Page 1

A-COLLECTION VVS


Ahlsell er et ledende nordisk handelsfirma som tilbyr profesjonelle brukere et bredt sortiment av produkter innen fagområdene, VVS, VA, Industri, Elektro, Kulde, Verktøy og Maskiner. Konsernet har en årlig omsetning på ca. 20 milliarder NOK og har ca. 5500 ansatte.

Visjon Ahlsell skal være kundens førstevalg. Ahlsell skal innenfor de respektive produktområdene være kundenes selvfølgelige valg som en stabil og langsiktig leverandør og samarbeidspartner. Konsernets overordnede mål er å skape høy vekst og lønnsomhet. Målsettingen er å, gjennom vekst, bli en av de ledende aktørene innenfor samtlige produktområder.

Forretningsidé Skape effektiv handel med installasjonsprodukter, verktøy og maskiner for profesjonelle brukere innen fagområdene VVS, VA, Industri, Elektro og Kulde i Norge.

E-handel Ahlsell Norge tilbyr i dag et bredt utvalg av e-handelsløsninger. Vår e-handelsstrategi er klar: Det skal være effektivt å handle med Ahlsell. Ønsker du å øke din effektivitet, og samtidig forenkle ditt daglige arbeid? Her er noen eksempler på fordeler og gevinster du kan oppnå ved bruk av Ahlsell sin e-handelsløsning: • Avtale handel, dvs. rett pris hver gang • Økt tilgang på produktinformasjon • Enklere tilgang på en alltid oppdatert produktkatalog • Økt bestillingspresisjon • Redusere kostnader ved planlegging, innkjøp, fakturahåndtering • Enhetlig håndtering av dokumenter • En tjeneste som er åpen hele døgnet 365 dager i året og gir tilgang på:    -  Lagersaldo    -  Ordrehistorikk • Forenklingsfunksjoner for bruker:    -  Hurtigordre    -  Nedlastning av filer (prisfiler, rabattfiler m.m.)    -  Avansert søk på produkt (artikkelnummer, NRF/EL nummer, produsentens     artikkelnummer, benevning)


Internettbutikken Ahlsell Norge AS anbefalder alle sine kunder å benytte våre internettsider og nettbutikk. Skaff deg kode og få tilgang på informasjon og handel døgnet rundt.

VELKOMMEN! Vi har en melding til deg

VAREKATALOG Søk og finn informasjon og pris på det produktet du ønsker

LAGERSALDO Sjekk tilgjengelighet med et tastetrykk ORDREOPPFØLGNING Søk etter ordrer. Sjekk leveringsstatus på den enkelte ordrelinje uavhengigom du har bestilt på nett eller manuelt.

LEVERING Legg varene i “varekurven” og få dem kjørt direkte til ønsket leveringssted, eller bestill varer for henting på ditt nærmeste Proffsenter neste dag.


Salgs- og leveringsbetingelser for Ahlsell Norge AS 1. INNLEDNING Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene. Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet. Felles salgs- og leveringsbetingelser for VVS- og VA-bransjen (FL-VVS 2001) gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt. For Elektro og Kulde gjelder NL 01 i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved eventuell motstrid har Selgers salgs- og leveringsbetingelser forrang. 2. TILBUD – PRISER Tilbudet gjelder i 15 dager fra det er sendt. Ved levering fra lager er tilbudet betinget av at det er tilstrekkelig antall varer på lager. Prisene i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan Selger regulere prisene forholdsmessig. Prisene er eksklusive eventuelle miljøgebyr eller statlige avgifter/depositum. Ved kapp av kabel påløper et tillegg på 5 % av nettopris, men maksimalt kr. 300 pr. kapp. 3. BETALINGSVILKÅR Betaling skal skje pr. 30 dager fra fakturadato. Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Selgers konto. Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige forsinkelsesrente + 5% beregnet fra forfallsdato. Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger 4. LEVERING Leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen som sendes til Kjøper. Dersom Kjøper er forsinket med oppfyllelsen av sine forpliktelser kan leveringstiden forlenges med en periode som tilsvarer Kjøpers forsinkelse. Dette gjelder blant annet dersom: 1. 2. 3. 4.

Kjøper ikke har betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet innen avtalt tidspunkt. Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. Kjøper nekter å motta varen eller ikke kan motta varen til avtalt tidspunkt. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har gjort de nødvendige forberedelser til at varen skal kunne mottas på avtalt tidspunkt. Kjøper krever en endring i leveransen som påvirker leveringstiden.

Selger vil sørge for lagring av varen for Kjøpers regning og risiko dersom Kjøper ikke kan ta i mot varen på det avtalte tidspunktet. Selger kan på det avtalte leveringstidspunktet kreve betaling i samsvar med avtalen som om levering hadde funnet sted. 5. FORSENDELSE Hvis det er avtalt en leveringsbetingelse så skal denne tolkes i samsvar med den versjon av Incoterms som er gjeldende på avtaletidspunktet. Har Kjøper ved leveringsbetingelsene EXW, FCA, FAS eller FOB (Incoterms 2000) ikke gitt instruksjon om forsendelsesmåte, så skal selger velge transportmåte etter beste skjønn. Ved leveringsbetingelsene CIP, CPT, DAF, DES, DEQ, DDU eller DDP (Incoterms 2000) velger Selger transportmåte. Ved levering direkte fra produsent, skal levering anses å ha skjedd på det tidspunkt varene stilles til Kjøpers disposisjon på sted angitt av produsent. Selger har i slike tilfeller intet ansvar for forsinkelse.


Kostnader til paller, kabeltromler og annen spesialemballasje skal dekkes av Kjøper. Kjøper har ikke rett til å returnere emballasje til Selger. For VVS-, VA- og Industrikunder med leveranser fra og med Sør-Trøndelag og nordover gjelder fraktutjevning. Fraktutjevning vil fremkomme som egne poster på fakturaen, og beregnes av netto fakturaverdi. Fraktutjevning vil også utlignes på hentevarer. Unntak gjøres for volumprodukter som vil bli belastet med reelle fraktkostnader. 6. FORSIKRING Dersom det er avtalt levering CIF eller CIP (Incoterms 2000) vil Selger holde varene forsikret frem til angitt bestemmelsessted. Forsikring vil tegnes på betingelsene ”Alle farer A-vilkår”, i henhold til Vilkår for transportforsikring av varer av 1995 versjon 2004). 7. Tegninger og øvrig dokumentasjon All opphavsrett til tegninger og øvrige dokumenter som overleveres til Kjøper forblir hos Selgeren. Kjøper har kun rett til å bruke slike tegninger og øvrige dokumenter i forbindelse med drift, reparasjon og vedlikehold av de leverte varene. Tegningene og de øvrige dokumentene kan ikke kopieres, reproduseres, eller overlates til tredjemann, uten samtykke fra Selger. 8. Kjøpers undersøkelsesplikt Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og undersøke varen forsvarlig avhengig av varens art og leveringsform. Ethvert krav basert på undersøkelsen må det reklameres skriftlig over i samsvar med pkt. 10. 9. MANGLER Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med avtalen eller alminnelig bransjestandard og gjeldende norske lover og forskrifter på avtaletidspunktet, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold Kjøper har risikoen for. For eksempel foreligger det ikke en mangel dersom avviket er forårsaket av materialer skaffet av Kjøper eller konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av Kjøper. Ved mangler gjelder henholdsvis bestemmelsene i FL-VVS 2001 og NL 01. 10. Reklamasjon Følgende gjelder for reklamasjoner: a) b) c) d)

Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører. Reklamasjon over manko i emballerte varer skal skje straks og senest 7 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold og senest 7 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. Reklamasjon over forsinkelser må skje straks og senest 7 dager etter at levering skulle funnet sted.

Reklamasjoner skal foretas skriftlig. Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke reklamert rettidig. Selger er ikke ansvarlig for mangler som det reklameres over senere enn 1 år etter levering.


11. Retur av varer Selger vil kun motta varer i retur dersom dette i hvert enkelt tilfelle er avtalt på forhånd. Ikke-lagerførte varer tas kun i retur dersom Selgers leverandør aksepterer å ta varene i retur. Eventuelle returgebyr fra Selgers leverandør belastes kjøper. Varer som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original emballasje der dette anvendes for produktet. Faktura- eller ordrenummer må oppgis. Varer av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra Selgers lager. Returadresse for lagerførte - og ikke lagerførte varer skal angis i returdokumentet som skal være mottatt hos Kjøper før returforsendelsen effektueres. Retur skjer for Kjøpers regning og risiko, slik at blant annet returfraktkostnader skal dekkes av Kjøper. Det beregnes et returgebyr på 20 % på lagerførte varer. 12. Force majeure Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon. Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager. 13. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar Selger har intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn. Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. 14. Salgspant Selger har intet ansvar for indirekte tap ved forsinkelse eller mangel. Som indirekte tap regnes, men er ikke begrenset til, skade på annet enn varen selv, skade på grunn av varens videre anvendelse, tap som er en følge av driftsavbrudd, tapt fortjeneste, arbeidsutgifter, dagmulkt, skadeserstatning eller leietap. Dette gjelder ikke dersom mangelen eller forsinkelsen kan føres tilbake til forsett eller grov uaktsomhet hos Selger, og Kjøper kan påvise årsakssammenheng mellom det påklagede forhold og den inntrådte skade. 15. Lovvalg og verneting Avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Partene vedtar Stavanger tingrett som avtalt verneting for alle tvister som har sitt utspring i avtaleforholdet.


Innholdsfortegnelse

Stikkordregister .......................................................................................................................... 9 Dusj ............................................................................................................................................ 11 Porselen ..................................................................................................................................... 17 Renseprodukter ........................................................................................................................ 21 Pressmuffesystem .................................................................................................................... 25 Festemateriell ........................................................................................................................... 43 Kuleventiler ............................................................................................................................... 53 Radiatorer.................................................................................................................................. 57 Rørdeler ..................................................................................................................................... 71 Verktøy ...................................................................................................................................... 79 Frostbeskyttelseskabel ............................................................................................................ 85

NRF register .............................................................................................................................. 89


Stikkordregister Betegnelse

Side

A a-collection Basic dusjsett ..............................14 a-collection Basic dusjslange .........................14 a-collection Basic hånddusj............................14 a-collection frostbeskyttelseskabel................87 a-collection innløpsventil ...............................19 a-collection klosett ..........................................18 a-collection Lux dusjsett.................................14 a-collection magnetlist ...................................13 a-collection propensete for klosett ................18 a-collection propensete for veggskål ............18 a-collection pynte dekklist ..............................13 a-collection reservedeler ................................14 a-collection servant EKO 50 ...........................18 a-collection sisternepakning ..........................19 a-collection trykknapp.....................................19 a-collection trådhylle ......................................13 a-collection universalsete...............................18 a-collection utløpsventil .................................19 a-collection veggskål ......................................18 a-collection XL dusjsett bøyd.........................14 a-collection XL hånddusj ................................14 AHL albu 45º ....................................................75 AHL albu 90º med innvendige gjenger .........74 AHL albu 90º med utvendige gjenger ...........74 AHL albu 90º ....................................................73 AHL endekappe ...............................................76 AHL overgang T-rør ........................................75 AHL overgangs union .....................................73 AHL tippunion .................................................72 AHL T-rør med innvendige gjenger...............75 AHL T-rør med utvendige gjenger.................75 AHL T-rør .........................................................74 AHL union med gjenger .................................72 AHL union ........................................................73 A-press albu 90° med 1 muffe og inv. gj.......30 A-press bend 45° m/1 muffe fkr. kobber .......40 A-press bend 45° med 1 muffe ......................29 A-press bend 45° m/2 muffer fkr. kobber ......40 A-press bend 45° med 2 muffer .....................29 A-press bend 90° m/1 muffe fkr. kobber .......40 A-press bend 90° med 1 muffe ......................28 A-press bend 90° m/ 2muffer fkr. kobber ......40 A-press bend 90° med 2 muffer .....................29 A-press bend 90° med utv. gj.........................29 A-press glidemuffe forkrommet kobber........40 A-press glidemuffe..........................................28 A-press kappe..................................................32 A-press kupling med utv. gj. ..........................33 A-press muffe forkrommet kobber ................40 A-press muffe ..................................................28 A-press O-ringer..............................................35 A-press overg.muffe m/innv. gj. frk. kobber .41 A-press overgangsmuffe med inv. gj. ...........34 A-press overg.muffe m/utv. gj. fkr kobber ....41 A-press overgangsmuffe med utv. gj............33 A-press overgangsnippel med inv. gj. ..........34 A-press overgangsnippel med utv. gj. ..........34 A-press reduksjon m/1 muffe frk. kobber......41 A-press reduksjon med 1 muffe.....................32 A-press reduksjon med 2 muffer ...................32 A-press S-rør m/1 muffe frk. kobber..............41 A-press S-rør med 1 muffe.............................35 A-press T-rør forkrommet kobber..................40 A-press T-rør m/redusert avstikk frk. kobber 40 A-press T-rør med inv. gj. avstikk ..................31 A-press T-rør med redusert avstikk ...............31 A-press T-rør....................................................30 A-press ventilfeste m/inv. gj. frk. kobber ......41 A-press ventilfeste med inv. gj. .....................34 Avløpsåpner ....................................................22

3

Betegnelse

Side

D Danfoss radiatortermotater ........................... 69 Danfoss returventil RLV ................................. 69 Danfoss ventilhus........................................... 69 Dobbelklammer med dempegummi ............ 47 Dobbelklammer uten dempegummi ............ 47 Dusjrens .......................................................... 22 F Festeplate for dobbelklammer – stillbar....... 47 Festeplate M8 / 10 .......................................... 47 FPL-PX anslutningssett .................................. 67 G Gjengebakker a-collection ............................. 82 Gjengehoder a-collection .............................. 82 Gjengetape a-collection ................................. 82 H Halrad Compact konsoll type 11 ................... 62 Halrad Compact konsoll type 21, 22 og 33... 66 Halrad Compact radiator type 11 .................. 61 Halrad Compact radiator type 21 .................. 62 Halrad Compact radiator type 22 .................. 63 Halrad Compact radiator type 33 .................. 65 Halrad gulvkonsoll for radiator ..................... 66 Halrad Standard konsoll type 10................... 61 Halrad Standard radiator type 10 Type ........ 60 I Isoleringskniv cellegummi, a-collection ....... 80 Isoleringskniv mineralull, a-collection.......... 80 K Kabeltrommel a-collection ............................ 82 Kalkfjerner....................................................... 22 Klammer m/dempegummi nr 391 M8/10 ..... 50 Klammer m/dempegummi, snepp, nr 270 ... 50 Klammer u/dempegummi nr 278.................. 51 Kombiskrue..................................................... 48 Konsoller med profilåpning 14,5 mm........... 46 L L-Jern .............................................................. 47 Lufteskrue universal og nøkkel ..................... 67 M Minikuleventil Cu-kobling og innv. gjenget . 54 Minikuleventil Cu-kobling og utv. gjenget ... 54 Minikuleventil innvendig gjenget ................. 54 Minikuleventil med 2 Cu-koblinger............... 54 Minikuleventil utvendig gjenget ................... 54 Minikuleventil utvendig og innv. gjenget..... 54 MONI dusjhjørne trinse ................................. 12 MONI dusjhjørne trinse ................................. 12 MONI dusjhjørne ............................................ 12 MONI dusjkabinett trinse, nedre ................... 12 MONI dusjkabinett trinse, øvre ..................... 12 MONI kabinett skrueløst 90 x 90 ................... 12 MONI tetningslist ........................................... 13 MONI trinse..................................................... 13 MONI trinse..................................................... 13 Montasjeskinner type C med 14, 5 mm ka ... 46 P Pendelmutter m/gjengestag og mutter ........ 46 Pendelmutter .................................................. 46 Pussebørster innvendige, a-collection ......... 80 R Renseapparat i plastbeholder a-colletion..... 81

Betegnelse

Side

Renseapparater med håndtak, a-collection .. 81 Rensepumpe Proffs, a-collection................... 81 Rensespiral a-collection 2,4 m....................... 81 Rørfres a-collection f/stål, kobber og rustfritt80 Rørfreser a-collection for kobberrør.............. 80 S Skrallererørkutter ac f/stål- og kobberrør ..... 80 Stakefjær a-collection 7,5 m .......................... 81 T TA diverse deler.............................................. 68 TA håndratt ..................................................... 68 TA radiator termostat TRV 300 ...................... 68 TA radiatorventil omvendt vinkel TRV.......... 68 TA radiatorventil rett med 2-innv.gjenger .... 69 TA radiatorventil rett RVO-1 .......................... 68 TA radiatorventil rett TRV .............................. 68 TA radiatorventil vinkel RVO-1 ...................... 68 TA radiatorventil vinkel TRV .......................... 68 TA returventil rett Trim A............................... 68 TA returventil vinkel Trim A........................... 68 TA Towrett ventilsett ...................................... 67 TORI badekarsvegg ........................................ 12 TORI dusjhjørne .............................................. 12 TORI grå del - høyre ....................................... 13 TORI grå del - venstre..................................... 13 TORI slepelist .................................................. 13 TORI/MONI håndtak........................................ 13 V Vaskrenser, a-collection ................................. 81 W WC-rens ........................................................... 22 WC-renser a-collection ................................... 81 Z Z-jern................................................................ 47


Dusj Garnityr

Trygt valg


Dusjvegger og kabinett Dusjvegger og kabinett MONI kabinett skrueløst 90 x 90 NRF nr

Tekst 1

6311854

A-collection dusjpanel

6311855

A-collection frontparti

6311859

A-collection dusjkar

6311862

A-collection bakvegg

Tekst 2

alu/klart glass 6 mm

alu/klart glass 6 mm

Lev.art.nr

Enh

A1-1

STK !6311854!

