Page 1

2

2012

2012

Ծրագրի շրջանակներում ներդրողների հետ կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

1


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

ք.Երևան

____________ 2012թ 2012թ.

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի «Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագրին

հավանություն

տալու

մասին»

N

17

արձանագրային

որոշումը,

ՀՀ

կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի «Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագրի մասին» N____ որոշումը`

«Հայկական

բերքի

առաջմղման

կենտրոն»

փակ

բաժնետիրական

ընկերությունը, ի դեմս գլխավոր տնօրեն Մերուժան Միքաելյանի, Միքաելյանի որը գործում է ընկերության

կանոնադրության

հիման

վրա

(այսուհետ այսուհետ`

Կողմ-1),

և

_______________________________________ ի դեմս __________________________________ _____________________________, որը գործում է _________________________________, (այսուհետ` ( Կողմ Կողմ-2), այսուհետև միասին կհիշատակվեն որպես Կողմեր, կնքեցին սույն համաձայնագիրը հետևյալի մասին. 1. Կողմ-2-ը Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման

ներդրումային

ծրագրի

շրջանակներում

ընտրվում

է

ներդրող

և

պարտավորվում է` ա) ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի «Նորագավիթ Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագրի մասին» N____ որոշմամբ նախատեսված պայմաններին համապատասխան Երևան համայնքի հետ կնքել տարաժամկետ վճարման պայմանով _______ հա հողամասի ուղղակի ձևով վաճառքի պայմանագիր, պայմանագիր Կողմ-1-ի հետ կնքել ջերմատների ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, մատակարարումը ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքներին միանալու իրավունքի պայմանագիր. պայմանագիր բ) սույն կետի «ա» ենթակետում նշված հողամասի դիմաց վճարել պայմանագիրը կնքելուց հետո հետևյալ ժամկետներում. ժամկետներում 2|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

_________ (____________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _______________2012 թ., _________ (____________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _______________2012 թ., _________ (__________________________________ __________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _______________2012 թ., _________ (_________________________ ___________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _______________2012 ______________2012 թ.:

գ) սույն կետի «ա» ենթակետում նշված իրավունքի դիմաց վճարել պայմանագիրը կնքելուց հետո հետևյալ ժամկետներում. ժամկետներում ___________ (_________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _______________2012 թ., __________ (_________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _______________2012 թ., ___________ (_________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _______________2012 թ., __________ (_________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _______________2012 թ.:

դ) Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագրով նախատեսված պայմաններին համապատասխան _______ տարվա ընթացքում ժամանակակից տեխնոլոլոգիաներով ջերմատներով` շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսություններով կառուցապատել սույն կետի «ա» ենթակետում նշված հողամասի ոչ պակաս քան 75 տոկոսը (կառուցապատման առաջին տարում առնվազն 1 հա): 2. Կողմ-1-ը, որպես Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագրի կառավարիչ պարտավորվում է` ա) Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման

ներդրումային

ծրագրի

շրջանակներում

օտարման

ենթակա

հողակտորների ընդհանուր ընդհանու տարածքի ոչ պակաս քան 40 տոկոսի նկատմամբ ներդրողներ ընտրելուց հետո ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի «Նորագավիթ զագացման

թաղամասին ներդրումային

հարող ծրագրի

տարածքում մասին»

ջերմատների

N____

որոշմամբ

կառուցման

և

նախատեսված

պայմաններին համապատասխան կազմակերպել սույն համաձայնագրի 1-ին կետի «ա» կետում նշված պայմանագրերի կնքման գործընթացը: բ) ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի «Նորագավիթ Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագրի մասին» N____

որոշմամբ

նախատեսված

պայմաններին

համապատասխան

կառուցել 3|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքների կենտրոնացված համակարգը, Կողմ-2-ին ապահովել ենթակառուցվածքներին միանալու կետերով և Կողմ-2-ի հետ կնքել ենթակառուցվածքներից օգտվելու պայմանագիր: 3. Սույն համաձայնագիրը կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է համաձայնագրի մեկական օրինակ:

4. Կողմերի հասցեները, հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները` ստորագրությունները` ԿողմԿողմ-1

Կողմ--2 Կողմ

“Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն” ՓԲԸ Հասցե` ք.Երևան, Վ.Սարգսյան Սարգսյան 10, 95տ-ք ՀՎՀՀ 02603012 “ՎՏԲ-Հայաստան բանկ” ՓԲԸ հ/հ 16048175867200 Գլխավոր տնօրեն`

__________________Մ. Միքաելյան

4|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՆԵՐԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք.Երևան Երևան

____________ 2012թ 2012թ.

“Հայկական Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն” կենտրոն փակ բաժնետիրական ընկերությունը, ընկերությունը ի դեմս

գլխավոր

տնօրեն

կանոնադրության

Մերուժան

հիման

Միքաելյանի, վրա

որը

գործում ործում

(այսուհետ``

է

ընկերության

Կողմ-1),

և

__________________________________ ___________ ի դեմս _______________________________________, ____________________________, որը գործում է _________________________________, (այսուհետ` ( Կողմ Կողմ-2), այսուհետև միասին կհիշատակվեն որպես Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1. Պայմանագրի առարկան Կողմ-1-ը պարտավորվում է Կողմ-2-ին տրամադրել ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

ապրիլի

26-ի ի

արձանագրային

որոշմամբ

հավանության

արժանացած

Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման զագաց ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ջերմատների ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող Կողմ-1-ի կառուցած ենթակառուցվածքներից ց յուրաքանչյուրին միանալու իրավունք (այսուհետ` իրավունք), իսկ Կողմ-2-ը ը պարտավորվում է վճարել տրամադրված իրավունքի դիմաց սույն պայմանագրով նախատեսված չափով և ժամկետներում:

2.

Իրավունքի փոխանցումը

2.1. Ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքներից յուրաքանչյուրին միանալու իրավունքը

կհամարվի համարվի

փոխանցված

Կողմ-2-ին

համապատասխան

ենթակառուցվածքին միանալու պահից:

5|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

2.2. Կողմ-2-ը

սույն

պայմանագրի

2.1.

կետում

նշված

ենթակառուցվածքներից

յուրաքանաչյուրին կհամարվի միացած` տվյալ ենթակառուցվածքին միանալու վերաբերյալ կողմերի միջև համապատասխան ակտ ստորագրվելու պահից:

3. 3.1.Ջերմային Ջերմային

էներգիայի,

Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը էլեկտրական

էներգիայի,

ջրի,

գազի

մատակարարումը,

ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքներին միանալու իրավունքի դիմաց վճարը 1քմ. հողատարածքի հաշվով կազմում է 2540 (երկու հազար հինգ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ, այդ թվում` ա) ջերմային էներգիա մատակարարող ենթակառուցվածքի համար 1320 (մեկ հազար երեք հարյուր քսան) ՀՀ դրամ, դրամ բ) էլեկտրական էներգիա մատակարարող ենթակառուցվածքի համար 254 (երկու հարյուր հիսուն չորս) ՀՀ դրամ, դրամ գ) ջուր մատակարարող ենթակառուցվածքի համար 330 (երեք երեք հարյուր երեսուն) ՀՀ դրամ, դ) գազ մատակարարող մատակարարող ենթակառուցվածքի համար 432 (չորս հարյուր երեսուներկու) ՀՀ դրամ, ե) ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքի համար 204 (երկու երկու հարյուր չորս) ՀՀ դրամ: 3.2.Պայմանագրի Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է ______________________ ՀՀ դրամ: 3.3. Պայմանագրի ընդհանուր գինը Կողմ-2-ը Կողմ կվճարի Կողմ-1-ի ի հաշվարկային հաշվին հաշ պայմանագիրը կնքելուց հետո հետևյալ ժամկետներում. ա) առաջին վճարումը` 45 տոկոսի չափով, պայմանագիրը կնքելու պահից 10 օրվա ընթացքում, բ) երկրորդ վճարումը` 45 տոկոսի չափով, առաջին վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալու պահից 90 օրվա ընթացքում, ընթացքում գ) երրորդ վճարումը` 5 տոկոսի չափով, չափով երկրորդ վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 120 օրվա ընթացքում, ընթացքում 6|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

դ) չորրորդ վճարումը` 5 տոկոսի չափով, երրորդ վճարման համար սահմանված ժամկետը ամկետը լրանալուց հետո 130 օրվա ընթացքում: ընթացքում

4.

