Page 1

လံေ ု အာင္မုးိ ထား စိတ၊္ အိမမ ္ ်ား ….........

“မေကာင္းသျဖင့္ မုးိ ထားအပ္သည့္ အိမက ္ ုိ မုးိ ေရသည္ ထုးိ ေဖာက္ ဝင္ေရာက္ႏိင ု သ ္ ကဲသ ့ ုိ႔ ဘာဝနာျဖင့္ ေကာင္းစြာ

ထုလ ံ ႊမ္းထားျခင္း

(ေဂါတမျမတ္စာြ ဘုရား)

မရွသ ိ ည့္

စိတက ္ ုိ

ရာဂသည္

ထုိးေဖာက္

ဝင္ေရာက္ႏင ုိ ္၏”

တစ္ခါက ရန္ကန ု မ ္ ွ တုက ိ ္ႀကီးသုိ႔ တရားေဟာၾကြစဥ္ လမ္းေဘးေက်းရြာမ်ားရွိ ေဆာက္လက္စ၊ မုးိ လက္စ အိမေ ္ လးမ်ားကုိ

ၾကည့က ္ ာ

အေတြးပြားခဲဖ ့ ူး၏။

တရားေဟာစဥ္မွာလည္း

ထုအ ိ ေတြးစေလးမ်ားကုိ

ထည္သ ့ ြင္း ေဟာၾကား ေပးခဲ့ဖးူ ၏။ ေတြးမိခသ ဲ့ ည့္ အေတြးစေလးမ်ားမွာ အိမမ ္ ်ားအေၾကာင္းပင္ ျဖစ္၏။

အိမအ ္ မ်ိဳးမ်ိဳးရွသ ိ ည္အ ့ နက္ အခ်ိဳ႕အိမမ ္ ်ားသည္ ဆင္းရဲလြနး္ လွသျဖင့္ အမိးု ပင္ လုၿံ ခဳံေကာင္းမြန္ေအာင္

မတည္ေဆာက္ႏင ုိ သ ္ ည့္ အိမမ ္ ်ားရွသ ိ ကဲသ ့ ုိ႔ အခ်ိဳ႕အိမ္မ်ားသည္ကား ေကာင္းမြနျ္ ပည့္စုံ လုၿံ ခဳံေအာင္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမမ ္ ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရ၏။ ထူးျခားခ်က္မာွ မလုမ ံ ၿခဳံ တည္ေဆာက္ထား သည့္ အိမမ ္ ်ားသည္ မုိးေလစသည့္ ရာသီဥတုဒဏ္ကုိ အလြယတ ္ ကူ ခံရတတ္ၿပီး လုၿံ ခဳံေကာင္းမြနေ ္ အာင္

တည္ေဆာက္ထားသည့္ အိမမ ္ ်ားသည္ကား ထုဒ ိ ဏ္မ်ားကုိ အကာအကြယ္ ျပဳထားႏုိငျ္ ခင္းပင္ ျဖစ္၏။ ဘုရားေဟာ တရားေတာ္မ်ားတြင္ ခႏၶာကုယ ိ က ္ ုိ အိမႏ ္ င ွ တ ့္ င္စား၍ ဖြငဆ ့္ ေ ုိ ဟာထားခ်က္မ်ား အမ်ားအျပား ရွ၏ ိ ။

အိမ၏ ္ တည္ေဆာက္မႏ ႈ င ွ ့္

ခႏၶာကုယ ိ ၏ ္ တည္ေဆာက္မက ႈ ုိ ခုင ိ း္ ႏိင ႈ း္ ထားခ်က္မ်ားလည္း ရွ၏ ိ ။

လူတိ႔ေ ု နရာ အိမ၏ ္ လုၿံ ခဳံေရးႏွင့္ ခႏၶာကုယ ိ ၏ ္ လုၿံ ခဳံေရးကုိ တင္စားထားခ်က္းမ်ားလည္း ရွ၏ ိ ။ ထုိဥပမာမ်ား

အရ အိပ၏ ္ လုၿံ ခဳံေရးတြင္ အမုးိ သည္လည္း အဓိကက်သည့္ က႑တြင္ ပါဝင္သကဲသ ့ ုိ႔ ႐ုပန ္ ာမ္မ်ားျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ ခႏၶာအိမတ ္ င ြ လ ္ ည္း စိတတ ္ ည္းဟူေသာ အမုိးသည္ အထူးအေရးပါလွသည္ကုိ သတိျပဳမိၾကမည္

