Page 1


99*

£°® ™w

99*

Министерство сельсêоãо хозяйства Российсêой Федерации

*44/

£°® № 1—3(98) 2014 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Индеêс в êаталоãе «Почта России» 10852 Свидетельство о реãистрации ПИ № ФС77-55680 от 9.10.2013 ã.

Редаêционная êоллеãия: В.М. Баóтин, В.Г. Безóãлов, А.Н. Березêин, В.И. Глазêо, И.В. Горбачев, В.И. Долженêо (ãлавный редаêтор), Ю.П. Жóêов, А.А. Завалин, В.Г. Заец, И.В. Зарева, А.В. Зелятров (зам. ãлавноãо редаêтора), М.М. Левитин, Б.П. Лобода, М.И. Лóнев, А.М. Медведев, О.А. Монастырсêий, Д.С. Насонова, £¯ÀÏÖΠС.Я. Попов, Б.И. Сандóхадзе, А.И. Силаев, М.С. Соêолов (зам. ãлавноãо редаêтора)

Ответственный за выпóсê:ÄÎÊÒÎÐÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕÍÀÓÊ ÏÐÎÔÅÑÑÎС¯Лобода Верстêа: Л.В. Самарченêо Корреêтор: С.Г. Сарêисян Обложêа: фото А.В. Зелятрова

«¾ÑÕËÌÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÇÄÑÎ˾É

‰žÁÎÌ99*™

ÀÈÉÜÕÃËÀÍÃÎÃÕÃËÚÍÃÎÆÌÂÆÕÃÏÈÆÓ˾ÑÕËÙÓ Æ˾ÑÕËÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓÆžËÆÇ ÀÈÌÐÌÎÙÓÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝÍÑ¿ÉÆȾÔÆÝ ÌÏËÌÀËÙÓÎÃÅÑÉÚоÐÌÀÂÆÏÏÃÎоÔÆÇ ˾ÏÌÆÏȾËÆÃÏÐÃÍÃËÆÂÌÈÐÌξ˾ÑÈ

С элеêтронной версией жóрнала можно ознаêомиться на портале www.agroxxi.ru

Адрес редаêции: 119590, Мосêва, óл. Минсêая, 1 Г, êорп. 2 Телефон: (495) 780-87-65 Фаêс: (495) 780-87-66 E-mail: zav@agroxxi.ru. http://www.agroxxi.ru/zhurnal-agroxxi ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

Тираж 2000 эêз.
99*

£°® ™w

СОДЕРЖАНИЕ ½ª®­®¬¨ª ®°£ ­¨§ ¶¨¿¨³¯° ¢«¥­¨¥ ¯ª ® ¬ÎÍÀÑÒÛÐÑÊÈÉ ­­ ËßÁÜÅÂÀ °ÎÑÑÈßÍÀ‹²ÈÒÀÍÈÊśÂ¢²® ±¬ªÀÐÀÍÅÖ ½ÊÑÏÎÐÒÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕÓÑËÓÃÂÓÑËÎÂÈßÕÑÎÇÄÀÍÈßÐÓÁËÅÂÎÉÂÀËÞÒÍÎÉÇÎÍÛ ¤ ¯ÎËÇÈÊΠ®ÁÀÊÒÓÀËÜÍÎÑÒÈÏÐÎÁËÅÌÛÖÅÍÎÂÎÃÎÄÈÑÏÀÐÈÒÅÒÀ ¯ª°ÎÑÑÈÈ ²¥ªÎÄßÊÎÂÀ  ÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉÊÎÌÏËÅÊÑ¥ÂÐÅÉÑÊÎÉÀÂÒÎÍÎÌÍÎÉÎÁËÀÑÒÈÂÑÈÑÒÅÌÅÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÏÐÎÄÎÂÎËÜÑÒÂÅÍÍÎÉÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ±¥«¥ª¶¨¿¨±¥¬¥­®¢®¤±²¢® ¡¯«ÎÁÎÄÀ «¬¥ÐÎØÅÍÊÎ ­ ¥ÐÎØÅÍÊÎ ¯ÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÈÊÀ×ÅÑÒÂÎÇÅÐÍÀÏÈÂÎÂÀÐÅÍÍÛÕÑÎÐÒÎÂßÐÎÂÎÃÎß×ÌÅÍßÍÅÌ×ÈÍÎÂÑÊÎÉÑÅËÅÊÖÈÈ ¢¾¡ÀÕÌÀÍ ®ÖÅÍÊÀÊÎÌÏÎÍÅÍÒÎÂÇÈÌÎÑÒÎÉÊÎÑÒÈÓÍÅÊÎÒÎÐÛÕÑÎÐÒÎÂÃÐÓØÈ ¥¢¦ÁÀÍÎÂÀ ¨¢§ÀÖÅÏÈÍÀ ¢ÊÓÑÈÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉÑÎÑÒÀÂÏËÎÄÎÂÑÌÎÐÎÄÈÍÛ×ÅÐÍÎÉ «­¬ÈÐÎÍÎÂÀ   °ÅÓÒ °ÅÇÓËÜÒÀÒÛÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÎÉÐÀÁÎÒÛÑÏÈÎÍÎÌÃÈÁÐÈÄÍÛÌ¡ÀØÊÈÐÈÈ $£¤ÅÍÈÑÎÂÀ «­¬ÈÐÎÍÎÂÀ ªÎÖÅÍÊÅÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÖÅÍÍÛÕÏÐÈÇÍÀÊÎÂÃÅÎÐÃÈÍÛ ¢¨¦ÓÆÓÊÈÍ  §¡ÀÃÄÀËÎÂÀ ­ ¬ÎÍÈÍÀ ¡ÈÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÉÑÎÑÒÀÂÑÅÌßÍÂÈÃÍÛ § ¹¨² ° ±²¥­¨© £¥«ÀÐÈÍÀ ½ÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÑÌÅÑÅÂÛÕÊÎÌÁÈÍÀÖÈÉÃÅÐÁÈÖÈÄÎÂÍÀÎÑÍÎÂÅ ¤ ¬¯±ÎÊÎËßÍÑÊÀß ¡ÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅÌÅÒÎÄÛÇÀÙÈÒÛÐÀÑÒÅÍÈÉÎÒÍÀÑÅÊÎÌÛՍÂÐÅÄÈÒÅËÅÉ ²¥ ÍÖÓÏÎÂÀ ¤ ªÎËÜÁÈÍ ®ÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀÆÓÊ΍ÙÅËÊÓÍÎÂÐ"HSJPUFTªÐÀÑÍÎÄÀÐÑÊÎÌÊÐÀÅ «¤£ÐÈØÅ×ÊÈÍÀ ¯ÐÅÏÀÐÀÒÛÍÀÎÑÍÎÂÅÒÅÁÓÊÎÍÀÇÎËÀÄËßÇÀÙÈÒÛÏØÅÍÈÖÛßÐÎÂÎÉÎÒÑÅÌÅÍÍÎÉÈÏÎ×ÂÅÍÍÎÉÈÍÔÅÊÖÈÈ «­³ËÜßÍÅÍÊÎ  ±´ÈËÈÏÀÑ ­°£ÎÍ×ÀÐΠ ¯±±ÅÌÅØÊÈÍÀ ²  ÌÅËÞØÊÈÍÀ ¢­¬ÀÇÓÐΠ¡ÀÍÊÄÀÍÍÛÕÑÎÐÒÎÂÊÀÐÒÎÔÅËßÈÇÀÙÈÒÀÐÀÑÒÅÍÈÉ ¬±«ÅÍÈÂÖÅÂÀ ³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÄÈÊÎÐÀÑÒÓÙÅÉ×ÅÐÅØÍȪÀÂÊÀÇÀÊÊÎÊÊÎÌÈÊÎÇÓ ²¥µ­®«®£¨¨ ²µ£ÎÐÄÅÅÂÀ ®¢¬ÀËÞÒÀ ¢¨²ÀËÀÍÖÅ ®ÖÅÍÊÀÌÅËÈÎÐÈÐÓÞÙÅÃÎÝÔÔÅÊÒÀÍÅÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÕÓÄÎÁÐÅÍÈÉÍÀÏÎÄÇÎËÈÑÒÎÉÏÅÑ×ÀÍÎÉÏÎ×ÂÅ ®¢·ÓÕÈÍÀ ¾¯¦ÓÊΠ¯ÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÊÓËÜÒÓÐÂÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒÅÏÐÈÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈÐÀÇËÈ×ÍÛÕÄÎÇÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ¬ ­ÈÊÎËÜÑÊÈÉ ¨ÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌÈÊÐÎÔÎÊÓÑÍÎÉÐÅÍÒÃÅÍÎÃÐÀÔÈÈÄËßÎÖÅÍÊÈÂÑÕÎÆÅÑÒÈÑÅÌßÍÂÈÍÎÃÐÀÄÀ  ­¡ÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ¢ÎÄÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈÅßÐÎÂÎÉÏØÅÍÈÖÛÈßÐÎÂÎÃÎß×ÌÅÍßÂÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈÎÒÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕÏÐÅÏÀÐÀÒΠ½ª®«®£¨¿ ¾ ­ÀÃÎÐÍÛÕ ®ÁÅÇÂÐÅÆÈÂÀÍÈÅÑÂÈÍÎÂÎÄ×ÅÑÊÈÕÑÒÎÊÎÂÁÈÎÏÐÅÏÀÐÀÒÀÌÈÏÐÈÏÐÎÐÀÙÈÂÀÍÈÈÑÅÌßÍÃÎÐÎÕÀÏÎÑÅÂÍÎÃÎ  ¢¡ÈÐÆΠ¢¨¸ÎØÈÍ ¬¾±ÌÈÐÍÎÂÀ °ÎÑÒÈÔÈÒÎÌÀÑÑÀÊÓËÜÒÓÐÑÎÑÍÛÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÉÂÔÀÇÅÑÌÛÊÀÍÈßÍÀÏÐÈÌÅÐÅ¡ÐßÍÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

±¢¨

®¬¯¯¦½«ž‰°¦°ž«¦¨£™  °¬ 3644*"*/850‰5*5"/*$™ §™¥ÇƹÊËÔÉÊÃÁ ¦¦™Äغվ»¹ ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡ºÁÇÄǼÁоÊÃÇÂÀ¹ÒÁËÔɹÊ˾ÆÁ ¢­¨¨¡§° ªÐÀÑÍÎÄÀЍ °ÎÑÑÈß FNBJMPNPO!NBJMSV 0".POBTUZSTLZ //"MZBCJFWB "MM†3VTTJBO3FTFBSDI*OTUJUVUFPG#JPMPHJDBM1MBOU1SPUFDUJPO "33*#11 7/**#;3 ,SBTOPEBS 3VTTJB FNBJMPNPO!NBJMSV ¦ÅÉÌÄÃËÙÌÏËÌÀËÙÃÍÎÌ¿ÉÃÊÙÑÕ¾ÏÐÆÝ®ÌÏÏÆÆÀÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÏÃÊÆÎËÌÇÐÌÎÁÌÀÌÇÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾®ÌÏÏÆÝ  °¬ ÛÈÌËÌÊÆȾ ÏÃÉÚÏÈÌÃÓÌÅÝÇÏÐÀÌ 5IFCBTJDQSPCMFNTPG3VTTJBqTQBSUJDJQBUJPOJOUIF8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPOBSFTUBUFE ,FZXPSET3VTTJB 850 FDPOPNJB BHSJDVMUVSB

 °ÌÎÁÌÀ̋ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÇ ;ɾÐà ®² ÆÜËÝ Á ÍÎÌÖɾ ÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂ˾Ý ÈÌËÒÃÎÃËÔÆÝ ‰®ÌÏÏÆÝ Æ  °¬™ v ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆà ˾ ¾ÁÎÌÍÎÌÊÙÖÉÃËËÙÇ ÈÌÊÍÉÃÈÏ ž­¨ «¾ÈÌËÒÃÎÃËÔÆÆ­ÎÃÅÆÂÃËÐƭξÀÆÐÃÉÚÏÐÀÌ®²¾ÉÆÎÝ ÍÌÎÑÕÃËÆÇ ˾ ÀÌÅÎÌÄÂÃËÆà ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁÌ ÈÌËÐÎÌÉÝ ȾÕÃÏÐÀ¾ Æ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ÍÆ×ÃÀÙÓ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ¿ÃÅÌ;ϋ ËÌÏÐÆÅÃÎ˾ÆÍÎÌÂÑÈÐÌÀÃÁÌÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆÏÑÕÃÐÌÊžÈ̋ Ë̾ÐÃÉÚÏÐÀ ¯¶ž Æ ¨¾Ë¾ÂÙ Ï ÑÕÃÐÌÊ ˾ƿÌÉÃà ÍÌÉËÌÁÌ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÝ ªÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÌÇ ÈÌËÀÃËÔÆÆ ÍÌ ȾξËÐÆËÑ Æ ž×ÆÐÃξÏÐÃËÆÇƯÌÁɾÖÃËÆÜÍÌÍÎÆÊÃËÃËÆÜϾËÆо΋ ËÙÓÆÒÆÐÌϾËÆоÎËÙÓÊÃÎ ÆÏÉÃÂÌÀ¾ÐÚÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÊ Æ ÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÙÊ ÒÆÐÌϾËÆоÎËÙÊ Ïо˾ÎоÊ ­ÎÆ ÛÐÌÊ ÑÕÆÐÙÀ¾ÉÌÏÚ ÕÐÌ ÍξÀÌ Æ žÈÌË̾ÐÃÉÚÏÐÀÌ  °¬ ÏÐÌÆÐ ˾žÈÌË̾ÐÃÉÚÏÐÀÌÊÁÌÏѾÎÏÐÀ‹ÕÉÃËÌÀÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÆ žÈÌË̾ÐÃÉÚËÙÊƾÈоÊƬ¬«µÉÃËÏÐÀÌÀ °¬ÀÙÁÌÂËÌ ÂÉÝÏÐÎ¾Ë ÍÌÏоÀÉÝÜ×ÆÓ˾ÛÈÏÍÌÎÐÍÎÌÂÑÈÔÆÜÏÀÙÏÌÈÌÇ ÂÌ¿¾ÀÉÃËËÌÇÏÐÌÆÊÌÏÐÚÜ ­ÎÌ¿ÉÃʾÐÆÈÌÇ ÕÉÃËÏÐÀ¾ ÏÐξËÙ À  °¬ ¾ÈÐÆÀËÌ žËƋ ʾÜÐÏÝ ÀÏà ÏÐξËÙ v Ãà ÕÉÃËÙ «¾ÍÎÆÊÃÎ À ¯¶ž ÃÜ žËÆʾÃÐÏÝÐÙÏÝÕÆÕÃÉÌÀÃÈ ªÆËÛÈÌËÌÊξÅÀÆÐÆÝ®Ìϋ ÏÆÆξ¿ÌоÃТÃ;ÎоÊÃËÐÍÌÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËÆÜ®ÌÏÏÆÆ À  °¬ «Ì ξ¿Ìо Ûо ÀÃÂÃÐÏÝ ÏÈÎÙÐËÌ Æ ËÆ ÑÕÃËÙà ËÆ Ì¿×ÃÏÐÀÃËËÌÏÐÚËÆÕÃÁÌÌËÃÇËÃÅ˾ÜЭÌÌÔÃËȾÊÛÈϋ ÍÃÎÐÌÀ ÈÌËÈÎÃÐËÌÇÍÎÌ¿ÉÃʾÐÆÈÌÇÕÉÃËÏÐÀ¾®ÌÏÏÆÆÀ °¬ žËÆʾÃÐÏÝÕÃÉÌÀÃÈ»ÐÑÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÏÉÃÂÑÃÐÑÀÝžÐÚ Ï ­ÎÌÐÌÈÌÉÌÊ Ì ÀÏÐÑÍÉÃËÆÆ ®ÌÏÏÆÆ À  °¬ ÏÌÂÃÎľ×ÆÊ ÑÏÉÌÀÆÇÀÏÐÑÍÉÃËÆݯÀÃÂÃËÆÇÌÆÓÍÃÎÃÀÌÂÃÏÌÎÆÁƋ ˾ɾ˾¾ËÁÉÆÇÏÈÌÊÝÅÙÈÃÆÌÍÑ¿ÉÆÈÌÀ¾ËÆÝÂÉÝÌ¿ÏÑÄÂÃËÆÝ ÍÌȾËÃЭÎÆÛÐÌÊËÃÑÕÆÐÙÀ¾ÃÐÏÝÌÍÙÐÍÎÿÙÀ¾ËÆÝÀ °¬ ±ÈξÆËÙƨÆоÝ ±ÈξÆËÃÏÌÀÎÃÊÃËÆÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬ ÌÏоËÌÀÆÉÌÏÚϾӾÎËÙÓžÀÌÂÌÀ ÆÊÍÌÎÐÏÀÆËÆËÙÀÙÎÌÏ ˾ ÌÀÌ×ÃÇvÀ ξŠÒÎÑÈÐÌÀvÀξŨÆоÇ ÍÌȾ¿ÃÅÑÏÍÃÖËÌÍÙоÃÐÏÝÌÏÍÌÎÆÐÚÆÉÆÌÐÊÃËÆÐÚËÃÈÌÐ̋ ÎÙÃÍÌÉÌÄÃËÆÝ­ÎÌÐÌÈÌɾÌÍÎÆÏÌÃÂÆËÃËÆÆÀÌÐËÌÖÃËÆÆ ÛÈÏÍÌÎÐË̋ÆÊÍÌÎÐËÙÓÌÍÃξÔÆÇ ªÆÎÌÀÌÇÌÍÙÐÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌÀÏÐÑ;Ü×ÆÃÀ °¬ÏÐξËÙ Ï˾վɾÍÎÌÀÌÂÝÐÈÌÎÃËËÑÜÊÌÂÃÎËÆžÔÆÜÛÈÌËÌÊÆÈÆ ÂË ɾÜÐÃÃÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÇ˾ÊÆÎÌÀÌÊÎÙËÈà ¾ÍÌÐÌÊ Í̾ÜОÝÀÈÑ˾ÀÏÐÑÍÉÃËÆà®ÌÏÏÆÆžÝÀȾÆÀÏÐÑÍÉÃËÆà ÀÌÎÁ¾ËÆžÔÆÜÍÎÌÓÌÂÆÉÆÍÎÆ˾ξÏоÜ×ÃÊÏ;ÂÃÛÈÌË̋ ÊÆÈƦŋž̿ÑÏÉÌÀÉÃËËÌÁÌÀÏÐÑÍÉÃËÆÃÊÀ °¬ÏËÆÄÃËÆÝ ÀÀÌÅËÙÓ ÍÌÖÉÆË ÒÃÂÃξÉÚËÙÇ ¿ÜÂÄÃÐ ËÃÂÌÏÕÆоÃÐÏÝ À ÁÊÉÎÂÎÑ¿ ¾ÀÁvÊÉÎÂÎÑ¿<> ªËÌÁÆÿ¾ËÈÆÍÎÃÈξÐÆÉÆÀÙ¾À¾ÐÚÈÎÃÂÆÐÙÒÃÎÊÃÎ¾Ê оÈ ȾÈËÃ˾ÂÃÜÐÏÝ ÕÐÌÐÃÀÙÄÆÀÑÐÀÑÏÉÌÀÆÝÓ °¬<>  ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÕÉÃ˾ÊÆ °¬ÝÀÉÝÜÐÏÝÏÐξËÙ ¬ÏËÌÀËÌÇÍÎÆËÔÆÍ °¬vÀÃÂÃËÆÃÐÌÎÁÌÀÉÆÐÌÉÚÈÌ˾վϋ ÐËÌÇÌÏËÌÀÃÍÎÆÊÆËÆʾÉÚËÌÊÑÕ¾ÏÐÆÆÁÌÏѾÎÏÐÀ¾®ÃÁɾ‹ ÊÃËÐÆÎÌÀ¾ËÆÃÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃÐÏÝ ˾ÌÏËÌÀÃÌÏËÌÀËÙÓ¯ÌÁɾÖÃËÆÇÆ¿ÌÉÚÖÌÁÌÕÆÏɾÂÎÑÁÆÓ žÈÌË̾ÐÃÉÚËÙÓ¾ÈÐÌÀ ¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀÌÆÅÈÌÐÌÎÙÓÏÌÂÃÎľÐ À¾ÄËÙà ÂÉÝ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÁÌ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÏоÐÚÆ Æ ÑÏÉÌÀÆÝ ¢ÉÝ ˾ÖÃÇ ÏÐξËÙ ÌÏÌ¿ÃËËÌ À¾ÄËÙ ÌÏËÌÀËÙà ÍÌÉÌÄÃËÆÝ ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ  °¬ ÍξÀÌ ˾ ÈÌÊÊÃÎÕÃÏÈÌà ÍÎÆÏÑÐÏÐÀÆÃÉÜ¿ÌÁÌ¿ÆÅËÃϾÆÉÆÉÜ¿ÌÁÌÂÎÑÁÌÁÌÍÎÌÒÃϋ ÏÆÌ˾ÉÚËÌÁÌÑÕÎÃÄÂÃËÆÝ˾ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÉÜ¿ÌÁÌÕÉÃ˾ °¬ ÍÎÆÕÃÊÐÌÀ¾ÎÙÆÑÏÉÑÁÆÌÂËÌÇÏÐξËÙ ÏÐÎ¾Ë ÍÎÆÆÓÀÀÌÅà ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

˾ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÜÂÎÑÁÌÇÏÐξËÙÍÌÉÚÅÑÜÐÏÝÐÃÊÆÄÃÉÚÁÌо‹ ÊÆ ÍÎÆÀÆÉÃÁÆÝÊÆ ÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀ¾ÊÆÆÂÎÑÁÆÊÆÀÙÁ̾ÊÆ ÕÐÌÆÊÃÏÐËÙÃÐÌÀ¾ÎÙÆÑÏÉÑÁÆ¢ÃÈɾÎÆÎÑÃÐÏÝ¿ÃÏÍÎÃÍÝÐϋ ÐÀÃËËÙÇÍÌÐÌÈÐÌÀ¾ÎÌÀÆÑÏÉÑÁÀÌÀÏÃÏÐξËًÕÉÃËÙ °¬Æ žÍÎÃ×¾ÜÐÏÝÈÌÉÆÕÃÏÐÀÃËËÙÃÌÁξËÆÕÃËÆÝÆÑÏоËÌÀÉÃËÆà ¿¾ÎÚÃÎÌÀ ÂÉÝ ÏÀÌ¿ÌÂËÌÁÌ ÆÊÍÌÎо ®¾ÅÎÃÖ¾ÃÐÏÝ ÐÌÉÚÈÌ оÎÆÒ˾Ý ž×Æо ÛÈÏÍÌÎо Æ ÆÊÍÌÎо v Ëà ¿ÌÉÃà   ÐÃÕÃËÆà ÉÃÐ ÍÌÏÉà ÀÏÐÑÍÉÃËÆÝ À  °¬ ÏÐξ˾ ÂÌÉÄ˾ ÌÐÊÃËÆÐÚÛÈÏÍÌÎÐËÙÃÍÌÖÉÆËÙ<> ÍÃÎÀÑÜÌÕÃÎÃÂÚÛÐÌ ȾϾÃÐÏÝÍÎÌÂÑÈÔÆÆÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾< >  ¾ÄËÙÊ ËÌ ÍÌȾ ʾÉÌ ξÅξ¿ÌоËËÙÊ ¾ÏÍÃÈÐÌÊ ÝÀ‹ ÉÝÜÐÏÝ ÀžÆÊÌÌÐËÌÖÃËÆÝ £ÀξÅÆÇÏÈÌÁÌ ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌ ÏÌÌ¿×ÃÏÐÀ¾ Æ  °¬   ξÊȾÓ £ÀΞŻÏ ÎÃÖ¾ÜÐÏÝ ž¾ÕÆ žÀÃÎÖÃËÆÝÀÍÌÉËÌÊÌ¿ØÃÊÃÏÌÁɾÖÃËÆÇÌÎÃÄÆÊÃÏÀ̋ ¿ÌÂËÌÇ ÐÌÎÁÌÀÉÆ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÃÂÆËÌÁÌ оÊÌÄÃËËÌÁÌ оÎÆÒ¾ÆÃÂÆËÌÇÏÆÏÐÃÊÙÊÃÎËÃоÎÆÒËÌÁÌÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÏÌÁɾÏÌÀ¾ËÆÝÍÌÅÆÔÆÇÁÌÏѾÎÏÐÀ‹ÕÉÃËÌÀÀÌÀžÆÊÌÌÐË̋ ÖÃËÆÝÓ Ï  °¬ ÏÌžËÆÝ Ì¿×ÃÇ оÊÌÄÃËËÌÇ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ÏÌ¿×ÃÇÏÆÏÐÃÊÌÇоÊÌÄÃËËÌÁÌÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝÆÃÂÆËÙÊ ÑÍξÀÉÃËÆÃÊоÊÌÄÃËËÙÊÆÏÉÑÄ¿¾ÊÆ ¢ÌÁÌÀÌÎÃÌ¿ÑՋ ÎÃÄÂÃËÆÆ£ÀΞŻÏÑÕ¾ÏÐÀÑÜЮÌÏÏÆÝ ŸÃɾÎÑÏÚ ¨¾Å¾ÓÏÐ¾Ë °¾ÂÄÆÈÆÏÐ¾Ë ¨ÙÎÁÙÅÏоË ­ÌÏÉÃÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬ÀÏÐξËÃÀ¾ÄËÌÏÌžÐÚÆÌÏы ×ÃÏÐÀÉÝÐÚ ÈÌËÔÃÍÔÆÜ Ïо¿ÆÉÚËÌÁÌ ξÅÀÆÐÆÝ ÈÌÐÌÎÌà ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÌÂËÆÊ ÆÅ ÑÏÉÌÀÆÇ ÕÉÃËÏÐÀ¾ À  °¬ ¡Î¾ÊÌÐËÌ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃʾÝ Æ ÑÏÍÃÖ˾Ý ÏÐξÐÃÁÆÝ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌ ξŋ ÀÆÐÆÝ ÁÌÏѾÎÏÐÀ¾ ÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐ ÃÁÌ ÀÃÏ Æ Å˾ÕÃËÆà À  °¬ ¨ÌËÔÃÍÔÆÝÍÃÎÃÓ̾®²ÈÑÏÐÌÇÕÆÀÌÊÑÆÏо¿ÆÉÚËÌÊÑξŋ ÀÆÐÆÜÑÐÀÃÎÄÂÃ˾­ÎÃÅÆÂÃËÐÌÊÀÁ­ÎÃÂÍÌɾÁ¾ÉÌÏÚ ÏÌžÐÚ‰¨ÌÂÃÈÏÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌξÅÀÆÐÆݙƉ«¾ÑÕËÙÃÌÏËÌÀÙ ÏÐξÐÃÁÆÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ®ÌÏÏÆƙ¬Â˾ÈÌÏÐξÐÃÁÆÝ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌξÅÀÆÐÆÝоÈÆËÿÙɾξÅξ¿Ìо˾¯ÃÇÕ¾ÏÌϋ ËÌÀËÙÃÍÌȾžÐÃÉÆ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÃÑÏÐÌÇÕÆÀÌÃξÅÀÆÐÆà ®ÌÏÏÆÆ ËÃÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜоÄÃξÅÀÆÀ¾Ü×ÆÊÏÝÏÐξ˾Ê   ξÅÀÆÐÙÓ ÏÐξ˾Ó ˾ÏÃÉÃËÆÝ ÊÌÄÃÐ ÍÎÌÈÌÎÊÆÐÚ ÏÐξËÑ À®ÌÏÏÆÆvv¥¾ÏÕÃÐÂÆÏ;ÎÆÐÃоÔÃË˾ ÐÌÍÉÆÀÌÆÏÃÉÚÓÌÅÐÃÓËÆÈÑÆÍÎÌÂÑÈÔÆÜÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ž ÍÌÏÉÃÂËÆà ÁÌÂÙ ÆÅ ËÃÁÌ ÀÙ¿ÙÉÌ ÑÄà ¿ÌÉÃà ÊÉΠÂÌÉÉÆÛоÐÃËÂÃËÔÆÝËÃÍÎÃÈξ׾ÃÐÏÝ   ®ÌÏÏÆÆ žÈÌË̾ÐÃÉÚÏÐÀÌÊ Ëà ÌÍÎÃÂÃÉÃ˾ ÏÆÏÐÃʾ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇ ÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ž­¨ Ëà ÍÎÌÀÌÂÆÐÏÝ ÍÌÏÐ̋ ÝË˾ÝÔÃËÌÀ¾ÝÍÌÉÆÐÆȾÀÌÐËÌÖÃËÆÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ Æ ʾÐÃÎƾÉÚË̋ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓ ÎÃÏÑÎÏÌÀ ÁÌÏы ¾ÎÏÐÀÃËËÌà ÏÐÆÊÑÉÆÎÌÀ¾ËÆà ÆËÀÃÏÐÆÔÆÇ À ž­¨ ÌÐÏÑÐϋ ÐÀÑÃÐ ʾÉÌ̿ξ׾ÃÐÏÝÀËÆʾËÆÃ˾ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÃξÅÀÆÐÆà ÏÃÉÚÏÈÆÓÐÃÎÎÆÐÌÎÆÇ»ÐÆÍÎÌ¿ÉÃÊÙËÃÎÃÖ¾ÜÐÏÝ ÓÌÐÝÆ ÌÕÃËÚ À¾ÄËÙ ÂÉÝ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌ ÍÌÉÌÄË ËÆÝ®ÌÏÏÆÆÀ °¬<>¯ÉÃÂÑÃÐÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚ ÕÐÌÀ¯¶žÆ£¯ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃÐÏÝ ÄÃÏÐÈÆÇ ÍÎÌÐÃÈÔÆÌËÆÅÊ ÏÌ¿ÏÐÀÃËËÌÁÌ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÐÌÄÃÀÎÃÊÝÆÓÍÌÉÆÐÆȾ˾ÍξÀÉÃ˾ ˾ÁÉÌ¿¾ÉÆžÔÆÜÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÕÐÌ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÐÌÎÊÌÅÆÐÍÎÌÔÃÏÏÙÃÁÌÏо¿ÆÉÚËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ ¾ÛÐÌÀ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝËÃÍÎÆÃÊÉÃÊÌÂÉÝ®ÌÏÏÆÆ   ¯¶ž ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ ÍÎ̋ ÂÑÈÔÆÆ ÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ ˾ ÓÌÅÝÇÏÐÀ ÕÐÌ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÑÜ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÚ ÏÐξËÙ  ÏÃÁÌ ¯¶ž ˾ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆà ÏÀÌÃÇ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ
99*

£°® ™w

ÐξÐÝÐ ¿ÌÉÃà ÊÉΠÂÌÉÉ ÆÅ ÈÌÐÌÎÙÓ ¿ÜÂÄÃЋ ËÙÃÏÎÃÂÏÐÀ¾ÆÕ¾ÏÐËÙÃÆËÀÃÏÐÆÔÆÆ<>µÆÏÐÙÇÂÌÓÌ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾¯¶ž˾ËÆÄÃξÏÓÌÂÌÀ¿ÜÂÄÃо ˾ËÃÁÌ ÕÐÌžÏоÀÉÝÃÐÏÐξËѾÈÐÆÀËÌÆÏȾÐÚÎÙËÈÆϿً о ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ °¾ÈÑÜ ÊÌÂÃÉÚ ÒÆ˾ËÏÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÍÙоÜÐÏÝ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÆÐÚÆÀ˾ÖÃÇÏÐξËà ËÌÛÐÌÍÌȾËÃÀÌÅÊÌÄËÌ ÍÌÏÈÌÉÚÈÑÑ ˾Ï Ïо¿ÆÉÚËÌ ÎÃËо¿ÃÉÚËÙÓ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇÊÃËÃèÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÙÊ ÏÃÉÚÏÈÌà ÓÌÅÝÇÏÐÀÌ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÐÌÁ¾ ÈÌÁ¾ ÎÃËо¿ÃÉÚËÙÓ ÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ¿ÌÉÚÖÃ<> ˾ÖÃÇÏÐξËÃÁÌÏѾÎÏÐÀÃË˾ÝÍÌÂÂÃÎÄȾÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÏÁÑÊÃËÚÖÆɾÏÚÀξž ¾ÐÃÈÑ×ÆÇÂÌÉÁ ÀξÅÀÙÖÃÃÄÃÁÌÂËÌÇÁÌÏÍÌÂÂÃÎÄÈƉ¡ÌÏѾÎÏÐÀÃË˾Ý ÍÎÌÁξÊʾξÅÀÆÐÆÝÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÆÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÎÙËÈÌÀÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÏÙÎÚÝÆÍÎÌÂ̋ ÀÌÉÚÏÐÀÆÝ˾vÁÁ™ËÃÀÙÍÌÉËÃ˾¨¾ÈÏÉÃÂÑÃÐÆÅ ÂÌÈɾ¾ŸÌÎÆϾ¡ÎÙÅÉÌÀ¾˾ÏØÃÅÂÃ;ÎÐÆƉ£ÂÆ˾Ý®Ìϋ ÏÆݙ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÞ­¨ÊÌÄÃоÀ¾ÐÚ  ­¬Â˾ÈÌÆÅ ÍÎÆËÝÐÙÓžÈÌËÌÀ ÍÌÏоËÌÀÉÃËÆǭξÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾ ÑȾÅÌÀ­ÎÃÅÆÂÃËоËÆÌÂÆËËÃÀÙÍÌÉËÃË¡ÉÌ¿¾ÉÆžÔÆÝÍÎ̋ ÆÏÓÌÂÆÐÐÌÉÚÈÌÀÅÃÎËÌÀÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀà ÈÌÐÌÎÌÃÍÌÉËÌÏÐÚÜ ˾ÓÌÂÆÐÏÝÀÕ¾ÏÐËÙÓÎÑȾÓÆÁÂÃÂÌÊÆËÆÎÑÜÐÖÃÏÐÚžÎы ¿ÃÄËÙÓÒÆÎÊ (MFODPSF #VOHF $BSHJMM -POJT%SFZGVT 8+ (SBJOH /JEFSB Æ ˾ÖÆÓ ÛÈÏÍÌÎÐÃξ žÁÎÆÈÌ ®¾ÅÁÑÉÝÇ ¼Á®ÌÏÏÆÆ žÏÐÌË ¥ÂÃÏÚÏÉÃÂÑÃÐÌÐÊÃÐÆÐÚÆËÐÃÎÃÏËÑÜ žÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÚÏÍÌÁ˾ÀËÑÐÎÃËËÃÊÎÙËÈà ÔÃËÙ ˾ ËÃÒÐÚ Æ ÅÃÎËÌ ÆÅÊÃËÝÉÆÏÚ ÏÆËÓÎÌËËÌ   Á ¿¾ÎÎÃÉÚËÃÒÐÆÏÐÌÆÉÂÌÉÉÆÐÍÖÃËÆÔÙvÂÌÉÉ ÀÁvÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌÆÂÌÉÉ  ÍÌÏÉÃÂËÆÃÁ̾ÎÃÅÈ̾ÈÐÆÀÆÅÆÎÌÀ¾ÉÏÝÍÎÌÔÃÏÏÏÈÑÍÈÆ ÆÊÍÌÎÐËÙÊÆÈÌÊ;ËÆÝÊÆ˾ÖÆÓÛÉÃÀ¾ÐÌÎÌÀÆÅÃÎËÌÍÃÎË ξ¿¾ÐÙÀ¾Ü×ÆÓÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ±˾ÖÆÓ˾ƿÌÉÃÃÈÎÑÍËÙÓ ÅÃÎËÌÀÙÓÈÌÊ;ËÆÇÊÌ×ËÌÏÐÆÓξËÃËÆÝÅÃÎ˾ÊÉËÐ ÆÀ ËÆÓ¿ÌÉÚÖÃÂÌÉÝÆËÌÏÐξËËÙÓÈÌÊ;ËÆǦÓÂÌÉÝÀÛȋ ÏÍÌÎÐÃÎÌÏÏÆÇÏÈÌÁÌÅÃÎ˾ÀÙÎÌÏɾÂÌ ÌÅξÏоÃÐÆʋ ÍÌÎОÎÑ¿ÃÄËÙÓÅÃÎ˾ÆÏÃÊÝËÎÙËȾÏÃÊÝËÀ®ÌÏÏÆÆ vžÎÑ¿ÃÄËÙà Í̾ÀÉÝÜ×¾ÝÆÓÕ¾ÏÐÚËÃξÇÌËÆÎÌÀ¾ËËÙà <> ÐÌÄÃÀÎÃÊÝÊÙÆÊÃÃÊÁÎÌʾÂËÑÜÈÌÉÉÃÈÔÆÜÏÃÊÝË  ¦® ÈÌÐÌÎÑÜžÎÑ¿ÃÄËÙÃÛÈÏÍÃÎÐÙÌÔÃËÆÉÆÀÐÎÉËÂÌÉÉ ¾оÈÄÿÌÉÚÖÌÃÕÆÏÉÌÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÙÓÈÌÉÉÃÈÔÆÇ ÈÌÐÌÎÙà ËÃÏÆÏÐÃʾÐÆÅÆÎÌÀ¾ËÙÀÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÊʾÏÖо¿Ã­ÎÌÆŋ ÀÌÂÏÐÀÌ˾ƿÌÉÃÃÍÌÐÎÿÉÝÃÊÌÇÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎ̋ ÂÑÈÔÆÆvÍÉÌÂÌÀÆÌÀÌ×ÃÇv˾ÓÌÂÆÐÏÝÀÉÆÕËÙÓÍÌÂÏÌ¿ËÙÓ ¾оÈÄÃÀÊÃÉÈÆÓÆÏÎÃÂËÆÓÒÃÎÊÃÎÏÈÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó ÊÃÏÐà ÌËÆÀÙξ×ÆÀ¾ÜÐȾÎÐÌÒÃÉÝ ÌÈÌÉÌÌÀÌ×ÃÇ ¿ÌÉÃà ÍÉÌÂÌÀÆÝÁÌ ËÌËÆȾÈÌÇÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇÍÌÂÂÃÎÄÈÆ Ëà ÍÌÉÑÕ¾ÜÐ   ÐÌ Äà ÀÎÃÊÝ ¿ÌÉÃà ÍÌÐÎÿÉÝÃÊÙÓ À ÏÐξËÃÌÀÌ×ÃÇÆÒÎÑÈÐÌÀÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÐÏÝ<> ŸÌÉÚÖÌà Å˾ÕÃËÆà ÂÉÝ ÑÏÍÃÖËÌÁÌ ÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÏÐξËÙÀ °¬ÆÊÃÃÐξÅÀÆÐÆÃ˾ÑÈÆ ÑÏÍÃÓÆÈÌÐÌÎÌÇÆÏÍÌÉڋ ÅÑÜÐÏÝÀÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÊÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃ¥ÂÃÏÚ˾־ ÏÐξ˾Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÌÐÏоÃа¾È ˾ÂÌÉܯ¶žÀÌ¿ØÃÊà ÎÙËȾ˾ÑÈÌÃÊÈÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ £¯v ½ÍÌËÆÆ v  ¨ÆоÝ v  ¾ ®ÌÏÏÆÆ v  «¾ «¦¬¨® À ¯¶ž ½ÍÌËÆÆ ¨«®ÐξÐÝÐÌÐÍÎÆ¿ÙÉÆ À®ÌÏÏÆÆv ªÆÎÌÀÌÇ ÎÙËÌÈ ÀÙÏÌÈÆÓ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ À ÐÕ Æ ÏÃÉÚÏÈÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÌÔÃËÆÀ¾ÃÐÏÝÀÐÎÉËÂÌÉÉ ÁÂﶞÆÊÃÜÐ ½ÍÌËÆÝv ²®¡v ®ÌÏÏÆÝv ®ÌÏÏÆÆ ξ¿ÌоÃÐ ÀÏÃÓ ÑÕÃËÙÓ ÊÆξ ¾ ÎÙËÌÕËÌÁÌ ÍÎÌÂÑÈо ÏÌžÃÐÏÝÊÃËÃàÍÎÌÐÆÀÌÀÃÏÍÎÆÀÃÂÃʾËËÙÃÏÐξË £¯vÕÉÃËÌÀ °¬ ÁÂÞÍÌÏÉÃÂËÆÃÉÃÐÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÒÆÎÊ À ÏÃÉÚÏÈÌÊ ÓÌÅÝÇÏÐÀà ÀÙÍÑÏȾÜ×ÆÓ ˾ÑÈÌÃÊÈÑÜ ÍÎ̋ ÂÑÈÔÆÜ ÑÀÃÉÆÕÆÉÌÏÚÀξÅ ÛÐÆÓÏÐξ˾Ó˾ÑÈÌÃÊÈÌà ÐÌÀ¾ÎËÌÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀÃÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐ ÂÌ¿ÜÂÄÃо<> ®ÌÏÏÆÆÒÆ˾ËÏÆÎÌÀ¾ËÆÃÏÃÉÚÏÈÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ˾ÑÈÆ˾ÊËÌÁÌÓÑÄà ÕÃÊÀξÅÀÆÐÙÓÏÐξ˾Ó   ¿ÌÉÚÖÃÇ ÊÃÎà ÛÐÌ ÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐ Æ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÚËÌÏÐÚ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÕÐÌÀÏÀÌÜÌÕÃÎÃÂÚ ÀÉÆÝÃÐ ˾ ξÅÊÃÎ ÆÊÍÌÎо ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ Æ ÛÈÏÍÌÎо ÏÌ¿ÏÐÀÃËËÌÇÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ­Ì¾ËËÙʲÃÂÃξÉÚËÌÇоÊÌÄÃËËÌÇÏÉÑÄ¿ÙžÁ ÆÊÍÌÎÐÑÀÃÉÆÕÆÉÏÝÂÌ ÊÉÎÂÂÌÉÉÍÌÏξÀËÃËÆÜÏ Á v  ÊÉΠÂÌÉÉ »ÐÌÊÑ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐ ÍÌËƋ ÄÃËÆÃÀÀÌÅËÙÓоÊÌÄÃËËÙÓÍÌÖÉÆËÀÁÂÌÑÎÌÀËÝ ÍÎÃÂÑÏÊÌÐÎÃËËÌÁÌÌ¿ÝžÐÃÉÚÏÐÀ¾ÊÆ®ÌÏÏÆÆÀ °¬ÂÌ ÀÌÏËÌÀËÙÓоÎÆÒËÙÓÉÆËÆÝÓ«¾¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀÌÆÊÍÌÎÐÆÎы ÃÊÙÓÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÍÆ×ÃÀÌÁÌÏÙÎÚÝÆÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ÍÆоËÆÝÍÌÖÉÆËÙÏËÆÅÆÉÆÏÚ˾v<>®ÌÏÏÆÝÂÌÏÆÓ ÍÌÎËÆξÅÑËÃÀÌÏÍÌÉÚÅÌÀ¾É¾ÏÚξÅÎÃÖÃËËÙʯÌÁɾÖÃËƋ ÃÊÍÌž×ÆÐËÙÊÊÃξÊÍÌÀÙÖÃËÆÃÊÍÌÖÉÆËÆÈÀÌÐ ÃÏÉÆ ÆÊÍÌÎÐ˾ËÌÏÆÐÑ×ÃοÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÊÑÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÜ ­Ì ¾ËËÙÊ ¾È¾ÂÃÊÆȾ   ªÆÉÌÏÃÎÂÌÀ¾ ®ÌÏÏÆÝ ÏÃÇÕ¾Ï ÃÄÃÁÌÂËÌžÀÌÅÆÐÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ˾ ÊÉÎÂÂÌÉÉ<>  ÂÌÈɾÂêÆËÏÃÉÚÓÌž®ÌÏÏÆÆÂÉݭξÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾ÏÐξËÙ ÍÎÌÁËÌÅÆÎÑÃÐÏÝ ξÅÌÎÃËÆà ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ Æŋž ÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬ ÀÐÕÀÏÆÉÑÏËÆÄÃËÆÝÆÊÍÌÎÐËÙÓÍÌÖÉÆË ˾ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÃÏÙÎÚÃÆÍÎÌÂÑÈÐÙÍÆоËÆÝ<>  Ì¿×ÃÊ ÐÃÊÍÙÎÌÏоÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÊÌÁÌÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ ÀξžÀÙÖà ÕÃÊÐÃÊÍÙÎÌÏоÏÌ¿ÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂϋ ÐÀ¾±ÕÃËÙÃÍÌÂÏÕÆоÉÆ ÕÐÌÍÌÏÉÃÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬ž­¨ ¿ÑÂÃÐ ÐÃÎÝÐÚ ÊÉΠÂÌÉÉ ÃÄÃÁÌÂËÌ ¾ Ì¿×Æà ÍÌÐÃÎÆ ÂÌ Á ÏÌÏоÀÝÐ ÐÎÉË ÎÑ¿ ­Ì ÏÉÌÀ¾Ê ÀÆÔËÍÎÃÅƋ ÂÃËо ¦ ±Ö¾ÕÃÀ¾ ÀÏÐÑÍÉÃËÆà ®ÌÏÏÆÆ À  °¬ ÍÎÆÀÃÂÃÐ È ÏËÆÄÃËÆÜ Ãà ÂÌÉÆ À ÊÆÎÌÀÌÊ ÛÈÏÍÌÎÐà ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ ÆÑÀÃÉÆÕÃËÆÜÆÊÍÌÎоÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ˾ ÊÉÎÂÂÌÉÉ žË¾ÉÆÐÆÈÆ ÏÕÆоÜÐ <> ÕÐÌ ÍÎÆÏÌÃÂÆËÃËÆà ®ÌÏÏÆÆ È  °¬ ËÃÏËÆÅÆÐÐÃÊÍÙÎÌÏоÆÊÍÌÎоËÆÄÞÏÕÃÐÍÌÉËÌÁÌ ÌÐÈÎÙÐÆÝ ÎÌÏÏÆÇÏÈÌÁÌ ÎÙËȾ ÂÉÝ ÂÃÖÃÀÌÁÌ ÈÆоÇÏÈÌÁÌ Æ ÏÑ¿ÏÆÂÆÎÌÀ¾ËËÌÁÌÃÀÎÌÍÃÇÏÈÌÁÌÐÌÀ¾Î¾ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÇ ÛÈÌËÌÊÆÈÃÑÄÞÈÎÃÍÆɾÏÚÂÌÉÝÍÎÌÂÑÈÔÆÆÆËÌÏÐξËËÙÓ ÈÌÎÍÌξÔÆÇvÎÙËȾÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÙÓÐÌÀ¾ÎÌÀÆ ÊÃÂÆȾÊÃËÐÌÀ ®¾ÅÀÆÐÙà ÏÐξËًÕÉÃËÙ  °¬ ¿ÌÎÜÐÏÝ ž ÏÌÓξËÃËÆà ξÔÆÌ˾ÉÚËÌÁÌÎÙËȾ«¾ÍÎÆÊÃÎ ½ÍÌËÆÝÂÌ¿ÆɾÏÚ ÕÐÌ¿Ù ÂÉÝËÃÃÎÆÏÆÊÌÉÌÈÌÆÏÈÉÜÕÆÉÆÆÅÏÆÏÐÃÊÙÊÃÎÍÌÉƿË ξÉÆžÔÆÆÎÙËȾ ­ÌÏÉÃÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬ËÃÂÌÏоÐÌÕËÙÊÆÐÃÊ;ÊÆξÅÀƋ À¾ÃÐÏÝÛÈÏÍÌÎÐÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓÐÌÀ¾ÎÌÀÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ °¾È ÛÈÏÍÌÎÐÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆÏÐξˋÕÉË ËÌÀ °¬ÏÌÏоÀÉÝÃÐÂÌÓÌÂÌÀ¿ÜÂÄÃо À®ÌÏÏÆÆv ¬ÏËÌÀËÙÊ ÛÈÏÍÌÎÐËÙÊ ÐÌÀ¾ÎÌÊ Ñ ˾Ï ÍÎÌÂÌÉľÃÐ ÌÏо‹ À¾ÐÚÏÝÅÃÎËÌ«ÌÆÅÂÃÏÚ ȾÈÑÄÃÌÐÊÃÕ¾ÉÌÏÚ ÁÌÏѾÎÏÐÀÌ ÊÌÄÃÐÏɾ¿ÌÀÉÆÝÐÚ˾ξÅÀÆÐÆÃÅÃÎËÌÀÌÁÌÎÙËȾ ³ÌÎÌÖÆÊ ÛÈÏÍÌÎÐËÙÊ ÍÌÐÃËÔƾÉÌÊ ˾ÎÝÂÑ Ï ÅÃÎËÌÊ ÍÖÃËÆÔÙ̿ɾ¾ÃÐÍÎÌÆÅÀÌÂÆÊÙÇ˾ÖÃÇÏÐξËÌÇÎÆÏ ÓÌÐÝ ÀÏÐÑÍÉÃËÆà À  °¬ ¿ÑÂÃÐ ÏÌÍÎÌÀÌľÐÚÏÝ ÏËÆÄÃËÆÃÊ ÏÑ¿‹ ÏÆÂÆÇ Æ оÎÆÒËÌÇ ÍÌÂÂÃÎÄÈÌÇ ÛÈÏÍÌÎо ÀÙξ×ÆÀ¾ÃÊÌÁÌ ÎÆϾ¬Â˾ÈÌÅÂÃÏÚ˾ÂÌ¿ÌÉÃÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚ ÏÑ¿ÏÆÂÆÆ ξÅÎÃÖÃËËÙÉÅÃÉÃËÌÇÈÌÎÅÆËÌǙ ÍÎÃÂÑÏÊÌЋ ÎÃËËÙïÌÁɾÖÃËÆÃÊÍÌÏÃÉÚÏÈÌÊÑÓÌÅÝÇÏÐÀÑ ÎþÉÆžÔÆÆ ÏÑ¿ÏÆÂÆljÅÃÉÃËÌÇÈÌÎÅÆËٙξÅÎÃÖ¾ÃÐÏÝËÃÌÁξËÆÕÆÀ¾ÐÚ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌà ÒÆ˾ËÏÆÎÌÀ¾ËÆà ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇÍÌž×ÆÐÃξÏÐÃËÆÇÌпÌÉÃŋ ËÃÇ ÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÆÏÌÎËÝÈÌÀ ÑÏÉÑÁÍÌÍÎÌÂÀÆÄÃËÆÜÅÃÎ˾ ˾ ÎÙËÌÈ ÀÙÍɾÐÙ ÍÌ ÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÙÊ ÍÎÌÁξÊʾÊ ÍÌÂÂË ÎÄÈÆ ξÅÀÆÐÆÝ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ­Ì ÌÔÃËÈà ¾Ë¾ÉÆÐÆÈÌÀ ÅÃÎËÌÀÌÁÌ ÎÙËȾ À ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ ÏÑ¿ÏÆÂÆÝÊƉÅÃÉÃËÌÇÈÌÎÅÆËٙÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÏÝÌ¿×ÃÇ ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÇ ÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÎÆϾ À ®ÌÏÏÆÆ ­ÌÂÂÃÎÄȾ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÁÌ ÎÆÏÌÀÌÂÏÐÀ¾ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃÐÏÝ ÍÌξÅÂÃɾÊÛÉÆÐËÌÃÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀÌ ÏÐξÓÌÀ¾ËÆÃÑÎÌÄ¾Ý ÏÑ¿ÏÆÂÆÎÌÀ¾ËÆà ÍÎÆÌ¿ÎÃÐÃËÆÝ ÊÆËÃξÉÚËÙÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ Æ ¡¯ª ÏÑ¿ÏÆÂÆÎÌÀ¾ËÆÞÐξÐ˾ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙÃξ¿ÌÐÙ ¯ ÍÌ Á Ì¿ØÃÊÙ ÆÊÍÌÎо ÎÆϾ ÑÊÃËÚÖÆÉÆÏÚ À ξžÆÏÌÏоÀÉÝÜÐÐÙÏРÌÏËÌÀËÌÊÆÊÍÌÎÐƋ ÎÑÜÐÏÝÂÉÆËËÌÅÃÎËÙÇÆÏÎÃÂËÃÅÃÎËÙÇÎÆÏ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÈÌÐÌÎÌÁÌÀÏÐξËÃξÏÐÃЫ¾Æ¿ÌÉÚÖÆÇÌ¿ØÃÊÎÆϾÆÊÍÌ΋ ÐÆÎÑÃÐÏÝ ÆÅ  ÚÃÐ˾ʾ °¾Æɾ˾ ­¾ÈÆÏо˾ »ÐÆ ÏÐξËÙ ÝÀÉÝÜÐÏÝ ÕÉÃ˾ÊÆ  °¬ Æ ÎÃÁɾÊÃËÐÆÎÌÀ¾ËÆà ÆÊÍÌÎо ÍÎÌÀÌÂÆÐÏÝÍÌÍξÀÆɾÊÐÌÎÁÌÀÌÇÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆ ÀÕ¾ÏÐËÌÏÐÆ ÍÎÆËÔÆ;Ê˾ƿÌÉÚÖÃÁ̿ɾÁÌÍÎÆÝÐÏÐÀÌÀ¾ËÆÝÆÍÎÆËÔÆ;Ëà ÂÆÏÈÎÆÊÆ˾ÔÆÆ»ÐÌ˾ÈɾÂÙÀ¾ÃÐ˾ÏÐξËÑÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙà ̿ݞÐÃÉÚÏÐÀ¾˾ÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÊÙÇÎÆÏ ÀÐÕξÅÎÃÖÃËÆà ÆÊÍÌÎо¡ª‹ÎÆϾÆÍÎÌÂÑÈÐÌÀÃÁÌÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

­ÌÌÔÃËÈÃÆÏÍÌÉËÆÐÃÉÚËÌÁÌÂÆÎÃÈÐÌξ¼ÄËÌÁÌÎÆÏÌÀÌÁÌ ÏÌÜžª®¾ÂÕÃËÈÌ ÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚ˾ÌÐÃÕÃÏÐÀÃˋ ËÌÊ ÎÙËÈà ÆÊÍÌÎÐËÌÁÌ ÂÉÆËËÌÅÃÎËÌÁÌ ÎÆϾ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌ ÑÀÃÉÆÕÆÐÏÝ»ÐÌÊÌÄÃÐÍÎÆÀÃÏÐÆÈ;ÂÃËÆÜÔÃË˾ÌÐÃÕÃÏЋ ÀÃËËÙÇÎÆÏ˾ÀÃÉÆÕÆËÑÏËÆÄÃËÆÝÆÊÍÌÎÐËÌÇÍÌÖÉÆËÙ Ðà ˾vÎѿЭÎÌÁËÌÅÆÎÑÃÊÙÃÃÄÃÁÌÂËÙÃÍÌÐÃÎÆ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÁÌ ÎÆÏÌÀÌÂÏÐÀ¾ ÊÌÁÑÐ ¿ÙÐÚ ÌÔÃËÃËÙ ÌÐ  ÊÉÎÂÎÑ¿ÀÁÂÌ ÊÉÎÂÎÑ¿˾ÕÆ˾ÝÏÁ¦Ê ÍÎÃÂɾÁ¾ÜÐÏÝ ÊÃÎÙ ÍÎÝÊÌÇ ÁÌÏÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ÎÆÏÌÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÌÁÃÈоÎËÙÃÏÑ¿ÏÆÂÆÆÂÉÝÈÌÊÍÃËϾÔÆÆÍÎÝÊÙÓÍÌÐÃÎÚÎƋ ÏÌÀÌÇÌÐξÏÉÆÌÐÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬ÏÑ¿ÏÆÂÆÎÌÀ¾ËÆÞÐξÐ˾ ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙÃξ¿ÌÐÙÑÏÈÌÎÃËËÌÃξÅÀÆÐÆÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÂÉÆËËÌÅÃÎËÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÎÆϾ ÍÎÌ;Á¾Ë¾ ÍÌÐÎÿÉÃËÆÝ ÌÐË ÕÃÏÐÀÃËËÌÁÌÎÆϾÆÍÎÌÂÀÆÄÃËÆÃÃÁÌ˾ÀÌÅÊÌÄËÌ¿ÌÉÃà ÖÆÎÌÈÆÇÀËÑÐÎÃËËÆÇÆÀËÃÖËÆÇÎÙËÈÆÅÃÎ˾ ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝÀÏÃÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃÊÙÃÆÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÊÙÃÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝ ÍÌ ÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆÜ ÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÎÆÏÌÀÌÂÏÐÀ¾ À ®ÌÏÏÆÆ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜÐ ËÌÎʾÊ Æ ÍξÀÆɾÊ  °¬ ¬Â˾ÈÌ ÍÌÂÎÌ¿ËÙǾ˾ÉÆÅÀÏÃÓ¾ÏÍÃÈÐÌÀÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÁÌÎÆÏÌÀÌÂϋ ÐÀ¾ÀÍɾËÃÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÝÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊ °¬Ã×ÃÄÂÃÐÏÀÌÃÁÌ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÃËÆÝ   ÍÃÎÀÑÜ ÌÕÃÎÃÂÚ À ËÃÊ ÂÌÉÄËÙ ¿ÙÐÚ ξÏÏÊÌÐÎÃËÙÀÌÍÎÌÏÙÍξÀÆÉÆÍÎÌÔÃÂÑÎÑÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÏÍÌÎÌÀ ¾ËÐÆÂÃÊÍÆËÁÌÀÙÇÈÌÂÃÈÏ ÏÌÁɾÖÃËÆÃÍÌÐÌÎÁÌÀÙÊ ¾ÏÍÃÈоÊ ÍξÀ ÆËÐÃÉÉÃÈÐѾÉÚËÌÇ ÏÌ¿ÏÐÀÃËËÌÏÐÆ ­ÌÏÉË ËÃÃÌÏÌ¿ÃËËÌÀ¾ÄËÌ ÐÈÍÎÌÆÅÌÖÉÌÎÃÅÈÌÃÑÄÃÏÐÌÕÃËÆà ÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÓϾËÈÔÆÇžÌÒÆÔƾÉÚËÌËÃξÅÎÃÖÃËËÌÃÆϋ ÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÏÌÎÐÌÀ ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÌÁÌʾÐÃÎƾɾ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÓξËÃËÆÝÅÃÎ˾ÆÃÁÌÎþÉÆžÔÆÆ ¯ÉÃÂÑÃÐ ÑȾžÐÚ ÕÐÌ ˾ξÏоÃÐ ÑÎÌÀÃËÚ ÍÎÃÀÙÖÃËÆÝ ÑÎÌľÇËÌÏÐÆÅÃÎËÌÀÙÓÀÏÐξ˾Ó£¯ ¯¶ž˾®ÌÏÏÆÃÇvÀ ÏÎÃÂËÃÊ˾ ÐÁ¾ÆÈÌËÈÑÎÃËÐËÙÃÍÌÅÆÔÆÆÏÐξËÙÌÏɾ‹ ¿ÃÀ¾ÜРÔÃÉÌÊÛÈÏÍÌÎÐÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ®ÌÏÏÆÆ ÏÌÏоÀÉÝÃÐ  ÊÉΠÂÌÉÉ ÐÌÁ¾ ȾÈ ±ÈξÆËÙ v ÊÉÎÂÂÌÉÉ»ÈÏÍÌÎÐÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆÆů¶žÀ ®ÌÏÏÆÜÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÊÉÎÂÂÌÉÉ ÆÅ£¯vÊÉÎÂÂÌÉÉ ®¾ÅÀÆÐÆÜÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÁÌÛÈÏÍÌÎоÏÃÎÚÃÅËÌÍÎÃÍÝÐÏÐÀы ÜÐÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÿ¾ÎÚÃÎÙÀÐÌÎÁÌÀÉÃvÌÂËÆÊÆÅÀ¾ÄËÃÇÖÆÓ ÝÀÉÝÃÐÏÝ Á¾ÎÊÌËÆžÔÆÝ Ïо˾ÎÐÌÀ   ®ÌÏÏÆÆ ÍÎÆÊÃÎËÌ ÐÙÏ Ïо˾ÎÐÌÀ   ÍÌÏÉÃÂËÃà ÀÎÃÊÝ ÍÌÉÌÄÃËÆÃ Ï ÆÓ Á¾ÎÊÌËÆžÔÆÃÇ Ï žÎÑ¿ÃÄËÙÊÆ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ÑÉÑÕÖÆÉÌÏÚ À ÏÀÝÅÆ Ï ξÅξ¿ÌÐÈÌÇ °ÃÓËÆÕÃÏÈÆÓ ÎÃÁɾÊÃËÐÌÀ ˾ ÀÏà ÀÆÂÙÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÍÆ×ÃÀÌÁÌÏÙÎÚÝÆÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ÍÆоËÆÝ< >¡¾ÎÊÌËÆžÔÆÜÏо˾ÎÐÌÀÀ¿ÌÉÚÖÃÇ ÏÐÃÍÃËÆ žÐÎÑÂËÝÃÐ ÐÌ ÕÐÌ ˾ÍÎÆÊÃÎ À £¯ ËÃÐ ÃÂÆËÌÇ ÏÆÏÐÃÊÙÅÃÎËÌÀÙÓÏо˾ÎÐÌÀ ¾ÏÆÏÐÃʾÏо˾ÎÐÆžÔÆÆ ÅÃÎ˾À¯¶žÕÎÃÅÀÙÕ¾ÇËÌÏÉÌÄ˾¢¾Æ ÀÌ¿×ÃÊ Á¾ÎÊ̋ ËÆžÔÆÝ Ïо˾ÎÐÌÀ v ÀÃ×Ú ËÿɾÁ̾Î˾Ý Æ À ÍÎÆËÔÆÍà ËÃÀÌÅÊÌÄË¾Ý ÐÈÀ¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀÃÏÐξËÏо˾ÎÐÙÌÍÎË ÂÃÉÝÜÐÏÝξÅËÙÊÆÊÃÐ̾ÊÆ­ÌÛÐÌÊÑÕ¾ÏÐÌÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝ оÈÌÃÍÌËÝÐÆÃÏÎÃÂËÃÃȾÕÃÏÐÀÌÍÎÌÂÑÈо¯ÕÆоÃÐÏÝ ÕÐÌ À®ÌÏÏÆÆÑÎÌÀÃËÚÁ¾ÎÊÌËÆžÔÆÆ˾ÔÆÌ˾ÉÚËÙÓÏо˾ÎÐÌÀ Ï  °¬ v    ®ÌÏÏÆÆ ÍÌȾ ËÃÐ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇ ÍÎ̋ ÁξÊÊÙ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ÍÆ×ÃÀÙÓ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ÆÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÇÏÆÏÐÃÊÙÈÌËÐÎÌÉÝ ÓÌÐÝÛÐÌÊÑÀ¿ÌÉÚÖÌÇ ÏÐÃÍÃËÆ ÍÌÊÌÁ¾ÃÐ ÍÎÆËÝÐÆà ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓ ÎÃÁɾÊÃËÐÌÀ   ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÆÂÃÐξÅξ¿ÌÐȾÁ¾ÎÊÌËÆÅÆÎÌÀ¾ËËÙÓÆ ÏÌÀÊÃÏÐËÙÓÏо˾ÎÐÌÀ ÎÃÁɾÊÃËÐÌÀÆÍÎÌÔÃÂÑÎÌÔÃËÈÆ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÝÐÌÀ¾ÎÌÀÏÐξˋÕÉÃËÌÀ °¬ ÐÌÄÃÀÎÃÊÝËà ÏÐÌÆО¿ÙÀ¾ÐÚ ÕÐÌÍÃÎÃÓÌÂ˾ÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÃÏо˾ÎÐÙ ÊÌÄÃÐÍÎÆÀÃÏÐÆÈžÓÀ¾ÐÑ˾ÖÆÓÎÙËÈÌÀ°«¨ ¬ÏÌ¿Ìà Å˾ÕÃËÆà ÆÊÃÃÐ ÈÌËÐÎÌÉÚ Æ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆà ¿Ã‹ ÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÊÙÓ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ¥ÂÃÏÚ ξÅÉÆÕÆà ÊÃÄÂÑ®ÌÏÏÆÃÇÆÂÎÑÁÆÊÆÕÉÃ˾ÊÆ °¬ÊÌÄÃпÙÐÚÌÕÃËÚ ¿ÌÉÚÖÆÊ«¾ÍÎÆÊÃÎ ÃÏÉÆÑ˾ÏÐÎÿÑÃÐÏÝÌ¿ÝžÐÃÉÚËÌà ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÏÌÂÃÎľËÆÝÀÍÆ×ÃÀÙÓÍÎÌÂÑÈоÓÌÏоÐÈÌÀ ÍÃÏÐÆÔÆÂÌÀÆÊÆÈÌÐÌÈÏÆËÌÀ ÐÌÑËÆÓÛÐÌÂÃɾÃÐÏÝÐÌÉÚÈÌ ÍÌÏÍÃÔƾÉÚËÌÊÑžÍÎÌÏÑÍÌÈÑ;ÐÃÉݬÂ˾ÈÌÀÌ¿×ÃÊ ÀÌÀÏÃÓÏÐξ˾ӋÕÉÃ˾Ó °¬¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÊÙÓ ÐÌÀ¾ÎÌÀÑÂÃÉÝÃÐÏÝ¿ÌÉÚÖÌÃÀËÆʾËÆíÎÆÊÃÎÌÊÊÌÁÑÐ ÏÉÑÄÆÐÚ¯¶ž °¾È ¯¶ž ÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÐ ÌÈÌÉÌ ÊÉË ˾ÆÊÃËÌÀ¾ËÆÇ ξÅÉÆÕËÙÓÍÎÌÂÑÈÐÌÀ¯ÌžËÍÌÉËÙÇ¿¾ËȾËËÙÓÍÌ¿ÃÅ̋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

;ÏËÌÏÐÆÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÊÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ¢ÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÌÍÌ‹ ÁÌÐÌÀÉÃËÌ¿ÌÉÃÃËÌÀÙÓÆËÏÍÃÈÐÌÎÌÀÍÌ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ÍÆ×ÃÀÙÓÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ¯¶ž˾ÔÆÌ˾ÉÚËÙÊÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ÌÐÀÃÕ¾ÜÐ ¿ÌÉÃà ÍÆ×ÃÀÙÓ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ªÆËÆÏÐÃÎÏÐÀÌÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÏÐξËÙÐÃÏËÌÏÌÐÎÑÂËƋ Õ¾ÃÐÏÈÎÑÍËÙÊÆÍÎÌÂÑÈÐÌÀÙÊÆÈÌÊ;ËÆÝÊÆÀÌÀÏÃÓÖооÓ ÍÌ ÉÆËÆÆ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ Æ ȾÕÃÏÐÀ¾ ÍÆ×ÃÀÙÓ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀ<>¢ÉÝÀÏÃÓÏÐξ˯ÌÁɾÖÃËÆÃÍÌϾËÆоÎËÙÊ ÆÒÆÐÌϾËÆоÎËÙÊÊÃξÊÂÌÍÑÏȾÃÐÑÏоËÌÀÉÃËÆÿÌÉÃà ÀÙÏÌÈÌÁÌ ÑÎÌÀËÝ ž×ÆÐÙ ˾ÔÆÌ˾ÉÚËÌÁÌ Ïо˾Îо ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜÏÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÊÆÍÎÆÑÏÉÌÀÆÆÂÌÏоÐÌÕËÙÓ Ì¿ÌÏËÌÀ¾ËÆÇ ÆÉÆ ÃÏÉÆ ÏÆÐѾÔÆÝ ÐÎÿÑÃÐ ÀÀÃÂÃËÆÝ ÊÃÎ ÍÎÃÂÌÏÐÌÎÌÄËÌÏÐÆ ¨ ÏÌľÉÃËÆÜ À ®ÌÏÏÆÆ ÍÌȾ ËÃÐ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇ ÍÎÌÁξÊÊÙ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ÍÆ×ÃÀÙÓ ÔÃÍÃÇ Æ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÇ ÏÆÏÐÃÊÙ Ãà ÈÌËÐÎÌÉÝ    ÃÐÓÌÊ¥¾ÀÃÐÃÃÏÐÚÀÌÍÎÌω£ÏÉÆÏÌÉÚÍÌÐÃÎÝÃÐÏÀÌÜÏÆÉÑ ÕÐÌÏÂÃɾÃÐÃÃÏÌÉÃËÌÇ ™¯ÃÁÌÂËÝÌËÊÌÄÃÐÅÀÑÕ¾ÐÚоÈ ÕÐÌÏоËÃÐÏÕÃÉÌÀÃÈÌÊ ÃÏÉÆÃÁÌÍÆ×¾ÍÌÐÃÎÝÃÐÏÀÌÜÏÆÉÑ v¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÑÜÍÌÉËÌÔÃËËÌÏÐÚÆ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÚ  ®ÌÏÏÆÆËÃÀÙξ¿ÌоËÌÃÂÆËÌÇÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇÐÌÕÈÆ ÅÎÃËÆÝ ˾ ÀÙÁÌÂÙ Æ ÍÌÐÃÎÆ ÈÌÐÌÎÙà ÏÐξ˾ ÍÌÉÑÕÆÐ ÌÐ ÀÏÐÑÍÉÃËÆÝ À  °¬ ­ÌÛÐÌÊÑ ËÆ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙà ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÆ ËÆ ÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾Ü×¾Ý ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÚ ÕÃÐÈÌ Ëà ÍÎÃÂÏоÀÉÝÜÐ ÕÐÌ ÆÊ ÂÃɾÐÚ ÕÐÌ¿Ù ÑÀÃÉÆÕÆÐÚ ÏÀÌÜÍÎÆ¿ÙÉÚÆÆÅ¿ÃľÐÚÍÌÐÃÎÚªÙÍÌÍÙоÃÊÏÝÌ¿Ìŋ ˾ÕÆÐÚ ÀÌÅÊÌÄËÙà ÍÌÐÃÎÆ Æ ÀÙÁÌÂÙ µÃÐÈÌà ÍÎÃÂÏоÀ‹ ÉÃËÆÃÌÀÌÅÊÌÄËÙÓÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀ¾ÓÆÍÌÐÃÎÝÓÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÏÐξËÙ ÍÌÏÉà ÀÏÐÑÍÉÃËÆÝ À  °¬ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÂÉÝÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ˾ÍξÀÉÃËÆÝÃÁÌÍÃÎÃÏÐÎÌÇÈÆ­ÎÆÛÐÌÊ ˾ÂÌÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚ ÕÐ̾˾ÉÆÅÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ˾ÖÃÇ ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆÆÃÃÛÈÏÍÌÎоÍÌÏÐÌÝËËÌÌÐÏÉÃÄÆÀ¾ÃÐÏÝ ÏÍÃÔƾÉÆÏоÊÆ ÆÅ ÌÎÁ¾ËÆžÔÆÇ 1SJDFXBUFSIBVT $PPQFST Æ +&"VTUJO"TTPDJBUFE «¾Ö ¾Ë¾ÉÆÅ ÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÇ ¿ÙÉ ¾Ë ξËÃà <> Æ ÍÌȾžÉ ÏÉÃÂÑÜ×Ãà ¨ ËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÊ ÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÝÊ ÀÏÐÑÍÉÃËÆÝ À  °¬ ÊÌÄËÌÌÐËÃÏÐÆ vÑÏÉÌÄËÃËÆÞ×ÆÐÙÎÌÏÏÆÇÏÈÆÓÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐË ÉÃÇÆŋžÏËÆÄÃËÆÝÆÊÍÌÎÐËÙÓоÎÆÒÌÀ ÕÐÌÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ÑÍÎÌÏÐÆÐÂÌÏÐÑÍÆËÌÏÐξËËÙÓÐÌÀ¾ÎÌÀÆÑÏÉÑÁ˾ÎÌÏÏÆÇÏÈÆÇ ÎÙËÌÈ<> v ÏËÆÄÃËÆà ÀÀÌÅËÙÓ оÊÌÄÃËËÙÓ ÍÌÖÉÆË ÍÎÆÀÃÂÃÐ È ÑÊÃËÚÖÃËÆÜÍÌÏÐÑÍÉÃËÆÝÏÎÃÂÏÐÀÀÁÌÏ¿ÜÂÄÃÐÏÐξËÙ ÕÐÌ ÍÌÐÎÿÑÃÐÈÌÊÍÃËϾÔÆÆÛÐÆÓÍÌÐÃÎÚÍÌÀÙÖÃËÆÃÊÏоÀÌÈ ¾ÈÔÆÅÌÀ «¢¯ÆÂÎÑÁÆÓ˾ÉÌÁÌÀÆÏ¿ÌÎÌÀ vÑÓÑÂÖÃËÆÃÍÌÉÌÄÃËÆÝÒÃÎÊÃÎÌÀ<> v®ÌÏÏÆÝÍÌÐÃÎÝÃÐÍξÀÌ˾žÍÎÃÐÀÀÌž¡ª¬ÆÍÎÌÂÑȋ ÐÌÀÆÓÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆ vÌÐÊÃ˾žÍÎÃо˾ÆÊÍÌÎÐÊÝϾÏÁÌÎÊÌ˾ÊÆÎÌÏо vÑÏÆÉÃËÆÃÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÔÆÆÎÃÁÆÌËÌÀÍÌÑÎÌÀËÜÍÎ̋ ÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ÈÌÐÌξÝÑÄÃÏÃÇÕ¾ÏÌÕÃËÚ ÀÃÉÆȾ ÌÍÐÆʾÉÚËÙÇÑÎÌÀÃËÚvÀÏÑ¿ØÃÈоÓ®² ËÃÂ̋ ÏоÐÌÕËÙÇvÀ ÈÎÆÐÆÕÃÏÈÆÇvÀÏÑ¿ØÃÈÐ¾Ó ¨ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÊÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÝÊÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬ÊÌÄËÌ ÌÐËÃÏÐÆ v ¿ÌÉÃà ÖÆÎÌÈÆà ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆ ÑÕ¾ÏÐÆÝ ®ÌÏÏÆÆ À Àً ξ¿ÌÐÈÃ Æ ÈÌËÐÎÌÉà ÀÙÍÌÉËÃËÆÝ ÍξÀÆÉ ÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÌÇ ÐÌÎÁÌÀÉÆÏÑÕÃÐÌÊ˾ÖÆÓÆËÐÃÎÃÏÌÀ vÑÉÑÕÖÃËÆÃÍÌÉÌÄÃËÆÝ®ÌÏÏÆÆÀÊÆÎÃȾÈÍÌÉËÌÍξÀ‹ ËÌÁÌÑÕ¾ÏÐËÆȾÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÌÇÐÌÎÁÌÀÉÆ vÍÌÌÔÃËÈàÏÃÊÆÎËÌÁÌ¿¾ËȾ ÍÎÆÏÌÃÂÆËÃËÆîÌÏÏÆÆ È °¬ÀÏÎÃÂËÃÏÎÌÕËÌÇÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀà vÉÃÐ ÍÎÆËÃÏÃÐ ®ÌÏÏÆÆÍÎÆÎÌÏо  ­ÃÄÃÁÌÂËÌ<> vÆÏÍÌÉÚÅÑÝÌÍÙЯ¶ž £¯Æ½ÍÌËÆÆ ÊÌÄËÌ¿ÑÂÃÐÌȾ‹ ÅÙÀ¾ÐÚ ÏÃÉÚÏÈÌÊÑ ÓÌÅÝÇÏÐÀÑ ÊËÌÁÌÊÆÉÉƾÎÂËÙà ÏÈÎÙÐÙà ÏÑ¿ÏÆÂÆÆÆÍÎÆÊÃËÝÐÚËÃоÎÆÒËÙÃÊÃÎÙž×ÆÐÙÏÀÌÃÁÌÛÈϋ ÍÌÎо ¾оÈÄÃÌÁξËÆÕÃËÆÝËÃÄÃɾÐÃÉÚËÌÁÌÆÊÍÌÎо<> vÀÀÃÂÃËÆÃÍξÀÆɾÂÉÝÐÌÎÁÌÀÙÓÏÃÐÃÇÀÍÃÎÀÑÜÌÕË ÎÃÂÚÍÎ̾À¾ÐÚÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÃÍÎÌÂÑÈÐÙ ¾žÐÃÊÆÊÍÌ΋ ÐËÙà ˾ÍÎÆÊÃÎ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÉÑÕÖÃÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÊÙÓ˾Öà ÏÉÆÀÌÕËÌÃÆÍÌÂÏÌÉËÃÕËÌÃʾÏÉÌ ¾ÄÃÃÏÉÆÌËÆËÃÏÈÌÉÚÈÌ ÂÌÎÌÄà ÆÆÓÏÉÃÂÑÃÐÍÎ̾À¾ÐÚÀÍÃÎÀÑÜÌÕÃÎÃÂÚ 
99*

£°® ™w

®Ã¾ÉÆžÔÆÝÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÏÐξËÙÌÐÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬ ¿ÑÂÃÐ ÌÍÎÃÂÃÉÝÐÚÏÝ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÚÜ ÐÃÓËÆÕÃÏÈÌÁÌ Æ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÍÃÎÃÀÌÌÎÑÄÃËÆÝ ˾ÖÃÁÌ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÆÏÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÊÆÍɾ˾ÊÆ ÀÁ®ÌÏÏÆÝÂÌÉÄ˾ÍÎÌÆÅÀÃÏÐÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃˋ ËÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ À ξž ¿ÌÉÚÖà ÕÃÊ À Á ¬Â˾ÈÌ ÛÐÌÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌËÃÏËÆÅÆÐÍÌÏÐÑÍÉÃËÆÃÆÊÍÌÎÐÆÎÑÃÊÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆƯÐÌÆÊÌÏÐÚÆÊÍÌÎоÀξžÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐÈÌˋ ÏÌÉÆÂÆÎÌÀ¾ËËÑÜÒÆ˾ËÏÌÀÑÜÍÌÂÂÃÎÄÈÑÁÌÏѾÎÏÐÀÌÊ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ <> ­ÌȾ Äà ­ÎÌÃÈÐ ÁÌÏѾÎϋ ÐÀÃËËÌÇ ÍÎÌÁξÊÊÙ ÍÌ ξÅÀÆÐÆÜ ž­¨ Ëà ÏÌÁɾÏÌÀ¾Ë Ï ªÆËÒÆËÌÊ®ÌÏÏÆÆÆÍÌÊËÌÁÆÊÀÌÍÎÌϾÊËÃÏÌÁɾÏÑÃÐÏÝ

ÏÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊÆ °¬žÍÌÌÔÃËȾÊÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓÆžÎы ¿ÃÄËÙÓÛÈÏÍÌÎÐÃÎÌÀ ÍÌȾÁÌÐÌÀÙξ¿ÌоÐÚÍÌÍξÀÆÉ¾Ê ËÌÎʾÊÆÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊ °¬ÌÈÌÉÌÎÌÏÏÆÇÏÈÆÓÏÃÉڋ ÓÌÅÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ Æ ÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾Ü×ÆÓ ÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ £×à ξÅ ÌÐÊÃÐÆÊ ÕÐÌ À ˾ÖÃÇ ÏÐξËà Ëà ÀÙξ¿ÌоËÌ ÃÂÆËÌÇÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇÐÌÕÈÆÅÎÃËÆÝ˾ÀÙÁÌÂÙÆÍÌÐÃÎÆ ÌÐ ÀÏÐÑÍÉÃËÆÝ À  °¬ ­ÌÛÐÌÊÑ ËÆ ξ¿ÌÐËÆÈÆ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ËÆ¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀÌÌÐξÏÉÃÇÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆËà Å˾ÜÐ ÕÐÌÆÊÂÃɾÐÚ ÕÐÌ¿ÙÑÀÃÉÆÕÆÐÚÀÙÁÌÂÙÆÆÅ¿ÃľÐÚ ÍÌÐÃÎÚ ¥ÂÃÏÚ ÀÏÍÌÊÆ˾ÜÐÏÝ ÏÉÌÀ¾ ÆÅ žÀÃÏÐÙ ‰¬ÐÈѾ ÀÅÝÐÚÐÑʾËÑÁÌÉÌÏÁÎÌʾ ™

©ÆÐÃξÐÑξ ¤ÑÈÌÀÏÈÆÇ  ÏÐÑÍÉÃËÆîÌÏÏÆÆÀ °¬ÑÄÃÏÐÌÉÈËÑÉÌÛÈÌËÌÊÆÈÑ®²ÀÎÃÔÃÏÏÆܥ˾ËÆÃvÀɾÏÐÚ¨ÌËÔÃÍÐѾÉÚË̋¾Ë¾ÉÆÐÆÕÃÏȾÝ Á¾ÅÃо v—v¯v ªÆÉÌÏÃÎÂÌÀ ²ÃÎÊÃÎÙ¯¶žÄÆÀÑÐÍ̋ÏÌÀÃÐÏÈÆžÎÁÑÊÃËÐÙËÃÂÃÉÆ v—v¯v ªÌ˾ÏÐÙÎÏÈÆǬž ÏÐÑÍÉÃËÆîÌÏÏÆÆÀÌ ÏÃÊÆÎËÑÜÐÌÎÁÌÀÑÜÌÎÁ¾ËÆžÔÆÜÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙǾÏÍÃÈЮÆÏÌÀÌÂÏÐÀÌ v—v¯v ªÌ˾ÏÐÙÎÏÈÆǬž¦ÏÐÌÕËÆÈÆÆÊÃÓ¾ËÆÅÊÙÍÎÃÂÌÐÀξ×ÃËÆÝÁÉÌ¿¾ÉÚËÌÁÌ¿ÆÌÐÃÎÎÌÎÆÅʾ²ÃÂÃξÉÚËÙÇÀÃÏÐËÆÈÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÍξÀ¾ v—v¯v ªÌ˾ÏÐÙÎÏÈÆǬžªÃÉÈÌÐÌÀ¾ÎËÌÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀÃÆÍÎÌ¿ÉÃÊÙÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ®ÌÏÏÆÆ ²ÃÂÃξÉÚËÙÇÀÃÏÐËÆÈÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÍξÀ¾ v—vv ªÌ˾ÏÐÙÎÏÈÆǬž­ÎÌ¿ÉÃÊÙÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌξÅÀÆÐÆÝÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾®ÌÏÏÆÆÍÌÏÉÃÀÏÐÑÍÉÃËÆÝÀ °¬®ÆÏÌÀÌÂÏÐÀÌ v—v¯v ªÌ˾ÏÐÙÎÏÈÆǬž­ÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃË˾Ý¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÚ®ÌÏÏÆÆÀÕÃξ ÏÃÁÌÂËÝ žÀÐξ»ÈÌÏÆËÒÌÎÊ v—vÏ ªÌ˾ÏÐÙÎÏÈÆǬž ¯ÃÉÃÅËÃÀ¾ª­®ÌÏÏÆÝÆ ÏÃÊÆÎ˾ÝÐÌÎÁÌÀ¾ÝÌÎÁ¾ËÆžÔÆÝžÁÎÌ99* v—vv¯v ªÌ˾ÏÐÙÎÏÈÆǬž¯ÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÃÍÎÌ¿ÉÃÊÙÀÏÐÑÍÉÃËÆÝ®ÌÏÏÆÆÀÌ ÏÃÊÆÎËÑÜÐÌÎÁÌÀÑÜÌÎÁ¾ËÆžÔÆÜ®ÆÏÌÀÌÂÏÐÀÌ v—v¯v ªÌ˾ÏÐÙÎÏÈÆǬž¯ÌÔƾÉÚË̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÃÍÎÌ¿ÉÃÊÙÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ˾ÑÈÆÀ®ÌÏÏÆÆÆÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃË˾Ý¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÚ ²ÃÂÃξÉÚËÙÇÀÃÏÐËÆÈÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÍξÀ¾ v—v¯v ¬¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆÅÃÎ˾v°®°¯ ¬¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆÍÆ×ÃÀÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆv°®°¯ ®Ã¾ÈÔÆÌË˾ÝÏоÐÚݥ˾ËÆÃvÀɾÏÐÚ¨ÌËÔÃÍÐѾÉÚË̋¾Ë¾ÉÆÐÆÕÃÏȾÝÁ¾ÅÃо v—v¯v °ÃÎÃËÐÚÃÀ¢®ÌÏÏÆÝÀ °¬ÍÃÎÀ¾ÝÈÎÌÀÚžÎÁÑÊÃËÐÙËÃÂÃÉÆ v—v¯v °ÃÓËÆÕÃÏÈÆÇÎÃÁɾÊÃËÐ˾ʾÏÉÌÄÆÎÌÀÑÜÍÎÌÂÑÈÔÆÜv°®°¯ žµÑÇÈÌÀ­ÆÐÃÎÏÈÆÃÄÑÉÆÈÆÏоÀÝÐÈÎÃÏÐ˾ÀÃÉÆÈÌÊÎÑÏÏÈÌÊ˾ÏÉÃÂÆÆžÎÁÑÊÃËÐÙËÃÂÃÉÆ v—v¯v ¶ÆÖÈÑËÌÀ¾£ °¬ÌÐËÆÊÃÐÑÎÌÏÏÆÇÏÈÌÁÌÒÃÎÊÃξÊÉÎÂÂÌÉɦÅÀÃÏÐÆÝ v—v¯

