Page 1

Jaarverslag 2011

“Een feest om te mogen geven”


Jaarverslag 2011 Stichting Viae Vitae


Colofon Dit is een uitgave van Stichting Viae Vitae Secretariaat: Pastoor Koopmansstraat 6, 4561 SE Hulst Telefoon +31 (0)114 322 596 E-mail: info@viae-vitae.nl Website: www.viae-vitae.nl Banknummer: 12.31.80.651 t.n.v. de Stichting Viae Vitae te Voorhout KvK 28110715 Statutaire naam: Stichting Viae Vitae Publicatiedatum: november 2012 Redactie: Frans van Beugen en Anneke Bakker Fotografie: Copyright Vitae Vitae Concept & Vormgeving: Design4Media, Hilegom Drukwerk: MicrowebEdu, Leiden 2


Voor u ligt het jaarslag van Viae Vitae waarin de stichting de verantwoording van de activiteiten in 2011 beschrijft. Dit jaarverslag geeft enkel een beschrijving van de (bestuurs)activiteiten; in een afzonderlijk document volgt het financiĂŤle jaarverslag over 2011 inclusief de beoordelingsverklaring opgesteld door de accountant. Het jaar 2011 stond in het teken van de toekomst. Het terugkijken naar 2011 betekent vooral vooruit kijken. Vooruitkijken naar de wijze waarop Viae Vitae in de toekomst haar doelen wil verwezenlijken. Daarbij heeft de stichting uitgesproken dat het professioneler wil worden, grootschaliger wil werken en meer projecten wil gaan ondersteunen. In 2011 zijn daarvoor dan ook de lijnen uitgezet naar de volgende beleidsperiode tot 2014.

3


4


Inhoud Projecten uitgelicht Van de voorzitter...........................6 Doelstelling...................................6 Stichting Viae Vitae......................7 Kerntaken......................................9 De raad van ambassadeurs..........10 Vrienden van Viae Vitae...............11 Yamaru IndonesiĂŤ.........................12 Geschiedenis................................12 Doelstelling...................................12 De Organen .................................13 Terugblik 2011...............................14 Werkbezoek in Sulawesi...............14 Interne Organisatie.......................16 Beleidsplan....................................17 Website ........................................17 Projecten uitgelicht......................19 Panti Sayap Kasih .........................20 Academie voor fysiotherapie ......23 Agrarische projecten....................24 Huiselijk geweld............................26 Straat en zwerfkinderen...............28 Startkwalificatie ............................30 Vooruitblik.....................................32

Panti Sayab Kasih

Academie voor fysiotherapie St. Lukas

Agrarische projecten

Slachtoffers huiselijk geweld

Straat en zwerfjongeren

Startkwalificatie jongeren

5


Van de voorzitter ‘Een feest om te geven’, zo luidt het motto van onze stichting. Een prachtige vertaling van woorden uit een toespraak van Paulus, die zegt: indachtig de woorden van de Heer Jezus: “Geven maakt gelukkiger dan ontvangen” (Handelingen 20,35). Hierop berust onze identiteit, zoals in de statuten staat omschreven in artikel 3: ‘De stichting heeft een humanitaire identiteit. Het christelijk geloof dient tot inspiratiebron’. Daar ligt de basis hoe stichting Viae Vitae zijn naam wil waarmaken en aan mensen wegen tot leven biedt. Hoewel we volop te maken hebben met een wereldwijze economisch en financiële crisis, die onderhand ook velen van ons zal raken, mogen we niet vergeten, dat onze levensstandaard nog immer huizenhoog boven die van velen uitstijgt. Daarom mogen we niet nalaten van onze overvloed te geven aan onze medemensen die dikwijls zelfs het noodzakelijkste missen. Zo maken we waar wat onze stichting tot doel heeft gesteld: ‘armen en rechtelozen een menswaardig bestaan te geven, ongeacht hun sekse, geloof, ras of afkomst en streeft hierbij naar het bewerkstelligen van sociaal en economisch rechtvaardige omstandigheden’ (artikel 2 van de statuten). In dit jaarverslag laten we zien hoe wij onze doelstelling trachten te bereiken door niet in grote projecten, maar kleinschalig en dicht bij de mensen, hulp te bieden aan het verbeteren van het bestaan van armen, kanslozen en hulpbehoevenden, met name de meest bedreigden zoals gehandicapte kinderen. Zo stond het afgelopen jaar voor een belangrijk deel in het teken van het verder uitbouwen van een goede organisatie, opdat wij onze doel verantwoord kunnen bereiken. Wanneer u dit verslag leest, hoop ik dat het duidelijk mag zijn, dat het niet alleen ‘een feest is om te geven’, maar dat wij in onze wereldwijde samenleving onze bijdrage willen leveren, zodat waar mag worden, dat uiteindelijk allen menswaardig kunnen leven. Br. 6 Theo Blokland csd voorzitter Viae Vitae

Stichting Doelstelling

De stichting heeft ten doel aan armen en rechtelozen een menswaardig bestaan te geven, ongeacht hun sekse, geloof, ras of afkomst en streeft hierbij naar het bewerkstelligen van sociaal en economisch rechtvaardige omstandigheden. Er is bijzondere aandacht voor projecten die direct of indirect gericht zijn op het welzijn van jongeren. (Statuten: artikel 2 lid 1)


Viae Vitae De stichting Viae Vitae is opgericht in 2006. Aanleiding tot de oprichting van Viae Vitae was een verzoek om hulp vanuit Indonesië en wel van de stichting Yamaru Indonesië. Deze stichting is gevestigd in Noord- Sulawesi, Indonesië. Het doel van deze stichting is het creëren van betere leefomstandigheden en toekomstmogelijkheden voor kansarme kinderen en / of hun ouders. Zoals geformuleerd in artikel 2 lid 2 van de statuten, tracht de stichting haar doel te verwezenlijken door: • het financieel ondersteunen van nood, hulp- en

omstandigheden.

ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op het

Viae Vitae gaat ervan uit dat elk mens in potentie

verbeteren van het bestaan in het nu en/of in

de mogelijkheid heeft zich te ontwikkelen en

de toekomst van armen, kanslozen en hulpbe-

verbeteren, ook al betreft het kinderen met een

hoevenden zowel in buiten- als binnenland met

lichamelijke en/of geestelijke beperking.

name op de zwakkeren en meest bedreigden zoals vrouwen, kinderen, ouderen en gehandi-

Viae Vitae wil de armen en rechtelozen, in het

capten;

bijzonder de zwakkeren en meest bedreigden

• het samenwerken met en/of het ondersteunen

zoals vrouwen, kinderen, ouderen en gehan-

van organisaties die het doel initiëren dan wel

dicapten, financieel, materieel en immaterieel

uitvoeren;

steunen zodat een gelukkige toekomst in het

• het verrichten van alle handelingen, welke met

verschiet ligt.

het voorgaande in de ruimste zin genomen geacht kunnen worden in verband te staan, daaruit

Missie

voort te vloeien of daarvoor bevorderlijk te zijn.

