__MAIN_TEXT__

Page 1

ABDULLAH GÜL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE

AGU DESIGN WEEK’17 FRONTIER_TRANSFRONTIER September 19-22, 2017 AGU Sumer Campus


ABDULLAH GÜL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE

AGU DESIGN WEEK’17 FRONTIER_TRANSFRONTIER September 19-22, 2017 AGU Sumer Campus


CONTENT Rector’s Message..............................................................................................1 A. About Campus.............................................................................................3 B. Campus Map...............................................................................................10 C. AGU Design Week’17 Frontier_Transfrontier.............................................11 D. Program......................................................................................................13 E. Workshops...................................................................................................16 F. Lecture Series...............................................................................................22 G. Moderators.................................................................................................23 H. Contact........................................................................................................33

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


Rector’s Message 19.09.2017 Değerli AGÜ Dostları, Abdullah Gül Üniversitesi uluslararası alanda rekabet edebilen evrensel normlarda bir dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerlemektedir. Ülkemizin saygın işadamları ve sanayicilerinin oluşturduğu vakfının da (AGÜV) desteğiyle, kaliteli akademisyenler ile nitelikli öğrencileri biraraya getirmektedir. AGÜ 2013 yılından bugüne kadar ülkemizde örneğine az rastlanan bir planlama ve tasarım sürecinden geçmektedir. Bu kapsamda üniversitemiz yüzlerce bilim insanı, iş ve sanayi dünyası, kamu ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katılımı ile ortak akıl yürütülerek gerçekleştirilen ço k sayıda konferans, atölye çalışması ve çalıştaylarıyla yeni bir üniversite modeli geliştirmektedir. 3. Nesil üniversite modeli olarak da bilinen bu Ar-Ge çalışmamız Kalkınma Bakanlığı tarafından da desteklenmektedir. Bu model ile topluma hizmet odaklı bir üniversite sistemi yeni süreç, kurum, yöntem, yapı ve mekanizmalarıyla birlikte tasarlanmaktadır. AGÜ’de, öğrenen odaklı bir eğitim modeli benimsenmiştir. Öğrenme süreci bilgi aktarımı yoluyla değil, aktif öğrenme yoluyla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerde öğrenme sorumluluğunun oluşturulduğu açık öğrenme ortamları sayesinde yaparak, uygulayarak tasarlayarak yani yaşayarak öğrenme ilkeleri doğrultusunda, aldıkları eğitimi gelecekte etkin bir şekilde kullanabilme becerileri geliştirilmektedir. Araştırmaları toplum yararına dönüştürmeye odaklanan bir üniversite olan AGÜ’de eğitim ile bütünleşik nitelikli bilimsel çalışmalar yürütülmektedir. Bilgiyi değere dönüştürme ve topluma fayda sağlama yaklaşımından yola çıkan akademisyenler disiplinlerarası araştırma projelerinde farklı küresel sorumluluk alanlarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalara odaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk ve en büyük sanayi tesislerinden biri olan kültürel miras niteliğindeki Sümer Bez Fabrikasının eğitim kampüsüne dönüştürülmesiyle Türkiye’nin en büyük endüstriyel miras | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 1


Rector’s Message dönüşüm projesi gerçekleştirlmiştir. Halen restorasyonları devam eden fabrika binaları ve dünya çapında ödüllü mimari projeleriyle bu alanda da AGÜ öncü bir kurum olmuştur. Kısa sürede sayısız başarıya imza atmış olan Abdullah Gül Üniversitesi ülkemizin geleceğini şekillendirecek bir kurum olma yolunda hızla ilerlemektedir. Bu vizyon ve hedefler çerçevesinde AGÜ Mimarlık Fakültesi’nin düzenlemiş olduğu Tasarım Haftası etkinliğine katılımınız ve sağlayacağınız katkı için kurumum adına teşekkür ederim. Bu etkinliğin, kentimizde bulunan üniversitelerdeki mimarlık bölümü öğrencileri için eşsiz bir öğrenme ve deneyim ortamı sağlayacağına inancım sonsuzdur.

Prof. Dr. İhsan SABUNCUOĞLU Rektör

2

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


A. ABOUT CAMPUS Sumerbank Kayseri Campus Sümerbank Kayseri Kampüsü Designed with Soviet economic and technological support in terms of architecture and industrial production, Kayseri Sümerbank Textile Factory became one of the first and largest industrial investments of the young Turkish Republic. The complex was also a socio-cultural investment directed at the urban and economic development of Kayseri, a provincial center in Turkey. Field studies begun in 1932 culminated in the architectural design carried out under the direction of Ivan Nikolaev through Turkstroj in 1933-1934, and the construction was carried out in 1934-1935. Following a decision to cease production in all state factories in 1996, Kayseri Sümerbank Textile Factory was closed in 1999. However, it was not privatized and sold because of the recognition of its national importance and significance, and was allotted to Erciyes University. The complex was designated as a national historic site and all of the major and auxilliary buildings as national monuments in 2003-2004 with the initiative of DOCOMOMO Turkey. It was allotted to Abdullah Gül University in 2012 to be used as its city campus of this recently founded institution. AGU Master Plan, designed by B. Asiliskender, N. Baturayoğlu Yöney and Ö. Kevseroğlu Durmuş of the AGU School of Architecture to direct this transformation was ratified by the Regional Conservation Commission in 2014. Various planning, landscaping, architectural design, simple repair, restoration and adaptive reuse projects are still underway. The complex on a marshy area on the northern development axis of the city and close to the railroad station had a total area of 922,500m2. Subtracting the areas allotted by the Kayseri Metropolitan Municipality, AGU Sümer Campus has a total area of 350.000m2. The buildings were organized on a grid plan, where large buildings located parallel to each other in the north-south direction were separated by wide alleys. As the avant-garde approaches of the 1920s gave way to a political monumentality and Neo-classical proportions, the Soviet architectural and site design of the complex reflected socialist, rationalist and functionalist tendencies and standardization. Mimari ve sanayi üretim tasarımları Sovyet danışmanlığı ve mali ve teknolojik desteğiyle gerçekleştirilen Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk büyük sanayi yatırımlarından biri olmuştur. Yerleşke, aynı zamanda Türkiye’nin taşra merkezlerinden biri olan Kayseri’nin kentsel ve ekonomik gelişimi için gerçekleştirilmiş sosyo-kültürel bir yatırıma dönüşmüştür. 1932’de proje çalışmalarına başlanan tesis, 1933-1934 yıllarında Ivan Nikolaev yönetiminde Turkstroj tarafından tasarlanmış ve 1934-1935 yıllarında inşa edilmiştir. 1996 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm devlet fabrikalarında | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 3


A. ABOUT CAMPUS üretimi durdurmaya karar vermesini izleyerek, Kayseri Sümerbank Bez Fabrikası 1999 yılında kapanmıştır. Ancak ulusal önemi tanınarak özelleştirme kapsamından çıkarılmış ve Erciyes Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Kompleks ve bünyesinde yer alan lojmanlar dahil tüm yapılar ile müştemilatları, DOCOMOMO Türkiye’nin girişimiyle 2003 ve 2004 yıllarında kültür varlığı statüsü kazanmıştır. Yerleşke 2012’de üniversite hizmetlerinde kullanılmak üzere yeni kurulan Abdullah Gül Üniversitesi’ne tahsis edilmiştir. Alana ilişkin olarak AGÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri B. Asiliskender, N. Baturayoğlu Yöney ve Ö. Kevseroğlu Durmuş tarafından hazırlanan AGÜ Master Planı, 2014 yılında ilgili kurul tarafından onaylanmıştır. Kampüste başlayan planlama, ek yapı, esaslı ve basit onarım ve yeniden işlevlendirme çalışmaları halen devam etmektedir. Kayseri kentinin kuzey gelişim koridoru üzerinde, demiryolu istasyonuna yakın bir konumda ve yaklaşık 922.500m2 genişliğinde bataklık bir alan üzerinde kurulan tesisin, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından devredilen alanları çıkarıldığında, AGÜ Sümer Kampüsü olarak kullanılan bugünkü alan 350.000m2 kadardır. Dik açılı bir plan sistemiyle düzenlenen komplekste büyük taban alanlı yapılar, kuzey-güney doğrultusunda şeritler halinde yerleştirilmiş ve geniş yollarla birbirinden ayrılmıştır. 1920’lerin idealist avant-garde yaklaşımları 1930’lar modernizminde yerini siyasi bir anıtsallık ile klasik oranlara bırakırken, fabrika kompleksinin Sovyet mimari ve yerleşim tasarımında sosyalist, akılcı ve işlevci etkiler ve standartlaşma izlenmektedir.