±¢¨ 

»¨¯­¬®°¬Ÿ®ž¥¬ ž°£©º«¹³±¯©±¡ ±¯©¬ ¦½³¯¬¥¢ž«¦½®±Ÿ©£ ¬§  ž©¼°«¬§¥¬«¹ &910350'&%6$"5*0/"-4&37*$&4*/5)&$0/%*5*0/40'$3&"5*0/0'"36#-& $633&/$:;0/& ª¥£¹É¹Æ¾Ï ª¹ÆȨ¾Ë¾ÉºÌɼÊÃÁÂÁÅ›ššÇºÃÇ»¹ÍÁÄÁ¹Ä©ÇÊÊÁÂÊÃÇÂ˹ÅÇ¿¾ÆÆǹù½¾ÅÁÁ ±ÎÔÈÉÑÊÀßÓË ±ÀÍÊҍ¯ÅÒÅÐÁÓÐà °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMMFTTNPSF!SBNCMFSSV 4.,BSBOFUT 4BJOU1FUFSTCVSH#SBODIOBNFEBGUFS7MBEJNJS#PCLPW5IF3VTTJBO$VTUPNT"DBEFNZ 4PGJZTLBZBTU 4U1FUFSTCVSH 3VTTJB ÒÅË   FNBJMMFTTNPSF!SBNCMFSSV  ÏоÐÚÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾Ë¾ÏÍÃÔÆÒÆȾÎÌÏÏÆÇÏÈÌÁÌÎÙËȾ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁÀ̿ɾÏÐƾÁξÎËÙÓ˾ÑÈ ÔÃËÌÀ¾ÝÍÌÉÆÐÆȾ ÍÎÌÀÌÂÆʾÝ ¾ÁξÎËÙÊÆÀÑžÊÆ®ÌÏÏÆÆÆÃÃÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÀÑÏÉÌÀÆÝÓÀÏÐÑÍÉÃËÆÝ®ÌÏÏÆÆÀ °¬ÆÏÌžËÆÝÎÑ¿ÉÃÀÌÇÅÌËÙ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ ÑÅÙž­¨ ÆËÌÏÐξËËÙÃÏÐÑÂÃËÐÙ ÏÃÈÐÌξÁξÎËÙÓ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁ ÀÆÎÐѾÉÚËÙÃÑÏÉÑÁÆ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÇ ¾Á¾ÎËÙÇÑËÆÀÃÎÏÆÐÃÐ *OBSUJDMFTQFDJGJDTPGUIF3VTTJBONBSLFUPGFEVDBUJPOBMTFSWJDFTJOUIFGJFMEPGBHSBSJBOTDJFODFT UIFQSJDFQPMJDZQVSTVFECZBHSBSJBOIJHIFS FEVDBUJPOJOTUJUVUJPOTPG3VTTJBBOEJUTDPNQFUJUJWFOFTTJOUIFDPOEJUJPOTPG3VTTJBqTBDDFTTJPOUPUIF8PSME5SBEF0SHBOJ[BUJPOBOEDSFBUJPOPG BSVCMF[POFJTJOWFTUJHBUFE ,FZXPSET)JHIFSFEVDBUJPOBMJOTUJUVUJPOTPGBHSP‹JOEVTUSJBMDPNQMFY GPSFJHOTUVEFOUT TFDUPSPGBHSBSJBOFEVDBUJPOBMTFSWJDFT WJSUVBMTFS‹ WJDFT 4UBUF"HSBSJBO6OJWFSTJUZ

¬¿Î¾ÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙà ÑÏÉÑÁÆ ÏÌžÀ¾ÃÊÙà ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËً ÊÆ ¾ÁξÎËÙÊÆ ÀÑžÊÆ ˾ÍξÀÉÃËÙ ˾ ÑÂÌÀÉÃÐÀÌÎÃËÆà ξÏÐÑ×ÃÇ ÍÌÐÎÿËÌÏÐÆ À ȾÂξÓ ÀÙÏÖÃÇ ÈÀ¾ÉÆÒÆȾÔÆÆ ÂÉÝ'(3ȾÈÀËÑÐÎÆÏÐξËÙ оÈÆžÎÑ¿ÃÄÌÊ­ÎÆËÆʾÝ ÆËÌÏÐξËËÙÓ¾¿ÆÐÑÎÆÃËÐÌÀ ÈÎÑÍËÃÇÖÆþÁξÎËÙÃÑËÆÀÃ΋ ÏÆÐÃÐÙ ÆËÏÐÆÐÑÐÙƾȾÂÃÊÆÆÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÜÐÍÎÆÀÉÃÕÃËÆÜ Õ¾ÏÐËÙÓÆÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÓÆËÌÏÐξËËÙÓÆËÀÃÏÐÆÔÆÇžÏÕÃÐ ÆÅÊÃËÃËÆÝÆËÂÃÈϾξÅÀÆÐÆÝÕÃÉÌÀÃÕÃÏÈÌÁÌÍÌÐÃËÔƾɾÀ ÏÐξËËÆÊÍÌÎÐÃÎà ÏÊо¿É ÑÀÃÉÆÕÃËÆÜÊÆÁξÔÆÌËË̋ ÁÌÍÌÐÌȾÀÈξÃÀÙÃÆ̿ɾÏÐËÙÃÔÃËÐÎÙ®ÌÏÏÆÆ ÍÌÉÑÕÃËÆÜ ÆÊÆÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÙÓÂÌÓÌÂÌÀÌÐÍÎÌÄÆÀ¾ËÆÝÁξľËÆŋž ÎÑ¿Ãľ ÈÌÐÌÎÙÃÌÍɾÕÆÀ¾ÜÐÑÏÉÑÁÆÌ¿×ÃÏÐÀÃËËÌÁÌÐξËϋ ÍÌÎо ÁÌÏÐÆËÆÔ ÈÌÇÈ̋ÊÃÏÐÌ À Ì¿×ÃÄÆÐÆÆ ÎÌÅËÆÕËÌÇ ÐÌÎÁÌÀÉÆ ÑÕÎÃÄÂÃËÆÇ ÏÌÔƾÉÚË̋ÈÑÉÚÐÑÎËÌÇ ÏÒÃÎÙ ÍÌÂÂÃÎÄÈà ÈÑÉÚÐÑÎË̋̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÁÌ ÀÉÆÝËÆÝ ˾ÖÃÇ ÏÐξËÙ ÑÊÃËÚÖÃËÆÜ ÝÅÙÈÌÀÌÇ Æ ÈÑÉÚÐÑÎËÌÇ ÂÆÏоËÔÆÆ ¿É¾Á̾ÎÝ ÎÌÏÐÑ ÕÆÏɾ ÆËÌÏÐξËÔÃÀ À ÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀà ÀɾÂÃÜ×ÆÓ ÎÑÏÏÈÆÊ ÝÅÙÈÌÊ Æ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜ×ÆÓ ÃÁÌ À ÍÌÀ‹ ÏÃÂËÃÀËÌÊÆ˾ÑÕËÌÊÌ¿×ÃËÆÆ ÑÕ¾ÏÐÆÜ˾ÖÃÇÏÐξËÙÀ ÍÎÌÔÃÏÏà ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÆËÐÃÁÎÆÎÌÀ¾ËËÌÁÌ ÃÂÆËÌÁÌ Ì¿‹ ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÁÌ ÍÎÌÏÐξËÏÐÀ¾ ÑÈÎÃÍÉÃËÆÜ ÛÈÏÍÌÎÐËÌÁÌ ÍÌÐÃËÔƾɾ ˾ÔÆÌ˾ÉÚËÌÇ ÏÆÏÐÃÊÙ ̿ξÅÌÀ¾ËÆÝ ÀÙÍÌɋ ËÃËÆÜÀÌÅÉÌÄÃËËÌÇ˾¾ÁξÎËÙÃÀÑÅÙÊÆÏÏÆÆ ˾ÍÎÆÊÃÎ ¯Ð¾ÀÎÌÍÌÉÚÏÈÆÇ¡ž±ÏÀÌÜÊÆÏÏÆÜÀÆÂÆÐÀÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÆ ÏÌÀÎÃÊÃËËÌÁÌ Æ ÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÁÌ ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃо ÊÆÎÌÀÌÁÌÑÎÌÀËÝ ¯ÍÃÔÆÒÆȾÎÌÏÏÆÇÏÈÌÁÌÎÙËȾ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁ À̿ɾÏÐƾÁξÎËÙÓ˾ÑÈÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝÀÏÐÎÑÈÐÑÎÃÏÍÎÌϾ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÆËÌÏÐξËËÙÓ ÏÐÑÂÃËÐÌÀ ÍÎÌÀÌÂÆÊÌÇ ¾ÁξÎËÙÊÆ ÀÑžÊÆ ®ÌÏÏÆÆÔÃËÌÀÌÇÍÌÉÆÐÆÈà ÏÍÃÈÐÎÃÌȾÅÙÀ¾ÃÊÙÓ̿ξÅ̋ À¾ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁÆÉÆÂÆÎÑÜ×ÃÇÒÌÎÊÃÌ¿ÑÕÃËÆÝ ²ÀÁËÈÖÀ°ÅÉÒÈÍÃÑÒÐÀͱ­£ÏÎÈÍÄÅÊÑÓÐÀÇÂÈÒÈß ×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÎÃÎÏÎÒÅÍÖÈÀËÀ à <>

±ÒÐÀÍÀ ¡ÅËÀÐÓÑÜ °ÎÑÑÈß ªÀÇÀÕÑÒÀÍ ÐÌÅÍÈß  ÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ²ÓÐÊÌÅÍÈÑÒÀÍ ¬ÎËÄÎÂÀ ³ÇÁÅÊÈÑÒÀÍ ªÛÐÃÛÇÑÒÀÍ ²ÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ

°ÅÉÒÈÍÃ     

žË¾ÉÆÅÆÎÑÝÏÌÏоÀÏÐÑÂÃËÐÌÀÆŋžÎÑ¿ÃľÍÌÏÐξ˾Ê ÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝ ÊÌÄËÌ ÀÙÂÃÉÆÐÚ ÐÎÆ ÂÆ˾ÊÆÕËÌ ξÏÐы ×ÆÓ ÊÆÁξÔÆÌËËÙÓ ÍÌÐÌȾ žÈÐÆÀËÙÊÆ ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÝÊÆ ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓ ÑÏÉÑÁ ÀÙÏÐÑ;ÜÐ ÄÆÐÃÉÆ ÏÐξË ¯«¡ žÒÎÆÈÆ ŸÉÆÄËÃÁÌ ÌÏÐÌȾÆžÅÆÆ«¾ÆÓÂÌÉÜÍÎÆÓÌÂÝÐÏÝ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ  Æ Ì¿ÑÕ¾Ü×ÆÓÏÝ À ¾ÁξÎËÙÓ ÀÑžÓ ÏÐξËÙ ®¾ÏÏÕÆоËËÙà ˾ÊÆ ÍÎÌÔÃËÐÙ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝ ÌÐ Ì¿×ÃÎÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ÍÌÐÎÿÉÃËÆÝ ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁ±ÂÃÉÚËÙÇÀÃÏÏÐÑÂÃËÐÌÀÆÅÏÐξË ¯«¡ žÒÎÆÈÆ ÈÎÌÊà ¯ÃÀÃÎËÌÇ ©¾ÐÆËÏÈÌÇ žÊÃÎÆÈÆ Ì¿ÑÕ¾Ü×ÆÓÏÝÀ¾ÁξÎËÙÓÀÑÅ¾Ó À vξžÀÙÖþ˾É̋ ÁÆÕËÙÓÍÌȾžÐÃÉÃÇÍÌ®ÌÏÏÆơɾÀ˾ÝÍÎÆÕÆ˾ξÏÐÑ×ÃÁÌ ÏÍÎÌϾžÈÉÜÕÃ˾ÀÍÎÌÀÌÂÆÊÌÇÔÃËÌÀÌÇÍÌÉÆÐÆÈà ¬ÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃʾÝÔÃËÌÀ¾ÝÍÌÉÆÐÆȾÀÑžÊƪÆËÏÃÉÚÓÌž ®ÌÏÏÆÆ˾ÍξÀÉÃ˾˾ÍÎÆÀÉÃÕÃËÆÃÆËÌÏÐξËËÙÓÆËÀÃÏÐÆÔÆÇ ÀÀÑÅÙ¯ÎÃÂËÃÁÌÂÌÀ¾ÝÏÐÌÆÊÌÏÐÚÌ¿ÑÕÃËÆÝϾʾÝËÆÅȾÝÍÌ ÏξÀËÃËÆÜÏÀÑžÊÆÂÎÑÁÆÓÀÃÂÌÊÏÐÀ¬Ë¾ÀvξÅÌÐÉƋ Õ¾ÃÐÏÝÌÐÏÐÌÆÊÌÏÐÆÌ¿ÑÕÃËÆÝÀÀÑžÓª¦¢ ­Î¾ÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾ ®² ªÆËÈÑÉÚо®ÌÏÏÆÆ ²ÃÂÃξÔÆÆËÞÀÆÏÆÊÙÓÍÎÌÒÏ̋ ÜÅÌÀ ªÆËÒÆ˾ ®ÌÏÏÆÆ ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ¾È¾ÂÃÊÆÆ ÁÌÏѾÎϋ ÐÀÃËËÌÇÏÉÑÄ¿ÙÍÎÆ­ÎÃÅÆÂÃËÐî² ªÆËÅÂξÀÏÌÔξÅÀÆÐÆÝ ®ÌÏÏÆƭξÀÆÉÚËÌξÅξ¿ÌоË˾ÝÆÁξÊÌÐËÌÍÎÌÀÃÂÃË˾Ý ÍÌÉÆÐÆȾÂÃÊÍÆËÁ¾ÍÎÆÀÃɾÈÎÌÏÐÑÏÌÀÌÈÑÍËÙÓÂÌÓÌÂÌÀ ÀÐÕÀÍÃÎÃÏÕÃÐÃ˾¯¨  ÀÀÆÂÃÍɾÐٞ̿ÑÕÃËÆÃÆËÌÏЋ ξËËÙÓÁξÄÂ¾Ë ÍÌÉÑÕ¾Ü×ÆÓ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÃÑÏÉÑÁÆ˾ ÈÌËÐξÈÐËÌÇÌÏËÌÀà ®Ã¾ÉÆÅÑÃʾÝÔÃËÌÀ¾ÝÍÌÉÆÐÆȾÂÃɾÃÐÂÌÏÐÑÍËÙÊÆÌ¿‹ ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÃÑÏÉÑÁÆÂÉÝÂÌÊÌÓÌÅÝÇÏÐÀÆÅÐÃÓÏÐÎ¾Ë ÁÂà   ­˾ÂÑÖÑ˾ÏÃÉÃËÆÝÌÂÆËÆÅËÆÅÈÆÓÀÊÆÎà ¾ÏÌÀÌÈÑÍËÙÇ ÂÌÓÌÂÏÃÊÚÆÏÐÑÂÃËо‹ÆËÌÏÐξËÔ¾ÍÎÆ¿ÉÆľÃÐÏÝÈÍɾËÈà ÍÎÌÄÆÐÌÕËÌÁÌ ÊÆËÆÊÑʾ ÍÌ ÊÃÐÌÂÆÈà ÌÔÃËÈÆ ξÅÀÆÐÙÓ ÏÐÎ¾Ë ËÌÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÃÐÑÎÌÀËÜÄÆÅËÆÏÎÃÂËÃÁÌÈɾÏϾÀ ξÅÀÆÀ¾Ü×ÆÓÏÝÏÐξ˾Ó¯ÃÊÃÇËÙÇ¿ÜÂÄÃÐÆËÌÏÐξËËÌÁÌ ÏÐÑÂÃËоÀÍÌÉËÃÌÏÆÉÆÀ¾ÃÐÍÌÈÑÍÈÑÊÃÂÆÔÆËÏÈÌÇÏÐξÓÌÀ‹ ÈÆ ÌÍɾÐÑÍÆоËÆÝÀÏÐÑÂÃËÕÃÏÈÆÓÏÐÌÉÌÀÙÓ ÑÏÉÑÁ¤¨³ ÐξËÏÍÌÎÐËÙÓξÏÓÌÂÌÀÆÂÌÏÑÁÌÀÙÓÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇ ±ÀÃÉÆÕÃËÆÜÃÊÈÌÏÐÆÊÆÁξÔÆÌËËÌÁÌ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÁÌ ÍÌÐÌȾ ÀÌ ÊËÌÁÌÊ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾É¾ Æ ξÅξ¿ÌÐȾ ËÌÀÙÓ ÍÎÌÁξÊÊÆÏÌÀÎÃÊÃËËÙÓÒÌÎÊÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆÆËÌÏÐξËËÙÓ ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀ¦ÅÀÑÅÌÀªÆËÏÃÉÚÓÌž®ÌÏÏÆÆ Ì¿Ñվ܋ ×ÆÓÏÐÑÂÃËÐÌÀÍÌÌÕËÌÇÒÌÎÊà ÐÌÉÚÈÌÏÍÃÔƾÉÆÅƋ ÎÑÜÐÏÝ˾ÌÂËÌÊÑÎÌÀËÃÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆ ÉÆ¿Ì¿¾È¾É¾ÀÎÌÀ ȾÈ ¯Ð¾ÀÎÌÍÌÉÚÏÈÆÇ¡ž± ÉÆ¿ÌÂÆÍÉÌÊÆÎÌÀ¾ËËÙÓÏÍÃÔƾÉÆϋ ÐÌÀ Ⱦȯ¾Î¾ÐÌÀÏÈÆÇ¡ž±ÆÊ«¦ ¾ÀÆÉÌÀ¾ Ì¿ÑÕ¾ÜÐ ÆËÌÏÐξËËÙÓÁξľËÍÌÂÀÑÊÑÎÌÀËÝÊÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆ ¿¾È¾‹ ɾÀÎÙÆÂÆÍÉÌÊÆÎÌÀ¾ËËÙÃÏÍÃÔƾÉÆÏÐÙÉƿ̾ÏÍÆξËÐÙÆ ÂÆÍÉÌÊÆÎÌÀ¾ËËÙÃÏÍÃÔƾÉÆÏÐÙ ÏÍÃÔƾÉÆÅÆÎÑÜÐÏÝ ˾ÀÙÍÑÏÈÃÐÎÃÓÑÎÌÀËÃÇ ˾ÍÎÆÊÃÎ ªÆÕÑÎÆËÏÈÆÇ ¡ž± ®¡ž¥±vËÃÏÊÌÐÎÝ˾˾ÅÀ¾ËÆà ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃÐ̿ы Õ¾ÃÐ ÏÐÑÂÃËÐÌÀ ÌÕËÌÇ ÒÌÎÊÙ ŸÑÎÝÐÏȾÝ ¡¯³ž ÆÊ  ® ²ÆÉÆÍÍÌÀ¾ Æ ÂÎ ÌȾÅÙÀ¾ÜÐ ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙà ÑÏÉÑÁÆ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÍÌÂÁÌоÀÉÆÀ¾Ý ÂÆÍÉÌÊÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀ ¾ÏÍƋ ξËÐÌÀ ÂÌÈÐÌξËÐÌÀÉÆ¿ÌʾÁÆÏÐξËÐÌÀ ¿¾È¾É¾ÀÎÌÀÆÉÆ ÏоÄÃÎÌÀ ξÏÏÕÆоËÌÍÌ<> ¯¾ÊÙÊ ÀÌÏÐÎÿÌÀ¾ËËÙÊ ÏÎÃÂÆ ÀÑÅÌÀ ªÆËÏÃÉÚÓÌž ®ÌÏÏÆÆÌȾžÉÏݬÊÏÈÆÇ¡ž± ̿ξÅÌÀ¾ËËÙÇÀÁ¬Ë ÝÀÉÝÃÐÏÝÉÆÂÃÎÌÊÍÌÌ¿×ÃÊÑÕÆÏÉÑÌ¿ÑÕ¾Ü×ÆÓÏÝÆËÌÏЋ ξËËÙÓÁξľË ÑÕÿËÌÊÁÌÂÑÕÃÉÌÀÃÈ À ÌÏËÌÀËÌÊ ÆÅ ¨¾Å¾ÓÏо˾ °¾ÂÄÆÈÆÏо˾ ¨ÙÎÁÙÅÏо˾ ±Å¿ÃÈÆÏо˾Ì¿ÑÕ¾ÉÆÏÚÍÌξÅÉÆÕËÙÊÑÎÌÀËÝÊÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆ ¿¾È¾É¾ÀÎÌÀ ʾÁÆÏÐÎÌÀ ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀ ¡É¾ÀËÙÊ ÈÌËÈÑÎÃËÐÌÊ ¬ÊÏÈÌÁÌ ¡ž± ÀÙÏÐÑ;ÃÐ ¯¾ËÈЋ ­ÃÐÃοÑÎÁÏÈÆÇ¡ž±vÃÂÆËÏÐÀÃËËÙÇÀÑÅ ÏÍÃÔƾÉÆÅÆÎÑ܋ ×ÆÇÏÝ˾ÍÌÂÁÌÐÌÀÈÃÍÌÀÏÃÊÏÌÀÎÃÊÃËËÙÊÍÎÌÁξÊʾÊ Æ ÒÌÎʾÊ ÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆ ¿¾È¾É¾ÀÎƾÐ ˾ÍξÀÉÃËÆÇ ʾÁÆÏÐξÐÑξ ˾ÍξÀÉÃËÆÇ ÍÎÌÁξÊÊÙ ÍÌÏÉÃÀÑÅÌÀϋ ÈÌÁÌ ̿ξÅÌÀ¾ËÆÝ ¾ÏÍÆξËÐÑξ ÂÌÈÐÌξËÐÑξ ÀÏÃÁÌ ÍÎÌÁξÊÊ ÍÎÌÁξÊÊÙ ÍÎÌÒÃÏÏÆÌ˾ÉÚËÌÇ ÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆ ÂÆÍÉÌÊÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀ ÍÎÌÁξÊÊ ¾ оÈÄà ̿ÑÕÃËÆÃ˾ÍÌÂÁÌÐÌÀÆÐÃÉÚËÌÊÌÐÂÃÉÃËÆÆ  vÁÁÀ¾ÁξÎËÙÓÀÑžÓξ¿ÌоÉÆ¿ÌÉÃÃÂÆϋ ÏÃÎоÔÆÌËËÙÓÏÌÀÃÐÌÀÍÌž×ÆÐÃÂÌÈÐÌÎÏÈÆÓÆȾËÂƾÐÏÈÆÓ ÂÆÏÏÃÎоÔÆǬÂ˾ÈÌÍÎÆÃÊÀ¾ÏÍÆξËÐÑÎÑÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ÀÑÅÌÀ ÆÅËÆÓ˾ÑÕËÌÃÎÑÈÌÀÌÂÏÐÀÌÂÌÈÐÌξËоÊÆÆÅÂÎÑÁÆÓ ÏÐξËÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÉÆÐÌÉÚÈÌÀÑž­ÎÃÅÆÂÆÑÊ ž¨ÎÃÈ̋ ÊÃËÂÌÀ¾ÉÌÍÑ¿ÉÆÈÌÀÙÀ¾ÐÚÌÏËÌÀËÙÃ˾ÑÕËÙÃÎÃÅÑÉÚоÐÙ ÍÌÉÑÕÃËËÙÃÆËÌÏÐξËËÙÊÆÑÕÃËÙÊÆÆÌÍÆϾËËÙÃÀÂÆÏÏÃ΋ оÔÆÝÓ˾ÏÌÆÏȾËÆÃÑՖËÌÇÏÐÃÍÃËÆÂÌÈÐÌξ˾ÑÈÆȾËÂƾ‹ о˾ÑÈ ÀÎÃÔÃËÅÆÎÑÃÊÙÓ˾ÑÕËÙÓÄÑÎ˾ɾÓ‰žÁÎ̳³*™ ‰žÁξÎ˾Ý˾ÑȾ™ ‰ªÆξÁÎÌ¿ÆÅËÃϾ™ ‰°ÃÌÎÃÐÆÕÃÏÈÆÃÆ ÍÎÆÈɾÂËÙÃÍÎÌ¿ÉÃÊÙ¾ÁÎÌÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÁÌÈÌÊÍÉÃÈϾ™ ‰ ÃÏÐËÆÈ ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ¾È¾ÂÃÊÆÆ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ˾Ñș ‰ªÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÇÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÇÄÑÎ˾ə Æ ÂÎ ¦Å¾ËÆÝ ‰ ÃÏÐËÆÈ ¯¾Î¾ÐÌÀÏÈÌÁÌ ÁÌϾÁÎÌÑËÆÀÃÎÏƋ ÐÃоÆÊ«¦ ¾ÀÆÉÌÀ¾™ ‰¢ÌÈɾÂÙ®ÌÏÏÆÇÏÈÌǾȾÂÃÊÆÆ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ˾ÑșÀÈÉÜÕÃËÙÀÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÑÜ ¿¾ÅÑÔÆÐÆÎÌÀ¾ËÆÝ ¬Â˾ÈÌ ÆÊÃÝ ¿ÌÁ¾ÐÙÇ ÌÍÙÐ Ì¿ÑÕÃËÆÝ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓ ¾ÏÍÆξËÐÌÀ Æ ˾ÑÕËÌÁÌ ÈÌËÏÑÉÚÐÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÂÌÈÐÌξËÐÌÀ ÛÈÏÍÃÎÐËÌÇ ÌÔÃËÈÆ ÎÑÈÌÍÆÏÃÇ ˾ÍξÀÉÝÃÊÙÓ À ˾ÑÕËÙà ÍÃÎÆÌÂÆÕÃÏÈÆÃÆžËÆÝ ÀÈÉÜÕÃËËÙÃÀÌÂËÑÆÅÏÆÏÐÃÊÔƋ ÐÆÎÌÀ¾ËÆÝ ˾ÍÎÆÊÃÎ "HSJT 8FCPG4DJFODF 4DPQVT 8FC PG,OPXMFEHF ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÃÀÑÅÙËÃξÏÈÎÙÀ¾ÜÐÀÃÏÚ ÏÀÌÇ ˾ÑÕË̋ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÇ ÍÌÐÃËÔÆ¾É ÍÎÆÁɾ־Ý ˾ ÑÕÿÑ ÌÁξËÆÕÃËËÌà ÕÆÏÉÌ ÆËÌÏÐξËËÙÓ ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀ «ÌÀÙà ÏÌÀÎÃÊÃËËÙÃÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆÍÌÆÅÊÃËÃËÆÜÃÊÈÌÏÐÆÍÌÐÌȾ ÆËÌÏÐξËËÙÓÏÐÑÂÃËÐÌÀ ˾ÍξÀÉÃËËÌÁÌÀÎÌÏÏÆÇÏÈÆÃÀÑÅÙ ÀËÞÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÆÓÊÃÏÐÌÍÌÉÌÄÃËÆÝ ÌÐÈÎÙÀ¾ÃÐ vÎÌÏÐÕÆÏɾÏÐÎ¾Ë ÍÎÆÅ˾Ü×ÆÓÂÆÍÉÌÊÙ ÍÌÉÑÕÃËËÙà ÀÎÌÏÏÆÇÏÈÆÓÀÑžÓ v ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÆËÒÌÎʾÔÆÌËËÙÓ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ vÀÆ΋ ÐѾÉÚËÌà ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌà ÍÎÌÏÐξËÏÐÀÌ ÏÌžËËÌà ÀÆÎÐѾÉÚËÙÊÆÒÆÉƾɾÊÆÀÑÅÌÀ ÀÙÏÐÑ;ÃÐÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍ̋ ÏÌ¿ËÙÊÏÌÍÃÎËÆÈÌÊ˾̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÊÎÙËÈÃ99*ÀÃȾ ¨¾ÈÍÌȾÅÙÀ¾ÃЋÉÃÐËÙÇÌÍÙÐÏÌžËËÌÁÌÀ7(61SJWBUF 7JSUVBM(MPCBM6OJWFSTJUZ(NC) ¬¬¬ÀÆÎÐѾÉÚËÌÁÌÕ¾ÏÐËÌÁÌ ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃо ÍÎÃÍ̾À¾ÐÃÉÝÊÆÆÅ¡ÃÎʾËÆÆ žÀÏÐÎÆÆ ¶ÀÃÔÆÆÆÂÎÏÐÎ¾Ë ÀÆÎÐѾÉÚËÌÃÌ¿ÑÕÃËÆÃÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÃÐ ÍÎÆËÝÐÙʾȾÂÃÊÆÕÃÏÈÆÊÆ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÊÏо˾ÎоÊ Æ¾ÃÐÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÍÌÉÑÕÃËÆÝÂÆÍÉÌʾ ËÌÏÐÎÃÊÆÐÃÉÚËÌà ξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆà ˾ ÊÆÎÌÀÌÊ ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÊ ÎÙËÈà ËÌÀÌÁÌ ÍÎÌÂÑÈо À ÀÆÂà ÀÆÎÐѾÉÚËÙÓ ÑÏÉÑÁ ÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ʾÉÌÇ ÆÅÑÕÃËËÌÏÐÆ ÆÓ ӾξÈÐÃÎËÙÓ ÏÍÃÔÆÒƋ ÕÃÏÈÆÓÕÃÎÐÆÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚËÌÁÌÀÉÆÝËÆÝÍÎÆÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙÓ Ì¿ÏÐÌÝÐÃÉÚÏÐÀ¾Ó˾ÕÃÉÌÀÃȾ vÍÎÆÏÌÃÂÆËÃËÆîÌÏÏÆÆÀÁÈŸÌÉÌËÏÈÌÊÑÍÎÌÔÃÏÏÑ ÀÈÉÜÕ¾Ü×ÃÊÑÏÐξˋÑÕ¾ÏÐËÆÔ ÍÌÌ×ÎÝÜ×ÃÊÑÊÌ¿ÆÉڋ ËÌÏÐÚÍÎÃÍ̾À¾ÐÃÉÚÏÈÌÁÌÆÏÐÑÂÃËÕÃÏÈÌÁÌÏÌÏоÀ¾ÀÑž v ÀÏÐÑÍÉÃËÆà ®ÌÏÏÆÆ À ¾ÀÁÑÏÐà Á̾ À  °¬ ̿؋ ÃÂÆËÝÜ×ÑÜ ÏÐξË v ¡ÃËÃξÉÚËÌà ÏÌÁɾÖÃËÆà ÍÌ ÐÌÎÁÌÀÉÃÑÏÉÑÁ¾ÊÆ (FOFSBM"HSFFNFOUPO5SBEFJO4FSWJDFT ÎÃÁÑÉÆÎÑÃÐÂÌÏÐÑÍ˾̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÇÎÙËÌÈÆËÌÏÐξËËÙÓ ÍÌÏоÀ×ÆÈÌÀÑÏÉÑÁ
99*

£°® ™w

vÃÄÃÁÌÂËÌÃÍÎÌÀÃÂÃËÆÃÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÓÈÌËÒÃÎÃËÔÆÇ ˾ÍÎÆÊÃÎ À¨ÆÎÌÀÃÀʾÎÐÃÁ˾¿¾Åà ÝÐÏÈÌÇ¡¯³ž ÍÎÌÓÌÂÆɾÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂ˾Ý˾ÑÕ˾ÝÏÐÑÂÃËÕÃÏȾÝÈÌËÒÃÎÃˋ ÔÆ݉¥Ë¾ËÆÝÊÌÉÌÂÙÓv¿ÑÂÑ×ÃîÌÏÏÆƙ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÜ×¾Ý ÑÕ¾ÏÐÆÜÀÑžÀÍÎÌÁξÊÊÃÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÌÁÌÏÌÐÎÑÂËÆÕÃϋ ÐÀ¾ ¾ÀÝËÀ¾ÎÃÁ̾ªÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÑÜ˾ÑÕË̋ÍξÈÐƋ ÕÃÏÈÑÜÈÌËÒÃÎÃËÔÆÜÍÎÌÀÃɯ­¿¡ž±À¯¾ËÈЋ­ÃÐÃοÑÎÁà ÈÌËÒÃÎÃËÔÆÝ ÍÎÌÒÃÏÏÌÎÏÈ̋ÍÎÃÍ̾À¾ÐÃÉÚÏÈÌÁÌ ÏÌÏоÀ¾ ÍÌÊÌÁ¾ÃÐ ÎþÉÆÅÌÀ¾ÐÚ ÏÌÀÎÃÊÃËËÑÜ ÊÆÏÏÆÜ ¯­¿¡ž± ‰ÍÌÀÙÖÃËÆÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÆÏÐÃÊÙÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆÀÙÏÌÈÌȋ À¾ÉÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÙÓÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀÂÉÝ ÎÃÖÃËÆÝÈÌÊÍÉÃÈϾ¾ÁÎÌÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÏÌÔƾÉÚË̋ÂÃÊÌÁ‹ ξÒÆÕÃÏÈÆÓ ÆËÒξÏÐÎÑÈÐÑÎËÙÓÍÎÌ¿ÉÃÊξÅÀÆÐÆݾÁξÎËÌÇ ÏÒÃÎÙÛÈÌËÌÊÆÈÆÆÏÃÉÚÏÈÆÓÐÃÎÎÆÐÌÎÆǙ<> ¬ÏÌ¿ÌÇ ÍÌÍÑÉÝÎËÌÏÐÚÜ ÍÌÉÚÅÑÜÐÏÝ ËÃÌÕËÙà ÒÌÎÊÙ ÍÌÉÑÕÃËÆÝ Å˾ËÆÇ ¬¿ÑÕÃËÆà ÆËÌÏÐξËËÙÓ ÁξľË ÍÌ žÌÕËÌÇ ÒÌÎÊà ÍξÈÐÆÈÑÜÐ ÀÑÅÌÀ ªÆËÏÃÉÚÓÌž ®Ìϋ ÏÆƬËÆÌÍÃȾÜÐÆÈÌËÐÎÌÉÆÎÑÜÐÌ¿ÑÕÃËÆÃÍÌÕÐÆÐÙÏ ÕÃÉÌÀÃÈÆÉÆÏÐÑÂÃËÐÌÀ‹ÆËÌÏÐξËÔÃÀžÌÕËÌÇÒÌÎÊÙ Ì¿ÑÕÃËÆÝÀÏÌÏоÀÃÀÏÃÓÆËÌÏÐξËËÙÓÑÕ¾×ÆÓÏݬÉÆÁÌÍ̋ ÉÆÏоÊÆ˾ÎÙËÈÃ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁÍÌÍÌȾžÐÃÉÜ ʾÈÏÆÊÆžÔÆÆÈÌËÐÆËÁÃËоÏÐÑÂÃËÐÌÀ ÍÎÆËÝÐÙÓ˾žÌÕËÑÜ ÒÌÎÊÑ ÁξľË Æŋž ÎÑ¿Ãľ ÀÙÏÐÑ;ÜÐ ËÃÏÐÌÉÆÕËÙà ÀÑÅÙŸÎÝËÏȾÝ¡¯³ž ξÏÍÌÉÌÄÃË˾ÝÀͨÌÈÆËÌŸÎÝËÏÈÌÇ Ì¿É ÌÎÁ¾ËÆÅÑÃÐ ÌȾžËÆà ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓ ÑÏÉÑÁ ÀÏÃÓÏÐÑÂÃËÐÌÀ‹Å¾ÌÕËÆÈÌÀ¾ÁξÎËÌÇÏÒÃÎÙÆŋžÎÑ¿Ãľ ¢ÌÉÝ ÃÉÆÈÌÉÑÈÏÈÌÇ¡¯³žÏÌÏоÀÆɾ ¾ÃÃÈÌËÈÑÎÃËо ®¡ž¥± Ÿ¾É¾ÖÆÓ¾ªÌÏÈÌÀÏÈÌÇÌ¿É v «ÃÌÕ˾ÝÒÌÎʾÌ¿ÑÕÃËÆÝÏÍÌÅÆÔÆÆÆËÌÏÐξËËÙÓÏÐÑÂÃˋ ÐÌÀ̿ɾ¾ÃÐÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÙÊÆÂÌÏÐÌÆËÏÐÀ¾ÊÆ v ÀËþÑÂÆÐÌÎ˾Ý ÑÕÿ˾Ý ˾ÁÎÑÅȾ ÍÎÃÀ¾ÉÆÎÑÃÐ ˾ ÏÀÃÂÃËËÌÇÈÊÆËÆÊÑÊѾÑÂÆÐÌÎËÌÇ˾ÁÎÑÅÈÌÇ vÀÂÆÍÉÌÊÃÎÌÏÏÆÇÏÈÌÁÌÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁÌ̿ξÅÔ¾ÌЋ ÏÑÐÏÐÀÑÃÐÆËÒÌÎʾÔÆÝÌÒÌÎÊÃÌ¿ÑÕÃËÆÝ ¾ÍÎÆÍÃÎÃÀÌÂà ÏÐÑÂÃËоÆÅÌÂËÌÁÌÀÑžÀÂÎÑÁÌÇvËÃоËËÙÓÌÍÎÃÄËÃÊ ÑÕÿËÌÊ žÀÃÂÃËÆÆ оÈÑÜ ÆËÒÌÎʾÔÆÜ ÊÌÄËÌ ˾ÇÐÆ À ¿É¾ËÈÃÍÎÆÉÌÄÃËÆÝÈÂÆÍÉÌÊÑÀÍÑËÈÐÃÀÐÌÎÌÊÆÊÃÜÐÏÝ ÏÀÃÂÃËÆÝÌ˾ÆÊÃËÌÀ¾ËÆÆÂÌÈÑÊÃËоÌÍÎÃÂÖÃÏÐÀÑÜ×ÃÊ ̿ξÅÌÀ¾ËÆÆv¾ÐÐÃÏоÐÌÏÎÃÂËÃÊÌ¿×ÃÊ̿ξÅÌÀ¾ËÆÆ ÂÆÍÉÌÊÌ˾վÉÚËÌÊÍÎÌÒÃÏÏÆÌ˾ÉÚËÌÊ̿ξÅÌÀ¾ËÆÆ ÂÆ͋ ÉÌÊÌÏÎÃÂËÃÊÍÎÌÒÃÏÏÆÌ˾ÉÚËÌÊ̿ξÅÌÀ¾ËÆÆ ÂÆÍÉÌÊÌ ËÃÍÌÉËÌÊÀÙÏÖÃÊÍÎÌÒÃÏÏÆÌ˾ÉÚËÌÊ̿ξÅÌÀ¾ËÆÆÉÆ¿Ì ÂÆÍÉÌÊ Ì ÀÙÏÖÃÊ ÍÎÌÒÃÏÏÆÌ˾ÉÚËÌÊ ̿ξÅÌÀ¾ËÆÆ ˾ ÌÏËÌÀ¾ËÆÆÈÌÐÌÎÌÁÌÁξľËÆË¿ÙÉžÕÆÏÉÃË v¿ÌÉÃÃËÆÅȾÝÏÿÃÏÐÌÆÊÌÏÐÚÌ¿ÑÕÃËÆÝÍÌÏξÀËÃËÆÜ ÏÌÕËÌÇÒÌÎÊÌÇ v ÉÌÝÉÚËÌà ÌÐËÌÖÃËÆà ÍÎÃÍ̾À¾ÐÃÉÃÇ À ËÃÈÌÐÌÎÙÓ ÀÑžÓÏÌÐÎÑÂËÆÈÆÑÍξÀÉÃËÆÝÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÓÏÀÝÅÃÇÑËƋ ÀÃÎÏÆÐÃо ÈÑÎÆÎÑÜÐ ÆËÌÏÐξËËÙÓ ÏÐÑÂÃËÐÌÀ ÌȾÅÙÀ¾ÜÐ ÍÌÊÌ×ÚÀÎÃÖÃËÆÆÏÌÔƾÉÚË̋¿ÙÐÌÀÙÓÍÎÌ¿ÉÃÊ v ÌÐÏÑÐÏÐÀÆà ²ÃÂÃξÉÚËÌÁÌ ÆËÐÃÎËÃЋÛÈžÊÃ˾ ÂÉÝ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ Å˾ËÆÇ ÍÌ ÈÌÊÍÃÐÃËÐËÌÏÐËÌÊÑ ÍÌÂÓÌÂÑ ÍÌ ËÌÀÌÇÊÌÂÃÉÆ v ÂÉÝ ÍÌÉÑÕÃËÆÝ ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÇ ÑÏÉÑÁÆ ÌÐÏÑÐÏÐÀÑÃÐ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚÍÌÏÐÌÝËËÌÍÎÌÄÆÀ¾ÐÚ˾ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ®Ìϋ ÏÆÇÏÈÌÁÌÁÌÏѾÎÏÐÀ¾ ¦ÏÏÉÃÂÑÃÊÙÇ ˾ÊÆ ÏÃÁÊÃËÐ ÎÙËȾ ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓ ÑÏÉÑÁ ÆÊÃÃÐ ÏÍÃÔÆÒÆÕÃÏÈÑÜ ÁÃÌÁξÒÆÕÃÏÈÑÜ ÌÏÌ¿Ãˋ ËÌÏÐÚ±ÂÃÉÚËÙÇÀÃÏÏÐÑÂÃËÐÌÀ‹Å¾ÌÕËÆÈÌÀÀ¾ÁξÎËÙÓÀÑžÓ ªÌÏÈÀÙƯ¾ËÈЋ­ÃÐÃοÑÎÁ¾ËÃÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐÀÏÌÏоÀà ÀÏÃÁÌÈÌËÐÆËÁÃËоÆËÌÏÐξËËÙÓÑÕ¾×ÆÓÏÝÀÑž À¦ÎÈÑÐÏÈÃÆ ¨¾Å¾ËÆv ŸÃÉÁÌÎÌÂà «ÌÀÌÏÆ¿ÆÎÏÈÃv ±ÒÃv «¾ÉÆÕÆÃξÅÀÆÐÌÇÎÙËÌÕËÌÇÆÏÌÔƾÉÚËÌÇÆËÒξÏÐÎÑÈÐы ÎÙ ÏÐÎÌÆÐÃÉÚÏÐÀÌËÌÀÙÓÑÕÎÃÄÂÃËÆÇÏÌÔƾÉÚË̋ÈÑÉÚÐÑÎËÌÇ ÏÒÃÎÙÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐÍÎÆÀÉÃÕÃËÆÜÆËÌÏÐξËËÙÓ¾¿ÆÐÑÎÆÃˋ ÐÌÀ˾ÌÕËÑÜÒÌÎÊÑÌ¿ÑÕÃËÆÝÀÈÎÑÍËÙÓÁÌÎ̾Ó ÉÆÝËÆà ÂÌÏÐÑÍËÌÏÐÆÑÏÉÑÁ ÌȾÅÙÀ¾ÃÊÙÓÑÕÎÃÄÂÃËÆÝÊÆÏÌÔƾÉÚË̋ ÈÑÉÚÐÑÎËÌÇÏÒÃÎÙ ˾ÎÃÖÃËÆÃÂÃÊÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÓÍÎÌ¿ÉÃÊ À ÎÃÁÆÌËà ¿ÙÉÌ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÌ ˾ÊÆ À Á<> žÁξÎËÙà ÀÑÅÙ ÆÊÃÜ×ÆÃÖо¿‹ÈÀ¾ÎÐÆÎÑÀªÌÏÈÀà ¯¾Ëȋ­ÃÐÃοÑÎÁà ̿ɾÏÐËÙÓÏÐÌÉÆÔ¾Ó ξÏÍÌɾÁ¾ÜÐÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÜÍÌÉÑÕ¾ÐÚ ÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÙÇÂÌÓÌÂÀÀÆÂÃÎÃËÐÙÌÐÊÃÏÐÌÍÌÉÌÄÃËÆÝ¢¾ÉÚËÃÇÖÃà ξÅÀÆÐÆà ÎÙËȾ ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓ ÑÏÉÑÁ À ˾ÖÃÇÏÐξËÃÀÌÊËÌÁÌÊžÀÆÏÆÐÌÐÍÃÎÃÓ̾ÊÆÎÌÀÌÇÀ¾‹ ÉÜÐËÌÇÏÆÏÐÃÊÙ ª ¯ ˾ËÌÀÙÇÀÆÐÌÈÀÏÍÆξÉÆξÅÀÆÐÆÝ  ÌÏËÌÀÃÏÌÀÎÃÊÃËËÌǪ ¯ÉÃÄÆÐÌÐȾÅÌÐÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ¿É¾ÁÌÎÌÂËÙÓÊÃоÉÉÌÀÀȾÕÃÏÐÀÃξÏÕÃÐËÌÇÃÂÆËÆÔÙ ÏÆϋ ÐÃÊÃÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÓξÏÕÃÐÌÀÏоÉÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚÏÝÂÌÉɾÎ ¯¶ž ÃÀÎÌ ¾ËÁÉÆÇÏÈÆÇÒÑËÐÏÐÃÎÉÆËÁÌÀ ÝÍÌËÏȾÝÆÃ˾Æ ÖÀÃÇÔ¾ÎÏÈÆÇ ÒξËÈ ¬Â˾ÈÌ ÊÌËÌÍÌÉÆÏÐÌÊ ˾ À¾ÉÜÐËÌÊ ÎÙËÈà Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÍÌÐÃÏËÆÀÖÆÊÂÎÑÁÆÃÀ¾ÉÜÐÙ ÏоÉÂÌɋ ɾίÌÁɾÏË̾ËËÙÊ$FOUSBM#BOL4VSWFZPG'PSFJHO&YDIBOHF BOE%FSJWBUJWFT.BSLFU"DUJWJUZ ÃÁÌÂÌÉÝÀÁÉÌ¿¾ÉÚËÌÊ̿̋ ÎÌÐÃÊÆÎÌÀÌÇÀ¾ÉÜÐÙÑÊÃËÚÖÆɾÏÚËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌ‰Ï ÀÁÂÌÀÁ ÍÌÏÈÌÉÚÈÑÂÀÃÀ¾ÉÜÐÙÀÌÀÉÃÕÃËÙ ÀȾÄÂÑÜÏÂÃÉÈÑ ÐÌÏÑÊʾÎËÙÇÍÎÌÔÃËÐÀÏÃÓÀ¾ÉÜÐÍÎÆËÝÐ ž ¾Ëà ™<> ÑÏÉÌÀÆÝÓÈÎÆÅÆϾ ÈÌÁ¾˾¿É܋ ¾ÃÐÏÝ;ÂÃËÆÃÏÌÀÌÈÑÍËÌÁÌÏÍÎÌϾ˾ÊÆÎÌÀÙÓÎÙËÈ¾Ó Æ ȾÈ ÏÉÃÂÏÐÀÆà ÏÐÎÃÊÆÐÃÉÚËÌÁÌ ÑÊÃËÚÖÃËÆÝ ÂÌÓÌÂËÌÏÐÆ ȾÍÆоɾËÃÈÌÐÌÎÙÃÛÈÌËÌÊÆÏÐÙ ¨Ì¿ÝÈÌÀ ³¾ÅÆË ¾оÈÄà ¾ÀÐÌÎÙ‰¯ÐξÐÃÁÆÆξÅÀÆÐÆÝÒÆ˾ËÏÌÀÌÁÌÎÙËȾ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ²ÃÂÃξÔÆÆ˾ÍÃÎÆÌÂÂÌÁ™ÀÆÂÝÐÛÀÌÉÜÔÆÌËËÙÇÍÑÐÚ ξÅÀÆÐÆݪ ¯ÀÍÌÏÐÎÌÃËÆÆÍÎÆËÔÆÍƾÉÚËÌËÌÀÌÇÊÌÂÃÉÆ ¬Ë¾žÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝÀξÅÎÑÖÃËÆÆÂÌÉɾÎÌÀÌÁÌÊÌËÌÍÌÉÆÅʾ ÆÏÌžËÆƾÉÚÐÃÎ˾ÐÆÀËÙÓÀ¾ÉÜÐËÙÓÅÌË ÆÜÉÃÁÍÌ ξÏÍÌÎÝÄÃËÆÜ ­ÎÃÅÆÂÃËо ®² ¿Ùɾ ̿ξÅÌÀ¾Ë¾ ξ¿ÌÕ¾Ý ÁÎÑÍ;ÍÌÍÌÂÁÌÐÌÀÈÃÈÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËÆÜÍÌÉËÌÔÃËËÌÁÌ ÎÑ¿ÉÃÀÌÁÌ ÒÆ˾ËÏÌÀÌÁÌ ÔÃËÐξ ÈÌÐÌÎÙÇ Ì¿ØÃÂÆËÆÐ ÛÈ̋ ËÌÊÆÕÃÏÈÌà ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌà ÈÑÉÚÐÑÎËÌà ÍÎÌÏÐξËÏÐÀÌ ÏÐξËÀÍÃÎÀÑÜÌÕÃÎÃÂÚÀÓÌÂÝ×ÆÓÀоÊÌÄÃËËÙÇÏÌÜÅ ¾ оÈÄÃËÃÈÌÐÌÎÙÓÏÐξË ÌÏÐÌÕËÌÇ£ÀÎÌÍÙÆžÅÆÆ ¯ÌÀÎÃÊÃËËÌÃÏÃÉÚÏÈÌÃÓÌÅÝÇÏÐÀÌÀÙÏÐÑ;ÃÐÀ¿ÌÉÚÖÆËϋ ÐÀà ÏÐξË ÈÎÑÍËÃÇÖÆÊ ξ¿ÌÐ̾ÐÃÉÃÊ   ÆÓ ÌÐξÏÉÃÀÌÇ ÏÐÎÑÈÐÑÎà ­ÂÌÉÝž­¨žËÆʾÃÐÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜÕ¾ÏÐÚ  ÏÐξ˾Ó¯«¡ÑÂÃÉÚËÙÇÀÃÏžËÝÐÙÓÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀÃÀ ÂÃÏÝÐÈÆξÅÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐÍÌȾžÐÃÉÆÀξÅÀÆÐÙÓȾÍÆоÉÆÏÐƋ ÕÃÏÈÆÓÏÐξ˾Ó о¿É »ÐÌÏÐξËًÛÈÏÍÌÎÐÃÎÙÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÆÍÌÐÃËÔƾÉÚËÙÃÆÊÍÌÎÐÃÎÙ̿ξÅ̋ À¾ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁ°ÃÈÑ×ÃÃÏÌÏÐÌÝËÆÃÆÓÍɾÐÃÄÃÏÍÌÏÌ¿ËÌÇ ÍÌÐÎÿËÌÏÐÆÀÎÌÏÏÆÇÏÈÆÓ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁ¾ÓÊÌÄËÌ ÌӾξÈÐÃÎÆÅÌÀ¾ÐÚȾÈÏÍÎÌÏÏÈÎÙÐÙÇ ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÆÏÍً ÐÙÀ¾ÃÐ žÆËÐÃÎÃÏÌÀ¾ËËÌÏÐÚ ËÃÎÃÁÑÉÝÎËÙÇ žÀÆÏÝ×ÆÇ ÌÐ ÈÌËØÜËÈÐÑÎÙ ÎÙËȾ ÂÌÓÌÂÌÀ ÍÌÂÀÃÎÄÃËËÙÇ ÈÌÉË ¿¾ËÆÝÊ ÆÉÆ ÌÐÏÑÐÏÐÀÑÜ×ÆÇ ¡Î¾ÊÌÐ˾Ý ʾÎÈÃÐÆËÁÌÀ¾Ý ÍÌÉÆÐÆȾÀÑÅÌÀªÆËÏÃÉÚÓÌž®ÌÏÏÆÆÍÌÅÀÌÉÆÐÍÎÃÀξÐÆÐÚ ÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚËÙÇ ÌÐÏÑÐÏÐÀÑÜ×ÆÇÏÍÎÌÏÀÍÌÉËÌÔÃËËÙÇ Ëà žÀÆÏÝ×ÆÇÌÐÍÌÂØÃʾÆÉÆÏ;¾ÀÛÈÌËÌÊÆÈà ²ÀÁËÈÖÀ®ÑÍÎÂÍÛÅÏÎÊÀÇÀÒÅËÈÐÀÇÂÈÒÈßÑÒÐÀÍ ÁÛÂØÈÕÑÎÞÇÍÛÕÐÅÑÏÓÁËÈÊ ÂÕÎÄßÙÈÕÂÑÎÑÒÀ±±±° ÏÎ<>

±ÒÐÀÍÛ

¤ÎËßÇÀÍßÒÛÕ ¤ÎËßÑÅËÜÑÊÎÃÎÈ ¤ÎËßÏÈÙÅÂÛÕ ÑÅËÜÑÊÎÌÈËÅÑÍÎÌ ËÅÑÍÎÃÎÕÎÇßÉÑÒÂÀ ÏÐÎÄÓÊÒΠÕÎÇßÉÑÒÂÅÈÐÛÁ΍ ÐÛÁÎËÎÂÑÒÂÀÈÎÕÎÒÛ ÍÀÏÈÒÊΠ ËÎÂÑÒÂÅÂÎÁÙÅÉ ÂÂÀËÎÂÎÉÄÎÁÀ ÒÀÁÀÊÀ ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈÇÀÍßÒÛÕ ËÅÍÍÎÉÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÂÝÊÑÏÎÐÒÅ ÂÝÊÎÍÎÌÈÊÅ ÒÅÊÓÙÈÕÖÅÍÀÕ ÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ     ÐÌÅÍÈß    ²ÀÄÆÈÊÈÑÒÀÍ   ­ÅÒÄÀÍÍÛÕ ²ÓÐÊÌÅÍÈß  ­ÅÒÄÀÍÍÛÕ ­ÅÒÄÀÍÍÛÕ ªÀÇÀÕÑÒÀÍ    ªÈÐÃÈÇÈß   ¡ÅËÀÐÓÑÜ    ¬ÎËÄÎÂÀ  ­ÅÒÄÀÍÍÛÕ  ³ÊÐÀÈÍÀ    °ÎÑÑÈß    ¤ËßÑÐÀÂÍÅÍÈß £ÅÐÌÀÍÈß    ´ÐÀÍÖÈß   ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ŸÉ¾ÁÌÍÎÆÝÐ˾Ý ÒÆ˾ËÏÌÀ̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏȾÝ ÏÆÐѾÔÆÝ ÀÌ ÊËÌÁÌÊ¿ÑÂÃÐÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÐÚÑÉÑÕÖÃËÆÜÆËÀÃÏÐÆÔÆÌËËÌÁÌ ÈÉÆʾоÀ ®ÌÏÏÆÆ Æ ÏÌžËÆÜ ÈÌËÈÑÎÏËÌÁÌ ÌпÌξ ÏÎÃÂÆ ÆËÌÏÐξËËÙÓ ¾¿ÆÐÑÎÆÃËÐÌÀ ­ÎÌÁËÌÅÆÎÑÃÊÙÇ ÀÌÅÀξÐ È ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜÅÌÉÌоȾÈÊÆÎÌÀÌÇÀ¾ÉÜÐÙ ÀÙÍÌÉËÃËÆà ÒÑËÈÔÆÆÊÆÎÌÀÙÓÂÃËÃÁ ÀÐÌÎÁÌÀÉÃÊÃÄÂÑÀ¾ÉÜÐËÙÊÆÅ̋ ˾ÊÆÏÌžÏп¾ÎÚÃÎÂÉÝÄÃɾÜ×ÆÓÍÌÉÑÕÆÐÚ̿ξÅÌÀ¾ËÆà ÀÀÑÅà ξÏÍÌÉÌÄÃËËÌÊÀÂÎÑÁÌÇ ˾ÍÎÆÊÃÎ ÂÌÉɾÎÌÀÌÇ ÆÉÆܾËÚÏÈÌÇÀ¾ÉÜÐËÌÇÅÌËà ¨ÎÑÍËÃÇÖÆÊÆ ÈÌËÈÑÎÃËоÊÆ ÎÌÏÏÆÇÏÈÆÓ ÀÑÅÌÀ ÀÙÏÐы ;ÜÐ ÑÕÿËÙà žÀÃÂÃËÆÝ ®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ ŸÃɾÎÑÏÚ ¯¾ÊÙÇ ÀÙÏÌÈÆÇÆÅÀÏÃÓÏÐξ˯«¡ÆËÂÃÈÏξÅÀÆÐÆÝÕÃÉÌÀÃÕÃÏÈÌÁÌ ÍÌÐÃËÔƾɾ ¿É¾ÁÌÍÎÆÝÐ˾ÝÏÌÔƾÉÚ˾ÝÌ¿ÏоËÌÀȾÍÎÃÂ̋ ÏоÀÉÝÃÐÀўʟÃÉÌÎÑÏÏÆÆÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÙÃÈÌËÈÑÎÃËÐËÙà ÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀ¾ÆÏÌžÃÐÍÎÃÂÍÌÏÙÉÈÆÈÍÃÎÃ˾ÍξÀÉÃËÆÜ ÊÆÁξÔÆÌËËÌÁÌ ÍÌÐÌȾ ÆËÌÏÐξËËÙÓ ÏÐÑÂÃËÐÌÀ À ªÆËÏÈ ¾Äà ÂÉÝ ÆÅÑÕÃËÆÝ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁÌ ÝÅÙȾ ®² ÑÅÙ ÂÎÑÄÃÏÐÀÃËËÌÇ ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ ÍÎÌÀÌÂÝÐ ˾ÏÐÑ;ÐÃÉÚËÑÜ ʾÎÈÃÐÆËÁÌÀÑÜ ÍÌÉÆÐÆÈÑ ÂÆÀÃÎÏÆÒÆȾÔÆÆ ˾ ÊÃċ ÂÑ˾ÎÌÂËÌÊ ÎÙËÈà ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓ ÑÏÉÑÁ   Á ŸÃÉÌÎÑÏÏȾÝ ¡¯³ž Ì¿Ñվɾ ÆËÌÏÐξËËÙÓ ÁξľË Ëà ÐÌÉÚÈÌÀ¾ÏÍÆξËÐÑÎà ʾÁÆÏÐξÐÑÎà ÏÐÌÆÊÌÏÐÚÌ¿ÑÕÃËÆÝ ÏÌÏоÀÉÝɾÂÌÉÉ ˾ÂËÃÀËÌÊÆÍÌÂÁÌÐÌÀÆÐÃÉÚËÙÓ

ÌÐÂÃÉÃËÆÝÓ vÂÌÉÉ ËÌÆ˾ÈÑÎϾÓÎÑÏÏÈÌÁÌ ÝÅÙȾ ÂÌÉÉ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÝÊÆ ÎÌÏÏÆÇÏÈÆÓ ̿ξÅÌÀ¾‹ ÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÑÁ ÌȾÅÙÀ¾ÃÊÙÓ¾ÁξÎËÙÊÆÀÑžÊÆ ÀÙÏÐÑ;ÜÐ ÄÆÐÃÉÆ ÏÐξË ÆÊÃÜ×ÆÓ ËÆÅÈÆÇ  ­ ˾ ÂÑÖÑ ˾ÏÃÉÃËÆÝ ÕÚÆÏÃÊÚÆÀÃÂÑÐ̿ξÅÄÆÅËÆ ӾξÈÐÃÎËÙÇÂÉÝÏÎÃÂËÃÁÌ ÈɾÏϾ ξÅÀÆÀ¾Ü×ÃÇÏÝ ÏÐξËÙ оÈÆÓ ȾÈ ¯«¡ žÒÎÆÈÆ žÅÆÆ ŸÉÆÄËÃÁÌ  ÌÏÐÌȾ ©¾ÐÆËÏÈÌÇ žÊÃÎÆÈÆ   ÏÐÎÑȋ ÐÑÎÃÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆÓξÏÓÌÂÌÀÂÌʾÖËÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀÂÌÉÝ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀÍÆоËÆÝÊÌÄÃÐÂÌÏÐÆÁ¾ÐÚÆÀÙÖà ÀžÀƋ ÏÆÊÌÏÐÆ ÌÐ ÏÐξËÙ ¬ËÆ ÍÎÃÂØÝÀÉÝÜÐ ÀÙÏÌÈÆÇ ÏÍÎÌÏ ˾ ÍÎÌÁξÊÊÙ ÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆ ÂÆÍÉÌÊÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀ ¿¾È¾É¾ÀÎÌÀž­¨ ŸÌÉÚÖÆËÏÐÀÌ ÀÑÅÌÀ ªÆËÏÃÉÚÓÌž ®ÌÏÏÆÆ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÃÐ ÊÆËÆʾÉÚËÙÇ ÌÐÌÂËÌÁÌÂÌÕÃÉÌÀÃÈ ÈÌËÐÆËÁÃËÐÆËÌÏЋ ξËËÙÓÏÐÑÂÃËÐÌÀ ξÅξ¿ÌÐȾÏÌ¿ÏÐÀÃËËÌÁÌÆËÂÆÀÆÂѾÉڋ ËÌÁÌÊÃÐ̾ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÇÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆÆËÌÏÐξËËÙÓÁξľË ®¾ÏÐÑ×ÆÇ ÈÌËÐÆËÁÃËÐ Æ ȾÈ ÏÉÃÂÏÐÀÆà ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÇ ÛÒÒÃÈÐʾÏÖо¿¾ ÊÌÁÑÐÍÌÅÀÌÉÆÐÚÏÿÃÀÑÅÙ ÍξÈÐÆÈÑ܋ ×ÆÃȾÈÌÕË̋žÌÕËÑÜ ÀÃÕÃÎËÜÜ оÈÆžÌÕËÑÜÒÌÎÊÙ Ì¿ÑÕÃËÆݯ̞Ë˾ÝÆÊÆʾÐÃÎƾÉÚË̋ÐÃÓËÆÕÃÏȾÝ¿¾Å¾ÂÉÝ ÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀ¾ÈÐÆÀËÌÆÏÍÌÉÚÅы ÃÐÏÝÆÍÎÆÍÌÂÁÌÐÌÀÈÃÏÐÑÂÃËÐÌÀÆŋžÎÑ¿Ãľ

©ÆÐÃξÐÑξ žÎÃÒÚÃÀ ž ¶ÃÎÃÁÆ ž »ÈÏÍÌÎÐ ÎÌÏÏÆÇÏÈÆÓ ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓ ÑÏÉÑÁ ¯Ð¾Ð Ï¿ ª ´ÃËÐÎ ÏÌÔÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ v ÙÍv¯v ŸÃɾÎÑÏÚÆÏÐξËÙ¯«¡¯Ð¾ÐÏ¿ªÆËÏÈ«¾ÔÆÌ˾ÉÚËÙÇÏоÐÆÏÐÆÕÃÏÈÆÇÈÌÊÆÐÃЮÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆŸÃɾÎÑÏÚ v¯ ¨¾Î¾ËÃÔ¯ª¡ÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÃÑÕÎÃÄÂÃËÆÝÏÌÔƾÉÚË̋ÈÑÉÚÐÑÎËÌÇÏÒÃÎÙȾÈÁɾÀËÙÇÒ¾ÈÐÌÎÎÃÖÃËÆÝÂÃÊÌÁξÒÆÕÃÏÈÌÇÍÎÌ¿ÉÃÊÙ ¾ÁξÎËÌÇÌÐξÏÉÆ®ÌÏÏÆÆžÁÎÌ99* v—v ¨ÌËÔÃÍÔÆÝ ÏÐξÐÃÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ξÅÀÆÐÆÝ ¯¾ËÈЋ­ÃÐÃοÑÎÁÏÈÌÁÌ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁÌ ¾ÁξÎËÌÁÌ ÑËÆÀÃÎÏÆÐÃо ¬ÏËÌÀËÙà ÍÌÉÌÄÃËÆÝ ¯­¿¯­¿¡ž± v¯ ®ÌÏÏÆÝÆÏÐξËÙÊÆÌÏÏоРv¯v v v »ÈÏÍÌÎÐÑÏÉÑÁÏÌÔƾÉÚË̋ÈÑÉÚÐÑÎËÌÇÏÒÃÎÙ®ÌÏÏÆÆȾÈÌÏËÌÀ¾ÂÉÝÏÌžËÆÝËÌÀÌÁÌÊÆÎÌÀÌÁÌÒÆ˾ËÏÌÀÌÁÌÔÃËÐξ°¾ÊÌÄÃËËÙà ÕÐÃËÆÝv®ÌÏÏÆÝÀÊÃËÝÜ×ÃÊÏÝÊÆÎÃÀÙÅÌÀÙÆÀÌÅÊÌÄËÌÏÐƯ¿ʾРÏÃÎÌÏ«¾ÑÕ‹ÍξÈШÌËÒÏÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÊÑÕ¾ÏÐÆÃÊ ¯­¿¯¾ËÈЋ­ÃÐÃοÑÎÁÏÈÆÇÆÊ ŸŸÌ¿ÈÌÀ¾ÒÆÉƾÉ®°ž v°*v¯

±¢¨

¬Ÿž¨°±ž©º«¬¯°¦­®¬Ÿ©£ª¹´£«¬ ¬¡¬¢¦¯­ž®¦°£°ž ž­¨®¬¯¯¦¦ 5)&130#-&.0'%*41"3*5:*/13*$*/('03"(3*$6-563"-$0..0%*5*&4*/3644*" ™¨ÇÄÀÁÃÇ» ¡ÆÊËÁËÌËƹÉǽÆÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆǼÇÈÉǼÆÇÀÁÉÇ»¹ÆÁØ ­ÀÕÈÌÎÂÑÊÈÉÏÐÎÑÏ ¬ÎÑÊÂÀ  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMEQPM[JLPW!ZBOEFYSV %1PM[JLPW *OTUJUVUFGPS&DPOPNJD'PSFDBTUJOH /BLIJNPWTLZBW .PTDPX 3VTTJB UFM   FNBJMEQPM[JLPW!ZBOEFYSV  ÏоÐÚÃξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÃÐÏÝÍÎÌ¿ÉÃʾÂÆÏ;ÎÆÐÃоÔÃË˾ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÑÜƾÁξÎËÑÜÍÎÌÂÑÈÔÆܞ˾ÉÆÅξÅÀÆÐÆÝÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀ¾®²ÑȾÅÙÀ¾ÃÐ˾ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚ¾ÈÐÆÀÆžÔÆÆÍÌÉÆÐÆÈÆÔÃËÌÀÌÁÌÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝ Ù¿ÌÎÌÎÆÃËÐÆÎÌÀÂÉÝоÈÌÇÍÌÉÆÐÆÈÆÂÌÉÄÃË ÌÍÎÃÂÃÉÝÐÚÏÝËÃÐÌÉÚÈÌÑÏоËÌÀÈÌÇ˾ÍÌÂÂÃÎÄÈÑÀËÑÐÎÃËËÃÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ËÌÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÌÇÃÊÈÌÏÐÚܾÁξÎËÙÓÎÙËÈÌÀÆž¾ÕÃÇ ÏÌÓξËÃËÆÝÏÐÆÊÑÉÌÀÈÎÃÏÑÎÏÌÏ¿ÃÎÃÄÃËÆÜ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾;ÎÆÐÃÐËÙÃÔÃËÙ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ¾ÁξÎ˾ÝÍÌÉÆÐÆȾ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÃξÅÀÆÐÆà ÆËÀÃÏÐÆÔÆÌË˾ÝÍÎƋ ÀÉÃȾÐÃÉÚËÌÏÐÚ 5IFBSUJDMFEFBMTXJUIUIFQSPCMFNPGEFUFSNJOJOHPGQBSJUZQSJDFTGPSBHSJDVMUVSBMDPNNPEJUJFT"OBMZTJTPG3VTTJBOBHSJDVMUVSFEFWFMPQNFOU QPJOUTUPOFDFTTJUZPGBDUJWBUJPOPGQSJDFTVQQPSUQPMJDZ"UBSHFUGPSUIJTQPMJDZTIPVMECFEFGJOFEOPUPOMZCZUIFHPBMUPTVQQPSUEPNFTUJD QSPEVDUJPO CVUBMTPCZUIPVHIUTPGBHSJDVMUVSBMNBSLFUTCBMBODJOHBOEJNQSPWJOHUIFQSPEVDUJPOFGGJDJFODZ ,FZXPSETQBSJUZQSJDFT QSPEVDUJPOFGGJDJFODZ BHSJDVMUVSBMQPMJDZ TVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU JOWFTUNFOUBQQFBM

­ÎÌ¿ÉÃÊÃÂÆÏ;ÎÆÐÃоÔÃËÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀî²À ˾ÑÕËÌÊÏÌÌ¿×ÃÏÐÀÃÐξÂÆÔÆÌËËÌÑÂÃÉÝÃÐÏÝ¿ÌÉÚÖÌÃÀËƋ ʾËÆûоÍÎÌ¿ÉÃʾÌÐÊÃÕÃ˾À²ÃÂÃξÉÚËÌÊžÈÌËɬ ξÅÀÆÐÆÆÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾™ÆÀ¡ÌÏÍÎÌÁξÊÊÃξÅÀÆÐÆÝ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾˾vÁÁȾÈÌÂÆËÆÅÎÆÏÈÌÀ ÎþÉÆžÔÆÆÔÃÉÃÀÙÓÑÏоËÌÀÌÈÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌǾÁξÎËÌÇ ÍÌÉÆÐÆÈÆ ²ÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆà ÔÃËÌÀÙÓ ÂÆÏÍÎÌÍÌÎÔÆÇ À ž­¨ ®ÌÏÏÆÆ À ‹Ó ÁÁ ÍÎÆÅ˾ÃÐÏÝ ÈÉÜÕÃÀÌÇ ÍÎÆÕÆËÌÇ ÐÝÄË ÉÌÁÌÀÌÏÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÌÁÌÈÎÆÅÆϾÀÌÐξÏÉÆ ÈÌÐÌÎÙÇËà ÍÎÃÌÂÌÉÃËÍÌÉËÌÏÐÚÜÂÌ˾ÏÐÌÝ×ÃÁÌÊÌÊÃËо<>ªÃÄÂÑ ÐÃÊÂÆ˾ÊÆÕËÙÇÎÌÏоÁξÎËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÍÌÏÉÃÂËÆÓ ÉÃÐÏоÀÆÐÀÌÍÎÌÏÌ¿¾ÈÐѾÉÚËÌÏÐÆÍÎÌ¿ÉÃÊÙÂÆÏ;ÎÆÐÃо ÐÌÕËÃÃvÌÏÐÃÍÃËÆÀÉÆÝËÆÝÔÃËÌÀÙÓÂÆÏÍÎÌÍÌÎÔÆÇ˾ÐË ÈÑ×ÃÃÏÌÏÐÌÝËÆÃÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ °Î¾ÂÆÔÆÌËËÌ ÍÌ ÍÎÌ¿ÉÃÊÌÇ ÔÃËÌÀÌÁÌ ÂÆÏ;ÎÆÐÃо À ÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀÃÍÎÆËÝÐÌÍÌËÆʾÐÚÐÃËÂÃËÔÆÜÌÍÃÎË ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

ľÜ×ÃÁÌÎÌÏоÔÃË˾ÎÃÏÑÎÏÙÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï ÎÌÏÐÌÊ ÔÃË ˾ ¾ÁξÎËÑÜ ÍÎÌÂÑÈÔÆÜ < > ¯ÌÁɾÏËÌξÏÕÃоÊ˾ÌÏËÌÀþËËÙÓ®ÌÏÏоо ÀÍÃÎÆÌ vÁÁÔÃËÙ˾ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÙÃÐÌÀ¾ÎÙÆÑÏÉÑÁÆÂÉÝ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÎÌÏÉÆÀÏÎÃÂËÃÊÀξž¿ÙÏÐÎÃÃÔÃË ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ ¯ÉÃÂÑÃÐÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌÌÏËÌÀËÙÃÆÅÊÃËÃËÆÝÔÃËÌÀÙÓÍÎ̋ ÍÌÎÔÆÇÍÎÌÆÅÌÖÉÆÀ‹ÓÁÁÏÎÃÂËÆÞvÁÁ ÁÌÂÌÀÙÃÐÃÊÍÙÆÅÊÃËÃËÆÝÆËÂÃÈϾ;ÎÆÐÃо ÏÌÌÐËÌÖÃËÆÝ ÊÃÄÂÑÆËÂÃÈÏÌÊÔÃËÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇÆÆËÂÃÈÏÌÊ ÔÃË ˾ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÙà ÎÃÏÑÎÏÙ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÏÌÏоÀÉÝÉÆ ÐÌÁ¾ȾÈÀÍÃÎÆÌÂvÁÁ¾Ë¾‹ ÉÌÁÆÕËÙÃÍÌȾžÐÃÉÆ¿ÙÉÆξÀËÙ ÀvÁÁ v «¾˾ÖÀÅÁÉÝ ÀÏÎÃÂËÃÏÎÌÕËÌÇÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀÃËÃÐ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÓÍÎÃÂÍÌÏÙÉÌÈÂÉÝÑÏÈÌÎÃËÆÝÎÌÏоÌÐËÌÏƋ ÐÃÉÚËÙÓÔÃË˾ÎÃÏÑÎÏÙ¾ÁξÎËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾»ÐÌÍÌ‹
99*