Viae Vitae verkiest geen financiering op afstand maar kiest voor samenwerking met lokale part-

De stichting beoogt niet het maken van winst.

ners. Viae Vitae wil niet enkel en alleen financieel ondersteunen. Ook vindt ondersteuning plaats

Identiteit

door het beschikbaar stellen van kennis en erva-

De stichting heeft een humanitaire identiteit. Het

ring, het ter beschikking stellen van materialen

christelijk geloof dient tot inspiratiebron. Res-

en producten en het initiëren en bestendigen

pect en rechtvaardigheid zijn sleutelwoorden.

van samenwerkingsrelaties met Nederlandse bedrijven en organisaties. Uitgangspunt bij de hulp

Visie

en ondersteuning is het motto: don't gíve them

Viae Vitae acht het van belang dat elk mens zich

the fish, but teach them how to fish.

maximaal kan ontplooien. Onrecht en armoede zouden niet moeten bestaan en elk mens heeft

Tot slot acht de stichting het van belang dat de

recht op sociaal en economisch rechtvaardige

beheerskosten zo beperkt mogelijk blijven. 7


“Don´t

give them the fish ,

but teach them how to fish .”

8


Kerntaken Om haar doelen te kunnen realiseren formuleert Viae Vitae een drietal kernactiviteiten: Financieren

leveren aan de ontwikkeling van mensen en

Op basis van concrete aanvragen kan Viae Vitae

organisaties. Om die reden initieert, bevordert,

direct financiële middelen ter beschikking stel-

ondersteunt en bestendigt Viae Vitae samenwer-

len. Uitgangspunt echter is dat financiële steun

kingsrelaties zowel op lokaal niveau als tussen

op langere termijn een structurele bijdrage moet

lokale en Nederlandse organisaties.

leveren aan het welzijn van de mensen die Viae Vitae wil ondersteunen.

Creëren van betrokkenheid Viae Vitae wil de betrokkenheid van de Ne-

Ontwikkelen en samenwerken

derlandse samenleving in de meest brede zin

Viae Vitae wil ook in belangrijke mate bijdragen

des woords vergroten door het steunen van de

aan de ontwikkeling van mensen. Dat betekent

activiteiten makkelijk te maken. Dat kan door het

dat scholing en persoonlijke ontwikkeling een

doneren van financiële middelen, maar ook door

belangrijke kernactiviteit is.

het ter beschikking stellen van kennis, ervaring,

Samenwerking kan een belangrijke bijdrage

middelen en producten.

Bestuur per 31 december 2011 Broeder Th.A.M. Blokland csd, voorzitter.

De heer J.F.M. van der Zijden, secretaris.

Broeder Blokland is lid van de broedercongregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten. Hij is pastoor in de RK parochie te Noordwijk en directeur Caritas bij het bisdom Rotterdam.

Inmiddels is Hans Van der Zijden gepensioneerd maar hij is vele jaren werkzaam geweest in het onderwijs. Daardoor weet hij als geen ander hoe belangrijk het is om de jeugd een helpende hand te bieden.

Mevrouw K. Vrolijk, lid.

De heer J. Snatersen, penningmeester.

Karolien Vrolijk werkt binnen een traineeprogramma als teamleider bij de Belastingdienst. Door haar reizen heeft ze ervaren dat gezondheid, scholing en welvaart niet vanzelfsprekend is voor iedereen.

Jan Snatersen is met vroegpensioen. Jan is jarenlang werkzaam geweest in de automobielbranche. Als penningmeester van de stichting Yamaru Nederland kwam hij in contact met de stichting Viae Vitae. Hij zet zich graag in voor kinderen die het minder getroffen hebben.

De heer G. Brom, lid.

De heer G.J.C.M. Bakker, lid.

Gerard Brom is werkzaam bij een educatieve uitgeverij. Daarnaast vervult hij diverse andere functies, zoals die van bestuurslid van de Vereniging Nederland-Davos.

Gerard Bakker is directeur NMA. Hij studeerde fiscaal recht en werkte voor de Fiod-ecd en de Douane te Rotterdam. De heer Bakker is begaan met het lot van kinderen in de derde wereld.

9


De raad van ambassadeurs De ambassadeurs stellen hun vertrouwen in Viae Vitae en ondersteunen onze doelstellingen. Zij geven onze stichting een gezicht en dragen zo bij aan onze bekendheid. Ze voelen zich betrokken bij het welzijn van de kinderen op Sulawesi en zijn bereid met Viae Vitae een positieve bijdrage te leveren. Per 31 december 2011 bestaat de raad van ambassadeurs uit de navolgende personen: De heer Dr. S.R.A.(Steven) van Eijck,

blogs en opinieartikelen over onderwerpen als

voorzitter Landelijke Huisartsenvereniging.

fraude, witwassen, ethiek en integriteit.

Steven van Eijck was docent en vakgroepvoorzitter aan de H.E.S. en de Erasmus universiteit. Ver-

Mgr. J.T. Suwatan m.s.c., bisschop in Manado

volgens bekleedt hij een aantal functies binnen

(Noord-Sulawesi).

het wetenschappelijk onderwijs en richtte onder

Bisschop Joseph Suwatan is geboren in 1940

meer het Instituut voor Fiscale Kennisoverdracht

en werd op 29-jarige leeftijd tot priester gewijd

op. Onder het eerste kabinet Balkenende was

in de orde van de missionarissen van het Heilig

hij Staatssecretaris van FinanciĂŤn en voor zijn

Hart van Jesus. In 1990 is hij benoemd tot bis-

huidige functie Commissaris voor het Jeugd- en

schop van Manado, Noord-Sulawesi. Door mgr.

Jongerenbeleid.

Suwatan zijn de belangen van de stichting Viae Vitae in belangrijke mate gewaarborgd in het

Broeder A. (Amatus) Meurders c.s.d.,

werkgebied.

algemeen overste broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten.

De heer J. (Jan) Franssen, commissaris van

Voor zijn huidige functie was broeder Amatus

de Koningin in Zuid-Holland.

Meurders 38 jaar werkzaam bij de kinderbe-

In de politiek startte Jan Franssen als adviseur

scherming, laatstelijk als pedagogisch stafme-

van Hans Wiegel. Later was hij onder meer lid

dewerker. Na het bereiken van de pensioenge-

van de provinciale staten van Noord-Holland,

rechtigde leeftijd was hij actief bij hulpdiensten

lid van de Tweede Kamer en burgemeester van

en vluchtelingenwerk binnen het dekenaat

Zwolle. Sinds 2000 is hij commissaris van de

Heythuysen. Als algemeen overste was hij direct

koningin.

betrokken bij de oprichting van de broedercongregatie in Noord-Sulawesi.

