Page 1

ဘုရား ပရိနဗ ိ ာၺ န္ စံကာနီး ေနာက္ဆးံု စကား ...... ၃၁ဘံုေတြကေတာ့ ျဗဟၼာဘ ့ ံု ၂၀ဘံု နတ္ဘုံ ၆ဘံု လူဘ ႔ ံု ၁ဘံု

အပါယ္၄ဘံု မိမပ ိ ါ၀င္ေနပါေသးတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ပရိနဗ ိ ၺာန္ စံ၀င္ခါနီးအခ်ိနမ ္ ာွ မွာခဲတ ့ ဲမ ့ ာွ တမ္းေလးကေနာက္ဆးံု စကားေလးျပီးတာနဲ့

ပရိနဗ ိ ၺာန္စသ ံ ြားတာပါ။ ၀ရဓမၼာသခၤါရ အပၸမာေဒနသံပါေဒထ။ ခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတုိ ့ ငါဘုရား ပရိနဗ ိ ၺာန္ စံကာနီး ေနာက္ဆုးံ စကား မွာၾကားမယ္.. ခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတုိ့ ယခုရရွေ ိ နတဲ ့ ရုပန ္ ာမ္ ႏွစပ ္ ါး ၊ခႏၶာငါးပါး သခၤါရတရားတုိ သ ့ ည္ အျမဲတမ္း ပ်က္ေနတယ္။ အျမဲတမ္းပ်က္ေနတဲ့ ရုပန ္ ာမ္ ၂ပါး ခႏၶာ၅ပါးက အနိစၥ အျမဲမရွပ ိ ါလုိ႔ အသစ္အသစ္ေတြသာ အစားထုိးေနတာကို သိသေ ိ ပးဖုက ိ႔ ို မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆေသာ

၀ိပႆနာ တရားျဖင့ရ ္ ႈပာြ းျပီးေတာ့ ေနရစ္ၾက လုိ ့ မွာၾကားေတာ္ မူပါတယ္။ အခုလည္း ပရိနဗ ိ ာၺ န္စက ံ ာနီးမွာ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းနဲ လ ့ တ ြ လ ္ တ ြ လ ္ ပ္လပ္ ပရိနဗ ိ ၺာန္မစံႏင ုိ ဘ ္ းူ ။ သူရ ့ ႕ဲ ခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတုိ ၀ ့ ပ ိ ႆနာ

မပြားဘဲ ေနရစ္မွာ စိုးရွာလုိ ့ ခႏၶာငါးပါး အျဖစ္ပ်က္ကို ၀ိပႆနာ ရႈျပီးေတာ့ ေနရစ္ၾကပါလုိ ့ မွာခဲရ ့ ွာတယ္။ ျမတ္စြာဘုရား ေမတၱာ ေစတနာပါ။ ဒါတင္မကေသးပါဘူး။ သက္တမ္းရွညတ ္ ဲဘ ့ ရ ု ားရွငေ ္ တြ လက္ထက္မွာ ဆုရ ိ င္ သူတပ ိ့ု ရိနိဗၺာန္ စံသာြ းရင္ တခါတည္း သာသနာပါ ကြယသ ္ ြားတယ္။ သာသနာကုနတ ္ ယ္ ဆုတ ိ ာ

မဂ္ဖလ ုိ ရ ္ တတ္တဲ ့ ၀ိပႆနာတရားေတြ ကုနတ ္ ာပါဘဲ။ ဘုရားတစ္ဆူ ပြငရ ့္ င္ သတၱ၀ါအေပါင္း ႏွစဆ ္ ယ့္ ့ေလးသေခ်ၤ္နဲ ့ ဗုလ ိ ္ေခ်တစ္သန ိ း္ ေခ်ခၽြတရ ္ ပါတယ္။ ဘုရားတစ္ဆရ ူ ဲ ့ တာ၀န္ပါ။ ဒါေပမဲ့ ေ ့ ဂါတမ