£°® ™w

ÐÀÃÎľÜÐÌÔÃËÈƪÆËÛÈÌËÌÊξÅÀÆÐÆÝ®ÌÏÏÆÆÀÌÐËÌÖÃËÆÆ ÌÄƾÃÊÙÓÀÍÎÌÁËÌÅËÌÊÍÃÎÆÌÂÃÅ˾ÕÃËÆÇÂÃÒÉÝÐÌÎÌÀ ÀξÅÉÆÕËÙÓÏÃÈÐÌξÓÎÌÏÏÆÇÏÈÌÇÛÈÌËÌÊÆÈÆ<>¡ÎÑ¿Ùà ξÏÕÃÐÙ˾ÌÏËÌÀÃÍÎÌÁËÌÅËÙÓÌÔÃËÌȪÆËÛÈÌËÌÊξÅÀÆÐÆÝ ®ÌÏÏÆÆ ÍÎÆÀÃÂÃËËÙÓÂÉÝÈÌËÏÃÎÀ¾ÐÆÀËÌÁÌÏÔÃ˾ÎÆÝξÅÀƋ ÐÆÝ ÍÌȾÅÙÀ¾ÜÐ ÕÐÌÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÙÃÔÃËÙ˾ʾÐÃÎƾÉÚËÙà ÎÃÏÑÎÏÙ¾ÁξÎËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÀvÁÁÀÙξϋ ÐÑÐÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÔÃ˾ÊÆÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀÃÉÆÖÚ˾ v ÏÃÛÐÌÁÌÀÌÎÆÐÌÐÌÊ ÕÐÌÍÎÌ¿ÉÃʾÂÆÏ;ÎÆÐÃо ÔÃË ÈÌÐÌξÝÒÌÎÊÑÉÆÎÑÃÐÏÝȾȉÑÏÐÌÇÕÆÀ¾ÝÐÃËÂÃËÔÆÝ ÍÎÃÀÙÖÃËÆÝ ÁÌÂÌÀÙÓ ÐÃÊÍÌÀ ÎÌÏо ÔÃË ˾ ÎÃÏÑÎÏÙ ÂÉÝ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾˾ÂÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÆÊÆÐÃÊ;ÊÆÎÌϋ оÔÃË˾ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆܙ À˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÊÃËÃà Å˾ÕÆʾ ÕÃÊÀ‹ÓÁÁ ¨ÎÌÊà ÐÌÁÌ ÂÉÝ ÈÌÎÎÃÈÐËÌÇ ÌÔÃËÈÆ ÀÉÆÝËÆÝ ÍÎÌÔÃÏϾ ÆÅÊÃËÃËÆÝÔÃËÌÀÙÓÍÎÌÍÌÎÔÆÇ˾ÒÆ˾ËÏÌÀÌÃÏÌÏÐÌÝËÆà ÌÐξÏÉÆËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚÎÌÏÐÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÃÉڋ ÓÌÅÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾®¾ÏÕÃÐÙ ÌÏËÌÀ¾ËËÙÃ˾¾ËËÙÓ®ÌÏÏоо Ì ÂÆ˾ÊÆÈà ÒÆÅÆÕÃÏÈÆÓ Ì¿ØÃÊÌÀ ÀÙÍÑÏȾ À ÍÌÂÌÐξÏÉÝÓ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÆÌÂÆ˾ÊÆÈÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÍÃÎÀÆՋ ËÙÓ ÎÃÏÑÎÏÌÀ ¾ÁξÎËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÅÃÊÉÆ Æ ÏÈÌо ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐ ÕÐÌžÍÃÎÆÌÂvÁÁÍÌȾžÐÃÉÆ ÀÙÓ̾ÍÎÌÂÑÈÔÆÆÀξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀà ÏÁ¾;ÖËÆ ÆÀÄƋ ÀÌÐËÌÀÌÂÏÐÀà ˾ÑÏÉÁÌÉ ÀÙÎÌÏÉÆÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ˾ Æ vÁÁÍÎÆÎÌÏÐÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÅÃÊÉÆÆ ÏÈÌоÏÌÏоÀÆɱÕÆÐÙÀ¾ÝоÈÄÃËÃÈÌÐÌÎÌÃÏËÆÄÃËÆà ÑÂÃÉÚËÙÓÍÌȾžÐÃÉÃÇξÏÓ̾ʾÐÃÎƾÉÚËÙÓÆÐÎÑÂÌÀÙÓ ÎÃÏÑÎÏÌÀ˾Á¾;ÖËÆÆ˾ÑÏÉÁÌÉ ÊÌÄËÌÑÐÀÃÎľÐÚ ÕÐÌ ËÃÁ¾ÐÆÀËÌà ÆÅÊÃËÃËÆà ÔÃËÌÀÙÓ ÍÎÌÍÌÎÔÆÇ À ‹Ó ÁÁ ÈÌÊÍÃËÏÆÎÌÀ¾ÉÌÏÚ ÎÌÏÐÌÊ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ¾ÁξÎËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ žË¾ÉÆÅ ÎÃÐÎÌÏÍÃÈÐÆÀËÌÇ ÂÆ˾ÊÆÈÆ ξÅÀÆÐÆÝ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÌÍÆϾËËÌÇÍÎ̋ ¿ÉÃÊÌÇÃÄÃÁÌÂËÌÁÌÆÅÊÃËÃËÆÝÔÃËÌÀÙÓÍÎÌÍÌÎÔÆÇÀž­¨ ¿ÌÉÃà ÏÑ×ÃÏÐÀÃË˾ ÍÎÌ¿ÉÃʾ ‰Ë¾ÈÌÍÉÃËËÌÁ̙ ÔÃËÌÀÌÁÌ ÂÆÏ;ÎÆÐÃо¬Ë¾ÏÌÏÐÌÆÐÀÐÌÊ ÕÐÌÏÉÌÄÆÀÖÆÇÏÝÑÎÌÀÃËÚ ÔÃË˾ÎÃÏÑÎÏÙÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾˾¾ËËÙÇÊÌÊÃËÐËà ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÃÐ ÐÃÈÑ×ÃÊÑ ÑÎÌÀËÜ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÌÆŋ ÀÌÂÏÐÀ¾À¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀÃÓÌÅÝÇÏÐÀ ÎÃÅÑÉÚоÐÃÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐË ÉƾÁξÎËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆËÃÆÊÃÜÐÂÌÏоÐÌÕËÙÓÎÃÏÑÎÏÌÀÂÉÝ ξÅÀÆÐÆÝÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÌÀÙÖÃËÆÝÃÁÌÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÑÎÌÀËÝÆÏËÆÄÃËÆÝÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓÆÅÂÃÎÄÃÈ ÛÐÆÓÑϋ ÉÌÀÆÝÓÏÌÓξËÃËÆÃÐÃÈÑ×ÆÓÔÃËÌÀÙÓÍÎÌÍÌÎÔÆÇ ÐÃÏÌÏÐ̋ ÝËÆÃÉÌȾÉÚËÌÁÌÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌÁÌ;ÎÆÐÃоÔÃË ËÿÑÂÃÐ ÌÅ˾վÐÚËÌÎʾÉÆžÔÆÜÒÆ˾ËÏÌÀÌÁÌÍÌÉÌÄÃËÆÝÌÐξÏÉÆ «¾ÍÎÌÐÆÀ ¿ÌÉÃÃÀÃÎÌÝÐËÌÑÏÆÉÃËÆÃ˾¿ÉܾÜ×ÃÇÏÝÀ˾‹ ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÔÆÆÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ ÍÌÑÎÌÀËÜÒÆ˾ËÏÌÀÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÆÐÃÓËÆÕÃÏÈÌÁÌÌÏ˾‹ ×ÃËÆÝ ÛÐÌÊÏÉÑÕ¾ÃÎÌÏÐÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾¾ÁξÎËÌÇÍÎÌÂÑȋ ÔÆÆÊÌÄÃÐÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÚÐÌÉÚÈÌÀÐÃÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó ÑÎÌÀÃËÚ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓÆÅÂÃÎÄÃÈÈÌÐÌÎÙÓžÊÃÐËÌËÆÄà ÕÃÊ ÀÏÎÃÂËÃÊÍÌÌÐξÏÉƨ¾ÈÍξÀÆÉÌ ÛÐÌÉÆ¿ÌËÌÀÙà ÍÌ݋ ÀÆÀÖÆÃÏÝ À ‹Ó ÁÁ ÉÆ¿Ì ÍÎÌÖÃÂÖÆà ÊÌÂÃÎËÆžÔÆÜ ÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÝ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜ×ÆÃÏÌÀÎÃÊÃËËÙþÁÎÌÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÆÉÑÕÖÆÃÍξÈÐÆÈÆÑÍξÀÉÃËÆÝ°¾ÈÆÃÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÝÆÊÃÜÐ ÂÌÏÐÑÍ È ÉÚÁÌÐËÙÊ ÈÎÃÂÆÐËÙÊ ÎÃÏÑÎÏ¾Ê ˾ɾÄÃËËÙà ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙà ÏÀÝÅÆ žվÏÐÑÜ ÝÀÉÝÜÐÏÝ ÅÀÃËÚÝÊÆ À ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓÔÃÍÌÕȾÓÀÃÎÐÆȾÉÚË̋ÆËÐÃÁÎÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÈÌÊ;ËÆÇ ÕÐÌÍÌÅÀÌÉÝÃÐÆÊÏËÆľÐÚžÀÆÏÆÊÌÏÐÚÌÐÈÌÉË ¿¾ËÆÇÎÙËÌÕËÌÇÈÌËØÜËÈÐÑÎÙ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÛÐÆÍÎË ÍÎÆÝÐÆÝÆÊÃÜÐÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆÂÉÝÂÆ˾ÊÆÕËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ À ÊÃËÚÖÃÇÏÐÃÍÃËÆÆÏÍÙÐÙÀ¾ÜÐÀÉÆÝËÆÃÆÅÊÃËÃËÆÇÔÃËÌÀÙÓ ÍÎÌÍÌÎÔÆÇÆžÏÕÃÐËÆÅÈÆÓÆÅÂÃÎÄÃÈÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÍÌÉы Õ¾ÜÐÀÙÏÌÈÆÃÍÌȾžÐÃÉÆÎÃËо¿ÃÉÚËÌÏÐÆ«¾ÍÎÆÊÃÎ ÍÌ ¾ËËÙÊÁÌÂÌÀÌÁÌÌÐÕÃоž­³‰ªÆξÐÌÎÁ™<> ÌÂËÌÁÌÆÅ ÉÆÂÃÎÌÀÊÝÏËÌÁÌÏÃÈÐÌξ®ÌÏÏÆÆ ÀÁÎÃËо¿ÃÉÚËÌÏÐÚ ÍÌ &#*5%" ÍÎÆ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀà ÏÀÆËÆËÙ ¿Ùɾ ξÀ˾  ÐÌÁ¾ȾÈÀÏÎÃÂËÃÊÍÌÌÐξÏÉƾ˾ÉÌÁÆÕËÙÇÍÌȾžÐÃÉÚ Í̾ËËÙʪÆËÏÃÉÚÓÌž®ÌÏÏÆÆ<> ÏÌÏоÀÆÉ ­ÎÌ¿ÉÃÊщ˾ÈÌÍÉÃËËÌÁ̙ÔÃËÌÀÌÁÌÂÆÏ;ÎÆÐÃоÐξÂƋ ÔÆÌËËÌÍÎÆËÝÐÌÆÉÉÜÏÐÎÆÎÌÀ¾ÐÚÏÍÌÊÌ×ÚÜÏÌÍÌÏоÀÉÃËÆÇ ¿¾ÅÆÏËÙÓÏÀÌÂËÙÓÆËÂÃÈÏÌÀ ÍÌȾÅÙÀ¾Ü×ÆÓÆÅÊÃËÃËÆÃÔÃË˾ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÜÆ˾ÎÃÏÑÎÏÙ¾ÁξÎËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÑÎÌÀËÃÊËÃÈÌÐÌÎÌÁÌ¿¾ÅÌÀÌÁÌÍÃÎÆ̾ ȾÕÃÏÐÀÿ¾ÅÌÀÌÁÌÍÃÎÆ̾ÀÙ¿ÆξÃÐÏÝÐÌÐ ÂÉÝÈÌÐÌÎÌÁÌ ¿ÙɾӾξÈÐÃÎ˾Ï¿¾É¾ËÏÆÎÌÀ¾ËËÌÏÐÚÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚξŋ ÀÆÐÆÝ˾ÔÆÌ˾ÉÚËÌÇÛÈÌËÌÊÆÈÆ ¾ÊÃÎÆȾËÏÈÌÇÍξÈÐÆÈà ξÏÏÊÌÐÎÃËÆÝÔÃËÌÀÙÓÍÎÌÍÌÎÔÆÇž¿¾ÅÑÂÌÉÁÌÃÀÎÃÊÝ ÍÎÆËÆʾÉÆ v ÁÁ ÀÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÆ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ÊÃÐÌÂÆÈÑÏÌÏÈÌÉÚÅÝ×ÃÇ¿¾ÅÌÇξÏÕÃÐÌÀ  ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓ ÍÑ¿ÉÆȾÔÆÝÓ ÍÌÏÀÝ×ÃËËÙÓ ÍÎÌ¿ÉÃÊà ÂÆÏ;ÎÆÐÃо ÔÃË À ÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀî² ÍÌ¿¾ÅÌÀÙÊÍÃÎÆÌÂÌÊ ȾÈÍξ‹ ÀÆÉÌ ÍÌËÆʾÃÐÏÝÍÃÎÆÌÂvÁÁ<>¨¾ÈÑÄÃÌЋ ÊÃÕ¾ÉÌÏÚ ÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÑÎÌÀËÃÊÁÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÙà ÔÃËÙ˾ÎÃÏÑÎÏÙ¾ÁξÎËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÀÙÎÌÏÉÆÀξž ÕÐÌÀÍÌÉËÌÇÊÃÎÃӾξÈÐÃÎÆÅÑÃÐʾÏÖо¿ËÃÁ¾ÐÆÀËÙÓÂÉÝ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓ¾ÁξÎÆÃÀÆÅÊÃËÃËÆÇÏÆÏÐÃÊÙÔÃË ¬Â˾ÈÌ ˾˾ÖÀÅÁÉÝ ËÃÈÌÎÎÃÈÐËÌÍÌɾÁ¾ÐÚ ÕÐÌÔÃË̋ ÀÙÃÍÎÌÍÌÎÔÆÆ¿¾ÅÆÏËÌÁÌÍÃÎÆ̾ À¾ËËÌÊÏÉÑÕ¾ÃvÍÌŋ ÂËÃÏÌÀÃÐÏÈÌÁÌ ÊÌÁÑÐÏÉÑÄÆÐÚÌÎÆÃËÐÆÎÌÊÂÉÝÁÌÏѾÎϋ ÐÀÃËËÌǾÁξÎËÌÇÍÌÉÆÐÆÈÆ ÀÐÕÂÉÝξÏÕÃоÈÌÊÍÃËϾÔÆÇ ÍÌÐÃÎÚÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÌÐÂÆÏ;ÎÆÐÃоÔÃË Ì‹ÍÃÎÀÙÓ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚ ÌÁÎÌÊËÙÇ ʾÏÖо¿ ÆÅÊÃËÃËÆÇ ÔÃËÌÀÙÓÍÎÌÍÌÎÔÆÇ ¾оÈÄÃÌÁξËÆÕÃËËÙÃÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆ ÁÌÏѾÎÏÐÀ¾ȾÈÀÕ¾ÏÐÆÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝÏÆÏÐÃÊÙÔÃË оÈÆ ÀÕ¾ÏÐÆ¿ÜÂÄÃÐËÌÇÍÌÂÂÃÎÄÈÆÌÐξÏÉÆ Ì‹ÀÐÌÎÙÓ ÌÔÃËÈÆ ÍÌÐÃÎÚ ÌÐ ÂÆÏ;ÎÆÐÃо ÌÏËÌÀ¾ËËÙà ˾ ÏÌÍÌÏоÀÉÃËÆÆ Ï ;ÎÆÐÃÐËÙÊ ÍÃÎÆÌÂÌÊ ÍÎÃÂÏоÀÉÝÜÐÏÝ žÀÙÖÃËËÙÊÆ À ÏÀÝÅÆÏÌÐÊÃÕÃËËÙÊξËÃÃÎÌÏÐÌÊÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐƾÁξ΋ ËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾  ‹ÐÎÃÐÚÆÓ Ì¿ØÃÊÙ ÁÌÏÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ÌÐξÏÉÆ Æ ÌÎÆÃËÐÆÎÙ ÂÉÝ ÍÌÉÆÐÆÈÆ ÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÔÃË ÂÌÉÄËÙÌÍÎÃÂÃÉÝÐÚÏÝËÃȾÈÆÊƋÉÆ¿ÌÎÃÐÎÌÏÍÃÈÐÆÀËÙÊÆ ÍÌȾžÐÃÉÝÊÆ ¾ÐÃÈÑ×ÆÊÆÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÊÆÍÎÌ¿ÉÃʾÊÆ ÏÌÔƾÉÚË̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ ÀÐÌÊÕÆÏÉþÈÐѾÉڋ ËÙÊÆÍÎÌ¿ÉÃʾÊÆξÅÀÆÐÆÝÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾  ÌÍÎÌÏÌÐËÌÏÆÐÃÉÚË̉ËÌÎʾÉÚËÌÁ̙ÑÎÌÀËÝÔÃËÀž­¨ ®² ÆÆÉÆ Ì¿ØÃÊÌÀ ÁÌÏÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÂÆÏÈÑÏÏÆÌËËÙÊ ¬ÐÀÃÐ ˾ ËÃÁÌ žÀÆÏÆÐ ÌÐ ÍÎƋ ÌÎÆÐÃÐÌÀ ÁÌÏѾÎÏÐÀ¾ v ÔÃÉÃÀÙÓ ÑÏоËÌÀÌÈ ÍÌÉÆÐÆÈÆ Ëà ÐÌÉÚÈÌÀ̿ɾÏÐÆÏÐÆÊÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝÀËÑÐÎÃËËÃÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂϋ ÐÀ¾ÆÂÌÏÐÆÄÃËÆÝÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇËÞÀÆÏÆÊÌÏÐÆ ËÌÆ À̿ɾÏÐÆÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ˾ÏÃÉÃËÆÝÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÂÌÏÐÑÍËÙÊ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÃÊ Æ ÏÌžËÆÝ ÏÐÆÊÑÉÌÀ ÂÉÝ ÏÐÎÑÈÐÑÎË̋ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÊÌÂÃÎËÆžÔÆÆÛÈÌËÌÊÆÈÆ «¾ÍÎÆÊÃÎ Ï ÌÂËÌÇ ÏÐÌÎÌËÙ ÍÌÀÙÖÃËÆà ÔÃË ˾ ÏÃÉڋ ÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÜ ÊÌÄÃÐ ÌÔÃËÆÀ¾ÐÚÏÝ ȾÈ ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÌà ÝÀÉÃËÆà ÐÈÌËÌ ÍÎÆÍÎÌÕÆÓξÀËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ÍÌÅÀÌÉÝÃÐ ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÝÊÍÌÉÑÕ¾ÐÚ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌÈÆÃÂÌÓÌÂÙÆ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐÎÃÖÃËÆÜÍÎÌ¿ÉÃÊÙËÆÅÈÌÇÍɾÐÃÄÃÏÍÌÏÌ¿‹ ËÌÏÐÆÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀà Ì¿ËÌÀÉÃËÆÜÌÏËÌÀËÙÓÒÌËÂÌÀ ÆÍÌÀÙÖÃËÆÜÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÑÎÌÀËÝÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾®ÌÏÐ ÂÌÓÌÂÌÀ À ¾ÁξÎËÌÊ ÏÃÈÐÌÎà ÝÀÉÝÃÐÏÝ оÈÄà ÈÉÜÕÃÀÌÇ ÍÎÃÂÍÌÏÙÉÈÌÇ ÂÉÝ ÍÎÆ¿ÉÆÄÃËÆÝ ÑÎÌÀËÝ ÌÍɾÐÙ ÐÎѾ À ÌÐξÏÉÆ È ÏÎÃÂËÆÊ ÍÌ ÛÈÌËÌÊÆÈà Å˾ÕÃËÆÝÊ Æ ÎÃÖÃËÆÝ ÏÌÔƾÉÚËÙÓ ÍÎÌ¿ÉÃÊ À ÏÃÉÚÏÈÌÇ ÊÃÏÐËÌÏÐÆ «Ì Ï ÂÎÑÁÌÇ ÏÐÌÎÌËÙ ÍÌÀÙÖÃËÆÃÔÃË˾¾ÁξÎËÑÜÍÎÌÂÑÈÔÆÜÊÌÄÃÐ ÍÎÆÀÃÏÐÆÈÏËÆÄÃËÆÜÑÎÌÀËÝÄÆÅËÆ˾ÏÃÉÃËÆÝÏÐξËÙÀÔË ÉÌÊ ÕÐÌËÃÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÃÐÔÃÉÃÀÙÊÑÏоËÌÀȾÊÏÌÔƾÉÚËÌÇ ÍÌÉÆÐÆÈÆÁÌÏѾÎÏÐÀ¾ ¨ÎÌÊà ÐÌÁÌ ÍÌÉÆÐÆȾ ˾ÍξÀÉÃË˾Ý ˾ ÍÌÀÙÖÃËÆà ÔÃËÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀà ξÀËÌȾÈÆÀÙÏÌÈÆÃÌ¿ØÃÊÙ ÁÌÏÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ËÃÏÃÐ À Ïÿà ÎÆÏÈÆ ÈÌËÏÃÎÀ¾ÔÆÆ ËÆÅÈÌÁÌ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÑÎÌÀËÝ ÌÐξÏÉÆ   ȾÕÃÏÐÀà ÍÎÆÊÃξ ÅÂÃÏÚ ÏÉÃÂÑÃÐ ÍÎÆÀÃÏÐÆ ÏÃÉÚÏÈÌà ÓÌÅÝÇÏÐÀÌ ÏÌÀÃÐÏÈÌÁÌ ÍÃÎÆ̾±ÊÃÎÃËËÙÇÎÌÏÐÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÙÓÔÃË˾ÎÃÏÑÎÏÙ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ˾ÍÎÌÐÆÀ ÊÌÄÃÐÌȾÅÙÀ¾ÐÚÍÌÅÆÐÆÀËÌÃÀÉƋ ÝËÆÃ˾ÏÌÏÐÌÝËÆÃÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÍÌÏÈÌÉÚÈÑÏÌžÃÐ ÏÐÆÊÑÉÙ ÂÉÝ ÆËÐÃËÏÆÒÆȾÔÆÆ ÍÎÌÔÃÏÏÌÀ ÎÃÏÑÎÏÌÏ¿ÃÎË ÄÃËÆÝ Æ ÍÌÀÙÖÃËÆÝ ÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ ¨ÉÜÕÃÀÌÇ ¾ÏÍÃÈÐ ÌÔÃËÈÆ ÍÎÌÔÃÏϾ ÆÅÊÃËÃËÆÝ ÔÃËÌÀÙÓ ÍÎÌÍÌÎÔÆÇ v ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÚ ÍÎÌÆÏÓÌÂÝ×ÃÇ ÐξËÏÒÌÎʾÔÆÆ   ÏÉы Õ¾ÃÃÏÉÆÎÌÏÐÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÙÓÔÃË˾ÎÃÏÑÎÏÙÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆ ÍÌÀÙÖÃËÆÝ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÆÊÃÜ×ÆÃÏÝÑÌÏËÌÀËÌÇʾÏÏÙÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇÀÌÐξÏÉÆ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÐÌ ÛÐÌ ÆÅÊÃËÃËÆà ÔÃËÌÀÙÓ ÍÎÌÍÌÎÔÆÇ ÍÎÆ ÃÁÌ ÑÏÐÌÇÕƋ ÀÌÊ ӾξÈÐÃÎà ÝÀÉÝÃÐÏÝ ËÃÁ¾ÐÆÀËÙÊ ÀÙÅÙÀ¾ÃÐ ÂÃÒÆÔÆÐ ÒÆ˾ËÏÌÀÙÓÎÃÏÑÎÏÌÀÆÂÉÆÐÃÉÚËÙÇÀÌÏÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÇ ÈÎÆÅÆÏ ­ÎÆÊÃÎÌÊ ‰ÖÌÈÌÀÌÁ̙ ÆÅÊÃËÃËÆÝ ÏÆÏÐÃÊÙ ÔÃË ÊÌÄÃÐÏÉÑÄÆÐÚÎÃÐÎÌÏÍÃÈÐÆÀËÌÃξÅÀÆÐÆÃÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀ¾®ÌÏÏÆƞ˾ÉÆÅξÅÀÆÐÆݾÁξÎËÌÁÌÏÃÈÐÌξ¯¶ž žÍÌÏÉÃÂËÆÃÉÃоÃÐ˾ÊÍÎÆÊÃÎ̿ξÐËÌÇÏÆÐѾÔÆÆ ¯ÌÁɾÏËÌ ÌÔÃËȾÊ ˾ ÌÏËÌÀà ¾ËËÙÓ ÊÆËÆÏÐÃÎÏÐÀ¾ ÏÃÉڋ ÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾¯¶ž<> žÍÃÎÆÌÂvÁÁÌÐËÌÏƋ ÐÃÉÚËÙÃÔÃËÙ˾ÎÃÏÑÎÏÙÂÉÝÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÀÙÎÌÏÉÆ ÍÎÆÊÃÎËÌÀξž ÌÂ˾ÈÌÛÐÌÐÎÌÏпÙÉξÀËÌÊÃÎËÙÊ ¾ÏÎÃÂËÆÃÁÌÂÌÀÙÃÐÃÊÍÙÍÎÆÎÌÏоÔÃËÏÌÏоÀÉÝÉÆ ÂÉÝÏξÀËÃËÆÝÀ®ÌÏÏÆÆÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÙÃÔÃËÙ˾ÎÃÏÑÎÏÙ ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÎÌÏÉÆÀvÁÁÀÏÎÃÂËÃÊ˾ ÀÁÌ °¾ÈÄÃÏÉÃÂÑÃÐÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌÌÏÌ¿ÑÜÎÌÉÚÀ ¾ÈÐÆÀÆžÔÆÆÏÐÎÑÈÐÑÎË̋ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÏÂÀÆÁÌÀÀÌÐξϋ ÉÆ ÆÁξÃÐ ¾ÁÎÌÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃË˾Ý ÍÌÉÆÐÆȾ ÁÌÏѾÎÏÐÀ¾ ¯ÌžËÆÃÑÏÉÌÀÆÇÂÉÝÈÌËÏÐÎÑÈÐÆÀËÌǾ¾ÍоÔÆƾÁξÎËÙÓ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ È ÆÅÊÃËÃËÆÝÊ ÔÃËÌÀÌÇ ÏÎÃÂÙ ÝÀÆÉÌÏÚ ÈÉÜÕÃÀÙÊ Ò¾ÈÐÌÎÌÊ ÍÎÃÂÌÍÎÃÂÃÉÆÀÖÆÊ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌà ξÅÀÆÐÆÃÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾¯¶ž ÐÌÁ¾ȾÈÀ®ÌÏÏÆÆÆŋ ÊÃËÃËÆÃÔÃËÌÀÙÓÍÎÌÍÌÎÔÆÇÀ‹ÓÁÁÏÌÍÎÌÀÌľÉÌÏÚ ÏÀÃÎÐÙÀ¾ËÆÃÊ ʾÏÖо¿ÌÀ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇ ÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ´ÃËÙÀÎÙËÌÕËÌÇÛÈÌËÌÊÆÈÃоÈÄÃÆÊÃÜÐÆÀ¾ÄËÑÜÌÎƋ ÃËÐÆÎÑÜ×ÑÜÒÑËÈÔÆܬÍÙÐξÅÀÆÐÙÓÏÐξË ¯¶ž ÏÐξË £¯ ÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌÍÌÂÂÃÎÄȾÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÊÃξ‹ ÊÆ¿ÜÂÄÃÐËÌÁÌÏÑ¿ÏÆÂÆÎÌÀ¾ËÆÝÆÉÆÔÃËÌÀÌÁÌÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾‹

ËÆÝ ÀÕ¾ÏÐËÌÏÐÆ Á¾Î¾ËÐÆÎÌÀ¾ËÆÃÊÊÆËÆʾÉÚËÙÓžÈÑÍÌÕËÙÓ ÔÃË ÊÌÄÃÐÆÊÃÐÚоÈÆÃËÃÁ¾ÐÆÀËÙÃÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÝ ȾÈÒÌ΋ ÊÆÎÌÀ¾ËÆÃÆÅÉÆÖÈÌÀÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ˾ žÈÑÍÈÑ Æ ÓξËÃËÆà ÈÌÐÌÎÌÇ ÐÎÿÑÜÐÏÝ ÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÙà ÏÎÃÂÏÐÀ¾ÆÅ¿ÜÂÄÃо±Õ¾×ÃËÆÃÀÍÌÏÉÃÂËÆÃÁÌÂÙÈÎÆÅÆÏÌÀ ÍÃÎÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÍÎÃÄÂÃÀÏÃÁÌÅÃÎ˾ À®ÌÏÏÆÆÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐÌËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÆÈÌÎÎÃÈÐÆÎÌÀÈÆ ÐÃÈÑ×ÃǾÁξÎËÌÇÍÌÉÆÐÆÈÆÁÌÏѾÎÏÐÀ¾ÏÔÃÉÚÜ¿¾É¾ËÏƋ ÎÌÀ¾ËÆÝÌ¿ØÃÊÌÀÀËÑÐÎÃËËÃÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÆÆÊÃÜ×ÃÇÏÝ ÃÊÈÌÏÐƾÁξÎËÙÓÎÙËÈÌÀ ÍÎÌÐÆÀËÌÊÏÉÑÕ¾ÃÍÎÆÏÐÆÊы ÉÆÎÌÀ¾ËÆÆ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÊÃξÊÆ ÍÎÝÊÌÇ ¿ÜÂÄÃÐËÌÇ ÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ÆÉÆ ÕÃÎÃÅ ÏÆÏÐÃÊÑ ÔÃË ¿ÑÂÑÐÀÌÅËÆȾÐÚÎÆÏÈÆÍÃÎÆÌÂÆÕÃÏÈÆÓÌ¿À¾ÉÌÀÔÃË˾ÍÎ̋ ÂÑÈÔÆÜÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÕÐÌÏȾÄÃÐÏÝ˾ÒÆ˾ËÏÌÀÌÇ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÌÐξÏÉÆ ¾оÈÄÃÌ¿ÌÏÐÎÆÐÍÎÌ¿ÉÃÊÑÔÃËÌÀ̋ ÁÌÂÆÏ;ÎÆÐÃо ÎÌÏоξÏÓÌÂÌÀÁÌÏ¿ÜÂÄÃо˾Ïо¿ÆÉÆž‹ ÔÆܾÁξÎËÙÓÎÙËÈÌÀÆ ÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌ ÏËÆÄÃËÆÝÛÒÒÃȋ ÐÆÀËÌÏÐÆÁÌÏÍÌÂÂÃÎÄÈÆ­ÌÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚ˾ÝÍÌÉÆÐÆȾÁÌÏы ¾ÎÏÐÀ¾ÀÕ¾ÏÐÆÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝÌ¿ØÃÊÌÀÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃˋ ËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ Æ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ Ïо¿ÆÉÚËÌÇ ÂÆ˾ÊÆÈÆ ÀËÑÐÎÃËËÆÓÔÃËÊÌÄÃÐËÃÏÈÌÉÚÈÌÏËÆÅÆÐÚžÐξÐÙÏÃÉÚÓ̋ ÅÌÎÁ¾ËÆžÔÆÇ˾Ì¿ÏÉÑÄÆÀ¾ËÆÃÈÎÃÂÆÐÌÀÆÍÌÀÙÏÆÐÚÆËÀÃϋ ÐÆÔÆÌËËÑÜ ÍÎÆÀÉÃȾÐÃÉÚËÌÏÐÚ ÌÐξÏÉÆ ž ÏÕÃÐ ÏËÆÄÃËÆÝ ÎÆÏÈÌÀÀÃÂÃËÆݾÁÎÌ¿ÆÅËÃϾ  ÛÐÌÊÏÉÑÕ¾ÃÍÎÆÐÌÈÒÆ˾ˋ ÏÌÀÙÓÎÃÏÑÎÏÌÀÏÐÌÎÌËËÆÓÆËÀÃÏÐÌÎÌÀÏÍÌÏÌ¿ÃËÀËÃÈÌÐÌÎÌÇ ÏÐÃÍÃËÆžÊÃËÆÐÚÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÃÍÎÌÁξÊÊÙÍÌÂÂÃÎÄÈÆ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ Æ ÐÃÊ ϾÊÙÊ ÌÏɾ¿ÆÐÚ ÆÊÃÜ×ÆÃÏÝ À ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝ¿ÜÂÄÃÐËÙÃÌÁξËÆÕÃËÆÝ

©ÆÐÃξÐÑξ ŸÑžÉÌÀ¦«¯ÃÉÚÏÈÌÃÓÌÅÝÇÏÐÀÌÍÌÂÍÎÃÏÏÌÊÏÐÎÑÈÐÑÎËÙÓÂÃÒÌÎʾÔÆÇÀÛÈÌËÌÊÆÈûÈÌËÌÊÆȾÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÆ ÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾Ü×ÆÓÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ v—v¯v ŸÌÎÓÑËÌÀ«ž ®ÌÂÆÌËÌÀ¾¬žªÌÄËÌÉÆÀÙÇÐÆÆÅÔÃËÌÀÌÁÌÐÑÍÆȾ »ÈÌËÌÊÆȾÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾®ÌÏÏÆÆ v— v¯ ¨À¾ÏÌÀ¾¼«¬ÍÎÌ¿ÉÃÊÃÂÆÏ;ÎÆÐÃоÔÃË˾ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÑÜÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÑÜÍÎÌÂÑÈÔÆÜžÁÎÌ99* v—v v¯v ­ÎÌÁËÌÅÂÌÉÁÌÏÎÌÕËÌÁÌÏÌÔƾÉÚË̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ®ÌÏÏÆÇÏÈÌDzÃÂÃξÔÆÆ˾ÍÃÎÆÌÂÂÌÁ̾ IUUQXXXFDPOPNZ HPWSVXQTXDNDPOOFDUFDPOPNZMJCNFSBDUJWJUZTFDUJPOTNBDSPQSPHOP[EPD@ ¡ÌÂÌÀÌÇÌÐÕÃО­³‰ªÆξÐÌÎÁ™žÁÌ IUUQXXXNJSBUPSHSVJOWFTUPST4JUF1BHFTBOOVBMSFQPSUTBTQY «¾ÔÆÌ˾ÉÚËÙÇÂÌÈɾ‰¬ÓÌÂÃÆÎÃÅÑÉÚооÓÎþÉÆžÔÆÆÀÁÌÂÑÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÁξÊÊÙξÅÀÆÐÆÝÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Æ ÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝÎÙËÈÌÀÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÏÙÎÚÝÆÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ˾‹ÁÌÂٙ ÑÐÀξÏÍÌÎÝÄÃËÆÃʭξÀÆÐÃÉڋ ÏÐÀ¾®²ÌÐ/‹Î ªÆËÏÃÉÚÓÌÅ®ÌÏÏÆÆ IUUQNDYSVOBWJHBUJPOEPDGFFEFSTIPXIUN ¯¾Á¾Ç¾È»ž´ÃËÌ̿ξÅÌÀ¾ËÆÃÀ¾ÁÎÌÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÊÈÌÊÍÉÃÈÏîÌÏÏÆÆž­¨ÛÈÌËÌÊÆȾ ÑÍξÀÉÃËÆà v—v ¯v "HSJDVMUVSBM QSJDFT TVNNBSZ /BUJPOBM BHSJDVMUVSBM TUBUJTUJDT IUUQVTEBNBOOMJCDPSOFMMFEV.BOO6TEBWJFX%PDVNFOU*OGP EP EPDVNFOU*% 

±¢¨ 

ž¡®¬­®¬ª¹¶©£««¹§¨¬ª­©£¨¯£ ®£§¯¨¬§ž °¬«¬ª«¬§¬Ÿ©ž¯°¦ ¯¦¯°£ª£ ¬Ÿ£¯­£µ£«¦½­®¬¢¬ ¬©º¯° £««¬§Ÿ£¥¬­ž¯«¬¯°¦ "(30*/%6453*"-$0.1-&90'+&8*4)"650/0.0643&(*0/*/5)&4:45&. 0'1307*4*0/0'"(3*$6-563"-130%6$544"'&5: «ž£Ç½ØÃÇ»¹ ¡ÆÊËÁËÌËÃÇÅÈľÃÊÆǼǹƹÄÁÀ¹ɾ¼ÁÇƹÄÕÆÔÎÈÉǺľŠÓ˸ÎËÎ̍ ËÅÉÕÅÌÀ à ¡ÈÐÎÁÈÄÆÀÍ ¥ÂÐÅÉÑÊÀß ® °ÎÑÑÈß ÒÅË   ōNBJMDBSQJ!ZBOEFYSV «ž,PEBZLPWB *OTUJUVUFPGUIF$PNQMFY"OBMZTJTPG3FHJPOBM1SPCMFNT 4IBMPN"MFZLIFNBTU H #JSPCJE[IBO +FXJTI"VUPOPNPVT3FHJPO 3VTTJB UFM   ōNBJMDBSQJ!ZBOEFYSV ¢¾Ë¾Ë¾ÉÆÅÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÆÍÌÐÎÿÉÃËÆÝÍÎÌÂÑÈÔÆÆξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀ¾ÆÄÆÀÌÐËÌÀÌÂÏÐÀ¾˾ÂÑÖÑ˾ÏÃÉÃËÆÝÀ£ÀÎÃÇÏÈÌÇž¬ ÂÆ˾ÊÆȾ ÆÊÍÌÎоÍÎÌÂÑÈÔÆÆÆÏÙÎÚÝ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÍÌÐÎÿÉÃËÆà ÆÊÍÌÎÐ ÍÃÎÃξ¿ÌÐȾ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾ÝÍÎÌÂÑÈÔÆÝ *UJTBOBMZ[FEUIFQMBODVMUJWBUJPOBOEDBUUJFCSFFEJOHQFSDBQJUBQSPEVDUJPOBOEDPOTVNQUJPOJOUIF+FXJTIBVUPOPNPVTSFHJPO UIFEZOBNJDT PGUIFPVUQVUBOESBXNBUFSJBMTJNQPSU ,FZXPSETQSPEVDUJPO DPOTVNQUJPO JNQPSU QSPDFTTJOH BHSJDVMUVSBM QSPEVDU

˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÀ¾ÁξÎËÌÊÏÃÈÐÌÎãÀÎÃÇÏÈÌÇž¬ ѾÉÌÏÚÍÃÎÃÉÌÊÆÐÚÏÆÐѾÔÆÜÈÉÑÕÖÃÊÑ°ÃÊËÃÊÃËÃà ÍÌȾ Ëà ÌÍÎÃÂÃÉÃËÙ ÌÐÂÃÉÚËÙà ËÃÁ¾ÐÆÀËÙà ÐÃËÂÃËÔÆÆ ÏÀÝžËËÙÃ Ï ˾ÂÃÄËÌÏÐÚÜ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ ÎÃÁÆÌ˾ ÍÎÌÂ̋ ÀÌÉÚÏÐÀÆÃÊ ¾ ÍÎÃÂÍÌÏÙÉÌÈ ÂÉÝ ÎþÉÚËÌÁÌ ÀÌÅÎÌÄÂÃËÆÝ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÍÌȾËÃÐvÂÌÏоÐÌÕËÌÀÅÁÉÝËÑÐÚ˾ ÍÌȾžÐÃÉÆÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ˾ÂÑÖÑ˾ÏÃÉÃËÆÝÀ ÁÌ о¿É ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

¡É¾ÀËÌà ÅÀÃËÌ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇ ËÞÀÆÏÆÊÌÏÐÆ v ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÅÃÎ˾ < > ­Ì ÏξÀËÃËÆÜ Ï Á ÌËÌ ÏËÆÅÆÉÌÏÚ À ξž °¾ÈÄà ÍÎÌÆÅÌÖÉÌ ÏËÆÄÃËÆà ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÄÆÀÌÐËÌÀÌÂÕÃÏÈÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÊÝϾ v À  ξž ÊÌÉÌȾ v À  Æ ÝÆÔ ¿ÌÉÃà ÕÃÊ À  ξž «ÃÂÌÏоÐÌÕËÌÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÌÏËÌÀËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆž­¨Æ ÏËÆÄÃËÆÃÍÌÈÑ;ÐÃÉÚÏÈÌÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ˾ÏÃÉÃËÆÝÍÎÆÀÃÉÆ ÈÏËÆÄÃËÆÜÍÌÐÎÿÉÃËÆÝÍÎÌÂÑÈÐÌÀÍÆоËÆÝÀξÏÕÃÐÃ˾
99*

£°® ™w

ÂÑÖÑ˾ÏÃÉÃËÆÝÂÌvÌÐÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇËÌÎÊÙ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ¤ÈÍÀÌÈÊÀÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀÎÑÍÎÂÍÛÕÏÐÎÄÓÊÒΠÐÀÑÒÅÍÈÅÂÎÄÑÒÂÀÈÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÀÍÀÄÓØÓÍÀÑÅËÅÍÈß ÊÃÃÎÄ<>

¯ÐÎÄÓÊÖÈß ªÀÐÒÎÔÅËÜ ®ÂÎÙÈ ¬ßÑÎ ÂÆÈÂÎÌÂÅÑÅ

¬ÎËÎÊÎ ¿ÉÖÎ ØÒ

à à à               

à     

à     

à     

²ÀÁËÈÖÀ¯ÎÒÐÅÁËÅÍÈÅÎÑÍÎÂÍÛÕÏÐÎÄÓÊÒÎÂÑÅËÜÑÊÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀÍÀÄÓØÓÍÀÑÅËÅÍÈßÂ¥ ® ÊÃ<>

¯ÐÎÄÓÊÖÈß ´ÈÇÈÎË΍ à à à à à ÃÊ ÃÈ×ÅÑÊÀß ÔÈÇÈÎË΍ ÍÎÐÌÀ ÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÍÎÐÌÅ ‘ ¬ßÑÎ        ¬ÎËÎÊÎ        ¿ÉÖÎ ØÒ  w     ªÀÐÒÎÔÅËÜ       ¾Ä˾ÝÏÌÏоÀÉÝÜ׾ݾÁÎÌÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÁÌÈÌÊÍÉÃȋ Ͼ ÈÌÐÌξÝÌȾÅÙÀ¾ÃÐÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÃÀÉÆÝËÆÃ˾ÑÎÌÀÃËÚ ÆËÐÃËÏÆÒÆȾÔÆÆ Æ ÏÍÃÔƾÉÆžÔÆÆ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐ ÑÏÈÌÎÃËÆÜ ÎÃÖÃËÆÝ ÍÎÌÂ̋ ÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇ ÍÎÌ¿ÉÃÊÙ ÍÌÀÙÖÃËÆÜ Ãà ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ v ÍÆ×ÃÀ¾Ý ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÚ <>   ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ À £ž¬ξ¿ÌоÃÐÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇÍÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÑÍÆ×ÃÀÙÓ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÁÕÆÏÉÌÆÓÏÌÈξÐÆÉÌÏÚ˾ ÀÌÏËÌÀËÌÊÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃÐÏÝÍÃÎÃξ¿ÌÐȾÊÝϾ ÊÌÉ̋ Ⱦ ÎÙ¿Ù ÅÃÎ˾ ÌÀÌ×ÃÇ­ÎÌÆÅÀÌÂÝÐÏÝÓÉÿ̿ÑÉÌÕ˾ÝÆ ʾȾÎÌË˾ÝÍÎÌÂÑÈÔÆÝ ÈÌËÂÆÐÃÎÏÈÆÃÆÅÂÃÉÆÝ ¾ÉÈÌÁÌÉڋ ËÙÃƿÞÉÈÌÁÌÉÚËÙÃ˾ÍÆÐÈÆ«¾ÂÌÉÜÆËÂÆÀÆÂѾÉÚËÙÓ ÍÎÃÂÍÎÆËÆʾÐÃÉÃÇÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝÀÙÍÃȾÃÊÌÁÌÀ̿ɾÏÐÆ ÓÉÿ¾ÆÓÉÿ̿ÑÉÌÕËÙÓÆÅÂÃÉÆÇ vÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ʾ‹ ȾÎÌËËÙÓÆÅÂÃÉÆÇ vÎÙ¿ËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÊÝÏËÙÓ ÍÌÉÑÒ¾¿ÎÆȾÐÌÀ ÈÌÉ¿¾ÏÆÊÝÏËÙÓÂÃÉÆȾÐÃÏÌÀ ¬Â˾ÈÌžÁÌÂÙÎÃÒÌÎÊÀÌÐξÏÉÝÓÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾Ü×ÃÇ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆ ž­¨ ̿ɾÏÐÆ ÍÎÌÆÅÌÖÃÉ ÎÃÅÈÆÇ Ï; ̿ØÃÊÌÀÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ vξÅÈÑÎÌÀËÜ Á о¿É ËÃÌÏоËÌÀÆÀÈÌÐÌÎÙÇ̿ɾÏÐÚÊÌÄÃÐÍÎƋ ¿ÉÆÅÆÐÚÏÝÈÃ×ÿÌÉÚÖÃÇÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇžÀÆÏÆÊÌÏÐÆ ÌÐÆËÌÏÐξËËÙÓÍÌÏоÀ×ÆÈÌÀ ²ÀÁËÈÖÀ¯ÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎÏÐÎÄÓÊÖÈÈÏÈÙÅÂÎÉ ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÈ ÂÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÌÂÛÐÀÆÅÍÈÈ Ò<>

¯ÎÊÀÇÀÒÅËÈ ¬ßÑÎ ÂÊËÞ×ÀßÑÓÁÏÐÎÄÓÊÒÛ ªÎËÁÀÑÍÛÅÈÇÄÅËÈß ¶ÅËÜÍÎÌÎËÎ×ÍÀßÏÐÎÄÓÊÖÈß µËÅÁÎÁÓËÎ×ÍÛÅÈÇÄÅËÈß ¬ÀÊÀÐÎÍÍÛÅÈÇÄÅËÈß ªÎÍÄÈÒÅÐÑÊÈÅÈÇÄÅËÈß ¬ÀÑËÎÆÈÂÎÒÍÎÅ ¬ÀÑËÎÐÀÑÒÈÒÅËÜÍÎÅ ªÎÍÑÅÐÂÛÏËÎÄÎÎÂÎÙÍÛÅ ÒÓÁ

à    w 

à    w 

à    w w

à    w

à    w

­ÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÊÝϾÆÊÝÏÌÍÎÌÂÑÈÐÌÀÏËÆÅÆÉÌÏÚÍÌÏξÀ‹ ËÃËÆÜ Ï Á À  ξŠ ÔÃÉÚËÌÊÌÉÌÕËÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ

À ÍÃÎÃÏÕÃÐà ˾ ÊÌÉÌÈÌ v À  ξž ÓÉÿ̿ÑÉÌÕËÙÓ ÆÅÂÃÉÆÇvÀ ξž ÈÌÉ¿¾ÏËÙÓvÀ ξž­ÎÃÈξÐƋ ÉÌÏÚÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÍÉÌÂÌÌÀÌ×ËÙÓÈÌËÏÃÎÀÌÀ ÊÝÏËÌÇÆ ÊÌÉÌÕËÌÇÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆÌ¿ØÃÊÙžÈÑÍÌÈÏÌÈξÐÆÉÆÏÚ À ËÃÏÈÌÉÚÈÌ ξŠ ÐÃÊ ϾÊÙÊ ÏÌÈξÐÆÉÌÏÚ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÊÝÏËÙÓÆÊÌÉÌÕËÙÓÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ­ÌÏÉà Á À ÍÆ×ÃÀÌÇ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆ ÍÎÌÆÅÌÖÉÆ ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÃÏÂÀÆÁÆ«¾ÍÎÆÊÃÎ ÑÀÃÉÆÕÆɾÏÚÀÙξ¿ÌÐȾ ÔÃÉÚËÌÊÌÉÌÕËÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÈÌÉ¿¾ÏËÙÓ Æ ÈÌËÂÆÐÃÎÏÈÆÓ ÆÅÂÃÉÆÇ ÊÝÏËÌÇÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌξÏÖƋ ÎÆÉÏÝ ¾ÏÏÌÎÐÆÊÃËÐ ÀÙξ¿¾ÐÙÀ¾ÃÊÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ¬Â˾ÈÌ ÍÌÉÌÄÃËÆà À ÍÆ×ÃÀÌÇ ÌÐξÏÉÆ ÀÏà Ã×à ÌÏоÃÐÏÝ ˾ÍÎ݋ ÄÃËËÙÊ ¯ÉÃÂÑÃÐ оÈÄà ÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌ ÌÏоÀÉÃËËÙà ÆÉÆ ʾÉÌžÁÎÑÄÃËËÙÃÊÌ×ËÌÏÐÆÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾‹ Ü×ÆÓÌÐξÏÉÃÇ¿ÙÏÐÎÌÒÆÅÆÕÃÏÈÆÑÏоÎÃÀ¾ÜÐÆÀÙÓÌÂÝÐÆÅ ÏÐÎÌÝ ÕÐÌÊÌÄÃÐÏÌžÐÚÍÎÌ¿ÉÃÊÑÂÃÒÆÔÆоÊÌ×ËÌÏÐÃÇ À ÁÌÂÙ ÍÌÂØÃʾ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾   ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ ˾ÍÎÆÊÃÎ ÊÌ×ËÌÏÐÆ ÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ žÂÃÇÏÐÀÌÀ¾ËÙÍÌÓÉÿÑ˾ ÊÌÉÌÈÑv˾ÆʾÏÉÑ ÄÆÀÌÐËÌÊÑv˾¯ÙÎÚÃÀ¾Ý¿¾Å¾ÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾Ü×ÆÓ ÌÐξÏÉÃÇÀÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÇÊÃÎÃÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÏÝÆÊÍÌÎÐËÙÊ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÊÏÙÎÚÃÊ ŸÃÅÊÌÂÃÎËÆžÔÆÆÍÆ×ÃÀÌÇÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆÆÍÌÀÙÖË ËÆÝÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÙÓÐÌÀ¾ÎÌÀ ËÃÉÚÅÝ ÀÙÀÃÏÐÆ ÛÐÑ ÌÐξÏÉÚ ÆÅ ÈÎÆÅÆÏËÌÁÌ ÏÌÏÐÌÝËÆÝ ÐÈ ξÏÏÕÆÐÙÀ¾ÐÚ ˾ ÑÀÃÉÆÕÃËÆà žÀÌž ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ Æŋž ÎÑ¿Ãľ ËþÉÚËÌÀÆÂËÌ ¨ÎÌÊà ÐÌÁÌ ÕÐÌ¿Ù Á¾‹ ξËÐÆÎÌÀ¾ÐÚËÌÎʾÉÚËÑÜÄÆÅËÃÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÚ˾ÏÃÉÃËÆÝ ÏÐξËÙËÑÄËÌÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚоÈÄÃȾÕÃÏÐÀÌÍÌÏÐÑ;Ü×ÃÁÌ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ «ÃÂÌÏоÐÌÕËÌà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ Æ Ïɾ¿¾Ý ÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍ̋ ÏÌ¿ËÌÏÐÚ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÙÓ ÐÌÀ¾ÎÌÀ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÊÙÓ À ¾ÁÎÌÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÊ ÏÃÈÐÌÎà ÏÌžÉÆ ÍÎÃÂÍÌÏÙÉÈÆ ÂÉÝ žÍÌÉËÃËÆÝ ÎÙËȾ ÐÌÀ¾Î¾ÊÆ ÆÊÍÌÎÐËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ °¾ÈÌà ÍÌÉÌÄÃËÆà ÍÎÃÂÌÏоÀÉÝÃÐ ÏÐξ˾Ê ¿ÉÆÄËÃÁÌ Æ ¾ÉÚËÃÁÌžÎÑ¿ÃÄÚÝ¿ÌÉÚÖÆÃÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆÂÉÝžÍÌÉËÃËÆÝ ÎÙËȾ®ÌÏÏÆÆÏÀÌÃÇÍÎÌÂÑÈÔÆÃǞ˾ÉÆÅÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝÍÎ̋ ÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÃÊÀ£ž¬ÍÌÈ¾Å¾É ÕÐÌžvÁÁÆÊÍÌÎÐ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÙÓ ÐÌÀ¾ÎÌÀ ÑÀÃÉÆÕÆÉÏÝ Ï  ÐÙÏ ÂÌ ÐÙÏÐ ¾ÏÐÌÆÊÌÏÐÚÆÊÍÌÎоÀÌÅÎÌÏɾÏÍÌ ÁÏ ÐÙÏÂÌ ÐÙÏÂÌÉÉ ¨ÏÌľÉÃËÆÜ À˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÍξÈÐÆÕÃÏÈÆËÃÀÌÅÊÌċ ËÌÍÌÉÑÕÆÐÚÂÌÏÐÌÀÃÎËÑÜÆËÒÌÎʾÔÆÜÌÏÌÏÐÌÝËÆÆÎÙËȾ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ«ÃÍ̾ÃÐÏÝÐÌÕËÌÊÑ ÑÕÃÐÑÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌȾÈÍÎÌÂÑÈÐÌÀ žÀÌÅÆÊÙÓÆÎþÉÆÅÑÃÊÙÓ ÈÌÊÊÃÎÕÃÏÈÆÊÆÏÐÎÑÈÐÑξÊÆ оÈÆÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÍÎÌÆÅÀË ÂÃËËÌÇÀ©­³ÆÕ¾ÏÐÆÕËÌÀÒÃÎÊÃÎÏÈÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó ¥Ë¾ÕÆÐÃÉÚËÑÜ ÎÌÉÚ À Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÆ ˾ÏÃÉÃËÆÝ ÊÝÏÌÊ Æ ÈÌÉ¿¾ÏËÙÊÆÆÅÂÃÉÆÝÊÆÆÁξÜÐÎÌÅËÆÕËÙÃÎÙËÈÆ ÐÈÂÌ ÊÝϾ Æ ÍÌÕÐÆ ÀÏÜ ÈÌÉ¿¾ÏËÑÜ ÍÎÌÂÑÈÔÆÜ ˾ÏÃÉÃËÆà žÈÑ;ÃÐ ˾ ËÆÓ <> ²ÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆà ÎÙËȾ ÊÝϾ Æ ÊÝÏ̋ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀ˾ÓÌÂÆÐÏÝÀÏоÂÆÆÏоËÌÀÉÃËÆݯÉÃÂÑÃÐоÈÄà ÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌ ÌÏËÌÀËÙÊÆ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÝÊÆ ÄÆÀÌÐËÌÀÌ‹ ÕÃÏÈÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆÝÀÉÝÜÐÏÝ©­³ ÀÈÌÐÌÎÙÓÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÏÝ ÊÝϾ ÊÌÉÌȾÆÝÆÔvÌÐÆÓÌ¿×ÃÁÌÌ¿ØÃʾ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÊÙ ÏÕÆоÃÊ ÕÐÌ £ž¬ ÆÊÃÃÐ ÀÏà ÀÌŋ ÊÌÄËÌÏÐÆÍÌÉËÌÏÐÚÜÌ¿ÃÏÍÃÕÆÐÚ˾ÏÃÉÃËÆÃÊÝÏÌÊ ÊÌÉ̋ ÈÌÊÆÝÇÔ¾ÊƵÐÌ¿ÙÀÙÍξÀÆÐÚÏÉÌÄÆÀÖÃÃÏÝÍÌÉÌÄÃËÆà Àž­¨ÎÃÁÆÌ˾ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÀÀÃÏÐÆÀÌ¿ÌÎÌÐÀÏÜ;ÖËÜ ÀÌÏÏоËÌÀÆÐÚÆÑÀÃÉÆÕÆÐÚÍÌÁÌÉÌÀÚÃÏÈÌоÆÍÐÆÔÙ˾ÌÏË̋ ÀÃÍÎÌÕËÌÇÈÌÎÊÌÀÌÇ¿¾ÅÙ žÂÃÇÏÐÀÌÀ¾ÐÚÀÏÃÊÌ×ËÌÏÐÆ ÍÌ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈà ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌ ÏÙÎÚÝ ÏÌžÐÚ ÔÆÀÆÉÆÅÌÀ¾ËËÙÃÎÙËÈÆÏ¿ÙоÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÀËÃÂÎÝÐÚÎÃÏÑ΋ ÏÌÏ¿ÃÎÃÁ¾Ü×ÆÃÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ¢ÉÝÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝÍÎÌÂÌÀÌÉڋ ÏÐÀÃËËÌÇ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÔÆÀÆÉÆÅÌÀ¾ËËÌÁÌ ÎÙËȾÆÏÐÆÊÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÝÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÐÌÀ¾ÎÌÍÎ̋ ÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÑÏÆÉÃËÆà ÎÃÁÑÉÆÎÑÜ×ÃÇ ÎÌÉÆ ÁÌÏѾÎÏÐÀ¾

©ÆÐÃξÐÑξ ¡ÌËÕ¾ÎÌÀ ¢ ­Æ×ÃÀ¾Ý ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÚ À ÏÆÏÐÃÊà ̿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ®ÌÏÏÆÆ ª¾Ð ÊÃÄ ˾ÑÕ ÈÌËÒ‰«ÆÈÌËÌÀÏÈÆÃÕÐÃËÆݯ¿‰¯ÃÉÚÏÈÌÃÓÌÅÝÇÏÐÀÌÀÏÌÀÎÃÊÃËËÌÇÛÈÌËÌÊÆÈÃËÌÀ¾ÝÎÌÉÚ Ò¾ÈÐÌÎÙÎÌÏо ÎÆÏÈƙ ª v ¯v‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

¯ÃÎÁÃÃÀ¾¦ž®ÌÉÚÊÝÏËÌÁÌÍÌÂÈÌÊÍÉÃÈϾÀÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÆÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÇ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐƪ¾ÐÊÃÄÂ˾ÑÕÈÌËÒ‰«ÆÈÌËÌÀÏÈÆà ÕÐÃËÆݯ¿‰¯ÃÉÚÏÈÌÃÓÌÅÝÇÏÐÀÌÀÏÌÀÎÃÊÃËËÌÇÛÈÌËÌÊÆÈÃËÌÀ¾ÝÎÌÉÚ Ò¾ÈÐÌÎÙÎÌÏо ÎÆÏÈƙ ª v¯v ¨ÌÂÝÈÌÀ¾°£ ­ÌÍÌÀ¾£ž ¶ÆËÂÆ˦ª­ÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÃÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆãÀÎÃÇÏÈÌǾÀÐÌËÌÊËÌÇ̿ɾÏÐÆžÁξÎ˾Ý˾ÑȾ v—v¯v «ÃÏÐÃÎÃËÈÌž¢­ÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃË˾Ý¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÚ ɾÂÆÀÌÏÐÌÈ Áv¯v ­ÎÌÊÙÖÉÃËËÌÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÀ£ÀÎÃÇÏÈÌǾÀÐÌËÌÊËÌÇ̿ɾÏÐƯоÐÏ¿ŸÆÎÌ¿ÆÂÄ¾Ë v¯   ¯Ð¾ÐÆÏÐÆÕÃÏÈÆÃÃÄÃÁÌÂËÆÈÆ£ÀÎÃÇÏÈÌǾÀÐÌËÌÊËÌÇ̿ɾÏÐÆž   ÁÁŸÆÎÌ¿ÆÂľË£ÀÎÌÏоР vµ**v¯

±¢¨

­®¬¢±¨°¦ «¬¯°º¦¨žµ£¯° ¬¥£®«ž­¦ ¬ ž®£««¹³¯¬®°¬ ½®¬ ¬¡¬½µª£«½ «£ªµ¦«¬ ¯¨¬§¯£©£¨´¦¦ 130%6$5*7*5:"/%26"-*5:0'#3&8*/(413*/(#"3-&:q4(3"*/0'/&.$)*/07," 4&-&$5*0/ š¨¤ÇºÇ½¹ ¤¥žÉÇѾÆÃÇ ¦™žÉÇѾÆÃÇ ¥ÇÊÃÇ»ÊÃÁ¦¡¡ʾÄÕÊÃǼÇÎÇÀØÂÊË»¹„¦¾ÅÐÁÆǻù” Ó˪ÀËÈÍÈÍÀ ÐÏ­ÎÂÎÈÂÀÍÎÂÑÊÎÅ ®ÄÈÍÖÎÂÑÊÈÉÐÍ ¬ÎÑÊÎÂÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMBOBMJU!NPTOJJTISV #1-PCPEB -.&SPTIFOLP /"&SPTIFOLP .PTDPX4DJFOUJGJD3FTFBSDI*OTUJUVUFPG"HSJDVMUVSF „/FNDIJOPWLB” ,BMJOJOBTU /PWPJWBOPWTLPF 0EJOUTPWP%JTUSJDU .PTDPX3FHJPO 3VTTJB UFM   FNBJMBOBMJU!NPTOJJTISV ­ÌȾžËÙÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÙÃÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÆȾÕÃÏÐÀ¾ÅÃÎ˾ËÌÀÙÓÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÓÏÌÎÐÌÀÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËÝÏÃÉÃÈÔÆƪÌϋ ÈÌÀÏÈÌÁÌ«¦¦¯³ÍÎÆÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÆÆÓÀξÅÉÆÕËÙÓÍÌÕÀÃËË̋ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓÑÏÉÌÀÆÝÓÀÍÌÂÊÌÏÈÌÀËÌlj«ÃÊÕÆËÌÀÈÙÆÀÎÝžËÏÈÌÊ ­ÌÂÀÝÅÚà ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÎÃÁÆÌËÙ ÍÌÕÀ¾ ÏÌÎо ȾÕÃÏÐÀÌÅÃÎ˾ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ¿ÌÉÃÅËÆ 5IFSFBSFTIPXOSFHJPOTQFDJBMUJFTPGDSPQRVBMJUZBOEQSPEVDUJWJUZPGOFXQFSTQFDUJWFCBSMFZWBSJFUJFTTFMFDUFEJO.PTDPX4DJFODF*OTUJUVUF r/FNDIJOPWLBs7BSJUFTHSPXOJO.PTDPXSFHJPOBOESZ[BOJTI1PEWZB[JF ,FZXPSETSFHJPOT TPJMT WBSJFUJFT QSPEVDUJWJUZ DSPQRVBMJUZUFDIOPMPHJFT EJTFBTFT

ÏÐÎÑÈÐÑÎÃÍÌÏÃÀËÙÓÍÉÌ×¾ÂÃÇÀ«ÃÕÃÎËÌÅÃÊËÌÇÅÌËà ®²ÝÎÌÀÌÇÝÕÊÃËÚžËÆʾÃÐÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÑÜÂÌÉÜv ÆÉÆ  ÊÉË Á¾ ¬ÈÌÉÌ ÍÌÉÌÀÆËÙ ÛÐÆÓ ÍÌÏÃÀÌÀ žËÆʾÜÐ ËÌÀÙÃÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÃÏÌÎоËÃÊÕÆËÌÀÏÈÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ Ðà ÏÌÎо ªÌÏÈÌÀÏÈÌÁÌ «¦¦¯³ ‰«ÃÊÕÆËÌÀȾ™   ξÅÉÆÕËÙÓ ÎÃÁÆÌ˾Ó «ÃÕÃÎËÌÅÃÊÚÝ ÌËÆ Í̋ξÅËÌÊÑ ÌÐÅÙÀ¾ÜÐÏÝ ˾ ÊÃÏÐËÙÃÍÌÕÀÃËË̋ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÃÆÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÑÏÉÌÀÆÝ ÕÐÌÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÆÓξÅÉÆÕËÑÜÍÌÐÃËÔƾÉÚËÑÜÍÎÌÂÑÈÐÆÀ‹ ËÌÏÐÚÆȾÕÃÏÐÀÌÅÃÎ˾  ÊÃÏÐÃ Ï ÐÃÊ ÝÎÌÀÌÇ ÝÕÊÃËÚ v ÌÏËÌÀËÌà ÏÙÎÚà ÂÉÝ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÆÀ¾ ­ÌÛÐÌÊÑ ÅÃÎËÌ ÝÕÊÃËÝ ÂÉÝ ÍÆÀÌÀ¾‹ ÎÃËÆÝÂÌÉÄËÌÏÌÂÃÎľÐÚʾÈÏÆʾÉÚËÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÛÈϋ ÐξÈÐÆÀËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ ̿ξÅÑÜ×ÆÓÏÝÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÆÅ ÈξÓʾɾ¨ÎÌÊÃÛÐÌÁÌ ÏÌÂÃÎľËÆÿÃÉȾÀоÈÌÊÅÃÎËà ËÃÂÌÉÄËÌÍÎÃÀÙÖ¾ÐÚ ¾Àž;ÂËÌÃÀÎÌÍÃÇÏÈÆÓÍÆÀ̋ À¾ÎÃËËÙÓÏÌÎоÓv <>¬Â˾ÈÌÀÏÃÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙà ȾÕÃÏÐÀ¾ ÅÃÎ˾ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜÐÏÝ Ëà ÐÌÉÚÈÌ ÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÆÊÆ ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÝÊÆ ÏÌÎо ËÌ Æ À Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÇ ÊÃÎà ÈÉÆʾ‹ ÐÆÕÃÏÈÆÊÆ Æ ÍÌÁÌÂËÙÊÆ ÑÏÉÌÀÆÝÊÆ À ÍÃÎÆÌ ÀÃÁÃоÔÆÆ ÍÉÌÂÌÎÌÂÆÃÊ ÍÌÕÀ ÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ Æ ÏÎÃÂÏÐÀ ž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÆÏÐÎÌÁÌÁÌÏÌ¿ÉÜÂÃËÆÝÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÀÌŋ ÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÝÕÊÃËÝÂÉÝÈÌÎÊÌÀÙÓ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÙÓÆÉÆ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÓÔÃÉÃÇ ¢ÉÝ ÆÅÑÕÃËÆÝ ÛÐÆÓ ÀÌÍÎÌÏÌÀ ɾ¿ÌξÐÌÎÆÃÇ ÏÃÉÃÈÔÆÆ Æ ÍÃÎÀÆÕËÌÁÌÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀ¾ÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËݪÌÏÈÌÀÏÈÌÁÌ «¦¦¯³ ÏÌÀÊÃÏÐËÌ Ï ®ÝžËÏÈÆÊ «¦¦¯³ À v ÁÁ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÌÈÌËÈÑÎÏËÌÊÑÏÌÎÐÌÆÏÍÙоËÆÜ ÖÃÏÐÆ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÏÌÀÊÃÏÐËÌÇ ÏÃÉÃÈÔÆÆ À ÂÀÑÓ ξÅÉÆÕËÙÓÎÃÁÆÌ˾ÓÆÆÓÌÐÅÙÀÕÆÀÌÏÐÆ˾ÍÎÆÊÃËÃËÆÃξŋ ËÙÓÍÌÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÆÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ ¦ÅÑÕ¾ÃÊÙÃÏÌÎо»ÉÚÒ ®¾ÑÖ¾ËÆ«ÑÎÀËÃÏÃËÙÀ¡ÌÏы ¾ÎÏÐÀÃËËÙÇÎÃÃÏÐÎÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓÂÌÏÐÆÄÃËÆÇ ÂÌÍÑ×Ãˋ ËÙÓÈÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜÀvÁÁ ¾ÏÌÎо É¾ÂÆÊÆÎ ªÌÏÈÌÀÏÈÆÇ Æ ½ÎÌÊÆÎ v À v ÁÁ <> ¢ÉÝ ÏξÀËÃËÆÝ ÀٿξË ÉÑÕÖÆÇ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÇ ÏÌÎÐ ËÃÊÃÔÈÌÇ ÏÃÉÃÈÔÆÆ9BOBEV ®¾ÑÖ¾Ë  ÙÏÌÈÌÑÎÌľÇËÙÇ ÂÌ ÐÁ¾ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÇ ÏÌÎÐ žÎÃÁÆÏÐÎÆÎÌÀ¾ËËÙÇÀ¡ÌÏÎÃÃÏÐÎÃÀÁ¬ÐÉÆÕ¾ÃЋ ÏÝÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÍɾÏÐÆÕËÌÏÐÚÜ žÏÑÓÌÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜ Ñϋ ÐÌÇÕÆÀÈÁÌÉÌÀËà ÈÌÎËÃÀÙÊÁËÆÉÝÊÆÎÆËÓÌÏÍÌÎÆÌÅÑ¥ÃÎËÌ ̿ɾ¾ÃÐÍÌÀÙÖÃËËÙÊÆÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÊÆȾÕÃÏÐÀ¾ÊÆ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

«ÑÎ ¥¾ÎÃÁÆÏÐÎÆÎÌÀ¾Ë À Á ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÂÌ ÐÁ¾ ÑÏÐÌÇÕÆÀÈÍÌÉÃÁ¾ËÆÜÆÌÏËÌÀËÙÊ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÆÊÃÃÐ ÓÌÎÌÖÆÃÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÃÆÍÆ×ÃÀÙÃÏÀÌÇÏÐÀ¾®¾ÇÌËÆÎÌÀ¾Ë ÀÎÃÁÆÌ˾Ó »ÉÚÒ¥¾ÎÃÁÆÏÐÎÆÎÌÀ¾ËÀÁ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÇÆÈÎÑÍ݋ ËÌÇÏÌÎÐ ÑÏÐÌÇÕÆÀÈ¿ÌÉÃÅËÝÊÆÍÌÉÃÁ¾ËÆÜ ξÇÌËÆÎÌÀ¾Ë ÀÎÃÁÆÌË¾Ó ÀÙÏÌÈÌÑÎÌľÇËÙÇ ÐÁ¾ ɾÂÆÊÆÎ ¥¾ÎÃÁÆÏÐÎÆÎÌÀ¾Ë À Á ÆÊÃÃÐ ÀÙÏÌÈÆÇ ÍÌÐÃËÔƾÉÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ v ÐÁ¾ ÑÏÐÌÇÕÆÀÈž‹ ÏÑÓà Ïɾ¿ÌÍÌξľÃÐÏÝ¿ÌÉÃÅËÝÊÆ ÑÏÐÌÇÕÆÀÈÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÆ ÍÌÕÀÆÍÌÉÃÁ¾ËÆÜ ÅÃÎËÌÆÊÃÃÐÍÆ×ÃÀÑÜ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÑÜÆ ÒÑξÄËÑÜÔÃËËÌÏÐÚ®¾ÇÌËÆÎÌÀ¾ËÀÐÎÃÓÎÃÁÆÌ˾Ó ªÌÏÈÌÀÏÈÆÇ ¥¾ÎÃÁÆÏÐÎÆÎÌÀ¾ËÀÁ ÙÏÌÈÌÍÎ̋ ÂÑÈÐÆÀËÙÇ  ÐÁ¾ ÑÏÐÌÇÕÆÀ È žÏÑÓÃ Æ ¾ÉÜÊÌÐÌÈÏÆՋ ËÌÏÐÆ ¾Â¾ÍÐÆÀËÙÇ È ξÅÉÆÕËÙÊ ÑÏÉÌÀÆÝÊ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ Ëà ÍÎÌξÏоÃÐ ˾ ÈÌÎËÜ ÆÊÃÃÐ ÓÌÎÌÖÆà ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙà ÆÒÑξÄËÙÃȾÕÃÏÐÀ¾ÅÃÎ˾ ËÃÑÏÐÑ;ÃÐÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÌÊÑ ÏÌÎÐÑËÃÊÃÔÈÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ9BOBEV ½ÎÌÊÆÎ ¥¾ÎÃÁÆÏÐÎÆÎÌÀ¾Ë À Á ¯ÌÕÃоÃÐ ÀÙÏÌÈÆÇ ÍÌÐÃËÔƾÉÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÐÁ¾ ÑÏÐÌÇÕÆÀÈžÏÑÓà ÏÆÉÚËÌ ÈÑÏÐÆÐÏÝ ÑÏÐÌÇÕÆÀ È ÍÌÉÃÁ¾ËÆÜ ÆÊÃÃÐ ÓÌÎÌÖÆà ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÃÆÒÑξÄËÙÃȾÕÃÏÐÀ¾ ÑÏÐÌÇÕÆÀÈÏÃÐÕ¾ÐÌÇ ÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÆ ÈÌÎËÃÀÙÊÁËÆÉÝÊÆÎÆËÓÌÏÍÌÎÆÌÅÑ¢ÌÍÑ×ÃË ÈÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜÀÂÀÑÓÎÃÁÆÌ˾Ó ­ÌÕÀÃËËÙÃÆÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÃÑÏÉÌÀÆÝÎÃÁÆÌËÌÀÍÎÌÀÃÂË ËÆÝÍÌÉÃÀÙÓÌÍÙÐÌÀÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌξÅÉÆÕ¾ÜÐÏÝÆÍÌÉËÌÏÐÚÜ ÌÐξľÜÐ ÍÎÆÎÌÂËÙà ÑÏÉÌÀÆÝ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ ÌÏËÌÀËÙÓ ÎÃÁÆÌËÌÀ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÝÎÌÀÌÁÌ ÝÕÊÃËÝ ˾ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃˋ ËÙà ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÙÃ Æ ÈÌÎÊÌÀÙà ÔÃÉÆ   ®ÝžËÏÈÌÊ «¦¦¯³ ÍÌÕÀÙ ÌÍÙÐËÌÁÌ ÑÕ¾ÏÐȾ ÐÃÊË̋ÏÃÎÙà ÉÃÏËÙà ÐÝÄÃÉÌÏÑÁÉÆËÆÏÐÙïÌÂÃÎľËÆÃÀËÆÓÁÑÊÑϾ ÍÌ°ÜÎÆËÑ ÏÎÃÂËÃà v ÍÌÂÀÆÄËÙÓÒÌÎÊ®¬ Į́ÆÎϾË̋ ÀÑ v ÀÙÏÌÈÌà v ÊÁÈÁ ¾ ¨¬ v ÍÌÀÙÖÃËËÌà vÊÁÈÁ ÎþÈÔÆÝÍÌÕÀÃËËÌÁÌξÏÐÀÌξÏɾ¿ÌÈÆÏɾÝ ΫÏÌÉ v    ªÌÏÈÌÀÏÈÌÊ «¦¦¯³ ‰«ÃÊÕÆËÌÀȾ™ ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÙÃÏÑÁÉÆËÆÏÐÙÃÍÌÕÀÙËÆÅÈÌÌ¿ÃÏÍÃÕË ËÙÁÑÊÑÏÌÊ v ÆÊÃÉÆоÈÑÜÄÃÀÙÏÌÈÑÜÌ¿Ãϋ ÍÃÕÃËËÌÏÐÚ ÍÌÂÀÆÄËÙÊ ÒÌÏÒÌÎÌÊ ®¬ ÍÌ ¨ÆÎϾËÌÀÑ vvÊÁÈÁ¯ÌÂÃÎľËÆÃÍÌÂÀÆÄËÌÁÌȾÉÆÝÀËÆÓ ÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÏÎÃÂËÃà ¨¬vvÊÁÈÁ Îþȋ ÔÆÝÍÌÕÀÃËËÌÁÌξÏÐÀÌξÏɾ¿ÌÈÆÏɾÝ ΫÏÌÉ v  
99*

£°® ™w

ÔÃÉÌÊÍÌÕÀÙÌÍÙÐËÙÓÑÕ¾ÏÐÈÌÀÍÌÏÌÂÃÎľËÆÜÍÌÂÀÆÄËÙÓ ÒÌÎÊÍÆоÐÃÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÆÌÈÑÉÚÐÑÎÃËËÌÏÐÆ¿ÙÉÆ¿ÉÆŋ ÈÆÊƬÂ˾ÈÌÏÌÂÃÎľËÆÃÁÑÊÑϾÀÍÌÕÀ¾Ó‰«ÃÊÕÆËÌÀÈƙ ¿ÙÉÌËÆÄÃÍÌÕÐÆÀξž ÕÐÌÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÉÌÀËÆÓ¿ÌÉÃà ËÆÅÈÌÃÏÌÂÃÎľËÆþÅÌо Ì¿ÌÆÓ ÎÃÁÆÌ˾Ó ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ÍÎÆÊÃËÝÉÆ ÃÄÃÁÌÂËÌ À ÌÂÆ˾ÈÌÀÙÓ ÂÌÅ¾Ó ÍÌ ÈÑÉÚÐÆÀ¾ÔÆÜ ÀËÌÏÆÉÆ ÍÌ  ÐÁ¾ ¾ÅÌÒÌÏÈÆ /1, ¾ÍÎÆÈÑ×ÃËÆÆÍÌÏÃÀÙÍÌÂȾÎÊÉÆÀ¾ÉÆ ¾ÊÊƾÕËÌÇÏÃÉÆÐÎÌÇv ÐÁ¾ /  ÙÏÃÀ¾ÉÆËÃÍÎÌÐξÀ‹ ÉÃËËÙÊÆ ÐÌÉÚÈÌ ËÃÊÕÆËÌÀÏÈÆÊÆ ÏÃÊÃ˾ÊÆ ÈÌÐÌÎÙà ÍÌ ÏÌÎÐÌÀÙÊ Æ ÍÌÏÃÀËÙÊ ȾÕÃÏÐÀ¾Ê ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÌÀ¾ÉÆ ¡¬¯° ®‹ ªÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÑÏÉÌÀÆÝ ÀÃÁÃоÔÆÌËËÌÁÌ ÍÃÎÆ̾ À  Æ ÁÁ ¿ÙÉÆ ÌÍÐÆʾÉÚËÙÊÆ ÂÉÝ ÎÌÏо Æ ξÅÀÆÐÆÝÝÕÊÃËÝ ¾ÀÆÁÁvÀξÅÉÆÕËÌÇÊÃÎà žÏÑÖÉÆÀÙÊÆ ÑÏÉÌÀÆÝӮݞËÏÈÌÁÌ«¦¦¯³ÑÀÏÃÓÏÌÎÐÌÀ ÌÐÊÃÕ¾ÉÆ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌÈÆÃÍÌȾžÐÃÉÆÑÎÌľÇËÌÏÐÆÆȾÕÃϋ ÐÀ¾ÅÃÎ˾ о¿É ¯ÎÃÂËÃÃÍÎÃÀÙÖÃËÆÃÑÎÌľÇËÌÏÐÆÏÌÎÐÌÀÀ®ÝžËÏÈÌÊ ÎÃÁÆÌËÃÏÌÏоÀÉÝÃÐ ÐÁ¾ ÊÃÏÐÃÏÐÃÊÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÏÌÎÐÌÀ«ÑÎ ¨Ï¾Ë¾ÂÑÆ®¾ÑÖ¾ËÍÌÀÙ־ɾÏÚÐÌÉÚÈÌ˾ ÐÁ¾  Æ  ÐÁ¾ ±ÎÌľÇËÌÏÐÚ »ÉÚÒ¾ ªÌÏÈÌÀÏÈÌÁÌ Æ É¾ÂÆÊÆξÀ®ÝžËÏÈÌÊÎÃÁÆÌËÿÙɾÀÙÖÃÏÌÌÐÀÃÐϋ ÐÀÃËËÌ˾ v ÐÁ¾¯¾ÊÑÜÀÙÏÌÈÑÜÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÀÑÏÉÌÀÆÝӮݞËÏÈÌÁÌ«¦¦¯³ÍÌȾžÉËÌÀÙÇÏÌÎнÎÌÊÆÎ v ÐÁ¾«¾ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÙÓÍÌÕÀ¾Ó­ÌÂÊÌÏÈÌÀÚÝ ÛÐÌÐÏÌÎÐËÃÀÙÂÃÉÝÉÏÝÀÙÏÌÈÌÇÑÎÌľÇËÌÏÐÚÜ ÐÁ¾  ÁÃÁÌÑÎÌľÇËÌÏÐÚÏÌÏоÀÆɾ ÐÁ¾ ÀÁ v ÐÁ¾ ÀÁv ÐÁ¾ ²ÀÁËÈÖÀ¯ÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÈÊÀ×ÅÑÒÂÎÇÅÐÍÀÍÎÂÛÕ ÑÎÐÒÎÂÏÈÂÎÂÀÐÅÍÍÎÃÎß×ÌÅÍßÍÅÌ×ÈÍÎÂÑÊÎÉÑÅËÅÊÖÈÈ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃÃ

±ÎÐÒ °ÀÓØÀÍ

°ÅÃÈÎÍ

­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ °ßÇÀÍÜ ¢ËÀÄÈÌÈÐ ­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ °ßÇÀÍÜ ½ËÜÔ ­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ °ßÇÀÍÜ ­ÓÐ ­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ °ßÇÀÍÜ ¬ÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ °ßÇÀÍÜ ¿ÐÎÌÈÐ ­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ °ßÇÀÍÜ 9BOBEV ­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ °ßÇÀÍÜ ±ÐÅÄÍÅÅ ­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ °ßÇÀÍÜ

¡ÅËÎÊ ªÐÀÕÌÀË ½ÊÑÒÐÀÊÒȍ ³ÐÎÆÀɍ  ÍÎÑÒÜ ÍÎÑÒÜ ÒÃÀ                                                               

ÏÃÛÐÆÏÌÎоÝÕÊÃËÝÀÈÉÜÕÃËÙÀÏÍÆÏÌÈÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÓ Æ ÂÌÉÄËÙ ¾À¾ÐÚ ÅÃÎËÌ ÍÎÆÁÌÂËÌà ÂÉÝ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÓ ÔÃÉÃÇ ¬Â˾ÈÌ ÍÌÕÀÃËË̋ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆà ÑÏÉÌÀÆÝ À ξÅÉÆÕËÙà ÍÌ ÑÀɾÄËÃËÆÜ ÁÌÂÙ ÀËÌÏÝÐ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÑÜ À¾Îƾ¿ÃÉÚËÌÏÐÚ ÍÌȾžÐÃÉÃÇ ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌ ÏÌÏоÀ¾ ÅÃÎ˾   žÏÑÖÉÆÀÙà ÁÌÂÙ   ÏÌÂÃÎľËÆà ¿ÃÉȾ À ÅÃÎËà ȾÈ ÍξÀÆÉÌ ÍÌÀÙÖ¾ÉÌÏÚ ÂÌ v ¾ ÀÌ ÀɾÄËÙà ÏËÆľÉÌÏÚ ÂÌ v   ÛÐÌÇ ÏÀÝÅÆ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ‰«ÃÊÕÆËÌÀÈƙ À ÏÎÃÂËÃÊ ž ÍÌÏÉÃÂËÆà ÉÃÐ v ÈÌÁ¾Á̾¿ÙÉÆžÏÑÖÉÆÀÙÊÆ ˾ƿÌÉÃà ÑÎÌľÇËÙÊÆÆÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÈÆÅÊÃËÃËÆÝÊ¿ÆÌÐÆÕÃÏÈÆÓ Æ ¾¿ÆÌÐÆÕÃÏÈÆÓ Ò¾ÈÐÌÎÌÀ ¿ÙÉÆ ÏÌÎо ªÌÏÈÌÀÏÈÆÇ  ¨Ï¾Ë¾ÂÑ «ÑÎ Æ  É¾ÂÆÊÆÎ ¯ÌÂÃÎľËÆà ¿ÃÉȾ À ÅÃÎËà ÛÐÆÓÏÌÎÐÌÀÏÌÏоÀÉÝÉÌ v ±ÛÐÆÓÄÃÏÌ΋ ÐÌÀÌÐÊÃվɾÏÚϾʾÝÀÙÏÌȾÝÛÈÏÐξÈÐÆÀËÌÏÐÚÏÌÉ̾ ÍÃÎÀÌÁÌÈɾÏϾ v ªÌÏÈÌÀÏÈÌÊ«¦¦¯³ÀÌÀɾÄËÙÇÁÅÃÎËÌÀÏÃÓ ÏÌÎÐÌÀ ÆÊÃÉÌ ÀÙÏÌÈÑÜ ÛÈÏÐξÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÏÌÉ̾ v   žÏÑÖÉÆÀÙÃÁÌÂÙÛÈÏÐξÈÐÆÀËÌÏÐÚÏÌÉ̾¿Ùɾ ˾ v ËÆÄà ¾À®ÝžËÏÈÌÊÎÃÁÆÌËÃÏËÆľɾÏÚÂÌ ÀÐÌÎÌÁÌÈɾÏϾ  ÑÏÉÌÀÆÝӮݞËÏÈÌÁÌ«¦¦¯³ÏÌÂÃÎľËÆÿÃÉȾÀÅÃ΋ ËÃÛÐÆÓÄÃÏÌÎÐÌÀÍÌÀÙÖ¾ÉÌÏÚ˾ v ÆÂÌÏÐÆÁ¾ÉÌ v ¨ÎÌÊÃÛÐÌÁÌ ÅÃÎËÌÀÏÃÓÏÌÎÐÌÀ ÈÎÌÊà ½ÎÌÊÆξ ÌÐÉÆÕ¾ÉÌÏÚ ¿ÌÉÃà ÀÙÏÌÈÆÊ ˾ v ÏÌÂÃ΋ ľËÆÃÊ ÈξÓʾɾ ¬Â˾ÈÌ ÏÌÂÃÎľËÆà ÛÈÏÐξÈÐÆÀËÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ À ÅÃÎËà ÀÏÃÓ ÏÌÎÐÌÀ ÎÝžËÏÈÌÁÌ ÎÃÁÆÌ˾ ¿ÙÉÌ ËÃÏÈÌÉÚÈÌ ˾ v  ËÆÄà ÕÃÊ Ñ ÍÌÂÊÌÏÈÌÀËÌÁÌ ¨¾È ÍξÀÆÉÌ ˾ ÐÃÊË̋ÏÃÎÙÓ ÉÃÏËÙÓ ÍÌÕÀ¾Ó ÎÝžËÏÈÌÁÌ ­ÌÂÀÝÅÚÝÐÌÉÚÈÌÀÑÏÉÌÀÆÝÓÀɾÄËÌÁÌÁ̾ÊÌÄËÌÍÌÉÑÕÆÐÚ ÅÃÎËÌ ÝÕÊÃËÝ ÌÐÀÃÕ¾Ü×Ãà ÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÌÇ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆ ¯ÎÃÂËÃà ÏÌÂÃÎľËÆà ÈξÓʾɾ À ÅÃÎËà ÆÅÑÕ¾ÃÊÙÓ ÏÌÎÐÌÀ À ­ÌÂÊÌÏÈÌÀÚà ÏÌÏоÀÉÝÉÌ  À ÎÝžËÏÈÌÊ ­ÌÂÀÝÅÚÃÌËÌÀÙÖÃv  ÌÀɾÄËÙÃÁÌÂÙÏÌÂÃÎľËÆà ÈξÓʾɾÀÅÃÎËÃÍÌÀÙÖ¾ÉÌÏÚ˾v­ÌȾžÐÃÉÆÍÉÃˋ Õ¾ÐÌÏÐÆÅÃÎ˾¿ÙÉÆ¿ÉÆÅÈÆÊÆ Æ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ  žÏÑÖÉÆÀÙÃÁÌÂÙÍÉÃËÕ¾ÐÌÏÐÚÅÃÎ˾ËÃÏÈÌÉÚÈÌÍÌÀÙÖ¾‹ ɾÏÚ ¾ÀÌÀɾÄËÙÃvÏËÆľɾÏÚ˾v  ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÊÔÃËÐÎêÌÏÈÌÀÏÈÌÁÌ«¦¦¯³ÆÅÑÕ¾ÉÆ ÌÐÅÙÀÕÆÀÌÏÐÚËÃÊÕÆËÌÀÏÈÆÓÏÌÎÐÌÀÝÕÊÃËÝ˾ξÅÉÆÕËÙÃÍÌ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÆÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ<>¢ÉÝÏξÀËÃËÆÝ ¿Î¾ÉÆ ÉÑÕÖÆÇ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÇ ÏÌÎÐ ËÃÊÃÔÈÌÇ ÏÃÉÃÈÔÆÆ "OBCFMM ­ÎÆ¿¾ÅÌÀÌÇÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÏÃÊÃ˾ÍÎÌÐξÀÉÆÀ¾ÉÆ°ÆÎ  ÉÐ ÍÌÂÈÑÉÚÐÆÀ¾ÔÆÜÀËÌÏÆÉÆ/1,˾ÍɾËÌÀÑÜÑÎ̋ ľÇËÌÏÐÚ vÐÁ¾ ÍÎÆÈÑ×ÃËÆÆÍÎÆÊÃËÝÉÆÁÃοÆÔÆ žÀÎÌÎÃÈÏ ÉÁ¾ ÆËÏÃÈÐÆÔÆžÎÎÆÀÌ ÉÁ¾ ¦ËÐÃËÏÆÀ˾Ý ÐÃÓËÌÉÌÁÆÝ ÍÎÃÂÑÏʾÐÎÆÀ¾É¾ ÀËÃÏÃËÆà /1,˾ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ vÐÁ¾ ÍÎÌÐξÀÉÆÀ¾ÉÆÏÃÊË ˾ÆÀÃÉÆ¿ÌÎÚ¿ÑÏÏÌÎËÝȾÊÆ ¿ÌÉÃÅËÝÊÆÆÀÎÃÂÆÐÃÉÝÊÆ ÍÌ¿¾ÅÌÀÌÇÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ËÌÀÂÌÍÌÉËÃËÆÃÀËÌÏÆÉÆÒÑËÁÆÔÆ °ÆÊÑÏ ÉÁ¾ ÀÒ¾ÅÃÐÎÑ¿ÈÌÀ¾ËÆÝ  ÙÏÌÈÌÆËÐÃËÏÆÀ˾Ý ÐÃÓËÌÉÌÁÆÝ ÍÎÃÂÑÏʾÐÎÆÀ¾É¾ ¿ÌÉÃà ÀÙÏÌÈÆÃÂÌÅÙÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ /1, ˾ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÐÁ¾ ÍÎÆÊÃËÝÉÆ ¾ÅÌÐËÑÜ ÍÌÂÈÌÎÊÈÑ / ÍÎÆ ÈÑ×ÃËÆÆ ­ÎÆ ÀÙÓÌÂÃÀÐÎÑ¿ÈÑ̿ξ¿¾ÐÙÀ¾ÉÆÎÃоξËÐÌʴôôà  ÉÁ¾ ¾оÈÄÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÙÆÒÑËÁÆÔÆÂÙ ÍÎÆ ÈÌÉÌÖÃËÆÆ ÍÎÌÀÃÉÆ ̿ξ¿ÌÐÈÑ ÍÌ ÍÎÌÁËÌÅÑ ÒÑËÁÆÔÆÂÌÊ °ÆÊÑÏ ÉÁ¾ ¦ÅÑÕÃËÆÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÛÐÆÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÍÌȾžÉÌ ÕÐÌ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ­ÌÂÊÌÏÈÌÀÚÝ ˾ ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÙÓ ÌÈÑÉڋ ÐÑÎÃËËÙÓÍÌÕÀ¾ÓÍÎÆÌÍÐÆʾÉÚËÌÇËÌÎÊÃÀÙÏÃÀ¾ÏÃÊÝË ÊÉËÖÐÁ¾ ÍÎÆÊÃËÃËÆÃÆËÐÃËÏÆÀËÌÇÆÀÙÏÌÈÌÆËÐÃËÏÆÀËÌÇ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ ÍÌÀÙÖ¾ÉÌ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ËÌÀÙÓ ÏÌÎÐÌÀÂÌÆÐÁ¾ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ о¿É ¯ÌÎЮ¾Ñ־˿ÙÉÊÃËÃÃÌÐÅÙÀÕÆÀ˾ÍÎÆÊÃËÃËÆÃÑÂÌ¿‹ ÎÃËÆÇÆÏÎÃÂÏÐÀž×ÆÐÙξÏÐÃËÆǯÌÎо É¾ÂÆÊÆÎÆ«ÑÎÀ ÌÂÆ˾ÈÌÀÌÇÊÃÎÃÌÐÅÙÀ¾ÉÆÏÚ˾ÍÎÆÊÃËÃËÆÃÏÎÃÂÏÐÀÓÆÊƋ žÔÆÆ­ÎÆÆËÐÃËÏÆÀËÌÇÆÀÙÏÌÈÌÆËÐÃËÏÆÀËÌÇÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÆÓ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÍÌÀÙ־ɾÏÚÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ˾ Æ ÐÁ¾ ¯ÌÎо«ÑÎƠɾÂÆÊÆÎÍÌÑÎÌľÇËÌÏÐÆÆȾÕÃÏÐÀÑÅÃÎ˾ ÍÌÕÐÆ Ëà ÑÏÐÑ;ÉÆ ÉÑÕÖÃÊÑ ËÃÊÃÔÈÌÊÑ ÏÌÎÐÑ "OBCFMF »ÐÌÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ ÕÐÌÆÅÑÕ¾ÃÊÙÃÏÌÎоËÃÊÕÆËÌÀÏÈÆÌÇ ÏÃÉÃÈÔÆÆÌÐËÌÏÝÐÏÝÈÏÌÎоÊÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌÐÆ; ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌÀÑÏÉÌÀÆÝÓÍÌÂÊÌÏÈÌÀËÌlj«ÃÊÕÆËÌÀÈƙ ÀξÅËÙÃÍÌÑÀɾÄËÃËÆÜÁÌÂÙÍÎÆÍÎÆÊÃËÃËÆÆÆËÐÃËÏÆÀËÙÓ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ À ÉÜ¿Ùà ÍÌ ÑÀɾÄËÃËÆÜ ÁÌÂÙ ȾÕÃÏÐÀÌ ÅÃÎ˾ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÓÏÌÎÐÌÀÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÆÅÊÃËÝÉÌÏÚ°ÌÉÚÈÌÍÎÆ ÍÎÆÊÃËÃËÆÆ ¿¾ÅÌÀÌÇ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ À ÉÜ¿Ùà ÍÌ ÑÀɾÄËÃËÆÜ ÁÌÂÙ ȾÕÃÏÐÀÌ ÅÃÎ˾ ÀÏÃÓ ÏÌÎÐÌÀ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÌÀ¾ÉÌ ÐÎË ¿ÌÀ¾ËÆÝÊ ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÌÇ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆ   žÏÑÖÉÆÀÙÇ ÁÍÎÆÊÃËÃËÆÿÌÉÃÃÀÙÏÌÈÆÓÂÌÅÌÏËÌÀËÌÁÌÑÂÌ¿ÎË ËÆÝÆÍÎÌÀÃÂÃËÆþÅÌÐËÙÓÍÌÂÈÌÎÊÌÈ / ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÉÌ ÍÌÀÙÖÃËÆÜ ÏÌÂÃÎľËÆÝ ¿ÃÉȾ À ÅÃÎËà ¿ÌÉÃà  ÕÐÌ ÌÁξËÆÕÆÀ¾ÉÌÃÁÌÍÎÆÁÌÂËÌÏÐÚÂÉÝÍÆÀÌÀ¾ÎÃËÆÝ  ÌÀɾÄËÙÇÁÍÌÆËÐÃËÏÆÀËÙÊÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÊÀÅÃÎËà ËÃÊÕÆËÌÀÏÈÆÓÏÌÎÐÌÀÏÌÂÃÎľËÆÿÃÉȾоÈÄÃÍÎÃÀÙÖ¾ÉÌ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

²ÀÁËÈÖÀ¯ÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÈÊÀ×ÅÑÒÂÎÇÅÐÍÀÏÈÂÎÂÀÐÅÍÍÛÕÑÎÐÒÎÂß×ÌÅÍßÏÐÈÐÀÇËÈ×ÍÛÕÒÅÕÍÎËÎÃÈßÕ ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈß ¬ÎÑÊÎÂÑÊÈÉ­¨¨±µ‹­ÅÌ×ÈÍÎÂÊÀ› <>

±ÎÐÒ

²ÅÕÍÎËÎÃÈß

³ÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ ÒÃÀ

¡ÅËÎÊ 

ªÐÀÕÌÀË 

à à à ±ÐÅÄÍÅÅ Ã Ã Ã Ã °ÀÓØÀÍ

­ÓÐ

¢ËÀÄÈÌÈÐ

"OBCFMF

­±°

Ã

½ÊÑÒÐÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ à à à Ã

¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¢¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¢¨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w