Photographs / Fotoğraflar: La Turquie Kemaliste, 1935

AGU Sumer Campus AGÜ Sümer Kampüsü AGU is developing a new university model with an education and research approach focusing on “societal impact”. This approach requires spaces that enable and facilitate thinking, discussing and producing together. Therefore AGU is structured as an “open campus”, in which the classrooms, studios, laboratories and the library and common spaces are redefined as interactive spaces. This is not only aimed at students and 4 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


A. ABOUT CAMPUS faculty members but also designed to bring the citizens of Kayseri and in its environs to the campus for scientific and artistic activities. AGÜ “toplumsal fayda” üretmeye odaklanan eğitim ve araştırma yaklaşımıyla yeni bir üniversite modeli geliştirmektedir. Bu yaklaşım, bir arada düşünmeye, tartışmaya ve üretmeye olanak sağlayan mekanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede AGÜ, birbiri ile iletişim içinde derslikler, atölyeler, laboratuvarlar ile kütüphane ve sosyal alan kullanımlarının yeniden tanımlandığı “açık kampüs” düzeninde yapılanmayı ilke edinmiştir. Bu, sadece öğrenciler ve çalışanlara yönelik 2014 yılında hizmete giren, yapım sistemi ve mevcut mimari kimlikten farklı yaklaşımıyla dikkat çeken AGÜ Rektörlük Binası, E. Arolat (EAA) tarafından tasarlanmıştır. 1964 yılında inşa edilen ek ambarların üzerini örten yapı, kampüsün güneybatı sınırını tariflemekte ve ambarların değil, aynı zamanda Kayseri ve çevresinde yaşayanların bilim ve sanatla buluşacağı bir yerleşkedir.

AGU Sumer Campus Master Plan / AGÜ Sümer Kampüsü Master Planı , B. Asiliskender, N. Baturayoğlu Yöney, Ö. Kevseroğlu Durmuş (AGU School of Architecture / AGÜ Mimarlık Fakültesi), 2014

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 5


A. ABOUT CAMPUS Completed in 2014, AGU Rectorate Building, designed by E. Arolat (EAA, Istanbul) stands out with its construction system and design approach negating the existing architectural fabric and identity. Defining the south edge of the campus, this building covers the additional storehouses built in 1964 and has an interesting relationship with their partially preserved structures. It was awarded one of the National Architectural Prizes of the Chamber of Architects in Turkey in 2016. 2014 yılında hizmete giren, yapım sistemi ve mevcut mimari kimlikten farklı yaklaşımıyla dikkat çeken AGÜ Rektörlük Binası, E. Arolat (EAA) tarafından tasarlanmıştır. 1964 yılında inşa edilen ek ambarların üzerini örten yapı, kampüsün güney sınırını tariflemekte ve ambarların kısmen korunan strüktürleri ile kurduğu ilişki ile öne çıkmaktadır. Yapı, 2016 Ulusal Mimarlık ödülüne layık görülmüştür.

AGU Rectorate Building / AGÜ Rektörlük Binası, E. Arolat (EAA, İstanbul), 2014 (Photograps / Fotoğraflar: AGU Press / AGÜ Basın Yayın)

Completed in 2016, the restoration and adaptive reuse projects for the Great Storehouse and Fire House and Office buildings were designed by B. 6

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


A. ABOUT CAMPUS Architecture. The Great Storehouse houses classrooms, studios and faculty offices as well as student common and social spaces and a lunch hall and cafe. The building was selected for the Turkish Architecture Yearbook (Arkitera) in 2016. The Fire House and Office Buildings are reused as a restaurant and student center to facilitate and support the social and cultural interaction between the campus and the city. These buildings were cleared of their later uncharacteristic additions and redesigned with contemporary additions to support their new functions. 2016 yılında hizmete giren Büyük Ambar Binası ile İtfaiye ve Büro Binalarının restorasyon ve yeniden işlevlendirme projeleri AGÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri B. Asiliskender ve N. Baturayoğlu Yöney tarafından tasarlanmıştır. Büyük Ambar Binası sınıflar, stüdyolar ve öğretim üyesi ve yardımcılarına ait ofisler ile öğrenci çalışma ve yaşam alanları ile yemekhane ve kafe gibi alanları içermektedir. Yapı, Türkiye Mimarlık Yıllığı 2016 seçkisinde yer almıştır. İtfaiye ve Büro Binaları ise yerleşke ile kent arasındaki sosyal ve kültürler iletişimi desteklemek üzere restoran ve öğrenci merkezi olarak işlevlendirilmiştir. Yapılar niteliksiz eklerinden arındırılarak, yeni işlevlerini destekleyecek çağdaş eklerle biçimlendirilmiştir.

Büyük Ambar Binası / Great Storehouse, B. Asiliskender, N. Baturayoğlu Yöney (AGÜ Mimarlık Fakültesi / AGU School of Architecture), 2016 (Fotoğraf / Photograph: B. Asiliskender)

İtfaiye ve Büro Binası / Fire House and Office Buildings, B. Asiliskender, N. Baturayoğlu Yöney (AGÜ Mimarlık Fakültesi / AGU School of Architecture), 2016 (Fotoğraf/ Photograph: B. Asiliskender)

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 7


A. ABOUT CAMPUS The Power and Steam Plants were restored with adaptive reuse projects transforming them into Abdullah Gül Presidential Museum and Library, designed by E. Arolat (EAA, Istanbul). The museum houses a permanent exhibition depicting the democracy adventure of Turkey, curated by H. B. Kahraman. The buildings were selected for the Turkish Architecture Yearbook (Arkitera) in 2016. Yerleşkede bulunan Elektrik ve Buhar Santrali Binaları, E. Arolat (EAA) tarafından hazırlanan projelerle restore edilmiş ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Abdullah Gül Müze ve Kütüphanesi olarak yeniden işlevlendirilmiştir. Müze, H. B. Kahraman’ın küratörlüğünde Türkiye'nin demokrasi serüvenini anlatan kalıcı bir sergiye ev sahipliği yapmaktadır. Yapılar Türkiye Mimarlık Yıllığı 2016 seçkisinde yer almıştır.

Power Plant / Elektrik Santrali Binası, E. Arolat (EAA, Istanbul), 2016 (Photograph / Fotoğraf: C. Emden)

Steam Plant / Buhar Santrali Binası, E. Arolat (EAA, Istanbul), 2016 (Photograph / Fotoğraf : C. Emden)

8 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


A. ABOUT CAMPUS The Main Entrance Facilities are designed as an interface between the university and the city according to AGU’s third generation university mission. The restoration and adaptive reuse projects were designed B. Asiliskender and N. Baturayoğlu Yöney of the AGU School of Architecture. The implementation is still continuing. Uygulaması henüz tamamlanmayan Giriş Binaları ise AGÜ'nün üçüncü nesil üniversite misyonu doğrultusunda, üniversiteyi kent ve kentliler ile buluşturacak mekansal bir arayüz olarak tasarlanmıştır. Restorasyon ve yeniden işlevlendirme projeleri AGÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyeleri B. Asiliskender ve N. Baturayoğlu Yöney tarafından hazırlanmıştır.

