Page 1

2

2012

2012

Երևանի ՋԷԿՋԷԿ-ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

1


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

ՔԱՂՎԱԾՔ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԻՍՏԻ ՀԱՅԱU ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ 17-18

ՆՈՐԱԳԱՎԻԹ ԹԱՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻՆ ՀԱՎԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հավանություն

տալ

<<Հայկական

բերքի

առաջմղման

կենտրոն>>

փակ

բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված` Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զագացման ներդրումային ծրագրին` ծրագ համաձայն հավելվածի:

3 Մայիս 2012

ՀՀ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյան

2|Page


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Հավելված ՀՀ կառավարության 2012 թ. մայիսի 3-ի նիստի N 17 արձանագրային որոշման ՆՈՐԱԳԱՎԻԹ ԹԱՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

ՆԱԽԱԲԱՆ վերջին

Հայաստանում

հինգ

տարիների

կտրվածքով

բանջարանոցային

մշակաբույսերի տարեկան արտադրանքի միջին ծավալը կազմել է 800 հազար տոննա` մեկ շնչի հաշվով մոտ 250 կիլոգրամ, կիլոգրամ որը բավական բարձր ցուցանիշ է: Այնուհանդերձ, բուսաբուծական արտադրանքի արտադրությունը Հայաստանում կրում է ընդգծված սեզոնային բնույթ, ինչի արդյունքում տարվա տարբեր սեզոններին շուկայում գների կտրուկ տատանումներ են նկատվում, նկատվում իսկ արտահանման ծավալները համախառն բերքի չնչին տոկոսն են կազմում: Հայաստանում

բուսաբուծական

արտադրանքի

արտադրության

սեզոնային

տատանումները մեղմելու, տեղական և արտաքին շուկաներում մրցունակությունը բարձրացնելու ներմուծման

և

Հայաստանի

ծավալները

Հանրապետություն

կրճատելու

բուսաբուծական

արդյունավետ

միջոց

է

արտադրանքի ժամանակակից

տեխնոլոգիաներով ջերմատների զարգացումը և ընդլայնումը: Հայաստանում առկա ջերմատները հիմնականում կառուցվել են տասնամյակներ առաջ

և

իրենց

տեխնոլոգիայով

ու

արդյունավետությամբ

էապես

զիջում

են

ժամանակակից ջերմատներին: ջերմատներին Բացառությամբ վերջին 1-2 տարիներին կառուցվածների (մոտ 3 հա), տատանվում

առկա ջերմատներում բանջարեղենի բերքատվությունը 1քմ հաշվով է

15-20

կգ կգ,

մինչդեռ

ժամանակակից

ջերմատները ջերմատները`

կախված

տեխնոլոգիական հագեցվածության աստիճանից, կարող են ապահովել 45-100 կգ 3|Page


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

արտադրանք: Ներկա պայմաններում հայաստանյան արտադրողները դեռևս ի զորու չեն արտաքին խոշոր շուկաների համար բավարար քանակությամբ, քանակությամբ տեսականիով և պահանջվող ռիթմիկությամբ բանջարեղեն արտադրել: Հայաստանում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ջերմատների զարգացման և ընդլայնման նպատակով մշակվել է Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման զա ներդրումային ծրագիրը: Ծրագրով նախատեսվում է Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում երեք տարիների ընթացքում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կառուցել կառուց մոտ 50 հա ջերմատներ, ինժեներական և լոգիստիկ հանգույցներ: Նշված գոտու ընտրությունը պայմանավորված է հողատարածքների առկայությամբ և Երևանի ՋԷԿ-ի ռեսուրսների օգտագործմամբ

կենտրոնացված

համակարգով

ջեռուցման

ապահովման

հնարավորություններով: Ջերմատների զարգացման ծրագիրը ներդաշնակ է կառավարության կողմից մշակված

տնտեսության

զարգացման

ռազմավարությանն

ու

նպատակներին,

մասնավորապես, մրցունակ տնտեսության ստեղծմանը, ներդրումների ներգրավմանը, երկրի պարենային անվտանգության մակարդակի բարձրացմանը և աղքատության նվազեցմանը: Ծրագիրն բնակչության

ունի

համար

նաև նոր

սոցիալական

և

աշխատատեղերի

բնապահպանական ստեղծման,

հողերի

նշանակություն` արդյունավետ

օգտագործման, ինչպես նաև գույքահարկի և հողի հարկի մասով տեղական բյուջե լրացուցիչ մուտքերի ապահովման առումով: Ծրագիրը մշակվել է Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքի կլիմայական տվյալների, կոմունալ ենթակառուցվածքների և ՋԷԿ-ի ռեսուրսների ուսումնասիրության ու վերլուծության հիման վրա: վրա Հաշվի են առնվել նաև Հայաստանի համեմատական առավելությունները, ինչպիսին են` արևային օրերի քանակը, օրվա ընթացքում արևային ժամերի

տևողությունը,

գյուղատնտեսական

հողերի

և

ջրի

առկայությունը,

էլեկտրաէներգիայի ու գազի համեմատաբար մրցունակ սակագները:

4|Page


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Ծրագրի

իրականացումը

հնարավորություն

կտա

Հայաստանի

Հանրապետությունում խոշոր և մանր արտադրությունների զուգորդմամբ ապահովել բուսաբուծական արտադրանքի շուրջտարյա արտադրություն և արտահանման բավարար քանակությունների

ստեղծում ստեղծում`

տեխնոլոգիաները:

Դա

ներդնելով

հնարավորություն

արտադրողականությունը,,

ապահովել

ջերմատների կտա

տեղական

կա կառուցման

բարձրացնել շուկայում

վերջին

բուսաբուծության այդ

մթերքների

առկայությունը ու գների համեմատական կայունությունը: Բացի այդ, ջերմատների հետագա զարգացումը էապես կնվազեցնի առկա գյուղատնտեսական ռիսկերը` կապված եղանակի տատանման հետ:

ԾՐԱԳՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Նորագավիթ զարգացման

թաղամասին

ներդրումային

հարող

ծրագրի

տարածքում ջերմատների կառուցման

կառավարչի

լիազորությունները

և

կստանձնի

<<Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն>> փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետև` ծրագրի կառավարիչ): կառավարիչ Ծրագրի կառավարիչը կկազմակերպի ծրագրի իրականացման համար ներդրողների ընտրության, ներդրողների հետ պայմանագրերի կնքման

և

պայմանագրերի

պայմանների

կատարման

նկատմամբ

հսկողության

իրականացման գործընթացները, գործընթացները ջերմատների ջերմային և էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռուցումն ապահովող կենտրոնացված համակարգի ենթակառուցվածքների կառուցապատումը և ներդրողին պատկանող հողատարածքների ապահովումը ենթակառուցվածքներին միանալու կետերով, ինչպես նաև կկրի ծրագրի իրականացման պատասխանատվությունը: պատասխանատվությունը Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է Նորագավիթ թաղամասին հարող

տարածքում

շահագործման

և

կառուցել

սպասարկման

ժամանակակից օժանդակ

տեխնոլոգիաներով

տնտեսություններով

ջերմատներ`

/սառնարանային,

տեսակավորման, փաթեթավորման և այլն/: 5|Page


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ջերմատները առնվազն 4 մետր բարձրությամբ մետաղական

կոնստրուկցիաների

հենքով

ապակեպատ

կամ

պոլիկարբոնապատ

կառույցներ են` իրենց ջեռուցման, ջեռուցման ստվերարկման, լուսաքողարկման,, ասիմիլիացիոն կամ առանց դրա, կաթիլային ոռոգման, ոռոգմա կլիմայի կառավարման ավտոմատ էլեկտրական ու համակարգչային կառավարման ժամանակակից համակարգերով, իրենց շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսություններով (սառնարանային սառնարանային, տեսակավորման, փաթեթավորման և այլն), նախատեսված հողային կամ հիդրոպոնիկ եղանակներով բուսաբուծական արտադրանքի արտադրության համար: Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում երեք տարիների ընթացքում Նորագավիթ թաղամասին հարակից մոտ 70 հա հողատարածքի վրա կկառուցվեն մոտ 50 հա ջերմատներ: Ջերմատների կառուցման բնագավառում ձևավորված միջազգային փորձից ելնելով ջերմատների տնտեսապես արդյունավետ նվազագույն չափը 4 հա է`` իր սպասարկման և օժանդակ տնտեսության տարածքով: տարածքով Անհրաժեշտ ծավալի ներդրումների երդրումների առկայության դեպքում առավել արդյունավետ է 10-12 հա տարածքով հողակտորների վրա մեկ սպասարկող

և

հնարավորություն

օժանդակ կտա

տնտեսությամբ

նվազեցնել

երկու

պահանջվող

ջերմատների ներդրումների

կառուցումը, ծավալը,

ինչը

իջեցնել

արտադրանքի ինքնարժեքը և բարձրացնել դրա մրցունակությունը: Հաշվի առնելով նշված հանգամանքները, առկա և ջերմատների սպասարկման համար կառուցվելիք ենթակառուցվածների դիրքերը` հողատարածքը նախատեսվում է բաժանել մոտ 5-11 հա տարածքով ինն առանձին հողակտորների: հողակտորների Ներդրողներին հնարավորություն կընձեռվի ձեռք բերել մեկ և ավելի հողակտորներ: Հողատարածքի

հատակագծային

պլանավորումը

կատարվում

է

այնպիսի

հաշվարկով, որ անհրաժեշտության դեպքում բացի բուն ջեմատների տարածքներից առանձնացվեն

հողակտորներ հողակտորներ`

մասնագիտացված

սածիլների

արտադրության

ջերմատուն կառուցելու համար: համար Ընդ որում, դրանցում արտադրվող սածիլները կարող են օգտագործվել նաև բաց բնահողի գյուղացիական տնտեսությունների կողմից: կողմից

6|Page


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Ներդումային ծրագրի իրականացման համար ծրագրի կառավարչի կողմից կիրականացվի ներդրողների ընտրության գործընթացը, որի հիմնական պայմանները կլինեն ջերմատների կառուցման ու հողամասի արժեքի վճարման ժամկետները և ձեռք բերվող հողակտորների քանակը: քանակը Ընտրված ներդրողներին ուղղակի վաճառքի ձևով կօտարվեն համապատասխան հողատարածքները: Հաշվի առնելով, որ նախատեսված մակերեսներով ջերմատների կառուցումը պահանջում է միլիարդավոր դրամների ներդրումներ, ծրագրի հաջողության գրավականը կարող է լինել տեղական և արտաքին ներդրողների համար այնպիսի գրավիչ պայմանների ապահովումը, ինչպիսիք են տարաժամկետ վճարմամբ հողատարածքների օտարումը,

ջերմային և էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարման,

ջրահեռացման ենթակառուցվածների կենտրոնացված համակարգի ապահովումը և պետական երաշխիքների տրամադրումը: տրամադրումը Ներդրողներին հնարավորություն կընձեռվի հողատարածքները ձեռք բերել մինչև մեկ տարի տարաժամկետ վճարման պայմանով: Ծրագրի շրջանակներում ձեռք բերված հողատարածքի (հողատարածքների) նկատմամբ սահմանված գրավը դադարելուց և ջերմատների կառուցման նպատակով հողահարթակները

նախապատրաստ նախապատրաստելուց

հետո

ներդրողի

կողմից

ծրագրի

իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման համար նպատակահարմար կլինի ներդրողին տրամադրել հողատարածքի (հողատարածքների) շուկայական

արժեքի

(հաշվի հաշվի

առնելով

ենթակառուցվածների

կենտրոնացված

համակարգից օգտվելու հնարավորությունը) հնարավորությունը մինչև 80 տոկոսի չափով պետական երաշխիք: Կառուցվող ջերմատների համար նախատեսվում է նաև կառուցել ջերմային և էլեկտրական

էներգիայի,,

ջրի,

գազի

մատակարարման ման,

ջրահեռացման

ենթակառուցվածների կենտրոնացված համակարգ: Ջերմատների ջեռուցման համար նախատեսվում հնարավորություն

