Page 1

‫سياسي‬ ‫زنداني‬

‫شمبره ‪52‬‬

‫‪ 31‬آثبن مبه ‪3135‬‬

‫‪4 NOVEBER 2013‬‬

‫نشزيه اي اس کميته مجبرسه ثزاي آسادي سندانيبن سيبسي‬

‫نبمه ‪ 52‬نفز اس سندانيبن سيبسي سندان رجبيي شهز کزج در حمبيت اس سندانيبن سيبسى ثيمبر‬ ‫اعتزاض ثه اعدام هبي اخيز مقبثل سفبرت جمهوري اسالمي در دانمبرک‬ ‫ثيبد رفقبي خوة و ثه يبد مبندنيم‪ / ...‬سزخطي اس اخجبر سندانيبن سيبسي‬

‫شيزکو معبرفي پور‪ ،‬سنداني سيبسي‪ ،‬اعدام شد‪.‬‬


‫‪2‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫« سخي سردبیر‪:‬‬ ‫فمر‪ ،‬فالکت‪ ،‬اختٌاق‪ ،‬بازداشت ٍ اعذام هرر‬ ‫رٍز بیشتر از دیرٍز‬

‫ؾبلبر ا‪ٜ٦‬ی‪ ٩‬ثب‪٠‬ساز ا‪٠‬ط‪٦‬ظ ز‪٦‬ق‪٥‬ج‪ 13 ٩‬آثاب‪٢‬‬ ‫‪ 1392‬قیطٔ‪٠ ٧‬مبضٌی ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ‪٠‬حٕ‪ ٞ٧‬ث‪ ٩‬الاسا‪ ٞ‬ثا‪ ٩‬ؾا‪ٝ‬ا‪ٚ٧‬‬ ‫ا‪ٍ٤‬طازی ‪٥٠‬شّ‪ ٛ‬قس‪ ٦ ٨‬ؾبلشی دؽ اظ آ‪ ٢‬السا‪ ٞ‬قس‪ .‬یٓ ‪ٍ٤‬ط اظ ذب‪٤‬ا‪٧‬از‪٨‬‬ ‫ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ذجط السا‪٦ ٞ‬ی ضا سبییس ٔطز ‪ٍ٘ ٦‬ز ٔ‪ّ٠ ٩‬بث‪ ٛ‬ظ‪٤‬سا‪٢‬‬ ‫ؾّع ‪٪‬ؿشی‪٥٠ ٦ ٟ‬شفطی‪ ٩ٔ ٟ‬ج‪٥‬بظ‪ ٨‬ضا سح‪٧‬ی‪ ٛ‬ث‪ٙ‬یطی‪.ٟ‬‬ ‫‪٪‬ط ض‪٦‬ظ ٔ‪٠ ٩‬ی‪ٙ‬صضز ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی یٓ د‪ ٩ٝ‬ث‪ ٩‬ؾط‪٤٧ٙ٤‬ی ‪ ٦‬ؾّ‪٧‬ؼاف‬ ‫‪٤‬عزیٓ ‪٠‬یك‪٧‬ز ‪ ٦‬ث‪١٪ ٩‬ی‪٥٠ ٣‬ف‪٧‬ض سّالیف ثطای ‪٠‬ب‪٤‬س‪ ٟ٪ ٢‬ثیكشط‪٠ ٦ ،‬ی‬ ‫ٔ‪٧‬قس سب ثب اذش‪٥‬بِیع‪ٔ ٨‬طز‪ٌ ٢‬عبی ؾیبؾی ‪ ٦‬اجش‪١‬بلی ‪ٌ ٦‬اط‪٪‬ا‪٥‬ا‪ٙ‬ای‬ ‫جب‪٠‬م‪ ٩‬ثش‪٧‬ا‪٤‬س ض‪ ٦‬د‪٪ ٩ٝ‬بی آذط جبی دبیی ثبظ ٔ‪٥‬س سب ثّبیف ضا ‪٪‬ط چ‪٥‬اس‬ ‫صجبحی ٔ‪ ،ٟ‬ثبظ س‪ٜ٧‬یس ٔ‪٥‬س‪ .‬زض ای‪ ٣‬قطایػ ؾ‪٤٧‬ب‪٠‬ی آز‪ٕ٠‬كی ز‪ٜ٦‬شی ‪٪‬اط‬ ‫ض‪٦‬ظ ا‪٤‬ؿب‪٪ ٢‬بی ثی ٘‪٥‬ب‪ ٨‬ضا زض ثطظخ ‪٪‬بی ج‪٧٫١‬ضی اؾاال‪٠‬ای ثاط ؾاط‬ ‫ج‪٧‬ذ‪٪ ٩‬بی زاض ‪٠‬ی ثط‪٤‬س ‪ ٦‬زؾش‪ ٩‬زؾش‪ ٦ ٩‬یب سٓ سٓ زض ‪ّ٤‬بغ ‪٠‬رشا‪ٝ‬اً‬ ‫ایطا‪ ٢‬جب‪٤‬كب‪ ٢‬ضا ‪٠‬ی ٘یط‪٤‬س ‪ ٦‬ث‪ ٩‬ث‪٥‬س ‪٠‬ی ٔك‪٥‬س‪ٍ٪ .‬ش‪ ٩‬دیف ث‪٧‬ز ٔ‪18 ٩‬‬ ‫‪ٍ٤‬ط السا‪ ٞ‬قس‪٤‬س ‪ ٦‬زض ای‪ٍ٪ ٣‬ش‪٤ ٩‬یع ز‪٪ ٨‬ب ‪ٍ٤‬ط زی‪ٙ‬ط ‪٤‬یع ث‪ ٩‬السا‪٠ ٞ‬حٕا‪ٞ٧‬‬ ‫قس‪ ٨‬ا‪٤‬س ‪ ٦‬صس‪٪‬ب ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی زی‪ٙ‬ط زض ظ‪٤‬سا‪٪ ٢‬بی ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ای‬ ‫ثربؼط ثی‪١‬بضی ‪٤ ٦‬ج‪٧‬ز زاض‪ ٦ ٦‬ا‪ٕ٠‬ب‪٤‬بر دعقٕی ‪ ٦‬ث‪٫‬ساقشی ‪٪‬ط ض‪٦‬ظ‪ ٨‬صس‪٪‬ب‬ ‫ثبض‪٠‬طٖ سسضیجی ضا سجطث‪٠ ٩‬یٕ‪٥٥‬س‪.‬‬ ‫ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی حشی زض ظ‪٤‬سا‪٪ ٢‬بیف ‪٤‬یع اظ ؾبی‪ ٩‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬اسا‪٤‬ایاب‪٦ ٢‬‬ ‫آض‪٠‬ب‪٪ ٢‬بیكب‪٠ ٢‬یشطؾس‪ ،‬ث‪١٪ ٩‬ی‪ ٣‬السا‪ ٦ ٞ‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ٔطز‪ٌ ٢‬مب‪ٜ‬ی‪ ٣‬ؾیبؾای‬ ‫‪ٔ ٦‬بض٘طی ‪ ٦‬ویط‪ ٨‬ثؿ‪٥‬س‪ٕ٤ ٨‬طز‪ ٦ ٨‬ثب ‪٤‬صت ث‪٧‬ثی‪٪ ٣‬بی داطزاظـ ا‪٠‬ا‪٧‬ا‬ ‫‪٪‬بی ؾطؼب‪ ٢‬ظا زض ظ‪٤‬سا‪٪ ٢‬ب (‪ ٦‬حشی زض ثرف ‪٪‬بی اظ ‪٥٠‬ابؼاُ قا‪٫‬اط‬ ‫س‪٫‬طا‪ ٢‬ث‪ٍ٘ ٩‬ش‪ ٩‬ضؾب‪٪ ٩٤‬ب) زض ‪٠‬جشال قس‪ ٢‬ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضی ‪٪‬بی صمت‬ ‫ا‪ٜ‬مال دیكشبظ ج‪٥‬بیز ث‪٧‬ز‪ ٨‬اؾز‪٠ .‬ب اظ ای‪ ٣‬سطیج‪ ٢٧‬اظ ‪ ٩١٪‬ا‪٤‬ؿب‪٪ ٢‬ابی‬ ‫آظاز‪٠ ٦ ٨‬ساٌك حّ‪ َ٧‬ا‪٤‬ؿب‪٠ ٢‬یر‪٧‬ا‪٪‬ی‪ ٩ٔ ٟ‬زض ٔ‪١‬ذی‪٪ ٣‬اب ‪ ٦‬آٔؿایا‪٢٧‬‬ ‫الشطاظی قطٔز ٔ‪٥٥‬س‪ ،‬اظٔؿب‪٤‬ی ٔ‪ ٩‬سب اال‪ ٢‬ث‪٪ ٩‬ط ل‪ٝ‬شی زض ای‪ ٣‬حطٔاز‬ ‫‪٪‬بی الشطاظی قطٔز ‪ٕ٤‬طز‪ ٨‬ا‪٤‬س ‪٠‬یر‪٧‬ا‪٪‬ی‪ ٩ٔ ٟ‬ای‪ ” ٣‬ح‪١‬بیز ؾإا‪٧‬ر“‬ ‫ضاثكٕ‪٥‬یس ‪ ٦‬ث‪٠ ٩‬ب ‪ٝ٠‬حُ ق‪٧‬یس سب ‪٪‬ط چ‪ ٩‬ثیكشط ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی ضا زض‬ ‫ؾؽح ج‪٫‬ب‪٤‬ی ‪٥٠‬ع‪٦‬ی سط ٔ‪٥‬ی‪ . ٟ‬ا‪٠‬ط‪٦‬ظ ا٘ط ”٘‪ ٛ‬دطی د‪٧‬ض ‪٪‬اب‪٠ ،‬امابضٌای‬ ‫د‪٧‬ض‪٪‬ب‪ ،‬ؾشبض ث‪٫‬كشی ‪٪‬ب ‪ٌ ٦‬طظاز ٔ‪١‬ب‪ٙ٤‬ط ‪٪‬ب“ ضا ٔكش‪٥‬س قبیاس ٌاطزا ‪٪‬ا‪ٟ‬‬ ‫‪٧٤‬ثز لعیعا‪٠ ٢‬ب ثبقس‪ ،‬دؽ ثب ‪٠‬ب ثبقیس ‪ ٦‬صسای ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪٤‬ی ٔ‪ ٩‬چك‪١‬كاب‪٢‬‬ ‫ث‪ ٩‬یبضی ‪١٪ ٦‬صسایی ‪٠‬ب ز‪٦‬ذش‪ ٩‬ا‪٤‬س‪ ،‬ثبقی‪.ٟ‬‬

‫زنداني سياسي‬ ‫نشزيه اي اس کميته مجبرسه ثزاي آسادي سندانيبن سيبسي‬ ‫دوشنجه هب منتشز مي شود‬

‫سزدثيز‪ :‬احمد رحمبني‬

‫‪ahmadrahmani7@gmail.com‬‬ ‫صفحه ثندي‪ :‬سيبوش شهبثي‬

‫نظزات‪ ،‬پيشنهبدات و انتقبدات خود را ثب مب در ميبن ثگذاريد‪.‬‬

‫مطبلت خود را ثزاي نشزيه ”سنداني سيبسي“ ثفزستيد‪.‬‬

‫‪zendanisiasi.wordpress.com‬‬

‫مسئوليت مقبالت مندرج در نشزيه‪ ،‬ثه عهده‬

‫‪facebook.com/zendani.siasi‬‬

‫نويسندگبن است‪.‬‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫‪3‬‬

‫زًذگي ها در دستهاي شوا است‬ ‫ٔ‪١‬یش‪٠ ٩‬جبضظ‪ ٨‬ثطای آظازی ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی زض ایطا‪ ٢‬اظ ‪ٙ١٪‬ب‪ ٢‬زل‪٧‬ر ‪٠‬یٕ‪٥‬س ٔ‪٧ٌ ٩‬ضا ‪٠ ٦‬شحسا‪ ٩٤‬ث‪ ٩‬احٕب‪ ٞ‬السا‪ ٞ‬ظا‪٤‬یبض ‪١ّٜ ٦‬ب‪ ٢‬الشطاض ٔ‪٥٥‬اس‪.‬‬ ‫‪٠‬ب ‪٤‬جبیس ث‪ٙ‬صاضی‪ ٟ‬حٕ‪٠٧‬ز ج‪٥‬بیشٕبض اؾال‪٠‬ی ای‪ ٣‬ز‪ ٦‬ج‪٧‬ا‪ ٦ ٢‬ج‪٧‬ا‪٤‬ب‪ ٢‬ثیكشطی ضا ِطثب‪٤‬ی ٔ‪٥‬س‪٠ .‬ب ذ‪٧‬ا‪٪‬ب‪ ٢‬آظازی ٌ‪٧‬ضی ظا‪٤‬یابض ‪ٜ٦‬اّا‪١‬اب‪٠ ٢‬اطازی‬ ‫‪٪‬ؿشی‪ .ٟ‬ظا‪٤‬یبض ‪١ّٜ ٦‬ب‪٠ ٢‬طازی اظ ؾ‪٠ ٚ٧ٝ‬طٖ حٕ‪٠٧‬ز اؾال‪٠‬ی‪ ،‬دیب‪ ٞ‬زاز‪ ٦ ٨‬ذ‪٧‬ا‪٪‬ب‪ ٢‬اِسا‪٠‬بر ٌ‪٧‬ضی ‪ ٦‬ثی‪ ٣‬ا‪ٝٝ١ٜ‬ی ثطای ‪٤‬جبر جب‪ ٢‬ذ‪٧‬ز قاس‪٤‬اس‬ ‫ظ‪٤‬س٘ی ‪٠‬ب زض زؾش‪٫‬بی ق‪١‬ب اؾز‪ .‬س‪ ًِ٧‬السا‪٫٠‬ب ٔبض ‪٠‬ب ‪٠‬طز‪٠ ٦ ٞ‬مشطظی‪ ٣‬ث‪ ٩‬السا‪ ٞ‬اؾز ظا‪٤‬یبض ‪١ّٜ ٦‬ب‪٠ ٢‬طازی زض حب‪ٜ‬یٕ‪ ٩‬اظ ق‪٥‬یس‪ ٢‬ذجط ؾٍاط‬ ‫ا‪٠‬ب‪ ٞ‬ج‪١‬م‪ ٩‬ث‪ ٩‬س‪٫‬طا‪ ٦ ٢‬ظز ‪ ٦‬ث‪٥‬س ‪ّ٠‬ب‪٠‬بر ضغی‪ ٟ‬ثب ا‪ ٦‬ثطای اجطای حٕ‪ ٟ‬السا‪ ،ٞ‬ثؿیبض ‪٠‬عؽطة ‪ٙ٤ ٦‬طا‪٪ ٢‬ؿش‪٥‬س‪ ،‬زض یٓ دیب‪٧ٔ ٞ‬سب‪ ٨‬اظ ضجبیی قا‪٫‬اط‬ ‫ذ‪٧‬ا‪٪‬ب‪ ٢‬اِسا‪٠‬بر ٘ؿشطز‪ ٨‬ل‪ٝ‬ی‪ ٩‬السا‪٫٠‬ب قس‪٤‬س‪١ٔ .‬یش‪٠ ٩‬جبضظ‪ ٨‬ثطای آظازی ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی زض ایطا‪ ٢‬اظ ‪ٙ١٪‬ب‪ ٢‬زل‪٧‬ر ‪٠‬یٕ‪٥‬س ث‪٫‬ط ؼطیُ ‪ ٣ٕ١٠‬ث‪٩‬‬ ‫ٔ‪١‬ذی‪٤ ٣‬جبر ظا‪٤‬یبض ‪١ّٜ ٦‬ب‪٠ ٢‬طازی ٔ‪٥٥ٔ ٓ١‬س‪ٙ٤ .‬صاضیس ای‪ ٣‬ز‪ ٦‬ج‪٧‬ا‪ ٢‬ثب آضظ‪٪٦‬بیكب‪ ٢‬ث‪ ٩‬ظیط ذبْ ثط‪٤٦‬س‪ .‬ای‪٦ ٣‬ـیٍ‪ ٩‬سٓ سٓ ‪٠‬ب اؾز ٔا‪ ٩‬ثا‪٩‬‬ ‫احٕب‪ ٞ‬ـب‪١ٜ‬ب‪ ٩٤‬السا‪ ٞ‬الشطاض ٔ‪٥‬ی‪ٟ‬‬ ‫ٔ‪١‬یش‪٠ ٩‬جبضظ‪ ٨‬ثطای آظازی ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی زض ایطا‪٢‬‬ ‫‪٧٤ 30‬ا‪٠‬جط ‪2013‬‬


‫‪4‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫کویته بیي الوللي علیه اعذام‪:‬‬

‫جٌایتکاراى اسالهي شیرکَ هعارفي را کشتٌذ!‬

‫دیب‪ ٞ‬ای‪ ٣‬السا‪ ٞ‬ث‪٠ ٩١٪ ٩‬مشطظی‪ ٣‬ای‪ ٣‬ث‪٧‬ز ٔ‪ ٩‬حٕ‪٠٧‬ز اؾال‪٠‬ی ایطا‪ ٢‬ثاب‬

‫ثذبذبؾز‪ ،‬ثبیس سٕ‪ٝ‬یً ای‪ ٣‬حٕ‪٠٧‬ز ضا یٕؿط‪ٔ ٨‬طز‪ .‬ای‪ ٣‬دیب‪٠‬ی اؾز ٔا‪٩‬‬

‫ج‪٥‬بیز ‪ٍ٤‬ؽ ‪٠‬یٕكس ‪ ٩١٪ ٦‬ج‪٥‬بح ‪٪‬ب ‪ ٦‬زاض ‪ ٦‬زؾش‪٪ ٩‬بی ای‪ ٣‬حٕ‪٠٧‬ز ثب‬

‫حٕ‪٠٧‬ز ‪ ٦‬ؾذب‪ ٨‬دبؾساضا‪ ٦ ٢‬جب‪٤‬یب‪ِ ٦ ٢‬بس‪ٝ‬ی‪ ٣‬ثب ای‪ ٣‬ال‪١‬ب‪ ٚ‬ث‪ ٩‬ز‪٤‬یب صابزض‬

‫ِش‪ ٦ ٛ‬ذ‪ ٢٧‬ضیرش‪٠ ٣‬یش‪٧‬ا‪٥٤‬س ازا‪ ٩٠‬حیبر ز‪٥٪‬س ثطای دبیاب‪ ٢‬زاز‪ ٢‬ثا‪٩‬‬

‫‪٠‬یٕ‪٥٥‬س‪ ،‬ای‪ ٣‬حٕ‪٠٧‬ز ِبث‪ ٛ‬اصالح ‪٤‬یؿز‪ .‬ای‪٫٥‬ب ثطای ‪٠‬ب‪٤‬س‪ ٦ ٢‬چبدایاس‪،٢‬‬

‫ل‪١‬ط ‪ٙ٥٤‬ی‪ ٣‬ای‪ ٣‬حٕ‪٠٧‬ز‪ ،‬ثطای دبیب‪ ٢‬زاز‪ ٢‬ث‪ ٩‬ای‪ ٣‬ج‪٥‬بیبر ثابیاس لاع‪ٞ‬‬

‫ثطای حٍؿ ‪٤‬فب‪ ٞ‬اقب‪ٙ١٪ ٢‬ی ثبیس ثٕك‪٥‬س ‪ ٦‬ذ‪ ٢٧‬ثطیع‪٤‬س‪ ،‬چطا ٔا‪ ٩‬یآ‬

‫جع‪ٔ ٞ‬طز ‪ ٦‬ای‪ ٣‬حٕ‪٠٧‬ز ضا ا‪٤‬ساذز‪٪ ،‬یچ ضا‪ ٨‬زی‪ٙ‬طی ‪٤‬یؿز‬

‫‪ٜ‬حف‪٥ٔ ٩‬بض ضٌش‪ ٣‬ؾبی‪ ٩‬ای‪ ٣‬ج‪٥‬بیبر ‪ ٦‬ؾطٔ‪٧‬ث‪ٙ‬طی‪٫‬ب‪ ،‬ثبلث ذا‪٧‬ا‪٪‬اس قاس‬

‫ذب‪ ٩٤‬ؾبز‪ ٨‬قیطٔ‪ ٧‬ا‪٠‬ط‪٦‬ظ زض ؾّع ثب و‪ ٦ ٟ‬زضز ل‪١‬یّی آشی‪ ٣‬قس‪ ٨‬اؾاز‪.‬‬

‫‪٠‬طز‪ ٞ‬ای‪ ٣‬ثؿبغ ضا ث‪ ٟ٫‬ثطیع‪٤‬س ‪ ٦‬سٕ‪ٝ‬یً حٕ‪٠٧‬ز ‪ ٦‬ذب‪ ٩٥٠‬ای ‪ ٦‬ؾذاب‪٦ ٨‬‬

‫دسض ‪٠ ٦‬بزض زضز‪٥٠‬س قیطٔ‪ ٩ٔ ٧‬ثمس اظ ض‪٦‬ی ٔبض آ‪٠‬س‪ ٢‬ض‪٦‬حب‪٤‬ی زض یآ‬

‫ض‪٦‬حب‪٤‬ی ‪ ٦‬زض لی‪ ٣‬حب‪ ٚ‬اصالح ؼ‪ٝ‬جب‪١٪ ٢‬یك‪٠ ٩‬ساٌك ضغی‪ ،ٟ‬اظ ؾبظ٘بضا سب‬