Main Entrance Facilities / Giriş Binaları, B. Asiliskender, N. Baturayoğlu Yöney (AGU School of Architecture / AGÜ Mimarlık Fakültesi), 2014-2018 (Image / İmaj: KUKA, Kayseri)

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 9


B. CAMPUS MAP

10 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


C. AGU DESIGN WEEK’17 Frontier_Transfrontier Design Week’17 is organized by AGU Faculty of Architecture between 19-22 September, 2017 at AGU Sumer Campus. Several studios will be moderatored by architects in professional practice, volunteers in architectural non-governmental organizations, and academicians in other disciplines. 150 students will participate from Abdullah Gül University, Erciyes University and Nuh Naci Yazgan University. Main theme of the workshops is defined as “Frontier_Transfrontier“. This theme is a result of intellectual discussions based on reading, grasping and understanding the cities, spaces or people. Frontiers can be already existing at present or evolving. Visible or invisible. Natural or man-made. Frontiers can be indigenous and the distinct relationship of the two sides can be stable. Or it can be created as a result of a gradual evolution process. When two sides encounter each other or intersect this interactive relationship creates transfrontier. One thing can permeate or spread to the other. In this manner a crack in the border and a following expansion can be another formation that defines transfrontier. This formation can be spontaneous or emerge due to outer interferences. Moderators: Sebla Arın, Bahar Avanoğlu, İpek Avanoğlu, Begüm Aydınoğlu, İpek Baycan, Oruç Çakmaklı, Aydan Aslan Erkan, Emrah Güllüoğlu, Emre Gündoğdu, Zümra Okursoy, Neris Parlak Tasarım Haftası’17, AGÜ Mimarlık Fakültesi tarafından 19-22 Eylül 2017 tarihleri arasında, AGÜ Sümer Kampüsü’nde düzenlenmektedir. Eş zamanlı yürütülecek atölyelerde moderatörlerin ve Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nden toplam 140 mimarlık öğrencisinin farklı perspektiflerde araştırma konuları ve metodolojiler ile belirlenen ana temayı tartışması, yaratıcı fikirler ve üretimlerle mimarlık ve tasarım ortamına katkı sağlaması beklenmektedir. Etkinliğin ana teması ‘Sınır_Sınırötesi’ kavramları olarak belirlenmiştir. Sınırlar halihazırda varolabilir ya da zamanla gelişebilir… Görünür ya da görünmez, doğal ya da yapay olabilir... Sınırlar o yere özgü olabilir ve iki taraf arasındaki ilişki değişmez olabilir... Ya da sınırlar aşamalı bir evrim sonucu ortaya çıkabilir. Iki ya da daha fazla taraf/şey | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 11


C. AGU DESIGN WEEK’17 Frontier_Transfrontier kesiştiğinde ya da karşılaştığında bu etkileşimden ortaya çıkan ilişki, durum ya da potansiyel ise sınır ötesini üretir. Bir şey diğerine yayılabilir ya da saçılabilir... Ya da sınırda bir çatlak ve bunu izleyen bir genişleme ‘sınır ötesi’ durumu oluşturabilir. Bu oluşum kendiliğinden ya da dışarıdan müdahaleler sonucu gerçekleşebilir... ‘Sınır ötesi’ kavramı başka kavramlarla bir arada kullanılarak farklı potansiyeller, varoluşlar ya da etkileşimleri tanımlamakta veya yorumlanabilmektedir.

San Diego-Tijuana border _ San Diego-Tijuana sınırı*

* http://ucsd.libguides.com/borderstudies

12 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


D. PROGRAM Design Week Day 1 Tasarım Haftası 1. Gün 19 September 2017, Tuesday 19 Eylül 2017, Salı

09:30-09:45 09:45-10:00

Preliminary Meeting | Conference Hall

Buluşma | Konferans Salonu

Inauguration of the Design Week ‘17 | Conference Hall Tasarım haftası ’17 Açılışı | Konferans Salonu

“Opening Presentation” “Açılış Sunumu”

10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-16:00

S. Nehir Akgün

Group Meetings | Conference Hall Grup Toplantıları | Konferans Salonu

Lunch Break | Lunch Hall

Öğle Yemeği | Yemekhane *

Field Trips / Studio Work | Studio

Grupların Çalışma Alanlarına Gezisi / Stüdyo Çalışması | Stüdyo

16:00-18:00

Studio Work | Studio

18:00-19:00

Evening Lectures | Conference Hall

Stüdyo Çalışması | Stüdyo Akşam Seminerleri | Konferans Salonu

Sebla Arın; Emre Gündoğdu & Emrah Güllüoğlu (Herkes İçin Mimarlık)

19:00-20:00 20:00_

Dinner Break

Akşam Yemeği

Studio Work | Studio

Stüdyo Çalışması | Stüdyo

Design Week Day 2 Tasarım Haftası 2. Gün

20 September 2017, Wednesday 20 Eylül 2017, Çarşamba

08:45-09:00 09:00-09:30

Morning Coffee Sabah Kahvesi

Morning Lecture | Conference Hall

Sabah Semineri | Konferans Salonu

Begüm Aydınoğlu

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 13


D. PROGRAM 09:30-12:30 12:30-13:30 13:30-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00_

Studio Work | Studio

Stüdyo Çalışması | Stüdyo

Lunch Break | Lunch Hall

Öğle Yemeği | Yemekhane *

Studio Work | Studio

Stüdyo Çalışması | Stüdyo

Evening Lectures | Conference Hall

Akşam Semineri | Konferans Salonu

Bahar & İpek Avanoğlu; Oruç Çakmaklı

Dinner Break

Akşam Yemeği

Studio Work | Studio

Stüdyo Çalışması | Stüdyo

Design Week Day 3 Tasarım Haftası 3. Gün 21 September 2017, Perşembe 21 Eylül 2017, Perşembe

08:45-09:00

Morning Coffee

09:00-09:30

Morning Lecture | Conference Hall

09:30-12:30 12:30-13:30 13:30-18:00 18:00-19:00

Sabah Kahvesi

Sabah Semineri | Konferans Salonu

İpek Baycan

Studio Work | Studio

Stüdyo Çalışması | Stüdyo

Lunch Break | Lunch Hall

Öğle Yemeği | Yemekhane *

Studio Work | Studio

Stüdyo Çalışması | Stüdyo

Evening Lectures | Conference Hall

Akşam Semineri | Konferans Salonu

Neris Parlak; Aydan Aslan Erkan & Zümra Okursoy

14 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


D. PROGRAM 19:00-20:00 20:00_

Dinner Break

Akşam Yemeği

Studio Work | Studio

Stüdyo Çalışması | Stüdyo

Design Week Day 4 Tasarım Haftası 4. Gün 22 September 2017, Cuma 22 Eylül 2017, Cuma

09:00-12:30 12:30-13:30

Preparation for Exhibition | Studio Sergi ve Sunum Hazırlıkları | Stüdyo

Lunch Break | Lunch Hall

Öğle Yemeği | Yemekhane *

14:00-18:00

Colloquium | Common Space

18:30-21:30

Closing Dinner

Kolokyum | Ortak Alan Kapanış Yemeği

* You can use your lunch tickets at AGU Lunch Hall / Yemek biletlerinizi AGÜ Yemekhanesi’nde kullanabilirsiniz.