է

օգտագործել կունենան

Երևանի միանալ

ՋԷԿ-ի

ռեսուրսները ռեսուրսները:

կենտրոնացված

Ներդրողները համակարգի

7|Page


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

ենթակառուցվածքներին անմիջապես իրենց հողատարածքների մոտ նախատեսված կետերում: Հիմնական ենթակառուցվածքների կենտրոնացված համակարգի առկայությունը ներդրողներին

հնարավորություն

կտա

խուսափել

էլեկտրաէներգիայի,

գազամատակարարաման, ջրամատակարարման ու ջրահեռացման բավական

բարդ,

ժամանակատար և ծախսատար լուծումներից: Ջերմամատակարարման մասով գոտու համար

մայրուղային

ենթակառուցվածքների

ստեղծումը

հնարավորություն

կտա

ջերմային էներգիայի արտադրության բեռի մեծագույն մասը հանել ներդրողներից: ներդրողներից Դրա հետ միաժամանակ, ՋԷԿ-ի ջերմային էներգիայի օգտագործումը մի կողմից կնպաստի ՋԷԿ-ի

արտադրանքի

սպառման

կայունացմանը,

մյուս

կողմից

ներդրողներին

հնարավորություն կտա ունենալ առավել մատչելի մատակարարում: Արդյունքում կնվազի արտադրանքի արտադրանքի

ինքնարժեքը ինքնարժեքը,

կբարձրանա

մրցունակությունը մրցունակությունը:

Վերոնշյալ

շահութաբերության գործոնները

մակարդակը

դրական

կազդեն

և նաև

ներդրումների հետգնման ժամկետների կրճատման վրա: Ծրագրով նախատեսված ներդրումների ծավալը կկազմի մոտ 35-40 մլրդ ՀՀ դրամ, կառուցվող ջերմատների տարեկան համախառն արտադրանքն`` առնվազն 30-ից 40 հազար տոննա: Արտադրանքի

արտադրությունից

մինչև

իրացում

ամբողջ

արժեշղթայում

կստեղծվեն մոտ 1500-2000 2000 նոր աշխատատեղեր, որից միայն բուն ջերմատներում զբաղվածների թիվը կկազմի 800-1000 մարդ (1 հա ջերմատան հաշվարկով 15-20 աշխատատեղ): Կառուցված ջերմատների գործնական արդյունքներով և անհրաժեշտ ռեսուրսների առկայությամբ պայմանավորված կքննարկվի նշված գոտու մոտ 86 հա վրա երկրորդ փուլով ևս մոտ 65 հա ջերմատներ կառուցելու նպատակահարմարությունը: նպատակահարմարությունը

8|Page


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ Ծրագիրը

նախատեսվում

է

իրականացնել

երեք

տարիների

ընթացքում:

Ներդրողների ընտրության ժամկետներով պայմանավորված ներդրումային ծրագրի ժամկետները կարող են փոփոխվել: փոփոխվել Նշված ժամանակահատվածում կկառուցվեն և կշահագործվեն

մոտ

50

հա

ժամանակակից

տեխնոլոլոգիաներով

ջերմատներ`

շահագործման և սպասարկման օժանդակ տնտեսություններով: Ծրագրի շրջանակներում կիրականացվեն հետևյալ միջոցառումները. միջոցառումները 1. Երևանի քաղաքապետարանի կողմից Նորագավիթ թաղամասին հարող մոտ 156 հա տարածքի ազատում փաստացի հողօգտագործողներից: 2. Ծրագրի

կառավարչի

ներդրողների

կողմից

ընտրության

ներդումային

գործընթացի

ծրագրի

իրականացման

կազմակերպում:

համար

Նախապատվությունը

կտրվի այն ներդրողներին,, որոնք ա) ձեռք կբերեն ավելի շատ հողատարածքներ, բ) կառաջարկեն հողատարածքի օտարման գնի և ջերմային, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, մատակարարումը ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքներին միանալու իրավունքի դիմաց վճարման առավել կարճ ժամկետներ, ժամկետներ գ)

ներդրումային

ծրագրի

պայմաններին

համապատասխան

ժամանակակից

տեխնոլոլոգիաներով ջերմատների երմատների կառուցապատման առավել կարճ ժամկետներ: 3. Ընտրված

ներդրողներին

ուղղակի վաճառքի ձևով

առանձին

հողակտորների

օտարում` տարաժամկետ վճարման պայմանով: Հողակտորների կտորների այն հատվածները, որոնք ծանրաբեռնված են մայրուղային ջրագծերով, ենթակա չեն օտարման ներդրողներին և այդ հատվածների նկատմամբ կսահմանվի մշտական անվճար սերվիտուտ`

ներդրողների

կողմից

ձեռք

բերած

հողակտորներն

իրենց

նշանակությամբ օգտագործելու համար: 4. Հողամասի ուղղակի վաճառքի պայմանագրով պատասխանատվության պատասխանատվությ սահմանում պայմանագրով

նախատեսված

տարաժամկետ

վճարման

և

կառուցապատման

պայմանների խախտման համար: համար 9|Page


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

5. Ներդրողների կողմից ջերմատների կառուցման նպատակով հողահարթակների նախապատրաստում, հողատարածքի ոչ պակաս քան 75 տոկոսի տոկոս (ընդ որում` կառուցապատման առաջին տարում առնվազն 1 հա) կառուցապատում ջերմատներով և շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսություններով: տնտեսություններով 6. Ջերմատների ջերմային և էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի ի մատակարարումը, ջրահեռուցումն ապահովող ապահովո կենտրոնացված համակարգի ենթակառուցվածքների ենթակառուցվածքներ և ճանապարհի կառուցապատման կառուցապատմա թույլտվության տրամադրում, ծրագրի կառավարչի կողմից

