Page 1

2 2012

2012

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության Որոշում

1


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

ՆԱԽԱԳԻԾ

ՀԱՅԱU ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՐՈՇՈՒՄ -------------------- 2012 թվականի

N------

ՆՈՐԱԳԱՎԻԹ ԹԱՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2727-Ի N15161516-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության հողային օրենսգրքի 66-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Հայկական Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից ներկայացված Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման զարգա ներդրումային ծրագիրը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է. 1.Համաձայնություն տալ Երևանի քաղաքապետի` Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ժամանակակից տեխնոլոլոգիաներով ջերմատների կառուցման նպատակով Երևան համայնքի սեփականությունը հանդիսացող ընդհանուր 69.83 հա հողամասի (այսուհետև` հողամաս) հողամաս առանձին հողակտորների ուղղակի վաճառքի ձևով օտարման վերաբերյալ առաջարկությանը՝ սույն որոշմամբ սահմանված պայմաններով, համաձայն N 1 հավելվածի։ 2. Սահմանել, որ` 1)Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի (այսուհետև` ծրագիր) պատասխանատուն է «Հայկական բերքի առաջմղման կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը (այսուհետև` ծրագրի կառավարիչ): կառավարիչ 2)սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի առանձնացված հողակտորները ենթակա են օտարման ծրագրի կառավարչի կողմից ամբողջ ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով ընտրված ներդրողներին` սույն որոշմամբ նախատեսված պայմաններով: 3)ծրագրի

իրականացման

ընթացքում

բանակցությունների արդյունքում սույն որոշման

ներդրողների ղների

հետ

վարվող

1-ին կետում նշված առանձին

հողակտորների չափերը և քանակները կարող են փոփոխվել: Ընդ որում` ծրագրի կառավարչի կողմից ներդրողներ կարող են ընտրվել մինչև 2014 թվականի դեկտեմբերի 1-ը: Ծրագրի կառավարչի կողմից նախապատվությունը կտրվի այն ներդրողներին, որոնք ձեռք կբերեն ավելի շատ հողակտորներ և կառաջարկեն գումարների

վճարման

ու

ժամանակակից

տեխնոլոգիաներով

ջերմատների

կառուցապատման առավել կարճ ժամկետներ: 2|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

4) օտարման ենթակա չեն սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի այն հատվածները, որոնք ծանրաբեռնված են մայրուղային ջրագծերով,, կամ նախատեսված են

կենտրոնացված

համակարգի

ենթակառուցվածքների

կառուցապատման կառուցապատման,

կամ

ընդհանուր օգտագործման ճանապարհների համար: 5) մինչև 2012 թվականի դեկտեմբերի 1-ը սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի առանձնացված հողակտորների ոչ պակաս քան 40 տոկոսի նկատմամբ ներդրողներ չընտրվելու դեպքում ծրագիրը համարվում է չկայացած և սույն որոշումը ճանաչվում է ուժը կորցրած: 6) Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N 498 որոշմամբ գյուղատնտեսական ուղատնտեսական նշանակության հողամասերի վրա արտադրական նշանակության

շենքերի

սահմանափակումները

ու

չեն

շինությունների տարածվում

կառուցման

ներդրումային

համար

ծրագրի

սահմանված

շրջանակներում

ընտրված ներդրողներին օտարվող սույն որոշման 1-ին կետում նշված առանձնացված հողակտորների վրա: 3. Առաջարկել Երևանի քաղաքապետին՝ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխության իրականացումը: 4. Հաստատել ներդրումային ծրագրի շրջանակներում կնքվող գործարքների հիմնական պայմանները` համաձայն N 2 հավելվածի. 5. Հանձնարարել Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման, էներգետիկայի

և

բնական

պաշարների,

քաղաքաշինության

նախարարներին

և

առաջարկել Երևանի քաղաքապետին ու Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները

կարգավորող

հանձնաժողովին՝

իրենց

լիազորությունների

շրջանակներում աջակցել ծրագրի իրականացմանը: 6. Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարության ջրային