¡wÁÀÇÎÂÀß ¨wÈÍÒÅÍÑÈÂÍÀß ¢¨wÂÛÑÎÊÎÈÍÒÅÍÑÈÂÍÀßÃwÇÀÑÓØËÈÂÛÉ £²ª ÃwÂËÀÆÍÛÉ £²ª ÃwÎÁÛ×ÍÛÉ £²ª 

 ËÌÎʾÉÚËÙÇÍÌÑÀɾÄËÃËÆÜÁÌ  ¾ÄÃÍÎÆ ÍÎÆÊÃËÃËÆÆ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÇ Æ ÀÙÏÌÈÌÆËÐÃËÏÆÀËÌÇ ÐÃÓËÌÉ̋ ÁÆÆ ÏÌÂÃÎľËÆà ¿ÃÉȾ À ÅÃÎËà ÀÏÃÓ ÏÌÎÐÌÀ ÏÌÏоÀÉÝÉÌ v ÕÐÌÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÃÐÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÌÇ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆ «¾Æ¿ÌÉÚÖÃà ˾ÈÌÍÉÃËÆà ÈξÓʾɾ À ÅÃÎËà v ÀÏÃÓÏÌÎÐÌÀÌÐÊÃÕ¾ÉÌÏÚÀžÏÑÖÉÆÀÙÇÁÌ ÌÀɾÄËÙÇÆ Ì¿ÙÕËÙÇÁÌÂÙÌËÌËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÏËÆľÉÌÏÚÂÌv »ÈÏÐξÈÐÆÀËÌÏÐÚÅÃÎ˾ÀξÅÉÆÕËÙÃÍÌÑÀɾÄËÃËÆÜÁÌÂÙ ÆÅÊÃËÝɾÏÚËÃÏÑ×ÃÏÐÀÃËË̯¾ÊÌÇÀÙÏÌÈÌÇ v Ì˾ ¿ÙɾÀÌ¿ÙÕËÙÇÍÌÑÀɾÄËÃËÆÜÁÌ ÀžÏÑÖÉÆÀÙÇvÌ˾ ÏËÆľɾÏÚ ÂÌ v ¾ ÀÌ ÀɾÄËÙÇ v ÂÌ v ®¾ÅÉÆÕËÙà ÍÌ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÆ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ˾ ÀÏÃÓ ÏÌÎоÓ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌËÃÀÉÆÝÉÆ˾ÛÈÏÐξÈÐÆÀËÌÏÐÚÅÃÎ˾ «¾ÍÌÏÃÀ¾ÓÝÕÊÃËÝ˾ƿÌÉÃþÁÎÃÏÏÆÀËÙÆÀÎÃÂÌËÌÏËÙ ÍÌÉÌÏ¾Ð¾Ý ÏÃÐվоÝÆÐÃÊË̋¿ÑξÝÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÆ ÊÑÕËÆÏоÝ ÎÌϾÆÍÙÉÚ˾ÝÁÌÉÌÀËÝ о¿É ­ÌÐÃÎÆ ÑÎÌľÝ ÌÐ ÛÐÆÓ ¿ÌÉÃÅËÃÇ ÊÌÁÑÐ ÏÌÏоÀÉÝÐÚ ÌÐ ÂÌ«ÃÊÕÆËÌÀÏÈÆÃÏÌÎоÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÇ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜÈ˾ƿÌÉÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÙÊ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÈÌÐÌξÝÏÌÕÃоÃÐÏÝÏÀÙÏÌÈÌÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÜÆÑÏÐÌNj ÕÆÀÌÏÐÚÜ È ÍÌÉÃÁ¾ËÆÜ ¬ÐÊÃÕ¾ÉÌÏÚ ÕÐÌ ÏÌÎо ®¾ÑÖ¾Ë  É¾ÂÆÊÆÎ «ÑÎ ªÌÏÈÌÀÏÈÆÇƽÎÌÊÆÎÍξÈÐÆÕÃÏÈÆËà ÍÌξľÉÆÏÚ ÍÙÉÚËÌÇ ÁÌÉÌÀËÃÇ  Ïà ÏÌÎо ËÃÊÕÆËÌÀÏÈÌÇ ÏÃÉÃÈÔÆÆÍÌÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ¿ÙÉÆ˾ÑÎÌÀËÃÉÑՋ ÖÃÁÌÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÌÁÌÏÌÎоËÃÊÃÔÈÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ9BOBEV ¾ ÍÌÑÎÌľÇËÌÏÐƾÄÃÍÎÃÀÌÏÓÌÂÆÉÆÃÁÌ  ÑÏÉÌÀÆÝÓ­ÌÂÊÌÏÈÌÀÚÝ˾ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÙÓÍÌÕÀ¾Ó ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌÈÑÜÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ vÐÁ¾ ÆȾÕÃÏÐÀÌÅÃ΋ ˾ÆÊÃÉÆÏÌÎоªÌÏÈÌÀÏÈÆÇ ¨Ï¾Ë¾ÂÑ «ÑÎƠɾÂÆÊÆÎ  ÎÝžËÏÈÌÊ­ÌÂÀÝÅÚÿÌÉÃÃÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÙÊÆ vÐÁ¾ ¿ÙÉÆÏÌÎоÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËݽÎÌÊÆÎ ªÌÏÈÌÀÏÈÆÇ  É¾‹ ÂÆÊÆÎ «ÑÎÆ»ÉÚÒ «¾ ÐÃÊË̋ÏÃÎÙÓ ÉÃÏËÙÓ ÍÌÕÀ¾Ó ÎÝžËÏÈÌÁÌ ­ÌÂÀÝÅÚÝ ÐÌÉÚÈÌÀÌÀɾÄËÙÇÁÌ  ÅÃÎËÌËÃÊÕÆËÌÀÏÈÆÓÏÌÎÐÌÀ

ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÌÀ¾ÉÌÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÌÇÍÎÌÊÙÖÉÃˋ ËÌÏÐÆ ¾ÀžÏÑÖÉÆÀÙÃƾÄÃÀÌ¿ÙÕËÙÃÁÌÂÙÒÌÎÊÆÎ̋ À¾ÉÌÏÚÅÃÎËÌÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÂÉÝÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÙÓÆ ÒÑξÄËÙÓÔÃÉÃÇ ÛÐÌÇÏÀÝÅÆÌÍÐÆÊÆžÔÆÝÂÌÅÀËÃÏÃËÆÝ ¾ÅÌÐËÙÓÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÆÍÌÂÈÌÎÊÌȾÅÌÐÌÊ¿ÑÂÑÐÏÍÌÏ̿ϋ ÐÀÌÀ¾ÐÚÍÌÉÑÕÃËÆÜÅÃÎ˾ÑËÆÀÃÎϾÉÚËÌÁÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÀÐÕÆÂÉÝÍÆÀÌÀ¾ÎÃËÆÝ ²ÀÁËÈÖÀ³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÏÎÑÅÂÎÂÊÏÎÐÀÆÅÍÈÞ ÁÎËÅÇÍßÌÈÈÏÎËÅÃÀÍÈÞ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà <>

±ÎÐÒ

°ÀÓØÀÍ

³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜ ¯ÎÐÀÆÀÅÌÎÑÒÜ ³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÊ ÊÁÎËÅÇÍßÌ ÏÎËÅÃÀÍÈÞ ÁÀËË ¯ÛËÜÍÀß ¯ÎËÎÑÀÒÀß ÁÀËË ÃÎËÎÂÍß ÏßÒÍÈÑÒÎÑÒÜ      

½ËÜÔ

   

 

 

 

­ÓÐ

   

  

¢ËÀÄÈÌÈÐ

    

 

¬ÎÑÊÎÂÑÊÈÉ   

 

 

 

¿ÐÎÌÈÐ

   

 

 

 

9BOBEV

   

 

 

 

«¾ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÙÓÍÌÕÀ¾Ó­ÌÂÊÌÏÈÌÀÚÝÐÌÉÚÈÌÍÎÆ ÍÎÆÊÃËÃËÆÆ ¿¾ÅÌÀÌÇ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ Ï ËÃÀÙÏÌÈÆÊÆ ÂÌžÊÆ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÆÍÎÆÆÏÈÉÜÕÃËÆƾÅÌÐËÙÓÍÌÂÈÌÎÊÌÈÀÏÃËË ÊÕÆËÌÀÏÈÆà ÏÌÎо À Ì¿ÙÕËÙÃ Æ ¾Äà žÏÑÖÉÆÀÙà ÁÌÂÙ ÊÌÁÑоÀ¾ÐÚÅÃÎËÌÂÉÝÍÆÀÌÀ¾ÎÃËÆÝ Ì¿ÙÕËÙÃÍÌÑÀɾċ ËÃËÆÜÁÌÂÙÍÎÆÊÃËÃËÆÃÆËÐÃËÏÆÀËÙÓÆÀÙÏÌÈÌÆËÐÃËÏÆÀËÙÓ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃʾÅÌÐËÙÓÍÌÂÈÌÎÊÌÈÌ¿ÃÏÍÃÕƋ À¾ÃÐ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌà ÂÌ v ÐÁ¾ ÍÌÀÙÖÃËÆà ÍÎÌÂÑÈÐÆÀ‹ ËÌÏÐÆËÌÀÙÓËÃÊÕÆËÌÀÏÈÆÓÏÌÎÐÌÀ¿ÃÅÏËÆÄÃËÆÝÍÆÀÌÀ¾ÎÃˋ ËÌÇÔÃËËÌÏÐÆÅÃÎ˾

©ÆÐÃξÐÑξ £ÎÌÖÃËÈÌ«ž®Ã¾ÉÆžÔÆÝÍÌÐÃËÔƾɾÑÎÌľÇËÌÏÐÆÆȾÕÃÏÐÀ¾ÅÃÎ˾ÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÙÓÏÌÎÐÌÀÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËÝÍÎÆξÅËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÓ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÀÑÏÉÌÀÆÝÓ´ÃËÐξÉÚËÌÁÌ«ÃÕÃÎËÌÅÃÊÚÝžÀÐÌÎÃÒÂÆÏÏeȾËÂÏ‹Ó˾ÑÈ «ÃÊÕÆËÌÀȾ vÏ ©ÃÀ¾ÈÌÀ¾¬ ¬ÔÃËȾÆÎÌÉÚÆÏÓÌÂËÌÁÌÏÃÉÃÈÔÆÌËËÌÁÌʾÐÃÎƾɾÂÉÝÍÌÀÙÖÃËÆÝÑÎÌľÇËÌÏÐÆÆȾÕÃÏÐÀ¾ÅÃÎ˾ÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËÝÀ ´ÃËÐξÉÚËÌÊ«ÃÕÃÎËÌÅÃÊÚÞÀÐÌÎÃÒÂÆÏÏeȾËÂÏ‹Ó˾ÑÈ «ÃÊÕÆËÌÀȾ vÏ ¯ÊÌÉÆË ­ ¨ÆÎÂÆË ²°ÃÓËÌÉÌÁÆÝÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÍÆÀÌÀ¾ÎÃËËÌÁÌÝÕÊÃËÝÀ´ÃËÐξÉÚËÌÊξÇÌËîÌÏÏÆƪ®ÌÏÆËÒÌÎʾÁÎÌÐÃÓ vÏ ¶ÐÙÎÓÑËÌÀ ¢ ­ÌÉÆÐÙÈÌ­ª £ÎÌÖÃËÈÌ©ªÆÂνÎÌÀÌÇÝÕÊÃËÚ°ÃÓËÌÉÌÁÆÝÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÀ´ÃËÐξÉÚËÌÊξÇÌËëÃÕÃÎË̋ ÅÃÊËÌÇÅÌËÙª vÏ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

±¢¨

¬´£«¨ž¨¬ª­¬«£«°¬ ¥¦ª¬¯°¬§¨¬¯°¦±«£¨¬°¬®¹³¯¬®°¬ ¡®±¶¦ &7"-6"5*0/0'$0.10/&/540'8*/5&3)"3%*/&440'40.&1&"37"3*&5*&4 ›·š¹ÎÅ¹Æ ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¹¼É¹ÉÆÔ¬ÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ët¥ª®™ÁÅ£™«ÁÅÁÉØÀ¾»¹ ÓË¢ÅÐÕÍßßÀËËÅß ¬ÎÑÊÂÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË  FNBJMCBINBO@!CLSV 76#BLINBO 3VTTJBO4UBUF"HSBSJBO6OJWFSTJUZt.5""OBNFEBGUFS,"5JNJSZB[FW TU7FSIOBKBBMMFB  .PTDPX 3VTTJB UFM  FNBJMCBINBO@!CLSV  ÏоÐÚÃÍÎÃÂÏоÀÉÃ˾˾ÉÆÅÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆÏÌÎÐÌÀÁÎÑÖÆ ξÇÌËÆÎÌÀ¾ËËÙÓÂÉÝ«ÃÕÃÎËÌÅÃÊËÌÇÅÌËÙ ÍÌÀÐÌÎÌÊÑÆÕÃÐÀÃÎÐÌÊÑ ÈÌÊÍÌËÃËоÊ­ÎÌÀÃÂÃ˾ÌÔÃËȾÍÌξÄÃËÆÝÌÎÁ¾ËÌÀÆÐȾËÃÇÏÌÎÐÌÀÍÎÆÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌÊÍÎÌÊÌξÄÆÀ¾ËÆÆÀž¾ËËÙÓÎÃÄÆʾÓ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÁÎÑÖ¾ ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÚ ÈÌÊÍÌËÃËÐÙÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆ ÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌÃÍÎÌÊÌξÄÆÀ¾ËÆà 8JOUFSSFTJTUBODFBOBMZTJTPGQFBSWBSJFUJFT[POFEGPSOPO‹DIFSOP[FNSFHJPO POUIFTFDPOEBOEGPVSUIDPNQPOFOUT5IFBTTFTTNFOUPG EJTFBTFEPSHBOTBOEUJTTVFUZQFTJOBSUJGJDJBMGSFF[JOHJOUIFEFTJSFESBUF ,FZXPSETQFBS XJOUFSSFTJTUBODF GSPTUSFTJTUBODFPGUIFDPNQPOFOUT BSUJGJDJBMGSFF[JOH

«¾ ÏÃÁÌÂËÝÖËÆÇ ÂÃËÚ ÊÆÎÌÀÌÇ ÎÙËÌÈ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÃÐÏÝ ÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÊÏÍÎÌϾ˾ÏÀÃÄÆÃÒÎÑÈÐÙ¯ÌÕËÌÏÐÚÆÀÙÏ̋ ÈÆÃÀÈÑÏÌÀÙÃȾÕÃÏÐÀ¾ÂÃɾÜÐÁÎÑÖÆÌÂËÆÊÆÅ˾ƿÌÉÃà ÀÌÏÐÎÿÌÀ¾ËËÙÓ ÒÎÑÈÐÌÀ «Ã ÆÊÃÜ×Æà Ïÿà ξÀËÙÓ ÍÌ ÀÈÑÏÌÀÙÊ ȾÕÃÏÐÀ¾Ê ÏÎÃÂÆ ÍÉÌÂÌÀ ÏÃÊÃÕÈÌÀÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÌËÆÏÌÂÃÎľÐÌÐÂÌϾӾÎÌÀ ÌÏËÌÀËÌÃÊÃÏÐÌÏÎÃÂÆ ÈÌÐÌÎÙÓžËÆʾÃÐÒÎÑÈÐÌž ÌÐËÌÏÝ×¾ÝÏÝÈ¿ÙÏÐÎÌÑÏÀ¾‹ ÆÀ¾ÃÊÙÊϾӾξÊ< > «¾ÍÎÌÐÝÄÃËÆÆÍÌÏÉÃÂËÆÓÂÃÏÝÐÆÉÃÐËÃÏÌÊËÃËËÙÊÉÆÂË ÎÌÊÊÆÎÌÀÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÁÎÑÖÆÝÀÉÝÃÐÏݨÆоǬÂ˾ÈÌ ¿ÌÉÚÖ¾Ý Õ¾ÏÐÚ ÍÉÌÂÌÀ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÊÙÓ À ¨Æоà ÑÂÌÀÉÃЋ ÀÌÎÝÃÐ ÀËÑÐÎÃËËÆà ÍÌÐÎÿËÌÏÐÆ ÏÐξËÙ «ÃÏÌÊËÃËËÙÇ ÄÃÉÆÂÃÎÛÈÏÍÌÎоÏÀÃÄÆÓÍÉÌÂÌÀÁÎÑÖÆÍÌÌÐËÌÖÃËÆÜÈ ÍÎÌÆÅÀÃÂÃËËÌÊÑÌ¿ØÃÊÑvžÎÁÃËÐÆ˾ ÎþÉÆÅÑÜ׾ݞ ÎÑ¿ÃÄÌÊÂÌÍÎÌÆÅÀÃÂÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ<> ¯ÐÌÕÈÆÅÎÃËÆÝÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÁÌÍÉÌÂÌÀÌÂÏÐÀ¾ÈÑÉÚÐÑξ ÁÎÑÖÆÕÎÃÅÀÙÕ¾ÇËÌÀ¾Ä˾ ÐÈ¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀÌÏÌÎÐÌÀӾξȋ ÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝÎÃÁÑÉÝÎËÙÊÍÉÌÂÌËÌÖÃËÆÃÊ«Ì¿ÌÉÚÖ¾Ý ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï Ý¿ÉÌËÃÇ ÐÎÿÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÏÐÚ È ÐÃÍÉÑ Æ ËÃÂ̋ ÏоÐÌÕ˾Ý ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÚ ÏÂÃÎÄÆÀ¾ÜÐ ξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆà ÁÎÑÖÆ ȾÈ ÍÌÎÌÂÙ À ÔÃÉÌÊ «ÃÏÊÌÐÎÝ ˾ ÐÌ ÕÐÌ ÂÆÈÆà ÍÎÃÂÏоÀÆÐÃÉÆÍÌÎÌÂÙÂÌÀÌÉÚËÌÕ¾ÏÐÌÀÏÐÎÃÕ¾ÜÐÏÝÀÑÊË ÎÃËËÙÓÖÆÎÌоÓ®ÌÏÏÆÆ ÌÏËÌÀËÙÃÈÑÉÚÐÑÎËÙÃ˾ϾÄÂÃËÆÝ ÏÌÏÎÃÂÌÐÌÕÃËÙÀÜÄËÙÓÎÃÁÆÌ˾Ó< > ¨ÉÆʾÐ ªÌÏÈÌÀÏÈÌÇ Ì¿É ÊÌÄÃÐ ÏÕÆоÐÚÏÝ ÀÍÌÉËà ¿É¾ÁÌÍÎÆÝÐËÙÊ ÂÉÝ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ ÁÎÑÖÆ ¥ÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÚ vÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚξÏÐÃËÆÇÍÎÌÐÆÀÌÏÐÌÝÐÚËÃÁ¾ÐÆÀËÌÊÑÀÌŋ ÂÃÇÏÐÀÆÜÒ¾ÈÐÌÎÌÀÀËÃÖËÆÇÏÎÃÂÙÀÅÆÊËÆÇÍÃÎÆÌÂvÌÂÆË ÆÅÀ¾ÄËÃÇÖÆÓÍÌȾžÐÃÉÃÇ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÓÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÈÑÉÚÐÆÀÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÈÑÉÚÐÑÎÙ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÈÌËÈÎÃÐËÌÇ ÅÌËÙ ¯ÌÎоÁÎÑÖÆ ÍÌÉÑÕÃËËÙÃÍÎÆÊÃÄÀÆÂÌÀÌÇÁÆ¿ÎÆÂÆžÔÆÆ ̿ɾ¾Ý¿ÌÁ¾ÐÌÇ˾ÏÉÃÂÏÐÀÃËËÌÇÌÏËÌÀÌÇÍÌÛÐÌÊÑÍÎÆÅ˾‹ ÈÑ ËÃÀÏÃÁ¾ÀÍÌÉËÌÇÊÃÎÃÍÎÌÝÀÉÝÜÐÃÁÌ<  > ®¾ÏÏʾÐÎÆÀ¾Ý ÀÌÍÎÌÏ Ì ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆ ÈÑÉÚÐÑÎËÙÓ ξÏÐÃËÆÇ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÃÀÎÌÍÃÇÏÈÌÇ ÅÌËÙ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÁÌ ÍÉÌÂÌÀÌÂÏÐÀ¾ÀÌ¿×ÃÊÆ«ÃÕÃÎËÌÅÃÊËÌÇÅÌËÙÀÕ¾ÏÐËÌÏÐÆ ÌÍÆξÝÏÚ˾ÊËÌÁÌÕÆÏÉÃËËÙÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÀÃÂÃËËÙà ¯ÃÂÌÀÙÊ ÊÌÄËÌÏȾžÐÚ ÕÐÌÀÆËÐÃÎÃÏÑÜ×ÃÇ˾Ï ÅÌËÿÌÉÃÃÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÇξÏÐÃËÆÇÀÅÆÊËÆÇÍÃÎÆÌ ÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ˾ÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÊÌÎÌžÊÆ ¬ÐоÉÈÆÀ¾ÝÏÚ ÌÐ ÎÃÅÑÉÚоÐÌÀ ÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÆÏÏÉË ÂÌÀ¾ËÆÇ ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆ ξÏÐÃËÆÇ À ÈÌËÈÎÃÐËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÀÙÂÃÉÝÜÐÕÃÐÙÎÃÈÌÊÍÌËÃËо ÑÏÉÌÀÆÝÓ«ÃÕÃÎËÌÅÃÊÚÝ ˾ƿÌÉÃà ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌà ÀÉÆÝËÆà ˾ ÅÆÊÌÀÈÑ ÍÉÌÂÌÀÙÓ ξÏÐÃËÆÇ ÌȾÅÙÀ¾ÜÐ оÈÆà ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈÆ ȾÈ ʾÈÏƋ ʾÉÚ˾ÝÊÌÎÌÅÌÏÐÌÇÈÌÏÐÚÆÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÆÊÃÐÚÀÙÏÌÈÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ È ÏÆÉÚËÙÊ ÀÌÅÀξÐËÙÊ ÊÌÎÌÅ¾Ê ˾ÏÐÑ;‹ Ü×ÆÊÍÌÏÉÃÌÐÐÃÍÃÉÃÇ ÀÐÌÎÌÇÆÕÃÐÀÃÎÐÙÇÈÌÊÍÌËÃËÐÙ ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆ < > ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀvÁÁÀªÆÕÑÎÆËÏÈÌÊ ϾÂÑ®¡ž±vª¯³žÆʨž°ÆÊÆÎÝÅÃÀ¾ ÈÌÉÉÃÈÔÆÌËËÙÇ Ͼ ÁÎÑÖÆ Á žÈɾÂÈÆ À ªÌÏÈÌÀÏÈÌÇ Ì¿É ¯ÓÃʾ ÍÌϾÂÈÆv×ʦÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÉÆÏÚÀÏÌÌЋ ÀÃÐÏÐÀÆÆω­ÎÌÁξÊÊÌÇe™<> ÏÃÁÌÆÅÑÕÃËÌÏÌÎÐÌÀ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÂÃÎÃÀÚÃÀȾÄÂÌÁÌÏÌÎоv¬ÍÎÃÂÃÉÃËËÌÇÏÉÌÄËÌÏÐÚÜÀÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÓоÈÌÁÌÐÆ; ÝÀÉÝÃÐÏÝ ËÃÍÌÏÐÌÝËËÌÏÐÚ ÐÃÊÍÃξÐÑÎËÌÁÌ ÎÃÄÆʾ °¾È ÍÎÆÏÎÃÂËÃÇÐÃÊÍÃξÐÑÎÃÝËÀ¾ÎÝuŽ¯ÀÌÅÊÌÄËÙÏÅÆÊÙ Ï ÐÃÊÍÃξÐÑξÊÆ ËÆÄà uŽ¯ Æ ÁÁ ¦ÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ɾ¿ÌξÐÌÎËÌÁÌ ÊÃÐ̾ ÍÌÅÀÌÉÝÃÐ Á¾Î¾ËÐÆÎÌÀ¾ËËÌ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÐÚ ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆà ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÇ ÐÃÊÍÃξÐÑÎÙ˾ÆÅÑÕ¾ÃÊÙÃ̿ξÅÔÙ ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊÍÎÆ ÆÅÑÕÃËÆÆ ÊÌÎÌÅÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆ ξÏÐÃËÆÇ ÆÓ ÏÉÃÂÑÃÐ ÆÏÍÙÐً À¾ÐÚ˾ÒÌËÃÊÆËÆʾÉÚËÙÓÐÃÊÍÃξÐÑÎËÙÓÍÌȾžÐÃÉÃÇÀ ÑÏÉÌÀÆÝÓÈÌËÈÎÃÐËÌÇÅÌËÙ¢ÉÝÈÑÉÚÐÑÎÙÁÎÑÖÆÅ˾ÕÃËÆÃÊ ʾÈÏÆʾÉÚËÌÇ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ À ÏÃÎÃÂÆËà ÅÆÊÙ ÀÐÌÎÌÁÌ ÈÌÊÍÌËÃËо ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆ ÌÍÎÃÂÃÉÃ˾ ÐÃÊÍÃξÐÑξ uŽ¯ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ®ÖÅÍÊÀÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈßÑÎÐÒÎÂÃÐÓØÈ ÏÐÈÏÐÎÌÎÐÀÆÈÂÀÍÈÈÏÐÈÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÅv± ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà ÁÀËËÛ

±ÎÐÒ «ÀÄÀ ¢ÅËÅÑÀ ·ÈÆÎÂÑÊÀß «ÞÁÈÌÈÖÀ¿ÊÎÂËÅÂÀ ¡ÐßÍÑÊÀßÊÐÀÑÀÂÈÖÀ

¯Î×ÊÈ ¯ÎÄÏÎ×Å×ÍÛÉÓÇÅË ªÎÐÀ ¤ÐÅÂÅÑÈÍÀ     

     

     

     

­ÎÆÍÎÌÊÌξÄÆÀ¾ËÆÆ̿ξÅÔÌÀÍÎÆÛÐÌÇÐÃÊÍÃξÐÑÎÃÏ ÍÌÏÉÃÂÑÜ×Æʾ˾ÉÆÅÌÊÏÐÃÍÃËÆÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÆÏÏÉÃÂÑË ÊÙÓÌÎÁ¾ËÌÀÆÐȾËÃÇ̿˾ÎÑÄÃËÌ ÕÐÌ˾ƿÌÉÃÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙ ÈÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÊÍÌÕÈÆÑÏÌÎоŸÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾¨ÎÌÊà ÐÌÁÌ ̿ξÅÔÙÛÐÌÁÌÏÌÎоÆÏÌÎо©¾Â¾ÍÎÌÂÃÊÌËÏÐÎÆÎ̋ À¾ÉÆ ˾ƿÌÉÚÖÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ÍÌÂÍÌÕÃÕËÌÁÌ ÑÅɾ °Ãˋ ÂÃËÔÆÝÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÛÐÆÓÏÌÎÐÌÀÏÌÓξËÆɾÏÚÆÍÎÆÌÔÃËÈà ÏÐÃÍÃËÆÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÈÌÎÙ­ÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÏÌÎÐÌÀ©¾Â¾Æ ŸÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾¿ÙÉÆžÒÆÈÏÆÎÌÀ¾ËÙ˾ÊÆËÆʾÉÚËÌÊ ÑÎÌÀËà ÏÎÃÂÆ ÀÏÃÓ ̿ξÅÔÌÀ ­ÎÆ ÌÔÃËÈà ÏÐÃÍÃËÆ ÍÌξ‹ ľÃÊÌÏÐÆÈÌÎÙÏÌÎЩ¾Â¾ÊÌÄËÌÀÙÂÃÉÆÐÚȾÈ˾ƿÌÉÃà ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÇ°¾ÈÄÃÏÉÃÂÑÃÐÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌÏÌÎÐ ÃÉÃϾÌȾ‹ žÉÏÝ˾ƿÌÉÃÃÍÌÂÀÃÎÄÃËÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÊÍÎÆž¾ËËÌÊ ÐÃÊÍÃξÐÑÎËÌÊÎÃÄÆÊÃÍÌÀÏÃÊÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËËÙÊÌÎÁ¾Ë¾Ê ÆÐȾËÝÊ«¾Æ¿ÌÉÃÃÏÆÉÚËÙÊÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÊÑÛÐÌÁÌÏÌÎо ÍÌÂÀÃÎÁɾÏÚÂÎÃÀÃÏÆ˾ ÎÆÏ ­ÎÌÀÃÂÝ ʾÐÃʾÐÆÕÃÏÈÑÜ ̿ξ¿ÌÐÈÑ ÍÌÉÑÕÃËËÙÓ ¾ˋ ËÙÓ ÆÏÍÌÉÚÅÑÝÈÎÆÐÃÎÆDZÆÉÈÌÈÏÌ˾ ÊÌÄËÌÏȾžÐÚ ÕÐÌ ˾¿ÉܾÃÐÏÝ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌà ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌà ξÅÉÆÕÆà ÍÌ ÏÐË ÍÃËÆÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÍÌÕÃÈÊÃÄÂÑÏÌÎоÊÆ©¾Â¾Æ ÃÉÃϾž оÈÄÃÍÌÏÐÃÍÃËÆÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÂÎÃÀÃÏÆËÙÊÃÄÂÑÏÌÎоÊÆ  ÃÉÃϾÆŸÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾ µÃÐÀÃÎÐÙÇÈÌÊÍÌËÃËÐÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆÍÌÏÀÌÃÇÍÎÆÎÌÂà ÌÐÕ¾ÏÐÆ ˾ÍÌÊÆ˾ÃÐ ÀÐÌÎÌÇ ÈÌÊÍÌËÃËÐ ®¾ÏÐÃËÆÝ ÍÌÏÉà ÌÐÐÃÍÃÉÆ ÍÌ ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÃÊ ÀÌÅÀξÐËÙÓ ÊÌÎÌÅÌÀ ÍÎÌÓ̋ ÂÝОȾÉÈÑ ÏÐÎÃÊÝÏÚÂÌÏÐÆÁËÑÐÚʾÈÏÆʾÉÚËÌÁÌÑÎÌÀËÝ ÍÌ ÛÐÌÊÑ ÍÎÆÅ˾ÈÑ «Ì ÈÌËÃÕËÌ Äà ÍÌÏÉà ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÝ ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌÈÆÓÐÃÊÍÃξÐÑÎÀÌÀÎÃÊÌÐÐÃÍÃÉÆ ÂÌÏÐÆÄÃËÆà ÑÎÌÀËÝÀÐÌÎÌÁÌÈÌÊÍÌËÃËоËÃÀÌÅÊÌÄËÌ ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

°ÈѯÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅÄÐÅÂÅÑÈÍÛÓÑÎÐÒÀ¢ÅËÅÑÀÏÐÈ ÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÅv±

°ÈѯÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅÏÎ×ÅÊÓÑÎÐÒÀ«ÀÄÀ ÏÐÈÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÅv±

ÐÃÊÍÃξÐÑÎËÌà Å˾ÕÃËÆà ÂÉÝ ÆÏÍÙоËËÙÓ ̿ξÅÔÌÀ ÍÌ ÕÃÐÀÃÎÐÌÊÑÈÌÊÍÌËÃËÐÑ¿ÙÉÌÌÍÎÃÂÃÉÃËÌȾÈuŽ¯ о¿É ­ÌÂÐÀÃÎľÝÐÃÌÎÆÜÌÐÌÊ ÕÐÌξÅÉÆÕËÙÃÈÌÊÍÌËÃËÐÙ ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆÝÀÉÝÜÐÏÝÏÌÀÃÎÖÃËËÌξÅËÙÊÆÍÎÆÅ˾ȾÊÆ ÌÎÁ¾ËÆÅʾ ÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÃÍÌÕÃÈÑÏÌÎоŸÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾ ÌȾžÉÌÏÚ˾ƿÌÉÚÖÆÊÀÐÌÀÎÃÊÝȾÈ˾ƿÌÉÃÃÑÏÐÌÇÕƋ ÀÙÊÈÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÊÍÌÕȾÊÆÌÐÉÆÕÆÉÏÝÏÌÎЩ¾Â¾v ÎÆÏ 

ÂÃËÔÆÝ ÏÌÓξËÆɾÏÚ ÍÎÆ ÌÔÃËÈà ÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÇ ÈÌÎÙ «¾ ÒÌËà ̿×ÃÇ ÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌÇ ÌÂËÌÎÌÂËÌÏÐÆ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌ ÀÙÂÃÉÝɾÏÚÏÐÃÍÃËÚÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÈÌÎÙÑÏÌÎоŸÎÝËÏȾÝ ÈξϾÀÆÔ¾¬Â˾ÈÌÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÂÎÃÀÃÏÆËÙÑÛÐÌÁÌÏÌÎо ȾÈÆÑÏÌÎоµÆÄÌÀÏÈ¾Ý ¿ÙÉÆ˾ÆÊÃËÚÖÆÊÆ ÐÌÄÃÀÎÃÊÝ ˾ƿÌÉÚÖ¾ÝÏÐÃÍÃËÚÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÇÂÎÃÀÃÏÆËÙÌÐÊÃÕÃ˾Ñ ÏÌÎо©¾Â¾ ¯ÌÁɾÏËÌÏоÐÆÏÐÆÕÃÏÈÆÊÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÊÍÌÉÑÕÃËËÙÓ¾ˋ ËÙÓ ̿˾ÎÑÄÃ˾ÏÑ×ÃÏÐÀÃË˾ÝξÅËÆÔ¾ÊÃÄÂÑÏÐÃÍÃËÚÜ ÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÍÌÕÃÈÑÏÌÎÐÌÀ ÃÉÃϾvŸÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾ Æ©¾Â¾vŸÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾°¾ÈÄÃÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÃξŋ ÉÆÕÆÝÀÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÆÍÌÂÍÌÕÃÕËÌÁÌÑÅɾÌÐÊÃÕÃËÙÊÃÄÂÑ ÏÌÎоÊÆ ÃÉÃϾƵÆÄÌÀÏÈ¾Ý ¾ÈÌÎÙvÊÃÄÂÑÏÌÎоÊÆ ©Ü¿ÆÊÆÔ¾½ÈÌÀÉÃÀ¾ÆŸÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾ ­ÎÌÀÃÂÃËËÙǾ˾ÉÆžËËÙÓÍÌÅÀÌÉÝÃÐÀÙÝÀÆÐÚÆÏÐÌÕËƋ ÈÆËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÓÍÎÆÅ˾ÈÌÀÀÏÃÉÃÈÔÆÆ˾ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÚ °¾È ÍÎÆÏÃÉÃÈÔÆÆ˾ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÚÍÌÀÐÌÎÌÊÑÈÌÊÍÌËÃˋ ÐÑÊÌÄËÌÀÙÂÃÉÆÐÚÏÌÎПÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾ ÌÐÉÆÕ¾Ü×ÆNj ÏÝ˾ÆÊÃËÚÖÃÇÏÐÃÍÃËÚÜÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÇÍÌÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËËÙÊ ÌÎÁ¾Ë¾ÊÆÐȾËÝÊ­ÌÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÁÎÑÖÆÈÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝÊ ÕÃÐÀÃÎÐÌÁÌÈÌÊÍÌËÃËоÊÌÄËÌÀÙÂÃÉÆÐÚÏÌÎоµÆÄÌÀÏȾÝ Æ©Ü¿ÆÊÆÔ¾½ÈÌÀÉÃÀ¾ ÍÌȾžÀÖÆÃÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌÀÙÏÌÈÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈÀÌÅÀξÐËÙÊÊÌÎÌžÊ

²ÀÁËÈÖÀ®ÖÅÍÊÀÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈßÑÎÐÒÎÂÃÐÓØÈ ÏÐÈÏÐÎÌÎÐÀÆÈÂÀÍÈÈÏÐÈÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÅv±ÍÀÔÎÍÅ ÎÒÒÅÏÅËÈ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà ÁÀËËÛ

±ÎÐÒ «ÀÄÀ ¢ÅËÅÑÀ ·ÈÆÎÂÑÊÀß «ÞÁÈÌÈÖÀ¿ÊÎÂËÅÂÀ ¡ÐßÍÑÊÀßÊÐÀÑÀÂÈÖÀ

¯Î×ÊÈ ¯ÎÄÏÎ×Å×ÍÛÉÓÇÅË          

ªÎÐÀ     

¤ÐÅÂÅÑÈÍÀ     

¯Ñ×ÃÏÐÀÃËËÙà ξÅÉÆÕÆÝ ÍÎÆ ÌÔÃËÈà ÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÇ ÍÌÂÍÌÕÃÕËÌÁÌÑÅɾÑÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓÏÌÎÐÌÀËÃ˾¿ÉܾÉÆ žÆÏÈÉÜÕÃËÆÃÊÏÌÎоŸÎÝËÏȾÝÈξϾÀÆÔ¾°¾È¾ÝÄÃÐÃˋ

©ÆÐÃξÐÑξ ¢ÑÖÑÐÆ˾¨¨¯ÃÉÃÈÔÆÝÁÎÑÖƨÆÖÆËÃÀ vÏ £ÎÃÊÆ˾¡ ¦Ï¾ÕÈÆËž ¯ÃÉÃÈÔÆÝÆÏÌÎÐÌÀÃÂÃËÆÃÍÉÌÂÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑΪ vÏ ­ÎÌÁξÊʾÆÊÃÐÌÂÆȾÏÌÎÐÌÆÅÑÕÃËÆÝÍÉÌÂÌÀÙÓ ÝÁÌÂËÙÓÆÌÎÃÓÌÍÉÌÂËÙÓÈÑÉÚÐÑάÎÃÉ vÏ ¯ÃÂÌÀ£«¡ÎÑÖ¾ª vD ²ž¬¯Ð¾ÐÆÏÐÆȾIUUQXXXGBPTUBUGBPPSH ³ÑÏËÑÉÆ˳³¨ÌÊÍÌËÃËÐÙÅÆÊÌÏÐÌÇÈÌÏÐÆÑÏÌÎÐÌÀÈξÏËÌÇʾÉÆËÙ¢ÆÏÏȾËÂÏ‹Ó˾ÑȪ vÏ µÆÄÌÀ¯°¬ÐÕÃОÁÌÂÍÌÐÃÊɯÃÉÃÈÔÆÝÁÎÑÖƙª vÏ ¶ÆÐЭ¡ ªÃÐÉÆÔÈÆÇ¥ž­ÉÌÂÌÀÌÂÏÐÀ̪ vÏ

±¢¨

¨±¯¦³¦ª¦µ£¯¨¦§¯¬¯°ž ­©¬¢¬ ¯ª¬®¬¢¦«¹µ£®«¬§ 5"45&"/%$)&.*$"-$0.104*5*0/0'#-"$,$633"/5#&33*&4 ž›Ÿº¹ÆÇ»¹ ¡› ¹Ï¾ÈÁƹ ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡¼¾Æ¾ËÁÃÁÁʾľÃÏÁÁÈÄǽǻÔÎɹÊ˾ÆÁ ÁÅ¡›¥ÁÐÌÉÁƹ ϶£« ¬È×ÓÐÈÍÑʍ ²ÀÌÁÎÂÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMDHMN!SBNCMFSSV :F7;ICBOPWB *7;BUTFQJOB *7.JDISJO"MM†3VTTJBO3FTFBSDI*OTUJUVUFGPS(FOFUJDBOE#SFFEJOHPG'SVJU 1MBOUT W$(- .JDIVSJOTL 5BNCPW3FHJPO 3VTTJB UFM   FNBJMDHMN!SBNCMFSSV  ÙÂÃÉÃËÙÏÌÎоÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÏÀÙÏÌÈÆÊÆÀÈÑÏÌÀÙÊÆȾÕÃÏÐÀ¾ÊÆÍÉÌÂÌÀÆÏÀÙÏÌÈÆÊÈÌÊÍÉÃÈÏËÙÊÏÌÂÃÎľËÆÃÊ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆ ÔÃËËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ«¾ÀÉÝ µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ ¯ÃÀÕ¾ËȾ¬ËÆÊÌÁÑпÙÐÚÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÙÀȾÕÃÏÐÀÃÁÃˋÆÏÐÌÕËÆÈÌÀÀÏÃÉÃÈÔÆÆ˾ÑÉÑÕÖÃËËÙÇ ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀÍÉÌÂÌÀ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÀÈÑÏ ÏÊÌÎÌÂÆ˾ÕÃÎË¾Ý ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈƾÈÐÆÀËÙÃÀÃ×ÃÏÐÀ¾ 7BSJFUJFTPGCMBDLDVSSBOUXJUIIJHIFSUBTUFRVBMJUJFTPGCFSSJFTBOEIJHIFSDPOUFOUPGCJPMPHJDBMMZBDUJWFTVCTUBODFTIBWFCFFOTJOHMFEPVU /BWMZB $IFSOZ[IFNDIVH 4FWDIBOLB5IFZDBOCFVTFEBTHFOFTPVSDFJOCSFFEJOHGPSCFUUFSCJPDIFNJDBMDPNQPTJUJPOPGCFSSJFT ,FZXPSETUBTUF CMBDLDVSSBOU CJPMPHJDBMMZBDUJWFTVCTUBODFT

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

¬Â˾ ÆÅ ÁɾÀËÃÇÖÆÓ ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÓ ÂÉÝ ÏÌÀÎÃÊÃËËÌÁÌÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÁÌÏÌÎо vÀÙÏÌÈÆÃÀÈÑÏ̋ ÀÙÃÂÌÏÐÌÆËÏÐÀ¾ÍÉÌÂÌÀ³¾Î¾ÈÐÃÎÀÈÑϾžÀÆÏÆÐÌÐÊËÌÁÆÓ Ò¾ÈÐÌÎÌÀ¨ËÆÊÌÐËÌÏÝÐÏÝÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀ ÏÌÕÃоËÆà ξÅÉÆÕËÙÓ ¾ÎÌʾÐÆÕÃÏÈÆÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ ÈÑÏ Æ ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇ ÏÌÏоÀ ¾ оÈÄà ËÃÈÌÐÌÎÙà ÏÀÌÇÏÐÀ¾ ÍÉÌÂÌÀ žÀÆÏÝÐ ÌÐ ÍÌÁÌÂËÙÓÑÏÉÌÀÆÇ ÊÃÏÐÌξÏÍÌÉÌÄÃËÆÝÑÕ¾ÏÐȾ ÏÍÌÏÌ¿¾ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÆÊÌÁÑÐÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÆÅÊÃËÝÐÚÏÝ»ÐÆξÅÉƋ ÕÆÝÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐËÃÐÌÉÚÈÌÌÀÉÆÝËÆÆÀËÃÖËÆÓÒ¾ÈÐÌÎÌÀ ˾¿ÆÌÓÆÊÆÜÏÌÎо ËÌÆÌÍÎÃÂÃÉÝÜÐӾξÈÐÃÎÏÌÎо ÃÁÌ ÎþÈÔÆÜ˾ÆÅÊÃËÝÜ×ÆÃÏÝÀËÃÖËÆÃÑÏÉÌÀÆݯÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚ ÏÌÓξËÝÐÚ ÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌ ÍÌÏÐÌÝËËÙÇ ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇ ÏÌÏоÀ ÍÉÌÂÌÀ ÍÎÆ ξÅÉÆÕËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ v À¾Ä˾Ý ÁÃËÃÐÆÕÃÏȾÝÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÚÏÌÎÐÌÀ ÐÈоÈÆÃÏÌÎоÓÌÎÌÖÌ ÍÃÎþÜÐÏÀÌÆ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÃÍÎÆÅ˾ÈÆÍÎÆÁÆ¿ÎÆÂÆžÔÆÆ ÕÐÌÆÊÃÃпÌÉÚÖÌÃÅ˾ÕÃËÆÃÀÏÃÉÃÈÔÆÆ ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ˾ ¿¾Åà  ÏÃÎÌÏÏÆÇÏÈÌÁÌ «¦¦ ÁÃËÃÐÆÈÆÆÏÃÉÃÈÔÆÆÍÉÌÂÌÀÙÓξÏÐÃËÆÇÆʦ ªÆÕÑÎÆ˾ ¬¿ØÃÈоÊÆÏÉÑÄÆÉÆÏÌÎÐÌÀÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ  «¦¦¡Æ¯­®Æʦ ªÆÕÑÎÆ˾  «¦¦¯Æʦ ªÆÕÑÎÆ˾  «¦¦¯­¨  «¦¦ÉÜÍÆ˾ÆÖÀÃÂÏÈÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ   ÎÃÅÑÉÚоÐà ÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ¿ÙÉÌ ÑÏо‹ ËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ¾ÏÈÌοÆËÌÀÌÇ ÈÆÏÉÌÐÙ À ÝÁ̾Ó ÏÊÌÎÌÂÆËÙ ÕÃÎËÌÇ ÈÌÉÿ¾ÉÌÏÚ ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ± ÏÌÎÐÌÀ ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇ À¾ÉÚÏ ©¾¿ÆÉÚË¾Ý »ÈÅÌÐÆȾ ¬ÎÉÌÀÏȾÝ ÏË ÎÃ˾¾ ¬ÂÄÿÆË ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ­ÃÎÑË «¾Î¾ ¯ÃÀÕ¾ËȾÌËÌ ÈÌÉÿ¾ÉÌÏÚ ÌÐ  ÂÌ  ÊÁ ¥Ë¾ÕÆÐÃÉÚËÌà ÈÌÉƋ ÕÃÏÐÀÌ ÀÆоÊÆ˾ ¯ ÌÐ  ÂÌ  ÊÁ ÆÊÃÉÆ ÏÌÎо ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ о¿É ¬ÐÊÃÕÃËÙ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÙà ξÅÉÆÕÆÝ ÊÃÄÂÑ ÆÏÓÌÂËÙÊÆ ÏÌÎоÊÆ ÏÊÌÎÌÂÆËÙ ÕÃÎËÌÇ ÍÌ ÏÌÂÃÎľËÆÜ À ÆÓ ÍÉ̾Ó ®‹¾ÈÐÆÀËÙÓÏÌÃÂÆËÃËÆÇ°¾È ÑÏÌÎÐÌÀÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇ ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇ À¾ÉÚÏ ¬ÎÉÌÀÏȾÝ ÏÃÎÃ˾¾ ­ÃÎÑË «¾Î¾ ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ ¬ÂÄÿÆË µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ ªÑξÀÑÖȾ ©¾¿ÆÉÚ˾ÝÏÌÂÃÎľËÆÃȾÐÃÓÆËÌÀÏÌÏоÀÉÝÉÌÌÐÂÌ ÊÁ ¾˾ƿÌÉÚÖÃÃÆÓÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ¿ÙÉÌÑÏÌÎÐÌÀ»ÈÅÌÐÆȾ ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ¯ÃÀÕ¾ËȾ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝvÌÐÂÌÊÁ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ±ÎÄÅÐÆÀÍÈÅÀÑÊÎÐÁÈÍÎÂÎÉÊÈÑËÎÒÛ È°ÀÊÒÈÂÍÛÕÑÎÅÄÈÍÅÍÈÉÂßÃÎÄÀÕÑÌÎÐÎÄÈÍÛ×ÅÐÍÎÉ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà ÌÃ

±ÎÐÒ ±ÅÂ×ÀÍÊÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ

­ÀÐÀ ¯ÅÐÓÍ £ÓËËÈÂÅÐ ±ÅËÅ×ÅÍÑÊÀß §ÅËÅÍÀßÄÛÌÊÀ ®ÄÆÅÁÈÍ ·ÅÐÍÛÉÆÅÌ×Óà ®ÐËÎÂÑÊÀßÑÅÐÅÍÀÄÀ ½ÊÇÎÒÈÊÀ ®ÐËÎÂÑÊÈÉÂÀËÜÑ ¬ÓÐÀÂÓØÊÀ «ÀÁÈËÜÍÀß

ÑÊÎÐÁÈÍÎÂÀßÊÈÑËÎÒÀ °ÀÊÒÈÂÍÛÅÑÎÅÄÈÍÅÍÈß ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘  ‘ ‘ 

¨ÎÌÊà ¾ÏÈÌοÆËÌÀÌÇ ÈÆÏÉÌÐÙ Æ ÀÆоÊÆ˾ ® À ÝÁ̾Ó ÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÏÌÂÃÎÄÆÐÏÝ¿ÌÉÚÖÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÈÆϋ ÉÌÐÙ ϾӾÎÌÀ ÏÑÓÆÓÆÍÃÈÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ¨ÆÏÉÌÐËÌÏÐÚ ÝÁÌÂÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÀÏÃÓÏÌÎÐÌÀÆÅÊÃËÝÃÐÏÝÀ¿ÌÉÚÖÆÓ ÍÎÃÂÃÉ¾Ó ÕÃÊϾӾÎÆÏÐÌÏÐÚ «¾ÈÌÍÉÃËÆÃϾӾÎÌÀÆÈÆÏÉÌÐÀÌÀÎÃÊÝÎÌÏоÝÁÌÂÍÎÌÆϋ ÓÌÂÆÐÊÃÂÉÃËËÌ ÕÐÌÏÀÝžËÌÏÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌÍÌËÆÄÃËËÙÊÆ ÐÃÊÍÃξÐÑξÊÆÆξÏÓÌÂÌÊÍɾÏÐÆÕÃÏÈÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ˾ÒÌÎÊƋ ÎÌÀ¾ËÆÃÏÃÊÝËÆÍÌÏÐÎÌÃËÆÃÏÐÎÑÈÐÑÎËÙÓÛÉÃÊÃËÐÌÀÝÁÌÂÙ ­ÌÀÙÖÃËËÙà ÐÃÊÍÃξÐÑÎÙ À ÍÃÎÆÌ ÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝ ¿É¾‹ ÁÌÍÎÆÝÐÏÐÀÑÜÐ ˾ÈÌÍÉÃËÆÜ ϾӾÎÌÀ ÍÎÆÕÃÊ ¿ÌÉÃà ÍÌŋÂËÆà ÏÌÎо ÆÏÍÌÉÚÅÑÜ×Æà ¿ÌÉÚÖÃà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÐÃÍɾ ÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌÈÌÇϾӾÎÆÏÐÌÏÐÚÜÍÌÏξÀËÃËÆÜÏ ξËÌÏÌÅÎÃÀ¾Ü×ÆÊÆ ÏÌÎоÊÆ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜ×ÆÊÆ ÊÃËÚÖÃà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÐÃÍɾ ¨ÆÏÉÌÐËÌÏÐÚÝÁÌÂÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏÝÀÍÎ̋ ÔÃÏÏÃÎÌÏоÆÉÆÖÚÍÎÆÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÆËÃÏÈÌÉÚÈÌÏËÆľÃÐÏÝ ±¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀ¾ÏÌÎÐÌÀÀÁÌÂÙÏÀÙÏÌÈÆÊÆÐÃÊÍÃξÐÑξÊÆ ÆÊÆËÆÊÑÊÌÊÌϾÂÈÌÀÀÍÃÎÆÌÂÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝÝÁÌÂ˾¿Éܾ‹ ÃÐÏÝÍÌËÆÄÃË˾ÝÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚ ÁÌÂÙÏ¿ÌÉÃÃÍÎÌÓɾÂËÙÊ ÆÀɾÄËÙÊÀÃÁÃоÔÆÌËËÙÊÍÃÎÆÌÂÌÊÑÏÊÌÎÌÂÆËÙÈÆÏÉÌЋ ËÌÏÐÚÝÁÌÂÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝ «¾Æ¿ÌÉÃÃÀ¾ÄËÙÃÏÌÃÂÆËÃËÆÝ ÀÓÌÂÝ×ÆÃÀÏÌÏоÀÏÑÓÌÁÌ ÀÃ×ÃÏÐÀ¾vÛÐÌϾӾξ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÃÈÆÏÉÌÐÙ ÍÃÈÐÆËÌÀÙà ÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ÀÆоÊÆËÙ ÒÃËÌÉÚËÙÃÏÌÃÂÆËÃËÆÝÆÀÊÃËÚÖÃÇ ÏÐÃÍÃËÆÂÑ¿ÆÉÚËÙÃÀÃ×ÃÏÐÀ¾<>  ÎÃÅÑÉÚоÐÃÆÅÑÕÃËÆÝ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌÏÌÏоÀ¾ÍÉÌÂÌÀ ÏÌÎÐÌÀÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÀÙÝÀÉÃËÙξÅÉÆÕÆÝÍÌÏÌÂÃÎľ‹ ËÆÜξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÑÓÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ ®¯  ϾӾÎÌÀ ÐÆÐÎÑÃÊÙÓ ÈÆÏÉÌÐ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ µÈÌÈ×ÅÑÊÈÉÑÎÑÒÀÂÏËÎÄÎÂÑÌÎÐÎÄÈÍÛ ×ÅÐÍÎÉ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà 

±ÎÐÒ

°±¢ 

±ÅÂ×ÀÍÊÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ

­ÀÐÀ ·ÅÐÍÛÉÆÅÌ×Óà ¯ÅÐÓÍ £ÓËËÈÂÅÐ ·ÅÐÍÛÉÆÅÌ×Óà §ÅËÅÍÀßÄÛÌÊÀ ®ÄÆÅÁÈÍ ®ÐËÎÂÑÊÀßÑÅÐÅÍÀÄÀ ½ÊÇÎÒÈÊÀ ®ÐËÎÂÑÊÈÉÂÀËÜÑ ¬ÓÐÀÂÓØÊÀ «ÀÁÈËÜÍÀß

 ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ 

±ÓÌÌÀ ²ÈÒÐÓÅÌÛÅ ±ÀÕÀÐ΍ ¢ÊÓÑ ÑÀÕÀÐΠ ÊÈÑËÎÒÛ ÊÈÑËÎÒÍÛÉ ÁÀËËÛ ÈÍÄÅÊÑ ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘    ‘  ‘   

¯ÌÂÃÎľËÆî¯ ÑÏÌÎÐÌÀÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇ˾ÑÎÌÀËà ÌÐ ÂÌ ÆÊÃÉÆÏÌÎо¯ÃÀÕ¾ËȾ ­ÃÎÑË ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ  »ÈÅÌÐÆȾ ªÑξÀÑÖȾ «¾Æ¿ÌÉÚÖÆÊ È̋ ÉÆÕÃÏÐÀÌÊ ®¯  ӾξÈÐÃÎÆÅÌÀ¾ÉÆÏÚ ÏÌÎо «¾Î¾ µÃÎËÙÇ ÄÃÊÕÑÁ ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ ¬ÂÄÿÆË ¬ÎÉÌÀÏȾÝÏÃÎÃ˾¾ ©¾¿ÆÉÚË¾Ý ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇÀ¾ÉÚÏvÌÐ ÂÌ  ÈÑÏÝÁÌÂÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÀÌÊËÌÁÌÊžÀÆÏÆÐÌÐÏ̋ ÂÃÎľËÆÝÀËÆÓϾӾÎÌÀ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓÈÆÏÉÌÐÆÌÐËÌÖÃËÆÝ ϾӾξ È ÈÆÏÉÌÐà  ¾Ä˾Ý ž¾վ ÏÃÉÃÈÔÆÆ v ÀÙÀÃÂÃËÆà ÂÃÏÃÎÐËÙÓÏÌÎÐÌÀÏÍÌÀÙÖÃËËÌÇϾӾÎÆÏÐÌÏÐÚÜÆÑÊÃÎÃˋ ËÌÇÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚÜ ­Ì¾ËËÙÊ˾ÖÆÓ˾¿ÉÜÂÃËÆÇ ÐÆÐÎÑÃʾÝÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚÀ ÝÁ̾ÓÀÏÃÓÏÌÎÐÌÀÀ¾ÎÚÆÎÌÀ¾É¾ÌÐ ÂÌ ­ÌÉ˾ÝӾξÈÐÃÎÆÏÐÆȾÀÈÑϾÏÈɾÂÙÀ¾ÃÐÏÝËÃÆÅÌÐÂË ÉÚËÙÓÀÃÉÆÕÆËvÏÑÊʾϾӾÎÌÀ ÐÆÐÎÑÃʾÝÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚ v¾ÆÅÆÓÏÌÕÃоËÆÝ ÌÐËÌÖÃËÆÃϾӾÎÌÀÈÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÆ µÃÊÀÙÖÃÅ˾ÕÃËÆÝϾӾÎÌÈÆÏÉÌÐËÌÁÌÆËÂÃÈϾ ÐÃÊÏɾ×à ÝÁÌÂÙ Æ˾̿ÌÎÌТÉÝÍÌÐÎÿÉÃËÆÝÀÏÀÃÄÃÊÀÆÂÃÍÎË ÍÌÕÐÃËÆÃÌоÃÐÏÝÏɾÂÈÌÍÉÌÂËÙÊÏÌÎоÊ «¾Æ¿ÌÉÚÖÆÇ ϾӾÎÌÈÆÏÉÌÐËÙÇ ÆËÂÃÈÏ ÌÐÊÃÕÃË Ñ ÏÌÎÐÌÀ ¯ÃÀÕ¾ËȾ µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ ­ÃÎÑË ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇ À¾ÉÚÏ ˾ÆÊÃËÚÖÆÇ ÍÌȾžÐÃÉÚ ÌÐ  ÂÌ  ÆÊÃÉÆ ÏÌÎо «¾Î¾ ¥ÃÉÃ˾Ý ÂÙÊȾ ¬ÂÄÿÆË ¬ÎÉÌÀÏȾÝ ÏÃÎÃ˾¾ »ÈÅÌÐÆȾ ©¾¿ÆÉÚ˾Ý ­ÃÈÐÆËÌÀÙà ÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ÏÌÂÃÎľÐÏÝ ÀÌ ÀÏÃÓ ξÏÐÃËÆÝÓ »ÐÆÊÐÃÎÊÆËÌÊÌ¿ØÃÂÆËÃËÙÀÏÃÍÃÈÐÆËÙ ÀÏÐÎÃÕ¾Ü×ÆË ÏÝÀÍÎÆÎÌÂÃvÀÌÂÌξÏÐÀÌÎÆÊÙÇÍÃÈÐÆË ÍÎÌÐÌÍÃÈÐÆË ³¾Î¾ÈÐÃÎ˾Ý ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÚ ÍÃÈÐÆËÌÀÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ v ÏÍ̋ ÏÌ¿ËÌÏÐÚ̿ξÅÌÀÙÀ¾ÐÚÏÐÑÂÃËÚÀÏÊÃÏÆÏÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÌÇ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÈÆÏÉÌÐÌÇÆϾӾÎÌÊvÖÆÎÌÈÌÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝÀÈÌËÂÆÐÃ΋ ÏÈÌÇÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆÂÉÝÍÎÆÁÌÐÌÀÉÃËÆÝоÈÆÓÀÙÏÌÈ̋ ȾÕÃÏÐÀÃËËÙÓÆÅÂÃÉÆÇ ȾÈÈÌËÒÆÐÜÎÙ ÂÄÃÊÙ ;ÏÐÆɾ ʾÎÊÃɾÂÙ<> ²ÀÁËÈÖÀ±ÎÄÅÐÆÀÍÈÅÏÅÊÒÈÍÎÂÛÕÂÅÙÅÑÒÂÂßÃÎÄÀÕ ÑÌÎÐÎÄÈÍÛ×ÅÐÍÎÉ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà 

±ÎÐÒ ±ÅÂ×ÀÍÊÀ ÊÎÍÒÐÎËÜ

§ÅËÅÍÀßÄÛÌÊÀ ­ÀÐÀ ·ÅÐÍÛÉÆÅÌ×Óà ¯ÅÐÓÍ «ÀÁÈËÜÍÀß ®ÐËÎÂÑÊÀßÑÅÐÅÍÀÄÀ ®ÄÆÅÁÈÍ ±ÅËÅ×ÅÍÑÊÀß ®ÐËÎÂÑÊÈÉÂÀËÜÑ £ÓËËÈÂÅÐ ½ÊÇÎÒÈÊÀ ¬ÓÐÀÂÓØÊÀ ±ÐÅÄÍÅÅ ¬ÈÍÈÌÀËÜÍÎÅ ¬ÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ

°ÀÑÒÂÎÐÈÌÛÉ ¯ÐÎÒÎÏÅʍ ±ÓÌÌÀ ¯ÐÎÒÎÏÅÊÒÈÍ ÏÅÊÒÈÍ ÒÈÍ ÎÒÑÓÌÌÛ                                                                

¯ÌÂÃÎľ×ÆÃÏÝÀÏÊÌÎÌÂÆËÃÕÃÎËÌÇÍÃÈÐÆËÌÀÙÃÀÃ×Ãϋ ÐÀ¾ÏÀÝÅÙÀ¾ÜÐÆÀÙÀÌÂÝÐÆÅÌÎÁ¾ËÆÅʾÐÝÄÃÉÙÃÊÃоÉÉÙ ξÂÆÌËÑÈÉÆÂÙ Æ ÆÅÉÆÖÈÆ ÓÌÉÃÏÐÃÎÆ˾ Æ ÆÁξÜÐ À¾ÄËÑÜ ÎÌÉÚÀÍÎÌÒÆɾÈÐÆÈÃÆÉÃÕÃËÆƾÐÃÎÌÏÈÉÃÎÌž

«¾ÊÆ¿ÙɾÍÎÌÀÃÂÃ˾¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏȾÝÌÔÃËȾÏÌÂÃÎľËÆÝ ÍÃÈÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÑÏÌÎÐÌÀÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇ о¿É  ÎÃÅÑÉÚоÐà ÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÑÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌÏÌÂÃÎľËÆÃξÏÐÀÌÎÆÊÌÁÌÍÃÈÐÆ˾¿ÙÉÌ˾ƿÌÉÚÖÆÊ ÌÐ ÂÌ ÑÏÌÎÐÌÀ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇÀ¾ÉÚÏ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ  ¬ÂÄÿÆË ¬ÎÉÌÀÏȾÝ ÏÃÎÃ˾¾ ©¾¿ÆÉÚË¾Ý µÃÎËÙÇ ÄÃÊÕÑÁ ¯ÃÀÕ¾ËȾ «¾Î¾ ­ÃÎÑË ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ ¾¿ÌÉÃà ËÆÅÈÌÃÑÏÌÎÐÌÀªÑξÀÑÖȾ »ÈÅÌÐÆȾ ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ¯ÌÂÃÎľËÆÃÍÎÌÐÌÍÃÈÐÆ˾ÀÍÉ̾ÓÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇ ¿ÙÉÌʾÈÏÆʾÉÚËÙÊ v ÑÏÌÎÐÌÀ©¾¿ÆÉÚË¾Ý ­Ã‹ ÎÑË µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ «¾Î¾ ¯ÃÀÕ¾ËȾ ¬ÎÉÌÀÏȾÝÏÃÎÃ˾¾ ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇÀ¾ÉÚÏ ¬ÂÄÿÆË ªÑξÀÑÖȾ ¥ÃÉÃ˾Ý ÂÙÊȾªÆËÆʾÉÚËÙÃÅ˾ÕÃËÆÝÛÐÌÁÌÍÌȾžÐÃÉÝ ÌÐ ÂÌ  ¿ÙÉÆÑÏÌÎÐÌÀ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝÆ»ÈÅÌÐÆȾ  ÙÂÃÉÃËÙÏÉÃÂÑÜ×ÆÃÁÎÑÍÍÙ vÀÙÏÌÈÆÃÀÈÑÏÌÀÙÃȾÕÃÏÐÀ¾ÍÉÌÂÌÀ ÌÐ ÂÌ ¿¾Éɾ ÆÊÃÜÐÏÌÎо¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ ¯ÃÀÕ¾ËȾ ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ¥ÃÉÃ˾Ý ÂÙÊȾ ¬ÂÄÿÆË »ÈÅÌÐÆȾ ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇÀ¾ÉÚÏ ªÑξÀÑÖȾ ­ÃÎÑË µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ «¾Î¾ vÀÙÏÌÈÌÃÏÌÂÃÎľËÆþÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐÙ ÏÀÙÖà ÊÁÁ ӾξÈÐÃÎËÌÂÉÝÏÌÎÐÌÀ¬ÂÄÿÆË ¯ÃÀվˋ Ⱦ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ ¬ÎÉÌÀÏȾÝÏÃÎÃ˾¾ ªÑξÀÑÖȾ µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ «¾Î¾ ©¾¿ÆÉÚË¾Ý ¡ÑÉÉÆÀÃÎ »ÈÅÌÐÆȾ vÀÙÏÌÈÌÃÏÌÂÃÎľËÆÈÐÆÀËÙÓÏÌÃÂÆËÃËÆÇ ÏÀÙÖà ÊÁÁ ˾¿ÉܾÃÐÏÝÑÏÌÎо¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÍÎÌÀÃÂÃ˾ÌÔÃËȾÏÌÎÐÌÀÏÊÌÎÌÂÆËÙ ÕÃÎËÌÇÍÌÀÈÑÏÌÀÙÊȾÕÃÏÐÀ¾ÊÆ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÊÑÏÌÏо‹ ÀÑÝÁÌ ÙÂÃÉÃËÙÏÌÎоÏÀÙÏÌÈÆÊÆÀÈÑÏÌÀÙÊÆȾÕÃÏЋ À¾ÊÆ ÀÙÏÌÈÆÊ ÏÌÂÃÎľËÆÃÊ ¾ÏÈÌοÆËÌÀÌÇ ÈÆÏÉÌÐÙ ®‹ ¾ÈÐÆÀËÙÓÏÌÃÂÆËÃËÆÇ ξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÑÓÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ ϾӾ‹ ÎÌÀ ÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌÇ ÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚÜ  ÙÂÃÉÃËÙ ÁÃËÌÐÆÍÙ ÆÊÃÜ×Æà ÔÃËËÌÏÐÚ ÂÉÝ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÌÁÌ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ Æ ÏÃÉÃÈÔÆÆÀȾÕÃÏÐÀÃÆÏÓÌÂËÌÁÌʾÐÃÎƾɾ

©ÆÐÃξÐÑξ žÎ¾ÏÆÊÌÀÆÕ   Ÿ¾ÉоÁ¾¯  ­ÌËÌʾÎÃÀ¾«­ªÃÐÌÂپ˾ÉÆžÍÃÈÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ ÁÃÊÆÔÃÉÉÜÉÌÅÆÍÃÈÐÌÉÆÐÆÕÃÏÈÆÓÒÃÎÊÃËÐÌÀ ÀÍÉ̾Ó¨ÆÖÆËÃÀ vÏ žÏоÓÌÀ ž¦¯ÊÌÎÌÂÆ˾ÕÃÎ˾ÝvÏÌÏÐÌÝËÆÃÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀÙÏÃÉÃÈÔÆƯÌÀÎÃÊÃËËÌÃÏÌÏÐÌÝËÆÃÈÑÉÚÐÑÎÏÊÌÎÌÂÆËÙÆÈÎÙÄÌÀËÆȾ Ï¿˾ÑÕÐÎvªÆÕÑÎÆËÏȋ˾ÑÈÌÁξ®² v¯v ­¾ÖËÆ˾ ¦žŸÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀÆÀÈÑÏÌÀÙÃȾÕÃÏÐÀ¾ÝÁÌÂÈξÏËÌÇÏÊÌÎÌÂÆËÙÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÍÌÁÌÂËÙÓÑÏÉÌÀÆÇÆÏÍÌÏÌ¿¾ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÈÑÏо¦ÅÀÃÏÐÆÝ°¯³ž v—v¯v

±¢¨

®£¥±©º°ž°¹¯£©£¨´¦¬««¬§®žŸ¬°¹¯­¦¬«¬ª¡¦Ÿ®¦¢«¹ª Ÿž¶¨¦®¦¦ 5)&3&46-540'#3&&%*/(8*5)1"&0/*"):#3*%")035*/#"4),035045"/ ¤¦¥ÁÉÇÆÇ»¹ ™™©¾ÌË šÇ˹ÆÁоÊÃÁÂʹ½†ÁÆÊËÁËÌˬÍÁÅÊÃǼÇƹÌÐÆǼÇϾÆËɹ ÓˬÅÍÄÅËÅÅÂÀ  ÊÎÐÏ ³ÔÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMDWFUPL!NBJMSV -/.JSPOPWB ""3FVU #PUBOJDBM(BSEFO†JOTUJUVUFPG6GB3FTFBSDI$FOUSF .FOEFMFFWTU C 6GB  3VTTJB UFM   FNBJMDWFUPL!NBJMSV ­ÎÆÀÌÂÝÐÏÝÈξÐÈÆÃÆÐÌÁÆÊËÌÁÌÉÃÐËÃÇÏÃÉÃÈÔÆÌËËÌÇξ¿ÌÐÙÏÍÆÌËÌÊÁÆ¿ÎÆÂËÙÊÀ¿ÌоËÆÕÃÏÈÌÊϾÂÑÁ±ÒÙ¬ÍÆÏÙÀ¾ÜÐÏÝÌϋ ËÌÀËÙÃÛоÍÙξ¿ÌÐÍÌÛÐÌÊÑ˾ÍξÀÉÃËÆÜ ¾ÃÐÏÝӾξÈÐÃÎÆÏÐÆȾËÌÀÙÓÏÌÎÐÌÀÍÆÌ˾ÁÆ¿ÎÆÂËÌÁÌ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÍÆÌËÁÆ¿ÎÆÂËÙÇ ÊÃÄÏÌÎÐÌÀ¾ÝÁÆ¿ÎÆÂÆžÔÆÝ ÏÃÉÃÈÔÆÝ ËÌÀÙÃÏÌÎо ÌÅÃÉÃËÃËÆà 5IFBSUJDMFTVNNBSJ[FTUIFSFTVMUTPGNBOZZFBSTCSFFEJOHXPSLXJUI1BFPOJBIZCSJEBIPSUJOUIF#PUBOJDBMHBSEFOPG6GB5IFQBQFSEFTDSJCFT UIFNBJOTUBHFTPGXPSLJOUIJTBSFB EFTDSJCJOHUIFOFXDVMUJWBSTPG1BFPOJBIZCSJEBIPSU ,FZXPSET1BFPOJBIZCSJEBIPSU JOUFSWBSJFUBMIZCSJEJ[BUJPO TFMFDUJPO OFXTPSUT HBSEFOJOH

®ÌÏÏÆÆÍÆÌËÀÏÃÁ¾ÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÏÝËÃÆÅÊÃËËÌÇÍÌÍÑÉÝ΋ ËÌÏÐÚÜ ÆÏÃÇÕ¾ÏÀÙξ×ÆÀ¾ÜпÌÉÃÃÏÌÎÐÌÀ¯ÉÃÂÑÃÐ ÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÓÏÌÎÐÌÀÍÆÌ˾ÌÕÃËÚʾÉÌ ¾À ÖÆÎÌÈÌÊÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÌÊʾÏÖо¿ÃÍÌÕÐÆËÃРÏÃÛÐÌ ÁÌÀÌÎÆÐÌÐÌÊ ÕÐÌ ËÃÏÊÌÐÎÝ˾ÐÎÑÂËÌÏÐÆÏÃÉÃÈÔÆÌËËÌÇ ξ¿ÌÐÙÏÍÆÌ˾ÊÆ ÂÉÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÍÃÎÆ̾ÆÓÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝÆ ξÅÊËÌÄÃËÆÝvvÉÃÐ ξ¿ÌоÛоÕÎÃÅÀÙÕ¾ÇËÌÆËÐË ÎÃÏ˾ÝÆËÑÄ˾ÝÂÉÝÂÃÈÌξÐÆÀËÌÁÌϾÂÌÀÌÂÏÐÀ¾ÎÃÁÆÌËÌÀ ®²¨ÎÌÊÃÐÌÁÌ ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÙÃÏÌÎоËÆÕÃÊËÃÑÏÐÑ;ÜÐ ÍÎÃÂÏоÀÆÐÃÉÝÊžÎÑ¿ÃÄËÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆÌËÆ¿ÌÉÃÃÑÏÐÌNj ÕÆÀÙÈ¿ÌÉÃÅËÝÊÆËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÊÍÌÁÌÂËÙÊÑÏÉÌÀÆÝÊ ¿ÙÏÐÎÃÃξÏÐÑÐÆξÅÀÆÀ¾ÜÐÏÝ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

¯ÃÉÃÈÔÆÌËËÙÃÆÆËÐÎÌÂÑÈÔÆÌËËÙÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÏÍÆÌËÌÊ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ˾¿¾ÅßÌоËÆÕÃÏÈÌÁÌϾ¾‹ÆËÏÐÆÐÑо±ÒÆÊÏÈÌÁÌ ˾ÑÕËÌÁÌÔÃËÐξ®ž« ξ¿ÌоÓÍÌÁÆ¿ÎÆÂÆžÔÆÆÀȾÕÃÏÐÀà ÈÌÊÍÌËÃËÐÌÀÂÉÝÏÈÎÃ×ÆÀ¾ËÆÇÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÙÉÑÕÖÆÃÏÌÎо ÍÆÌ˾ÁÆ¿ÎÆÂËÌÁÌ 1BFPOJBIZCSJEBIPSU ¬ÔÃËÈÑÍÃÎÏÍÃȋ ÐÆÀËÙÓÏÃÝËÔÃÀÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÉÆÍÌÊÃÐÌÂÆÈáÌÏÏÌÎÐÌÆÏÍÙо‹ ËÆÝÆ;ÈÃÐÑÂÌÈÑÊÃËÐÌÀ¡ÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇÈÌÊÆÏÏÆÆ®²ÍÌ ÆÏÍÙоËÆÜÆÌÓξËÃÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓÂÌÏÐÆÄÃËÆÇ< >  ÆÁÁȾËÂƾÐÌÀÀÏÌÎо¿ÙÉÆÍÃÎþËÙ˾ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÃÆÏÍÙоËÆàÆÁÁÌËÆÀÈÉÜÕË ËÙÀ¡ÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÇÎÃÃÏÐÎÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓÂÌÏÐÆÄÃËÆÇ ÂÌÍÑ×ÃËËÙÓÈÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜ«¾ËÆÓÍÌÉÑÕÃËÙ¾ÀÐÌÎÏÈÆÃ
99*

£°® ™w

ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀ¾Æ;ÐÃËÐÙ ¾ÀÐÌÎ٨ξÀÕÃËÈ̬ž «ÌÀƋ ÈÌÀ¾©¯ ªÆÎÌËÌÀ¾©« ®ÃÑОž °ÑÓÀ¾ÐÑÉÉÆ˾©ž «ÆÄÃÍÎÆÀÌÂÝÐÏÝӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈÆÏÌÎÐÌÀÍÆÌ˾ÁÆ¿ÎÆÂËÌÁÌ ÏÃÉÃÈÔÆÆ ŸÌоËÆÕÃÏÈÌÁÌ Ͼ¾‹ÆËÏÐÆÐÑо ±«´ ®ž« Ïà ËÌÀÙÃÏÌÎоÑÏÐÌÇÕÆÀÙÈËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÊÍÌÁÌÂËÙÊÑϋ ÉÌÀÆÝÊ ¿ÌÉÃÅËÝÊÆÀÎÃÂÆÐÃÉÝÊ ÅÆÊÌÏÐÌÇÈÆ žÏÑÓÌÑÏÐÌNj ÕÆÀÙÆľÎÌÀÙËÌÏÉÆÀÙ®ÃÈÌÊÃËÂÑÜÐÏÝÂÉÝÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ ÀÏÎÃÂËÃÇÍÌÉÌÏîÌÏÏÆÆ žÀÎÌξ ;ÐÃËЗ ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃˋ ËÌÏÐÚÜ©ÆÏÐÚÝÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆξÏÍ̋ ÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÍÌÉÑÖ¾ÎÌÀÆÂËÌÇ ÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÏÀÃÐÉ̋ÎÌÅÌÀÙðÙÕÆËÌÕËÙà ËÆÐÆÄÃÉÐÙà ÎÙÉÚÔÃÎÌÅÌÀÌÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ´ÀÃÐÌÈ Ïɾ¿Ì ÀÙÁÌξÃÐ Æ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆà ÍÌÅÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ÎÆÏÏÌ ÀÏÃÊÆÎÆÏÑËȾÊÆÈÏоÐÚÃÊÌÄËÌÌÅ˾ÈÌÊÆÐÚÏÝ˾ϾÇÐà XXXBHSPYYJSV žÎȾÆÊ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÈÌÊ;ÈÐËÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÍÌÉÑÖ¾ÎÌÀÆÂËÌÇÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÎÌÅÌÀÙîÙÉÚÔÃʾÉÆËÌÀÌÞÎÌʾÐ ÏÎÃÂËÆÇ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀË ÐÃËÆà ÍÌÅÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜ ÂË ÎÆÏ Ÿ¾ÖÈÆÎÏÈÆÇ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇÌ¿ÉÆϋ ÐÀÃËËÌÏÐÚÜ©ÆÏÐÚÝÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇ ÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÎÌÅÌÀÆÂËÌÇ ÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÎÌÅÌÀÙà žÎÌʾÐ ÏÎÃÂËÆÇ ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎË ËÃÍÌÅÂËÃÁÌÏÎÌȾ ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ¦ÎÃÊÃÉÚ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÏÆÉÚËÌÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃˋ ËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇ ÏÊ ÍÎÝÊÙà ÏÎÃÂËÃÇÍÎÌÕËÌÏÐÆ ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà Ö¾ÎÌÀÆÂËÌÇ ÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÝÎÈ̋ÎÌÅÌÀÙà žÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;‹ ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÍÌÅÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉڋ ËÌÏÐÚÜÂË ¦ÜËÚ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌϋ ÐÚÜ©ÆÏÐÚÝÅÃÉÃËÙà ÌÍÑÖÃËËÙôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà Ïɾ¿Ùà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆξÏÍ̋ ÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÍÌÉÑÖ¾ÎÌÀÆÂËÌÇ ÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ¿ÃÉÙîÙÉÚÔÿÃÉÌÞÎÌʾÐ Ïɾ¿ÙÇ´ÀÃÐÌÈËÃÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆà ÏÎÃÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ©ÜÂÊÆɾ ªÆÎÌËÌÀ¾ —  ¨ÑÏÐ ÀÙÏÌÐÌÇ ÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌ ÏÎÃÂËÃÇ Ì¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÐÃÊË̋ÅÃÉÃËÙà ÌÍы ÖÃËËÙôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÏÎÃÂËÃÇÍÎ̋ ÕËÌÏÐÆ ÍÌ ÔÀÃÐȾ ˾ ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà Ö¾ÎÌÀÆÂËÌÇ ÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÐÃÊË̋ȾÎÊÆËÌÀ̋ÎÌÅÌÀÙðÙÕÆËÌÕËÙà ËÆÐÆÄÃÉÐÙÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆà ÏÎÃÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ªÃÕо¯­¨ÌÎÌÉÃÀ¾ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ Âƾ‹ ÊÃÐÎÌÊÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÏÆÉÚËÌÇ Ì¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÏÎÃÂËÃÇÍÎÌÕËÌÏÐÆ ÍÌÔÀÃÐȾ˾ ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ÝÍÌËÏÈÌÁÌÐÆ; ÂÀÑÓÎÝÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÀÆÖËÃÀÙà ®ÙÉÚÔÃʾÉÆËÌÀÌÞÎÌʾÐÏɾ¿ÙÇ´ÀÃÐÌÈËÃÀÙÁÌξÃÐ ÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎÃÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂËªÑÏоǨ¾ÎÆÊ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇÌ¿ÉÆÏЋ ÀÃËËÌÏÐÚÜ©ÆÏÐÚÝÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇ ÏÊ ÍÎÝÊÙà ÏÎÃÂËÃÇÍÎÌÕËÌÏÐÆ ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà Ö¾ÎÌÀÆÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÃÎɾÊÑÐÎÌÀ̋ÎÌÅÌÀÙà °ÙÕÆËÌÕËÙÃËÆÐÆÄÃÉÐÙà ÎÙÉÚÔÃÎÌÅÌÀÌÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎÃÂËË ÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ÎÆÏ ¬ÁËƱÒÙ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÌÏɾ¿ÌÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÎÌÅÌÀÆÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÏÆÎÃËÃÀ̋ÎÌÅÌÀÙðÙÕÆËÌÕËÙÃËÆÐÆÄÃÉÐÙà ÎÙÉÚÔà ÎÌÅÌÀÌà žÎÌʾÐ ÏÎÃÂËÆÇ ´ÀÃÐÌÈ Ëà ÀÙÁÌξÃÐ Æ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎÃÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌɋ ÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ¬ÉÚÁ¾¨Î¾ÀÕÃËÈÌ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃЋ ÎÌÊÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇ Ì¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÏÎÃÂËÃÇÍÎÌÕËÌÏÐÆ ÍÌÔÀÃÐȾ˾ ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÍÌÉÑÖ¾ÎÌÀÆÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÈÌξɋ ÉÌÀ̋ÎÌÅÌÀÙà žÎÌʾÐ ÏÎÃÂËÆÇ ´ÀÃÐÌÈ Ïɾ¿Ì ÀÙÁÌξÃÐ ÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÍÌÅÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ­ÃÏËݨÑξÝ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃˋ ËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇ ÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÎÌÅÌÀÆÂËÌÇ ÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÎÌÅÌÀÙðÙÕÆËÌÕËÙÃËÆÐÆÄÃɋ ÐÙà ÎÙÉÚÔÃʾÉÆËÌÀÌÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿Ì ÀÙÁÌξÃÐ Æ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆà ÍÌÅÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ­ÌÉÝÎËÆÈ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÏÆÉÚËÌÇÌ¿ÉÆϋ ÐÀÃËËÌÏÐÚÜ©ÆÏÐÚÝÏÀÃÐÉ̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÏÎÃÂËÃÇÍÎÌÕËÌÏÐÆÏÌÂËÆÊÔÀÃЋ ÈÌÊ´ÀÃÐÈÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎ̋ ÀÙà Ö¾ÎÌÀÆÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ¿ÃÉÙðÙÕÆËÌÕËÙà ËÆÐÆÄÃÉÐÙà ÎÙÉÚÔÃÎÌÅÌÀÌÞÎÌʾÐÏɾ¿ÙÇ´ÀÃÐÌÈËà ÀÙÁÌξÃÐ Æ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆà ÏÎÃÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ÎÆÏ ®ÌÅÌÀ¾ÝÂÙÊȾ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃЋ ÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌ Ïɾ¿ÌÇ Ì¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÏÀÃÐÉ̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀË ÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇ ÏÊ ÍÎÝÊÙà ÏÎÃÂËÃÇ ÍÎÌÕËÌÏÐÆ ÍÌ ÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÎÌÅÌÀÆÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ¿ÃÉÙà žÎÌʾÐÏÆÉÚËÙÇ´ÀÃÐÌÈËÃÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆà ÏÎÃÂËÃÍÌÅÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄƋ ÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ®ÑÂÌÉÚÒ«ÑÎÃÃÀ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃЋ ÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌ Ïɾ¿ÌÇ Ì¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ˾ÏÙ×ÃËË̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÏÎÃÂËÃÇÍÎÌÕËÙà ÍÌ ÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà Ö¾ÎÌÀÆÂËÌÇÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ˾ÏÙ×ÃËËÌÉÆÉÌÀ̋ÎÌÅÌÀÙÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ´ÀÃÐÌÈÏɾ‹ ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÍÌÅÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ¯¾¿¾ËÐÑÇ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌ Ïɾ¿ÌÇ Ì¿ÉÆÏЋ ÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇ ÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌ ÔÀÃÐȾ ˾ ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ÝÍÌËÏÈÌÁÌ ÐÆ; ÂÀÑÓÎÝÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÎÌÅÌÀÙà ®ÙÉÚÔà ÎÌÅÌÀÌÞÎÌʾÐÏɾ¿ÙÇ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎÃÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌɋ ÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

°ÈѯÈÎÍÃÈÁÐÈÄÍÛÉ ÂÐÎÐÀ

°ÈѯÈÎÍÃÈÁÐÈÄÍÛÉ ÐÊÀÈÌ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

°ÈѯÈÎÍÃÈÁÐÈÄÍÛÉ ¬ÓÑÒÀɪÀÐÈÌ

°ÈѯÈÎÍÃÈÁÐÈÄÍÛÉ ¯ÎËßÐÍÈÊ

°ÈѯÈÎÍ ÃÈÁÐÈÄÍÛɱÀØÅÍÜÊÀ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

¯¾É¾À¾Ð — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÌÏɾ¿ÌÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝÏÀÃÐÉ̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÌÕÃËÚÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ¿ÌÊ¿ÌÀÆ‹ ËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ¿ÃÉ̋ÎÌÅÌÀÙÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ ´ÀÃÐÌÈËÃÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎÃÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ¯¾ÖÃËÚȾ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌ ÏÎÃÂËÃÇ Ì¿ÉÆϋ ÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÐÃÊË̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà Ïɾ¿Ùà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà Ö¾ÎÌÀÆÂËÌÇÒÌÎÊÙ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ËÃÄË̋ÎÌÅÌÀÙà È ÈξÜ ÉÃÍÃÏÐȾ ÏÀÃÐÉÃà žÎÌʾÐ ÏÎÃÂËÆÇ ´ÀÃÐÌÈ Ëà ÀÙÁÌξÃÐ Æ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆà ÍÌÅÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ÎÆÏ ¯ÃÎÃľ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝÐÃÊË̋ÏÀÃÐÉ̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇ ÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÎÌÅÌÀÆ‹ ËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ¿ÃÉ̋ÎÌÅÌÀÙà žÎÌʾÐ Ïɾ¿ÙÇ ´ÀÃÐÌÈËÃÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎÃÂËË ÍÌÅÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË °ÌÎ˾ÂÌ —  ¨ÑÏÐ ÀÙÏÌÐÌÇ ÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÌÏɾ¿ÌÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝÐÃÊË̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÏÌÂËÆÊÔÀÃÐÈÌÊ´ÀÃÐÈÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ¿ÌÊ¿ÌÀÆÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ¿ÌÎÂÌÀÙðÙÕÆËÌÕËÙÃËÆÐÆÄÃÉÐÙà ÎÙÉÚÔÃʾÉÆËÌÀÌà žÎÌʾÐ Ïɾ¿ÙÇ ´ÀÃÐÌÈ Ëà ÀÙÁÌξÃÐ Æ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆÃÍÌÅÂËÃÁÌÏÎÌȾ ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ±Î¾ÉŸ¾ÐÙÎ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÏÆÉÚËÌÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃˋ ËÌÏÐÚÜ©ÆÏÐÚÝÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆξϋ ÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà Ö¾ÎÌÀÆÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÎÌÅÌÀÙîÙÉÚÔÃÎÌÅÌÀÌÞÎÌʾÐÏÎË ËÆÇ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆà ÍÌÅÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ±Î¾ÉÃÔ —  ¨ÑÏÐ ÀÙÏÌÐÌÇ ÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÏÆÉÚËÌÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝÏÀÃÐÉ̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌ ÔÀÃÐȾ ˾ ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξϋ ÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà ÎÌÅÌÀÆÂËÙà 

ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÏÃÎÿÎÆÏÐ̋ÎÌÅÌÀÙÞÎÌʾÐÏɾ¿ÙÇ ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎË ËÃÍÌÅÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ±ÐÎÌÐÑʾËËÌà — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÏÆÉÚËÌÇÌ¿ÉÆϋ ÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÐÃÊË̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà Ïɾ¿Ùà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ʾÓÎÌÀÙà Ö¾ÎÌÀÆÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ¿ÃÉ̋ÎÌÅÌÀÙà ®ÙÉÚÔà ÎÌÅÌÀÌà žÎÌʾÐ Ïɾ¿ÙÇ ´ÀÃÐÌÈ Ëà ÀÙÁÌξÃÐ Æ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆà ÍÌÅÂËÃÏÎÃÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ±ÒÆÊÃÔ — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÍÌÉÑξÏÈÆÂÆÏÐÙÇ ÏÌÏɾ¿ÌÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝÅÃÉÃËÙà ʾÐÌÀÙôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÏÌÂËÆÊÔÀÃÐÈÌÊ´ÀÃÐÈÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃ΋ ÓËÌÏÐÆ ÈÑÏо ÍÌÉÑʾÓÎÌÀÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÎÌÅÌÀÙà °ÙÕÆËÌÕËÙÃËÆÐÆÄÃÉÐÙà ÎÙÉÚÔÿÃÉÌÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎÃÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË µ¾È‹Õ¾È — ¨ÑÏÐÀÙÏÌÐÌÇÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÌÏÎÃÂËÃÇÌ¿ÉÆÏÐÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝÐÃÊË̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆôÀÃÐÌËÌÏÙÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏôÀÃÐÈÆξÏÍ̋ ÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ÝÍÌËÏÈÌÁÌÐÆ; ÂÀÑÓÎÝÂËÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊÏÊ ÎÌÅÌÀÙà ÔÃËÐξÉÚËÙÃÉÃÍÃÏÐÈÆÄÃÉÐÙà ®ÙÉÚÔÃÎÌÅÌÀÌÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ´ÀÃÐÌÈÏɾ¿ÌÀÙÁÌξÃÐ ÆÏɾ¿ÌÌÏÙ;ÃÐÏÝ´ÀÃÐÃËÆÃÏÎÃÂËÃÁÌÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË µÆËÁÆÅÓ¾Ë —  ¨ÑÏÐ ÀÙÏÌÐÌÇ ÏÊ ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÍÎÝÊÌÏÐÌÝÕÆÇ ÏÌÊÈËÑÐÙÇ ÏÌ ÏÎÃÂËÃÇ Ì¿ÉÆÏЋ ÀÃËËÌÏÐÚÜ ©ÆÏÐÚÝ ÐÃÊË̋ÅÃÉÃËÙà ÁɾÂÈÆà ´ÀÃÐÌËÌÏÙ ÂÉÆËÌÇÏÊ ÍÎÝÊÙà ÍÎÌÕËÙà ÍÌÔÀÃÐȾ˾ÔÀÃÐÌËÌÏà ´ÀÃÐÈÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÈÑÏо ÍÌÉÑʾÓÎÌÀÙà ÂƾÊÃÐÎÌÊ ÏÊ ÀÆÖËÃÀÌÇÌÈξÏÈÆ°ÙÕÆËÌÕËÙÃËÆÐÆ ÄÃÉÐÙà ÎÙÉÚÔÃʾÉÆËÌÀÌÞÎÌʾÐÏÎÃÂËÆÇ´ÀÃÐÌÈËà ÀÙÁÌξÃÐ Æ Ïɾ¿Ì ÌÏÙ;ÃÐÏÝ ´ÀÃÐÃËÆà ÏÎÃÂËÃÁÌ ÏÎÌȾ Ì¿ÆÉÚËÌà ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÂË ­ÃÎÃÕÆÏÉÃËËÙÃÍÌȾžÐÃÉÆËÌÀÙÓÏÌÎÐÌÀÍÆÌ˾ÁÆ¿ÎÆ‹ ËÌÁÌ ¾ÜÐ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚ ÆÓ À ÁÌÎÌÂÏÈÌÊ ÌÅÃÉÃËÃËÆÆÂÉÝÌÒÌÎÊÉÃËÆÝÈÉÑÊ¿ ÁÎÑÍÍÌÀÙÓÍÌϾÂÌÈ ʾÏÏÆÀÌÀ ¿ÌÎÂÜÎÌÀ ξ¿¾ÐÌÈ ¾оÈÄÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚÂÉÝ ÏÎÃÅÈÆ­ÎÆ˾ɾÄÃËËÌÊÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃÍÌϾÂÌÕËÌÁÌʾÐË ÎƾɾÏÌÎоÏÃÉÃÈÔÆÆŸ¯¦žÇÊÑÐÂÌÏÐÌÇËÌÃÊÃÏÐÌÏÎÃÂÆ ÂÃÈÌξÐÆÀËÙÓÐξÀÝËÆÏÐÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÊÙÓÀÅÃÉË ËÌÊÏÐÎÌÆÐÃÉÚÏÐÀî²

©ÆÐÃξÐÑξ ªÆÎÌËÌÀ¾© ®ÃÑО­ÆÌËÙ¿¾ÖÈÆÎÏÈÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ´ÀÃÐÌÀÌÂÏÐÀÌ v—v¯v ªÆÎÌËÌÀ¾©« ®ÃÑОž¯ÌÎоÍÆÌ˾ÈÆоÇÏÈÌÁÌÏÃÉÃÈÔÆÆŸÌоËÆÕÃÏÈÌÁÌϾ¾‹ÆËÏÐÆÐÑо±ÒÆÊÏÈÌÁÌ˾ÑÕËÌÁÌÔÃËÐξ®ž« ÃÏÐËÆÈŸ¾ÖÈÆÎÏÈÌÁÌÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁ̾ÁξÎËÌÁÌÑËÆÀÃÎÏÆÐÃо v— v¯v

±¢¨

¨¬´£«¨£³¬¥½§¯° £««¬´£««¹³­®¦¥«ž¨¬ ¡£¬®¡¦«¹ 505)&"44&44.&/50'&$0/0.*$‹64&'6-4*(/40'%")-*"4 $£¤ÅÍÈÑÎÂÀ «­¬ÈÐÎÍÎÂÀ ¡ÎÒÀÍÈ×ÅÑÊÈÉÑÀčÈÍÑÒÈÒÓÒ³ÔÈÌÑÊÎÃÎÍÀÓ×ÍÎÃÎÖÅÍÒÐÀ ÓˬÅÍÄÅËÅÅÂÀ ÊÎÐÏ ³ÔÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË  FNBJMVGBCPUTBE!ZBOEFYSV 4(%FOJTPWB -/.JSPOPWB #PUBOJDBM(BSEFOJOTUJUVUFPG6GB3FTFBSDI$FOUSF .FOEFMFFWTU C 6GB 3VTTJB UFM   FNBJMVGBCPUTBE!ZBOEFYSV   ÏоÐÚà ÍÎÃÂÉÌÄÃ˾ ÖȾɾ ÌÔÃËÈÆ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌ ÔÃËËÙÓ ÍÎÆÅ˾ÈÌÀ ÀÆÂÌÀ Æ ÏÌÎÐÌÀ ÁÃÌÎÁÆËÙ ­ÎÆÀÌÂÝÐÏÝ ÎÃÅÑÉÚоÐÙ ÆÅÑÕÃËÆÝ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÍÎÆÅ˾ÈÌÀÁÃÌÎÁÆËÙÀÑÏÉÌÀÆÝÓÆËÐÎÌÂÑÈÔÆÆÀŸÌоËÆÕÃÏÈÌÊϾÂѱÒÙŸÌÉÚÖÆËÏÐÀÌÆÅÑÕÃËËÙÓÏÌÎÐÌÀÝÀÉÝÜÐÏÝÍÃ΋ ÏÍÃÈÐÆÀËÙÊÆÂÉÝÈÑÉÚÐÆÀÆÎÌÀ¾ËÆÝ˾¼ÄËÌʱξÉà ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÁÃÌÎÁÆËÙ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÔÃËËÙÃÍÎÆÅ˾ÈÆ ÉÃÄÈÌÏÐÚÈÉÑ¿ËÃÇ ÀÙÓÌÂÕÃÎÃËÈÌÀ ÀÙÓÌÂÂÃÉÃËÌÈ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈ ¿ÌÉÃÅËÝÊ 5IFQBQFSQSPQPTFTBTQFDJFTBOEWBSJFUJFTEBIMJBTBHSPOPNJDUSBJUTTDBMFPGFWBMVBUJPO5IFSFTVMUTPGUIFTUVEZPGUIFFDPOPNJDDIBSBDUFSJTUJDT PGEBIMJBTJOUIFJOUSPEVDUJPOBUUIF6GB#PUBOJDBM(BSEFO.PTUPGUIFTUVEJFEWBSJFUJFTBSFQSPNJTJOHGPSDVMUJWBUJPOUIF4PVUI6SBMT ,FZXPSETEBIMJBT FDPOPNJDBMMZWBMVBCMFUSBJUT LFFQJOHRVBMJUZPGUVCFSTZJFMEDVUUJOHTEFMFOPLZJFME EJTFBTFSFTJTUBODF

 ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ ÔÀÃÐÌÕËÌà ÌÒÌÎÊÉÃËÆà ÝÀÉÝÝÏÚ Õ¾ÏÐÚܿɾÁÌÑÏÐÎÌÇÏÐÀ¾˾ÏÃÉÃËËÙÓÊÃÏÐ ÂÌÏÐÆÁÉÌ¿ÌÉڋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÖÆÓξÅʾÓÌÀ ÌÒÌÎÊÉÃËÆÆ;ÎÈÌÀ ϾÂÌÀ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÇ Ì¿×ÃÏÐÀÃËËÙÓ žËÆÇ Æ ÍÎÆÑϾÂÿËÙÓ ÑÕ¾ÏÐÈÌÀ ¿ÌÉÚÖ¾Ý
99*

£°® ™w

ÎÌÉÚ ÍÎÆ˾ÂÉÃÄÆÐ ÁÃÌÎÁÆ˾Ê ¬ËÆ Ì¿ÆÉÚËÌ Æ ÂÉÆÐÃÉÚËÌ ξËËÆÓÏоÂÆÝÓξÅÀÆÐÆÝ ÕÐÌоÈÄÞÐÎÑÂËÝÃÐÍÌÉÑÕÃËÆà ÔÀÃÐÑÐ ÉÃÁÈÌξÅÊËÌľÜÐÏÝÆÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝξÅËÌ̿ξÅÆÃÊ ÂÌÏÐÌÀÃÎËÙÓ¾ËËÙÓÍÌÌ¿×ÃÊÑÀÙÓÌÂÑÉÃÐËÆÓÕÃÎÃËÈÌÀ ÒÌÎÊÆÌÈξÏÌȬÂ˾ÈÌ˾¼ÄËÌʱξÉþÏÏÌÎÐÆÊÃËÐ ÏÀÝÅÆÏÀÙÖÃÏȾžËËÙÊ ˾ƿÌÉÃÃÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÙÊÝÀ‹ ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÊÙÓ ÀÆÂÌÀ Æ ÏÌÎÐÌÀ ÁÃÌÎÁÆËÙ ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÃË ÉÝÃÐÏÝÑÕÃÐÀÙÓ̾ÕÃÎÃËÈÌÀÐÌÉÚÈÌžÀÃÏÃËËÆÇÍÃÎÆÌÂ Ï   ÛÐÌÇ ÏÀÝÅÆ ¾ÈÐѾÉÚËÌ ÆÅÑÕÃËÆà ÀÌÅÊÌÄËÌ ¿ÌÉÚÖÃÁÌ ʾÎоÍÌʾÇÏÌÂËÌÇÂÃÉÃËÈÆÁÃÌÎÁÆËÙÊÌÄËÌÍÌÉÑÕÆÐÚ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾ÒÌÎÊÛÐÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙÀÑÏÉÌÀÆÝÓŸ¾ÖÈÆÎÏÈÌÁÌ ÌÐÂÌÕÃÎÃËÈÌÀ  ¿¾ÉÉÌÔÃËÃËÙÏÌÎоÁÃÌÎÁÆËÙ ÑÈÌÐÌÎÙÓÀÙÓÌÂÕË ­ÎÃÂÑξÉÚÝÏÔÃÉÚÜÌпÌξ˾ƿÌÉÃÃÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÓÂÉÝ ÎÃËÈÌÀËÃÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐvÖÐ ¿¾Éɾvv ¿¾Éɾ ÖÆÎÌÈÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙ ­ÎÆ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÆ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÈÑÉÚÐÆÀ¾ÎÌÀ ÂÉÝ Æϋ v v  ¿¾Éɾ v v  ¿¾ÉÉÌÀ v ¿ÌÉÃà ÖÐ ÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÀÌÅÃÉÃËÃËÆÆÍÎÌÀÌÂÆÐÏÝÆÓÏξÀËÃËÆÃÍÌÏÑÊÊà о¿É  ­ÌȾžÐÃÉÜ ‰ÀÙÓÌ ÕÃÎÃËÈÌÀ™ ÍÎÆÏÀÌÃË ÍÃÎË ¿¾ÉÉÌÀ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÓÂÃÈÌξÐÆÀËÌÏÐÚÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÔÃˋ ÀÌÂËÌÇ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ  ÃÁÌ ʾÈÏÆʾÉÚ˾Ý ÌÔÃËȾ v ËÙÃȾÕÃÏÐÀ¾¢ÉÝÛÐÌÁÌÀÍξÈÐÆÈÃÔÀÃÐÌÀÌÂÏÐÀ¾ξÅξ¿Ìо‹ ¿¾ÉÉÌÀ  ÙÓÌÂÂÃÉÃËÌÈ»ÐÌоÈÄÃÅ˾ÕÆÊÙÇÍÎÆÅË¾È ӾξÈÐË ËÙÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÆÃÖȾÉÙÂÉÝËÃÈÌÐÌÎÙÓÁÎÑÍÍξÏÐÃËÆÇ < >¬Â˾ÈÌÂÉÝÁÃÌÎÁÆËÙÊÃÐÌÂÆȾÌÔÃËÈÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌ ÎÆÅÑÜ×ÆÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÁÃÌÎÁÆËÈÀÃÁÃоÐÆÀËÌÊÑξÅÊË̋ ÄÃËÆܬËÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊÂÃÉÃËÌÈ ÈÌÐÌÎÌà ÔÃËËÙÓȾÕÃÏÐÀÀ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÌÐÏÑÐÏÐÀÑÃÐ ¬¿ØÃÈоÊÆÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ¿ÙÉÆоÈÏÌËÌÀÎ̾%BIMJB ÊÌÄËÌ ÍÌÉÑÕÆÐÚ Ï ÌÂËÌÁÌ ÁËÞ ÈÌÎËÃÈÉÑ¿ËÃÇ ÍÎÆ ÃÁÌ $BWÆÅÈÌÉÉÃÈÔÆÌËËÌÁÌÒÌ˾ŸÌоËÆÕÃÏÈÌÁÌϾ¾‹ÆËÏÐƋ ÂÃÉÃËÆÆ¢ÃÉÃËȾvvÈÉÑ¿ËÝÏÕ¾ÏÐÚÜÈÌÎËÃÀÌÇÖÃNj ÈÆ ¢ÉÝ ÔÀÃÐÌÀÌÂÌÀ Ëà ÆÊÃÜ×ÆÓ ÑÏÉÌÀÆÇ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ ÐÑо±ÒÆÊÏÈÌÁÌ˾ÑÕËÌÁÌÔÃËÐξ®ž« Ÿ¯¦±«´®ž« «¾ÌÏËÌÀÃÊÃÐÌÂÆÈÆ¡ÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁÌÏÌÎÐÌÆÏÍÙоËÆÝ ÕÃÎÃËÈÌÀ ÛÐÌÐÏÍÌÏÌ¿ξÅÊËÌÄÃËÆÝÁÃÌÎÁÆËÙÝÀÉÝÃÐÏÝÌϋ ÂÃÈÌξÐÆÀËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ¾оÈÄÃÊÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÓÑȾ‹ ËÌÀËÙÊ ÌÂ˾ÈÌÌËÊÌÄÃÐÍÎÆÀÃÏÐÆÈÀÙÎÌÄÂÃËÆÜÏÌÎо žËÆÇŸÙÉÌÀ¾<>˾ÊÆξÅξ¿Ìо˾ÈÌÊÍÉÃÈÏ˾ÝÏÆÏÐÃʾ ­ÌȾžÐÃÉÚ‰ÀÙÓÌÂÂÃÉÃËÌșÀ¾ÎÚÆÎÑÃÐÀÍÎÃÂÃɾÓv ÌÔÃËÈÆ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌ ÔÃËËÙÓ ÍÎÆÅ˾ÈÌÀ ÁÃÌÎÁÆËÙ ÍÌ ‹ ÖÐÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÏÌÎÐÌÀÙÓÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÃÇ ¿¾ÉÉÚËÌÇÖȾÉíÎÆÛÐÌÊÑÕÆÐÙÀ¾ÉÆÕÃÐÙÎÃÍÌȾžÐÃÉÝ  ¿¾ÉÉÌÔÃËÃËÙÏÌÎо ÑÈÌÐÌÎÙÓÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÂÃÉÃËÌÈ ÉÃÄÈÌÏÐÚÈÉÑ¿ËÃÇÀÍÃÎÆÌÂÓξËÃËÆÝ ÀÙÓÌÂÀÃÏÃËËÆÓÕË ÏÌÂËÌÁÌÁËÞÈÌÎËÃÈÉÑ¿ËÃÇËÃÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐvÖÐ ÎÃËÈÌÀ ÀÙÓÌÂÂÃÉÃËÌÈÏÌÂËÌÁÌÁËÞÈÌÎËÃÈÉÑ¿ËÃÇ Ñϋ ¿¾Éɾvv ¿¾Éɾvv ¿¾Éɾvv ¿¾ÉÉÌÀv ÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚξÏÐÃËÆÇÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÏÃÍÎÆÅ˾ÈÆÌÔÃËÆÀ¾ÉÆÍÌ ÖÐÆ¿ÌÉÃà о¿É ¢¾ËËÙÇÍÌȾžÐÃÉÚÆÊÃÃÐÍÃÎÃÀÌÂËÌÇ ‹¿¾ÉÉÚËÌÇÏÆÏÐÃÊàžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÏÐÃÍÃËÆÅ˾ÕÆÊÌÏÐÆ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÆʾÈÏÆʾÉÚËÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ¿¾ÉÉÌÀv ±ÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÁÃÌÎÁÆËÙÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÍÃÎÆÌÂÙÀÃÁÃоÔÆÆ ȾÄÂÌÊÑÍÎÆÅ˾ÈÑÍÎÆÏÀ¾ÆÀ¾ÉÆÍÃÎÃÀÌÂËÌÇÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ˾ƿÌÉÚÖ¾ÝÅ˾ÕÆÊÌÏÐÚv ˾ÆÊÃËÚÖ¾Ýv ¦ÐÌÁÌÀÑÜ ÆÅÆÊËÃÁÌÓξËÃËÆÝÝÀÉÝÃÐÏÝÀ¾ÄËÙÊ ËÌËÃÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÊ ÌÔÃËÈÑÑÏо˾ÀÉÆÀ¾ÉÆÍÑÐÃÊÍÃÎÃÊËÌÄÃËÆÝ¿¾ÉɾÍÎÆÅ˾Ⱦ ÍÎÆÅ˾ÈÌÊ­ÌξľÜÐÏÝÀÍÃÎÀÑÜÌÕÃÎÃÂÚÏɾ¿ÙÃξÏÐË ˾ÍÃÎÃÀÌÂËÌÇÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ËÆݭξÀÆÉÚËÙþÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÃÍÎÆÃÊÙÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝÆÀ ©ÃÄÈÌÏÐÚ ÈÉÑ¿ËÃÇ ÍÎÆ ÓξËÃËÆÆ v ÌÂÆË ÆÅ ÈÉÜÕÃÀÙÓ ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÎÃÁÑÉÝÎËÌÃÍÎÆÊÃËÃËÆÃÍÎÌÒÆɾÈÐÆÕÃÏÈÆÓÊË ÍÎÆÅ˾ÈÌÀ­ÌÂÉÃÄÈÌÏÐÚÜÍÌËÆʾÃÐÏÝÏÌÓξËËÌÏÐÚÂÃÉË ÎÌÍÎÆÝÐÆÇ ˾ÕÆ˾ÝÏÅÆÊËÃÁÌÓξËÃËÆÝÆ˾վÉÚËÙÓÍÃÎÆÌÂÌÀ ËÌÈ  ž ÍÃÎÆÌ ÓξËÃËÆÝ ËÌÝ¿ÎڋÒÃÀξÉÚ ©ÃÄÈÌÏÐÚ ξÅÊËÌÄÃËÆÝÁÃÌÎÁÆËÆžȾËÕÆÀ¾ÝÆÓÀÙÈÌÍÈÌÇÆÅÁÎÑËо ÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÍÌÏÉÃÓξËÃËÆÝÍÌÍÎÌÔÃËÐËÌÊÑÏÌÌÐËÌÖÃËÆÜ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÏËÆľÜÐξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆÞ¿ÌÉÃÀ¾ËÆÇ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾ÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÙÓÂÃÉÃËÌÈÈÌ¿×ÃÊÑÈÌÉÆÕÃÏÐÀÑ  ¿¾ÉÉÌÔÃËÃËÙÏÌÎо ÑÈÌÐÌÎÙÓÊÃËÃÃÛÈÅÃÊ͋ ÂÃÉÃËÌÈ žÉÌÄÃËËÙÓ˾ÓξËÃËÆïÉÃÂÑÃÐÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚ ÕÐÌ ÉÝÎÌÀËÃÆÊÃÜÐÍÎÆÅ˾ÈÌÀÍÌξÄÃËÆÝ¿ÌÉÃÅËÝÊÆ ¿¾Éɾ ÛÐÌÐ;ξÊÃÐοÑÂÃОÀÆÏÃÐÚÌÐÊËÌÁÆÓÒ¾ÈÐÌÎÌÀÑÏÉÌÀÆÇ vv ¿¾Éɾvv ¿¾Éɾvv ¿¾ÉÉÌÀ ÍÎÆÈÌÐÌÎÙÓÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÉÆÏÚÈÉÑ¿ËÆ ¾ÁÎÌÒÌËÍÌÕÀÙ Í̋ v ¿ÌÉÃà о¿É  ¢¾ËËÌÊÑ ÍÎÆÅ˾ÈÑ ÍÎÆÏÀÌÃË ÁÌÂËÙÃÑÏÉÌÀÆÝ ÏÐÃÍÃËÆÀÙÅÎÃÀ¾ËÆÝÈÉÑ¿ËÃÇÆÆÓξÅÊÃξ ÍÃÎÃÀÌÂËÌÇ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ Æ ʾÈÏÆʾÉÚ˾Ý ÌÔÃËȾ v ÕÃÊÈÎÑÍËÃÃÈÉÑ¿ÃËÚ ÐÃÊÉÃÁÕÃÃÁÌÏÌÓξËÆÐÚ ÑÏÉÌÀÆÇ ¿¾ÉÉÌÀ ÓξËÃËÆÝ­ÌÛÐÌÊÑÍÌȾžÐÃÉÚ‰ÉÃÄÈÌÏÐÚÈÉÑ¿ËÃǙÑÏо˾À‹ ¯ÑÊÊÆÎÌÀ¾ËÆà ¿¾ÉÉÌÀ ÍÌ ÕÃÐÙÎÃÊ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÊ Í̋ ÉÆÀ¾ÃÐÏÝÛÊÍÆÎÆÕÃÏÈÆÊÍÑÐÃÊ ÐÃÕÃËÆÃÅÆÊËÃÁÌÍÃÎÆ̾ ȾžÐÃÉÝÊÍÌÅÀÌÉÝÃÐξÏÍÎÃÂÃÉÝÐÚÀÆÂÙÆÏÌÎоÁÃÌÎÁÆËÙ ËÃÎÃÄÃÌÂËÌÁÌξžÀÊÃÏÝÔÈÉÑ¿ËÆÁÃÌÎÁÆËËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÍÌÏÉÃÂÑÜ×ÆÊÁÎÑÍ;Ê*vÀÙÏÌÈÌÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙà v ÌÏʾÐÎÆÀ¾ÐÚ ¢ÃÉÃËÈÆ Ï ÍÎÆÅ˾ȾÊÆ žÁËÆÀ¾ËÆÝ ÌпÆξÐÚ ¿¾ÉÉÌÀ **vÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙà v¿¾ÉÉÌÀ ***vÏÎÃÂËË ÀÙÎÞÐÚžÁËÆÀÖÆÃÕ¾ÏÐÆ ¾ÏÎÃÅÍÌÂÏÑÖÆÀ¾ÐÚ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙà v¿¾ÉÉÌÀ *7vʾÉÌÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙà ©ÃÄÈÌÏÐÚ ÈÌÎËÃÈÉÑ¿ËÃÇ ÁÃÌÎÁÆËÙ À¾ÎÚÆÎÑÃÐ ÌÐ ÂÌ ¿¾ÉÉÌÀÆÊÃËÃà  ¿¾ÉÉ ÍÌÉÑÕÆÉÆ ÁÃÌÎÁÆËÙ Ñ ÈÌÐÌÎÙÓ ÂÌÉÝ ÂÃÉË žË¾ÉÆÅÌÔÃËÈÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÔÃËËÌÏÐÆÀÆÂÌÀÆÏÌÎÐÌÀ ËÌÈ ÍÎÆÁÌÂËÙÓÂÉÝÍÌϾÂÈÆ ËÃÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐ ¿¾Éɾ ÁÃÌÎÁÆËÙ ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ Ÿ¯¦ ±«´ ®ž« ÍÌÈ¾Å¾É ÕÐÌ ÆÅ vv ¿¾Éɾvv ¿¾Éɾvv ¿¾ÉÉÌÀ оÈÏÌËÌÀÍÌÉÑÕÆÉÆ˾ÆÀÙÏÖÆÿ¾ÉÉÙ v ÆÌÐËÃÏÃËÙ vv о¿É »ÐÌÊÑÍÌȾžÐÃÉÜÍÎÆÏÀÌÃËϾÊÙÇ ÈÁÎÑÍÍÃÀÙÏÌÈÌÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÓ¯ÎÃÂÆËÆÓÏÌÎоÌÐÃÕÃÏЋ ÀÙÏÌÈÆÇÍÃÎÃÀÌÂËÌÇÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ÍÌÛÐÌÊÑÌËÌÔÃËƋ ÀÃËËÌÇÆžÎÑ¿ÃÄËÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆŸÃɾÎÑÏÚ  ÆËËÆ­ÑÓ ¥¾ÎÝ À¾ÃÐÏÝʾÈÏÆʾÉÚËÙÊÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊ¿¾ÉÉÌÀ ÂÌ  ÌÏÐÌȾ ¥ËÌÇ ¨¾ËÅ¾Ï ªÃÐÃÌÎÆÐ µÃÎÃÊÑÖÈÆ "SBCJBO  ÙÓÌÂÕÃÎÃËÈÌÀ¯ÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÈÀÃÁÃоÐÆÀËÌÊÑξÅÊË̋ /JHIU $PMPS4QFDUBDMF )VMJOqT$BSOJWBM -VDLZ/VNCFS 4OPX ÄÃËÆÜvÀ¾ÄËÌÃÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÔÃËËÌÃȾÕÃÏÐÀÌξÏÐÃËÆÇ 'MBDLF 8IJUF 4UBS ;FMUB ;WBJH[OJUF <> ¨ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÊ ¯¾ÊÙÊÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÊÏÍÌÏÌ¿ÌÊξÅÊËÌÄÃËÆÝÁÃÌÎÁÆËÙ ÌÐËÃÏÃËÌоÈÏÌ˾ ÈÏÎÃÂËÃÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÊv ʾ‹ ÍÌÅÀÌÉÝÜ×ÆÊ ÏÌÓξËÝÐÚ ÏÀÌÇÏÐÀ¾ ÏÌÎо ÝÀÉÝÃÐÏÝ ξŋ ÉÌÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÊv о¿É ÊËÌÄÃËÆÃÕÃÎÃËȾÊÆ­ÌÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÜŸÙÉÌÀ¾<> ÀÙÓÌ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÍÎÃÂɾÁ¾ÃÊÌÇÖȾÉÙ ÕÃÎÃËÈÌÀ v ÛÐÌ ʾÈÏÆʾÉÚËÌà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÕÃÎÃËÈÌÀ ÍÌÊÌÄÃÐ ÌÔÃËÆÐÚ Ëà ÐÌÉÚÈÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌ ÔÃËËÙà ÍÎƋ ÈÌÐÌÎÌÃѾÃÐÏÝÍÌÉÑÕÆÐÚÍÎÆÂÉÆÐÃÉÚËÌÊÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÆ Å˾ÈÆ ËÌƾÐÚÈÌÊÍÉÃÈÏËÑÜ ÏÑÊʾÎËÑÜÍÌÂÃÈÌξ‹ ʾÎЋ¾ÀÁÑÏÐ Ï ÌÂËÌÁÌ ʾÐÌՋ ËÌÁÌÈÉÑ¿ËݬÂ˾ÈÌ ȾÈÍÌȾ‹ ²ÀÁËÈÖÀ¸ÊÀËÀÎÖÅÍÊÈÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÖÅÍÍÛÕÏÐÈÇÍÀÊÎÂÃÅÎÐÃÈÍÛ ÅÙÀ¾ÃÐ ÍξÈÐÆȾ ¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀÌ ¯ÐÈÇÍÀÊ ¡ÀËËÛ ¯ÅÐÅÂÎÄÍÎÉ ¬ÀÊÑÈÌÀËÜÍÀß ÔÀÃÐÌÀÌÂÌÀ ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐ ÐÌÉÚÈÌ ÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÎÖÅÍÊÀ   ÀÃÏÃËËÃà ÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆà ¾ ÉÃЋ  ËÃà v ÍÎÆÊÃËÝÜÐ ÐÌÉÚÈÌ ÂÉÝ «ÅÆÊÎÑÒÜÊÎÐÍÅÊËÓÁÍÅÉÏÐÈ ¬ÅÍÅÅ w w w w ξÅÊËÌÄÃËÆÝ ÔÃËËÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÕÐÀÍÅÍÈÈ ÍÎÃÂÏоÀÉÃËËÙÓ ÃÂÆËÆÕËÙÊÆ ¢ÛÕÎÄ×ÅÐÅÍÊΠØÒ w w w w ÈÁÎËÅÅ  ÛÈÅÃÊÍÉÝξÊƨÎÌÊÃÐÌÁÌ ÍÎÆ ¢ÛÕÎÄÄÅËÅÍÎÊ ØÒ w w w w ÈÁÎËÅÅ  ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÆ ÈÑÏо ÀÙÏÌÈ̋ ³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÊÁÎËÅÇÍßÌ ¬ÅÍÅÅ w w w w  ÎÌÏÉÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÁÃÌÎÁÆËÙ ¿ÌÉڋ ÖÆËÏÐÀÌ ÍÌ¿ÃÁÌÀ ѾÉÝÃÐÏÝ ˾ ¨ÒÎÃÎ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÌÅÃÉÃËÃËÆÆ ˾ÏÃÉÃËËÙÓ ÍÑËÈÐÌÀ ®ÃÅÑÉÚоÐÙ Æϋ ±ÎÐÒ «ÅÆÊÎÑÒÜÊÎÐÍÅÊËÓÁ ±ÏÎÑÎÁÍÎÑÒÜÊÂÅÃÅÒÀÒÈÂÍÎÌÓÐÀÇÌÍ΍ ³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÊÁ΍ ±Ó̍ £ÐÓÏÏÀ ÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÀÆÂÌÀ Æ ÏÌ΋ ÍÅÉ ÄÎËßÑÎÕÐÀÍȍ ÆÅÍÈÞ ËÅÇÍßÌ ÄÎËßÇÄÎÐ΍ ÌÀÐÍÀß ÕÎÇßÉэ ÐÌÀ ÁÃÌÎÁÆËÙ ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ ØÈÕÑßÊËÓÁÍÅÉ

ÂÛÕÝÊÇÅÌÏËßÐÎÂ

ÎÖÅÍÊÀ ÒÂÅÍÍÎÉ ¢ÛÕÎÄ×ÅÐÅÍÊΠ¢ÛÕÎÄÄÅËÅÍÎÊ ÁÀËËÛ ÖÅÍÍÎÑÒÈ Ÿ¯¦ ±«´ ®ž« ÍÌȾžÉÆ  ¡ÀËËÛ ¸Ò ¡ÀËËÛ ¸Ò ¡ÀËËÛ ¡ÀËËÛ ÕÐÌ ¿ÌÉÚÖÆËÏÐÀÌ ÆÅ ËÆÓ ÖÐ v ª¾ÉÙÖ ®Æҋ ¢ÈÍÍȯÓÕ ‘  ‘  ‘  ‘  * ʾ »ÈÅÌÐÆȾ #BSCBSB ¦ÓÐÀÂÓØÊÀ ‘  ‘  ‘  ‘  *** 4IFMM $IB‹DIB &WFMJOF ¨ÊÀÐ ‘  ‘  ‘  ‘  *7 'SJL7FMWFU (FS[FHBWJOB ªÀÍÇÀÑ ‘  ‘  ‘  ‘  * + B N B J L B , B T B W Z O B L J 5XJMBJU5JNFÆÂÎ Ӿξȋ ±ÓÄÀÐÛÍß ‘  ‘  ‘  ‘  ** ÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝ ÀÙÏÌÈÆÊÆ ·ÅÐÅÌÓØÊÈ ‘  ‘  ‘  ‘  * ÍÌȾžÐÃÉÝÊÆÂÃÈÌξÐÆÀ‹ 4OPIP%JBOB ‘  ‘  ‘  ‘  ** ËÌÏÐÆ ÉÃÄÈÌÏÐÆÈÌÎËÃȋ ÉÑ¿ËÃÇ Æ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ È *wÂÛÑÎÊÎÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ **wÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ***wÑÐÅÄÍÅÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ*7wÌÀËÎÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÍÛÅ ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÓÌÎÌÖÌ ξŋ ÐÆÀËÙÊÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÔÃËËÙÊÍÎÆÅË¾È¾Ê ÌÔÃËÈÑÀƾÊ ÊËÌľÜÐÏÝ ÀÃÁÃоÐÆÀËÌ Ïà ÌËÆ ÎÃÈÌÊÃËÂÌÀ¾ËÙ ÂÉÝ Æ ÏÌÎоÊ ÁÃÌÎÁÆËÙ ¾ Å˾ÕÆÐ ÀÙÂÃÉÆÐÚ ÀÙÏÌÈÌÍÃÎÏÍÃȋ ÖÆÎÌÈÌÁÌ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ À ÅÃÉÃËÌÊ ÏÐÎÌÆÐÃÉÚÏÐÀà ˾ ÐÆÀËÙÃ Æ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙà оÈÏÌËÙ ÂÉÝ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ À ¼ÄËÌʱξÉÃ<> ²ÀÁËÈÖÀ®ÖÅÍÊÀÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍ΍ÖÅÍÍÛÕÏÐÈÇÍÀÊÎÂÍÅÊÎÒÎÐÛÕÑÎÐÒÎÂÃÅÎÐÃÈÍÛ

©ÆÐÃξÐÑξ ŸÙÉÌÀ «¬ÏËÌÀÙÏÌÎÐÌÆÅÑÕÃËÆÝÆÏÌÎÐÌÌÔÃËÈÆÂÃÈÌξÐÆÀËÙÓξÏÐÃËÆÇÍÎÆÆËÐÎÌÂÑÈÔÆÆŸÜÉÉÃÐÃËÚ¡Ÿ¯ v ÙÍ v¯v ¢ÃËÆÏÌÀ¾¯¡ ªÆÎÌËÌÀ¾©«žÏÏÌÎÐÆÊÃËÐÁÃÌÎÁÆËÂÉÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÀÌÅÃÉÃËÃËÆÆ˾ÏÃÉÃËËÙÓÍÑËÈÐÌÀŸ¾ÖÈÆÎÏÈÌÁÌ­ÎÃÂÑξÉÚÝ  ÃÏÐËÆȦΡ¯³ž v ÙÍv¯v ¤ÆÁÑËÌÀ¬¼ «¾ÏÑÎÂÆËÌÀ¾®ž¬ÍÙÐÌÔÃËÈÆÂÃÈÌξÐÆÀËÌÏÐÆÏÌÎÐÌÀÎ̾$MFNBUJT-vÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙÂÉݼÄËÌÁÌ ±Î¾É¾žÁξÎ˾Ý®ÌÏÏÆÝ v—v$v ªÃÐÌÂÆȾÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁÌÏÌÎÐÌÆÏÍÙоËÆÝÂÃÈÌξÐÆÀËÙÓÈÑÉÚÐÑΪª¯³®¯²¯® vÏ ªÆÎÌËÌÀ¾©«  ÌÎÌËÔÌÀ¾žž ¶Æ;ÃÀ¾¡ ¦ÐÌÁÆÆËÐÎÌÂÑÈÔÆÆÆÏÃÉÃÈÔÆÆÂÃÈÌξÐÆÀËÙÓÐξÀÝËÆÏÐÙÓξÏÐÃËÆÇÀ®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈà Ÿ¾ÖÈÌÎÐÌÏо˪«¾ÑȾ vµvÏ ­ÌÉÝÈÌÀ¾«  ­ÑÐÃËÆÓÆË ­  ¾ÒÆË® ¯ÆÎÃËÆÀŸ¾ÖÈÆÎÏÈÌÊ­ÎÃÂÑξÉÚÃÆËÐÎÌÂÑÈÔÆÝÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐƱҾ ¡ÆÉÃÊ vÏ

±¢¨

Ÿ¦¬³¦ª¦µ£¯¨¦§¯¬¯°ž ¯£ª½« ¦¡«¹ 5)&#*0$)&.*$"-$0.104*5*0/0'4&&%40'$081&" ›¡ŸÌ¿ÌÃÁÆ ™ š¹¼½¹ÄÇ»¹ ¦™¥ÇÆÁƹ ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¨«¡ÊÇɼÇÁÃÌÃÌÉÌÀÔ Ï§ÎÍÀËÜÍÛÉ ±ÀÐÀÒΠ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMCBHEBMPWB!NBJMSV SPTTPSHP!ZBOEFYSV 7*;IV[IVLJO ";#BHEBMPWB /".POJOB 3VTTJBO4DJFOUJGJD3FTFBSDIBOE5FDIOPMPHJDBM%FTJHO *OTUJUVUFPG4PSHIVNBOE$PSO ;POBMOZJTFUUMFNFOU 4BSBUPW 3VTTJB UFM   FNBJMCBHEBMPWB!NBJMSV SPTTPSHP!ZBOEFYSV  ÏоÐÚÃÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙÎÃÅÑÉÚоÐÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÍÌÏÌÂÃÎľËÆÜÀÏÃÊÃ˾ÓÀÆÁËÙ¿ÃÉȾ ÄÆξ ÅÌÉÙ ÈÉÃÐÕ¾ÐÈÆ ¿ÃžÅÌÐÆÏÐÙÓÛÈϋ ÐξÈÐÆÀËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ ¾оÈÄÃÒξÈÔÆÌËËÙÇÏÌÏоÀ¿ÃÉȾ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÀÆÁ˾ ÆËÐÎÌÂÑÈÔÆÝ ÏÌÎÐÌ̿ξÅÔÙ ÏÙÎÌÇÍÎÌÐÃÆË ÄÆÎ ÅÌɾ ÈÉÃÐÕ¾ÐȾ ¿ÃžÅÌÐÆÏÐÙÃÛÈÏÐξÈÐÆÀËÙÃÀÃ×ÃÏÐÀ¾ Ÿ»  ¾ÉÚ¿ÑÊÆËÙ ÁÉÌ¿ÑÉÆËÙ ÍÎÌɾÊÆËÙ ÁÉÜÐÃÉÆËÙ 5IFQBQFSQSFTFOUTUIFSFTVMUTPGTUVEJFTPOUIFDPOUFOUJOUIFTFFETPGDPXQFBQSPUFJO GBU BTI GJCFS OJUSPHFO‹GSFFFYUSBDUJWFT BOEUIF GSBDUJPOBMDPNQPTJUJPOPGUIFQSPUFJO ,FZ XPSET DPXQFBT JOUSPEVDUJPO BDDFTTJPOT DSVEF QSPUFJO GBU BTI GJCFS OJUSPHFO‹GSFF FYUSBDUJWFT BMCVNJO HMPCVMJOT QSPMBNJOT HMVUFMJOT

¦ËÐÎÌÂÑÈÔÆÝÆξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆÃÀÆÁËÙÀ®²vÛÐÌËÌÀÙÃ Æ ÌÎÆÁÆ˾ÉÚËÙà ÍÎÌÂÑÈÐÙ ÍÆоËÆÝ Æ ÌÂËÌÀÎÃÊÃËËÌ ̿̋ Á¾×ÃËÆÃÊÃÏÐËÌÁ̾ÏÏÌÎÐÆÊÃËоÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÆÓÎÃÏÑÎÏÌÀ ®¾ÏÍÎÌÏÐξËÃËÆÃÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÛÐÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙÀÊÆÎÌÀÌÊ ÅÃÊÉÃÂÃÉÆÆÍÎÃÂÌÍÎÃÂÃÉÝÉÌÏÚÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÊÆÆÛÈÌË̋ ÊÆÕÃÏÈÆÊÆÑÏÉÌÀÆÝÊƬÈÌÉÌÀÆÂÌÀÎ̾7JHOBÀÌÅÂË ÉÙÀ¾ÜÐÀÊÆÎÃÀȾÕÃÏÐÀÃÅÃÎËÌÀÌÇ ÌÀÌ×ËÌÇ ÈÌÎÊÌÀÌÇ ÍÌÈÎÌÀËÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙÆȾÈÏÆÂÃξШÑÉÚÐÆÀÆÎÑÃÊÙÃÏÌÎо Î̾7JHOBÍÎÃÂÏоÀÉÝÜÐÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÅ˾ÕÆÊÙÃÌ¿ØÃȋ ÐÙ ÂÉÝ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ Æ ÍÆ×ÃÀÌÇ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÏÐÆ ÊËÌÁÆÓÏÐξË ‰®ÌÏÏÌÎÁ̙ÍÎÌÀÌÂÝÐÏÝÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÌ ÆËÐÎÌÂÑÈÔÆÆÀÆÁËÙ7JHOBVOHVJDVMBUBTVCTQDZMJOESJDBMÂÉÝ ÎÃÅÈÌÈÌËÐÆËÃËоÉÚËÌÁÌÈÉÆʾо«ÆÄËÃÁÌ­ÌÀÌÉÄÚÝ   v ÁÁ ˾ ÌÍÙÐËÌÊ ÍÌÉà ÆËÏÐÆÐÑо ÏÌÎÐÌÌ¿‹ ξÅÔÙ ÀÆÁËÙ ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ  ¦® ÀÙÏÃÀ¾ÉÆ ȾÏÏÃÐËÌÇ ÏÃÝÉÈÌÇ ¯¨¯‹‹­ÉÌ×¾ÂÚÂÃÉÝËÈÆ Ê ÖÆÎÆ˾ÊÃÄÂÑÎÝÂÆÇ vÏÊ ÂÉÆ˾ÎÝÂÈÌÀv Ê­ÌÀÐÌÎËÌÏÐÚv‹ÈξÐ˾Ý ¡ÉÑ¿Æ˾žÂÃÉÈÆÏÃÊÝËvÏÊ­ÌÂÁÌÐÌÀȾÍÌÕÀÙÈÍÌÏÃÀÑ ÀÈÉÜվɾÂÀÃÈÑÉÚÐÆÀ¾ÔÆÆ ¨­¯‹ ˾ÁÉÑ¿ÆËÑvÏÊ­Ì ÀÐÌÎÑÜÈÑÉÚÐÆÀ¾ÔÆÜÀËÌÏÆÉÆÍÌÕÀÃËËÙÇÁÃοÆÔÆ¡ÞÁ¾Î ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

 ÈÁÁ¾ ÌÍÎÙÏÈÆÀ¾ÐÃÉÃÊ ¬«¶‹ ®¾ÏÓÌ ξ¿ÌÕÃÇ ÄÆÂÈÌÏÐÆvÉÁ¾«¾‹ÇÂÃËÚÍÌÏÉÃÍÌÏÃÀ¾ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ¿ÌÎÌËÌÀ¾ËÆà Ÿ¥¯¯‹  «¾¿ÉÜÂÃËÆÝžÎÌÏÐÌÊÆξÅÀÆÐÆÃÊ ¾оÈÄÃÈÌÉÆÕÃÏЋ ÀÃËËÙÃÑÕÃÐÙÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÔÃËËÙÓÍÎÆÅ˾ÈÌÀÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ÍÌÈɾÏÏÆÒÆȾÐÌÎѯ» ÈÑÉÚÐÑÎËÙÓÀÆÂÌÀÎ̾1IBTFPMVT -<> ¦ÅÊÃÎÃËÆÝÊÌÎÒÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÆÅ˾ÈÌÀÀÈÉÜÕ¾ÉÆÌÍÎË ÂÃÉÃËÆÃÏÉÃÂÑÜ×ÆÓ;ξÊÃÐÎÌÀÀÙÏÌоξÏÐÃËÆÇ ÀÙÏÌо ÍÎÆÈÎÃÍÉÃËÆÝËÆÄËÃÁÌÏÌÔÀÃÐÆÝ ÕÆÏÉÌÍÌ¿ÃÁÌÀÀÃÐÀÉÃËÆÝ ‹Æ‹ÁÌÍÌÎÝÂÈÌÀ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ¿Ì¿ÌÀ˾ξÏÐÃËÆÆ ÕÆÏɾ ÏÃÊÝËÀ¿Ì¿Ã ÂÉÆ˾¿Ì¿¾ ŸÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÆÏÃÊÝËÌÔÃËƋ À¾ÉÆÀɾ¿ÌξÐÌÎÆƉ®ÌÏÏÌÎÁ̙ÍÎÌÐÃÆËĮ́ÚÃÉÚ¾ÉÜ ¡¬¯° ‹ ÍÎÆ¿ÌÎ ,KFMUFD 4ZTUFN  ÏÙÎÌÇ ÄÆÎÍÌÊÃÐÌÂѯÌÏÈÉÃо ¡¬¯°‹ ÅÌÉÑÊË ÐÌÂÌÊÏÑÓÌÁÌÌÅÌÉÃËÆÝ<> ‰ÏÙÎÑܙÈÉÃÐÕ¾ÐÈÑÍÌ¡¬¯° ‹ ²Î¾ÈÔÆÌËËÙÇÏÌÏоÀ¾ÅÌÐÆÏÐÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÑÏо˾ÀÉÆÀ¾ÉÆ ÍÌÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÇÛÈÏÐξÈÔÆÃÇÆÓÆÅÆÅÊÃÉÚÕÃËËÙÓÏÃÊÝË
99*

£°® ™w

ÀÆÁËÙ ÂÆÏÐÆÉÉÆÎÌÀ¾ËËÌÇ ÀÌÂÌÇ ‹Ê ξÏÐÀÌÎÌÊ ÍÌÀ¾‹ ÎÃËËÌÇÏÌÉÆ Ž‹ÊÛоËÌÉÌÊÆ ‹ÊξÏÐÀÌÎÌÊÃÂÈÌÁÌ ˾Ðξ<> ¦ÅÀÉÃÕÃËÆà ¿ÃÉÈÌÀ ÀÌÂÌÇ «¾ÀÃÏÈÑ ÊÑÈÆ ÀÆÁËÙ  Á žÉÆÀ¾ÉÆ ÊÉ ÀÌÂÙ ˾ Õ ÍÃÎÆÌÂÆÕÃÏÈÆ ÍÌÊÃÖÆÀ¾Ý žÐÃÊ ÕÀÅ¿¾ÉÐÙÀ¾ÉƵÃÎÃÅÊÆËÌϾÂÌÈÌÐÂÃÉÝÉÆ˾ ÔÃËÐÎÆÒÑÁÃÍÎÆÌ¿ÊÆËÀÐÃÕÃËÆÃÊÆË»ÈÏÐξÈÐ ÏÉÆÀ¾ÉÆÀÊÃÎËÑÜÈÌÉ¿Ñ ÏÊ ÕÃÎÃÅÀÌÎÌËÈÑÏÀ¾ÐËÙÊ ÒÆÉÚÐÎÌÊ ÈÌÐÌÎÙÇ ÍÌÊÃ×¾ÉÆ À ÁÌÎÉÙÖÈÌ ÀÌÎÌËÈÆ ÀÌÂËÑÜÀÙÐÝÄÈÑÍÃÎÃÓÌÂÝоÉÚ¿ÑÊÆËÙƾÅÌÐÏÌÂÃÎľ×Æà ËÿÃÉÈÌÀÙÃÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ¦ÅÀÉÃÕÃËÆÿÃÉÈÌÀξÏÐÀÌÎÌÊÏÌÉÆ­ÎÆÉÆÀ¾ÉÆÈÆÊÃ܋ ×ÃÊÑÌϾÂÈÑÊÉ ª¨¯M žÐÃÊÓÌÎÌÖÌÍÃÎÃÊÃÖÆÀ¾ÉÆ ;ÉÌÕÈÌÇ ÀÅ¿¾ÉÐÙÀ¾ÉÆÊÆË ÔÃËÐÎÆÒÑÁÆÎÌÀ¾ÉÆÊÆË ­ÎÌÔÃÂÑÎÑÏÂÌ¿¾ÀÉÃËÆÃÊ ª¨¯MÆÔÃËÐÎÆÒÑÁÆÎÌÀ¾‹ ËÆÃÊ ÍÌÀÐÌÎÝÉÆ ξž ËÌ Ï ÊÉ ¨¯M  Ïà ÆÅÀÉÃÕÃËÆÝ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ Ð×¾ÐÃÉÚËÌ À ÏÌÉÃÀÑÜ ÀÙÐÝÄÈÑ ÍÃÎÃÓÌÂÆÐ Ëà ÊÃËÃÃÌ¿×ÃÁÌÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾¾ÅÌо»ÈÏÐξÈÔÆÜÏÌÉÃÀÙÊ ξÏÐÀÌÎÌÊžȾËÕÆÀ¾ÉÆÍÎÌÊÙÀ¾ËÆÃÊÌÏоÐȾvÏÊ ÀÌÂÙ ÈÌÐÌÎÑÜÍÌÏÉÃÍÃÎÃÊÃÖÆÀ¾ËÆÝÆÔÃËÐÎÆÒÑÁÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÏÉÆÀ¾ÉÆÀÊÃÎËÑÜÈÌÉ¿ÑÏÏÌÉÃÀÙÊÆÀÙÐÝÄȾÊÆÆÂÌÀÌÂÆÉÆ ÂÌÊÃÐÈÆÏÊ ÏÌÉÃÀÑÜÀÙÐÝÄÈÑÍÃÎÃÓÌÂÝÐÁÉÌ¿ÑÉÆË٠ƾÅÌÐÏÌÂÃÎľ×ÆÃËÿÃÉÈÌÀÙÃÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ¦ÅÀÉÃÕÃËÆÿÃÉÈÌÀξÏÐÀÌÎÌÊŽ‹ÁÌÛоËÌɾ­ÌÏÉÃÆŋ ÀÉÃÕÃËÆÝ¿ÃÉÈÌÀξÏÐÀÌÎÌÊÏÌÉÆÈÌÏоÐÈÑÀÔÃËÐÎÆÒÑÄËÙÓ ÍÎÌ¿ÆÎȾÓÍÎÆÉÆÀ¾ÉÆŽ‹ÇÛоËÌÉ ‹ÈξÐËÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÂÉÝÍÃÎÀÌÇÛÈÏÐξÈÔÆÆÆ‹ÈξÐËÌÃÂÉÝȾÄÂÌÇÆÅÍÌÏÉÃÂы Ü×ÆÓ ÍÎÌ¿ÆÎÈÆÀÅ¿¾ÉÐÙÀ¾ÉÆ˾¾Í;ξÐÞ ±‹ÏÀÐÃÕÃËÆà ÊÆË¥¾ÐÃÊÀÙÐÝÄÈÑÀÍÎÌ¿ÆÎȾÓÔÃËÐÎÆÒÑÁÆÎÌÀ¾ÉÆ ÊÆËÆÛÈÏÐξÈпÃÉȾÏÉÆÀ¾ÉÆÀÈÌÉ¿Ñ˾ÏÊ ¦ÅÀÉÃÕÃËÆà ¿ÃÉÈÌÀ ‹Ê ξÏÐÀÌÎÌÊ ×ÃÉÌÕÆ ­ÌÏÉà ÏÍÆÎÐÌÀÌÁÌÆÅÀÉÃÕÃËÆÝ¿ÃÉÈÌÀÍÎÌÀÌÂÆÉÆÛÈÏÐξÁÆÎÌÀ¾ËÆà ξÏÐÀÌÎÌÊ×ÃÉÌÕÆ ÕÐÌ¿ÙÆÅÀÉÃÕÚÀÏÃÌÏоÀÖÆÃÏÝ¿ÃÉÈÆ ¦ÅÀÉÃÕÃËÆÝÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ‹ÊξÏÐÀÌÎÌÊ×ÃÉÌÕÆÍÌÏÉÃÂ̋ À¾ÐÃÉÚËÌvÏ˾վɾÏÊ ¾žÐÃÊÍÌÏÊ¢ÉÝÛÐÌÁÌÀ ÍÎÌ¿ÆÎÈÑÈÌÏоÐÈÑÊÑÈÆÍÎÆÉÆÀ¾ÉÆÏÊ ‹ÁÌξÏÐÀÌξ /B0) ÍÌÏÉÃÍÃÎÃÊÃÖÆÀ¾ËÆÝÏÐÃÈÉÝËËÌÇ;ÉÌÕÈÌÇÀÏÐÎÝÓƋ

À¾ÉÆÀÐÃÕÃËÆÃÊÆË ¾žÐÃÊÔÃËÐÎÆÒÑÁÆÎÌÀ¾ÉÆÊÆË ¤ÆÂÈÌÏÐÚÏÉÆÀ¾ÉÆÀÊÃÎËÑÜÈÌÉ¿Ñ ÏÊ ¦ÅÀÉÃÕÃËÆà ξÏÐÀÌÎÌÊ×ÃÉÌÕÆÍÎÌÀÌÂÆÉÆËÃÊÃËÃÃξÅ­ÎÌÊÙÀ¾ÉÆ ÌϾÂÌÈÀÌÂÌÇ ȾÈÍÌÏÉÃÏÌÉÃÀÌÇÛÈÏÐξÈÔÆƬ¿ØÃÊÂÌÀ̋ ÂÆÉÆÂÆÏÐÆÉÉÆÎÌÀ¾ËËÌÇÀÌÂÌÇÂÌÊÃÐÈÆÆÌпÆξÉÆÍÎÌ¿Ù ÂÉÝÌÍÎÃÂÃÉÃËÆݾÅÌо ¬ÏоÐÌÈÊÑÈÆÏÑÖÆÉÆÀÏÑÖÆÉÚËÌÊÖȾÒÑ ÍÃÎÃÐÆξÉÆ ÂÌ ÌÂËÌÎÌÂËÌÇ ʾÏÏÙ À ÏÐÑÍȾÓ Æ ÌпÆξÉÆ ˾ÀÃÏÈÑ ÂÉÝ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝËÃξÏÐÀÌÎÆÊÙÓ¿ÃÉÈÌÀĮ́ÚÃÉÚ¾ÉÜ ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ˾‹ÊÑÎÌÀËÃÅ˾ÕÆÊÌÏÐÆÏÌÎÐÌÌ¿‹ ξÅÔÙÀÆÁËÙËÃξÅÉÆÕ¾ÉÆÏÚÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÍÌÏÌÂÃÎľËÆÜ ÄÆξÆÅÌÉÙÀÏÃÊÃ˾Ó о¿É ¥Ë¾ÕÆÐÃÉÚËÙÇÂƾ;ÅÌË ÆÅÊÃËÕÆÀÌÏÐÆÀÙÝÀÉÃËÍÌÏÌÂÃÎľËÆÜÍÎÌÐÃÆ˾ ÈÉÃÐÕ¾ÐÈÆ Æ¿ÃžÅÌÐÆÏÐÙÓÛÈÏÐξÈÐÆÀËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ Ÿ»  ÙÏÌÈÌÃÏ̋ ÂÃÎľËÆÿÃÉȾ ¿ÌÉÃà ÀÙÝÀÉÃËÌÀÏÃÊÃ˾Ó̿ξÅÔÌÀ ȋ ȋ ȋ¯ÌÎÐÌ̿ξÅÔÙÏÏÌÂÃÎľËÆÃÊ¿ÃÉȾ ÊÃËÃÃÏÉÃÂÑÃÐξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÐÚȾÈʾÉÌÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙà ÂÉÝÆËÐÎÌÂÑÈÔÆÆ­ÌÏÌÂÃÎľËÆÜŸ» ÑÐÎÃÓÏÌÎÐÌ̿ξŋ ÔÌÀÀÙÝÀÉÃËÌËÆÅÈÌÃÅ˾ÕÃËÆà ÊÃËÃà ÆÏξÀËÆÐÃÉÚËÌ ÀÙÏÌÈÌà ¿ÌÉÃà  v Ñ ̿ξÅÔÌÀ ±ÁÉÃÀÌÂÙ ¿Ì¿Ì‹ ÀÙÓ À ÐÕ ÀÆÁËÙ ÓÌÎÌÖÌ ÀϾÏÙÀ¾ÜÐÏÝ Æ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐÏÝ ÌÎÁ¾ËÆÅÊÌʬËÆÍÎÃÂÏоÀÉÝÜÐÏÌ¿ÌÇÆÏÐÌÕËÆÈÛËÃÎÁÆÆ ÛÈÀÆÀ¾ÉÃËÐËÙÇ ÍÌȾÉÌÎÆÇËÌÏÐÆ˾ÃÂÆËÆÔÑÏÑÓÌÇʾÏÏÙ ÑÁÉÃÀ̾ÊÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ±¿Ì¿ÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÌÐÉÌÄÃËÆÞ;ÏËÙÓ¿ÃÉÈÌÀÍÎÌÆϋ ÓÌÂÆÐÀξÅËÌÃÀÎÃÊÝÆÏξÅËÌÇÏÈÌÎÌÏÐÚÜ ˾վÉÚËÙÇ ÍÃÎÆÌÂÂÃÐÃÎÊÆËÆÎÑÜÐÉÃÁÈÌξÏÐÀÌÎÆÊÙÿÃÉÈÆ ÆÈÈÌËÔÑ ÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝÂÌÉݾÉÚ¿ÑÊÆËÌÀÆÁÉÌ¿ÑÉÆËÌÀÀÌ¿×ÃÊ¿ÃÉÈà ÏËÆľÃÐÏÝ<>±ÏÉÌÀÆÝÀÃÁÃоÔÆÆÌȾÅÙÀ¾ÜÐÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌà ÀÉÆÝËÆÃ˾ÏÌÂÃÎľËÆÃÁÉÌ¿ÑÉÆËÌÀƾÉÚ¿ÑÊÆËÌÀÆÊÃËÚÖà ˾ÁÉÜÐÃÉÆËÙ ¥¾ÏÉÑÄÆÀ¾ÃÐ ÀËÆʾËÆÝ ξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆà ÏÑÊʾÎËÌÁÌ ¾ÅÌо˾ÏÌÏоÀÉÝÜ×ÆÿÃÉÈÌÀÙÃÒξÈÔÆÆ ÆÅÀÉÃȾÃÊÙà ÍÎÆÊÃËÝÃÊÙÊÆξÏÐÀÌÎÆÐÃÉÝÊÆ о¿É ¨¾ÈÀÆÂËÌ ¾ÅÌÐ ÍÎÌɾÊÆËÌÀÍÎÃÂÏоÀÉÃËËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÙÊÆÀÃÉÆÕÆ˾ÊÆ È̋ ÐÌÎÙÃÏɾ¿ÌÀ¾ÎÚÆÎÑÜÐÍÌÈÌÉÆÕÃÏÐÀÃËËÌÊÑÏÌÂÃÎľËÆÜ ÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÏÌÎÐÌ̿ξÅÔ¾ÆÑÏÉÌÀÆÇÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ

²ÀÁËÈÖÀ±ÎÄÅÐÆÀÍÈÅÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÕÂÅÙÅÑÒÂÂÑÅÌÅÍÀÕ ÂÈÃÍÛ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà 

²ÀÁËÈÖÀ´ÐÀÊÖÈÎÍÍÛÉÑÎÑÒÀÂÁÅËÊÀÂÑÅÌÅÍÀÕ ÎÁÐÀÇÖÎÂÂÈÃÍÛ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà ÎÒÀÑÑ

™ÏÎ ¯ÐÎÈÑÕÎƍ ÊÀÒÀËÎÃÓ ÄÅÍÈÅ ¢¨° ʍ ¥ÃÈÏÅÒ Ê ¢ÜÅÒÍÀÌ Ê ¡ÎËÃÀÐÈß Ê ¬ÀÄÀÃÀÑÊÀРʍ ±¸ ʍ ­ÈÃÅÐÈß Ê ­ÈÃÅÐÈß Ê ¢¢ÎËÜÒÀ ʍ £ÀÍÀ ʍ ´ÈËÈÏÏÈÍÛ Ê ´ÈËÈÏÏÈÍÛ Ê ´ÈËÈÏÏÈÍÛ Ê ¢ÜÅÒÍÀÌ Ê ¢ÜÅÒÍÀÌ Ê ´ÐÀÍÖÈß Ê ªÅÍÈß Ê ´ÐÀÍÖÈß Ê ªÅÍÈß Ê ¨ÐÀÊ Ê ¢ÜÅÒÍÀÌ Ê ªÅÍÈß 'ÔÀÊÒ ­±°¡ÅËÎÊ ¦ÈÐ ªËÅҍ §ÎËÀ ×ÀÒÊÀ

¡½¢

                      

                      

 

                      

                       

                      

 

¢ÀËÎÂÀß ÝÍÅÐÃÈßÂÊà ÑÅÌßÍ ¬¤Æ                     

™ÏÎ ÊÀÒÀËÎÃÓ ¢¨° ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ ʍ 'ÔÀÊÒ

ËÜÁӍ ÌÈÍÛ

£ËÎÁÓËÈÍÛ

¯ÐÎËÀ ÌÈÍÛ

                      

                      

                      

­±°

 

£ËÞÒō ­ÅÐÀÑÒÂÎÐȍ ËÈÍÛ ÌÛÅÁÅËÊÈ                      

                     

 ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

¯¾ÉÚ¿ÑÊÆ˾ÊÆÏÀÝÅÙÀ¾ÜÐÒÃÎÊÃËоÐÆÀËÑܾÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÏÃÊÝÂÌÉÃÇ¢ÉÝÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÍÌËÝÐÆ݉¾ÉÚ¿ÑÊÆËٙÏÑ×Ãϋ ÐÀÑÜÐξÅÉÆÕËÙÃÊËÃËÆÝ<>­ÎÆÃÊÌÐÂÃÉÃËÆݾÉÚ¿ÑÊÆËÌÀ ÌÐÁÉÌ¿ÑÉÆËÌÀÂÆÏÐÆÉÉÆÎÌÀ¾ËËÌÇÀÌÂÌÇËÃÝÀÉÝÃÐÏÝÐÌÕËÙÊ ÐÈ ÆÅ ÊÑÈÆ ÏÃÊÝË ÀÌÂÌÇ ÆÅÀÉÃȾÃÐÏÝ ÂÌ ¿ÃÉÈÌÀ ÌÐËÌÏÝ×ÆÓÏÝÈÁÉÌ¿ÑÉÆ˾Ê­ÌÛÐÌÊѾ˾ÉÆÅËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ žȾËÕÆÀ¾ÐÚ ÍÎÆ ÆÅÌÛÉÃÈÐÎÆÕÃÏÈÆÓ ÐÌÕȾÓ ÁÉÌ¿ÑÉÆËÌÀ ÕÐÌ¿Ù ËÃÈÌÐÌÎÌà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ËÃÌϾÄÂÃËËÙÓ ÁÉÌ¿ÑÉÆËÌÀ ÌÖÆ¿ÌÕËÌËÃÌÐËÃÏÐÆÈÏÑÊʾÎËÙʾÉÚ¿ÑÊÆ˾Ê<> ÏÀÝÅÆ Ï ÐÃÊ ÕÐÌ ÍÌ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÃËËÌÊÑ ÏÌÂÃÎľËÆÜ ÏÑÊʾÎËÙÃ

ÁÉÌ¿ÑÉÆËÙ Æ ¾ÉÚ¿ÑÊÆËÙ ÍÎÃÂÏоÀÉÝÜÐ ÏÌ¿ÌÇ ÌÏËÌÀËÙà ž;ÏËÙÿÃÉÈÌÀÙÃÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÐÚ Ì¿×ÃÃÆÓÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÀÏÃÊÃ˾ÓÀÆÁËÙ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÌÅÀÌÉÆÉÆÍÎÌÀÃÏÐÆÈÌʋ ÍÉÃÈÏËÑÜÌÔÃËÈÑÏÌÎÐÌ̿ξÅÔÌÀÀÆÁËÙÍÌ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÊ ÍÌȾžÐÃÉÝÊÆÍÌÒξÈÔÆÌËËÌÊÑÏÌÏоÀÑÏÃÊÝË ÀÙÂÃÉÆÐÚ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÃÂÉÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÀÏÃÉÃÈÔÆÆ­ÎÌÂÑÈÐÙ ÍÌÉÑÕ¾ÃÊÙÃÆÅÏÃÊÝËÀÆÁËÙ ÏÉÃÂÑÃÐÏÕÆоÐÚÍÌÉÃÅËÙÊÆ ËÃÐÌÉÚÈÌÅÂÌÎÌÀÙÊÉÜÂÝÊ ËÌÆÎÃÈÌÊÃËÂÌÀ¾ÐÚÀȾÕÃϋ ÐÀÃÂÆÃÐÆÕÃÏÈÌÁÌÍÆоËÆÝ

©ÆÐÃξÐÑξ ŸÑ¾ËÌÀ¾ ©¾ÁÑÐÆ˾© ¨ÌÎËÃÇÕÑÈ ÆÂζÆÎÌÈÆÇÑËÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÙÇÈɾÏÏÆÒÆȾÐÌί» ÆÊÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÙÇÈɾÏÏÆÒÆȾÐÌί»  ÈÑÉÚÐÑÎËÙÓÀÆÂÌÀÎ̾1IBTFPMVT-© vÏ £ÎʾÈÌÀž¦ žÎ¾ÏÆÊÌÀÆÕ   ½ÎÌÖ«­ÆÂΪÃÐÌÂÙ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝξÏÐÃËÆÇ© vÏ ¨ÉÆÊÃËÈÌ ¡ŸÃÉÈÆÏÃÊÝË¿Ì¿ÌÀÙÓξÏÐÃËÆǨÆÖÆËÃÀ¶ÐÆËÆÔ¾ vÏ

±¢¨

»²²£¨°¦ «¬¯°º¯ª£¯£ ¹³¨¬ªŸ¦«ž´¦§¡£®Ÿ¦´¦¢¬ «ž¬¯«¬ £ ‹¢ 5)&&''&$5*7&/&440'5"/,‹.*9*/()&3#*$*%&4#"4&%0/‹% œž¤¹ÉÁƹ œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÈÇÀ¾ÅľÌÊËÉÇÂÊË»Ì Ó˪ÀÇÀÊÎÂÀ ¬ÎÑÊÂÀ  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMHBMJOBMBSJOB!NBJMSV (&-BSJOB 4UBUF6OJWFSTJUZ0G-BOE6TF1MBOOJOH ,B[BLPWB .PTDPX 3VTTJB UFM   FNBJMHBMJOBMBSJOB!NBJMSV  ÏоÐÚÃÍÎ̾˾ÉÆÅÆÎÌÀ¾Ë¾ÁÃοÆÔÆÂ˾ÝÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÏÊÃÏÃÀÙÓÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÇ˾ÌÏËÌÀà ‹¢ÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÒÆÅÆÈ̋ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÏÀÌÇÏÐÀÂÃÇÏÐÀÑÜ×ÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ ÛÈÌÐÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÈÎÆÐÃÎÆÃÀ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆÆÅÌ˾ÉÚËÙÓÑÏÉÌÀÆÇÎÃÁÆÌ˾ÍÎÆÊÃËÃËÆÝ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ ‹¢ ÏÊÃÏÃÀ¾ÝÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÝ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÛÈÌÐÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÝ ξËÄÆÎÌÀ¾ËÆÃÁÃοÆÔÆÂÌÀ "CTUSBDU5IJTBSUJDMFBOBMZTFTUIFFGGFDUJWFOFTTPGUBOL‹NJYJOHIFSCJDJEFT BDUJWFTVCTUBODFTTVDIBT‹%BOEPUIFS EFQFOEJOHPOUIF QIZTJD‹DIFNJDBMQSPQFSUJFTPGUIFBDUJWFTVCTUBODFT FDP‹UPYJDPMPHJDBMDSJUFSJBPGTBGFUZDPOEJUJPOTJOUIFSFHJPOBOE[POFPGBQQMJDBUJPO ,FZXPSET‹% UBOL‹NJYJOHIFSCJDJEFT FGGJDJFODZ FDPUPYJDPMPHZ SBOLJOHIFSCJDJEFT

žÎÆÉÌÈÏƾÉȾËȾοÌËÌÀÙà ÈÆÏÉÌÐÙ Æ ÆÓ ÍÎÌÆÅÀÌÂËÙà vÓÆÊÆÕÃÏÈÆÃÏÌÃÂÆËÃËÆÝ ÈÌÐÌÎÙÃÍÎÃÂÏоÀÉÝÜÐÏÌ¿ÌÇ ÍÃÎÀÌÃÍÌÈÌÉÃËÆÃÍÃÏÐÆÔÆÂÌÀ¾ÑÈÏÆËËÌÁÌÐÆ;­ÎÆÊÃË݋ ÃÊÙà À ȾÕÃÏÐÀà ÁÃοÆÔÆÂÌÀ ÍÎÃ;ξÐÙ ˾ ÌÏËÌÀà ‹¢ ÏÌÂÃÎľР ȾÈ ÍξÀÆÉÌ Ëà ÏÀÌ¿ÌÂËÑÜ ‹ÂÆÓÉÌÎÒË ËÌÈÏÆÑÈÏÑÏËÑÜ ÈÆÏÉÌÐÑ ¾ Ãà ξÏÐÀÌÎÆÊÙà À ÀÌÂà ÏÌÉÆ Ï ¾ÉÆÒ¾ÐÆÕÃÏÈÆÊÆ ¾ÊÆ˾ÊÆ ÂÆÊÃÐÆɾÊÆË ÂÆÛÐÆɾÊÆË ÛоËÌɾÊÆËÙÆÂÎ ¡ÃοÆÔÆÂÙ ÍÎÌÆÅÀÌÂËÙà ‹¢ ÌÐÉƋ Õ¾ÜÐÏÝÀÙÏÌÈÌǾÈÐÆÀËÌÏÐÚÜÍÌÌÐËÌÖÃËÆÜÈÂÀÑÂÌÉÚËÙÊ ÏÌÎËÝȾÊÀÍÌÏÃÀ¾ÓÅÃÎËÌÀÙÓÈÌÉÌÏÌÀÙÓ ÈÑÈÑÎÑÅÙ ÎÆϾ Á¾ÅÌËËÙÓÐξÀÆÂÎ ÍÌÏÉÃÂËÆà ÁÌÂÙ ÖÆÎÌÈÌ ÍÎÆÊÃËÝÜÐ ÏÉÌÄËÙÇ ‹ÛÐƋ ÉÁÃÈÏÆÉÌÀÙÇ ÛÒÆÎ <      > ÈÌÐÌÎÙÇ ÌÐÉÆÕ¾‹ ÃÐÏÝÀÙÏÌÈÌÇÏÃÉÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÜÍÌÌÐËÌÖÃËÆÜÈÅÃÎËÌÀÙÊ ÈÑÉÚÐÑξÊÆ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÜ ÍÎÌÐÆÀ ÅÉÌÏÐËÙÓ ÏÌÎËÝÈÌÀ ÀÚÜËÌÈ ÊÌÉÌÕ¾ÇÉÌÅËÙÇ ÌÏÌÐ ¿ÌÂÝÈÆÂÎ ­ÌÏÉÃÌ¿‹ ξ¿ÌÐÈÆÍÎÃ;ξоÊÆ˾ÌÏËÌÀà ‹¢ÆÃÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂËÙÓ ÍÌÀÐÌÎËÌÁÌÌÐξÏоËÆÝÏÌÎËÝÈÌÀËÃÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÂÌϾÊÌÇ Ñ¿ÌÎÈÆ­ÌÐÃËÔƾÉÏÆÏÐÃÊËÙÓÁÃοÆÔÆÂÌÀ˾ÌÏËÌÀà ‹¢ ÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏݿɾÁ̾ÎÝÐξËÏÍÌÎÐÑÁÃοÆÔƾÀÌ¿¾˾ÍξÀ‹ ÉÃËÆÝÍÌÏÌÏÑÂÆÏÐÌÇÏÆÏÐÃÊÃξÏÐÃËÆÝ ÐÃÆÍÌÈÏÆÉÃÊà Æ ÍÌ ÒÉÌÛÊà  ÙÏÌȾÝ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÏÉÌÄËÌÁÌ ÛÒÆξ ÀÐÌÊÕÆÏÉÃÆÍÎÌÐÆÀÈÌÎËÃÌÐÍÎÙÏÈÌÀÙÓÊËÌÁÌÉÃÐËÆÈÌÀ ÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÏÝ¿ÌÉÃÃËÆÅÈÆÊÆËÌÎʾÊÆξÏÓ̾ ‹¢ÈÆÏÉÌÐÙ vÀÏÎÃÂËÃÊÁÁ¾ÍÎÌÐÆÀÁÁ¾Ñ¾ÊÆËËÙÓÏÌÉÃÇ ­Ì ÀÆÂÌÀÌÇ ÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÍÌ ÌÐËÌÖÃËÆÜ È ‹¢ ÏÌÎËÙÃξÏÐÃËÆÝ ÀÏÐÎÃÕ¾Ü×ÆÃÏÝÀÍÌÏÃÀ¾ÓÅÃÎËÌÀÙÓÈ̋ ÉÌÏÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ξÏÍÎÃÂÃÉÝÜÐÏÝоÈ< > v ÀÙÏÌÈÌÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÙà ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ¿ÌÉÃà  vÈÎÃÏÐÌÔÀÃÐËÙà ÀÆÂÙ×ÆÎÆÔÙ ʾÎÚ¿ÃÉ¾Ý Éÿþξϋ ÈÆÂÆÏÐ¾Ý ¾Ê¿ÎÌÅÆÝÍÌÉÙËËÌÉÆÏÐË¾Ý Ⱦ˾ÐËÆÈ°ÃÌÒξÏо À¾ÏÆÉÃÈÏÆËÆÇ ÂÑÎËÆÖËÆÈÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÙÇ ʾÈϾÊÌÏÃÇȾ ϾÊÌÏÃÀÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆȾÆξÍϾÆÂÎÑÁÆà vÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÙà ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ¿ÌÉÃà ‹‹ÌÏÌÐÎ̋ ÅÌÀÙÇ ÌÏÌÐÄÃÉÐÙÇ ÀÚÜËÌÈÍÌÉÃÀÌÇ ÁÎÃÕÆÓ¾ооÎÏȾÝ ¶ÆÎÌÈÌà ÍÎÆÊÃËÃËÆà ‹¢ ÏоÉÌ ÍÎÆÕÆËÌÇ ξÅÀÆÐÆÝ ÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆ Ñ ÏÌÎËÝÈÌÀ È ÛÐÌÇ ÁÎÑÍÍà ÁÃοÆÔÆÂÌÀ ¯ÌÁɾÏËÌ ¾ËËÙÊ )3"$ < > ÂÉÝ ÁÃοÆÔÆÂÌÀ ÁÎÑÍÍÙ ‹¢ À Á žÎÃÁÆÏÐÎÆÎÌÀ¾ËÌ ¿ÆÌÐÆÍÌÀ ÎÃÅÆÏÐÃˋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÐËÙÓ ÏÌÎËÝÈÌÀ "NBSBOUIVT UVCFSDVMBUVT $BSEVVT OVUBOT $BSEVVTQZDOPDFQIBMVT $FOUBVSFBTPMTUJUJBMJT $IFOPQPEJVN BMCVN $JSTJVNBSWFOTF $PNNFMJOBEJGGVTBÆÂÎ ­ÌÛÐÌÊÑ ÂÉÝ˾ÂÃÄËÌÁÌÈÌËÐÎÌÉÝÑÎÌÀËÝÍÎÆÏÑÐÏÐÀÆÝξÅËÙÓÀÆÂÌÀ ÏÌÎËÝÈÌÀÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝÍÎÆÊÃËÝÐÚÏÊÃÏÃÀÙÃÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ ÁÃοÆÔÆÂÌÀ˾ÌÏËÌÀà ‹¢<> ÈÌÐÌÎÙÃ̿ɾ¾ÜÐÌÕË ÀÆÂËÙÊÆÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀ¾ÊÆ»ÐÌÏËÆÄÃËÆÃÎÆÏÈÌÀÀÌÅËÆÈË̋ ÀÃËÆÝÎÃÅÆÏÐÃËÐËÙÓÒÌÎÊÏÌÎËÌÇξÏÐÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÖÆÎÌÈÆÇ ÏÍÃÈÐÎ ÈÌËÐÎÌÉÝ ξÅËÙÓ ÀÆÂÌÀ ÏÌÎËÝÈÌÀ ÍÎÆ ÏÌÓξËÃËÆÆ ÀÙÏÌÈÌÇÁÃοÆÔÆÂËÌǾÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÏËÆÄÃËÆÃÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ ˾ÁÎÑÅÈÆ ˾ ÈÌÊÍÌËÃËÐÙ ¾ÁÎÌÛÈÌÏÆÏÐÃÊÙ À ÎÃÅÑÉÚоÐà ÑÊÃËÚÖÃËÆÝ ÂÌÅ ÈÌÊÍÌËÃËÐÌÀ À ÏÊÃÏÆ ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï ÌÂËÌÈÌÊÍÌËÃËÐËÌÇ ÍÎÃ;ξÐÆÀËÌÇ ÒÌÎÊÌÇ ȾÄÂÌÁÌ ÀÈÉÜÕÃËÆÃÀÏÆÏÐÃÊÑÓÆÊÆÕÃÏÈÌÇž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÂÌÍÌɋ ËÆÐÃÉÚËÙÓÀ¾ÎƾËÐÌÀÍÎÆÊÃËÃËÆÝÁÃοÆÔÆÂÌÀ ξÏÖÆÎÃËÆà ÏÎÌÈÌÀÍÎÆÊÃËÃËÆÝ ÅÌ˾ÉÚËÙÓÑÏÉÌÀÆÇÆÂÎ ´ÃÉÚ ˾ÖÃÁÌ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ v ¾Ë¾ÉÆÅ ÁÃοÆÔÆÂËÌÇ Ûҋ ÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÊÃÏÃÀÙÓÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÇ˾ÌÏËÌÀà ‹¢Àξŋ ËÙÓÅÌ˾ÉÚËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ÍÌÕÀÃËË̋ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆà ÏÎÌÈÆ ÍÎÆÊÃËÃËÆÝÆÂÎ ­Ì ˾ÖÆÊ <> Æ ÉÆÐÃξÐÑÎËÙÊ <    > ¾ËËÙÊ ӾξÈÐÃÎËÙà ÍÌȾžÐÃÉÆ ξÅËÙÓ ÂÃÇÏÐÀÑÜ×ÆÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ ÂÀ ÀÏÊÃÏÃÀÙÓÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÝÓ˾ÌÏËÌÀà ‹¢ÌÐÉÆÕ¾ÉÆÏÚ ÖÆÎÌÈÆÊÂƾ;ÅÌËÌÊ о¿É ³ÌÎÌÖÃÇ ξÏÐÀÌÎÆÊÌÏÐÚÜ À ÀÌÂà ÀÙÖà ÊÁÉ ÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝ ÈÉÌÍÆξÉÆ  ÒÉÌξÏÑÉ¾Ê ÂÆȾʿ¾ ÓÉÌ΋ ÏÑÉÚÒÑÎÌË ÊÃÐÏÑÉÚÒÑÎÌˋÊÃÐÆÉ ÐÎÆ¿ÃËÑÎÌˋÊÃÐÆÉ ÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌ ÌËÆ ¾ÈÐÆÀËÌ ÍÃÎÃÊÃ×¾ÜÐÏÝ Ï ÍÌÕÀÃËËÌÇ ÀɾÁÌÇ (64¿ÌÉÃà ÕÐÌÀ¾ÄËÌÀÅÌ˾ÉÚËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÓÏÝ ÂÃÒÆÔÆÐÌÊ ÀɾÁÆ ­Ì ÍÌȾžÐÃÉÜ ÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÆ ÏÌÁɾÏËÌÈɾÏÏÆÒÆȾÔÆÆ<> ˾ƿÌÉÃÃÌ;ÏËÙ ¿ÎÌÊÌÈÏÆËÆÉ ÈÉÌÍÆξÉÆ ÒÃËÌÈϾÍÎÌ͋͋ÛÐÆÉ ÂÆȾʿ¾ ÔÆËÆÂÌˋÛÐÆÉ ¾ÄËÌ ÕÐÌ¿ÙÌÏоÐÈÆÁÃοÆÔÆÂÌÀËÃ˾Ⱦ͋ ÉÆÀ¾ÉÆÏÚÀÍÌÕÀâÉÝÀÙÖÃÍÃÎÃÕÆÏÉÃËËÙÓÂÀÅ˾ÕÃËÆÝ° ÀÍÌÕÀÃÊÃËÃÃÏÑÐ žÆÏÈÉÜÕÃËÆÃÊ ÈÉÌÍÆξÉƾ ° ÍÌÕÀ¾ÏÑÐ ÍÎÆÊÃËÃËÆÃÈÌÐÌÎÌÁÌÌÁξËÆÕÃËÌÀÑÏÉ̋ ÀÆÝÓʾÉÌÁÑÊÑÏÆÎÌÀ¾ËËÙÓÆÌÍÃÏÕ¾ËÃËËÙÓÍÌÕÀ ÎÝÂÑÆÅы Õ¾ÃÊÙÓÂÀÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚËÙÃÅ˾ÕÃËÆÝÈÌÛÒÒÆÔÆÃËоMPH,PX ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜÐÍÌÂÀÆÄËÌÏÐÚ ‹¢ ÂÆȾʿ٠ÈÉÌÍÆξÉƾ 
99*

£°® ™w

ÓÉÌÎÏÑÉÚÒÑÎÌ˾ ÒÉÌξÏÑɾʾ ÊÃÐÏÑÉÚÒÑÎÌˋÊÃÐÆɾ ÐÎƾÏÑÉÚÒÑÎÌ˾ÍÌÍÆ×ÃÀÙÊÔÃÍÝʯÌÕÃоËÆÃÅ˾ÕÃËÆÇ MPH,PXÏÍÌȾžÐÃÉÃÊ°ÀÀÌÂà ÀÙÖÃÏÑÐ ÂÉÝÂÆȾʿ٠ ÈÉÌÍÆξÉƾ ÊÃÐÏÑÉÚÒÑÎÌˋÊÃÐÆɾÆÐÎƾÏÑÉÚÒÑÎÌ˾Ó¾‹ ξÈÐÃÎÆÅÑÃÐÀÙÏÌÈÆÇÑÎÌÀÃËÚÌ;ÏËÌÏÐÆÊÆÁξÔÆƾËËÙÓ ÁÃοÆÔÆÂÌÀ ­ÌÛÐÌÊÑ À¾ÄËÙ ÌÁξËÆÕÃËÆÝ È ÍÎÆÊÃËÃËÆÜ ÛÐÆÓÁÃοÆÔÆÂÌÀÀ¿ÉÆÅÆÀÌÂÌÃÊÌÀÆÀÑÏÉÌÀÆÝÓÀÙÏÌÈÌÁÌ žÉÃÁ¾ËÆÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌ ´ÈÇÈÊ΍ÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ÄÅÉÑÒÂÓÞÙÈÕÂÅÙÅÑÒÂ

¤ÅÉÑÒÂÓÞÙÅÅ ÂÅÙÅÑÒÂÎ ´ÅÍÎÊÑÀÏÐÎύύ ÝÒÈË µËÎÐÑÓËÜÔÓÐÎÍ ¬ÅÒÑÓËÜÔÓÐÎ͍ ÌÅÒÈË ²ÐÈÀÑÓËÜÔÓÐÎÍ ´ËÎÐÀÑÓËÀÌ ²ÐÈÁÅÍÓÐÎ͍ÌÅÒÈË ¡ÐÎÌÎÊÑÈÍÈË ªÀÐÔÅÍÒÐÀÇÎ͍ÝÒÈË ¶ÈÍÈÄÎ͍ÝÒÈË ¤ ¤ÈÊÀÌÁÀ ªËÎÏÈÐÀËÈÄ