De heer G. (Gerard) van den Tweel, ondernemer.

De heer Prof. dr. mr. M. (Marcel) Pheijffer,

In het verlengde van het ondernemerschap be-

hoogleraar (Forensische) Accountancy.

kleedt Gerard van den Tweel door de jaren heen

Marcel Pheijffer is verbonden aan Nyenrode

diverse maatschappelijke nevenfuncties. Zo is hij

Business Universiteit en de Leidse Universiteit.

25 jaar raadslid/fractievoorzitter geweest voor

Daarvoor heeft hij zo'n 18 jaar bij de Belasting-

de VVD. Ook nu nog bekleedt hij tal van func-

dienst gewerkt en was betrokken bij onder-

ties, bij onder meer de R.K. ParochiĂŤle Caritas

zoeken op het gebied van de georganiseerde

Instelling te Nijkerk en de Kamer van Koophan-

criminaliteits- en fraudebestrijding. Hij werkte

del. Het ondernemerschap en de maatschap-

onder meer voor parlementaire commissies en

pelijke en sociale betrokkenheid leveren hem

publiceert regelmatig artikelen, boeken, we-

diverse onderscheidingen op.

10


Vrienden van Viae Vitae Vrienden van Viae Vitae zijn organisaties die zich betrokken voelen bij het welzijn van de kinderen en jongeren op Sulawesi. Zij zijn bereid een positieve bijdrage te leveren door het werk van de stichting te ondersteunen.

Een vriend van Viae Vitae •

de stichting te promoten binnen het eigen netwerk. •

De vriendenkring is geen vereniging. Alle vrienden zijn zelfstandige organisaties die

is alert op mogelijkheden om het werk van

is bereid om, binnen de mogelijkheden, tijd te investeren.

is een klankbord voor de stichting en

naar eigen vermogen bijdragen aan het

denkt mee denken over promotieactivitei-

gezamenlijk belang.

ten, ontwikkelingen en projecten.

Van Viae Vitae krijgen vrienden krijgen jaar-

lijks een uitnodiging uit voor de informatieavond en worden ondersteund bij initiatieven en activiteiten.

besteedt aandacht aan het werven van fondsen en donaties.

besteedt aandacht aan het werven van nieuwe vrienden.

Geven maakt gelukkiger dan ontvangen .

Handelingen 20, 35

11


Yamaru Indonesië Stichting Yamaru Indonesië is gevestigd in Noord- Sulawesi, Indonesië. Al ruim 25 jaar wordt er belangrijk werk gedaan door deze stichting en zijn er gevorderde plannen voor Yamaru Indonesië heeft tot doel de nieuwe initiatieven. Stichting Viae allerarmsten en de gehandicapten Vitae ondersteunt projecten van te helpen, ongeacht hun godsYamaru Indonesië. Door het vergrodienst, etnische afkomst of ras. ten van het financieel draagvlak, wordt meer zekerheid en mogelijkheden geboden aan stichting Yamaru Indonesie. En daarmee aan het volk van de Minahasa. De projecten die Viae Vitae onderYamaru Indonesië tracht haar doelstelling te bereiken steunt bevinden zich op het eiland door onder andere: Sulawesi, voormalig Celebes in • het verstrekken van studiebeurzen, via fondsen, Indonesie. Meer in het bijzonder in aan leerlingen van lagere en middelbare schoNoord Sulawesi, vlak bij de hoofdlen en aan studenten op HBO en universitair stad Manado.

Doelstelling

niveau;

Geschiedenis

tuinbouw- en (pluim)- veeprojecten; •

Stichting Yamaru Indonesië is opgericht in 1985 door broeder Han Gerritse. Hij

het verstrekken van hulpmiddelen en medische voorzieningen aan gehandicapten;

behoort tot de broedercongregatie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, afgekort

het begeleiden en ondersteunen van land-

het exploiteren van een Academie voor Fysiotherapie;

CSD. Sinds 1975 is hij missionaris in Sula-

het beheren van en de exploitatie van het tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen.

wesi. Hij heeft Yamaru opgericht in de geest van

Stichting Yamaru Indonesië bestaat op dit moment

Manuel Runtu, een sociaal bewogen onder-

uit de volgende onderdelen:

wijzer in het bisdom Manado op Noord-Su-

bedrijfsbureau Yamaru, gevestigd te Woloan;

lawesi. Runtu zette zich tijdens de Japanse

Sayap Kasih, een gezinsvervangend tehuis voor

bezetting (1942-1945) in voor kansarmen,

meervoudig gehandicapte kinderen en jong

in het bijzonder voor jongeren. Hij vulde daarmee de leegte op die achterbleef na-

volwassenen te Woloan; •

dat Nederlandse missionarissen en andere

Academie Fysiotherapie St. Lukas, een beroepsopleiding voor fysiotherapie te Tomohon;

ontwikkelingswerkers door de Japanners in

unit voor agriculture;

kampen waren vastgezet.

unit die beelden maakt en een winkel en een

Yamaru staat dan ook voor Yayasan Manuel

rommelmarkt exploiteert. De opbrengsten

Runtu.

dienen als schoolgeld voor de jongeren.

12


De Organen De stichting kent een drietal organen, te weten de Raad van Advies, de Raad van Toezicht en het dagelijks bestuur.

Raad van Advies

Dagelijks Bestuur

De Raad van Advies geeft het bestuur gevraagd

Per 31 december 2011 bestaat het Dagelijks

en ongevraagd advies over alle zaken die de

Bestuur uit de navolgende personen:

stichting betreffen. Per 31 december 2011

De heer Leander I.W. Sumakud, voorzitter. In het

bestaat de Raad van Advies uit de navolgende

dagelijks leven is hij ondernemer.

personen:

De heer Theodorus E. Poluan, plaatsvervangend voorzitter. Hij is directeur van Yamaru IndonesiĂŤ.

Mgr. J. Suwatan MSC, Bisschop tvan Manado

De heer Wenas Pangemanan, eerste secretaris.

Priester RD Benny Salombre, Gedelegeerde

Pangemanan is broeder bij BTD.

sociale zaken Bisdom Manado

Zuster Josefio SMSJ, tweede secretaris; zij is

Broeder Han Gerritse CSD

directeur van het kindertehuis Sayab Kasih. Broeder Johanes Kalele BTD, penningmeester.

Raad van Toezicht

Hij is broeder bij BTD

Per 31 december 2011 bestaat de Raad van Toe-

Stichting Yamaru Indonesie heeft in 2011 een

zicht uit de navolgende personen:

nieuwe akte laten opstellen. Deze akte komt

Broeder Martin BTD

overeen met de nieuwe wetgeving en is erkend

Broeder Berchmans BTD

door het ministerie van justitie en mensenrech-

Mevrouw Fian Ngala

ten. 13


Terugblik 2011 In dit hoofdstuk blikken we terug op het jaar 2011. In dit jaar heeft stichting Viae Vitae diverse activiteiten ontplooid die moeten leiden tot vervolgstappen in 2012. Deze activiteiten zijn hieronder op hoofdlijnen beschreven.