‫س‪١‬بؼ س‪٥ٍٝ‬ی ٔ‪٧‬سب‪ ٨‬اظ سطؼ ق‪٧٥‬ز ‪٠‬عز‪٦‬ضا‪ ٦ ٢‬جالزا‪ ٢‬اؾال‪٠‬ی‪ ،‬اظ ایا‪٣‬‬

‫‪٤‬ج‪٧‬ی ‪٦‬اظ ث‪٧٥٫‬ز سب ٌطخ ‪٫ٙ٤‬ساض ‪ ...٦ ... ٦‬ضا ض‪٦‬ق‪٥٥ٔ ٣‬س‪ٌّ .‬ػ ثبیس ای‪٫٥‬اب‬

‫‪٠‬ی ٍ٘ش‪٥‬س ٔ‪ ” ٩‬آِبی ض‪٦‬حب‪٤‬ی ِ‪٪ ٚ٧‬بیی زاز‪ ٦ ٨‬ا‪٠‬یس‪٦‬اضی‪ٌ ٟ‬اطظ‪٤‬اس ‪٠‬اب‬

‫ضا ؾط‪ٔ ٢٧ٙ٤‬طز ‪ ٦‬سً ٔطز ث‪ ٩‬ص‪٧‬ضر ‪٪‬ط آ‪ٔ ٢‬ؽ ‪ ٦‬یب آ‪ ٢‬ؾبظ‪٠‬ب‪٤‬ی ٔا‪٩‬‬

‫آظاز ق‪٧‬ز“ ‪ ....‬ا‪٠‬ط‪٦‬ظ زض ‪٫٤‬بیز ‪٤‬بثب‪٦‬ضی ذجط ٌبجم‪ ٩‬ضا ق‪٥‬یس‪٤‬س ٔ‪ ٩‬سحز‬

‫‪٠‬جسزا اظ اصالحبر ‪ ٦‬ثعْ ٔطز‪ ٢‬ای‪ ٣‬ج‪٥‬بیشٕبضا‪ ٦ ٢‬ایا‪ ٣‬زؾاشا‪ٙ‬اب‪٨‬‬

‫س‪٧‬ج‪٫‬بر ض‪٦‬حب‪٤‬ی ‪ ٦‬زاز٘ب‪ ٨‬لب‪ٜ‬ی حٕ‪٠٧‬شف‪ ،‬زؾش‪٧‬ض ِش‪ ٛ‬قیطٔ‪ ٧‬اظ س‪٫‬طا‪٢‬‬

‫ذ‪٤٧‬طیعی حطي ثع‪٤‬س ‪٠ ٦‬طز‪ ٞ‬ضا ث‪ ٩‬آضا‪٠‬ف ‪” ٦‬لس‪ ٞ‬ذك‪٤٧‬ز“ یم‪٥‬ی لاس‪ٞ‬‬

‫ث‪ ٩‬ؾّع ضؾیس‪ ٦ ٨‬زض ‪٠‬ح‪ ٛ‬ؾب‪٠ ٣ٜ‬الِبر ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬طٔعی ؾاّاع‪ٌ ،‬اماب‪ٚ‬‬

‫زؾز ظز‪ ٢‬ث‪ ٩‬ا‪ّ٤‬الة ل‪ٝ‬ی‪ ٩‬جالزا‪٥ٔ ٦ ٢‬بض آ‪٠‬س‪ ٢‬ثب ای‪ ٣‬حٕ‪٠٧‬ز ذ‪٦ ٢٧‬‬

‫ؾیبؾی قیطٔ‪٠ ٧‬مبضٌی ضا جالزا‪ ٢‬ثب لج‪ ٦ ٩ٝ‬ثب زؾش‪٫‬بیی ‪ٜ‬طظا‪ ٢‬ثا‪ ٩‬زاض‬

‫ج‪٥‬بیز زل‪٧‬ر ٔ‪٥‬س‬

‫آ‪٦‬یرش‪٥‬س‪ .‬ؾبلز چ‪٫‬بض صجح ا‪٠‬ط‪٦‬ظ ز‪٦‬ق‪٥‬ج‪٧٤ 4 ٩‬ا‪٠‬جط‪ ،‬آ‪٫٤‬ب ث‪٪ ٩‬یچ ٔاؽ‬

‫ث‪٠ ٩‬بزض قیطٔ‪ ٦ ٧‬حجیت ٘‪ٝ‬ذطی د‪٧‬ض ‪ ٦‬السا‪ ٞ‬قس٘ب‪ ٢‬ظا‪٪‬سا‪ ٦ ٢‬ث‪٪ ٩‬ا‪١‬ا‪٩‬‬

‫ذجط ای‪ ٣‬السا‪ ٞ‬ضا ‪٤‬ساز‪٤‬س‪ ،‬ث‪ٔ٦ ٩‬ی‪ ،ٛ‬ث‪ ٩‬ذب‪٧٤‬از‪ ٦ ٨‬ث‪ ٟ٪ ٩‬ث‪٥‬سی‪٫‬ب‪ ،‬سطؾ‪٪٧‬بی‬

‫‪٠‬بزضا‪٤‬ی ٔ‪ ٩‬ج‪ٙ‬ط ٘‪٧‬ق‪٪ ٩‬بی آ‪٫٤‬ب ضا ای‪ ٣‬حٕ‪٠٧‬ز جا‪٥‬ابیاز اؾاال‪٠‬ای‬

‫‪ّ٤‬بة ثط ص‪٧‬ضر ثب ‪٦‬حكز ‪٠ ٦‬رٍیب‪ ٦ ٩٤‬ثس‪ ٢٦‬زضظ ٔطز‪ ٢‬ذجط ث‪ ٩‬ثیاط‪،٢٦‬‬

‫ٔكز‪٠ ،‬ی‪٧ٙ‬یی‪ ٩ٔ ٟ‬ثبیس حٕ‪٠٧‬شی ٔ‪ِ٦ ٩‬بحز ضا ث‪ ٩‬ا‪ ٦‬ذا‪٧‬ز ضؾاب‪٤‬اس‪٨‬‬

‫قیطٔ‪ ٧‬ضا ث‪ ٩‬دبی چ‪٧‬ث‪ ٩‬زاض ثطز‪٤‬س ‪ ٦‬ثیطح‪١‬ب‪ ٩٤‬ا‪ ٦‬ضا ٔكش‪٥‬اس‪ .‬حاشای زض‬

‫اؾز‪ ،‬ث‪٤ ٩‬یط‪٦‬ی لفی‪٠ ٦ ٟ‬ی‪ٝ‬ی‪٤٧‬ی ذ‪٧‬ز‪٠‬ب‪ ٢‬ؾط‪٥ٔ ٢٧ٙ٤‬ی‪ .ٟ‬ای‪ ٣‬س‪٫٥‬ب ضا‪٨‬‬

‫زاذ‪ ٛ‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬درف ذجط السا‪ ٞ‬ثب الشطاض ٌ‪٧‬ضی ض‪٦‬ثط‪ ٦‬قس‪ ٨‬اؾز‪ .‬ایا‪٣‬‬

‫‪٤‬جبر زاز‪ ٢‬ثّی‪٘ ٩‬ط‪٘٦‬ب‪٫٤‬بی اؾیط ای‪ ٣‬حٕ‪٠٧‬ز ‪ ٦‬س‪٫٥‬ب ضا‪ٍ٤ ٨‬ؽ ٔكیس‪٢‬‬

‫ج‪٥‬بیشی اؾز ‪٦‬حكیب‪ ٦ ٩٤‬دط‪٤٦‬س‪ ٨‬ؾیب‪ ٨‬زی‪ٙ‬طی زض دط‪٤٦‬س‪٪ ٨‬بی ض‪٦‬حاب‪٤‬ای‬

‫اؾز‪.‬‬

‫ج‪٥‬بیشٕبض ‪ ٦‬حٕ‪٠٧‬ز ِبس‪ٝ‬ی‪ ٣‬اؾال‪٠‬ی اؾز‪ . .‬ای‪ ٣‬السا‪ ٞ‬ضا زض ٔ‪٥‬بض الاسا‪ٞ‬‬

‫ؾط‪ ٢٧ٙ٤‬ثبز حٕ‪٠٧‬ز السا‪ٞ‬‬

‫‪ٌ 18‬مب‪ ٚ‬ؾیبؾی زض ‪ 26‬أشجط ‪ ٦‬زض ٔ‪٥‬بض السا‪ ٞ‬ثیف اظ ‪٤ 250‬اٍاط زض‬ ‫ز‪٦‬ض‪ ٨‬ضیبؾز ض‪٦‬حب‪٤‬ی ٔثبٌز ‪ ٦‬ال‪٧‬ا‪ ٦ ٢‬ا‪٤‬صبض اؾال‪٠‬ی ثا‪ٙ‬اصاضیاس ‪ ٦‬ثاب‬ ‫صسایی ث‪٥ٝ‬س ث‪ ٩‬ذ‪٧‬ز ‪ ٦‬اؼطاٌیب‪ ٢‬ذ‪٧‬ز ث‪٧ٙ‬ییس ثبیس ٔابضی ٔاطز‪ ،‬ثابیاس‬

‫ظ‪٤‬س‪ ٨‬ثبز یبز قیطٔ‪٠ ٧‬مبضٌی‬ ‫‪٧٤ 4‬ا‪٠‬جط ‪2013‬‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫ًاهه ‪ً ۵۲‬فر از زًذاًیاى سیاسي زًذاى رجایي شهر کرج‬ ‫‪ 25‬س‪ ٣‬اظ ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ضجبیی ق‪٫‬ط ٔط ظ‪٤ ٣١‬ب‪ ٩٠‬ای زض ‪٧٠‬ضز ضؾیس٘ی ث‪٦ ٩‬ظمیز ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ثی‪١‬بض ‪٠‬ی٘‪٧‬ی‪٥‬س‪” :‬ا‪٪‬ا‪١‬ایاز‬ ‫ای‪٠ ٣‬ؿب‪ ٦ ٩ٜ‬اظ آ‪٤‬جب ‪٤‬بقی ‪٠‬یق‪٧‬ز ٔ‪ ٩‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬لال‪ ٨٦‬ثط سح‪ ٛ١‬احٕب‪ ٞ‬ـب‪١ٜ‬ب‪٠ ٩٤‬یثبیس زضز ‪ ٦‬ض‪٤‬ج ‪ ٦‬ثی‪١‬بضی ضا ‪٤‬یع سح‪١٤ ٛ١‬بی‪٥‬اس ‪ ٦‬ایا‪٣‬‬ ‫ض‪٤‬ج ‪٠‬عبلً ثب ‪٠‬حس‪٦‬ز ث‪٧‬ز‪ ٢‬ا‪ٕ٠‬ب‪٤‬بر ث‪٫‬ساقشی ‪ ٦‬زض‪٠‬ب‪٤‬ی ‪ ٦‬زاض‪٦‬یی زض دبض‪٨‬ای ‪٧٠‬اضز اثمبز ‪٠‬صیجز ‪٦‬اضی ث‪ ٩‬ذ‪٧‬ز ‪٠‬ی٘یطز‪“.‬‬ ‫‪٠‬ش‪ٔ ٣‬ب‪ ٛ٠‬ای‪٤ ٣‬ب‪ ٩٠‬ضا زض ظیط ‪٠‬یذ‪٧‬ا‪٤‬یس‪:‬‬ ‫ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ‪ ٦‬لّیسسی ٔ‪ ٩‬اظ ثی‪١‬بضی‪٪‬بی ‪٠‬رش‪ ًٝ‬زض ض‪٤‬ج ‪ ٦‬لصاة ‪٪‬ؿش‪٥‬س ‪ ٦‬سالـ ‪ ٦‬دی‪ٙ‬یطی ج‪٫‬ز آظازی ‪ٔ ٦‬بؾش‪ ٣‬آال‪ ٞ‬آ‪٪٢‬ب ‪٪‬ا‪١‬ا‪٧‬اض‪٨‬‬ ‫زض ا‪٧ٜ٦‬یز ٔبضی‪ٌ ٩‬مبال‪ ٢‬ؾیبؾی ‪ ٦‬حّ‪ َ٧‬ثكطی ث‪٧‬ز‪ ٨‬اؾز‪.‬‬ ‫ا‪١٪‬یز ای‪٠ ٣‬ؿب‪ ٦ ٩ٜ‬اظ آ‪٤‬جب ‪٤‬بقی ‪٠‬یق‪٧‬ز ٔ‪ ٩‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬لال‪ ٨٦‬ثط سح‪ ٛ١‬احٕب‪ ٞ‬ـب‪١ٜ‬ب‪٠ ٩٤‬یثبیس زضز ‪ ٦‬ض‪٤‬ج ‪ ٦‬ثی‪١‬بضی ضا ‪٤‬یع سح‪١٤ ٛ١‬بی‪٥‬س ‪٦‬‬ ‫ای‪ ٣‬ض‪٤‬ج ‪٠‬عبلً ثب ‪٠‬حس‪٦‬ز ث‪٧‬ز‪ ٢‬ا‪ٕ٠‬ب‪٤‬بر ث‪٫‬ساقشی ‪ ٦‬زض‪٠‬ب‪٤‬ی ‪ ٦‬زاض‪٦‬یی زض دبض‪٨‬ای ‪٧٠‬اضز اثمبز ‪٠‬صیجز ‪٦‬اضی ث‪ ٩‬ذ‪٧‬ز ‪٠‬ی٘یطز‪.‬‬ ‫‪٠‬طٖ ظ‪٤‬س‪ ٨‬یبز ‪٪‬سی صبثط‪٠ ،‬حؿ‪ ٣‬زٔ‪٩١‬چی‪ ،‬اٌكی‪ ٣‬اؾب‪ ... ٦ ٧ٝ٤‬زض ٘صقش‪٩٤ ٩‬چ‪٥‬سا‪ ٢‬ز‪٦‬ض ٘‪٧‬ا‪ ٨‬ای‪٠ ٣‬سلبؾز‪ّ٤ ،‬ؽ‪ ٩‬ا‪ٙ٤ ٦‬طا‪٤‬ی‪ ٦‬ای‪ ٣‬ساسؾاً‬ ‫آ‪٤‬جبئی اؾز ٔ‪ ٩‬ثطذی ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ‪ ٦‬لّیسسی ‪١٪‬چ‪ ٢٧‬آِبیب‪ ٢‬ا‪٠‬ب‪ ٢‬اهلل ‪٠‬ؿشّی‪٠ ،ٟ‬بقبهلل حبئطی ‪ ... ٦‬ل‪ٝ‬ی ضو‪ ٟ‬زاقش‪٠ ٣‬ج‪٧‬ظ لس‪ ٞ‬سح‪١‬ا‪ٛ‬‬ ‫ٔیٍط اظ دعقٕی ِب‪٤٧٤‬ی ‪٠‬جج‪٧‬ض ث‪٘ ٩‬صضا‪٤‬س‪ ٢‬ایب‪ ٞ‬زض قطایػ ؾرز ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬یثبق‪٥‬س‪ ٩ٔ ،‬ا‪٤‬شفبضی ‪٠‬یض‪٦‬ز ‪٠‬ؿئ‪٧‬ال‪ ٢‬شیطثػ ثب ‪ٙ٤‬اب‪٪‬ای ا‪٤‬ؿاب‪٤‬ای‬ ‫‪١٪‬طا‪ ٨‬ثب سسثیط ‪ ٦‬لّال‪٤‬یز ‪ّ٠‬س‪٠‬بر آظازی ای‪ ٣‬لعیعا‪ ٢‬ضا ٌطا‪١٤ ٟ٪‬بی‪٥‬س‪.‬‬ ‫‪٠‬ب ج‪١‬می اظ ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی لّیسسی ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ضجبی ق‪٫‬ط ٔط ظ‪ ٣١‬ح‪١‬بیز اظ ٔ‪١‬ذی‪٤ ٣‬جبر ثی‪١‬بضا‪ ٢‬اظ زی‪ٙ‬ط سالق‪ٙ‬طا‪ ٢‬ؾیبؾی ‪ ٦‬حاّا‪َ٧‬‬ ‫ثكطی ‪٤‬یع زض ذ‪٧‬اؾز ‪٠‬ی‪١٤‬بی‪ ٟ‬زض ای‪ ٣‬ظ‪٠‬ی‪ ٩٥‬اِسا‪٠‬بر ا‪٤‬ؿب‪ ٢‬ز‪٦‬ؾشب‪ ٩٤‬ذ‪٧‬ز ضا اٌعایف ثرك‪٥‬س‪.‬‬ ‫آضی ‪ٙ٤‬صاضی‪ِٝ ٩ٔ ٟ‬جكب‪ ٢‬اظ سذف ثبظ ایؿشس‪.‬‬

‫‪ -1‬لٍیً ‪٤‬می‪١‬ی ‪ -2 /‬ث‪٫‬ط‪٦‬ظ س‪ٝٔ٧‬ی ‪٦ -3 /‬حیس سیعٌ‪ -4 / ٟ٫‬ؾمیس ضظبیی ‪١ّٜ -5 /‬ب‪٠ ٢‬طازی ‪ٔ -6 /‬ب‪٠‬طا‪ ٢‬ضحی‪١‬یب‪ٔ -7 / ٢‬ی‪٧‬ا‪ ٢‬ضحی‪١‬یب‪/ ٢‬‬ ‫‪ -8‬لعیع ؾ‪٥١‬سضی ‪ -9 /‬آیز ‪٫٠‬ط ل‪ٝ‬یثی‪ٜ -10 / ٧ٝٙ‬ؽیً حؿ‪٥‬ی ‪٧ٔ -11 /‬ضـ ظیبضی ‪ٌ -12 /‬ط‪٪‬بز ؾ‪٥٫‬سغ ‪ٌ -13 /‬ا‪٧‬از ؾا‪٫‬ا‪٥‬اسغ ‪-14 /‬‬ ‫ؾیب‪ ٓ٠‬صسضی ‪ٌ -15 /‬ط‪٥١٪‬س ؾ‪٥‬بئی ‪ٌ -16 /‬ط‪٪‬بز صسِی ‪ -17 /‬قب‪٪‬طخ ؼبئً ‪ -18 /‬ضا‪٠‬ی‪ ٣‬ظیجبئی ‪ -19 /‬قب‪٪‬ی‪ٙ٤ ٣‬بضی ‪ٔ -20 /‬ا‪١‬اب‪ٚ‬‬ ‫ٔبقب‪٤‬ی ‪٠ -21 /‬یثبَ یعزا‪٤٢‬ػاز ‪ -22 /‬جمٍط اِسا‪٠‬ی (قب‪٪‬ی‪٤ -23 / )٣‬بصح ی‪٧‬ؾٍی ‪ -24 /‬اٌكی‪ ٣‬ثب ای‪١‬ب‪٤‬ی ‪ -25 /‬لجبؼ ثبزٌط‬

‫‪5‬‬


‫‪6‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫كارزار حمايت از زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان‬