4X «¤ ² ªÎÑ ÌËà MPH,PX ² (64 ÌÃË ÌÃÊà ÏÎ×ÂÀ ÂÎÄÀ ÑÓÒ ÑÓÒ  w     w w  w w

v   v  

    

v   v         v    v   v   v  

    

w w w  w w w w w ÍÄ w ÍÄ w w w w w ÍÄ

ÍÄwÄÀÍÍÛÅÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÒ ¢ÉÝÏξÀËÃËÆÝÏÊÃÏÃÀÙÓÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÇÁÃοÆÔÆÂÌÀ 3TN Æ ÌÂËÌÈÌÊÍÌËÃËÐËÙÓÍÎÃ;ξÐÌÀ 3P ξÏÏÕÆоÉÆÎÃÇÐÆËÁ 3TN &TN/TN•%P • 3P &P/P•%P • ÁÂà &TN &P v ÐÃÓËÆÕÃÏȾÝ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÏÊÃÏÃÀÌÇ ÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ Æ ÌÂËÌÈÌÊÍÌËÃËÐËÌÁÌ ÍÎÃ;ξо ÏÌÌЋ ÀÃÐÏÐÀÃËËÌ  /TN /P v ËÌÎʾ ξÏÓ̾ ÏÊÃÏÃÀÌÇ ÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ Æ ÌÂËÌÈÌÊÍÌËÃËÐËÌÁÌ ÍÎÃ;ξо ÏÌÌЋ ÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ÈÁ É Á¾ %P v ÏÌÂÃÎľËÆà ÂÀ À ˾ÖÃÊ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÆ ‹¢ ÀÍÎÃ;ξÐà ÁÈÁ É vÈÌÛҋ ÒÆÔÆÃËÐ ÍÃÎÃÏÕÃо ¢ÉÝ ÌÔÃËÈÆ ‰ÑÕ¾ÏÐÆݙ DPOUSJCVUJPO v 3¯  ȾÄÂÌÁÌ ÂÀ À ÏÊÃÏÃÀÌÇ ÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ ¿ÙÉÆ ÍÎÌÀÃÂÃËÙ ξÏÕÃÐÙ ÍÌ ÍÎÃÂɾÁ¾ÃÊÌÇ ˾ÊÆ ÒÌÎÊÑÉà 3$ u3P3TN • ­Ì ÍÌȾžÐÃÉÜ ‰ÑÕ¾ÏÐÆݙ À ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÏÊÃÏÃÀÌÇ ÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ ÆÅÑÕ¾ÃÊÙà ÂÀ ¿ÙÉÆ ÏÁÎÑÍÍÆÎÌÀ¾ËÙ ÏÉÃÂы Ü×ÆÊ ̿ξÅÌÊ ÂÌ v ÈÉÌÍÆξÉÆ  ¿ÎÌÊÌÈÏÆËÆÉ ‹vÂÆȾʿ¾ ÓÉÌÎÏÑÉÚÒÑÎÌË ÊÃÐÏÑÉÚÒÑÎÌˋÊË ÐÆÉ ÔÆËÆÂÌˋÛÐÆÉ ÐÎÆ¿ÃËÑÎÌˋÊÃÐÆÉÀÙÖÃvÒÉ̋ ξÏÑÉ¾Ê ÒÃËÌÈϾÍÎÌ͋͋ÛÐÆÉ ­ÌӾξÈÐÃÎÑÂÃÇÏÐÀÆÝ˾ξÏÐÃËÆÝÂÀÂÃÉÝÐÏÝ˾ÏÆϋ ÐÃÊËÙÃ Ï ÐÆÍÆÕËÙÊ ÎÌÏÐÎÃÁÑÉÆÎÑÜ×ÆÊ ÂÃÇÏÐÀÆÃÊ ÏÆˋ ÐÃÐÆÕÃÏÈÆà ¾ÑÈÏÆËÙ ÂÃÇÏÐÀÑÜ×Æà ȾÈ ÆËÂÌÉÆÉÑÈÏÑÏ˾Ý ÈÆÏÉÌо ÀÙÅÙÀ¾Ü×ÆÃ˾ÎÑÖÃËÆÃÎÌÏоÆÂÃÉÃËÆÝÈÉÃÐÌÈ ξÅξÏоËÆÃÐȾËÃÇ ÂÃÒÌÎʾÔÆÜÏÐÿÉÃÇÆÉÆÏÐÚÃÀ Ì¿‹ ξÅÌÀ¾ËÆÃÀÌÅÂÑÖËÙÓÈÌÎËÃÇ ÏÆÏÐÃÊËÙÿÃÅÐÆÍÆÕËÌÁÌ ÎÌÏÐÎÃÁÑÉÆÎÑÜ×ÃÁÌ ÂÃÇÏÐÀÆÝ ÆËÁÆ¿ÆÐÌÎÙ ¾ÔÃÐÆɋÈ̋ ÛËÅÆÊȾοÌÈÏÆɾÅÙ ÆËÁÆ¿ÆÐÌÎÙ ¾ÔÃÐÌɾÈоÐÏÆËоÅÙ ÈÌËоÈÐËÙà ÆËÁÆ¿ÆÐÌÎÙ ÒÌÐÌÏÆÏÐÃÊÙ ** ÍÎÌÔÃÏϾ ÒÌÐ̋ ÏÆËÐÞ ÆËÁÆ¿ÆÐÌÎÙ ÍÎÌÐÌÍÌÎÒÆÎÆËÌÁÃËËÌÇ ÌÈÏƾÅÙ ÀÃÂÑ×ÆÃÈξÅÎÑÖÃËÆÜÊÃʿξËξÏÐÆÐÃÉÚËÙÓÈÉÃÐÌÈÆ ˾ÎÑÖÃËÆÜ¿ÆÌÏÆËÐÞÓÉÌÎÌÒÆÉɾ žË¾ÉÆÅÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÊÃÏÃÀÙÓÁÃοÆÔÆÂÌÀ˾ÌÏËÌÀà ‹¢ÍÌÎÃÅÑÉÚооÊÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓÍÌÉÃÀÙÓÆÏÍÙоËÆÇ ÍÎ̋ ÀÌÂÆÊÙÓÀξÅËÙÓÎÃÁÆÌ˾Ó®²<   > ÍÌȾžÉ ÀÙÏÌÈÑÜ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌ ÊÃÐ̾ ÈÌËÐÎÌÉÝ žÏÌÎÃËËÌÏÐÆÍÌÏÃÀÌÀÍÖÃËÆÔÙ ÎÆÏ ¯ÑÊʾÎ˾ÝÐÃÓËƋ ÕÃÏȾÝÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ °» ÏÊÃÏÃÀÙÓÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÇÆÅÑÕ¾‹½ÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÃÅÐÁÈÖÈÄÎÂÂÏÎÑÅÂÀÕÏØÅÍÈÖÛßÐÎÂÎÉ ÐÀÑ×ÅÒÛÏÐÎÂÅÄÅÍÛÑÓ×ÅÒÎÌÖÅÍÛÍÀ§ÅÐÍÎ ®Í«ÀÉÍ63-IUUQXXX[PMSVHSBJOQSJDFT w ¤ ½ËÀÍÒ w ¤ ÄÈÊÀÌÁÀ ¤ÈÀËÅÍÑÓÏÅÐ w ¤ ÊËÎÏÈÐÀËÈÄ «ÎÍÒÐÈÌ w ¤ ÕËÎÐÑÓËÜÔÓÐÎÍ ¬ÅÒÈÑ w ¤ ÔËÎÐÀÑÓËÀÌ ¯ÐÈÌÀ w ¤ ÌÅÒÑÓËÜÔÓÐÎ͍ÌÅÒÈË ®ÊÒÈÌÅÒ w ¤ ÒÐÈÀÑÓËÜÔÓÐÎÍ ²ÐÅÇÎЬ w ¤ ÁÐÎÌÎÊÑÈÍÈË ¡ÞÊÒÐÈˤ w ¤

ÊÀÐÔÅÍÒÐÀÇÎ͍ÝÒÈË ÂÐÎÐÅÊÑ w ¤ ÔÅÍÎÊÑÀÏÐÎύ ύÝÒÈË ÀÍÒÈÄÎÒ ½ËÀÍÒ ¯ÓÌÀÑÓÏÅÐ w ¤ ÖÈÍÈÄÎ͍ ÝÒÈË «ÎÒÓѤ w ¤ ÒÐÈÁÅÍÓÐÎ͍ÌÅÒÈË ½ËÀÍÒ £ÐÀÍÒÑÒÀÐ 

ÃÊÙÓÂÀξÀËÝɾÏÚv ÍÎÌÐÆÀÈÌÎËÃÌÐÍÎÙÏÈÌÀÙÓ ÀÆÂÌÀ v v ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ Ÿ» vv ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏȾÝÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ »» vv ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï ÌÂËÌÈÌÊÍÌËÃËÐËÙÊ ÍÎÃ;ξÐÌÊ ˾ Ìϋ ËÌÀà ‹¢°»vv Ÿ»vv »»vv ¬¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÉÆ ÀÙÏÌÈÑÜ ÁÃοÆÔÆÂËÑÜ ž×ÆÐÑ ÍÌÏÃÀÌÀ ÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÀξÅËÙÓÅÌ˾ÉÚËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÏÊÃÏÃÀÙà ÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ ‹¢ ÂÆȾʿ¾ ‹¢ ÈÉÌÍÆξÉÆ  ‹¢

ÒÃËÌÈϾÍÎÌ͋͋ÛÐÆÉ ¾ËÐÆÂÌÐ žÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÑÏÉÌÀÆÇÎÃÁÆÌ˾ÍÎÆÊÃËÃËÆÝÆÏÐÎÑȋ ÐÑÎÙÏÌÎËÌÁÌÔÃËÌž ÎÃÅÑÉÚоÐÏÌÕÃоËÆݾ¿ÆÌÐÆÕÃÏÈÆÓ ¿ÆÌÐÆÕÃÏÈÆÓ Æ ¾ËÐÎÌÍÌÁÃËËÙÓ Ò¾ÈÐÌÎÌÀ ÁÃοÆÔÆÂËÙÇ ÛÒÒÃÈÐȾÄÂÌÁÌÂÀ¿ÙÉÌÐÉÆÕÃË«¾ÍÎÆÊÃÎ ÂÉÝ ‹¢ ÀÃÉÆÕÆ˾‰ÑÕ¾ÏÐÆݙÈÌÉÿ¾É¾ÏÚÌÐÂÌ ¯ÌÁɾÏËÌÍÎÃÂÉÌÄÃËËÌÇÀÙÖÃÈɾÏÏÆÒÆȾÔÆÆ ÏÁÎÑÍÍƋ ÎÌÀ¾ÉƉÑÕ¾ÏÐÆÙ ‹¢ÀÏÊÃÏÃÀÙÓÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÝÓÀžÀÆÏƋ ÊÌÏÐÆÌÐÅÌ˾ÉÚËÙÓÑÏÉÌÀÆÇÊÃËÃÃv«ÌÀÌÏÆ¿ÆÎÏÈ¾Ý ªÌÏÈÌÀÏÈ¾Ý ¬ÊÏÈ¾Ý ¨ÑÎÁ¾ËÏÈ¾Ý ŸÃÉÁÌÎÌÂÏȾÝ Ì¿É žÉоÇÏÈÆÇƯоÀÎÌÍÌÉÚÏÈÆÇÈξÝvv®ÝžËÏÈ¾Ý žÏÐξӾËÏÈ¾Ý ¯¾Ê¾ÎÏÈ¾Ý  ÌÉÁÌÁξÂÏȾÝÌ¿É ¨¾ÉÊÙÈÆÝ ­ÎÆÊÌÎÏÈÆÇÈÎ¾Ç ª¾ÎÆÇ»ÉÀÙÖÃv¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÆÇ ÈξÇ   ξÅËÙÓ ÅÌ˾ÉÚËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ Ò¾ÈÐÌξÊÆ ÌÍÎÃÂË ÉÝÜ×ÆÊÆ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ‹¢ À ÆÅÑÕ¾ÃÊÙÓ ÏÊÃÏÃÀÙÓ ÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÝÓ ¿ÙÉÆ ÐÃÊÍÃξÐÑξ À ÆËÐÃÎÀ¾Éà ÌÐ ÂÌ

Ž¯ξÅÉÌÄÃËÆà ‹¢ÑÂÉÆËÝÉÌÏÚ˾ÍÌÏξÀËÃËÆÜ ÏÆËÐÃÎÀ¾ÉÌÊÌÐ ÂÌ Ž¯ ÆÀɾÄËÌÏÐÚ ÀžÏÑÖÉÆÀÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ‹¢ÊÃÂÉÃËËÌξÅÎÑÖ¾ÃÐÏÝÆ¿ÙÏÐÎÌÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐ ÊÃÏоÂÃÇÏÐÀÆÝÀξÏÐÃËÆà ¦Ð¾È ÖÆÎÌÈÆÇ˾¿ÌÎÏÊÃÏÃÀÙÓÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÇÍÎÃ;ξ‹ ÐÌÀ ˾ ÌÏËÌÀà ‹¢ ÍÌÅÀÌÉÝÃÐ ξÅξ¿ÌоÐÚ ÏÆÏÐÃÊÑ ÈÌÐÌξÝÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÈÌËÐÎÌÉÆÎÑÃÐÍÌÉÝÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉڋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÐÑÎÌÐÀÎÃÂÌËÌÏËÙÓÏÌÎËÝÈÌÀ²ÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÃÆÌÍÐÆÊƋ žÔÆÝ ¾ÏÏÌÎÐÆÊÃËо ÁÃοÆÔÆÂÌÀ ÂÌÉÄ˾ ÌÏËÌÀÙÀ¾ÐÚÏÝ ˾ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÃ;ξÐÌÀ Ï ÑÕÃÐÌÊ ÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ

ÒÆÅÆÈ̋ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÏÀÌÇÏÐÀÂÀ ÛÈÌÐÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÈÎÆÐÃÎÆÃÀ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ Æ ÅÌ˾ÉÚËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÇ ÎÃÁÆÌ˾ ÍÎÆÊÃËÃËÆÝ

©ÆÐÃξÐÑξ ¡¬¯°‹ ¯¯Ÿ° ÎÃÂËÙÃÀÃ×ÃÏÐÀ¾¨É¾ÏÏÆÒÆȾÔÆÝÆÌ¿×ÆÃÐÎÿÌÀ¾ËÆÝ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ©¾ÎÆ˾¡£ªÃÐÌÂÌÉÌÁÆÝÛÈÌÉÌÁ̋ÐÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÊÌËÆÐÌÎÆËÁ¾ÁÃοÆÔÆÂÌÀÀ¾ÁÎÌÛÈÌÏÆÏÐÃÊâÆÏÏ‹ξ¿ÆÌÉ˾ÑȪ vÏ «¾ÑÕËÌÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËËÙÃÏÆÏÐÃÊÙÍÎÆÊÃËÃËÆÝÁÃοÆÔÆÂÌÀÂÉÝ¿ÌÎÚ¿ÙÏÏÌÎËÝȾÊÆÀÍξÈÐÆÈÃξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀ¾¯¿ʾÐÃÎƾÉÌÀÍÌ ÎÃÂÕÉ‹ÈÌÎμ½¯ÍÆÎÆÂÌËÌÀ¾ ¾È¾Â ž¥¾Ó¾ÎÃËÈÌÆÂΡÌÉÆÔÙËÌ®ž¯³«v «¦¦ÒÆÐÌ;ÐÌÉÌÁÆÆ vÏ «¾ÑÕËÌ Ì¿ÌÏËÌÀ¾ËËÙà ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌ ÊÃÐ̾ ¿ÌÎÚ¿Ù Ï ÏÌÎËÝȾÊÆ À ξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀà ξÅÉÆÕËÙÓ ÎÃÁÆÌËÌÀ ®ÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ²ÃÂÃξÔÆƯ¿ÐÎÍÌÂÎÃÂÕÉ‹ÈÌÎμ½¯ÍÆÎÆÂÌËÌÀ¾ ¾È¾Â ž¥¾Ó¾ÎÃËÈÌÆÂΡÌÉÆÔÙËÌ®ž¯³«v «¦¦ÒÆÐÌ;ÐÌÉÌÁÆÆ vÏ «ÃÊÕÃËÈÌ   ²ÆÉÆÍÍÌÀž¯ ¥¾ÊÝÐÆËžž ¥¾ÎÁ¾ÎÝËžª¯ÆÏÐÃʾÍÎÆÊÃËÃËÆÝÁÃοÆÔÆÂÌÀÀÎÃÏÑÎÏÌÏ¿ÃÎÃÁ¾Ü×ÆÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÓ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑΞÁÎÌ99* v—vv¯v ¬ÏоËÆËž¦ ÉÆÝËÆÃÁÃοÆÔÆÂÌÀ˾ÑÎÌÀÃËÚžÏÌÎÃËËÌÏÐÆÍÌÏÃÀÌÀÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙÈÌÎËÃÌÐÍÎÙÏÈÌÀÙÊÆÀƾÊÆÀ«ÌÀÌÏÆ¿ÆÎÏÈÌÇ ̿ɾÏÐÆžÁÎÌ99* v—vv¯v ®ÃËÂÌÀ«ž ¨ÌÉʾÈÌÀ¼  ŸÃÇÐÃÉÚ£žÆÂέÌÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÁÃοÆÔÆÂÌÀÀÉÆÝËÆÃÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ˾ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÁÃοÆÔÆÂÌÀ ÀÍÌÏÃÀ¾ÓÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙÜÄËÌÇÉÃÏÌÏÐÃÍƬÊÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆ ÃÏÐËÆÈ«¡ž± v— v¯v ¶¾ÖÈÌÀ¬¡ ŸÃÉÌÑÏÌÀ«  ¨ÌËÏоËÐÆËÌÀ¡ª»ÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÍÎÆÊÃËÃËÆÝÁÃοÆÔÆÂÌÀ˾ÍÌÏÃÀ¾ÓÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙžÁÎÌ99* v—vv¯ *OUFSOBUJPOBMTVSWFZPGIFSCJDJEFSFTJTUBOUXFFETvXXXXFFETDJFODFDPN 3FTJTUBODF.BOBHFNFOU4USBUFHJFT )FSCJDJEF3FTJTUBODF"DUJPO$PNNJUUFF )3"$ vXXXISBDHMPCBMDPN 8FFE.BOBHFNFOU)BOECPPL/JOUI&EJUJPO &EJUFECZ%S3PCFSU&-/BZMPS8JMFZ‹#MBDLXFMMQ

±¢¨

Ÿ¦¬©¬¡¦µ£¯¨¦£ª£°¬¢¹¥ž·¦°¹®ž¯°£«¦§¬°«ž¯£¨¬ª¹³‹ ®£¢¦°£©£§ #*0-0(*$"-.&5)0%40'1-"/51305&$5*0/'30.*/4&$51&454 ¥¨ªÇÃÇÄØÆÊÃ¹Ø ¡ÆÊËÁËÌ˺ÁÇÎÁÅÁÁÁ¼¾Æ¾ËÁÃÁ¬¦¯©™¦ ÏЮÊÒßÁÐß ³ÔÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMTPLPMZBOTLBZBN!ZBOEFYSV .14PLPMZBOTLBZB *OTUJUVUFPG#JPDIFNJTUSZBOE(FOFUJDT6ª43"4 0DUPCFSQS 6GB 3VTTJB UFM   FNBJMTPLPMZBOTLBZBN!ZBOEFYSV  ÏоÐÚÃξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÜÐÏÝ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÊÃÐÌÂÙž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÌÐ˾ÏÃÈÌÊÙÓ ÍÌÊÌÁ¾Ü×ÆÃÍÎÃÌÂÌÉÃÐÚÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÚÀÎË ÂÆÐÃÉÃÇÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑΫ¾Æ¿ÌÉÃÃÍÎÃÂÍÌÕÐÆÐÃÉÚËÙÊÝÀÉÝÃÐÏÝÍÎÆÊÃËÃËÆÃÍÎÃ;ξÐÌÀ˾ÌÏËÌÀÿ¾ÈÐÃÎÆÆ#BDJMMVT UIVSJOHJFOTJTȾÈÍÌÌÐÂÃÉÚËÌÏÐÆ оÈÆÀÏÓÃʾÓÆËÐÃÁÎÆÎÌÀ¾ËËÌÇ¿ÌÎÚ¿ÙÏÀÎÃÂÆÐÃÉÝÊÆ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ž×ÆоξÏÐÃËÆÇ ˾ÏÃÈÌÊÙËÀÎÃÂÆÐÃÉÆ ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇÊÃÐÌ 5IFCJPMPHJDBMNFUIPETPGQMBOUQSPUFDUJPOBHBJOTUJOTFDUTUIBUIFMQUPPWFSDPNFUIFSFTJTUBODFPGDSPQQFTUTBSFEFBMJOUIFBSUJDMF5IF VTFPGESVHTPOUIFCBTJTPGUIFCBDUFSJB#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJTJTUIFNPTUQSFGFSBCMFCPUITFQBSBUFMZBOEJOUIFTDIFNFTPGJOUFHSBUFEQFTU NBOBHFNFOU ,FZXPSETQSPUFDUJPOPGQMBOUT JOTFDUQFTUT CJPMPHJDBMNFUIPE

¢ÉÝž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÀÏÃÉÚÏÈÌÊÆÉÃÏËÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÓÌÐ ˾ÏÃÈÌÊÙӋÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÀÐÃÕÃËÆÃËÃÏÈÌÉÚÈÆÓÂÃÏÝÐÆÉÃÐÆÇÆϋ ÍÌÉÚÅÑÜÐÕ¾×ÃÀÏÃÁÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÃÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÙ»ÐÌÍÎÆÀÃÉÌ ÈÎÝÂÑÍÎÌ¿ÉÃÊ оÈÆÓȾÈξÅÀÆÐÆÃÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆ ÍÌÀÙÖË ËÆÃ˾ÈɾÂËÙÓξÏÓÌÂÌÀ ÑËÆÕÐÌÄÃËÆÃ;ξÅÆÐÌÀ ÓÆ×ËÆÈÌÀ Æ ÂÎÑÁÆÓ ÍÌÉÃÅËÙÓ ˾ÏÃÈÌÊÙÓ ˾ÈÌÍÉÃËÆà ÍÃÏÐÆÔÆÂÌÀ À ξÏÐÆÐÃÉÚËÙÓÍÎÌÂÑÈоÓÆÌÈÎÑľÜ×ÃÇÏÎÃÂà ȾÕÃÏÐÀà ¾ÉÚÐÃÎ˾ÐÆÀÙÓÆÊÆÕÃÏÈÌÊÑÊÃÐÌÂÑ¿ÌÎÚ¿ÙÏÀÎÃÂËÙÊÆÕÉË ËÆÏÐÌËÌÁÆÊÆÍÎÃÂÉÌÄÃËÙËÃÈÌÐÌÎÙÃÊÃÐÌÂÙ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ ž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÍÎÆÊÃËÃËÆÃÓÆ×ËÙÓ˾ÏÃÈÌÊÙÓÆÈÉÃ×ÃÇ Àž×Æ×ÃËËÌÊÁÎÑËÐà ÐÎÆÓÌÁξÊÊÙ ˾ÏÃÈÌÊÌÝÂËÙÓÍÐÆÔ ÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀξÏÐÆÐÃÉÚËÌÁÌÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÀÆÎÑÏËÙÓ ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÙÓÆÁÎÆ¿ËÙÓÍÎÃ;ξÐÌÀ ¶ÆÎÌÈÌà ÀËÃÂÎÃËÆà ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÊÃÐ̾ ž×ÆÐÙ ξÏÐÃËÆÇ À ÍξÈÐÆÈÑ ÏÂÃÎÄÆÀ¾ÃÐÏÝ ÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÊ ÏÍÃÔƋ ¾ÉÆÏÐÌÀ ÀÙÏÌÈÌÇ ÈÀ¾ÉÆÒÆȾÔÆÆ Æ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚÜ Ð×¾‹ ÐÃÉÚËÌÁÌÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇ°ÃÓËÆÕÃÏÈÆÏÉÌÄËÌÀ ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÍÎÃÌÂÌÉÃÐÚÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÚÏÍÌÊÌ×ÚÜ ¾ÈÐÆÀËÌÁÌ ¿ÆÌÊÃÐ̾ ÐÈ ÐÎÑÂËÌ ˾ɾÂÆÐÚ ÍÎÌÊÙÖÉÃˋ ËÌà ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÛËÐÌÊÌÒ¾ÁÌÀ ˾ÍÎÆÊÃÎ ÅɾÐÌÁɾÅÈÆ Ì¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ Á¾¿Î̿ξÈÌ˾ ¦ÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÐÎÆÓÌÁ‹ ξÊÊÙ ÉÆÊÆÐÆÎÑÃÐÏÝ ÛÈÏÐÎÃʾÉÚËÙÊÆ ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÊÆ Ò¾ÈÐÌξÊÆ ÀÉÆÝÜ×ÆÊÆ˾ÃÃξÅÀÆÐÆÃÆÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ÃÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ˾ÍÎÆÊÃÎ ÀÓÉÌÍÈÌÏÃÜ×ÆÓÎÃÁÆÌË¾Ó ®Ý ÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀ À ÎÃÈÌÊÃËÂÌÀ¾ËËÙÓ ÂÉÝ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÂÌžÓÑÁËÃоÜÐÎÌÏÐÛËÐÌÊÌ;ÐÌÁÃËËÌÁÌÁÎÆ¿¾#FBVWFSJB CBTTJBOB<>¨ÎÌÊÃÐÌÁÌ ÏÑ×ÃÏÐÀÑÜ×ÆÃÍÎÆÃÊÙ˾ÍξÀ‹ ÉÃËÙ˾ÍÎÃÌÂÌÉÃËÆÃÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆÀÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓÌÂËÌÁÌ ȾÈÌÁ̋ÉÆ¿ÌÀÎÃÂÆÐÃÉÝ ÀÐÌÀÎÃÊÝȾÈ˾ÍξÈÐÆÈÃÕ¾ÏÐÌ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÍÎÃÌÂÌÉÃÐÚ ÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÚ À ÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ ËÃÏÈÌÉÚÈÆÓ ÀÆÂÌÀ ÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇ ÌÂËÌÀÎÃÊÃËËÌ »ÒÒÃÈÐ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÊÃÐÌÂÌÀÀÆÂÃËËÃÏξÅÑ ¾ÕÃÎÃÅËÃÏÈÌÉÚÈÌ ÂËÃÇÍÌÏÉÃÍÎÆÊÃËÃËÆÝ °ÃÊËÃÊÃËÃÃ;ξÉÉÃÉÚËÌÏξÅξ¿ÌÐÈÌÇËÌÀÙÓÓÆÊÆÕÃϋ ÈÆÓÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀÍÎÌÀÌÂÝÐÏÝÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÌÍÌÀÙÖÃËÆÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ ÓÆ×ËÙÓ Æ ;ξÅÆÐÆÕÃÏÈÆÓ ÕÉÃËÆÏÐÌËÌÁÆÓ È ÍÃÏÐÆÔƾÊ ¬ÐÏÃÉÃÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾Ë˾Ý ˾ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ È ÎÝÂÑÍÎÃ;ξÐÌÀÉÆËÆÝÈÉÃ×¾‹ÒÆÐÌÏÃÇƾ.FUBTFJVMVTPD‹ DJEFOUBMJTÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝÂÉÝʾÏÏÌÀÙÓÀÙÍÑÏÈÌÀÀ¿ÌÎÚ¿ÃÏ ÀÎÃÂÆÐÃÉÝÊÆÝ¿ÉÌËÆÆÊÆ˾ÉÝÀ¨¾ÉÆÒÌÎËÆÆ ¯¶ž <> ɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÌÐËÌÏÆÐÃÉÚ˾Ý ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ À ÍÃÎÆÌ ̿ξÅÌÀ¾ËÆÝ ÈÌÈÌËÌÀ Æ ÂÌ ÀÙÉÃо ÆʾÁÌ ÍÎÌÝÀƋ ɾÏÚÑ;ξÅÆоȾÍÑÏÐËÌÇ¿ÃÉÝËÈÆ"QBOUFMFTHMPNFSBUVTÆ ÛËÐÌÊÌÒ¾Á¾ȾÍÑÏÐËÌÇÊÌÉÆ%JBEFHNBGFOFTUSBMJT Ì¿¾ÆÅ ÌÐÎݾ)ZNFOPQUFSB ÈÍÆÎÃÐÎÌƾÊÆÒÌÏÒÌÎÌÎÁ¾ËÆÕÃϋ ÈÆÊÏÌÃÂÆËÃËÆÝÊ ²¬¯ ËÌÆÓÁÆ¿ÃÉÚÏÌÏоÀÉÝɾÍÎÆ ̿ξ¿ÌÐÈÃ;ξÅÆÐÌÀ˾ÏоÂÆÆÉÆÕÆËÈÆ<> ¦ÅÊËÌÁÆÓ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÏÎÃÂÏÐÀ¿ÌÎÚ¿ÙÓÌÎÌÖÌžÎË ÈÌÊÃËÂÌÀ¾ÉÆÏÿÝÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÍÎÃ;ξÐÙ¬ËÆËà ÌȾÅÙÀ¾ÜОÊÃÐËÌÁÌÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚËÌÁÌÂÃÇÏÐÀÆÝ˾ÍÌÉÃÅËÑÜ ÛËÐÌÊÌÒ¾ÑËÑÆÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÑËÆÕÐÌľÜÐÉÆÕÆËÌÈÊɾÂÖÆÓ ÀÌÅξÏÐÌÀ ÕÃÖÑÃÈÎÙÉÙÓ ÄÃÏÐÈÌÈÎÙÉÙÓ ÂÀÑÈÎÙÉÙÓ ;ÑÐÆËËÌÁÌ ÈÉÃ×¾ ­ÎÃ;ξÐÙ ʾÉÌÌ;ÏËÙ Ëà ÐÌÉÚÈÌ ÂÉÝ ÌÈÎÑľÜ×ÃÇÏÎÃÂÙ ËÌÆÂÉÝÕÃÉÌÀÃȾ ÍÌÛÐÌÊÑÆÓÊÌÄËÌ ÍÎÆÊÃËÝÐÚžvÂËÂÌÑ¿ÌÎÈÆÑÎÌľÝ¬ÏËÌÀ˾ÝʾÏϾ ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÃ;ξÐÌÀÏÌž˾˾ÌÏËÌÀÃÁξÊÍ̋ ÉÌÄÆÐÃÉÚËÌÇÏÍÌÎÌ̿ξÅÑÜ×ÃÇ¿¾ÈÐÃÎÆÆ#BDJMMVTUIVSJOHJ‹ FOTJT ɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ¿ÙÉÏÌžËÎÝÂÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ ÉÆËÆÇÑÊËÌÁÆÓÀÆÂÌÀ˾ÏÃÈÌÊÙÓÜÄËÌǾʿ¾ÎËÌÇÌÁËÃÀÈÆ 1MPEJB JOUFSQVODUFMMB <> ÏÌÀÈÆ «FMJPUJT WJSFTDFOT <> ÈÌÉÌξÂÏÈÌÁÌÄÑȾ -FQUJOPUBSTBEFDFNMJOFBUB <> ÐÌÄà ÀÎÃÊÝ ËÃÏÊÌÐÎÝ˾ÊËÌÁÌÉÃÐËÃÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÍÎÃ;ξÐÌÀ
99*

£°® ™w

# UIVSJOHJFOTJT À ÍÌÉÃÀÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÂÌÀÌÉÚËÌ ÂÉÆÐÃÉÚËÌà ÀÎÃÊÝ È ËÆÊ Ëà ¿ÙÉÌ ̿˾ÎÑÄÃËÌ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ ³³ À ÐÌÉÚÈÌÑÌÂËÌÁÌÀƾ ȾÍÑÏÐËÌÇÊÌÉÆ 1MVUFMMBYZMPTUFMMB ξÅÀÆɾÏÚÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÀÍÃÎÀÙÃÀ¡¾À¾ÇÝÓ<>ÆÍÌÅÂËÃÃ˾ ²ÆÉÆÍÍÆË¾Ó À̲ÉÌÎÆÂà ¯¶ž ½ÍÌËÆÆ ª¾É¾ÇÅÆÆ °¾Æɾˋ ÂÃ<> ˾վÉó³*À¿ÙɾžÒÆÈÏÆÎÌÀ¾Ë¾ÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÚ ÑÏÌÀÈÆËÆ 5SJDIPQMVTJBOJ <>°ÃÊËÃÊÃËÃÃÛÐÆÍÎÃ;ξÐÙ À˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÂÉÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÀÏÃÉڋ ÏÈÌÊÆÉÃÏËÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó«¾ÉÆÕÆÿÌÉÃÃÖоÊÊÌÀ# UIVSJOHJFOTJT ÍÌÅÀÌÉÝÃÐ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÚ ¿ÌÉÚÖÌà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÙÓ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀ оÈÆÓȾÈ°ÑÎÆÔÆ ¢ÆÍÃÉ ŸÆÌÐÎÌÉ Ÿ¾ÈÐ¾Ë žÁÎÆÐÌÉ ¯¶ž Ÿ¾ÈÐÌÏÍÃÆË ²Î¾ËÔÆÝ ŸÆÌÏÍÌÎ ²®¡ Ÿ¾ÐÑÎÆË µÃÓÆÝ Ÿ¾ÈÐÑȾÉ ¼ÁÌÏɾÀÆÝ °ÑÎÆËÁÆË ®ÑÊÙËÆÝ ¢ÃËÂÎÌ¿¾ÔÆÉÉÆË »ËÐÌ¿¾ÈÐÃÎÆË ŸÆ‹ ÐÌÈÏÆ¿¾ÔÆÉÉÆË ÏÐξËÙ¯«¡ ­ÎÃÂɾÁ¾ÜÐÏÝÂÉÝÏÌÀÊÃÏÐËÌÁÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÆÏÊÃÏÆ ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÙÓÍÎÃ;ξÐÌÀÏÓÆÊÆÕÃÏÈÆÊÆÆËÏÃÈÐÆÔƾÊÆ «¾ÍÎÆÊÃÎ ÏÊÃÏÆËÃÈÌÐÌÎÙÓÍÆÎÃÐÎÌÆÂÌÀ ÒÃËÀ¾ÉÃξР ÔÆÍÃÎÊÃÐÎÆË ÍÃÎÊÃÐÎÆË ÆÊËÌÁÆÓÒÌÏÒÌÎÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ ÏÌÃÂÆËÃËÆÇÏ#UIVSJOHJFOTJTWBSHBMMFSJBFÍÎÌÐÆÀÏÌÀÈÆ 4QPEPQUFSBMJUUPSBMJT <> ÏÑÏÍÃËÅÆÆÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀ ÀÆÎÑÏ ÝÂÃÎËÌÁÌ ÍÌÉÆÛÂÎÌž # UIVSJOHJ‹ FOTJT ÛËÐÌÊÌ;ÐÌÁÃËËÙÇ ÁÎÆ¿ #FBVWFSJB CBTTJ¾OB Æ ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÒÃËÀ¾ÉÃξР ÊÌËÌÈÎÌÐÌÒÌÏ ÂÉÝ ¿ÌÎÚ¿Ù ÏÏÌÀÈÌÇ4MJUVSB<> ɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÌÍÙоÓÓÌÎÌÖÆÇ ÛÒÒÃÈпÙÉÍÌÉÑÕÃËÀÌÐËÌÖÃËÆÆÏÊÃÎÐËÌÏÐÆÉÆÕÆËÌÈ** ÀÌÅξÏоÈÌÉÌξÂÏÈÌÁÌÄÑȾÍÎÆÈÌÎÊÉÃËÆÆÆÓÉÆÏÐÚÝÊÆ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ̿ξ¿ÌоËËÙÊÆ ÏÌÀÊÃÏÐËÌ ÏÑ¿ÉÃоÉÚËÙÊÆ ÂÌžÊÆ ËÃÌËÆÈÌÐÆËÌƾ ÆÊÆÂÌÈÉÌÍÎƾ Æ ÎÝÂÌÊ ÂÌÅ ÁÎÆ¿¾#FBVWFSJBCBTTJBOB¯ÓÌÂËÙÃÎÃÅÑÉÚоÐÙÍÌÉÑÕÃËÙ ÀÀ¾ÎƾËÐà ÈÌÁ¾ÉÆÕÆËÌÈËÃÍÌÏÎÃÂÏÐÀÃËËÌÌÍÎÙÏÈÆÀ¾ÉÆ ÏÑÏÍÃËÅÆÃÇ ÈÌËÆÂÆÇ Æ ÏξÅÑ Äà ÈÌÎÊÆÉÆ ÉÆÏÐÚÝÊÆ ̿ξ¿ÌоËËÙÊÆÆÊÆÂÌÈÉÌÍÎÆÂÌÊ<>    ¦¥® ξÅξ¿ÌоË ÛÈÏÍÎÃÏϋÏÍÌÏÌ¿ ÍÎÃÌÂÌÉÃËÆÝ ÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆÈÌÉÌξÂÏÈÌÁÌÄÑȾÈÍÆÎÃÐÎÌƾÊÍÑÐÃÊ ÏÌÀÊÃÏÐËÌÁÌ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÆËÏÃÈÐÆÔƾ ÀÙÅÀ¾ÀÖÃÁÌ ÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÚ ˾ÍÎÆÊÃÎ ¢ÃÔÆϾ ¯ÑÊƋ¾ÉÚÒ¾ ¨¾Î¾ÐÛ Æ ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÍÎÃ;ξо «Ãʾ¿¾ÈÐ ˾ ÌÏËÌÀà ÛËÐÌÊÌ;ÐÌÁÃËËÙÓ ËÃʾÐÌ Î̾ 4UFJOFSOFNB <> °¾È¾Ý

¿Æ˾Î˾ÝÏÊÃÏÚ̿ɾ¾ÃÐÐÎÌÇËÙÊÊÃÓ¾ËÆÅÊÌÊÂÃÇÏÐÀÆÝ˾ ÀÎÃÂÆÐÃÉÝËÃʾÐÌÂÙ;ξÅÆÐÆÎÑÜÐÀÉÆÕÆËÈÃÆžξľÜÐÃà ÏÆÊ¿ÆÌÐÆÕÃÏÈÆÊÆ¿¾ÈÐÃÎÆÝÊÆ ÕÐÌÍÎÆÀÌÂÆÐÈËÃ̿ξÐÆÊÙÊ ÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊ ÆÅÊÃËÃËÆÝÊ À ÆËÐÌÈÏÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÊ ÌÎÁ¾ËÆÅÊÃ Æ ÏËÆÄÃËÆÜ ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÊÆÈÎÌÏÌʾÉÚËÙÓ ÌÈÏƾŠ ÀÌÏÏо˾ÀÉÆÀ¾Ý ÐÃÊ ϾÊÙÊ ÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÚ ÀÎÃÂÆÐÃÉÝ Æ ËÃÇÎÌÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÚ ÆËÏÃÈÐÆÔƾ ÍÌÉÃÀÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ˾ ÒÌËà v× ÁÎÑÍÍÌÀÌÇ ÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆ ÀÎÃÂÆÐÃÉÝ È ÍÆÎÃÐÎÌƾÊ ÍÎÌÆÅÌÖɾ ÎÃÀÃÎÏÆÝ È ËÆÊ À ÐÃÕÃËÆà ÂË Æ ÏÌÍÎÌÀÌľɾÏÚ ÍÌÀÙÖÃËÆÃÊ ¿ÆÌÉÌÁƋ ÕÃÏÈÌÇÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÏ v ÂÌ v ¦ËÐÃÁÎƋ ÎÌÀ¾Ë˾Ý ÏÆÏÐÃʾ ¿ÌÎÚ¿Ù ÀÈÉÜÕ¾Ü×¾Ý ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÐÎÆÓÌÁξÊÊÙ ÒÌÏÒÌÎÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓÏÌÃÂÆËÃËÆÇ ÒÌžÉÌË ÏÃÀÆË ÐÆÌÂ¾Ë Æ¢ÃËÂÎÌ¿¾ÔÆÉÉÆ˾ÍÎÌÐÆÀÁÑÏÃËÆÔÓÉÌÍÈ̋ ÀÌÇÏÌÀÈÆÍÎÆÀÃɾÈÏËÆÄÃËÆÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÏ ‹ÈξÐËÌÁÌÑÎÌÀËÝȲ¬¯ÂÌ vÈξÐËÌÁÌ<> ¯ÍÌÏÌ¿ ÈÌÐÌÎÙÇ ÍÎÆÊÃËÝÃÐÏÝ ÂÉÝ ÑÏÍÃÖËÌÇ ¿ÌÎÚ¿Ù Ï ÀÎÃÂÆÐÃÉÝÊÆ žÀÆÏÆÐÌÐÛо;ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌϋ ÐƦÅÀÃÏÐËÌ ÕÐÌÀξÅÀÆÐÆÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ˾ÏÃÈÌÊÙÓÈÆˋ ÏÃÈÐÆÔƾÊ ˾¿ÉܾÃÐÏÝ ÐÎÆ ÍÃÎÆ̾ ÌпÌÎ À ÍÎÃÂÃɾÓ ËÌÎÊÙ ÎþÈÔÆÆ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÇ ËÃÏÍÃÔÆÒÆÕÃÏÈÑÜ ÍÌÉƋ Ò¾ÈÐÌÎƾÉÚËÑÜÐÌÉÃξËÐËÌÏÐÚÏȾÕÈÌ̿ξÅËÌÃÀÌÅξÏо‹ ËÆÃÌ¿×ÃÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆžÏÕÃÐ˾ÈÌÍÉÃËÆÝÎÃÅÆÏÐÃËÐËÙÓ ÊÑоËÐÌÀ ÛÉÆÊÆ˾ÔÆÝ ÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÙÓ ÌÏÌ¿ÃÇ Æ ÌпÌÎ À ÍÎÃÂÃɾÓËÌÎÊÙÎþÈÔÆÆÊÑоËÐÌÀ ÐÃÏо¿ÆÉÆžÔÆÝÎË ÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆ˾ʾÈÏÆʾÉÚËÌÊÑÎÌÀËÃ<> ÍÃÎÆÌÂÐÌÉË ξËÐËÌÏÐÆÑÂÌÀÉÃÐÀÌÎÆÐÃÉÚËÙÃÎÃÅÑÉÚоÐÙ¾ÜÐÑÀÃÉÆÕÃËÆà ÂÌÅÆÎÌÀÌÈÆÉÆÈξÐËÌÏÐÚÍÎÆÊÃËÃËÆÝÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀ ÍÃÎƋ ÌÂÎÌÏоÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÍÌÍÑÉÝÔÆÆÛÒÒÃÈÐÆÀ˾ÎÌоÔÆÝÏ̋ ÃÂÆËÃËÆÇξÅËÙÓÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÈɾÏÏÌÀ¨ÌÁ¾ÄÃ˾¿ÉÜ¾ÃЋ ÏÝʾÈÏÆʾÉÚ˾ÝÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÚ ÏÌÕÃоÜ×¾ÝÏÝÏÊËÌÄÃϋ ÐÀÃËËÌÇ ÍÃÎÃÈÎÃÏÐËÌÇ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜ ˾ ÒÌËà ÈÌÐÌÎÌÇ ÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐ ÍÌÉ˾Ý ÑÐξо ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÆÊÃËÝÃÊÙÓ ÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆþÉÚÐÃÎ˾ÐÆÀËÙÓ ÍÎÆÃÊÌÀ ¿ÌÎÚ¿Ù ¦ÅÑÕÃËÆà ÒÆÅÆÌÉÌÁ̋¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÆÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÆÓÊÃÓ¾ËÆÅÊÌÀÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆ ÆξÅξ¿ÌÐȾ˾ÆÓÌÏËÌÀÃÊÌÂÃÉÃÇÃÃξÅÀÆÐÆÝÀÍÌÍÑÉÝÔƋ ÝÓ˾ÏÃÈÌÊÙÓÂÌÉÄËÌÏоÐÚÌÏËÌÀÌÇÂÉÝ¿ÌÉÃÃÒÑ˾ÊÃˋ оÉÚËÌÁÌÍÌÏÐÎÌÃËÆÝÏÓÃÊÕÃÎÃÂÌÀ¾ËÆÝÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀ

©ÆÐÃξÐÑξ ¢ÌÉÄÃËÈÌ ¦ Ÿ¾¿ÑÖÈÆ˾«¡¬ÔÃËȾÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÝÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀ˾ÌÏËÌÀËÙÓÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇȾÍÑÏÐËÌÇÊÌÉÆ1MVUFMMBNBDVMJQFOOJT$VSU ÆȾÍÑÏÐËÌÇ¿ÃÉÝËÈÆ1JFSJTCSBTTJDBF-9**ÏØÃÅ®»¬¯‹­¿ v¾ÀÁÁ°ÃÅÂÌÈɯ‹­¿ v¯v ¥ÆÉÚ¿ÃÎÊÆËÔ ¦  ¯ÊÆÎËÌÀ¾ žž ­ÎÌ¿ÉÃʾ ÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆ ÕÉÃËÆÏÐÌËÌÁÆÓ È ÆËÏÃÈÐ̾ȾÎÆÔƾÊ Æ ÊÃÐÌÂÙ Ãà ÍÎÃÌÂÌÉÃËÆÝ ±ÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÈÓÆÊÆÕÃÏÈÆÊÏÎÃÂÏÐÀ¾Êž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇ. v$v ¦À¾ËÌÀ¯¡ ¢ÌÉÄÃËÈÌ ¦ ¯ÑÓÌÎÑÕÃËÈÌ¡¦ ­¾ÀÉÜÖÆË ž¯ÍÌÏÌ¿ÍÎÃÌÂÌÉÃËÆÝÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆÈÌÉÌξÂÏÈÌÁÌÄÑȾ-FQUJOP‹ UBSTBEFDFNMJOFBUB4BZ $PMFPQUFSB $ISZTPOFMJEBF ÈÍÆÎÃÐÎÌƾÊ9**ÏØÃÅ®»¬ ¯‹­¿ v¾ÀÁÁ°ÃÅÂÌÈɯ‹­¿ v¯ ¨ÌÀ¾ÉÃËÈÌÀ ­ °ÜÎÆ˾«ª¬ÍÐÆʾÉÚËÌÃÏÌÕÃоËÆÃÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÏÎÃÂÏÐÀÀ¿ÌÎÚ¿ÃÏÓÉÌÍÈÌÀÌÇÏÌÀÈÌÇ¡ÃËË ÐÃÐÆÕÃÏÈÆÃÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÏÎÃÂÏÐÀž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÆÍÑÐÆÍÎÃÌÂÌÉÃËÆÝÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆÀÎÃÂËÙÓÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ ÏÑÕÃÐÌÊž¾ÕÌÓξËÙÌÈÎÑľÜ×ÃÇÏÎÃÂÙ°ÃÅÂÌÈÉÏÌÀÃ× ®ÆÁ¾ v¾ÍήÆÁ¾ v¯v "NCFUIHBS7 4XBNJBQQBO. 3BCJOESBO3 3BCJOESB3++PJOUBDUJPOPG#FBVWFSJBCBTTJBOB #BMT 7VJMMXJUI$FSUBJO4ZOUIFUJD*OTFDUJ‹ DJEFTBOE/FFN'PSNVMBUJPOTVTFEGPSUIF.BOBHFNFOUPG3JDF-FBGGPMEFS $OBQIBMPDSPDJTNFEJOBMJT(VFOFF3FTJTUBOU1FTU.BOBHFNFOU /FXTMFUUFS v7v/v1v 'FSSF+ 7BO3JF+#JPDIFNJTUSZBOEHFOFUJDTPGJOTFDUSFTJTUBODFUP#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJT"OOV3FW&OUPNPM v7v 1v 'FSSF+ 3FBM.% 7BO3JF+ +BOTFOT4 1FGFSPFO.3FTJTUBODFUPUIF#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJTCJPJOTFDUJDJEFJOBGJFMEQPQVMBUJPOPG1MVUFMMB YZMPTUFMMBJTEVFUPBDIBOHFJOBNJEHVUNFNCSBOFSFDFQUPS1SPD/BUM"DBE4DJ64" v7v1v 'VSMPOH.+ (SPEFO&&WBMVBUJPOPGTZOFSHJTUJDJOUFSBDUJPOTCFUXFFOUIF$PMPSBEPQPUBUPCFFUMF $PMFPQUFSB$ISZTPNFMJEBF QBUIPHFO #FBVWFSJBCBTTJBOBBOEUIFJOTFDUJDJEFT JNJEBDMPQSJE BOEDZSPNB[JOF+&DPO&OUPNPM v7v/v1v (PVME' .BSUJOF[‹3BNJSF[" "OEFSTP"O 'FSSF+ 4JMWB'+ .PBS8+#SPBE‹TQFDUSVNSFTJTUBODFUP#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJTUPYJOTJO )FMJPUIJTWJSFTDFOT1SPD/BUM"DBE4DJ64" v7v1v +BONBBU "' .ZFST +) 3BQJEFWPMVUJPOBOEUIFDPTUPGSFTJTUBODFUP#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJTJOHSFFOIPVTFQPQVMBUJPOTPGDBCCBHF MPPQFST 5SJDPQMVTJBOJ1SPD34PD-POE # v1v +BZBOUIJ1%, 1BENBWBUIBNNB,+PJOBDUJPOPGNJDSPCJBMBOEDIFNJDBMJOTFDUJDJEFTPO4QPEPQUFSBMJUVSB 'BC -FQJEPQUFSB/PDUVJEBF +5SPQ"HS v7v/v1v +POTPO.8 5BCBTIOJL#&4FMFDUJPOGPSQFTUJDJEBFSFTJTUBODFJOOBUVSBMFOFNJFTBOPWFSWJFX*OU$POHS&OUPNPM #FJKJOH +VOF v+VMZ 1SPD"CTUS#FJKJOH v1 .D(BVHIFZ8)*OTFDUSFTJTUBODFUPUIFCJPMPHJDBMJOTFDUJDJEF#BDJMMVTUIVZJOHJFOTJT4DJFODF v7v1v 4BMBNB)4 'PEB.4 ;BLJ'/ .PBXBOE41PUFODZPGDPNCJOBUJPOTPG#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJTBOEDIFNJDBMJOTFDUJDJEFTPO4QPEPQUFSB MJUUPSBMJT -FQJEPQUFSB/PDUVJEBF +&DPO&OUPNPM v7v/v1v 5BCBTIOJL #& /-$VTIJOH /'JOTPO BOE.8+PIOTPO'JFMEEFWFMPQNFOUPGSFTJTUBODFUP#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJTJOEJBNPOECBDL NPUI -FQJEPQUFSB1MVUFMMJEBF +&DPO&OUPNPM v7v1v 5BCBTIOJL #& &WPMVUJPOPGSFTJTUBODFUP#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJT"OOV3FW&OUPNPM v7v1v 8IBMPO.& %-.JMMFS3 )PMMJOHXPSUI. (SBGJVT&+ .JMMFS+34FMFDUJPOPGB$PMPSBEPQPUBUPCFFUMF $PMFPQUFSB$ISZTPNFMJEBF TUSBJOSFTJTUBOUUP#BDJMMVTUIVSJOHJFOTJT+&DPO&OUPNPM v7v1v‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

±¢¨

¬¯¬Ÿ£««¬¯°¦ª¬«¦°¬®¦«¡ž¤±¨¬ ‹·£©¨±«¬ ®"(3*05&4 ¨®ž¯«¬¢ž®¯¨¬ª ¨®ž£ .0/*503*/('&"563&40'$-*$,#&&5-&41"(3*05&4*/5)&,3"4/0%"33&(*0/ «ž™ÆÏÌÈÇ»¹ £Ìº¹ÆÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¹¼É¹ÉÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë Ó˪ÀËÈÍÈÍÀ ªÐÀÑÍÎÄÀÐ  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMNBJM!LVCTBVSV ™£ÇÄÕºÁÆ „ªÁƼ¾Æ˹” ÅÎÒÄÅËÅÍÈÅÓ×ÕÎÇÀ‹ªÓÁÀÍܛ ªÐÀÑÍÎÄÀÐ ÒÅË   FNBJMENJUSJZLPMCJO!TZOHFOUBDPN 5&"OUTVQPWB ,VCBO4UBUF"HSJDVMUVSBM6OJWFSTJUZ ,BMJOJOTU ,SBTOPEBS 3VTTJB UFM   FNBJMNBJM!LVCTBVSV %",PMCJO „4ZOHFOUB” 5IFGJSTUEFQBSUNFOUPGTUVEZGBSN‹,VCBO› ,SBTOPEBS 3VTTJB UFM   FNBJMENJUSJZLPMCJO!TZOHFOUBDPN ­ÎÌÀÃÂÃË ÊÌËÆÐÌÎÆËÁ Ì;ÏËÌÁÌ ÀÎÃÂÆÐÃÉÝ ÍÎÌ;ÖËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ u ×ÃÉÈÑËÌÀ Î "HSJPUFT Ï ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊ ÍÌÉÌÀÙÓ ÒÃÎÌÊÌËÌÀ Æ ÍÌÕÀÃËËÙÓξÏÈÌÍÌȱÏоËÌÀÉÃ˾ÀÙÏÌȾÝÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÍÎÌÀÌÉÌÕËÆȾÆÆʾÁÌ×ÃÉÈÑËÌÀÀÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓξÇÌË¾Ó ÕÐÌÝÀÉÝÃÐÏÝÏÆÁ˾ÉÌÊ ÂÉÝž×ÆÐÙÏÃÊÝËÆËÏÃÈÐÆÔƾÊÆ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾×ÃÉÈÑËÙ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÆ ÒÃÎÌÊÌËÙ ÍÌÕÀÃËËÙÃξÏÈÌÍÈÆ ̿ξ¿ÌÐȾÏÃÊÝËÆËÏÃÈÐÆÔƾÊÆ .POJUPSFEUIFEBOHFSPVTQFTUPGDVMUJWBUFEDSPQTuDMJDLCFFUMFTQ"HSJPUFTVTJOHTFYQIFSPNPOFTBOETPJMFYDBWBUJPO"CJHRVBMJUZPG XJSFXPSNTBOEBEVMUDMJDLCFFUMFTJOUIFTUVEZBSFBJTBTJHOBMUPQSPUFDUUIFTFFEJOTFDUJDJEF ,FZXPSETDMJDLCFFUMFT XJSFXPSNT QIFSPNPOFT TPJMFYDBWBUJPO JOTFDUJDJEFTFFETUSFBUNFOU

¯ÎÃÂÆ ÀÏÃÓ ÍÌÕÀÃËËÙÓ ÕÉÃËÆÏÐÌËÌÁÆÓ ÄÑÈƋ×ÃÉÈÑËÙ ÝÀÉÝÜÐÏÝ ÌÂËÆÊÆ ÆÅ ˾ƿÌÉÃà ξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÙÓ Æ ÏÃÎڋ ÃÅËÙÓÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÀÌÀÏÃÊÊÆÎà ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ ÊÆÎÌÀ¾Ý Ò¾Ñ˾ ×ÃÉÈÑËÌÀ ˾ÏÕÆÐÙÀ¾ÃÐ ÏÀÙÖÃÐÙÏÀÆÂÌÀ ÆÅËÆÓÀ®ÌÏÏÆÆÌ¿ÆоÃÐÍÌÎÝÂȾ  ÎÃÂÌËÌÏËÙÊÆÝÀÉÝÜÐÏÝÌÈÌÉÌÀÆÂÌÀ È˾ƿÌÉÃÃÀÎË ÂÌËÌÏËÙÊ ÍÎÆ˾ÂÉÃľÐ ÍÎÃÂÏоÀÆÐÃÉÆ ÎÌÂÌÀ "HSJPUFT "UIPVT 4FMBUPTPNVT .FMBOPUVT -JNPOJVT $PSZNCJUFT "ESBTUVTÆÂÎ ¤ÑÈƋ×ÃÉÈÑËÙ &MBUFSJEBF vÌÂËÌÆÅÊËÌÁÌÕÆÏÉÃËËÙÓ ÏÃÊÃÇÏÐÀÌÐÎݾÄÃÏÐÈÌÈÎÙÉÙÓ¬ËÆ˾ÏÃÉÝÜÐξÅÉÆÕËÙà ÐÆÍÙÍÎÆÎÌÂËÙÓɾËÂÖ¾ÒÐÌÀÌ¿ÆоÜÐÀÍÌÕÀà ÉÃÏËÌÇÍÌ‹ ÏÐÆÉÈà ÁËÆÜ×ÃÇÂÎÃÀÃÏÆËïÎÃÂÆËÆÓÆÊÃÜÐÏÝÓÆ×ËÆÈÆ ËÃÈÎÌÒ¾ÁÆ ϾÍÎÌÒ¾ÁÆÆÒÆÐÌÒ¾ÁƵ¾ÏÐÚÀÆÂÌÀÆÊÃÃÐÛÈ̋ ËÌÊÆÕÃÏÈÌÃÅ˾ÕÃËÆìÏÌ¿ÃËËÌÀ¾ÄËÙÐà ÕÐÌÍÎÆËÌÏÝÐ Ñ×ÃοÍÌÏÃÀ¾ÊÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ<> ­ÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÆ v ÛÐÌ ÊËÌÁÌÝÂËÙà ÉÆÕÆËÈÆ ÄÑÈÌÀ‹×Ãɋ ÈÑËÌÀ ÄÃÏÐÈÌÈÎÙÉÙÃ×ÃÉÈÑËÙ ­ÎÆÕÆËÝÃÊÙÇÆÊÆÀÎàÀÈÉÜÕ¾ÃÐÍÌþËÆÃÈÌÎËÃÇÆÐÑËËÃÉÆÎÌÀ¾ËÆÃÕÃÎÃÅËÆÄËÆà վÏÐÆÏÐÿÉÃÇÆÈÌÎËÆÈÑÉÚÐÑÎ<>¨ÎÌÊÃÛÐÌÁÌ ξÏÐÃËÆÝ ÊÌÁÑÐÏÐξ¾ÐÚÌÐÑÊÃËÚÖÃËËÌÁÌÍÌÏÐÑÍÉÃËÆÝÀÌÂÙÆÍÆо‹ ÐÃÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ<>­ÎÆÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇ ÍÎÃÀÙÖ¾‹ Ü×ÃÇÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÇÍÌÎÌÁÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÆ ÍÌÐÃÎÆÑÎÌľÝ ˾ÍÎÌ;ÖËÙÓÈÑÉÚÐÑξÓÊÌÁÑÐÏÌÏоÀÉÝÐÚv  ÆÂÌÀÌÇÏÌÏоÀÆ¿ÆÌÉÌÁÆÜ×ÃÉÈÑËÌÀ¯ÃÀÃÎ̋¥¾Í¾ÂËÌÁÌ ¨¾ÀȾžÆÅÑÕ¾ÉÆD˾վɾ9*9ÏÐÌÉÃÐÆÝ&TDIPMUT ÀÌ ÀÐÌÎÌÇÍÌÉÌÀÆËÃ9*9Àv,PFOJH4 3FJUUFS   ¯ÃÊÃËÌÀ°ÝËڋ¶¾ËÏÈÆÇž­   99ÀÆÅÑÕÃËÆÃÍÎÌÀÌÂÆÉƽÈÌ¿ÏÌË¡¡ ŸÌÁ¾ËÌÀ‹ ¨¾ÐÚÈÌÀ«« ¯ÐÃ;ËÌÀ£ª ¢Ì¿ÎÌÀÌÉÚÏÈÆÇ Ÿ   ¨¾¿¾ËÌÀ  ž    ¯ÐÃ;ËÌÀ¾ «£  ªÆËÌξËÏÈÆÇ ž ­ÌËÌʾÎÃËÈÌ ž  ¨¾ÉÜÄËÙÇ  ¡  ¨ÌÏʾÕÃÀÏÈÆÇ ž¯  ¡ÑÎÚÃÀ¾£©  ¢ÌÉÆË ¡   ³ÆÊÆÕÃÏÈÑÜÈÌÊÊÑËÆȾÔÆÜ×ÃÉÈÑËÌÀÆÅÑÕ¾ÉƦÀ¾×ÃËÈÌ ¦¦ ¯ÐÑȾÉÌÀ¾«  ¬ÉÃ×ÃËÈ̦«  ¦ÏʾÆÉÌÀ ½ ½ÔÙËÆË ¡ Ï‹ÓÁÁÆÍÌ˾ÏÐ̋ Ý×ÃÃÀÎÃÊÝ   ÏÀÝÅÆ Ï ÐÃÊ ÕÐÌ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÌ ÀÆÂÌÀÌÊÑ ÏÌÏоÀÑ ÏоÔƾÉÚËÌÊÑ ξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÜ ÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÆ ×ÃÉÈÑËÌÀ ˾¨Ñ¿¾ËÆÍξÈÐÆÕÃÏÈÆËÃÍÎÌÀÌÂÆÉÆÏ‹ÓÁÁ ÀÌÅËÆÈɾ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚÀÆÓÀÌÅÌ¿ËÌÀÉÃËÆƨÐÌÊÑÄÃÀÑÏÉÌÀÆÝÓ ÀÌÅÎÌÏÖÃÇ ÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÆ Æ ¿ÃÅ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÝ ž×ÆÐËÙÓ ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇ ÊÌÄËÌ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆ ÍÌÉËÌÏÐÚÜ ÍÌÐÃÎÝÐÚ ÑÎÌľÇ ϾӾÎËÌÇ ÏÀÃÈÉÙ ÈÑÈÑÎÑÅÙ ÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆȾ Æ ÂÎÑÁÆÓÈÑÉÚÐÑÎ ­ÌÛÐÌÊÑÀvÁÁÀ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÊÈξÃÍÎÌÀ̋ ÂÆÉÆÊÌËÆÐÌÎÆËÁ×ÃÉÈÑËÌÀÎ"HSJPUFTÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈÆÍÌÕÀÃËËÙÓξÏÈÌÍÌÈÀ¾ÁÎÌÔÃËÌžÓ ϾӾÎËÌÇÏÀÃÈÉÙÆÈÑÈÑÎÑÅÙÀŸÃÉÌÁÉÆËÏÈÌÊ ¡ÑÉÚÈÃÀÆÕϋ ÈÌÊ ÙÏÃÉÈÌÀÏÈÌÊ ¢ÆËÏÈÌÊ ¨¾ÀȾÅÏÈÌÊ ¨¾ËÃÀÏÈÌÊ ¨ÌÎÃËÌÀÏÈÌÊ ©ÃËÆËÁξÂÏÈÌÊ «ÌÀÌÍÌÈÎÌÀÏÈÌÊ ±ÏÍÃˋ ÏÈÌÊ ±ÏÐڋ©¾¿ÆËÏÈÌÊ ¶ÌÀÁÃËÌÀÏÈÌÊ ÎžÂÙÁÃÝ ΋˾Ó ÆÀÍÎÆÁÌÎÌÂËÙÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó¨Î¾ÏË̾ξ ¢ÉÝ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ÒÃÎÌÊÌËËÙà ÉÌÀÑÖÈÆ ÐÆ;‰¨ËÆҾˋ™ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ɾ¿ÌξÐÌÎÆÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆ ¾ÈÐÆÀËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÁÌ«¦¦ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀ¾ÆÊ­­©ÑÈÚÝËÃËÈÌ ȾÕÃÏÐÀÃÏÆËÐÃÐÆÕÃÏÈÌÁ̾˾ÉÌÁ¾ ÍÌÉÌÀÌÁÌÒÃÎÌÊÌ˾ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆÏÌÕÃоËÆÃÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÈÌÊÍÌËÃËÐÌÀ ˾ÍÎÆÊÃÎ ÂÉÝ"UBVSJDVTÛÐÆÊÆÈÌÊÍÌËÃˋ оÊÆ¿ÙÉÆÁÃξËÆÉÆÅÌÀ¾ÉÃξР£‹‹ÌÈÏÆÁÃξËÆɋ ‹ÂÆÆÅ̋ À¾ÉÃξÐÆ£ £vÒ¾ÎËÃÅÆÉÆÅÌÀ¾ÉÃξÐ<> ²ÃÎÌÊÌËËÙà ÉÌÀÑÖÈÆ ξÏÍÌɾÁ¾ÉÆ ÏÉÃÂÑÜ×ÆÊ ̿ξ‹ ÅÌÊÌÐÉÃÏÌÍÌÉÌÏÌÐÏÕÆÐÙÀ¾ÉÆÎÝÂÈÌÀÍÌÏÃÀ¾ ÏоÀƋ ÉÆ ÀÃÖÈÆ Æ À ‹Ê ÎÝÂÑ ÌÐÏÐÑÍÆÀ Ö¾ÁÌÀ ÀÙÏоÀÉÝÉÆ ÉÌÀÑÖÈÆ ©ÌÀÑÖÈÆ ÍÌÊÃ×¾ÉÆ ÊÃÄÂÑ ξÏÐÃËÆÝÊÆ À ÎÝÂÑ Ð¾È ÕÐÌ¿Ù ÌËÆ Ëà ÊÃÖ¾ÉÆ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÜ ¾ÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓ ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇÆÌÂËÌÀÎÃÊÃËËÌËÿÙÉÆξÅÎÑÖÃËÙξÅÉÆՋ ËÙÊÆÊÃÓ¾ËÆÅʾÊÆÀÌÀÎÃÊÝÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀ ©ÌÀÑÖÈÆÏ˾¿Ä¾ÉÆÓÌÎÌÖÌžÊÃÐËÙÊÆÀÃÖȾÊÆ Á¾Î¾ËÐƋ ÎÑÜ×ÆÊÆÀÆÅѾÉÚËÌÃ̿˾ÎÑÄÃËÆÃÊÃÏоÑÏоËÌÀÈÆ ¯ÔÃÉÚÜÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÒ¾ÈÐÆÕÃÏÈÆÓ¾Ð˾վɾÉÃоÄы ÈÌÀ À ȾÄÂÌÇ ÅÌËà ÀÙÏоÀÉÝÉÆ ÈÌËÐÎÌÉÚËÙà ÉÌÀÑÖÈÆ ž ÂË ÂÌ ÍÎÃÂÍÌɾÁ¾ÃÊÌÁÌ ÉÃо «¾ ξÏÏÐÌÝËÆÆ Ê ˾ ÍÌÉÝÓξÏÏоÀÉÝÉÆÍÌÉÌÀÑÖÃÈ˾ȾÄÂÙÇÀÆÂ×ÃÉÈÑËÌÀ Î"HSJPUFT ˾ƿÌÉÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÙÓÀ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÊ Èξà ÍÎÆÀÉÃÕÃËÆÃÃÂÆËÆÕËÙÓÌÏÌ¿ÃÇÍÌÏÉÑÄÆÉÌÏÆÁ˾ÉÌÊ ÂÉÝξÅÊÃ×ÃËÆÝËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÁÌÕÆÏɾÉÌÀÑÖÃÈ ®¾ÂÆÑÏ ÂÃÇÏÐÀÆÝ ÒÃÎÌÊÌËÌÀ žÀÆÏÆÐ ÌÐ Àƾ ÄÑȾ °¾È ϾÊÔÙ"HSJPUFTUBVSJDVT MJUJHJPTVT )FZEÈÎÙÊÏÈÌÁÌ ÈÑ¿¾ËÏÈÌÁÌ ×ÃÉÈÑ˾ÉÃÐÝÐÌÕÃËÚ¾ÈÐÆÀËÌ ÐÌÕËÌÌÍÎÃÂË ÉÝÜÐ ÊÃÏÐÌ˾ÓÌÄÂÃËÆà ÆÏÐÌÕËÆȾ ÒÃÎÌÊÌ˾ ÈÎÑľÐÏÝ ˾ ËÿÌÉÚÖÌÊ ξÏÏÐÌÝËÆÆ ϾÂÝÐÏÝ ˾ ÍÎÆʾËÈÑ ®¾ÂÆÑÏ ÍÎÆÀÉÃÕÃËÆÝ˾ÓÌÂÆÐÏÝÀÍÎÃÂÃɾÓvÊ ÐÃÍÉÌ×¾ÂÚ ÍÌÈÎÙÐÆÝ ÏÌÏоÀÉÝÃÐ ÌÈÌÉÌ Á¾ ¯¾ÊÔÙ " HVSHJTUBOVT 'BME ÏÐÃÍËÌÁÌ ×ÃÉÈÑ˾ ÉÃÐÝÐ È ÆÏÐÌÕËÆÈÑ ÒÃÎÌÊÌ˾ ËÌ ÊÃËÃà ¾ÈÐÆÀËÌ ÍÌÂÉÃоÜÐ È ÍÎÆʾËÈà ϾÂÝÐÏÝ ËÃÐÌÕËÌ ËÃÎÃÂÈÌ ž v Ê ÂÌ ÆÏÐÌÕËÆȾ ÒÃÎÌÊÌ˾ ¾ÈÐÆÀËÌ ÍÌÉÅÑÐÈËÃÊÑ®¾ÂÆÑÏÅÌËÙÍÎÆÀÉÃÕÃËÆÝÌÐÂÌÊ Ðà ÍÉÌ×¾ÂÚ ÍÌÈÎÙÐÆÝ ÏÌÏоÀÉÝÃÐ ÌÈÌÉÌ Á¾ ¯¾ÊÔÙ " TQVUBUPSÍÌÏÃÀËÌÁÌ×ÃÉÈÑ˾ÍÌÉÅÑÐÈÆÏÐÌÕËÆÈÑÒÃÎÌÊ̋ ˾®¾ÂÆÑÏÍÎÆÀÉÃÕÃËÆÝÆÅÊÃÎÝÃÐÏÝËÃÏÈÌÉÚÈÆÊÆÊÃÐξÊÆ ÆÉÆÂÃÏÝÐȾÊÆÊÃÐÎÌÀ ÐÃÍÉÌ×¾ÂÚÍÌÈÎÙÐÆÝÏÌÏоÀÉÝÃÐ ÌÈÌÉÌ Á¾<> ±ÕÃÐÙ ÄÑÈÌÀ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ÕÃÎÃÅ v ÂË ˾ÏÃÈÌÊÙÓ ÍÌÂÏÕÆÐÙÀ¾ÉÆ ÀÙËÆʾÝ ÆÅ ÉÌÀÑÖÃÈ ­ÎÆ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÆ
99*

£°® ™w

2012 год

04.авг

01.авг

29.июл

120 80 40 0

2012

2013

б

°ÈѤÈÍÀÌÈÊÀËÅÒÀ"UBVSJDVTÂÀÃÐÎÖÅÍÎÇÅÑÀÕÀÐÍÎÉ ÑÂÅÊËÛ Àw³ÑÒ܍«ÀÁÈÍÑÊÈÉÐÍ ÁwªÀÍÅÂÑÊÎÉÐÍ wÃÃ

90 60 30

30 июл

4 авг 31 июл

0

2013

200 160 120 80 40

2012

5 авг

11 июл

6 июл

1 июл

0 26 июн

ÑÏÉÌÀÆÝÓÁ"HVSHJTUBOVT¿ÙÉËÃÊËÌÁÌÕÆÏÉÃËËÙÊ ª¾ÈÏÆʾÉÚËÙÇ ÉÃÐ ÃÁÌ ÌÐÊÃÕÃË À ¨¾ËÃÀÏÈÌÊ ΋Ëà v À ÏÎÃÂËÃÊÛÈÅÉÌÀÑÖÈÑžÀÃÏÚÍÃÎÆÌ ¨ÌÎÃËÌÀÏÈÌÊ Æ ¶ÌÀÁÃËÌÀÏÈÌÊ ΋˾Ó ¿ÙÉÌ ÌÐÉÌÀÉÃËÌ ÍÌ ÛÈÅ ÆʾÁÌ ×ÃÉÈÑËÌÀ¾ËËÌÁÌÀƾ À ÙÏÃÉÈÌÀÏÈÌÊvÛÈÅ

26.июл

160

21 июн

12 авг

09 авг

06 авг

03 авг

31 июл

28 июл

25 июл

22 июл

19 июл

16 июл

13 июл

°ÈѤÈÍÀÌÈÊÀËÅÒÀ"HVSHJTUBOVTÂÀÃÐÎÖÅÍÎÇÅ ÑÀÕÀÐÍÎÉÑÂÅÊËÛ Ã

23.июл

200

а

Павловский Ленинградский Краснодар

20.июл

2013 год

а

2012

Усть-Лабинский Каневской Новопокровский300 250 200 150 100 50 0

26 июл

140 120 100 80 60 40 20 0 10 июл

Численность имаго, экз ./ ловушку

 Á ¿ÙÉÆ ξÏÏоÀÉÃËÙ ÏÆÁ˾ÉÚËÙà ÉÌÀÑÖÈÆ ˾ ×ÃÉÈÑ˾"TQVUBUPS-ÆÍÃÎÀÙÃÛÈÅÃÊÍÉÝÎÙÛÐÌÁÌÀƾ Ï̿ξËÙ¬Â˾ÈÌÀÍÎÌÀÃÂÃËËÙÓÑÕÃоÓÒÃÎÌÊÌˋ ËÙÓ ÉÌÀÑÖÃÈ ÄÑÈÆ Ëà ¿ÙÉÆ ̿˾ÎÑÄÃËÙ À ÏÀÝÅÆ Ï ÕÃÊ ÊÙ ÍÎÃÂÍÌɾÁ¾ÃÊ ÕÐÌ " TQVUBUPS žÈÌËÕÆÉ ÏÀÌÇ ÉÃÐ ¯ÈÌÎÃÃÀÏÃÁÌ ÛÐÌÏÀÝžËÌÏÈÌÉÿ¾ËÆÝÊÆÐÃÊÍÃξÐÑÎÙ ˾¿ÉܾÀÖÆÊÆÏÝÀʾÎÐ˾ÍÎÃÉð¾È ÀÏÃÎÃÂÆËÃʾÎо ÏÎÃÂËÃÂÃȾÂ˾Ý ÐÃÊÍÃξÐÑξ ÂÌÏÐÆÁ¾É¾ Ž¯ ËÌ ÑÄÃ È ÈÌËÔÑÊÃÏÝÔ¾ÏËÆÅÆɾÏÚÂÌŽ¯ ÍÃÎÀÌÇÂÃȾÂþÍÎÃÉÝ ÏÎÃÂËÃÂÃȾÂ˾ÝÐÃÊÍÃξÐÑξÀËÌÀÚÍÌÀÙÏÆɾÏÚÂÌŽ¯ ¯ÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌ ÊÌÄËÌ ÏÂÃɾÐÚ ÀÙÀÌ  ÕÐÌ ÍÃÎÃ;ÂÙ ÐÃÊÍÃξÐÑÎ ȾÈÏÎÃÂËÃÂÃȾÂËÙÓ оÈÆÏÎÃÂËÃÏÑÐÌÕËÙÓ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÉÆ¿ÌÉÃÃξËËÃÊÑÀÙÓÌÂÑÄÑȾžË¾ÉÌÁÆÕ˾Ý ȾÎÐÆ˾˾¿ÉܾɾÏÚÆÀÂÎÑÁÆÓξÇÌ˾ÓÈξÝ°ÌÉÚÈÌÀ ±ÏÐڋ©¾¿ÆËÏÈÌÊ΋ËÞÀÃÏÚÍÃÎÆÌÂÉÃо¿ÙÉÌžÎÃÁÆϋ ÐÎÆÎÌÀ¾ËÌÛÈÅÄÑÈÌÀ"TQVUBUPS ª¾ÈÏÆʾÉÚËÙÇÉÃÐ"TQVUBUPSÀÁ ÏÍÆÈÌÊÀ***ÂÃȾ‹ ÂÃÊ¾Ý ÌÐÊÃÕÃËÀ©ÃËÆËÁξÂÏÈÌÊ΋ËÃÌ¿×ÃÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÄÑÈÌÀ Ï̿ξËËÙÓžÀÃÏÚÍÃÎÆÌ ÏÌÏоÀÆÉÌÛÈÅ ­ÌÉÌϾÐÙÇ×ÃÉÈÑË žMJOFBUVT- ÀÆÅÑÕ¾ÃÊÙÓξÇÌ˾Ó ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÁÌÈξÝÀÑÏÉÌÀÆÝÓÁ¿ÙÉʾÉÌÕÆÏÉÃˋ ËÙÊ ÌÐÊÃÕ¾ÉÏÝÐÌÉÚÈÌÀ¡ÑÉÚÈÃÀÆÕÏÈÌÊ΋ËïÎÃÂËÃÃÈ̋ ÉÆÕÃÏÐÀÌÏ̿ξËËÙÓ˾ÏÃÈÌÊÙÓÏÌÏоÀÆÉÌ ÛÈÅÉÌÀÑÖÈÑ ÏʾÈÏÆʾÉÚËÙÊÉÃÐÌÊÀÏÃÎÃÂÆËÃʾÝ Á¾ËËÙÇ ÀÆÂ×ÃÉÈÑ˾ËÿÙÉ̿˾ÎÑÄÃË  ÁÀÎÃÅÑÉÚоÐÃÒÃÎÌÊÌËÆÐÌÎÆËÁ¾ÏÐÃÍËÌÇ×ÃÉÈÑË " HVSHJTUBOVT ¿ÙÉ ÌÐÊÃÕÃË ÀÌ ÊËÌÁÆÓ ξÇÌË¾Ó ʾÈÏƋ ʾÉÚËÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÀ¨¾ËÃÀÏÈÌÊξÇÌËà ÎÆÏ ­ÆÈÉÃо ÆʾÁÌ ˾¿ÉܾÉÏÝ À ÈÌËÔà ÀÐÌÎÌÇ ÂÃȾÂÙ ÆÜÉÝ ʾÈÏƋ ʾÉÚ˾ÝÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÂÌÏÐÆÁ¾É¾ÛÈÅÉÌÀÑÖÈѯÎÃÂËÝÝ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÏ̿ξËËÙÓÆʾÁÌžÀÃÏÚÍÃÎÆÌÂ˾¿ÉÜÂÃËÆÇ ÏÌÏоÀÆɾ ÛÈÅÉÌÀÑÖÈÑ

17.июл

°ÈѱÐÅÄÍÈÅÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛÏÎÄÅÊÀÄÀÌ ªÐÀÑÍÎÄÀÐ wÃà QPHPEBJLMJNBUSVNPOJUPSQIQ JE

25 июл

2013

21 июл

III

14.июл

II

Август

20 июл

I

11.июл

III

16 июл

II Июль

08.июл

I

15 июл

III

05.июл

II Июнь

10 июл

2012

I

02.июл

III

5 июл

II Май

29.июн

I

26.июн

III

30 июн

II

Апрель

23.июн

I

25 июн

III

20.июн

II

Март

20.июн 23.июн 26.июн 29.июн 02.июл 05.июл 08.июл 11.июл 14.июл 17.июл 20.июл 23.июл 26.июл 29.июл 01.авг 04.авг 07.авг

I

20 июн

0,00

Количество щелкунов , экз./ловушку

10,00

Количество щелкунов, экз./ловушку

20,00

Количество щелкунов, экз./ловушку

30,00

«¾Æ¿ÌÉÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÙÊÆʾÏÏÌÀÙÊÀÆÂÌÊ×ÃÉÈы ËÌÀÀÑÏÉÌÀÆÝÓvÁÁ¿ÙÉ"UBVSJDVTª¾ÈÏÆʾÉڋ ËÌà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ϾÊÔÌÀ ÛÐÌÁÌ Àƾ ÌÐÉÌÀÉÃËÌ À Á À ¨ÌÎÃËÌÀÏÈÌÊ΋Ëà ÛÈÅÉÌÀÑÖÈÑžÀÃÏÚÌ¿ÏÉÃÂÑÃÊÙÇ ÍÃÎÆÌ ­ÎÆÕÃÊ˾վÉÌÉÃо¿ÙÉÌÌÐÊÃÕÃËÌÀ***ÂÃȾÂà ÆÜËÝ ¾ÍÌÏÉÃÂËÆÃÄÑÈÆ¿ÙÉÆÍÌÇʾËÙÀÉÌÀÑÖÈÑÀÌ**ÂË ȾÂÃÆÜÉÝ­ÆÈÉÃоÍÎÆÖÃÉÏÝ˾˾վÉÌÆÜÉÝ ÈÌÁ¾ÀÌÂËÑ ÉÌÀÑÖÈÑ¿ÙÉÍÌÇʾËÌ¿ÌÉÃÃÄÑÈÌÀ"UBVSJDVT ÙÏÌȾÝÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÄÑÈÌÀ"UBVSJDVTÌÐÊÃÕÃ˾À¨Î¾Ï‹ Ë̾Îà ¨¾ËÃÀÏÈÌÊ «ÌÀÌÍÌÈÎÌÀÏÈÌÊ ±ÏÐڋ©¾¿ÆËÏÈÌÊ ±ÏÍÃËÏÈÌÊ ΋˾Ó ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÁÌ ÈξÝ Æ ¶ÌÀÁÃËÌÀÏÈÌÊ ΋ËÃÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆžÂÙÁÃÝ ©ÃÐ " UBVSJDVT À Á ¿ÙÉ ÊÃËÃà ÆËÐÃËÏÆÀËÙÊ ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜÏÉÃÐÌÊÁ°¾È ÀÁÀÑÏÉÌÀÆÝÓ±ÏÐڋ ©¾¿ÆËÏÈÌÁÌ΋˾˾ƿÌÉÚÖ¾ÝÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÄÑÈÌÀÀÍÃÎÆÌ ÍÆȾÏÌÏоÀÉÝɾÛÈÅÉÌÀÑÖÈÑÍÎÌÐÆÀÛÈÅÉÌÀÑÖÈÑ À Á ÎÆÏ  ­ÎÆÕÃÊ ÍÃÎÆÌ ʾÈÏÆʾÉÚËÌÁÌ ÉÃо À Á˾¿ÉܾÉÏÝ˾ÂËξËÚÖÃ

Количество щелкунов, экз./ловушку

Температура, °С

ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ÀÆÅѾÉÚËÑÜ ÂƾÁËÌÏÐÆÈÑ À ɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓ Ñϋ ÉÌÀÆÝÓ«ÌоÈȾÈÒÃÎÌÊÌËÙÏÐÎÌÁÌÏÍÃÔÆÒÆÕËÙ< > ÐÌ˾ÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙÇÒÃÎÌÊÌËÉÃÐÃÉÆÄÑÈÆÐÌÉÚÈÌÌÂËÌÁÌ Àƾ ­ÌÏÈÌÉÚÈÑ ˾ÏÃÈÌÊÙà ÍÌÇÈÆÉÌÐÃÎÊËÙ ˾ ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÉÃо ÊÌÁÑÐ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌ ÀÉÆÝÐÚ ÍÌÁÌÂËÙà ÑÏÉÌÀÆÝ Æ ÂÉÝ ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÁÌÈξÝÌËÆÏÉÌÄÆÉÆÏÚÏÉÃÂÑÜ×ÆÊ̿ξÅÌÊ ÎÆÏ 

2013

б °ÈѤÈÍÀÌÈÊÀËÅÒÀ"UBVSJDVT Àw­ÎÂÎÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ ÐÍ ÁwªÐÀÑÍÎÄÀÐ wÃÃ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

Ì ÀÏÃÓ ÂÎÑÁÆÓ ξÇÌË¾Ó ÁÂà ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÆʾÁÌ×ÃÉÈÑËÌÀ"ÐBVSJDVTÀÆÁÁ ¿ÙɾÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÌÂÆ˾ÈÌÀÌÇ ÎÆÏ °¾È À«ÌÀÌÍÌÈÎÌÀ‹ ÏÈÌÊ΋ËÞÀÃÏÚÍÃÎÆÌÂÉÃо¿ÙÉÌÍÌÇʾËÌ Æ ÆʾÁÌ×ÃÉÈÑËÌÀÀÏÎÃÂËÃÊ˾ÉÌÀÑÖÈÑÀÆÁÁ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÍÌÉÑÕÃËËÙà ÎÃÅÑÉÚоÐÙ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚϋ ÐÀÑÜÐ ÕÐÌ˾ƿÌÉÃÃÊËÌÁÌÕÆÏÉÃËËÙÇÀÆÂ×ÃÉÈÑËÌÀÀÍË ÎÃÕÆÏÉÃËËÙÓξÇÌ˾ӨξÏË̾ÎÏÈÌÁÌÈξÝv"UBVSJDVT ­ÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚ ÉÃо ϾÊÔÌÀ ÏÌÏоÀÉÝÃÐ u ÂË ˾վÉÌ ÉÃо ˾ÏÐÑ;ÃÐ À *** ÂÃȾÂà ÆÜËÝ ÈÌËÃÔ ÉÃо v *ÂÃȾ¾¾ÀÁÑÏо ª¾ÈÏÆʾÉÚËÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÌÏÌ¿ÃÇ˾ÌÂËÑ ÉÌÀÑÖÈÑ ÌÐÊÃÕÃËÌ À ¨ÌÎÃËÌÀÏÈÌÊ ξÇÌËà À Á ÛÈÅ ­ÌÉÑÕÃËËÙÃÎÃÅÑÉÚоÐÙÍÌÅÀÌÉÝÜÐÍÎÃÂÍÌÉÌÄÆÐÚ ÕÐÌ˾ÍÌÉÝÓÏÆËÐÃËÏÆÀËÙÊÉÃÐÌÊ×ÃÉÈÑËÌÀÀÁÕÆϋ ÉÃËËÌÏÐÚÉÆÕÆËÌÈ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÌÀ ¿ÑÂÃÐÀÙÖû­  ¯ÔÃÉÚÜÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÅÆÊÑÜ×ÃÁÌž;ϾÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÌÀ À ÌÏÃËËÆÇ ÍÃÎÆÌ  ÈÌÁ¾ ÐÃÊÍÃξÐÑξ ÍÌÕÀÙ ÏÌÏоÀÉÝÃÐ

e Ž¯ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆÍÌÕÀÃËËÙÃξÏÈÌÍÈÆ ÃÏËÌÇÀÊÃÏоÓ ʾÏÏÌÀÌÁÌ ÏÈÌÍÉÃËÆÝ ×ÃÉÈÑËÌÀ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ÈÌËÐÎÌÉÚËÙà ξÏÈÌÍÈÆÂÉÝÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÍÃÎÃÅÆÊÌÀÈÆÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇ ÍË ÎÆÌÂÀÃÁÃоÔÆÆÈÑÉÚÐÑÎÙÍÌÕÀÃËËÙÃξÏÈÌÍÈÆÍÃÎÆÌÂÆÕÃÏÈÆ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÌÊÏÉÌà ÌÐvÂÌvÏÊ ®ÃÅÑÉÚоÐÙÍÌÕÀÃËËÙÓξÏÈÌÍÌÈ ÍÎÌÀÃÂÃËËÙÓÀÀÃÏÃËËÆÇ ÍÃÎÆÌÂÍÌÏÉÃÍÌÏÃÀ¾ϾӾÎËÌÇÏÀÃÈÉÙ À¨Ì‹