Werkbezoek in Sulawesi

B

egin 2011 heeft het bestuur opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het functioneren van de projecten in

Indonesië om daarmee inzicht te krijgen in alle activiteiten op Sulawesi. Ten behoeve van de sponsoren moet maximale duidelijkheid zijn in de besteding van de donaties. Bovendien moet het nut en de noodzaak van de activiteiten aangetoond worden. In het eerste kwartaal van 2011 heeft een extern deskundige op basis van een

van stichting Yamaru Indonesië.

omschreven opdracht een werkbezoek ge-

Het onderzoek is uitgevoerd door gesprek-

bracht aan Tomohon, Sulawesi, Indonesië.

ken te voeren met diverse medewerkers van

Het bezoek was gericht op de projecten van

de verschillende projecten en met extern

Yamaru Indonesie. Tevens hebben gesprek-

betrokkenen. Gesprekken zijn gevoerd met

ken plaatsgevonden met broeders van de

behulp van een gestructureerd interview.

Kongregasi

Met de analyse, die met behulp van alle

Bruder Tujuh

aanwezigen in Sulawesi is samengesteld en

Dukacita Sante

de aanbevelingen, zal het bestuur in staat

Maria, afgekort

zijn om zowel in Nederland alsmede in Su-

BTD. Deze

lawesi verbeteringen tot stand te brengen.

broedercongre-

De analyse van de huidige situatie van de

gatie is in 2001

projecten in Indonesië, ressorterend onder

gestart. Diverse

de stichting Yamaru Indonesië, levert op

broeders zijn

hoofdlijnen de volgende bevindingen op:

werkzaam binnen projecten 14

Yamaru is op dit moment onvol-


Uitkomst werkbezoek

Voor de onderliggende projecten gelden naast

Ressorterend onder de stichting

de algemene aanbevelingen nog de navolgende

Yamaru Indonesië, levert op hoofdlij-

bevindingen:

nen de volgende bevindingen op: • Yamaru is op dit moment onvol-

Academie voor fysiotherapie

doende financieel self supporting

Bijscholing van docenten draagt bij aan het niveau

voor de lopende projecten.

dat vereist is bij de aanstaande accreditatie. De opleiding zal moet daarvoor omgebouwd worden naar

• De financiële bedrijfsvoering kan

een curriculum based learning system.

op onderdelen worden geoptimali-

Het materiaal dat gebruikt wordt in het deel prak-

seerd.

tijkopleiding zal gemoderniseerd moeten worden. In de bibliotheek dient het materiaal vernieuwd en

• Yamaru als geheel en de onderlig-

aangevuld te worden.

gende projecten werken nog te veel

Voor diverse studenten is het betalen van de studie

op ad hoc basis. Het formuleren van

een groot probleem. Zij zouden de mogelijkheid

een beleidsplan en het doorlopen

moeten hebben om gebruik te maken van een stu-

van een beleidscyclus wordt gemist

diebeurs.

en is voor de toekomst gewenst.

Samenwerking met een Nederlandse opleiding voor fysiotherapie is wenselijk voor het versterken van ken-

• Regelingen en procedures moeten

nis, uitwisseling van studenten en voor het behalen

beter worden beschreven en vastge-

van de accreditatie.

legd.

Voor de toekomst van de opleiding is het van belang om een groeiscenario te ontwikkelen. Daarnaast

• De regelingen voor personeelsbe-

moet de wenselijkheid en haalbaarheid worden

leid (regeling arbeidsvoorwaarden,

onderzocht om een praktijk voor fysiotherapie voor

regeling voor scholing, etc.) moetne

de bewoners te starten. Deze dient dan zowel als op-

verder worden ontwikkeld.

leidingplaats voor studenten en is tevens dienstbaar voor de lokale bevolking.

• De interne en externe communicatie dient te worden versterkt. • Er moet meer aandacht geschonken worden aan marketing en PR.

15


Sayap Kasih Hoewel het tehuis al veel goede dingen heeft kunnen doen, is de locatie ontoereikend om aan de ambities voor de korte en langere termijn tegemoet te komen. Dat houdt in dat er constant gewerkt wordt om de faciliteiten te verbeteren. Meer ontwikkelings gericht werken zal de zorg versterken. Hiervoor is scholing en inzet van andere programma’s en hulpmidde-

Landbouwproject

len noodzakelijk.

Op dit moment loopt er een landbouwproject

Binnen één gebouw zitten nu kinderen van 1 - 2

dat zich beperkt tot een tuin waar geoogst

jaar samen met jongeren van circa 24 jaar. Dat is

wordt. Datgene wat geoogst wordt, wordt

in meerdere opzichten een ongewenste situatie.

verkocht of deels intern gebruikt. De opbrengst

Met het aanpassen van het gebouw is het moge-

is beperkt.

lijk oudere en jongere kinderen gescheiden te

In de regio is sterk behoefte aan een kennis-

behandelen.

centrum op het gebied van landbouw waar de

In de omgeving zijn veel kinderen meervou-

lokale agrariërs kunnen worden opgeleid. Ook

dig of enkelvoudig gehandicapt die hulp en

zou via dit kenniscentrum gezamenlijk materiaal

begeleiding nodig hebben. Voor de toekomst is

kunnen worden ingekocht, hulpmiddelen kun-

het van belang om een groeiscenario te ontwik-

nen worden aangeschaft, etc.

kelen zodat ook de opvang van deze kinderen

Er zijn verschillende businessmodellen voor-

gewaarborgd is.

handen, waaronder samenwerking met een regionale ondernemer. Deze behoeven nadere

De leidsters werken intuïtief. Zij hebben sterk

verkenning en onderzoek. Ook samenwerking

behoefte aan professionalisering. Daarvoor zou

met een Nederlands instituut voor landbouwont-

samenwerking met een Nederlandse instel-

wikkeling, zoals de Universiteit Wageningen dan

ling voor meervoudig gehandicapte kinderen

wel een Agrarische Hogeschool behoort tot de

dienstbaar kunnen zijn. Aanvullend dient het

mogelijkheden.

personeelsbestand versterkt te worden met een professional op het gebied van hulp aan gehan-

Interne Organisatie

dicapte kinderen. Daarbij kan gedacht worden

Naar aanleiding van het werkbezoek heeft een

aan een orthopedagoog en/of een psycholoog.

heroriëntatie plaatsgevonden op de positie en de werkwijze van Viae Vitae. Deze heroriëntatie is mede gevoed door gesprekken met ambassadeurs, externe betrokkenen en de inbreng van Stichting Yamaru Indonesië. Een belangrijke conclusie van het bestuur van Viae Vitae is dat het meer gestructureerd en planmatig wil gaan werken. Tegelijk heeft het bestuur van de stichting uitgesproken dat het grootschaliger wil gaan opereren en meer pro-

16


jecten wil ondersteunen.

dat ten behoeve van de projecten in Indonesië

Om deze doelen te kunnen realiseren is het

een zogenaamd “bruggenhoofd” actief is. Deze

noodzakelijk de organisatie Viae Vitae professi-

persoon is het aanspreekpunt voor de projecten

oneel te ondersteunen. Daarnaast is het van be-

ter plekke, ziet toe op de uitvoering en vormt

lang om structureel aandacht te gaan schenken

de verbinding met de stichting in Nederland.

aan fondswerving en is het wenselijk het bestuur

Een nadere taak- en functieomschrijving voor dit

en de raad van ambassadeurs te versterken.