‫صذاي کاهیار ثابتي باشین‪.‬‬ ‫ٔب‪٠‬یبض ثبثشی صا‪٥‬اماز ضا ثا‪ ٩‬اسا‪٫‬اب‪ٞ‬‬ ‫جبؾ‪٧‬ؾی ثبظزاقز ‪٧١٤‬ز‪٤‬س ‪٦ ٦‬ی ضا زض‬ ‫یٓ زاز٘ب‪١٤ ٨‬بیكی ‪ ٦‬چ‪٥‬س زِیّ‪ ٩‬ای ث‪٩‬‬ ‫د‪٥‬ج ؾب‪ ٚ‬ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬حٕ‪٧١٤ ٞ٧‬ز‪٤‬س‪٦ .‬ی زض‬ ‫حب‪ ٚ‬حبظط زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬یا‪٠ ٣‬كاىا‪ٚ٧‬‬ ‫٘صضا‪٤‬س‪ ٢‬ز‪٦‬ضا‪٠ ٢‬حٕ‪٠٧‬یز ذا‪٧‬ز ‪٠‬ای‬ ‫ثبقس‪ .‬ا‪ ٦‬زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ثب ‪٠‬كٕ‪ ٛ‬س‪ٍ٥‬ؿی ثؿیبض قسیس ‪٧٠‬اج‪ ٩‬قاس‪ ٨‬اؾاز ‪٦‬‬ ‫‪١٪‬چ‪٥‬ی‪ ٣‬اظ ثی‪١‬بضی ِ‪ٝ‬جی ثؿیبض قسیس ض‪٤‬ج ‪٠‬ی ثطز‪٠ .‬شبؾٍب‪٠ ٩٤‬ؿئ‪ٜ٧‬یا‪٣‬‬ ‫اظ زض‪٠‬ب‪ ٢‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ذ‪٧‬ززاضی ‪٠‬ی ٔ‪٥٥‬س ‪ ٦‬ثطای ‪١٪‬ی‪ ٣‬سحا‪١‬ا‪ ٛ‬ز‪٦‬ضا‪٢‬‬ ‫ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ثطای ‪٦‬ی ثب ای‪٦ ٣‬ظمیز ثس ض‪٦‬حی ‪ ٦‬جؿ‪١‬ی زق‪٧‬اض ‪٠‬ی ثبقس‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫صذاي هحوذ صذیك کبَدًٍذ زًذاًي سیاسي باشین‬ ‫‪٠‬ح‪١‬س صسیُ ٔج‪٧‬ز‪٤٦‬س ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیابؾای‬ ‫ٔ‪ ٩‬ث‪ ٩‬اس‪٫‬ب‪ ٞ‬سكٕی‪٘ ٛ‬ط‪ ٨٦‬ویط ِاب‪٤‬ا‪٤٧‬ای‬ ‫حّ‪ َ٧‬ثكطی‪-‬سجب‪٤‬ی ‪ ٦‬سج‪ٝ‬ایاه لا‪ٝ‬ایا‪٩‬‬ ‫ا‪٥٠‬یز ‪ٝ٠‬ی اظ ؾب‪ 1386 ٚ‬ث‪ 11 ٩‬ؾاب‪ٚ‬‬ ‫ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬حٕ‪ ٞ٧‬قس‪.‬‬ ‫‪٠‬ح‪١‬س صسیُ ٔج‪٧‬ز‪٤٦‬س زض ‪٧٠‬ضز لا‪ٝ‬از‬ ‫‪٠‬حٕ‪٠٧‬یز ‪ ٦‬حٕ‪ ٟ‬صابزض‪ ٨‬زض ‪٠‬ا‪٧‬ضز‬ ‫ذ‪٧‬زـ ‪٠‬ی ٘‪٧‬یس‪ ٣٠ :‬اظ ؾب‪ 1386 ٚ‬ث‪ ٩‬جط‪ ٞ‬ضا‪٨‬ا‪٤‬ساظی ‪ٌ ٦‬ماب‪ٜ‬ایاز زض‬ ‫ِب‪ٜ‬ت ؾبظ‪٠‬ب‪ ٢‬زٌبق اظ حّ‪ َ٧‬ثكط ٔطزؾشب‪ ٢‬ث‪ 10 ٩‬ؾب‪ ٚ‬ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬حإا‪ٞ٧‬‬ ‫قس‪ ٩ٔ ٞ‬ؾبظ‪٠‬ب‪٠ ٢‬ب ‪٠‬ج‪٧‬ظ ‪٤‬ساقش‪ ٦ ٩‬ویطِب‪٤٧٤‬ی ث‪٧‬ز‪ ٨‬اؾز‪ ،‬یٕؿب‪ ٟ٪ ٚ‬ث‪٩‬‬ ‫ز‪ٜ‬ی‪ ٛ‬ا‪٤‬شكبض (‪٠‬ؽب‪ٜ‬جی ٔ‪ ٩‬زاز٘ب‪ ٨‬آ‪٫٤‬ب ضا ‪٤‬كط أبشیت سكریص زاز‪ ٨‬ثا‪٧‬ز)‬ ‫‪٤‬كطی‪ ٩‬دیب‪ٔ ٞ‬طزؾشب‪٤ ٢‬یع ث‪ ٩‬آ‪ ٢‬اظبٌ‪ ٩‬قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز ٔ‪٠ ٩‬ج‪٧١‬لاب ‪ 11‬ؾاب‪ٚ‬‬ ‫‪٠‬ی ق‪٧‬ز‪٦ .‬ی ثبض‪٪‬ب ‪٤‬ؿجز ث‪٦ ٩‬ظمیز ‪٧٠‬ج‪٧‬زـ زض ظ‪٤‬سا‪ ٦ ٢‬ثی س‪٧‬جا‪٫‬ای‬

‫‪٠‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪٤ ٣‬ؿجز ث‪ ٩‬زضذ‪٧‬اؾز ‪٠‬طذصی اـ زؾز ث‪ ٩‬الشصابة واصا ‪٦‬‬ ‫الشصبث‪٫‬بی ٘ب‪٪‬ب ذكٓ ‪ ٦‬سط ظز‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ ٨‬اؾز‪٦ .‬ی زضحب‪ ٚ‬حبظط زض ظ‪٤‬سا‪٢‬‬ ‫ا‪٦‬ی‪ ٣‬زض حب‪٘ ٚ‬صضا‪٤‬س‪ ٢‬ز‪٦‬ضا‪٠ ٢‬حٕ‪٠٧‬یز ذ‪٧‬ز ‪٠‬ی ثبقس ‪ ٦‬اظ ثایا‪١‬ابضی‬ ‫دط‪٦‬ؾشبر ‪٤‬یع ض‪٤‬ج ‪٠‬ی ثطز‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫صذاي زًذاًي سیاسي هحوذ صائوي باشین‪.‬‬ ‫‪٠‬ح‪١‬س صبئ‪١‬ی ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ‪64‬‬ ‫ؾب‪ ٩ٜ‬اظ ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ز‪60 ٩٪‬‬ ‫‪٠‬ی ثبقس ٔ‪ ٩‬د‪٥‬ج ؾب‪ ٚ‬ضا زض آ‪٢‬‬ ‫ز‪٦‬ضا‪ ٢‬زض ظ‪٤‬سا‪٘ ٢‬صضا‪٤‬س‪ ٨‬اؾاز‪،‬‬ ‫‪٦‬ی زض ‪ 19‬ث‪ 88 ٣١٫‬ثا‪ ٩‬اسا‪٫‬اب‪ٞ‬‬ ‫اِسا‪ ٞ‬ل‪ٝ‬ی‪ ٩‬ا‪٥٠‬یز ‪ٝ٠‬ی ‪٠ ٦‬حبضثا‪٩‬‬ ‫‪٧٪ ٦‬ازاضی اظ ؾبظ‪٠‬ب‪٠ ٢‬جب‪٪‬اسیا‪٣‬‬ ‫ذ‪ ُٝ‬ثبظزاقز ‪ ٦‬ث‪ ٩‬سح‪ 3 ٛ١‬ؾب‪ٚ‬‬ ‫حجؽ سمعیطی ‪٠‬احإا‪ ٞ٧‬قاس‪.‬‬ ‫‪٠‬ح‪١‬س صبئ‪١‬ی اظ ثی‪١‬بضی‪٪‬بی حبز‬ ‫ِ‪ٝ‬جی‪ ،‬ؾیبسیٓ‪ ،‬ؾش‪ٌّ ٢٧‬طار ‪ٝٔ ٦‬ی‪ ٩‬ض‪٤‬ج ‪٠‬ی ثطز ‪ ٟ٪‬چ‪٥‬ایا‪٦ ٣‬ی زض‬ ‫ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضی آضسط‪٦‬ظ ٘طز‪ ٟٔ ٦ ٢‬ق‪٧٥‬ایی ‪٤‬یع ‪٠‬جشال قس‪ ٨‬اؾز‪ ،‬ایا‪٣‬‬ ‫ظ‪٤‬سا‪٤‬ی زض حب‪ ٚ‬حبظط زض ث‪٥‬س ‪ 350‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬زض حب‪٘ ٚ‬صضا‪٤‬س‪ ٢‬ز‪٦‬ضا‪٢‬‬ ‫‪٠‬حٕ‪٠٧‬یز ذ‪٧‬ز ‪٠‬ی ثبقس‪٠ .‬ح‪١‬س صبئ‪١‬ی چ‪٥‬سی دیف زض آذط‪٪‬بی ‪٫٠‬اط‬ ‫‪٠‬ب‪ 92 ٨‬ج‪٫‬ز ا‪٤‬جب‪٠ ٞ‬مبی‪٥‬بر دعقٕی ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشاب‪٠ ٢‬اسضؼ سا‪٫‬اطا‪٢‬‬ ‫‪٥٠‬شّ‪ ٛ‬قس ‪٦‬اظ ؾ‪٧‬ی ‪٠‬ب‪٧٠‬ضا‪ ٢‬العا‪٠‬ی ‪٧٠‬ضز ثسضٌشبضی ِطاض٘طٌز‪٦ .‬ی ثا‪٩‬‬ ‫ل‪ٝ‬ز ذ‪٤٧‬طیعی قسیس ‪٠‬مس‪ ٨‬زض ‪٫٠‬ط ‪٠‬ب‪ ٦ ٨‬قطایػ ‪٦‬ذی‪١‬ی ٔ‪ِ ٩‬طاض زاقز‬ ‫ثب زؾشج‪٥‬س ‪ ٦‬دبث‪٥‬س ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪٠ ٢‬سضؼ ‪٥٠‬شاّا‪ ٛ‬قاس ‪ ٦‬ثا‪ ٩‬ساراز‬ ‫ثی‪١‬بضؾشب‪ ٢‬ثؿش‪ ٩‬قس‪ .‬ل‪ٝ‬ی ضو‪ ٟ‬الشطاض ‪٦‬ی ث‪٦ ٩‬ظمیاز ‪٠‬ا‪٧‬جا‪ ٧‬ز‪٦‬ی‬ ‫‪٪‬كز ض‪٦‬ظ ضا ث‪ ٩‬سرز ثی‪١‬بضؾشب‪٠ ٢‬سضؼ ثؿش‪ ٩‬قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز ‪ ٦‬ثس‪ ٢٦‬اسا‪١‬اب‪ٞ‬‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫‪٠‬مب‪ٜ‬جبر ‪٠‬جسزا ث‪ ٩‬ث‪٥‬س ‪ 350‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪٥٠ ٣‬شّ‪ ٛ‬قس‪٦ .‬ی ساب ٔا‪٥‬ا‪٢٧‬‬ ‫چ‪٥‬سی‪ ٣‬ثبض ث‪ ٩‬ز‪ٜ‬ی‪ ٛ‬ا‪٠‬ش‪٥‬بق اظ ‪ٜ‬جبؼ ظ‪٤‬سا‪ ٢‬اظ حُ اؾشٍبز‪ ٨‬اظ ذاس‪٠‬ابر‬ ‫دعقٕی زض ذبض ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬حط‪ ٞ٦‬قس‪ ٨‬اؾز‪ .‬سبٔ‪ ٢٧٥‬زض‪٠‬ب‪٦ ٢‬ی زض زاذ‪ٛ‬‬ ‫ظ‪٤‬سا‪ ٢‬زض حس سعضیُ ‪٠‬ؿٕ‪٪ ٣‬بی ِ‪٧‬ی ازا‪ ٩٠‬یبٌش‪ ٩‬اؾز ‪٪ ٦‬یچ زض‪٠‬اب‪٢‬‬ ‫‪٧٠‬ثطی ثطای ا‪ ٦‬ال‪١‬ب‪٤ ٚ‬كس‪ ٨‬اؾز‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫صذاي زًذاًي سیاسي اصغر لطاى باشین‪.‬‬ ‫اصىط ِؽب‪ ٢‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ‪٠‬ؿ‪ ٣‬ثا‪٥‬اس ‪350‬‬ ‫ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬اؾز ٔ‪ ٩‬زض ز‪٤ 60 ٩٪‬ایاع‬ ‫ث‪٠ ٩‬سر ‪ 6‬ؾب‪ ٚ‬زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ث‪ ٩‬ؾط ‪٠‬ای‬ ‫ثطز ‪ ٦‬زض ؾب‪ 1370 ٚ‬آظاز قس‪٦ .‬ی‪ ،‬ث‪٩‬‬ ‫اس‪٫‬ب‪ ٞ‬اضسجبغ ثب ؾبظ‪٠‬ب‪٠ ٢‬اجاب‪٪‬اسیا‪٣‬‬ ‫ذ‪٠ ُٝ‬جسزا ثبظزاقز ‪ ٦‬ث‪ ٩‬سح‪١‬ا‪5 ٛ‬‬ ‫ؾب‪٤ ٚ‬ی‪ ٟ‬حجؽ سمعیطی ‪٠‬حٕ‪ ٞ٧‬قس ‪٦‬‬ ‫اظ ؾب‪ 1389 ٚ‬زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬ث‪ ٩‬ؾاط‬ ‫‪٠‬ی ثطز‪ .‬ث‪ ٩‬سكریص دعقٕاب‪ ٢‬ظ‪٤‬اسا‪٢‬‬ ‫‪٦‬ی زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضی ؾطؼب‪٠ ٢‬جشال ٘كش‪ ٩‬ث‪٧‬ز‪ ٨‬اؾز ‪٦ ٦‬ی چا‪٥‬اسی‬ ‫دیف زض ض‪٦‬ظ ز‪٦‬ق‪٥‬ج‪٠ 28 ٩‬طزاز ‪٠‬ب‪ 1392 ٨‬ثب ‪٦‬ثیّ‪٠ 400 ٩‬ی‪ٝ‬ی‪٤٧‬ی ثاطای‬ ‫‪٠‬سر چ‪٥‬س ض‪٦‬ظ ث‪٠ ٩‬طذصی زض‪٠‬ب‪٤‬ی العا‪ ٞ‬قس‪٦ .‬ی جسای اظ ؾاطؼاب‪ ٢‬اظ‬ ‫ثی‪١‬بضی‪٪‬بی ‪٠‬شمسزی اظ ج‪ ٩ٝ١‬زیبثز‪ ،‬چطثی ذ‪٤ ،٢٧‬بضؾبیی ِا‪ٝ‬اجای ‪٦‬‬ ‫ٔ‪ٝ‬ی‪٧‬ی ض‪٤‬ج ‪٠‬یثطز ‪ ٦‬ثبض‪٪‬ب زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬زض ‪٦‬ظمیز ‪٦‬ذی‪ ٟ‬جؿا‪١‬ای ِاطاض‬ ‫٘طٌش‪ ٩‬اؾز‪٦ .‬ی زض حب‪ ٚ‬حبظط اظ ‪ٜ‬حبؾ جؿ‪١‬ی زض ‪٦‬ظمیز ‪٦‬ذی‪١‬ی ث‪٩‬‬ ‫ؾط ‪٠‬ی ثطز‪ .‬ث‪ ٩‬ز‪ٜ‬ی‪١٠ ٛ‬ب‪٤‬مز ‪٠‬ب‪٧٠‬ضا‪ ٢‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬اظ ضؾیس٘ی‪٫‬بی دعقٕی ثا‪٩‬‬ ‫‪٦‬ی‪٦ ،‬ی او‪ٝ‬ت ا‪ِ٦‬بر ِبزض ث‪ ٩‬ا‪٤‬جب‪ ٞ‬ا‪٧٠‬ض قرصی ذ‪٧‬زـ ‪٤‬یؿز‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫صذاي زًذاًي سیاسي اسذاله هادي باشین‪.‬‬ ‫اؾس ا‪٪ ٩ٜ‬بزی ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ‪ 57‬ؾاب‪ٜ‬ا‪٩‬‬ ‫یٕی اظ ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ز‪٪‬ا‪٠ 60 ٩‬ای ثابقاس‬ ‫‪١٪‬چ‪٥‬ی‪٦ ٣‬ی زض ؾب‪ 88 ٚ‬ث‪ ٩‬اس‪٫‬ب‪ ٞ‬اِاسا‪ٞ‬‬ ‫ل‪ٝ‬ی‪ ٩‬ا‪٥٠‬یز ‪ٝ٠‬ی ‪ ٦‬اذال‪ ٚ‬زض ‪٤‬ف‪ ٟ‬ل‪٠٧١‬ی‬ ‫‪ ٦‬ضاثؽ‪ ٩‬ثب ؾبظ‪٠‬ب‪٠ ٢‬جب‪٪‬سی‪ ٣‬ثبظزاقز ‪ ٦‬ث‪٩‬‬ ‫د‪٥‬ج ؾب‪ ٚ‬حجؽ ‪٠‬حٕ‪ ٞ٧‬قس‪٦ .‬ی زض حاب‪ٚ‬‬ ‫حبظط زض ث‪٥‬س ‪ 350‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪٠ ٣‬كاىا‪ٚ٧‬‬ ‫٘صض‪٤‬سا‪ ٢‬ز‪٦‬ضا‪٠ ٢‬حٕ‪٠٧‬یز ذ‪٧‬زـ ‪٠‬ی ثبقس‪٦ .‬ی اظ ثی‪١‬بضی حبز ِ‪ٝ‬جی ‪٦‬‬ ‫‪٠‬كٕالر ‪٠‬ی ‪٤‬یٕؽ ظا‪ ٧٤‬ث‪ ٩‬قسر ض‪٤‬ج ‪٠‬ی ثطز ا‪٠‬ب ث‪ ٩‬ز‪ٜ‬ی‪ ٛ‬سابذایاط زض‬ ‫ضؾیس٘ی دعقٕی ‪٥٠‬بؾت زچبض ‪٠‬كٕالر ٔ‪ٝ‬ی‪٧‬ی (ؾ‪ ٗ٥‬ؾبظی ٔ‪ٝ‬ی‪٦ )٩‬‬ ‫‪ ٟ٪‬چ‪٥‬ی‪ ٣‬ثی‪١‬بضی زؾش‪ٙ‬ب‪٧٘ ٨‬اضقی (اظ ‪٤‬بحی‪ ٩‬ض‪٦‬ز‪ ٨‬ثعضٖ) ‪٤‬ایاع قاس‪٨‬‬ ‫اؾز ‪ ٦‬ثبیس زض ثی‪١‬بضؾشب‪٤‬ی ذبض اظ ظ‪٤‬سا‪ ٢‬سحز زض‪٠‬ب‪ِ ٢‬طاض ٘یاطز ا‪٠‬اب‬