ÎÃËÌÀÏÈÌÊ΋Ëà ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐÌÀÙÏÌÈÌÇÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆ ÀÎÃÂÆÐÃÉÝ˾¾ËËÌÊÍÌÉà ÌÈÌÉÌÛÈÅÊ žË¾ÉÌÁÆÕËÙÇ ÊÃÐÌÂÑÕÃо˾ÛÐÌÊÄÃÍÌÉÃÍÌÈ¾Å¾É ÕÐÌÀÌÏÃËËÆÇÍË ÎÆÌ  ˾¿ÉܾÃÐÏÝÌÕ¾ÁÌÀÌÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆà ÀÎÃÂÆÐÃÉÝÏÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÜ¿ÌÉÃÃÛÈÅÊ ­ÌÕÀÃËËÙà ξÏÈÌÍÈÆ À ÌÏÃËËÆÇ ÍÃÎÆÌ  À ±ÏÍÃËÏÈÌÊ ΋Ëà оÈÄà ÍÌȾžÉÆ ÀÙÏÌÈÑÜ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆȾ ¿ÌÉÃà ÛÈÅÊ «ÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌÍÌÊÆÊÌÊÆÁξÔÆÇÀËÆÄËÆÃÏÉÌÆÍÌÕÀÙÆŋžËÃÂÌÏоÐȾ ÀɾÁÆ ÀÎÃÂÆÐÃÉÚÎþÁÆÎÑÃÐ˾ÌÏÃËËÃÃÍÌËÆÄÃËÆÃÐÃÊÍË ξÐÑÎÙ°¾È ÍÎÆÑÕÃÐÃÉÆÕÆËÈÆ¿ÙÉÆ̿˾ÎÑÄÃËÙ ˾ÁÉÑ¿ÆËÃÏÊ ¾ÍÎÆÑÕÃÐÃvÏÊ ­ÌȾžÐÃÉÆÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆÍÎÌÀÌÉÌÕËÆȾÏÉÑľÐÏÆÁ˾ÉÌÊ ÂÉÝÍÎÌÀÃÂÃËÆÝž×ÆÐËÙÓÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇ ÏÀÝÅÆÏÐÃÊÕÐÌ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚ À ÌÏÃËËËÀÃÏÃËËÆÇ ÍÃÎÆÌ ˾ ÍÌÉÝÓ ÍÎË ˾Å˾ÕÃËËÙÓ ÂÉÝ ÏÃÀ¾ ÍÎÌ;ÖËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÀÙÖà »­  ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÍɾËÆÎÌÀ¾ÐÚ ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝ ÍÌ ž×ÆÐà ÏÃÊÝË ÆËÏÃÈÐÆÔÆÂËÙÊÆÍÎÃ;ξоÊƲÌÎϥþ ¨¯˾ÈÑÈÑÎÑÅà ¨ÎÑÇÅÃΨ¯˾ÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆÈÃÆÈÌÊÍÌÅÆÔÆƲÌÎϪ¾Á˾

¨ÎÑÇÅÃβÌÎÏ˾ϾӾÎËÌÇÏÀÃÈÉà žÀÐÌÎÙÀÙξľÜпɾÁ̾ÎËÌÏÐÚȾËÂƾÐÑ¿ÆÌÉ̋ ÁÆÕÃÏÈÆÓ˾ÑÈ žÏÉÑÄÃËËÌÊÑÂÃÝÐÃÉÜ˾ÑÈƨѿ¾ËÆ ¡½ÔÙËÆËÑžÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÆÍÎÃÂÌÏоÀÉÃËÆÃÒÃÎ̋ ÊÌËÌÀÂÉÝÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ¾оÈÄÃÎÑÈÌÀÌÂÆÐÃÉÝÊƾÁÎ̋ ËÌʾÊÓÌÅÝÇÏÐÀžÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÌÍÙÐÌÀ

©ÆÐÃξÐÑξ ¬ÉÃ×ÃËÈ̦« °ÃÎÃÓÌÀ ¦ ®ÑÂËÃÀ£¢ ¦ÏʾÆÉÌÀ ½®ÃÈÌÊÃ˾ÔÆÆÍÌÍÎÆÊÃËÃËÆÜÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈÂÉÝÑÕÃоÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆ ÄÑÈÌÀ‹×ÃÉÈÑËÌÀÏÐÃÍËÌÁÌ ÈÑ¿¾ËÏÈÌÁÌÆÍÌÏÃÀËÌÁ̪žÁÎÌÍÎÌÊÆžРvÏ ¬ÎÉÌÀ  « ¤ÑÈƋ×ÃÉÈÑËÙ $PMFPQUFSB &MBUFSJEBF ¯ÃÀÃÎ̋¥¾Í¾ÂËÌÁÌ ¨¾ÀȾž Ò¾Ñ˾ ÛÈÌÉÌÁÆÝ ÓÆÊÆÕÃÏȾÝ ÈÌÊÊÑËÆȾÔÆÝ  žÀÐÌÎÃÒeÂÆÏȾË¿ÆÌÉ˾Ñȯ‹­¿¥¦« vÏ ½ÔÙËÆË ¡ ®Ñ¿¾ËÌÀ¾£ ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÒÃÎÌÊÌËÌÀÄÑÈÌÀ‹×ÃÉÈÑËÌÀ $PMFPQUFSB &MBUFSJEBF žÁÎÌÓÆÊÆÝ v— v¯v )JMM%4"HSJDVLUVSBMJOTFDUQFTUTPGUFNQFSBUVSFSFHJPOTBOEUIFJSDPOUSPM$BNCSJHF6OJWFSTJUZ1SFTT6, vQ ,FJTFS" )BCFSMJ.4UBNQ12VBMJUZEFGJDJFODJFTPOQPUBUPUVCFSTDBVTFECZ3J[PDUPOJBTPMBOJ XJSFXPSNT "HSJPUFTTQQ BOETMVHT %FSPDFSBTSFUJDVMBUVN JOEJGGFSFOUGBSNJOHTZTUFNT'JFME$SPQ3FT v—v1v 5PUI. 'VSMBO-1IFSPNPOFDPNQPTJUJPOPG&VSPQJBODMJDLCFFUMFQFTUT $PMFPQUFSB &MBUFSJEBF DPNNPODPNQPOFOUTvTFMFDUJWFMVSFT *0#$8134v#VMMv1v 7JEBM4 #MPDL5 #VSHIBVTF' 1FUFSTFO)"UXPZFBSTDMJDLCFFUMFNPOJUPSJOHXJUIQIFSPNPOFUSBQTJO(FSNBOZTQFDJFTEJTUSJCVUJPO USBQTQFDJGZBOEBDUJWJUZQBUUFSO*0#$8134 v#VMMv1

±¢¨

­®£­ž®ž°¹«ž¬¯«¬ £°£Ÿ±¨¬«ž¥¬©ž¢©½¥ž·¦°¹­¶£«¦´¹½®¬ ¬§ ¬°¯£ª£««¬§¦­¬µ £««¬§¦«²£¨´¦¦ 13&1"3"5*0/'30.5&#6$0/";0-&'031305&$5*0/413*/(8)&"5"("*/454&&% "/%40*-*/'&$5*0/

 ¤œÉÁѾÐÃÁƹ ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡À¹ÒÁËÔɹÊ˾ÆÁ Ø¯ÎÄÁÅËÜÑÊÎÃÎ ±ÀÍÊҍ¯ÅÒÅÐÁÓÐͯÓØÊÈÍ  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMMEH!JD[SSV -%(SJTIFDILJOB "MM†3VTTJB*OTUJUVUFPG1MBOU1SPUFDUJPO 1PECFMTLPHPBW 4U1FUFSCVSH1VTILJO 3VTTJB UFM   FNBJMMEH!JD[SSV

­ÎÃÂÏоÀÉÃËÙÎÃÅÑÉÚоÐÙÆÅÑÕÃËÆÝÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÍÎÃÂÍÌÏÃÀËÌÇ̿ξ¿ÌÐÈÆÏÃÊÝËÍÖÃËÆÔÙÝÎÌÀÌÇÒÑËÁÆÔƾÊÆ ÏÌÂÃÎľ×ÆÊÆ ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ ®¾ÈÏÆÉ ¯È¾ÎÉÃÐ ¯ÃÎÐÆÈÌÎ °ÃÎξÏÆɲÌÎÐà ƾÉ°° ¨É¾Â ©¾Ê¾ÂÌÎƯÔÃËÆȨÌÊ¿Æ À¿ÌÎÚ¿ÃÏÐÀÃÎÂÌÇÆÍÙÉÚËÌÇ ÁÌÉÌÀËÃÇ ÍÉÃÏËÃÀÃËÆÃÊÏÃÊÝË ÈÌÎËÃÀÙÊÆÁËÆÉÝÊÆξÅËÌÇÛÐÆÌÉÌÁÆÆ­ÌȾžËÌÀÉÆÝËÆÃÍÎÃ;ξÐÌÀ˾ž×Æ×¾ÃÊÑÜÈÑÉÚÐÑÎÑ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÒÑËÁÆÔÆÂÙ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÏÃÊÃË˾ÝÆËÒÃÈÔÆÝ *UXBTQSFTFOUBUJPOUIFSFTVMUTPGUIFTUVEZPGUIFFGGFDUJWFOFTTPGQSF‹TPXJOHUSFBUNFOUPGTFFETPGTQSJOHXIFBUXJUIGVOHJDJEFTDPOUBJOJOH UFCVDPOB[PMF 3BYJM 4DBSMFU 4FSUJDPS 5FSSBDJM'PSUF 7JBM55 -BNBEPS 4[FOJL,PNCJ UPGJHIUIBSEBOEMPPTFTNVU NPMEZTFFET SPPUSPUTPG EJGGFSFOUFUJPMPHZ4IPXUIFJOGMVFODFPGESVHTPOUIFQSPUFDUFEDVMUVSF ,FZXPSETGVOHJDJEF FGGJDBDZ TFFEJOGFDUJPO

žÏÏÌÎÐÆÊÃËÐ ÏÎÃÂÏÐÀ ž×ÆÐÙ ÅÃÎËÌÀÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÌÐ ÁÎÆ¿ËÙÓ ¿ÌÉÃÅËÃÇ À ÌÏËÌÀËÌÊ ÍÎÃÂÏоÀÉÃË ÐÎƾÅÌɾÊÆ ÏÎÃÂÆ ÈÌÐÌÎÙÓ ÊËÌÁÌ ÍÎÃ;ξÐÌÀ ˾ ÌÏËÌÀà ÐÿÑÈÌ˾‹ ÅÌɾ¯Ð¾¿ÆÉÚËÌÀÙÏÌÈÑÜÎÃÅÑÉÚоÐÆÀËÌÏÐÚÆÓÆÏÍÌÉÚÅ̋ À¾ËÆÝ Á¾Î¾ËÐÆÎÑÃÐ ÏÆÏÐÃÊËÌà ÂÃÇÏÐÀÆÃ Æ ¾ÈÎÌÍÃоÉÚËÌà ÍÃÎÃÊÃ×ÃËÆþÈÐÆÀËÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÍÌξÏÐÃËÆÜ«¾ÉÆÕÆà ÆÏÈÌÎÃËÝÜ×ÃÁÌÛÒÒÃÈоÍÌÅÀÌÉÝÃÐÑËÆÕÐÌľÐÚÑÄÃÀËË ÎÆÀÖÃÁÌÏÝÀÈÉÃÐÈÆ;ÐÌÁÃ˾¡É¾À˾ÝÊÆÖÃËÚÍÌξÄÃËÆÝ ÐÎƾÅÌÉÌÀ v ÏÐÃÎÌÉÙ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙà ÂÉÝ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÈÉÃÐÌÕËÙÓÊÃʿξËÁÎÆ¿¾ ¿ÃÅÈÌÐÌÎÙÓÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÚ¿Ì‹ ÉÃÅËÆËÃξÅÀÆÀ¾ÃÐÏÝÆÍÌÁÆ¿¾ÃлÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÍÎÆÊË ËÃËÆÝоÈÆÓÒÑËÁÆÔÆÂÌÀÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÎþÈÔÆÃÇ;ÐÌÁÃ˾ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

˾ ÏÌÎÐÌÀÙà ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆ ÈÑÉÚÐÑÎÙ Æ ÍÌÁÌÂËÙà ÑÏÉÌÀÆÝ ÐÃÊÍÃξÐÑξ ÀɾÄËÌÏÐÚ °Ã¿ÑÈÌ˾ÅÌÉ À ÌÕÃËÚ ËÆÅÈÆÓ ËÌÎʾÓξÏÓ̾ÍÎÌÝÀÉÝÃÐÀÙÏÌÈÑܾÈÐÆÀËÌÏÐÚÀ¿ÌÎÚ¿Ã ÏÆËÒÃÈÔÆÃÇ ˾ÓÌÂÝ×ÃÇÏÝ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÆÀËÑÐÎÆÅÃÎ˾ ÀÈÉÜÕ¾Ý ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇ ÁÌÉÌÀËÆ ÏÃÍÐÌÎÆÌž ÍÆÎÃËÌÒ̋ ÎÌž ÁÃÉÚÊÆËÐÌÏÍÌÎÆÌž Æ ÂÎ ¬Â˾ÈÌ ÍÎÌÐÆÀ ÁÌÉÌÀËÆ ÌÏÌ¿ÃËËÌÍÙÉÚËÌÇ ÃÁÌÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÀÌÐÂÃÉÚËÙÓÏÉÑÕ¾ÝÓ ÊÌÄÃпÙÐÚËÃÂÌÏоÐÌÕËÌÀÙÏÌÈÌÇ ÐÈÍÎÆÍÌËÆÄÃËËÌÇ ÍÌÕÀÃËËÌÇ ÀɾÄËÌÏÐÆ ;ÓÌÐËÌÁÌ ÁÌÎÆÅÌËо ÍÎÃ;ξÐ Ëà ÍÌÏÐÑ;ÃÐÀžÎÌÂÙÖ ÁÂÃÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÚÈÌËÔÃËÐÎÆÎÑÃÐÏÝ žÏÑÖÉÆÀÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ Õ¾×à ÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝ ÎÃоξËÐËÌà ÂÃÇÏÐÀÆÃÍÎÃ;ξоÏËÆľÃÐÏÝÍÌÉÃÀ¾ÝÀÏÓÌÄÃÏÐÚÏÃÊÝË
99*

£°® ™w

ÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÙÇÏÐÿÉÃÏÐÌÇÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ÌÏÌ¿ÃËËÌ ÍÎÆÁÉÑ¿ÌÈÌÇžÂÃÉÈÃÏÃÊÝË< > ÌÐËÌÖÃËÆÆÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇÈÌÎËÃÀÙÓÁËÆÉÃÇÛÒÒÃÈÐÆÀ‹ ËÌÏÐÚÐÿÑÈÌ˾ÅÌɾÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÆËÒÃÈÔÆÌËËÌÇ˾ÁÎÑÅÈÌÇ ÀÆÂÌÀÙÊ ÏÌÏоÀÌÊ ÊÆÈÌ¿ÆÌÐÙ Æ ÆÓ ÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜ È ¾ËËÌÊÑ ÒÑËÁÆÔÆÂÑ ¬ÂËÆ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÆ <> ÌÐÊÃÕ¾ÜÐ ÍÎÃÀÌÏÓÌÂËÙÇ ÛÒÒÃÈÐ ÍÎÃÂÍÌÏÃÀËÌÇ ̿ξ¿ÌÐÈÆ ÏÃÊÝË ÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉÌÊ ®¾ÈÏÆÉ À¿ÌÎÚ¿ÃÏÀÌŋ ¿ÑÂÆÐÃÉÝÊÆÈÌÎËÃÀÙÓÆÍÎÆÈÌÎËÃÀÙÓÁËÆÉÃÇ ÀÙÅÙÀ¾ÃÊÙÊÆ ÁÎÆ¿¾ÊÆ'VTBSJVNHSBNJOFBSVN 'BWFOBDFVN 'DVMNPSVN 'PYZTQPSVN ÍÎÃÀÙÖ¾Ü×ÆÇ ˾ v ÍÌÎÝÂȾ ¿ÃËÌÊÆÉ ÐÆξÊÆÐÎƾÂÆÊÃËÌÉ¢ÎÑÁÆÃ<>Àɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ÑÏоËÌÀÆÉÆ ÀÙÏÌÈÑÜ ÆÅ¿ÆξÐÃÉÚËÌÏÐÚ ®¾ÈÏÆɾ È ÁÎÆ¿Ñ ' QPBF ÀÐÌÀÎÃÊÝȾÈÃÁÌÂÃÇÏÐÀÆÃ˾ÂÎÑÁÆÃÀÆÂÙ 'DVM‹ NPSVN 'HSBNJOFBSVN 'BWFOBDFVN ¿ÙÉÌ˾ÏÐÌÉÚÈÌÏɾ‹ ¿ÙÊ ÕÐ̾ÄÃËÃÌÁξËÆÕÆÀ¾ÉÌÎÌÏÐÊÆÔÃÉÆÝ;ÐÌÁÃ˾  ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÀÅÃÎËÌÀÙÓÔÃËÌžÓÒÌÎÊÆÎÑÜÐÏÝ ÏÉÌÄËÙÃ;ÐÌÁÃËËÙÃÈÌÊÍÉÃÈÏÙÊÆÈÎÌÊÆÔÃÐÌÀÏξÅÉÆՋ ËÌÇÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜÈÍÃÏÐÆÔÆÂ¾Ê ÕÐÌÏȾÅÙÀ¾ÃÐÏÝ˾ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÌÐξÀÉÆÀ¾ËÆÝ ÏÃÊÝË À ¿ÌÎÚ¿Ã Ï ËÆÊÆ  ÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÑÏÆÉÆÐÚ ÎÃÅÑÉÚоÐÆÀËÌÏÐÚ ÍÎÆÊÃËÃËÆÝ ÐË ¿ÑÈÌ˾ÅÌɾÆ ξÏÖÆÎÆÐÚ ÏÍÃÈÐÎ ÈÌËÐÎÌÉÆÎÑÃÊÙÓ ¿ÌÉÃŋ ËÃÇ ÅÃÎËÌÀÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÍÌÝÀÆɾÏÚ ÍÎÆ ÀÈÉÜÕÃËÆÆ À ÏÌÏоÀ ÍÎÃ;ξÐÌÀ ÂÃÇÏÐÀÑÜ×ÆÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ ÆÅ ÂÎÑÁÆÓ ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÈɾÏÏÌÀ ̿ɾ¾Ü×ÆÓÆËÙÊÊÃÓ¾ËÆÅÊÌÊÂÃÇÏÐÀÆÝÆξŋ ÉÆÕËÌÇÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÜ;ÐÌÁÃËÌÀÈËÆʰƾ¿Ã˾ÅÌÉÆÅ ÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌÈɾÏϾ¿ÃËÅÆÊƾÅÌÉÙÌÁξËÆÕÆÀ¾ÃÐξÅÀÆÐÆà ÒÑžÎÆÌÅËÙÓ ÈÌÎËÃÀÙÓ Æ ÍÎÆÈÌÎËÃÀÙÓ ÁËÆÉÃÇ ÏËÃÄËÌÇ ÍÉÃÏÃËÆ À оÈÄà ÔÃÎÈÌÏÍÌÎÃÉÉÃÅ ­ÎÆ ÂÌÊÆËÆÎÌÀ¾ËÆÆ ¾ËËÌÁÌ ÈÌÊÍÉÃÈϾ ÁÎÆ¿ÌÀ À ÅÃÎËÌÀÌÊ ¾ÁÎÌ¿ÆÌÔÃËÌÅà ÀÃÏÚʾÑÏÍÃÖËÌÍÎÆÊÃËÃËÆÃÍÎÃ;ξÐÌÀ  Æ¾É°°Æ Æ¾É °Î¾Ï° ˾ÌÏËÌÀÃÐÿÑÈÌ˾ÅÌɾÆÐƾ¿Ã˾ÅÌɾ ¦Ê¾Å¾ÉÆÉ ÆÊƾÅÌÉÙ Í̾ÀÉÝÃÐ ÄÆÅËÃÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÚ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇ ÁÃÉÚÊÆËÐÌÏÍÌÎÆÌÅÌÀ Æ ÒÑžÎÆÌÅÌÀ ­ÎË ;ξÐÙ ÏÌÂÃÎľ×Æà ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ Æ ÆʾžÉÆÉ ¯È¾ÎÉÃÐ Æ ¬ÎÆÑÏ  Ïо¿ÆÉÆÅÆÎÑÝ ÒÆÐÌϾËÆоÎËÑÜ ÏÆÐѾÔÆÜ À ÍÌÕÀÃËËÌʾÁÎÌ¿ÆÌÔÃËÌÅà ÆÏÈÉÜÕ¾ÜÐ˾ÈÌÍÉÃËÆþËËÙÓ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇ ¿ÌÉÃÅËÆ   ®ÌÏÏÆÆ оÈÄà ÀÌÅÎÌÏɾ Å˾ÕƋ ÊÌÏÐÚ ÍÆÐÆÌÅËÌÇ ÈÌÎËÃÀÌÇ ÁËÆÉÆ ˾ ÅÃÎËÌÀÙÓ ÈÑÉÚÐÑξÓ <>¦ÐÌÉÚÈÌÍÌÂÂÃÇÏÐÀÆÃÊÊÃÒÃËÌÈϾʾ ÒÃËÆɾÊÆÂÙ ÊÌÄÃпÙÐÚÑËÆÕÐÌÄÃ˾ÍÆÐÆÌÅ˾ÝÈÌÎËÃÀ¾ÝÁËÆÉÚ˾ÅÃ΋ ËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑξÓªËÌÁÆÃËÃÂÌÌÔÃËÆÀ¾ÜÐÛÐÌÁÌÊÃÂÉÃËËÌ ξÏÐÑ×ÃÁÌ ;ÐÌÁÃ˾ ËÌ ÌË ÆÁξÃÐ ¿ÌÉÃà ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜ ÎÌÉÚ À ;ÐÌÁÃËÃÅà ž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝ ¡ÎÆ¿ ÍÌξľÝ ÈÌÎËÆ ˾ ξËËÃÇÏоÂÆÆξÅÀÆÐÆÝξÏÐÃËÆÇ ÌÐÈÎÙÀ¾ÃÐÀÌÎÌоÂÎÑÁÆÊ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÝÊ ¿ÌÉÃÅËÆ ÕÐÌ Æ ÑÏÆÉÆÀ¾ÃÐ ÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ ÈÌÎËÃÀÙÓÁËÆÉÃÇ­ÌÐÃÎÆÅÃÎ˾ÍÎÆÛÐÌÊÊÌÁÑÐÏÌÏоÀÉÝÐÚ v ÌÏÌ¿ÃËËÌÀξÇÌ˾ÓÕ¾ÏÐÌÁÌÀÙ;ÂÃËÆÝÌϾÂÈÌÀ <> ­ÌÝÀÉÃËÆà ÍÎÃ;ξÐÌÀ ÏÌÂÃÎľ×ÆÓ ÊÃÒÃËÌÈϾÊ ¢ÆÀÆÂÃËÂÛÈÏÐÎÆÊ ¯ÃÎÐÆÈÌÎ ÍÌÅÀÌÉÝÜÐÎÃÖÆÐÚ¾ËËÑÜ ÍÎÌ¿ÉÃÊÑ ¦ÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÂÎÑÁÆÓ ÐÎƾÅÌÉÌÀÙÓ ÏÌÃÂÆËÃËÆÇ À ÏÊÃÏÃÀÙÓ ÍÎÃ;ξоÓ оÈÄà ÍÌÀÙÖ¾ÃÐ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ž×ÆÐÙ ÈÑÉÚÐÑÎÙ ÌÐ ÈÌÊÍÉÃÈϾ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇ ÈÌÎËÃÀÙÓ ÁËÆÉÃÇ ­ÎÃÂÍÌÕÐÃËÆà ÌоÃÐÏÝ ¾ÈÐÆÀËÙÊ ÀÃ×ÃÏÐÀ¾Ê ×¾ÂÝ×ÃÁÌ ÂÃÇÏÐÀÆÝ v ÒÉÑÐÎƾÒÌÉÑ Æ ÍÎÌÐÆÌÈÌ˾ÅÌÉÑ «ÌÀÙÇÍÎÃÂÏоÀÆÐÃÉÚÏÐÎÌ¿ÆÉÑÎÆËÌÀvÒÉÑÌÈϾÏÐÎÌ¿ÆË ӾξÈÐÃÎÆÅÑÃÐÏÝÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÊÆÛÈÌÐÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÆ ÍÌȾžÐÃÉÝÊÆËÃÏËÆľÃÐÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÑÜÂÃÝÐÃÉڋ ËÌÏÐÚÍÌÕÀÙÆËÞÐξÁÆÀ¾ÃÐÍÌÉÃÅËÙÓÕÉÃËÆÏÐÌËÌÁÆÓ¬Ë ̿ɾ¾ÃÐÏÆÏÐÃÊËÙÊÆÆÉÌȾÉÚË̋ÏÆÏÐÃÊËÙÊÆÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÆ ¯ÃÁÌÂÌ¿¾ÀÉÃËÆÃÊÀÎÃÔÃÍÐÑÎÑÍÎÃ;ξоÑÊÃËÚÖ¾ÜÐÏÝ ËÃÁ¾ÐÆÀËÙÃÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÝÍÎÆÊÃËÃËÆÝÍÃÏÐÆÔÆÂÌÀ ÌÏÌ¿ÃËËÌ ÐÎƾÅÌÉÌÀÌÁÌÎݾ ÈÌÐÌÎÙÃÍÎÌÝÀÉÝÜÐÏÝÀÄÃÏÐÈÆÓÑÏÉ̋ ÀÆÝÓÍÌÏÃÀ¾ÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ¯ÌÀÎÃÊÃËËÙÃÍÃÏÐÆÔÆÂÙ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÝÑÉÑÕÖÃËÆÃÒÆÐ̋ ϾËÆоÎËÌÁÌÏÌÏÐÌÝËÆÝÍÌÏÃÀÌÀÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ÀÊÃÏÐÃ Ï ÐÃÊ ÌȾÅÙÀ¾ÜÐ ÊÌ×ËÌà ÀÉÆÝËÆà ˾ ϾÊÌ ž×Æ×¾ÃÊÌà ξÏÐÃËÆà ŸÃËÅÆÊƾÅÌÉÙ Ðƾ¿Ã˾ÅÌÉ Æ ÌÈϾÐÆÆËÙ ȾοÌÈÏÆË ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÜÐÍÌÀÙÖÃËÆÜÍÌÉÃÀÌÇÀÏÓÌÄÃϋ ÐÆÏÃÊÝËÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑΰÎƾÅÌÉÙ ÀÈÉÜÕ¾ÝÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ ÀÌÐÂÃÉÚËÙÓÏÉÑÕ¾ÝÓÊÌÁÑÐÏËÆľÐÚÍÌÉÃÀÑÜÀÏÓÌÄÃÏÐÚ ËÌÍÌÀÙÖ¾ÐÚÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÙÇÏÐÿÉÃϋ ÐÌÇ­ÎÆÛÐÌÊ×ÑÍÉÙÃÆžξÄÃËËÙÃÏÃÊÃ˾ÌÏоÜÐÏÝÀ ÍÌÕÀÃËÃÍÎÌξÏоݬÏÌ¿ÃËËÌÏÆÉÚËÌÏËÆľÃÐÏÝÍÌÉÃÀ¾Ý ÀÏÓÌÄÃÏÐÚÏÃÊÝË˾ÐÀÃÎÂÙÓÏÌÎоÓÍÖÃËÆÔÙÑξÏÐÃËÆÇ ÆÏÍÙÐÙÀ¾Ü×ÆÓËÃÂÌÏоÐÌÈÍÌÕÀÃËËÌÇÆÀÌÅÂÑÖËÌÇÀɾÁÆ ¾ оÈÄà ÍÎÆ ÁÉÑ¿ÌÈÌÇ žÂÃÉÈà ÏÃÊÝË «ÃÁ¾ÐÆÀËÌà ÂÃÇϋ ÐÀÆÃÐÿÑÈÌ˾ÅÌɾÀɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÍÎÌÝÀÉÝÉÌÏÚ ÀÏËÆÄÃËÆÆÀÏÓÌÄÃÏÐÆÍÎÌÐξÀÉÃËËÙÓÏÃÊÝËÀÏξÀËÃËÆÆ ÏÈÌËÐÎÌÉÚËÙÊÆÍÎÌÎÌÏÐȾÊÆÆÆÓÌÐÏоÀ¾ËÆÆÀÎÌÏÐÃ˾ v<> ¯ÊÃÏÃÀÙà ÐÎƾÅÌÉÏÌÂÃÎľ×Æà ÍÎÃ;ξÐÙ ÊÌÁÑÐ ÌȾ‹ ÅÙÀ¾ÐÚ ÀÉÆÝËÆà ˾ ÎÝ ÍÌȾžÐÃÉÃÇ ÀÏÓÌÄÃÏÐÚ ÏÃÊÝË ÍÎÌÂÑÈÐÆÀ˾ÝÈÑÏÐÆÏÐÌÏÐÚ ʾÏϾÅÃÎ˾ ʾÏϾÅÃÎÃË Æ Ð  ÕÐÌ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ Ì ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÆ ÆÅÑÕÃËÆÝ ¾ËËÌÁÌ ÀÌÍÎÌϾ ´ÃÉÚ ˾ÖÆÓ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ v ÏξÀËƋ ÐÃÉÚ˾ÝÌÔÃËȾÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÌÀÎÃÊÃËËÙÓÍÎÃ;ξÐÌÀ ˾ÌÏËÌÀÃÐÿÑÈÌ˾ÅÌɾÀ¿ÌÎÚ¿ÃÏÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊÏÃÊÃËËÌÇ Æ ÍÌÕÀÃËËÌÇ ÆËÒÃÈÔÆÆ ¾ оÈÄà ÆÅÑÕÃËÆà ÆÓ ÂÃÇÏÐÀÆÝ ˾ ÍÖÃËÆÔÑÝÎÌÀÑÜ ªËÌÁÌÉÃÐËÆÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÌÆÅÑÕÃËÆÜÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÃ;ξÐÌÀ˾ÌÏËÌÀÃÐÿÑÈÌ˾ÅÌɾÀ¿ÌÎÚ¿ÃÏÌÏËÌÀËÙÊÆ ¿ÌÉÃÅËÝÊÆÍÖÃËÆÔÙÝÎÌÀÌÇ ÍÃÎþÜ×ÆÊÆÏÝÏÏÃÊÃ˾ÊÆ ¿ÙÉÆ ÍÎÌÀÃÂÃËÙ ˾ÊÆ À ÏÆÏÐÃÊà ÎÃÁÆÏÐξÔÆÌËËÙÓ ÆÏÍً оËÆÇÍÃÏÐÆÔÆÂÌÀ ¦¥®¬ÍÙÐÙžÉÌÄÃËÙÀªÌÏÈÌÀÏÈÌÇ ©ÃËÆËÁξÂÏÈÌÇ ¬ÊÏÈÌÇ  ÌÎÌËÃÄÏÈÌÇ ¯¾Î¾ÐÌÀÏÈÌÇ  ÌÉÁÌÁξÂÏÈÌÇ ®ÌÏÐÌÀÏÈÌÇÌ¿ÉƨξÏË̾ÎÏÈÌÊÈξÃ˾ ÏÉÃÂÑÜ×ÆÓÏÌÎоÓÆÁÆ¿ÎƾÓÍÖÃËÆÔÙÝÎÌÀÌǯ¾Î¾ÐÌÀϋ ȾÝ ¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ ©ÃËÆËÁξÂȾ žÉÚ¿ÆÂÑÊ ©ÜÐÃϋ ÔÃËÏ ¬ÊÏȾÝ ¬ÊÏȾÝ žÎÈ¾Ï ¤ËÆÔ¾  ¾ÉÃÎÆÝ žÉоÇÏȾÝ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ¿ÙÉÆÀÈÉÜÕÃËÙÒÑËÁÆÔÆÂÙ ®¾ÈÏÆÉ ¨¯ ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ ÁÉ v ÉЯȾÎÉÃÐ ª» ÆʾžÉÆÉ ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ ÁÉ v Æ ÉÐ ¯ÃÎÐÆÈÌÎ ¨¯ ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ ÊÃÒÃËÌÈÏ¾Ê ÁÉ v  Æ ÉаÃÎξÏÆɲÌÎÐà ¨¯ ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ ÒÉÑÐÎƾÒÌÉ ÁÉ v Æ ÉРƾɰ°  ¯¨ Ðƾ¿Ã˾ÅÌÉ ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ ÁÉ v ÉШɾ  ¨¯ ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ Ðƾ¿Ã˾ÅÌÉ ÆʾžÉÆÉ  ÁÉ v Æ ÉЩ¾Ê¾ÂÌÎ ¨¯ ÍÎÌÐÆÌÈÌ˾ÅÌÉ Ðÿы ÈÌ˾ÅÌÉ ÁÉ v v ÉЯÔÃËÆÈÈÌÊ¿Æ ¨¯ ÈÉÌÐƾËÆÂÆË ÒÉÑÌÈϾÏÐÎÌ¿ÆË ÍÎÌÐÆÌÈÌ˾ÅÌÉ ÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ   ÁÉ v Æ ÉÐ ®¾ÅÊÃÎÂÃÉÝËÌÈvÊ ÍÌÀÐÌÎËÌÏÐÚv‹ÈξÐ˾Ý ¯ÃÊÃËËÌÇ ʾÐÃÎƾÉ ÍÎÃÂÀ¾ÎÆÐÃÉÚËÌ žÏÍÌÎÝÉÆ ÀÌſы ÂÆÐÃÉÃÊÐÀÃÎÂÌÇÁÌÉÌÀËÆ 5JMMFUJBDBSJFT ÆÅξÏÕÃоÁÈÁ ÅÃÎ˾¦ÏÈÑÏÏÐÀÃËËÙÇÒÌËÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÝÍÙÉÚËÌÇÁÌÉÌÀËÆ 6TUJMBHPUSJUJDJ ÏÌžÀ¾ÉÆÍÑÐÃÊÂÌ¿¾ÀÉÃËÆÝžξÄÃˋ ËÌÁÌ ÅÃÎ˾ ÏÌÂÃÎľ×ÃÁÌ ÆËÌÈÑÉÜÊ ¦ËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙà ÅÃÎ˾ÍÖÃËÆÔÙÝÎÌÀÌÇ̿ξ¿¾ÐÙÀ¾ÉÆÒÑËÁÆÔƾÊÆžv ÂË ÂÌ ÍÌÏÃÀ¾ ˾ ÍÎÌÐξÀÆÐÃÉà ³ÃÁà  ξÏÓÌ ξ¿ÌÕÃÇ ÄÆÂÈÌÏÐÆvÂÌÉШÌËÐÎÌÉÚvžξÄÃËËÙÃÁÌÉÌÀËÃÇ ÏÃÊÃ˾¿ÃÅ̿ξ¿ÌÐÈÆÍÎÃ;ξоÊÆ  ɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓžξÄÃËËÌÏÐÚÅÃÎ˾ÊÆÈ̿Ƌ ÌÐÌÇ ÌÍÎÃÂÃÉÝÉÆ ÐξÂÆÔÆÌËËÙÊÆ ÒÆÐÌ;ÐÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÆ ÊÃÐ̾ÊƬÂËÌÀÎÃÊÃËËÌÌÔÃËÆÀ¾ÉÆÀÉÆÝËÆÃÒÑËÁÆÔÆÂÌÀ ˾ÛËÃÎÁÆÜÍÎÌξÏоËÆÝÆɾ¿ÌξÐÌÎËÑÜÀÏÓÌÄÃÏÐÚÏÃÊÝË  ÍÌÉÃÀÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÑÕÆÐÙÀ¾ÉÆÀÏÓÌÄÃÏÐÚ ÁÑÏÐÌÐÑÏÐÌÝËÆÝ ξÏÐÃËÆÇ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÑÜÈÑÏÐÆÏÐÌÏÐÚ ʾÏÏÑÅÃÎÃË ÀÙÓÌÂÑÎÌľÝÏÊ ­ÎÃÂÍÌÏÃÀËÌà ÍÎÌÐξÀÉÆÀ¾ËÆà ÏÃÊÝË ÍÖÃËÆÔÙ ÀÏÃÊÆ ÒÑËÁÆÔƾÊÆ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌ ÌÁξËÆÕÆÀ¾ÉÌ ξÅÀÆÐÆà Æˋ ÒÃÈÔÆÆ ˾ÓÌÂÝ×ÃÇÏÝ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ Æ ÀËÑÐÎÆ ÅÃÎ˾ «¾ÆÉÑÕÖÆÇÎÃÅÑÉÚопÙÉÍÌÉÑÕÃËÍÌÏÉÃÍÎÌÐξÀÉÆÀ¾ËÆÝ ÍÎÃ;ξоÊÆ ¨É¾Â Æ °ÃÎξÏÆÉ ²ÌÎÐà v ÏÃÊÃËËÌÇ ž;Ï ÆËÒÃÈÔÆÆ ¿ÙÉ ÏËÆÄÃË ˾  Æ  ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ÎÆÏ ¥¾Î¾ÄÃËËÌÏÐÚÅÃÎ˾ÏËÆÄÃ˾˾ v ÍÎÆ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆÌÏоÉÚËÙÓÍÎÌÐξÀÆÐÃÉÃÇÏÃÊÝË ÈÌËÐÎÌÉà ¿ÌÉÚÖÃÍÌÉÌÀÆËÙÏÃÊÝËÍÖÃËÆÔÙÝÎÌÀÌÇ¿ÙÉÆžξÄÃËÙ ÊÆÈÎÌÊÆÔÃоÊÆ#JQPMBSJTTPSPLJOJBOB v "MUFS‹ OBSJBTQQ v 'VTBSJVNTQQ v ¾оÈÄà ÁÎÆ¿¾ÊÆ ÀÙÅÙÀ¾Ü×ÆÊÆÍÉÃÏËÃÀÃËÆÃÏÃÊÝËv"TQFSHVMMVT TQQ 1FOJDJMMJVNTQQ .VDPSTQQÆÂÎ v  Ì ÀÏÃÓÀ¾ÎƾËоÓÒÑËÁÆÔÆÂÙÍÌÉËÌÏÐÚÜÑËÆÕÐÌľÉÆÐÀÃÎÂÑÜ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÁÌÉÌÀËÜ À ÐÌ ÀÎÃÊÝ ȾÈ ˾ ÈÌËÐÎÌÉÚËÙÓ ÂÃÉÝËȾÓ ¿ÙÉÆ ̿˾ÎÑÄÃËÙ ξÏÐÃËÆÝ Ï ÝÀËÙÊÆ ÍÎÆÅ˾ȾÊÆ ÍÌξÄÃËÆÝ ž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÃÊ˾ о¿É ­ÎÌÐÆÀÍÙÉÚËÌÇÁÌÉÌÀËÆ ÍÎÃ;ξÐÙоÈÄÃÍÎÌÝÀÆÉÆÀÙÏÌÈÑÜÒÑËÁÆÔÆÂËÑܾÈÐÆÀ‹ ËÌÏÐÚ v ˾ ξÅËÙÓ ÆËÒÃÈÔÆÌËËÙÓ ÒÌ˾Ó ÌÐ ÂÌ ÀÈÌËÐÎÌÉà ¦ÏÈÉÜÕÃËÆÃÏÌÏоÀÆɯÔÃËÆÈ ¨ÌÊ¿Æ ÈÌÐÌÎÙÇ˾ËÆÅÈÌÊÆËÒÃÈÔÆÌËËÌÊÒÌËÃÍÌÉËÌÏÐÚÜ Í̾ÀÉÝÉÍÙÉÚËÑÜÁÌÉÌÀËÜ ËÌÏÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÊÆËÒÃÈÔÆÌˋ ËÌÇ˾ÁÎÑÅÈÆÃÁÌÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ;¾ɾ

ÄÃËËÙÓÁÎÆ¿¾ÊÆÎ̾1ZUIJVN¿ÙÉÌv ¾ÉÚËÃÇÖÃÊ žÏÃÉÃËÆà ÈÌÎËÃÀÌÇ ÏÆÏÐÃÊÙ ÒÑžÎÆÌÅË̋¿ÆÍÌÉÝÎÆÌŋ ËÙÊÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊÊÆÈÎÌÊÆÔÃÐÌÀÑоÈÆÓξÏÐÃËÆÇ¿ÙÉÌÀ v ξžÏɾ¿Ãà ÕÃÊÀÈÌËÐÎÌÉÃ<>

°ÈѽÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÔÓÍÃÈÖÈÄΠÍÀÎÑÍÎÂÅÒÅÁÓÊÎÍÀÇÎËÀÂÁÎÐÜÁÅ ÑÊÎÐÍÅÂÛÌÈÃÍÈËßÌÈÏØÅÍÈÖÛßÐÎÂÎÉ

°ÈѽÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÔÓÍÃÈÖÈÄÎÂÍÀÎÑÍÎÂÅ ÒÅÁÓÊÎÍÀÇÎËÀÂÁÎÐÜÁÅÑÑÅÌÅÍÍÎÉÈÍÔÅÊÖÈÅÉ ÍÀÏØÅÍÈÖÅßÐÎÂÎÉ ²ÀÁËÈÖÀ½ÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂÏÐÎÒÈ ÃÎËÎÂÍÈÏØÅÍÈÖÛßÐÎÂÎÉ

¢ÀÐÈÀÍÒ

­ÎÐÌÀÐÀÑÕÎÄÀ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀ ËÒ

°ÀÊÑÈË ª± ±ÊÀÐËÅÒ ¬½ ±ÅÐÒÈÊÎÐ ª± ²ÅÐÐÀÑÈË´ÎÐÒÅ ª± ¢ÈÀ˲² ¢±ª ªËÀÄ ª± «ÀÌÀÄÎÐ ª± ±ÖÅÍÈÊÊÎÌÁÈ ª± ªÎÍÒÐÎËÜ ÁÅÇÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

  w  w  w  w  w  w  w w

½ÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÏÐÎÒÈ ÃÎËÎÂÍÈ ²ÂÅÐÄÀß ¯ÛËÜÍÀß            w  w 

˾ÖÆÓÌÍÙоÓÀÏÃÍÎÃ;ξÐÙÀξÀËÌÇÏÐÃÍÃËÆÍÌÀÙÖ¾ÉÆ ÛËÃÎÁÆÜÍÎÌξÏоËÆÝÆÀÏÓÌÄÃÏÐÚÏÃÊÝËÍÖÃËÆÔÙÝÎÌÀÌÇ о¿É    ÍÌÉÃÀÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÌà ÀÉÆÝËÆà ÍÎÃÂÍÌÏÃÀËÌÇ ̿ξ¿ÌÐÈÆ ÏÃÊÝË ÏȾžÉÌÏÚ ˾ ÍÌÝÀÉÃËÆÆ ÂÎÑÄËÙÓÀÏÓÌÂÌÀÈÑÉÚÐÑÎÙÆÉÑÕÖÃÊξÅÀÆÐÆÆξÏÐÃËÆÇ ÑÀÃÉÆÕÃËÆÆÁÑÏÐÌÐÙÏÐÌÝËÆÝ ÎÃÅÑÉÚоÐÃ̿ξ¿ÌÐÈÆÏÃÊÝË ÏÉÌÄÆÉÆÏڿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÃÑÏÉÌÀÆÝÂÉÝÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÑÎ̋ ľÝ­ÌȾžÐÃÉÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÁÌÏÐÿÉÃÏÐÌÝ ʾÏÏÙÈÌÉÌϾ ÆʾÏÏÙÅÃÎÃËÀÌÀÏÃÓÀ¾ÎƾËоÓÍÎÃÀÙÖ¾ÉÆÈÌËÐÎÌÉÚ «¾ÆÉÑÕÖÆÇ ÀÙÓÌ ÑÎÌľÝ ÍÌÉÑÕÃË ÍÎÆ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆ ¯ÔÃËÆÈÈÌÊ¿ÆÆ©¾Ê¾ÂÌÎ ÎÆÏ  ÌÏоÉÚËÙÓÀ¾ÎƾËоÓ ÌÍÙоÍÎÆ¿¾ÀȾÑÎÌľÝÏÌÏоÀÆɾ ‹ ÀÏξÀËÃËÆÆ ÏÈÌËÐÎÌÉÚËÙÊÆξÏÐÃËÆÝÊÆ

­ÈÇÊÀßÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÏÐÈÂÛÑÎÊÎÉÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÎÉÍÀÃÐÓÇÊÅ ÂÊÎÍÒÐÎËÅwÑÒÅÏÅÍÜÏÎÐÀÆÅÍÈß ÌÐËÌÖÃËÆÆÈÌÎËÃÀÙÓÁËÆÉÃÇÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÍÎÌÐξÀÉƋ À¾ËÆÝÏÃÊÝËÍÖÃËÆÔÙÝÎÌÀÌÇÒÑËÁÆÔƾÊÆÀ¾ÎÚÆÎÌÀ¾É¾ÍÌ Á̾ÊÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÆžÀÆÏÃɾÌÐ;ÐÌÁÃËËÌÁÌÈÌÊÍÉÃÈϾ ÆÏÌÏоÀ¾ÂÃÇÏÐÀÑÜ×ÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ ÏÌÂÃÎľ×ÆÓÏÝÀÍÎÌÐξ‹ ÀÆÐÃÉà ÏÃÊÝË ­ÎÌÐξÀÆÐÃÉÆ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌ ÌÁξËÆÕÆÀ¾ÉÆ ξÅÀÆÐÆÃÁÃÐÃÎÌÁÃËËÌÁÌ;ÐÌÁÃËËÌÁÌÈÌÊÍÉÃÈϾÊÆÈÎÌÊƋ ÔÃÐÌÀ ̿ξ¿ÌоËËÙÃÏÃÊÃ˾ÍÖÃËÆÔÙÊÃËÚÖÃÍÌξľÉÆÏÚ ÈÌÎËÃÀÌÇÁËÆÉÚÜ ÎÃÅÑÉÚоÐÃÛÐÌÁÌ¿ÌÉÃÅËÚ ÀÙÅÙÀ¾ÃʾÝ ÁÎÆ¿¾ÊÆÎÌÂÌÀ'VTBSJVNÆ#JQPMBSJT ξÅÀÆÀ¾É¾ÏÚ˾ÈÌÎËÝÓ Ïɾ¿ÃÃ˾vÀÏξÀËÃËÆÆÏÈÌËÐÎÌÉÚËÙÊÆξÏÐÃËÆÝÊÆ ÍÎÆ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÆ Ãà ξÅÀÆÐÆÝ À ÍÎÃÂÃɾÓ v ÎÆÏ  »ÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÒÑËÁÆÔÆÂÌÀ À ¿ÌÎÚ¿Ã Ï ÈÌÎËË ÀÙÊÆÁËÆÉÝÊÆÁÃÉÚÊÆËÐÌÏÍÌÎÆÌÅËÌÇÛÐÆÌÉÌÁÆÆÏÌÏоÀÉÝɾ vÍÎÆξÅÀÆÐÆÆ¿ÌÉÃÅËÆÀÈÌËÐÎÌÉà ¯ÃÎÐÆÈÌÎ оÈÄà ̿ÃÏÍÃÕÆÀ¾É Å˾ÕÆÐÃÉÚËÙÇ ÒÑËÁÆÔÆÂËÙÇ ÛÒÒÃÈÐ ÍÎÌÐÆÀ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇ Ì¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ ÈÌÎËÃÀÌÇ ÁËÆÉÆ Òы žÎÆÌÅË̋ÁÃÉÚÊÆËÐÌÏÍÌÎÆÌÅËÌÇ ÍÎÆÎÌÂÙ ­ÎÆÊÃËÃËÆà ¾ËËÌÁÌÍÎÃ;ξоÀÑÏÉÌÀÆÝӿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÓÂÉÝξÅÀÆÐÆÝ ËÆÅÖÆÓÁÎÆ¿ÌÀ ÏÙξÝÆÍÎÌÓɾÂ˾ÝÀÃÏ˾ ÍÌÅÀÌÉÆÉÌž‹ ×ÆÐÆÐÚÍÃÎÀÆÕËÙÃÈÌÎËÆÍÖÃËÆÔÙÌÐÍÌξÄÃËÆÝÍÆÐÆÌÅËÌÇ ÆËÒÃÈÔÆÃÇ˾ v ÀÈÌËÐÎÌÉÃÍÎÌÎÌÏÐÈÌÀÍÌξ‹ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

°ÈÑ¢ËÈßÍÈÅÔÓÍÃÈÖÈÄÎÂÍÀÎÑÍÎÂÅÒÅÁÓÊÎÍÀÇÎËÀ ÍÀÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÏØÅÍÈÖÛßÐÎÂÎÉ ²ÀÁËÈÖÀ¢ËÈßÍÈÅÔÓÍÃÈÖÈÄÎÂÍÀÝÍÅÐÃÈÞ ÏÐÎÐÀÑÒÀÍÈßÈÂÑÕÎÆÅÑÒÜÑÅÌßÍÏØÅÍÈÖÛßÐÎÂÎÉ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÅÓÑËÎÂÈß

¢ÀÐÈÀÍÒ

­ÎÐÌÀ ½ÍÅÐÃÈß «ÀÁÎÐÀÒÎÐÍÀß ÐÀÑÕÎÄÀ ÏÐÎÐÀÑÒÀÍÈß ÂÑÕÎÆÅÑÒÜ ÏÐÅÏÀÐÀÒÀ ËÒ ÑÅÌßÍ Ê ÑÅÌßÍ Ê ÊÎÍÒÐÎËÞ ÊÎÍÒÐÎËÞ °ÀÊÑÈË ª±    ±ÊÀÐËÅÒ ¬½ w   ±ÅÐÒÈÊÎÐ ª± w   ²ÅÐÐÀÑÈË´ÎÐÒÅ ª± w   ¢ÈÀ˲² ¢±ª w   «ÀÌÀÄÎÐ ª± w   ªËÀÄ ª± w   ±ÖÅÍÈÊÊÎÌÁÈ ª± w   ªÎÍÒÐÎËÜ ÁÅÇÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

w  
99*

£°® ™w

ÙÀÌÂپ˾ÉÆžËËÙÓÍÌÌÔÃËÈÃÂÃÇÏÐÀÆÝÏÌÀÎÃÊÃˋ ËÙÓÍÎÃ;ξÐÌÀ ÏÌÂÃÎľ×ÆÓÐÿÑÈÌ˾ÅÌÉ ˾ÌÐÂÃÉÚËÙà ÈÌÊÍÌËÃËÐÙÍÖÃËÆÕËÌÁ̾ÁÎÌ¿ÆÌÔÃËÌžÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ Ì¿ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÇž×ÆÐÃÈÑÉÚÐÑÎÙÌÐÁÌÉÌÀËÆÐÀÃÎÂÌÇÆ ÍÙÉÚËÌÇ ÈÌÎËÃÀÙÓÁËÆÉÃÇξÅËÌÇÛÐÆÌÉÌÁÆÆ ÏÃÛÐÌÍÌŋ

ÀÌÉÝÃÐ Ïо¿ÆÉÆÅÆÎÌÀ¾ÐÚ ÒÆÐÌϾËÆоÎËÑÜ ÏÆÐѾÔÆÜ ˾ ÅÃÎËÌÀÌÊÍÌÉÃÆÍÌÀÙÏÆÐÚÑÎÌľÇËÌÏÐÚξÏÐÃËÆÇ»È̋ ËÌÊÆÕÃÏȾÝ ÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÌÏÐÚ ¾ËËÌÁÌ ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝ ¿ÑÂÃÐÌÍÎÃÂÃÉÝÐÚÏÝÏÌÎÐËÌÏÐÚÜÆȾÕÃÏÐÀÌÊÍÌÉÑÕÃËË̋ ÁÌÅÃÎ˾

©ÆÐÃξÐÑξ ¡ÌÎÚÈÌÀÃËÈÌ ¯®¾ÏÍÎÌÏÐξËÃËÆÃÁÎÆ¿ÌÀÎ̾1ZUIJVN1SJOTIÀ¾ÁÎÌÔÃËÌÅÃÍÖÃËÆÔÙ¥¾×ÆоÆȾξËÐÆËξÏÐÃËÆÇ v —v¯v ¢ÌÉÄÃËÈÌ ¦ ¨ÌÐÆÈÌÀ¾¡¶ ¥ÂÎÌÄÃÀÏȾݯ¢ ¡ÎÆÖÃÕÈÆ˾©¢ ŸÑÎÈÌÀ¾©žÆÂέÎÌÐξÀÉÆÀ¾ËÆÃÏÃÊÃËËÌÁÌʾÐÃÎƾɾ ª¦Å¾ÐÃÉÚÏÐÀÌžÁÎÌÎÑÏ vÏ ¨ÌÖÆ¿¾ÃÀªµÐÌ¿ÙÍÎÌÐξÀÉÆÀ¾ËÆÿÙÉÌÎÃËо¿ÃÉÚËÙÊ¥¾×ÆоÆȾξËÐÆËξÏÐÃËÆÇ v—v¯v ¨ÌÖÆ¿¾ÃÀª­ÎÌÐξÀÉÆÀ¾ËÆÃÏÃÊÝËvÀ¾ÄËÌÃÍÎÌÒÆɾÈÐÆÕÃÏÈÌÃÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÃ¥¾×ÆоÆȾξËÐÆËξÏÐÃËÆÇ v— v¯v ¬ÐÕÃÐ ‰¨ÌÊÍÉÃÈÏËÙÇ ¾Ë¾ÉÆÅ Õ¾ÏÐÌÐÙ ÀÏÐÎÃÕ¾ÃÊÌÏÐÆ Æ ξÅÀÆÐÆÝ ÌÏËÌÀËÙÓ ÀÆÂÌÀ Î̾ 1ZUIJVN Æ 3IJ[PDUPOJB ˾ ÝÎÌÀÌÇ ÍÖÃËÆÔÃ Ï ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÊÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ̿ξ¿ÌÐÌÈÏÃÊÝËÍÎÌÐÆÀ;ÐÌÁÃËÌÀ ÀÙÅÙÀ¾Ü×ÆÓÈÌÎËÃÀÙÃÁËÆÉÆÀÐÆÍÆÕËÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоӯƿÆÎƙ «ÌÀÌÏÆ¿ÆÎÏÈ ­¾ÀÉÌÀ¾  žÏÏÌÎÐÆÊÃËÐÍÎÌÐξÀÆÐÃÉÃÇÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ¥¾×ÆоÆȾξËÐÆËξÏÐÃËÆÇ v—v¯v ­¾ÀÉÌÀ¾  »ÒÒÃÈÐÆÀËÙÇÍÎÌÐξÀÆÐÃÉÚ¥¾×ÆоξÏÐÃËÆÇ v—v¯ µÃÈʾÎÃÀ   ¨Ì¿ÙÉÚÏȾÝ¡  ŸÑÕËÃÀ¾¡« ¨Ìξ¿ÃÉÚÏȾݬ¦®ÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÚÁÎÆ¿ÌÀÎ̾'VTBSJVNÈÍÎÌÐξÀÆÐÃÉÝÊÏÃÊÝË ¥¾×ÆоÆȾξËÐÆËξÏÐÃËÆÇ v—v¯v )BSWFZ1BOE)BXLF#-JUUMF‹LOPXO1ZUIJVNEJTFBTFTUVOUTDSPQHSPXUI'BSNJOHBIFBE v—v1v

±¢¨

Ÿž«¨¢ž««¹³¯¬®°¬ ¨ž®°¬²£©½¦¥ž·¦°ž®ž¯°£«¦§ %"5"#"/,0'105"50&47"3*&5*&4"/%1-"/51305&$5*0/ ¤¦¬ÄÕØƾÆÃÇ ™ª­ÁÄÁÈ¹Ê ¦©œÇÆйÉÇ» ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡À¹ÒÁËÔɹÊ˾ÆÁ Ø¯ÎÄÁÅËÜÑÊÎÃÎ  ¯ÓØÊÈÍ ±ÀÍÊҍ¯ÅÒÅÐÁÓÐà °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMWJ[STQC!NBJMDPN ¨ªª¾Å¾ÑÃÁƹ «™™Å¾Ä×ÑÃÁƹ ›¦¥¹ÀÌÉÇ» £¹ÄÌ¿ÊÃÁ¦¡¡ʾÄÕÊÃǼÇÎÇÀØÂÊË»¹ ѪÀËÓÆÑÊÀß ÎÏÛÒÍÀßÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÀßÑÒÀÍÖÈß ¯ÅÐÅÌÛØËÜÑÊÈÉÐÍ ªÀËÓÆÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   ōNBJMLOJQUJ!LBMVHBSV -/6MZBOFOLP "4'JMJQBT /3(PODIBSPW "MM3VTTJBO*OTUJUVUFPG1MBOU1SPUFDUJPO 1PECFMTLZBW 4U1FUFSTCVSH1VTILJO 3VTTJB UFM   FNBJMWJ[STQC!NBJMDPN 144FNFTILJOB 5""NFMZVTILJOB 7/.B[VSPW ,BMVHB"HSJDVMUVSBM&YQFSJNFOUBM4UBUJPO *OTUJUVUFPG "HSJDVMUVSF 1FSFNZTIMEJTUSJDU ,BMVHBSFHJPO 3VTTJB UFM   ōNBJMLOJQUJ!LBMVHBSV ­Î̾˾ÉÆÅÆÎÌÀ¾ËÙÍÑÐÆÍÌÀÙÖÃËÆÝÑÎÌľÇËÌÏÐÆȾÎÐÌÒÃÉÝ Ì¿ÌÏËÌÀ¾Ë¾ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚÏÌžËÆÝ¿¾ËȾ¾ËËÙÓÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÃÊÙÓÆ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÓÂÉݨ¾ÉÑÄÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆÏÌÎÐÌÀ®¾ÏÏÊÌÐÎÃËÙÌÏËÌÀËÙÃӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈÆÏÌÎÐÌÀȾÎÐÌÒÃÉÝ ÍÌÉÑÕÃËËÙÃÀÎÃÅÑÉÚоÐà ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÆÏÍÙоËÆÇ­ÎÃÂÉÌÄÃ˾ÌÍÐÆÊÆÅÆÎÌÀ¾Ë˾ÝÏÆÏÐÃʾž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÌÐÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇ ¿ÌÉÃÅËÃÇÆÏÌÎËÝÈÌÀÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆ ÌÐÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÏÌÎоÈÀÎÃÂËÙÊÌÎÁ¾ËÆÅʾÊŸ¾ËȾËËÙÓÌÓÀ¾ÐÙÀ¾ÃÐÆËÒÌÎʾÔÆÜÌÏÌÎоÓȾÎÐÌÒÃÉÝÁÎÑÍÍÏÍÃÉÌÏÐÆÌÐÃÕÃÏЋ ÀÃËËÌÇÆžÎÑ¿ÃÄËÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÏÌÎоȾÎÐÌÒÃÉÝ ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈÆ ¿¾ËȾËËÙÓ ¨¾ÉÑÄÏȾÝ̿ɾÏÐÚ 5IFQSPCMFNTPGJNQSPWFUIFQPUBUPFTZJFMEBOEUIFOFDFTTJUZPGDSFBUJOHBEBUBCBOLPGDVMUJWBUFEBOEBEWBODFEQPUBUPWBSJFUJFTPO,BMVHB SFHJPOBSFTIPXFEJOUIJTQBQFS5IFNBJODIBSBDUFSJTUJDTPGQPUBUPWBSJFUJFTEFSJWFEGSPNUIFFOWJSPONFOUBMUFTUJOH QSPQPTFEBPQUJNBMTZTUFN PGQMBOUQSPUFDUJPOQMBOUGSPNQFTUT EJTFBTFTBOEXFFETEFQFOEJOHPOSFTJTUBODFPGBWBSJFUZPGQFTUTBSFQSFTFOU5IFEBUBCBOLJODMVEFT JOGPSNBUJPOPOWBSJFUJFTPGQPUBUPHSPVQTPGNBUVSJUZPGSVTTJBOBOEGPSFJHOTFMFDUJPO ,FZXPSETQPUBUPWBSJFUJFT DIBSBDUFSJTUJDT EBUBCBOL ,BMVHB3FHJPO

¬Â˾ÆÅÌÏËÌÀËÙÓÌÐξÏÉÃÇξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀ¾¨¾ÉÑÄÏÈÌÇ Ì¿ÉvȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀÌ<> ­ÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌȾÎÐÌÒÃÉÝÏÌÏÎÃÂÌÐÌÕÃËÌÀÌÏËÌÀËÌÊÀ ©­³ ÃÁÌÑÎÌľÇËÌÏÐÚËÃÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐvÌпÆÌÉ̋ ÁÆÕÃÏÈÌÁÌÍÌÐÃËÔƾɾÏÌÀÎÃÊÃËËÙÓÏÌÎÐÌÀ ÈÌÐÌÎÙÃÍÎÆ ÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÍÌÆÐÌÁ¾ÊÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾‹ ËÆÇÊÌÁÑÐÌ¿ÃÏÍÃÕÆÐÚvÐÁ¾Æ¿ÌÉÃÃ< > ¾Ä˾ÝÍÎÆÕÆ˾ËÃÂÌ¿ÌξÑÎÌľÝv¿ÌÉÃÅËÆÆÀÎÃÂƋ ÐÃÉÆ¢ÉݾÉÚËÃÇÖÃÁÌÍÌÀÙÖÃËÆÝÑÎÌľÇËÌÏÐÆÏÃÉÚÏÈ̋ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓξÏÐÃËÆÇ ÎÌÏоÎþÉÆžÔÆÆÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÌÁÌ ÍÌÐÃËÔƾɾ ÏËÆÄÃËÆÝÍÃÏÐÆÔÆÂËÌÇ˾ÁÎÑÅÈÆ˾¾ÁÎÌÔÃËÌÅÙ ÆÌÍÐÆÊÆžÔÆÆžÐξÐ˾ž×ÆÐËÙÃÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝËÃÌ¿ÓÌÂƋ ÊÌÏÌžËÆÃÈÌÊÍÉÃÈÏËÙÓÏÆÏÐÃÊž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇ­ÎÆÆÓ ξÅξ¿ÌÐÈà ÑÕÆÐÙÀ¾ÜÐ ÎÃÅÑÉÚоÐÙ ÀÏÃÏÐÌÎÌËËÃÇ ÌÔÃËÈÆ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈÑÉÚÐÑÎÈÀÎÃÂËÙÊÌ¿ØÃÈоÊÆÏÐÎÃÏϋҾȋ ÐÌξÊÀËÃÖËÃÇÏÎÃÂÙ ¾оÈÄÃÀžÆÊÌÏÀÝÅÚÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÆ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÃËËÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÏÌÎоÆÊÃÓ¾ËÆÅʾÂÃÇÏÐÀÆÝ ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÏÎÃÂÏÐÀ ž×ÆÐÙ ξÏÐÃËÆÇ °¾ÈÌÇ ÏÆÏÐÃÊËÙÇ ÍÌÂÓÌÂÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÏÌžËÆݾÁÎÌÐÃÓËÌÉ̋ ÁÆÕÃÏÈÌÁÌ;ÏÍÌÎоÏÌÎо ÀÈÉÜÕ¾Ü×ÃÁÌÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÊÙà ÍÃÏÐÆÔÆÂÙÆÎÃÁɾÊÃËÐÙÆÓÍÎÆÊÃËÃËÆÝÆÉÆÈÌÊÍÉÃÈÏËÑÜ ÏÆÏÐÃÊÑž×ÆÐÙ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾Ü×ÃÁÌʾÈÏÆʾÉÚËÙÃÑÎÌÀËÆ ÏÌÓξËÃËËÌÁÌÑÎÌľÝÀÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÀÙξ×ÆÀ¾‹ ËÆÝ ÀÙÏÌÈÆÃÍÌȾžÐÃÉÆÐÌÀ¾ÎËÌÏÐÆ ȾÕÃÏÐÀ¾ÆÉÃÄÈÌÏÐÆ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ<>«¾ÊÃÐÆÀÖÆÃÏÝ À ÍÌÏÉÃÂËÆà ÁÌÂÙ ÆÅÊÃËÃËÆÝ ÛÈÌÉ̋ ÁÆÕÃÏÈÆÓ ÑÏÉÌÀÆÇ ¾ÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÍÌȾžÐÃÉÃÇ ÍÌÕÀÙ ¾ÎÓÆÐÃÈÐÌËÆÈÆ ξÏÐÃËÆÇ ¾ оÈÄà ÊÌÎÒÌÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃϋ ÈÆÓ ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÃÇ ËÌÀÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ȾÈ Æ ÀËÃÂÎÃËÆà ËÌÀÙÓ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÆÃÊÌÀÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÀÈÉÜÕ¾ÝÎÃÏÑ΋ ÏÌÏ¿ÃÎÃÁ¾Ü×Æà ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÐÎÿÑÜÐ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÃÇ ÈÌÎÎÃÈÐÆÎÌÀÈÆÏÍÃÈÐξÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÊÙÓÏÎÃÂÏÐÀž×ÆÐÙ ξÏÐÃËÆÇ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÓÂÉÝÑÏÍÃÖËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾Ⱦ΋ ÐÌÒÃÉÝ ¬ÂËÌÀÎÃÊÃËËÌ ¾ÈÐÆÀËÌ ξÅÀÆÀ¾Ü×ÆÇÏÝ ÎÙËÌÈ ÏоÀÆÐÍÃÎÃÂÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÊž¾ÕÑÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÝÐÎÿ̋ À¾ËÆÇ ȾÕÃÏÐÀ¾ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÀÈÑÏÌÀÙÊ Æ ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆÊ ÍÎÆÏÐξÏÐÆÝÊ ­ÌÛÐÌÊÑ ÍÎÆ ÀÙ¿ÌÎà ÏÌÎо ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚÀÏÃÃÁÌӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈÆ ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆà ÐÃӋ ËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÍÆ×ÃÀÙà ¨ÎÌÊà ÐÌÁÌ ÍÎÆ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÆ ÏÆÏÐÃÊÙ ž×ÆÐËÙÓ ÊË ÎÌÍÎÆÝÐÆÇ ÍÎÆËÔÆÍƾÉÚËÌà Å˾ÕÃËÆà ÆÊÃÃÐ ÆËÒÌÎʾÔÆÝ Ì¿ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐƾËËÌÁÌÏÌÎоÈÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÜ¿ÆÌÐÆÕÃÏÈÆÓ Æ¾¿ÆÌÐÆÕÃÏÈÆÓÒ¾ÈÐÌÎÌÀÏÎÃÂÙ< >­ÎÆÀÙ¿ÌÎÃÐÃÓË̋ ÉÌÁÆÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÆÌÐÂÃÉÚËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÆÃÊÌÀ ÌÏÌ¿ÌÃÀËÆʾËÆÃÑÂÃÉÝÃÐÏÝÆËÒÌÎʾÔÆÆ ÍÌȾÅÙÀ¾Ü×ÃÇ À ȾÈÆÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÁÃËÌÐÆÍ ÏÌÎо ÏÍÌÏÌ¿ÃË Ì¿ÃÏÍÃÕÆÐÚÎþÉÆžÔÆÜÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÌÁÌÍÌÐÃËÔƾɾvÛÈ̋ ÉÌÁÆÕÃÏȾÝ ÍɾÏÐÆÕËÌÏÐÚ ÍÌ ÈÌÐÌÎÌÇ ÍÌÂξÅÑÊÃÀ¾ÃÐÏÝ ÌÐÅÙÀÕÆÀÌÏÐÚ ÏÌÎо ˾ ÑÏÉÌÀÆÝ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ v ÆËÂÃÈÏ ÑÏÉÌÀÆÇ<> ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

´ÃÉÚÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇvÆÅÑÕÃËÆþ¾ÍÐÆÀËÌÁÌÍÌÐÃËÔƾɾÆ ÑÎÌÀËÝÈÌËÈÑÎÃËÐÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆÏÌÎÐÌÀȾÎÐÌÒÃÉÝÌÐÃÕÃÏЋ ÀÃËËÌÇÆžÎÑ¿ÃÄËÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆÆÏÌžËÆÿ¾ËȾ¾ËËÙÓÂÉÝ ÀÙ¿ÌξÏÌÎоÆÏÆÏÐÃÊÙÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇÍÌž×ÆÐÃÍÌϾÂÌÈ ÌÐÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÆ¿ÌÉÃÅËÃÇÀÑÏÉÌÀÆÝÓ¨¾ÉÑÄÏÈÌÇÌ¿É ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÀÙÍÌÉËÃËÙ À ÏÃÉÃÈÔÆÌËË̋ÏÃÊÃËÌÀÌ‹ ÕÃÏÈÌÊ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐà ¨¾ÉÑÄÏÈÌÁÌ «¦¦¯³ À v ÁÁ À ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÆ Ï Ì¿×ÃÍÎÆËÝÐÙÊÆ ÊÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÊÆ ÎË ÈÌÊÃ˾ÔÆÝÊÆ<>­ÌÕÀ¾ÌÍÙÐËÌÁÌÑÕ¾ÏÐȾÏÃÎ¾Ý ÉÃÏË¾Ý ÏÎÃÂËÃÏÑÁÉÆËÆÏÐ¾Ý À;ÓÌÐËÌÊÏÉÌÃÈÌÐÌÎÌÇÏÌÂÃÎÄÆÐÏÝ v ÁÑÊÑϾ ÍÌ °ÜÎÆËÑ Ϋ ÏÌÉ  ÍÌÂÀÆÄËÙÓ ÒÌÎÊÒÌÏÒÌξÆÌ¿ÊÃËËÌÁÌȾÉÆÝ Į́ÆÎϾËÌÀÑ v Æ ÊÁÁÍÌÕÀÙÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ°ÃÓËÌÉÌÁÆÝÀÌÅÂË ÉÙÀ¾ËÆÝÐξÂÆÔÆÌË˾ÝÏÊÃÄÂÑÎÝÂÚÝÊÆÏÊ ¬ÏÃËÚÜÍÌÂÀÏ;ÖÈÑÀËÌÏÆÉÆÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÃÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ °«¨ ÀÂÌÅÃÐÁ¾ ¾ÀÃÏËÌÇÍÃÎÃÂÈÑÉÚÐÆÀ¾ÔÆÃÇv¾Å̋ ÒÌÏÈÑÆÅξÏÕÃо/1,­ÌϾÂÈÑȾÎÐÌÒÃÉÝÌÏÑ×ÃÏЋ ÀÉÝÉÆÀÌÍÐÆʾÉÚËÙÃÂÉÝÎÃÁÆÌ˾ÏÎÌÈÆ ***ÂÃȾ¾¾ÍÎÃÉÝ v*ÂÃȾ¾Ê¾Ý ®¾ÏÐÃËÆÝȾÎÐÌÒÃÉÝÀÌÀÎÃÊÝÀÃÁÃоÔÆÆ̿ξ¿¾ÐÙÀ¾ÉÆ vξž ÍÎÌÐÆÀÒÆÐÌÒÐÌÎÌž 1IZUPQIUIPSBJOGFTUBOT ƾÉÚÐÃÎ˾ÎÆÌž "MUFSOBSJBTPMBOJ ÀÌÏËÌÀËÌÊÍÎÃ;ξоÊÆ ˾ ÌÏËÌÀà ʾËÈÌÔÿ¾ ¾ оÈÄà ÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÊ ¨ÌËÒÆÂÌÎ ÛÈÏÐξ ¢¡ ÈÁÁ¾ À¿¾ÈÌÀÌÇÏÊÃÏÆÏÒÑËÁÆÔÆÂÌÊÍÎÆ ÀÐÌÎÌÇ̿ξ¿ÌÐÈÃÀÎÃÈÌÊÃËÂÌÀ¾ËËÙÓËÌÎʾÓξÏÓ̾ ªÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÑÏÉÌÀÆÝÀÁÌÂÙÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÆÏÏÉË ÂÌÀ¾ËÆÇ ¿ÙÉÆ ξÅÉÆÕËÙÊÆ £ÏÉÆ ÀÃÁÃоÔÆÌËËÙà ÍÃÎÆÌÂÙ vÆÁÁÍÌÏÑÊÊÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÓÐÃÊÍÃξÐÑÎ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆËÃÌÐÉÆÕ¾ÉÆÏÚÌÐÏÎÃÂËÃÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓÅ˾ÕÃËÆÇ ÐÌÀÁÏÉÌÄÆÉÆÏÚÈξÇËÃËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÃÑÏÉÌÀÆÝÂÉÝ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÑÎÌľÝ ­¾Î¾ÊÃÐÎÙÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÍɾÏÐÆÕËÌÏÐÆÆÏо¿ÆÉÚËÌÏÐÆ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÙÂÉÝÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÃÊÙÓÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÓÏÌ΋ ÐÌÀȾÎÐÌÒÃÉÝ<>®¾ÏÕÃÐÙÍÎÌÀÃÂÃËÙÂÉÝÏÌÎÐÌÀξÅËÙÓ ÁÎÑÍÍÏÍÃÉÌÏÐÆξËËÃÏÍÃÉÙÓv  ÏÎÃÂËÃξËËÆÓ v  ÏÎÃÂËÃÏÍÃÉÙÓv  ÏÎÃÂËÃÍÌÅÂËÆÓ v  ÆÍÌÅÂËÆÓv  ¯ÌÎоÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌ ÐÆ;ÌÐÅÙÀÕÆÀÙ˾ÑÉÑÕÖÃËÆÃÑÏÉÌÀÆÇÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ ËÌÀ ¿ÌÉÚÖÃÇÏÐÃÍÃËÆÍÌÂÀÃÎÄÃËÙÆÅÊÃËÃËÆÜÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÆÆÅÊÃËÃËÆÝÓ¾ÁÎÌÒÌ˾ÆÍÌÁÌÂËÙÓÑÏÉÌÀÆǭɾÏÐÆÕËÙà ÏÌÎоÏÍÌÏÌ¿ËÙÉÑÕÖÃÍÎÆÏÍÌϾ¿ÉÆÀ¾ÐÚÏÝÈÑÏÉÌÀÆÝÊÏÎË ÂÙÆÌÐÅÙÀ¾ÐÚÏÝÀÙÏÌÈÆÊÑÎÌľÃÊ˾ÓÌÎÌÖÃʾÁÎÌÒÌËÃ Æ Ïо¿ÆÉÚËÌÏÐÚÜ ˾ ËÆÅÈÌÊ ±ÏÐÌÇÕÆÀÙÇ ÐÆÍ v ÏÌÎо Ëà ÎþÁÆÎÑÜÐ ˾ ÆÅÊÃËÃËÆÝ ÏÎÃÂÙ ËÃÇÐξÉÚËÙÇ v ËÆÅȾÝ ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÍɾÏÐÆÕËÌÏÐÚ «¾Æ¿ÌÉÚÖÃà ÕÆÏÉÌ ÆÅ ÆÏÍÙоËËÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ȾÎÐÌÒÃÉÝ v ÌȾžÉÆÏÚÍɾÏÐÆÕËÌÁÌÐÆ;»ÐÌξËËÃÏÍÃÉÙà ÏÌÎо ¢ÃÉÚÒÆË ­ÌÁ¾ÎÏÈÆÇ ±Â¾Õ¾ ÏÎÃÂËÃξËËÆà v žÎ‹ ÓÆÂÃÝ ŸÎÝËÏÈÆÇÂÃÉÆȾÐÃÏ «ÃÀÏÈÆÇ ¢Æ˾ÏÎÃÂËÃÏÍÃÉÙà v­ÃÐÃοÑÎÁÏÈÆÇ ¢ÆÀÌ ¢Ñ¿Î¾À¾ ¢¾Î ¤ÆÀÆÔ¾ÏÎÃÂËÃÍÌŋ ÂËÆÃv«ÆÈÑÉÆËÏÈÆÇ ŸÉ¾ÈÆÐ ¨ÎÆÏоÉÉÍÌÅÂËÆÃvžÐɾËÐ ¥¾ÎËÆÔ¾ ¥Â¾¿ÙÐÌȨËÃÇÐξÉÚËÌÊÑÐÆÍÑ  ÌÐËÌÏÝÐÏÝ ξËËÃÏÍÃÉÙÃÏÌÎо©¾ÅÑÎÆÐ ®Ã¯ȾÎÉÃÐÐ ¤ÑÈÌÀÏÈÆÇξˋ ËÆÇÆÏÎÃÂËÃξËËÆÇ©ÆÉÃݦËÐÃËÏÆÀËÙÇÐÆÍ˾ÏÕÆÐÙÀ¾ÃÐ ÏÌÎÐÌÀ  ÏÎÃÂËÃξËËÆÃv¦ÉÚÆËÏÈÆÇ ¼¿ÆÉÃǤÑÈ̋ À¾ ¯¾ËÐÃÏÎÃÂËÃÏÍÃÉÙÃv®ÃÏÑÎÏ ¯È¾Î¿ÏÎÃÂËÃÍÌÅÂËÆÃ

v¡¾Î¾ËÐ ¤ÑξÀÆËȾ ÃÐξÅÚÆÍÌÅÂËÆÇ ÃÏËÝËȾ¯ÎÃÂÆ ÆÅÑÕÃËËÙÓÏÌÎÐÌÀʾÈÏÆʾÉÚËÌÇÎþÈÔÆÃÇ˾ÑÏÉÌÀÆÝÁ̾ ÌÐÉÆÕ¾ÉÆÏÚ ¯¾ËÐà  ÃÐξÅÚ Æ ®ÃÏÑÎÏ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌ ÐÆ; ÊÆËÆʾÉÚËÌÇvÑÏÐÌÇÕÆÀÙÇÏÌÎЬÂÆÏÏÃÇ Ÿ¾ËȾËËÙÓÏÌÎÐÌÀȾÎÐÌÒÃÉÝ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÃÊÙÓÆÍÃ΋ ÏÍÃÈÐÆÀËÙÓÂÉݨ¾ÉÑÄÏÈÌÇÌ¿É ÏÌžË˾­¨ÀÒÌÎʾÐà .JDSPTPGU0GGJDF&YDFM¬¿ØÃÊŸ¢v¨Ÿ ÏÌÂÃÎÄÆÐ ÆËÒÌÎʾÔÆÜÌÏÌÎÐÃȾÎÐÌÒÃÉÝ ¿ÌÉÃÞÍÆÏÃÇ ÀÈÉÜÕ¾Ü×ÆÓ ÌÍÆϾËÆà ÊÌÎÒÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ;ξÊÃÐÎÌÀ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÙÓ ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆÓÆÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓȾÕÃÏÐÀ ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ ÍɾÏÐÆÕËÌÏÐÆ ÎþÈÔÆÆ ˾ ¾¿ÆÌÐÆÕÃÏÈÆÇ ÏÐÎÃÏÏ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈÁÎÆ¿ËÙÊ ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÙÊÆÀÆÎÑϋ ËÙÊ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÏÆÏÐÃÊÞ×ÆÐÙÍÌϾÂÌÈÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐ ÁÃËÌÐÆÍÆÕÃÏÈÆÓÆÒÃËÌÐÆÍÆÕÃÏÈÆÓӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈ ª¾ÐÃÎƾÉÙŸ¢ÆÅÉÌÄÃËÙ˾ÉÆÏÐ¾Ó ÆÊÃÜ×ÆÓ˾ÆÊË ËÌÀ¾ËÆ݉¯ÌÎо ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆȾ™ ‰¯ÐÎÑÈÐÑξŸ¢™ ‰¦Ëϋ ÐÎÑÈÔÆÝÆÍÎÆÊÃÎÀÙ¿ÌξÏÌÎо™ ‰¥¾×ÆоvÌ¿×ÆÃÏÀÃÂË ËÆݙ ‰­ÎÃÂÍÌϾÂÌÕ˾Ý̿ξ¿ÌÐȾ™ ‰¯ÓÃÊÙÆÎÃÁɾÊÃËÐÙ ÍÎÆÊÃËÃËÆÝÁÃοÆÔÆÂÌÀ™ ‰¯ÍÆÏÌÈÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÌÀ™ ‰¯ÓÃÊÙ ÒÑËÁÆÔÆÂËÙÓ̿ξ¿ÌÐÌș ‰»ÈÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝÍɾÏÐÆÕËÌÏÐڙ ¢ÉÝ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ ÌÍÐÆʾÉÚËÙÓ ÏÓÃÊ ž×ÆÐÙ ÍÌϾÂÌÈ ÌÐÀÎÃÂËÙÓÌ¿ØÃÈÐÌÀÍÎÆÊÃÐÌÂÆÕÃÏÈÌÇÍÌÂÂÃÎÄÈথ® ÑÐÌÕËÃË ÀÆÂÌÀÌÇ ÏÌÏоÀ ÏÌÎËÙÓ ξÏÐÃËÆÇ ¾ÍÎÌ¿ÆÎÌÀ¾ËÙ ÍÎÆÃÊÙž×ÆÐÙÌÐÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÆ¿ÌÉÃÅËÃÇ<>¢ÉÝÍÎË ÍÌϾÂÌÕËÌÇ̿ξ¿ÌÐÈÆÈÉÑ¿ËÃÇÍÎÌÐÆÀ;ÐÌÁÃËÌÀÍÎÃÂÉ̋ ÄÃËÙ ÒÑËÁÆÔÆÂËÙà ÍÎÌÐξÀÆÐÃÉÆ ¾ оÈÄà ÈÌÊÍÉÃÈÏËÙà ÍÎÃ;ξÐÙ Ï ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÚÜ ÍÎÌÐÆÀ ;ÐÌÁÃËÌÀ Æ ˾ÏÃÈÌÊÙÓ ­ÎÃÏÐÆÄ ¨¯  v ÉÐ  Ù¿ÌÎ ÁÃοÆÔƾ ÌÍÎÃÂË ÉÝÃÐÏÝ ÀÆÂÌÀÙÊ ÏÌÏоÀÌÊ ÏÌÎËÝÈÌÀ Æ ÀÈÉÜÕ¾ÃÐ ξÅËÙà ÎÃÁɾÊÃËÐÙ ÍÎÆÊÃËÃËÆÝ  Ù¿ÌÎ ÏÓÃÊÙ ž×ÆÐÙ ÍÌϾÂÌÈ ÌÐ ¿ÌÉÃÅËÃÇ ÏÌÏоÀÉÃË Ï ÑÕÃÐÌÊ ÆËÂÆÀÆÂѾÉÚËÌÇ ÁÃËÃÐƋ ÕÃÏÈÆÌ¿ÑÏÉÌÀÉÃËËÌÇÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆÏÌÎоÈ˾ƿÌÉÃà ξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÌÊÑÆÀÎÃÂÌËÌÏËÌÊÑž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÜvÒƋ ÐÌÒÐÌÎÌÅÑ ¨ÎÌÊà ÐÌÁÌ ÍÎÆ ÀÙ¿ÌÎà ÏÓÃÊÙ Æ ÈξÐËÌÏÐÆ ÒÑËÁÆÔÆÂËÙÓ̿ξ¿ÌÐÌÈÑÕÆÐÙÀ¾ÉÆÏÚÆÊÃÜ×ÆÃÏÝÏÀÃÂÃËÆÝ Ì¿ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÍɾÏÐÆÕËÌÏÐÆÏÌÎо¬¿Î¾¿ÌÐÈÆÒÑËÁƋ ÔƾÊÆÀÌÀÎÃÊÝÀÃÁÃоÔÆÆÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙÐÆÍÆÕËÙÊÆÂÉÝ ´ÃËÐξÉÚËÌÁÌÎÃÁÆÌ˾ÏÓÃʾÊÆÆ v̿ξ¿ÌÐÌÈ Ï̿݋ žÐÃÉÚËÌÇ ÍÎÌÒÆɾÈÐÆÕÃÏÈÌÇ ˾ÍξÀÉÃËËÌÏÐÚÜ ¨ÉÆÈËÑÀ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×Ãà ˾ÅÀ¾ËÆà ÍÌÉÝ ÍÌ ÁÌÎÆÅÌËоÉÚËÌÇ ÌÏÆ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃÐÏÝÍÃÎÃÓÌÂ˾ÉÆÏП¢ÏÌÏÓÃʾÊÆ̿ξ¿Ì‹ ÐÌÈÆÍÃÎÃÕËÃÊÍÎÃ;ξÐÌÀ ÏÃÍÎÃ;ξÐÙξÅÎÃÖÃËÙÈ ÍÎÆÊÃËÃËÆÜ˾ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ®²<> °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÆÅÊÃËÃËÆÃÆËÒÌÎʾÔÆÌËËÌÁÌÍÎÌÏÐξËÏÐÀ¾ ÐÎÿÑÃÐÆËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ ÌÏËÌÀËÙÊÂÌÏÐÌÆËÏÐÀÌÊÈÌÐÌÎÙÓ ÂÌÉÄËÙÏоÐÚÂÌÏÐÑÍËÌÏÐÚ ÌÍÃξÐÆÀËÌÏÐÚÆ˾ÏÙ×ÃËËÌÏÐÚ ÆËÒÌÎʾÔÆÆ­ÎÆξÅξ¿ÌÐÈÃÆËÒÌÎʾÔÆÌËË̋ÏÍξÀÌÕËÙÓ ÏÆÏÐÃÊÀ¾ÄËÌÃÅ˾ÕÃËÆÃÆÊÃÃÐÏÆÏÐÃÊËÙÇÍÌÂÓÌ ÕÐÌÏÍ̋ ÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐÏÌžËÆܾÁÎÌÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ;ÏÍÌÎоÏÌÎо ÀÈÉÜÕ¾Ü×ÃÁÌÀÏÃ;ξÊÃÐÎÙÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÏÌÎо ÂÉÝÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙÓÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÑÏÉÌÀÆÇ ÆÀËÃÂÎÃËÆÜ˾ÑՋ Ë̋ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓÂÌÏÐÆÄÃËÆÇÀÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ Ÿ¾ËȾËËÙÓξÏÏÕÆоË˾ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÌÀÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓÆÐÌÎÁÌÀ̋žÈÑÍÌÕËÙÓÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ ˾ÑÕËÙÓξ‹ ¿ÌÐËÆÈÌÀÀ̿ɾÏÐÆÏÃÉÃÈÔÆÆÆÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀ¾ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÒÃÎÊÃÎÌÀ ÀɾÂÃÉÚÔÃÀÉÆÕËÙÓÍÌÂÏÌ¿ËÙÓÓÌÅÝÇÏÐÀ