A2-1

STK !6311855!

A3

STK !6311859!

A4-1

STK !6311862!

TORI dusjhjørne A-collection Tori dusjhjørne med aluminiumlister og klart glass. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311871

A-Collection TORI dusjhjørne

90 x 90 x 195 alu/klar glass 6 mm

STK !6311871!

6311887

A-Collection TORI dusjhjørne

80 x 80 x 195 alu/klar glass 6 mm

STK !6311887!

MONI dusjhjørne A-collection Moni dusjhjørne med aluminium eller hvite lister. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311872

A-Collection MONI dusjhjørne

90 x 90 x 195 alu/klart glass 5 mm

STK !6311872!

6311873

A-Collection MONI dusjhjørne

90 x 90 x 195 hvit/klar glass 5 mm

STK !6311873!

6311874

A-Collection MONI dusjhjørne

80 x 80 x 195 alu/klar glass 5 mm

STK !6311874!

6311875

A-Collection MONI dusjhjørne

80 x 80 x 195 hvit/klar glass 5 mm

STK !6311875!

TORI badekarsvegg NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311888

A-Collection TORI badekarvegg

80 x 140 cm alu/klar glass 6 mm

STK !6311888!

MONI dusjkabinett trinse, øvre NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311848

A-collection moni dusjkabinett

trinse,øvre

STK !6311848!

MONI dusjkabinett trinse, nedre NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311849

A-collection moni dusjkabinett

trinse,nedre

STK !6311849!

MONI dusjhjørne trinse NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311876

A-Collection MONI trinser

dobbel, gml modell stor mutter

STK !6311876!

MONI dusjhjørne trinse

12

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311877

A-Collection MONI trinser

modell enkel m/stor mutter

STK !6311877!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Dusjvegger og kabinett MONI trinse NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311878

A-Collection MONI trinser

dobbel, ny modell for dusjhjørne

STK !6311878!

MONI trinse NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311879

A-Collection MONI trinser

enkel, ny modell for dusjhjørne

STK !6311879!

a-collection magnetlist NRF nr

Tekst 1

Enh

6311882

A-Collection TORI magnetlist

STK !6311882!

a-collection pynte dekklist NRF nr

Tekst 1

Enh

6311883

A-Collection TORI dekklist

STK !6311883!

TORI slepelist NRF nr

Tekst 1

Enh

6311884

A-Collection TORI slepelist

STK !6311884!

TORI grå del - venstre NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311885

A-Collection TORI grå del

venstre til hev/senk hengsel

STK !6311885!

TORI grå del - høyre NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6311886

A-Collection TORI grå del

høyre til hev/senk hengsel

STK !6311886!

MONI tetningslist NRF nr

Tekst 1

Enh

6311866

A-Collection MONI tetningslist

STK !6311866!

TORI/MONI håndtak NRF nr

Tekst 1

Enh

6311868

A-Collection TORI/MONI håndtak

STK !6311868!

a-collection trådhylle NRF nr

Tekst 1

Enh

6311865

A-collection trådhylle

STK !6311865!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

13


Dusjgarnityr Dusjgarnityr a-collection XL dusjsett bøyd a-collection XL dusjsett krom, L=800 mm, med buet dusjstang. Eksklusivt dusjsett komplett med hånddusj dim. 155 mm, antikalk funksjon. Tre stråletyper. Metallslange med anti-twist funksjon og såpekopp. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

4358765N5

A-Collection XL dusjsett bøyd

800 mm, krom

STK !4358765N5!

a-collection Lux dusjsett a-collection Lux dusjsett forkrommet. L=660 mm, øvre feste er fleksibelt. Hånddusj med tre stråletyper og antikalkfunksjon. Metallslange L=1,5 m. Med såpekopp. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

4358764N5

A-Collection Lux dusjsett

660 mm med flex veggfeste krom

STK

!4358764N5!

a-collection Basic dusjsett a-collection Basic dusjsett forkrommet. Rustfri dusjstang, L=650 mm med fleksibelt feste øverst, eksisterende hull kan benyttes. Hånddusj med antikalkfunksjon. Forkrommet metallslange L=1,5 m. Med såpekopp. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

4358761N5

A-Collection Basic dusjsett

650 mm med flex veggfeste krom

STK

!4358761N5!

a-collection XL hånddusj a-collection XL hånddusj, dim. 155 mm, tre stråletyper, antikalkfunksjon. 1/2” R tilkobling. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

4358766

A-Collection XL hånddusj

Ø155 mm, krom

STK !4358766!

a-collection Basic hånddusj a-collection Basic hånddusj forkrommet med antikalkfunksjon. 1/2” R tilkobling. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

4358762N5

A-Collection Basic hånddusj

antikalk, krom

STK !4358762N5!

a-collection Basic dusjslange a-collection Basic dusjslange forkrommet. Slange i forkrommet messing. En konisk og en rillet 1/2” R tilkobling. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

4358763N5

A-Collection Basic dusjslange 1,5 mtr, krom

STK !4358763N5!

4358774N5

A-Collection Basic dusjslange 2,00 mtr, krom

STK !4358774N5!

a-collection reservedeler

14

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

4358767N5

A-Collection såpekopp

til XL dusjsett

STK !4358767N5!

4358769N5

A-Collection såpekopp

til Lux dusjsett

STK !4358769N5!

4358768

A-Collection såpekopp

til Basic dusjsett

STK

4358771N5

A-Collection glider

til XL dusjsett

STK !4358771N5!

4358773N5

A-Collection glider

til Lux dusjsett

STK !4358773N5!

4358772

A-Collection glider

til Basic dusjsett

STK

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

!4358768!

!4358772!


SanitĂŚrMontasjesystem porselen

Trygt valg


Sanitærporselen Sanitærporselen a-collection servant EKO 50 NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6068551

A-Collection EKO 50 servant

510 x 440 mm

STK !6068551!

a-collection klosett a-collection klosett uten sete med skjult vannlås og 3/6 liters spyling inkludert avstengingsventil. Vekt 28 kg Emballasje: kartong NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6068536

A-Collection klosett 2

med skjult avløp, uten sete

STK !6068536!

a-collection veggskål a-collection veggskål uten sete for innebyggingssisterne. Vekt 15,5 kg Emballasje: kartong NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6068512

A-Collection veggskål

180 mm bolteavstand, uten sete

STK !6068512!

a-collection propensete for veggskål NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6068513

A-Collection propensete

for veggskål 6068512

STK !6068513!

a-collection propensete for klosett NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6068537

A-Collection propensete

for klosett 6068536

STK !6068537!

a-collection universalsete Vi kan også levere universalsete med mykstenging og “quickrelease”. Universalsetet passer de fleste standardklosetter. Sete - universal mykstengende Størrelse: 372 x 440 mm Farge: hvit

18

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6068517

A-Collection klosettsete

hvit soft-close, quick-release

STK !6068517!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Sanitærporselen a-collection innløpsventil Komplett innløpsventil til a-collection klosett. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6068533

A-Collection innløpsventil

Kompl. 99B/99T

STK !6068533!

a-collection utløpsventil Utløpsventil inklusiv skylleknapp til a-collection klosett. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

6068532

A-Collection utløpsventil

Kompl. 49

STK !6068532!

a-collection sisternepakning Sisternepakning til a-collection klosett. NRF nr

Tekst 1

Enh

6068525

A-Collection sisternepakning

STK !6068525!

a-collection trykknapp Trykknapp duo til a-collection klosett. NRF nr

Tekst 1

Enh

6068522

A-Collection trykknapp

STK !6068522!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

19


Renseprodukter

Trygt valg


Renseprodukter Renseprodukter Avløpsåpner Brukes til åpning av tette avløp i vask, badekar, sluk, toaletter m.m. Helles direkte i tette avløp. Virketiden avhenger av hvor kraftig forstoppelsen er. Spyl med rent vann. Inneholder: Kaliumhydroksid: 10-30%, Natriumhydroxid: 10-30% NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

9815663

A-Collection avløpsåpner

1 liter

STK !9815663!

WC-rens Tyktflytende toalettrens. Helles direkte i toalettet. La stoffet virke i 1-2 minutter før det skylles ned. Til daglig bruk. Ved ekstra skitne toaletter, skrubb med toalettbørste i tillegg. Inneholder: Sitronsyre monohydrat 10-30%, C9-C11 pareth 8; 1-5%. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

9815664

A-Collection toalettrens

750 ml.

STK !9815664!

Dusjrens Rengjøringsmiddel for dusjkabinetter og dusjrom. Meget godt egnet til rengjøring av fliser og glatte overflater. Til daglig renhold. Spray på og skyll og/eller tørk av. Har best effekt på tørt underlag. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

9815665

A-Collection dusjrens

0,5 liter flaske m/trigger

STK !9815665!

Kalkfjerner Rengjøringsmiddel for fjerning av oksider, rustrenner og kalkbelegg i dusjrom. Spray på og la det virke i 2-5 minutter før det skylles av. Gjenta behandlingen om nødvendig. Behandlingen gir best effekt på tørt underlag.

22

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

9815666

A-Collection kalkfjerner

0,5 liter flaske m/trigger

STK !9815666!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


PressmuffeMontasjesystem

Kobber


A-press kobber med pressindikator Presses med bakker for V-profil DVGW –sertifisert og produsert i overensstemmelse med norm W534. Pressrørdelene er produsert av kobber og rødgods. O-ring standard er av EPDM, dvs. ikke resistent mot olje og mineralfett. O-ringer i andre materialer kan bestilles. Indikatorring er av gjenvinnbar plast. Systemdata Tappevann

Maks. temp.: 95°C

Maks. arbeidstrykk: 16 bar

Sluttet system

Maks. temp.: 110°C

Maks. arbeidstrykk: 6 bar

Trykkluft (oljefri)

Maks. temp.: 30°C

Maks. arbeidstrykk: 10 bar

Minste tillatte avstand og innstikkdybde av A-press kobberdeler

Diameter A(mm)

B min. (mm)

C min. (mm)

D (mm)

E mini (mm)

12

10

46

18

0,6

15

10

54

22

0,7

18

15

59

22

0,8

22

20

66

23

0,9

28

20

68

24

0,9

35

25

77

26

1,0

42

30

102

36

1,0

54

35

115

40

1,5


Til A-press system med synlig pressindikator må det brukes presstang/maskin med bakker for V-profil (press på begge sider av pakningen)

Press-system Instruksjon 1. 1

2

Kapp røret til rett lengde uten å ­deformere det. Bruk ikke kappskive eller brenner.

rørenden både innvendig og utvendig. 2. Avgrad Hvis ikke skades O-­ring på rørdel. at O-ringen sitter på plass under flensen 3. Kontroller og smør den evt. med litt vann. Bruk absolutt ikke olje eller grease. Trykk muffen på røret ved å vri den lett. røret er strukket inn i rørdel - helt i bunn- 4. Når merkes røret med merkepenn slik at du kan se om skjøten er krympet under pressingen.

3

4

rette bakker på pressmaskinen. Les bruks­ 5. Monter anvisningen som følger med pressmaskinen. pressmaskinen slik at bakkene havner midt 6. Hold over flensen med O-­ringen. Press til bakkene kommer i kontakt med hverandre.

7.

Kontroller pressingen. En korrekt utført pressing gir en helt tett kobling, og delene kan ikke skilles igjen. Merk: Samme prosedyre gjelder for kobber, rustfritt og galvanisert.

5

6

7

Hovedkontor: Gamle Forusveien 53, 4033 Stavanger, Pb 184, Forus, 4065 Stavanger Tlf. 51 81 85 00 - www.ahlsell.no


Pressmuffesystem kobber Pressmuffesystem kobber A-press muffe Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert av kobber og rødgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

Enh

5056501

12 mm kobber A-Press muffe

type V

10

STK !5056501!

5056502

15 mm kobber A-Press muffe

type V

10

STK !5056502!

5056503

18 mm kobber A-Press muffe

type V

10

STK !5056503!

5056504

22 mm kobber A-Press muffe

type V

10

STK !5056504!

5056505

28 mm kobber A-Press muffe

type V

5

STK !5056505!

5056506

35 mm kobber A-Press muffe

type V

1

STK !5056506!

5056507

42 mm kobber A-Press muffe

type V

1

STK !5056507!

5056508

54 mm kobber A-Press muffe

type V

1

STK !5056508!

A-press glidemuffe Presses med bakker for V-profil. Pressrørene er produsert av kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

Enh

5056509

12 mm kobb. A-Press glidemuffe

type V

5

STK !5056509!

5056511

15 mm kobb. A-Press glidemuffe

type V

5

STK !5056511!

5056512

18 mm kobb. A-Press glidemuffe

type V

5

STK !5056512!

5056513

22 mm kobb. A-Press glidemuffe

type V

5

STK !5056513!

5056514

28 mm kobb. A-Press glidemuffe

type V

5

STK !5056514!

5056515

35 mm kobb. A-Press glidemuffe

type V

5

STK !5056515!

5056516

42 mm kobb. A-Press glidemuffe

type V

1

STK !5056516!

5056517

54 mm kobb. A-Press glidemuffe

type V

1

STK !5056517!

A-press bend 90° med 1 muffe Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert av kobber og rørgods.

28

NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056518

12mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

10

STK !5056518!

5056519

15 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

10

STK !5056519!

5056521

18 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

10

STK !5056521!

5056522

22 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

10

STK !5056522!

5056523

28 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

5

STK !5056523!

5056524

35 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

5

STK !5056524!

5056525

42 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

5

STK !5056525!

5056526

54 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

1

STK !5056526!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Enh


Pressmuffesystem kobber A-press bend 90° med 2 muffer Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert av kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056527

Enh

12 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

10

STK !5056527!

5056528

15 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

10

STK !5056528!

5056529

18 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

10

STK !5056529!

5056531

22 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

10

STK !5056531!

5056532

28 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

5

STK !5056532!

5056533

35 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

5

STK !5056533!

5056534

42 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

5

STK !5056534!

5056535

54 mm x 90' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

1

STK !5056535!

A-press bend 90° med utv. gj. Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør x utv. gj.

5056554

22mmx3/4"x90'kobb.A-Press bend

Type type V utv. gj.

Ant./forp. Enh 5

STK !5056554!

A-press bend 45° med 1 muffe Presses for bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert av kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056536

Enh

12 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

10

STK !5056536!

5056537

15 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

10

STK !5056537!

5056538

18 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

10

STK !5056538!

5056539

22 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

10

STK !5056539!

5056541

28 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

5

STK !5056541!

5056542

35 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

5

STK !5056542!

5056543

42 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

5

STK !5056543!

5056544

54 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 1 muffe

1

STK !5056544!

A-press bend 45° med 2 muffer Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056545

Enh

12 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

10

STK !5056545!

5056546

15 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

10

STK !5056546!

5056547

18 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

10

STK !5056547!

5056548

22 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

10

STK !5056548!

5056549

28 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

5

STK !5056549!

5056551

35 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

5

STK !5056551!

5056552

42 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

5

STK !5056552!

5056553

54 mm x 45' kobb. A-Press bend

type V 2 muffer

1

STK !5056553!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

29


Pressmuffesystem kobber A-press albu 90° med 1 muffe og inv. gj. Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

5056555

15mmx1/2"x90'kobb.A-Press albu

5056755

18x3/4" A-press albu

5056756

22mmx3/4"x90'kobb.A-Press albu

Type

Ant./forp.

Enh

type V inv. gj.

5

STK !5056555!

18x3/4" A-press albu

5

STK !5056755!

type V inv. gj.

5

STK !5056756!

A-press T-rør Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods.

30

NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056561

12 mm kobber A-Press T-rør

type V

10

STK !5056561!

5056562

15 mm kobber A-Press T-rør

type V

10

STK !5056562!

5056563

18 mm kobber A-Press T-rør

type V

10

STK !5056563!

5056564

22 mm kobber A-Press T-rør

type V

10

STK !5056564!

5056565

28 mm kobber A-Press T-rør

type V

5

STK !5056565!

5056566

35 mm kobber A-Press T-rør

type V

5

STK !5056566!

5056567

42 mm kobber A-Press T-rør

type V

5

STK !5056567!

5056568

54 mm kobber A-Press T-rør

type V

1

STK !5056568!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Enh


Pressmuffesystem kobber A-press T-rør med redusert avstikk Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

Enh

5056569

12 x 15 mm kobb. A-Press T-rør

type V

10

STK

!5056569!

5056572

15 x 12 mm kobb. A-Press T-rør

type V

10

STK

!5056572!

5056573

15x15x12mm kobb.A-Press T-rør

type V

5

STK

!5056573!

5056576

18 x 12 mm kobb. A-Press T-rør

type V

STK

!5056576!

5056577

18x15x15mm kobb.A-Press T-rør

type V

STK

!5056577!

5056578

18 x 15 mm kobb. A-Press T-rør

type V

10

STK

!5056578!

5056579

18x18x15mm kobb.A-Press T-rør

type V

10

STK

!5056579!

5056581

22 x 12 mm kobb. A-Press T-rør

type V

10

STK

!5056581!