‫‪7‬‬

‫ثبض ‪٪‬ب ثس‪ٜ‬ی‪ ٛ‬ذ‪٧‬ززاضی اظ ث‪ ٩‬س‪ٔ ٣‬طز‪ٜ ٢‬جبؼ ٌط‪ ٞ‬ظ‪٤‬اسا‪ٔ ٢‬ا‪ ٩‬ثصا‪٧‬ضر‬ ‫٘عی‪٥‬كی ث‪ ٩‬س‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ‪٠‬یق‪٧‬ز‪ ،‬ثب ‪١٠‬ب‪٤‬مز ‪٠‬ؿئ‪ٜ٧‬ایا‪ ٣‬ثاطای‬ ‫العا‪٦ ٞ‬ی ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪ ٢‬ض‪٦‬ثط‪ ٦‬قس‪٦ .‬ی چ‪٥‬سی دیف زض ض‪٦‬ظ ز‪٦‬ق‪٥‬ج‪11 ٩‬‬ ‫ق‪٫‬طی‪٧‬ض ‪ 1392‬ث‪٠ ٩‬سر ‪ 7‬ض‪٦‬ظ ث‪٠ ٩‬طذصی اؾشمالجی العا‪ ٞ‬قاس‪ ٨‬ثا‪٧‬ز‬ ‫‪١٪‬چ‪٥‬ی‪٦ ٣‬ی زض ظ‪٠‬ؿشب‪٘ ٢‬صقش‪ )1391( ٩‬دؽ اظ ‪٠‬سر‪٪‬ب ا‪٤‬اشافابض ‪٦‬‬ ‫چ‪٥‬سی‪ ٣‬ثبض ‪١٠‬ب‪٤‬مز اظ العا‪ ٞ‬ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪ٌٝ ٢‬ت س‪٫‬طا‪ ٢‬العا‪٧٠ ٦ ٞ‬ضز ل‪ٛ١‬‬ ‫جطاحی ِ‪ٝ‬ت ثبظ ِطاض ٘طٌز ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ثبض‪٪‬ب زض الاشاطاض ثا‪٩‬‬ ‫ثطذ‪٧‬ضز‪٪‬بی ثس ‪٠‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪ ٣‬ثب ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬اظ ضٌش‪ ٣‬ث‪٠ ٩‬الِبر ذ‪٧‬زٔبضی ٔطز‪٨‬‬ ‫اؾز‪ .‬ث‪ ٩‬ؼ‪٧‬ض ‪٠‬ثب‪٦ ٚ‬ی چ‪٥‬سی دیف زض الشطاض ث‪ ٩‬ثطذ‪٧‬ضز‪٪‬بی ضئیاؽ‬ ‫قمج‪ 15 ٩‬زاز٘ب‪ ٨‬ا‪ّ٤‬الة ثب ز‪ ٦‬س‪ ٣‬اظ ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ث‪٥‬س ‪ 350‬ث‪٥‬ب‪٫٠‬بی‬ ‫ل‪ٝ‬ی ‪٠‬معی ‪٦ ٦‬حیس اصىطی ٔ‪٥٠ ٩‬جط ث‪ ٩‬ا‪٤‬شّب‪ ٚ‬ایكب‪ ٢‬ث‪ ٩‬ؾ‪ ٚ٧ٝ‬ا‪ٍ٤‬اطازی‬ ‫‪٧٥١٠ ٦‬لیشكب‪ ٢‬اظ ‪٠‬الِبر قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ ،‬اؾسا‪٪ ٩ٜ‬بزی ‪٤‬یع ثب ‪٦‬جا‪٧‬ز حعا‪٧‬ض‬ ‫ذب‪٧٤‬از‪ ٨‬اـ زض ؾب‪٠ ٣ٜ‬الِبر اظ ا‪٤‬جب‪٠ ٞ‬الِبر ذ‪٧‬ززاضی ٔاطز‪ .‬اؾاسا‪ٜ‬ا‪٩‬‬ ‫‪٪‬بزی ثب س‪٧‬ج‪ ٩‬ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضی ‪٪‬بی ‪٠‬شمسز جؿ‪١‬ی ِبزض ث‪ ٩‬سحا‪١‬ا‪ ٛ‬حاجاؽ‬ ‫‪٤‬یؿز ‪ ٦‬دط‪٤٦‬س‪ ٨‬دعقٕی ج‪٫‬ز ثطضؾی س‪٧‬ا‪ ٢‬سح‪ٔ ٛ١‬یٍط ‪٠‬یثبیؿاز زض‬ ‫ٔ‪١‬یؿی‪ ٢٧‬دعقٕی ثطضؾی ق‪٧‬ز‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫صذاي زًذاًي سیاسي رضا اًتصاري باشین‪.‬‬ ‫ضظب ا‪٤‬شصبضی ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی اظ ‪٠‬اسیاطا‪٢‬‬ ‫ؾبیز ‪٠‬جص‪٦‬ثب‪٧٤ ٢‬ض‪ ،‬ذجط‪ٙ٤‬ابض ‪ ٦‬لإابؼ‬ ‫ذجطی اؾز ٔ‪ ٩‬ؾب‪٪ٚ‬ب زض ظ‪٠‬ی‪ ٩٥‬سصا‪٧‬یاط‬ ‫ثطزاضی ‪ ٦‬س‪٫‬ی‪ ٦ ٩‬س‪ٜ٧‬یس ثط‪٤‬ب‪٪ ٩٠‬بی ذجطی ‪٦‬‬ ‫‪٠‬ؿش‪٥‬س ثب قجٕ‪٪٩‬بی ‪٠‬رش‪ ًٝ‬ثط‪٠ ٢٦‬طظی ‪٦‬‬ ‫قجٕ‪ ٩‬ذجط ‪٤ ٦‬یع ٘اط‪٪ ٨٦‬ابی سا‪ٜ٧‬ایاسی‬ ‫‪ٕ١٪‬بضی ٔطز‪ ٨‬اؾز‪٦ .‬ی اظ ؾب‪ 88 ٚ‬ثا‪٩‬‬ ‫زالی‪٤٧٘ ٛ‬ب٘‪ ٢٧‬اظ ازا‪ٔ ٩٠‬بض زض صسا ‪ ٦‬ؾی‪١‬ب ‪٠‬ا‪١‬ا‪٥‬ا‪٧‬ق قاس‪ .‬داؽ اظ‬ ‫ٌكبض‪٪‬بی ثؿیبض ‪ ٦‬ؾرز ٘یطی ‪٪‬ب ‪١٠‬شس ثط زضا‪٦‬یف ٘‪٥‬بثبزی ‪ ٦‬سعیایاك‬ ‫حّ‪ َ٧‬ا‪ٜ٦‬ی‪ ٩‬آ‪٤‬ب‪ ٢‬زض اجش‪١‬بق‪٦ ،‬ی ث‪١٪ ٩‬طا‪٘ ٨‬ط‪٪٦‬ی اظ ‪ٍ١٪‬إاطا‪٤‬اف زض‬ ‫ؾبیز ‪٠‬جص‪٦‬ثب‪٧٤ ٢‬ض دبی‪ٙ‬ب‪ ٨‬ذجطی زضا‪٦‬یف ٘‪٥‬بثبزی‪ ،‬ث‪ ٩‬ا‪٤‬شكبض اذاجابض ‪٦‬‬ ‫دی‪ٙ‬طی حّ‪ َ٧‬آ‪٤‬ب‪٠ ٢‬یدطزاذز سب ای‪ ٩ٕ٥‬زض دی ح‪٤ ٩ٝ١‬یط‪٪٦‬بی ا‪٥٠‬یاشای‬ ‫زض ق‪٫‬طی‪٧‬ض ؾب‪ 90 ٚ‬زؾش‪ٙ‬یط ‪ ٦‬ث‪ ٩‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬س‪٫‬طا‪٥٠ ٢‬شّ‪ ٛ‬قاس‪٦ .‬ی‬ ‫سّطیجب‪٠ 16‬ب‪ ٨‬ضا ثس‪ ٢٦‬زضیبٌز ‪٪‬یچ حٕ‪١‬ی ‪ ٦‬ثس‪ ٢٦‬ثط٘عاضی زاز٘ب‪ ٨‬ثا‪٩‬‬ ‫‪١٪‬طا‪ ٨‬قف ‪ٔ٦‬ی‪ٌ ٦ ٛ‬مب‪ ٚ‬حّ‪ َ٧‬زضا‪٦‬یف زی‪ٙ‬ط‪ ،‬زض ث‪٥‬اس ‪ 350‬ظ‪٤‬اسا‪٢‬‬ ‫ؾذطی ٔطز‪٦ .‬ی زض حب‪ ٚ‬حبظط اظ ‪٠‬كٕ‪ ٛ‬زض ‪٤‬بحی‪ ٩‬زؾز چخ ذا‪٧‬زـ‬ ‫ض‪٤‬ج ‪٠‬ی ثطز‪،‬زض سبضید ‪ 13‬ق‪٫‬طی‪٧‬ض ؾب‪90 ٚ‬ث‪٧‬ز ٔ‪ ٩‬زض اثط ‪٪‬ج‪٤ ٞ٧‬یط‪٪٦‬بی‬ ‫اؼاللبر ‪ٜ ٦‬جبؼ قرصی ث‪ ٩‬زٌشط ؾبیز ‪٠‬جص‪٦‬ثب‪٧٤ ٢‬ض ‪٦‬ی ثبظزاقز قس‬ ‫ٔ‪ ٩‬زض جطیب‪ ٢‬ای‪٪ ٣‬ج‪ ،ٞ٧‬اظ ‪٤‬بحی‪ ٩‬زؾز زچبض آؾیات جاسی قاس ‪٦‬‬ ‫ا‪ٙ٤‬كز ‪٦‬ی ثب ای‪ ٩ٕ٥‬یٓ ثبض زض ثی‪١‬بضؾشب‪ ٢‬ثّی‪ ٩‬اهلل ‪٧٠‬ضز ل‪ ٛ١‬جطاحای‬ ‫ِطاض ٘طٌز ا‪٠‬ب ث‪ ٩‬ل‪ٝ‬ز لس‪ٕ١٪ ٞ‬بضی ‪٠‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪ٌ ،٢‬یع‪٦‬سطادای ‪٪‬ابی‬


‫‪8‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫سج‪٧‬یع قس‪ ٨‬ص‪٧‬ضر ‪ٙ٤‬طٌز ‪ ٟ٪ ٦‬أ‪ ٢٧٥‬ا‪ٙ٤‬كز ‪٦‬ی اظ ‪٤‬بحی‪ٍ٠ ٩‬ص‪ ٛ‬ذ‪ٟ‬‬ ‫‪١٤‬ی ق‪٧‬ز ‪ ٦‬ث‪ ٩‬سبییس دعقٓ ث‪٫‬ساضی ظ‪٤‬سا‪٤ ٢‬یبظ ث‪ ٩‬ل‪ ٛ١‬جطاحی ‪٠‬اجاسز‬ ‫زاضز‪ .‬ذب‪٧٤‬از‪ ٨‬ای‪ ٣‬زض‪٦‬یف ‪٦‬ظاضر اؼاللبر ‪٤ ٦‬یط‪٪٦‬بی ا‪٥٠‬یشی ضا ‪٠‬ؿئ‪ٚ٧‬‬ ‫ای‪ ٣‬آؾیت ‪ّ٤ ٦‬ط لع‪ ٧‬زا‪٤‬ؿش‪ ٦ ٩‬ذ‪٧‬ا‪٪‬ب‪ ٢‬دی‪ٙ‬طی ای‪ِ ٣‬عی‪٪ ٩‬ؿش‪٥‬س‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫صذاي هصطفي داًشجَ زًذاًي سیاسي باشین‬ ‫‪٠‬صؽٍی زا‪٤‬كج‪ ٧‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ‪٦‬‬ ‫اظ زض‪٦‬ایف ٘‪٥‬بثبزی ‪٠‬ی ثبقاس‪٦ .‬ی‬ ‫ثبض‪٪‬ب ث‪ ٩‬ل‪ٝ‬ز ‪٦‬ذب‪٠‬ز جؿ‪١‬ای اـ‬ ‫ث‪ ٩‬ث‪٫‬ساضی ظ‪٤‬سا‪ ٢‬یب ثایا‪١‬ابضؾاشاب‪٢‬‬ ‫‪٥٠‬شّ‪ ٛ‬قس‪ ٨‬اؾز‪ .‬چ‪٥‬سی دیف زض‬ ‫قب‪ٙ٠‬ب‪ ٨‬چ‪٫‬بضق‪٥‬ج‪ ٩‬یٕ‪ ٟ‬آثب‪٠ ٢‬ب‪٦ ٨‬ی‬ ‫زض حب‪ ٚ‬اؾشح‪١‬ب‪ ،ٞ‬ثی‪٫‬ا‪٧‬ـ ‪ ٦‬ثا‪٩‬‬ ‫ث‪٫‬ساضی ظ‪٤‬سا‪٥٠ ٢‬اشاّا‪ ٛ‬قاس ا‪٠‬اب‬ ‫‪٠‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪ ٣‬اظ العا‪٦ ٞ‬ی ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪٢‬‬ ‫ذ‪٧‬ززاضی ٔطز‪٤‬س‪ .‬ای‪ ٣‬چ‪٫‬بض‪٠‬ی‪ ٣‬ثبضی ث‪٧‬ز‪ ٨‬اؾز ٔ‪٦ ٩‬ی زض دی سكاسیاس‬ ‫ثی‪١‬بضی س‪ٍ٥‬ؿی ‪٧٤ ٦‬ؾب‪٤‬بر ٌكبض ذ‪٤٧‬ف ث‪ ٩‬ث‪٫‬ساضی ا‪٦‬ی‪٥٠ ٣‬اشاّا‪٠ ٛ‬ای‬ ‫ق‪٧‬ز ا‪٠‬ب ‪٪‬ط ثبض ثب ‪٠‬رب‪ٍٜ‬ز ث‪٫‬ساضی ‪٠ ٦‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪ ٣‬ثطای ا‪٤‬شّب‪ ٚ‬ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪٢‬‬ ‫‪٧٠‬اج‪ ٩‬قس‪ ٨‬اؾز‪ .‬الظ‪ ٞ‬ث‪ ٩‬شٔط اؾز ٔ‪ ٩‬ث‪٫‬ساضی ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬یا‪ ٣‬اظ الاعا‪ٞ‬‬ ‫ؾبیط زضا‪٦‬یف ٘‪٥‬بثبزی ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ث‪٥‬س ‪ ٩ٔ 350‬ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضی‪٪‬بی حبز ِ‪ٝ‬جی ‪٦‬‬ ‫لط‪ِ٦‬ی ‪٠‬جشال ‪٠‬یثبق‪٥‬س ث‪٠ ٩‬طأع زض‪٠‬ب‪٤‬ی سرصصی ذ‪٧‬ززاضی ‪٠‬ی‪١٤‬بی‪٥‬س ‪٦‬‬ ‫ای‪ ٣‬ا‪٠‬ط ‪٦‬ذب‪٠‬ز حب‪ ٚ‬ثطذی اظ آ‪٪٢‬ب ضا زض دی زاقش‪ ٩‬اؾز‪ .‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی اظ‬ ‫ثی‪١‬بضی آؾ‪٠ ٦ ٟ‬كٕالر ‪ٍ٤‬ؿی ثؿیبض قسیس ض‪٤‬ج ‪٠‬یثطز ث‪ ٩‬ؼ‪٧‬ضی ٔ‪ ٩‬زض‬ ‫‪٠‬ب‪٪٨‬بی ٘صقش‪ ٩‬ثبض ‪٪‬ب زض اثط ح‪ ٩ٝ١‬س‪ٍ٥‬ؿی ثا‪ ٩‬صا‪٧‬ضر ا‪٦‬ضغا‪٤‬ؿای ثا‪٩‬‬ ‫ثی‪١‬بضؾشب‪٥٠ ٢‬شّ‪ ٛ‬قس‪ ٨‬اؾز‪ .‬ؼجُ ٘‪٧‬ا‪٪‬ی دعقٕی ِب‪٤٧٤‬ی ‪ 40‬زضصس اظ‬ ‫ضی‪٦ ٩‬ی اظ ٔبضاٌشبز‪ ٨‬اؾز ‪ ٦‬ث‪ٍ٘ ٩‬ش‪ ٩‬دعقٓ ‪٦‬ی ‪٤‬جبیس زض ‪٠‬حایاػ ؾاط‬ ‫ثؿش‪ ٦ ٩‬آ‪٧ٜ‬ز‪ِ ٨‬طاض ٘یطز‪٠ .‬صؽٍی زا‪٤‬كج‪ ٧‬زض حب‪ ٚ‬حبظط اظ ثایا‪١‬ابضی‬ ‫قسیس س‪ٍ٥‬ؿی ‪ ٦‬آضیش‪١‬ی ِ‪ٝ‬جی ض‪٤‬ج ‪٠‬یثطز ‪ ٦‬زض ث‪٥‬س ‪ 350‬ظ‪٤‬اسا‪ ٢‬ا‪٦‬یا‪٣‬‬ ‫‪٫ٙ٤‬ساضی ‪٠‬یق‪٧‬ز‪٦ .‬ی زض سبضید ‪ 17‬سیط ‪٠‬ب‪٤ 92٨‬یع زض اثط ح‪ ٩١ٝ‬س‪ٍ٥‬ؿای‬ ‫ث‪ ٩‬ص‪٧‬ضر ا‪٦‬ضغا‪٤‬ؿی ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪ ٢‬ق‪٫‬سای سجطیف ‪٥٠‬شّ‪ ٛ‬قس‪ ٦‬زض ض‪٦‬ظ‬ ‫ق‪٥‬ج‪ 22 ٩‬سیط ‪٠‬ب‪ 92 ٨‬ثس‪ ٢٦‬ؼی ز‪٦‬ض‪ ٨‬زض‪٠‬ب‪ٔ ٢‬ب‪٠‬ا‪ ٛ‬ثا‪ ٩‬ظ‪٤‬اسا‪ ٢‬ا‪٦‬یا‪٣‬‬ ‫ثبظ٘طزا‪٤‬س‪ ٨‬قس‪ .‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی زض زی ‪٠‬ب‪ ٨‬ؾب‪٘ ٚ‬صقشا‪٤ ٩‬ایاع ثا‪٩‬‬ ‫ثی‪١‬بضؾشب‪٠ ٢‬یالز العا‪ ٞ‬قس‪ ،‬ا‪٠‬ب ثالٌبص‪ ٩ٝ‬ث‪ ٩‬زؾش‪٧‬ض ِبظی ص‪٧ٝ‬اسی ضئیؽ‬ ‫قمج‪ 15 ٩‬زاز٘ب‪ ٨‬ا‪ّ٤‬الة س‪٫‬طا‪ ٢‬ثس‪ ٢٦‬ؼی ٔطز‪ ٢‬ز‪٦‬ض‪ ٨‬زض‪٠‬ب‪ ،٢‬قجب‪ ٩٤‬ثا‪٩‬‬ ‫ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬ل‪٧‬زر قس‪٦ .‬ی دؽ اظ ای‪ ٩ٕ٥‬زض قب‪ٙ٠‬ب‪ ٨‬ض‪٦‬ظ چ‪٫‬بضق‪٥‬ج‪ ٩‬یٕ‪ٟ‬‬ ‫آثب‪٠ ٢‬ب‪ ٨‬زض حب‪ ٚ‬اؾشح‪١‬ب‪ ،ٞ‬ثی‪٧٫‬ـ ‪ ٦‬ث‪ ٩‬ث‪٫‬ساضی ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬ا‪٥‬اشاّا‪ ٛ‬قاس‬ ‫‪٠‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪ ٣‬اظ العا‪٦ ٞ‬ی ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪ ٢‬ذ‪٧‬ززاضی ٔطز‪٤‬سا‪٠‬ب حب‪٦ ٚ‬ی ض‪ ٦‬ثا‪٩‬‬ ‫‪٦‬ذب‪٠‬ز ضٌز ‪٠ ٦‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪٤ ٣‬بچبض ‪٦‬ی ضا ثص‪٧‬ضر ا‪٦‬ضغا‪٤‬ؿی زض د‪٥‬ج‪ ٟ‬آثاب‪٢‬‬ ‫‪٠‬ب‪ ٨‬ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪ ٢‬سجطیف ‪٥٠‬شّ‪ٔ ٛ‬طز‪٤‬س ‪ ٦‬دؽ اظ ‪٠‬مبی‪ ٦ ٩٥‬اؾٕ‪٠ ٣‬ىطی‬

‫ظیط ‪٤‬فط دعقٓ ‪٠‬شرصص ‪٠‬ىع ‪ ٦‬الصبة زض ای‪ ٣‬ثی‪١‬بضؾشب‪ ٢‬ثؿشطی قاس‪.‬‬ ‫ا‪٤‬شّب‪ ٚ‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ثب سبذیط ‪ ٦‬دؽ اظ ٔبضقٕ‪٥‬ای ‪٠ ٦‬اراب‪ٜ‬اٍاز‬ ‫‪٠‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬زض حب‪ٜ‬ی ص‪٧‬ضر ٘طٌش‪ ٩ٔ ٩‬دیف اظ ایا‪ ٣‬آِابی‬ ‫زا‪٤‬كج‪ ٧‬زض ؼ‪ٍ٪ ٚ٧‬ش‪ ٔ٩‬اذیط ث‪ ٩‬ز‪ٜ‬ی‪ ٛ‬ثی‪١‬بضی س‪ٍ٥‬ؿی ‪٧٤ ٦‬ؾب‪٤‬ابر ٌكابض‬ ‫ذ‪ ،٢٧‬زچبض ثی‪٧٫‬قی‪٪‬بی ‪ٕ٠‬طضی ‪٠‬یقس‪ ٨‬اؾز ‪٠‬ؿئ‪ٜ٧‬ی‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ثابض‪٪‬اب‬ ‫ثطای العا‪٦ ٞ‬ی ثب زؾش‪٧‬ض ‪ّ٠‬ب‪٠‬بر ا‪٥٠‬یشی ‪ِ ٦‬عبیی ٌّػ ثب ‪٦‬ج‪٧‬ز زؾشج‪٥‬س‬ ‫‪ ٦‬دبث‪٥‬س ‪ ٦‬د‪٧‬قف ‪ٜ‬جبؼ ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ص‪٧‬ضر ‪٠‬ی٘طٌش‪ ٩‬اؾز ٔ‪ ٩‬ث‪ ٩‬ز‪ٜ‬ی‪ ٛ‬وایاط‬ ‫ِب‪٤٧٤‬ی ث‪٧‬ز‪ ٢‬ای‪ ٣‬زؾش‪٧‬ض‪ ،‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ثبض‪٪‬ب ث‪ ٩‬ذ‪٧‬اؾش‪٠ ٔ٩‬ب‪٧٠‬ضیا‪٣‬‬ ‫ا‪٥٠‬یشی س‪٤ ٣‬ساز‪ ٦ ٨‬اظ ا‪٤‬شّب‪ ٚ‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی لّیسسی ثا‪ ٩‬ذابض اظ ظ‪٤‬اسا‪٢‬‬ ‫ج‪٘٧ٝ‬یطی ‪٠‬یقس‪ ٨‬اؾز‪ .‬الظ‪ ٞ‬ث‪ ٩‬شٔط اؾز ‪٠‬صؽٍی زا‪٤‬كجا‪ ٧‬داؽ اظ‬ ‫ثبؼ‪ٔ ٛ‬طز‪ ٢‬دط‪٦‬ا‪ٔ٦ ٩٤‬ب‪ٜ‬شف زض جطیب‪ ٢‬دط‪٤٦‬س‪ ٨‬ای زض زٌبق اظ زضا‪٦‬یف ثا‪٩‬‬ ‫‪٠ 7‬ب‪ ٨‬ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬حٕ‪ ٞ٧‬قس ٔد دؽ اظ ٘صضا‪٤‬سا‪ ٢‬ز‪٦‬ضا‪٠ ٢‬حٕ‪٠٧‬یز ‪٠ 7‬ب‪٩٪‬‬ ‫ذ‪٧‬زـ ٔ‪ ٩‬زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ؾبضی ث‪٧‬ز ثبضی زی‪ٙ‬ط ثب سكٕی‪ ٛ‬دط‪٤٦‬س‪ ٔ٨‬جاسیاسی‬ ‫ثبظزاقز ‪ ٦‬ث‪ ٩‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬س‪٫‬طا‪٥٠ ٢‬شّ‪ ٛ‬قس‪٦ .‬ی دؽ اظ ‪٠‬ب‪٪٨‬ب ثبظزاقاز‬ ‫ویطِب‪٤٧٤‬ی ث‪ ٩‬ص‪٧‬ضر ویبثی زض قمج‪ 15 ٩‬زاز٘ب‪ ٨‬ا‪ّ٤‬الة ث‪ ٩‬ضیبؾز ِبظی‬ ‫ص‪٧ٝ‬اسی ث‪ ٩‬اس‪٫‬ب‪٪ٞ‬بی سكٕی‪٘ ٛ‬ط‪ ٨٦‬ویطِب‪٤٧٤‬ی ‪٠‬جص‪٦‬ثب‪٧٤ ٢‬ض ث‪ِ ٩‬صاس ثاط‬ ‫‪ ٟ٪‬ظز‪ ٢‬ا‪٥٠‬یز ‪ٝ٠‬ی‪ ،‬سج‪ٝ‬یه ل‪ٝ‬ی‪٤ ٩‬فب‪ ،ٞ‬س‪٪٧‬ی‪ ٣‬ث‪ ٩‬ض‪٪‬جطی ‪٠ ٦‬مب‪٤٦‬از زض‬ ‫اذال‪ ٚ‬زض ‪٤‬ف‪ ٟ‬ل‪٠٧١‬ی ‪٠‬حبٔ‪ ٦ ٩١‬ث‪ 7 ٩‬ؾب‪٠ 6 ٦ ٚ‬ب‪ ٨‬حجاؽ ساماعیاطی‬ ‫‪٠‬حٕ‪ ٞ٧‬قس‪١ٔ .‬ذی‪ ٣‬ح‪١‬بیز اظ ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ثی‪١‬بض (‪٠‬حط‪ ٞ٦‬اظ زاض‪ ٦ ٦‬زض‪٠‬اب‪)٢‬‬ ‫ظ‪٠ ٣١‬حٕ‪ٔ ٞ٧‬طز‪ٌ ٢‬كبض‪٪‬بی ض‪٦‬حی ‪ ٦‬جؿ‪١‬ی ثط ‪٦‬ی ح‪٧‬ا‪٪‬اب‪ ٢‬آظازی‬ ‫‪٦‬ی ‪ ٦‬س‪١‬ب‪٠‬ی ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی زض ث‪٥‬س ‪٠‬ی ثبقس‪ .‬ثب ا‪٠‬عبی ای‪ ٣‬ؼ‪٠٧‬ابض ‪٦‬‬ ‫اضؾب‪ ٚ‬آ‪ ٢‬ث‪ ٩‬ز‪٦‬ؾشب‪ ٢‬ذ‪٧‬ز ؾ‪ ٟ٫‬لفی‪١‬ی ضا زض ‪٤‬جبر جاب‪ ٢‬ظ‪٤‬اسا‪٤‬ایاب‪٢‬‬ ‫ؾیبؾی ثی‪١‬بض ‪٠ ٦‬حط‪ ٞ٦‬اظ زاض‪ ٦‬ایٍب ٔ‪٥‬یس‪.‬‬