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 15


E. WORKSHOPS • Trans[parent] Trans[frontiers] | Sebla ARIN Beyond being a separator, the concept of frontier determines the transition, the turning point between two situations / places / times. Frontier identifies a permeable territory where these two penetrate into each other. From this aspect frontier visualizes the connection and relationship between entities. In cities where nature, ethnic cultures and historical periods are layered, the transitions between various extensions occur by “transparent” frontiers which cannot be seen but felt. These frontiers comprise invasion, diffusion, continuity, connectivity. The aim of this workshop is to examine various layers of Kayseri, which has multi-layered geographical & historical quality, discover the relationship between various spaces and periods belonging to built & natural environment , discover also the inclusion of the citizens / users into these relations and make projections for the future. Sınır kavramı ayırıcı olmanın ötesinde iki durum / yer / zaman arasındaki geçişin, kırılma anının belirleyicisidir. Sınır, söz konusu iki alan arasında rijit bir duvar örmek yerine bunların birbirine nüfuz ettiği geçirgen bir bölgeyi tanımlar. Bu yönüyle sınır, varlıklar arasındaki bağı ve ilişkiyi de görünür kılar. Doğanın, etnik kültürlerin, tarihsel dönemlerin katmanlaştığı kentlerde farklı uzamlar arasındaki geçişler çoğu zaman hissedilen ancak görünmeyen, “şeffaf” bir sınırla geçekleşir. Bu sınır, birbirlerinin içine süzülmeyi, devamlılığı, bağlayıcılığı da ihtiva eder. Bu atölye kapsamında çok katmanlı tarihi ve coğrafi niteliklere sahip olan Kayseri’nin söz konusu katmanlarını incelemek, yapılı ve doğal çevreye ait mekanların ve dönemlerin birbirleriyle ilişkilerini, insanların / kullanıcıların bu ilişkiye nasıl dahil olabildiğini ortaya çıkarmak, geleceğe dair projeksiyonlar yapmak hedeflenmektedir.

16 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


E. WORKSHOPS • Montage-Memory Atlas | Bahar & İpek AVANOĞLU The concept of transfrontier will be discussed through the potentials of encounter and intersection. This concept could be handled as a search for simultaneity of time, space, and narrative. This could be explored through the concepts and techniques of collage and montage. In order to achieve that, the participants will experiment and experience the different kinds of hybrid methods of collage/montage technique using physical and digital material as well as through a projective installation. Sınır ötesi kavramı, karşılaşma ve kesişme kavramları ile tartışmaya açılacaktır. Sınır ötesi, zaman, mekan ve anlatının eşzamalılığı içerisinde incelenecektir. Bu, kolaj ve montaj kavramları ve teknikleri ile irdelenebilebilir. Atölye boyunca,katılımcılar, çeşitli hibrid kolaj/montaj tekniklerini, deneysel bir şekilde deneyimleyeceklerdir. Bu deneyim ve üretim fiziksel ve dijital ortamda yürütüleceği gibi aynı zamanda projeksiyon tekniği ile de bir enstelasyon çalışmasına dönüştürülecektir.

• Structural Form Finding_Digital Vault Generation|Begüm AYDINOĞLU Structural Form Finding: Digital Vault Generation workshop aims to explain vault structures in terms of structure while exploring its importance in contemporary architectural fabrication and design. In digital world, ‘Rhino Vault’ plug-in is used in order to achieve different structural design variations. These variations are later used to produce different form-force diagrams, that enable students to have an opinion about structure and discuss about manufacturability. As a form finding tool, firstly boundaries are defined from the plan view. Later with given different structural values, vault generation is completed. It is mainly expanding the frontier by height and therefore vault is generated with different variations. This method is parallel with the topic of design week, "frontier_transfrontier". Strüktürel Form Arayışı: Dijital Tonoz Üretimi adli workshop, katılımcı öğrencilere tonoz’u strukturel olarak anlatıp güncel mimari üretim tekniklerinde nasıl bir tasarım yöntemi olarak kullanılabileceğini araştırır. Dijital ortamda ‘Rhino Vault’ plug-in’i kullanılarak, farklı varyasyonlar elde edilmesi amaçlanmaktadır. Bu farklı varyasyonların strüktürel force diagram- form diagramları üretilerek öğrencilere strüktür hakkında dijital ortamda yorum yapma ve üretilebilirlik hakkında tartışma olanağı sağlanır.Tasarim yontemi olarak once yapinin plan gorunumunden sinirlari tasarlanir. Daha sonra farklı yük degerleri girilerek tonoz yapısı ortaya çıkar. Böylelikle farklı yükseklik değerleriyle sınır genişler ve bu sınır genişlemesi farklı varyasyonlar ortaya çıkarır. Bu metot, tasarım haftasının konusu olan sınır_sınır ötesi kavramlarıyla paralellik gösterir. | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 17


E. WORKSHOPS • Buffer Space Formations at Frontiers | İpek BAYCAN In the scope of this workshop, the concept ‘frontier’ will be re-queiried, re-defined based on understanding and re-evaluation of the city referring to ‘buffer space’ and the concept ‘buffer mechanism’ of Mübeccel Kıray. The participants are expected to discover ‘buffer spaces and mechanisms’ and physical/social frontiers at the regions with high tensions and contrast during the field trip by analysis and interviews; and, interpret the findings in an emprical approach. In the next step, each participant will define and interpret his/her own buffer space and document its representation. Sınır kavramının yeniden sorgulanması ve yeniden tanımlanması üzerinden kent okumaları, değerlendirmeleri yapılacaktır. Atölye kapsamında “tampon mekan” ve Mübeccel Kıray’ın “tampon mekanizma” kavramı incelenecek, yapılacak alan gezileri ile Kayseri’de bu mekanlar keşfedilecektir. Geziler ve röportajlar ışığında kent sınırlarında ortaya çıkan “tampon mekan ve mekanizmalar” amprik yorumlamalar ile tespit edilecek, gerilimin ve kontrastın yüksek olduğu sosyal ve fiziksel sınırlar/bölgeler keşfedileecektir. Katılımcının kendi “tampon mekan” yorumlamasını ve bu mekanların karşılıklarını dokümante etmesi ve sunması bu projenin metodolojisini tanımlar.

• Ah Şu Tasarım İşçiliği... | Oruç ÇAKMAKLI Design world... And poetry, art, literature which are not mentioned too much, or neglected, or forgotten, or intentionally ignored. Art and architecture cannot be seperated, they are integrated. In this workshop, art and architecture will discussed based on the topics, architects and artists that underline their integrity; creative ideas and thoughts will be produced and presented to be turned into a product, to be in use, to be a part of a life. * Image on top: Teddy Cruz's "Enclave," photo construction, 2000, from the Artkrush Interview, 2008.

18 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


E. WORKSHOPS The concepts such as texture/to touch, layers of a color, Skin/Topography, Perfect composition, Gestalt will be introduced to the participants, and the participants will be to the concepts. Tasarım dünyası... Ve onu var eden ama pek de dile getirilmeyen, ya da ihmal edilen, ya da önemli unutulmuş, ya da bilerek görmezden gelinen şiir, resim, edebiyat... Mimari ve sanat ayrılmaz bir bütündür... Bu atölyede mimarlık ve sanat kavramlarının bütünlüğünü, bütün olması gerektiğini vurgulayan konular, sanatçılar, mimarlar ele alınacak, tartışılacak; fikirler üretilip ürüne, hayata, kullanıma geçmesi için çalışılacaktır. Doku/dokunmak, Rengin katmanları, Ten/Topografya, Kompozisyonun kusursuzluğu: Gestalt gibi konular katılımcılara, katılımcılar da konulara tanıtılacaktır.

• Heterotopia | Aydan ASLAN ERKAN & Zümra OKURSOY Heterotopia Workshop aimes to discuss and examine the concept of boundary and the other concepts evoked by the boundary, to design imaginary urban regions by removing the boundaries and to question the concept of the boundary through the new pattern created by combining these regions. The participants are expected to relay their productions to the “ interpretation collages” that are supported by literature and manifested fictions. It will be focused on the reproduction experience by literary and visual pieces selected randomly, consciously, or unconsciously. Heterotopya Atölyesinde, sınır kavramı ve sınırın çağrıştırdığı kavramların tartışılıp irdelenmesi, kazınması ile hayali kent parçaları üretmek ve bu parçaları birleştirerek oluşan yeni dokuda sınır kavramının yeniden sorgulanması amaçlanmaktadır. Katılımcıların bu süreçteki üretimlerini, yazınsal altyapı ve manifestal kurgularla destekledikleri ‘yorumlama kolajları’na aktarmaları beklenmektedir. Rastgele-bilinçli-bilinçdışı seçilen yazınsal ve görsel parçalarla yeniden üretme deneyimine yoğunlaşılacaktır.