5056582

22x15x15mm kobb. A-Press T-rør

type V

10

STK

!5056582!

5056583

22 x 15 mm kobb. A-Press T-rør

type V

5

STK

!5056583!

5056584

22x18x15mm kobb.A-Press T-rør

type V

STK

!5056584!

5056585

22x18x18mm kobb.A-Press T-rør

type V

STK

!5056585!

5056586

22 x 18 mm kobb. A-Press T-rør

type V

STK

!5056586!

5056591

28x15x22mm kobb.A-Press T-rør

type V

5

STK

!5056591!

5056592

28 x 15 mm A-Press T-rør

type V

5

STK

!5056592!

5056594

28 x 22 mm kobb. A-Press T-rør

type V

5

STK

!5056594!

5056597

35 x 15 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK

!5056597!

5056598

35x22x28mm kobb.A-Press T-rør

type V

1

STK

!5056598!

5056599

35 x 22 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK

!5056599!

5056602N5

35 x 28 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK !5056602N5!

5056603

42 x 22 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK

5056604N5

42 x 28 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK !5056604N5!

5056605

42x35x35mm kobb.A-Press T-rør

type V

1

STK

!5056605!

5056606

42 x 35 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK

!5056606!

5056607N5

54 x 22 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK !5056607N5!

5056609

54 x 35 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK

5056612N5

54 x 42 mm kobb. A-Press T-rør

type V

1

STK !5056612N5!

!5056603!

!5056609!

A-press T-rør med inv. gj. avstikk Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp. Enh

5056614

15mm x 3/8" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

5

STK

!5056614!

5056615

15mm x 1/2" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

5

STK

!5056615!

5056616

18mm x 1/2" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

5

STK

!5056616!

5056617N5 22mm x 1/2" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

5

STK !5056617N5!

5056618

22mm x 3/4" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

5

STK

!5056618!

5056619

28mm x 1/2" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

5

STK

!5056619!

5056621

28mm x 3/4" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

5

STK

!5056621!

5056622

35mm x 1/2" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

5

STK

!5056622!

5056623

42mm x 1/2" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

1

STK

!5056623!

5056624

54mm x 1/2" kobb.A-Press T-rør type V inv gj. avstikk

1

STK

!5056624!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

31


Pressmuffesystem kobber A-press reduksjon med 1 muffe Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056634

Enh

15x12mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

10

5056635

18x12mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

5056636

18x15mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

10

STK !5056636!

5056637

22x15mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

10

STK !5056637!

5056638

22x18mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

10

STK !5056638!

5056639

28x15mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

5

STK !5056639!

5056641

28x18mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

5056642

28x22mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

10

STK !5056642!

5056643

35x22mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

5

STK !5056643!

5056644

35x28mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

1

STK !5056644!

5056645

42x22mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

1

STK !5056645!

5056646

42x28mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

1

STK !5056646!

5056647

42x35mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

1

STK !5056647!

5056648

54x35mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

1

STK !5056648!

5056649

54x42mm kobb.A-Press reduksjon

type V 1 muffe

1

STK !5056649!

STK !5056634! STK !5056635!

STK !5056641!

A-press reduksjon med 2 muffer Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp. Enh

5056625

15x12mm kobb.A-Press reduksjon

type V 2 muffer

10

STK !5056625!

5056626

18x15mm kobb.A-Press reduksjon

type V 2 muffer

10

STK !5056626!

5056627

22x15mm kobb.A-Press reduksjon

type V 2 muffer

10

STK !5056627!

5056628

22x18mm kobb.A-Press reduksjon

type V 2 muffer

10

STK !5056628!

5056629

28x22mm kobb.A-Press reduksjon

type V 2 muffer

10

STK !5056629!

5056631

35x28mm kobb.A-Press reduksjon

type V 2 muffer

5

STK !5056631!

5056632

42x35mm kobb.A-Press reduksjon

type V 2 muffer

1

STK !5056632!

5056633

54x42mm kobb.A-Press reduksjon

type V 2 muffer

1

STK !5056633!

A-press kappe Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods.

32

NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056651

12 mm kobber A-Press kappe

type V

10

STK !5056651!

5056652

15 mm kobber A-Press kappe

type V

10

STK !5056652!

5056653

18 mm kobber A-Press kappe

type V

10

STK !5056653!

5056654

22 mm kobber A-Press kappe

type V

10

STK !5056654!

5056655

28 mm kobber A-Press kappe

type V

5

STK !5056655!

5056656

35 mm kobber A-Press kappe

type V

1

STK !5056656!

5056657

42 mm kobber A-Press kappe

type V

1

STK !5056657!

5056658

54 mm kobber A-Press kappe

type V

1

STK !5056658!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Enh


Pressmuffesystem kobber A-press kupling med utv. gj. Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056659

Enh

15mmx1/2" kobb.A-Press kupling

tipp. type V utv gj.

5

STK !5056659!

5056661

22mmx 1" kobb. A-Press kupling

tipp. type V utv gj.

5

STK !5056661!

5056662

28mmx 1" kobb. A-Press kupling

tipp. type V utv gj.

5

STK !5056662!

5056663

35mmx11/4"kobb.A-Press kupling

tipp. type V utv gj.

5

STK !5056663!

5056664

42mmx11/2"kobb.A-Press kupling

tipp. type V utv gj.

5

STK !5056664!

5056665

54mmx 2" kobb. A-Press kupling

tipp. type V utv gj.

5

STK !5056665!

5056756

18x3/4" A-press tippunion

kuppling utv.gj.

5

STK !5056756!

A-press overgangsmuffe med utv. gj. Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056666

Enh

12mm x 3/8" kobb.A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056666!

5056667

12mm x 1/2" kobb.A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056667!

5056668

15mm x 3/8" kobb.A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056668!

5056669

15mm x 1/2" kobb.A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056669!

5056671

15mm x 3/4" kobb.A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056671!

5056757

18x3/4" A-press overg.muffe

5056672

22mm x 1/2" kobb.A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056672!

5056673

22mm x 3/4" kobb.A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056673!

5056674

22mm x 1" kobber A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056674!

5056675

28mm x 3/4" kobb.A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056675!

5056676

28mm x 1" kobber A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056676!

5056677

35mm x 1" kobber A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056677!

5056678

35mmx11/4"kobb. A-Press muffe

overgang type V utv gj.

5

STK !5056678!

5056679

42mmx11/2"kobb. A-Press muffe

overgang type V utv gj.

1

STK !5056679!

5056681

54mm x 2" kobber A-Press muffe

overgang type V utv gj.

1

STK !5056681!

STK !5056757!

Utv.gj.

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

33


Pressmuffesystem kobber A-press overgangsmuffe med inv. gj. Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

5056682

Enh

12mm x 3/8" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056682!

5056683

12mm x 1/2" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056683!

5056684

15mm x 3/8" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056684!

5056685

15mm x 1/2" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056685!

5056686

15mm x 3/4" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056686!

5056758

18x3/4" A-press overg.muffe

5056687

22mm x 1/2" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056687!

5056688

22mm x 3/4" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056688!

5056689

22mm x 1" kobber A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056689!

5056691

28mm x 3/4" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056691!

5056692

28mm x 1" kobber A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056692!

5056693

35mmx11/4" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

5

STK !5056693!

5056694

42mmx11/2" kobb.A-Press muffe

overgang type V inv gj.

1

STK !5056694!

5056695

54mmx 2" kobber A-Press muffe

overgang type V inv gj.

1

STK !5056695!

STK !5056758!

innv.gj.

A-press overgangsnippel med utv. gj. Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp.

Enh

5056696

12mmx1/2" kobb. A-Press nippel overgang type V utv gj.

5056697

15mmx1/2" kobb. A-Press nippel overgang type V utv gj.

5056759

18x3/4" A-press overg.nippel

5056698

22mmx3/4" kobb. A-Press nippel overgang type V utv gj.

20

STK !5056698!

5056699

28mmx 1" kobber A-Press.nippel overgang type V utv gj.

20

STK !5056699!

5056701

35mmx11/4"kobb. A-Press nippel overgang type V utv gj.

20

STK !5056701!

STK !5056696! STK !5056697!

20

STK !5056759!

Utv.gj.

A-press overgangsnippel med inv. gj. Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Ant./forp. Enh

5056702N5 12mmx3/8" kobb. A-Press nippel overg. type V inv gj.

20

STK !5056702N5!

5056703

15mmx3/8" kobb. A-Press nippel overg. type V inv gj.

20

STK

!5056703!

5056761

18x3/4" A-press overg.nippel

STK

!5056761!

5056704

22mmx3/4" kobb. A-Press nippel overg. type V inv gj.

20

STK

!5056704!

5056705N5 28mmx 1" kobber A-Press nippel overg. type V inv gj..

20

STK !5056705N5!

Inv.gj

A-press ventilfeste med inv. gj. Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods.

34

NRF nr

For rør dy mm

5056706

15mmx1/2" kobb.A-Press Ventil-

Type feste type V inv gj.

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Ant./forp. Enh 5

STK !5056706!


Pressmuffesystem kobber A-press S-rør med 1 muffe Presses med bakker for V-profil. Pressrørdelene er produsert i kobber og rørgods. NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056558

12 mm kobber A-Press S-rør

type V 1 muffe

STK !5056558!

5056559

15 mm kobber A-Press S-rør

type V 1 muffe

STK !5056559!

5056762

18 mm A-press S-rør 1 muffe

STK !5056762!

A-press O-ringer NRF nr

For rør dy mm

Ant./forp.

Enh

5056738

15mm A-Press o-ring (EPDM)

5

STK

!5056738!

5056739

18mm A-Press o-ring (EPDM)

5

STK

!5056739!

5056742

28mm A-Press o-ring (EPDM)

5

STK

!5056742!

5056743

35mm A-Press o-ring (EPDM)

5

STK

!5056743!

5056745

54mm A-Press o-ring (EPDM)

5

STK

!5056745!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

35


PressmuffeMontasjesystem

Forkrommet kobber


A-press forkrommet kobber Presses med bakker for V-profil DVGW –sertifisert og produsert i overensstemmelse med norm W534 og W270 for drikkevann. Pressrørdelene er produsert av kobber og rødgods og forkrommet med trelags krom i overensstemmelse med kommende EU-direktiv. O-ringene monteres etter forkromming. O-ring standard er av EPDM, dvs. ikke resistent mot olje og mineralfett. O-ringer i andre materialer kan bestilles. Maks temp : 95°C Maks arbeidstrykk :16 Bar

Minste tillatte avstand og innstikkdybde av A-press forkrommede kobberdeler.

Diameter A(mm)

B min. (mm)

C min. (mm)

D (mm)

E mini (mm)

12

10

46

18

0,6

15

10

54

22

0,7


Press-system Instruksjon 1. 1

2

Kapp røret til rett lengde uten å ­deformere det. Bruk ikke kappskive eller brenner.

rørenden både innvendig og utvendig. 2. Avgrad Hvis ikke skades O-­ring på rørdel. at O-ringen sitter på plass under flensen 3. Kontroller og smør den evt. med litt vann. Bruk absolutt ikke olje eller grease. Trykk muffen på røret ved å vri den lett. røret er strukket inn i rørdel - helt i bunn- 4. Når merkes røret med merkepenn slik at du kan se om skjøten er krympet under pressingen.

3

4

rette bakker på pressmaskinen. Les bruks­ 5. Monter anvisningen som følger med pressmaskinen. pressmaskinen slik at bakkene havner midt 6. Hold over flensen med O-­ringen. Press til bakkene kommer i kontakt med hverandre.

7.

Kontroller pressingen. En korrekt utført pressing gir en helt tett kobling, og delene kan ikke skilles igjen. Merk: Samme prosedyre gjelder for kobber, rustfritt og galvanisert.

5

6

7

Hovedkontor: Gamle Forusveien 53, 4033 Stavanger, Pb 184, Forus, 4065 Stavanger Tlf. 51 81 85 00 - www.ahlsell.no


Pressmuffesystem forkrommet kobber Pressmuffesystem forkrommet kobber A-press muffe forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056707N5

12mm kobb.fkr. A-Press muffe

type V

STK !5056707N5!

5056708

15mm kobb.fkr. A-Press muffe

type V

STK

!5056708!

A-press glidemuffe forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056709

12mm kobb.fkr. A-Press glidemf

type V

STK !5056709!

5056711

15mm kobb.fkr. A-Press glidemf

type V

STK !5056711!

A-press bend 90° med 1 muffe forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056712

12mmx90' kobb.fkr A-Press bend

type V 1 muffe

STK !5056712!

5056713

15mmx90' kobb.fkr A-Press bend

type V 1 muffe

STK !5056713!

A-press bend 90° med 2 muffer forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056714

12mmx90' kobb.fkr A-Press bend

type V 2 muffer

STK !5056714!

5056715

15mmx90' kobb.fkr A-Press bend

type V 2 muffer

STK !5056715!

A-press bend 45° med 1 muffe forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056716

12mmx45' kobb.frk A-Press bend

type V 1 muffe

STK !5056716!

5056717

15mmx45' kobb.fkr A-Press bend

type V 1 muffe

STK !5056717!

A-press bend 45° med 2 muffer forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056718

12mmx45' kobb.fkr A-Press bend

type V 2 muffer

STK !5056718!

5056719

15mmx45' kobb.fkr A-Press bend

type V 2 muffer

STK !5056719!

A-press T-rør forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056721

12 mm kobb.fkr A-Press T-rør

type V

STK !5056721!

5056722

15 mm kobb.fkr A-Press T-rør

type V

STK !5056722!

A-press T-rør m/redusert avstikk forkrommet kobber

40

NRF nr

For rør dy mm

Type

5056723

12x15mm kobb.fkr A-Press T-rør type V

STK

!5056723!

5056724

15x12x12mm kobb.fkr A-Press t- rør type V

STK

!5056724!

5056725

15x12mm kobb.fkr A-Press T-rør type V

STK

!5056725!

5056726N5

15x15x12mm kobb.fkr A-Press t- rør type V

STK !5056726N5!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Enh


Pressmuffesystem forkrommet kobber A-press reduksjon med 1 muffe forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056727

15x12mm kobb.fkr A-Press reduk

sjon type V 1 muffe

STK !5056727!

5056728

18x15mm kobb.fkr A-Press reduk

sjon type V 1 muffe

STK !5056728!

A-press overgangsmuffe med utv. gj. forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056729

12mmx1/2" kobb.fkr A-Press ovg

muffe type V utv gj.

STK !5056729!

5056731

15mmx1/2" kobb.fkr A-Press ovg

muffe type V utv gj.

STK !5056731!

A-press overgangsmuffe med innv. gj. forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056732N5

12mmx1/2" kobb.fkr A-Press ovg muffe type V inv gj.

STK !5056732N5!

5056733

15mmx1/2" kobb.fkr A-Press ovg muffe type V inv gj.

STK

!5056733!

A-press ventilfeste med inv. gj. forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056734

15mmx1/2" kobb.fkr A-Press ven

tilfeste type V inv gj.

STK !5056734!

A-press S-rør med 1 muffe forkrommet kobber NRF nr

For rør dy mm

Type

Enh

5056735

12mm kobb.fkr. A-Press S-rør

type V 1 muffe

STK !5056735!

5056736

15mm kobb.fkr. A-Press S-rør

type V 1 muffe

STK !5056736!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

41


FesteMontasjesystem materiell

Trygt valg


Anbefalt maksimal belastning for a-collection konsoller Konsoller type a-collection 30 x 15 Anbefalt last A

Anbefalt last B

Anbefalt last C

Materiale: Kaldvalset båndstål SIS 2122nd Festeplate- Dim: 115 x 40 mm. Bærearm av byggprofil type 30 x 15 mm. Bærearm-lengde

Anbefalt last A

Anbefalt last B

Anbefalt last C

150 mm

0,45 kN

0,85 kN

0,85 kN

200 mm

0,32 kN

0,63 kN

0,63 kN

300 mm

0,21 kN

0,42 kN

0,42 kN

400 mm

0,16 kN

0,32 kN

0,32 kN

Konsoller type a-collection 46 x 35 Anbefalt last A

Anbefalt last B

Anbefalt last C

Materiale: Kaldvalset båndstål SIS 2122nd Festeplate- Dim: 130 x 50 mm. Bærearm av byggprofil type 46 x 35 mm. Bærearm-lengde

Anbefalt last A

Anbefalt last B

Anbefalt last C

250 mm

1,46 kN

2,43 kN

2,43 kN

350 mm

1,05 kN

1,83 kN

1,83 kN


Anbefalt maksimal belastning for a-collection montasjeskinner Materiale: Kaldvalset båndstål SIS 2122nd Mål: 30x15x2, 0, Hulling: 30x10, 5 mm Størrelse 46x35x2, 0 mm, Hulling: 30 x 13 mm. Kanalåpning: 14,5 mm. Lengder: 2 m

Anbefalt maksimal belastning Punktbelastning på forankringspunktet Type

30 x 15

46 x 35

Type

1,0 kN

1.5 kN

Fordelt punktbelastning på profil-lengde 1000 mm med flere innfestingspunkter Type

Antall x 30 x 15

Antall x 46 x 35

Maxlast

1 x 2,0 kN

1 x 2,5 kN

Maxlast

2 x 1,0 kN

2 x 1,25 kN

Maxlast

3 x 0,65 kN

3 x 0,8 kN

Maxlast

4 x 0,5 kN

4 x 0,63 kN


Montasjesystem Montasjesystem Montasjeskinner type C med 14, 5 mm kanalåpning C-formede profiler med slissede hull. Kanalåpning 14,5 mm. Lengder på 2 meter. Forforsinket. NRF nr

Høyde x bredde mm

Utførelse

Tykkelse mm

3511076 3511077

Enh

15X30 A-Byggprofil Forzinket

Hullet

2,0

STK !3511076!