‫‪9‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫هرین تمي ًژاد‬

‫باراى هن ًتَاًست سذ راهواى باشذ‬ ‫اعتراض به اعذام هاي اخیر همابل سفارت جوهَري اسالهي در داًوارن‬

‫ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی اظ ظ‪٠‬ب‪ ٢‬ؾ‪٧‬اض قس‪ ٢‬ثط ا‪ّ٤‬الة س‪٧‬ز‪٪ ٨‬بی ظح‪١‬اشإاف‬ ‫ایطا‪ ٢‬زض ؾب‪ 1357ٚ‬سب ٔ‪ ٢٧٥‬ثب السا‪٪ ٞ‬بی ٘ط‪٪٦‬ی دبی‪٪ ٩‬بی ‪ٙ٥٤‬ی‪٥‬ف ضا‬ ‫‪ ٩ٙ٤‬زاقش‪ ٩‬اؾز ‪ ٦‬زض ؾطٔ‪٧‬ة ‪٪‬بی ؾب‪ 67 ٦ 60 ٚ‬ثب السا‪٪ ٞ‬بی ٘ط‪٪٦‬ی‬ ‫ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ‪ ٧٠‬ا‪ّ٤‬الة ‪٠‬طز‪ ٞ‬ضا ؾطٔ‪٧‬ة ٔطز ‪ ٦‬ا‪ّ٤‬الة ‪٠‬اطز‪ ٞ‬ضا‬ ‫سصبحت ٔطز ‪ ٦‬زض ‪ِ٧٠‬میز ٔ‪٤٧٥‬ی ‪ ٟ٪‬ثب ٌكبض ثط ٌمب‪ٜ‬یا‪ ٣‬ؾایابؾای ‪٦‬‬ ‫سمّیت ‪٧٠ ٦‬ضز دی‪ٙ‬طز ِطاض زاز‪ٌ ٢‬مب‪ٜ‬ی‪ٔ ٣‬بض٘طی ‪ ٦‬ضا‪ ٨‬ا‪٤‬ساذش‪٠ ٣‬بقایا‪٣‬‬ ‫ٔكشبض ‪ ٦‬السا‪٪ ٞ‬بی ٘ط‪٪٦‬ی زض زذ‪٪ ٩١‬بی ذ‪٧‬زـ اظ ساطؼ سا‪٧‬ز‪ ٨‬ای‬ ‫قس‪ ٢‬الشطاظبر ؾط‪٤٧ٙ٤‬ی ؼ‪ٝ‬جب‪٠ ٩٤‬طز‪ ٧٠ ٦ ٞ‬ثط ا‪٤‬ساظی ؾمی زض لّات‬ ‫ضا‪٤‬س‪ ٢‬ای‪ ٣‬ج‪٥‬جف ؾط‪٤٧ٙ٤‬ی ‪ ٦‬حُ ؼ‪ٝ‬جب‪ ٩٤‬زاضز‪.‬‬ ‫اظ اثشسای ؾب‪ 2013 ٚ‬ثب‪ٜ‬ه ثط ‪ٍ٤ 562‬ط زض ظ‪٤‬سا‪٪ ٢‬بی ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی‬ ‫السا‪ ٞ‬قس‪ ٨‬ا‪٤‬س ٔ‪ٍ٤ 241 ٩‬ط آ‪٫٤‬ب اظ ظ‪٠‬ب‪ ٢‬ا‪٤‬شصبة ض‪٦‬حاب‪٤‬ای ساب ٔا‪٥‬ا‪٢٧‬‬ ‫ص‪٧‬ضر ٘طٌش‪ ٩‬اؾز ‪١٪ ٦‬ب‪٤‬ؽ‪٧‬ض ٔ‪٠ ٩‬ؽ‪ٝ‬ك ‪٪‬ؿشیس ‪ ٩١٪ ٦‬ذجط ٘عاضی ‪٪‬اب‬ ‫اظ ای‪ ٣‬ج‪٥‬بیبر ‪٧٤‬قش‪ ٩‬ا‪٤‬س زض ‪ٍ٪‬ش‪٘ ٩‬صقش‪ ٩‬زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ث‪٧ٝ‬چؿشب‪ٍ٤ 16 ٢‬اط‬ ‫السا‪ ٞ‬قس‪٤‬س ‪ ٦‬یٓ ‪ٍ٤‬ط زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬اض‪٠٦‬ی‪( ٩‬حجیت اهلل ٘‪ٝ‬ذطی دا‪٧‬ض) ‪ ٦‬زض‬ ‫ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ؾ‪١ٝ‬بؼ (ضظب اؾ‪١‬بلی‪ٝ‬ی ) ث‪ ٩‬زؾز جب‪٤‬یاب‪ ٢‬اؾاال‪٠‬ای ثا‪ ٩‬زاض‬ ‫آ‪٦‬یرش‪ ٩‬قس‪٤‬س‪ٍ٪ .‬ش‪٘ ٩‬صقش‪١ٔ ٩‬یش‪ ٩‬زٌبق اظ ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ایاطا‪ ٢‬زض‬ ‫ٔك‪٧‬ض زا‪١٤‬بضْ ٌطاذ‪٧‬ا‪ ٢‬یٓ آٔؿی‪ ٢٧‬الشطاظی زض ‪ّ٠‬بث‪ ٛ‬ؾٍبضر ایاطا‪٢‬‬ ‫زض زا‪١٤‬بضْ ضا صبزض ٔطز ٔ‪ ٩‬اظ جب‪٤‬ت جطیب‪٤‬بر چخ ‪٫٤ ٦‬بز‪٪‬بی ؾیبؾای‬ ‫زض الشطاض ث‪ ٧٠ ٩‬السا‪٪ ٞ‬بی ٘ط‪٪٦‬ی زض ایطا‪ ٢‬سطسیت زاز‪ ٨‬قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز ‪٦‬‬ ‫‪٠‬ب ‪٤‬یع سمسازی اظ ٔبزض‪٪‬ب ‪ ٦‬العبی حعة ٔ‪٤٧١‬یؿاز ٔابض٘اطی ایاطا‪٢‬‬ ‫ٔٔ‪١‬یش‪ ٩‬ق‪٫‬ط ‪٠‬ب‪ ٧١ٜ‬ث‪ ٩‬ای‪ ٣‬الشطاظبر دی‪٧‬ؾشی‪ ٦ ٟ‬زض ایا‪ٌ ٣‬اطاذا‪٧‬ا‪٢‬‬ ‫قطٔز ٔطزی‪ .ٟ‬ض‪٦‬ظ ق‪٥‬ج‪ ٩‬ؾبلز ‪ 12:30‬اظ ق‪٫‬ط ‪٠‬ب‪ ٧١ٜ‬حطٔز ٔطزی‪٦ ٟ‬‬ ‫ؾبلز ‪ 14‬زض ج‪ ٧ٝ‬ؾٍبضر ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی حع‪٧‬ض ث‪ ٟ٪ ٩‬ضؾب‪٤‬اسیا‪. ٟ‬‬ ‫‪٠‬ج‪٧‬ظ ثط ٘عاضی ای‪ ٣‬آٔؿی‪ ٢٧‬ضا ٔ‪١‬یش‪ ٩‬زٌبق اظ ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ایاطا‪٢‬‬ ‫زض ٔك‪٧‬ض زا‪١٤‬بضْ اظ د‪ٝ‬یؽ زا‪١٤‬بضْ ٘طٌش‪ ٩‬ث‪٧‬ز‪٤‬س‪٠ ،‬ث‪١٪ ٛ‬یك‪ِ٦ ٩‬شای‬

‫ث‪ ٩‬ج‪ ٧ٝ‬ؾٍبضر ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی ضؾیسی‪ ،ٟ‬حع‪٧‬ض ز‪٠ ٦‬بقی‪ ٢٦ ٣‬د‪ٝ‬یاؽ‬ ‫‪ ٦‬چ‪٥‬س ‪٠‬بقی‪ ٣‬زی‪ٙ‬ط ٘كز د‪ٝ‬یؽ زض آ‪٤‬جب ٔ‪٠ ٩‬سا‪ ٞ‬زض حب‪٘ ٚ‬كز ظ‪٤‬ای‬ ‫ث‪٧‬ز‪٤‬س ث‪ ٩‬چك‪٠ ٟ‬یر‪٧‬ضز‪ .‬چیعی ٔ‪ ٩‬جب‪ٜ‬ت ث‪٧‬ز ای‪ ٣‬ث‪٧‬ز ٔ‪ ٩‬جسیسا ‪٪‬ا‪١‬ا‪٩‬‬ ‫د‪٥‬جط‪٪ ٨‬بی ؾٍبضر ٌ‪٥‬ؽ ٔكی قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز ‪ ٦‬د‪٥‬جط‪ ٨‬ثبالی ؾٍبضر ‪٤‬یع ثاب‬ ‫زضة ٔطٔط‪ ٨‬ای آ‪٠٧ٜ‬ی‪٥‬ی‪٠٧‬ی ثؿش‪ ٩‬قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز ٔ‪٤ ٩‬كب‪ ٢‬اظ سطؼ آ‪٤‬ا‪٫‬اب اظ‬ ‫‪٪‬ج‪٠ ٞ٧‬طز‪ ٞ‬ث‪٧‬ز آ‪٫٤‬ب ذ‪٧‬ز ‪٠‬ی زا‪٥٤‬س ٔ‪ ٩‬چ‪٠ ٩‬ی ٔ‪٥٥‬س ‪١٤‬ی س‪٧‬ا‪٥٤‬س ج‪٧ٝ‬ی‬ ‫‪ ٧٠‬الشطاض اد‪٧‬ظیؿی‪ٌ ٦ ٢٧‬مب‪ٜ‬ی‪ ٣‬ذبض اظ ٔك‪٧‬ض ضا ث‪ٙ‬یط‪٤‬س ‪٠‬جج‪٧‬ضا ثا‪٩‬‬ ‫ای‪ ٩٤٧ٙ٥‬اظ ذ‪٧‬ز زض ‪ّ٠‬بث‪٪ ٛ‬ط ٘‪ ٩٤٧‬ذك‪٤٧‬ز زٌبق ٔ‪٥٥‬س ‪.‬‬ ‫ض‪٦‬ظ سمؽی‪ ٛ‬ث‪٧‬ز ‪ ٦‬ث‪ ٩‬سجك ‪٠‬حیػ آ‪٤‬جب ٔ‪ ٩‬ق‪٫‬طٔی ٘ا‪٤٧‬ا‪٠ ٦ ٩‬اراشاص‬ ‫ؾٍبضسرب‪٪ ٩٤‬ب ‪ ٟ٪‬ث‪٧‬ز ذ‪٧ٝ‬ر ‪ٌّ ٦‬ػ لج‪٧‬ض چ‪٥‬س ‪٠‬بقی‪ ،٣‬آ‪ ٟ٪ ٢‬زض ‪٪‬اط‬ ‫‪ 10‬زِیّ‪ ٩‬یٕجبض ضا قب‪٪‬س ث‪٧‬زی‪ٜ٦ ٟ‬ی اظ ز‪٦‬ض حیبغ ؾٍبضر ضا ٔ‪٠ ٩‬كب‪٪‬س‪٨‬‬ ‫‪٠‬ی ٔطزی‪٪ ٟ‬ط اظ ٘ب‪٪‬ی یٕی ز‪ٍ٤ ٦‬ط اظ ٔبضٔ‪٥‬ب‪ ٢‬ؾٍبضر ضا ‪٠‬یكس زیس ٔ‪٩‬‬ ‫ثطای ث‪ ٩‬اصؽالح ؾط ‪٧٘ ٦‬ـ آة زاز‪ ٢‬ی‪٧‬اقٕی ‪٠‬ب ضا ‪٤‬فبض‪٘ ٨‬اط ثا‪٧‬ز‪٤‬اس‬ ‫ا‪ٜ‬جش‪ ٩‬ثی قٓ آ‪٫٤‬ب اظ د‪٥‬چط‪٪ ٨‬بی ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬ب‪٥٤‬س ؾٍبضر ثب ز‪٦‬ضثیا‪٪ ٣‬ابی‬ ‫دیكطٌش‪ ٩‬زض حب‪٠ ٚ‬كب‪٪‬س‪ ٨‬سفب‪٪‬طار ٔ‪٥٥‬س٘ب‪٘ ٦ ٢‬طٌش‪ ٣‬لٕؽ ‪ ٦‬ثاجاز‬ ‫آ‪٫٤‬ب ‪ِ ٦‬طاضزاز‪ ٢‬لٕؿ‪٫‬ب زض ‪ٜ‬یؿز ؾیب‪٪‬كب‪ ٢‬ث‪٧‬ز‪٤‬س ا‪٠‬ب وبٌ‪ ٛ‬اظای‪ٕ٥‬ا‪ ٩‬زض‬ ‫ثی‪٠ ٣‬ب اقربصی ‪٠‬ث‪ٌ ٛ‬طیس‪ ٨‬آض‪٠‬ب‪٦ ٢‬ج‪٧‬ز زاقز ٔ‪ ٩‬ثب ‪٦‬ج‪٧‬ز ای‪٥‬إا‪ ٩‬ز‪٦‬‬ ‫‪١٪‬ؿط ا‪ ٦‬ضا ‪١٪‬ی‪ ٣‬ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی السا‪ ٦ ٞ‬سط‪٦‬ض ٔطز‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ ،‬ثبظ ‪١٪‬یك‪٩‬‬ ‫زض صً ا‪٪ ٚ٦‬ط آٔؿی‪ ٦ ٢٧‬الشطاظی حع‪٧‬ض زاضز‪.‬‬ ‫د‪ٝ‬یؽ زا‪١٤‬بضْ ‪ ٟ٪‬ث‪ ٩‬ذ‪٧‬ثی حع‪٧‬ض ذ‪٧‬ز ضا ‪٤‬كب‪٠ ٢‬ی زاز ‪٠ ٦‬اسا‪ ٞ‬ز‪٦‬ض‬ ‫‪٠‬یسا‪٤‬ی ٔ‪٠ ٩‬ب زض ی‪٧٘ ٩‬ق‪ ٩‬آ‪ ٢‬ایؿشبز‪ ٨‬ث‪٧‬زی‪ ٟ‬حطٔز ‪٠‬ی ٔطز‪ .‬سفب‪٪‬طار‬ ‫ثص‪٧‬ضر ایؿشبز‪ ٨‬ض‪٦‬ثط‪٦‬ی ٔ‪٥‬ؿ‪ٜٙ٧‬طی ؾٍبضر ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی ایاطا‪٦ ٢‬‬ ‫ثب ؾطزاز‪ ٢‬قمبض‪٪‬بیی اظ ِجی‪ ” : ٛ‬ظ‪٤‬سا‪ ،٢‬قٕ‪٥‬ج‪ ، ٩‬السا‪ٝ٠ ٞ‬اىای ثابیاس‬ ‫٘طزز“ ‪٠ ” ،‬طٖ ثط ؾ‪ ٩‬جب‪٤‬ی ؾیس ل‪ٝ‬ی ‪ ،‬ض‪٦‬حب‪٤‬ی ‪ ،‬ضٌؿ‪٥‬جب‪٤‬ی‪ “،‬ای‪ ٣‬ال‪٩٤‬‬


‫‪10‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫جبؾ‪٧‬ؾی سمؽی‪ ٛ‬ثبیس ٘طزز‪ٔ ،‬بض٘ط ظ‪٤‬سا‪٤‬ی‪ ،‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی آظاز ثابیاس‬ ‫٘طزز ‪ ٦‬قمبض ؾط‪٤٧ٙ٤‬ی ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی ٔ‪٠ ٩‬طسجب زض ثی‪ ٣‬قمبض‪٪‬اب ثاب‬ ‫صسای ث‪٥ٝ‬س سٕطاض ‪٠‬یكس‪ .‬زض ‪١٪‬ی‪ ٣‬ثی‪ ٣‬ضٌیُ اؾطی‪٦ ٣‬اص‪ٝ‬ی ‪٤‬یع چا‪٥‬اس‬ ‫زِیّ‪ ٩‬ای ضا ض‪ ٦‬ث‪ ٩‬قطٔز ٔ‪٥٥‬س٘ب‪ ٢‬اظ ‪٦‬ظك جب‪٠‬م‪٤٧٥ٔ ٩‬ی ایطا‪ ٦ ٢‬السا‪ٞ‬‬ ‫‪٪‬ب ‪ ٦‬ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪١٪ ٦ ٢‬چ‪٥‬ی‪ ٣‬اظ ‪٠‬الِبر ‪٠‬بزضا‪ ٢‬السا‪٠‬ی ثب ‪٠‬بزض حجیات ا‪ٜ‬ا‪٩‬‬ ‫٘‪ٝ‬ذطی د‪٧‬ض ؾر‪ٍ٘ ٣‬ز ‪ ٦‬ثمس اظ آ‪ ٟ٪ ٢‬اظ احعاة چخ زا‪٤‬ا‪١‬ابضْ ‪٤‬ایاع‬ ‫ٔؿب‪٤‬ی ؾر‪٥‬طا‪٤‬ی ‪٪‬بی ٔ‪٧‬سب‪٪‬ی ایطاز ٔطز‪٤‬س ‪ ٦‬قمبض ‪٪‬ب ازا‪ ٩٠‬زاقاز ساب‬ ‫ای‪ ٩ٕ٥‬ز‪ ٦‬ج‪٧‬ا‪ ٢‬ث‪٥‬ب‪٫٠‬بی ( اصىط اضؾ‪ ٦ ٗ٥‬ؾیط‪٦‬ا‪٠ ٢‬حا‪١‬اسی) ثصا‪٧‬ضر‬ ‫ذ‪٧‬ز ج‪٧‬ـ ث‪ ٩‬ؼطي ؾٍبضر ثب دطسبح ٔطز‪ ٢‬ؾ‪ ٗ٥‬ح‪ٝ١‬ا‪ٔ ٩‬اطز‪ٔ ٢‬ا‪٩‬‬ ‫ؾطیمب ثب ‪٪‬ج‪ ٞ٧‬چ‪٥‬سی‪ ٣‬س‪ ٣‬اظ ‪٤‬یط‪٪٦‬بی د‪ٝ‬یؽ ض‪٦‬ث‪ ٩‬ض‪ ٦‬قس‪٤‬س ‪٪ ٦‬ط ٔاسا‪ٞ‬‬ ‫ث‪ ٩‬ؾ‪١‬شی ٌطاض ٔطز‪٤‬س ا‪٠‬ب ث‪ ٩‬ز‪ٜ‬ی‪ ٛ‬ثبضا‪٤‬ی ث‪٧‬ز‪٧٪ ٢‬ا ‪٠ ٦‬حبصط‪ ٨‬د‪ٝ‬یؽ ٌا‪٧‬ضا‬ ‫زؾش‪ٙ‬یط قس‪٤‬س ‪ ٦‬ث‪ ٩‬ؼطظ ‪٦‬حكش‪٥‬بٔی یٕی اظ آ‪٫٤‬ب ضا ض‪٦‬ی ظ‪٠‬ی‪ ٣‬ذ‪٧‬اثب‪٤‬یس‪٨‬‬ ‫‪ ٦‬زؾشف ضا اظ دكز ثؿش‪ ٦ ٩‬چك‪١‬ب‪٤‬ف ضا ‪٤‬یع ثب دبضچ‪ ٩‬ای ثؿش‪٥‬س ‪ ٦‬زض‬ ‫‪١٪‬ب‪ ٢‬حب‪ٜ‬ز ض‪٦‬ظ ظ‪٠‬ی‪ ٣‬دط آة ‪ ٩ٙ٤ ٛ٘ ٦‬زاقش‪ ،٩‬حشی یٕی اظ د‪ٝ‬یؽ ‪٪‬اب‬ ‫ٔ‪٠ ٩‬ب‪٧٠‬ض ‪٫ٙ٤‬ساضی اظ ا‪ ٦‬ث‪٧‬ز دبی ذ‪٧‬ز ضا ض‪٦‬ی دب‪٪‬بی ای‪ ٣‬ج‪٧‬ا‪٘ ٢‬صاقشا‪٩‬‬ ‫ٔ‪ ٩‬یم‪٥‬ی ٔ‪٥‬شط‪ ٚ‬ثیكشط‪ ،‬ا‪٠‬ب ‪٤‬كب‪ ٢‬اظ ذك‪٤٧‬ز ویط ا‪٤‬ؿب‪٤‬ی ث‪٧‬ز ای‪ ٣‬صح‪٩٥‬‬ ‫‪٪‬ب‪ .‬زؾش‪ٙ‬یطی ای‪ ٣‬ز‪ ٦‬ج‪٧‬ا‪ ٢‬ثب الشطاض سفب‪٪‬طٔ‪٥٥‬س٘ب‪٧٠ ٢‬اج‪ ٩‬قاس ٔا‪٩‬‬ ‫د‪ٝ‬یؽ ٌ‪٧‬ضا زؾش‪٧‬ض س‪ ٦ ًِ٧‬ذبس‪ ٩١‬سفب‪٪‬طار ضا ثب س‪٧‬ج‪ ٩‬ث‪ ٩‬ای‪٧٥٪ ٩ٕ٥‬ظ ‪20‬‬ ‫زِیّ‪ ٩‬ثباس‪١‬ب‪ِ٦ ٞ‬ز ِب‪٤٧٤‬ی ‪٠‬ب‪٤‬س‪ ٨‬ث‪٧‬ز ضا زاز ‪ ٦‬ز‪٦‬ؾشب‪٤‬ی ٔ‪٠ ٩‬ؿ‪ٝ‬ػ ث‪ ٩‬ظثب‪٢‬‬ ‫زا‪١٤‬بضٔی ث‪٧‬ز‪٤‬س ج‪ ٧ٝ‬ضٌش‪ ٩‬ثب د‪ٝ‬یؽ صحجز ٔطز‪٤‬س ‪٦‬ثطایكب‪ ٢‬اظ ذ‪٧‬اؾاشا‪٩‬‬