ျဖစ္၏။

အိမတ ္ ြင္အမုးိ

မလုသ ံ ည့္အခါ

မုးိ ေရမုးိ ေပါက္စသည္မ်ား

အလြယတ ္ ကူ

ထုးိ ေဖာက္ ဝင္ေရာက္ လာႏုိငသ ္ ကဲသ ့ ုိ႔ ခႏၶာအိမက ္ ုိ မုိးကာေပးထားသည့္ စိတအ ္ မိးု မလုသ ံ ည့္ အခါတြင္

လည္း ရာဂစသည့္ ကိေလသာ မုးိ ေရေပါက္မ်ား၏ ထုးိ ေဖာက္ဝင္ေရာက္ျခင္းကုိ ခံရမည္ ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မုးိ ေရမုးိ ေပါက္မ်ား ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္မမ ႈ ွ ကာကြယႏ ္ င ုိ ရ ္ န္ အိမက ္ ေ ုိ ကာင္းစြာ မုးိ ထားရန္ လုအ ိ ပ္သကဲသ ့ ုိ႔ ရာဂစသည့္ ကိေလသာမ်ား၏ ဝင္ေရာက္ႏိပ ွ စ ္ က္မမ ႈ ်ားမွ ကာကြယရ ္ န္ စိတက ္ ေ ုိ ကာင္းစြာ မုးိ ကာထားရန္


လုအ ိ ပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ထုစ ိ တ ိ က ္ ုိ ကိေလသာမ်ားမွ ကာကြယထ ္ ားရန္မွာလည္း သမထ၊ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ အလုပျ္ ဖင္သ ့ ာကာကြယထ ္ ားရမွာျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင္ဆ ့ ျုိ ခင္းျဖစ္ပါ၏။

မွန၏ ္ ။ ပုထဇ ု ဥ္ပဂ ု ဳၢိ လ္မ်ား၏စိတသ ္ ည္ အခ်ိနျ္ ပည့္ အကုသလ ို အ ္ လုပမ ္ ်ား၊ မေကာင္းသည့္ အႀကံအစည္ အေတြးမ်ားတြင္ ေပ်ာ္ေမြေ ႔ နတတ္သည့္ သေဘာရွ၏ ိ ။ အဆင္းအသံအနံ႔ စသည့္ အာ႐ုမ ံ ်ား၏ေနာက္သိ႔ု တေကာက္ေကာက္ လုက ိ က ္ ာ ႏွစသ ္ က္လွ်င္လည္း ႏွစသ ္ က္သည္အ ့ ေလ်ာက္၊ မႏွစသ ္ က္လွ်င္လည္း မႏွစသ ္ က္သည့္ အေလ်ာက္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစသည့္ ကိေလသာ တရားမ်ားသာ အျဖစ္မ်ား ေနတတ္ၾက၏။

စိတ၏ ္ သေဘာသည္

သတိတရားျဖင့္

ထိနး္ ခ်ဳပ္ေနစဥ္ကိပ ု င္

ကိေလသာမ်ား၏

ေခၚေဆာင္မႈ ေနာက္သုိ႔ ထပ္ၾကပ္မကြာ လုက ိ ေ ္ နတတ္သည့္ သေဘာရွေ ိ နၿပီး မထိနး္ ခ်ဳပ္ဘဲ သတိ လက္လတ ြ သ ္ ာ ပညာရွမ ိ ်ားက

ထားလုက ိ မ ္ ည္ဆပ ုိ ါက

စိတက ္ က ုိ ေ ိ လသာ

ပုလ ိ သ ုိ႔ ာ

တရားမ်ား၏

ဆုးိ လာႏုိငသ ္ ည့္

ႏွိပစ ္ က္မမ ႈ ွ

သေဘာရွေ ိ ပ၏။

ကာကြယႏ ္ င ုိ ရ ္ န္

ထုေ ိ႔ ၾကာင့္

ဘာဝနာအလုပက ္ ို

ႀကိဳးစားအားထုတၾ္ ကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါ၏။ စိတက ္ ို ရာဂစသည့္ ကိေလသာရန္မ်ား၏ တုက ိ ္ခက ုိ မ ္ ႈမွ ကာကြယရ ္ န္မာွ သမထ၊ ဝိပႆနာ ဟုေခၚသည့္ တရားဘာဝနာ အားထုတျ္ ခင္း အလုပမ ္ ွ တပါး အျခားမရွသ ိ ည္မွာ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါေပ၏။ သုဆ ိ႔ ေ ုိ စကာမူ ဂုဏေ ္ တာ္ပြားရင္း၊ ေမတၱာပုရ ိ႔ င္း၊