46X35 A-Byggprofil Forzinket

Hullet

2,5

STK !3511077!

Pendelmutter El-forsinket utførelse for profiler med kanalåpning 14,5 mm type 30x15 mm og 35x46 mm. Kan flyttes (også ved posisjonering over innfesting). Monter / demonterbar uten verktøy. Med innvendig gjenger for anslutning til gjengestag. Antall i pakke er 10 stk. NRF nr

Tekst 1

Enh

3511085

M6 A-Pendelmutter FZB

STK !3511085!

3511086

M8 A-Pendelmutter FZB

STK !3511086!

3511087

M10 A-Pendelmutter FZB

STK !3511087!

Pendelmutter med formontert gjengestag og mutter El-forsinket. Formontert med med M8 gjengestag og mutter. Antall i pakke er 10 stk. NRF nr

Type

Enh

3511088

M8X25 A-Pendelmutter

STK !3511088!

3511089

M8X40 A-Pendelmutter

STK !3511089!

3511091

M8X50 A-Pendelmutter

STK !3511091!

3511092

M8X60 A-Pendelmutter

STK !3511092!

3511093

M8X70 A-Pendelmutter

STK !3511093!

3511095

M8X100 A-Pendelmutter

STK !3511095!

3511096

M8X120 A-Pendelmutter

STK !3511096!

3511097

M8X140 A-Pendelmutter

STK !3511097!

3511098

M8X160 A-Pendelmutter

STK !3511098!

3511099

M8X180 A-Pendelmutter

STK !3511099!

3511101

M8X200 A-Pendelmutter

STK !3511101!

Konsoller med profilåpning 14,5 mm Ryggplate for direkte montering på vegg. Profilåpning 14,5 mm. El-forsinket.

46

NRF nr

Type

Lengde mm

Enh

3511078

15X30 A-Veggkonsoll Elforz.

150

STK !3511078!

3511079

15X30 A-Veggkonsoll Elforz.

200

STK !3511079!

3511081

15X30 A-Veggkonsoll Elforz.

400

STK !3511081!

3511082

46X35 A-Veggkonsoll Elforz.

250

STK !3511082!

3511083

46X35 A-Veggkonsoll Elforz.

350

STK !3511083!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Montasjesystem Festeplate M8 / 10 Festeplate Dim. 80x30x3 mm med kombinert M8/M10-anslutning for gjengestag. slissede festehull 9x16 mm. El-forsinket. NRF nr

Type

Enh

3511125

M8/M10 A-Festeplate

STK !3511125!

L-Jern Av material 25 x 4 mm. Anbefalte maksimal belastning på 0,4 kN. El-forsinket. NRF nr

Type

Hulldiameter mm

Enh

3511126

25X4MM A-L-jern FZB

11

STK !3511126!

Z-jern Av material 25 x 4 mm. Anbefalte maksimal belastning på 0,3 kN. El-forsinket. NRF nr

Type

Hulldiameter mm

Enh

3511127

25X4MM A-Z-jern FZB

11

STK !3511127!

Festeplate for dobbelklammer – stillbar c/c-avstand Justerbar el-forsinket festeplate for dobbelklammer 50-100 mm med M8 anslutning. Festeplate Dim. 75-115 mm x 25 x 2 mm. 9 mm festehull. NRF nr

Tekst 1

Type

Enh

3511128

M8/M10 A-Dobbelfesteplate FZB

Uten gjengestift

STK !3511128!

Dobbelklammer uten dempegummi Justerbart el-forsinket dobbelklammer 60 til 80 mm for-montert. Festeplate Dim. 75-115 mm x 20 x 3 mm. Benlengde 30 mm. 8 mm festehull. NRF nr

Type

Tekst 2

Enh

3511129

15-17MM A-Dobbelklammer

u/gummi

STK !3511129!

3511131

18-22MM A-Dobbelklammer

u/gummi

STK !3511131!

3511132

25-28MM A-Dobbelklammer

u/gummi

STK !3511132!

3511133

34-38MM A-Dobbelklammer

u/gummi

STK !3511133!

3511134

40-43MM A-Dobbelklammer

u/gummi

STK !3511134!

Dobbelklammer med dempegummi Justerbart el-forsinket dobbelklammer 60 til 80 mm med dempegummi, for-montert. Festeplate Dim. 75-115 mm x 20 x 3 mm. Benlengde 30 mm. 8 mm festehull. NRF nr

Type

Tekst 2

Enh

3511135

15-17MM A-Dobbelklammer

m/gummi

STK !3511135!

3511136

18-22MM A-Dobbelklammer

m/gummi

STK !3511136!

3511137

25-28MM A-Dobbelklammer

m/gummi

STK !3511137!

3511138

34-38MM A-Dobbelklammer

m/gummi

STK !3511138!

3511139

40-43MM A-Dobbelklammer

m/gummi

STK !3511139!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

47


Montasjesystem Kombiskrue El-forsinket med firkantgrep. Noen dimensjoner leveres med Torx spor.

48

NRF nr

Type

Enh

3511105

M6X60 A-Kombiskrue FZB

STK !3511105!

3511106

M8X50 A-Kombiskrue FZB

STK !3511106!

3511107

M8X60 A-Kombiskrue FZB

STK !3511107!

3511108

M8X70 A-Kombiskrue FZB

STK !3511108!

3511109

M8X80 A-Kombiskrue FZB

STK !3511109!

3511111

M8X90 A-Kombiskrue FZB

STK !3511111!

3511112

M8X100 A-Kombiskrue FZB

STK !3511112!

3511113

M8X120 A-Kombiskrue FZB

STK !3511113!

3511114

M8X140 A-Kombiskrue FZB

STK !3511114!

3511115

M8X150 A-Kombiskrue FZB

STK !3511115!

3511116

M8X180 A-Kombiskrue FZB

STK !3511116!

3511117

M10X60 A-Kombiskrue FZB

STK !3511117!

3511118

M10X80 A-Kombiskrue FZB

STK !3511118!

3511119

M10X100 A-Kombiskrue FZB

STK !3511119!

3511121

M10X120 A-Kombiskrue FZB

STK !3511121!

3511122

M10X140 A-Kombiskrue FZB

STK !3511122!

3511123

M10X180 A-Kombiskrue FZB

STK !3511123!

3511124

M10X200 A-Kombiskrue FZB

STK !3511124!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Montasjesystem

Raskere og enklere Ikke arbeid i ubekvemme stillinger over skulderhøyde hvis du kan unngå det. Velg et monteringssystem fra a-collection som passer for alle typer av røroppheng. Monteringen går raskere og koster mindre. Du sparer både tid og kroppen din!

sett inn...

Vri om...

Markedsføres av Ahlsell Norge AS www.ahlsell.no

Lås


Montasjesystem Klammer med dempegummi, snepp, nr 270 El-forsinket todelt klammer med 2 skruer, en utstyrt med snepp. Festegjenge M8 eller kombinert M8/M10-gjenge eller M10. Gummiprofil av aldringsbestandig EPDM- gummi 20X4, 5 / 7, 5 mm. Temperaturbestandig mellom -50 ° C til +110 ° C. Anbefalt maksimal belasting på opp til Dim. 91 mm er 1,0 kN, og opp til Dim.160 er 1,5 kN. Antall i pakke er 10 stk. Dim mm

Mutter Dempegummi

Gj. ansl.

NRF nr

Type

Enh

3511039

12-20mm A-Skruklammer

20x1,5

M8

20x4,5

M6x20 STK !3511039!

3511041

15-19mm A-Skruklammer

20x1,5

M8

20x4,5

M6x20 STK !3511041!

3511042

21-23mm A-Skruklammer

20x1,5

M8

20x4,5

M6x20 STK !3511042!

3511043

26-28mm A-Skruklammer

20x1,5

M8

20x4,5

M6x20 STK !3511043!

3511044

32-35mm A-Skruklammer

20x1,5

M8

20x4,5

M6x20 STK !3511044!

3511045

40-43mm A-Skruklammer

20x1,5

M8

20x4,5

M6x20 STK !3511045!

3511046

44-49mm A-Skruklammer

20x2,0

M8

20x4,5

M6x20 STK !3511046!

3511047

50-56mm A-Skruklammer

20x2,0 M8/M10

20x4,5

M6x25 STK !3511047!

3511048

57-61mm A-Skruklammer

20x2,0 M8/M10

20x4,5

M6x25 STK !3511048!

3511049

63-67mm A-Skruklammer

20x2,0 M8/M10

20x4,5

M6x25 STK !3511049!

3511051

74-84mm A-Skruklammer

20x2,0 M8/M10

20x7,5

M6x25 STK !3511051!

3511052

83-91mm A-Skruklammer

20x2,0 M8/M10

20x7,5

M6x25 STK !3511052!

3511053

108-114mm A-Skruklammer 20x2,5 M8/M10

20x7,5

M8x25 STK !3511053!

3511054

136-139mm A-Skruklammer 20x2,5 M8/M10

20x7,5

M8x25 STK !3511054!

3511055

159-163mm A-Skruklammer 20x2,5 M8/M10

23x7,5

M8x25 STK !3511055!

Klammer med dempegummi nr 391 M8/10 El-forsinket klammer med 1 skrue utstyrt med snepp. Festemutter kombinert M8/M10gjenge. Gummiprofil av aldringsbestandig EPDM gummi. Temperaturbestandig fra -50 º C til +110 º C. Anbefalt maksimal belastning opp til Dim. 91 mm er 0,8 kN, og opp til Dim.114 mm er 1,0 kN. Antall i pakke er 10 stk.

50

Dim mm

Mutter

Gj. ansl.

NRF nr

Type

3511025

12-14mm A-Skruklammer

20x1.2 M8/M10 M5x22

20x3.5

STK !3511025!

3511026

15-19mm A-Skruklammer

20x1.2 M8/M10 M5x22

20x3.5

STK !3511026!

3511027

20-23mm A-Skruklammer

20x1.2 M8/M10 M5x22

20x3.5

STK !3511027!

3511028

25-28mm A-Skruklammer

20x1.2 M8/M10 M5x22

20x3.5

STK !3511028!

3511029

32-35mm A-Skruklammer

20x1.2 M8/M10 M5x25

20x3.5

STK !3511029!

3511031

40-43mm A-Skruklammer

20x1.2 M8/M10 M5x25

20x3.5

STK !3511031!

3511032

44-49mm A-Skruklammer

20x1.2 M8/M10 M5x25

20x3.5

STK !3511032!

3511033

50-55mm A-Skruklammer

20x1.5 M8/M10 M5x30

20x4.5

STK !3511033!

3511034

57-61mm A-Skruklammer

20x1.5 M8/M10 M5x30

20x4.5

STK !3511034!

3511035

63-67mm A-Skruklammer

20x1.5 M8/M10 M5x30

20x4.5

STK !3511035!

3511036

74-80mm A-Skruklammer

20x1.5 M8/M10 M5x30

20x4.5

STK !3511036!

3511037

83-91mm A-Skruklammer

20x1.5 M8/M10 M5x30

20x4.5

STK !3511037!

3511038

108-114mm A-Skruklammer

20x1.5 M8/M10 M5x30

20x4.5

STK !3511038!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Dempegummi Enh


Montasjesystem Klammer uten dempegummi nr 278 El-forsinket klammer med 2 skruer. Festemutter M8 eller kombinert M8/M10-gjenge. Anbefalt maksimal belastning opp til Dim. 91 mm er 1,0 kN og for Dim. 95-163 mm 1,5 kN. Antall i pakke er 10 stk. NRF nr

Type

Dim mm

Mutter

Gj. ansl

Enh

3511056

12-15mm A-Skruklammer

20x1.2

M8

M5x16

STK !3511056!

3511057

15-19mm A-Skruklammer

20x1.2

M8

M5x16

STK !3511057!

3511058

20-23mm A-Skruklammer

20x1.2

M8

M5x16

STK !3511058!

3511059

26-31mm A-Skruklammer

20x1.2

M8

M5x16

STK !3511059!

3511061

32-35mm A-Skruklammer

20x1.2

M8

M5x16

STK !3511061!

3511062

40-43mm A-Skruklammer

20x1.2

M8

M5x16

STK !3511062!

3511063

44-46mm A-Skruklammer

20x1.2

M8

M5x16

STK !3511063!

3511064

50-56mm A-Skruklammer

20x1.5

M8/M10

M6x20

STK !3511064!

3511065

57-61mm A-Skruklammer

20x1.5

M8/M10

M6x20

STK !3511065!

3511066

63-67mm A-Skruklammer

20x1.5

M8/M10

M6x20

STK !3511066!

3511067

70-77mm A-Skruklammer

20x1.5

M8/M10

M6x20

STK !3511067!

3511068

78-80mm A-Skruklammer

20x1.5

M8/M10

M6x20

STK !3511068!

3511069

83-91mm A-Skruklammer

20x1.5

M8/M10

M6x20

STK !3511069!

3511071

95-102mm A-Skruklammer

25x2.0

M8/M10

M8x25

STK !3511071!

3511072

108-114mm A-Skruklammer

25x2.0

M8/M10

M8x25

STK !3511072!

3511073

131-135mm A-Skruklammer

25x2.0

M8/M10

M8x25

STK !3511073!

3511074

136-142mm A-Skruklammer

25x2.0

M8/M10

M8x25

STK !3511074!

3511075

159-163mm A-Skruklammer

25x2.0

M8/M10

M8x25

STK !3511075!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

51


Kuleventiler Montasjesystem a-kulan

Trygt valg


a-kulan minikuleventil a-kulan minikuleventil Minikuleventil innvendig gjenget NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

5670403

3/8" innv. A-kulan

8542364

STK !5670403!

5670404

1/2" innv. A-kulan

8542330

STK !5670404!

5670405

3/4" innv. A-kulan

8542331

STK !5670405!

Minikuleventil utvendig gjenget NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

5670406

3/8" utv/utv.gj. A-kulan

art. 8542335

STK !5670406!

5670407

1/2" utv/utv.gj. A-kulan

art. 8542336

STK !5670407!

5670408

3/4" utv/utv.gj. A-kulan

art. 8542337

STK !5670408!

Minikuleventil utvendig og innvendig gjenget NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

5670409

3/8" innv/utv.gj. A-kulan

art. 8542332

STK !5670409!

5670416

1/2" innv/utv.gj. A-kulan

art. 8542333

STK !5670416!

5670417

3/4" innv/utv.gj. A-kulan

art. 8542334

STK !5670417!

Minikuleventil Cu-kobling og utvendig gjenget NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

5670414

1/2" x 12 mm utv. A-kulan

8542342

STK !5670414!

5670415

1/2" x 15 mm utv. A-kulan

8542343

STK !5670415!

Minikuleventil Cu-kobling og innvendig gjenget NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

5670411

3/8" x 12 mm innv. A-kulan

8542338

STK !5670411!

5670412

1/2" x 12 mm innv. A-kulan

8542339

STK !5670412!

5670413

1/2" x 15 mm innv.A-kulan

8542340

STK !5670413!

5670418

3/4"x 22 mm innv.gj.A-kulan

8542341

STK !5670418!

Minikuleventil med 2 Cu-koblinger

54

NRF nr

Tekst 1

Enh

5670419

16 x 15 mm A-kulan art.8542354

STK !5670419!

5670421

10 x 12 mm A-kulan art.8542344

STK !5670421!

5670422

10 x 15 mm A-kulan art.8542345

STK !5670422!

5670423

10 x 10 mm A-kulan art.8542346

STK !5670423!

5670424

12 x 12 mm A-kulan art.8542347

STK !5670424!

5670425

12 x 15 mm A-kulan art.8542348

STK !5670425!

5670426

15 x 15 mm A-kulan art.8542349

STK !5670426!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Radiatorer Montasjesystem

Trygt valg


Radiatorer Halrad HALRAD Standard og Compact, en serie panelradiatorer med stort sortimentomfang. Leveres i: •

5 typer, Type 10 Standard, Type 11, 21, 22 og 33 Compact.

6 høyder, 300, 400, 500, 600, 700 og 900 mm samt i

18 ulike lengder, mellom 400 - 3000 mm.

Type

10

11

21

22

33

Radiator dybde mm

47

60

77

100

158

Vegg til radiatorfront mm

72

93

102

124

182

Vegg til cc radiatortilkobling mm

39

60

63

74

74

For eksakt sortiment se sortimenttabell.

Produktfakta

Hvordan lese produktlisten?

Produsert i kaldvalset stål.

Artikkelnummer kolonne: 7-sifret NRF nummer inneholder radiator inkl. konsoll, lufteskrue og plugg. NRF nr. med K inneholder kun selve radiatoren uten noe tilbehør.

Alle radiatorer er avfettet, fosfatbehandlet, kataforetiskt grunnbehandlet og pulverlakkert i hvite farger, RAL 9010 (Henrad hvit). Maks. arbeidstemperatur: +110ºC Maks. arbeidstrykk: 10 bar Maks. testtrykk: 13 bar Varmeavgivning: Standard EN442 Tilkobling: 4 stk. 1/2” (DN 15) innvendig rørgjenge på ende. C/C for lengde på radiatorkoppel = radiatorhøyde - 50 mm Hver radiator leveres i krympeplastemballasje med forsterket wellpapp. Produksjonen skjer under kontroll av ISO 9000.