‫ذ‪٧‬ز ای‪ ٣‬ج‪١‬ك ‪ ٦‬ای‪ ٣‬ز‪ ٦‬ج‪٧‬ا‪ٍ٘ ٢‬ش‪٥‬س ‪ ٦‬د‪ٝ‬یؽ زا‪١٤‬بضْ ضا ث‪ ٩‬ح‪١‬بیز اظ‬ ‫جب‪٤‬یب‪ ٢‬ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی ‪٠‬حٕ‪ٔ ٞ٧‬طز‪٤‬س‪ .‬د‪ٝ‬یؽ زا‪١٤‬بضْ دؽ ق‪٥‬ایاس‪٢‬‬ ‫صحجش‪٫‬بی ز‪٦‬ؾشب‪٠ ٢‬مشطض ‪ ٦‬ل‪ٝ‬ز ای‪ ٣‬سج‪١‬ك‪ٕ١٪ ٚ٧ِ ،‬بضی ضا زاز ‪٦‬‬ ‫الال‪ٔ ٞ‬طز ٔ‪ ٩‬دؽ اظ ـطي ز‪ ٦‬ؾبلز دؽ اظ ثجز ‪٠‬كرصبر زض زٌاشاط‬ ‫د‪ٝ‬یؽ‪ ،‬آظاز ذ‪٧‬ا‪٥٪‬س قس ‪.‬‬ ‫زض آذط ٔ‪٠ ٩‬جج‪٧‬ض ث‪ ٩‬دبیب‪ ٢‬زاز‪ ٢‬سفب‪٪‬طار ث‪٧‬زی‪ٌ ٟ‬طیس‪ ٨‬آض‪٠‬ب‪ ٢‬اظ ‪٪‬ا‪١‬ا‪٩‬‬ ‫حبظطی‪ ٣‬ذ‪٧‬اؾز ثب ًٔ ظز‪ ٢‬ذ‪٧‬ز‪ ،‬ح‪١‬بیز ذ‪٧‬ز ضا اظ ذب‪٧٤‬از‪ ٨‬السا‪٠‬یاب‪٢‬‬ ‫الال‪٥ٔ ٞ‬ی‪ ٦ ٟ‬یبز جب‪٤‬جبذش‪ٙ‬ب‪ ٢‬ضا ٘طا‪٠‬ی زاضی‪ ٟ‬زض دبیب‪ ٢‬ثاب قامابض‪٪‬ابی‬ ‫ؾط‪٤٧ٙ٤‬ی ؼ‪ٝ‬جی ‪٠‬كى‪ ٚ٧‬ج‪١‬ك آ‪٦‬ضی ثب‪٤‬س ض‪٪ ٚ٦‬ب ‪ ٦‬دالٔبضز‪٪‬بی ٔ‪ ٩‬أثطا‬ ‫زض ا‪ ٢‬ثبضا‪ ٢‬قسیس ذیؽ قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪٤‬س‪ ،‬قسی‪. ٟ‬‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫ثيبد رفقبي خوة و ثه يبد مبندنيم‬ ‫لطيف صفزي‪ ،‬وفب اويسي و‪...‬‬

‫‪11‬‬

‫آظازی جب‪ ٢‬ؾذطز ‪١٪ .‬ب‪٤‬ؽ‪٧‬ض ٔ‪ ٩‬ضا‪ ٨‬اٌشبز‪ ٞ‬سص‪٧‬یط ‪ٜ‬ؽیً اظ ش‪٪‬ا‪٥‬ا‪ ٟ‬ز‪٦‬ض‬ ‫‪١٤‬یكس ٔ‪٤ ٩‬ب٘‪٫‬ب‪ ٢‬ث‪ ٩‬ؼ‪٧‬ض اسٍبِی ثب ‪ٌ٦‬ب ا‪٦‬یؿی ض‪٦‬ثط‪ ٦‬قس‪ ٞ‬ا‪ ٦‬ؾبلاز ز‪٨‬‬ ‫صجح اظ ظ‪٤‬سا‪ ٢‬آظاز قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ ،‬یٕسی‪ٙ‬ط ضا زض آو‪٧‬ـ ٘طٌشی‪ ٦ ٟ‬ثب ٘ب‪٠‬ا‪٫‬ابی‬ ‫قشبثب‪ ٢‬اظ ٔ‪٧‬چ‪٪ ٩‬بی س‪ ٦ ٗ٥‬ثبضیٓ ث‪ ٩‬چبیرب‪ٔ ٩٤‬بْ ‪٤‬جی ضؾیسی‪ٌ٦ . ٟ‬اب‬

‫شوي صلَاتي‬

‫یٕی اظ ضٌّبی ذ‪٧‬ث‪ ٟ‬ث‪٧‬ز ‪ ٣٠ ٦‬ذ‪٧‬قحب‪ ٚ‬اظ ای‪ ٩ٕ٥‬ا‪ ٦‬ضا ز‪٦‬ثبض‪٠ ٨‬ی ثی‪٥‬ا‪،ٟ‬‬ ‫‪٪‬ط ز‪٦‬ثب ‪ ٟ٪‬اظ قسر ذ‪٧‬قحب‪ٜ‬ی ش‪ َ٦‬ظز‪ ٨‬قس‪ ٨‬ث‪٧‬زی‪ ٦ ٟ‬ثاب ‪٪‬ا‪٦ ٟ‬اضز‬

‫ذی‪ٝ‬ی ‪ِ٦‬ز اؾز ٔا‪ ٩‬ز‪٦‬ؾاز‬

‫چبیرب‪ ٩٤‬قسی‪ .ٟ‬ج‪٧‬ا‪٤‬ب‪ ٢‬ظیبزی زضآ‪٤‬جب ث‪٧‬ز‪٤‬س‪ٌ٦ ،‬ب ٍ٘ز‪ :‬ای‪ ٣‬چ‪٦ ٩‬ظامای‬

‫زاقش‪٠ ٟ‬ؽ‪ٝ‬جی ‪٪‬ط چ‪٥‬س ٔ‪٧‬سب‪ ٨‬ثا‪٩‬‬

‫اؾز ذجب‪ٜ‬ز ‪١٤‬یٕكیس؟ ای‪ِ ٣‬یبٌ‪٪ ٩‬بی غ‪ٜ٦‬یس‪ ٨‬ضا چطا ثبیس ‪ ٣٠‬ثجایا‪٥‬ا‪ٟ‬‬

‫یبز ضٌّبی ذ‪٧‬ة ‪ ٦‬ؾ‪٧‬ؾیب‪ٜ‬یؿش‪ ٟ‬ث‪٧٥‬یؿ‪٠ .ٟ‬شبؾٍب‪ ٩٤‬ثاب ‪٦‬جا‪٧‬ز ِا‪ٝ‬ا‪١‬ای‬

‫‪ٙ٠‬ط ق‪١‬ب‪٪‬ب ‪٠‬ش‪٧‬ج‪٤ ٩‬یؿشیس ٔ‪٥٠ ٩‬ص‪٧‬ض حٕ‪١‬ز د‪٧‬د‪ٜ٧‬یؿ‪ ٟ‬ضا اظ ظ‪٦‬ایابی‬

‫ظمیً ‪٤ ٦‬ساقش‪ ٣‬ثیب‪٤‬ی ضؾب‪١٪ ،‬یك‪ ٩‬اظ ای‪ٔ ٣‬بض ‪٥٠‬صطي ‪٠‬ی قس‪ ،ٞ‬ا‪٠‬اب‬

‫‪٠‬رش‪ّ٤ ًٝ‬س ٔطز‪ ٨‬اؾز؟ ِیبٌ‪٪ ٩‬بیی ٔ‪ ٩‬ق‪١‬ب اظ ذ‪٧‬ز ‪ ٦‬ثاب ایا‪ ٣‬ؼاطظ‬

‫ا‪٠‬ط‪٦‬ظ ث‪ ٩‬یبز لعیعقب‪ ،٢‬ز‪ ٚ‬ث‪ ٩‬زضیب ‪٠‬یع‪ ٦ ٟ٤‬ثب ‪١٪‬ب‪ ِٟٝ ٢‬ثؿیبض ظمایاً‪،‬‬

‫‪ٜ‬جبؼ ؾبذش‪ ٩‬ایس ‪٠‬شم‪ ُٝ‬ث‪١٪ ٩‬ب‪ ٢‬ؾجٓ ‪ ٦‬ؾ‪٥‬ز د‪٧‬د‪ٜ٧‬یؿش‪٫‬بؾز‪٠ .‬ب ٔا‪٩‬‬

‫یبز لعیعقب‪ ٢‬ضا ٘طا‪٠‬ی ‪٠‬ی زاض‪ . ٞ‬ؾ‪٧٥٪ ٟ٥‬ظ ثیؿز ؾب‪٤ ٚ‬ج‪٧‬ز یب قابیاس‬

‫‪٠‬ص‪٪‬جی ‪٤‬یؿشی‪٠ ،ٟ‬ب ٔ‪ ٩‬زض‪٦‬یف ‪ ٦‬ص‪ٌ٧‬ی ‪٤‬یؿشی‪٠ ،ٟ‬ب یٕسی‪ٙ‬ط ضا ز‪٦‬ؾاز‬

‫‪١ٔ ٟ٪‬شط‪ ،‬ضاؾشف ‪١٤‬ی زا‪ ٩ٔ ٟ٤‬زض آ‪ ٢‬ظ‪٠‬ب‪ ٢‬ؾ‪٦ ٣‬اِمی‪ ٟ‬زِیّب چاّاسض‬

‫زاضی‪ ٦ ٟ‬ثطای ‪١٪‬سی‪ٙ‬طاحشطا‪ِ ٞ‬بئ‪ٝ‬ی‪ .ٟ‬ا‪٠‬ب ثب ای‪ِ ٣‬یبٌ‪٪ ٩‬ابی غ‪ٜ٦‬ایاس‪٦ ٨‬‬

‫ث‪٧‬ز چ‪ ٢٧‬ض‪٤‬ج زض ظ‪٤‬س٘ی ثؿیبض ث‪٧‬ز ‪ ٦‬ؾ‪ ٣‬ا‪٤‬ؿب‪ ٢‬چ‪ ،ٟٔ ٩‬چ‪ ٩‬ظیبز‪ ،‬سبثیاط‬

‫دطیكب‪ٙ٠ ٢‬ط ‪٠‬یك‪٧‬ز ث‪ ٩‬اؾشّجب‪ ٚ‬ا‪ّ٤‬الة ضٌز؟ ثب ای‪ ٣‬ض‪٦‬حایابر ‪٠‬ا‪ٙ‬اط‬

‫‪ّ٤ ٦‬كی زض ظ‪٤‬س٘ی ض‪٦‬ظ‪٠‬ط‪ ٨‬لبزی ‪ ٦‬ؾیبؾی ا‪ ٞ‬ثبظی ‪١٤‬ی ٔطز‪٠ ،‬ب ج‪٧‬ا‪٤‬ب‪٢‬‬

‫‪٠‬یك‪٧‬ز یٓ ز‪٤‬یبی ثطاثط ‪ ٦‬ا‪٤‬ؿب‪٤‬ی ؾبذز؟ ‪ ٦‬ث‪ ٩‬اؾشّجب‪ ٚ‬یٓ ز‪٤‬یبی ث‪٫‬شط‬

‫ا‪ ٛ٪‬ض‪٦‬ؾشبی ص‪٧ٝ‬ار آثبز ؾ‪٥٥‬س ‪٠ ،‬ث‪ ٛ‬ثعض٘ب‪ ٢‬ذب‪٧٤‬از‪ ٨‬زض ض‪٤‬اجا‪٫‬ابی‬

‫ضٌز ؟‪٠ ٩١٪‬ب ؾبٔز قسی‪٪ ٟ‬یچ ٔسا‪ ٞ‬اظ ‪٠‬ب یبضای ؾر‪ٍ٘ ٣‬ش‪٤ ٣‬ساقاز‪.‬‬

‫ظ‪٤‬س٘ی زذی‪ ٛ‬ث‪٧‬زی‪ ٩ٜ٧ٔ ٦ ٟ‬ثبضی اظ ض‪٤‬ج ضا ث‪ ٩‬ز‪٦‬ـ ‪٠‬ی ٔكیسی‪ ،ٟ‬ض‪٤‬ج‪٫‬ب‬

‫‪ٌ٦‬ب ‪١٪‬ب‪ ٢‬ؾر‪٥‬ب‪٤‬ف ضا ازا‪ ٩٠‬زاز ‪ٍ٘ ٦‬ز‪٘ :‬صقش‪ ٩‬اظ ای‪٫٥‬ب ‪٠‬ب ٔ‪ ٩‬ز‪٦‬ؾاز‬

‫آ‪ّ٤‬سض ظیبز ث‪٧‬ز ٔ‪٠ ٩‬ب ‪ ٟ٪‬چ‪ ٢٧‬ثعض٘ب‪ ٢‬ذب‪٧٤‬از‪ ٨‬اظ سجبضة ثؿیبض ظیابزی‬

‫‪٤‬ساضی‪ ٟ‬یٓ ضٌیّ‪١‬ب‪ ٢‬ثطای سحُّ ا‪٪‬ساي ‪ ٦‬آض‪٠‬ب‪٪ ٢‬بی‪١‬ب‪ِ ٢‬طثب‪٤‬ای قا‪٧‬ز‪.‬‬

‫ثطذ‪٧‬ضزاض ث‪٧‬زی‪.ٟ‬‬

‫ای ٔبـ ‪٠‬یكس ا‪ّ٤‬الة ضا ثس‪ ٢٦‬ذ‪٤٧‬طیعی دیف ثطز‪ ،‬ای ٔبـ ا‪٤‬اّاالة‬

‫‪ٌ٦‬ب ا‪٦‬یؿی اظ ظ‪٤‬سا‪ ٢‬آظاز قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ ،‬ؾب‪ 63 ٚ‬ث‪٧‬ز‪٠ ،‬طاؾا‪ ٟ‬ذابٔؿاذابضی‬

‫ثس‪ِ ٢٦‬طثب‪٤‬ی ‪ ٦‬ثس‪ ٢٦‬آ‪ ٩ٕ٤‬ذ‪ ٢٧‬اظ ز‪٠‬بن ٔؿی ضیرش‪ ٩‬ق‪٧‬ز ث‪ ٩‬ؾط ا‪٤‬جاب‪ٞ‬‬

‫‪ٜ‬ؽیً صٍطی س‪١‬ب‪ ٞ‬قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز ‪ ٦‬ؾ‪ ٩‬ض‪٦‬ظ اظ آ‪٠ ٢‬ی ٘صقاز ٔا‪ٌ٦ ٩‬اب اظ‬

‫ذ‪٧‬ز ‪٠‬یطؾیس‪٠ .‬یسا‪٤‬یس ٔ‪ ٩‬زق‪٪ ٣١‬بض ‪٦ ٦‬حكی اؾز‪ ،‬ذك‪٤٧٥‬ز ؼا‪ٝ‬ات‬

‫ظ‪٤‬سا‪ ٢‬آظاز قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ .‬س‪١‬ب‪ ٞ‬ج‪٧‬ا‪٤‬ب‪ ٢‬ض‪٦‬ؾشبی ص‪٧ٝ‬ار آثبز ‪ ٩١٪‬زض وا‪ ٟ‬اظ‬

‫اؾز ا‪٠‬ب ‪٠‬ب ا‪٠‬ط‪٦‬ظ ثب ‪٦‬ج‪٧‬ز ض‪٪‬جطا‪٤‬ی ا‪ّ٤‬الثی ‪٤٧١ٔ ٦‬یؿز ‪٠‬ی س‪٧‬ا‪٤‬ایا‪ ٟ‬زض‬

‫زؾز زاز‪ٜ ٢‬ؽیً ؾیب‪ ٨‬د‪٧‬قیس‪ ٨‬ثا‪٧‬ز‪٤‬اس ساب زض ‪٠‬اطٖ یآ جا‪٧‬ا‪٢‬‬

‫ج‪٫‬ز ‪٠‬ؿیط زضؾز ث‪ ٩‬دیف ثط‪٦‬ی‪٠ ،ٟ‬ب ‪٥٠‬ص‪٧‬ض حٕ‪١‬از ضا زاضیا‪ٔ ٟ‬ا‪٩‬‬

‫ؾ‪٧‬ؾیب‪ٜ‬ؿیز ‪٫٤‬بیز ‪١٪‬سضزی ضا ‪٤‬كب‪ ٢‬ز‪٥٪‬س‪٧٪ .‬ا ‪٤‬ؿجشب آٌشبثی ث‪٧‬ز‪ .‬ؾط‪٦‬‬

‫‪٠‬بضٔؽ ضا ث‪ ٩‬قٕ‪ ٛ‬ظیجب ‪٦ ٦‬اِمی ثطای ‪٠‬ب ث‪ ٩‬سص‪٧‬یط ‪٠‬ی ٔكس‪٠ .‬اب ‪٠‬ای‬

‫‪٦‬ظك ‪٠‬ب ج‪٧‬ا‪٤‬ب‪ ٢‬ثؿیبض غ‪ٜ٦‬یس‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ .‬زض دیچ ‪ ٦‬ذ‪٫١‬بی ؾیبؾی واطَ زض‬

‫س‪٧‬ا‪٤‬ی‪ ٟ‬ثطای ایجبز یٓ ز‪٤‬یبی ا‪٤‬ؿب‪٤‬ی‪ ،‬دی‪ٙ‬یطا‪ ٦ ٩٤‬آ٘ب‪٪‬ب‪٘ ٩٤‬ب‪ ٞ‬ثطزاضی‪٠ .ٟ‬اب‬

‫ا‪٤‬سیك‪ ٩‬ذ‪٧‬ز ث‪٧‬زی‪ ٦ ٟ‬ث‪ ٩‬ز‪٤‬یبی ‪٦‬اِمی ٔ‪ ٩‬ثب ض‪٦‬یب‪٪‬بی ذ‪٧‬ز آضاؾش‪ ٩‬ث‪٧‬زی‪،ٟ‬‬

‫ؼطٌساض ذك‪٤٧‬ز ‪٤‬یؿشی‪ ٟ‬ا‪٠‬ب ثبیس ثب ؾ‪٥‬ش‪٫‬بیی ٔ‪٪ ٩‬یچ ٘‪ ٩٤٧‬سم‪ٝ‬اّای ثا‪٩‬‬