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 19


E. WORKSHOPS • City Leftover | Emrah GÜLLÜOĞLU & Emre GÜNDOĞDU (Herkes İçin Mimarlık) City Leftover workshop is calling for participants to document and to think about the urban fragments, emerging as a result of planning and design decisions, temporary or permanent interventions, abandonment and other similar reasons. Concept of city, definition of leftover, current topics about urban topics and narrative techniques is discussed and investigated with contributions from speakers, followed by documentation of leftover spaces and forming stories of these space are actualized throughout the workshop with participation of students and graduates from various disciplines. The aim of the workshop is to understand the current situation of the workshop with participation of students and graduates from various disciplines. The aim of the workshop is to understand the current situation of the cities and to produce a dataset by help of an online map, to provide a foundation for further discussions. “Kent Artığı” atölyesi; çeşitli planlama ve tasarım kararları, geçici ya da kalıcı müdahaleler, terk edilme ve benzeri nedenler dolayısıyla kullanılmayan, artan, geriye kalan, ulaşılamayan kentsel parçaları, boşlukları belgelemeye ve onlar üzerine fikir üretmeye çağırıyor. Farklı disiplinlerden öğrenciler ve mezunların katıldığı atölyelerde kentin ne olduğu, artığın nasıl tanımlanacağı, çalışılan kentin güncel konuları ve anlatı teknikleri üzerine konuk konuşmacıların katkıları ile tartışılıp, artık olarak görülen yerlerin birlikte belgelenmesi, hikayeler oluşturulması, katılımcı tasarım araçları geliştirilmesi gibi değişken üretimler gerçekleşmekte. İnternet üzerinde bir haritada bir araya getirilen bu üretimlerin, kentlerin güncel durumlarını anlamak ve tartışmak için veriler oluşturması hedefleniyor.

20 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


E. WORKSHOPS • Convention to Invention: Typology in Housing Design|Neris PARLAK “The word ‘type’ represents not so much the image of a thing to be copied or perfectly imitated […]. The model, is an object that must be repeated such as it is; type, on the contrary, is an object according to which one can conceive works that do not resemble one another at all. Everything is precise and given in the model; everything is more or less vague in the type.” Quatremère de Quincy

The concepts of ‘frontier’ and ‘transfrontier’, the main theme of Design Week’17, are interpreted as internalising the typical and searching for possibilities of atypical production within the scope of the workshop. Housing types are formed as a result of sociological, technological, political and economic processes over long time periods. Scrutinizing existing types and their relations with these processes is a must for transgressing the ‘frontier’ and reaching the ‘transfrontier’; only then, atypical can be produced. In Turkey, the word 'type’ is increasingly used with a negative connotation in the recent architectural debates. However, the word signified more than “one-to-one copy” when it first entered to the architectural realm in the 19th-century France. Type represents the essence of an architectural object. The aim of the workshop is to introduce the concept of typology as an architectural abstraction tool and to show how this tool can be instrumentalized in housing design. Tasarım Haftası’17 etkinliğinin üst çerçevesi olan ‘sınır’ ve ‘sınırüstü’ kavramları, çalıştay kapsamında tipik olanın içselleştirilmesi ve atipik üretimin olasılıklarının araştırılması olarak yorumlanmıştır. Konut tipleri uzun yıllar sonucunda sosyolojik, teknolojik, ekonomik ve politik süreçler sonucunda oluşur. Varolan tiplerin bu süreçlerle beraber irdelenmesi 'sınır'ı geçmek ve 'sınırüstü'ne ulaşmak için gereklidir. Ancak bu şekilde atipik olan üretilebilir. ’Tip’ kelimesi ülkemizde mimarlık alanındaki tartışmalarda giderek olumsuz bir çağrışımla anılmaktadır. Fakat kelime mimarlık alanına 19. yüzyıl Fransa’sında ilk girdiğinde “birebir kopya”dan çok daha fazlasını ifade eder. Tip mimari nesnenin değişmeyen özüdür. Bu çalıştay kapsamında hedeflenen öğrencilere tipolojiyi mimari bir soyutlama aracı olarak sunmak ve konut tasarımında bu aracı nasıl kullanabileceklerini anlatmaktır. * Image: Drawing from the project entitled “A Simple Heart: Architecture on Ruins of the Post Fordist City, European North Western Metropolitan Area, 2002 09”, DOGMA (Pier Vittorio Aureli and Martino Iattara with Alice Bulla)

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 21


F. LECTURE SERIES Design Week Day 1 Tasarım Haftası 1. Gün 19 September 2017, Tuesday 19 Eylül 2017, Salı

18:00-19:00

Sebla Arın

The Blurry Frontiers of Designer Identity: Participatory Design Tasarımcı Kimliğinin Bulanık Sınırları: Katılımcı Tasarım

Emre Gündoğdu & Emrah Güllüoğlu

Works of Herkes İçin Mimarlık Herkes İçin Mimarlık İşleri

Design Week Day 2 Tasarım Haftası 2. Gün 20 September 2017, Wednesday 20 Eylül 2017, Çarşamba

09:00-09:30

Begüm Aydınoğlu

Robotic Fabrication in Architecture Mimarlıkta Robotik Fabrikasyon

18:00-19:00

Bahar Avanoğlu & İpek Avanoğlu Space and Representation Mekan ve Temsil

Oruç Çakmaklı

Spontaneous Creativity Spontane Yaratıcılık

Design Week Day 3 Tasarım Haftası 3. Gün 21 September 2017, Perşembe 21 Eylül 2017, Perşembe

09:00-09:30

İpek Baycan

How did I become a Slasher? Nasıl Slasher oldum?

18:00-19:00

Neris Parlak On Typology

Tipoloji Üzerine

Aydan Arslan Erkan & Zümra Okursoy Nicosia “Buffer Zone” Lefkoşa “Buffer Zone”

22 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


G. MODERATORS Seblâ Arın was born in Bursa in 1979. She graduated from ITU Faculty of Architecture with first degree in 2001. She got her Masters Degree from ITU Department of Architecture, Program of Architectural Design in 2003. In 2015, she completed her Ph.D. in Architectural Design (ITU) with her thesis: “Built Environment Education For Children: A Participatory Model For Bursa” which received “Yılmaz Akkılıç Bursa Researches Award 2016 – Doctoral Thesis Category”. Arın continues her studies as an architect since 2004, and as an academician since 2012. Her research areas are architectural design, design education, participatory architecture, children and architecture. Seblâ Arın, 1979 yılında Bursa’da dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini aldığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden 2001 yılında Bölüm ve Fakülte birincisi olarak mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimini İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Ana Bilim Dalı Bina Bilgisi Programı’nda 2003 yılında tamamlamıştır. 2015 yılında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Programı’nda sürdürdüğü doktora tezini tamamlayarak Dr. ünvanını almıştır. “Çocuklar İçin Yapılı Çevre Eğitimi: Bursa İçin Katılımcı Bir Model” başlıklı tezi “Yılmaz Akkılıç Bursa Araştırmaları Ödülleri 2016 – Doktora Tezi” kategorisinde ödüle layık görülmüştür. Arın, 2004 yılından beri profesyonel olarak mimarlık, 2012’den beri akademisyenlik yapmaktadır. Araştırma alanları arasında mimari tasarım, tasarım eğitimi, katılımcı mimarlık, çocuk ve mimarlık konuları bulunmaktadır.

