Page 1

IES Corbera  de  Llobregat   Departament  de  Tecnologia  

10-­‐11

Propostes de  projectes.  4t  curs.  3ª  avaluació  


PROPOSTES DE TREBALL Dissenyar i construir un muntatge electrònic d’un rastrejador seguidor de línia. Condicions  S'utilitzaran materials habituals, conglomerat, panels, llistons, cartró, etc  S'utilitzarà el/s circuits electrònics proposats pel professor.  Les dimensions del treball no ha de ser molt gran 1. Avantprojecte (3h) • Plànol 1. Disseny general del muntatge: construcció del rastrejador, interruptor general, presa d'alimentació, posició de semàfor, cartell, placa de circuit imprès.(1h). (Esborrany) • Plànol 2. Esquema electrònic del rastrejador. Fet amb Yenka. Comprovació del funcionament(1h). • Plànol 4. Disseny de la placa de circuit imprès. (1h).(Esborrany) 2. Construcció del treball. Disseny i fabricació del circuit imprés (6h) • Fabricació de la maqueta sense circuit electrònic(2h) • Disseny a mida de la placa de circuit impres. (2h) • Fabricació del circuit impres i soldadura de components (2h) • Muntatge i comprovació del projecte (2h) Mentres que un component del grup fa la maqueta l’altre es dedicarà al disseny del circuit impres. 3. Memòria del treball.. Cada component del grup presentarà un treball del disseny de la construcció, en paper amb els següents apartats: • • • •

• • FEINA

Portada Index de continguts Presentació del treball Proposta de treball Descripció del projecte Planols (Amb caixetí normalitzat) Dibuix en perspectiva del projecte realitzat Dibuix de l'esquema electrònic Dibuix de la placa de circuit imprès, indicant on han de connectar-se els components Pressupost Confeccionar una taula amb els materials utilitzats indicant el seu cost Feines realitzades Confeccionar una taula amb els apartats indicats. EINES OBSERVACIONS DURACIÓ

Tallar la base de fusta

Serra de calar

Prèviament s'han marcat les mides

10 m.

Avaluació del resultat Es descriu el resultat del treball Opinió de com ha quedat el treball, el seu funcionament, la seva utilitat, com s'ha treballat en grup, etc


Circuit electr貌nic i explicaci贸


S’ha triat el IC CD4011, que es un circuit integrat CMOS que conté 4 portes del tipus nand. Aquest permet ser alimentat de 5 a 15 V. A aquest circuit, l’alimentació utilitzada serà de 6 V, aconseguits a partir d’un pack de 4 piles de 1,5 v en sèrie. Tal com mostra l’esquema definitiu, també es pot utilitzar el CD4093, que és idèntic al CD4011, però amb una funció afegida, la de “trigger smith” , que li permet treballar a l’entrades de les seves portes amb qualsevol tensió ( inferior o igual a la d’alimentació) , sense cap problema per definir zeros i uns Desprès del pack de bateries, hem inserit el diode D1 destinat a que en casd’inversió accidental de la polaritat de les piles, el circuit quedi protegit, ja que aquest diode només condueix si el positiu de les bateries està situat al seu ànode. A continuació del diode, hem instal·lat l’ interruptor S1 per tal de poder aturar i posar en marxa el robot. Pel que respecta als sensors, he utilitzat el sensor de tipus reflexiu CNY70. Aquest, disposa d’un led emissor de llum i un fototransistor que condueix quan rep la llum del led relaxada en algun objecte clar. La resistència situada en sèrie amb el diode, serveix per a limitar la corrent d’aquest, ja que fer circular gaire més de 20 ma , no augmentaria el seu nivell de llum. La sortida de la porta , no alimenta directament el motor , ja que el consum d’aquest seria excessiu per a la poca corrent que aquesta sortida podria lliurar.

Per solucionar aquest inconvenient, s’utilitza un transistor BDX53,que permet que a partir d’un petit corrent que li arriba de la porta a la seva base, faci circular un corrent més elevat que alimenta el motor. En aquest cas, el transistor treballa com a interruptor, és a dir, posant en marxa o aturant el motor en funció de si arriba o no corrent a la seva base. Els díodes LED situats a la base dels transistor, serveixen precisament per a que podem veure d’una forma didàctica quan hi ha circulació de corrent per la base. La resistència en sèrie amb aquest led, permet per a limitar la seva intensi i la de la base del transistor

proposta projecte 3ª avaluacio  

proposta projecte rastrejado

proposta projecte 3ª avaluacio  

proposta projecte rastrejado

Advertisement