Կողմերի իրավունքները և պարտականությունները

4.1. ԿողմԿողմ-1-ը պարտավոր է` 4.1.1. Սույն պայմանագիրը կնքելու պահից պահից յոթ ամսվա ընթացքում Կողմ-2-ի կողմից ______________________ պայմանագրով ձեռք բերված հողամասը ապահովել ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքներին

միանալու

կետերով:

Ենթակառուցվածքների կառուցապատման համար անհրաժեշտ թույլտվությունների ստացման ժամկետներով պայմանավորված, սույն կետում նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել: 4.1.2. Ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքները կառուցապատելուց հետո Կողմ2-ի հետ կնքել ենթակառուցվածքներից օգտվելու պայմանագիր սույն պայմանագրի 55 րդ կետում նշված էական պայմաններին համապատասխան: 4.2. ԿողմԿողմ-2-ը պարտավոր է` 4.2.1. Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան վճարել պայմանագրի գինը: 4.2.2. Սույն պայմանագրի հիման վրա իրեն տրամադրած իրավունքը չփոխանցել երրորդ անձանց: 4.2.3. Ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքների կառուցապատումն ավարտվելուց հետո Կողմ-1-ի ի հետ կնքել ենթակառուցվածքներից օգտվելու պայմանագիր`սույն պայմանագրի 5-րդ րդ կետում նշված էական պայմաններին համապատասխան:

7|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

5.

Ջերմային էներգիայի, էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի, ջրի, ջրի, գազի մատակարարումը, մատակարարումը,

ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքներից օգտվելու պայմանագրի էական պայմանները 5.1. Սույն պայմանագրի 4.1.2 և 4.2.2 կետերով նախատեսված պայմանագիրը կողմերի միջև կկնքվի հետևյալ էական պայմաններով. 5.1.1. Կողմ-1-ը պարտավորվում պարտավորվ է Կողմ-1-ին կառուցվող ջերմատների արտադրական մակերեսի հաշվով ապահովել ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարման և ջրահեռացում ապահովող հետևյալ հզորությունների ստացում` ա) էլ. հզորություն ( 35 կվտ լարմամբ)` 600 կվտ/հա, բ) ջերմային էներգիայի սպառում (13 կամ 25 մթն. ճնշմամբ)` 190 վատ/մ2, վատ գ) գազի սպառում` 80 մ3/ժամ ժամ/հա, դ) ջրի սպառում` 6,4 մ3/ժամ ժամ/հա, ե) ջրահեռացում` 1,0 մ3/ժամ ժամ/հա և այդ հզորություներն ապահովող ենթակառուցվածքների թողունակություն: թողունակություն 5.1.2. Ջերմային էներգիայի,, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքներից

օգտվելու

տարեկան

ընդհանուր վճարը ջերմատան 1 հա տարածքի համար կկազմի.. ա) առաջին տարվա համար` համար 82900 (ութսուներկու հազար ինը հարյուր) հարյուր ՀՀ դրամ, բ) երկրորդ տարվա համար` համար 165800 (մեկ հարյուր վաթսունհինգ հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, գ) երրորդ տարվա համար`` 414500 (չորս ( հարյուր տասնչորս հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամ, դ) չորրորդ տարվա համար` համար 580300 (հինգ հարյուր ութսուն հազար երեք հարյուր) ՀՀ դրամ, ե) հինգերորդ և հետագա տարիների համար` 829000 (ութ հարյուր քսանինը հազար) ՀՀ դրամ:

8|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

5.1.3. Ջերմային էներգիայի,, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքներից յուրաքանչյուրից օգտվելու տարեկան վճարը հաշվակվում է տվյալ ենթակառուցվածքին միանալու պահից և կազմում է ընդհանուր վճարի. վճարի ա) 52 (հիսուներկու) տոկոսը` տոկոսը ջերմային էներգիա մատակարարող ենթակառուցվածքի համար, բ) 10 (տաս) տոկոսը` էլեկտրական էներգիա մատակարարող ենթակառուցվածքի համար, գ) 13 (տասներեք) տոկոսը`` ջուր մատակարարող ենթակառուցվածքի համար, դ) 17 (տասնյոթ) տոկոսը`` գազ մատակարարող մատակարարող ենթակառուցվածքի համար, ե) 8 (ութ) տոկոսը` ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքի համար: 5.1.4. Սույն պայմանագրի 5-րդ րդ կետում նշված վճարումները կատարվում են հավասար չափերով` եռամսյակային կտրվածքով, ոչ ուշ, քան հաշվետու եռամսյակին հաջորդող ամսվա մինչև 5-ը: 5.1.5. Սույն պայմանագրի 5-րդ կետում նշված վճարները առաջին չորս տարիների համար ենթակա չեն փոփոխության, իսկ հինգերորդ և հետագա տարիների համար կարող են վերանայվել պայմանավորված ճշգրտմանը նախորդող տարվա համար Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից հրապարակված նախորդ տարվա գների սղաճով և ջերմային ջ էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, մատակարարումը ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքներից օգտվելու հետ կապված Կողմ-1-ի մատուցած ծառայության ինքնարժեքի առանձին տարրերի փոփոխությամբ: փոփոխությամ 5.1.6. Կողմ-1-ը ը պարտավորվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված նորմատիվներին համապատասխան ապահովել ջերմային ջ էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքների շահագործման կայունություն:

9|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

5.2.Նորագավիթ Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային

ծրագրի

շ շրջանակներում

օտարման

ենթակա

հողակտորների

ընդհանուր տարածքի ավելի քան 50 տոկոս սեփականատերերի համատեղ գրավոր առաջարկի հիման վրա մատակարարումը,

ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայ ջրի, գազի

ջրահեռացումը

հավատարմագրային

կառավարման

ապահովող

ենթակառուցվածքները

կհանձնի

նրանց

կողմից

Կողմ-1-ը

ստեղծված

ոչ

առևտրային կազմակերպությանը` կազմակերպությանը հավատարմագրային կառավարման պայմանագրի պայմաններին համապատասխան:

6. 6.1. Կողմերը

Կողմերի պատասխանատվությունը

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենսդրության

համաձայն

պատասխանատվություն են կրում պայմանագրի պայմանների խախտման համար: 6.2. Կողմ-1-ը ը պատասխանատվություն է կրում ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի,

ջրի,

գազի

մատակարարումը,

ջրահեռացում ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքների կառուցման ժամկետների խախտման համար, որի դեպքում պայմանագրի գնի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության կատարման օրը՝ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների կրկնապատիկի չափով: 6.3. Կողմ-2-ը ը պատասխանատվություն է կրում պայմանագրի գնի վճարման ժամկետների խախտման համար, որի դեպքում վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից մինչև մինչև պարտավորության կատարման օրը՝ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության

կենտրոնական

բանկի

սահմանած

բանկային

տոկոսի

հաշվարկային դրույքների կրկնապատիկի չափով:

10 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

7.

Պայմանագրի գործողությունը

Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքվելու պահից և գործում է մինչև կողմերի`

սույն

պայմանագրով

նախատեսված

պարտավորությունների

պատշաճ

կատարումը:

8.

Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը

Սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու դեպքում կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, պատաս եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, ռազմական

և

արտակարգ

դրության

հայտարարումը,

քաղաքական

հուզումները,

գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնար են դարձնում սույն պայմանագրով սահմանված

պարտավորությունների

կատարումը:

Եթե

անհաղթահարելի

ուժի

ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը` դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

9.

