Page 1

!" # ! $% & " ' ( ! + ,! $ % & 0/ ( !

'

'

)

* .

-

'

/ *


! "

#

"

$

%

& '

(

) * + )

*

& &

(

&

+

, )))


*

-


! ! !


.

!


/

( ! !

/

-


! !

"


# $


% ! ! &

'

(

El ratolí que no podia mastegar  

Tracta un ratolí molt llaminer i per això les seves dents...

El ratolí que no podia mastegar  

Tracta un ratolí molt llaminer i per això les seves dents...