ျမတ္စာြ ဘုရားက ဆယ္ေျခာက္သေခ်ၤပဲ ေခ်ခၽြတႏ ္ င ုိ ္ခဲ့ပါတယ္။ ရွစသ ္ ေခ်ၤန့ဲ ့ ဗုလ ိ ေ ္ ခ်တစ္သန ိ ္း က်န္ေသး

တယ္။ အဲလ ့ က ုိ ်န္ခတ ဲ့ ဲ ့အထဲမာွ အခုရိေ ွ နတဲ ့ မိမတ ိ ို ့အပါ၀င္ သတၱ၀ါ အနတၱပါပါတယ္။ သူသာ သာသနာ မထားခဲရ ့ င္ မိမတ ိ ုိ ေ ့ ယာဂီေတြ ၀ိပႆနာတရား မနာႏုင ိ ္ေတာ့ပါဘူး။ ေပ်ာက္သြားပါျပီး။ သာသနာမရွတ ိ ့ဲ ့အခ်ိနမ ္ ာွ လူျဖစ္လုိ ့ တရားနာခ်င္လို့ ေငြသန ိ ္းနဲခ ႔ ်ီ ေလွ်ာက္ေပးအံုး ဘယ္သမ ူ ွ မေဟာနိင ု ေ ္ တာ့ဘးူ တဲ။့

သာသနာကို ျမတ္စြာဘုရားက ၅၀၀၀ ထားခဲတ ့ ဲ့ အထဲမာွ ႏွစေ ္ ပါင္း ၂၅၄၆နွစ္ ကုနသ ္ ြားျပီး။ ေနာက္ထပ္

နွစေ ္ ပါင္း ၂၄၀၀ေက်ာ္ က်န္ေသးတယ္။ သာသနာႏွစေ ္ ပါင္း ၂၄၀၀ေက်ာ္ က်န္ေသးတာ ၀ိပႆနာတရား ကို မနာၾကားေသးပါဘူး။ အားမထုတေ ္ သးပါဘူးလို့ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီအေတြး အေခၚ ဘယ္ေလာက္ မွားယြငး္ ေနပါသလဲဆတ ုိ ာ။ အဲလ ့ ုိ ေနမယ္ဆရ ုိ င္ေတာ့ အမွားၾကီးမွားပါျပီး။ အဲဒ ့ ီ သာသနာ ႏွစေ ္ ပါင္း ၂၄၀၀မွာ မိမန ိ ဲဘ ့ ယ္ေလာက္မ်ား ဆုင ိ သ ္ လဲလုိ ့ စဥ္းစားပါ။ ဒီေန ့ည ကုယ ိ ေ ္ သသြားျပီးတဲ႕

့ေနာက္ေန ့ အဲသ ့ ာသနာ မိမန ိ ဲ့ ဆုင ိ ္ေသးလားဆုေ ိ တာ့ မဆုိငေ ္ တာ့ဘူး။ ဒီေတာ့ ကိယ ု္ န ္ ဲဆ ့ င ုိ တ ္ ့ဲ သ ့ ာသနာ ဟာ မေသခင္ကေလးမွာသာ ဆုင ိ တ ္ ာပါ။ ဒါကုိ သတိရပါ။ တခ်ိဳ႔ ထင္တယ္ ။ ေနာက္ဘ၀ပဲ လူဆက္ျဖစ္ျပီး

သာသနာနဲ ့ ျပန္ၾကံဳရေတာ့ မလိလ ု န ုိ ဲ့ လြယတ ္ ယ္ မထင္လက ုိ ၾ္ ကပါနဲ့။ ဒိ႒ိမေပ်ာက္ေသးတဲ ့ ပုဂိဳၢ လ္မ်ားဟာ သုဂတိေရာက္တာ နည္းပါတယ္။ ဒုကတ ၡ .ိ . အပါယ္သာြ းၾကတာ မ်ားပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဒိ႒ေ ိ တြကို