“bruggenhoofd” moet worden ontwikkeld.

Viae Vitae heeft behoefte aan meer planma-

Voor de verdere ontwikkeling en positione-

tig werken. Daartoe wordt een beleidscyclus

ring van Viae Vitae heeft het zittende bestuur

ontwikkeld die bestaat uit een meerjarenbeleids-

de wens uitgesproken om het bestuur en de

plan, een jaarlijks beleidsplan met bijbehorende

Raad van Ambassadeurs te versterken. In het

begroting alsmede een jaarlijkse evaluatie. De

laatste kwartaal van 2011 zijn daartoe gesprek-

activiteiten in het jaarlijkse werkplan worden

ken gevoerd met potentiele kandidaten. De

verder uitgewerkt in projectbeschrijvingen. Elke

verwachting is dat in de eerste helft van 2012

projectbeschrijving is een coproductie van de

deze gesprekken kunnen worden afgerond en

betrokkenen in Indonesië en de stichting in

daarmee leidt tot een versterking van zowel het

Nederland.

bestuur als de Raad van Ambassadeurs.

Beleidsplan De eerste activiteit in kader van professionalisering was het ontwikkelen van een beleidsplan. Daartoe is een beleidsplan opgesteld voor een periode van twee jaar: van 2012 tot 2014. In het beleidsplan staan de uitgangspunten van Via Vitae beschreven en zijn ook de visie, missie en strategie opgenomen. Ook de projectvoorstellen waarin staat op welke wijze de verschillende Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om

projecten ondersteund kunnen worden en wat

de werkzaamheden behorend bij de professio-

de investeringen daarvan zullen bedragen, zijn

nalisering van de stichting en de aansturing van

beschreven in dit beleidsplan. Eind 2011 was het

de projecten uit te besteden. Een aandachts-

beleidsplan in concept afgerond en het moet in

punt daarbij is dat de overheadkosten in balans

de eerste helft van 2012 worden vastgesteld.

moeten zijn met de binnenkomende middelen.

Website

De stichting richt zijn activiteiten op projecten

De organisatie wil zich ontwikkelen tot een meer

in Indonesië. De bestaande en nieuw te starten

professionele stichting. Een van de speerpunten

projecten worden ter plekke geleid door de

is een professionele site die tegemoet komt aan

stichting Yamaru Indonesië. Voor de afstemming

de huidige digitale ontwikkelingen en mogelijk-

en borging van de activiteiten en de middelen is

heden. De ontwikkeling van de nieuwe website

het wenselijk een convenant te sluiten tussen de

moet in 2012 worden gerealiseerd.

stichting en Stichting Yamaru Indonesië. Naast voornoemd convenant is het van belang 17


Projecten

De naam Indonesië, oftewel Republik Indonesia, is waarschijnlijk afgeleid van ‘Indos Nesos’, vertaald: ‘Indische eilanden’. Maar het land heeft ook een prachtige bijnaam, ‘De gordel van smaragd’. Smaragd naar de kleur van de overdadige vegetatie en natuurlijke rijkdom. Een gordel omdat het een lint van eilanden betreft over een lengte van zo’n 5100 kilometer. Sulawesi is een van de grotere eilanden.

Sulawesi telt ongeveer 15 miljoen inwoners.

Het is in grootte het elfde eiland ter wereld,

Men vindt er zoogdieren die nergens an-

met een oppervlakte van 174.600 km² en

ders voorkomen, zoals de zwarte makaken,

een kustlijn van 5.630 km. Het eiland is om-

dwergbuffels en het Sulawesi spookdiertje.

geven door diepe zeeën, waarvan de Sula-

Naast de vulkaangebieden in het uiterste

wesi-zee tot ongeveer 6.200 meter diep is.

noorden en zuiden zijn er veel grillige ge-

De oorspronkelijke naam, Celebes, dankt

bergten en hoogvlakten ( 500 meter).

het eiland waarschijnlijk aan de Portugezen.

18

Deze noemden de kust van Manado de

In het Noorden van Sulawesie ligt het

‘porto dos celebros’, oftewel de ‘beruchte

gebied Minahasa. Hier bevinden zich onze

kaap’, gezien de gevaarlijke riffen.

hulpprojecten. Noord-Sulawesie is een


uitgelicht do

Mana

Woloan

Tomohon

vruchtbaar en vulkanisch schiereiland. Er leven

grote armoede. Dit brengt op veel gebieden

zo’n 2,5 miljoen inwoners, waarvan 10% in de

problemen met zich mee. Om de leefomstan-

provinciehoofdstad Manado. Deze stad ligt in

digheden van de kinderen te verbeteren en

de noordpunt van het eiland in de landstreek

vooral hun toekomstperspectieven te vergroten,

Minahasa.

startte Yamaru IndonesiĂŤ in samenwerking met Viae Vitae een aantal projecten. Voor de nabije

Wie zich via internet verdiept in toeristische in-

toekomst staat een aantal initiatieven op het

formatie over Minahasa, krijgt een positief beeld

programma.

van het gebied voorgeschoteld. We lezen over vruchtbare grond, een relatief hoog

De bestaande en nieuw te starten projecten wor-

scholingsniveau en economische bloei. De

den ter plekke geleid door de stichting Yamaru

dagelijkse praktijk is voor de meeste inwoners

IndonesiĂŤ. Deze lokale stichting beschikt over

helaas heel anders. Veel Minahassers leven in

betaalde arbeidskrachten en vrijwilligers. 19


Panti Sayap Kasih

beschermde vleugels

In het stadje Woloan is in 2003 Panti Sayap Kasih geopend. Panti Sayap Kasih is een gezinsvervangend tehuis voor meervoudig gehandicapte kinderen en jong volwassenen. Het is een voor Indonesië bijzondere zorginstelling waar 25 kinderen een 24-uurs verzorging en revalidatie kunnen krijgen. De verzorging vindt plaats door goed opgeleide Indonesiërs. De dagelijkse leiding is in handen van de Indonesische tak van de Congregatie van de Zusters van Heerlen.

