Page 1

Stiftsstyrelsen

Stiftelsen Åh  stiftsgård   Styrelsen  

Göteborgs stift     Stiftelsens  alternativ  och  behovet  av  ett  fortsatt  utredningsarbete  inför   stiftets  ställningstagande   Den  5  maj  1937  hölls  konstituerade  sammanträde  för  bildade  a v  Stiftelsen  Åh  kyrkliga  u ngdomshem.   Närvarande  var  kyrkoherde  Oscar  Cullberg,  köpman  Elof  Hansson,  kyrkoadjunkt  Knut  Norborg,   disponent  Axel  F.  Nordlund,  pastor  Gunnar  Rudborg,  kyrkoherden  dr  C.G.  S ettervall,  kyrkoherde  Einar   Wieselgren  och  E  Gidén.  Under  d e  närmaste  veckorna  instämde  ett  antal  ytterligare  p ersoner  som   Knut  Ericson,  Daniel  Ysander,  Wilhelm  Blomstrand,  Samuel  Palm  och  några  till  med  inte  helt  läsliga   namnteckningar.     Mötet  hade  föregåtts  a v  ett  stort  antal  samtal,  överläggningar,  diskussioner  och  böner.      Gruppen   hade  förberett  s ig  genom  att  s kaffa  fram  ekonomiska  resurser  så  att  d et  varit  möjligt  att  inköpa  2   fastigheter  i  Forshälla  socken  för  52  000  kr  ( en  rejäl  summa  i  d en  tidens  p enningvärde).  V id  mötet   överläts  d essa  till  stiftelsen  enligt  samma  villkor  som  d e  köpts.   Att  bilda  stiftelsen  var  sannolikt  ett  inte  h elt  lätt  b eslut  att  ta  för  denna  grupp  eftersom  man   därigenom  s kulle  komma  att  ställa  s ig  i  opposition  till  många  tongivande  grupper  inom  stiftet.  Men   man  var  övertygade  om  att  detta  var  ett  nödvändigt  s teg  för  a tt  nå  dåtidens  ungdom.   Det  har  hänt  mycket  under  d e  dryga  75  år  som  har  gått  sedan  d en  dagen  1937.  Under  många  år   spelade  den  verksamhet  som  kom  a tt  b edrivas  på  Åh  en  stark  positiv  upplevelse  för  många,  både   yngre  och  äldre.  Under  ca  10  år  i  början  2000-­‐talet  har  ekonomin  inte  gått  ihop  och  s tiftet  har  fått   rycka  u t  med  lån  och  tilläggsanslag.  Försöken  under  några  år  att  komma  in  på  konferensmarknaden   utanför  kyrkan  fungerade  inte,  huvudsakligen  därför  att  d et  saknades  professionell  kompetens  för   detta.     De  s enaste  åren  har  verksamheten  letts  av  erfaren  och  kompetent  p ersonal  när  d et  gäller  a tt  komma   in  på  ”  området  konferensverksamheten”.  De  tre  senaste  åren  har  verksamhet  gått  med  plus  och   stiftelsen  har  också  kunnat  b örja  återbetala  på  d e  ”underskottslån”  s om  stiftet  ställt  upp  med.   Stiftelsen  driver  också  ett  arbete  för  a tt  kunna  sälja  ett  markområde  för  bostadsbebyggelse.   En  genomgång  av  statistiken  talar  för  att  d et  faktiskt  är  ett  bredare  u tnyttjande  a v  gården  a v   församlingar,  pastorat  m.m.  än  u tredningen  ger  vid  handen.     Åh  Stifts-­‐  och  K onferensgård  -­‐  Å252  -­‐    459  94  Ljungskile  –  www.ahstiftsgard.se  –   info@ahstiftsgard.se  –  0522-­‐250  56    


Församlingar, 2011 pastorat etc. som använt Åh i stiftet samt kostnad

2012

2013

Stiftet

1´- 25´ tkr

18

18

18

25´- 50´ tkr

19

18

19

50´ - 100´ tkr

9

13

16

100´- 250´tkr

3

4

3

250´- 500´ tkr

1

1

-

2011/2012

500´- 1.000´ tkr

-

-

1

2013

TOTALT

50

54

56

  Till  d etta  kan  läggas  att  Svenska  Kyrkans  Unga  har  u tnyttjat  gården  2011  för  en  kostnad  på  62  tkr  och   2013  för  47  tkr   Som  en  jmf  med  stiftets  utnyttjande  a v  Åh  kan  d et  vara  värt  att  notera  a tt  Göteborgs  universitet   (läkarutbildningen)  s edan  många  år  lägger  2  veckor  på  gården  till  en  sammanlagd  kostnad  av  2011   645  tkr,  2012  660  tkr  och  2013  685  tkr.   När  d et  gäller  flertalet  av  d e  n egativa  kommentarer  om  b emötande,  service,  matkvalité  m.m.  som   redovisas  i  u tredningen  kan  s tyrelsen  konstatera  a tt  n uvarande  ledning  b edriver  ett  mycket  a mbitiöst   arbete,  tillsammans  med  p ersonalen,  för  att  genomföra  förbättringar.        Enligt  stiftelsens  uppfattning  kräver  respekten  för  tidigare  generationers  arbete  och  insatser,  att  ett   kommande  beslut  av  stiftsfullmäktige,  grundas  på  en  b redare  genomlysning  hur  S venska  Kyrkan  i   Göteborgs  s tift  s ka  arbeta  för  att  nå  u t  till  dagens  och  morgondagens  ungdomar.    

Åh Stifts-­‐  och  K onferensgård  -­‐  Å252  -­‐    459  94  Ljungskile  –  www.ahstiftsgard.se  –   info@ahstiftsgard.se  –  0522-­‐250  56    


Vi vill  peka  på  följande  viktiga  frågor  som  inte  är  b elysta  i  u tredningen  och  där  d et  b ehövs  ett  fortsatt   utredningsarbete:     1. En  fördjupad  genomgång  tillsammans  med  Svenska  Kyrkans  Unga,  CREDO,  Ungdomsoas  m-­‐fl.       Hur  s er  d e  på  framtiden  för  arbetet  med  u ngdomar?  V ad  vill  man  ha  för  a ktiviteter  och   upplevelser?  Kan  Åh  passa  in  i  d eras  framtidsbild?    Vilka  erfarenheter  har  de  av  Åh?  Vad  vill   de  ha  för  att  u tnyttja  gården  i  sin  verksamhet?     Är  man  intresserad  av  att  t.ex.  Stiftet  och  Åh  tillsammans  skulle  kunna  anordna  mer   aktiviteter  riktade  till  ungdomar,  Åh-­‐träffar,  mer  a v  p ilgrim,  bibelskola  m.m.    En  a ktiv  präst   tillsammans  med  antal  a v  tidigare  Åh-­‐konfirmander  skulle  kunna  göra  mycket  för  a tt  få  dit   fler.  Eller  har  man  h elt  andra  idéer  om  hur  d e  eventuellt  frigjorda  p engarna  skulle  kunna   användas     2. Förnyad  enkät  till  d e  ekonomiska  enheterna   Där  första  frågan  s ka  var  –  Har  n i  varit  på  Åh  under  d e  senaste  2  år?   Om  ja  –  varför  valde  n i  Åh  för  d enna  a ktivitet?   Om  n ej  _  varför  valde  n i  bort  Åh?   Det  följande  frågebatteriet  s ka  enbart  riktas  till  d em  som  varit  på  Åh.   En  sådan  enkät  kan  ge  en  korrektare  bild  a v  uppfattningen  om  Åh  i  stiftet.     3. Ett  konkret  arbete  med  att  s e  hur  en  eventuell  d elning  av  fastigheten  för  olika  verksamheten   skulle  kunna  s e  ut.   I  d e  två  mellan  a lternativen  talar  utredningen  om  hus  och  tillgång  till  strand,  men  hur  är  det   med  t.ex.  fotbollsplan  och  att  göra  om  något  av  husen  för  inomhusalternativ.  De  a lternativen   och  vad  d e  egentligen  innebär  behöver  gås  igenom  betydligt  djupare  än  vad  utredningen  har   haft  möjlighet  att  göra.           Åh  Stifts-­‐  och  K onferensgård  -­‐  Å252  -­‐    459  94  Ljungskile  –  www.ahstiftsgard.se  –   info@ahstiftsgard.se  –  0522-­‐250  56    


Styrelsens förslag   Styrelsen  vill  för  sin  del  a tt  s tiftet  inför  sitt  beslut  även  väger  in  ett  femte  a lternativ,  d .v.s.  att   stiftelsen  driver  verksamheten  på  nuvarande  nivå  och  gör  b egränsade  insatser  när  d et  gäller   renoveringar  m.m.    Åh  s tiftsgård  har  under  sin  75  åriga  h istoria  regelbundet  varit  omstridd  och  ifrågasatt,  men  tack  vare   Guds  omsorg  och  olika  människors  engagemang,  har  gården  under  hela  d enna  tid  fått  b etyda  oerhört   mycket,  framförallt  för  ett  oräkneligt  antal  ungdomar.      En  inriktning  h elt  i  enlighet  med  s tiftarnas   önskemål.  Nu  har  stiftelsen  genom  hårt  arbete  a v  s tyrelse,  ledning  och  anställda  fått  ordning  på   ekonomin  och  är  b eredd  att  fortsätta  arbetet  med  att  f örnya,  förbättra  och  utveckla  verksamheten.   En  verksamhet  som  b ehövs  a lltmer  i  dagens  samhälle  och  som  på  olika  sätt  skulle  kunna  b idra  till  a tt   förverkliga  Svenska  kyrkan  i  Göteborgs  stifts  u ppdrag  a tt  nå  ut  till  dagens  och  morgondagens   ungdomar.   Stiftelsens  avsikt  är  att  fortsätta  d et  arbete  som  inletts  och  som  på  allvar  påbörjades  2010.   Verksamheten  ska  fortsätta  att  drivas  med  ekonomiskt  överskott  och  att  d essa  p engar  s ka   återinvesteras  i  verksamhet,  renovering  a v  b yggnader  m.m.  På  d etta  sätt  vill  vi  fortsätta  att  u tveckla   gården.  Styrelsen  a vser  att  arbeta  hårt  för  a tt  få  fortsatt  förtroende  från  stift  och  församlingar  och  s e   över  kursprogram  och  a ktiviteter  för  a tt  på  bästa  sätt  motsvara  förväntningar  och  önskemål.    På   samma  sätt  a vser  styrelsen  att  arbeta  för  a tt  Åh  s tifts-­‐  och  konferensgård  skall  kunna  b li  ä n  mer   attraktivt  för  vårt  ökande  antal  kommersiella  gäster.   Stiftelsen  vill  också  fortsätt  d iskussionen  med  Uddevalla  och  Ljungskile  församlingar  om  ett  utvidgat   samarbete  på  olika  plan  till  gagn  för  alla  parter.  På  motsvarande  sätt  hoppas  vi  på  ett  fortsatt   samarbete  med  stiftet.  Det  årliga  anslag  som  utgår  till  verksamheten  kommer  också  a tt  b ehövas   framöver,  men  borde  inte  b etraktas  som  en  b elastning  utan  som  en  positiv  satsning  för   ungdomsverksamheten  inom  s tiftet.   För  att  klara  en  snabbare  renovering  av  fastigheterna  s kulle  stiftelsen  efter  en  överenskommelse   med  stiftet  behöva  ett  långsiktigt  lån  (storleken  är  b eroende  på  stiftets  önskemål  om  verksamheten).         Göteborg  och  Åh  d en  11  februari  2014     Christina  Rogestam   Ordförande     Åh  Stifts-­‐  och  K onferensgård  -­‐  Å252  -­‐    459  94  Ljungskile  –  www.ahstiftsgard.se  –   info@ahstiftsgard.se  –  0522-­‐250  56    

Alternativ 140211  

Stiftelsens alternativ och behovet av ett fortsatt utredningsarbete inför stiftets ställningstagande.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you