ենթակառուցվածքների

կառուցապատման

նախագծա նախագծա-նախահաշվային

փաստաթղթերի փաթեթի պատրաստում: պատրաստում 7. Ծրագրի կառավարչի կողմից ջերմատների ջերմային և էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը,, ջրահեռուցումն ապահովող կենտրոնացված համակարգի ենթակառուցվածքների և ճանապարհի կառուցապատում ու ներդրողին պատկանող հողատարածքների ապահովում ենթակառուցվածքներին միանալու կետերով: 8. Ներդրողին պատկանող հողատարածքները ջերմատների ջերմային և էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, մատակարարումը ջրահեռուցումն ապահովող կենտրոնացված համակարգի ենթակառուցվածքների կառուցապատման և ենթակառուցվածքներին միանալու կետերով ապահովման պարտավորությունը չկատարելու չկատարել դեպքում ծրագրի կառավարչի համար պատասխանատվության սահմանում: 9. Ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը և ջրահեռացումն ապահովող ենթակառուցվածքների սպասարկման համար Ծրագրի կառավարչին մշտական անվճար սերվիտուտի տրամադրում ենթակառուցվածքներով ենթակառուցվ ծանրաբեռնված հողատարածքի նկատմամբ: 10. Ծրագրի կառավարչի կողմից ներդրողների հետ կնքված պայմանագրի պայմանների կատարման նկատմամբ հսկողության իրականացում: 11. Ծրագրի կառավարչի կողմից ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի

մատակարարումը մատակարարումը,

սպասարկման

ջրահեռացումը

իրականացում իրականացում:

ապահովող

Նախատեսվում

է

ենթակառուցվածքների ջերմատների

հետևյալ

էներգապահանջարկը. 10 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Էլ. Հզորություն – 30 Մվտ/ժ ժ Ջերմային էներգիայի սպառում – 89 Գկալ/ժ Գազի սպառում – 16000 խմ/ժ: խմ

ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԻՑ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ 1. Հայաստանի գյուղատնտեսության բնագավառ մեծ ծավալներով ներդրումների ներգրավում (ծրագրի շրջանակներում ներդրումների ընդհանուր ծավալը կկազմի մոտ 3540 մլրդ ՀՀ դրամ), 2. Նորագավիթ

թաղամասին

հարող

հողատարածքների

նպատակային

օգտագործում, 3. Հայաստանում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով ջերմատների զարգացում, ջերմատնային նորագույն տեխնոլոգիաների ու գիտելիքների ներմուծում, ներմուծում 4. Բուսաբուծական

արտադրանքի

արտադրության

և

իրացման

արտադրանքի

և

դրանց

արժեշղթայի

զարգացման խթանում, Հայաստանում

բուսաբուծական

արտահանման

ծավալների ընդլայնում (կառուցվող կառուցվող ջերմատների տարեկան համախառն արտադրանքը կկազմի 30-ից 40 հազար տոննա), տոննա արտադրողականության և որակի բարձրացում, բարձրացում 5. Տեղական

շուկայում

բուսաբուծական

արտադրանքի

գների

սեզոնային

տատանումների մեղմում, 6. Տեղական

բուսաբուծական

արտադրանքի

արտադրական

ծավալների

ավելացմանը զուգընթաց, դրանց ներմուծվող քանակների էապես նվազեցում, նվազեցում 7. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում, 8. Հողի օտարման արժեքի և հետագայում հողի հարկի ու գույքահարկի վճարման արդյունքում համայնքի բյուջեի լրացուցիչ եկամուտների ապահովում, ապահովում 9. Հանրապետության

այլ

վայրերում

նմանատիպ

գոտիների

զարգացման

նախադրյալների ստեղծում: 11 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

ՀԱՅԱU ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ 3 Մայիս 2012, 633 - Ն

ՆՈՐԱԳԱՎԻԹ ԹԱՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2727-Ի N15161516-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով

Հայաստանի

Հանրապետության

հողային

օրենսգրքի

66-րդ

հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագիրը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1.Համաձայնություն տալ Երևանի քաղաքապետի` Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ժամանակակից տեխնոլոլոգիաներով ջերմատների կառուցման նպատակով Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր 69.83 հա հողամասի (այսուհետև` հողամաս) առանձին հողակտորների ուղղակի վաճառքի ձևով օտարման վերաբերյալ առաջարկությանը՝ սույն որոշմամբ սահմանված պայմաններով, պայմաններով համաձայն N 1 հավելվածի։ 2. Սահմանել, որ` 1)Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման «Հայկական

ներդրումային բերքի

ծրագրի

առաջմղման

(այսուհետև`

կենտրոն»

փակ

ծրագիր)

պատասխանատուն

բաժնետիրական

է

ընկերությունը

(այսուհետև` ծրագրի կառավարիչ): կառավարիչ 2)սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի առանձնացված հողակտորները ենթակա են օտարման ծրագրի կառավարչի կողմից ամբողջ ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով ընտրված ներդրողներին` սույն որոշմամբ նախատեսված պայմաններով: 3)ծրագրի

իրականացման

ընթացքում

բանակցությունների արդյունքում սույն որոշման

ներդրողների

հետ

վարվող

1-ին կետում նշված առանձին

հողակտորների չափերը և քանակները կարող են փոփոխվել: Ընդ որում` ծրագրի կառավարչի կողմից ներդրողներ կարող են ընտրվել մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: Ծրագրի կառավարչի կողմից նախապատվությունը կտրվի 12 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

այն ներդրողներին, որոնք ձեռք կբերեն ավելի շատ հողակտորներ և կառաջարկեն գումարների

վճարման

ու

ժամանակակից

տեխնոլոգիաներով

ջերմատների

կառուցապատման առավել կարճ ժամկետներ: 4) օտարման ենթակա չեն սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի այն հատվածները, որոնք ծանրաբեռնված են մայրուղային ջրագծերով, կամ նախատեսված են կենտրոնացված համակարգի ենթակառուցվածքների կառուցապատման, կառուցապատման կամ ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների համար: 5) մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 1-ը սույն որոշման 1-ին 1 կետում նշված հողամասի առանձնացված հողակտորների ոչ պակաս քան 40 տոկոսի նկատմամբ ներդրողներ չընտրվելու դեպքում ծրագիրը համարվում է չկայացած և սույն որոշումը ճանաչվում է ուժը կորցրած: 6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N 498 որոշմամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վրա արտադրական նշանակության