ပယ္ႏိင ု သ ္ မွ် ပယ္ႏင ုိ ္ေအာင္ မိမတ ိ က ုိ႔ ယ ို တ ္ င ုိ ္ ေလ့က်င့ဘ ္ ုိ့္ လုအ ိ ပ္ပါတယ္။ ကုယ ိ ္ေသတာနဲ့ သ ့ ာသနာနဲ ့


မဆုင ိ ္ေတာ့ဘို ့ပါမ်ားပါတယ္။ ငရဲ၊တိရစ ိ ၦာန္ ျပိတာၱ ဘ၀ ေရာက္သာြ းရင္ သာသနာနဲ ဆ ့ င ုိ လ ္ ို ႔

မရေတာ့ပါဘူး။ မိမတ ိ ို တ ့ ရက္ေနရရင္ သာသနာနဲ တ ့ ရက္ပဆ ဲ င ုိ တ ္ ယ္။ တလေနရရင္ သာသနာဟာ မိမန ိ တ ဲ့ လပဲ ဆုိငတ ္ ယ္။ ေသတာနဲ မ ့ ဆုင ိ ေ ္ တာ့ပါဘူး။ ေသျပီးေတာ့ အပါယ္က်သြား၇င္ေတာ့ သြားျပီးသာ မွတပ ္ ါ။ ဒါေၾကာင့္ အေသမဦးခင္မာွ ဥာဏ္ဥးီ ဖုိ့ အေရးၾကီးပါတယ္။ စား၀တ္ေနေရးဆုတ ိ ာ ေသတဲ့ အထိ

ရွာရမွာပါ။ ဒါေၾကာင္ဘ ့ ုရားမွာခဲတ ့ ဲ ့ စကားကုိ ေလးစားေက်းဇူးတင္ေသာ အားျဖင့္ နားေထာင္တဲ ့အေနနဲ့ ၀ိပႆနာ တရားရႈပြားျခင္း အလုပက ္ ို မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္ ၂၄နာ၇ီမာွ ၁နာရီ ၂နာရီေလာက္ ေန့စဥ္

ေပးၾကည္ၾ့ ကပါလုိ ့ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ပါတယ္။ မိမက ိ ယ ို က ္ ို သနားၾကပါ။ မိမက ိ ယ ို က ္ ို ျပန္ကယ္ပါ။ ၾကံဳတုနး္

ၾကိဳက္တန ု း္ .. ဆုတ ိ ဲအ ့ တုိင္းၾကံဳတဲ့ အခ်ိန္မွာ ၾကိဳက္လက ို ၾ္ ကစမ္းပါ။ သာသနာ ၅၀၀၀ထားခဲတ ့ ဘ ဲ႔ ုရားရွငက ္ ုိ ေလးလည္း ေလးစားၾကပါ။ ကႆပ ဘုရားရွင္ ပရိနဗ ိ ၺာန္ စံတဲ အ ့ ခါမွာ ဓါတ္ေတာ္ကို တစ္လုးံ ထဲ

ထားခဲပ ့ ါတယ္။ အဲ့ဒါကို ေစတီတည္လက ုိ ပ ္ ါတယ္။ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား ကိယ ု ေ ္ တာ္ျမတ္ၾကီးကေတာ့ ငါနဲ့ ့ ငါ့သာသနာ မၾကံဳလုက ိ ္ရတဲ ့ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္း ငါ့ဓါတ္ေတာ္ေတြ ဖူးျပီးေတာ့ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို သတိရၾကပါေစ.. မဂ္ဖလ ုိ ္ ရမဲ႔အလုပေ ္ တြ လုပႏ ္ င ုိ ၾ္ ကပါေစ။ မဂ္ဖလ ုိ ရ ္ မဲတ ႔ ရားေတြ

နာၾကားႏုင ိ ္ၾကပါေစ။ အကၽြတတ ္ ရားရၾကပါေစ .. ၀ိပႆနာတရားနာၾကား အားထုတျ္ ဖစ္ၾကပါေစလု့ိ