Typer Type 10, Standard: Enkelradiator uten kovektorplate. Uten toppriller og sideplater. Type 11, Compact: Enkelradiator med en konvektorplate. Med toppriller og sideplater. Type 21, Compact: Dobbelradiator med en konvektorplate. Med toppriller og sideplater. Type 22, Compact: Dobbelradiator med to konvektorplater. Med toppriller og sideplater. Type 33, Compact: Trippelradiator med tre konvektorplater. Med toppriller og sideplater.

Tekst 1: Første siffer før bindestrek forteller hvilken type radiator det er: 33-305. Første tall etter bindestrek forteller hvor høy radiatoren er: 33-305 (3=300 mm). De to siste tallene forteller hvor lang radiatoren er: 33-305 (05=500 mm) Tekst 2: 1. Varmeavgiver med ∆d.t 50ºC/Watt 2. Varmeavgiver med ∆d.t 32,5/33ºC/Watt 3. Varmeavgiver med ∆d.t 30ºC/Watt


Halrad Standard radiator Halrad Standard radiator Halrad Standard radiator type 10 Type Enkelradiator uten konvektorplate. Høyde: 300 mm NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240003K

Enh

10-308 Halrad std. radiator

270

156

140

STK !8240003K!

8240005K

10-312 Halrad std. radiator

406

233

211

STK !8240005K!

8240007K

10-316 Halrad std. radiator

541

311

281

STK !8240007K!

1

2

3

Høyde: 400 mm NRF nr

Tekst 1

Enh

8240058K

10-405 Halrad std. radiator

215

123

111

STK !8240058K!

8240059K

10-406 Halrad std. radiator

258

148

133

STK !8240059K!

8240061

10-408 Halrad std. radiator

344

197

178

STK

8240061K

10-408 Halrad std. radiator

344

197

178

STK !8240061K!

8240062

10-410 Halrad std. radiator

430

246

222

STK

8240062K

10-410 Halrad std. radiator

430

246

222

STK !8240062K!

8240063

10-412 Halrad std. radiator

516

296

267

STK

8240063K

10-412 Halrad std. radiator

516

296

267

STK !8240063K!

8240064K

10-414 Halrad std. radiator

602

345

311

STK !8240064K!

8240065K

10-416 Halrad std. radiator

688

394

355

STK !8240065K!

8240066K

10-418 Halrad std. radiator

774

443

400

STK !8240066K!

8240067K

10-420 Halrad std. radiator

860

493

444

STK !8240067K!

1

2

3

!8240061!

!8240062!

!8240063!

Høyde: 500 mm NRF nr

Tekst 1

Enh

8240137K

10-504 Halrad std. radiator

208

119

107

STK !8240137K!

8240138K

10-505 Halrad std. radiator

261

149

134

STK !8240138K!

8240139K

10-506 Halrad std. radiator

313

178

161

STK !8240139K!

8240141K

10-507 Halrad std. radiator

365

208

187

STK !8240141K!

8240142K

10-508 Halrad std. radiator

417

238

214

STK !8240142K!

8240143K

10-510 Halrad std. radiator

521

297

268

STK !8240143K!

8240144K

10-512 Halrad std. radiator

625

357

321

STK !8240144K!

8240147K

10-518 Halrad std. radiator

938

535

482

STK !8240147K!

8240148K

10-520 Halrad std. radiator

1042

594

535

STK !8240148K!

1

2

3

Høyde: 600 mm

60

NRF nr

Tekst 1

8240217K

10-605 Halrad std. radiator

305

173

156

STK !8240217K!

8240218K

10-606 Halrad std. radiator

366

208

187

STK !8240218K!

8240439K

10-607 Halrad std. radiator

427

242

218

STK !8240439K!

8240221K

10-610 Halrad std. radiator

610

346

312

STK !8240221K!

8240222

10-612 Halrad std. radiator

732

416

374

STK

8240222K

10-612 Halrad std. radiator

732

416

374

STK !8240222K!

8240223K

10-614 Halrad std. radiator

854

485

436

STK !8240223K!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Enh

!8240222!


Halrad Compact radiator Halrad Standard konsoll type 10 Konsoll for radiator. For lengde: 400-1600 mm: 2 stk konsoll pr. radiator 1800-3000 mm: 3 stk konsoll pr. radiator NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8240597

300 konsoll type 10 f/std

f/Halrad standard radiator

STK !8240597!

8240598

400 konsoll type 10 f/std

f/Halrad standard radiator

STK !8240598!

8240599

500 konsoll type 10 f/std

f/Halrad standard radiator

STK !8240599!

8240601

600 konsoll type 10 f/std

f/Halrad standard radiator

STK !8240601!

8240602

700 konsoll type 10 f/std

f/Halrad standard radiator

STK !8240602!

8240603

900 konsoll type 10 f/std

f/Halrad standard radiator

STK !8240603!

Halrad Compact radiator Halrad Compact radiator type 11 Enkelradiator med en konvektorplate. Med topp- og sideplate. Høyde: 300 mm NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240017K

Enh

11-306 Halrad comp. radiator

305

173

155

STK !8240017K!

8240018K

11-308 Halrad comp. radiator

407

230

207

STK !8240018K!

8240019K

11-310 Halrad comp. radiator

509

288

259

STK !8240019K!

8240021K

11-312 Halrad comp. radiator

611

346

311

STK !8240021K!

8240022K

11-314 Halrad comp. radiator

713

403

363

STK !8240022K!

8240023K

11-316 Halrad comp. radiator

814

461

415

STK !8240023K!

8240024K

11-318 Halrad comp. radiator

916

518

466

STK !8240024K!

8240025K

11-320 Halrad comp. radiator

1018

576

518

STK !8240025K!

1

2

3

Enh

Høyde: 400 mm NRF nr

Tekst 1

8240427

11-404 Halrad comp. radiator

270

154

138

STK

8240427K

11-404 Halrad comp. radiator

270

154

138

STK !8240427K!

1

2

3

333

190

171

1

2

3

Enh

!8240427!

Høyde: 500 mm NRF nr

Tekst 1

8240152K

11-504 Halrad comp. radiator

Enh STK !8240152K!

Høyde: 600 mm NRF nr

Tekst 1

8240227

11-604 Halrad comp. radiator

392

225

203

STK

8240227K

11-604 Halrad comp. radiator

392

225

203

STK !8240227K!

8240232K

11-608 Halrad comp. radiator

784

449

405

STK !8240232K!

!8240227!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

61


Halrad Compact radiator Halrad Compact konsoll type 11 Konsoll for radiator. For lengde: 400-1600 mm: 2 stk konsoll pr. radiator 1800-3000 mm: 3 stk konsoll pr. radiator NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8240604

300 konsoll type 11f/comp.

f/Halrad compact radiator

STK !8240604!

8240605

400 konsoll type 11f/comp.

f/Halrad compact radiator

STK !8240605!

8240606

500 konsoll type 11f/comp.

f/Halrad compact radiator

STK !8240606!

8240607

600 konsoll type 11 f/comp.

f/Halrad compact radiator

STK !8240607!

8240608

700 konsoll type 11f/comp.

f/Halrad compact radiator

STK !8240608!

8240609

900 konsoll type 11 f/comp.

f/Halrad compact radiator

STK !8240609!

Halrad Compact radiator type 21 Dobbelradiator med en konvektorplate. Med topp- og sideplate. Høyde: 400 mm NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240087K

Enh

21-406 Halrad comp. radiator

572

322

290

STK !8240087K!

8240089

21-408 Halrad comp. radiator

763

430

386

STK

8240089K

21-408 Halrad comp. radiator

763

430

386

STK !8240089K!

8240091K

21-409 Halrad comp. radiator

859

484

435

STK !8240091K!

8240092

21-410 Halrad comp. radiator

954

537

483

STK

8240092K

21-410 Halrad comp. radiator

954

537

483

STK !8240092K!

8240093K

21-411 Halrad comp. radiator

1049

591

531

STK !8240093K!

8240094K

21-412 Halrad comp. radiator

1145

645

580

STK !8240094K!

8240095K

21-414 Halrad comp. radiator

1336

752

676

STK !8240095K!

8240096K

21-416 Halrad comp. radiator

1526

860

773

STK !8240096K!

8240097K

21-418 Halrad comp. radiator

1717

967

869

STK !8240097K!

8240098K

21-422 Halrad comp. radiator

2099

1182

1063

STK !8240098K!

1

2

3

!8240089!

!8240092!

Høyde: 500 mm

62

NRF nr

Tekst 1

8240166K

21-504 Halrad comp. radiator

461

259

233

STK !8240166K!

8240167K

21-505 Halrad comp. radiator

577

324

291

STK !8240167K!

8240168K

21-506 Halrad comp. radiator

692

389

350

STK !8240168K!

8240169K

21-507 Halrad comp. radiator

807

454

408

STK !8240169K!

8240171K

21-508 Halrad comp. radiator

922

519

466

STK !8240171K!

8240172K

21-509 Halrad comp. radiator

1038

584

525

STK !8240172K!

8240173K

21-510 Halrad comp. radiator

1153

649

583

STK !8240173K!

8240174K

21-511 Halrad comp. radiator

1268

714

641

STK !8240174K!

8240175K

21-512 Halrad comp. radiator

1384

778

699

STK !8240175K!

8240176K

21-514 Halrad comp. radiator

1614

908

816

STK !8240176K!

8240177K

21-516 Halrad comp. radiator

1845

1038

933

STK !8240177K!

8240178K

21-518 Halrad comp. radiator

2075

1168

1049

STK !8240178K!

8240179K

21-520 Halrad comp. radiator

2306

1297

1166

STK !8240179K!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Enh


Halrad Compact radiator Høyde: 600 mm NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240243K

Enh

21-605 Halrad comp. radiator

673

378

339

STK !8240243K!

8240244K

21-606 Halrad comp. radiator

807

453

407

STK !8240244K!

8240245K

21-607 Halrad comp. radiator

942

529

475

STK !8240245K!

8240246

21-608 Halrad comp. radiator

1076

605

543

STK

8240246K

21-608 Halrad comp. radiator

1076

605

543

STK !8240246K!

8240247K

21-609 Halrad comp. radiator

1211

680

611

STK !8240247K!

8240248

21-610 Halrad comp. radiator

1345

756

679

STK

8240248K

21-610 Halrad comp. radiator

1345

756

679

STK !8240248K!

8240249K

21-611 Halrad comp. radiator

1480

831

747

STK !8240249K!

8240251

21-612 Halrad comp. radiator

1614

907

815

STK

8240251K

21-612 Halrad comp. radiator

1614

907

815

STK !8240251K!

8240252K

21-614 Halrad comp. radiator

1883

1058

951

STK !8240252K!

8240253K

21-616 Halrad comp. radiator

2152

1209

1086

STK !8240253K!

8240254K

21-618 Halrad comp. radiator

2421

1360

1222

STK !8240254K!

8240255K

21-620 Halrad comp. radiator

2690

1512

1358

STK !8240255K!

!8240246!

!8240248!

!8240251!

Halrad Compact radiator type 22 Dobbelradiator med to konvektorplater. Med topp- og sideplate. Høyde: 300 mm NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240026K

Enh

22-305 Halrad comp. radiator

491

277

249

STK !8240026K!

8240027K

22-306 Halrad comp. radiator

589

333

299

STK !8240027K!

8240028K

22-308 Halrad comp. radiator

786

444

399

STK !8240028K!

8240029K

22-310 Halrad comp. radiator

982

555

433

STK !8240029K!

8240031K

22-312 Halrad comp. radiator

1178

665

598

STK !8240031K!

8240032K

22-314 Halrad comp. radiator

1375

776

698

STK !8240032K!

8240033K

22-316 Halrad comp. radiator

1571

887

798

STK !8240033K!

8240034K

22-318 Halrad comp. radiator

1768

998

898

STK !8240034K!

8240035K

22-320 Halrad comp. radiator

1964

1109

997

STK !8240035K!

8240041K

22-330 Halrad comp. radiator

2946

1664

1496

STK !8240041K!

1

2

3

Høyde: 400 mm NRF nr

Tekst 1

Enh

8240428K

22-404 Halrad comp. radiator

498

281

253

STK !8240428K!

8240104K

22-405 Halrad comp. radiator

623

351

316

STK !8240104K!

8240105K

22-406 Halrad comp. radiator

747

421

379

STK !8240105K!

8240106K

22-407 Halrad comp. radiator

872

492

442

STK !8240106K!

8240107

22-408 Halrad comp. radiator

996

562

505

STK

8240107K

22-408 Halrad comp. radiator

996

562

505

STK !8240107K!

8240108K

22-409 Halrad comp. radiator

1121

635

568

STK !8240108K!

8240109

22-410 Halrad comp. radiator

1245

702

631

STK

8240109K

22-410 Halrad comp. radiator

1245

702

631

STK !8240109K!

8240111K

22-411 Halrad comp. radiator

1370

773

695

STK !8240111K!

8240112

22-412 Halrad comp. radiator

1494

843

758

STK

!8240107!

!8240109!

!8240112!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

63


Halrad Compact radiator NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240112K

Enh

22-412 Halrad comp. radiator

1494

843

758

STK !8240112K!

8240113

22-414 Halrad comp. radiator

1743

983

884

STK

8240113K

22-414 Halrad comp. radiator

1743

983

884

STK !8240113K!

8240114K

22-416 Halrad comp. radiator

1992

1124

1010

STK !8240114K!

8240115K

22-418 Halrad comp. radiator

2241

1264

1137

STK !8240115K!

8240116

22-420 Halrad comp. radiator

2490

1405

1263

STK

8240116K

22-420 Halrad comp. radiator

2490

1405

1263

STK !8240116K!

8240117K

22-422 Halrad comp. radiator

2739

1545

1389

STK !8240117K!

8240118K

22-424 Halrad comp. radiator

2988

1685

1515

STK !8240118K!

8240119K

22-426 Halrad comp. radiator

3237

1823

1642

STK !8240119K!

1

2

3

!8240113!

!8240116!

Høyde: 500 mm

64

NRF nr

Tekst 1

8240182K

22-505 Halrad comp. radiator

747

421

378

STK !8240182K!

8240183K

22-506 Halrad comp. radiator

896

505

454

STK !8240183K!

8240184K

22-507 Halrad comp. radiator

1046

589

530

STK !8240184K!

8240185K

22-508 Halrad comp. radiator

1195

673

605

STK !8240185K!

8240186K

22-509 Halrad comp. radiator

1345

758

681

STK !8240186K!

8240187K

22-510 Halrad comp. radiator

1494

842

757

STK !8240187K!

8240188K

22-511 Halrad comp. radiator

1643

926

832

STK !8240188K!

8240189K

22-512 Halrad comp. radiator

1793

1010

908

STK !8240189K!

8240191K

22-514 Halrad comp. radiator

2092

1178

1059

STK !8240191K!

8240192K

22-516 Halrad comp. radiator

2390

1347

1211

STK !8240192K!

8240193K

22-518 Halrad comp. radiator

2689

1515

1362

STK !8240193K!

8240194K

22-520 Halrad comp. radiator

2988

1683

1513

STK !8240194K!

8240195K

22-522 Halrad comp. radiator

3287

1852

1665

STK !8240195K!

8240196K

22-524 Halrad comp. radiator

3586

2020

1816

STK !8240196K!

8240197K

22-526 Halrad comp. radiator

3884

2188

1967

STK !8240197K!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

Enh


Halrad Compact radiator Høyde: 600 mm NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240263K

Enh

22-605 Halrad comp. radiator

866

487

438

STK !8240263K!

8240264

22-606 Halrad comp. radiator

1039

585

526

STK

8240264K

22-606 Halrad comp. radiator

1039

585

526

STK !8240264K!

8240265K

22-607 Halrad comp. radiator

1212

682

613

STK !8240265K!

8240266

22-608 Halrad comp. radiator

1386

780

701

STK

8240266K

22-608 Halrad comp. radiator

1386

780

701

STK !8240266K!

8240267K

22-609 Halrad comp. radiator

1559

877

788

STK !8240267K!

8240268

22-610 Halrad comp. radiator

1732

975

876

STK

8240268K

22-610 Halrad comp. radiator

1732

975

876

STK !8240268K!

8240269K

22-611 Halrad comp. radiator

1905

1072

964

STK !8240269K!

8240271

22-612 Halrad comp. radiator

2078

1170

1051

STK

8240271K

22-612 Halrad comp. radiator

2078

1170

1051

STK !8240271K!

8240272K

22-614 Halrad comp. radiator

2425

1365

1226

STK !8240272K!

8240273K

22-616 Halrad comp. radiator

2881

1559

1401

STK !8240273K!

8240274

22-618 Halrad comp. radiator

3118

1754

1557

STK

8240274K

22-618 Halrad comp. radiator

3118

1754

1557

STK !8240274K!

8240275K

22-620 Halrad comp. radiator

3464

1949

1752

STK !8240275K!

8240276K

22-622 Halrad comp. radiator

3810

2144

1927

STK !8240276K!

8240277K

22-624 Halrad comp. radiator

4157

2339

2102

STK !8240277K!

8240278K

22-626 Halrad comp. radiator

4503

2534

2277

STK !8240278K!

!8240264!

!8240266!

!8240268!