After graduating from the Istanbul German High School with honors, Emine Bahar Avanoğlu, completed her undergraduate studies at Istanbul Technical University in 2011. Her graduation project was awarded with the 3rd prize by ITU, and has been selected to be exhibited at the international thesis exhibitons in Greece. Following her graduation, she continued her studies at the MSci. Architectural Design program at ITU, where she presented her thesis called “The Unthinkable Space of The Realm of Representation”. She was accepted to the MArch II program at The Cooper Union for the Advancement for Science and Art from which she received a merit | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 23


G. MODERATORS scholarship and completed her thesis project called “Constructing the Parallax Space” with the construction of a series of translation machines. She worked at Terreform ONE, an architectural research office in Brooklyn for a year. Her drawings have been published internationally including the Architectural Review’s Drawing Folio. Her coauthored work “Act1:A Gathering” was selected to be published in the ‘The Scene’ issue of the magazine called Nova Organa. She is a volunteer for the non-profit organizations Arts, Letters and Numbers (ALN) and the Consortium for Sustainable Design (CSU) since 2015. She is continuing her academic work at the PhD program at ITU. She is teaching at Istanbul Bilgi University since 2015. Mimar ve akademisyen Bahar Avanoğlu, Istanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini 2011 yılında İTÜ Mimarlık fakültesinde tamamladı. Bitirme projesi İTÜ seçici kurul tarafından üçüncülük ödülüne hak gördü ve uluslararası diploma projelerine dahil edilerek Yunanistan’da sergilendi. Ardından, 2013 yılında “Temsil ortamlarının düşünülemeyen mekanları” adlı tezi ile yüksek mimar unvanı aldı. Bursla kabul edildiği, The Cooper Union’da, 2D filmlerin 3D filmlere tercüme edilmesi / çevirilmesini konu alan ve bu çerçevede bir seri tercüme makineleri inşa ettiği, ‘Paralaks Mekanın İnşası” adlı tezini sundu. Bir mimari araştırma ofisi olan Terreform ONE isimli ofiste bir yıla yakın çalıştı. Çizimleri ağırlıklı olmak üzere çalışmaları Architectural Review’s Drawing Folio dahil olmak üzere birçok yayın organı tarafından basıldı. İpek Avanoğlu ile beraber ürettiği ‘Act1: A Gathering’ adlı proje çalışması, Nova Organa adliı mimarlık ve sanat dergisinin ‘The Scene’ adlı sayısında basılmak üzere seçildi. 2015’ten beri Arts, Letters and Numbers (ALN) ve Consortium for Sustainable Design (CSU)’in içinde bulunduğu eğitim ve sosyal sorumluluk projesi yürüten kuruluşlarda çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Temsil üzerine olan akademik araştırmalarına İTÜ doktora programı çerçevesinde devam etmektedir. Bahar Avanoğlu, 2015’ten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders ve stüdyo yürütücüsü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

24 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


G. MODERATORS After graduating from the Istanbul German High School, İpek Avanoğlu, completed her undergraduate studies in Architecture at Istanbul Technical University (ITU) in 2011. Following her graduation in 2011, she continued her studies at the MSci. Architectural Design program at ITU, where she presented her thesis called “Searching in Interface”. She was accepted to the MArch II program at The Cooper Union for the Advancement for Science and Art from which she received a merit scholarship and developed her thesis project called “The Space of Black Market Prostitution” focusing on human trafficking. She worked at Terreform ONE, an architectural research office in Brooklyn for a year. Her drawings have been published internationally including the Architectural Review’s Drawing Folio. Her co-authored work “Act1: A Gathering” was selected to be published in the ‘The Scene’ issue of the magazine called Nova Organa. She is a volunteer for the non-profit organizations Arts, Letters and Numbers (ALN) and the Consortium for Sustainable Design (CSU) since 2015. She is continuing her academic work at the PhD program at ITU. She has taught at Kadir Has University, Mardin Artuklu University, and MEF University as a part-time faculty member. Mimar İpek Avanoğlu, İstanbul Alman Lisesi’nden mezun olduktan sonra, lisans öğrenimini 2011 yılında İTÜ Mimarlık fakültesinde tamamladı. 2013 yılında “Arayüzde Araştırma” adlı tezi ile İTÜ'de mimari tasarım yüksek lisans programını tamamladı. Bursla kabul edildiği The Cooper Union’da, insan kaçakçılığının mekanları üzerinden gerçekleştirdiği ‘The Space of Black Market Prostitution” adlı tezini sundu. Mimarlık araştırma ofisi olan Terreform ONE isimli ofiste, araştırmaların yanı sıra fabrication üretimlerinde bulundu. Bahar Avanoğlu ile beraber ürettiği ‘Act1: A Gathering’ adlı proje çalışması, Nova Organa adlı mimarlık ve sanat dergisinin ‘The Scene’ adlı sayısında basılmak üzere seçildi, birlikte gerçekleştirdikleri çalışmalar Architectural Review’s Drawing Folio dahil olmak üzere çeşitli yerlerde yayınlandı. 2015’ten beri Arts, Letters and Numbers (ALN) ve Consortium for Sustainable Design (CSU)’in içinde bulunduğu eğitim ve sosyal sorumluluk projesi yürüten kuruluşlardagönüllü olarak çalışmalara katkıda bulunmaktadır. Temsil üzerine olan akademik araştırmalarına İTÜ mimari tasarım doktora programı çerçevesinde devam etmektedir. İpek Avanoğlu, 2016’dan beri | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 25


G. MODERATORS Kadir Has Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde ve MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim görevlisi pozisyonunda ders ve stüdyo yürütücüsü olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Begum Aydinoglu is an architect based in Istanbul and London. She received her BArch degree from Istanbul Bilgi University, where she studied with full success scholarship. She continued her education at Architectural Association School of Architecture, Design Research Laboratory (AADRL) and received her postgraduate Architecture and Urbanism MArch degree (2017). Under the studio of Shajay Bhooshan, head of Zaha Hadid Architects' Computational Design (ZHACODE), she focused on the contemporary use of robotics in architecture and construction. Begum has worked and collaborated with various offices such as Tabanlioglu Architects (Istanbul), OFL Architecture (Rome) and Open Systems Architecture (London). Exhibitions she participated: In-Motion Exhibition Ventura Lambrate at Milan Design Week (2017, St/Sp), Metautopia at Zaha Hadid Gallery (2017, DNA/AADRL), Project Review at Architectural Association (2016,DNA / AADRL), Amber Festival at Salt Beyoglu for Istanbul Design Biennale (2014, Body of Ordinary Differences). Mimar Begüm Aydınoğlu, Londra’da Architectural Association Design Research Laboratory’de (AA DRL 2017) Mimarlık ve Kentsel Tasarım üzerine yüksek lisans eğitimi almıştır, lisans eğitimini ise tam başarı bursu ile girdiği İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Zaha Hadid Mimarlık hesaplamalı tasarım bölümünün (ZHACODE) global yürütücüsü olan Shajay Bhooshan Studio kapsamında, robotların günümüzde mimari üretimde kullanımı alanında yoğunlaşmıştır. Profesyonel mimari çalışmaları OFL Architecture(Roma) ile başlayıp Tabanlıoğlu Mimarlık (İstanbul) ve Open Systems Architecture (Londra) ile devam etmiştir. Yer aldığı sergiler: In-Motion - Ventura Lamrate - Milano Tasarım Haftası (2017,St/Sp), Metautopia - Zaha Hadid Gallery (2017, DNA/AADRL), Project Review - Architectural Association (201,DNA/AADRL), Amber Festival - Salt Beyoğlu - İstanbul Tasarım Bienali (2014, Body of Ordinary Differences).