့ေစတနာနဲ ့ သူ ရ ့ ဲဓ ့ ါတ္ေတာ္ေတြကုိ အစိပစ ္ ပ ိ ္ အမႊာမႊာကြေ ဲ အာင္ အဓိ႒ာန္ေတာ္မခ ူ ပ ဲ့ ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေဂါတမျမတ္စာြ ဘုရား သခင္ရဲ ့ ဓါတ္ေတာ္ေတြဟာ အစိပစ ္ ပ ိ ္ အမႊာမႊာကြျဲ ပီး ကမ ာၻ ့အရပ္ရပ္မာွ ပ်ံ န ့ ွံ လ ့ ့ုိ

့ေနပါတယ္။ ျမတ္စာြ ဘုရားရဲ႕ ့ ဓါတ္ေတာ္ေတြဖူးျပီးေတာ အ ့ သိဥာဏ္ေတြရ၊ ၀ိပႆနာတရားေတြ ရႈပာြ းၾက အားထုတၾ္ ကနဲ မ ့ ဂ္ဖလ ုိ ္ရတဲ ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြလည္း ကမၻာနဲ ့အ၀ွမး္ မွာလည္း အမ်ားၾကီးရွပ ိ ါတယ္။ ဘုရားရွငက ္ ို ဒီအခ်က္အတြက္ ေက်းဇူးတင္စရာ ေကာင္းလြနး္ ပါတယ္။ ပရိနဗ ိ ာၺ န္ စံကာနီး အခ်ိနမ ္ ာွ ေတာင္ အျခား

ဘုရားေတြကသ ဲ့ ို႔ ေအးေအး ေဆးေဆး မစံႏင ုိ ဘ ္ းူ .. မိဘက သားသမီးကို ပူသလုိ သူတ ႔ ရား မနာလုက ိ္ ရ ္ တဲ႔ ေနာက္ပုင ိ ္း ပုဂိဳၢ လ္ေတြ အကန္း ပုထဇ ု ဥ္ဘ၀နဲ႔ ေသသြားရမွာ သိပစ ္ ိုးရိမျ္ ပီး ပရိနဗ ိ ာၺ န္စက ံ ာနီး အခ်ိနမ ္ ာွ

မွာပါတယ္။ ဘာမွာသလဲဆေ ုိ တာ့… ခ်စ္သား ခ်စ္သမီးတုိ႔ ငါဘုရား ပရိနဗ ိ ၺာန္ စံကာနီး ေနာက္ဆုးံ စကား အျဖစ္ အေရးၾကီးစကား မွာၾကားခဲမ ့ ယ္။ ဒီရပ ု န ္ ာမ္၂ပါး ခႏၶာငါးပါးဆိတ ု ာ ျဖစ္ျပီးပ်က္ေနၾကတယ္။ အဲ့ဒါကို ဆရာေကာင္း သမားေကာင္းထံ နည္းယူျပီးေတာ့ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ႔မဆတဲ သ ့ တိနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ၀ိပႆနာတရား ရႈပြားျပီး ေနရစ္ၾကပါ… လိအ ု႔ ေရးတၾကီး မွာၾကားခဲပ ့ ါတယ္။ ဒါနျပဳၾက၊ သီလျပဳၾက၊ သမထလုပၾ္ ကလုိ့ အေရးတၾကီး မမွာထားခဲပ ့ ါဘူး။ ၁၅မိနစ္ေလးပဲရရပါ။ စိတပ ္ င္ပန္းရင္ လူပင္ပန္းလြနး္ ရင္ ခ်က္ခ်ငး္ တရားထုိငမ ္ တ ွ လ ္ မ ို႔ ရႏုင ိ ပ ္ ါဘူး။ (အေလ့က်င့္ မ်ားလာတဲ႔