အာနာပါန စီးျဖန္းရင္းကုပ ိ င္ ကိေလသာတရားမ်ား၏ ႏွပ ိ စ ္ က္မက ႈ တစ္ခါတရံ ျဖစ္ေပၚေလ့ ရွတ ိ တ္ေသး

သျဖင့္ မည္သိ႔ပ ု င္ျဖစ္ေစ စိတအ ္ စဥ္ကုိ သတိမလြတဘ ္ ဲ အခ်ိနျ္ ပည့္ ဘာဝနာအလုပက ္ ုိ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ေနၾကရမည္သ ့ ေဘာရွ၏ ိ ။ ကိေလသာ တရားသည္ ပုထဇ ု ဥ္မန ွ သ ္ မွ်ကုိ အၿမဲႏပ ွိ ္စက္ေနတတ္သည့္ သေဘာရွ၏ ိ ။ ကိေလသာတရား ထူေျပာလွသည့္

ဝန္းက်င္အသုိင္းအဝုင ိ ္းျဖစ္သည့္

လူေ ႔ လာကတြင္

ရွိေနၾကသည့္

လူသာမန္မ်ား

မဆုထ ိ ားလင့္ ၿငိမး္ ေအးသည့္ အသုိငး္ အဝုင ိ ္းဟုဆသ ို ည့္ သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ပင္ ကိေလသာ

တရားမ်ား၏

ႏွပ ိ စ ္ က္မေ ႈ ၾကာင့္

တရားအလုပ္

အားမထုတႏ ္ င ုိ ဘ ္ ဲ

ျဖစ္ေလ့

ရွတ ိ တ္၏။

ထုအ ိ ခ်က္ကုိ ဘုရားရွင္၏ ညီေတာ္ျဖစ္သည့္ နႏၵရဟန္းက သက္ေသျပလ်က္ရ၏ ွိ ။ ညီေတာ္မင္းနန္ေခၚ နႏၵမင္းသားသည္ မဂၤလာေဆာင္မည့္ ေန႔မွာပင္ ဘုရားရွင၏ ္ ေခၚေဆာင္သြားမႈျဖင့္ ဘုရားေနာက္ေတာ္ပါးမွ

ေက်ာင္းေတာ္အထိ ေရာက္ရသ ွိ ြားခဲ့ရၿပီး အစ္ကိေ ု တာ္ဘရ ု ား၏ ေတာင္းဆုခ ိ ်က္ျဖင့္ မျငင္းသာ မဆန္သာ ရဟန္းဘဝကုိ ေရာက္ရလ ွိ ာခဲရ ့ သည့္ ရဟန္းေတာ္ တစ္ပါးျဖစ္၏။ သာသနာ့ေဘာင္တင ြ ္ ရဟန္းဝတ္ ေနခဲရ ့ သည့္

အရွငန ္ ႏၵသည္

အစ္ကေ ုိ တာ္ဘရ ု ားကုိ

ေၾကာက္ခ်စ္႐ေ ုိ သသျဖင္သ ့ ာ

ရဟန္းဝတ္ေနခဲ့ရ

ေသာ္လည္း ရဟန္းတရား အားထုတမ ္ တ ႈ င ြ က ္ ား စိတဝ ္ င္းစားမႈ မရွလ ိ ွေပ၏။ ထုအ ိ ရွင၏ ္ စိတထ ္ တ ဲ င ြ ္ အၿမဲမျပတ္ စဲက ြ ်န္ထပ္ေနသည္ကား ဘုရားေနာက္ပါးမွ ေက်ာင္းေတာ္သအ ုိ႔ သြား အမွာေတာ္ပါးလုက ိ သ ္ ည့္ ႏွမေတာ္ ဇနပဒကလ်ာဏီ၏ “အရွငသ ့္ ား အျမန္ျပန္ခေ ဲ့ နာ္” ဟူသည့္ စကားေတာ္ပင္ ျဖစ္ပါ၏။ နႏၵရဟန္း၏ စိတက ္ ို ကိေလသာ စကား၊ ကိေလသာ အသံမ်ားက အၿမဲႏပ ွိ စ ္ က္ေနသျဖင့္ တရားအားထုတေ ္ နေသာ္ လည္း၊အရွငန ္ ႏၵတရားမရႏုင ိ ဘ ္ ျဲ ဖစ္ေနခဲေ ့ ပ၏။

