Page 1

Roto Patio Z NT

Roto Patio Z NT

Okovje za drsno nagibne stene lesenih, PVC oken in balkonskih vrat Navodila za vgradnjo

Okenska in vratna tehnologija


Izkljuèitev odgovornosti Vsi podatki v prièujoèi brošuri so bili skrbno izbrani in preverjeni. V èasu nenehnega tehniènega napredka in izboljšav stalno prihaja do nujnih sprememb. Zato prosimo za razumevanje, ker iz prej navedenih razlogov ne moremo prevzeti odgovornosti za pravilnost in popolnost vsebine brošure. Pridržujemo si vse pravice, zlasti pravico do razmnoževanja in posredovanja te brošure.

2

Junij 2011

KK 0178.11

Kolofon Copyright: Junij 2011 Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu tel.: +386 1 70 95 100, fax: +386 1 70 95 553 e-mail: info@kovinoplastika.si, www.kovinoplastika.si

Roto Patio Z


Vsebina

Splošne informacije

Pregled okovja

Montaža

Smernice k jamstvu za proizvode......................................................................4 Splošni napotki..................................................................................................7 Podroèje uporabe .............................................................................................8 Variante odpiranja............................................................................................ 10 Preèni prerez .................................................................................................. 12

Patio 160 Z / 200 Z – osnovna varnost ........................................................... 15 Patio 160 Z / 200 Z – WK1 ............................................................................. 19 Patio 160 Z / 200 Z – WK2 .............................................................................23 Patio 160 S – dvokrilna varianta nasproti ležeè utor za okovje.........................27 Patio 160 S – dvokrilna varianta skriti utor za okovje ......................................31 Rotoline pololive..............................................................................................34 blone ...............................................................................................................36 Seznam rezervnih delov ..................................................................................38 Okvirni elementi odvisni od profila ..................................................................39

Priprava krila .................................................................................................40 Izdelava izvrtin za pololivo, obdelava krila na podroèju ohišja gonilke ..............40 Obdelava krila na podroèju škarij .....................................................................41 Potek montaže okovja – konstantna višina pololive .......................................42 Potek montaže okovja – sredinski položaj pololive ..........................................43 Montaža profilnega cilindra .............................................................................45 Tekalni mehanizem za težo krila do 160 kg .....................................................46 Izvrtine ............................................................................................................46 Montaža ..........................................................................................................47 Tekalni mehanizem za težo krila nad 160 kg....................................................48 Izvrtine ............................................................................................................48 Montaža ..........................................................................................................49 Priprava okvirja .............................................................................................50 Montaža tekalnega profila ...............................................................................50 Montaža vodilnega profila ...............................................................................51 Postavitev zapirnih elementov in zaskoènih plošèic ........................................52 Šablone za postavitev zapirnih elementov in zaskoènih plošèic ......................53 Povezava okvirja in krila ..............................................................................58 Obešanje krila .................................................................................................58 Horizontalna izravnava krila .............................................................................59 Vzporedna postavitev tekalnega mehanizma ..................................................60 Nastavljanje.....................................................................................................61 Posluževanje ...................................................................................................61 Aktiviranje varovala tekalnega mehanizma, montaža pokrivnih profilov ..........62 Montaža pokrivne kapice škarij .......................................................................62 Montaža sprožila .............................................................................................63 Montaža omejila odpiranja ..............................................................................64 Snemanje krila ................................................................................................65

Navodila za vzdrževanje in posluževanje

Varnostno navodilo

.........................................................................................66

.......................................................................................................................69

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

3


Smernice k jamstvu za proizvode

Vrtljivo nagibno in drsno nagibnim okovjem za okna in balkonska vrata

V skladu z odgovornostjo proizvajalca za njegove proizvode, defi nirano v Zakonu o varstvu potrošnika (Zakon o varstvu potrošnika, 2. odstavek, §4-11a), je potrebno upoštevati naslednje informacije o drsno nagibnem okovju za okenska krila. Neupoštevanje sledeèih informacij proizvajalca odvezuje od njegove odgovornosti.

1. Informacija o proizvodu in njegovi primerni uporabi 1.1 Vrtljivo in vrtljivo nagibno okovje vrtljivo in vrtljivo nagibno okovje je v smislu te defi nicije okovje za vrtljiva in vrtljivo nagibna okna in balkonska vrata, ki se poslužuje enoroèno. Okovje nam tako s pomoèjo roèke omogoèa, da okensko in balkonsko krilo odpremo (vrtljiv položaj) ali nagnemo (nagibni položaj) za doloèen kot, oziroma dokler nam izvedba škarij ne omeji nagiba. Vrtljivo in vrtljivo nagibno okovje se uporablja v navpièno vgrajenih oknih in balkonskih vratih iz lesa, umetnih mas, aluminija ali jekla, ter ustreznih kombinacij teh materialov. Obièajno vrtljivo in vrtljivo nagibno okovje v smislu te defi nicije zaklepa okna in balkonska vrata ali omogoèa razliène naèine odpiranja. Praviloma pri zapiranju nasproti delujoèa sila pretisne tesnilo.

1.2 Drsno nagibno okovje Drsno - nagibno okovje je v smislu te defi nicije okovje za vgradnjo na drsna krila oken in balkonskih vrat, ki so pretežno zastekljena in se uporabljajo za zunanje zakljuèke na objektih. V kombinaciji z drsnimi krili se lahko v enotnem okenskem sklopu vgradijo fiksna okenska krila in/ali dodatna krila (kot npr. èistilno vrtljivo krilo). Drsno - nagibno okovje se uporablja na navpièno vgrajenih oknih in balkonskih vratih iz lesa, umetnih mas, aluminija ali jekla, ter ustreznih kombinacij teh materialov. V smislu te defi nicije je drsno - nagibno okovje opremljeno z zapiralom, ki zapira drsno krilo, ter s tekalnimi kolesi, ki so namešèena na spodnjem horizontalnem tekalnim profilu. Dodatno se lahko namestijo škarje za nagi-

4

Junij 2011

KK 0178.11

banje krila in mehanizmi za dvigovanje oziroma paralelno postavitev krila. Z okovjem se krilo zapira, prestavlja v prezraèevalni položaj in potisne vstran. Glede na zunanjo temperaturo, relativno vlažnost zraka v prostoru in pa vgrajeno varianto drsnega sistema, se lahko zaèasno pojavijo drobne vodne kapljice (rosa) na notranji strani aluminijastega profila. To se lahko pripeti predvsem tam, kjer je onemogoèeno zraèenje, npr.: globoka okenska špaleta, debele zavese, neugodna razporeditev grelnih teles ipd.

1.3 Neprimerna uporaba – izkljuèitev odgovornosti Vsaka drugaèna uporaba, kot je predpisana v poglavju 1.1 in 1.2 se šteje kot nepravilna uporaba in vodi k izkljuèitvi odgovornosti.

1.4 Omejitve uporabe Nezaklenjeno, odprto in okensko krilo v nagibnem položaju pri oknih in balkonskih vratih imajo zgolj zašèitno funkcijo in ne izpolnjujejo zahtev po tesnjenju, varnosti ob moènih padavinah, zvoèni in toplotni izolaciji ter protivlomni zašèiti. V vetrovnem vremenu in ob prepihu morajo biti okna in okenska krila zaprta in zapahnjena. Z vetrovnim vremenom in prepihom se v smislu te defi nicije razumejo taki pogoji, ko se okno ali okensko krilo v enem od odprtih položajev zaradi zraènega tlaka oz. zraènega vrtinca samodejno in nekontrolirano odpira ali zapira. Fiksna odprtost okna in okenskega krila se lahko zagotovi le z vgradnjo dodatnih elementov okovja.

1.5 Uporaba pri posebnih zahtevah Protivlomna okna in balkonska vrata, okna in balkonska vrata za mokre prostore ter za vgradnjo v okolje z agresivnim, korozivnim podnebjem, zahtevajo specialno okovje s posebej dogovorjenimi lastnostmi in prilagojeno za posamezen primer vgradnje. Odpornost proti vetrnim obremenitvam v zaprtem in zapahnjenem položaju okna, je odvisna od konkretne konstrukcije okna in balkonskih vrat. V primeru, da morajo biti skladno s standardom DIN EN 12210 (posebna testna obremenitev p3) vetrne obremenitve prestane, je potrebno v povezavi s konkretno okensko konstrukcijo in materialom iz katerega je okenski okvir, uskladiti in posebej izbrati ustrezen sestav okovja. Na splošno lahko okovje defi nirano v poglavju 1.1 zadošèa zahtevam v skladu s standardom DIN 18025, ki velja za stavbe odprtega tipa. Vendar pa so v ta namen potrebni posebni dogovori in uskladitve glede ustreznega sestava okovja ter vgradnje okovja na oknih in balkonskih vratih.

2. Napaèna uporaba izdelka Napaèna uporaba – uporaba, ki ni v skladu s posebnimi doloèili opisanimi v poglavju 1.1 in/ali 1.2 za okovje, ki se vgrajuje v okna in balkonska vrata. Za napaèno uporabo se šteje predvsem: kadar je vstavljena ovira v odprtem položaju med okensko krilo in okenski okvir, s èimer je uporaba izdelka otežena ali onemogoèena, kadar na okno ali okensko krilo deluje dodatna obremenitev (npr.: èe se otroci gugajo na okenskem krilu), kadar se krilo okna ali balkonskih vrat giba nekontrolirano proti okenski špaleti (npr. zaradi vetra) in vanjo udari, to lahko poškoduje ali unièi okovje, okenski profil ali dodatne elemente na oknu ali balkonskih vratih.

Roto Patio Z


kadar pri zapiranju nekdo s telesom ali delom telesa posega med okensko krilo in okenski okvir (nevarnost poškodbe, življenjska nevarnost),

3. Jamstvo za izdelek Konkreten sestav okovja je lahko oblikovan zgolj iz delov okovja sistema Roto NT. Pri uporabi sestava okovja, ki ni potrjen s strani proizvajalca Roto Frank AG in/ali neustrezno izvedeni montaži okovja in/ali pri uporabi neoriginalnih oz. s strani proizvajalca nepotrjenih dodatnih delov, proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti. Za vijaèenje nosilnih delov okovja pri vrtljivem in vrtljivo nagibnem okovju je potrebno upoštevati smernice združenja proizvajalcev okovja (TBDK). (glej poglavje splošni napotki) Pri uporabi profilov iz umetne mase in aluminija je potrebno upoštevati podatke izdelovalca oz. prodajalca profilov. Za predpisane dimenzije sistema (npr.: širina rege tesnila) je naèeloma odgovoren proizvajalec oken. Še posebej je potrebno to upoštevati in preveriti pri prvi uporabi okovja v proizvodnji, pa vse do vgradnje okna. Deli okovja so prednastavljeni tako, da je na njih možno izvajati nastavljanje in s tem dosegati predpisane dimenzije sistema.

4. Karakteristike izdelka – proizvajalèeva navodila za uporabo

4.1 Maksimalna teža krila Maksimalna teža krila za posamezno izvedbo okovja ne sme biti presežena. Sestavni element z najmanjšo, dopustno nosilnostjo doloèa maksimalno težo okenskega krila. Upoštevati je potrebno diagrame uporabnosti in dodelitev sestavnih elementov okovja

4.2 Velikost krila Diagrami podroèja uporabe prikazani v katalogu in navodilih za vgradnjo prikazujejo medsebojno povezanost med dopustno širino in višino krila v utoru ter odvisnost od teže stekla oz. skupne debeline stekla. Dimenzija oz. format kot tudi teža okenskega krila ne sme preseèi omejitve, ki so prikazane v teh diagramih.

4.3 Oblikovanje sestava okovja

5.1 Vzdrževanje kvalitete površinske obdelave V normalnih klimatskih pogojih korozija elektrolitsko nanesenih cinkovih prevlek ne naèenja, v kolikor na delih okovja ne nastaja kondenzna voda ali pa se obèasno nastala kondenzna voda hitro posuši. Za dolgoroèno ohranjanje kakovosti površinske obdelave in prepreèevanje škodljivih vplivov korozije, je potrebno upoštevati naslednja navodila:

Potrebno je upoštevati predpise proizvajalca, ki zadevajo oblikovanje sestava okovja (npr. vgradnja dodatnih škarij, oblikovanje sestava okovja za protivlomna okna in balkonska vrata).

Okovje in okenske utore je potrebno zlasti v fazi gradnje temeljito prezraèiti, tako, da niso izpostavljeni vplivom vlage ter nastajanju kondenzne vode. S primernimi ukrepi je potrebno zagotoviti, da vlaga v prostoru ne kondenzira v okenskih utorih.

5. Vzdrževanje izdelka

Okovje je potrebno zašèititi pred oblogami in onesnaženjem z gradbenimi materiali (npr. mavèni omet, prah, cement ipd.). Morebitne ostanke ometa in malte odstraniti z vodo.

Delom okovja, ki vplivajo na varnost, je potrebno vsaj enkrat letno preveriti tesnost prileganja in obrabo. Po potrebi se lahko pritrdilni vijaki privijejo oz. zamenjajo sestavni deli. Poleg tega je potrebno vsaj enkrat letno opraviti naslednja vzdrževalna dela: Naoljenje in funkcijska kontrola vseh gibljivih delov in vseh zapirnih mest vrtljivega in vrtljivo-nagibnega okovja. Pri èišèenju se lahko uporabljajo samo taka èistilna in vzdrževalna sredstva, ki ne zmanjšujejo anti-korozijske zašèite okovja. Nastavitve okovja zlasti na podroèju kotnega ležaja in škarij kot tudi zamenjava posameznih delov okovja ter obešanje in snemanje okenskega krila, morajo opraviti strokovno usposobljene osebe. Pri površinski obdelavi oken in balkonskih vrat (npr. lakiranje), je treba vse dele okovja iz te obdelave izkljuèiti, in jih tudi zašèititi pred možnim onesnaženjem pri obdelavi.

Roto Patio Z

Agresivni hlapi v okenskem utoru (npr. mravljinèja in ocetna kislina, amoniak, amino- ter amoniakove spojine, aldehidi, fenol, taninska kislina itd.) lahko v kombinaciji z majhno kolièino kondenzacijske vode hitro pripeljejo do korozije na delih okovja. Tako izhlapevanje v podroèju okna je potrebno prepreèiti. Pri oknih in balkonskih vratih iz hrastovega lesa ali druge podobne vrsten z visokim deležem taninske kisline, je potrebno zagotoviti tak zašèitni sloj, da te sestavine ne izhlapevajo iz lesa. Okovje ne sme biti v neposrednem stiku z nezašèitenim lesom. Nadalje, se ne smejo uporabljati tesnila z ocetno ali kislinsko mrežno strukturo ter taka, ki vsebujejo zgoraj omenjene sestavine, ker lahko tako direktni kontakt s tesnilom, kot tudi njegove izparine korodirajo površino okovja.

KK 0178.11

Junij 2011

5


Okovje se lahko èisti le z blagimi, phnevtralnimi èistili v razredèeni obliki. V nobenem primeru se ne smejo uporabljati agresivna, kisla èistila ali polirna sredstva, ki vsebujejo v zgornjem odstavku navedene sestavine. Naèeloma se lahko za pritrditev delov okovja uporabljajo samo svetlo pocinkani pasivirani vijaki. V nobenem primeru ni dovoljena uporaba vijakov iz legiranega jeka, saj ta kombinacija s pocinkano površino izzove korozijo.

Da so specializirani trgovci dolžni upoštevati informacije o izdelku, posredovane od proizvajalca okovja (še posebej je to pomembno pri oglaševanju), ter jih posredovati naprej drugim trgovcem in/ali proizvajalcem stavbnega pohištva, in jih opozoriti da so dolžni te informacije podati naprej do njihovih kupcev. Da so proizvajalci stavbnega pohištva dolžni upoštevati informacije o izdelku in posredovati zlasti navodila za vzdrževanje in èišèenje, kot tudi navodila za uporabo monterjem in konènim uporabnikom.

6. Informacije in navodila Za izpolnjevanje dolžnost informiranja in dajanja navodil, kot tudi opravljanja vzdrževalnih del, so na razpolago naslednje izdaje, ki naj bi bile posredovane prodajalcem, posrednikom, proizvajalcem stavnega pohištva, ter konènim uporabnikom: Projektna dokumentacija Katalogi Navodila za vgradnjo Navodila za vzdrževanje in èišèenje, Navodila za uporabo

7. Uporaba sorodnih vrst okovja Razliène variante znotraj posameznega sistema okovja (npr. okensko okovje, ki omogoèa nagibanje krila navznoter ali navzven , okovja ki v nagibnem položaju omogoèajo dodatno prezraèevanje, kjer je krilo vzporedno z okvirjem in po celotnem obodu enakomerno odmaknjeno) je potrebno glede na znaèilnosti sestava okovja, obravnavati skladno z informacijami o izdelku, uporabni namembnosti, napaèni rabi, lastnostmi izdelka, vzdrževanju, ter informacijami in navodili.

To je v nadaljevanju opisano kot informacije o izdelku. Za zagotovitev funkcionalnosti oken in balkonskih vrat je potrebno zagotoviti sledeèe: Da so projektanti dolžni od proizvajalca ali trgovca zahtevati informacije o izdelku in jih upoštevati.

6

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Splošne informacije

12 mm utorna zraènost 18–22 mm višina preklopa 9/13 mm os okovja

Funkcionalnost okovja

Za zagotovitev stalne funkcionalnosti okovja je potrebno upoštevati sledeèe:

1. 2. 3. 4.

Strokovna montaža delov okovja skladno z navodili za vgradnjo Strokovna montaža elementov pri vgradnji oken Upoštevanje navodil za vzdrževanje in pravilno uporabo Vidna namestitev informacij za uporabnike na vgrajene okenske dele, izroèitev navodil za uporabo konènim uporabnikom 5. Okovje kot celota lahko sestoji izkljuèno iz originalnih delov iz ROTO sistema. Istoèasna uporaba delov okovja iz drugih sistemov izkljuèuje vsako jamstvo za proizvode. 6. S tekalnih in vodilnih profilov je potrebno redno odstranjevati prah in umazanijo, da je omogoèeno gibanje tekalnih koles. Predpisi o jamstvu za proizvode

Pritrditev okenske pololive se izvede z vijaki M5 x...in gonilko z vijaki 3,9 x…. Za pritrditev delov okovja se uporabljajo antikorozijsko zašèiteni in okovju prilagojeni gradbeni vijaki 3,5 x…- 4,8 x... Proizvajalec oken mora poskrbeti za zadostno pritrditev delov okovja, po potrebi se lahko k montaži okovja vkljuèi tudi proizvajalca vijakov. Zagotoviti je potrebno tudi ustrezno pritrditev nosilni elementov pri vrtljivo in vrtljivo nagibnem okovju (upoštevanje smernic združenja proizvajalcev okovja TBDK). Upoštevati je potrebno tudi smernice k tehniki zastekljevanja oken.

Jamstvo za proizvode izkljuèitev odgovornosti

Proizvajalec okovja ne odgovarja za funkcionalne motnje ali poškodbe okovja kot tudi s tem okovjem opremljenih oken ali balkonskih vrat, èe so te posledice nezadostnega razpisa, neupoštevanja predpisov za vgradnjo ali diagramov uporabnosti.

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

7


Podroèje uporabe

Teža krila – Diagram Tekalna garnitura do 160 kg

2700

Uporabno obmoèje Širina krila v utoru (FFB) ........720 – 2000 mm Višina krila v utoru (FFH)........900 – 2700 mm Teža krila ................................... max. 160 kg

2600 2500 2400 2300 2200

Teža stekla ............................ max. 60 kg / m2

2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

1200

1100

900

Širina krila v utoru(FFB) (FFB)invmm mm Flügelfalzbreite

= nedovoljeno podroèje uporabe ≤ 30 kg/m2 ≤ 40 kg/m2 ≤ 50 kg/m2 ≤ 60 kg/m2

8

1000

900 720 800

FFH : FFB = max. 2,5 : 1

Višina krila v utoru (FFH) v mm Flügelfalzhöhe (FFH) in mm

1 mm / m2 Debelina stekla = 2,5 kg

2100


Teža krila – Diagram

G

G

G

G

Dvojna tekalna garnitura nad 160 kg

2700

Uporabno obmoèje Širina krila v utoru (FFB) ...... 1050 – 2000 mm Višina krila v utoru (FFH)........900 – 2700 mm Teža krila ................................... max. 200 kg

2600 2500 2400 2300

2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 2000

1900

1800

1700

1600

1500

1400

1300

900 1050 1100

FFH : FFB = max. 2,5 : 1

2100

1200

1 mm / m2 Debelina stekla = 2,5 kg

Višina krila v utoru (FFH) v mm Flügelfalzhöhe (FFH) in mm

2200

Teža stekla ............................ max. 60 kg / m2

Širina krila v utoru (FFB) v mm Flügelfalzbreite (FFB) in mm

= nedovoljeno podroèje uporabe ≤ 30 kg/m2 ≤ 40 kg/m2 ≤ 50 kg/m2 ≤ 60 kg/m2

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

9


Variante odpiranja

Shema A

LL

L L

Shema A 1 Drsno krilo (L ali D) 1 Fiksna zasteklitev

Shema B

Shema A* 1 Drsno krilo (L ali D) 1 Vrtljivo krilo

D R

Shema B 1 Drsno krilo (L ali D) Krilo poravnano z notranjo steno

Shema C

D R

L L

RD

Schema C

Schema C

2 Drsna krila (L in D) brez/z vmesnim pokonènikom

2 Drsna krila (L in D) z vmesnim pokonènikom

2 Vrtljiva krila (alternativa fiksna zasteklitev)

2 Vrtljiva krila (alternativa fiksna zasteklitev)

Shema G

RD

RD

Shema G 1 Drsno krilo (L ali D) 2 Fiksna zasteklitev

Shema K

LL

Shema G* 1 Drsno krilo (L ali D) 2 Vrtljiva krila

D R

Shema K 2 Drsno krilo (L in D) 1 Fiksna zasteklitev

10

Junij 2011

LL

KK 0178.11

Roto Patio Z


Shema A Drsno krilo / Fiksna zasteklitev

L L

fiksna zasteklitev Drsno krilo levo

17,5 odmik trna

Shema A* Drsno krilo / Vrtljivo krilo (z vmesnim pokonènikom)

LL

Vrtljivo krilo

Drsno krilo levo

17,5 odmik trna

R D

LL

15 odmik trna

Shema C Drsno krilo (z vmesnim pokonènikom) / Vrtljivo krilo (alternativa fiksna zasteklitev) Vrtljivo krilo

Drsno krilo desno

15 odmik trna

R D

LL

Drsno krilo levo

17,5 odmik trna

Vrtljivo krilo

17,5 odmik trna

15 odmik trna

Shema C* Drsno krilo (brez vmesnega pokonènika) / Vrtljivo krilo (alternativa fiksna zasteklitev) Vrtljivo krilo

Drsno krilo desno

15 odmik trna

Drsno krilo levo

30 odmik trna

Vrtljivo krilo

15 odmik trna

17,5 odmik trna

Shema A Drsno krilo / Fiksna zasteklitev

L L

Drsno krilo levo

fiksna zasteklitev

17,5 odmik trna

Shema A* Drsno krilo / Vrtljivo krilo (z vmesnim pokonènikom)

L L

Drsno krilo levo

Vrtljivo krilo

17,5 odmik trna

R D

LL

15 odmik trna

Shema C Drsno krilo (z vmesnim pokonènikom) / Vrtljivo krilo (alternativa fiksna zasteklitev) Vrtljivo krilo

Drsno krilo desno

15 odmik trna

R

D

L

L

17,5 odmik trna

Drsno krilo levo

17,5 odmik trna

Vrtljivo krilo

15 odmik trna

Shema C* Drsno krilo (brez vmesnega pokonènika) / Vrtljivo krilo (alternativa fiksna zasteklitev) Vrtljivo krilo

Drsno krilo desno

15 odmik trna

45 odmik trna

Drsno krilo levo

17,5 odmik trna

Roto Patio Z

Vrtljivo krilo

15 odmik trna

KK 0178.11

Junij 2011

11


Preèni prerez Roto Patio 160 / 200 Z, les

12

33

17

26

35

12

FFH

31

max. OKFF

19

31

41

10

Širina odmika 125

Pri prekrivanju 6 mm

Vse dimenzije so v mm 12

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Preèni prerez Roto Patio 160 / 200 Z, PVC

12 35

max. OKFF

31

43

12

Širina odmika 125

19

31

FFH

12

33

17

26

Pri prekrivanju 8 mm

Vse dimenzije so v mm Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

13


14

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Patio 160 Z / 200 Z – Osnovna varnost Pregled okovja

21 27

30 6

14

62

6

25

27

23

14

25

17 3

11

3

11 62

62

62

62

51

50

18

62 62

35

36

63

63

8

4

12

4

16

12 61

17 5

13

1

32

33

34

5

2

13

24 26

26 9

10 60

62

60

22 28

31

29

20

Prikazano: leva razlièica odpiranja (DIN 12519) Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

15


Patio 160 Z / 200 Z – Osnovna varnost Seznam okovja

Osnovna garnitura Patio Z za teže kril do 160 kg Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

Profilni set L

562 640

D

562 641

L

562 642

D

562 643

Profilni set za krilo in okvir vkljuèno z drobnimi deli R 01.1 srebrna FFB / mm

Zunanja širina okvirja (RAB) / mm

1930

562 652

901 – 1050

2230

562 657

1051 – 1250

2630

562 662

1251 – 1450

3030

562 667

1451 – 1650

3430

562 672

1651 – 2000

4130

562 677

R 05.3 rjava 720 – 900

1930

562 653

901 – 1050

2230

562 658

6 2 Drsnika

1051 – 1250

2630

562 663

7 1 Pripomoèek za drsnik (brez slike).

1251 – 1450

3030

562 668

1451 – 1650

3430

562 673

1651 – 2000

4130

562 678

R 05.4 temno rjava 720 – 900

1930

562 654

562 644

901 – 1050

2230

562 659

562 645

1051 – 1250

2630

562 664

1251 – 1450

3030

562 669

1451 – 1650

3430

562 674

1651 – 2000

4130

562 679

9 1 Dvojni tekalni mehanizem z nadzorom

R 07.2 bela 720 – 900

1930

562 655

10 1 Dvojni tekalni mehanizem brez nadzora

901 – 1050

2230

562 660

11 2 Vogalnika zgoraj

1051 – 1250

2630

562 665

12 2 Vogalnika spodaj

1251 – 1450

3030

562 670

13 2 Ojaèitvi

1451 – 1650

3430

562 675

1651 – 2000

4130

562 680

Vsebina: 1 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem 2 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja 3 2 Vogalnika zgoraj 4 2 Vogalnika spodaj 5 2 Ojaèitvi

Drobni deli:

Drobni deli: 8 1 Omejilo giba z vijakom

Osnovna garnitura Patio Z za teže kril nad 160 kg Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm

L D

Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

L D

562 646 562 647

Vsebina:

Drobni deli: 14 2 Drsnika

Profilni set:

15 1 Pripomoèek za drsnik (brez slike)

20 1 Tekalni profil

Drobni deli:

21 1 Vodilni profil

16 1 Omejilo giba z vijakom

22 1 Pokrivni profil osnovne garniture 23 1 PVC pokrivni profil

Srednja zapora

24 1 Vezna letev 17 Srednja zapora horizontalna, konstantna (2 kosa na krilo) FFB / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Drobni deli:

Roto SAP

720 – 1050

434

1E

245 479

1051 – 1250

634

1E

245 480

1251 – 1450

834

1E

245 481

1451 – 1650

1034

1E

245 482

1651 – 1850

1234

1E

245 483

1851 – 2000

1384

2E

564 861

FFH / mm

Višina pololive / mm

25 2 Pokrivni kapici škarij

Drobni deli: 26 2 Pokrivni kapici za ojaèitvi

Drobni deli: 27 2 Zakljuèni kapici za vodilni profil 28 1 Sprožilo

18 Srednja zapora vertikalna, konstantna (1 kos na krilo)

29 1 Zaustavljalec spodaj

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1490

2E

245 477

30 1 Zaustavljalec zgoraj

2001 – 2200

1690

2E

245 478

31 1 Gumiast blažilec zaustavljalca

2201 – 2600

1690

2E

245 478

32 1 Podpora

1V

564 863

2E

245 477

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1490

Roto SAP

Srednja zapora vertikalna, variabilna (1 kos na krilo) (brez slike) FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Roto SAP

900 – 1200

690

1201 – 1600

1090

1E

245 474

1601 – 2000

1490

2E

245 475

2001 – 2400

1890

2E

317 128

16

Roto SAP

720 – 900

Junij 2011

KK 0178.11

245 473

Roto Patio Z

Drobni deli pri FFB nad 1450 mm: 33 1 Oporni blok 34 1 Podpora


Patio 160 Z / 200 Z – Osnovna varnost Seznam okovja

Gonilka

Podaljšek gonilke

35 Gonilka - konstantna višino pololive

Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

1800 – 2000

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

1000

1490

2E

562 685

1000

1690

2E

562 686

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 686

1V

564 863

2601 – 2700

1000

1490

2E

562 685

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Gonilka - spremenljiva višina pololive (brez slike) Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Podaljšek gonilke 250 mm (brez slike)

1V

245 501

Podaljšek gonilke 400 mm (brez slike) krajšanje na 200 mm

1V

564 863

Roto SAP

2001 – 2200

Podaljšek gonilke 400 mm

245 500

Podaljšek gonilke 250 mm (brez slike)

glej stran 34/35

50 RotoLine pololiva z Roto znakom

posluževanje z notranje in zunanje strani 51 RotoLine pololiva z Roto znakom

glej stran 34/35

60 Zaskoèna plošèica

odvisno od profila, glej stran 39

61 Okvirni del omejila giba

odvisno od profila, glej stran 39

62 Zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

63 Varnostni zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

Roto SAP

900 – 1200

690

1201 – 1600

1090

1E

562 682 562 683

1601 – 2000

1490

2E

562 684

2001 – 2400

1890

2E

562 842

Gonilka z zaklepom 36 Gonilka z zaklepom - konstantna višina pololive

Odmik trna 30 mm FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1000

1490

2E

562 698

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 699

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 699

1V

564 863

2E

562 698

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Roto SAP

Odmik trna 35 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 700

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 701

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 701

1V

564 863

2E

562 700

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Odmik trna 40 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 702

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 703

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 703

1V

564 863

2E

562 702

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Odmik trna 50 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 704

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 705

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 705

1V

564 863

2E

562 704

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Gonilka z zaklepom - spremenljiva višina pololive (brez slike) Odmik trna 30 mm FFH / mm

Dolžina / mm

Èep

1601 – 2000

Višina pololive / mm

1490

2E

Roto SAP

562 696

Odmik trna 40 mm 1601 – 2000

1490

2E

562 697 Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

17


18

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Patio 160 Z / 200 Z – WK1 Pregled okovja

21 27

30 6

14

62

6

25

27

23

14

25

17 11

3

63

11

63

62

62

51

50

18

62 62

35

36

63

8

4

12

4

63

16

12 61

17 5

13

1

32

33

34

5

2

13

24 26

26 9

10 60

62

60

22 28

31

29

20

Prikazano: leva razlièica odpiranja (DIN 12519) Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

19


Patio 160 Z / 200 Z – WK1 Seznam okovja

Osnovna garnitura Patio Z za teže kril do 160 kg Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

Profilni set L

562 640

D

562 641

L

562 642

D

562 643

Profilni set za krilo in okvir vkljuèno z drobnimi deli R 01.1 srebrna FFB / mm

Zunanja širina okvirja (RAB) / mm

1930

562 652

901 – 1050

2230

562 657

1051 – 1250

2630

562 662

1251 – 1450

3030

562 667

1451 – 1650

3430

562 672

1651 – 2000

4130

562 677

R 05.3 rjava 720 – 900

1930

562 653

901 – 1050

2230

562 658

6 2 Drsnika

1051 – 1250

2630

562 663

7 1 Pripomoèek za drsnik (brez slike).

1251 – 1450

3030

562 668

1451 – 1650

3430

562 673

1651 – 2000

4130

562 678

R 05.4 temno rjava 720 – 900

1930

562 654

562 644

901 – 1050

2230

562 659

562 645

1051 – 1250

2630

562 664

1251 – 1450

3030

562 669

1451 – 1650

3430

562 674

1651 – 2000

4130

562 679

9 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem

R 07.2 bela 720 – 900

1930

562 655

10 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja

901 – 1050

2230

562 660

11 2 Vogalnika zgoraj

1051 – 1250

2630

562 665

12 2 Vogalnika spodaj

1251 – 1450

3030

562 670

13 2 Ojaèitvi

1451 – 1650

3430

562 675

1651 – 2000

4130

562 680

Vsebina: 1 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem 2 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja 3 2 Vogalnika zgoraj 4 2 Vogalnika spodaj 5 2 Ojaèitvi

Drobni deli:

Drobni deli: 8 1 Omejilo giba z vijakom

Osnovna garnitura Patio Z za teže kril nad 160 kg Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm

L D

Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

L D

562 646 562 647

Vsebina:

Drobni deli: 14 2 Drsnika 15 1 Pripomoèek za drsnik (brez slike).

Profilni set:

Drobni deli:

20 1 Tekalni profil

16 1 Omejilo giba z vijakom

21 1 Vodilni profil 22 1 Pokrivni profil osnovne garniture

Srednja zapora

23 1 PVC pokrivni profil 17 Srednja zapora horizontalna, konstantna (2 kosa na krilo) FFB / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

24 1 Vezna letev

Roto SAP

720 – 1050

434

1E

245 479

1051 – 1250

634

1E

245 480

1251 – 1450

834

1E

245 481

1451 – 1650

1034

1E

245 482

1651 – 1850

1234

1E

245 483

1851 – 2000

1384

2E

564 861

FFH / mm

Višina pololive / mm

Drobni deli: 25 2 Pokrivni kapici škarij

Drobni deli: 26 2 Pokrivni kapici za ojaèitvi

Drobni deli: 27 2 Zakljuèni kapici za vodilni profil

18 Srednja zapora vertikalna, konstantna (1 kos na krilo)

28 1 Sprožilo

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1490

2E

245 477

29 1 Zaustavljalec spodaj

2001 – 2200

1690

2E

245 478

30 1 Zaustavljalec zgoraj

2201 – 2600

1690

2E

245 478

31 1 Gumiast blažilec zaustavljalca

1V

564 863

32 1 Podpora

2E

245 477

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1490

Roto SAP

Drobni deli pri FFB nad 1450 mm: 33 1 Oporni blok 34 1 Podpora

Srednja zapora vertikalna, variabilna (1 kos na krilo) (brez slike) FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Roto SAP

900 – 1200

690

1201 – 1600

1090

1E

245 474

1601 – 2000

1490

2E

245 475

2001 – 2400

1890

2E

317 128

20

Roto SAP

720 – 900

Junij 2011

KK 0178.11

245 473

Roto Patio Z


Patio 160 Z / 200 Z – WK1 Seznam okovja

Gonilka

Podaljšek gonilke

35 Gonilka - konstantna višino pololive

Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

1800 – 2000

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

1000

1490

2E

562 685

1000

1690

2E

562 686

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 686

1V

564 863

2601 – 2700

1000

1490

2E

562 685

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Gonilka - spremenljiva višina pololive (brez slike) Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Podaljšek gonilke 250 mm (brez slike)

1V

245 501

Podaljšek gonilke 400 mm (brez slike) krajšanje na 200 mm

1V

564 863

Roto SAP

2001 – 2200

Podaljšek gonilke 400 mm

245 500

Podaljšek gonilke 250 mm (brez slike)

glej stran 34/35

50 RotoLine pololiva z Roto znakom

posluževanje z notranje in zunanje strani 51 RotoLine pololiva z Roto znakom

glej stran 34/35

60 Zaskoèna plošèica

odvisno od profila, glej stran 39

61 Okvirni del omejila giba

odvisno od profila, glej stran 39

62 Zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

63 Varnostni zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

Roto SAP

900 – 1200

690

1201 – 1600

1090

1E

562 682 562 683

1601 – 2000

1490

2E

562 684

2001 – 2400

1890

2E

562 842

Gonilka z zaklepom 36 Gonilka z zaklepom - konstantna višina pololive

Odmik trna 30 mm FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1000

1490

2E

562 698

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 699

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 699

1V

564 863

2E

562 698

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Roto SAP

Odmik trna 35 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 700

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 701

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 701

1V

564 863

2E

562 700

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Odmik trna 40 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 702

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 703

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 703

1V

564 863

2E

562 702

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Odmik trna 50 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 704

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 705

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 705

1V

564 863

2E

562 704

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Gonilka z zaklepom - spremenljiva višina pololive (brez slike) Odmik trna 30 mm FFH / mm

Dolžina / mm

Èep

1601 – 2000

Višina pololive / mm

1490

2E

Roto SAP

562 696

Odmik trna 40 mm 1601 – 2000

1490

2E

562 697 Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

21


22

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Patio 160 Z / 200 Z – WK2 Pregled okovja

20 26

29

22 6

14

6

63

24

26

14

24

18 3

11

3

11 63

63

63 63

52

17

34

63

63

63 8

16

63 4

12

4

12 61

18 5

13

1

31

32

33

5

2

13

24 25

25 9

10 60

63

60

21 27

30

28

19

Prikazano: leva razlièica odpiranja (DIN 12519) Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

23


Patio 160 Z / 200 Z – WK2 Seznam okovja

Osnovna garnitura Patio Z za teže kril do 160 kg Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

Profilni set L

562 640

D

562 641

L

562 642

D

562 643

Profilni set za krilo in okvir vkljuèno z drobnimi deli R 01.1 srebrna FFB / mm

Zunanja širina okvirja (RAB) / mm

1930

562 652

901 – 1050

2230

562 657

1051 – 1250

2630

562 662

1251 – 1450

3030

562 667

1451 – 1650

3430

562 672

1651 – 2000

4130

562 677

R 05.3 rjava 720 – 900

1930

562 653

901 – 1050

2230

562 658

6 2 Drsnika

1051 – 1250

2630

562 663

7 1 Pripomoèek za drsnik (brez slike)

1251 – 1450

3030

562 668

1451 – 1650

3430

562 673

1651 – 2000

4130

562 678

R 05.4 temnorjava 720 – 900

1930

562 654

901 – 1050

2230

562 659

Vsebina: 1 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem 2 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja 3 2 Vogalnika zgoraj 4 2 Vogalnika spodaj 5 2 Ojaèitvi

Drobni deli:

Drobni deli: 8 1 Omejilo giba z vijakom

Osnovna garnitura Patio Z za teže kril nad 160 kg Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

L

562 644

1051 – 1250

2630

562 664

D

562 645

1251 – 1450

3030

562 669

L

562 646

1451 – 1650

3430

562 674

D

562 647

1651 – 2000

4130

562 679

R 07.2 bela 720 – 900

1930

562 655

901 – 1050

2230

562 660

1051 – 1250

2630

562 665

1251 – 1450

3030

562 670

1451 – 1650

3430

562 675

1651 – 2000

4130

562 680

Vsebina: 9 1 Dvojni tekalni mehanizem z upravljanjem 10 1 Dvojni tekalni mehanizem brez upravljanja 11 2 Vogalnika zgoraj 12 2 Vogalnika spodaj 13 2 Ojaèitvi

Drobni deli:

Profilni set:

14 2 Drsnika

19 1 Tekalni profil

15 1 Pripomoèek za drsnik (brez slike).

20 1 Vodilni profil 21 1 Pokrivni profil osnovne garniture

Drobni deli:

22 1 PVC pokrivni profil

16 1 Omejilo giba z vijakom

23 1 Vezna letev

Drobni deli: 24 2 Pokrivni kapici škarij

Srednja zapora za WK2 17 Srednja zapora vertikalna, konstantna (1 kos na krilo) FFH / mm

Višina pololive / mm

Drobni deli:

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1490

2V

257 242

2001 – 2200

1690

2V

257 243

2201 – 2600

1690

2V

257 243

1V

564 863

27 1 Sprožilo

Podaljšek gonilke 400 mm

Roto SAP

25 2 Pokrivni kapici za ojaèitvi

Drobni deli: 26 2 Zakljuèni kapici za vodilni profil

2V

257 242

28 1 Zaustavljalec spodaj

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

29 1 Zaustavljalec zgoraj

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

30 1 Gumiast blažilec zaustavljalca

2601 – 2700

1490

31 1 Podpora 18 Srednja zapora horizontalna, konstantna (2 kosa na krilo) FFB / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Drobni deli pri FFB nad 1450 mm:

Roto SAP

720 – 1050

434

1V

257 244

1051 – 1250

634

1V

257 245

1251 – 1450

834

1V

257 246

1451 – 1650

1034

1V

257 247

1651 – 1850

1234

1V

257 249

1851 – 2000

1384

2V

564 862

24

Roto SAP

720 – 900

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

32 1 Oporni blok 33 1 Podpora


Patio 160 Z / 200 Z – WK2 Seznam okovja

Gonilka 34 Gonilka - konstantna višino pololive

Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1000

1490

2V

562 687

2001 – 2200

1000

1690

2V

562 688

2201 – 2600

1000

1690

2V

562 688

1V

564 863

2V

562 687

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Roto SAP

449 715

Varovalo proti prevrtanju (brez slike)

Podaljšek gonilke Podaljšek gonilke 400 mm (brez slike) skrajšanje na 200 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 250 mm (brez slike)

1V

245 501

52 RotoLine pololiva z Roto znakom, z zaklepom

glej stran 34/35

60 Zaskoèna plošèica

odvisno od profila, glej stran 39

61 Okvirni del omejila giba

odvisno od profila, glej stran 39

63 Varnostni zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

25


26

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Patio 160 Z / 200 Z - dvokrilna izvedba z nasproti leŞeèim utorom Pregled okovja

27

27

29 9

29 63

20

63

9

36

62

20

31

9

33

20

31

31

23

23 5

16

5

16

5

16

63

8 19 62

51

42

41

51

24

8 62

19

63

11 22 6

17

6

17

6

17 61

23

23 7

2

38

18

7

18

1

38

40

39

18

39 30

13 60

30

63

63

28

26

7

3

12

14 60

32 32

34

62

60

28

32

26

34

37 35

Prerez

Zapirni element montiran na nasprotni gonilki 30 17,5

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

27


Patio 160 Z / 200 Z - dvokrilna izvedba z nasproti ležeèim utorom Seznam okovja

Osnovna garnitura Patio Z – dvokrilna izvedba za teže kril do 160 kg

Profilni set

Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm

562 648

Profilni set za krilo in okvir vkljuèno z drobnimi deli

Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

562 649

1 kos na krilo

Vsebina:

R 01.1 srebrna

1 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem L

FFB / mm

Zunanja širina okvirja (RAB) / mm

Roto SAP

2 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem D

720 – 900

1930

562 652

3 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja L

901 – 1050

2230

562 657

4 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja D (brez slike)

1051 – 1250

2630

562 662

5 4 Vogalniki zgoraj

1251 – 1450

3030

562 667

6 4 Vogalniki spodaj

1451 – 1650

3430

562 672

7 4 Ojaèitve

1651 – 2000

4130

562 677

R 05.3 rjava 720 – 900

1930

562 653

901 – 1050

2230

562 658

1051 – 1250

2630

562 663

1251 – 1450

3030

562 668

1451 – 1650

3430

562 673

1651 – 2000

4130

562 678

R 05.4 temno rjava 720 – 900

1930

562 654

901 – 1050

2230

562 659

1051 – 1250

2630

562 664

1251 – 1450

3030

562 669

1451 – 1650

3430

562 674

1651 – 2000

4130

562 679

R 07.2 bela 720 – 900

1930

562 655

901 – 1050

2230

562 660

1051 – 1250

2630

562 665

1251 – 1450

3030

562 670

1451 – 1650

3430

562 675

1651 – 2000

4130

562 680

8 2 Zapirna elementa za dvokrilno izvedbo

Drobni deli: 9 4 Drsniki 10 2 Pripomoèka za drsnik (brez slike)

Drobni deli: 11 2 Omejila giba z vijakoma

Osnovna garnitura Patio Z – dvokrilna izvedba za teže kril do 160 kg Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm

562 650

Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

562 651

Vsebina: 12 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem L 13 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem D 14 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja L 15 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja D (brez slike) 16 4 Vogalniki zgoraj 17 4 Vogalniki spodaj 18 4 Ojaèitve 19 2 Zapirna elementa za dvokrilno izvedbo

Drobni deli: 20 4 Drsniki 21 2 Pripomoèka za drsnik (brez slike)

Profilni set:

Drobni deli:

26 1 Tekalni profil

22 2 Omejila giba z vijakoma

27 1 Vodilni profil

Srednja zapora

28 1 Pokrivni profil osnovne garniture 29 1 PVC pokrivni profil

23 Srednja zapora horizontalna, konstantna (2 kosa na krilo) FFB / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

30 1 Vezna letev

Roto SAP

720 – 1050

434

1E

245 479

1051 – 1250

634

1E

245 480

1251 – 1450

834

1E

245 481

1451 – 1650

1034

1E

245 482

1651 – 1850

1234

1E

245 483

1851 – 2000

1384

2E

564 861

Višina pololive / mm

31 2 Pokrivni kapici škarij

Drobni deli: 32 2 Pokrivni kapici za ojaèitvi

Drobni deli: 33 2 Zakljuèni kapici za vodilni profil 34 1 Sprožilo

24 Srednja zapora vertikalna, konstantna (1 kos na krilo) FFH / mm

Drobni deli:

35 1 Zaustavljalec spodaj

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1490

2E

245 477

36 1 Zaustavljalec zgoraj

2001 – 2200

1690

2E

245 478

37 1 Gumiast blažilec zaustavljalca

2201 – 2600

1690

2E

245 478

38 1 Podpora

1V

564 863

2E

245 477

39 1 Oporni blok

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

40 1 Podpora

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1490

Roto SAP

Srednja zapora vertikalna, variabilna (1 kos na krilo) FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Roto SAP

900 – 1200

690

1201 – 1600

1090

1E

245 474

1601 – 2000

1490

2E

245 475

2001 – 2400

1890

2E

317 128

28

Junij 2011

KK 0178.11

245 473

Roto Patio Z

Drobni deli pri FFB nad 1450 mm:


Patio 160 Z / 200 Z - dvokrilna izvedba z nasproti ležeèim utorom Seznam okovja

Gonilka

Gonilka za sekundarno krilo

41 Gonilka - konstantna višino pololive

42 Gonilka za sekundarno krilo - konstantna višina pololive

Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

Odmik trna 30 mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1000

1490

2E

562 685

1800 – 2000

1000

1490

562 711

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 686

2001 – 2200

1000

1690

562 712

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 686

2201 – 2600

1000

1690

562 712

1V

564 863

564 864

2E

562 685

562 711

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

564 864

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

564 864

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Roto SAP

FFH / mm

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

Gonilka - spremenljiva višina pololive (brez slike)

1490

Gonilka za sekundarno krilo – sprem. višina pololive (brez slike)

Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

1000

Roto SAP

Odmik trna 30 mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

900 – 1200

690

1201 – 1600

1090

1601 – 2000

2001 – 2400

Èep

Roto SAP

FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Roto SAP

562 682

900 – 1200

690

562 706

1E

562 683

1201 – 1600

1090

562 707

1490

2E

562 684

1601 – 2000

1490

562 708

1890

2E

562 842

Odmik trna 45 mm 1601 – 2000

1490

562 709

2001 – 2400

1890

562 710

Gonilka z zaklepom Gonilka z zaklepom - konstantna višina pololive (brez slike)

Podaljšek gonilke Odmik trna 30 mm FFH / mm

Dolžina / mm

Èep

1000

1490

2E

562 698

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 699

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 699

1V

564 863

2E

562 698

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Roto SAP

Odmik trna 35 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 700

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 701

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 701

1V

564 863

2E

562 700

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Odmik trna 40 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 702

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 703

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 703

1V

564 863

2E

562 702

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

Odmik trna 50 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 704

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 705

2201 – 2600

1000

1690

2E

562 705

1V

564 863

2E

562 704

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1000

1490

245 500

Podaljšek gonilk 250 mm (brez slike)

Višina pololive / mm

1800 – 2000

Podaljšek gonilk 400 mm (brez slike) krajšanje na 200 mm Podaljšek gonilk 400 mm (brez slike) krajšanje na 200 mm 51 RotoLine pololiva z Roto znakom

1V

564 863

Zapirni element 564 864 navarjen glej stran 34/35

60 Zaskoèna plošèica

odvisno od profila, glej stran 39

61 Okvirni del omejila giba

odvisno od profila, glej stran 39

62 Zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

63 Varnostni zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

Gonilka z zaklepom - spremenljiva višina pololive (brez slke) Odmik trna 30 mm FFH / mm

Dolžina / mm

Èep

1601 – 2000

Višina pololive / mm

1490

2E

Roto SAP

562 696

Odmik trna 40 mm 1601 – 2000

1490

2E

562 697 Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

29


30

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Patio 160 Z / 200 Z - dvokrilna izvedba skrit utor za okovje Pregled okovja

27

27

29 9

29 63

20

63

9

36

62

20

31

9

33

20

31

31

23

23 5

16

5

16

5

16

63

62

62

51 42 50

24

41

62 62

63

11 22 6

17

6

17

6

17 61

23

23 7

2

38

18

7

18

1

38

40

39

18

39 30

13 60

30

63

63

28

26

7

3

12

62

60

14 60

32 32

28

34

32

26

34

37 35

Prerez

Zapirni element montiran na vmesni pokonènik 30

30

Odmik trna

Odmik trna

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

31


Patio 160 Z / 200 Z - dvokrilna izvedba skrit utor za okovje Seznam okovja

Osnovna garnitura Patio Z – dvokrilna izvedba za teže kril do 160 kg

Profilni set

Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm

562 648

Profilni set za krilo in okvir vkljuèno z drobnimi deli

Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

562 649

1 kos na krilo

Vsebina:

R 01.1 srebrna

1 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem L

FFB / mm

Zunanja širina okvirja (RAB) / mm

Roto SAP

2 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem D

720 – 900

1930

562 652

3 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja L

901 – 1050

2230

562 657

4 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja D (brez slike)

1051 – 1250

2630

562 662

5 4 Vogalniki zgoraj

1251 – 1450

3030

562 667

6 4 Vogalniki spodaj

1451 – 1650

3430

562 672

7 4 Ojaèitve

1651 – 2000

4130

562 677

R 05.3 rjava 720 – 900

1930

562 653

901 – 1050

2230

562 658

1051 – 1250

2630

562 663

1251 – 1450

3030

562 668

1451 – 1650

3430

562 673

1651 – 2000

4130

562 678

R 05.4 temno rjava 720 – 900

1930

562 654

901 – 1050

2230

562 659

1051 – 1250

2630

562 664

1251 – 1450

3030

562 669

1451 – 1650

3430

562 674

1651 – 2000

4130

562 679

R 07.2 bela 720 – 900

1930

562 655

901 – 1050

2230

562 660

1051 – 1250

2630

562 665

1251 – 1450

3030

562 670

1451 – 1650

3430

562 675

1651 – 2000

4130

562 680

8 2 Zapirna elementa za dvokrilno izvedbo (za to izvedbo nepomembno)

Drobni deli: 9 4 Drsniki 10 2 Pripomoèka za drsnik (brez slike)

Drobni deli: 11 2 Omejila giba z vijakoma

Osnovna garnitura Patio Z –dvokrilna izvedba za teže kril nad 160 kg Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 9 mm

562 650

Patio Z Osnovna garnitura, os okovja 13 mm

562 651

Vsebina: 12 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem L 13 1 Tekalni mehanizem z upravljanjem D 14 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja L 15 1 Tekalni mehanizem brez upravljanja D (brez slike) 16 4 Vogalniki zgoraj 17 4 Vogalniki spodaj 18 4 Ojaèitve 19 2 Zapirna elementa za dvokrilno izvedbo (za to izvedbo nepomembno)

Drobni deli: 20 4 Drsniki

Profilni set:

21 2 Pripomoèka za drsnik (brez slike)

26 1 Tekalni profil

Drobni deli:

27 1 Vodilni profil

22 2 Omejila giba z vijakoma

28 1 Pokrivni profil osnovne garniture

Srednja zapora

29 1 PVC pokrivni profil 30 1 Vezna letev

23 Srednja zapora horizontalna, konstantna (2 kosa na krilo) FFB / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Drobni deli:

Roto SAP

720 – 1050

434

1E

245 479

1051 – 1250

634

1E

245 480

1251 – 1450

834

1E

245 481

1451 – 1650

1034

1E

245 482

31 2 Pokrivni kapici škarij

Drobni deli: 32 2 Pokrivni kapici za ojaèitvi

Drobni deli:

1651 – 1850

1234

1E

245 483

33 2 Zakljuèni kapici za vodilni profil

1851 – 2000

1384

2E

564 861

34 1 Sprožilo 35 1 Zaustavljalec spodaj

24 Srednja zapora vertikalna, konstantna (1 kos na krilo) FFH / mm

Višina pololive / mm

36 1 Zaustavljalec zgoraj

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1490

2E

245 477

2001 – 2200

1690

2E

245 478

1690

2E

245 478

1V

564 863

39 1 Oporni blok

2E

245 477

40 1 Podpora

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

2201 – 2600

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1490

Roto SAP

Srednja zapora vertikalna, variabilna (1 kos na krilo) (brez slike) FFH / mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Roto SAP

900 – 1200

690

1201 – 1600

1090

1E

245 474

1601 – 2000

1490

2E

245 475

2001 – 2400

1890

2E

317 128

32

Junij 2011

KK 0178.11

245 473

Roto Patio Z

37 1 Gumiast blažilec zaustavljalca 38 1 Podpora

Drobni deli pri FFB nad 1450 mm:


Patio 160 Z / 200 Z - dvokrilna izvedba skrit utor za okovje Seznam okovja

Gonilka

Gonilka za sekundarno krilo 42 Gonilka za sekundarno krilo - konst. višina pololive (brez slike)

Gonilka - konstantna višino pololive (brez slike) Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

Odmik trna 30 mm

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

1800 – 2000

1000

1490

2E

562 685

1800 – 2000

1000

1490

562 711

2001 – 2200

1000

1690

2E

562 686

2001 – 2200

1000

1690

562 712

1690

2E

562 686

2201 – 2250

1000

1490

562 711

1V

564 863

245 500

2E

562 685

562 712

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

245 500

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

562 711

Podaljšek gonilke

245 500

Podaljšek gonilke

245 500

562 712

Podaljšek gonilke

245 500

Podaljšek gonilke

245 500

2201 – 2600

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1490

Roto SAP

FFH / mm

Podaljšek gonilke 2251 – 2450

1000

Podaljšek gonilke 2451 – 2500

1000

Gonilka - spremenljiva višina pololive (brez slike) Odmik trna 17,5 mm FFH / mm

Višina pololive / mm

2501 – 2700 Dolžina / mm

Èep

1000

Roto SAP

900 – 1200

1000

690

562 682

1201 – 1600

1000

1090

1E

562 683

1601 – 2000

1000

1490

2E

562 684

2001 – 2400

1000

1890

2E

562 842

1490

1690

Gonilka za sekundarno krilo – sprem. višina pololive (brez slike) Odmik trna 30 mm FFH / mm

Gonilka z zaklepom

1690

Roto SAP

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

Roto SAP

900 – 1200

690

562 706

1201 – 1600

1090

562 707

1601 – 2000

1490

562 708

562 698

Odmik trna 45 mm 1601 – 2000

1490

562 709

2001 – 2400

1890

562 710

41 Gonilka z zaklepom - konstantna višina pololive

Odmik trna 30 mm FFH / mm

1800 – 2000 2001 – 2200

Višina pololive / mm

Dolžina / mm

Èep

1000

1490

2E

1000

Roto SAP

1690

2E

562 699

1690

2E

562 699

1V

564 863

2E

562 698

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

2201 – 2600

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1490

Odmik trna 35 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 700

2001 – 2200

1690

2E

562 701

1690

2E

562 701

1000

2201 – 2600

Podaljšek gonilke 400 mm

Podaljšek gonilke 245 500

Podaljšek gonilke 250 mm (brez slike) Podaljšek gonilkeg 250 mm (brez slike)

1V

245 501

Podaljšek gonilke 400 mm (brez slike) kürzbar auf 200 mm

1V

564 863

glej stran 34/35

50 RotoLine pololiva z Roto znakom

posluževanje z notranje in zunanje strani

1V

564 863

2E

562 700

51 RotoLine pololiva z Roto znakom

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

60 Zaskoèna plošèica

odvisno od profila, glej stran 39

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863 61 Okvirni del omejila giba

odvisno od profila, glej stran 39

62 Zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

63 Varnostni zapirni element

odvisno od profila, glej stran 39

2601 – 2700

1490

Odmik trna 40 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 702

2001 – 2200

1690

2E

562 703

1690

2E

562 703

1000

2201 – 2600

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

2E

562 702

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

2601 – 2700

1490

Odmik trna 50 mm 1800 – 2000 1000

1490

2E

562 704

2001 – 2200

1690

2E

562 705

1690

2E

562 705

1V

564 863

2E

562 704

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

Podaljšek gonilke 400 mm

1V

564 863

1000

2201 – 2600

Podaljšek gonilke 400 mm 2601 – 2700

1490

glej stran 34/35

Gonilka z zaklepom - spremenljiva višina pololive (brez slike) Odmik trna 30 mm FFH / mm

Dolžina / mm

Èep

1601 – 2000

Višina pololive / mm

1490

2E

Roto SAP

562 696

Odmik trna 40 mm 1601 – 2000

1490

2E

562 697 Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

33


RotoLine - Pololive

50 RotoLine prehodna pololiva z Roto logojem Roto barva

Barva

Roto Sap

Debelina krilnega profila od 56 do 96 mm R 01.1 srebrna

494 487

R 05.3

rjava

494 488

R 05.4

temno rjava

494 489

R 07.2

bela

494 490

51 RotoLine pololiva z Roto logojem Roto barva

Barva

Roto Sap

35 mm Dolžina trna R 01.1 srebrna

494 475

R 01.2

srebrna

494 476

R 01.3

titan mat

494 477

R 05.3

rjava

494 478

R 05.4

dunkelbronze

494 479

R 07.2

bela

494 480

40 mm Dolžina trna R 01.1 srebrna

502 526

R 01.2

srebrna

502 527

R 01.3

titan mat

502 528

R 05.3

rjava

502 529

R 05.4

temno rjava

502 530

R 07.2

bela

502 531

52 RotoLine pololiva z Roto logojem in zaklepom Roto barva

Barva

35 mm Dolžina trna R 01.1 srebrna

494 481

R 01.2

srebrna

494 482

R 01.3

titan mat

494 483

R 05.3

rjava

494 484

R 05.4

temno rjava

494 485

R 07.2

bela

494 486

40 mm Dolžina trna R 01.1 srebrna

502 532

R 01.2

srebrna

502 533

R 01.3

titan mat

502 534

R 05.3

rjava

502 535

R 05.4

temno rjava

502 536

R 07.2

bela

502 537

Dodatni kljuè 1G1

34

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

Roto Sap

257 830


Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

35


Šablone

Šablona za gonilko

207 580

z letvijo in pritrdilnima roèama, odmik trna 17,5 mm

Šablona za gonilko

207 584

brez letve in pritrdilnih roè, odmik trna 17,5 mm

Šablona za gonilko z zaklepom

207 579

odmik trna 30 – 50 mm

Frezalna šablona za škarje

563 966

Frezalna šablona za škarje

207 578

os okovja 9 mm

Pripomoèek za drsnik

36

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

562 759


Vpenjalo za vodilni in tekalni profil

563 967

Šablona za predvrtanje tekalnega in vodilnega profila

207 583

Šablona za tekalno garnituro

563 968

Šablona za sprožilo

563 969

Torx kljuè T40

563 970

Torx kljuè T25

563 971

Šablona za zapirne elemente, ležajna stran / stran gonilke - konstantna

564 099

Šablona za zapirne elemente, ležajna stran / stran gonilke - variabilna

564 102

Šablona za zapirne elemente vodoravna do 1050 mm

564 100

Šablona za zapirne elemente vodoravna od 1051 - 2000 mm

564 101

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

37


Seznam rezervnih delov

Opis

Barva

Kommentar

Dolžina v mm

Roto Sap

Profil Tekalna garnitura

brez

6070

562 763

Tekalna garnitura

R 01.1

srebrna

6070

562 764

Tekalna garnitura

R 05.3

rjava

6070

562 766

Tekalna garnitura

R 05.4

temno rjava

6070

562 765

Vodilni profil

6070

217 140

Vezna letev

3600

217 057

Pokrivni profil Alu pokrivni profil

brez

5170

562 767

Alu pokrivni profil

R 01.1

srebrna

5170

562 768

Alu pokrivni profil

R 05.3

rjava

5170

562 771

Alu pokrivni profil

R 05.4

temno rjava

5170

562 770

Alu pokrivni profil

R 07.2

bela

5170

562 769

PVC pokrivni profil

siva

ujema z R 01.1 (srebrna)

6080

562 779

PVC pokrivni profil

rjava

ujema z R 05.3 (rjava)

6080

217 168

PVC pokrivni profil

rjava

ujema z R 05.4 (temno rjava)

6080

217 167

PVC pokrivni profil

bela

ujema z R 07.2 (bela)

6080

217 165

Pokrivne kapice za ojaèitev L/D

R 01.1

srebrna

562 799

Pokrivne kapice za ojaèitev L/D

R 05.3

rjava

562 801

Pokrivne kapice za ojaèitev L/D

R 05.4

temno rjava

562 800

Pokrivne kapice za ojaèitev L/D

R 07.2

bela

562 802

Pokrivne kapice za ojaèitev 160S

MVS Podaljšek gonilke MVS

250

288 978

Kontaktni element MVS (Klasa B)

Kabel 6 m

292 101

Kontaktni element MVS (Klasa C)

Kabel 6 m

292 114

Kontaktni element MVS (Klasa B)

Kabel 10 m

335 078

Kontaktni element MVS (Klasa C)

Kabel 10 m

335 079

Podloga

0,5mm visoka, za ravne profile

309 245

Sprožila premièna Sprožilo premièno

R 01.1

srebrna

563 558

Sprožilo premièno

R 05.3

rjava

563 559

Sprožilo premièno

R 05.4

temno rjava

563 560

38

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Okvirni deli

Profilni sistem

Zaskoèna plošèica

60

Okvirni del omejila giba

61

Standardni zapirni element

62

Varnostni zapirni element legura

Varnostni zapirni element jeklo

63

63

Aluplast Ideal 2000/3000

562 818

563 537

331 489

260 395

260 423

Aluplast Ideal 4000/5000/6000

562 821

563 537

350 192

257 357

257 358

Brügmann AD/MD 13

562 819

563 535

341 485

292 194

501 486

Deceuninck Mondial VK

562 824

563 555

281 601

281 632

-

Dimex Contur 7.0 / Elegance 8.0

562 818

563 537

341 485

292 194

501 486

Dimex Komfort

562 821

563 537

350 192

257 357

257 358

Gealan 3000/7000/8000

562 816

563 540

319 744

260 393

260 421

Inoutic AD13/MD100

562 817

563 536

260 370

260 394

260 422

Inoutic Prestige AD

562 817

563 536

260 370

260 394

260 422

Inoutic Prestige MD

562 817

563 536

260 370

260 394

-

KBE 70 AD

562 816

563 540

338 070

289 941

-

KBE 70 MD

562 820

563 543

338 070

289 941

-

Kömmerling EuroFutur Classic

562 814

563 543

334 957

334 958 (brez dna)

334 962

Kömmerling Eurodur Mpf

562 814

563 543

457 090

258 303

260 417

Kömmerling Eurodur 3S

562 814

563 543

457 090

258 303

260 417

Kömmerling 88+

562 814

563 543

457 090

258 303

260 417

Kömmerling Gold

562 816

563 540

338 070

289 941

-

LB PAD

562 818

563 537

331 489

260 395

260 423

Rehau (730) Brillant Design

562 815

563 537

332 439

316 942

260 418

Rehau Geneo

562 815

563 537

332 439

496 019

260 418

Roplasto 4K

562 820

563 535

482 541

260 399

260 425

Salamander 2D/3D

562 823

563 556

486 195

365 385

-

Salamander SL76

562 823

563 556

486 195

365 385

-

Schüco Corona AD

562 821

563 537

350 192

257 357

311 977

Schüco Corona MD

562 821

563 537

350 192

313 014

311 977

Schüco Corona CT70AD/MD; Si82/MD

562 818

563 537

331 489

260 395

260 423

Trocal Confort

562 822

563 557

263 032

263 033

-

Trocal InnoNova 70 AD/MD Plus

562 826

563 542

336 797

336 810 (brez dna)

336 812

Trocal InnoNova 2000

562 825

563 545

290 127

290 128

-

Trocal 88+

562 825

563 545

290 127

290 128

-

Veka Alpahline 90

562 819

563 535

332 438

260 396

260 424

Veka Softline 70 AD/MD

562 819

563 535

332 438

260 396

260 424

Veka Topline MD/AD 13

562 819

563 535

332 438

260 396

260 424

Wymar 2000

567 428

563 540

287 033

380 115

-

Naroèanje / oznaèbe na zapirnih elementih za les: Pri levem odpiranju je potrebno uporabiti leve (L) zapirne elemente. Opozorilo: Zapirni element je oznaèen z oznako D. Pri desnem odpiranju je potrebno uporabiti desne (D) zapirne elemente. Opozorilo: Zapirni element je oznaèen z oznako L.

Les širina utora 18 mm

562 812

563 547

260 361 s èepi

D 257 971

-

Les širina utora 18 mm

562 812

563 547

260 360 brez èepov

L 257 968

-

Les širina utora 20 mm

562 813

563 548

260 363 s èepi

D 257 975

-

Les širina utora 20 mm

562 813

563 548

260 362 brez èepov

L 257 972

-

Les utor 7/8 mm

562 811

563 549

378 462

D 257 978

-

Les utor 7/8 mm

562 811

563 549

378 462

L 257 977

-

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

39


Priprava krila za montažo

Izdelava izvrtin za pololivo, obdelava krila na podroèju ohišja gonilke Šablona za gonilko brez letve in pritrdilnih roè, odmik trna 17,5 mm Roto SAP: 207 584

34

90

Ø10

Višina pololive Grriffhöhe

Šablona za gonilko z letvijo in pritrdilnima roèama, odmik trna 17,5 mm Roto SAP: 207 580

Ø12

63

Ø10

17 ,5 odmik trna 17,5 Dorn

Izdelava izvrtin za RotoLine pololivo, izdelava utora za ohišje prehodne gonilke 47

Odmik trna 30 mm

57

Odmik trna 40 mm

(30 Dorn)

(40 Dorn) (andere Dornmaße analog)

(ostali odmiki trna podobno)

Vse dimenzije so v mm 40

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

63

100 100

Ø10 Ø12 50

Višina pololive Griffhöhe

145

Šablona za gonilko z zaklepom, odmik trna 30 - 50 mm Roto SAP: 207 579

63

50

16

Ø10 Ø20

Odmik trna 50/40/30/35 50/40/30/35 Dorn


Obdelava krila na podroèju škarij Obdelava lesenega krila 1. S pomoèjo frezalne šablone porezkajte krilo na podroèju škarij. 2. Izrez po globini poravnajte z robom utora za okovje. Alternativa: Frezalna šablona za škarje Roto SAP: 563 966 Os okovja 9mm, rezkar 10 Os okovja 13mm, rezkar 18

16

124

131

131

124

14 mm (pri(bei osi okovja 14 mm A9) 9 mm) 18 mm (pri osi okovja 13 mm) 18 mm (bei A13)

18 mm (bei A13)

14 (pri (bei osi okovja 14mm mm A9)9 mm) 18 mm (pri osi okovja 13 mm)

0

Frezalna šablona za škarje Roto SAP: 207 578 Poravnajte z robom utora za okvje Os okovja 9mm, puša 27, rezkar

Obdelava PVC krila 1. Vogalniki s škarjami se v vgrajenem stanju naslanjajo na krilo. 2. Na teh podroèjih porežite tesnilo.

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

41


Potek montaže okovja – konstantna višina pololive Predlog

1.

2. 3. 4.

5. 6.

7.

8.

9. 10. 11.

Privijaèite zgornji vogalnik na strani gonilke. Uporabite pripomoèek za drsnik (Roto SAP 562 759), da fiksirate škarje v nièelnem položaju. Privijaèite spodnji vogalnik na strani gonilke. Gonilko povežite s spodnjim vogalnikom, jo na zgornji strani oznaèite, skrajšajte, nato jo privijaèite. Privijaèite zgornji vogalnik. Uporabite pripomoèek za drsnik (Roto SAP 562 759), da fiksirate škarje v nièelnem položaju. Privijaèite spodnji vogalnik. Navpièno srednjo zaporo povežite z zgornjim vogalnikom, jo na spodnji strani oznaèite, skrajšajte, nato jo privijaèite. Vodoravno srednjo zaporo zgoraj najprej povežite z vogalnikom na strani gonilke. Na nasprotni strani srednjo zaporo oznaèite, skrajšajte in jo nato privijaèite. Vodoravno srednjo zaporo spodaj najprej povežite z vogalnikom na strani srednje zapore. Na nasprotni strani srednjo zaporo oznaèite, skrajšajte in jo nato privijaèite. Pri FFB 720-849 vodoravno srednjo zaporo (Roto SAP 245 479, dolžina 434 mm) skrajšajte po spodaj prikazani skici. (Vgradite samo na predpisano mero skrajšano srednjo zaporo (èelnica in gonilna letev)). Privijaèite kljuko. Premaknite sestav okovja iz nièelnega položaja. Na spodnji vogalnik privijaèite omejilo giba.

skrajšati

4.

308

308

povezati

Pripomoèek za drsnik Roto SAP 562 759

7. 4.

skrajšati

255

1.

255

1.

povezati

3.

11. 6.

skrajšati

unten

povezati

Položaj kljuke pri vgradnji S premikom kljuke navzgor premaknite okovje iz nièelnega položaja

255

255

Pri krajšanju pazite na oznako

2.

5. 8. 12.

308

308 skrajšati

Pri FFB 720-849 mm:

povezati

7. 434 Dolžina èelnice = FFB-616 mm

Vodoravna srednja zapora Roto SAP 245 479

Èelnica Gonilna letev

27

27 Dolžina gonilne letve = FFB-670 mm

42

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

8.


Potek montaže okovja – sredinski položaj pololive Predlog

1. 2.

3. 4.

5.

6. 7.

8.

9.

10. 11. 12.

Oznaèite sredino krila na strani gonilke in strani navpiène srednje zapore. Privijaèite zgornji vogalnik na strani gonilke. Uporabite pripomoèek za drsnik (Roto SAP 562 759), da fiksirate škarje v nièelnem položaju. Privijaèite spodnji vogalnik na strani gonilke. Gonilko z oznaèbo (sredina kljuke) pozicionirajte na sredino krila. Gonilko oznaèite in skrajšajte z obeh straneh, nato jo privijaèite. Privijaèite zgornji vogalnik. Uporabite pripomoèek za drsnik (Roto SAP 562 759), da fiksirate škarje v nièelnem položaju. Privijaèite spodnji vogalnik. Navpièno srednjo zaporo z oznaèbo (sredina kljuke) pozicionirajte na sredino krila. Srednjo zaporo oznaèite in skrajšajte z obeh straneh, nato jo privijaèite. Vodoravno srednjo zaporo zgoraj najprej povežite z vogalnikom na strani gonilke. Na nasprotni strani srednjo zaporo oznaèite, skrajšajte in jo nato privijaèite. Vodoravno srednjo zaporo spodaj najprej povežite z vogalnikom na strani srednje zapore. Na nasprotni strani srednjo zaporo oznaèite, skrajšajte in jo nato privijaèite. Pri FFB 720-849 vodoravno srednjo zaporo (Roto SAP 245 479, dolžina 434 mm) skrajšajte po spodaj prikaza ni skici. (Vgradite samo na predpisano mero skrajšano srednjo zaporo (èelnica in gonilna letev)). Privijaèite kljuko. Premaknite sestav okovja iz nièelnega položaja. Na spodnji vogalnik privijaèite omejilo giba. skrajšati

308

308

4.

Pripomoèek za drsnik Roto SAP 562 759

8. 5.

255

2.

255

2.

povezati

7.

unten

Položaj kljuke pri vgradnji S premikom kljuke navzgor premaknite okovje iz nièelnega položaja

skrajšati na obeh straneh

12.

pozicionirati na sredino

pozicionirati na sredino

skrajšati na obeh straneh

4.

255

255

Pri krajšanju pazite na oznako

3.

6. 9. 13. 308

308

povezati skrajšati

Pri FFB 720-849 mm:

8.

9.

434 Dolžina èelnice = FFB-616 mm

Vodoravna srednja zapora (Roto SAP 245 479)

Èelnica Gonilna letev

27

27 Dolžina gonilne letve = FFB-670 mm

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

43


Potreben prostor za prehodno gonilko z zaklepom Horizontalni prerez

12,3

Os okovja

26

29

Ă˜ 20

Ĺ irina preklopa

44

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Montaža profilnega cilindra

1. 2. 3. 4.

Premaknite gonilko v nièelni (sredinski) položaj. Vgrajen navojni zatiè odvijte toliko, da je odprtina za profilni cilinder prosta (uporabite imbus kljuè 2,5 mm). Vstavite profilni cilinder. Privijte navojni zatiè.

46 Odmik trna 30 mm

Imbus kljuè 2,5 mm

Navojni zatiè M5 x 30 (pri odmiku trna 40 mm je navojni zatiè M5 x 40)

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

45


Tekalni mehanizem za težo krila do 160 kg Izvrtine Izvrtine za tekalni mehanizem za težo krila do 160 kg Mera 10 + X (mera s katero odpravimo vpliv zaokrožitve ali posnetja na robu krila). Mero X spreminjamo s premikanjem zatièa na vrtalni šabloni (Roto SAP 563 968). Izdelajte izvrtine za tekalni mehanizem in ojaèitev. Oznaèite pozicijo podpornega elementa (FFB ≤ 1450 mm – 1 podporni element, FFB ≥ 1450 mm – 2 podporna elementa) in izvrtajte luknje.

1.

2. 3.

XX==00

Primer: X = 5 Beispiel: X = 5 Pozicija zatièa: 10 +10 5+ = 515 Steckstiftposition: = 15

XX>>0 0

Flügel Krilo

Flügel Krilo

10 11

0 LaufTekalni

Tekalni Lauf-

mehanizem werk 10 11

1.

13 14 15

4

4

4

100kg 4

4

17

mehanizem werk

XX

10

4

13 14 15

10

100kg 4

4

17

S=Stütze A=Abstützteil 4 S

4

LM

4 S/A

A

4

Mitte Abstützteil

4 S

4

LM

Vrtalna šablona za tekalni mehanizem Roto SAP: 563 968

0

4 S

3.

2. 2x

Ø 4,2 2x

2. 2x

Ø 4,2

Ø 4,2

1.

=

=

= 4x Ø 4,2

4x 2.

46

Junij 2011

KK 0178.11

Ø 4,2

Roto Patio Z

2.


Tekalni mehanizem za težo krila do 160 kg Montaža Montaža tekalnega mehanizma za teže kril do 160 kg 1.

2.

3.

4. 5. 6.

Tekalni mehanizem za 10 mm odmaknite od stranskega roba krila in ga poravnajte s spodnjim robom. Tekalni mehanizem privijaèite s štirimi vijaki 4,8 x … Izberite tako dolžino vijakov, da pridejo v jekleno ojaèitev. Podporni(na) element(a) postavite na sredino med tekalnima mehanizmoma in ga(ju) privijaèite z dvema vijakoma 4,8 x … Vsako ojaèitev tekalnega mehanizma privijaèite z dvema vijakoma 4,8 x … (slika prikazuje pozicije vijakov). Izberite tako dolžino vijakov, da pridejo v jekleno ojaèitev. Vezno letev odmerite s pomoèjo oznaèbe na tekalnem mehanizmu, nato jo skrajšajte. Pri FFB ≥ 1450 mm: Opori blok nataknite na sredino vezne letve in ga privijaèite (Torx kljuè ISR-T, max. 3 Nm). Vezno letev vstavite v spojni element na tekalnem mehanizmu. Najprej vezno letev spojite s tekalnim mehaniz mom ki je na strani navpiène srednje zapore, nato pa še s tekalnim mehanizmom ki je na strani gonilke (Torx kljuè ISR-T 25, max. 7Nm).

Izberite tako dolžino vijakov, da pridejo v jekleno ojaèitev.

Jeklena ojaèitev

4.

4.

=

=

= 3.

2.

3. 10 10 6. 6.

10

10

5. nad FFB > 1450 max. 3 Nm

1.

max. 7 Nm Torx kljuè ISR-T 25 Roto SAP 563 971

1. max. 7 Nm

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

47


Tekalni mehanizem za težo krila nad 160 kg Izvrtine Izvrtine za veèji tekalni mehanizem za težo krila nad 160 kg 1.

2. 3.

Mera 10 + X (mera s katero odpravimo vpliv zaokrožitve ali posnetja na robu krila). Mero X spreminjamo s premikanjem zatièa na vrtalni šabloni (Roto SAP 563 968). Izdelajte izvrtine za tekalni mehanizem in ojaèitev. Oznaèite pozicijo podpornega elementa in izvrtajte luknje.

XX==00

Primer: X = 5

XX>>00

Pozicija zatièa: 10 + 5 = 15

Krilo

Krilo

0

Tekalni

Tekalni

mehanizem

mehanizem

XX

10 11 13 14 15

4

10 11

4

13 14 15

100kg 4

4

4

4

100kg 4

4

17

10

10 1.

10 11 13 14 15

4

4

100kg 4

4

17

17

S=Stütze A=Abstützteil 4 S

4

S=Stütze A=Abstützteil

4 S

LM

4 S/A

A Mitte Abstützteil

4

4 S

4 S

4

4

LM

4 S

LM

4 S/A

A Mitte Abstützteil

4

4 S

4

LM

0

2 x vrtalna šablona za tekalni mehanizem Roto SAP: 563 968

3.

2x Ø 4,2 2. 2x

Ø 4,2

1.

= 8x Ø 4,2 2.

48

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

=


Tekalni mehanizem za težo krila nad 160 kg Montaža Montaža veèjega tekalnega mehanizma za teže kril nad 160 kg 1.

2. 3.

4. 5. 6.

Tekalni mehanizem za 10 mm odmaknite od stranskega roba krila in ga poravnajte s spodnjim robom. Tekalni mehanizem privijaèite z osmimi vijaki 4,8 x … Izberite tako dolžino vijakov, da pridejo v jekleno ojaèitev. Podporni element postavite na sredino med tekalnima mehanizmoma in ga privijaèite z dvema vijakoma 4,8 x … Vsako ojaèitev tekalnega mehanizma privijaèite z dvema vijakoma 4,8 x … (slika prikazuje pozicije vijakov). Izberite tako dolžino vijakov, da pridejo v jekleno ojaèitev. Vezno letev odmerite s pomoèjo oznaèbe na tekalnem mehanizmu, nato jo skrajšajte. Pri FFB ≥ 1450 mm: Opori blok nataknite na sredino vezne letve in ga privijaèite (Torx kljuè ISR-T, max. 3 Nm). Vezno letev vstavite v spojni element na tekalnem mehanizmu. Najprej vezno letev spojite s tekalnim mehanizmom, ki je na strani navpiène srednje zapore, nato pa še s tekalnim mehanizmom ki je na strani gonilke (Torx kljuè ISR-T 25, max. 7Nm).

Izberite Die Länge tako der dolžino Schrauben vijakov, so wählen, da pridejo dass sie v Halt jekleno in der Stahlarmierung ojaèitev. finden.

Jeklena ojaèitev Stahlarmierung

4.

4.

3.

=

= 2. 3.

6. 6.

5. nad FFB > 1450 max. 3 Nm

1. max. 7 Nm

10

max. 7 Nm Torx kljuè ISR-T 25 Roto SAP 563 971

1.

10

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

49


Priprava okvirja Montaža vodilnega profila Montaža vodilnega profila na okvir 1. 2.

3.

4.

Odrežite vodilni profil: razdalja med zunanjima roboma kril – 8 mm. Vodilni profil pritrdite na okvir s šablono za tekalni in vodilni profil (Roto SAP 563 967). S pripomoèkom za vrtanje in svedrom 3 mm izdelajte izvrtine. Vodilni profil pritrdite na okvir z vijaki 3,9 x … Izberite tako dolžino vijakov, da bodo prišli v ojaèitev ter tako zagotavljali dobro pritrditev. PVC pokrivni profil odrežite na dolžino vodilnega profila in ga nataknite.

ed Razdalja m

zunanjima

il – 8 mm

roboma kr

1.

4 4

2.

Utorna zraènost Z

33 33 -- ZZ

Šablona za tekalni in vodilni profil Roto SAP: 563 967

Pripomoèek za vrtanje Roto SAP: 207 583

3.

21

3,9 x ...

Primer: Nastavljena dimenzija pri utorni zraènosti 12 mm

50

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Priprava okvirja Montaža tekalnega profila Montaža tekalnega profila na okvir 1. 2.

3.

4.

Tekalni profil odrežite na dimenzijo kot prikazuje slika (razdalja med zunanjima roboma kril). Tekalni profil pritrdite na okvir s šablono za tekalni in vodilni profil (Roto SAP 563 967). S pripomoèkom za vrtanje in svedrom 3 mm izdelajte izvrtine. Tekalni profil pritrdite na okvir z vijaki 3,9 x … Izberite tako dolžino vijakov, da bodo prišli v ojaèitev ter tako zagotavljali dobro pritrditev. Tekalni profil po celotni dolžini podložite, s tem se obremenitev porazdeli.

zunanjima

il

roboma kr

35 + +X x 35

ed Razdalja m

Prekrivanje X

1.

2.

Pripomoèek za vrtanje Roto SAP: 207 583

35

3.

12 12

Prekrivanje X + 4

Šablona za tekalni in vodilni profil Roto SAP: 563 967

4.

3,9 x ...

Primer: Nastavljena dimenzija pri prekrivanju 8 mm Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

51


Postavitev zapirnih elementov in zaskoènih plošèic konstantna višina pololive, osnovna varnost / WK1 / WK2

Postavitev okvirnih elementov (mere so v mm) konstantna višina pololive

LL

158

Leva izvedba, desna izvedba je zrcalna

98

FFB 1851-2000 1304 FFB 1651-1850 920 FFB 1851-2000 720 FFB 1451-1650 720 FFB 1251-1450 720 FFB 1051-1250 520 FFB 850-1050 504

663

Smer zapiranja

1393

Zapirni element

Okvirni del omejila giba 663

Utorna zraènost 12

0

158

Zaskoèna plošèica 98

177

45

45

195

FFB 850-1050 504 FFB 1051-1250 520 FFB 1251-1450 720 FFB 1451-1650 720 FFB 1851-2000 720 FFB 1651-1850 920 FFB 1851-2000 1304

Zapirni element

12

15,5

8

Pri FFH 2200–2700 mm Dodatni zapirni element za podaljšek gonilke se pozicionira kot je prikazano na skici.

Utorna zraènost

Višina pololive 1000 mm

1393

Konstantna višina pololive

50 Èepi so v proizvodnji postavljeni v sredinski položaj

52

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Šablone za postavitev zapirnih elementov in zaskoènih plošèic konstantna višina pololive, osnovna varnost / WK1 / WK2

Postavitev okvirnih elementov (mere so v mm) konstantna višina pololive

rumena

FFB 1851-2000

èrna

FFB 1651-1850

rumena

rdeèa

FFB 1051-1250

Leva izvedba, desna izvedba je zrcalna

FFB 1251-1650 1851-2000

LL

bela

FFB 850-1050

564 101

564 099

564 100

Smer zapiranja zelena

èrna

èrna

èrna

Konstantna višina pololive

èrna èrna

Okvirni del omejila giba Zapirni element Zaskoèna plošèica zelena

564 099

èrna

modra

bela

zelena

FFB 850-1050

564 100

Roto Patio Z

modra

rdeèa

FFB 1051-1250

rumena

FFB 1251-1650 1851-2000

èrna

FFB 1651-1850

rumena

FFB 1851-2000

zelena

564 101

KK 0178.11

Junij 2011

53


Postavitev zapirnih elementov in zaskoènih plošèic sredinski položaj pololive, osnovna varnost / WK1 / WK2

Postavitev okvirnih elementov (mere so v mm) sredinski položaj pololive

FFB 1851-2000 1304 FFB 1651-1850 920 FFB 1851-2000 720 FFB 1451-1650 720 FFB 1251-1450 720 FFB 1051-1250 520 FFB 850-1050 504

98

158

Smer zapiranja

3492

Leva izvedba, desna izvedba je zrcalna

L L

1691

3802

Zapirni element

3802

1691

3492

Okvirni del omejila giba

Utorna zraènost 12

98

0

Zaskoèna plošèica

45

195

FFB 850-1050 504 FFB 1051-1250 520 FFB 1251-1450 720 FFB 1451-1650 720 FFB 1851-2000 720 FFB 1651-1850 920 FFB 1851-2000 1304

) pri gonilki dimenzije 1090, pri navpièni srednji zapori dimenzije 1090 ) pri gonilki dimenzije 1490 in 1890, pri navpièni srednji zapori dimenzije 1490 in 1890

Zapirni element

15,5

8

Pri FFH 2200–2700 mm Dodatni zapirni element za podaljšek gonilke se pozicionira kot je prikazano na skici.

Utorna zraènost

2)

45

12

1)

177

158

Višina pololive

Sredinski položaj pololive

50 Èepi so v proizvodnji postavljeni v sredinski položaj

54

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Šablone za postavitev zapirnih elementov in zaskoènih plošèic sredinski položaj pololive, osnovna varnost / WK1 / WK2

Postavitev okvirnih elementov (mere so v mm) sredinski položaj pololive

rumena

FFB 1851-2000

èrna

FFB 1651-1850

rumena

rdeèa

FFB 1051-1250

Leva izvedba, desna izvedba je zrcalna

FFB 1251-1650 1851-2000

L

bela

FFB 850-1050

564 101

564 102

564 100

Smer zapiranja bela

bela

564 102

rdeèa

bela Gonilka 1490 + 1890

bela

bela Srednja zapora 1490+1890 rdeèa Srednja zapora 1090

rdeèa Gonilka 1090 bela Gonilka 1490 + 1890

564 102

bela Srednja zapora 1490+1890

bela

Okvirni del omejila giba Zapirni element

rdeèa

Zaskoèna plošèica bela

564 102

bela

modra

bela

zelena

FFB 850-1050

564 100

Roto Patio Z

modra

rdeèa

rumena

FFB 1051-1250

FFB 1251-1650 1851-2000

èrna

FFB 1651-1850

rumena

FFB 1851-2000

zelena

564 101

KK 0178.11

Junij 2011

55


Roto Patio Z

98

0

663

1393

RFH = Višina okvira v utoru

171

59 59 171

45

FFB + 18

1304 nur FFB 1851 - 2000

RFB = Širina okvira v utoru

45

195

FFB + 18

1298 samo pri FFB 1851-2000 1304 nur FFB 1851 - 2000

mera „X“

Zaskoèna plošèica

45

Utorna zraènost med dvema kriloma je 12 mm

Primarno krilo (prehodno)

Mera „X“ - 6

Zaskoèna plošèica

Mera „X“

45

79

Okvirni del omejila giba

1298 samo pri FFB 1851-2000

195

79

Okvirni del omejila giba

Zapirni element

Sekundarno krilo

Mera „X“ - 6

1298 samo pri FFB 1851-2000 1298 nur FFB 1851 - 2000

Sredina utorne zraènosti

1298 nur FFB 1851 - 2000

Pri višini v utoru FFH = 2200 - 2700 postavite dodaten zapirni element za podaljšek gonilke, kot je prikazano na strani 52

158

1298 samo pri FFB 1851-2000

720 920

720 1651 – 1850

720 1451 – 1650 1851 – 2000

520

98

1251 – 1450

663

504

158

1051 – 1250

Mera „X“

1393

850 – 1050

FFB

R D

L

Smer drsenja

brez fiksnega pokonènika

Višina pololive = 1000 mm Utorna zraènost 12 mm

KK 0178.11 Stran gonilke

Junij 2011 663

56 1393

Postavitev okvirnih elementov (mere so v mm) konstantna višina pololive prikazano pri utorni zraènosti 12 mm

Šablone za postavitev zapirnih elementov in zaskoènih plošèic konstantna višina pololive, Shema C, osnovna varnost / WK1

0


KK 0178.11 171

59

59 171

45

FFB + 18

1304 nur FFB 1851 - 2000

RFB = Širina okvira v utoru

45

Sredina

FFB + 18

1304 nur FFB 1851 - 2000

195

1691)

1304 samo pri FFB 1851-2000

Mera „X“

Zaskoèna plošèica

Zaskoèna plošèica

45

Primarno krilo (prehodno)

Mera „X“ - 6

Utorna zraènost med dvema kriloma je 12 mm

79

Okvirni del omejila giba

Mera „X“

45

79

Okvirni del omejila giba

Zapirni element

Sredina

Mera „X“ - 6

0

720 920

720 1651 – 1850

720 1451 – 1650 1851 – 2000

520 1251 – 1450

504

Mera „X“ 1051 – 1250

850 – 1050

FFB

D R

L

Smer drsenja

brez fiksnega pokonènika

Višina pololive

Sredina utorne zraènosti

Sekundarno krilo

1304 samo pri FFB 1851-2000

195

1691)

Pri višini v utoru FFH do 2700 postavite dodaten zapirni element za podaljšek gonilke, kot je prikazano na strani 54 1) Pri gonilki dimenzije 1090, pri navpièni srednji zapori dimenzije 1090 2) Pri gonilki dimenzije 1490 in 1890, pri navpièni srednji zapori dimenzije 1490 in 1890

RFH = Višina okvira v utoru

98

3492)

3802)

158

Stran gonilke 1691)

98 3492) 3802) 158

Roto Patio Z

Utorna zraènost 12 mm

3802) 3492)

Postavitev okvirnih elementov (mere so v mm) konstantna višina pololive prikazano pri utorni zraènosti 12 mm

Šablone za postavitev zapirnih elementov in zaskoènih plošèic sredinski položaj pololive, Shema C, osnovna varnost / WK1

Junij 2011

57

0


Povezava okvirja in krila Obešanje krila Montaža drsnikov in obešanje krila 1. 2. 3. 4.

5.

V vodilni profil vstavite 2 drsnika ki omogoèata povezavo s škarjami. Premaknite pololivo v vodoravni (drsni položaj). Rahlo nagnite krilo in ga postavite na tekalni profil. Èep na škarjah vstavite v sredinsko luknjo na drsniku (slišite zaskok!). Pri pravilni montaži se stransko varovalo poravnano z ohišjem drsnika. S premikanjem škarij preverite ustreznost montaže.

Opozorilo Èe èep na škarjah ni pravilno vstavljen v drsnik, potem drsno krilo ni zavarovano pred padcem. To lahko povzroèi resne telesne poškodbe.

1. 4.

2 kosa 2 Stück

2.

5.

58

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Horizontalna izravnava krila Horizontalna izravnava krila 1. 2. 3.

Preverite utorno zraènost po celotnem obodu krila. Odstranite varovalni podložki. Dvignite ali spustite tekalni mehanizem preko nastavnega vijaka, ki ga nastavljamo s Torx kljuèem ISR-T 40 (Roto SAP 563 970). Na vsakem tekalnem mehanizmu je 1 nastavni vijak.

Opozorilo:

Pri vgradnji drsnih kril brez stekla ali z majhno težo spustite tekalna mehanizma maksimalno. Tekalna mehanizma morata biti nastavljena enako, s tem se prepreèi zatikanje pri uporabi. (Tekalni mehanizmi so v proizvodnji enako prednastavljeni.) 4.

Po izravnavi tekalnega mehanizma ponovno pritrdite varovalni podložki. Èe je potrebno prej poravnajte nastavitveni vijak.

4.

Torx kljuè ISR-T 40 Roto SAP: 563 970 3. 3.

2. 2.

4.

4.

+4

= = +4

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

59


Vzporedna postavitev tekalnega mehanizma Vzporedna postavitev tekalnega mehanizma s tem se zagotovi gladko zapiranje krila v okvir 1.

2. 3.

Premaknite krilo v nagibni položaj. Vezno letev na strani gonilke popustite s pomoèjo Torx kljuèem ISR-T 25 (Roto SAP 563 971). S premikanjem vezne letve levo-desno poravnajte tekalna mehanizma da bosta vzporedno odmaknjena od okvirja. Vezno letev na strani gonilke privijaèite s Torx kljuèem ISR-T 25 (max. 7Nm).

2. max. 7 Nm Torx kljuè ISR-T 25 Roto SAP: 563 971

a

1a

c

1a

60

Junij 2011

=

KK 0178.11

2a

b

2a

c

Roto Patio Z

1.

3.


Nastavljanje Posluževanje Ekscenter èep (E-èep) Èep za nastavljanje naležnega pritiska. Pritisk ±0,8 mm

1,5 mm

Pritisk ±0,8 mm

Nastavljiv gobasti èep (V-èep) Varnostni èep za nastavljanje po višini in spreminjanje naležnega pritiska.

Posluževanje 1. Zaprt položaj

2. Nagibni položaj

3. Drsni položaj Se ne zaskoèi Se zaskoèi

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

61


Aktiviranje varovala tekalnega mehanizma, montaža pokrivnih profilov, montaža pokrivnih kapic škarij Aktiviranje varovala tekalnega mehanizma in montaža pokrivnega profila 1.

Varovalo na obeh tekalnih mehanizmih potisnite naprej dokler se ne zaskoèita v konèni legi.

Opozorilo: Èe varovalo tekalnega mehanizma ni pravilno aktivirano oz. ni aktivirano drsno krilo ni zadostno zavarovan. To lahko povzroèi resne telesne poškodbe. 2. 3.

4.

Pokrivni profil skrajšajte na dimenzijo, ki jo definirajo oznaèbe na tekalnem mehanizmu. Pokrivni profil poravnajte z oznaèbami na tekalnem mehanizmu, šele nato ga zataknite na tekalni mehanizem in podporni element. Levo in desno spodnjo pokrivno kapico nataknite na ojaèitve.

zaskoèeno 1.

2.

4. 2.

3. 4.

Montaža pokrivne kapice škarij 5.

62

S spodnje strani nataknite pokrivno kapico na vidni del škarij

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

5.


Montaža sprožila Montaža sprožila 1.

2.

3.

Šablono za sprožilo (Roto SAP 563 969) nastavite in jo vstavite, kot je prikazano na spodnji sliki. Dodatna možnost je, da sprožilo vstavite v tekalni profil in ga s strani gonilke zamaknete za cca. 78 mm. Zgornji vijak rahlo privijaèite (max. 1Nm) s Torx kljuèem ISR-T 25 (Roto SAP 563 971). Krilo postavite v nagibni položaj in preverite utorno zraènost (12 mm) na obeh straneh. Po potrebi sprožilo na novo pozicionirajte. Oba vijaka na sprožilu pritrdite (max. 4Nm) s Torx kljuèem ISR-T 25.

Mera X – glej stran 46

anje rivaß ekgm prla - ch X fs mmX+- Au

mm + 7878

an aßje eklariv gm fsch Aupr ==

1.

~ 78 mm max. 1 Nm Primer: Šablona je nastavljena za prekrivanje = 8 mm in mera X = 0 mm

20 mm

Šablona sprožila Roto SAP 563 969

2.

3.

max. 4 Nm

Torx kljuè ISR-T 25 Roto SAP 563 971

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

63


Montaža omejila odpiranja Montaža omejila odpiranja 1.

2. 3. 4.

Spodnje omejilo odpiranja postavite na tekalnem profilu v želeno pozicijo in ga privijaèite. Uporabite Torx kljuè ISR-T 25 (Roto SAP 563 971), max. 3Nm. Pomaknite drsno krilo do omejilca odpiranja. Zgornje omejilo odpiranja vstavite v vodilni profil in ga pritrdite s Torx kljuèem ISR-T 25, max. 4Nm. Vstavite pokrivne kapice vodilnega profila. Pomemben napotek: Da prepreèimo nastanek poškodb na okovju moramo zagotoviti istoèasni naslon na spodnje in zgornje omejilo odpiranja.

0

0

3.

max. 4 Nm

1.

0

0

Torx kljuè ISR-T 25 Roto SAP 563 971 64

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z

max. 3 Nm


Snemanje krila Snemanje krila 1. 2.

Krilo odprite Sprostite varovalo na tekalnem mehanizmu.

Opozorilo Predno sprostite povezavo med drsnikom in škarjami na vogalniku zavarujte drsno krilo pred padcem. 3. 4. 5.

Pripomoèek za drsnik (Roto SAP 562 759) vstavite v odprtino na drsniku. S pripomoèkom za drsnik izvlecite varovalo drsnika. Sedaj lahko škarje na vogalniku snamete z drsnika.

Za drugi drsnik postopek ponovite. 3. 6.

Tako pripravljeno krilo nagnite in ga snemite iz tekalnega profila (brez slike)

S pripomoèkom za drsnik Roto SAP 562 759

4.

5. 1.

2. Možno tudi s pripomoèkom za drsnik Roto SAP 562 759

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

65


Navodila za vzdrževanje in posluževanje Izdelana okna so opremljena z visokokakovostnim Roto okovjem. To pomeni: enostavna uporaba, gladko delovanje in dolga življenjska doba. Predpogoj za delovanje in enostavno posluževanje okovja je upoštevaje predpisov o velikosti in teži okenskih kril, kot tudi smernic o jamstvu za proizvode. Delovanje in stanje okovja je potrebno preveriti v skladu z naslednjimi kriteriji: • • • • •

Èistoèa Delovanje Pritrditev okovja Obraba okovja Poškodbe okovja

Èistoèa

Obraba

Da se izognemo težavam pri delovanju okovja je potrebno z vseh delov okovja odstraniti malto, omet,… Spodnji tekalni profil mora biti vedno èist.

Vsi funkcijsko pomembni deli okovja morajo biti najmanj 1 x letno namazani/naoljeni, kot je prikazano na naslednji strani.

Delovanje

Uporablja se lahko izkljuèno nekisle in nesmolnate masti ali olja.

Gladkost delovanja se lahko preveri s premikanjem pololive. Gladkost delovanja se lahko izboljša z oljenjem/ mazanjem in nastavljanjem okovja. Nepravilno in/ali neprimerno nastavljanje na okovju lahko povzroèi, da okno ne zagotavlja svoje funkcije

Pritrditev okovja Delovanje okna in varnost uporabe sta odvisna od ustrezne pritrditve okovja na okensko krilo in okvir. Tako pri lesenih, kot oknih iz umetne mase je potrebno za vsak vijak preveriti pozicijo in trdnost pritrditve. V primeru da se izkaže, da vijak ni dovolj pritrjen ali da je glava vijaka odlomljena je potrebno vijak takoj zatisniti ali pa ga zamenjati.

Zlasti je potrebno naoljiti ali namazati naslednje dele okovja: • Škarje • Podroèje sprožila na tekalnem mehanizmu, ter samo sprožilo • Zapirnike in zapirne èepe • Zaskoèke na spodnji srednji zapori

Poškodbe okovja Poškodovane dele okovja je potrebno zamenjati, še posebej èe so to nosilni deli okovja. Okovje se lahko èisti samo z mehko krpo ter razredèenimi nežnimi Ph-nevtralnimi èistilnimi sredstvi. Uporaba agresivnih kislinskih èistil oz. abrazivnih èistilnih sredstev ni dovoljena. To lahko povzroèi poškodbe na okovju.

Nastavljanje na drsno nagibnem okovju lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe.Ta priporoèila ne služijo kot osnova za kakršnekoli pravne zahtevke, njihova uporaba je omejena na konkretne posamiène primere. ROTO FRANK AG priporoèa izdelovalcem oken sklenitev pogodbe o vzdrževanju s svojimi konènimi kupci.

66

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Mast Olje

Roto Patio Z

KK 0178.11

Junij 2011

67


68

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Varnostno navodilo Nevarnost padca! Previdno ravnanje v bližini odprtega okna in balkonskih vrat. Zavarovati podroèje nevarnega mesta pred otroci in osebami, ki ne morejo oceniti nevarnosti.

Nevarnost poškodbe in materialne škode! Obstaja nevarnost poškodbe prsta ali roke v podroèju rege med krilom in okvirjem. Med zapiranje ne posegajte z roko med krilo in okvir.

Nevarnost poškodbe in materialne škode! Zaradi dodatne obremenitve obstaja nevarnost poškodbe ter materialne škode. Izogibajte se dodatnim obremenitvam na krilu.

Pri moènem gibanju zraènih mas je potrebno okno zapreti.

Materialna škoda! Obstaja nevarnost materialne škode z vstavljanjem ovir v rego med krilom in okvirjem. Ne vstavljajte ovir med krilo in okvir pri odprtem oknu.

Materialna škoda! Pri nenadzorovanem zapiranju in odpiranju krila obstaja nevarnost poškodbe in materialne škode. Zagotoviti je potrebno, da je posluževanje krila z roko izvedeno poèasi v celotnem podroèju gibanja.

Änderungen vorbehalten.

Roto Patio Z

AB 000-0

Monat 2009

69


70

Junij 2011

KK 0178.11

Roto Patio Z


Roto Frank AG Fenster- und Türtechnologie

KK 0178.11 Junij 2011

Wilhelm-Frank-Platz 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Telefon +49 711 7598-0 Telefax +49 711 7598-253 info@roto-frank.com www.roto-frank.com

Roto International Alle Standorte und Vertriebspartner unter www.roto-frank.com

Argentinien Belgien BosnienHerzegowina Chile China Deutschland

Estland Frankreich Georgien Griechenland Großbritannien Italien Kroatien

Lettland Litauen Mexiko Niederlande Österreich Polen Portugal

Rumänien Russland Schweiz Serbien Singapur Slowenien Spanien

Tschechien Türkei Ukraine Ungarn USA Weißrussland

Trgovska podjetja KOVINOPLASTIKE LOŽ d.d. v tujini: Kovinoplastika Zagreb d.o.o. Kovinska 29 HR-10000 Zagreb Telefon: +385 1 / 34 51 599 Telefax: +385 1 / 34 98 127 kovinoplastika-zagreb@zg.htnet.hr

Kovinoplastika d.o.o., Sarajevo Safeta Zajke 107 BIH-Sarajevo Telefon: +387 33 / 674 225 Telefax: +387 33 / 674 229 kovinoplastika@bih.net.ba

Kovinoplastika Lož d.d., Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu tel.: +386 1 70 95 100, fax: +386 1 70 95 553 e-mail: info@kovinoplastika.si, http://www.kovinoplastika.si

Lož d.o.o. Beograd Ulica Krnjesevaèka bb SRB - 22310 Šimanovci Telefon: +381 22 / 80 - 175 +381 22 / 80 - 176 +381 22 / 80 - 110 Telefax: +381 22 / 80 - 050 office@lozbgd.co.rs

Patio z 584 0 slo 2011  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you