շենքերի

ու

շինությունների

կառուցման

համար

սահմանված

սահմանափակումները չեն տարածվում ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ընտրված ներդրողներին

օտարվող

սույն

որոշման

1-ին

կետում

նշված

առանձնացված

հողակտորների վրա: 3. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխության իրականացումը: 4. Հաստատել ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կնքվող գործարքների հիմնական պայմանները` համաձայն N 2 հավելվածի. 5. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման, էներգետիկայի

և

բնական

պաշարների,

քաղաքաշինության

նախարարներին

և

առաջարկել Երևանի քաղաքապետին ու Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները

կարգավորող

հանձնաժողովին՝

իրենց

լիազորությունների

շրջանակներում աջակցել ծրագրի իրականացմանը: 6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային

տնտեսության

պետական

կոմիտեի

նախագահին՝

ջրօգտագործողների

ընկերության և ծրագրի կառավարչի հետ քննարկել և ապահովել սույն որոշման առաջին կետում

նշված

հողատարածքում

առկա

ջրատարների

ապամոնտաժումը

ու

տեղափոխումը: 7. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի

հոկտեմբերի

27-ի

«Հայաստանի

Հանրապետության

ջերմոցային

տնտեսությունների զարգացման պետական մասնավոր համագործակցության վրա հիմնված փորձնական ծրագրին մասնակցելու մասին» N 1516-Ա որոշումը։ 13 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

Տիգրան Սարգսյան

14 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 3 – ի N 633 – Ա որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

15 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 3 - ի N 633 - Ա որոշման

ՆՈՐԱԳԱՎԻԹ ԹԱՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

Գործարք 1. Երևան համայնքի և Ծրագրի կառավարչի միջև կնքվող համաձայնագիր համաձայնագիր Կողմ - 1

Երևան համայնք

Կողմ - 2

Ծրագրի կառավարիչ

Կողմերի

Երևան համայնքը պարտավորվում է.

պարտավորությունները

1.

Սահմանված

կարգով

նպատակային

ապահովել

նշանակության

հողամասի փոփոխության

իրականացումը իրականացումը: 2.

Յուրաքանչյուր

Ծրագրի

ներդրողին

կառավարչից

ընտրելու

վերաբերյալ

տեղեկատվություն

ստանալուց

հետո տասնօրյա ժամկետում որոշում կայացնել ներդրողին տարաժամկետ վճարման պայմանով ուղղակի վաճառքի ձևով համապատասխան հողատարածք (հողատարածքներ) ( օտարելու վերաբերյալ` համաձայն Ծրագրի կառավարչի առաջարկած հատակագծի: 3.

Հողատարածքներն

օգտագործելու

համար

իրենց

նշանակությամբ

հողատարածքների ողատարածքների

այն

հատվածները որոնք ծանրաբեռնված են մայրուղային հատվածները, ջրագծերով

և

ենթակառուցվածքներով

կենտրոնացված ներդրողներին երին

համակարգի կտրամադրվեն 16 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

մշտական

անվճար

սերվիտուտի

իրավունքով իրավունքով:

Այդ

հատվածները ենթակա չեն օտարման ներդրողներին: ներդրողներին 4.

Յուրաքանչյուր

(հողատարածքներ հողատարածքներ)

ներդրողին օտարելու

հողատարածք

վերաբերյալ

որոշում

կայացնելուց հետո հինգ օրվա ընթացքում ներդրողի հետ կնքել

տարաժամկետ

վճարման

պայմանով

համապատասխան հողատարածքի (հողատարածքների հողատարածքների) ուղղակի վաճառքի ձևով պայմանագիր: 5. Հողատարածքների ուղղակի օտարման պայմանագրերի պայմաններին

համապատասխան

ներդրողներին

տրամադրել երրորդ անձանց իրավունքներից և փաստացի տիրապետումից ազատ հողատարածքներ: հողատարածքնե 6. Ներդրողներին իր լիազորությունների շրջանակներում Հայաստանի սահմանված

Հանրապետության կարգով

տրամադրել

օրենսդրությամբ ջերմատների

կառուցման համար անհրաժեշտ բոլոր թույլտվությունները: թույլտվությունները 7. Ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը և ջրահեռացումն րահեռացումն ապահովող ենթակառուցվածքների ճանապարհի կառուցապատման ենթակառուցվածքների, համար Ծրագրի կառավարչին ապահովել երրորդ անձանց իրավունքներից

և

փաստացի

տիրապետումից

ազատ

հողատարածքներ հողատարածքներով: 8. Իր լիազորությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Ծրագրի կառավարչին տրամադրել ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը և ջրահեռացումն

ապահովող

ենթակառուցվածքների

ու

ճանապարհի կառուցապատման համար անհրաժեշտ բոլոր 17 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

թույլտվությունները թույլտվությունները: 9. Այն հողատարածքների նկատմամբ, որոնք ո անհրաժեշտ են ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը և ջրահեռացումն ապահովող ենթակառուցվածքների ու ճանապարհի կառուցապատման և

սպասարկման

համար,

Ծրագրի

կառավարչին

տրամադրել մշտական անվճար սերվիտուտ: սերվիտուտ Ծրագրի կառավարիչը պարտավորվում է. է 1. Իրականացնել ներդրողների ընտրության գործընթացը և ծրագրի

շրջանակներում

օտարման

ենթակա

հողակտորների ընդհանուր տարածքի ոչ պակաս քան 40 տոկոսի

նկատմամբ

ներդրողներ

ընտրվելուց

հետո

յուրաքանչյուր ներդրողին ընտրելու մասին հինգ օրվա ընթացքում

տեղեկատվություն

ներկայացնել

Երևան

համայնքին համայնքին: 2. Մշակել և Երևան համայնքի հետ համաձայնեցնել Երևան համայնքի ու ներդրողների միջև կնքվող հողատարածքների ուղղակի ձևով վաճառքի և Ծրագրի կառավարչի ու ներդրողների միանալու