ပုဂၢဳလ ိ မ ္ ်ား အေနနဲက ႔ ေတာ့ တရားစိတသ ္ ြငး္ လုက ိ တ ္ ာ နဲ႔ အေမာေျပသြားပါတယ္။) ဒါေၾကာင့္ မပင္ပန္းပဲ အိပေ ္ ရး၀တဲ့ မနက္ပင ို ္း အခ်ိနေ ္ လးကို ၁၅မိနစ္ပဲရရ ဆက္တက ို ္ တရားႏွလုးံ သြငး္ ေပးတာအကိ်ဳး ပိျု ဖစ္ထန ြ း္ ပါတယ္။ အခ်ိန္အမ်ားၾကီး ထုင ိ ျ္ ပီး မထိေရာက္တာထက္ စာရင္ ၁၅မိနစ္ နာရီ၀က္မာွ အျပည့္ႏလ ွ းံု သြငး္ ႏုင ိ တ ္ ာ ပိထ ု ိေရာက္ေစပါတယ္။ 1. 1.ျမင္ရင္ ျမင္တေ ဲ႔ နရာမွာရပ္။ ဆက္ျပီး ဘယ္သူ ဘယ္၀ါ ဘာျမင္တယ္မခြဲျခားန ။့ဲ ျမင္တယ္လိ႔ပ ု ဲ သိရသ ံု လ ိ က ုိ ပ ္ ါ။ ဒီေလာက္ပ။ဲ


2. ၾကားရင္ ၾကားတဲ႔ ေနရာမွာရပ္။ ဘယ္မင္းသား၊ မင္းသမီးရဲ ႔ အသံလု႔ိ မခြျဲ ခားနဲ။႔ ဘယ္သအ ႔ူ သံလား

ဆူညသ ံ လ ံ ား ဘာသံလား နား၀င္ခ်ိဳသံလား မခြျဲ ခားပါနဲ ။့ ကိေလသာ ၾကားမ၀င္ေစနဲ႔။ ၾကားတဲ့ အသံလပ ုိ႔ ဲ သိရသ ံု လ ိ က ို ပ ္ ါ။ 3. အနံရ ံ႔ တာနဲ ရ ့ ပ္ပစ္။ နံတစ ဲ့ တ ိ ေ ္ လး ေပၚရံုပဲ။ ဘာနံည ႔ ာနံလ ႔ ုိ႔ မခြျဲ ခားပါနဲ။႔ အနံ႔ ရတယ္လုိ႔ သိရေ ံု လးသိျပီး ျဖတ္ခ်လုက ိ ္။

4. စားလည္း ၀က္သားၾကက္သား မခြေ ဲ နနဲ ။့ ဘာဟင္း ညာဟင္း မခြဲျခားပါနဲ။့ စားေကာင္းတယ္ မေကာင္းဘူး မခြဲျခားပါနဲ ။့ အရသာေပၚတဲ႔ အခ်ိနေ ္ လးမွာတင္ အရသာေပၚတယ္လို သ ့ ိရသ ံု ျိ ပီး ရပ္ပစ္ပါ။ 5. ထိရင္ ထိတေ ဲ႔ နရာမွာတင္ ရပ္လက ို ပ ္ ါ။ နူးညံတ ့ ယ္ ၾကမ္းတမ္းတယ္ မခြဲျခားပါနဲ႔ ။ ထိတယ္လပ ိ႔ု ဲ သိရေ ံု လး သိေပးလုက ိ ္ပါ။

6. ေတြးရင္ ေတြးမွနး္ သိလက ုိ ္။ ဘာေတြးတယ္လုိ ့ ဆက္မေတြးနဲ။႔ အေတြးေပၚသြားတယ္ ဆုရ ိ ေ ုံ လးသိျပီး ျဖတ္ခ်ပစ္ပါ။ ရပ္ပစ္ပါ။ အဲဒ ့ ါ တရားအားထုတေ ္ နတာပါ။ ၀ိပႆနာတရား အားထုတရ ္ ျခင္း ရည္ရယ ြ ္ခ်က္က ကိေလသာေတြ