ညီေတာ္နႏၵ၏ အျဖစ္ကုိ သိရိေ ွ တာ္မေ ူ နသည့္ ရွငေ ္ တာ္ဘရ ု ားသည္ တစ္ေန႔တင ြ ္ နႏၵရဟန္းကုေ ိ ခၚကာ တန္ခိးု ေတာ္ျဖင့္ နတ္ျပန္သိ႔ု ၾကြေတာ္မေ ူ လ၏။ နတ္ျပည္နတ္နန္းသုိ႔ ၾကြရာလမ္းခရီး၌ မီးေလာင္ျပင္ ေတာအုပတ ္ စ္ခတ ု င ြ ္ ထုင ိ ္ေနသည့္ ေမ်ာက္အမ ုိ တစ္ေကာင္ကုိ ေတြ႕သျဖင့္ ဘုရားရွငက ္ အရွငန ္ ႏၵအား

“ဤေမ်ာက္မႏွင့္ ဇနပဒကလ်ာဏီ မည္သက ူ အလွသာသနည္း” ဟု ေမးေတာ္မူရာ နႏၵမင္းသားမွာ


“ႏိႈငး္ မွႏႈိင္းရက္ေပျခင္း” ဟု ယူႀကဳံးမရ ျဖစ္ခဲ့ရေသး၏။ တစ္ဖန္နတ္ျပည္သုိ႔ ေရာက္ျပန္သည့္ အခါတြင္

လည္း နတ္သမီးမ်ားကုျိ ပကာ ရွငေ ္ တာ္ဘုရားက နႏၵရဟန္းအား “ဤနတ္သမီးမ်ားႏွင့္ ဇနပဒ မည္သက ူ ပုလ ိ သ ွ နည္း” ဟု ေမးေတာ္မသ ူ ည့္ အခါတြငက ္ ား နႏၵရဟန္းမွာ “နတ္သမီးမ်ား၏ အလွႏင ွ ယ ့္ ဥ ွ လ ္ ်င္ သူ၏ႏွမ ဇနပဒမွာ လမ္းတြငေ ္ တြ႕ခဲရ ့ သည့္ ေမ်ာက္အမ ုိ ႏွငသ ့္ ာ တူေပေတာ့သည္”ဟု ျပန္လည္ ေျဖၾကားခဲ့

ေလ၏။ ေနာက္ဆးုံ တြင္ ဘုရားရွငက ္ အရွငန ္ ႏၵအား နတ္သမီးမ်ားျဖင့္ မက္လးုံ ေပးကာ တရားအလုပက ္ ုိ ႀကိဳးစားအားထုတေ ္ စသျဖင့္အရွငန ္ ႏၵရဟႏၲာျဖစ္သာြ းခဲေ ့ လေတာ့၏။

ဘုရားေက်ာင္းေတာ္တင ြ ္ ညီေတာ္ရဟန္း၏ အေၾကာင္းႏွငပ ့္ တ္သက္၍ သံဃာေတာ္မ်ား၏ စကားဝုင ိ း္ မွာ အထူးအဆန္း ျဖစ္ေနခဲ၏ ့ ။ အရွငန ္ ႏၵ၏စိတတ ္ င ြ ္ ဇနပဒကလ်ာဏီ မွာၾကားလုက ိ သ ္ ည့္ စကားကုသ ိ ာ ၾကားေယာင္ေနၿပီး တရားအားမထုတႏ ္ င ုိ ္ ျဖစ္ခရ ဲ့ ျခင္း အေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ရဟန္းေတာ္အ ခ်င္းခ်င္း

ေဆြးေႏြးခဲၾ့ က၏။

ထုအ ိ႔ ျပင္

ယင္းအေၾကာင္းႏွင့္

ပတ္သက္၍လည္း

ရဟန္းေတာ္မ်ားက

ဘုရားရွငက ္ ုိ ေလွ်ာက္ထားၾက၏။ ထုေ ိ႔ ၾကာင့္ ဘုရားရွငက ္ “မေကာင္းသျဖင့္ မုိးထားအပ္သည့္ အိမက ္ ို