տնտեսության

պետական

կոմիտեի

նախագահին՝

ջրօգտագործողների

ընկերության և ծրագրի կառավարչի հետ քննարկել և ապահովել սույն սու որոշման առաջին կետում

նշված

հողատարածքում

առկա

ջրատարների

ապամոնտաժումը

ու

տեղափոխումը: 7. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի

հոկտեմբերի

27-ի

«Հայաստանի

Հանրապետության

ջերմոցային

տնտեսությունների զարգացման պետական մասնավոր համագործակցության վրա հիմնված փորձնական ծրագրին մասնակցելու մասին» N 1516-Ա որոշումը։ 8. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից: ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Տ. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 3|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2012 թվականի -------------------- N --------- որոշման --------------------ի ՆՈՐԱԳԱՎԻԹ ԹԱՂԱՄԱՍԻՆ ՀԱՐՈՂ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՋԵՐՄԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿՆՔՎՈՂ ԳՈՐԾԱՐՔՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ Գործարք 1. Երևան համայնքի և Ծրագրի կառավարչի միջև կնքվող համաձայնագիր համաձայնագիր Կողմ - 1

Երևան համայնք

Կողմ - 2

Ծրագրի կառավարիչ

Կողմերի

Երևան համայնքը պարտավորվում է.

պարտավորությունները

1. Սահմանված կարգով ապահովել հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխության իրականացումը: իրականացումը 2. Յուրաքանչյուր ներդրողին ընտրելու վերաբերյալ Ծրագրի կառավարչից տեղեկատվություն ստանալուց հետո տասնօրյա ժամկետում վճարման

որոշում

կայացնել

պայմանով

ներդրողին

ուղղակի

տարաժամկետ

վաճառքի

ձևով

համապատասխան հողատարածք (հողատարածքներ հողատարածքներ) օտարելու վերաբերյալ համաձայն Ծրագրի կառավարչի առաջարկած վերաբերյալ` հատակագծի հատակագծի: 3. Հողատարածքներն իրենց նշանակությամբ օգտագործելու համար

հողատարածքների

այն

հատվածները հատվածները,

որոնք

ծանրաբեռնված են մայրուղային ջրագծերով և կենտրոնացված համակարգի

ենթակառուցվածքներով

ներդրողներին

կ կտրամադրվեն մշտական անվճար սերվիտուտի իրավունքով: Այդ հատվածները ենթակա չեն օտարման ներդրողներին: ներդրողներին 4. Յուրաքանչյուր ներդրողին հողատարածք (հողատարածքներ) օտարելու վերաբերյալ որոշում կայացնելուց հետո հինգ օրվա ընթացքում ներդրողի հետ կնքել տարաժամկետ վճարման պայմանով

համապատասխան

հողատարածքի

( (հողատարածքների) ուղղակի վաճառքի ձևով պայմանագիր: 5.

Հողատարածքների

ուղղակի

օտարման

պայմանագրերի

պայմաններին համապատասխան ներդրողներին տրամադրել երրորդ անձանց իրավունքներից և փաստացի տիրապետումից 4|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

ազատ հողատարածքներ: 6.

Ներդրողներին

իր

լիազորությունների

շրջանակներում

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով

տրամադրել

ջերմատների

կառուցման

համար

անհրաժեշտ բոլոր թույլտվությունները: 7. Ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի ջրի, գազի մատակարարումը

և

ջրահեռացումն

ապահովող

ենթակառուցվածքների ճանապարհի կառուցապատման համար ենթակառուցվածքների, Ծրագրի

կառավարչին

իրավունքներից

և

ապահովել

փաստացի

երրորդ

անձանց

տիրապետումից

ազատ

հողատարածքներ հողատարածքներով: 8.

