Page 1

AHAC A&R d.o.o. Kolonija 1. maja 7 1420 Trbovlje Slovenija

ES-IZJAVA O SKLADNOSTI

EC DECLARATION OF CONFORMITY

Slovensko:

Proizvajalec in proizvodno mesto AHAC A&R d.o.o., Kolonija 1. maja 7, 1420 Trbovlje, Slovenija, s polno odgovornostjo izjavlja, da proizvod (tip, model) PVC okno, vrata (glej listo za označevanje proizvodov) ustreza zahtevam naslednjih predpisov: - Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05) - Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01) - Directive 89/106EGS in izpolnjujejo zahteve naslednjih standardov: Direktiva (directive) 89/106 EGS SIST EN 14351-1:2006 Direktiva (directive) SIST EN 572-9:2005, 1279-5:2005,…. Organ, ki je opravil tipski preizkus: IFT Rosenheim, Theodor – Gietl Strasse 7, 83026 Rosenheim, Nemčija

English:

Manufacturer AHAC A&R d.o.o., Kolonija 1. maja 7, 1420 Trbovlje, Slovenija, we declare under our sole responsibility that product (type, model) is in conformity with the provisions of the following regulations: Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro-1-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04, 14/05) and Pravilnik o potrjevanju skladnosti in označevanju gradbenih proizvodov (Uradni list RS, št. 54/01), Directive 89/106EGS and its amendments and complies with the requirements of the following standards: Direktiva (directive) 89/106 EGS SIST EN 14351-1:2006 and Direktiva (directive) SIST EN 572-9:2005, 1279-5:2005,…. Approved by: IFT Rosenheim, Theodor – Gietl Strasse 7, 83026 Rosenheim, Nemčija

Trbovlje, 01.12.2010

Ime in priimek, funkcija

Podpis pooblaščene osebe

Name, surname, position

Signature of authorized person

Robert Ahac, direktor ___________________________

AHAC A&R d.o.o., tel: (0)3 56 30 295, fax: (0)3 56 30 294, e-pošta: komerciala@ahac.net

Deklaracija o skladnosti Ahac A&R  
Deklaracija o skladnosti Ahac A&R  

http://www.ahac.net

Advertisement