միջև

կնքվող

իրավունքի

ենթակառուցվածքներին

տրամադրման մադրման

պայմանագրերի

օրինակելի ձևերը: 3. Կազմակերպել Ծրագրի կառավարչի և ներդրողների միջև

հողատարածքների

ուղղակի

ձևով

վաճառքի

պայմանագրերի կնքման գործընթացը: 4. Երևան համայնքի և ներդրողներից յուրաքանչյուրի միջև հողատարածքի

(հողատարածքների))

ուղղակի

ձևով

վաճ վաճառքի պայմանագրիրը կնքելու հետ միաժամանակ տվյալ

ներդրողի

հետ

կնքել

ջերմային

էներգիայի, 18 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքներին

միանալու իրավունքի տրամադրման պայմանագիր: պայմանագ 5. Ներդրողների հետ պայմանագրերի կնքման պահից յոթ ամսվա ընթացքում կառուցապատել ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարումը և ջրահեռացումն

ապահովող

ենթակառուցվածքներն

ճանապարհը ճանապարհը:

Ենթակառուցվածքները

ու

կհանդիսանան

Կողմ Կողմ-2-ի սեփականությունը և նրա կողմից կիրականացվի դրան շահագործումն ու անհրաժեշտ թողունակության դրանց ապահովումը Ենթակառուցվածքների կառուցապատման ապահովումը: համար

անհրաժեշտ

թույլտվությունների

ստացման

ժամկետներով պայմանավորված` սույն կետում նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել, բայց ոչ ավելի՝ քան իրավական

ակտերով

նախատեսված

թույլտվության

համար սահմանված վերջնաժամկետը: 6.

Կազմակերպել

ներդրողների

ջերմ ջերմային

էներգիայի,

էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի մատակարարման համապատասխան պայմանագրերի կնքման գործընթացը: 7. Իրականացնել հսկողություն ներդրողների հետ կնքված պայմանագր պայմանագրերի պայմանների կատարման նկատմամբ և խախտումներ

հայտնաբերելու

դեպքում

տեղեկացնել

Երևան համայնքին: 8.

Երևան

համայնքի

հողատարածքների

և

ներդրողների

ուղղակի

ձևով

միջև

վաճառքի

պայմանագրերը կնքելուց հետո յուրաքանչյուր եռամսյակ Երևան

համայնքին

ներկայացնել

հաշվետվություն

ներդրումային ծրագրի իրականացման վերաբերյալ: վերաբերյալ 19 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Կողմերի

Կողմերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության

պատասխանատվությունը համաձայն

պատասխանատվություն

համաձայնա համաձայնագրով

ստանձնած

են

կրում

պարտավորությունները

չկատարելու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար:

Գործարք 2. Երևան համայնքի և Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի իրականացման համար ընտրված ներդրողների միջև կնքվող պայմանագրեր Վաճառող

Երևան համայնք

Գնորդ

Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման

և

զարգացման

ներդրումային

ծրագրի

իրականացման համար ընտրված ներդրող Առարկան

Ժամանակակից ամանակակից

տեխնոլոլոգիաներով

կառուցապատման

համար

ջերմատների

տարաժամկետ արաժամկետ

վճարման

պայմանով հողատարածքի (հողատարածքների հողատարածքների) ուղղակի վաճառք Գնորդին Պայմանագրի կնքման

Վաճառողի կողմից հողատարածքի (հողատարածքների հողատարածքների)

ժամկետը

օտարման

որոշումը

կայացնելուց

հետո

հինգ

օրվա

ընթացքում Պայմանագրի գինը և

Գնորդի կողմից վաճառողին վճարման ենթակա գումարը

վճարման ժամկետները

1քմ քմ. հողատարածքի (հողատարածքների հողատարածքների) համար կազմում է 4460 (չորս հազար չորս հարյուր վաթսուն) վա ՀՀ դրամ: Պայմանագրի

գինը

ներառում

է``

հողատարածքի

կադաստրային արժեքը` 2940 (երկու հազար ինը հարյուր քառասուն ՀՀ դրամ և լրացուցիչ գումարը` քառասուն) գումարը 1520 (հազար

20 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

հինգ հարյուր քսան) ՀՀ դրամ: Սույն կետում նշված գումարը Գնորդի կողմից կվճարվի ներդրողների

ընտրության

գործընթացում

իր

կողմից

առաջարկված ժամանակացույցին համապատասախան` համապատասախան պայմանագիրը կնքելու օրվանից մեկ տարվա ժամկետում, բայց ոչ ուշ քան առաջին վճարումը (13 տոկոսի չափով) պայմանագիրը

կնքելու պահից 10 օրվա ընթացքում,

երկրորդ վճարումը (9 տոկոսի չափով)) առաջին վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալու պահից 90 օրվա ընթացքում երրորդ վճարումը (35 տոկոսի չափով) երկրորդ ընթացքում, վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 120 օրվա ընթացքում և չորրորդ վճարումը (43 տոկոսի չափով երրորդ վճարման համար սահմանված ժամկետը չափով) լրանալուց հետո 130 օրվա ընթացքում: Պայմանագրով հողի

Հողատարածքի

(հողատարածքների հողատարածքների)

սեփականության

իրավունքը

իրավունքի փոխանցումը

պետական գրանցման պահից, սակայն հողատարածքը

կփոխանցվի

(հողատարածքներ հողատարածքները)

Գնորդին

կհամարվի

նկատմամբ իրավունքների

(կհամարվեն)

գրավադրված Երևան համայնքում` մինչև Գնորդի կողմից պայմանագրի գնի և Ծրագրի կառավարչի ու Գնորդի միջև կնքվող պայմանագրով նախատեսված իրավունքի դիմաց ամբողջական վճարումը: Պայմանագրի կնքման

Գնորդ հաշվին Գնորդի

ծախսերը (հատակագծի, հասցեի տրամադրում, պայմանագրի նոտարական վավերացում և այլն) 21 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

Կողմերի

Վաճառողը պարտավորվում է.

պարտավորությունները.