‫ث‪ ٩‬ؾمبزر ‪ ٦‬ذ‪٧‬قجرشی‪ ،‬ث‪ ٩‬ثطاثطی ‪ ٦‬ا‪٤‬ؿب‪٤‬یز ‪٠‬ی ا‪٤‬سیكیسیا‪ .ٟ‬وا‪ ٟ‬اظ‬

‫حطٔز ‪٠‬جبضظاسی ‪٠‬ب ‪٤‬ساضز‪٘ ،‬ؿؿز ٔ‪٥‬ی‪ٜ . ٟ‬اؽایاً جا‪٧‬ا‪ ٢‬ضقایاس ‪٦‬‬

‫زؾز زاز‪ٜ ٢‬ؽیً ثط‪٠‬ىع‪ ٞ‬ثؿیبض ؾ‪ٙ٥‬ی‪٥‬ی ‪٠‬ی ٔطز‪ .‬زض ؾا‪٠٧‬ایا‪ ٣‬ض‪٦‬ظ‬

‫ٔ‪٤٧١‬یؿشی ث‪٧‬ز ٔ‪ ٩‬ث‪ ٩‬ا‪٤‬ؿب‪٤‬یز الشّبز زاقز ‪ ٦‬زیسی‪ ٟ‬سح‪١‬ا‪ٝ‬اف ثاطای‬

‫ذبٔؿذبضی ضٌیُ ‪١٪‬یك‪ ٩‬لعیع‪٠‬ب‪ٜ ٢‬ؽیً‪ ،‬س‪٫٥‬ب ‪٠‬ب‪٤‬س‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ ٩ٔ ٞ‬اظقاسر‬

‫زق‪ ٣١‬ؾرز ث‪٧‬ز‪٠ ٩١٪ .‬ب زیسی‪ ٩ٔ ٟ‬چ‪ ٩٤٧ٙ‬ثط اثط قٕ‪٥‬ج‪ ٩‬زض ظ‪٤‬اسا‪٢‬‬

‫‪٤‬بضاحشی‪٤ ،‬عزیٓ ؾبلز چ‪٫‬بض ثمس اظ ـ‪٫‬ط اظ ذب‪ ٩٤‬ثیط‪ ٢٦‬ظز‪١٪ ٦ ٞ‬ب‪٤‬ؽ‪٧‬ض‬

‫ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی جب‪ ٢‬ثبذز ‪ ٦‬ظ‪٤‬س٘ی ضا ثس‪٦‬ضز ٍ٘ز‪ .‬ذا‪٪ ٢٧‬اعاضا‪٢‬‬

‫ثی ‪٪‬سي ث‪ ٩‬ضا‪ ٨‬اٌشبز‪ٜ .ٞ‬ؽیً زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی ثط اثط قٕ‪٥‬ج‪٩‬‬

‫جب‪٤‬جبذش‪ ٩‬ضا سبضید ثجز ذ‪٧‬ا‪٪‬س ٔطز ‪ ٦‬دیط‪٦‬ظی اظ آ‪٠ ٢‬ابؾاز‪ٌ .‬اطزای‬

‫ثكسر ثی‪١‬بض قس‪ ٨‬ث‪٧‬ز‪ .‬ث‪١٪ ٩‬ی‪ ٣‬ز‪ٜ‬ی‪ ٛ‬آظاز قس ‪٦‬زضؾز یٓ ض‪٦‬ظ دؽ اظ‬

‫ا‪ّ٤‬الة ‪ ٟ٪‬اثط٘صاضی ‪٠‬ب ثط ض‪٤٦‬س ا‪ّ٤‬الة‪ ،‬ثط دطچ‪ ٟ‬ض‪٪‬بی ‪ ٦‬ا‪٤‬ؿب‪٤‬ایاز ثاط‬


‫‪12‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫اٌطاقش‪ ٦ ٩‬زیس‪ ٨‬ذ‪٧‬ا‪٪‬س قس‪.‬‬ ‫‪ٌ٦‬ب ا‪٦‬یؿی ‪٤‬یع زض ؾب‪ 1365 ٚ‬ظ‪٤‬س٘ی ضا ث‪ ٩‬زض‪٦‬ز ٍ٘ز‪ .‬ا‪٦‬د‪٥‬ج ؾاب‪ ٚ‬اظ‬ ‫ل‪١‬ط ذ‪٧‬ز ضا زض ظ‪٤‬سا‪٫٤‬بی ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی ٘صاضا‪٤‬یس ‪ ٦‬لا‪٧‬ضاض اشیاز‬ ‫‪٦‬آظاض ‪٠‬ب‪٧٠‬ضا‪ ٢‬ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ؾال‪٠‬شی ضا اظ ا‪٘ ٦‬اطٌاز‪ .‬ا‪٦‬‬ ‫زی‪ٙ‬ط ٌطصز ‪٤‬یبٌز ثیف اظ ای‪ ٣‬ث‪٠ ٩‬جبضظ‪ ٨‬ازا‪ ٩٠‬ز‪٪‬س ‪ ٦‬جاب‪ ٢‬ثابذاز‪.‬‬ ‫أ‪ ٢٧٥‬ا‪ٜ ٦ ٦‬ؽیً زض ٘‪٧‬ضؾشب‪ ٢‬ص‪٧ٝ‬ار آثبز آض‪٠‬یس‪ ٨‬ا‪٤‬س‪ ،‬یبز لعیاع قاب‪٢‬‬ ‫٘طا‪٠‬ی ثبز‪.‬‬ ‫ا‪٠‬ط‪٦‬ظ ‪٥٠‬ص‪٧‬ض حٕ‪١‬ز زض ‪٠‬یب‪٠ ٢‬ب ‪٤‬یؿز ا‪٠‬ب آثبض ٘طا‪٤‬ج‪٫‬بیف زض زؾاز‬ ‫اؾز‪ .‬ا‪٠‬ط‪٦‬ظ ‪ٌ٦‬ب ‪ٜ ٦‬ؽیً زض‪٠‬یب‪٠ ٢‬ب ‪٤‬یؿش‪٥‬س ‪٪ ٦‬عاضا‪ ٢‬ا‪٤‬ؿب‪٤٧١ٔ ٢‬یؿز ‪٦‬‬ ‫آظایر‪٧‬ا‪ ٩ٔ ٨‬زض ای‪ ٣‬ضا‪ ٨‬جب‪ ٢‬ثبذش‪٥‬س زض ‪٠‬یب‪٤ ٢‬یؿش‪٥‬س ‪ ٦‬ظ‪٤‬س٘ی ذا‪٧‬ز ضا‬ ‫زض ضا‪ ٨‬سحُّ ؾ‪٧‬ؾیب‪ٜ‬یع‪٘ ٞ‬صاقش‪٥‬س‪٤ .‬یشج‪ ٩‬سالـ ‪ٌ ٦‬مب‪ٜ‬یش‪٫‬بی ای‪ ٣‬ضٌّبی‬ ‫ثب اضظـ ضا ا‪٠‬ط‪٦‬ظ زض سحطٔبر ا‪ّ٤‬الثی ٔبض٘طا‪٠ ٦ ٢‬طز‪ٔ ٞ‬طزؾاشاب‪٠ ٢‬ای‬ ‫ثی‪١٪ .ٟ٥‬طظ‪٠‬ب‪٠ ٢‬ب دطچ‪ ٟ‬ؾ‪٧‬ؾیب‪ٜ‬یع‪ ٞ‬ضا ثط اٌطاقش‪ ٩‬ا‪٤‬س ‪ ٦‬ض‪٤٦‬س ض‪ ٦‬ث‪ ٩‬دیف‬ ‫ا‪ّ٤‬الة ضا زض الشطاظبر ‪٠‬طز‪ ٞ‬ثؽ‪٧‬ض ض‪٦‬ظ‪٠‬ط‪٠ ٦ ٨‬جبضظار ٔابض٘اطی ضا زض‬ ‫ٔبضذب‪٪ ٩٤‬ب‪ ٩ٔ ،‬حبص‪ ٛ‬ثیف اظ ز‪ ٦‬ز‪٠ ٩٪‬جبضظار چخ زض ٔطزؾشب‪ ٢‬اؾز‬ ‫‪٠‬ی ثی‪٥‬ی‪ ٣٠ .ٟ‬ذبؼطار ظیبزی زاض‪ٌٕ ،ٞ‬ط ‪٠‬ی ٔ‪ٔ ٩ٔ ٟ٥‬بزض‪٪‬ابی حاعة‬ ‫ٔ‪٤٧١‬یؿز ٔبض٘طی ‪٪‬ط ٔسا‪ ٞ‬زض ‪٠‬حیػ ظ‪٤‬س٘ی ذ‪٧‬ز ذبؼط‪٪ ٨‬بی ظیابزی‬

‫اثطا‪٪‬ی‪١‬ی‪ٌ ،‬بظ‪ ٛ‬اثطا‪٪‬ی‪١‬ی‪ ،‬لؿٕط ص‪٧ٝ‬اسی‪٠ ،‬ؿما‪٧‬ز صا‪ٝ‬ا‪٧‬اسای‪ِ،‬ابؾا‪ٟ‬‬

‫زض ش‪ ٣٪‬زاقش‪ ٩‬ثبق‪٥‬س‪ .‬ا‪٠‬ب ثب ؼطح یٓ ذبؼط‪ ٨‬اظ صس‪٪‬ب ذبؼط‪ ،٨‬ذ‪٧‬اؾشا‪ٟ‬‬

‫ص‪٧ٝ‬اسی‪ ٩ٔ ،‬س‪٧‬ؾػ ‪٠‬ب‪٧٠‬ضا‪ ٢‬ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی ٔكش‪ ٦ ٩‬سیط ثبضا‪ ٢‬قس‪٤‬اس‪،‬‬

‫ظ‪ ٣١‬یبز ٔطز‪ ٢‬اظ سمسازی اظ جب‪٤‬جبذش‪ٙ‬ب‪٤٧١ٔ ٢‬یؿز‪ ،‬جبی‪ٙ‬ب‪٘ ٨‬اطایاف‬

‫یبز ٔ‪ ٦ ٟ٥‬یٓ ثبض زی‪ٙ‬ط ‪ ٦‬ث‪٥٠ ٩‬بؾجز ٔكشبض‪٪‬بی ؾب‪ٔ 67 ٚ‬ا‪ ٩‬ازا‪٠‬ا‪٩‬‬

‫ٔ‪٤٧١‬یؿز ٔبض٘طی ‪٥٠ ٦‬ص‪٧‬ض حٕ‪١‬ز ضا زض ٘‪٧‬ق‪ ٩‬ای اظ جب‪٠‬م‪ ٩‬ای ٔا‪٩‬‬

‫ٔكشبض ‪ 60‬ث‪٧‬ز‪ ،‬یبز ای‪ ٣‬لعیعا‪ ٢‬ضا ٘طا‪٠‬ی ثساض‪ ،ٞ‬الظ‪ ٞ‬اؾز ٔ‪ ٩‬زض ای‪٥‬اجاب‬

‫‪ ٣٠‬اظ آ‪٤‬جب ‪٠‬ی آی‪ ٟ‬ث‪ ٩‬سص‪٧‬یط ثٕك‪٪ ،ٟ‬ط چ‪٥‬س جب‪٠‬م‪ ٩‬ا‪٠‬ط‪٦‬ظ ایطا‪٤ ٢‬ؿجاز‬

‫‪٤‬یع اظ ل‪ٝ‬ی ؾ‪ٝ‬ی‪١‬ی ٔ‪ ٩‬ثیكشط اظ قصز ؾب‪ ٚ‬ؾ‪ ٣‬زاقز ‪ٙ٥٪ ٦‬اب‪٪‬ای اظ‬

‫ث‪ ٩‬ثیؿز ؾب‪ ٚ‬دیف ثؿیبض ‪٠‬شٍب‪٦‬ر اؾز‪٦ .‬ج‪٧‬ز ‪ ٦‬حعا‪٧‬ض ٔابض٘اطا‪٢‬‬

‫‪٠‬عضل‪ ٩‬ث‪ ٩‬ذب‪ ٩٤‬ثبظ‪٠‬ی ٘كز س‪٧‬ؾػ ٘كز دبؾساضا‪ ٢‬ج‪٧٫١‬ضی اؾاال‪٠‬ای‬

‫‪٠‬مشطض‪ ،‬ج‪٧‬ا‪٤‬ب‪ ٦ ٢‬ظ‪٤‬ب‪ ٢‬ض‪٦‬ق‪ ٣‬ثی‪٠ ٦ ٣‬سض‪ ،٢‬صً ض‪٦‬ث‪٘ ٩‬ؿشطـ ا‪ّ٤‬الة‪،‬‬

‫ٔ‪ٌ ٩‬ط‪٠‬ب‪٤‬س‪٪‬ف دبؾساضی ث‪٧‬ز ث‪٤ ٩‬ب‪ ٞ‬سّی ؾطـ آثبزی زؾش‪ٙ‬یط ‪ ٦‬سب حابال‬

‫ثیكشط اظ ٘صقش‪ٌ ٩‬مب‪ٜ‬شط ‪ ٦‬س‪٧‬ا‪٤‬بسط اظ ‪٪‬ط ظ‪٠‬ب‪٤‬ی زض ‪٠‬یسا‪٠ ٢‬جابضظ‪ ٨‬ض‪٦‬ظ‪٠‬اط‪٨‬‬

‫ٔ‪ ٩‬ثیف اظ ثیؿز ‪ ٦‬ز‪ ٦‬ؾب‪٠ ٚ‬ی ٘صاضز اؼاللی زض زؾاز ‪٤‬ایاؿاز‪.‬‬

‫حع‪٧‬ض زاض‪٤‬س ‪٘ ٦‬طایف ٔ‪٤٧١‬یؿز ٔبض٘طی زض اثمبز ثؿیبض ‪٦‬ؾمیشطی زض‬

‫‪١٪‬چ‪٥‬ی‪ ٣‬زض ای‪٥‬جب جب زاضز ٔ‪ ٩‬اظ ‪٠‬سیط ذ‪٧‬ة ‪ ٦‬آ٘ب‪٠ ٨‬سضؾ‪ ٩‬ص‪٧ٝ‬ار آثابز‬

‫ز‪٦‬ض‪ ٢‬جب‪٠‬م‪ ٩‬ضیك‪ ٩‬ز‪٦‬ا‪٤‬یس ‪ ٨‬اؾز ‪ ٦‬ظط‪٦‬ضر آ‪ ٢‬زض جب‪٠‬م‪ ٩‬سجاسیا‪ ٛ‬ثا‪٩‬‬

‫‪١٪‬بی‪ ٢٧‬ق‪٫‬جبظی ٔ‪ ٩‬زض سط‪٦‬یج آ٘ب‪٪‬ی ‪ ٦‬زض ا‪ ٦‬ز‪ٜ‬ؿ‪٧‬ظی ظح‪١‬ز ٌاطا‪٦‬ا‪٢‬‬

‫ٌعبی ل‪٠٧١‬ی قس‪ ٨‬اؾز‪.‬‬

‫ٔكیس ‪ ٦‬ثطای ٔبض٘طا‪ ٦ ٢‬ظح‪١‬شٕكب‪ ٢‬ص‪٧ٝ‬ار آثبز ز‪٦‬ؾز زاقاشا‪٥‬ای ‪٦‬‬

‫ثبالذط‪ٌ ٨‬طصشی دیف آ‪٠‬س سب اظ ٘‪٫ٝ‬بی دطدط قس‪ ٨‬ای ٔ‪ ٩‬اظ ‪٤‬عزیٓ ‪٠‬ای‬ ‫ق‪٥‬بذش‪ٔ ٟ‬ؿب‪٤‬ی چ‪ ٢٧‬ثؿبغ ص‪٧ٝ‬اسی ٔ‪ ٩‬قب‪٤‬عز‪ ٨‬ؾب‪ ٚ‬ثیكشط ‪٤‬ساقاز ‪٦‬‬ ‫س‪٧‬ؾػ ‪٠‬ب‪٧٠‬ضا‪ ٢‬ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی سیط ثبضا‪ ٢‬قس ‪٪ ٦‬ا‪١‬اچا‪٥‬ایا‪ ٣‬لابثاس‬ ‫اثطا‪٪‬ی‪١‬ی‪٫٠ ،‬سی حؿ‪٥‬ی‪ٌ ،‬طیس ‪٥٠‬ص‪٧‬ضی‪ ،‬صجابح ؾا‪ٝ‬ایا‪١‬ای‪٠ ،‬ؿا‪ٝ‬ا‪ٟ‬‬

‫لعیع ث‪٧‬ز‪ ،‬یبز ٔ‪.ٟ٥‬‬ ‫یبز س‪١‬ب‪٠‬ی ای‪ ٣‬لعیعا‪ ٦ ٢‬جب‪٤‬جبذش‪ٙ‬ب‪ ٢‬ضا‪ ٨‬ؾ‪٧‬ؾیب‪ٜ‬ؿی‪٘ ٟ‬طا‪٠‬ی ثبز‪.‬‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫‪13‬‬

‫سز خطي اس اخجبر سندانيبن سيبسي‬ ‫تهیه ٍ تٌظین‪ :‬علیرضا رشیذي‬

‫احش‪١‬ب‪ ٚ‬السا‪ ٞ‬یٓ ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی زی‪ٙ‬ط ؼی ض‪٦‬ظ‪٪‬بی آی‪٥‬س‪٨‬‬ ‫چ‪٥‬س ض‪٦‬ظ دیف ‪٠‬حٕ‪٠٧‬یز السا‪ ٞ‬حإا‪ٟ‬‬ ‫السا‪٥٠ ٞ‬ص‪٧‬ض آض‪٤٦‬س ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ٔا‪٩‬‬ ‫زض ث‪٥‬س ‪ 12‬ظ‪٤‬اسا‪٠ ٢‬اطٔاعی اض‪٠٦‬ایا‪٩‬‬ ‫«ظ‪٤‬سا‪ ٢‬زضیب »‪٫ٙ٤‬ساضی ‪٠‬ای قا‪٧‬ز‪ ،‬اظ‬ ‫ؾ‪٧‬ی زی‪٧‬ا‪ ٢‬لب‪ٜ‬ی ٔك‪٧‬ض ث‪ ٩‬سبییس ضؾیس‬ ‫‪ ٦‬زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ث‪٦ ٩‬ی اثالن قاس ‪ .‬ؼاجاُ‬ ‫‪٥٠‬بثك ‪٧٠‬ثّی احش‪١‬ب‪ ٚ‬السا‪ ٞ‬ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ای‬ ‫ؾیبؾی ؼی ض‪٦‬ظ‪٪‬بی آی‪٥‬س‪٦ ٨‬ج‪٧‬ز زاضز‪.‬‬ ‫‪٥٠‬ص‪٧‬ض آض‪٤٦‬س ا‪٫٠ ٛ٪‬بثبز ٔ‪ ٩‬زض ذطزاز ‪٠‬اب‪ ٨‬ؾاب‪ 1390 ٚ‬زض ‪٠‬ا‪٥‬اع‪ٚ‬‬ ‫‪٠‬ؿٕ‪٤٧‬ی ذ‪٧‬ز ثبظزاقز قس‪ ،‬ث‪ ٩‬اس‪٫‬ب‪٠ ٞ‬حبضث‪ ٩‬اظ ؼطیُ ‪ٕ١٪‬بضی ثب یإای‬ ‫اظ ٘ط‪٫٪٦‬بی ٔطزی ‪٠‬مب‪٤‬س ‪٤‬فب‪ ٞ‬زض ق‪٫‬طی‪٧‬ض ‪٠‬ب‪ 1391 ٨‬اظ ؾ‪٧‬ی قمج‪1 ٩‬‬ ‫زاز٘ب‪ ٨‬ا‪ّ٤‬الة ‪٫٠‬بثبز ث‪ ٩‬السا‪٠ ٞ‬حٕ‪ ٞ٧‬قس‪ٍ٪ .‬ش‪٘ ٩‬صقش‪ ٩‬دسض ای‪ ٣‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی‬ ‫ؾیبؾی ‪٠‬حٕ‪ ٞ٧‬ث‪ ٩‬السا‪ ٞ‬ضا ث‪٫٤ ٩‬بز‪٪‬بی ا‪٥٠‬یشی احعبض ‪٤ ٦‬ؿجز ث‪ ٩‬السا‪ٞ‬‬ ‫‪٤‬ب‪٠‬جطز‪ ٨‬س‪٫‬سیس ‪٧١٤‬ز‪٤‬سدؽ اظ ای‪٠ ٣‬بجطا ‪٤‬یع اظ ؾ‪٧‬ی زی‪٧‬ا‪ ٢‬لب‪ٜ‬ی ٔكا‪٧‬ض‬ ‫حٕ‪١‬ی زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ث‪٥٠ ٩‬ص‪٧‬ض آض‪٤٦‬س اثالن قس ٔ‪٠ ٩‬حٕ‪٠٧‬ایاز ‪٦‬ی ثاطای‬ ‫ؾ‪٠٧‬ی‪ ٣‬ثبض ث‪ ٩‬سبییس ضؾب‪٤‬س ‪ ٦‬الظ‪ ٞ‬االجطا ‪٠‬یثبقس‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫یٓ ٌمب‪ ٚ‬ؾیبؾی ث‪٤ ٩‬ب‪ ٞ‬آض‪٠‬ب‪ ٢‬دط‪٦‬یاعی‬ ‫ث‪ ٩‬اس‪٫‬ب‪ ٞ‬اِسا‪ ٞ‬ل‪ٝ‬ی‪ ٩‬ا‪٠‬ا‪٥‬ایاز ‪٠‬ا‪ٝ‬ای ‪٦‬‬ ‫‪٠‬حبضث‪ ٩‬زض زاز٘ب‪ ٨‬ق‪٫‬ط ضقز ث‪ ٩‬الاسا‪ٞ‬‬ ‫‪٠‬حٕ‪ ٞ٧‬قس‪.‬‬ ‫آض‪٠‬ب‪ ٢‬دط‪٦‬یعی ٌطظ‪٤‬س ضقیس ا‪٫٠ ٛ٪‬بثبز‬ ‫ٔ‪ ٩‬ا‪٦‬اذط ؾب‪٘ ٚ‬صقش‪١٪ ٩‬طا‪ ٨‬چ‪٥‬س ‪٤‬اٍاط‬ ‫زی‪ٙ‬ط زؾش‪ٙ‬یط ‪ ٦‬زض دب‪٤‬اعز‪ ٨‬سایاط ‪٠‬اب‪٨‬‬ ‫ا‪٠‬ؿب‪ ٚ‬زض زاز٘ب‪ ٨‬ا‪ّ٤‬الة ضقز ث‪ ٩‬اس‪٫‬اب‪ٞ‬‬