မုးိ ေရသည္ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏိင ု သ ္ ကဲသ ့ ုိ႔ ဘာဝနာျဖင့္ ေကာင္းစြာထုလ ံ မ ႊ ္းထားျခင္း မရွသ ိ ည့္ စိတက ္ ို ရာဂသည္ ထုးိ ေဖာက္ဝင္ေရာက္ႏင ုိ ္၏” (ဓမၼပဒ၊ ယမကဝဂ္၊ နႏၵမေထရ္ဝတၳဳ) စသည့္ အထက္ပါ တရား စကားကုိေဟာၾကားေတာ္မခ ူ ျဲ့ ခင္းျဖစ္ပါ၏။ ဤေဒသနာေတာ္အရ

စိတ၏ ္ ဆန္းၾကယ္မက ႈ ုိ

ေကာင္းစြာေတြ႕ၾကရမည္

ျဖစ္ပါ၏။

စိတက ္ ေ ုိ ကာင္းစြာ

မထိနး္ သိမး္ ႏုင ိ သ ္ ျဖင့္ ကိေလသာ အပူမးီ ေလာင္ၿမိဳက္ၾကရသည့္ အျဖစ္ကို သတိျပဳမိၾကမည္ ျဖစ္ပါ၏။ စိတ၏ ္ ေတြးေတာ ႀကံစည္မႈ မေနာကံ၏ အေရးပါမႈကုိ အေလးဂ႐ု ျပဳမိၾကမည္ ျဖစ္၏။ အမွန္အားျဖင့္

စိတသ ္ ာမဟုတ္ ပုထဇ ု ဥ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျပဳလုပေ ္ လ့ရၾွိ ကသည့္ ကုယ ိ အ ္ မူအရာ၊ ႏႈတအ ္ မူအရာ စသည့္ အမူအရာ မ်ားသည္ အားလုးံ အေရးပါသည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ မေနာကံသည္ အေရးပါသည္ဟု ဆုေ ိ သာ္လည္း

စင္စစ္ အမူအရာတုိငး္ သည္ အားလုးံ အေရးပါသည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ကုယ ိ ႏ ္ တ ႈ ႏ ္ လ ွ းုံ သုံးမ်ိဳးလုံးတြင္ သတိ မယွဥႏ ္ င ုိ ပ ္ ါက အကုသလ ုိ ္ ကိေလသာ ျဖစ္ဖယ ြ ္မ်ား ရွေ ိ နတတ္သျဖင့္ ထုအ ိ မူအရာမ်ားကုိ အထူးထိနး္ သိမး္

ေစာင့ေ ္ ရွာက္ရန္လည္း လုိအပ္လ၏ ွ ။ ထုသ ိ မ ုိ႔ ဟုတပ ္ ါက မိမတ ိ ုိ႔ ျပဳလုပၾ္ ကသည့္ အမူအရာတုိင္းတြင္ အကုသလ ို က ္ ေ ိ လသာမ်ားအျဖစ္မ်ားေနၾကမည္သာျဖစ္ပါ၏။ ဗုဒစ ၶ ာေပမ်ားတြင္ ထုက ိ ယ ုိ ႏ ္ တ ႈ စ ္ တ ိ ္ အမူအရာမ်ားကုိ သီလ၊ သမာဓိ၊ အက်င့တ ္ ရားမ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမး္ ေစာင္ေ ့ ရွာက္ႏင ုိ ေ ္ ၾကာင္း ေစာင္ေ ့ ရွာက္ႏင ုိ ရ ္ န္

ဖြငဆ ့္ ရ ုိ ွငး္ ျပၾက၏။

ကုယ ိ က ္ ်င့သ ္ လ ီ ကုိ

ကုယ ိ ္အမူအရာ၊

အထူးျပဳ

ႏႈတအ ္ မူအရာမ်ားအား

ေစာင့ထ ္ န ိ း္ ၾကရမွာ

ျဖစ္သကဲသ ့ ုိ႔

ထိနး္ သိမး္

စိတအ ္ မူအရာ

အေတြးအႀကံမ်ားကုိ ထိနး္ သိမး္ ေစာင္ေ ့ ရွာက္ႏင ုိ ရ ္ န္ ဘာဝနာအက်င့က ္ ုိ က်င့ႀ္ ကံအားထုတရ ္ မွာ ျဖစ္ပါ၏။