B

ij het gezinsvervan-

Voor de motoren is een

gend tehuis heeft

overdekte stalling gemaakt

Yamaru Indonesië

bij Sayap Kasih. Deze stal-

in 2011 een start gemaakt

ling is betaald uit eigen

met een speelplaats. Deze

middelen van de stichting

speelplaats moet ruimte

Yamaru Indonesië.

bieden voor kinderen die

Omdat de bus niet in de

onder begeleiding kun-

garage paste moest er een

nen spelen. De voliere is

nieuwe garage komen.

daarvoor kleiner gemaakt

Dankzij een gift uit Duits-

en de afdekking voor het

land is dat project gereali-

speeltuig is in gang gezet.

seerd zonder veel ruimte-

Dit project is bekostigd

verlies.

door een donateur. Onverwachts werd het Omdat de bestaande

tehuis geconfronterd met

droogruimte te klein was, is

een grote verstopping in

deze ruimte vernieuwd. Er

de afvoer van het badwater.

is een nieuwe droogruimte

Om die op te heffen moest

gebouwd van 4 bij 6 meter.

de vloer opengebroken

Ook deze is bekostigd door

worden en een bredere

een donateur.

afvoerbuis worden aangelegd. Dat kon worden gerealiseerd met het overschot van de Duitse gift.

De oude droogruimte is vervangen door een nieuwe, een gebouw van 4 bij 6 meter meter.

20


In 2010 is door een Nederlandse stichting aan

Ambities voor de toekomst

het jubilerende Yamaru

Viae Vitae omschreef voor

Binnen één gebouw zitten

Indonesië (in oktober

de nabije toekomst een

nu kinderen van 1-2 jaar tot

2010 bestond de stichting

aantal projecten. Aan-

en met jongeren van circa

25 jaar), een rolstoelbus

dachtspunt hierbij is zoveel

24 jaar. Dat is in meerdere

geschonken. Daarmee

mogelijk samenwerking te

opzichten een ongewenste

kunnen de kinderen van

zoeken met Nederlandse

situatie.

Panti Sayap Kasih worden

instituten. Bijvoorbeeld voor

• Ontwikkelen van een

vervoerd. Om dit zo veilig

de opleiding van nieuwe

groeiscenario door middel

mogelijk te kunnen doen

medewerkers. Of voor

van gerichte marketing en

zijn er specifieke rolstoelen

donatie van goederen en

pr-acties. In de omgeving

nodig die goed bevestigd

materialen.

zijn veel kinderen

kunnen worden in de bus.

meervoudig of enkelvoudig

Deze rolstoelen staan op

• Versterking van de zorg

gehandicapt. Voor de

de planning voor 2012.

door meer ontwikkelings-

toekomst is het van belang

gericht te gaan begeleiden.

om een groeiscenario

Hiervoor is scholing en inzet

te ontwikkelen zodat de

van andere program-

opvang van deze kinderen

ma’s en hulpmidde-

gewaarborgd is.

len noodzakelijk.

• Structurele samenwerking

• Aanpassing van

met een Nederlands insti-

het gebouw waar-

tuut voor de begeleiding

door een scheiding

van meervoudig gehandi-

kan plaatsvinden

capte kinderen om zo ken-

tussen jongere en

nis en ervaring te kunnen

oudere kinderen.

uitwisselen. 21


Academie voor St. Lukas

Deze educatieve voorziening is in 2002 in Tomohon geopend. Het is een in eigen beheer van Yamaru Indonesie geëxploiteerde academie, de enige particuliere opleiding in Oost-Indonesië. Ongeveer 100 studenten volgen hier een driejarige opleiding tot fysiotherapeut. De opeleiding sluiten ze af met een door de overheid erkend diploma. Het gebouw heeft naast leslokalen ook een laboratorium, praktijkruimte en bibliotheek. De academie staat zodanig aangeschreven dat ook Nederlandse studenten fysiotherapie van de Hogeschool Avans in Breda er stage kunnen lopen. Yamaru Indonesië heeft al ruim zes jaar contact met Hogeschool Avans te Breda.

H

et academisch

te coachen en kennis te

jaar begon met 40

maken met hun werkterrein.

nieuwe studenten.

In 2011 is in Tomohon de

In oktober nam de directri-

JJG-polikliniek (Johannes

ce, Dr. Th. Sumual-Memah

Jacobus Gerritse) voor fy-

afscheid van de academie

siotherapie gestart. HIer kan

vanwege haar gezinssitu-

iedereen terecht voor fysio-

atie. Zij heeft vanaf 1998

therapie. Dit is ook een plek

gewerkt voor de academie

waar studenten praktijkerva-

waarvan de laatste drie jaar

ring kunnen opdoen.

als directrice. De heer Rolly Londok is tot haar opvolger

In 2011 is de locatie toegan-

benoemd.

kelijk gemaakt voor minder validen en is geld beschik-

In 2011 ontving de Acade-

baar gesteld om extra ruim-

mie twee studenten van de

ten in te huren. Helaas zijn

Hogeschool Avans in Breda

er wat opstartproblemen.

voor een stage van twee

Zo valt het bezoekersaantal

maanden. In die tijd kregen

wat tegen. Met ruimere

ze bezoek van een stagebe-

openingstijden en reclame

geleider om de studenten

proberen we daar verandering in te brengen. Maar ook de kosten zijn een drempel. Met 40.000 roepia per behandeling, moeten bezoekers bijna een half dagloon neertellen.

22


fysiotherapie

Ambities voor de toekomst Om ook in de toekomst een opleiding van hoog niveau te blijven, hebben we een aantal plannen voor modernisering en uitbreiding. Niet alle plannen kunnen direct in gang gezet worden. De prioriteit van de plannen is afhankelijk van de financiële ondersteuning die beschikbaar komt. •

Het verhogen van het oplei-

dingsniveau van docenten; •

Het ombouwen van de

teriaal van de bibliotheek. •

opleiding naar een curriculum based learning system

Het vernieuwen van het maHet aanbieden van studiebeurzen.

Het verder uitbouwen van

(noodzakelijk voor de aan-

de samenwerking met

staande accreditatie).

Nederlandse opleiding voor

Het moderniseren van het materiaal van de praktijkruimte.

fysiotherapie. •

Het ontwikkelen van een groeiscenario. 23


Agrarische projecten

opleidingscentrum

In het gebied van de Minahasa, een volk op het Indonesische eiland Sulawesi, is de situatie waarin veel mensen leven vaak erbarmelijk. Buiten de steden is de bevolking nagenoeg alleen aangewezen op de landen tuinbouw. Het land levert weinig op, hetgeen voor een belangrijk deel wordt veroorzaakt door de verouderde landbouwmethoden, gebrek aan kennis en opleiding en het gebrek aan moderne apparatuur. De omstandigheden van bodem en klimaat zijn gunstig om goede opbrengsten te kunnen leveren. Dit vraagt om de juiste keuze van gewassen, goede bodembehandeling, toelaatbare bestrijdingsmiddelen en goede planning en inzet van middelen.