26 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


G. MODERATORS Graduated from Istanbul Technical University Faculty of Architecture İpek Baycan has started her Master of Architecture degree at ITU Architectural Design Program where she wrote her thesis. In this thesis she derived the sociological notion of "Buffer Mechanism" into "Buffer Place" documenting various spontaneous architectural spaces in Istanbul. During her Masters degree she worked in various offices. Further on she worked as an architect for Emre Arolat Architects; involved in projects concerning different scales and typologies of architecture.  After the EAA experience, she worked in collaboration as a freelance architect with different architectural offices on various projects ranging from urban design to interior design. During this time she worked as a part-time lecturer in design studio of Gebze Technical University and Yıldız Technical University. She won special mention awards in both Politecnico di Milano Compasso Volante International Competition (2010) and Kızılay Square Urban Design National Idea Competition (2011). Since the year of 2013, she has participated in various national and international competitions with Slash Architects as a founder. Slash architects won their first prize in the TAK - Urban Interventions Competition in 2014. Fallowing that they won second mention in Çanakkale War Research Centre National Architecture Project Competition and special prize in Turgut Cansever National Architectural Competition with an outstanding prayer pavilion design in a National Park. In 2017, they won IF Design Award and Architizer A + Award with 38 30 Farm Dairy Factory Building. Lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan İpek Baycan, I.T.Ü. Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda sosyolojik bir kavram olan “Tampon Mekanizma” kavramını “Tampon Mekan” kavramına uyarlayan tezini üreterek akademik kariyerini tamamladı.  Yüksek lisansı esnasında çeşitli ofislerde çalışan İpek Baycan, Emre Arolat Architects’de farklı ölçekler ve tipolojiler üzerine çalıştı. EAA sürecinin ardından farklı ofisler ile proje ortaklıkları kapsamında kentsel tasarımdan iç mimarlığa kadar farklı ölçeklerdeki projelerde proje müellifi olarak yer aldı. Freelance çalıştığı bu dönemde Gebze Teknik Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde proje derslerine yürütücü olarak katıldı ve katıldığı yarışmalardan ödüller aldı. Politecnico di Milano’nun düzenlediği “Compasso Volante” Uluslararası Yarışması (2010) ve Kızılay Meydanı ve Çevresi Kentsel | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 27


G. MODERATORS Tasarım Ulusal Fikir Yarışmasında (2011) Mansiyon Ödüllerine layık görüldü. 2013 yılından itibaren kurucusu olduğu slasharchitects bünyesinde pek çok ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmıştır. 2014 yılında TAK – Kıyı Köşe Yarışmasında birincilik ödülünün ardından 2015 yılında Çanakkale Savaşı Araştırma Merkezi Ulusal Mimari Proje Yarışmasında ve Turgut Cansever Ulusal Mimarlık Yarışmasında mansiyon ödülü, 2017 yılında 38 30 Çiftliği ile IF Design Award ve Architizer A+ Award kazanmıştır. 38 30 Çiftliği Peynir Fabrikası Projesi WAF 2017’de finalist energy and production kategorisinde finalist olmaya layık görülmüştür.

Oruç Çakmaklı is a lecturer at Istanbul Technical University. Çakmaklı has completed his education and researches on Architecture and Art in MIT and UC Berkeley, consecutively. He has exhibited his artwork not only in Turkey, but also in Berkeley, Sweden and Paris. He is an active member of the thought school which supports the claim that an individual’s most creative era is at age 18 which corresponds to the freshmen year of university and only way to stay clean from information pollution that we are exposed to is through art. His design courses are structured upon the significance of the place and the effect of poetry, painting and writing in human education. His design workshop which is called “Spontaneous Creativity” covers the unity of Human, Art and Life. Nowadays, he is working on his painting exhibition called “The Woman Pregnant to the Earth”. He also believes that the most authentic art lays within the quiet corridors of school, in the students’ art exhibitons and moving forth from that belief, he is now working on implementing a museum called “MÜZE 18”. Oruç Çakmaklı, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Sırasıyla MIT ve UC Berkeley’de Mimarlık ve Sanat üzerine eğitim ve araştırmalar yapmıştır. Yurt içi ve dışında açtığı resim sergileri vardır (Berkeley, İsveç, Paris, İstanbul). İnsan eğitiminde en yaratıcı dönemin 18 yaş, yani üniversite 1. sınıfta olduğuna inanıp daha sonra gelen bilgi kirliliğinin ancak sanat ile temiz tutlabileceği yönündeki düşünce okulunun aktivist bir üyesidir. Tasarım dersleri şiirin, resmin ve yazının tasarım ve insan eğitimindeki vazgeçilmez önemi ve konumu üzerinedir. “Spontane Yaratıcılık” adını verdiği tasarım atölyesi, insan, Sanat ve Yaşam birlikteliğinin 1’liği üzerinedir. Şimdilerde “Dünyaya Hamile Kadın” 28 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


G. MODERATORS adlı bir resim sergisinin hazırlığı içindedir. En özgün sanatın sessiz sedasız koridorlarda açılan öğrenci sergileri olduğuna tüm benliğiyle inanan ve bu inancından hareketle şimdilerde “MÜZE 18” adlı bir müzenin hayata geçirilmesi ile ilgili çalışmalar içindedir.

Aydan Aslan Erkan was born in Ankara in 1989. She has graduated from Sinop Science High School. She enrolled at Istanbul Technical University in 2008 for her Bachelor of Architecture degree. She participated in various national and international competitions and workshops in different scales. After her graduation in 2013, she worked for DB Mimarlık Ofisi (DB Architecture Office) and was involved in large-scale projects such as the stadium, school, and housing projects for three years. She started her Master of Science degree in Urban Design in 2015. She has been keeping on her works on architecture and urban design, with professionals from different disciplines at Karaköy Rhizome Architects since 2016. 1989 yılında Ankara’da doğdu.Lise eğitimini Sinop Fen Lisesi’nde tamamladı. 2008 yılında İTÜ Mimarlık Bölümün’de lisans eğitimine başladı.Ulusal ve uluslararası, farklı ölçekte çeşitli yarışmalara ve atölye çalışmalarına katıldı. 2013’te mezun olduktan sonra üç sene boyunca DB Mimarlık Ofisi’nde stadyum, okul, konut gibi büyük ölçekli projelerde yer aldı. 2015 yılında İTÜ’de Kentsel Tasarım bölümünde yüksek lisans eğitimine başladı. 2016’dan itibaren Rhizome Architects bünyesinde, Karaköy’deki atölyesinde farklı disiplinlerden profesyonellerle birlikte mimarlık ve kent üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

Emrah Güllüoğlu started his professional studies in Adana after completing Çukurova University Architecture Department in 2010. In addition to housing, industrial buildings, educational facilities, cultural facilities and urban scale projects, he is also attending architectural project competitions. He won the equivalent honor award with his teammates in the Roboski Museum and Memorial Place Architectural Design Competition, which was opened by the Roboski Museum Association. He is one of the cofounders of Korsan (Pirate) Architects, which organized various interviews and workshops in Adana. Güllüoğlu | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 29


G. MODERATORS took part in the Adana Chamber of Architects, Urban Transformation, MOTA (Architects Chamber Design Workshop) commissions and took an active role in various panels and events. He continued his academic life as a special student at Mersin University Radio Television andacademic life as a special student at Mersin University Radio Television and Cinema Department and since 2016 he is studing at Sociology Department in Anadolu University’s secondary programme. Emrah Güllüoğlu 2010 yılında Çukurova Üniversitesi Mimarlık bölümünü tamamladıktan sonra Adana'da mesleki çalışmalarına başlamıştır. Konut, sanayi yapıları, eğitim yapıları, kültür tesisi ve kentsel ölçekli projelerin içinde yer almasının yanında, mimari proje yarışmalarına girmektedir. Bu yarışma projelerinden Roboski Müzesi Derneği'nin açmış olduğu Roboski Müzesi ve Anma Yeri Mimari Tasarım Yarışması'nda ekip arkadaşlarıyla birlikte eşdeğer ödüle layık görülmüştür. 2012 yılında kolektif çalışmları sürdürdüğü ekip arkadaşlarıyla kurdukları Korsan Mimarlar topluluğuyla Adana'da çeşitli söyleşi, atölye çalışmaları yapmışlardır. Güllüoğlu, Mimarlar Odası Adana Şubesi'nin Kentli Hakları, Kentsel Dönüşüm, MOTA (Mimarlar Odası Tasarım Atölyesi) Komisyonlarında görev almış, çeşitli panel ve etkinliklerde aktif rol almıştır. 2016 yılında Mersin Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümünde özel öğrenci olarak yüksek lisans çalışmaları yaptığı akademik hayatına 2016 yılında Anadolu Üniversitesi'nin 2. Üniversitesi programı ile Sosyoloji Bölümündeki eğitimiyle devam ettirmektedir.