Իր

լիազորությունների

Հանրապետության Ծրագրի

օրենսդրությամբ

կառավարչին

էլեկտրական

տրամադրել

էներգիայի,

ջրահեռացումն

շրջանակներում

ջրի,

ապահովող

գազի

Հայաստանի

սահմանված ջերմային

կարգով

էներգիայի,

մատակարարումը

ենթակառուցվածքների

և ու

ճանապարհի կառուցապատման համար անհրաժեշտ բոլոր թույլտվությունները թույլտվությունները: 9. Այն հողատարածքների նկատմամբ, որոնք անհրաժեշտ են ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի ջրի, գազի մատակարարումը

և

ենթակառուցվածքների ու

ջրահեռացումն

ապահովող

ճանապարհի կառուցապատման և

սպասարկման համար, Ծրագրի կառավարչին տրամադրել մշտական անվճար սերվիտուտ: Ծրագրի կառավարիչը պարտավորվում է. 1. Իրականացնել ներդրողների ընտրության գործընթացը և ծրագրի շրջանակներում օտարման ենթակա հողակտորների ընդհանուր տարածքի ոչ պակաս քան 40 տոկոսի նկատմամբ ներդրողներ

ընտրվելուց

հետո

յուրաքանչյուր

ներդրողին

ընտրելու մասին հինգ օրվա ընթացքում տեղեկատվություն ներկայացնել Երևան համայնքին: 2. Մշակել և Երևան համայնքի հետ համաձայնեցնել Երևան համայնքի ու ներդրողների միջև կնքվող հողատարածքների 5|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

ուղղակի ձևով վաճառքի և Ծրագրի կառավարչի ու ներդրողների միջև կնքվող ենթակառուցվածքներին միանալու իրավունքի տրամադրման պայմանագրերի օրինակելի ձևերը: 3. Կազմակերպել Ծրագրի կառավարչի և ներդրողների միջև հողատարածքների ուղղակի ձևով վաճառքի պայմանագրերի կնքման գործընթացը: 4. Երևան համայնքի և ներդրողներից յուրաքանչյուրի միջև հողատարածքի (հողատարածքների) ուղղակի ձևով վաճառքի պայմանագր պայմանագրիրը կնքելու հետ միաժամանակ ամանակ տվյալ ներդրողի հետ կնքել ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի

մատակարարումը,

ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքներին միանալու իրավունքի տրամադրման պայմանագ պայմանագիր: 5. Ներդրողների հետ պայմանագրերի կնքման պահից յոթ ամսվա ընթացքում կառուցապատել

ջերմային էներգիայի,

էլեկտրական

մատակարարումը

էներգիայի,

ջրահեռացումն

ջրի,

ապահովող

գազի

ենթակառուցվածքներն

և ու

ճանապարհը Ենթակառուցվածքները կհանդիսանան Կողմ-2-ի ճանապարհը: սեփականությունը

և

նրա

կողմից

կիրականացվի

դրանց

շահագործումն ու անհրաժեշտ թողունակության ապահովումը: Ենթակառուցվածքների կառուցապատման համար անհրաժեշտ թույլտվությունների

ստացման

ժամկետներով

պայմանավորված սույն կետում նշված ժամկետը կարող է պայմանավորված` երկարաձգվել բայց ոչ ավելի՝ քան իրավական ակտերով երկարաձգվել, նախատեսված

թույլտվության

համար

սահմանված

վերջնաժամկետը վերջնաժամկետը: 6. Կազմակերպել ներդրողների ջրային էներգիայի, էներգիայի էլեկտրական էներգիայի ջրի, գազի մատակարարման համապատասխան էներգիայի, պայմանագրերի կնքման գործընթացը: 7. Իրականացնել հսկողություն ներդրողների հետ կնքված պայմանագր պայմանագրերի

պայմանների

կատարման

նկատմամբ

և

խախտու խախտումներ հայտնաբերելու դեպքում տեղեկացնել Երևան համայնքին համայնքին: 6|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

8. Երևան համայնքի և ներդրողների միջև հողատարածքների ուղղակի

ձևով

վաճառքի

պայմանագրերը

կնքելուց

հետո

յուրաքանչյուր եռամսյակ Երևան համայնքին ներկայացնել հաշվետվություն

ներդրումային

ծրագրի

իրականացման

Հանրապետության

օրենսդրության

վերաբերյալ վերաբերյալ: Կողմերի

Կողմերը

Հայաստանի

պատասխանատվությունը

համաձայն պատասխանատվություն են կրում համաձայնագրով ստանձնած

պարտավորությունները

չկատարելու

կամ

ոչ

պատշաճ կատարելու համար:

Գործարք 2. Երևան համայնքի և Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման

և

զարգացման

ներդրումային

ծրագրի

իրականացման

համար

ընտրված

ներդրողների միջև կնքվող պայմանագրեր Վաճառող

Երևան համայնք

Գնորդ

Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման

և

զարգացման

ներդրումային

ծրագրի

իրականացման համար ընտրված ներդրող Առարկան

Ժ Ժամանակակից

տեխնոլոլոգիաներով

ջերմատների

կառուցապատման համար տարաժամկետ վճարման պայմանով հողատարածքի (հողատարածքների) ուղղակի վաճառք Գնորդին Պայմանագրի կնքման

Վաճառողի

կողմից

հողատարածքի

(հողատարածքների)

ժամկետը

օտարման որոշումը կայացնելուց հետո հինգ օրվա ընթացքում

Պայմանագրի գինը և

Գնորդի կողմից վաճառողին վճարման ենթակա գումարը 1քմ.

վճարման ժամկետները

հողատարածքի (հողատարածքների) համար կազմում է 4460 ( (չորս հազար չորս հարյուր վաթսուն) ՀՀ դրամ: Պայմանագրի գինը ներառում է` հողատարածքի կադաստրային արժեքը` 2940 ( (երկու հազար ինը հարյուր քառասուն) ՀՀ դրամ և լրացուցիչ գումարը 1520 (հազար հինգ հարյուր քսան)) ՀՀ դրամ: գումարը` Սույն կետում նշված գումարը Գնորդի կողմից կվճարվի ներդրողների առաջարկված

ընտրության

գործընթացում

ժամանակացույցին

իր

կողմից

համապատասախան համապատասախան`

պայմանագիրը կնքելու օրվանից մեկ տարվա ժամկետում, բայց 7|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

ոչ

ուշ

քան

առաջին

վճարումը

(13

տոկոսի

չափով)

պայմանագիրը կնքելու պահից 10 օրվա ընթացքում, երկրորդ վճարումը (9 տոկոսի չափով) առաջին վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալու պահից 90 օրվա ընթացքում, երրորդ վճարումը (35 տոկոսի չափով) երկրորդ վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 120 օրվա ընթացքում և չո չորրորդ վճարումը (43 տոկոսի չափով) երրորդ վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 130 օրվա ընթացքում: Պայմանագրով հողի

Հողատարածքի

(հողատարածքների)

նկատմամբ

իրավունքը

սեփականության

կփոխանցվի Գնորդին իրավունքների պետական գրանցման

իրավունքի փոխանցումը

պահից սակայն հողատարածքը (հողատարածքներ պահից, հողատարածքները) կհամարվի ( (կհամարվեն) գրավադրված Երևան համայնքում` համայնքում մինչև Գնորդի կողմից պայմանագրի գնի և Ծրագրի կառավարչի ու Գնորդի միջև կնքվող պայմանագրով նախատեսված իրավունքի դիմաց ամբողջական վճարումը:

Պայմանագրի կնքման

Գնորդ հաշվին Գնորդի

ծախսերը (հատակագծի, հասցեի տրամադրում, պայմանագրի նոտարական վավերացում և այլն) Կողմերի

Վաճառողը պարտավորվում է.

պարտավորությունները.

1. Գնորդին տրամադրել երրորդ անձանց իրավունքներից և փաստացի

տիրապետումից

ազատ

հողատարածք

( (հողատարածքներ): 2.

Հողատարածքի

(հողատարածքների))

այն

հատվածների

նկատմամբ որոնք ծանրաբեռնված են մայրուղային ջրագծերով և նկատմամբ, երրորդ

անձանց

սահմանել

պատկանող

մշտական

հ հողատարածքը

այլ

անվճար

ենթակառուցվածքներով ենթակառուցվածքներով, սերվիտուտ սերվիտուտ`

(հողատարածքները))

օտարված

նշանակությամբ

օգտագործելու համար: 3.

Իր

լիազորությունների

Հանրապետության

շրջանակներում

օրենսդրությամբ

Հայաստանի

սահմանված

կարգով 8|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

Գնորդին տրամադրել ջերմատների և դրանց շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսությունների կառուցման համար անհրաժեշտ բոլոր թույլտվությունները: Գնորդը պարտավորվում է. 1.

