Page 1

19/07/12

EL F ULL D ’ IS A F Sabíeu que.... Xavier Cusell El sanejament de les aigües residuals és un procés clau per garantir la qualitat de l'aigua i, per tant, la salut i la preservació del medi. D'aquí la importància de retornar al medi (als rius i al mar) l'aigua que hem utilitzat en

En una entrevista al diari el Punt l’alcalde ens desqualificava i ens menystenia, un estil que no repetiré. Precisament som a l`ajuntament per canviar la forma d’actuar. En aquest sentit convé recordar també que som a l`ajuntament amb la voluntat de complir la legalitat i si que vull respondré a la suposada inactivitat. Des que som a l`ajuntament ara fa tot just un any, hem votat en contra d`algunes partides sobre les que hi tenim reserves i hem presentat en temps i forma aquestes iniciatives:

M

IS A F FULL U

N

R e v i s I C P A L P E R

t a D E D ’ I N D S A N T

Les estacions

depuradores d'aigües residuals i pretractaments que funcionen actualment a Catalunya garanteixen un adequat retorn al medi de les aigües prèviament utilitzades i

-Contractació d’un peó manteniment camins PR. Contractació d’un tècnic social de suport a la gent gran. Redacció projecte d`abastament d`aigua potable Les Carreres, Construcció del camí Ca l’Hosta a la Planta, Arranjament dels camins dels Arcous, La Barroca 1a fase, Les Carreres 1a fase, el Puig, el Crous. Mesures de suport a les famílies nombroses. Bonificació autobús estudiants +16. Moció per la reobertura de l`Escola Rural. Elaboració del catàleg de camins. Val a dir que algunes han estat consensuades i d`altres no. Fins fa uns dies em pensava que hi havia acord en recuperar l`escola rural, pel que es va dir al Ple del 30 d`abril, però ara resulta que l`alcalde se`n desdiu.

eviten el deteriorament de les masses d'aigua, principi bàsic de la Directiva marc de l'aigua. A l’actualitat existeixen a Catalunya 328 estacions depuradores (EDARS), que tracten uns 675 milions de m3 d’aigua residual a

I més propostes fetes a la Mancomunitat: -Eliminació punts foscos d’accés a Internet Wimax. Establir dos punt d’accés wifi en obert per a passejants, ciclistes o visitants del municipi, com a atractiu turístic. Carta del Paisatge. Abonament mancomunat de llum o telefonia. Delimitació del carril bici.

l’any, i generen de l’ordre de 1,5 milions de tones de residus en forma de fang. L'actual xarxa permet tractar els cabals d'aigua residual del 90% de la població de Catalunya. La planificació

Ara bé, el que no podem acceptar és que s’amaguin acords, licitacions i adjudicacions, quan la Junta de Govern els aprova minuts abans d’un Ple, com va passar amb el pont de l’Esglèsia o que haguem d’assabentar-nos per una acta, que es vol demanar una subvenció europea per asfaltar la Barroca.

hidrològica en l'àmbit del sanejament preveu construir 1.544 estacions en l'horitzó 2014 per tractar també les aigües de tots els nuclis inferiors a 2.000 habitants.

Som 7 regidors i correspon a l’alcalde donar confiança i treballar per sumar i no per dividir. Hem donat prou mostres de responsabilitat, ni aixecant la veu, ni fent demagògia. Hi som per sumar. Aquest és la nostra resposta seriosa i eduacada.

G R U P P E N D E N I O L

N

T

S

agrupacio.isaf@gmail.com

condicions òptimes.

L E A

ENS CAL UNA ESCOLA RURAL Els resultats acadèmics dels nens i nenes de sisè de primària han ratificat que els alumnes de les escoles rurals obtenen millors resultats que la resta en les proves de nivell. Aquesta constatació unida a la millora familiar per tenir als nens a prop de casa o al fet que ara mateix hi viuen a Sant Aniol 57 nens i nenes dels que 12 tenen entre 0 i 3 anys ens ha fet presentar una moció a favor de cedir un terreny per recuperar-la. I si aquests arguments no són suficient hi afegirem el que molts veïns i veïnes ens recorden com l’escola dona vida al poble! I què cal fer doncs, cedir al departament d’ensenyament uns terrenys de serveis i serà el departament el que farà el projecte i construirà l’escola. No té perquè costar molts recursos, és una qüestió de prioritats i sinó preguntem-nos quan costa l’autobús, el menjador i els viatges de pares i mares amunt i avall? Nosaltres tenim nens i nenes suficients per demanar l’escola i les ganes que es puguin quedar aquí i que rebin un bon ensenyament. Vam presentar una moció el 30 d’abril buscava sumar els esforços de tots els regidors, es va discutir en positiu fins i tot es va parlar de possibles terrenys com ara la zona de la bàscula, l’espai que Aprofitem per desitjar-vos a totes i a tots:

BONA FESTA MAJOR


19/07/12

hi ha al costat de la pista esportiva, etc. Es va dir que no

pressupost municipal de dos anys, hauria estat bo de parlar-

havíem de decidir-ho ja, que ens proposàvem tot l’any per

ne abans i mirar de trobar consens. Doncs no, ho sabem pel

consensuar els terrenys i cedirlos. L’alcalde va dir que no

resum de l’acta de la reunió. Al Ple, és clar, en vam parlar

volia comprometre’s. Vam modificar i rectificar la moció i

en fases com en altres projectes. Estem oberts a pactar.

parla de 24.000 euros i l’acta de la Junta de Govern afirma que es

Un bar al local social? Segons hem pogut saber el

Vessament a la riera El passat diumenge 3 de

va licitar per 37.800 euros. Demanarem un aclariment. Per

grup de la majoria impulsa un canvi en l’adjudicació de la

juny es va produïr la mort de més d’un miler de peixos un fet

cert i parlant de l’acte d’inauguració de la restauració,

botiga que permetrà obrir una terrassa al Local social.

que va ser detectat per un regidor d’ISAF i comunicat

i vam poder exposar la nostra opinió: no es poden posar

De d’ISAF creiem que el procés de modifiació de la

immediatament tant a l’Ajuntament com als Agents

com a senyal de bona voluntat vam retirar-la per deixar per

tots els recursos en un únic projecte, el poble té

concessió s’ha de fer amb el màxim de transparència.

Rurals. En un primer moment es va

properes reunions l’acord. Dies després però l’alcalde ens va

necessitats que també precisen respostes i no tot ha

Una cosa és la concessió de la botiga i una altra és la d’un

creure que la mort dels peixos es va deure a algun vessament

venir a dir que no hi havia res de res, ni voluntat ni ganes de

de ser per un únic projecte. Vam enumerar alguns

bar i haurien d’estar bén definides. En aquests

de producte tòxic, un extrem que les mostres que van

fer l’escola per part seva. Nosaltres insistirem per buscar

exemples amb la voluntat de confeccionar una llista i fer

moments hi pot haver veïns o veïnes que podrien trobar en

prendre els agents rurals i els tècnics de l’ACA hauran de

el màxim consens. Pavimentació Barroca -

un programa d’actuacions del que se’n pugui beneficiar

l’activitat d’un bar al local social una sortida a la seva

confirmar. Si que cal recordar que la

Amer L’equip de govern ens va

tot el municipi. La resposta ha estat el no. Hem demanat

situació d’atur i haurien de poder tenir l’oportunitat

riera té un nivell de protecció europeu i està inclosa a la

sorprendre quan va donar llum verda al projecte d’asfaltat del

per escrit les xifres que justifiquen el projecte i

d’optar també a la concessió. No seria acceptable que la

Xarxa Natura 2000 i ho està precissament perquè entre la

camí de la Barroca fins a Amer amb un pressupost de 638.000

creiem que aquest no es justifica ni l’accés a Amer és

desició d’aquesta concessió ja estigui presa i que no es

diversitat que inclou hi ha espècies com el barb de

euros. Van acordar demanar una subvenció europea de 300

habitual ni hi ha masies que corrin el risc de quedar

tingués en compte alternatives obertes a tots els

muntanya, la més afectada per la mortaldad.

mil euros i esperen destinar-hi 300 mil euros més de la

aïllades. Estem diposats a parlar-ne

totalitat del Pla d’Obres de la Generalitat. El cas és que un

tantes vegades com calgui, i més ara que s’ha desestimat la

projecte d’aquesta dimensió que costarà gairebé el

subvenció europea. Fem trams

Pont Església També ens volíem referir en aquest Full a la restauració del

pont de l’esglèsia de Sant Esteve fent notar el vall de

que es va fer coincidir amb l’acte d’homenatge a la gent gran i que

xifres del que ha costat. Mentre la Diputació parla de 54.000

va presidir el vice-president de la Diputació el Sr. Soy. Va ser

euros que s’han rebaixat en el projecte final, al diari el Punt

massa fred, en altres ocasions s’ha fet obert a tot el poble.

veïns i veïnes. Després ja serà l’Ajuntament el que triï en base

Al proper Ple demanarem explicacions, com també del

a uns criteris ben definits el millor per a adjudicar aquesta

projecte de pavimentació a la Barroca i de la moció per

activitat.

l’escola rural. Esperem que hi vingeu força veïns i veïnes.

Comissió de Comptes:

La nostra participació es va ajustar a analitzar

Els cas és que els comptes presentats no ens van

També hi ha despeses d’infraestructures o

El passat mes de maig es va reunir com és

els comptes del 2011 presentats per l’equip de

semblar clars ni justificats en alguns extrems,

reparacions que ja vam manisfestar al ple el

preceptiu la Comissió de Comptes en que per Llei

govern i que estan relacionats en part amb el

com ara partides més elevades en despeses de

nostre vot contrari. Per això hi vam votar

hi participem i que analitza i, si s’escau, aprova

temps que som a l’Ajuntament.

representanció pel fet que es van incrementar

negativament.

els comptes municipals.

precisament en un any d’eleccions.

Full ISAF 02  

Full d'informació municipal de l'Agrupació d'Electors Independents per Sant Aniol de Finestres

Full ISAF 02  

Full d'informació municipal de l'Agrupació d'Electors Independents per Sant Aniol de Finestres