ကုနဖ ္ ႕ို ခမ္းဖိ႕ု နည္းဖိ႕ု ပါးဖိ႕ု ေပ်ာက္ဖ႕ို ပါ။ ဘယ္ေနရာမဆုိ ဘယ္အခ်ိနမ ္ ဆုိ တရားအားထုတလ ္ ႔ို ရပါတယ္။ ဒီေျခာက္ခ်က္ကို အဓိက သိေပးေနပါ။ ဆက္တက ုိ ္ သတိထား သိေပးေနပါ။ ဘာလုိ႔ ဆက္တက ုိ ္

သိေနရမလဲ ဆုေ ိ တာ့ မ်က္စတ ိ မွတ ိ ္ တစကၠနမ ္႔ ာွ စိတက ္ ကုေဋတစ္သန ိ း္ ေျပးေနတာကို ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာနစတဲ႔ ကိေလသာ ကင္းစင္တဲ ့ အရိယာအျဖစ္ မေရာက္ရေ ွိ သးခင္ ျဖစ္တဲ႔ ပုဂဳၢိ လ္တုိ႔ရဲ ႔ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ ဖုးံ ေနေသးတဲ႔ ဥာဏ္နဲ႔ လိက ု မ ္ မွန ီ ို္ငေ ္ သးလုိ႔ မိမဥ ိ ာဏ္မသ ွီ ေလာက္ သိသေလာက္ ျဖတ္ခ်ေနရပါမယ္။ ဒါေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟကို ပါးေအာင္ ကုနေ ္ အာင္ ေလ့က်င့ေ ္ ပးေနတာပါ။

ျဖတ္ခ်ရင္း ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ ပါးလာတာနဲ႔ အမွ် သိလာတဲ႔ အသိဥာဏ္ေတြ ျမန္ဆန္လာတာကို ေတြရ ႔ ပါလိမမ ့္ ယ္။ လုပသ ္ ာလုပေ ္ ပးေနပါ။ ေလ့သာေလ့က်င့္ ေပးေနပါ။ အက်ိဳးေတြကေတာ့ အံၾ႔ သလု႕ိ

့မကုနေ ္ အာင္ သူ႔အလုလ ိ ို ျဖစ္ထြနး္ လာပါလိမ့မ ္ ယ္။ မေမွ်ာ္လင့္န.ဲ႔ . ဒါေပမဲ႔ သူ႔အလိလ ု ုိ မေကာင္းတာေတြ ေဘးအႏ ရ ၱ ာယ္ေတြကို ပယ္သာြ းပါလိမ္မ ့ ယ္။ မိမတ ိ ာ၀န္က ေလ့က်င့္ေနဘုိ႔ပါ။ တရားတာ၀န္က တကယ္အရွတ ိ ရား သူ႔အလုလ ိ ဆ ို တ ို ဲ႔ အနတၱသေဘာကုိ ျပလာပါလိမမ ့္ ယ္။

သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္း ေဘးရန္ကင္းကြာ ကိယ ု စ ္ တ ိ ႏ ္ စ ွ ျ္ ဖာ ခ်မ္းသာစြာနဲ႔ မတရားဟု ဆုအ ိ ပ္ေသာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာန ကိေလသာမ်ားနဲ့ အခ်ိနက ္ ုနခ ္ ်ိနန ္ ည္းျပီး တရားဟု ဆုအ ိ ပ္ေသာ ေလာဘ ေဒါသ ေမာဟ မာန ကိေလသာမ်ားကို ျဖတ္ခ်ႏုင ိ ေ ္ သာ အခ်ိန္အမ်ားစု ျဖစ္ႏိင ု ၾ္ ကပါေစလုိ႔ ။

ဘု၇ား ပ၇ိနိဗၺာန္ စံကာနီး ေနာက္ဆံုးစ  

၃၁ဘံုေတြကေတာ့ ျဗဟၼာ့ဘံု ၂၀ဘံု နတ္ဘံု ၆ဘံု လူ႔ဘံု ၁ဘံု အပါယ္၄ဘံု မိမိပါ၀င္ေနပါေသးတယ္။ ၁၅မိနစ္ေလးပဲရရပါ။ 5. ထိရင္ ထိတဲ႔ေနရာမွာတင္ ရပ္လုိက္ပါ။...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you