Պայմանագրի

պայմաններին

համապատասխան

վճարել

պայմանագրի գինը: 2.

Պայմանագիրը

կնքելու

հետ

միաժամանակ

Ծրագրի

կառավարչի հետ կնքել ջերմային էներգիայի, էներգիայի էլեկտրական էներգիայի էներգիայի,

ջրի,

գազի

մատակարարումը մատակարարումը,

ապահովող

ենթակառուցվածքներին

ջրահեռացումը

միանալու

իրավունքի

տրամադրման պայմանագիր: 3. Ջերմատների կառուցապատումն իրականացնել ներդրողների ընտրության

գործընթացում

ժամանակացույցին

իր

կողմից

առաջարկված

համապատասախան համապատասախան:

Ընդ

որում`

ջ ջերմատներով և շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսություններով

կառուցապատել

( (հողատարածքների)

ոչ

պակաս

հողատարածքի

քան

75

տոկոսը

( (կառուցապատման առաջին տարում առնվազն 1 հա): 4. Հողատարածքը (հողատարածքները) օգտագործել բացառապես Նորագավիթ թաղամասին հարող տարածքում ջերմատների կառուցման

և

զարգացման

նախատեսված ժամանակակից

ներդրումային

պայմաններին

ծրագրով

համապատասխան

տեխնոլոգիաներով

ապակեպատ

կամ

պոլիկարբոնատապատ առնվազն 4 մ բարձրությամբ ջեռուցվող պոլիկարբոնատապատ, ջերմատների և դրանց շահագործման ու սպասարկման օժանդակ տնտեսությունների փաթեթավորման

(սառնարանային,, և

այլն)

կառուցման

տեսակավորման, ու

շահագործման

նպատակով նպատակով: 6. Հողատարածքի վրա կառուցված ջերմատներն առնվազն տաս տարի օգտագործել բացառապես բուսաբուծական մթերքների և և/կամ սածիլների արտադրության համար: 7. Ստեղծել պայմաններ պայմանագրի պայմանների կատարման նկատմամբ

Ծրագրի

կառավարչի

կողմից

հսկողություն 9|Page


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

իրականացնելու համար: 8.

Ասիմիլիացիոն

լուսավորության

կիրառման

դեպքում

կ կառուցապատված ջերմատներն ապահովել ուղղահայաց և հորիզոնական

լուսաքողարկման

համակարգով համակարգով`

այն

օգտագործելով երեկոյան և գիշերային ժամերին: ժամերին 9. Իր կողմից ձեռք բերվող հողատարածքը (հողատարածքները) մինչև

պայմանագրով

ամբողջական

ստանձնած

կատարումը

պարտավորությունների

օտարել

միայն

Վաճառողի

համաձայնությամբ Հողատարածքը (հողատարածքները համաձայնությամբ: հողատարածքները)

նոր

գնորդին կարող է (են) օտարվել միայն Գնորդի հետ կնքված պայմանագրերով

սահմանված

պարտավորությունները

նոր

գնորդի կողմից ստանձնելու պայմաններում: պայմաններում Կողմերի

Կողմերը

Հայաստանի

Հանրապետության

օրենսդրության

պատասխանատվությունը

համաձայն պատասխանատվություն են կրում պայմանագրի պայմանների խախտման համար: Գնորդը պատասխանատվություն է կրում. ա Պայմանագրի գնի վճարման ժամկետների խախտման համար, ա) որի դեպքում վճարման ենթակա, սակայն չվճարված գումարի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության

կատարման

ժամանակահատվածների

օրը՝

համապատասխան

համար

Հայաստանի

Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի

հաշվարկային

դրույքների

կրկնապատի կրկնապատիկի

չափով:

Վ Վճարման հերթական ժամկետները ավելի քան 180 օր ուշացնելու դեպքում Վաճառողին իրավունք է վերապահվում լուծելու պայմանագ պայմանագիրը: Մինչև պայմանագրի լուծման պահը Գնորդի կողմից վճարված գումարները հետ չեն վերադարձվում: վերադարձվում բ Կառուցապատման ժամկետների խախտման համար, որի բ) դեպքում