!8240271!

!8240274!

Halrad Compact radiator type 33 Trippelradiator med tre konvektorplater. Med topp- og sideplate. Høyde: 300 mm NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240043K

Enh

33-305 Halrad comp. radiator

675

383

345

STK !8240043K!

8240044K

33-306 Halrad comp. radiator

809

460

414

STK !8240044K!

8240045K

33-308 Halrad comp. radiator

1079

613

552

STK !8240045K!

8240046K

33-310 Halrad comp. radiator

1349

766

690

STK !8240046K!

8240047K

33-312 Halrad comp. radiator

1619

919

827

STK !8240047K!

8240048K

33-314 Halrad comp. radiator

1889

1072

965

STK !8240048K!

8240049K

33-316 Halrad comp. radiator

2158

1226

1103

STK !8240049K!

8240051K

33-318 Halrad comp. radiator

2428

1379

1241

STK !8240051K!

1

2

3

Enh

Høyde 400 mm: NRF nr

Tekst 1

8240126

33-408 Halrad comp. radiator

1369

776

699

STK

8240126K

33-408 Halrad comp. radiator

1369

776

699

STK !8240126K!

8240127K

33-409 Halrad comp. radiator

1540

873

786

STK !8240127K!

8240128K

33-410 Halrad comp. radiator

1711

970

873

STK !8240128K!

8240129K

33-411 Halrad comp. radiator

1882

1067

960

STK !8240129K!

8240131

33-412 Halrad comp. radiator

2053

1164

1048

STK

!8240126!

!8240131!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

65


Halrad Compact radiator NRF nr

Tekst 1

1

2

3

8240131K

Enh

33-412 Halrad comp. radiator

2053

1164

1048

STK !8240131K!

8240132K

33-414 Halrad comp. radiator

2395

1358

1222

STK !8240132K!

8240133K

33-416 Halrad comp. radiator

2738

1552

1397

STK !8240133K!

8240134K

33-418 Halrad comp. radiator

3080

1746

1572

STK !8240134K!

1

2

3

Høyde: 500 mm NRF nr

Tekst 1

Enh

8240207K

33-510 Halrad comp. radiator

2056

1164

1047

STK !8240207K!

8240208K

33-511 Halrad comp. radiator

2262

1281

1152

STK !8240208K!

8240209K

33-512 Halrad comp. radiator

2467

1397

1257

STK !8240209K!

1

2

3

Høyde: 600 mm NRF nr

Tekst 1

Enh

8240284K

33-606 Halrad comp. radiator

1433

811

729

STK !8240284K!

8240285K

33-607 Halrad comp. radiator

1672

946

851

STK !8240285K!

8240286K

33-608 Halrad comp. radiator

1911

1081

972

STK !8240286K!

8240287K

33-609 Halrad comp. radiator

2150

1216

1094

STK !8240287K!

8240288

33-610 Halrad comp. radiator

2389

1351

1251

STK

8240288K

33-610 Halrad comp. radiator

2389

1351

1251

STK !8240288K!

8240291

33-612 Halrad comp. radiator

2867

1621

1458

STK

8240291K

33-612 Halrad comp. radiator

2867

1621

1458

STK !8240291K!

8240292K

33-614 Halrad comp. radiator

3345

1891

1701

STK !8240292K!

!8240288!

!8240291!

Halrad Compact konsoll type 21, 22 og 33 Konsoll for radiator. For lengde: 400-1600 mm: 2 stk konsoll pr. radiator 1800-3000 mm: 3 stk konsoll pr. radiator NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8240611

300 konsoll type 212233 f/comp

f/Halrad compact radiator

STK !8240611!

8240612

400 konsoll type 212233 f/comp

f/Halrad compact radiator

STK !8240612!

8240613

500 konsoll type 212233 f/comp

f/Halrad compact radiator

STK !8240613!

8240614

600 konsoll type 212233 f/comp

f/Halrad compact radiator

STK !8240614!

8240615

700 konsoll type 212233 f/comp

f/Halrad compact radiator

STK !8240615!

8240616

900 konsoll type 212233 f/comp

f/Halrad compact radiator

STK !8240616!

Halrad gulvkonsoll for radiator Hvit gulvkonsoll (120-215) for radiator. For lengde: 400-1600 mm: 2 stk konsoll pr. radiator 1800-3000 mm: 3 stk konsoll pr. radiator

66

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8240617

22-33 Gulvkonsoll 120-215 hvit

f/Halrad radiator

STK !8240617!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Tilbehør for radiator Tilbehør for radiator Lufteskrue universal og nøkkel Lufteskruen kan dreies 360 grader slik at det er lett for utlufting av radiatoren. Vanlig orginal luftenøkkel brukes. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8565861

1/8" lufteskrue forn. utv. gj.

nr. 1024

STK !8565861!

8565862

1/2" lufteskrue forn. utv. gj.

nr. 1044

STK !8565862!

8565863

Nøkkel f/lufteskrue, forn.

nr. 1030

STK !8565863!

FPL-PX anslutningssett For PEX-rør. Forkrommet: NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

5055872

12 x 1/2" FPL-pex koblingssett

TA-53 644-312

STK !5055872!

5055874

15 x 1/2" FPL-pex koblingssett

TA-53644-315

STK !5055874!

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

5055882

15 x M28 FPL-pex koblingssett

TA-53644-615

STK !5055882!

5055884

18 x M28 FPL-pex koblingssett

TA-53644-618

STK !5055884!

5055888

22 x M28 FPL-pex koblingssett

TA-53644-622

STK !5055888!

5055893

18 x M34 FPL-pex koblingssett

TA-53644-918

STK !5055893!

5055895

22 x M34 FPL-pex koblingssett

TA-53644-922

STK !5055895!

5055898

28 x M34 FPL-pex koblingssett

TA-53644-928

STK !5055898!

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

5056044

12 x M22 FPL-pex koblingssett

TA-53643-412

STK !5056044!

Gule:

Forniklet:

TA Towrett ventilsett NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8522603

1/2"x15 TA ventilsett c/c 250

2-rør, rad.h 300, Towrett

STK !8522603!

8522604

1/2"x15 TA ventilsett c/c 350

2-rør, rad.h 400, Towrett

STK !8522604!

8522605

1/2"x15 TA ventilsett c/c 400

2-rør, rad.h 450, Towrett

STK !8522605!

8522606

1/2"x15 TA ventilsett c/c 450

2-rør, rad.h 500, Towrett

STK !8522606!

8522607

1/2"x15 TA ventilsett c/c 550

2-rør, rad.h 600, Towrett

STK !8522607!

8522608

1/2"x15 TA ventilsett c/c 850

2-rør, rad.h 900, Towrett

STK !8522608!

8522613

1/2"x12 TA ventilsett c/c 250

2-rør, rad.h 300, Towrett

STK !8522613!

8522614

1/2"x12 TA ventilsett c/c 350

2-rør, rad.h 400, Towrett

STK !8522614!

8522615

1/2"x12 TA ventilsett c/c 400

2-rør, rad.h 450, Towrett

STK !8522615!

8522616

1/2"x12 TA ventilsett c/c 450

2-rør, rad.h 500, Towrett

STK !8522616!

8522617

1/2"x12 TA ventilsett c/c 550

2-rør, rad.h 600, Towrett

STK !8522617!

8522618

1/2"x12 TA ventilsett c/c 850

2-rør, rad.h 900, Towrett

STK !8522618!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

67


Tilbehør for radiator TA radiator termostat TRV 300 NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500232

TA TRV Nordic rad.termostat

m/innebygd giver 6-28'C Hvit

STK !8500232!

TA håndratt NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500281

TA håndratt

f/term. W16-98

STK !8500281!

Tekst 2

Enh

TA diverse deler NRF nr

Tekst 1

8500463

O-Ring m/fiberring f/TA-RVO

8500486

Ratt f/ny RVO TA 50199-006

STK !8500463! Fra 1980

STK !8500486!

TA radiatorventil rett RVO-1 Inklusive radiatoranslutning. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500512

1/2" radiatorventil rett

RVO-1.Forniklet

STK !8500512!

TA radiatorventil vinkel RVO-1 NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500522

1/2" radiatorventil vinkel

RVO-1.Forniklet

STK !8500522!

TA radiatorventil rett TRV NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500572

1/2" radiatorventil rett

TA TRV

STK !8500572!

TA radiatorventil vinkel TRV NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500582

1/2" radiatorventil vinkel

TA TRV

STK !8500582!

TA radiatorventil omvendt vinkel TRV NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500592

1/2" rad.ventil omv.vinkel

TA TRV

STK !8500592!

TA returventil rett Trim A Med avstenging. Inklusive radiatorhylse. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500864

1/2" TA returventil

fkr. rett, m/avst.

STK !8500864!

TA returventil vinkel Trim A Med avstenging. Inklusive radiatorhylse.

68

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500874

1/2" TA returventil

fkr. vinkel, m/avst.

STK !8500874!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Tilbehør for radiator TA radiatorventil rett med 2-innv.gjenger NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8500924

1/2" TA radiatorventil

rett, 2-innv.gjenger

STK !8500924!

Danfoss radiatortermotater Følerelementer med indbygget føler eller fjernføler. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8505141

Danfoss RA 2990 termostathode

f/RA-K og RA-KE

STK !8505141!

8505143

Danfoss RA 2992 termostathode

f/RA-K og RA-KE

STK !8505143!

8505261

Danfoss FJVR termostathode

10-80ºC

STK !8505261!

8505303

Danfoss RA 2920 termostathode

STK !8505303!

Danfoss ventilhus Ventiler med forinstilling brukes i vannbårne tostrengsanlegg for å sikre optimal fordeling av vannet i varmeanlegget. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8505405

1/2" Danfoss RA-N 15 ventilhus

vinkel

STK !8505405!

8505407

1/2" Danfoss RA-N 15 ventilhus

rett

STK !8505407!

8505435

1/2" Danfoss RA-N 15 ventilhus

omv. vinkel

STK !8505435!

8505453

Danfoss håndratt

f/RA-N,RA-FN,RA-G

STK !8505453!

Danfoss returventil RLV Returkoblingen type RLV gjør det mulig å avsperre hver enkelt radiator, for vedligehold eller reparation, uten at det påvirker de øvrige radiatorer i anlegget. NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Enh

8505809

1/2" RLV-15 returventil m/avst

forn. vinkel

STK !8505809!

8505813

1/2" RLV-15 returventil m/avst

forn. rett

STK !8505813!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

69


PlastrørMontasjesystem koblinger

Trygt valg


Plastrørkoblinger Plastrørkoblinger AHL tippunion NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543601

20 mm x 3/4" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926333

STK !2543601!

2543602

20 mm x 1" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926332

STK !2543602!

2543603

20 mm x 1/2" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926306

STK !2543603!

2543604

25 mm x 1/2" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926337

STK !2543604!

2543605

25 mm x 3/4" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926307

STK !2543605!

2543606

25 mm x 1" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926336

STK !2543606!

2543607

32 mm x 1" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926308

STK !2543607!

2543608

32 mm x 3/4" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926341

STK !2543608!

2543609

32 mm x 1 1/4" AHL tippunion for PE-trykkrør PN 16

727926340

STK !2543609!

2543611

32 mm x 1 1/2" AHL tippunion for PE-trykkrør PN 16

727926339

STK !2543611!

2543612

40 mm x 1 1/4" AHL tippunion for PE-trykkrør PN 16

727926309

STK !2543612!

2543613

40 mm x 1" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926346

STK !2543613!

2543614

40 mm x 1 1/2" AHL tippunion for PE-trykkrør PN 16

727926345

STK !2543614!

2543615

40 mm x 2" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926347

STK !2543615!

2543616

50 mm x 1 1/2" AHL tippunion for PE-trykkrør PN 16

727926310

STK !2543616!

2543618

50 mm x 2" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926351

STK !2543618!

2543621

63 mm x 2" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 16

727926311

STK !2543621!

2543622

90 mm x 2" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 10

727926371

STK !2543622!

2543625

75 mm x 2" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 10

727926364

STK !2543625!

2543623

75 mm x 2 1/2" AHL tippunion for PE-trykkrør PN 10

727926312

STK !2543623!

2543624

90 mm x 3" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 10

727926313

STK !2543624!

2543629

110 mm x 4" AHL tippunion

for PE-trykkrør PN 10

727926314

STK !2543629!

AHL union med gjenger

72

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543633

20 mm x 1/2" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916306

STK !2543633!

2543634

20 mm x 3/4" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916333

STK !2543634!

2543635

25 mm x 3/4" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916307

STK !2543635!

2543636

25 mm x 1" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916336

STK !2543636!

2543637

32 mm x 1" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916308

STK !2543637!

2543638

32 mm x 3/4" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916341

STK !2543638!

2543639

40 mm x 1 1/4" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916309

STK !2543639!

2543641

40 mm x 1" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916346

STK !2543641!

2543642

50 mm x 1 1/2" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916310

STK !2543642!

2543644

63 mm x 2" AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727916311

STK !2543644!

2543646

75 mm x 2 1/2" AHL union

for PE-trykkrør PN 10

727916312

STK !2543646!

2543648

90 mm x 3" AHL union

for PE-trykkrør PN 10

727916313

STK !2543648!

2543649

110 mm x 4" AHL union

for PE-trykkrør PN 10

727916314

STK !2543649!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Plastrørkoblinger AHL union NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543653

20 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727906306

STK !2543653!

2543654

25 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727906307

STK !2543654!

2543655

32 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727906308

STK !2543655!

2543656

40 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727906309

STK !2543656!

2543657

50 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727906310

STK !2543657!

2543658

63 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 16

727906311

STK !2543658!

2543659

75 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 10

727906312

STK !2543659!

2543661

90 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 10

727906313

STK !2543661!

2543662

110 mm AHL union

for PE-trykkrør PN 10

727906314

STK !2543662!

AHL overgangs union NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543673

25 x 20 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 16

727906337

STK !2543673!

2543672

32 x 20 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 16

727906340

STK !2543672!

2543674

32 x 25 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 16

727906341

STK !2543674!

2543675

40 x 25 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 16

727906347

STK !2543675!

2543676

40 x 32 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 16

727906346

STK !2543676!

2543677

50 x 32 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 16

727906353

STK !2543677!

2543678

50 x 40 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 16

727906352

STK !2543678!

2543679

63 x 50 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 16

727906358

STK !2543679!

2543681

75 x 63 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 10

727906364

STK !2543681!

2543682

90 x 75 mm AHL overg.union

for PE-trykkrør PN 10

727906370

STK !2543682!

AHL albu 90º NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543693

20 mm x 90 AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727106306

STK !2543693!

2543694

25 mm x 90 AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727106307

STK !2543694!

2543695

32 mm x 90 AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727106308

STK !2543695!

2543696

40 mm x 90 AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727106309

STK !2543696!

2543697

50 mm x 90 AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727106310

STK !2543697!

2543698

63 mm x 90 AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727106311

STK !2543698!

2543699

75 mm x 90 AHL albu

for PE-trykkrør PN 10

727106312

STK !2543699!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

73


Plastrørkoblinger AHL albu 90º med utvendige gjenger NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543702

20 x 1/2" AHL albu m/utv.gj.

for PE-trykkrør PN 16

727126306

STK !2543702!

2543703

25 x 3/4" AHL albu m/utv.gj.

for PE-trykkrør PN 16

727126307

STK !2543703!

2543705

32 x 1" AHL albu m/utv.gj.

for PE-trykkrør PN 16

727126308

STK !2543705!

2543706

40 x 1 1/4" AHL albu m/utvgj

for PE-trykkrør PN 16

727126309

STK !2543706!

2543709

40 x 1 1/2" AHL albu m/utvgj

for PE-trykkrør PN 16

727126345

STK !2543709!

2543707

50 x 1 1/2" AHL albu m/utvgj

for PE-trykkrør PN 16

727126310

STK !2543707!

2543708

63 x 2" AHL albu m/utvgj

for PE-trykkrør PN 16

727126311

STK !2543708!

AHL albu 90º med innvendige gjenger NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543713

20 x 1/2" AHL albu m/Innvgj

for PE-trykkrør PN 16

727116306

STK !2543713!

2543715

25 x 3/4" AHL albu m/Innvgj

for PE-trykkrør PN 16

727116307

STK !2543715!

2543716

25 x 1" AHL albu m/Innvgj

for PE-trykkrør PN 16

727116336

STK !2543716!

2543717

32 x 1" AHL albu m/Innvgj

for PE-trykkrør PN 16

727116308

STK !2543717!

2543719

40 x 1 1/4" AHL albu m/Innvgj for PE-trykkrør PN 16

727116309

STK !2543719!

2543722

50 x 1 1/2" AHL albu m/Innvgj for PE-trykkrør PN 16

727116310

STK !2543722!

2543723

50 x 2" AHL albu m/Innvgj

for PE-trykkrør PN 16

727116351

STK !2543723!

2543724

63 x 2" AHL albu m/Innvgj

for PE-trykkrør PN 16

727116311

STK !2543724!

2543725

75 x 2 1/2" AHL albu m/Innvgj for PE-trykkrør PN 10

727116312

STK !2543725!

2543726

90 x 3" AHL albu m/Innvgj

for PE-trykkrør PN 10

727116313

STK !2543726!

2543728

90 mm AHL albu

for PE-trykkrør PN 10

727106313

STK !2543728!

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543733

20 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206306

STK !2543733!

2543734

25 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206307

STK !2543734!

