာင္းတစ္ချု ဖစ္ေစသလုိ မုိးရာသီကာလ သီးႏွစ ံ ပါး စုက ိ ပ ္ ်ိဳးထားခ်ိနမ ္ ်ားျဖစ္လိ႔ု ျဖစ္ႏင ုိ ပ ္ ါတယ္။

ဒါေၾကာင့္

စား၀တ္ေနေရးအရလည္း မုးိ တြငက ္ ာလ

အခက္အခဲ

အိမေ ္ ထာင္ျပဳျခင္းကုိ

ျဖစ္ႏင ုိ တ ္ အ ဲ့ ခ်က္ေၾကာင္လ ့ ည္း

မျပဳလုပၾ္ ကဘဲ

ေရွာင္ၾကဥ္ၾကတာ

ျဖစ္ႏင ုိ ပ ္ ါတယ္။ ဒီအစဥ္အလာမ်ားဟာ အခုေခတ္ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ ေဗဒင္ယၾတာ ဓာတ္႐က ုိ ္ ဓာတ္ဆင္

ဆရာမ်ားရဲ႕

အိမေ ္ ထာင္ေရးပဲ ၀ါတြင္းကာလ

လက္ခ်က္ေၾကာင့္

မတည္ၿမဲေတာ့သလု၊ိ

အိမေ ္ ထာင္မျပဳရဆုတ ိ ဲ့

၀ါတြငး္ ကာလ

တစ္ခခ ု ပ ု ဲ

အိမေ ္ ထာင္ျပဳရင္ပဲ

ထျဖစ္ေတာ့မလုိ

အစဥ္အလာ

တစ္ခခ ု ုျဖစ္ႏိင ု သ ္ လုိ၊

ေျပာဆုိေဟာေျပာလာၾကရာက

ယုၾံ ကည္မႀႈ ကီးက

လႊမး္ မုိးသက္ေရာက္

လာခဲ့ၾကတာလည္းျဖစ္ႏိင ု ပ ္ ါတယ္။ တကယ္ေတာ့

အိမေ ္ ထာင္ေရး

ဘယ္အခ်ိန္

အဆင္ေျပမႈ

အိမေ ္ ထာင္ျပဳျပဳ

မေျပမႈဆတ ုိ ာ

အိမေ ္ ထာင္ျပဳသူ ျဖစ္ၾကတာပါ။

ႏွစဥ ္ ီးရဲ႕

အေနအထားကုလ ိ က ုိ ၿ္ ပီး

၀ါတြင္းကာလ

အိမေ ္ ထာင္ျပဳမိလုိ႔

အိမေ ္ ထာင္ေရး အဆင္ေျပမႈ မေျပမႈ ျဖစ္ရတယ္ဆတ ုိ ာမ်ိဳး မရွပ ိ ါဘူး။ ၀ါပမွာ အိမေ ္ ထာင္ျပဳသူေတြလည္း အိမေ ္ ထာင္ေရး ျပႆနာေတြ အမ်ားႀကီး ရွေ ိ နၾကပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ တာ၀န္ကယ ို စ ္ ီေက်ပြနၿ္ ပီး အက်င္သ ့ လ ီ

ေကာင္းမြန္ေနမႈကသာ

အဓိကျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္

အိမေ ္ ထာင္ျပဳမႈက

အဓိကမက်ပါဘူး။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဘုရားရွငအ ္ ေနနဲ႔ ၀ါတြင္းကာလ အိမေ ္ ထာင္ မျပဳရဘူးဆုတ ိ ဲ့ အခ်က္ကို

လုးံ ၀ေဟာၾကားေတာ္

မမူဘးူ ဆုတ ိ ဲ့

အခ်က္ကေတာ့

အေသအခ်ာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေနရာမွာ ၀ါတြငး္ ကာလ အိမေ ္ ထာင္မျပဳျခင္းကုိ ဘုရားေဟာလုိ႔ မျပဳတာလုိ႔ မမွတၾ္ ကဘဲ ၀ါတြင္းကာလ အခုက ိ ္အတန္ေ ႔ လးမွာ

ကိေလသာ

အာ႐ုက ံ ာမဂုဏမ ္ ်ား

နည္းေနေစဖုိ႔နဲ႔

ကုသလ ို ေ ္ ကာင္းမႈမ်ား

မ်ားမ်ားလုပခ ္ င ြ ့္ ရေစဖုိ႔ အိမေ ္ ထာင္ျပဳျခင္းကုိ မျပဳၾကျခင္း ျဖစ္တယ္လုိ႔ လက္ခယ ံ ၾုံ ကည္လက ို ၾ္ ကရင္ အလြနေ ္ ကာင္းပါတယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့

၀ါတြငး္ ကာလမွာ

လူေတြလည္း

အိမေ ္ ထာင္မျပဳရ၊

ေမထုနမ ္ ျပဳရ၊ ရွစပ ္ ါးသီလပဲ ေဆာက္တည္ၿပီး ေနရမယ္ဆတ ုိ ဲ့ သတ္မတ ွ ေ ္ ဟာၾကားခ်က္ မရွပ ိ ါဘူးဆုတ ိ ာပါ။


မိမတ ိ ိ႔အ ု ေနျဖင့္ ၀ါတြငး္ ကာလ အိမေ ္ ထာင္ျပဳလုက ိ လည္း ျပဳႏုင ိ ၾ္ ကပါတယ္။ ၀ါတြငး္ ကာလ အိမေ ္ ထာင္ျပဳ လုိ႔ အပၸါယ္ငရဲ လားရတယ္ဆတ ုိ ာ မရွိပါဘူး။ အိမေ ္ ထာင္က်ၿပီး အိမေ ္ ထာင္ေရးေဖာက္ျပန္လုိ႔ ကာေမသု မိစၧာစာရကံ

က်ဴးလြနလ ္ ုိ႔

အပါယ္ငရဲ

ဒါေၾကာင့္

၀ါတြငး္ ကာလနဲ႔

အိမေ ္ ထာင္ျပဳျခင္းသည္

၀ါတြင္း၀ါပ

အဓိကမက်ဘဲ

အိမေ ္ ထာင္က်ၿပီး

၀ါဆိခ ု ်ိနေ ္ ၾကာင့္ အိမေ ္ ထာင္ေရး

တုေ ိ႔ တြအမ ိ ္ေထာင္ျပဳေရးကုိ

မေဖာက္ျပန္မက ႈ သာ

အလဲြတစ္ခအ ု ျဖစ္ တင္ျပလုက ိ ရ ္ ပါတယ္။ စာေရးသူ = အရွင၀ ္ စ ိ တ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

လားရတာပဲ

ရွပ ိ ါတယ္။

ဘာမွမသက္ဆိင ု တ ္ အ ဲ့ တြက္

ဘုနး္ ႀကီးေတြရ႕ဲ

ထိခက ုိ တ ္ ယ္ဆတ ို ာ မေတြးၾကဖုိ႔နဲ႔ အိမေ ္ ထာင္ျပဳလုက ိ ေနာက္ပင ုိ း္ အိမေ ္ ထာင္ရွငႏ ္ စ ွ ဥ ္ ီးတုရ ိ႔ ႕ဲ

အဓိကက်ပါေၾကာင္း

ထပ္ေလာင္းေျပာဆုရ ိ င္း

တာ၀န္ေက်မႈနဲ႔

လဲေ ြ နတတ္တဲ့

ဝါတြင္းကာလနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း  
ဝါတြင္းကာလနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း  

စာေရးသူ = အရွင္၀ိစိတၱ (မနာပဒါယီ)