Emre Gündoğdu is an architect, received his master degree at Istanbul Technical University with the thesis "Activism in Architecture and Architectural Education". He has been working on social architecture firstly in Ölçek 1/1 (Scale 1to1) group in his undergraduate years, and since 2011 in Herkes İçin Mimarlık Derneği (Architecture for All Association). He is mostly involved in rural projects such as “Abandoned Rural Schools” and “Spaces for Women and Children” in the association. Gündoğdu has been instructing architectural project studios and elective courses in Yeni Yüzyıl University, Okan University and Abdullah Gül University since 2012. He is PhD candidate at ITU Architectural Design doctorate program specified on 30 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


G. MODERATORS alternative architectural organizations. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tamamlayan Emre Gündoğdu, 'Mimarlıkta ve Mimarlık Eğitiminde Aktivizm' başlıklı yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde gerçekleştirmiştir. Lisans öğrenciliği zamanında Ölçek 1/1 oluşumu ile başlayan sosyal mimarlık ile ilgili çalışmalarını, 2011 yılından beri Herkes İçin Mimarlık Derneği bünyesinde sürdürmektedir. Dernek bünyesinde özellikle 'Atıl Köy Okulları' 'Kadın ve Çocuk Mekanları' gibi kırsal alandaki projelerde aktif rol almaktadır. Yeni Yüzyıl, Okan ve Abdullah Gül Üniversiteleri'nde bireysel ve dernekle beraber mimari proje stüdyoları ve seçmeli derslerde yer almış olan Gündoğdu, İTÜ Mimari Tasarım doktora programında alternatif mimarlık örgütlenmeleri üzerine doktora çalışmasına devam etmektedir.

Zümra Okursoy was born in Samsun in 1987.She has graduated from Üsküdar Çağrıbey Anatolia High School in 2005, and started her Bachelor of Science degree in Urban and Regional Planning at Istanbul Technical University. She has been granted to study double major undergraduate program in 2007. During her undergraduate studies, she became an exchange student at the Universidad Politecnica de Valencia in Spain for a year. She participated in many domestic and international competitions and workshops. After her graduation in 2013, she started working in Argentina and continued to work in various architecture offices in Istanbul. She has been keeping on her works at Karaköy Rhizome Architects since 2015. Zümra Okursoy 1987 yılında Samsun’da doğdu. 2005 yılında Üsküdar Çağrıbey Anadolu Lisesi’nden mezun oldu, aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü’nde lisans eğitimine başladı. 2007 yılında Çift Anadal Programı ile İTÜ Mimarlık Bölümü’nde okumaya hak kazandı. Lisans eğitimi sırasında İspanya Universidad Politecnica de Valencia’da bir sene değişim öğrencisi olarak bulundu. Yurtiçi ve yurtdışında bir çok yarışma ve atölye çalışmalarına katıldı. 2013’te mezun olduktan sonra Arjantin’de çalışma hayatına başladı, İstanbul’da çeşitli mimari ofislerde çalışmalarını sürdürdü. 2015’ten itibaren Rhizome Architects bünyesinde, Karaköy’deki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 31


G. MODERATORS Neris Parlak Mimarlık lisans derecesini 2011 yılında ODTÜ Mimarlık Bölümünden aldı. Aynı yıl ODTÜ’de Mimarlık, Teori ve Tasarım Programında yüksek lisans eğitimine başladı. Bir yıl sonra buradaki çalışmalarına ara verip Türk Eğitim Vakfı bursiyeri olarak Architectural Association Mimarlık Okulunda Housing & Urbanism programında yüksek lisans eğitimi almak üzere Londra’ya gitti. 2013 yılında “Rethinking Social Housing Policies: The Case of TOKİ” başlıklı teziyle M.A. derecesi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra ODTÜ Mimarlık Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2015 yılında “Typological Residential Urbanism: An Alternative Analysis of the TOKİ Housing Production as a Dominant Type” başlıklı teziyle ODTÜ’deki yüksek lisansını tamamladı ve aynı okulda doktora çalışmalarına başladı. Lisans ve lisansüstü eğitimi süresince ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmış ve ödüller kazanmıştır. Bunun dışında çeşitli çalıştaylarda görev almış, sempozyum ve sergi organizasyonlarında bulunmuştur. Neris Parlak received her bachelor’s degree in Architecture from METU Department of Architecture in 2011. In the same year, she started Architecture, Theory and Design Masters Programme in METU. A year later, she went to London as a scholar of Turkish Education Foundation to study Housing & Urbanism Programme at the Architectural Association School of Architecture. She received her M.A. degree with the thesis entitled “Rethinking Social Housing Policies: The Case of TOKİ” in 2013. After returning to Turkey, she started to work as a research assistant in the Department of Architecture in METU. In 2015, she received her M.Arch. degree from METU with the thesis entitled "Typological Residential Urbanism: An Alternative Analysis of the TOKİ Housing Production as a Dominant Type" and started her Ph.D. studies at the same school. During her undergraduate and postgraduate education, she has participated in national and international competitions and won several prizes. She has also participated in various workshops, exhibitions and symposia.

32 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


H. CONTACTS MODERATORS Sebla Arın Bahar Avanoğlu İpek Avanoğlu Begüm Aydınoğlu İpek Baycan Oruç Çakmaklı Aydan Aslan Erkan Emrah Güllüoğlu Emre Gündoğdu Zümra Okursoy Neris Parlak

seblaarin@gmail.com bahar.avanoglu@gmail.com ipek.avanoglu@gmail.com aydinoglubegum@gmail.com ipek@slasharchitects.com oruccakmakli@gmail.com aslanayd@gmail.com emrahgulluoglu@gmail.com emre@herkesicinmimarlik.org zumraokursoy@gmail.com nerisparlak@gmail.com

ORGANIZATION COMMITTEE Seda Nehir Akgün Mehmet Gören Özlem Kevseroğlu Elbruz Kılıç Zeynep Kılıç

nehir.akgun@agu.edu.tr mehmet.goren@agu.edu.tr ozlem.kevseroğlu@agu.edu.tr elbruz.kilic@agu.edu.tr zeynep.kilic@agu.edu.tr

ADVISORY TEAM İpek Akpınar Burak Asiliskender Buket Metin Ahmet Erdem Tozoğlu Nilüfer Baturayoğlu Yöney

ipek.akpinar@agu.edu.tr burak.asiliskender@agu.edu.tr metinbuket@gmail.com ahmet.tozoglu@agu.edu.tr nilufer.yoney@agu.edu.tr

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 33


I. CONTACT GROUP ASSISTANTS Ahmet Aslan İlinur Can Tuğba Deringöl Nihan Muş Merve Pekdemir Okan Şimşek Bahar Elagöz Timur Dilara Yaratgan

mail.ahmet.aslan@gmail.com ilinur.can@hotmail.com tderingol@gmail.com nihanmus.ms@gmail.com merve.pekdemir@agu.edu.tr okansimsek58@hotmail.com elagozbahar@gmail.com yaratgandilara@gmail.com

34 | A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 |


NOTES

| A G U D e s i g n We e k ’ 1 7 | F r o n t i e r _ Tr a n s f r o n t i e r | S e p t e m b e r 1 9 - 2 2 | 35


Profile for AGU ARCH

Agu Design Week 17 Booklet  

Agu Design Week 17 Booklet  

Profile for aguarch
Advertisement