2543735

32 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206308

STK !2543735!

2543736

40 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206309

STK !2543736!

2543737

50 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206310

STK !2543737!

2543738

63 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206311

STK !2543738!

2543739

75 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 10

727206312

STK !2543739!

2543741

90 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 10

727206313

STK !2543741!

2543742

110 mm AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 10

727206314

STK !2543742!

AHL T-rør

74

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Plastrørkoblinger AHL overgang T-rør NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543743

20 x 25 x 20 AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206335

STK !2543743!

2543744

25 x 20 x 25 AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206337

STK !2543744!

2543745

25 x 32 x 25 AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206341

STK !2543745!

2543746

32 x 25 x 32 AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206338

STK !2543746!

2543747

40 x 32 x 40 AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206346

STK !2543747!

2543748

50 x 32 x 50 AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206353

STK !2543748!

2543751

63 x 50 x 63 AHL t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727206358

STK !2543751!

AHL T-rør med utvendige gjenger NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543763

20x3/4"x20 AHL t-rør m/utv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727226333

STK !2543763!

2543765

25x 3/4"x 25 AHL t-rør utv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727226307

STK !2543765!

2543767

32x 1"x 32 AHL t-rør m/utv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727226308

STK !2543767!

2543769

40x1 1/4"x 40 AHL t-rør utv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727226309

STK !2543769!

2543772

50x 1 1/2"x50 AHL t-rør utv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727226310

STK !2543772!

2543774

63x 2"x 63 AHL t-rør m/utv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727226311

STK !2543774!

Lev.art.nr

Enh

AHL T-rør med innvendige gjenger NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

2543782

20x1/2"x20 AHL t-rør m/innv.gj for PE-trykkrør PN 16

727216306

STK !2543782!

2543783

20x 3/4"x 20 AHL t-rør innv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727216333

STK !2543783!

2543784

25x1/2"x25 AHL t-rør m/innv.gj for PE-trykkrør PN 16

727216337

STK !2543784!

2543785

25x3/4"x25 AHL t-rør m/innv.gj for PE-trykkrør PN 16

727216307

STK !2543785!

2543786

25x 1"x 25 AHL t-rør m/innv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727216336

STK !2543786!

2543787

32x3/4"x32 AHL t-rør m/innv.gj for PE-trykkrør PN 16

727216341

STK !2543787!

2543788

32x 1"x32 AHL t-rør m/Innv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727216308

STK !2543788!

2543789

40 x 3/4" x 40 AHA t-rør

for PE-trykkrør PN 16

727216347

STK !2543789!

2543791

40x 1"x40 AHL t-rør m/Innv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727216346

STK !2543791!

2543792

40x1 1/4"x40 AHL t-rør innv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727216309

STK !2543792!

2543794

50x1 1/2"x50 AHL t-rør innv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727216310

STK !2543794!

2543795

50x2"x50 AHL t-rør innv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727216351

STK !2543795!

2543796

63x 2"x63 AHL t-rør innv.gj

for PE-trykkrør PN 16

727216311

STK !2543796!

2543797

75x2 1/2"x75 AHL t-rør innv.gj

for PE-trykkrør PN 10

727216312

STK !2543797!

2543798

90x 3"x90 AHL t-rør innv.gj

for PE-trykkrør PN 10

727216313

STK !2543798!

AHL albu 45º NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543803

40 x 45° AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727156309

STK !2543803!

2543805

50 x 45° AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727156310

STK !2543805!

2543807

63 x 45° AHL albu

for PE-trykkrør PN 16

727156311

STK !2543807!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

75


Plastrørkoblinger AHL endekappe

76

NRF nr

Tekst 1

Tekst 2

Lev.art.nr

Enh

2543812

25 mm AHL endekappe

for PE-trykkrør PN 16

727966307

STK !2543812!

2543813

32 mm AHL endekappe

for PE-trykkrør PN 16

727966308

STK !2543813!

2543815

40 mm AHL endekappe

for PE-trykkrør PN 16

727966309

STK !2543815!

2543817

50 mm AHL endekappe

for PE-trykkrør PN 16

727966310

STK !2543817!

2543819

63 mm AHL endekappe

for PE-trykkrør PN 16

727966311

STK !2543819!

2543822

75 mm AHL endekappe

for PE-trykkrør PN 10

727966312

STK !2543822!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Plastrørkoblinger Klemringskobling for PEL-rør. Brukes når høye krav stilles med tanke på tetthet samt mekaniske og hydrauliske egenskaper. Ideelt valg av kobling spesielt når det stilles høye krav til korrisjons bestandighet. Koblingen er enkel å montere, har lav vekt og finnes i en rekke ulike varianter for å passe alle mulige installasjonsfall. Maks trykk PN 16 ved +20°C, gjengeforbindelse max PN 10 i dim 2 1/2” og større. Mutter og hus er laget av PP, klemringen i POM og tetningsringen i NBR.

mutteren (B), ikke mer enn 2 runder. Kapp PEL1. Løsne røret rett med en rørkutter eller sag. Avgrade kuttet.

CB

1

PEL-røret inn i mutteren (B), gjennom støtten (D) 2. Skyv til du kjenner lett motstand og røret når lepperingstetningen (C).

2

DB C

Press røret forbi lepperingstetningen til full stopp (F). Alternativt kan innstikkslengden markeres på rørenden. Koblingen er korrekt montert når markeringen når mutteren (B).

F

mutteren (B) for hånd til stopp. 3. Vri Monteringsverktøy skal brukes ved montering av koblinger større enn 40 mm.

3

Det anbefales å bruke gjengetape på utvendig plastgjenger. OBS! Husk å bruke tilstrekkelig på spesielt store dimensjoner. Tetningspasta og hamp må ikke brukes.

B

Kjemisk resistens Se GF`s kjemiske resistenstabell på hjemmesiden www.georgfischer.no Utførelse Ny unik tetning - lepperingstetning dim 16-63 mm kompressions o-ring dim 75-110.

E D C B A F

A Rørdelshus (PP) B Mutter (PP) C Lepperingstetning (NBR)/ o-ring D Støttering (PP) E Klemring (POM) F Endestopp SITAC-godkjennelse AHL klemringskobling er typegodkjent. SITAC typegodkjentbevis nr 0422/00.


Verktøy

Trygt valg


Rørverktøy Rørverktøy Skrallererørkutter a-collection RC – for stål- og kobberrør Rørkutter med trinse for både kobber- og stålrør. Fungerer dels som en vanlig rørkutter, men er også utstyrt med patentert innkoplingsbar skrallefunksjon som muliggjør kapping på trange steder. Artikkel nr.

Betegnelse

For rørdim. mm

Enhet

19024400

a-collection RC

6-28

STK.

!19024400!

19024401

a-collection RC

6-35

STK.

!19024401!

19024402

a-collection RC

28-67

STK.

!19024402!

Ekstra trinser i 2-pakn., trinsebolter Artikkel nr.

Betegnelse

For rørdim. mm

Enhet

19024403

Trinser RC

6-67

PK.

!19024403!

19024405

Trinsebolt for 28 og 35 mm

28 og 35

STK.

!19024405!

19024409

Trinsebolt for 67 mm

67

STK.

!19024409!

Rørfreser a-collection for kobberrør For ut- og innvendig gradering av kobberrør. Metallhus med freseskjær i verktøystål. Artikkel nr.

Artikkel

For rørdim. mm

19000006

a-collection

3-40

!19000006!

Rørfres a-collection for stål, kobber og rustfritt Gradeverktøy for ut- og innvendig grading av stål, kobber, rustfritt m.m. Artikkel nr.

Artikkel

For rørdim. mm

19000008

a-collection

10-35

!19000008!

19000007

a-collection

10-54

!19000007!

Børster og isolasjonskniver Pussebørster innvendige, a-collection Til innvendig rengjøring av kapillarrørdeler og rørender. Skaft i plast. NRF nr

Tekst 1

For rørdim. mm

Enh

5021955

Pussebørste 7755-12

12

STK !5021955!

5021956

Pussebørste 7755-15

15

STK !5021956!

5021957

Pussebørste 7755-18

18

STK !5021957!

5021958

Pussebørste 7755-22

22

STK !5021958!

5021959

Pussebørste 7755-28

28

STK !5021959!

Isoleringskniv mineralull, a-collection NRF nr

Tekst 1

Enh

9400298

Isoleringskniv mineralull, a-collection 335 mm

STK !9400298!

Isoleringskniv cellegummi, a-collection

80

NRF nr

Tekst 1

Enh

9400299

Isoleringskniv cellegummi, a-collection 270 mm

STK !9400299!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter


Rørrensing Rørrensing Vaskrenser, a-collection Med sugekopp i gummi og skaft i tre. Artikkel nr.

Artikkel

Sugekoppens diam. mm Skaftlengde mm

19000902

Vaskrenser a-collection

110

200

!19000902!

19000903

Vaskrenser a-collection

130

450

!19000903!

19000904

Vaskrenser a-collection

150

450

!19000904!

Rensepumpe Proffs, a-collection Kraftig suge- og trykkpumpe for effektiv avløpsrensing. Pumpehus i kraftig plast. Utstyrt med rett gummimunnstykke diameter 95 mm, og 2 ekstra munnstykker for ulik rensing i WC, vaskeservant, oppvaskkummer, gulvsluk osv. Det ene konisk med diameter 95 mm og lengde 202 mm, det andre sugekoppformat med en diameter på 117 mm. Utstyrt med avtakbart støttehåndtak. Artikkel nr. Artikkel

Diameter mm Lengde mm Enhet

19025184 A-collection rensepumpe Proffs

---

---

STK.

!19025184!

19025185 Ekstra munnstykke

95

45

STK.

!19025185!

19025186 Ekstra munnstykke

95

202

STK.

!19025186!

19025187 Ekstra munnstykke sugekoppform

117

---

STK.

!19025187!

Stakefjær a-collection 7,5 m Stakefjær bredde 6 mm og lengde 7,6 meter. Utstyrt med rensebor og praktisk holder. Artikkel nr.

Artikkel

Med stakefjær

19000900

Stakefjær a-collection

6 mm x 7,6 meter

!19000900!

WC-renser a-collection Praktisk rensespiral 0,9 meter med 9 mm diameter utstyrt med rensebor. Rensespiralen ligger i et galvanisert stålrør med plasthåndtak som også fungerer som sveiv. Artikkel nr.

Artikkel

Med rensespiral

19000907

WC-renser a-collection

9 mm x 0,9 m

!19000907!

Rensespiral a-collection 2,4 m Rensespiral lengde 2,4 meter med 6 mm diameter. Utstyrt med håndtak som også fungerer som sveiv. Artikkel nr.

Artikkel

Med rensespiral

19000906

Rensespiral 2,4 m

6 mm x 2,4 meter

!19000906!

Renseapparater med håndtak, a-collection Liten hendig renseinnretning av "gjør det selv"-type. Med sidehåndtak. Spiralen låses til trommelspindelen med skrue. Trommel i plast. Med rensespiral med fast rensebor. Artikkel nr.

Artikkel

Med rensespiral

19000901

a-collection

6 mm x 7,5 m

!19000901!

Renseapparat i plastbeholder a-colletion Kompakt, smidig renseutstyr for normal innendørsrensing. Rensespiralen er i spesialutførelse og med rensebor. Trommel og hylse utført helt i plast. Bormaskinfeste rundt 6 mm. Artikkel nr.

Artikkel

19000905

Renseapparat a-collection med bormaskinfeste 6 mm x 7,6 meter

Med rensespiral !19000905!

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

81


Håndgjengeverktøy Håndgjengeverktøy Gjengebakker a-collection Gjengebakke for rørgjenger 3/8-1 1/4", skrallehåndtak, og 5 gjengehoder i stabil plastkoffert. Artikkel nr.

Artikkel

Antall gjengehoder

Gjengedimensjoner

19000074

a-collection

5

3/8"-1 1/4"

!19000074!

Gjengehoder a-collection Hurtigbyttegjengehode for a-collection gjengebakke. Artikkel nr.

Artikkel

Gjengedimensjon

Utførelse

For gjengebakke

19024880

Gjengehode

3/8"

Høyre

a-collection

!19024880!

19024881

Gjengehode

1/2"

Høyre

a-collection

!19024881!

19024882

Gjengehode

3/4"

Høyre

a-collection

!19024882!

19024883

Gjengehode

1"

Høyre

a-collection

!19024883!

19024884

Gjengehode

1 1/4"

Høyre

a-collection

!19024884!

Skrallehåndtak for gjengehoder a-collection Artikkel nr.

Artikkel

19024885

Skrallehåndtak for gjengehode a-collection BSPT.

!19024885!

Montasjedetaljer Gjengetape a-collection Av PTFE. Resistent mot mineraloljer, bensin, gass, syrer, vann m.m. ') Temperaturbestandig opp til 100 grader for tykkelse 0,10 mm, maks. 160 °C for tykkelse 0,20 mm. Trykk maks. 20 bar. Artikkel nr.

Artikkel

Rull på

Tykkelse

4054029

Gjengeteip

12mmx10m

0,10 mm

!4054029!

4054030

Gjengeteip

19mmx15m

0,20 mm

!4054030!

Kabel Kabeltrommel a-collection Kabeltrommel for profesjonelle brukere • Anti-Twist – uttaksdelen står stille når kabelen sveives inn / ut – ikke noe rot • Superstabilt stativ av pulverlakkert stål med ergonomisk håndtak • Verneklasse IP44 – godkjent til utendørsbruk • Kabellengde 20 m, gummikabel type H07RN-F 3G1,5 med kabelklips og proffstøpsel • Bremset trommel av slagfast spesialplast • Tre Schuko-kontakter, 230 V / 16 A, med selvlukkende lokk • Belyst termosikring Artikkel nr. 1928830

82

Kabeltrommel a-collection

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

!1928830!


Frostbeskyttelseskabel

Trygt valg


a-collection frostbeskyttelseskabel Frostbeskyttelse av rør brukes i rom som ikke har oppvarming eller som har en tendens til å fryse vinterstid.

a-collection frostbeskyttelseskabel har følgende egenskaper og fordeler:

Frostbeskyttelse beskytter vannledninger i sommerhus/ hytter,brønner, boder, låver, stall, garasjer, grunn og andre anlegg. I slike sammenhenger er a-collection frostbeskyttelseskabel et bra alternativ. a-collection frostbeskyttelseskabel er en varmekabel som er uten halogen. Den representerer det siste framskrittet innen teknikken for varmekabel. Kabelen er helt uten PVC og bly og dermed det beste alternativet miljømessig sett.

Rund kabelprofil med liten utvendig diameter og strømførende leder i midten, noe som gir bare små magnetiske felt.

Varmeledende sjikt som fordeler varmen jevnt rundt kabelens utvendige profil.

Aluminiumsmantel gir god varmefordeling, god tetthet og utmerket forlegningsegenskaper.

a-collection frostbeskyttelseskabel er selvbegrensende og regulerer automatisk effekten etter temperaturen. Kabelen avgir noe mer effekt når den legges innvendig sammenlignet med utvendig. Kabelen klarer alle frostbeskyttede rør opp til 50 mm ved -25°C, forutsatt at røret har minst 30 mm isolering eller er gravd ned i marken minst 50 cm. Når den legges innvendig, brukes vanntett gjennomføring som bestilles separat.

Godkjent av SEMKO for legging i trykksatte drikkevannsledninger.

Konstruksjon a-collection frostbeskyttelseskabel er selvbejusterende type.Kabelens effekt reguleres automatisk i forhold til temperaturen i rommet. Kabelen skal uavhengig av lengde alltid kobles til 230v og beskyttes av jordfeilsbryter 30 mA.

Kabeldata Kabeldiameter: 7,0 mm Merketemperatur: 60°C Effekt: 10W/m ved +5°C på metallrør


Frostbeskyttelseskabel Frostbeskyttelseskabel a-collection frostbeskyttelseskabel a-collection frostbeskyttelseskabel er selvbejusterende type. Kabelens effekt reguleres automatisk i forhold til temperaturen i rommet. Kabelen skal uavhengig av lengde alltid kobles til 230v og beskyttes av jordfeilbryter 30 mA. El. nr.

Betegnelse

Enh

1054430

Frostbeskyttelseskabel 2m

Stk

!1054430!

1054431

Frostbeskyttelseskabel 4m

Stk

!1054431!

1054432

Frostbeskyttelseskabel 6m

Stk

!1054432!

1054433

Frostbeskyttelseskabel 8m

Stk

!1054433!

1054434

Frostbeskyttelseskabel 10m

Stk

!1054434!

1054435

Frostbeskyttelseskabel 15m

Stk

!1054435!

1054436

Frostbeskyttelseskabel 20m

Stk

!1054436!

1054437

Frostbeskyttelseskabel 25m

Stk

!1054437!