չկառուցապատված

հողատարածքի

միավորի

պայմանագրի գնի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության կատարման օրը՝ համապատասխան Հայաստանի

ժամանակահատվածների

Հանրապետության

կենտրոնական

համար բանկի 10 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

սահմանած

բանկային

տոկոսի

հաշվարկային վարկային

դրույքների

կրկնապատիկի չափով: Կառուցապատման ժամկետները ավելի քան 180 օր ուշացնելու դեպքում Վաճառողին իրավունք է վերապահվում

լուծելու

հողատարածքի

պայմանագիրը``

չկառուցապատված

մասով: Մինչև պայմանագրի լուծման պահը

Գնորդի կողմից վճարված գումարները հետ չեն վերադարձվում: Պայմանագրի

այլ

պայմանների

խախտման

համար

պատասխանատվությունը կսահմանվի պայմանագրով: պայմանագրով

Գործարք 3. Ծրագրի կառավարչի և ներդումային ծրագրի իրականացման համար ընտրված ներդրողների միջև կնքվող պայմանագրեր Կողմ – 1

Ծրագրի կառավարիչ

Կողմ - 2

Նորագավիթ

թաղամասին

հարող

տարածքում

ջերմատների

կառուցման և զարգացման ներդրումային ծրագրի իրականացման համար ընտրված ներդրող (այսուհետև` Ներդրող) Ներդրող Առարկան

Կողմ Կողմ-1-ի կողմից Կողմ-2-ին ջերմային էներգիայի, էներգիայի էլեկտրական էներգիայի ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող էներգիայի, ենթակառուցվածքների միանալու իրավունքի տրամադրում ենթակառուցվածքներին

Պայմանագրի կնքման

Երևանի քաղաքապետարանի և Կողմ-2-ի միջև հողատարածքի

ժամկետները

(հողատարածքների հողատարածքների) ուղղակի վաճառքի պայմանագիրը կնքելու հետ միաժամանակ

Պայմանագրի գինը և

Ջերմային

էներգիայի,

վճարման ժամկետները

մատակարարումը մատակարարումը,

էլեկտրական

էներգիայի էներգիայի,

ջրահեռացումը

ջրի,

գազի

ապահովող

ենթակառուցվածքներին միանալու իրավունքի դիմաց վճարը 1քմ. հողատարածքի հաշվով կազմում է 2540 (երկու երկու հազար հինգ հարյուր քառասուն ՀՀ դրամ: քառասուն) Պայմանագրի ընտրության

գինը

Կողմ-2-ի

գործընթացում

ժամանակացույցին

կողմից իր

համապատասխան`

կվճարվի կողմից

ներդրողների առաջարկված

պայմանագիրը

կնքելու

օրվանից մեկ տարվա ժամկետում, բայց ոչ ուշ քան առաջին վճարումը (45 տոկոսի չափով) պայմանագիրը կնքելու պահից 10 օրվա ընթացքում երկրորդ վճարումը (45 տոկոսի չափով) ընթացքում, չափով առաջին վճարման

11 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

համար սահմանված ժամկետը լրանալու պահից 90 օրվա ընթացքում, երրորդ վճարումը (5 տոկոսի չափով) երկրորդ վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 120 օրվա ընթացքում և չորրորդ րրորդ վճարումը (5 տոկոսի չափով) երրորդ վճարման համար սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 130 օրվա ընթացքում: Պայմանագրով

Ջերմային երմային

էներգիայի,

ենթակառուցվածքներից

մատակարարումը մատակարարումը,

օգտվելու իրավունքների

ենթակառուցվածքներից

փոխանցումը

կհամարվի

էլեկտրական

էներգիայի էներգիայի,

ջրահեռացումը յուրաքանչյուրին

տրամադրված

ջրի,

գազի

ապահովող միանալու

Կողմ-2-ին ին

իրավունքը

համապատասխան

ենթակառուցվածքին միանալու պահից Կողմերի

Կողմ Կողմ-1-ը պարտավորվում է.