24

O

p dit moment

is er een proeftuin waar

loopt er een

lokale boeren kunnen oog-

landbouwproject

sten. De opbrengst hiervan

dat zich beperkt tot een tuin

is echter niet toereikend.

waar geoogst kan worden.

De regio heeft sterk be-

Datgene wat geoogst

hoefte aan een agrarisch

wordt, wordt verkocht of

opleidingscentrum waar

deels intern gebruikt. De

lokale boeren hun kennis

opbrengst is uiterst mini-

kunnen actualiseren en

maal.

vergroten. (Toekomstige) boeren leggen hier een

Yamaru IndonesiĂŤ biedt

goede basis om de kwaliteit

kleine boeren diverse

van hun werk te verbeteren

faciliteiten. Zo kunnen ze

en daarmee hun levensstan-

een handtractor huren om

daard te verhogen.

het land te ploegen of een

Het opleidingscentrum kan

rugspuit om de gewassen

ook een rol spelen in de col-

te besproeien. Ook runt de

lectieve inkoop van grond-

stichting een rijstpellerij.

stoffen en gereedschappen.

Vanuit het landbouwproject


Ambities voor de toekomst Landbouw is voor een groot deel van de

len beschikbaar stellen. We willen daarmee

bevolking de manier om in hun levens-

een internaat openen waar jongeren oplei-

onderhoud te voorzien. Voor Viae Vitae is

ding en onderdak krijgen. Bij het internaat

ondersteuning van dit project dan ook van

hoort een leerbedrijf waar zij praktijkerva-

groot maatschappelijk belang.

ring opdoen.

Inmiddels is gebleken dat het huidige pro-

We verwachten dat na 2 Ă 3 jaar de ex-

ject niet toereikend is en versterking nodig

ploitatiekosten gedragen kunnen worden

heeft. We willen daarom professionele hulp

door de eigen opbrengsten uit verkochte

inzetten en aanvullende financiĂŤle midde-

producten. 25


Huiselijk geweld Kindermishandeling

Armoede is de belangrijkste oorzaak van kindermishandeling, vaak in combinatie met corruptie. En daarmee wordt ook een indicatie afgegeven van de omvang. Kinderen zijn lichaamlijk en psychisch weerloos en daardoor een makkelijk slachtoffer. En ze kosten geld voor voeding, kleding en - in gunstige gevallen - onderwijs. Als er in het gezin nauwelijks iets te eten is, zal het kind al snel ‘geëxploiteerd’ worden. Omdat het probleem niet van vandaag is maar al vele generaties voortduurt, vindt deze exploitatie steeds makkelijker en op meer omvangrijke wijze plaats.

26

K

indermishandeling is

laas niet altijd. Het niet op-

een ruim begrip. Er

lossen van dit soort proble-

zijn vele vormen. Kin-

men leidt voor veel kinderen

deren worden mishandeld

tot blijvend psychisch leed.

door verwaarlozing, kinderhandel en het onthouden

Yamaru Indonesië wil door

van onderwijs. Fysiek worden

onderwijs, gedisciplineerd

ze seksueel misbruikt, of

leven en armoedebestrijding

gedwongen tot arbeid,

oplossingen aanreiken. Maar

prostitutie of tot bedelen.

bovenal wil de stichting een

Vaak lopen deze vormen in

veilige haven zijn voor slacht-

elkaar over. De kans dat een

offers van huiselijk geweld.

mishandeld kind in de crimi-

Met opvang, verpleging en

naliteit vervalt is groot.

gesprekstherapie hopen we een uitweg te

Op dit moment proberen de

bieden voor kinderen en hun

plaatselijke sociale diensten

gezinnen, die vaak samen

de problemen met praten

slachtoffer zijn geworden van

op te lossen en dat lukt he-

hun omstandigheden.

Ambities voor de toekomst. Yamaru Indonesië heeft tot

ook om een bedrijfsplan op

nu toe geen structurele op-

te zetten, zodat Viae Vitae in

lossing gevonden om slacht-

samenwerking met Yamaru

offers van huiselijk geweld

Indonesië op korte termijn

te helpen. Het streven is dan

het project kan starten.


27


Straat en zwerfkinderen

28


Armoede, huiselijk geweld en gebrek aan scholing zijn slechts voorbeelden van de vele oorzaken van het grote aantal kinderen dat in Minahasa op straat leeft. Zij maken geen deel meer uit van hun eigen gezin en leiden veelal een zwervend bestaan. Er zijn op dit moment nauwelijks opvangmogelijkheden. Alle partijen in de regio erkennen dit probleem, maar helaas zijn de middelen van lokale overheden beperkt.

S

traat- en zwerfkinderen proberen onder

maakt het extra moeilijk om jongeren die afgegleden zijn te helpen. Samen met Yamaru Indonesië wil Viae Vitae een opvangcentrum opzetten. Hier kunnen de zwerfkinderen terecht voor basisbehoeften als eten, slapen en wassen. Naast opvang willen we hier een scholingsproject realiseren. Opvang is immers prachtig, maar bouwen aan de toekomst is minstens even belangrijk.

Ambities voor de toekomst

meer te overleven door materialen te

Vanaf 2012 wil Viae Vitae zich hard maken voor

verzamelen die wat geld opleveren. Afval

deze kinderen. We zoeken samenwerking met

wordt afgestroopt naar alles wat enige waarde

vergelijkbare projecten in Nederland, om zo ken-

heeft. De risico’s van criminaliteit, prostitutie en

nis en ervaring op te doen. Samen met Yamaru

drugsgebruik liggen op de loer, problemen die

Indonesië stellen we vervolgens een bedrijfsplan

maatschappelijk in de taboesfeer liggen. Dat

op om dit plan te starten. 29


Startkwalificatie voor jongeren

Helaas kent Minahasa een grote groep jongeren die de school vroegtijdig verlaat of zelfs helemaal niet bezoekt. Hun kansen op een baan zijn beperkt. Een leven in armoede is het gevolg. Niet zelden raken deze jongeren verzeild in criminele zaken, gewild of ongewild.

30

J

ongeren met een

afgemaakt, een vak leren.

diploma op zak of die

En op die manier alsnog

een vak beheersen,

toegang krijgen tot de

hebben betere toekomst-

arbeidsmarkt.

perspectieven dan hun leeftijdsgenoten die niet of

Om dit project te starten

nauwelijks onderwijs heb-

hebben we een ruimte

ben gekregen.

nodig, net als materialen en hulpmiddelen.

Ambities voor de toekomst

We vragen een professional op dit gebied om een

Viae Vitae en Yamaru Indo-

businessplan op te stellen.

nesiĂŤ zijn van mening dat

Ook zoeken we nauwe

een startkwalificatie voor

samenwerking zoeken met

alle jongeren een basis-

vergelijkbare projecten in

voorwaarde is om verder te

Nederland. We hebben al

komen in het leven. Daarom

contacten met Nederlandse

hebben we het project

onderwijsinstellingen die

‘Startkwalificatie jongeren’

veel ervaring hebben met

in het leven geroepen. In

deze problematiek. Zij zijn

dit project kunnen jongeren

bereid hun kennis en erva-

die hun school niet hebben

ring met ons te delen.