‫اِسا‪ ٞ‬ل‪ٝ‬ی‪ ٩‬ا‪٥٠‬یز ‪ٝ٠‬ی ‪ٕ١٪ ٦‬بضی ثب یٕی اظ احعاة ‪٠‬رب‪ٜ‬اً ضغییا‪ ٟ‬ثا‪٩‬‬ ‫السا‪٠ ٞ‬حٕ‪ ٞ٧‬قس‪ .‬ث‪٥‬بث‪ ٩‬ای‪٘ ٣‬عاضـ حٕ‪ ٟ‬صبزض‪ ٨‬زض سبضید ‪٤ 31‬ا‪٧‬ا‪٠‬اجاط‬ ‫‪ 2013‬ث‪٦ ٩‬ی اثالن قس‪ ٨‬اؾز ‪٤ ،‬ب‪٠‬جطز‪٠ ٨‬سسی زا‪٤‬كج‪٧‬ی ‪٠‬م‪١‬بضی ‪ ٦‬زض‬ ‫زا‪٤‬ك‪ٙ‬ب‪ ٨‬ضقز ‪٠‬كى‪ ٚ٧‬ث‪ ٩‬سحصی‪ ٛ‬ث‪٧‬ز‪ ٨‬اؾز‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫لجسا‪ٍٜ‬شبح ؾ‪ٝ‬ؽب‪٤‬ی اظ ‪ٔ٦‬الی زض ث‪٥‬اس زض‬ ‫الشطاض ث‪٦ ٩‬ظمیز جؿ‪١‬ب‪٤‬ای ذا‪٧‬ز‪٦ ،‬‬ ‫ؾبیط ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ثی‪١‬بض‪ ،‬زؾز ث‪ ٩‬الشاصابة‬ ‫وصای سط ظز‪٦ .‬ی اظ ثی‪١‬بضی‪٪‬بی ٘‪٧‬اضقی‪،‬‬ ‫ٔ‪ ٟ‬ذ‪٤٧‬ی ‪٤ ٦‬بضاحشی‪٪‬بی ز‪٪‬ب‪ ٦ ٢‬ز‪٤‬اسا‪٢‬‬ ‫ض‪٤‬ج ‪٠‬ی ثطز‪ ،‬زضذ‪٧‬اؾز ذ‪٧‬ز ضا ضؾیس٘ی‬ ‫ث‪٦ ٩‬ظمیز زض‪٠‬ب‪٤‬ی ذ‪٧‬ز ‪ ٦‬ؾبیط ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪٢‬‬ ‫ثی‪١‬بض الال‪ٔ ٞ‬طز‪ ٨‬اؾز‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫‪٠‬م‪ ٟٝ‬ثبظ‪٤‬كؿش‪ ٩‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ‪٠‬حا‪١‬اس ا‪٠‬ایا‪٣‬‬ ‫آ٘‪٧‬قی ٔ‪ ٩‬زض ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬طٔعی ظا‪٪‬سا‪ ٢‬زض‬ ‫سجمیس ثؿط ‪٠‬ی ثطز زض الشطاض ث‪ ٩‬لاس‪ٞ‬‬ ‫زض‪٠‬ب‪٠ ٦ ٢‬طذصی اؾشمالجی ‪ٌ ٦‬كبض‪٪‬بی‬ ‫ویط ا‪٤‬ؿب‪٤‬ی ثب ز‪٦‬ذش‪ٜ ٣‬جب‪٤‬ف زؾاز ثا‪٩‬‬ ‫الشصبة وصا ظز‪.‬‬ ‫ا‪٠‬ب ظ‪٤‬سا‪٤‬جب‪٤‬ب‪ٜ٦ ٢‬ی ٌّی‪ ٩‬قط‪٦‬ق ث‪ ٩‬س‪٫‬سیاس‬ ‫ٔطز‪٦ ٢‬ی ‪٧١٤‬ز‪٤‬س ‪ ٦‬ظ دؽ اظ ز‪٦‬ذاشا‪٣‬‬ ‫‪ٜ‬جب‪٤‬ف ثجبی ضؾیس٘ی ث‪ ٩‬ذ‪٧‬اؾش‪٪ ٩‬بیف‪٦ ،‬ی ضا ث‪ ٩‬ؾ‪٫ٜ٧ٝ‬بی ا‪٤‬اٍاطازی‬ ‫ث‪٥‬س ِط‪٤‬ؽی‪ ٩٥‬قٕ‪٥‬ج‪٘ ٩‬ب‪ ٨‬ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬طٔعی ظا‪٪‬سا‪٥٠ ٢‬شّ‪ٔ ٛ‬طز‪٤‬س‪.‬‬ ‫‪--------------------------------------------------------‬‬


‫‪14‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 31 /‬آبان ماه ‪ 4 / 3131‬نوامبر ‪1131‬‬

‫چ‪٫‬بض ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ث‪٥‬س ‪ 350‬آِبیب‪ ٢‬ا‪٠‬یط ذؿط‪ ٦‬ز‪ٜ‬یط ثب‪٤‬ی‪٠ ،‬ح‪١‬س حؿ‪ ٣‬دا‪٧‬ض‬ ‫ؾیٍی‪ ،‬ؾمیس ‪٠‬س‪٤‬ی ‪٫٠ ٦‬سی ذسایی زض ح‪١‬بیز اظ الشصبة واصای ساط‬ ‫آِبی لجسا‪ٍٜ‬شبح ؾ‪ٝ‬ؽب‪٤‬ی زض الشطاض ث‪٦ ٩‬ظمیز جؿ‪١‬ب‪٤‬ای ذا‪٧‬زـ‪٦ ،‬‬ ‫ؾبیط ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ثی‪١‬بض‪ ،‬ث‪ ٩‬ای‪ ٣‬الشصبة دی‪٧‬ؾش‪٥‬س‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫ؼجُ ذجط ضؾیااس‪ ٨‬اظ ق‪٫‬ااط ؾا‪٥‬ا‪٥‬اااس‬ ‫صجح ض‪٦‬ظ ق‪٥‬جا‪ 11 ٩‬آثب‪١٤‬اب‪ٌ٦ ٨‬اب ِابزضی‬ ‫ٔبض٘ط ٔبضذب‪ ٩٤‬قی‪ ٣‬ثبٌز ‪ ٦‬لع‪١ٔ ٧‬ایاشا‪٩‬‬ ‫‪١٪‬ب‪ٙ٥٪‬ی ثطای ٔ‪ ٓ١‬ث‪ ٩‬ایجبز سكٕ‪ٝ‬ا‪٫‬ابی‬ ‫ٔبض٘طی ث‪ ٩‬قمجااا‪ 4 ٩‬زاز٘اب‪ ٨‬ا‪٤‬اّاالة‬ ‫‪٠‬طاجماا‪٧١٤ ٩‬ز ٔ‪ ٩‬س‪٧‬ؾػ ‪٠‬ب‪٧٠‬ضا‪ ٢‬جا‪٫‬از‬ ‫ؾذطی ٔطز‪ ٢‬حٕ‪١‬ف ٔ‪٠ 5 ٩‬اب‪ ٨‬حاجاؽ‬ ‫سمعیطی ‪٠‬یجبقس ث‪ ٩‬ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬اطٔاعی ایا‪٣‬‬ ‫ق‪٫‬ااط ا‪٤‬شّب‪ ٚ‬زاز‪٠ ٨‬ی ق‪٧‬ز ‪،‬ثط اؾبؼ ‪١٪‬ی‪ ٣‬ذجط ج‪١‬می اظ ٌاماب‪ٜ‬ایا‪٣‬‬ ‫ٔبض٘ااطی ‪ٌ٦‬ب ِبزضی ضا سب ظ‪٤‬سا‪١٪ ٢‬طا‪٪‬ی ‪٧١٤‬ز‪٤‬س‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫” ‪٠‬طی‪ّ٠ ٟ‬سؾی“ ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ا‪ّ٤ ٛ٪‬اس‪٨‬‬ ‫‪٠ ٦‬حج‪٧‬ؼ زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬زض دی سكاسیاس‬ ‫ثی‪١‬بضی ٔ‪ٝ‬ی‪٧‬ی ث‪ ٩‬ثی‪١‬بضؾشب‪٥٠ ٢‬شّ‪ ٛ‬قاس‪.‬‬ ‫‪٠‬طی‪ّ٠ ٟ‬سؾی زض ؾب‪ ٦ 1389 ٚ‬داؽ اظ‬ ‫السا‪ ٞ‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ؾیبؾی ”ٌطظاز ٔا‪١‬اب‪٤‬ا‪ٙ‬اط“ ‪٦‬‬ ‫س‪٥‬ی چ‪٥‬س اظ ٌمب‪ٜ‬ی‪ ٣‬ؾیبؾی ٔ‪٥٠ ٩‬جاط ثا‪٩‬‬ ‫الشصبثبر ٘ؿشطز‪ ٨‬زض ایاطا‪ ٢‬قاس‪ ٨‬ثا‪٧‬ز‪،‬‬ ‫ثبظزاقز ‪ ٦‬ث‪ ٩‬اس‪٫‬ب‪ٌ ” ٞ‬مب‪ٜ‬یز ‪ ٦‬سج‪ٝ‬یه ل‪ٝ‬ی‪٤ ٩‬فب‪٤ ٦ ٞ‬یع ‪ٕ١٪‬بضی ثب یٕی اظ‬ ‫احعاة ‪٠‬رب‪ ًٜ‬ضغی‪ “ٟ‬ث‪ 9 ٩‬ؾب‪ ٚ‬ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬حٕ‪ ٞ٧‬قس‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫ض‪٦‬ظ چ‪٫‬بضق‪٥‬اجا‪ 8 ٩‬آثاب‪92 ٢‬‬ ‫‪٠‬ح‪١‬سا‪٠‬یا‪ ٣‬لاجاسا‪ٜ‬ا‪ٝ‬ا‪٫‬ای ‪٦‬‬ ‫ٌرطا‪ٜ‬سی‪ٌ ٣‬اطجای ظ‪٤‬اسا‪٤‬ایاب‪٢‬‬ ‫ؾیبؾی ‪٠‬حاجا‪٧‬ؼ زض ظ‪٤‬اسا‪٢‬‬ ‫ؼجؽ زض الاشاطاض ثا‪ ٩‬ض‪٤٦‬اس‬ ‫السا‪٪ ٞ‬بی اذیط زض ایطا‪ ٢‬زؾز ث‪ ٩‬الشصبة وصا ظز‪٤‬س‪١٪.‬چ‪٥‬ی‪ ٣‬ثمعی اظ‬ ‫ذجط‪٪‬ب حبٔی اظ آ‪ ٢‬اؾز ٔ‪ ٩‬ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ظ‪٤‬سا‪٪٢‬بی ٔاط‪٠‬اب‪٤‬كاب‪، ٨‬‬ ‫ؾ‪٥٥‬س ‪ ٦‬اض‪٠٦‬ی‪٤ ٩‬یع زض الشطاض ث‪ ٩‬اِسا‪٠ ٞ‬ؿئ‪٧‬ال‪ِ ٢‬عبیای زؾاز ثا‪٩‬‬ ‫الشصبة وصا ظز‪٨‬ا‪٤‬س‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫اذجبض ‪ٙ٤‬طا‪٥٥ٔ ٢‬س‪ ٨‬اظ ضظب ق‪٫‬بثی‪ .‬ج‪٧٫١‬ضی اؾال‪٠‬ی زض ِاجاب‪٦ ٚ‬ظاك‬

‫جؿ‪١‬ب‪٤‬ی ضظب ق‪٫‬بثی ‪٠‬ؿائا‪ٚ٧‬‬ ‫اؾز‪ .‬حاشا‪١‬اب اظ ‪٦‬ظامایاز‬ ‫جؿ‪١‬ب‪٤‬ی ‪ٙ٤‬طا‪٥ٔ ٢‬ا‪٥‬اس‪ ٨‬ضظاب‬ ‫ق‪٫‬بثی زض ظ‪٤‬سا‪ ٢‬جا‪١‬ا‪٫‬ا‪٧‬ضی‬ ‫اؾال‪٠‬ی ذاجاط زاضیاس‪ .‬ضظاب‬ ‫‪٠‬سس‪٫‬بؾز ٔ‪ ٩‬اظ ‪٠‬كٕالر حابز‬ ‫اظ ج‪ ٩ٝ١‬ظبیك قس‪ ٢‬چ‪٥‬س ‪٫٠‬ط‪٨‬‬ ‫ٔ‪١‬ط ‪ ٦‬اثشال ث‪ ٩‬زیؿٓ ٔا‪١‬اط‪،‬‬ ‫زیؿٓ ٘طز‪ ،٢‬زضز ‪ ٦‬ثیحؿای‬ ‫زؾز ‪ ٦‬دب‪ ،‬ظبیمابر ٔاجاسی‪،‬‬ ‫ٔ‪ٝ‬ی‪٧‬ی‪ِٝ ،‬ت ‪ ٦‬زضز ز‪٤‬سا‪ ٢‬ض‪٤‬اج‬ ‫‪٠‬یجطز‪ .‬ضظب ظیط ٌكبض قٕ‪٥‬اجا‪٩‬‬ ‫‪٪‬بی ضغی‪ ٟ‬اؾال‪٠‬ی ث‪ ٩‬چ‪٥‬ی‪٦ ٣‬ظك ‪ ٦‬حب‪ٜ‬ی زچبض قس‪ ٨‬اؾاز‪ .‬جاب‪٤‬ایاب‪٢‬‬ ‫اؾال‪٠‬ی اظ زض‪٠‬ب‪ ٢‬ضظب سحز ‪٤‬فط دعقٕب‪٠ ٢‬شرصص ج‪٘٧ٝ‬یطی ٔاطز‪٦ ٨‬‬ ‫ل‪ٝ‬یطو‪ ٟ‬ای‪ ٩ٕ٥‬دعقٕب‪٦ ٢‬ی ثط ظط‪٦‬ضر ‪٠‬مب‪ٜ‬ج‪ ٩‬ا‪ ٦‬زض ذبض اظ ظ‪٤‬اسا‪٦ ٢‬‬ ‫اؾشٍبز‪ ٨‬اظ آة زض‪٠‬ب‪٤‬ی ‪ٌ ٦‬یعی‪٧‬سطادی سبٔیس ٔطز‪ ٨‬ا‪٤‬س‪ ،‬ا‪٠‬ب ‪١٪‬چ‪٥‬ب‪ ٢‬ا‪ ٦‬ضا‬ ‫زض ظ‪٤‬سا‪ٙ٤ ٢‬ب‪ ٨‬زاقش‪ ٩‬ا‪٤‬س‪ .‬ث‪٥‬ب ثط آذطی‪ ٣‬ذجط اظ ظ‪٤‬سا‪ ،٢‬ظ‪٤‬سا‪٤‬جب‪٤‬ب‪ ٢‬سا‪٥‬ا‪٫‬اب‬ ‫ٔبضی ٔ‪ ٩‬زض ِجب‪ ٚ‬ا‪ ٦ ٦‬اؾبؾب ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ثی‪١‬بض ا‪٤‬اجاب‪٠ ٞ‬ایاس‪٪‬ا‪٥‬اس زاز‪٢‬‬ ‫زاض‪٪٦‬بی ٔ‪٧‬ضس‪ ٣‬زاض اؾز ثؽ‪٧‬ضیٕ‪ ٩‬ثی‪١‬بضا‪ ٢‬ث‪ ٩‬آ‪٠ ٢‬مشبز ‪٠‬یك‪٤٧‬س‪ .‬أ‪٢٧٥‬‬ ‫ضظب ق‪٫‬بثی ‪٤‬یع ثربؼط زضز ٌطا‪٤ ٢٦‬ب٘عیط ث‪٠ ٩‬صطي ‪١٪‬ی‪ ٣‬زاض‪ ٦‬قاس‪٦ ٨‬‬ ‫ث‪ ٩‬آ‪ ٢‬الشیبز دیسا ٔطز‪ ٨‬اؾز‪ .‬ضظب ق‪٫‬بثی زض ذطزاز ‪ 89‬زؾش‪ٙ‬یط قس‪٦ ٨‬‬ ‫‪ 6‬ؾب‪ ٚ‬حٕ‪ ٟ‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬زاضز‪٠.‬ب اظ ‪ ٩١٪‬ؾبظ‪٠‬ب‪٫٤‬بی ٔبض٘طی زض ؾطاؾط ج‪٫‬ب‪٢‬‬ ‫ا‪٤‬شفبض زاضی‪ ٩ٔ ٟ‬ثؽ‪٧‬ض لبج‪ ٛ‬زؾز ث‪ ٩‬اِسا‪٠‬ی ثع‪٥٤‬اس‪ ،‬ثا‪ ٩‬جا‪١‬ا‪٫‬ا‪٧‬ضی‬ ‫اؾال‪٠‬ی الشطاض ٔ‪٥٥‬س ‪ ٦‬ذ‪٧‬ا‪٪‬ب‪ ٢‬آظازی ٌ‪٧‬ضی ضظب قا‪٫‬ابثای ‪ ٦‬ؾابیاط‬ ‫ٔبض٘طا‪ ٢‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ‪ ٦‬ظ‪٤‬سا‪٤‬یب‪ ٢‬ؾیبؾی ق‪٤٧‬س‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫اؾ‪١‬بلی‪ ٛ‬ثطظ٘ط‪ ،‬ظ‪٤‬سا‪٤‬ی ثا‪٥‬اس ‪350‬‬ ‫ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ا‪٦‬ی‪ ٣‬زض الشطاض ث‪ ٩‬آظاض ‪٥٠‬جط‬ ‫ث‪٠ ٩‬م‪ٜ٧ٝ‬یز ذاب‪٤‬ا‪٧‬از‪ ٨‬اـ‪ ،‬حإا‪ٟ‬‬ ‫‪٤‬بلبزال‪ ٩٤‬دط‪٤٦‬س‪ ٨‬زض زاز٘ب‪١٤ ٨‬ابیكای‪،‬‬ ‫ذ‪٦ ًٝ‬لس‪٪ ٨‬بی ‪٠‬ؿ‪٦٧‬ال‪ ٢‬ظ‪٤‬اسا‪٦ ٢‬‬ ‫ثی س‪٧‬ج‪٫‬ی ث‪ ٩‬دط‪٤٦‬س‪ ٨‬دعقإای اـ‪،‬‬ ‫زض الشصبة وصا ث‪ ٩‬ؾاط ‪٠‬ای ثاطز‪.‬‬ ‫اؾ‪١‬ابلایا‪ ٛ‬ثاطظ٘اط‪٠ ،‬ا‪٧‬ظیؿایا‪٣‬‬ ‫آشضثبیجب‪٤‬ی اؾز ٔ‪ ٩‬زض ا‪٦‬ای‪ ٛ‬ؾب‪ 90 ٚ‬ث‪ ٩‬اسا‪٫‬اب‪ ٞ‬جابؾا‪٧‬ؾای ثاطای‬ ‫ٔك‪٧‬ض‪٪‬بی ثی‪ٙ‬ب‪ ٩٤‬ثبظزاقز ‪ ٦‬ث‪ 7 ٩‬ؾب‪ ٚ‬ظ‪٤‬سا‪٠ ٢‬حٕ‪ ٞ٧‬قس‪٦ ،‬ی ‪٦‬ذب‪٠‬از‬ ‫‪٦‬ظمیز جؿ‪١‬ب‪٤‬ی اـ ‪ ٦‬ثی س‪٧‬ج‪٫‬ی ‪٠‬ؿ‪٦٧‬ال‪ ٢‬ظ‪٤‬سا‪ ٢‬ضا‪ ،‬زالی‪ ٛ‬الشصابة‬ ‫الشطاظی ذ‪٧‬ز ل‪٧٥‬ا‪٠ ٢‬ی ٔ‪٥‬س‪.‬‬

بیست و پنجمین شماره نشریه زندانی سیاسی منتشر شد.  

نشریه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

بیست و پنجمین شماره نشریه زندانی سیاسی منتشر شد.  

نشریه ای از کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی