Page 1

‫سياسي‬ ‫زنداني‬

‫ضماره ‪22‬‬

‫‪ 22‬مهز ماه ‪2932‬‬

‫‪14 OCTOBER 2013‬‬

‫نطزيه اي اس کميته مبارسه بزاي آسادي سندانيان سياسي‬

‫کارسار حمايت اس سندانيان سياسي‬ ‫محزوم اس دارو و درمان‬


‫‪2‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر ‪3124‬‬

‫« سخي سردبير‪:‬‬ ‫ثیبییس نسای ظًساًیبى ؾیبؾی ثیوبض ثبقین‪.‬‬ ‫زض قطایٍ هَرَز ثحج ظًساًیابى ؾایابؾای‬ ‫اػسام ّبی گطٍّی کبضگطاى ظًساًی ٍاػتهابة‬ ‫کبضگطاى ٍ ‪ ...‬ذجطّبی ّط ضٍظُ ّؿتٌس کِ زض ربهؼِ ایطاى اتفاب های‬ ‫افتس ٍ ضٍظاًِ حساقل چٌسّب ذجط زضثبضُ هَاضز ثبال ضا زض ؾبیت ّبی ذجط‬ ‫ضؾبًی ٍ اذجبضّب زًجبل هی کٌین‪ .‬ایي پسیسُ ّب زض ٍاقاغ هكاتا‬ ‫ٍاقؼی ربهؼِ ایطاى ٍ هحهَل ٍ ظاییسُ ضٍاثٍ تَلیسی ربهؼِ ایاطاى ٍ‬ ‫ؾیؿتن ؾیبؾی حبکن ثط ربهؼِ ایطاى اؾت کِ ثطای ثقبی ذَز ٍ ػقات‬ ‫ضاًسى رٌجف هُبلجبتی ٍ حق َلجبًِ هطزم توبم ًیطٍی ذَز ضا ثاطای‬ ‫ؾطکَة ربهؼِ ثتبض گطفتِ اؾت‪.‬‬ ‫کویتِ هجبضظُ ثطای آظازی ظًساًیبى ؾیبؾی فؿلفِ ٍرَزیف هجابضظُ ٍ‬ ‫اػتطاو ٍ افكبگطی ػلیِ روَْضی اؾ هی ٍ هتكتال کاطزى تاوابم‬ ‫کؿبًی کِ ذَز ضا هسافغ آظازی ثیبى ٍ حقَ اًؿبى هیساًٌس ٍ زض ضاُ‬ ‫آظازی ظًساًیبى ؾیبؾی فؼبلیت هیتٌٌس‪ّ .‬وبًَُض کِ هیاساًایاس آظازی‬ ‫ظًساًیبى ؾیبؾی یک ثركی اظ هجبضظُ اؾت ٍ اػتطاو ٍ افكبی ٍيؼیت‬ ‫ثْساقتی ٍ رؿوی ظًساًیبى ثرف زیگطی اظایي فؼبلیت ٍ هجبضظُ اؾت‪.‬‬ ‫اػتطاو ثِ ٍيغ ظًساًیبى ثیوبض کِ اظ تَرِ ّبی پعقتی ٍ کوجَز زاضٍ‬ ‫ثستطیي قطایٍ ّب ضا زض زذوِ ّبی هطگ روَْضی اؾ هی هیگصضاًٌس‪.‬‬ ‫ایي قطایٍ ظیؿتی ٍ هٌغ اهتبًب پعقتی ثطای ظًساًیبى ثیاوابض ذاَز‬ ‫رٌبیت زیگطی اؾت کِ ثؼٌَاى یک تبکتیک روَْضی اؾ هی اظ آى‬ ‫اؾتفبزُ هیتٌس ٍ زض ٍاقغ هطگ ثی نسای ظًساًیبى ؾیبؾی اؾات کاِ‬ ‫ضٍاى ٍ رؿن آًْب هَضز تزبٍظ روَْضی اؾ هی قطاض گاطفاتاِ ٍ ایاي‬ ‫قطایٍ قُؼب ثطای ایي ظًساًیبى رجطاى ًبپصیط ذَاّس ثَز ٍ حاتای زض‬ ‫ذَـ ثیٌبًِ تطیي قطایٍ اگط ایي ظًساًیبى آظاز قًَس ثبظ هُوئاٌاب تاب‬ ‫آذطػوطآحبضایي هحطٍهیت ّب ٍ کوجَز ّبی پعقتی زض ضٍاى ٍ رؿان‬ ‫آًْب ثِ رب ذَاّس هبًس ٍ ایي تبکتیک کخیف ضا هایاتاَاى ؾاَ زازى‬ ‫ظًساًیبى ثؿَی هطگ زاًؿت ٍ آى ضا ّن اضظ ثب اػسام ٍ کكتي ثِ حؿبة‬ ‫آٍضز‪ .‬ثیبییس هخل ّویكِ زض ضاؾتبی حوبیت اظ ظًساًیبى ثیوبض زض ثاٌاس‬ ‫کِ اظ اهتبًب پعقتی ٍ زاضٍ هحطٍم ّؿتٌس ثِ ایي کوپیي ّب ثپیًَسین‬ ‫ٍ قطایٍ ثس ظیؿتی آًْب ضا هٌؼتؽ کطزُ ٍ ثبظ ثب حًاَضهابى قاَض ٍ‬ ‫زلگطهی ثِ آًْب ٍ ذبًَازُ ّبیكبى ثجركین ٍ قَ قلجی ثبقین ثطای ایي‬ ‫ػعیعاى‪.‬‬

‫زنداني سياسي‬ ‫نطزيه اي اس کميته مبارسه بزاي آسادي سندانيان سياسي‬ ‫دوضنبه ها منتطز مي ضود‬

‫سزدبيز‪ :‬احمد رحماني‬

‫‪ahmadrahmani7@gmail.com‬‬ ‫صفحه بندي‪ :‬سياوش ضهابي‬

‫ثیبییس نسای ظًساًیبى ؾیبؾی ثیوبض ثبقین‪.‬‬

‫‪zendanisiasi.wordpress.com‬‬ ‫‪facebook.com/zendani.siasi‬‬

‫نظزات‪ ،‬پيطنهادات و انتقادات خود را با ما در ميان بگذاريد‪.‬‬

‫مطالب خود را بزاي نطزيه ”سنداني سياسي“ بفزستيد‪.‬‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر‪3124‬‬

‫‪3‬‬

‫روَْضی اؾ هی هَرَزیت ذَز ضا هسیاَى ؾاطکاَة ٍ‬ ‫کكتبضّبی ثیطحوبًِ زض ؾطاؾطکكَض زض ػطيِ ‪ ۴۳‬ؾابل‬ ‫حتَهت ًٌگیي ذَز هیجبقس‪ .‬هقبٍهت ثرف ٍؾایاؼای اظ‬ ‫ًؿل ثِ پب ذَاؾتِ اظ ّوبى هبُّبی اٍل اًق ة زض هقابثال‬ ‫تؼسیب ضغین ثِ انَل ٍ آضهبًْبی اًق ة افق ثؿیبض تیطُ ٍ‬ ‫تبضی ضا زض هقبثل آیٌسُ ضغین قطاض زاز‪.‬‬

‫نگذاريد قلب ضان اس تپص باس ايستد‬ ‫آًبى ذیلی ظٍز هتَرِ قسًس کِ زٍ ضاُ ثیكاتاطپایاف ضٍ‬ ‫ًساضًس تطک قسض ثِ ًفغ اًق ة ٍ هطزم ٍ یاب ؾاطکاَة‬ ‫ثیطحوبًِ اًق ة ٍ آضهبًْبی آى ثِ ًفغ اؾ م ؾیبؾی‪ .‬ػسم‬ ‫تخجیت ضغین ثِ ػٌَاى یک حتَهت هتؼبضف ّوبى ؾٌتع ایي ثطثطیت ‪۴۳‬‬ ‫ؾبلِ اؾت کِ ؾطًگًَی هحتَم ضغین ضا زض افق قطاض زازُ اؾت‪ .‬ؾابالًاِ‬ ‫ّعاضاى ًفط ثِ هزبظا اػسام هحتَم هیقًَس‪ .‬آًبى ضا ثِ زاض هیآٍیعًاس‬ ‫تیطثبضاى هیکٌٌس یب ثب هحطٍهیت اظ زضهبى ٍ ذسهب پعقتی هیکكٌاس‪.‬‬ ‫قتلْبی ذبهَـ یؼٌی اػوبل تبکتایاک اػاسام ًاطم ػاٌاَاى ػاوال‬ ‫رٌبیتتبضاًِای اؾت کِ قطثبًیبى ذَز ضا اظ ظًساًیبى هطیى هیگایاطز ٍ‬ ‫ایي افطاز زض ٍاقغ کؿبًی ّؿتٌس کِ حبيط ثِ ؾطذن کطزى ٍ تؿلین زض‬ ‫هقبثل تزبٍظا زائوی ضغین ًیؿتٌس ّط چٌس فكبضّبی ضٍحی ٍ رؿوی‬ ‫هساٍم ثِ هٌظَض قتؿتي ضٍحیِ هقبٍهت آًبى اػاوابل هایاكاَز‪.‬ػاسم‬ ‫ضؾیسگی ٍ اضائِ ذسهب پعقتی زض ظًساًْبی قطٍى ٍؾاُابیای ضغیان‬ ‫آذطیي حطثِ ضغین ثطای قتؿتي اضازُ هقبٍهت ایي اًؿبًْب ٍ یب پصیاطـ‬ ‫هطگ تسضیزی هیجبقس‪ .‬اظ ثسٍ تبؾیؽ حتَهت راواْاَضی اؾا های‬ ‫ظًساًیبى ؾیبؾی زض ظًساى ّبی ایطاى ظیط قتٌزِ زض زٍضاى ثبظرَیی یب‬ ‫ثِ زلیل قطایٍ ظًساى ثیوبضی ٍ ػسم ضؾیسگی هؿئَالى ظًاساى رابى‬ ‫ذَز ضا اظزؾت زازُ اًس‪ .‬افكیي اؾبًلَ اظ رولِ آذطیي قطثبًیبى ضغین زض‬ ‫ضزیف قتلْبی ذبهَـ هیجبقس‪.‬‬ ‫افكیي اؾبًلَ ظًساًی ؾیبؾی ٍ ضاًٌسُ ؾبثق قطکت ٍاحس زض ظًاساى‬ ‫ضربئی قْط ربى ذَز ضا اظ زؾت زاز‪ .‬اٍ زض زازگبّی ثِ ظًساى هحتاَم‬ ‫قسُ ثَز کِ اظ زاقتي ٍکیل هحطٍم ثَز ٍزض حبلی کِ رطم اٍ ؾیبؾی ٍ‬ ‫اهٌیتی ػٌَاى قسُ ثَز ّیچ ّیب هٌاهافاِ ای زضزازگابُ حًاَض‬ ‫ًساقت‪.‬اٍ تحت ثبظرَئیّبی قسیس قطاض گطفتِ ثَز ثِ ََضی کِ پؽ اظ‬ ‫ثبظرَئی ثِ قْبز ؾبیط ظًساًیبى تؼسازی اظ زًساىّبی اٍ قتؿتِ ثاَز‬ ‫ٍ آحبض يطة ٍ رطح زض ثسى اٍ ثبقی ثَز ّبلِ ؾحبثی فاؼابل حاقاَ‬ ‫هسًی ثِ زًجبل ٍذبهت ثیوبضی پسضـ ثطای هس کَتبّی اظ ظًساى ثاِ‬ ‫هطذهی آهسُ ثَز‪ .‬ذبًن ؾحبثی زض هطاؾن ذبکؿپبضی پسضـ پاؽ اظ‬ ‫یَضـ هبهَضاى اهٌیتی ٍ يطة ٍقتن ٍی ثِ َطظ هكتَکی ربى ؾپطز‪.‬‬ ‫زض ّویي ضاثُِ ّسی نبثط ضٍظًبهِ ًگبض ٍاظ فؼبلیي ؾیابؾای ًایاع زض‬

‫ظًساى ثطای اػتطاو ثِ چگًَگی هطگ ّبلِ ؾحبثی زؾت ثِ اػاتاهابة‬ ‫غصا هی ظًس‪ .‬پؽ اظ گصقتي یک ّفتِ ٍ ٍذین قسى ٍيغ رؿاوابًای‬ ‫آقبی نبثط ثِ گفتِ ظًساًیبى ّن ثٌسـ اٍ زض ثْساضی ظًساى اٍیي هاَضز‬ ‫يطة ٍ قتن قطاض هی گیطز ٍ ثِ زًجبل ػسم ضؾیسگی هؿئَالى ظًساى ٍ‬ ‫ًطؾبًسى ثِ هَقغ ٍی ثِ ثیوبضؾتبى ّسی نبثط ربى ذَز ضا اظزؾات‬ ‫هی زّس‪ .‬تٌْب زض ‪ ۰۱‬ؾبل گصقتِ هی تَاى ثِ اؾبهی اکجاطهاحاواسی‬ ‫اهیسضيب هیطنیبفی ػجسالطيب ضرجی حكوت اهلل اهیط ؾبضاى هحاؿاي‬ ‫زکوِ چی حؿي ًبّیس ظّطا کبظوی ػلی ثتطاًای ٍلای اهلل فایاى‬ ‫هحوسی ظّطا ثٌی یؼقَة ٍ اثطاّین لُف اللاْای اهایاطراَازی فاط‬ ‫ٍهحؿي ضٍح االهیٌی هحوس کبهطاًی ٍ غ هطيب ثیب اقبضُ کاطز کاِ‬ ‫زضظًساى ّبی ایطاى ثِ زالیل ًبهؼلَهی ربى ذَز ضا اظ زؾت زازُ اًاس ٍ‬ ‫زضهقبثل هقبم ّبی قًبیی ّیچ فطزی ضا هؿئَل ایي قتلّبی هكتاَک‬ ‫هؼطفی ٍ ثِ هزبظا ًطؾبًسُ اًس‪.‬‬ ‫کویتِ هجبضظُ ثطای آظازی ظًساًیبى ؾیبؾی زض ایطاى ‪ CFPPI‬ثب اػا ى‬ ‫کوپیٌی ‪ 2‬هبِّ ثطای زفبع اظ ربى ٍ ظًسگی ایي ػعیعاى قاواب هاطزم‬ ‫آظازُ ضا ثِ هجبضظُ ػلیِ قتلْبی ًطم ٍ ذبهَـ کِ اًتربة کخیاف ضغیان‬ ‫رْت کن کطزى ّعیٌِ ٍػَاقت ؾیبؾی ایي قجیل قتلْب هیجبقس هیجبقس‬ ‫فطاهی ذَاًس‪ ِ.‬ایي کوپیي ضٍظ پٌذ قٌجِ ‪ ۰۱‬هْط هبُ ‪ ۰۴۳2‬ثطاثاط ثاب‬ ‫‪ ۰۱-۰۱-2۱۰۴‬آغبظ هیكَز‪ .‬ثب قطکت زض گطزّوبیی ّب تاظابّاطا ٍ‬ ‫آکؿیًَْب زض هقبثل ؾفبض ذبًِّبی ضغین اؾ هی ٍهیبزیي قاْاطّاب‬ ‫نسای نسّب ظًساًی ؾیبؾیی ثبقیس کِ زض هؼطو ذُاط اػاسام ًاطم‬ ‫ٍذبهَـ قطاض زاضًس‪.‬‬ ‫ظًساًی ؾیبؾی آظاز ثبیس گطزز‬ ‫هزبظا اػسام الغب ثبیس گطزز‪.‬‬ ‫ؾطًگَى ثبز روَْضی اؾ هی‬ ‫کویتِ هجبضظُ ثطای آظازی ظًساًیبى ؾیبؾی زض ایطاى‪CFPPI‬‬


‫‪6‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر ‪3124‬‬

‫كارزار حمايت از زندانيان سياسي محروم از دارو و درمان‬

‫صذای هحوذ رضا پَرشجرى باشين‬ ‫هحوس ضيب پَضقزطى ‪ ٣۴‬ؾبلِ ثِ اتْبم اقسام ػلیِ اهٌیت کكَض تَّیي ثِ هقسؾب‬

‫ٍ‬

‫تَّیي ثِ ذبهٌِ ای ثِ چْبضؾبل ظًساى هحتَم قسُ اؾت ٍی زض تبضیاد ‪۰۴۱۳٨۱٩٨2۰‬‬ ‫ثبظزاقت قسُ اؾت ٍی زض حبل ربيط زضًساهتگبُ هطکعی کطد هی ثبقس ٍی اظ ؾاٌا‬ ‫کلیِ ٍ ٍضم پطٍؾتب ٍ قٌس ضًذ هی ثطز ٍ ّوچٌیي ایكبى ؾبثقِ ؾتتِ قلجی ًیع زاضًاس‪.‬‬ ‫ًگصاضیس قلجف اظ تپف ثبظ ایؿتس‪------------------------------------------- .‬‬ ‫صذای سعيذ هذًی باشين‬ ‫ؾؼیس هسًى فؼبل هلی‪ -‬هصّجی ٍ پػٍّكگط ارتوبػی کِ زض حبل حبيط زض ًاساهاتاگابُ‬ ‫هطکعی ثٌسض ػجبؼ ظًساًی هی یبقس ثِ قف ؾبل ظًساى هحتَم هی ثبقس ‪ٍ .‬ی زض تبضید‬ ‫‪ ۰۴۳۱٨۰۰٨۰۳‬ثبظزاقت قس ٍ زض زازگبُ ثِ اتْبم اقسام ػلیِ اهٌیت هلی هحتَم گاطزیاس‬ ‫ٍی اظ هجت هكتل کیؿِ نفطازاضز ٍ اظ ایي ثیوبضى ضًذ هی ثطز‪ .‬ثطای ًزب ربى ٍی ٍ‬ ‫آظازی ٍی هتحساًِ ثتَقین‪----------------------------------------------------------------------------.‬‬ ‫صذای دکتر ًادر بابائی باشين‬ ‫زکتط ًبزض ثبثبیی یتى اظ فؼبلیي هلى ٍ هسًى اؾت کِ پؽ اظ حَازث ػبقَضا ٍ زض پاى‬ ‫کوک ثِ یتى اظ قبگطزاًف ‪ $‬اهیس زاًب‪ #‬زؾتگیط ٍ ضٍاًِ ظًساى قس‪ .‬ثابظزاقات ٍی زض‬ ‫تبضید ‪ ۰۴۳2٨۱٣٨22‬اًزبم گطفتِ اؾت‪ٍ .‬ی اظ ؾَى قبيى پیط ػجبؼ ثِ اتْبم »تجالایا‬ ‫ػلیِ ًظبم« ٍ »اذ ل زض ًظن ػوَهی« اظ َطیق قطکت زض تظبّطا ثِ قف ؾابل ٍ‬ ‫ًین حجؽ تؼعیطى ٍ ‪ ۴۳‬يطثِ ق‬ ‫اٍیي هی ثبقس‪ .‬ایكبى ربًجبظ "‪ ۳٣‬رٌ‬

‫هحتَم قس‪ٍ .‬ی زض حبل حبيط زض ثٌس ‪ ۴٣۱‬ظًساى‬

‫ایطاى ٍ ػطا هیجبقٌس ٍ ثب ثیوبضی زیؿک حبزکوط ٍ هكت‬

‫قلجی زؾت ٍ پٌازاِ‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر‪3124‬‬

‫‪5‬‬

‫ًطم هی کٌٌس ٍ ًیع ٍی چٌسیي ثبض زچبض ذًَطیعی زاذلی قسُ اؾت ٍ ّوچٌیي گبُ زچبض تكٌذ هی قَز الظم ثِ شکط اؾات‬ ‫کِ ٍی زٍثبض ؾتتِ ذفیف قلجی ًیع زاقتِ اؾت‪ .‬کوپیي حوبیت اظ ظًساًیبى ثیوبض ‪$‬هحطٍم اظ زاضٍ ٍ زضهبى‪ #‬يوي هاحاتاَم‬ ‫کطزى فكبضّبی ضٍحی ٍ رؿوی ٍاضزُ ثط زکتط ًبزض ثبثبیی زض ظًساى ذَاّبى آظازی ّط چِ ؾطیؼتط ٍی ٍ زیگطاى ظًاساًایابى‬ ‫ؾیبؾی زض ثٌس هی ثبقس‪------------------------------------------------------------------------------ .‬‬ ‫صذای ٍحيذ رٍحبخش باشين‬ ‫ٍحیس ضٍحجرف اظ هؼتطيبى اًتربثب ًٌگیي ضیبؾت روَْضی ؾبل ‪ ۱۱‬اؾت کِ ثِ زلیال‬ ‫قطکت زض ضاّپیوبیی ّبی اػتطايی پؽ اظ اًتربثب ثبظزاقت قسُ ثاَز‪ٍ .‬ی ثاِ اتاْابم‬ ‫ارتوبع ٍ تجبًی ٍ تجلی ػلیِ ًظبم ثِ ظًساى هحتَم قس‪ .‬حتن ٍی ّزسُ هبُ حجؽ تؼعیطی‬ ‫ثَز ٍی پؽ اظ آظازی زض تبضید ّفتن هْط هبُ ؾبل ‪ ۱۳‬ثِ کكَض زاًوبضک هْبرط ًوَز‪ .‬اهب‬ ‫هزسزا ٌّگبم ٍضٍز ثِ ایطاى زض تبضید ثیؿت ٍ یتن تیطهبُ اهؿبل زض فطٍزگبُ ثیي الوالالای‬ ‫اهبم ذویٌی ثبظزاقت ٍ ثِ ثٌس ‪ ۴٣۱‬ظًساى اٍیي هٌتقل قس‪ٍ .‬ی ثط احط يطة ٍ قتن قسیاس‬ ‫اظ ًبحیِ گَـ زچبض آؾیت زیسگی قس ٍ ثِ ّویي زلیل قسض قٌَایی ّط زٍ گَـ ضا تب حسٍز ّفتبز زضنس اظ زؾت زاز ٍ‬ ‫ثؼس اظ آى ثطای ثْجَز قٌَایی ذَز هزجَض ثِ اؾتفبزُ اظ ؾوؼک قسُ اؾت‪ .‬کوپیي حوبیت اظ ظًساًیبى ثیوبض ‪$‬هحطٍم اظ زاضٍ ٍ‬ ‫زضهبى‪ #‬يوي هحتَم کطزى فكبضّبی ضٍحی ٍ رؿوی ٍاضزُ ثط ٍحیس ضٍحجرف زض ظًساى ذَاّبى آظازی ّط چِ ؾطیؼتط ٍی‬ ‫ٍ زیگطاى ظًساًیبى ؾیبؾی زض ثٌس هی ثبقس‪ .‬ثطای ًزب ربى ٍی ٍ آظازی توبهی ظًساًیبى ؾیبؾی ثب ّط ًَع ػقیاسُ فاتاطی‬ ‫هتحساًِ ثتَقین‪------------------------------------------------------------------------------------ .‬‬ ‫صذای دکتر ّاًی یازلَ باشين‬ ‫زکتط ّبًی یبظلَ ‪ ٣۳‬ؾبل ؾي زاضز ٍ زض حبل حبيط زض ثٌس ‪۴٣۱‬ظًساى اٍیي هی ثبقس‪ .‬زکتط‬ ‫یبظضلَ کِ اضزیجْكت ؾبل ‪َ ۳۱‬ی یَضـ هبهَضیي ثِ هٌعلف ثبظزاقت قسُ ثَز اثتاسا ثاِ‬ ‫اتْبم »تجلی ػلیِ ًظبم روَْضی ًٌگیي اؾ هی« زض زازگبُ ثسٍی ‪$‬قاؼاجاِ ‪ 2٩‬زازگابُ‬ ‫اًق ة ثِ ضیبؾت قبيی یحیی پیطػجبؾی‪ #‬ثِ ‪ ۰‬ؾبل ظًساى زض ایطاًكْط ٍ ‪ ۰٣‬ؾبل تجؼیس ثِ‬ ‫ّویي قْطؾتبى ٍاقغ زض رٌَة ایطاى هحتَم قسُ ثَز ًْبیتب زض قؼجِ ‪ ۴٩‬زازگبُ تزسیس‬ ‫ًظط ثِ ضیبؾت قبيی ظضگط ثِ ‪ ۰‬ؾبل ظًساى زض هكْس ٍ ‪ ۰٣‬ؾبل ًفی ثلس ثاِ ایاي قاْاط‬ ‫هحتَم گطزیس‪ .‬اتْبهی کِ زکتط ّبًی یبظضلَ ثبثت آى هحبکوِ ٍ ثِ ایي هزبظا ؾٌگیي هحتَم قسُ » تجلی ػالایاِ ًاظابم‬ ‫روَْضی ًٌگیي اؾ هی« هی ثبقس‪ٍ .‬ی تبکٌَى زٍثبض ػول رطاحی قلت ثبظ اًزبم زازُ ًیبظ ثِ هطاقجتّبی پعقتی زض هطاکاع‬ ‫زضهبًی هزْع ذبضد اظ ظًساى زاضز‪ٍ .‬ی قطاض ثَز ثطای تتویل آظهبیف ّبی پعقتی ٍ پیگیطی زضهابى ذاَزـ زض ضٍظ ‪2۴‬‬ ‫قْطیَض هبُ ثِ ثیوبضؾتبى اػعام قَز اهب پؽ اظ آًتِ ثب انطاض ظًساًجبًبى اٍیي ثطای پَقیسى لجبؼ ظًساى ٍ زؾتجٌس ٍ پابثاٌاس‬ ‫هَارِ قس اظ ازاهِ زضهبى ذَزـ اًهطاف زاز‪ّ .‬بًی یبظضلَ آذطیي ػول رطاحی قلت ثبظ ذَزـ ضا ‪ ۰۱‬ؾبل پیف اًزبم زازُ‬


‫‪6‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر ‪3124‬‬

‫اؾت‪ .‬ثب تَرِ ثِ ایٌتِ ػوط ضگّبی پیًَس قسُ ‪ ۰۱‬ؾبل اؾت ثِ ّویي زلیل ٍی ثبیس تحت هطاقجت پعقک هترهم قلات‬ ‫قطاض گیطز ٍ زض نَض لعٍم هزسزا رطاحی قلت ثبظ ضٍی ٍی نَض گیطز‪” .‬ثِ گفتِ یتی اظ ًعزیتبى ٍی زکتط ّبًی یبظلَ قجل‬ ‫اظ ثبظزاقت زض هٌعل قرهیكبى ّویكِ زؾتگبُ فكبض ذَى زض کٌبضاقبى ثَزُ اؾت ٍلی هؿئَلیي ثٌس ‪ ۴٣۱‬زض ثاسٍ ٍضٍز‬ ‫ّبًی یبظضلَ زؾتگبُ فكبض ذَى ضا اظ ٍی گطفتٌس ٍ حبيط ثِ تحَیل آى ًكسًس‪ .‬ایي زضحبلی اؾت کِ فكبض ذاَى ایكابى زض‬ ‫ًَؾبى اؾت ٍ ًیبظ هجطهی ثِ ایي زؾتگبُ زاضز‪ “.‬ایي ظًساًی ؾیبؾی ًیبظ ثِ هطاقجت ٍیػُ زض ثیوبضؾتبىّبی هزْع زاضز ٍ ثبیاس‬ ‫زض ثیوبضؾتبى ثؿتطی قسُ ٍ یب ثِ هطذهی زضهبًی اػعام قَز‪ٍ .‬ی زض هطزاز هبُ ؾبل ربضی ؾِ هطتجِ راْات آظهابیكاب‬ ‫پعقتی ثِ ثیوبضؾتبى هسضؼ تْطاى هٌتقل قس‪ .‬زکتط ّبًی یبظضلَ اظ ظًساًیبى ؾیبؾی قجل اظ اًق ة ثْوي ‪ّ ٍ ٣۴‬واچاٌایاي‬ ‫زِّ ‪ ٩۱‬هیثبقس ٍ ظهبًی کِ زض اضزیجْكت هبُ ‪ ۰۴۳۱‬ثبظزاقت قس زٍفطظًسـ ثٌبهْبی حبهس یبظضلَ ٍ َّز یبظضلَ ٍ ّوچٌیي‬ ‫ّوؿطـ ثٌبم ًبظی زقتی زض ظًساى زٍضاى هحتَهیت ذَز ضا ؾپطی هیکطزًس‪----------------------------------- .‬‬ ‫صذای پژهاى عبذالحسيي زادُ باشين‬ ‫پػهبى ػجسالحؿیي ظازُ اظ فؼبلیي رٌجف هطزهی ٍ اػتطايی ؾبل ‪ ۱۱‬اؾت ٍی زض تبضیاد‬ ‫ّفتن ذطزاز هبُ ؾبل ‪ ۳2‬ثب یَضـ ٍحكیبًِ اضاظل حتَهتی ثِ هحل کبضـ ثبظزاقت ٍ ثِ‬ ‫ثٌس ‪ ۴٣۱‬ظًساى اٍیي هٌتقل قس‪ .‬زض ظهبى ثبظزاقت هبهَضاى ثِ َطظ ٍحكیبًِ ای ٍی ضا‬ ‫هَضز يطة ٍ قتن قطاض هیسٌّس ثِ نَضتی کِ ٍی اظ ًبحیِ زؾت زچبض قتؿتاگای های‬ ‫قَز ٍ هؿئَلیي ظًساى ّیچگًَِ ضؾیسگی ثِ ٍيؼیت ٍی ًتطزُ اًس‪ٍ .‬ی اظ زضز ظیابز زض‬ ‫ًبحیِ کتف ٍ آضًذ زؾتف ضًذ ظیبزی هی ثطز‪ .‬پػهبى ػجسالحؿیي ظازُ اظ هؼتطيبى پؽ اظ‬ ‫اًتربثب ًٌگیي ‪ ۱۱‬اؾت کِ زض ضاّپیوبیی ‪ 2٣‬ثْوي هبُ ؾبل ‪ ۱۱‬قطکت هی کٌس‪ٍ .‬ی زض ّوبى ضٍظ تَؾٍ هعزٍضاى ؾاپابُ‬ ‫پبؾساضاى ثبظزاقت ٍ پؽ اظ ثبظرَیی اٍلیِ زض پبیگبُ هقساز ٍاقغ زض ذیبثبى آظازی ثِ ثٌس زٍ الف ؾپبُ زض ظًساى اٍیي هٌتقال‬ ‫هی قَز‪ .‬ایي ظًساًی ؾیبؾی پؽ اظ ؾِ هبُ ثب قطاض ٍحیقِ ‪ ٣۱‬هیلیَى تَهبًی آظاز ٍ ثِ نَض غیبثی زض قؼجاِ ‪ 2۱‬زازگابُ‬ ‫اًق ة ثِ ضیبؾت قبيی هقیؿِ هحبکوِ قسُ ٍ ثِ اتْبم تجلی ػلیِ ًظبم ثِ یتؿبل حجؽ تؼعیطی هحتَم های قاَز‪ٍ .‬ی‬ ‫زضحبل حبيط زض حبل گصضاًسى زٍضاى هحتَهیت ذَز زض ظًساى هی ثبقس‪ .‬کوپیي حوبیت اظ ظًساًیبى ثیوبض ‪$‬هحطٍم اظ زاضٍ ٍ‬ ‫زضهبى‪ #‬يوي هحتَم کطزى فكبضّبی ضٍحی ٍ رؿوی ٍاضزُ ثط پػهبى ػجسالحؿیي ظازُ زض ظًساى ذَاّبى آظازی ّاط چاِ‬ ‫ؾطیؼتط ٍی ٍ زیگطاى ظًساًیبى ؾیبؾی زض ثٌس هی ثبقس‪ .‬ثطای ًزب ربى ٍی ٍ آظازی توبهی ظًساًیبى ؾیبؾی ثاب ّاط ًاَع‬ ‫ػقیسُ فتطی هتحساًِ ثتَقین‪.‬‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر‪3124‬‬

‫‪7‬‬

‫قتلّای زًجيرُای‪ ،‬در پٌاُِ بارگاُِ الْی‬ ‫یادداشتی بر رٍایتِ فتحِ یک کشَر‪ ،‬یک جاهعِ‪ ،‬یک فرٌّگ‬ ‫با سراًگشتِ اشارُای بر شليکِ بیپرٍا‪...‬‬ ‫م‪.‬رٍاىشيذ‬ ‫حصفِ فیعیتیِ اًؿبى ّب قبیس یتی اظ ؾْل تاطیاي زمِ‬ ‫زؾت تطیي ٍ کن ّعیٌِ تطیي ضفتبض یک ًاظابم اظ ًاَ ِع‬ ‫هؿتجسـ ثبقس ‪.‬‬ ‫ًظبمّب ٍ حتَهت ّبی ظیبزی اظ ایي قایاَُ اؾاتافابزُ‬ ‫کطزُاًس ٍآى ضا ثِ ػٌَاى یتی اظ ضاُّابی ضؾایاسى ثاِ‬ ‫هقهَز هیزاًٌس ‪ .‬قیَُ ای کِ حساقل زض ”هیبى هاس “‬ ‫تًویٌی ثطای حجب ٍ هبًسگبضی حبکوبىِ تطؼ ذَضزُای‬ ‫اؾت کِ ثِ ؾبزگی هیتَاى گفات اظ ازاضُ ی افاتابضِ‬ ‫ربهؼِای کِ ثط آى حتَهت هیکٌٌس ػبرع هبًسُاًس ٍ قًیِ ضٍقي اؾت کاِ‬ ‫ػزعِ ایي ًَع حتَهتّب ّن اظ آى ضٍؾت کِ زض ََلِ تبضید – ّوگی‪ -‬قطایٍِ‬ ‫ٍیػُ ٍ هكتطکی زاقتِاًس‪:‬‬ ‫‪ # ۰‬اؾتجساز ذَزکبهگی ٍ ثطًتبفتي ّیچگًَِ اًتقبز اػاتاطاو ٍ تافاتاط ٍ‬ ‫اًسیكِای رع آًچِ ذَز هیذَاٌّس ٍ هیاًسیكٌس ‪.‬‬ ‫‪ # 2‬حتَهتِ ذَز ضا ثِ ًَػی ذبل ٍ هتوبیع اظ زیگطاى زاًؿتي ذَاُ اظ ًاَعِ‬ ‫زیٌی ذَاُ اظ ظاٍیِی ؾیبؾی ٍ ثِ انُ ح پَلیتیتبل ‪(political) .‬‬ ‫ل‬ ‫ی ذَز ذَاُ تؼهات زض قاتا ِ‬ ‫ٍ ًظب ِم فتط ِ‬ ‫‪ # ۴‬تؼهت ذبل زاقتي زض ثؿ ِ‬ ‫ؾیبؾی ثیطًٍی ٍ زض قجبلِ قجبیلِ زیگط ذَاُ زض ًَعِ رْبًجیٌی ٍ هصّجی ‪ٍ ...‬‬ ‫زضؾت ثِ قتلِ ؾبزُ قسُای کِ ّوِی آًْب ذَز ضا ثِ ًَػی ًظطکطزُ ذبل‬ ‫هتفبٍ ٍ هتوبیع اظ زیگاطاى تهاَض های کاٌاٌاس ‪$ .‬قاعافای ّایاتالاط‬ ‫ذبهٌِای‪ً...‬وًَِّبی هؼبنط ٍ هؼبنطِ آى ّؿتٌس‪#‬‬ ‫‪ً #۳‬قُِی اقتطاک ٍ ت قیِ هْنِ ایٌگًَِ ًظبمّب گَیب زضؾت زض ّویي ربؾت‬ ‫کِ‪ّ :‬یچتسام اظ آًْب یب تبضید ًرَاًسُاًس ٍ یب ذَز ضا ثیطٍى اظ هحسٍزُی تبضید‬ ‫هی زاًٌس یؼٌی کِ اًگبض تبضید ٍ قًبیبی هحتَمِ تبضیری ًِ ثط آًْب ربضی اؾت‬ ‫ٍ ًِ حتَهتِ آًْب ضا قبهل هیقَز یک رَض آلعایوطِ ذَزذَاؾتِ ‪...‬‬ ‫پؿٌسِ چٌیي حتَهت ّبیی ًساًؿتي اؾت ٍ نس الجتِ زٍضی اظ زاًؿتي زٍضی‬ ‫اظ زاًؿتي ّن ثطای ذَز ٍ ّن ثطای ربهؼِای کِ ثط آى حتَهت هیکٌٌس ٍ‬ ‫ی آًچِ قطاض اؾت اتفب ثایافاتاٌاس کاواک‬ ‫آلعایوطی کِ ثِ آًْب زض فطاهَق ِ‬ ‫هیضؾبًس ‪.‬‬ ‫‪ # ٣‬اقتطاکِ زض ایي تفتط کِ‪ً :‬جَزىِ افطاز کن ذُط تط اظ ثَزىِ آًْب اگط چِ زض‬ ‫حجؽ ٍ ثٌس اؾت پؽ ؾبزُتطیي ٍ حساقل زض کَتبُ هس کن ّعیٌِ تاطیاي‬ ‫ى‬ ‫ی افاطاز ٍ پابک کاطز ِ‬ ‫ف فیعیت ِ‬ ‫ت هؿتجس حص ِ‬ ‫چبضُ ثطای حجب ِ یک حتَه ِ‬ ‫نَض هؿئلِ ای ثِ ًبمِ اپَظیؿیَى هی تَاًس ثبقس اپَظیؿیًَی گؿتطُ َایاف‬ ‫ّن اظ لحبِِ ؾیبؾی ‪ -‬فطٌّگی ٍ ّن اظ ظٍایبی زیٌی ٍ هصّجی حصفِ ”آًچِ‬ ‫اظ هي ٍ ثب هي ًیؿت‪“.‬‬ ‫زض ایٌگًَِ حتَهت ّب تٌْب یک ایسئَلَغی یک تفتط یک زیسگبُ یک حاطف‬ ‫ی ذَز ًكؿتِ ٍ ّوگبى ضا ّاواچاَى ذاَز‬ ‫یک ًفط ّؿت کِ زض ثبضگب ُِ الْ ِ‬ ‫هی ذَاّس تهَض ٍ تفتطی غیط اظ ایي ًوی تَاًس ٍ ًجبیس ٍرَز زاقتِ ثبقس تاب‬ ‫حبکن ضا ٍ ًظبمِ حبکن ضا ثِ چبلف ثتكس حتی زض اثتسایی تطیي ًَعِ ثطذَضزّب‬

‫چیعی رع ثبالی ّطم ًوی تَاًس زض ًظ ِط اؾتجسازیبى ٍرَز زاقتاِ ثابقاس ٍ‬ ‫ّویي ربؾت کِ آلعایوطِ ذَز ذَاؾتِ ثِ کوک هیآیس کِ ‪ :‬ایاي ّاطم ثاط‬ ‫پبیِ ّبیی ثِ ًبم هطزم ثٌب قسُ اؾت ٍ اؾتجساز ًِ هیثیٌس ًِ هیذَاّس کِ آى‬ ‫ضا ثجیٌس ‪.‬‬ ‫‪ً # ٩‬قُِ ی زیگطِ اقتطاکِ ایٌگًَِ حتَهت ّب ذُطًبک زاًؿتاي ٍ زقاواي‬ ‫پٌساقتيِ ”ّط چیعی“ غیط اظ ” چیعِ حتَهت“ اؾت‪ .‬ایي ”چیاع“ ثاِ قاس‬ ‫گؿتطزُ َیف هتٌَع ٍ ثب ّط ًبم ٍ زض ّط قتل ٍ قوبیلی زقوي تالاقای ٍ‬ ‫ذُبة هی قَز ٍ الجتِ ثطای چٌیي ًظبهی ایي تؼطیف چٌساى تؼطیفِ ثیضاّی‬ ‫ّن ًیؿت چطا کِ ّط چیعی ّط ”ضفتبضی“ ّط ”تفتطی“ ّط ًَع ”ًگابُ یاب‬ ‫اًسیكِای“ ذَزثِذَز هیتَاًس قتلی اظ تًبز ضا زض قجبلِ چٌیي ًظابهای ثاِ‬ ‫ذَز ثگیطز گبُ حتی اظ آًزب کِ چٌیي حتَهتّبیی ثِ ّط چیعِ غیط اظ ذاَز‬ ‫هزبلِ تٌفؿی ؾبزُ ٍ زض ذلَ ّن ًوی زٌّس ثی ّیچ ثطًبهِ یاب تاساضکای‬ ‫هیتَاًس ًقُِی ضٍثِضٍی ًظبم ٍ زض ربیگبُ زقوي قطاض ثگیطز ‪.‬‬ ‫ثطای چٌیي ًظبهی العاهب اؾلحِ کكیسى هؼٌبیف زقوٌی ًیؿت ایاٌاگاًَاِ‬ ‫ًظبمّب اؾبؾب ”ثَزىِ چیعِ غیط اظ ذَز“ ضا ههسا ِ ”زقوٌی“ هیزاًٌس ٍ اظ ایاي‬ ‫ق َاجایاؼای‬ ‫ضٍؾت کِ زض پطٍغُ ی زضاظ هس ِ ذَز ” حصفِ فیعیتی“ ضا حا ِ‬ ‫ثسیْی ٍ الجتِ قبًًَیِ ٍ ػلیالؿَیِای ثطای ذاَز تالاقای های کاٌاٌاس ‪.‬‬ ‫ل هربلفابى ثاراَاًایاس ٍ ثكاٌاَیاس ٍ‬ ‫‪ $‬ؾريضاًی ّبی ذویٌی ضا زض قجب ِ‬ ‫ؾريضاًیّبی ر زِ زُضزاًِ اـ ذلربلی‪ ٍ #‬اهب‪ :‬ثب ػٌبیت ثِ ّویي هقاسهاِ ی‬ ‫کَتبُ هیتَاى چٌس ًبمِ تبضیری ضا کِ اتفبقب ثِ قس ّن زض هحسٍزُی تابضیاد‬ ‫قطاض گطفتِ اًس ثِ یبز آٍضز هؿتجساًی کِ قبیس زض ایي هزبلِ کَتبُ ًیابظی ثاِ‬ ‫ؾیبُ کطزىِ نفحِ ثب ًبهكبى ًجبقس ‪...‬‬ ‫ٍ اهب ثؼس‪:‬‬ ‫ثی ّیچ قطح ٍ تفهیلی آًچِ هیآیس ًبمِ کؿبًیاؾت کِ کوی ثب یبضی حبفظِ‬ ‫ٍ کوی ثب کوک زٍؾتبى ٍ هُجَػب ٍ ‪ ...‬تحتِ ػٌَاىِ ”هطگّبی هكتَک“ ٍ‬ ‫”قتلّبی ظًزیطُای“ زض ؾبل ّبی اذیط زض ایطاى اتفب افتبزُ اؾات حاصف‬ ‫فیعیتی ثِ ّعاض ػلت ٍ تحتِ ّعاض ًبهی کِ ّطگع اربظُی پیگیطی ٍ کٌاتابـ‬ ‫زض هَضزقبى زض ایطاى زازُ ًكس ٍ ثی ّیچ قک ٍ قجِْای ذسایگبىِ ًكؿتاِ‬ ‫زض ثبضگبُِ الْی آقبی ػلی ذبهٌِ ای ثبیس ثِ توبهی پبؾرگَی یک یکِ چطاییِ‬ ‫ّوِ ی ایي هطگ ّبیی ثبقس کِ اظ ؾَی ذسایف ثطای هطزم ایطاى ثِ اضهاغابى‬ ‫آٍضزُ اؾت‪ .‬تبضید هی گَیس‪ :‬تحطیطِ ًْبییِ تبضید ضا ّویكِ هطزماًس کِ اًزابم‬


‫‪8‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر ‪3124‬‬

‫هیزٌّس ثطای حجت زض حبفظِی هكتطکِ رْبى ّیچَقت زیط ًیؿت ‪...‬‬ ‫ثركی اظ رٌبیب ػلی ذبهٌِای ‪#2$‬‬ ‫ثطذی اظ کكتِ قسگبى قتل ّبی ظًزیطُ ای‬ ‫‪-۰‬زکتط کبظن ؾبهی زثیطکل ربهب زض ‪ ۴۱‬آثبى ‪ ٩۱‬زض تاْاطاى ثاِ زؾات‬ ‫هبهَضاى اهٌیتی زض هحل کبض ذَز ٍ زض ثطاثط چكوبى ّوؿطـ ثب يطثب چبقَ‬ ‫ثِ قتل ضؾیس‪ .‬تَيیح ‪ :‬قبتل زکتط ؾبهی ذَزـ ضا زض یتی اظ حاوابم ّابی‬ ‫ػوَهی اَّاظ زاض هی ظًس‪$‬ظبّطا‪ #‬ثب ًجف قجط هؼلَم هیقَز قبتلِ زکتط ؾبهای‬ ‫قجل اظ زاض ظزى کكتِ قسُ ٍ ثؼس زض حوبم ثِ زاض آٍیرتِ قسُ ایي یؼٌی ‪#...‬‬ ‫‪ -2‬زکتط تقی تفتی ّوؿط ٍ زٍ فطظًسـ ‪$‬ؾبل‪ # ۴2‬زض ذیبثبى پبؾساضاى ٍ زض‬ ‫هٌعل هؿتًَی ذَز کكتِ قسًس‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ػلی اکجط ؾیطربًی ‪$‬آشض ‪ًَ # ۴۴‬یؿٌسُ هؼطٍف ٍ ذبلق يحبک هابضزٍـ‬ ‫زض ‪ 22‬اؾفٌس ‪ ۰۴۴2‬ذَضقیسی تَؾٍ ٍظاض اَ ػب ثبظزاقت قس ٍ زض ‪٩‬‬ ‫آشض ‪ ۴۴‬زض ظًساى اَ ػب ‪$‬تَحیس‪ #‬تَؾٍ قیبف پتبؾین ثِ قتل ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ -۳‬قوؽ السیي اهیطػ یی ‪$‬هطزاز ‪ّ #۴۴‬وتبض ظًسُیبز زکتطهحوس ههاس ٍ‬ ‫ًرؿتیي ؾفیط روَْضی اؾ هی پؽ اظ اًق ة زض فطاًؿِ ٍ اظ ضّجطاى رجْاِ‬ ‫هلی ایطاى زض احط یک تهبزف هكتَک ثِ قتل ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ -٣‬کكیف زیجبد ٍ کكیف هیتبئیلیبى ‪$‬هطزاز ‪ # ۴۴‬پؽ اظ ضثَزُ قاسى ثاِ‬ ‫قتل ضؾیسًس ٍ رٌبظُ قُؼِ قُؼِ قسُ آًْب کِ زض یک فطیعض ًگْساضی هیقس‬ ‫ثؼسّب کكف قس‪ .‬ثب تطتیت زازى یک ًوبیف اهٌیتی ؾِ زذتط ػًَ ؾابظهابى‬ ‫هزبّسیي ذلق هؿئَل ایي قتلّب اػ م قس!‬ ‫هحوستقی ظّتبثی ‪$‬زی ‪ #۴۴‬هَضخ ٍ ظثبىقٌبؼ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬هؼهَهِ ههس ‪$‬پبییع ‪ ًَُ # ۴۴‬زکتط ههاس قابتا ى زض ذابًاِ ٍی‬ ‫زؾتّبیف ضا ثؿتِ ٍ قتٌزِاـ زازًس‪ .‬ؾپؽ پبضچِای ثِ حلق اٍ فطٍکطزُ ٍ‬ ‫اٍ ضا ثِ قتل ضؾبًسًس‪ .‬چوساى ٍی ٍ هساضک قرهی زکتط ههس پؽ اظ قتال‬ ‫ٍی ًبپسیس قس‪.‬‬ ‫‪ -۴‬ظّطُ ایعزی ‪ # ۴۴$‬اظ زاًكزَیبى پعقتی زاًكگبُ تْطاى ثَز‪ٍ .‬ی ثِ ػالات‬ ‫زگطاًسیكی ثِ قتل ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ -۱‬احوس هیطػ یی ‪$‬آثبى ‪ # ۴۳‬زض زٍم آثبى اظ هٌعل ذابضد قاس ٍ زیاگاط‬ ‫ثبظًگكت‪ .‬رؿس ٍی زض یتی اظ کَچِّبی قْط انفْبى کكف قس‪.‬‬ ‫‪ -۳‬اقطفالؿبزا ثطقؼی ‪$‬اؾفٌس‪ #۴۳‬زض ذبًِ ذَز زض قن ثِ قتل ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ -۰۰ ٍ ۰۱‬هَلَی ػجسالولک ه ظازُ ٍ هَلَی روكیسظّی ‪$‬ؾبل ‪ّ #۴۳‬ط زٍ‬ ‫ؾٌی هصّت ٍ اظ هتفتطاى اّل ؾٌت ثَزًس کِ زض کطاچی پبکؿتابى کكاتاِ‬ ‫قسًس‪ .‬هَلَی ػجسالولک پیف اظ قتل زض ایطاى ظًساًی ثَز‪.‬‬ ‫‪ -۰۴ ٍ ۰2‬هبهَؾتب فبضٍ فطؾبز ٍ هبهَؾتب هحوس ضثیؼی ‪$‬ؾبل ‪ّ #۴۳‬اط زٍ‬ ‫ؾٌی هصّت ثَزًس‪ .‬هحوس ضثیؼی اهبم روؼِ کطهبًكبُ ثَز کِ ثب تعضیق آهپَل‬ ‫َّا کكتِ قس‪ .‬فبضٍ فطؾبز ًیع زض تجؼیسگبُ ذَز ثِ ّوبى ضٍـ ثاِ قاتال‬ ‫ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ -۰۳‬زکتط احوس نیبز ‪$‬ثْوي ‪ #۴۳‬اظ هتفتطاى اّل ؾٌت پؽ اظ ثبظگكت اظ‬ ‫ؾفط زض فطٍزگبُ ثٌسضػجبؼ تَؾٍ زٍ تي زؾتگیط ٍ چٌس ضٍظ ثؼس رؿاس ٍی‬ ‫زض فلتِ هیٌبة ایي قْط کكف قس‪.‬‬

‫ؾیس هحوَز هیساًی ثِ ّوطاُ زٍ تي زیگط ‪$‬فطٍضزیي ‪ّ #۴٩‬وگی ؾبکي هكْس‬ ‫ثَزًس ٍ پؽ اظ ذبضد قسى اظ هحل کبض یب هٌعل ثِ قتل ضؾیسًس‪.‬‬ ‫‪ -۰۴‬کكیف هحوس ثبقط یَؾفی ‪$‬ضٍاىثرف‪$ #‬هْط ‪ # ۴٣‬زض ؾبضی ثاِ قاتال‬ ‫ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ -۰۱‬غفبض حؿیٌی ‪$‬آثبى ‪ #۴٣‬زض آپبضتوبى ذَز زض تْطاى کكتِ قس‪.‬‬ ‫‪ -۰۳‬ؾیبهک ؾٌزطی ‪$‬آثبى ‪ٍ #۴٣‬ی زض ‪ ۰۴‬آثبى زض ‪ 2۱‬ؾبلگی ٍ زض آؾتبًاِ‬ ‫اظزٍارف کكتِ قس‪.‬‬ ‫‪ -2۱‬زکتط احوس تفًلی ‪$‬زی ‪ # ۴٣‬هحقق ًَیؿٌسُ ٍ اؾتبز زاًكگبُ ثَز‪ٍ .‬ی‬ ‫زض ‪ 2۳‬زی هبُ زض ضاُ ذبًِ ًبپسیس قس‪ .‬رٌبظُ ٍی ّاوابى قات زض کاٌابض‬ ‫اتَهجیلف کكف قس‪ .‬روزوِ اـ قتؿتِ ٍ اؾترَاى ّبی پب ٍ زؾتف اظ راب‬ ‫زضآٍضزُ قسُ ثَز‪ٍ .‬ی پیگیط پطًٍسُ تطٍض ”ضيب هظلَهبى“ ثَز‪.‬‬ ‫‪ - 2۰‬هٌَچْط نبًؼی ٍ فیطٍظُ ک ًتطی ‪$‬ثْوي ‪ .# ۴٣‬نبًؼی کبضهٌسی کِ ثاط‬ ‫ضٍی اؾٌبز ثٌیبز هؿتًؼفبى کبض هی کطز ثِ ّوطاُ ّوؿطـ زض ‪ 2۱‬ثاْاواي‬ ‫ضثَزُ قسًس‪.‬‬ ‫‪ -22‬اثطاّین ظالظازُ ‪$‬اؾفٌس ‪ًَ # ۴٣‬یؿٌسُ ٍ ضٍظًبهًِگبض ٍ ًبقط زض ‪ ٣‬اؾفٌاس‬ ‫هبُ ضثَزُ قس ٍ زض فطٍضزیي ‪ ۴٩‬ثِ قتل ضؾیس‪ .‬ؾیٌِ ٍ پكت اٍ ضا ثب ‪ ۰٣‬يطثِ‬ ‫چبقَ پبضُ کطزُ ثَزًس‪.‬‬ ‫‪ -2۴‬فطظیٌِ هقهَزلَ ٍ ذَاّطظازُاـ قجٌن حؿیٌی ‪$‬آثبى ‪ #۴٣‬ثاب ياطثاب‬ ‫چبقَ کكتِ قسًس‪.‬‬ ‫‪ -2۳‬پیطٍظ زٍاًی ‪$‬قْطیَض ‪ًَ # ۴۴‬یؿٌسُ ٍ فؼبل ؾیبؾی ٌَّظ احطی اظ ٍی ثِ‬ ‫زؾت ًیبهسُ ٍلی زازگبُ ضؾیسگی ثِ پطًٍسُ قتلّبی ظًزیطُای ًبم ٍی ضا ًیع‬ ‫زض پطًٍسُ حجت کطزُ اؾت‪.‬‬ ‫‪ - 2٣‬حویس حبریظازُ ٍ کبضٍى پؿط ‪ ۳‬ؾبلِاـ زض ‪$‬قْطیَض ‪ٍ #۴۴‬ی زض ؾی‬ ‫ٍ یتن قْطیَض زض ؾي ‪ ۳۴‬ؾبلگی ثِ ذبَط اقؼبض هلی کِ هیؾطٍز زض حبلای‬ ‫کِ پؿطـ ضا زض آغَـ زاقت ثب ‪ 2۴‬يطثِ چبقَ ثِ قتل ضؾیس‪ .‬ثِ کبضٍى ًایاع‬ ‫‪ ۰٣‬يطثِ کبضز ٍاضز قسُ ثَز‪.‬‬ ‫‪ -2٩‬زاضیَـ ٍ پطٍاًِ فطٍّط ‪$‬اٍل آشض ‪ #۴۴‬زثیطکل حعة هلت ایطاى‪ .‬ایي ظٍد‬ ‫فؼبل ؾیبؾی ثب ‪ 2٣ ٍ ۰۱‬يطثِ چبقَ زض هٌعل ذَز ثِ قتل ضؾیاسًاس‪ .‬لاَاظم‬ ‫قرهی ٍ هساضک آًبى تَؾٍ ٍظاض اَ ػب ثطزُ قس‪.‬‬ ‫‪ -2۴‬هحوس هرتبضی ‪$‬آشض ‪ # ۴۴‬قبػط ٍ ًَیؿٌسُ اظ فؼبالى کبًَى ًَیؿٌسگابى‬ ‫پؽ اظ ضثَزُ قسى ثب ٌَبة ذفِ قس‪.‬‬ ‫‪ -2۱‬هحوس رؼفط پَیٌسُ ‪$‬آشض ‪ # ۴۴‬هتطرن ٍ اظ فؼبالى کبًَى ًاَیؿاٌاسگابى‬ ‫هبًٌس هحوس هرتبضی ثِ قتل ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ -2۳‬احوس هیطیي نیبز ‪$‬زی ‪ #۴۴‬اؾتبز زاًكگبُ‪.‬‬ ‫‪ -۴۱‬حؿیي قبُروبلی ‪$‬هطزاز ‪ٍ #۴۴‬ی یک هؿلوبى هؿیحی قسُ ثَز‪.‬‬ ‫‪ -۴۰‬کكیف ّبپیک َّؾپیبى ‪$‬هطزاز ‪ #۴2‬زض کطد ثِ قتل ضؾیس‪.‬‬ ‫‪ -۴2‬قید هحوس يیبیی ‪$‬زی ‪ #۴۴‬اهبم روؼِ ثٌسضػجبؼ‪.‬‬ ‫‪ -۴۴‬زکتط روكیس پطتَی ‪$‬زی ‪ # ۴۴‬هترهم ثیوبضیّبی قلجی ٍ پاعقاک‬ ‫احوس ذویٌی ثَز‪ .‬اٍ زض هٌعل ذَز زض ّوؿبیگی هٌعل ضییؽ روَْض ثِ قتل‬ ‫ضؾیس‪.‬‬

‫‪ -۰٣‬زکتط ػجسالؼعیع هزس ‪ #۴٣$‬اؾتبز زاًكگبُ ظاّساى اظ پیطٍاى هصّت تؿٌي‬ ‫ثَز‪ٍ .‬ی پؽ اظ ؾرٌطاًی اًتقبزی اظ هزوَػِ تلَیعیًَی اهبم ػلی ضثَزُ قاس‪.‬‬ ‫ذَزضٍی اٍ زض کٌبض اَ ػب اؾتبى ٍ رٌبظُ اٍ زض ظاّساى کكف قس‪.‬‬

‫‪ - ۴٣‬هٌْسؼ کطین رلی ٍ فبَوِ اهبهی ‪$‬زی ‪#۴۴‬‬

‫‪ -۰٩‬رَاز ؾٌب ‪$‬قْطیَض ‪ #۴٣‬ر ل هتیي ‪$‬هْط ‪ #۴٣‬ظّطا افتربضی ‪$‬آشض ‪#۴٣‬‬

‫‪ -۴٩‬فبَوِ قبئن هقبهی ؾطهْوبًساض َّاپیوب ‪$‬ظهؿتبى ‪#۴٩‬‬

‫‪ - ۴۳‬رَاز اهبهی ٍ ؾًَیب آلیبؾیي ‪$‬زی ‪#۴۴‬‬


‫‪9‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر‪3124‬‬

‫هي صذای اٍ ّستن‬ ‫قوی نلَاتی‬

‫زذتطی رَاى ٍ ظیجب‬ ‫ثب ّعاض ٍ یک ضٍیب‬ ‫ظًساًیؿت زض قْطهب‬ ‫پطًسُ پط کٌسُ ؾت‬ ‫ثب زؾت ٍ پبی قتؿتِ‬ ‫هیگي کِ حتوف ؾٌگیٌِ‬ ‫زض ظًساى اٍیٌۀ‬ ‫هي نسای اٍ ّؿتن‬ ‫اهب ثب ٍاغ ُ ّبی تبظُ‬ ‫آًْن زض یک تطاًِ‬ ‫هطزم قوب ثسًٍیس کِ ایطاى یک ظًساًِ‬ ‫ظیي ضٍ‪ ٨‬ثیؿت غٍئي اهؿبل‬ ‫ثطاثط ثب ؾی ذطزاز‬ ‫یک ضٍظ رْبًیؿت‬ ‫زفبع اظ ظًساًی ؾت‬ ‫ایي ثبٍض قكٌگی ؾت‬ ‫اگط هب یتی ثبقین‬ ‫ّوچَى آة زضیبّب‬ ‫هَرْبی تبظُ ثبقین‬ ‫زض ضٍیبی آظازی‬ ‫ثب ّن ثیگن تطاًِ‬ ‫ظًسگی حق ّوِ ؾت‬ ‫ثب لجرٌس زٍثبضُ‬ ‫ػَاَف ػطیبًین‬ ‫ّوگبم ثب ظًساًی‬ ‫چیطُ ثط ّط ًب کبهی‬ ‫اظ ثطای ضّبیی‬ ‫‪#۴$‬هب قوغ ًَافطٍظًین‪.‬‬ ‫رَاًی ؾت ثب ٍقبض‬ ‫ثب زاًف ٍ اثتتبض‬ ‫هیگي کِ یک زاًكزَؾت‬ ‫ؾٌف ثیؿت ٍ زٍ ؾبلِ‬ ‫چٌس ضٍظیؿت گطفتٌف‬

‫ّیچ کؽ ذجط ًساضُ‬

‫هَرْبی تبظُ ثبقین‬

‫یک ضٍظ رْبًیؿت‬

‫هبزضـ گفتِ گَیب زض قعلحهبضُ‬

‫زض ضٍیبی آظازی‬

‫زفبع اظ ظًساًی ؾت‬

‫هي نسای اٍ ّؿتن‬

‫ثب ّن ثیگن تطاًِ‬

‫ایي ثبٍض قكٌگی ؾت‬

‫اهب ثب ٍاغُ ّبی تبظُ‬

‫ظًسگی حق ّوِ ؾت‬

‫اگط هب یتی ثبقین‬

‫آًْن زض یک تطاًِ‬

‫ثب لجرٌس زٍثبضُ‬

‫ّوچَى آة زضیبّب‬

‫هطزم قوب ثسًٍیس کِ ایطاى یک ظًساًِ‬

‫ػَاَف ػطیبًین‬

‫هَرْبی تبظُ ثبقین‬

‫ظیي ضٍ‪ ٨‬ثیؿت غٍئي اهؿبل‬

‫ّوگبم ثب ظًساًی‬

‫زض ضٍیبی آظازی‬

‫ثطاثط ثب ؾی ذطزاز‬

‫چیطُ ثط ّط ًب کبهی‬

‫ثب ّن ثیگن تطاًِ‬

‫یک ضٍظ رْبًیؿت‬

‫اظ ثطای ضّبیی‬

‫ظًسگی حق ّوِ ؾت‬

‫زفبع اظ ظًساًی ؾت‬

‫‪#۴$‬هب قوغ ًَافطٍظًین‪.‬‬

‫ثب لجرٌس زٍثبضُ‬

‫ایي ثبٍض قكٌگی ؾت‬

‫اًٍكت ذَزم زیسهف‬

‫ػَاَف ػطیبًین‬

‫اگط هب یتی ثبقین‬

‫زض گصض اظ یک کَچِ‬

‫ّوگبم ثب ظًساًی‬

‫ّوچَى آة زضیبّب‬

‫کِ تبضیک ٍ ثي ثؿتِ‬

‫چیطُ ثط ّط ًب کبهی‬

‫هَرْبی تبظُ ثبقین‬

‫هی ضفت ثِ تٌْبیی‬

‫اظ ثطای ضّبیی‬

‫زض ضٍیبی آظازی‬

‫یک هطز زل قتؿتِ‬

‫هب قوغ ًَافطٍظًین‪.‬‬

‫ثب ّن ثیگن تطاًِ‬

‫چكوْب هِ آلَزُ ٍ ثی قطاض‬

‫ظًسگی حق ّوِ ؾت‬

‫هی گفت چبضُ ًساضُ‬

‫ثب لجرٌس زٍثبضُ‬

‫ّوؿطـ زض ظًساًِ‬

‫ػَاَف ػطیبًین‬

‫ثِ رطهف یک اًسیكِ‬

‫ّوگبم ثب ظًساًی‬

‫هطزم قوب ثگیي؟ ایي کزبی اًهبفِ‬

‫چیطُ ثط ّط ًب کبهی‬

‫هي نسای اٍ ّؿتن‬

‫اظ ثطای ضّبیی‬

‫اهب ثب ٍاغُ ّبی تبظُ‬

‫‪#۴$‬هب قوغ ًَافطٍظًین‪.‬‬

‫آًْن زض یک تطاًِ‬

‫ًَقتي ضٍظًبهِ ّب‬

‫هطزم قوب ثسًٍیس کِ ایطاى یک ظًساًِ‬

‫زاؾتبى ثبًَیی ضا‬

‫ظیي ضٍ‪ ٨‬ثیؿت غٍئي اهؿبل‬

‫کِ ػبقق ظًسگیؿت‬

‫ثطاثط ثب ؾی ذطزاز‬

‫ثِ رطم یک لجرٌس‬ ‫ثِ رطم ػكق تبظُ‬ ‫قف ؾبلِ کِ ظًساًِ‬

‫قتلّای زًجيرُای‪ ،‬در پٌاُِ بارگاُِ الْی‬

‫حتوف قُؼی قسُ‬ ‫گَیب کِ ؾٌ‬

‫ؾبضُ‬

‫هي نسای اٍ ّؿتن‬

‫‪ -۴۴‬زکتط ف ح یعزی ‪$‬ظهؿتبى ‪ #۴۴‬پعقک آیتاهلل هٌتظطی کِ زض رلاَی‬ ‫چكوبى فطظًسـ ثِ قتل ضؾیس‪.‬‬

‫اهب ثب ٍاغُ ّبی تبظُ‬

‫‪ -۴۱‬ؾؼیس قیسی اظ پطؾٌل ًیطٍی َّایی رٌبظُ اٍ کِ ثب ‪ ۴۱‬يطثِ چبقَ ثِ‬ ‫قتل ضؾیسُ ثَز زض ؾؼبز آثبز پیسا قس‪.‬‬

‫هطزم قوب ثسًٍیس کِ ایطاى یک ظًساًِ‬

‫‪ -۴۳‬حؿیي ؾطقبض ذَاًٌسُ ایطاًی ثِ رطم ذَاًسى تحطیکآهیع ”ای ایاطاى‬ ‫ای هطظ پطگْط“ ٍ زٍؾتی ثب ؾؼیسی ؾیطربًی زؾتگیط ٍ هَضز قتٌزِ قطاض‬ ‫گطفت ثِ ََضی کِ حبفظِ ذَز ضا اظ زؾت زاز‪ٍ .‬ی ضا زض آثبزاى ضّب کاطزُ‬ ‫ٍ زض تهبزفی ؾبذتگی ثِ قتل ضؾیس‪.‬‬

‫آًْن زض یک تطاًِ‬ ‫ظیي ضٍ‪ ٨‬ثیؿت غٍئي اهؿبل‬ ‫ثطاثط ثب ؾی ذطزاز‬ ‫یک ضٍظ رْبًیؿت‬ ‫زفبع اظ ظًساًی ؾت‬ ‫ایي ثبٍض قكٌگی ؾت‬ ‫اگط هب یتی ثبقین‬ ‫ّوچَى آة زضیبّب‬

‫‪ -۳۱‬ذؿطٍ ثكبضتی ‪$‬پبییع ‪ # ٩۳‬رٌبظُ ٍی زض قْط کي کكف قاس‪ .‬اٍ ثاب‬ ‫قلیک گلَلِای ثِ هغعـ ثِ قتل ضؾیسُ ثَز‪.‬‬ ‫‪ -۳۰‬هٌْسؼ حؿیي ثطاظًسُ ‪$‬زی‪ #۴۴‬پؽ اظ تطک رلؿِ قطآى زض تابضیاد‬ ‫‪ ۰2‬زی هبُ زض قْط هكْس ضثَزُ قس‪ .‬رٌبظُ ٍی ؾِ ضٍظ ثؼس زض ذایابثابى‬ ‫فلؿُیي هكْس کكف قس‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر ‪3124‬‬

‫سز خطي اس اخبار سندانيان سياسي‬ ‫تْيِ ٍ تٌظين‪ :‬عليرضا رشيذی‬

‫ضٍظ قٌجِ ‪2۱‬هْطهبُ ‪ ۳2‬قف ظًساًی ؾیبؾی ثٌس ‪ ۴٣۱‬اٍیي اظ ظًاساى‬ ‫آظاز قسًس‪ .‬فطظاز ضٍحی ثْبزض ػلیعازُ ههُفی ثبزکَثِ ای هاحاواس‬ ‫اؾحب آثبزی ػلی ًؼوتی ٍ هحوسٍلی غ م ًػاز اظ ظًساى اٍیاي آظاز‬ ‫قسًس‪ّ .‬وچٌیي حبهس ظٍزی” فؼبل ؾیبؾی زض حبلی کِ ؾاِ هابُ اظ‬ ‫زٍضاى هحتَهیتف ثبقی هبًسُ ثَز اظ ظًساى هْبثبز آظاز قس‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫حتن ػوبز ثْبٍض اظ ‪ ۰۱‬ؾبل ثِ ‪ ۴‬ؾابل حاجاؽ‬ ‫تؼعیطی کبّف یبفت‬ ‫ػوبز ثْبٍض زض ‪ 22‬اؾفٌس ‪ ۱۱‬ثبظزاقت ٍ اظ ؾَی‬ ‫قؼجِ ‪ ۰٣‬زازگبُ اًق ة ثِ اتْبم تجلیا ػالایاِ‬ ‫ًظبم ٍ اقسام ػلیِ اهٌیت ٍ ػًَیت زض ًاْاًات‬ ‫آظازی ثِ ‪ ۰۱‬ؾبل حجؽ تؼعیطی هحتاَم قاس‪.‬‬ ‫ٍی ثیف اظ ‪ً ٍ ۴‬ین ؾبل اؾت کِ زض ثٌس ‪ ۴٣۱‬ظًساى اٍیي ثِ ؾط ثاطزُ‬ ‫ٍ زض ایي هس تٌْب چٌس ضٍظ زض ًَضٍظ ‪ ۳2‬ثِ هطذهی آهسُ اؾت‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫زازگبُ تزسیس ًظط ثْطٍظ آلربًی ظًساًی ؾیبؾی کِ ثِ اتْبم هحبضثِ اظ‬ ‫َطیق ّوتبضی هَحط ثب حعة حیب آظاز کطزؾتبى ‪$‬پػاک‪ ٍ #‬هكابضکات‬ ‫زض قتل زازؾتبى ذَی اظ ؾَی قؼجِی یک زازگبُ اًق ة قْط اضٍهیِ‬

‫ثِ اػسام هحتَم قسُ ثَز ثطای زٍهیي ثابض ثاِ‬ ‫تبذیط افتبز گفتٌی ؾت کِ آقبی آلربًی اثتاسا‬ ‫ثِ اتْبم ّوتبضی ثب پػاک ثبظزاقت قس ٍ ثاطای‬ ‫چٌسیي هبُ هَضز ثبظرَیی قطاض گطفت اهب ثؼس اظ‬ ‫ایي هس اتْبم هكبضکت زض قاتال زازؾاتابى‬ ‫ذَی ًیع ثِ اتْبهب ًبهجطزُ ايبفِ قس‪ .‬قبیبى شکط اؾت کِ پطًٍاسُ ی‬ ‫ثْطٍظ آلربًی چٌسی پیف زض زیَاى ػبلی کكَض‪$‬اؾتابى آشضثابیازابى‬ ‫غطثی‪ #‬ثب ًقى حتن هَارِ قس ٍ هزسز ًا ثِ زازگابُ تازاسیاس ًاظاط‬ ‫ثبظگطزاًسُ قس ثِ گفتِ ی هٌجغ یبز قسُ ایي ظًساًی اظ حاق تاوابؼ‬ ‫تلفٌی ثب ذبًَازُ هحطٍم ثَزُ ٍ تٌْب ّط هبُ یک ثبض آى ّن ثاب حًاَض‬ ‫هبهَضاى اهٌیتی قبزض ثِ ه قب ثب ذبًَازُاـ اؾت‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫هْسی حویسی قفیق فؼبل هاسًای کاِ زض‬ ‫اػتطايب قْطیَض هبُ ؾابل ‪ ۳۱‬زض تاجاطیاع‬ ‫ثبظزاقت قسُ ثَز اظ ظًساى هطکعی ایي قاْاط‬ ‫آظاز قس‪.‬‬

‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫زض َی چٌس ضٍظ گصقتاِ ثابظراَیابى ٍظاض‬ ‫اَ ػب ذبًَازُ ّبی اّل ؾٌت کِ ػعیعاًكبى‬ ‫هحتَم ثِ اػسام ّؿتٌس ٍ حتن آًْب زض آؾتبًاِ‬ ‫ارطا قطاض زاضز ضا ثِ ازاضُ اَا ػاب ؾاٌاٌاسد‬ ‫احًبض کطزًس ٍ آًْب ضا هَضز ثبظرَیی ٍ تْاسیاس‬ ‫قطاض زازُ اًس‪ .‬آًْب ؾبػتْب هَضز ثبظرَیی ثبظرَیبى ٍظاض اَ ػب قطاض‬ ‫گطفتٌس کِ چطا آًْب ٍيؼیت فطظًساًكبى ضا ثب ضؾبًِ ّب ٍ چطا زض ّفاتاِ‬ ‫ّبی قجل زض تْطاى زض هقبثل پبؾتَض کبخ آذًَس ػلی ذبهٌِ ای قاَُ‬


‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر‪3124‬‬

‫قًبیِ زازؾتبًی ٍ زفتط آذًَس حؿي ضٍحبًی تازاواغ تاحاهاي ٍ‬ ‫اػتطاو ًوَزًس ٍ ّوچٌیي ذَاؾتبض لغَ حتن اػاسام فاطظًاساًكابى ٍ‬ ‫آظازی آًْب قسًس‪ .‬ثبظرَیبى ّوچٌیي ضٍی ایي ًتتِ تبکیس کطزًس کِ ثب‬ ‫ّیچ ضؾبًِ ای ٍ فؼبل حقَ ثكطی زض هَضز ٍيؼیت ػعیعاًكبى ًجابیاس‬ ‫نحجت کٌٌس زض غیط ایي نَض ثب تجؼب قسیس آى هَارِ ذاَاّاٌاس‬ ‫قس‪.‬ذبًَازُ ّبی ظًساًیبى ػقیستی اّل ؾٌت زض پبؾد ثاِ تاْاسیاسا‬ ‫ثبظرَیبى ٍظاض اَ ػب اػ م کطزًس کِ آًْب چیعی ضا ًساضًس کِ ثیف‬ ‫اظ ایي اظ زؾت ثسٌّس ٍ تب ثب حبل قوب ‪$‬ثبظرَیبى ‪ّ #‬ط آًچِ زض تَاًتابى‬ ‫ثَز ثط ػلیِ هب ٍ ػعیعاًوبى ثتبض ثطزُ ایس‪ .‬قواب ثازابی تاْاسیاس ثاِ‬ ‫زؾتگیطی ٍ غیطُ ثبیس حتن اػسام ػعیعاًوبى ضا لغَ ًوبییس ٍ آًاْاب ضا‬ ‫ثسٍى قیس ٍ قطٌ آظاز کٌیس‪ .‬هب تب آظازی ػعیعاًوبى ثِ تزوغ تحهي ٍ‬ ‫اػتطايب ذَز ازاهِ ذَاّین زاز‪.‬‬ ‫‪--------------------------------------------------------‬‬

‫هبهَضیي ٍظاض اَ ػب زض کطد ثِ هٌعل قرهی آقبی زاٍز هیاطظایای‬ ‫یَضـ ثطزًس ٍ اٍ ضا زؾتگیط ٍ ثِ ؾلَلْبی اًفطازی هٌتقل ًوَزًس‪.‬حسٍز‬ ‫‪ 2۱‬ضٍظ پیف هبهَضیي ٍظاض اَ ػب ثِ هٌعل قرهی ظًساًی ؾیبؾی‬ ‫زاٍز هیطظایی ‪ ۳۱‬ؾبلِ یَضـ ثطزًس اٍ ضا زؾتگیط ٍ ثِ ؾلَلْبی اًفطازی‬ ‫ثٌس ‪ ۱‬هؼطٍف ثِ ثٌس ؾپبُ کِ زض زؾت ثبظرَیبى ٍظاض اَ ػب های‬ ‫ثبقیس هٌتقل ًوَزًس‪.‬اظ ظهبى زؾتگیطی تب ثِ حبل اظ ٍيؼیت ٍ قطایاٍ‬ ‫ایي ظًساًی ّیچ ذجطی زض زؾت ًیؿت‪ .‬ػلت زؾتگیطی اٍ ًبهكارام‬ ‫هی ثبقس‪ 2 .‬تي اظ ذَاّطظازُ ّبی اٍ ثِ ًبم قتَُ ٍ یبقابض اظ اػًابی‬ ‫ؾبظهبى هزبّسیي ذلق ایطاى هی ثبقٌس کِ زض ظًساًی ثِ ًابم کاوا‬ ‫لیجطتی زض ػطا هحل ًگْساضی اػًبی ؾبظهبى هزبّسیي ًگْساضی هی‬ ‫قًَس‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫حویس قبؾوی قبل ظًساًی ؾیبؾی هحجَؼ زض ثٌس ‪ ۴٣۱‬ظًاساى اٍیاي‬ ‫کِ ثب تقلیل حتن اػسام ثِ پٌذ ؾبل حجؽ ٍ پبیبى هحتَهیت ذَز زض‬ ‫ضٍظ زٍقٌجِ اٍل هْط هبُ اظ ظًساى اٍیي آظاز قسُ ثَز زض ضٍظ پٌذ قٌجاِ‬ ‫ؾبػت ‪ ۰۰‬قت ثِ ٍقت تْطاى ٍاضز تَضًتَ قس ٍ ثِ آػَـ گطم ذبًاَازُ‬

‫‪11‬‬

‫ذَز ثبظگكت‪ .‬اٍ پیفتط ثِ اتاْابم‬ ‫ربؾَؾی ثِ اػسام هحاتاَم قاسُ‬ ‫ثَز پؽ اظ اػبزُ زازضؾی ٍ تكتیل‬ ‫زازکبُ زض ضٍظ زٍقٌجِ اٍل هْط هبُ‬ ‫زض قؼجِ ‪ ۰٣‬زازکبُ اًق ة ثِ پٌاذ‬ ‫ؾبل حجؽ ثِ اتْبم ارتوبع ٍ تجبًی‬ ‫زض ذهَل حَازث ؾبل ‪ ۴۱‬کَی زاًكتبُ هحتَم گطزیس‪.‬اهب چَى ٍی‬ ‫هس پٌذ ؾبل ٍ چْبض هبُ ضا زض ظًساى گصضاًسُ ثَز ضٍظ زٍقاٌاجاِ اٍل‬ ‫هْط هبُ اظ ظًساى آظاز قس‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫قجٌن ٍ فطظاز هسزظازُ زٍ ظًاساًای‬ ‫ؾیبؾی هحجَؼ زض ظًساى اٍیاي ٍ‬ ‫ضربیی قْط اظ ه قب یتسیگاط زض‬ ‫ظًساى هحطٍم ّؿتٌس‪.‬‬ ‫ایي زٍ ظًساًی ؾیبؾی کِ ضاثاُاِ‬ ‫ذَاّط ٍ ثطازضی ثب ّان زاضًاس ثاط‬ ‫اؾبؼ قَاًیي ؾبظهبى ظًساىّب هی ثبیؿت ّط هبُ اهاتابى ها قاب ثاب‬ ‫یتسیگط ضا زاقتِ ثبقٌس اهب ایي اهط ثب کبضقتٌی هؿئَلیي ظًساى اٍیي ٍ‬ ‫ضربیی قْط کطد نَض ًوی گیطزقجٌن هسزظازُ ًبیت زثایاط قاَضای‬ ‫تْطاى زفتط تحتین ٍحس ٍ ػًَ اًزوي اؾ هی زاًكگبُ تطثیت هؼلان‬ ‫کطد اؾت کِ اظ تبضید یتن اؾفٌس هبُ ‪۰۴۱۴‬ثِ ّوطاُ ثطازضـ تاَؾاٍ‬ ‫ًیطٍّبی اهٌیتی ثبظزاقت قسًسایكبى اظ ؾَی زازگبُ اًق ة ّطیک ثاِ‬ ‫پٌذ ؾبل حجؽ تؼعیطی هحتَم قسًس ٍ تب ثِ اهطٍظ اظ حاق زاقاتاي‬ ‫هطذهی هحطٍم ثَزُاًس‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫َجق اذجبض ضؾیسُ ثِ کویتِ هجبضظُ‬ ‫ثطای آظازی ظًساًیبى ؾیبؾی ثط احاط‬ ‫آؾیت زیسگی تبض ّبی نَتی ٍ ثاط‬ ‫احط ؾطهبذَضزگی قسیس نسای ضيب‬ ‫قْبثی قُغ قس‪.‬ایي فؼبل کبضگاطی‬ ‫يوي ایٌتِ اظ زضز قسیس کاواط ٍ‬ ‫پبی چ ٍ ثیوبضی ّبی زیگط ضًاذ‬ ‫هی ثطز زض چٌس ضٍظ گصقتِ ثِ زلیل‬ ‫ٍیطٍؼ آًف ًعا قبزض ثِ ثلٌس قسى ٍ‬ ‫حطف ظزى ًیؿت ٍ هطارؼاب پای‬ ‫زض پی ثِ ثْساضی ظًساى اٍیي ٍ تعضیق آهپَلّبی کَضتَى ثی ًاتایازاِ‬ ‫ثَزُ اؾت‪ .‬الظم ثِ شکط اؾت کِ فًبی کَچک اتاب ٍ تاؼاساز ظیابز‬ ‫ظًساًیبى زض ‪ ۴2‬هتطی کِ گبّب ثِ ‪ً 22‬فط ّن هیطؾس زض فهل پابئایاع‬


‫‪12‬‬

‫نشريه اي از کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ‪ 33 /‬مهر ماه ‪ 25 / 2433‬اکتبر ‪3124‬‬

‫تٌفؿی ضا تكسیس هیتٌس ٍ اظ َطفی ًجَز غصای هٌبؾت ٍ ًجَز‬ ‫هكت‬ ‫ؾجعی رب ٍ هیَُ رب ثبػج تقلیل ضفتي قَای رؿوی ظًساًیبى قاسُ‬ ‫کِ اؾتقبهت ثسى ظًساًیبى ضا زض هقبثل ثیوبضی ٍ ٍیطٍؼّب کان کاطزُ‬ ‫اؾت‪.‬‬ ‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫ذبًَازُ ثٌْبم ایطاًی قاْاطًٍاس‬ ‫ًَکیف هؿیحی ثطای چٌسهیاي‬ ‫ثبض اقسام ثِ اضائِ تقبيبی آظازی‬ ‫هكطٌٍ ٍی ضا ًوَزًس کاِ ثاب‬ ‫هربلفت هؿائاَلایاي هاَاراِ‬ ‫قس‪.‬ایي ظًساًی ػقیستی ظًاساى‬ ‫رؿوی ّوچَى يؼف ثایاٌابیای‬ ‫” ًساهتگبُ هطکعی کطد“ اظ هكت‬ ‫ظاًَ ذًَطیعی ضٍزُ ٍ کوطزضز ضًذ هیثطز ٍ ّیچگبُ اقساهاب‬ ‫هكت‬ ‫زضهبًی کبفی ثط ضٍی ٍی نَض ًگطفتِ اؾت‪.‬‬

‫یتی اظ کبضهٌساى حفبظت اَا ػاب‬ ‫ظًساى کبضٍى اَّاظ پؽ اظ فحبقای ٍ‬ ‫تَّیي ثِ اثَالفًل ػبثسیٌی اقسام ثاِ‬ ‫يطة ٍ قتن ٍی کطز‪ .‬ثب زضذاَاؾات‬ ‫ایي ظًساًی ؾیبؾی ثاطای زضیابفات‬ ‫کتبة ّبیی کِ هبزضـ فطؾتبزُ ثاَز‬ ‫هربلفت قس ٍی اظ یتی اظ هبهَضیاي‬ ‫حفبظت ایي ظًساى ثِ ًبم غا م ًاػاز‬ ‫زلیل ػسم تحَیل کتبة ّب ضا رَیب قس کِ ایي هبهَض حفبظاتای اػا م‬ ‫کطز کتبة ّبیی کِ قوب هیذَاًیس هَضز تبییس هب ًیؿت‪ٍ.‬قتی کِ ایاي‬ ‫ضٍظًبهِ ًگبض ظًساًی هَفق ًكس کتبةّبیف ضا تحَیل ثگیطز اػ م کاطز‬ ‫کِ هَيَع ضا ثِ ثبظضؾی ؾبظهبى ظًساىّب گعاضـ هیزّس کِ پاؽ اظ‬ ‫گفتي ایي هُلت ایي هقبم حفبظتی ظًساى زض حًَض ؾبیط ظًساًیبى ثاِ‬ ‫قس ػبثسیٌی ضا هَضزيطة ٍ قتن قطاض زازُ ٍ ؾپؽ ثب الفبظی ظقات‬ ‫قطٍع ثِ تَّیي ثِ ایي فؼبل حقَ ثكط کطز‪.‬‬

‫‪-------------------------------------------------------‬‬‫ضٍظ قٌجِ ‪ ۰۴‬هاْاطهابُ ‪ ” ۰۴۳2‬حاواعُ‬ ‫ؾجحبًی“ کِ ًیوی اظ زٍضاى حجاؽ قاف‬ ‫ؾبلِ اـ ثابقای هابًاسُ ثاَز آظاز قاس‪.‬‬ ‫” ؾجحبًی“ ثِ اتْبم ػًَیت ٍ تجلی ثِ ًفاغ‬ ‫یتی اظ گطٍُ ّبی هربلف ًاظابم اظ َاطف‬ ‫زازگبُ اًق ة رَاًطٍز زض هزوَع ثِ ‪ ٩‬ؾبل‬ ‫حجؽ تؼعیطی هحتَم قسُ ثَز‪.‬‬

‫ثطای حوبیت اظ ظًساًیبى هحطٍم اظ زاضٍ ٍ زضهبى‬ ‫ََهبض ظیط ضا اهًب کٌیس‪:‬‬ ‫‪http://www.change.org/en-GB/petitions/don-t-let‬‬‫‪their-heartbeats-stop‬‬

بیست و دومین شماره نشریه زندانی سیاسی منتشر شد.  
بیست و دومین شماره نشریه زندانی سیاسی منتشر شد.  
Advertisement