Issuu on Google+


AHME DRE F AI E AME RI CANUNI VE RS I T YI NCAI RO DE S I GNS T UDI OI I DR. MAGDAMOS T AF A

Ma i nE l ev a t i on1: 100

RoofPl a n1: 100

Gr oundF l oorPl a n1: 100

F i r s tF l oorPl a n1: 100Design Studio II - Part 1