Եզրափակիչ դրույթներ

9.1. Պայմանագիրը կարող է լուծվել միայն Երևանի համայնքի և Կողմ-2-ի Կողմ միջև ________________ կնքված հողամասի ուղղակի վաճառքի պայմանագիրը լուծվելու դեպքում: 9.2. Սույն պայմանագրում բոլոր փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են, կամ պայմանագիրը լուծվում է գրավոր համաձայնությամբ կամ դատարանի վճռով: 9.3. Սույն պայմանագիրը կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր հավաս իրավական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկական օրինակ:

11 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

10. Կողմերի հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները` ԿողմԿողմ-1

Կողմ--2 Կողմ

“Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն” ՓԲԸ Հասցե` ք.Երևան, Վ.Սարգսյան Սարգսյան 10, 95տ-ք ՀՎՀՀ 02603012 “ՎՏԲ-Հայաստան բանկ” ՓԲԸ հ/հ 16048175867200 Գլխավոր տնօրեն` __________________Մ. Միքաելյան

12 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

ՏԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՎՃԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՈՎ ՀՈՂԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՁԵՎՈՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ

ք.Երևան Երևան

____ ________ 2012թ թ.

Երևան համայնքն, ի դեմս Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի, Մարգարյանի (այսուհետ` Վաճառող),

և

__________________ _________________________________________________, _________________________________,

որը

գործում

է

____________________________________, ____________, (այսուհետ` ( Կողմ-2), այսուհետև միասին կհիշատակվեն որպես Կողմեր, կնքեցին սույն պայմանագիրը հետևյալի մասին.

1.

Պայմանագրի առարկան

1.1. Վաճառողը պարտավորվում է տարաժամկետ վճարման պայմանով Գնորդին, որպես սեփականություն, հանձնել _______ հա ____________________________ հողամասը հողամաս (այսուհետ` հողամաս)` Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագրի (այսուհետ` Ծրագիր) պայմաններին համապատասխան ժամանակակից

տեխնոլոլոգիաներ տեխնոլոլոգիաներով

ջերմատուն

կառուցելու

համար համար,

իսկ

Գնորդը

պարտավորվում է ընդունել այդ հողամասը և դրա համար վճարել սույն պայմանագրով նախատեսված չափով և ժամկետներում: ժամկետներում 1.2. Հողամասի միջով անցնող այն հատվածների նկատմամբ, որոնք ծանրաբեռնված են մայրուղային ջրագծերով և երրորդ անձանց պատկանող այլ ենթակառուցվածքներով, ենթակառուցվածքներով սահմանվում

է

մշտական

անվճար

սերվիտուտ`

օտարված

հողատարածքը

(հողատարածքները) նշանակությամբ օգտագործելու համար: 1.3. Հողամասի հատակագիծը կցվում է սույն պայմանագրին և հանդիսանում է նրա անբաժանելի մասը:

2.

Պայմանագրի գինը և վճարման կարգը

2.1. Սույն պայմանագրի ընդհանուր գինը հողամասի 1քմ. համար կազմում է 4460 (չորս հազար չորս հարյուր վասուն) ՀՀ դրամ: դրամ Պայմանագրի գինը ներառում է`հողա հողամասի կադաստրային արժեքը` 2940 (երկու հազար ինը հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ և լրացուցիչ գումար` 1520 (հազար հինգ հարյուր քսան)) ՀՀ դրամ: 13 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

2.2. Պայմանագրի ընդհանուր գինը կազմում է _______________________________ ՀՀ դրամ: 2.3. Պայմանագրի ընդհանուր գինը Գնորդը կվճարի պայմանագիրը կնքելուց կնքելու հետո հետևյալ ժամկետներում. _________ (________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _____________ 2012 թ., _________ (________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _____________ 2012 թ., _________ (________________________________) ՀՀ դրամ մինչև _____________ 2012 թ., _________ (________________________________)ՀՀ (________________________________) դրամ մինչև ____________ 2012 թ.:

3.

Կողմերի իրավունքները իրավունքները և պարտականությունները

3.1. Վաճառողը Վաճառողը պարտավոր է` 3.1.1.

