Page 1

Solucionari exercicis ampliaci贸 Unitat 1 Tecnologia Industrial 2


Exercicis d’ampliació . Unitat 1_1

Tecnologia Industrial 2

1. Una màquina tèrmica té una potència útil de 200 CV. Quin serà el seu consum de gas natural a 3 atmosferes i 68 oF (Pc en CN = 11 000 kcal/m3) per hora de funcionament si té un rendiment del 55 %?


Exercicis d’ampliació . Unitat 1_1

Tecnologia Industrial 2

2. Determina el rendiment del motor d’un automòbil que consumeix 10L de gasolina (PC = 9500 Kcal/L) cada 100 Km si, anant a una velocitat mitjana de 90 km/h, desenvolupa una potència de 80 CV.


Exercicis d’ampliació . Unitat 1_1

Tecnologia Industrial 2

3. Una caldera mixta calefacció-aigua calenta funciona amb gas natural de poder calorific pc = 62 MJ/kg. Quan només subministra aigua calenta, pot donar-ne fins a un cabal de q = 13,2 L/min i elevar-ne la temperatura fins a t = 30 oC. Determina en aquestes condicions: a. La potència útil (P), tenint en compte que la calor específica de l’aigua (C aigua) és de 4,18 J/(g oC). b. El rendiment (η), si el consum de combustible (qcomb) és de 0,52 g/s. c. El temps (t) i el combustible (m) necessaris per escalfar 30 oC un volum d’aigua (V) de 180 L.


Exercicis d’ampliació . Unitat 1_1

Tecnologia Industrial 2

4. Quina pressió tindrà l’aire contingut en un recipient de 10L de volum a 30 oC si a 0oC la pressió és de 6 bar?


Exercicis d’ampliació . Unitat 1_1

Tecnologia Industrial 2

5. A pressió d’1 atm i temperatura de 0 oC, 700 L d’aire es dilaten un 35% en volum. Calcula l’increment de temperatura que ha sofert l’aire en el procés de dilatació


Exercicis d’ampliació . Unitat 1_1

Tecnologia Industrial 2

7. Una bala de plom de 3 g que viatja amb una velocitat de 400 m/s s’atura en un arbre. Si tota l’energia cinètica es transforma en energia tèrmica, troba l’increment de temperatura en la bala. És raonable la resposta?(ce plom = 0,0305 cal/g oC) L’energia cinètica de la bala és:

Aquesta energia cinètica augmenta l’energia interna i es transforma en calor, de manera que la temperatura de la bala augmenta:

U = m·ce·(T2 − T1)

57,6 cal = 3 g·0,0305 cal/g oC·(T) d’on T = 629,5 oC

No és raonable, doncs, suposar que no hi ha energia absorbida per l’arbre

Solucion parcial unidad 1  

solucion primeros 5 ejecercicios

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you