1. Գնորդին տրամադրել երրորդ անձանց իրավունքներից և փաստացի

տիրապետումից

ազատ

հողատարածք

(հողատարածքներ հողատարածքներ): 2. Հողատարածքի (հողատարածքների)) այն հատվածների նկատմամբ նկատմամբ,

որոնք

ջրագծերով

և

ծանրաբեռնված

երրորդ

են

անձանց

մայրուղային

պատկանող

այլ

ենթակառուցվածքներով սահմանել մշտական անվճար ենթակառուցվածքներով, սերվիտուտ սերվիտուտ`

օտարված

(հողատարածքներ հողատարածքները)

հողատարածքը

նշանակությամբ

օգտագործելու

համար համար: 3. Իր լիազորությունների շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով Գնորդին տրամադրել ջերմատների և դրանց շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսությունների կառուցման համար անհրաժեշտ բոլոր թույլտվությունները: թույլտվությունները Գնորդը պարտավորվում է. 1. Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան վճարել պայմանագրի գինը: 2. Պայմանագիրը կնքելու հետ միաժամանակ Ծրագրի կառավարչի հետ կնքել ջերմային էներգիայի, էներգիայի էլեկտրական էներգիայի ջրի, գազի մատակարարումը, էներգիայի, մատակարարումը ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքներին միանալու իրավունքի տրամադրման պայմանագիր: 3.

Ջերմատների

ներդրողների առաջարկված Ընդ

որում`

կառուցապատումն առուցապատումն

ընտրության

գործընթացում

ժամանակացույցին ջերմատներով

և

իրականացնել իր

կողմից

համապատասախան համապատասախան: շահագործման

ու

22 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

սպասարկման

օժանդակ

տնտեսություններով

կառուցապատել հողատարածքի (հողատարածքների հողատարածքների) ոչ պակաս քան 75 տոկոսը (կառուցապատման կառուցապատման առաջին տարում առնվազն 1 հա): 4.

Հողատարածքը

(հողատարածքներ հողատարածքները)

օգտագործել

բացառապես Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագր նախատեսված պայմաններին համապատասխան ծրագրով ժամանակակից

տեխնոլոգիաներով

պոլիկարբոնատապատ պոլիկարբոնատապատ, ջեռուցվող

առնվազն

ջերմատների

սպասարկման

և

ապակե ապակեպատ 4

դրանց

մ

բարձրությամբ

շահագործման

օժանդակ

կամ

ու

տնտեսությունների

(սառնարանային սառնարանային, տեսակավորման, փաթեթավորման և այլն կառուցման ու շահագործման նպատակով: այլն) նպատակով 6. Հողատարածքի վրա կառուցված ջերմատներն առնվազն տաս տարի օգտագործել բացառապես բուսաբուծական մթերքների և/կամ սածիլների արտադրության համար: 7.

Ստեղծել

պայմաններ

պայմանագրի

պայմանների

կատարման նկատմամբ Ծրագրի կառավարչի կողմից հսկողություն իրականացնելու համար: 8. Ասիմիլիացիոն լուսավորության կիրառման դեպքում կառուցապատված առուցապատված ջերմատներն ապահովել ուղղահայաց և հորիզոնական

լուսաքողարկման

համակարգով համակարգով`

այն

օգտագործելով երեկոյան և գիշերային ժամերին: ժամերին 9.

Իր

կողմից

(հողատարածքները հողատարածքները)

ձեռք մինչև

բերվող

հողատարածքը

պայմանագրով

ստանձնած

պարտավորությունների ամբողջական կատարումը կա օտարել միայն

Վաճառողի

համաձայնությամբ համաձայնությամբ:

Հողատարածքը 23 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

(հողատարածքները հողատարածքները) նոր գնորդին կարող է (են) օտարվել միայն Գնորդի հետ կնքված պայմանագրերով սահմանված պարտավորությունները նոր գնորդի կողմից ստանձնելու պայմաններում պայմաններում: Կողմերի

Կողմերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության

պատասխանատվությունը համաձայն

պատասխանատվություն

են

կրում

պայմանագրի պայմանների խախտման համար: համար Գնորդը պատասխանատվություն է կրում. կրում ա Պայմանագրի գնի վճարման ժամկետների խախտման ա) համար համար,

որի

դեպքում

վճարման

ենթակա ենթակա,

սակայն

չվճարված գումարի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության կատարման օրը՝ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի

Հանրապետության

կենտրոնական

բանկի

սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների կրկնապատիկի չափով: Վճարման հերթական ժամկետները ավելի քան 180 օր ուշացնելու դեպքում Վաճառողին իրավունք է վերապահվում լուծելու պայմանագիրը: պայմանագ Մինչև պայմանագրի լուծման պահը Գնորդի կողմից վճարված գումարները հետ չեն վերադարձվում: բ)) Կառուցապատման ժամկետների խախտման համար, որի դեպքում չկառուցապատված հողատարածքի

միավորի

պայմանագրի գնի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության կատարման օրը՝ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի

Հանրապետության

կենտրոնական

բանկի

սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային հաշվարկ դրույքների կրկնապատիկի չափով:

Կառուցապատման ժամկետները 24 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

ավելի քան 180 օր ուշացնելու դեպքում Վաճառողին իրավունք

է

վերապահվում

չկառուցապատված

լուծելու

հողատարածքի

պայմանագիրը` մասով:

Մինչև

պայմանագրի լուծման պահը Գնորդի կողմից վճարված գումարները հետ չեն վերադարձվում: Պայմանագրի

այլ

պայմանների

խախտման

համար

պատասխանատվությունը կսահմանվի պայմանագրով: պայմանագրով

Գործարք 3. Ծրագրի կառավարչի և ներդումային ծրագրի իրականացման համար ընտրված ներդրողների միջև կնքվող պայմանագրեր Կողմ – 1

Ծրագրի կառավարիչ

Կողմ - 2

Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման

և

իրականացման

զարգացման համար

ընտրված

ներդրումային ներդրող

ծրագրի

(այսուհետև`

Ներդրող Ներդրող) Առարկան

Կողմ Կողմ-1-ի կողմից Կողմ-2-ին ջերմային էներգիայի, էներգիայի էլեկտրական էներգիայի էներգիայի,