պարտավորությունները.

1. Ներդրողների հետ պայմանագրերի ի կնքման պահից յոթ ամսվա ընթացքում Կողմ-2-ի կողմից ձեռք բերած հողատարածքը (հողատարածքներն) հողատարածքներն) ապահովել ջերմային էներգիայի, էներգիայի էլեկտրական էներգիայի ջրի, գազի մատակարարումը, ջրահեռացումը ապահովող էներգիայի, ենթակառուցվածքներին

միանալու

Ենթակառուցվածքների

կառուցապատման

թույլտվությունների

ստացման

կետով համար

ժամկետներով

(կետերով): անհրաժեշտ

պայմանավորված`

սույն կետում նշված ժամկետը կարող է երկարաձգվել,: երկարաձգվել 2. Ջերմային էներգիայի, մատակարարումը մատակարարումը,

էլեկտրական էներգիայի, էներգիայի ջրահեռացումը

ջրի, գազի ապահովող

ենթակառուցվածքները կառուցապատելուց հետո Կողմ-2-ի հետ կնքել ենթակառուցվածքներից օգտվելու վերաբերյալ պայմանագիր: 3. Ապահովել ջերմային էներգիայի, էլեկտրական էներգիայի, ջրի, գազի

մատակարարումը,

ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքների Կողմ-2-ին անհրաժեշտ թողունակությունը ենթակառուցվածքների` 4.Կազմակերպել Կազմակերպել ներդրողների ջերմային էներգիայի, էներգիայի էլեկտրական էներգիայի էներգիայի,

ջրի,

գազի

մատակարարման

համապատասխան

պայ պայմանագրերի կնքման գործընթացը: Կողմ Կողմ-2-ը պարտավորվում է. 1.

Պայմանագրի

պայմաններին

համապատասխան

վճարել

պայմանագրի գինը: 2.

Ջերմային

էներգիայի,

էլեկտրական

էներգիայի էներգիայի,

ջրի,

գազի

մատակարարումը ջրահեռացումը ապահովող ենթակառուցվածքների մատակարարումը, 12 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

կառուցապատումն

ավարտվելուց

հետո

Կողմ-1-ի

հետ

կնքել

համապատասխան վճարի դիմաց ենթակառուցվածքներից օգտվելու վերաբերյալ պայմանագիր:

Կողմերի

Կողմերը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության համաձայն

պատասխանատվությունը

պատասխանատվություն

են

կրում

պայմանագրի

պայմանների

խախտման համար: Կողմ Կողմ-1-ը պատասխանատվություն է կրում ջերմային էներգիայի, էլեկտրական

էներգիայի,

ջրի,

գազի

մատակարարումը,

ջրահեռացումը

ապահովող

ենթակառուցվածքների ցվածքների

կառուցման

ժամկետների խախտման համար, որի դեպքում պայմանագրի գնի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի տույժ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության

կատարման

օրը՝

համապատասխան

ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների կրկնապատիկի չափով: Կողմ Կողմ-2-ը

պատասխանատվություն

է

կրում

պայմանագրի

գնի

վճարման ժամկետների խախտման համար,, որի դեպքում վճարման ենթակա սակայն չվճարված գումարի նկատմամբ պետք է հաշվարկվի ենթակա, տույժ կետանցի օրվանից մինչև պարտավորության կատարման օրը՝ համապատասխան ժամանակահատվածների համար Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի սահմանած բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքների կրկնապատիկի կրկնապատի չափով: Պայմանագիրը կարող է լուծվել միայն Երևանի համայնքի և Կողմ-2-ի միջև կնքված հողատարածքի (հողատարածքների հողատարածքների) ուղղակի վաճառքի պայմանագիրը լուծվելու դեպքում: Պայմանագրի

այլ

պայմանների

խախտման

համար

պատասխանատվությունը կսահմանվի պայմանագրով: պայմանագրով

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ

Տ.ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ

13 | P a g e


Երևանի ջերմատնային գոտու ծրագրի ներդրումների կատարման աջակցման մեխանիզմները

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշում

14 | P a g e

Gov decision  
Gov decision  

Gov decision, Gov decision