31


Vooruitblik In 2012 blijft stichting Viae Vitae zich concentreren op haar drie kerntaken waarbij ontwikkeling en samenwerking belangrijke hoofdtaken zijn. Samenwerken blijft een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en organisaties. Daarom zal ook in 2012 Viae Vitae samenwerkingsrelaties zowel op lokaal niveau als tussen lokale en Nederlandse organisatie blijven initieren, bevorderen en ondersteunen.

Viae Vitae heeft voor 2012 de

ning is ook het opstellen van een

ambitie om de stichting verder te

jaarverslag van activiteiten over

professionaliseren. Deze profes-

het jaar 2011. Het bestuur wil dit

sionalisering is nodig om projec-

verslag medio 2012 afronden.

ten beter te ondersteunen en is tevens noodzakelijk om fondsen

In 2012 laat het bestuur de jaar-

te kunnen werven ten behoeve

rekeningen van de afgelopen

van de projecten in IndonesiĂŤ.

drie jaren opmaken door de accountant, voorzien van een

Als eerste werkt de stichting aan

beoordelingsverklaring. Deze

de verdere versterking van het

drie JAARREKENINGEN zullen

bestuur en de Raad van Ambas-

elk in een apart document wor-

sadeurs. Voor wat betreft het

den opgenomen gelijk aan het

bestuur moet dat medio 2012

jaarverslag 2011.

afgerond zijn.

Een belangrijk item in 2012 is

De Raad van Ambassadeurs is

het opzetten van de fonds-

een permanente ontwikkeling,

werving. Daarbij gaat het dan

maar de wens is om in 2012 een

om zowel het verwerven van

aantal ambassadeurs toe te voe-

structurele inkomsten, als ook

gen uit verschillende werkvelden

het verkrijgen van incidentele

en met verschillende achtergron-

baten ten behoeve van bijzonde-

den.

re aanvragen. De fondswerving zal zich richten op een aantal

32

De beleidsplanning is inmid-

onderdelen: kring van bedrij-

dels gestart. Het beleidsplan

ven of organisaties die jaarlijks

2012-2014 dat al in concept is

sponsor zijn, aanvragen van

ontwikkeld in 2011, wordt verder

subsidies bij bestaande fondsen,

uitgewerkt en vastgesteld.

aanvragen van subsidies bij de

Onderdeel van die beleidsplan-

landelijke overheid en regionale


overheden, verkrijgen van incidentele bijdra-

dit handboek is houvast geven over hoe de huis-

gen voor bepaalde vaak wat grotere projecten,

stijl van de stichting gebruikt dient te worden.

verkrijgen van individuele donoren bijvoorbeeld

Het voornemen is om het huisstijlhandboek eind

via de ‘donorknop’ op de site. Voor dat laatste

2012 afgerond te hebben.

is bekendheid met Viae Vitae en de projecten nodig. Hierbij spelen o.a. de communicatie, de

In het kader van good governance en zelfregule-

vernieuwde website en de inzet van social media

ring, zal het bestuur intern het eigen functio-

een belangrijke rol.

neren beoordelen. Daarvoor wordt er een regeling ontwikkeld. Dit ligt in lijn met de vereisen

Communicatie met de doelgroep is van

die vanuit het CBF keurmerk worden opgesteld.

groot belang. Met goede communicatie maakt

Deze regeling zal in het derde kwartaal van

de stichting duidelijk wat Viae Vitae is en doet.

2012 vastgesteld worden, waarop het bestuur in

Ook is communicatie belangrijk om middelen te

het vierde kwartaal kan overgaan tot de eerste

verwerven en samenwerkingsrelaties te kunnen

interne beoordeling.

aangaan, allemaal met als doel het steunen van

In 2012 wordt een bijeenkomst georganiseerd

de projecten in Indonesië. Viae Vitae heeft te

voor alle bestuursleden, ambassadeurs en vrien-

maken met diverse doelgroepen. En omdat elke

den van Viae Vitae. Het doel van deze bijeen-

doelgroep een andere communicatie vereist,

komst is het versterken van de banden en

is het van belang de verschillende doelgroe-

verdere ontwikkeling van Viae Vitae.

pen goed te benoemen. Daartoe wordt er een communicatieplan opgesteld. Het voornemen is

Het bestuur wil in 2012 besluiten of men Viae

dat dit plan eind 2012 gereed is waarbij ook het

Vitae wil aanmelden bij het CBF. Het CBF houdt

gebruik van social media opgenomen wordt.

toezicht op goede doelen in Nederland. Het CBF beoordeelt het bestuur en beleid van het

Een belangrijk medium voor communicatie is het

goede doel, hoe ze geld binnenkrijgen, hoe

internet. Na aantal jaren is de huidige website

ze het besteden en hoe ze daar verslag over

aan vernieuwing toe. De website moet tegemoet

uitbrengen. Als het goede doel voldoet aan de

komen aan de huidige digitale ontwikkelingen

criteria, krijgen ze het stempel van goedkeuring.

en mogelijkheden en het krijgt een moderne

Voor de beoordeling maakt CBF onderscheid

uitstraling. Een van de wensen is dat bezoekers

tussen grotere en kleinere goede doelen. Het

via de website kunnen doneren. Het bestuur wil

bestuur wil het keurmerk voor kleinere goede

de nieuwe website in eind 2012 actief hebben.

doelen aanvragen, het zogenaamde CBF certificaat.

Bij zowel interne als externe communiatie, is een eenduidige uitstraling belangrijk en het visite-

Tot slot wil Viae Vitae in 2012 een nadere visie

kaartje van de stichting. Om die eenduidige

ontwikkelen op basis van het principe van sociaal

uitstraling te waarborgen, wordt er een huis-

ondernemerschap. Dat betekent dat de stichting

stijl ontwikkeld die vastgelegd wordt in een

zich wil ontwikkelen op basis van het adagium:

handboek. Het handboek Huisstijl geeft inzicht

Van doneren naar investeren.

in de huisstijl van de Viae Vitae. Hierin zijn de belangrijkste huisstijlelementen opgenomen

Conclusie is dat 2012 vooral een voorwaarden-

zoals logo, typografie, kleur en webstijl. Doel van

scheppend jaar zal zijn. 33


34


www.viaevitae.nl Wilt u op de hoogte blijven van ons werk, kijk dan op onze website of bel ons.

35


Stichting Viae Vitae Rijnsburgerweg 4 H 20 2215 RA Voorhout E: info@viae-vitae.nl T: 0252 - 714351

Jaarverslag 2011 Viae Vitae  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you