1054438

Vanntett kabelgjennomf. R15/R20

Stk

!1054438!

f/Varmekabel

Forbehold om trykkfeil og endring av produkter

87


NRF register NRF nr

Side NRF nr

105 1054430............................87 1054431............................87 1054432............................87 1054433............................87 1054434............................87 1054435............................87 1054436............................87 1054437............................87 1054438............................87 190 19000006 ..........................80 19000007 ..........................80 19000008 ..........................80 19000074 ..........................82 19000900 ..........................81 19000901 ..........................81 19000902 ..........................81 19000903 ..........................81 19000904 ..........................81 19000905 ..........................81 19000906 ..........................81 19000907 ..........................81 19024400 ..........................80 19024401 ..........................80 19024402 ..........................80 19024403 ..........................80 19024405 ..........................80 19024409 ..........................80 19024880 ..........................82 19024881 ..........................82 19024882 ..........................82 19024883 ..........................82 19024884 ..........................82 19024885 ..........................82 19025184 ..........................81 19025185 ..........................81 19025186 ..........................81 19025187 ..........................81 192 1928830............................82 254 2543601............................72 2543602............................72 2543603............................72 2543604............................72 2543605............................72 2543606............................72 2543607............................72 2543608............................72 2543609............................72 2543611............................72 2543612............................72 2543613............................72 2543614............................72 2543615............................72 2543616............................72 2543618............................72 2543621............................72 2543622............................72 2543623............................72 2543624............................72 2543625............................72 2543629............................72 2543633............................72 2543634............................72 2543635............................72 2543636............................72

Side NRF nr

2543637 ............................72 2543638 ............................72 2543639 ............................72 2543641 ............................72 2543642 ............................72 2543644 ............................72 2543646 ............................72 2543648 ............................72 2543649 ............................72 2543653 ............................73 2543654 ............................73 2543655 ............................73 2543656 ............................73 2543657 ............................73 2543658 ............................73 2543659 ............................73 2543661 ............................73 2543662 ............................73 2543672 ............................73 2543673 ............................73 2543674 ............................73 2543675 ............................73 2543676 ............................73 2543677 ............................73 2543678 ............................73 2543679 ............................73 2543681 ............................73 2543682 ............................73 2543693 ............................73 2543694 ............................73 2543695 ............................73 2543696 ............................73 2543697 ............................73 2543698 ............................73 2543699 ............................73 2543702 ............................74 2543703 ............................74 2543705 ............................74 2543706 ............................74 2543707 ............................74 2543708 ............................74 2543709 ............................74 2543713 ............................74 2543715 ............................74 2543716 ............................74 2543717 ............................74 2543719 ............................74 2543722 ............................74 2543723 ............................74 2543724 ............................74 2543725 ............................74 2543726 ............................74 2543728 ............................74 2543733 ............................74 2543734 ............................74 2543735 ............................74 2543736 ............................74 2543737 ............................74 2543738 ............................74 2543739 ............................74 2543741 ............................74 2543742 ............................74 2543743 ............................75 2543744 ............................75 2543745 ............................75 2543746 ............................75 2543747 ............................75 2543748 ............................75 2543751 ............................75 2543763 ............................75 2543765 ............................75

Side NRF nr

2543767 ............................75 2543769 ............................75 2543772 ............................75 2543774 ............................75 2543782 ............................75 2543783 ............................75 2543784 ............................75 2543785 ............................75 2543786 ............................75 2543787 ............................75 2543788 ............................75 2543789 ............................75 2543791 ............................75 2543792 ............................75 2543794 ............................75 2543795 ............................75 2543796 ............................75 2543797 ............................75 2543798 ............................75 2543803 ............................75 2543805 ............................75 2543807 ............................75 2543812 ............................76 2543813 ............................76 2543815 ............................76 2543817 ............................76 2543819 ............................76 2543822 ............................76 351 3511025 ............................50 3511026 ............................50 3511027 ............................50 3511028 ............................50 3511029 ............................50 3511031 ............................50 3511032 ............................50 3511033 ............................50 3511034 ............................50 3511035 ............................50 3511036 ............................50 3511037 ............................50 3511038 ............................50 3511039 ............................50 3511041 ............................50 3511042 ............................50 3511043 ............................50 3511044 ............................50 3511045 ............................50 3511046 ............................50 3511047 ............................50 3511048 ............................50 3511049 ............................50 3511051 ............................50 3511052 ............................50 3511053 ............................50 3511054 ............................50 3511055 ............................50 3511056 ............................51 3511057 ............................51 3511058 ............................51 3511059 ............................51 3511061 ............................51 3511062 ............................51 3511063 ............................51 3511064 ............................51 3511065 ............................51 3511066 ............................51 3511067 ............................51 3511068 ............................51 3511069 ............................51

Side NRF nr

3511071 ............................51 3511072 ............................51 3511073 ............................51 3511074 ............................51 3511075 ............................51 3511076 ............................46 3511077 ............................46 3511078 ............................46 3511079 ............................46 3511081 ............................46 3511082 ............................46 3511083 ............................46 3511085 ............................46 3511086 ............................46 3511087 ............................46 3511088 ............................46 3511089 ............................46 3511091 ............................46 3511092 ............................46 3511093 ............................46 3511095 ............................46 3511096 ............................46 3511097 ............................46 3511098 ............................46 3511099 ............................46 3511101 ............................46 3511105 ............................48 3511106 ............................48 3511107 ............................48 3511108 ............................48 3511109 ............................48 3511111 ............................48 3511112 ............................48 3511113 ............................48 3511114 ............................48 3511115 ............................48 3511116 ............................48 3511117 ............................48 3511118 ............................48 3511119 ............................48 3511121 ............................48 3511122 ............................48 3511123 ............................48 3511124 ............................48 3511125 ............................47 3511126 ............................47 3511127 ............................47 3511128 ............................47 3511129 ............................47 3511131 ............................47 3511132 ............................47 3511133 ............................47 3511134 ............................47 3511135 ............................47 3511136 ............................47 3511137 ............................47 3511138 ............................47 3511139 ............................47 405 4054029 ............................82 4054030 ............................82 435 4358761N5 .......................14 4358762N5 .......................14 4358763N5 .......................14 4358764N5 .......................14 4358765N5 .......................14 4358766 ............................14 4358767N5 .......................14

Side

4358768 ............................14 4358769N5 .......................14 4358771N5 .......................14 4358772 ............................14 4358773N5 .......................14 4358774N5 .......................14 502 5021955 ............................80 5021956 ............................80 5021957 ............................80 5021958 ............................80 5021959 ............................80 505 5055872 ............................67 5055874 ............................67 5055882 ............................67 5055884 ............................67 5055888 ............................67 5055893 ............................67 5055895 ............................67 5055898 ............................67 5056044 ............................67 5056501 ............................28 5056502 ............................28 5056503 ............................28 5056504 ............................28 5056505 ............................28 5056506 ............................28 5056507 ............................28 5056508 ............................28 5056509 ............................28 5056511 ............................28 5056512 ............................28 5056513 ............................28 5056514 ............................28 5056515 ............................28 5056516 ............................28 5056517 ............................28 5056518 ............................28 5056519 ............................28 5056521 ............................28 5056522 ............................28 5056523 ............................28 5056524 ............................28 5056525 ............................28 5056526 ............................28 5056527 ............................29 5056528 ............................29 5056529 ............................29 5056531 ............................29 5056532 ............................29 5056533 ............................29 5056534 ............................29 5056535 ............................29 5056536 ............................29 5056537 ............................29 5056538 ............................29 5056539 ............................29 5056541 ............................29 5056542 ............................29 5056543 ............................29 5056544 ............................29 5056545 ............................29 5056546 ............................29 5056547 ............................29 5056548 ............................29 5056549 ............................29 5056551 ............................29 5056552 ............................29

89


NRF register NRF nr

Side NRF nr

505 5056553............................29 5056554............................29 5056555............................30 5056558............................35 5056559............................35 5056561............................30 5056562............................30 5056563............................30 5056564............................30 5056565............................30 5056566............................30 5056567............................30 5056568............................30 5056569............................31 5056572............................31 5056573............................31 5056576............................31 5056577............................31 5056578............................31 5056579............................31 5056581............................31 5056582............................31 5056583............................31 5056584............................31 5056585............................31 5056586............................31 5056591............................31 5056592............................31 5056594............................31 5056597............................31 5056598............................31 5056599............................31 5056602N5 .......................31 5056603............................31 5056604N5 .......................31 5056605............................31 5056606............................31 5056607N5 .......................31 5056609............................31 5056612N5 .......................31 5056614............................31 5056615............................31 5056616............................31 5056617N5 .......................31 5056618............................31 5056619............................31 5056621............................31 5056622............................31 5056623............................31 5056624............................31 5056625............................32 5056626............................32 5056627............................32 5056628............................32 5056629............................32 5056631............................32 5056632............................32 5056633............................32 5056634............................32 5056635............................32 5056636............................32 5056637............................32 5056638............................32 5056639............................32 5056641............................32 5056642............................32 5056643............................32 5056644............................32 5056645............................32 5056646............................32

90

Side NRF nr

5056647 ............................32 5056648 ............................32 5056649 ............................32 5056651 ............................32 5056652 ............................32 5056653 ............................32 5056654 ............................32 5056655 ............................32 5056656 ............................32 5056657 ............................32 5056658 ............................32 5056659 ............................33 5056661 ............................33 5056662 ............................33 5056663 ............................33 5056664 ............................33 5056665 ............................33 5056666 ............................33 5056667 ............................33 5056668 ............................33 5056669 ............................33 5056671 ............................33 5056672 ............................33 5056673 ............................33 5056674 ............................33 5056675 ............................33 5056676 ............................33 5056677 ............................33 5056678 ............................33 5056679 ............................33 5056681 ............................33 5056682 ............................34 5056683 ............................34 5056684 ............................34 5056685 ............................34 5056686 ............................34 5056687 ............................34 5056688 ............................34 5056689 ............................34 5056691 ............................34 5056692 ............................34 5056693 ............................34 5056694 ............................34 5056695 ............................34 5056696 ............................34 5056697 ............................34 5056698 ............................34 5056699 ............................34 5056701 ............................34 5056702N5 .......................34 5056703 ............................34 5056704 ............................34 5056705N5 .......................34 5056706 ............................34 5056707N5 .......................40 5056708 ............................40 5056709 ............................40 5056711 ............................40 5056712 ............................40 5056713 ............................40 5056714 ............................40 5056715 ............................40 5056716 ............................40 5056717 ............................40 5056718 ............................40 5056719 ............................40 5056721 ............................40 5056722 ............................40 5056723 ............................40 5056724 ............................40 5056725 ............................40

Side NRF nr

5056726N5 .......................40 5056727 ............................41 5056728 ............................41 5056729 ............................41 5056731 ............................41 5056732N5 .......................41 5056733 ............................41 5056734 ............................41 5056735 ............................41 5056736 ............................41 5056738 ............................35 5056739 ............................35 5056742 ............................35 5056743 ............................35 5056745 ............................35 5056755 ............................30 5056756 ............................30 5056756 ............................33 5056757 ............................33 5056758 ............................34 5056759 ............................34 5056761 ............................34 5056762 ............................35 567 5670403 ............................54 5670404 ............................54 5670405 ............................54 5670406 ............................54 5670407 ............................54 5670408 ............................54 5670409 ............................54 5670411 ............................54 5670412 ............................54 5670413 ............................54 5670414 ............................54 5670415 ............................54 5670416 ............................54 5670417 ............................54 5670418 ............................54 5670419 ............................54 5670421 ............................54 5670422 ............................54 5670423 ............................54 5670424 ............................54 5670425 ............................54 5670426 ............................54 606 6068512 ............................18 6068513 ............................18 6068517 ............................18 6068522 ............................19 6068525 ............................19 6068532 ............................19 6068533 ............................19 6068536 ............................18 6068537 ............................18 6068551 ............................18 631 6311848 ............................12 6311849 ............................12 6311854 ............................12 6311855 ............................12 6311859 ............................12 6311862 ............................12 6311865 ............................13 6311866 ............................13 6311868 ............................13 6311871 ............................12

Side NRF nr

6311872 ............................12 6311873 ............................12 6311874 ............................12 6311875 ............................12 6311876 ............................12 6311877 ............................12 6311878 ............................13 6311879 ............................13 6311882 ............................13 6311883 ............................13 6311884 ............................13 6311885 ............................13 6311886 ............................13 6311887 ............................12 6311888 ............................12 824 8240003K..........................60 8240005K..........................60 8240007K..........................60 8240017K..........................61 8240018K..........................61 8240019K..........................61 8240021K..........................61 8240022K..........................61 8240023K..........................61 8240024K..........................61 8240025K..........................61 8240026K..........................63 8240027K..........................63 8240028K..........................63 8240029K..........................63 8240031K..........................63 8240032K..........................63 8240033K..........................63 8240034K..........................63 8240035K..........................63 8240041K..........................63 8240043K..........................65 8240044K..........................65 8240045K..........................65 8240046K..........................65 8240047K..........................65 8240048K..........................65 8240049K..........................65 8240051K..........................65 8240058K..........................60 8240059K..........................60 8240061K..........................60 8240061 ............................60 8240062K..........................60 8240062 ............................60 8240063K..........................60 8240063 ............................60 8240064K..........................60 8240065K..........................60 8240066K..........................60 8240067K..........................60 8240087K..........................62 8240089K..........................62 8240089 ............................62 8240091K..........................62 8240092K..........................62 8240092 ............................62 8240093K..........................62 8240094K..........................62 8240095K..........................62 8240096K..........................62 8240097K..........................62 8240098K..........................62 8240104K..........................63

Side

8240105K..........................63 8240106K..........................63 8240107K..........................63 8240107 ............................63 8240108K..........................63 8240109K..........................63 8240109 ............................63 8240111K..........................63 8240112K..........................64 8240112 ............................63 8240113K..........................64 8240113 ............................64 8240114K..........................64 8240115K..........................64 8240116K..........................64 8240116 ............................64 8240117K..........................64 8240118K..........................64 8240119K..........................64 8240126K..........................65 8240126 ............................65 8240127K..........................65 8240128K..........................65 8240129K..........................65 8240131K..........................66 8240131 ............................65 8240132K..........................66 8240133K..........................66 8240134K..........................66 8240137K..........................60 8240138K..........................60 8240139K..........................60 8240141K..........................60 8240142K..........................60 8240143K..........................60 8240144K..........................60 8240147K..........................60 8240148K..........................60 8240152K..........................61 8240166K..........................62 8240167K..........................62 8240168K..........................62 8240169K..........................62 8240171K..........................62 8240172K..........................62 8240173K..........................62 8240174K..........................62 8240175K..........................62 8240176K..........................62 8240177K..........................62 8240178K..........................62 8240179K..........................62 8240182K..........................64 8240183K..........................64 8240184K..........................64 8240185K..........................64 8240186K..........................64 8240187K..........................64 8240188K..........................64 8240189K..........................64 8240191K..........................64 8240192K..........................64 8240193K..........................64 8240194K..........................64 8240195K..........................64 8240196K..........................64 8240197K..........................64 8240207K..........................66 8240208K..........................66 8240209K..........................66 8240217K..........................60


NRF register NRF nr

Side NRF nr

824 8240218K..........................60 8240221K..........................60 8240222K..........................60 8240222............................60 8240223K..........................60 8240227K..........................61 8240227............................61 8240232K..........................61 8240243K..........................63 8240244K..........................63 8240245K..........................63 8240246K..........................63 8240246............................63 8240247K..........................63 8240248K..........................63 8240248............................63 8240249K..........................63 8240251K..........................63 8240251............................63 8240252K..........................63 8240253K..........................63 8240254K..........................63 8240255K..........................63 8240263K..........................65 8240264K..........................65 8240264............................65 8240265K..........................65 8240266K..........................65 8240266............................65 8240267K..........................65 8240268K..........................65 8240268............................65 8240269K..........................65 8240271K..........................65 8240271............................65 8240272K..........................65 8240273K..........................65 8240274K..........................65 8240274............................65 8240275K..........................65 8240276K..........................65 8240277K..........................65 8240278K..........................65 8240284K..........................66 8240285K..........................66 8240286K..........................66 8240287K..........................66 8240288K..........................66 8240288............................66 8240291K..........................66 8240291............................66 8240292K..........................66 8240427K..........................61 8240427............................61 8240428K..........................63 8240439K..........................60 8240597............................61 8240598............................61 8240599............................61 8240601............................61 8240602............................61 8240603............................61 8240604............................62 8240605............................62 8240606............................62 8240607............................62 8240608............................62 8240609............................62 8240611............................66 8240612............................66

Side NRF nr

Side NRF nr

Side NRF nr

Side

8240613 ............................66 8240614 ............................66 8240615 ............................66 8240616 ............................66 8240617 ............................66 850 8500232 ............................68 8500281 ............................68 8500463 ............................68 8500486 ............................68 8500512 ............................68 8500522 ............................68 8500572 ............................68 8500582 ............................68 8500592 ............................68 8500864 ............................68 8500874 ............................68 8500924 ............................69 8505141 ............................69 8505143 ............................69 8505261 ............................69 8505303 ............................69 8505405 ............................69 8505407 ............................69 8505435 ............................69 8505453 ............................69 8505809 ............................69 8505813 ............................69 852 8522603 ............................67 8522604 ............................67 8522605 ............................67 8522606 ............................67 8522607 ............................67 8522608 ............................67 8522613 ............................67 8522614 ............................67 8522615 ............................67 8522616 ............................67 8522617 ............................67 8522618 ............................67 856 8565861 ............................67 8565862 ............................67 8565863 ............................67 940 9400298 ............................80 9400299 ............................80 981 9815663 ............................22 9815664 ............................22 9815665 ............................22 9815666 ............................22

91


Ahlsell Norge AS www.ahlsell.no

Vi reserverer oss for eventuelle trykkfeil. Sortimentet kan endres over tid.

A collection 2011 uten cropmarks  
A collection 2011 uten cropmarks  
Advertisement