ջրի,

գազի

մատակարարումը մատակարարումը,

ապահովող

ենթակառուցվածքներին

ջրահեռացումը

միանալու

իրավունքի

տրամադրում Պայմանագրի կնքման

Երևանի քաղաքապետարանի և Կողմ-2-ի միջև հողատարածքի

ժամկետները

(հողատարածքների հողատարածքների) ուղղակի վաճառքի պայմանագիրը կնքելու հետ միաժամանակ

Պայմանագրի գինը և

Ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի ջրի, գազի

վճարման ժամկետները

մատակարարումը մատակարարումը,

ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքներին միանալու իրավունքի դիմաց վճարը

25 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

1քմ.. հողատարածքի հաշվով կազմում է 2540 (երկու ( հազար հինգ հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինը Կողմ-2-ի կողմից կվճարվի ներդրողների ընտրության

գործընթացում

իր

կողմից

առաջարկված

ժամանակացույցին համապատասխան` պայմանագիրը կնքելու օրվանից մեկ տարվա ժամկետում, բայց ոչ ուշ քան առաջին վճարումը (45 տոկոսի չափով) պայմանագիրը կնքելու պահից 10 օրվա ընթացքում, երկրորդ վճարումը (45 տոկոսի չափով) առաջին վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալու պահից 90 օրվա ընթացքում, երրորդ վճարումը (5 տոկոսի չափով երկրորդ վճարման համար սահմանված ժամկետը չափով) լրանալուց հետո 120 օրվա ընթացքում և չորրորդ չո վճարումը (5 տոկոսի

չափով)

երրորդ

վճարման

համար

սահմանված

ժամկետը լրանալուց հետո 130 օրվա ընթացքում: ընթացքում Պայմանագրով

Ջերմային երմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի ջրի, գազի

ենթակառուցվածքներից

մատակարարումը մատակարարումը,

օգտվելու իրավունքների

ենթակառուցվածքներից յուրաքանչյուրին միանալու իրավունքը

փոխանցումը

կհամարվի

ջրահեռացումը

տրամադրված

Կողմ-2-ին

ապահովող

համապատասխան

ենթակառուցվածքին միանալու պահից Կողմերի

Կողմ Կողմ-1-ը պարտավորվում է.

պարտավորությունները.

1. Ներդրողների հետ պայմանագրերի ի կնքման պահից յոթ ամսվա

ընթացքում

հողատարածքը էներգիայի էներգիայի,

Կողմ-2-ի

կողմից

(հողատարածքներն) հողատարածքներն) էլեկտրական

ձեռք

ապահովել

էներգիայի էներգիայի,

բերած ջերմային

ջրի,

գազի

մատակարարումը մատակարարումը,

ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքներին

միանալու

(կետերով):

կետով

Ենթակառուցվածքների կառուցապատման համար անհրաժեշտ թույլտվությունների

ստացման

ժամկետներով 26 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

պայմանավորված սույն կետում նշված ժամկետը կարող է պայմանավորված` երկարաձգվել երկարաձգվել,: 2. Ջերմային Ջ էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի ջրի, գազի մատակարարումը մատակարարումը,

ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքները կառուցապատելուց հետո Կողմ-2-ի հետ կնքել

ենթակառուցվածքներից

օգտվելու

վերաբերյալ

պայմանագիր պայմանագիր: 3. Ապահովել ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի,,

գազի

մատակարարումը,

ենթակառուցվածքների ենթակառուցվածքների`

ջրահեռացումը

Կողմ-2-ին

ապահովող անհրաժեշտ

թողունակությունը 4.Կազմակերպել Կազմակերպել էլեկտրական

ներդրողների

էներգիայի,

ջրի,

ջերմային գազի

էներգիայի,

մատակարարման

համապատասխան պայմանագրերի կնքման գործընթացը: Կողմ Կողմ-2-ը պարտավորվում է. 1. Պայմանագրի պայմաններին համապատասխան համապատա վճարել պայմանագրի գինը: 2. Ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի ջրի, գազի մատակարարումը մատակարարումը,

ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքների կառուցապատումն ավարտվելուց հետո Կողմ Կողմ-1-ի

հետ

կնքել

համապատասխան

վճարի

դիմաց

ենթակառուցվածքներից օգտվելու վերաբերյալ պայմանագիր: Կողմերի

Կողմերը

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենսդրության

պատասխանատվությունը համաձայն պատասխանատվություն են կրում պայմանագրի պայմանների խախտման համար: Կողմ Կողմ-1-ը էներգիայի էներգիայի,

պատասխանատվություն էլեկտրական

մատակարարումը մատակարարումը,

է

էներգիայի էներգիայի,

ջրահեռացումը

կրում

ջերմային

ջրի,

գազի

ապահովող 27 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

ենթակառուցվածքների կառուցման ժամկետների խախտման համար որի դեպքում պայմանագրի գնի նկատմամբ պետք է համար, հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության կատարման օրը՝ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած

բանկային

տոկոսի

հաշվարկային

դրույքների

կրկնապատիկի չափով: Կողմ Կողմ-2-ը պատասխանատվություն է կրում պայմանագրի գնի վճարման ժամկետների խախտման համար, համար որի դեպքում վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի նկատմամբ պետք

է

հաշվարկվի

պարտավորության

տույժ

կատարման

ժամանակահատվածների

կետանցի

օրվանից

մինչև

օրը՝

համապատասխան

համար

Հայաստանի

Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների կրկնապատիկի չափով: Պայմանագիրը կարող է լուծվել միայն Երևանի համայնքի և Կողմ Կողմ-2-ի միջև կնքված հողատարածքի (հողատարածքների) ուղղակի վաճառքի պայմանագիրը լուծվելու դեպքում: Պայմանագրի

այլ

պայմանների

խախտման

համար

պատասխանատվությունը կսահմանվի պայմանագրով: պայմանագրով

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ

Դ. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

28 | P a g e


ԵրևանիՋԷԿջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները Երևանի ՋԷԿ -ին հարակից տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային

ծրագրի վերաբերյալ ՀՀ կառավարության որոշումներ

29 | P a g e

ՀՀ կառավարության որոշումներ  
ՀՀ կառավարության որոշումներ  

ՀՀ կառավարության որոշումներ

Advertisement