သီလေစာင္ထ ့ ိန္းျခင္းသည္ ကုယ ိ ႏ ္ ွငႏ ့္ တ ႈ က ္ ုိ အကုသလ ို ၊္ အျဖစ္နည္းေစရန္၊ ဒုစ႐ုက ိ အ ္ မႈ မက်ဴးလြန္

မိေစရန္ ထိနး္ သိမး္ ေစာင္ေ ့ ရွာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တရားဘာဝနာ က်င့ႀ္ ကံအားထုတျ္ ခင္းသည္ စိတအ ္ မူအရာ မေနာကံကုိ ကိေလသာအေတြးမ်ား၏ ထုိးေဖာက္ဝင္ေရာက္ ႏွပ ိ စ ္ က္ျခင္းမွ ကာကြယရ ္ န္ ထိနး္ သိမး္

ေစာင္ေ ့ ရွာက္ျခင္း ျဖစ္၏။ အထူးသျဖင့္ စိတသ ္ ည္ အလြနထ ္ န ိ ္းသိမး္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ခက္လသ ွ ျဖင့္ ထုစ ိ တ ိ က ္ ုိ ကိေလသာရန္မ်ား၏ တုက ိ ခ ္ က ို ႏ ္ ပ ွိ ္စက္ျခင္းမွ ကာကြယႏ ္ ုိငရ ္ န္ ဘာဝနာအလုပက ္ ုိ အားထုတ္ ေစျခင္းျဖစ္၏။


ေသခ်ာေတြးၾကည့လ ္ ွ်င္ စိတ၏ ္ အကုသလ ုိ ္ ကိေလသာမ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေနသည့္ သေဘာကုိ မိမတ ိ ုိ႔

ေနထုိငက ္ ်င္လည္ေနသည့္ ဘဝမ်ားတြင္ အခ်ိနမ ္ ေရြး ေတြ႕ႏုင ိ ၾ္ ကမည္ ျဖစ္ပါ၏။ တစ္ေယာက္တည္း ရွေ ိ နလွ်င္လည္း

တစ္ေယာက္တည္း

ရွိေနသည္အ ့ ေလ်ာက္၊

အမ်ားႏွင့္

ရွေ ိ နလွ်င္လည္း

အမ်ားႏွင့္

ရိေ ွ နသည္အ ့ ေလ်ာက္၊ အာ႐ုတ ံ စ္ခုခေ ု နာက္ကို စိတက ္ လုက ိ ္မေ ိ နလွ်င္လည္း လုက ိ ္မေ ိ နသည္အ ့ ေလ်ာက္ စသျဖင့္ အကုသလ ို မ ္ ်ား ကိေလသာ တရားမ်ားက အခ်ိနမ ္ ေရြး ျဖစ္ေနတတ္သည့္ သေဘာရွေ ိ နသည္ကို ေတြ႕ရမည္

ျဖစ္ေပ၏။

ထုသ ိ ုိ႔

အလြယတ ္ ကူ

ျဖစ္တတ္သည္

အကုသလ ုိ ္

ကိေလသာတရားမ်ား

အလြယတ ္ ကူ မျဖစ္ေပၚေစရန္ ရည္ရယ ြ ၍ ္ ဂုဏေ ္ တာ္ပြားျခင္း၊ ေမတၱာပြားျခင္း၊ ပရိတပ ္ ႒ာန္း ရြတဖ ္ တ္ သရဇၥ်ာယ္ျခင္း စသည့္ သမထအက်င့၊္ ႐ုပန ္ ာမ္တ၏ ုိ႔ အျဖစ္အပ်က္ကို အရွအ ိ တုိငး္ သိမတ ွ ေ ္ ပးျခင္း

ဝိပႆနာအက်င့္ တုက ိ႔ ုိ က်င့ႀ္ ကံအားထုတက ္ ာ စိတအ ္ စဥ္ကို ထိနး္ သိမး္ ေစာင္ေ ့ ရွာက္ ေပးရျခင္း ျဖစ္၏။