սույն պայմանագրից ծագող իրավունքների պետական գրանցման պահից երկօրյա ժամկետում Գնորդին` հանձնման-ընդունման հանձնման ակտով հանձնել հողամասը, հողամասը ինչպես նաև` հողամասի նկատմամբ Գնորդի` Գնորդի գրանցված իրավունքները հավաստող փաստաթղթերը,

3.1.2.

Գնորդին տրամադրել երրորդ անձանց իրավունքներից և փաստացի տիրապետումից ազատ հողամաս:

3.1.3.

Իր լիազորությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Գնորդին տրամադրել ջերմատների և դրանց շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսությունների կառուցման համար անհրաժեշտ բոլոր թույլտվությունները:

3.1.4. 3.2. Գնորդը Գնորդը պարտավոր է` 3.2.1.

Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան վճարել պայմանագրի գինը:

3.2.2.

Պայմանագիրը կնքելու հետ միաժամանակ Ծրագրի կառավարչի հետ կնքել ջերմային էներգիայի,

էլեկտրական

էներգիայի,

ջրի,

գազի

մատակարարումը մատակարարումը,

ջրահեռացումը

ապահովող ենթակառուցվածքներին ենթակառուցվածքների միանալու իրավունքի տրամադրման պայմանագիր: 3.2.3.

Հողամասը

կառուցապատել

կոնստրուկցիաների

հենքով

առնվազն ապակեպատ

4

մետր

կամ

բարձրությամբ

պոլիկարբոնապատ

մետաղական ժամանակակից

տեխնոլոգիաներով ջերմատներով` ջերմատներ իր ջեռուցման, ստվերարկման,, կաթիլային ոռոգման, կլիմայի կառավարման ավտոմատ էլեկտրական ու համակարգչային կառավարման ժամանակակից

համակարգերով համակարգերով,

շահագործման

ու

սպասարկման

օժանդակ 14 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

տնտեսություններով

(սառնարանային սառնարանային,

տեսակավորման,

փաթեթավորման

և

այլն)`

նախատեսված հողային կամ հիդրոպոնիկ եղանակներով բուսաբուծական արտադրանքի արտադրության համար: 3.2.4.

Ջերմատների

կառուցապատումն

իրականացնել

հետևյալ

ժամանակացույցին

համապատասախան. _________________________________________________________: 3.2.5.

Հողամասն

օգտագործել

բացառապես

Ծրագրի

շրջանակներում

նախատեսված

ժամանակակից տեխնոլոլոգիաներով տեխնոլոլոգիաներ ապակեպատ կամ պոլիկարբոնատապատ, պոլիկարբոնատապատ առնվազն 4 մ բարձրությամբ ջեռուցվող ջերմատների և դրանց շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսությունների (սառնարանային, տեսակավորման, փաթեթավորման և այլն) կառուցման ու շահագործման նպատակով: 3.2.6.

Հողամասի վրա կառուցված ջերմատներն առնվազն տաս տարի օգտագործել բացառապես բուսաբուծական մթերքների և/կամ սածիլների արտադրության համար: համար

3.2.7.

Ստեղծել պայմաններ պայմանագրի պայմանագր պայմանների կատարման նկատմամբ Ծրագրի կառավարչի կողմից հսկողություն իրականացնելու համար:

3.2.8.

Ասիմիլիացիոն լուսավորության կիրառման դեպքում կառուցապատված առուցապատված ջերմատներն ապահովել

ուղղահայաց

և

հորիզոնական

լուսաքողարկման

համակարգով`

այն

օգտագործելով երեկոյան և գիշերային ժամերին: 3.2.9.

Հողամասը մինչև սույն պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունների ամբողջական կատարումը օտարել միայն Վաճառողի համաձայնությամբ: Հողամասը մասը նոր գնորդին կարող է օտարվել միայն Գնորդի հետ Ծարգրի շրջանակներում կնքված պայմանագրերով սահմանված պարտավորությունները նոր գնորդի կողմից ստանձնելու պայմաններում:

3.2.10. Բարեկարգել հողամասի միջով անցնող այն հատվածները, որոնց նկատմամբ սահմանվում է մշտական անվճար սերվիտուտ: սերվիտուտ

4. 4.1. Հողամասի

Հողամասի նկատմամբ սեփականության իրավունքների փոխանցումը նկատմամբ

իրավունքը

կփոխանցվի

Գնորդին

իրավունքների

պետական

գրանցման պահից, սակայն հողամասը կհամարվի գրավադրված Վաճառողի մոտ` մինչև Գնորդի կողմից պայմանագրի գնի և Ծրագրի կառավարչի ու Գնորդի միջև _______________ թվականին

կնքված

պայմանագրով

նախատեսված

իրավունքի

դիմաց

ամբողջական

վճարումը: 15 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

5. 5.1. Կողմերը

Կողմերի պատասխանատվությունը

Հայաստանի

օրենսդրության

Հանրապետության

համաձայն

պատասխանատվություն են կրում պայմանագրի պայմանների խախտման համար: 5.2. Գնորդը պատասխանատվություն է կրում. ա) Պայմանագրի գնի վճարման ժամկետների խախտման համար, որի դեպքում վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից

մինչև

պարտավորության

կատարման

օրը՝

համապատասխան

ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների կրկնապատիկի չափով: Վճարման հերթական ժամկետները ավելի քան 180 օր ուշացնելու դեպքում Վաճառողին իրավունք է վերապահվում լուծելու պայմանագիրը: պայմանագիրը Մինչև պայմանագրի լուծման պահը Գնորդի կողմից վճարված գումարները հետ չեն վերադարձվում: բ) Կառուցապատման ժամկետների խախտման համար, որի դեպքում չկառուցապատված հողատարածքի միավորի պայմանագրի գնի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից

մինչև

պարտավորության

կատարման

օրը՝

համապատասխան

ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած

բանկային

տոկոսի

հաշվարկային

դրույքների

կրկնապատիկի

չափով:

Կառուցապատման ժամկետները ավելի քան 180 օր ուշացնելու դեպքում Վաճառողին իրավունք է վերապահվում լուծելու պայմանագիրը` չկառուցապատված հողատարածքի մասով: Մինչև պայմանագրի լուծման պահը Գնորդի կողմից վճարված գումարները հետ չեն վերադարձվում:

6.

Պայմանագրի գործողությունը

Սույն պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում կնքվելու, նոտարական կարգով վավերացվելու և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության լիազորած պետական մարմնում պայմանագրից ծագող իրավունքների գրանցման պահից և գործում է մինչև կողմերի`` սույն պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունների պատշաճ կատարումը:

16 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

7. Սույն

պայմանագրով

Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը սահմանված

պարտավորություններն

ամբողջությամբ

կամ

մասնակիորեն չկատարելու դեպքում կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, պատասխանատվությունից եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության արդյունք, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և, որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներն են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, պատերազմը, պատերազմը ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական

հուզումները,

գործադուլները գործադուլները,

հաղորդակցության

միջոցների

աշխատանքի

դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնար են դարձնում սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 ամսվանից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծելու պայմանագիրը` դրա մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

8.

Եզրափակիչ դրույթներ

8.1. Պայմանագրի կնքման ծախսերը (հատակագծի, հասցեի տրամադրում, տրամադրում պայմանագրի նոտարական վավերացում և այլն) կատարվում են Գնորդի կողմից: 8.2. Սույն պայմանագրում բոլոր փոփոխությունները և լրացումները կատարվում են, կամ պայմանագիրը լուծվում է գրավոր համաձայնությամբ կամ դատարանի վճռով: 8.3. Սույն պայմանագիրը կնքված է երկու օրինակից, որոնք ունեն հավասարազոր իրավական ուժ: Յուրաքանչյուր կողմին տրվում է պայմանագրի մեկական օրինակ:

9.

Կողմերի հասցեները, հասցեները, բանկային վավերապայմանները և ստորագրությունները` ստորագրությունները`

17 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումներիներդրողների կատարման աջակցման մեխանիզմները Ծրագրի շրջանակներում հետ

կնքվող պայմանագրերի նախագծեր

18 | P a g e

Paymanagrer  
Paymanagrer  

Paymanagrer