သုပ ိ႔ ါလ်က္ တစ္ခါတရံ ဘုရားရွခ ိ းုိ ရင္း၊ တရားမွတရ ္ င္း၊ ဂုဏေ ္ တာ္ပာြ းရင္းျဖင္ပ ့ င္ အကုသလ ုိ တ ္ ရား၊ ကိေလသာ တရားမ်ားက ျဖစ္တတ္ၾကေပေသး၏။ မည္သဆ ိ႔ု ေ ုိ စ မလုပသ ္ ည္ႏင ွ စ ့္ ာလွ်င္ လုပေ ္ နျခင္းက ကိေလသာရန္မ်ားကုိ ကာကြယေ ္ ပးေနျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ က်င့ႏ ္ ုိငသ ္ မွ် က်င့ႀ္ ကံေနၾကရမည္သာ ျဖစ္ပါ၏။ ဆုလ ိ သ ုိ ည္မွာ သမထအက်င့္၊ ဝိပႆနာ အက်င့မ ္ ်ားျဖင့္ ထိနး္ သိမး္ ေစာင္ေ ့ ရွာက္ ထားျခင္းမရွသ ိ ည့္ စိတသ ္ ည္ ရာဂစသည့္ ကိေလသာတရားမ်ား၏ ထုးိ ေဖာက္ဝင္ေရာက္ ႏွပ ိ စ ္ က္ျခင္းကုိ အလြယတ ္ ကူ ခံရတတ္သည့္ သေဘာရွသ ိ ျဖင့္ မိမတ ိ ိ႔၏ ု စိတက ္ ုိ ဘာဝနာအက်င့္ တစ္ခခ ု ျု ဖင့္ အၿမဲမျပတ္ ထုလ ံ မ ႊ း္

ကာကြယ္ ထားသင့္ေၾကာင္း ဆုလ ိ ရ ုိ င္း ျဖစ္ပါ၏။ မေကာင္းသျဖင့္ မုိးထားအပ္သည့္ အိမက ္ ုိ မုိးေရးေပါက္ သည္ အလြယတ ္ ကူ ဝင္ေရာက္ထးုိ ေဖာက္ႏင ုိ သ ္ ကဲသ ့ ုိ႔ ဘာဝနာအက်င့္ တစ္ခခ ု ျု ဖင့္ ထုးံ လႊမး္ ထားျခင္း

မရွသ ိ ည့္ စိတက ္ ို ရာဂတရားသည္ အလြယတ ္ ကူ ထုးိ ေဖာက္ဝင္ေရာက္ ႏွပ ိ စ ္ က္တတ္သည့္ သေဘာကုိ သတိျပဳ ဆင္ျခင္ကာ ထုသ ိ ုိ႔ မျဖစ္ေစရန္ မိမတ ိ ၏ ုိ႔ စိတက ္ ို တရားအလုပ္ က်င့ႀ္ ကံအားထုတျ္ ခင္းျဖင့္ ကိေလသာရန္မွ

ကာကြယႏ ္ င ုိ ္ရန္

ႀကိဳးစားသင့ေ ္ ၾကာင္း

သိေစလုရ ိ င္း

ျဖစ္ပါ၏။

ထုေ ိ႔ ၾကာင့္ ကိေလသာ တရားဟူသည္ အခ်ိနမ ္ ေရြး၊ ေနရာမေရြး၊ အရြယမ ္ ေရြး ဝင္ေရာက္ႏိပ ွ စ ္ က္ တတ္သည့္ သေဘာရွသ ိ ျဖင့္ သတိမျပဳမိပါက အမူအရာတုင ိ ္းတြင္ အကုသလ ို ္ ျဖစ္တတ္သည့္ သေဘာ ရွသ ိ ည္ကုိ သတိျပဳဆင္ျခင္ကာ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္သည့္ မိမတ ိ ၏ ို႔ စိတက ္ ုိ ရာဂစသည့္ ကိေလသာတရား

မ်ား၏ ထုးိ ေဖာက္ဝင္ေရာက္ ႏွပ ိ ္စက္မမ ႈ ်ားမွ ကာကြယႏ ္ င ုိ ္ရန္ သမထဘာဝနာ၊ ဝိပႆနာ ဘာဝနာ တစ္ခခ ု က ု ုိ အၿမဲမျပတ္ပာြ းထုးံ ႏုိငေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားၾကပါဟု တုက ိ တ ္ န ြ း္ ရင္း ခႏၶာအိမ္ လုၿံ ခဳံေရးအတြက္ စိတအ ္ မုိးကုိ ေကာင္းေအာင္မုိးၾကဖုိ႔ ဘုရားတရား အငွါးပြား၍ အသိေပးစကား ပါးလုက ိ ္ရပါသည္။ စာေရးသူ = အရွင၀ ္ စ ိ တ ိ ၱ (မနာပ ဒါယီ)

လံုေအာင္မိုးထား စိတ္၊ အိမ္မ်ား  

No Description

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you