©ÆÐÃξÐÑξ ¡ÌÎÃÉÌÀž ­ÙÉÚËÌÀ   Ÿ¾Î¾ËÌÀ¡ ¥Ë¾ÕÃËÆÃÏÃÉÃÈÔÆÆÆÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÏÎÃÂÏÐÀž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÀÍÌÀÙÖÃËÆÆÑÎÌľÇËÌÏÐÆ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑΞÁÎÌ99* v—vv¯v ¡Ñ¿¾ËÌÀ¾£ ®Ã¾ÉÆžÔÆÝÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÁξÊÊÙξÅÀÆÐÆÝÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾À¨¾ÉÑÄÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆžÁÎÌ99* v —v¯vv ªÃÐÌÂÆȾÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÍÌÈÑÉÚÐÑÎÃȾÎÐÌÒÃÉݪ vÏ ¯ÈÉÝÎÌÀ¾«­ ¤¾ÎÌÀ¾ ž³¾Î¾ÈÐÃÎÆÏÐÆȾËÌÀÙÓÏÌÎÐÌÀȾÎÐÌÒÃÉÝÍÌ;ξÊÃÐξÊÍɾÏÐÆÕËÌÏÐÆÆÏо¿ÆÉÚËÌÏÐƯÃÉÃÈÔÆÝÆ ÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀÌ v—v¯vv ¯ÌÎоȾÎÐÌÒÃÉÝ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÃÊÙÃÀ®ÌÏÏÆÆ£ÄÃÁÌÂËÌÃÏÍξÀÌÕËÌÃÆžËÆêžÁÎÌÏÍ¾Ï vÏ ¯ÍÆÏÌÈÍÃÏÐÆÔÆÂÌÀƾÁÎÌÓÆÊÆȾÐÌÀ ξÅÎÃÖÃËËÙÓÈÍÎÆÊÃËÃËÆÜ˾ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ®ÌÏÏÆÇÏÈÌDzÃÂÃξÔÆƪ¥¾×ÆоÆȾξËÐÆË ξÏÐÃËÆÇ —vÏ ±ÉÚÝËÃËÈÌ©« ²ÆÉÆ;Ïž¯ ¯ÃÊÃÖÈÆ˾­¯žÊÃÉÜÖÈÆ˾°ž ª¾ÅÑÎÌÀ « Ù¿ÆξÇÐÃÏÌÎоȾÎÐÌÒÃÉÝÏÑÕÃÐÌÊÆÓÛÈÌÉ̋ ÁÆÕÃÏÈÌÇÍɾÏÐÆÕËÌÏÐƨ¾ÎÐÌÒÃÉÚÆÌÀÌ×Æ v—v¯ ²ÆÉÆ;Ïž¯ ±ÉÚÝËÃËÈÌ©« ª¾ÅÑÎÌÀ « ¯ÃÊÃÖÈÆ˾­¯ žÊÃÉÜÖÈÆ˾°žžÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏȾÝÏÓÃʾÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝξËËÆÓÏÌ΋ ÐÌÀȾÎÐÌÒÃÉÝ˾ÏÃÎÙÓÉÃÏËÙÓÏÎÃÂËÃÏÑÁÉÆËÆÏÐÙÓÍÌÕÀ¾ÓÀ¨¾ÉÑÄÏÈÌÇ̿ɾÏÐƱÕÿËÌÃÍÌÏÌ¿Æè¾ÉÑÁ¾‹¬¿ËÆËÏÈ vÏ ²ÆÉÆ;Ïž¯ ±ÉÚÝËÃËÈÌ©« ¯ÃÊÃÖÈÆ˾­¯¬ÍÐÆÊÆžÔÆÝÏÆÏÐÃÊÙž×ÆÐÙÍÌϾÂÌÈȾÎÐÌÒÃÉÝÌÐÀÎÃÂËÙÓÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀª¾Ð ÎÃÁÆÌË˾ÑÕ‹ÍξÈÐÈÌËÒ‰«¾ÑÕËÌÃÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÏÌÀÎÃÊÃËËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÀÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÎË ÁÆÌ˾™ ¾ÍÎÃÉÚ ¨¾ÉÑÁ¾ v¯v

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

±¢¨ 

±¯°¬§µ¦ ¬¯°º¢¦¨¬®ž¯°±·£§µ£®£¶«¦¨ž ¨ž¥ž¨¨¬¨¨¬ª¦¨¬¥± 3&4*45"/$&0'8*-%48&&5$)&33:$"6$"46450-&"'4105 ¥ª¤¾ÆÁ»Ï¾»¹ ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡ɹÊ˾ÆÁ¾»Ç½ÊË»¹ÁŦ¡›¹»ÁÄÇ»¹ ÓË¡ÎËÜØÀ߬ÎÐÑÊÀß  ±ÀÍÊҍ¯ÅÒÅÐÁÓÐà °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMMFONBTIB!ZBOEFYSV .4-FOJWUTFWB /*7BWJMPW"MM†3VTTJBO3FTFBSDI*OTUJUVUFPG1MBOU*OEVTUSZ #PMTIBZB.PSTLBZBTU  4U1FUFSTCVSH 3VTTJB UFM   FNBJMMFONBTIB!ZBOEFYSV ¢¾Ë¾ ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆȾ ÍÎÌÆÅξÏоËÆÝ ÂÆÈÌÇ ÕÃÎÃÖËÆ ¨¾ÀȾž  ÙÝÀÉÃ˾ ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚ˾Ý ÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÔÆÝ ̿ξÅÔÌÀ ÕÃÎÃÖËÆ ÍÌ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈÈÌÈÈÌÊÆÈÌÅÑ ÙÂÃÉÃË̿ξÅÃÔÕÃÎÃÖËÆŸÃɾÝ ÈÌÐÌÎÙÇÏɾ¿ÌÍÌξľÃÐÏÝÍÌÍÑÉÝÔÆÝÊÆ$PDDPNZDFTIJFNBMJT)JHH ˾ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÊÆÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌÊÆËÒÃÈÔÆÌËËÙÓÒÌ˾Ó ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÈÌÈÈÌÊÆÈÌÅ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ÕÃÎÃÖËÝ ¨¾ÀȾÅ 5IFDIBSBDUFSJTUJDPGUIFWFHFUBUJPOPGUIF$BVDBTVTXJMETXFFUDIFSSZ4XFFUDIFSSZIBWFTIPXOEJGGFSFOUJBUJPOJOUIFJSSFTJTUBODFUPUIF MFBGTQPU*EFOUJGJFETBNQMFTPGUIFTFTQFDJFT8IJUF XIJDIBSFTMJHIUMZBGGFDUFECZUIFQPQVMBUJPOT$PDDPNZDFTIJFNBMJT)JHHCPUIVOEFS OBUVSBMBOEBSUJGJDJBMJOGFTUBUJPO ,FZXPSETMFBGTQPU SFTJTUBODF XJMETXFFUDIFSSZ $BVDBTVT

¬Â˾ÆÅž¾ÕÛÈÌÉÌÁÆžÔÆÆϾÂÌÀÌÂÏÐÀ¾vÀÀÃÂÃËÆÃÀ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓÈÁÎÆ¿ËÙÊž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝÊÒÌÎÊ ÍÉÌÂÌÀÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ¥¾ ÍÌÏÉÃÂËÃà ÂÃÏÝÐÆÉÃÐÆà ÑÏÆÉÆɾÏÚ ÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ ÌÂËÌÁÌ ÆÅ ϾÊÙÓ Ì;ÏËÙÓ ž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÇ ÈÌÏÐÌÕÈÌÀÙÓ v ÈÌÈÈÌÊÆÈÌž #MVNFSJFMMB KBBQJJ 3FIN "SY <>­ÎÆÆÅÑÕÃËÆÆÈÌÉÉÃÈÔÆÆ ¦®ÀÙÂÃÉÃËÑÏÐÌÇÕÆÀÙÇ ÂÆÈÌξÏÐÑ×ÆÇ ̿ξÅÃÔ ÕÃÎÃÖËÆ v ž¿Ó¾ÅÏȾÝ — <> «¾ÉÆÕÆÃÀÁÃËÌÒÌËÂÃÕÃÎÃÖËÆÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓÂÆÈÌξÏÐÑ×ÆÓ ̿ξÅÔÌÀÍÌÏÉÑÄÆÉÌÍÌÀÌÂÌÊÂÉÝÛÈÏÍÃÂÆÔÆÌËËÙÓÏ¿ÌÎÌÀ ÕÃÎÃÖËÆÆÅξÇÌËÌÀ¨¾ÀȾžvÊÃÏÐÃÃÍÎÌÆÅξÏоËÆÝÀ ÂÆÈÌÊÀÆÂà ²ÉÌÎÆÏÐÆÕÃÏÈÆà ̿ÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÀÃÂÃËÙ À žÅÃο¾Ç‹ ÂľËF ªÆο¾ÖÆÎÏÈÆÇ Î‹Ë «¾ÁÌÎË̋¨¾Î¾¿¾ÓÏÈÌÇ ®Ãϋ ÍÑ¿ÉÆÈà ª¾ÎоÈÃÎÐÏÈÆÇ Î‹Ë žÎÊÃËÆÆ ¦ÂÄÃÀ¾ËÏÈÆÇ Æ ¢ÆÉÆľËÏÈÆÇ΋ËÙ ¡ÎÑÅÆÆ ¡ÌÎÆÇÏÈÆÇÎ‹Ë о¿É ²ÀÁËÈÖÀ¢ÑÒÐÅ×ÀÅÌÎÑÒÜÎÁÐÀÇÖΠÄÈÊÎÉ×ÅÐÅØÍȪÀÂÊÀÇÀ

¬ÅÑÒÎÏÐÎÈÇÐÀÑÒÀÍÈß ¬ÅÑÒÎÍÀÕÎÆÄÅÍÈÅ ´ÈÒÎÖÅÍÎÇ ÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ ¬ÈÐÁÀØÈÐÑÊÈÉÐÍ ®ÊÐÅÑÒÍÎÑÒÈ  ÊÀÖÈß ÊÀØÒÀÍÎËÈÑÒÍÛÉÄÓÁ §ÎËÃÅÐÀÍÀ ÊÀÂÊÀÇÑÊÀßÕÓÐÌÀ ­ÀÃÎÐÍ΍ªÀÐÀÁÀÕÑÊÀß°ÅÑÏÓÁËÈÊÀ ¬ÀÐÒÀÊÅÐÒÑÊÈÉÐÍ ¢ÅÐÕÍÈÉ®ÐÀÒÀà ¤ÓÁ ÃÐÀÁ ËÈÏÀ ßÑÅÍÜ ÁÅÐÅÇÀ §ÀÐÄÀµÀ×

¨ÄÆÅÂÀÍÑÊÈÉÐÍ ¤ÈËÈÆÀÍÑÊÈÉЍÍ

£ÎÐÈÉÑÊÈÉЍÍ

·ÀÐÛʲÀÐ £ÅÒÀÂÀÍ ÐÌÅÍÈß ¨ÄÆÅÂÀÍ ¤ÓÁ ÁÓÊÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÃÐÀÁ ßÑÅÍÜ ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊËÅÍ ÃÐÅÖÊÈÉ ¤ÈËÈÆÀÍ ÎÐÅÕ ÊÈÇÈË ÀËÛ×À £ÐÓÇÈß µÀØÓÐÈ ¤ÓÁ ÃÐÀÁ ÁÓÊ ÎËÜÕÀ ßÑÅÍÜ ËÈÏÀ

¬¿ÏÉÃÂÌÀ¾ËÆà Ï¿ÌÎ Æ žÈÎÃÍÉÃËÆà ̿ξÅÔÌÀ ÍÎÌÀ̋ ÂÆÉÆ ÏÌÁɾÏËÌ ÆËÏÐÎÑÈÔÆÆ ÍÌ ÍÌÂÁÌÐÌÀÈÃ Æ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÜ ÛÈÏÍÃÂÆÔÆÇ ¦® <> ¦ËÐÎÌÂÑÔÆÎÌÀ¾ËËÙà ̿ξÅÔÙ ¿ÙÉÆ žÈÎÃÍÉÃËÙ ˾ ÌÍÙÐËÙÓ ÏоËÔÆÝÓ  ¦® Æ À ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓ ÔÃËÐξÓ ÏÐξËÙ ¾ À ¾ÉÚËÃÇÖÃÊ v v ÁÁ ÆÅÑÕÃËÙÍÌÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈÈÌÈÈÌÊÆÈÌÅÑ®¾¿ÌÐÑ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ˾ ¨ÎÙÊÏÈÌÇ ÌÍÙÐË̋ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÌÇ ÏоËÔÆÆ ¯ÃÀÃÎÌȾÀȾÅÏÈÌÁÌ «¦¦ ϾÂÌÀÌÂÏÐÀ¾ Æ ÀÆËÌÁξ¾ÎÏÐÀ¾ ÆÀÌÐÂÃÉÃÁÃËÃÐÆÈÆ ¦®¬¿Î¾ÅÔÙÌÔÃËÆÀ¾ÉÆ˾ÃÏÐÃÏЋ ÀÃËËÌÊÆÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌÊÆËÒÃÈÔÆÌËËÙÓÒÌ˾ÓÍÌÖȾÉà vÍÌξÄÃËÆÃÌÐÏÑÐÏÐÀÑÃÐvÍÌξÄÃËÌÂÌÍ̋ ÀÃÎÓËÌÏÐÆÉÆÏÐÚÃÀ ÍÝÐ˾ÏÃÂÀ¾žÊÃÐËÙÊÏÍÌÎÌËÌÖÃËƋ ÃÊvÍÌξÄÃËÌÂÌÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÉÆÏÐÚÃÀ ÍÝÐ˾Ï ¿ÌÉÃþÈÐÆÀËÙÊÏÍÌÎÌËÌÖÃËÆÃÊvÍÌξÄÃËÌÂÌ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÉÆÏо ÍÝÐ˾ Ï ¾ÈÐÆÀËÙÊ ÏÍÌÎÌËÌÖÃËÆÃÊ ˾¿ÉܾÃÐÏÝÃÂÆËÆÕËÌÃÍÌÄÃÉÐÃËÆÃvÍÌξÄÃËÌ¿Ì‹ ÉÃÃÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÉÆÏо ÍÝÐ˾ÏÉÆÀ¾Ü×ÆÃÏÝ Ì¿ÆÉÚËÌ ÏÍÌÎÌËÌÏÝ×Æà ÉÆÏÐÄÃÉÐÃÃÐ<> ¦Å̿ξÅÔ¾ÕÃÎÃÖËÆÂÆÈÌÇÀÙÂÃÉÃËÌÂÆËvŸÃɾÝ Ï ÍÌξÄÃËÆÃÊ ÈÌÈÈÌÊÆÈÌÅÌÊ ¿¾Éɾ ¬¿Î¾ÅÃÔ ÊÌÄÃÐ ¿ÙÐÚ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾Ë À ÏÃÉÃÈÔÆÆ ˾ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ È ¿ÌÉÃÅËÆ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÄÈÊÎÐÀÑÒÓÙÅÉ×ÅÐÅØÍÈ $FSBTVTBWJVN - ÊÊÎÊÊÎÌÈÊÎÇÓ ÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉÈÍÔÅÊÖÈÎÍÍÛÅÔÎÍÛ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃÃ

®ÁÐÀÇÅÖ   ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß ¡ÅËÀß £ÅÒÀÂÀÍ £ÅÒÀÂÀÍ §ÎËÃÅÐÀÍ §ÀÐÄÀÕÀ× §ÀÐÄÀÕÀ× §ÅËÅÍ×ÓÊ §ÅËÅÍ×ÓÊ §ÅËÅÍ×ÓÊ §ÅËÅÍ×ÓÊ ¨ÄÆÅÂÀÍ ¨ÄÆÅÂÀÍ ªÅÒÀÌ ªÅÒÀÌ ªÅÒÀÌ ®ÐÀÒÀÃ

ªÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÐÀÑÒÅÍÈÉ                

               

                

°ÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÏÎÁÀËËÀÌ  ¬ÀÊÑÈÌÀËÜÍÎÅ                

               

               

               

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

°¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ËÃÏÊÌÐÎÝ˾ÐÌÕÐÌÕÃÎÃÖËÝÀÌÏËÌÀËÌÊ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÀÙÏÌÈÌÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙÊ ÀÆÂÌÊ ÆÅ ̿ξÅÔ¾ ÀÙÂÃÉÃËÐÌÉÚÈÌÌÂÆËÏÍÌξÄÃËÆÃÊÈÌÈÈÌÊÆÈÌÅÌÊ¿¾É‹ ɾ ˾ÉÆÕÆÃÌÂËÌÁÌ̿ξÅÔ¾ÍÌÅÀÌÉÆÐÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚÃÁÌÀ

ÏÃÉÃÈÔÆÆ ¢ÆÒÒÃÎÃËÔƾÔÆÝ ÓÌÐÚ Æ ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚË¾Ý ÀÏà ÄÃÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀÑÍÌÆÏȾÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ̿ξÅÔÌÀ ÀÂÆÈÌξÏÐÑ×ÃÇÒÉÌÎè¾ÀȾž ÑÕÆÐÙÀ¾ÝÂÎÑÁÆÃÍÌÉÌÄƋ ÐÃÉÚËÙÃȾÕÃÏÐÀ¾̿ξÅÔÌÀ

©ÆÐÃξÐÑξ ¨ÑÅËÃÔÌÀ¾ž­ ©ÃËÆÀÔÃÀ¾ª¯¦ÅÊÃËÕÆÀÌÏÐÚÍÌÍÑÉÝÔÆÌËËÌÁÌÏÌÏоÀ¾ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÝÈÌÈÈÌÊÆÈÌžÈÌÏÐÌÕÈÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÀÑÏÉÌÀÆÝÓ ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÁÌÈξÝžÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÇÊÃÐÌž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÌÐÀÎÃÂËÙÓÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀʾÐÃÎƾÉÙ7ªÃÄÂ˾ÑÕ‹ÍξÈÐÈÌËÒ vÆÜËÝÁ­ÌÏÀÝ×¾ÃÐÏÝ‹ÉÃÐÆÜ̿ξÅÌÀ¾ËÆݨѿ¡ž±¨Î¾ÏË̾Πv¯v ©ÃËÆÀÔÃÀ¾ª¯¦ÅÑÕÃËÆÃÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈÌÏÐÌÕÈÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÈÈÌÈÈÌÊÆÈÌÅѪÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÃÑȾžËÆݯ­¿ ¦® Ï µÃ¿ÌоÎÃÀ¾ª¯¯ÌÏоÀÁÃËÌÒÌ˾ÎÌÂÌÀ$FSBTVT.JMM 1BEVT.JMMÆ.JDSPDFSBTVT8FCCFNFOE4QBDIÍÌÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈÈÌÈÈÌÊƋ ÈÌÅÑÀÏÀÝÅÆÏž¾վÊÆÏÃÉÃÈÔÆÆžÀÐÌÎÃÒÂÆÏeȾËÂÏ‹Ó˾ÑÈ© ¦® vÏ ·Ãο¾ÈÌÀ¼«ÆÂΦËÏÐÎÑÈÔÆÝÍÌÍÌÂÁÌÐÌÀÈÃÆÍÎÌÀÃÂÃËÆÜÛÈÏÍÃÂÆÔÆÇ ¦®ÍÌÏ¿ÌÎÑ̿ξÅÔÌÀξÏÐÃËÆÇ© vÏ

±¢¨

¬´£«¨žª£©¦¬®¦®±¼·£¡¬»²²£¨°ž«£°®ž¢¦´¦¬««¹³±¢¬Ÿ®£«¦§ «ž­¬¢¥¬©¦¯°¬§­£¯µž«¬§­¬µ £ 7"-6"5*0/&''&$50'6/$0/7&/5*0/"-".&-*03"5*/('&35*-*;&340/10%40-*$ 4"/%:40*-4 «®œÇɽ¾¾»¹ §›¥¹Ä×˹ ›¡«¹Ä¹ÆϾ» ¨Ç»ÇÄ¿ÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁ ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë ÏË«ÅÍÈÍÀ ©ÎØÊÀЍ®ËÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMUBUJBOBLHPSEFFWB!HNBJMSVPMHBNBM!MJTUSVBTLBSMTPO!NBJMSV 5)(PSEFFWB 07.BMZVUB 7*5BMBOUTFW 7PMHB4UBUF5FDIOPMPHZ6OJWFSTJUZ -FOJOTR :PTILBS0MB  3VTTJB UFM   FNBJMUBUJBOBLHPSEFFWB!HNBJMSVPMHBNBM!MJTUSVBTLBSMTPO!NBJMSV ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÌÀÉÆÝËÆÃÂÌËËÙÓÌÐÉÌÄÃËÆÇ˾¾ÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÃÆÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÍÌȾžÐÃÉÆÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÍÃÏÕ¾ËÌÇÍÌÕÀÙ­ÌȾ‹ žËÌ ÕÐÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÂÌËËÙÓÌÐÉÌÄÃËÆÇÀȾÕÃÏÐÀÃÊÃÉÆÌξËо¾ÈÐÆÀÆÅÆÎÑÃÐÍÌÕÀÃËË̋ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÍÎÌÔÃÏÏÙ ÑÉÑÕÖ¾ÃÐ ÏÐÎÑÈÐÑÎÑÍÌÕÀÙ ËÃÈÌÐÌÎÙþÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÃ;ξÊÃÐÎÙÆËÃÀÙÅÙÀ¾ÃÐÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÆ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ËÃÐξÂÆÔÆÌËËÙÃÊÃÉÆÌξËÐÙ ÂÌËËÙÃÌÐÉÌÄÃËÆÝ ÍÌÂÅÌÉÆÏоÝÍÃÏվ˾ÝÍÌÕÀ¾ ÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÚÍÌÕÀÙ ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉ̋ ÁÆÕÃÏȾݾÈÐÆÀËÌÏÐÚ 5IFJOGMVFODFPGTFEJNFOUPOBHSPDIFNJDBMBOENJDSPCJPMPHJDBMJOEJDBUPSTQPE[PMJDTBOEZTPJM*UJTTIPXOUIBUUIFVTFPGTFEJNFOUBTBTPJM JNQSPWFSBDUJWBUFTNJDSPCJPMPHJDBMQSPDFTTFT JNQSPWFTTPJMTUSVDUVSF TPNFBHSPDIFNJDBMQBSBNFUFSTBOEEPFTOPUDBVTFUPYJDJUZ ,FZXPSETVODPOWFOUJPOBMNFMJPSBOUZ TFEJNFOUT QPE[PMJDTBOEZTPJM TPJMUPYJDJUZ NJDSPCJBMBDUJWJUZ

­ÎÆ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÆ ÁÆÂÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓ ξ¿ÌÐ ÏÀÝžËËÙÓ Ï v ÍÌÂÀÆÄËÙÇÒÌÏÒÌÎv ÊÁÁ Ì¿ÊÃˋ ÌÕÆÏÐÈÌÇÂ˾ÎÃÈ ̿ξÅÑÃÐÏÝ¿ÌÉÚÖÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÌÐÓÌÂÌÀ ËÙÇȾÉÆÇv ÊÁÁ Ϋ¨¯- ÏÑÊʾÌ¿ÊÃˋ v ÂÌËËÙÓ ÌÐÉÌÄÃËÆÇ ¬ÂÆË ÆÅ ÏÍÌÏÌ¿ÌÀ ÆÓ ÑÐÆÉÆžÔÆÆ ËÙÓ ÌÏËÌÀ¾ËÆÇ v  ÊÁ‹ÛÈÀ Á ÁÆÂÎÌÉÆÐÆÕÃÏȾÝ vÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÍÎÆÎÃÈÑÉÚÐÆÀ¾ÔÆÆ˾ÎÑÖÃËËÙÓÅÃÊÃÉÚ ÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚv ÊÁ‹ÛÈÀÁÏÐÃÍÃËÚ˾ÏÙ×ÃËËÌÏÐÆ ¬Â˾ÈÌÍÎÆÊÃËÃËÆÃÂÌËËÙÓÌÐÉÌÄÃËÆÇÀȾÕÃÏÐÀÃÊÃÉÆ̋ ÌÏËÌÀ¾ËÆÝÊÆv ­ÎÌÀÃÂÃËÆÃÐÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁ̾˾ÉÆžÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾‹ ξËоÐÎÿÑÃÐÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËÆÝÆÓÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ ËÆÃÊÀÌÂÌÎÌÏÉÃÇ$IMPSFMMBWVMHBSJT#FJKFSƾÒËÆÇ%BQIOJB ƾÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÇÔÃËËÌÏÐÆ ´ÃÉÚ ¾ËËÌÇ ξ¿ÌÐÙ v ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆà ÀÉÆÝËÆÝ ÂÌËËÙÓ NBHOB 4USBVT ÀÙÝÀÆÉÌ ÍÎÆ˾ÂÉÃÄËÌÏÐÚ ¾ËËÙÓ ÌÐÓÌÂÌÀ È ÌÐÉÌÄÃËÆÇ˾¾ÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÃÏÀÌÇÏÐÀ¾ÆÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁƋ ÍÝÐÌÊÑÈɾÏÏÑÌ;ÏËÌÏÐÆ ÕÐÌÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐÌ¿ÌÐÏÑÐϋ ÕÃÏÈÑܾÈÐÆÀËÌÏÐÚÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÍÃÏÕ¾ËÌÇÍÌÕÀÙ ÐÀÆÆÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÆ¿ÃÅÌ;Ï˾ÝÈξÐËÌÏÐÚξÅÀÃÂÃËÆÝ Ÿ¨® ­ÌÉÃÀÙÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÎÌÀÌÂÆÉÆ˾ÐÃÎÎÆÐÌÎÆƨÑÝ΋ v Ÿ¨® ‹  ÐÌÈÏÆÕ˾Ý ÈξÐËÌÏÐÚ ξÅÀÃÂÃËÆÝ °¨® ÏÈÌÁÌÉÃÏËÆÕÃÏÐÀ¾®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ ª¾ÎÆÇ»É ˾ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÙÓ v°¨® ‹  ¬ÍÎÃÂÃÉÃËÆà ÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÌÁÌ ÏÌÏоÀ¾ ÏÑ×ÃÏЋ ÍÃÏÕ¾ËÙÓÍÌÕÀ¾Ó ÊÃÉÆÌÎÆÎÌÀ¾ËËÙÓÂÌËËÙÊÆÌÐÉÌÄÃËÆÝÊÆ ÏÌÏÎÌÈÌÊÛÈÏÍÌÅÆÔÆÆÀÌÐÀ¾É¾ÓÁ̾ÕÃÎÃÅÁÌÂÍÌÏÉÃÆÓ ÀÃËËÌ ÀÉÆÝÜ×ÃÁÌ ˾ ÀÌÂË̋ÒÆÅÆÕÃÏÈÆà ÏÀÌÇÏÐÀ¾ ÍÌÕÀÙ ÀËÃÏÃËÆÝ ÍÌȾžÉÌ ÕÐÌ ÂÌËËÙà ÌÐÉÌÄÃËÆÝ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝ ȾÈ ­ÎÆÌÍÎÃÂÃÉÃËÆƾÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÍÌȾžÐÃÉÃÇÆÏÍÌÉڋ ÏÎÃÂËÃÏÑÁÉÆËÆÏÐÙÃÏÍÎÃ̿ɾ¾ËÆÃÊÈÎÑÍËÌÇÍÙÉÆ ÆÉÆϋ ÅÌÀ¾ÉÆÏо˾ÎÐËÙÃÊÃÐÌÂÙÆÊÃÐÌÂÆÈÆ<>³ÆÊÆÕÃÏÈÆà ÐÙÃÕ¾ÏÐÆÔÙÏÌÏоÀÉÝÜÐ о¿É ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ¾ÐÌÊË̋¾¿ÏÌοÔÆÌËËÙÇÊÃÐÌ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ¯ÌÂÃÎľËÆà ÐÝÄÃÉÙÓ ÊÃоÉÉÌÀ °ª À ÂÌËËÙÓ ÌÐÉ̋ ÏÌÁɾÏËÌÏо˾ÎÐѦ¯¬ÆÊÃÐÌÂÆÈƲ¡±‰²´ž¬™ ÄÃËÆÝÓ ÎÌÏÏÆÇÏÈÆÊÆ ËÌÎʾÐÆÀËÙÊÆ ÂÌÈÑÊÃËоÊÆ Ëà ˾¾ÐÌÊË̋¾¿ÏÌÎÔÆÌËËÌÊÏÍÃÈÐÎÌÊÃÐÎÉ""OBMJU‹™<> ÎÃÁɾÊÃËÐÆÎÑÃÐÏÝ Æ ÂÉÝ ÌÔÃËÈÆ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÙ ÍÎÃÂÃÉڋ °ÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÀÙÍÌÉËÃËÙÀÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÆ ËÌ ÂÌÍÑÏÐÆÊÙà ÈÌËÔÃËÐξÔÆÆ ­¢¨ ÍÌÕÀ <> ¾ÉÌÀÌà ϾÐÐÃÏÐÌÀ¾ËËÙÊÆÊÃÐÌÂÆȾÊÆ< >¡Î¾ËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÆÇ ÏÌÂÃÎľËÆà °ª À ÆÌËËÌÇ ÒÌÎÊà À ¾ËËÌÊ ̿ξÅÔà Ëà ÏÌÏоÀÍÌÕÀÆÅÑÕ¾ÉÆ˾¾Ë¾ÉÆžÐÌÎÃξÅÊÃξÕ¾ÏÐÆÔ"/"-:‹ ÍÎÃÀÙÖ¾ÉÌ­¢¨$V v ÊÁÈÁ $E v ;O 4&55.JDSP5FTQMVTªÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ v 'F v 1C v ­¢¨v .O ÍÌÕÀÙÍÎÌÀÌÂÆÉÆÍÌÌ¿×ÃÍÎÆËÝÐÙÊÀÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÆÊÃÐ̋ v ÊÁÈÁ ­¢¨v ÊÁÈÁ ÂÆȾÊ<>¦ËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÚÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀ žÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆà ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÀÃÂÃËËÙà ÕÃÎÃÅ ÌÔÃËÆÀ¾ÉÆ ÍÌ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËоÊ ¨ ÊÆËÃξÉÆžÔÆƋÆÊÊ̋ ÁÌÂÍÌÏÉÃÀËÃÏÃËÆÝÊÃÉÆÌξËо ÍÌȾžÉÆ ÕÐÌÂÌËËÙà ¿ÆÉÆžÔÆÆ ÌÉÆÁÌÐÎÌÒËÌÏÐÆ ÑÏÉÌÀËÌÊÑ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÑ ÌÐÉÌÄÃËÆÝÌȾžÉÆÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÌÃÀÉÆÝËÆÃ˾ÈÆÏÉÌЋ ÁÑÊÆÒÆȾÔÆÆÆ¿ÆÌÁÃËËÌÏÐÆÍÌÕÀÙ<> ËÌÏÐÚÍÌÕÀÙÆÏÐÃÍÃËÚ˾ÏÙ×ÃËËÌÏÐÆÍÌÕÀÌÏËÌÀ¾ËÆÝÊÆ ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ ÂÉÝ ÂÌËËÙÓ ÌÐÉÌÄÃËÆÇ ӾξÈÐÃÎ˾ о¿É  ¬ÐÊÃÕ¾ÉÌÏÚ ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌà ÑÀÃÉÆÕÃËÆà Ïɾ¿Ì×ÃÉÌÕ˾Ý ÎþÈÔÆÝ ÍÌÀÙÖÃËËÌà ÏÌÂÃÎľËÆà ²ÀÁËÈÖÀ£ÐÀÍÓËÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉÑÎÑÒÀÂÄÎÍÍÛÕÎÒËÎÆÅÍÈÉ Ì¿ÊÃËËÌÁÌ ȾÉÆÝ Æ ÌÕÃËÚ ±ÎÄÅÐÆÀÍÈÅÔÐÀÊÖÈÉ ÐÀÇÌÅÐ×ÀÑÒÈÖ ÌÌ £ÐÀÍÓËÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÙÏÌÈÌà v ÍÌÂÀÆÄËÌÁÌ £ÈÃÐÎÑÊÎÏÈ×ÅÑÊÀß ÂËÀÃÀ ÑÎÑÒÀ ÒÌÏÒÌξ ÀÙÏÌȾÝ ˾Ïً w  w  w  w  w   ×ÃËËÌÏÐÚ ÌÏËÌÀ¾ËÆÝÊÆ         ±ÓÃËÈÍÎÊÑÐÅÄÍÈÉ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÌà ÀÃ×ÃÏÐÀÌ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

²ÀÁËÈÖÀ¢ËÈßÍÈÅÄÎÍÍÛÕÎÒËÎÆÅÍÈÉÍÀÀÃÐÎÕÈÌÈ×ÅÑÊÈÅÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ÌÅËÈÎÐÈÐÎÂÀÍÍÎÉÏÎÄÇÎËÈÑÒÎÉÏÅÑ×ÀÍÎÉÏÎ×ÂÛ

¢ÀÐÈÀÍÒ

±ÓÌÌÀÎÁÌÅÍÍÛÕÎÑÍ΍ £ÈÄÐÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀßÊÈÑËÎÒÍÎÑÒÜ ±ÒÅÏÅÍÜÍÀÑÛÙÅÍÍÎÑÒÈ °® ÌÃà ª® ÌÃà ÂÀÍÈÉ ÌÍÝÊÂà ÌÍÝÊÂà ÎÑÍÎÂÀÍÈßÌÈ 

Эª±M

¤ÎÍÍÛÅÎÒËÎÆÅÍÈß ÒÃÀ

 

 

 

 

 

 

¤ÎÍÍÛÅÎÒËÎÆÅÍÈß ÒÃÀ

 

 

 

 

 

 

¡ÅÇÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

 

 

 

 

 

 

ÍÌÂÀÆÄËÙÓÒÌÎÊÒÌÏÒÌξÆȾÉÆÝÀÊÃÉÆÌÎÆÎÌÀ¾ËËÌÇ ÍÌÕÀà ̿ξÅÔ¾ÓÊÃÉÆÌÎÆÎÌÀ¾ËËÌÇÍÌÕÀÙÀÍÎÃÂÃɾÓÕÑÀÏÐÀƋ ÐÃÉÚËÌÏÐÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËËÌÁÌÊÃÐ̾ËÃ̿˾ÎÑÄÃËÙÆÌËÙ ȾÂÊÆÝ ÏÀÆËÔ¾ ËÆÈÃÉÝÆÓÎÌʾ¯ÌÂÃÎľËÆÃÀÍÌÕÀÃÆÌËÌÀ ÊÃоÉÉÌÀ ˾ÈÌÐÌÎÙÃÆÊÃÜÐÏÝËÌÎÊÙ­¢¨ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ÊÃËÚÖÃÂÌÍÑÏÐÆÊÙÓÍÎÃÂÃÉÚËÙÓÅ˾ÕÃËÆÇ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ±ÐÅÄÍÅÅÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÏÎÄÂÈÆÍÎÉ ÔÎÐÌÛÈÎÍÎÂÌÅÒÀËËΠÌÃÊà ÂÎÁÐÀÇÖÀÕÏÎ×ÂÛ ÌÅËÈÎÐÈÐÎÂÀÍÍÎÉÄÎÍÍÛÌÈÎÒËÎÆÅÍÈßÌÈ ÝÊÑÒÐÀÊÖÈß ÀÖÅÒÀÒÍ΍ÀÌÌÎÍÈÉÍÛÌÁÓÔÅÐÎÌÑЭ 

¢ÀÐÈÀÍÒ ¤ÎÍÍÛÅÎÒËÎÆÅÍÈß ÒÃÀ

$B 'F , .O 4S ;O $V $P

       

¤ÎÍÍÛÅÎÒËÎÆÅÍÈß ÒÃÀ        ¡ÅÇÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ

      

¯¤ª

w

w

w

w

w  

 

°ÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇÛÈÏÍÃÎÆÊÃËÐÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆþÒËÆÇ ÆÀÌÂÌÎÌÏÉÃÇÀÙÝÀÆÉÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÆÀÊÃÉÆÌÎÆÎ̋ À¾ËËÙÓÂÌËËÙÊÆÌÐÉÌÄÃËÆÝÊÆÍÌÕÀ¾Ó˾Ì¿ØÃÈÐÃÎÃÈÑÉÚÐƋ À¾ÔÆÆÍÎÆÂÌÅÃÐÁ¾Ÿ¨® ‹ Æ°¨® ‹ ÍÎÆ ÀËÃÏÃËÆÆÐÁ¾Ÿ¨® ‹ °¨® ‹  žË¾ÉÆÅ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆ ÌÏËÌÀËÙÓ ÛÈÌÉÌÁ̋ÐÎÌÒÆÕÃÏÈÆÓ ÁÎÑÍÍ ÊÆÈÎÌ¿ËÌÁÌ ÈÌÊÍÉÃÈϾ ÍÌÈ¾Å¾É ÕÐÌ ÀËÃÏÃËÆà ÂÌËËÙÓÌÐÉÌÄÃËÆÇÀÍÌÂÅÌÉÆÏÐÑÜÍÃÏÕ¾ËÑÜÍÌÕÀÑÏÐƋ ÊÑÉÆÎÑÃÐξÅÀÆÐÆÃÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ ÍÎÆÛÐÌÊÑÀÃÉƋ ÕÆÀ¾ÃÐÏÝ̿׾Ý¿ÆÌÁÃËËÌÏÐÚÍÌÕÀÙ о¿É ¥Ë¾ÕÃËÆÝ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÌÀÊÆËÃξÉÆžÔÆÆÆÌÉÆÁÌËÆÐÎÌÒÆÉÚËÌÏÐÆ ¿ÌÉÚÖà  ÕÐÌ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ Ì¿ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÆ Ê̋ ¿ÆÉÆžÔÆÆ ¾ÅÌо À ÍÌÕÀà ÊÃÉÆÌÎÆÎÌÀ¾ËËÌÇ ÂÌËËÙÊÆ ÌÐÉÌÄÃËÆÝÊƯÎÃÂÆÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ ÑÏÀ¾ÆÀ¾Ü×ÆÓ ÊÆËÃξÉÚËÙà ÒÌÎÊÙ ¾ÅÌо ËÞÀÆÏÆÊÌ ÌÐ ÂÌÅÙ ÊË ÉÆÌξËо ÂÌÊÆËÆÎÑÃÐ ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚ˾Ý ÒÉÌξ «ÃÅ˾‹ ÕÆÐÃÉÚËÌà ÏÌÂÃÎľËÆà ÍÆоÐÃÉÚËÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ ËÆÅȾÝ ÀɾÄËÌÏÐÚ À ÍÃÏÕ¾ËÌÇ ÍÌÕÀà ÌÁξËÆÕÆÀ¾ÜÐ ξÅÀÆÐÆà оÈÆÓÍÌÕÀÃËËÙÓÂÃÏÐÎÑÈÐÌÎÌÀ ȾÈÁÎÆ¿Ù¢ÌËËÙÃÌÐÉ̋ ÄÃËÆÝÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÜÐÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊÆÈÎÌÊÆÔÃÐÌÀ ÍÎÆÕÃÊ ÍÎÝÊÌÇžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÑÀÃÉÆÕÃËÆÝÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆÁÎÆ¿ÌÀÌÐ ÂÌÅÙÊÃÉÆÌξËоËÃÀÙÝÀÉÃËÌ ËÃÏÃËÆà ÊÃÉÆÌξËо ËÞÀÆÏÆÊÌ ÌÐ ÂÌÅÙ ÍÌÀÙÖ¾ÃÐ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚ ÔÃÉÉÜÉÌÅÌξÅÎÑÖ¾Ü×ÆÓ ÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ ÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÈÌËÐÎÌÉÃÊŸÌÉÃÃÀÙÏÌȾݾÈÐÆÀËÌÏÐÚÊÆȋ ÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ¾ËËÌÇÁÎÑÍÍÙÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝÍÎÆÂÌÅÃÊÃÉÆ̋

ξËоÐÁ¾ ÕÐÌÌ¿ÑÏÉÌÀÉÃËÌ ÀÃÎÌÝÐËÌ ÆÅÊÃËÃËÆÝÊÆ À ÏÐÎÑÈÐÑÎà ÔÃÉÉÜÉÌÅÌξÅÎÑÖ¾Ü×ÆÓ ÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ À ÏÐÌÎÌËÑ ÍÎÃ̿ɾ¾ËÆÝ ¿¾ÈÐÃÎÆÇ ÍÌÕÀà ÊÃÉÆÌÎÆÎ̋ À¾ËËÌÇ ÂÌËËÙÊÆ ÌÐÉÌÄÃËÆÝÊÆ ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏÝ Õ¾ÏÐÌо ÀÏÐÎÃÕ¾ÃÊÌÏÐÆ ¾ÅÌÐÌ¿¾ÈÐÃξ «¾Æ¿ÌÉÃà ¿É¾ÁÌÍÎÆÝÐËÙà ÑÏÉÌÀÆÝ ÂÉÝ ÃÁÌ ξÅÀÆÐÆÝ ÏÈɾÂÙÀ¾ÜÐÏÝ À ÍÌÕÀÃ Ï ÂÌÅÌÇ ÊÃÉÆÌξËо ÐÁ¾ ¯ÉÃÂÑÃÐ ÌÂ˾ÈÌ ÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌ À ÔÃÉÌÊÕ¾ÏÐÌоÀÏÐÎÃÕ¾ÃÊÌÏÐƾÅÌÐÌ¿¾ÈÐÃξÀÍÌÕÀÿÙɾ ËÃÀÙÏÌÈÌÇ ÊÃËÃà ²ÀÁËÈÖÀ¯ÎÊÀÇÀÒÅËÈÀÊÒÈÂÍÎÑÒÈÌÈÊÐÎÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÎÖÅÑÑÎÂÂÏÎÄÇÎËÈÑÒÎÉÏÅÑ×ÀÍÎÉÏÎ×ÂÅÏÐÈÂÍÅÑÅÍÈÈ ÄÎÍÍÛÕÎÒËÎÆÅÍÈÉ

·ÈÑËÅÍÍÎÑÒÜÌÈÊÐÎÎЍ ¡ÅÇÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ¤ÎÍÍÛÅÎÒË΍ ¤ÎÍÍÛÅÎÒË΍ ÃÀÍÈÇÌΠÌËÍÊËÃÀÁÑ ÊÎÍÒÐÎËÜ ÆÅÍÈß ÒÃÀ ÆÅÍÈß ÒÃÀ ÑÓÕÎÉÏÎ×ÂÛ ÌÌÎÍÈÔÈÖÈÐÓÞÙÈÅ

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

ÌÈÍÎÀÂÒÎÒÐÎÔÍÛÅ

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

ÊÒÈÍÎÌÈÖÅÒÛ

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

®ËÈÃÎÍÈÒÐÎÔÈËÜÍÛÅ

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

£ÓÌÓÑÎÐÀÇËÀÃÀÞÙÈÅ

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

¬ÈÊÐÎÌÈÖÅÒÛ

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

¶ÅËËÞËÎÇÎÄÅÑÒÐÓÊÒÎÐÛ

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

ÇÎÒÔÈÊÑÈÐÓÞÙÈÅ

 ‘ 

 ‘ 

 ‘ 

¡ÈÎÃÅÍÍÎÑÒÜ

 

 

 

ªÌÈÍÅÐÀËÈÇÀÖÈÈ

 

 

 

ªÎËÈÃÎÍÈÒÐÎÔÈËÜÍÎÑÒÈ

 

 

 

ªÓÑËÊÎÝÔÃÓÌÈÔÈÊÀÖÈÈ

 

 

 

ÒÛѪ®¥ÃÀÁÑÑÓÕÎÉÏÎ×ÂÛ ÎÁÐÀÑÒÀÍÈßÊÎÌÎ×ÊÎÂÏÎ×ÂÛ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÂÌËËÙÓÌϾÂÈÌÀÀȾÕÃϋ ÐÀÃÊÃÉÆÌξËо¾ÈÐÆÀÆÅÆÎÑÃÐÍÌÕÀÃËË̋ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃϋ ÈÆÃÍÎÌÔÃÏÏÙ ÏËÆľÃÐÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚ ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏÐÃÍÃËÚ ˾ÏÙ×ÃËËÌÏÐÆÍÌÕÀÌÏËÌÀ¾ËÆÝÊÆÆÀɾÁÌÃÊÈÌÏÐÚ ÑÉÑÕÖ¾‹ ÃÐÏÐÎÑÈÐÑÎÑÍÌÕÀÙ ÍÎÆÛÐÌÊËÃÀÙÅÙÀ¾ÃÐÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÆÆ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÁÌÑÀÃÉÆÕÃËÆÝÈÌËÔÃËÐξÔÆÆÐÝÄÃÉÙÓÊÃоɋ ÉÌÀ

©ÆÐÃξÐÑξ žÎÆËÑÖÈÆ˾£ ®ÑÈÌÀÌÂÏÐÀÌÍÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÊѾ˾ÉÆÅÑÍÌÕÀªª¡± vÏ žËÂÎÃÜÈ£¦ ¦ÑÐÆËÏȾÝ¡ž ¢ÑÉÚÁÃÎÌÀž«­ÌÕÀÃËËÙÃÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÙÆÆËÐÃËÏÆÀËÌÃÅÃÊÉÃÂÃÉÆèÆÃÀ«¾ÑÈÌÀ¾ÂÑÊȾ vÏ ¡« ‹ ­ÎÃÂÃÉÚËÌ ÂÌÍÑÏÐÆÊÙà ÈÌËÔÃËÐξÔÆÆ ­¢¨ ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ À ÍÌÕÀà ­ÌÕÀ¾ ÌÕÆÏÐȾ ˾ÏÃÉÃËËÙÓ ÊÃÏÐ ÌÐÓÌÂÙÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÆÍÌÐÎÿÉÃËÆÝ ϾËÆоÎ˾ÝÌÓξ˾ÍÌÕÀÙª vÏ ªÃÐÌÂÆȾÀÙÍÌÉËÃËÆÝÆÅÊÃÎÃËÆÇÀ¾ÉÌÀÌÁÌÏÌÂÃÎľËÆÝÊÃÂÆ ȾÂÊÆÝ ÔÆËȾ ÏÀÆËÔ¾ ËÆÈÃÉÝ ʾÎÁ¾ËÔ¾ ÈÌ¿¾ÉÚо ÓÎÌʾÊÃÐÌÂÌÊ ¾ÐÌÊË̋¾¿ÏÌοÔÆÌËËÌÇÏÍÃÈÐÎÌÊÃÐÎÆƪ²¡±‰²´ž¬™ vÏ ªÃÐÌÂÙÍÌÕÀÃËËÌÇÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÆÆ¿ÆÌÓÆÊÆÆ­ÌÂÎâ¡¥ÀÝÁÆËÔÃÀ¾ªª¡± vÏ ­«¢²°‹ ­«¢²°‹ °ÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÊÃÐÌÂÙªÃÐÌÂÆȾÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÆÀÌÂËÙÓÀÙÐ݋ ÄÃÈÆÅÍÌÕÀ ÌϾÂÈÌÀÏÐÌÕËÙÓÀÌÂÆÌÐÓÌÂÌÀ ÍÆÐÚÃÀÌÇ ÏÐÌÕËÌÇÆÍÎÆÎÌÂËÌÇÀÌÂÙÍÌÏÊÃÎÐËÌÏÐÆÐÃÏЋ̿ØÃÈо%BQIOJBNBHOB4USBVT ¨Î¾ÏËÌÝÎÏȨξϡ± vÏ ­«¢²°‹ ­«¢²°‹ °ÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÊÃÐÌÂÙªÃÐÌÂÆȾÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÆÍÎÌ¿ÍÌÀÃÎӋ ËÌÏÐËÙÓÍÎÃÏËÙÓ ÁÎÑËÐÌÀÙÓ ÍÆÐÚÃÀÙÓ ÏÐÌÕËÙÓÀÌ ÀÌÂËÙÓÀÙÐÝÄÃÈÆÅÍÌÕÀ ÌϾÂÈÌÀÏÐÌÕËÙÓÀÌÂÆÌÐÓÌÂÌÀÍÌÆÅÊÃËÃËÆÜÌÍÐÆÕÃÏÈÌÇ ÍÉÌÐËÌÏÐÆÈÑÉÚÐÑÎÙÀÌÂÌÎÌÏÉÆÓÉÌÎÃÉɾ $IMPSFMMBWVMHBSJT#FJKFS ¨Î¾ÏËÌÝÎÏȨξϡ± vÏ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

±¢¨

­®¬¢±¨°¦ «¬¯°º¨±©º°±® ¯£ ¬¬Ÿ¬®¬°£­®¦­®¦ª£«£«¦¦®ž¥©¦µ«¹³¢¬¥ ±¢¬Ÿ®£«¦§ &''*$*&/$:0'$6-563&4*/5)&$301305"5*0/"5"11-*$"5*0/0'7"3*064%04&4 0''&35*-*;&34 §›°ÌÎÁƹ ›ÇÄǼǽÊùؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆƹØÅÇÄÇÐÆÇÎÇÀØÂÊË»¾Æƹعù½¾ÅÁØÁŦ››¾É¾Ò¹¼Áƹ Ó˸ÌÈÄÒÀ ѬÎËÎ×ÍÎÅ ¢ÎËÎÃÄÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMBDBEFNZ!NPMPDIOPFSV ·¨ŸÌÃÇ» ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¹¼É¹ÉÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ët¥ª®™ÁÅ£™«ÁÅÁÉØÀ¾»¹ ²ÈÌÈÐßÇÅÂÑÊÀßÓË ¬ÎÑÊÂÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMJOGP!UJNBDBESV 07$IVLIJOB 5IF7PMPHEB4UBUF.JML"DBEFNZPG/77FSFTDIBHJO 4DINJEUTU .PMPDIOPF 7PMPHEB  3VTTJB UFM   FNBJMBDBEFNZ!NPMPDIOPFSV :V1;IVLPW 3VTTJBO4UBUF"HSBSJBO6OJWFSTJUZt.4)"PG,"5JNJSZB[FW 5JNJSZB[FWTLBZBTU .PTDPX  3VTTJB UFM   FNBJMJOGP!UJNBDBESV ­ÎÆÊÃËÃËÆÃξÏÕÃÐËÙÓÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ˾ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÏÎÃÂËÃÏÑÁÉÆËÆÏÐÌÇÍÌÕÀÃÀÏÎÃÂËÃÊžÁ̾ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÀÏË ÀÌÌ¿ÌÎÌÐÃÌ¿ÃÏÍÃÕÆÉÌÍÌÉÑÕÃËÆà ÐÁ¾ÅÃÎ˾ÌÅÆÊÌÇÎÄÆÆÝÕÊÃËÝ ÐÁ¾ÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÌÇÏÊÃÏÆÆȾÎÐÌÒÃÉÝÀ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÌÉÌÁÌÂÏÈÌÇÌ¿É­ÎÆÛÐÌÊÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÍÌÉÃÀÌÁÌÌÍÙоÏÌÏоÀÆɾ ÐÁ¾ÈÌÎÊÌÀÙÓÃÂÆËÆÔ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ¿¾É¾ËÏÌÀÙÃÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙ ¨¿ ÀÆÈ̋ÌÀÏÝ˾ÝÏÊÃÏÚ ÌÅÆʾÝÎÌÄÚ ȾÎÐÌÒÃÉÚ ÝÕÊÃËÚ "QQMJDBUJPOPGTFUUMFNFOUEPTFTPGGFSUJMJ[FSTPODFTQJUPTFvUIFQPETPMJDTSFEOFTVHMJOJTUZTPJMPOUIFBWFSBHFGPSZFBSTPGSFTFBSDIFTJOB DSPQSPUBUJPOFOTVSFE UIFDUBSFTPGHSBJOPGBXJOUFSSZFBOECBSMFZ UIFDUBSFTPGHSFFONBUFSJBMPGBWJLPPWTZBOZNJYBOEQPUBUPFT JOUIFDPOEJUJPOTPGUIF7PMPHEBBSFB5IVTFGGJDJFODZPGBGJFMEFYQFSJNFOUNBEF UIFDUBSFTPGGPEEFSVOJUT ,FZXPSETGFSUJMJ[FST CBMBODFGBDUPST 'C WJDPBOEPBUNFBMNJY XJOUFSSZF QPUBUPFT CBSMFZ

¾ÄËÃÇÖÃÃÏÎÃÂÏÐÀÌÍÌÀÙÖÃËÆÝÑÎÌľÇËÌÏÐÆÏÃÉÚÏÈ̋ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑÎvÍÎÆÊÃËÃËÆÃÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ< > «¾Æ¿ÌÉÃÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÍÎÆÊÃËÃËÆÃÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÀÌÍÎÃÂË ÉÃËËÌÇÏÆÏÐÃÊÃÍÎÆÏÑ×ÃÏÐÀÑÜ×ÃÊÕÃÎÃÂÌÀ¾ËÆÆÈÑÉÚÐÑÎ ÀÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐà ¾ÁÎÌÔÃËÌÅà ÐÈÐÌÉÚÈÌÍÎÆоÈÌÊÍÎÆÊË ËÃËÆÆʾÈÏÆʾÉÚËÌÍÌÉËÌÑÕÆÐÙÀ¾ÃÐÏÝËÃÐÌÉÚÈÌÂÃÇÏÐÀÆà ËÌÆÍÌÏÉÃÂÃÇÏÐÀÆÃȾÈÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ оÈÆÊÆËÃξÉÚËÙÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ< > ´ÃÉÚ ˾ÖÆÓ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ v ÆÅÑÕÆÐÚ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ Í̋ ÉÑÕÃËÆÝ ÍɾËÌÀÙÓ ÑÎÌÀËÃÇ ÑÎÌľÇËÌÏÐÃÇ ÈÑÉÚÐÑÎ Æ ÍÎ̋ ÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÍÎÆÍÎÆÊÃËÃËÆÆÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ξÏÏÕÆоËËÙÓÏÍÌÊÌ×ÚÜ¿¾É¾ËÏÌÀÙÓÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÌÀ ¢ÉÝÎÃÖÃËÆÝÍÌÏоÀÉÃËËÌÇÔÃÉÆÀvÁÁ ÍÝоÝ ÎÌоÔÆÝÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌо ÍÎÌÀÃÂÃËÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÀÍÌÉÃÀÌÊ ÏоÔÆÌ˾ÎËÌÊ ÌÍÙÐà ˾ ÌÍÙÐËÌÊ ÍÌÉà  ¡ª³ž ÆÊ «ª  ÃÎÃ×¾ÁÆ˾­ÌÕÀ¾ÌÍÙÐËÌÁÌÑÕ¾ÏÐȾÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐ¾Ý ÏÎÃÂËÃÏÑÁÉÆËÆÏоÝ­¾ÓÌÐËÙÇÏÉÌÇÍÌÕÀÙÍÃÎÃÂÍÝÐÌÇÎÌо‹ ÔÆÃÇÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌо ÕÃÎÃÅÉÃÐÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ӾξÈÐÃÎÆÅ̋ À¾ÉÏÝÀÈÌËÐÎÌÉÃÏÎÃÂËÃÈÆÏÉÌÇÎþÈÔÆÃÇÏÎÃÂÙ Ϋ,$M  ÏÌÂÃÎľËÆÃÊ ÍÌÂÀÆÄËÌÁÌ ÒÌÏÒÌξ Æ Ì¿ÊÃËËÌÁÌ ȾÉÆÝ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌÆÊÁÈÁÍÌÕÀÙ ÏÌÂÃÎľËÆÃÊÁÑÊÑϾ v ¬ÍÙÐÀÃÂÃÐÏÝÀ‹ÍÌÉÚËÌÊÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÃvÀÆÈ̋ ÌÀÏÝ˾ÝÏÊÃÏÚ ÀÆȾv©ÚÁÌÀÏȾÝÆÌÀÃÏvŸÌÎÎÑÏ ÌÅƋ ʾÝÎÌÄÚ  ÌÉÓÌÀ¾ ȾÎÐÌÒÃÉÚ £ÉÆžÀÃо ÝÕÊÃËÚ  Ù¿ÌÎ ξÅÀÃÎËÑÐÌÊÀÍÎÌÏÐξËÏÐÀÃÆÀÌÀÎÃÊÃËÆ ¯ÓÃʾÌÍÙоÍÎÃÂÏоÀÉÝÃÐÏÌ¿ÌÇÀ¾ÎƾËпÃÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ¨ À¾ÎƾËÐÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊÍÎÆÍÌÏÃÀËÌÁÌ ÍÎÆÍÌϾÂÌÕË̋ ÁÌ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ * ÂÀ¾À¾ÎƾËоÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓÊÆËÃξÉÚËÙÓ ÏÆÏÐÃÊÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ξÅÉÆÕ¾Ü×ÆÓÏÝ¿¾É¾ËÏÌÀÙÊÈÌÛÒÒƋ ÔÆÃËÐÌÊ ¨¿ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆݾÅÌо ** *** ÆÀ¾ÎƾËÐÌÎÁ¾Ë̋ ÊÆËÃξÉÚËÌÇÏÆÏÐÃÊÙ *7 ÛÈÀÆÀ¾ÉÃËÐËÙÇÍÌÛÉÃÊÃËоÊ** À¾ÎƾËÐÑ ÍÎÆÕÃÊÈÌÊÍÌÏÐÀËÌÏÆÉÆÀÑȾžËËÌÇÂÌÅÃÍÌ ȾÎÐÌÒÃÉÚ о¿É 

­ÌÀÏÃÊÀ¾ÎƾËоÊÌÍÙоžÍɾËÆÎÌÀ¾ËÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚËÙÇ ¿¾É¾ËÏÍÌȾÉÆÜ ¨¿v ÆËÑÉÃÀÌÇ¿¾É¾ËÏÍÌÒÌÏÒ̋ ÎÑ ¨¿v ­Ì¾ÅÌÐÑÀÀ¾ÎƾËоÓ**Æ*7žÍɾËÆÎÌÀ¾Ë ÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚËÙÇ¿¾É¾ËÏ ¨¿‹‹ ¾À***vÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÇ ¨¿v ­ÎÆξÏÕÃÐÃÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÙËÌÎʾÐÆÀÙÍÌ ÀÙËÌÏÑÛÉÃÊÃËÐÌÀÍÆоËÆÝÐÌÏËÌÀËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆÏÑÕÃÐÌÊ ÍÌ¿ÌÕËÌÇ ξÏÏÕÆоËËÙÃÍÌÎÃÅÑÉÚооÊÍÎÃÂÙÂÑ×ÆÓÉÃÐ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ²ÌÏÒÌÎË̋ȾÉÆÇËÙÃÆÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÃÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÀËÌÏÆÉÆ ÍÌ ÅÝ¿ÉÃÀÑÜ ÀÏ;ÖÈÑ À ÀÆÂà ÂÀÌÇËÌÁÌ ÏÑÍÃÎÒÌÏҾо Æ ȾÉÆÇËÌÇ ÏÌÉÆ žÅÌÐËÙà ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ À ÌÏËÌÀËÌÊ À ÀÆÂà ¾ÊÊƾÕËÌÇ ÏÃÉÆÐÎÙ ÀËÌÏÆÉÆ ÍÌ ÍÎÃÂÍÌÏÃÀËÑÜ ÈÑÉÚÐƋ À¾ÔÆÜ «¾ ÂÃÉÝËȾÓ Ï ÌÅÆÊÌÇ ÎÌÄÚÜ ÍÌ ÍÎÃÂÍÌÏÃÀËÑÜ ÈÑÉÚÐÆÀ¾ÔÆÜÀËÌÏÆÉÆÁÌÂÌÀÌÇÂÌÅÙ¾ÅÌо ÌÏоÉÚËÙà vÀÍÌÂÈÌÎÊÈÑ ÀÒ¾ÅÃÈÑ×ÃËÆÝÀÀ¾ÎƾËоÓ**Æ*7Æ ÀÒ¾ÅÃÈÑ×ÃËÆÝÆÈÌÉÌÖÃËÆÝvÀ*** ­ÎÆÍÌÏÃÀÃÀËÌÏÆÉÆ ÍÌÂÌÅÆÊÑÜÎÌÄÚ ÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÑÜÏÊÃÏÚÆÝÕÊÃËÚÏÉÌÄËÌà ¾ÅÌÐË̋ÒÌÏÒÌÎË̋ȾÉÆÇËÌà ÑÂÌ¿ÎÃËÆà ÍÌ ȾÎÐÌÒÃÉÚ vËÆÐÎ̾ÊÊÌÒÌÏ ˾À¾ÎƾËÐÃÐÌÉÚÈÌÍÎÆÍÌÏÃÀà ¥Ã΋ ËÌÀÙÃÏÃÝÉƯ¥±‹ ȾÎÐÌÒÃÉÚv¯«‹Ÿ‹ °ÃÓËÌÉÌÁÆÝÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÈÑÉÚÐÑÎÀÌÍÙÐÿÙɾÌ¿×Ë ÍÎÆËÝÐÌÇÂÉݯÃÀÃÎ̋¥¾Í¾ÂËÌÇÅÌËÙ ­ÌÀÐÌÎËÌÏÐÚÌÍÙоv‹ÈξÐ˾Ý®¾ÏÍÌÉÌÄÃËÆÃÂÃÉÝËÌÈ v ÏÆÏÐÃʾÐÆÕÃÏÈÌà ­ÉÌ×¾ÂÚ ÌÍÙÐËÌÇ ÂÃÉÝËÈÆ Ê ÑÕÃÐËÌÇvËÃÊÃËÃÃʱÕÃÐÑÎÌľÇËÌÏÐÆÀÏÃÓÈÑÉÚÐÑÎ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÉÏÝÏÍÉÌÖËÙÊÊÃÐÌÂÌÊ ÆÈ̋ÌÀÏÝËÑÜÏÊÃÏÚ Ñ¿ÆξÉÆ ϾÊÌÓÌÂËÌÇ ÈÌÏÆÉÈÌÇ £‹ ÅÃÎËÌÀÙà ÈÑÉÚÐы ÎÙ v ÍÎÝÊÙÊ ÈÌÊ¿¾ÇËÆÎÌÀ¾ËÆÃÊ ‰¯¾ÊÍ̙ ȾÎÐÌÒÃÉÚ vȾÎÐÌÒÃÉÃÈÌ;ÉÈÌÇÏÍÌÏÉÃÂÑÜ×ÆÊÎÑÕËÙÊÍÌ¿ÌÎÌÊ ÈÉÑ¿ËÃÇ ¯ÌÌÐËÌÖÃËÆÃÊÃÄÂÑÐÌÀ¾ÎËÌÇÆÍÌ¿ÌÕËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÝÊÆ ÈÑÉÚÐÑÎÑÏо˾ÀÉÆÀ¾ÉÆÍÌÍÎÌ¿ËÙÊÏËÌ;ʬ¿Î¾ÅÔÙȾÎÐ̋ ÒÃÉÝÏÌÏоÀÉÝÉÆÆÅÈÑÏÐÌÀ˾ȾÄÂÌÇÂÃÉÝˋ ÈñÎÌľÇËÙþËËÙÃÍÎÆÀÃÂÃËÙÈÏо˾΋ ²ÀÁËÈÖÀ¯ËÀÍÈÐÓÅÌÛÅÓÐÎÂÍÈÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÈÊÓËÜÒÓÐ ÒÃÀ È ÐËÌÇÀɾÄËÌÏÐÆ ÅÃÎËÌv ÏÌÉÌʾv ÐÀÑÑ×ÈÒÀÍÍÛÅÍÀÈÕÏÎËÓ×ÅÍÈÅÄÎÇÛÓÄÎÁÐÅÍÈÉ /1, wÃÃ

ÀÆÈ̋ÌÀÏÝ˾ÝÏÊÃÏÚ˾ÅÃÉÃËÑÜʾÏÏÑv ¢ÀÐÈÀÍÒ ¢ÈÊ΍ÎÂÑßÍÀß ®ÇÈÌÀß ªÀÐÒÎÔÅËÜ ¿×ÌÅÍÜ 

ªÁ ÈÉÑ¿ËÆÆ¿ÌÐÀ¾ȾÎÐÌÒÃÉÝv ÑÌÅÑÜ  ÐÎÆÜ 

 

­Îƾ˾ÉÆžÓÐÌÀ¾ÎËÌÇÆËÃÐÌÀ¾ÎËÌÇվϋ ª w w w w w ÐÃÇÑÎÌľÝÍÌÏÉÃÊÌÈÎÌÁÌÌÅÌÉÃËÆÝÍÌ¡ÆËŋ ¿ÑÎÁÑÆÂÎÌÍÎÃÂÃÉÝÉƾÅÌÐĮ́ÚÃÉÚ¾ÉÜ * ww ww ww ww w ** ww ww ww ww ww ÒÌÏÒÌÎv˾ÒÌÐÌÈÌÉÌÎÆÊÃÐÎà ȾÉÆÇv˾ ÍɾÊÃËËÌÊÒÌÐÌÊÃÐÎÃ<>¯Ð¾ÐÆÏÐÆÕÃÏȾÝ *** ww ww ww ww ww ̿ξ¿ÌÐȾ ÎÃÅÑÉÚоÐÌÀ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÍÎ̋ *7wÒÎÐÔÎÍÀÂÎÇÍÛÉ ww ww ww ww ww ÀÃÂÃ˾ ÊÃÐÌÂÌÊ ÌÂËÌÒ¾ÈÐÌÎËÌÁÌ ÂÆÏÍÃ΋ ÊÎÌÏÎÑÒ ÒÃÀ

ÏÆÌËËÌÁ̾˾ÉÆž

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

­ÌÁÌÂËÙÃÑÏÉÌÀÆÝÀ ÁÁÀÍÃÎÆÌÂÀË ÁÃоÔÆÆξÏÐÃËÆÇÀÌÏËÌÀËÌÊÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÌÀ¾ÉÆÏÎÃÂËÆÊ ÊËÌÁÌÉÃÐËÆÊÅ˾ÕÃËÆÝʵÐÌȾϾÃÐÏÝÍÌÁÌÂËÙÓÑÏÉÌÀÆÇ Á ÐÌÉÃÐÌ¿ÙÉÌÏÑÓÆÊÆľÎÈÆÊ ¡°¨ ÍÌۋ ÐÌÊÑÆŋžÂÃÒÆÔÆоÀɾÁÆƾËÌʾÉÚËÌÇľÎÙËÿÙÉÆ ÍÌÉÑÕÃËÙ ÍɾËÌÀÙà ÑÎÌÀËÆ ÑÎÌľÇËÌÏÐÃÇ ÆÅÑÕ¾ÃÊÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ­ÎÆÊÃËÃËÆÃξÏÕÃÐËÙÓÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÀÌÀÏÃÁÌÂÙÆϋ ÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÍÌÀÙÖ¾ÉÌ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÌÇ ÏÊÃÏÆ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ³ÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜÊÓËÜÒÓÐ ÒÃÀ ÇÅËÅÍÎÉÌÀÑÑÛ ÂÈÊ΍ÎÂÑßÍÎÉÑÌÅÑÈÏÐÈÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈÐÀÇËÈ×ÍÛÕÄÎÇ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉÂvÃà ÒÃÀ

¢ÀÐÈÀÍÒ ª * ** *** *7 ­±°

à à à à ¢ÈÊ΍ÎÂÑßÍÀßÑÌÅÑÜ ÇÅËÅÍÀßÌÀÑÑÀ

                        

±ÐÅÄÍßß     

ª * ** *** *7 ­±°

      

®ÇÈÌÀßÐÎÆÜ            

      

     

ª * ** *** *7 ­±°

      

ªÀÐÒÎÔÅËÜ            

      

     

ª * ** *** *7 ­±°

      

      

      

     

¿×ÌÅÍÜ      

ªÆËÆʾÉÚ˾ÝÂÌžÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ À¾ÎƾËÐ* Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾É¾ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜ ÍÎÆ¿¾ÀÈÑ ÑÎÌľÇËÌÏÐÆ ÅÃÉÃËÌÇ ʾÏÏÙ ÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÌÇ ÏÊÃÏÆ ÐÌÉÚÈÌ À Æ ÁÁ ÏÎÃÂËÃÊ ž ÎÌоÔÆÜ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌо ÍÎÆ¿¾ÀȾ ÑÎÌľÇËÌÏÐÆ À ÛÐÌÊ À¾ÎƾËÐÃÏÌÏоÀÆɾ ÐÁ¾ÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙ  ÆÁÁÀÏÃÆÏÍÙÐÙÀ¾ÀÖÆÃÏÝξÏÕÃÐËÙÃÏÆÏÐÃÊÙ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ À¾ÎƾËÐÙ** *** *7 ËÃξÅÉÆÕ¾ÉÆÏÚÍÌÀÉÆÝËÆÜ˾ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÌÇÏÊÃÏÆ Æ ÁÁÀÀ¾ÎƾËоÓ**Æ*7ÍÌÉÑÕÃËÙξÀËÙÃÑÎÌÀËÆÑÎÌľNj ËÌÏÐÃÇ ¾ÀÀ¾ÎƾËÐÃ***vʾÈÏÆʾÉÚËÙà Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÍÎÃÀً Ö¾Ü×ÆÃÍɾËÌÀÙàÏÎÃÂËÃÊžÎÌоÔÆÜÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÀÏà ÆÏÍÙÐÙÀ¾ÀÖÆÃÏÝξÏÕÃÐËÙÃÏÆÏÐÃÊÙÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÌ¿ÃÏÍÃÕÆÉÆ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÌÇÏÊÃÏÆ ÐÁ¾ ÕÐÌÍÎÃÀÙÏÆÉÌÍɾËÌÀÙÇÑÎÌÀÃËÚ˾ ÐÁ¾  uÁÁƾÄÃÀÁ ËÃÏÊÌÐÎÝ˾ÏÑÓÑÜÆ ľÎÈÑÜÍÌÁÌÂÑÀÆÜÉ˾ÀÁÑÏÐà ÌÅÆʾÝÎÌÄÚÌ¿ÃÏÍÃÕÆɾ ÂÌÀÌÉÚËÌÀÙÏÌÈÆÇÑÎÌÀÃËÚÑÎÌľÇËÌÏÐÃÇ о¿É ®¾ÏÕÃÐËÙÃÂÌÅÙÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ À¾ÎƾËÐÙ** *** *7 ÀÏÎÃÂËÃÊ žÁ̾Ì¿ÃÏÍÃÕÆÉÆÍÌÉÑÕÃËÆÃÍɾËÌÀÌÁÌÑÎÌÀËÝÑÎÌľNj ËÌÏÐÆÌÅÆÊÌÇÎÄÆ˾v v ÁÁ Æ À ÏÎÃÂËÃÊ ž Á̾ ÊÆËÆʾÉÚ˾Ý ÂÌž ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ À¾ÎƾËÐ * ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆ Ëà ÀÉÆÝɾ ˾ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÌÅÆÊÌÇ ÎÄÆ ªÆËÃξÉÚ˾Ý À¾ÎƾËÐ ** Æ ÌÎÁ¾ËÌÊÆËÃξÉÚ˾Ý À¾ÎƾËÐ *7 ÏÆÏÐÃÊÙ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ÛÈÀÆÀ¾ÉÃËÐËÙà ÍÌ ÛÉÃÊÃËÐ¾Ê À Æ ÁÁ ¿ÙÉÆ ξÀËÌÔÃËËÙ ¾ÀÏÎÃÂËÃÊžÁ̾Ì¿ÃÏÍÃÕÆÉÆÍξÈÐƋ ÕÃÏÈÆ ÍɾËÌÀÑÜ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÌÅÆÊÌÇ ÎÄÆ  ÐÁ¾ ª¾ÈÏÆʾÉÚ˾ÝÄÃÑÎÌľÇËÌÏÐÚÛÐÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙÍÌÉÑÕÃ˾ À ÆÁÁÀÀ¾ÎƾËÐÃ*** ÍÎÃÀÙÏÆÀÍɾËÌÀÑÜ ÀÏÎÃÂËÃÊžÁ̾˾  Á¿ÙɾÍÌÉÑÕÃ˾ÌÕÃËÚËÆÅȾÝÑÎÌľÇËÌÏÐÚȾ΋ ÐÌÒÃÉÝÀÌÀÏÃÓÀ¾ÎƾËÐ¾Ó ÕÐÌÝÀÆÉÌÏÚÏÉÃÂÏÐÀÆÃÊËÿɾ‹ ÁÌÍÎÆÝÐËÙÓÍÌÁÌÂËÙÓÑÏÉÌÀÆÇ о¿É £ÄÃÁÌÂËÌ ÈÎÌÊà Á ÍÎÆÊÃËÃËÆà ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ÍÎÆ ÍÌϾÂÈà À¾ÎƾËÐ* ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÍÌÀÙÖ¾ÉÌÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÈÉÑ¿ËÃÇ ­ÎÆÊÃËÃËÆà ξÏÕÃÐËÙÓ ÂÌÅ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ À¾ÎƾËÐÙ ** *** *7 ÃÄÃÁÌÂËÌÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÉÌÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜÍÎÆ¿¾ÀÈÑÑÎ̋ ľÇËÌÏÐÆȾÎÐÌÒÃÉÝÍÌÏξÀËÃËÆÜËÃÐÌÉÚÈÌÏÈÌËÐÎÌÉÃÊ ËÌ Æ Ï ÍÎÆÍÌϾÂÌÕËÙÊ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÃÊ À¾ÎƾËÐ * ÈÌÐÌξÝ ÏÌÏоÀÆɾ v ÐÁ¾ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀÍÎÆÛÐÌÊv ÍɾËÌÀÌÇÑÎÌľÇËÌÏÐÆ  ÏÃξÏÕÃÐËÙÃÀ¾ÎƾËÐÙÏÆÏÐÃÊÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÍξÈÐÆÕÃÏÈÆ ËÃξÅÉÆÕ¾ÉÆÏÚÍÌÑÎÌľÇËÌÏÐÆȾÎÐÌÒÃÉÝÀÐÃÕÃËÆÃÂÀÑÓ ÁÁ ÆÅÕÃÐÙÎÃÓÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓÉÃÐ   Á ÍÎÆÊÃËÃËÆà ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ÍÎÆ ÀÏÃÓ ÆÏÍÙÐÙÀ¾À‹ ÖÆÓÏÝÂÌžÓÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÍÌÀÙÖ¾ÉÌÑÎÌľÇËÌÏÐÚÝÕÊÃËÝ ¾À ÁÁvÐÌÉÚÈÌξÏÕÃÐËÙÓÂÌÅ   ÁÁξÏÕÃÐËÙÃÂÌÅÙÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ À¾ÎƾËÐÙ** *** *7 ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆËÃξÅÉÆÕ¾ÉÆÏÚÍÌÀÉÆÝËÆÜ˾ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÝÕÊÃËÝ ¾ À Á ʾÈÏÆʾÉÚËÑÜ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ѾÉÌÏÚ ÍÌÉÑÕÆÐÚÀÀ¾ÎƾËÐÃ*** о¿É   ÏÎÃÂËÃÊ ž ÎÌоÔÆÜ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌо ÝÕÊÃËÚ ÍÌȾžÉ ÌÂÆ˾ÈÌÀÑÜÑÎÌľÇËÌÏÐÚÍÎÆÍÎÆÊÃËÃËÆÆÛÈÀÆÀ¾ÉÃËÐËÙÓ ÍÌÂÌžÊÊÆËÃξÉÚËÌÇÆÌÎÁ¾ËÌÊÆËÃξÉÚËÌÇÏÆÏÐÃÊÑÂÌ¿‹ ÎÃËÆÝ À¾ÎƾËÐÙ ** Æ *7 Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ ÍÎÆ ÛÐÌÊ ÍÌÉÑÕÃËÆà v ÍɾËÌÀÌÁÌ ÑÎÌÀËÝ «¾Æ¿ÌÉÚÖ¾Ý ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÐÁ¾ÆÉÆÍɾ˾ ÍÌÉÑÕÃ˾ÍÌÂÀÉÆÝËÆÃÊÏÆÏÐË ÊÙÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ξÏÏÕÆоËËÌÇ˾ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÇ¿¾É¾ËÏÍÌ ¾ÅÌÐÑ À¾ÎƾËÐ*** ¯ÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌ ˾ ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇ ÏÎÃÂËÃÏÑÁÉƋ ËÆÏÐÌÇ ÍÌÕÀà À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÏÃÀÃÎËÌÇ Õ¾ÏÐÆ «ÃÕÃÎËÌÅÃÊËÌÇ ÅÌËÙ ÍÎÆÊÃËÃËÆà ÊÆËÆʾÉÚËÙÓ ÂÌÅ Æ ξÏÕÃÐËÙÓ ÏÆÏÐÃÊ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÉÌ À ÏÎÃÂËÃÊ ž Á̾ ÍÌÉÑÕÃËÆà v ÐÁ¾ÅÃÎ˾ÌÅÆÊÌÇÎÄÆ vÍɾËÌÀÌÁÌ ÑÎÌÀËÝ v ÐÁ¾ÅÃÎ˾ÝÕÊÃËÝ v v  ÐÁ¾ ÈÉÑ¿ËÃÇ ȾÎÐÌÒÃÉÝ v Æ v ÐÁ¾ÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÌÇÏÊÃÏÆ v ­ÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÍÎÆÍÎÆÊÃËÃËÆÆÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ÂÌÏÐÆÁɾ v ÐÈÃÂÁ¾ÀÁÌÂvvÍɾËÌÀÌÇ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ¢ËÈßÍÈÅÓÄÎÁÐÅÍÈÉÍÀÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÊÓËÜÒÓÐÂÑÐÅÄÍÅÌÇÀÐÎÒÀÖÈÞÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒÀ ÈÂÛÕÎÄÎÑÍÎÂÍÎÉÏÐÎÄÓÊÖÈÈ

¢ÀÐÈÀÍÒ ¢ÈÊ΍ÎÂÑßÍÀßÑÌÅÑÜ ®ÇÈÌÀßÐÎÆÜ ªÀÐÒÎÔÅËÜ ¯ÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÊÅÄ ÒÃÀ ª    *    **    ***    *7    ¢ÛÕÎÄÎÑÍÎÂÍÎÉÏÐÎÄÓÊÖÈÈ ª  *  **  ***  *7  

¿×ÌÅÍÜ ±ÐÅÄÍÅÅ     

     

  

  

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

²ÀÁËÈÖÀ¢ÛÍÎÑÝËÅÌÅÍÒÎÂÏÈÒÀÍÈßÒÓÐÎÆÀß ÏÐÈÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈÐÀÇËÈ×ÍÛÕÄÎÇÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÂÑÐÅÄÍÅÌÇÀwÃà ÊÃ

¢ÀÐÈÀÍÒ ª * ** *** *7 ª * ** *** *7 ª * ** *** *7 ª * ** *** *7

ÇÎÒ ´ÎÑÔÎÐ ¢ÈÊ΍ÎÂÑßÍÀßÑÌÅÑÜ ÇÅËÅÍÀßÌÀÑÑÀ

          ®ÇÈÌÀßÐÎÆÜ      ªÀÐÒÎÔÅËÜ           ¿×ÌÅÍÜ     

ªÀËÈÉ               

ÙÓÌÂÌÏËÌÀËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆžÊÃÐËÌÆÅÊÃËÝÉÏÝÍÌÂξŋ ËÙÊÆÈÑÉÚÐÑξÊÆ ËÞÀÆÏÃÉÌÐÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÆÏÌÏоÀÆÉ ÀÏÎÃÂËÃÊžÎÌоÔÆÜÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌо о¿É ­ÌÂÂÃÇÏÐÀÆÃÊξÏÕÃÐËÙÓÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÀÙËÌϾÅÌоÆ ȾÉÆÝÐÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÌÇÏÊÃÏÆÍÌÀÙÖ¾ÉÏÝ ¾ ÒÌÏÒÌξËÃÆÅÊÃËÝÉÏÝ о¿É  ÙËÌÏÛÉÃÊÃËÐÌÀÍÆоËÆÝÐÅÃÎ˾ÌÅÆÊÌÇÎÄÆÏÏÌÌЋ ÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÆÊÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊÏÌÉÌÊÙÍÎÆÍÎÆÊÃËÃËÆÆξÏÕÃЋ ËÙÓÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÍÌÀÙÖ¾ÉÏÝÍ̾ÅÌÐÑv˾ vÈÁ ȾÉÆÜv˾ÈÁ ÒÌÏÒÌÎÑv˾ÈÁ о¿É  ÙËÌÏ ÛÉÃÊÃËÐÌÀ ÍÆоËÆÝ Ð ÈÉÑ¿ËÃÇ ȾÎÐÌÒÃÉÝ Ï Ï̋ ÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÆÊÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊ¿ÌÐÀÙÍÎÆÍÎÆÊÃËÃËÆÆξϋ ÕÃÐËÙÓÏÆÏÐÃÊÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÀÌÅξÏоÉÍ̾ÅÌÐÑ˾ v ÈÁ ȾÉÆÜ v ˾ v ÈÁ Æ Ëà ÆÅÊÃËÝÉÏÝ ÍÌ ÒÌÏÒÌÎÑ о¿É 

ÏÎÃÂËÃÊžÎÌоÔÆÜÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÒ¾ÈÐÆÕÃÏÈÆÞÐξÐÙ ¾ÅÌо ÒÌÏÒÌξÆȾÉÆÝ˾ÏÌžËÆÃÐÈÉÑ¿ËÃÇȾÎÐÌÒË ÉÝÏÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÆÊÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊ¿ÌÐÀÙÌÐÉÆÕ¾ÉÆÏÚÌÐ ÍɾËÌÀÙÓËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌvÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ˾ v ÈÁ  Æ v ÈÁ   ÏÎÃÂËÃÊ ž ÁÌÂÙ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ÍÌÀÙÖ¾ÉÆ ÀÙËÌϾÅÌоÐÅÃÎ˾ÝÕÊÃËÝÏÑÕÃÐÌÊÍÌ¿ÌÕËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ˾vÈÁ ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌvÒÌÏÒÌξÆȾÉÆÝ о¿É ³ÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÇ ÀÙËÌÏ ÛÉÃÊÃËÐÌÀ ÍÆоËÆÝ Ï ÑÎÌľÝÊÆ ÈÑÉÚÐÑÎÀÌÅξÏоÉÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ÏÎË ËÃÊžÎÌоÔÆÜÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÀÙËÌÏÒÌÏÒÌξÏÑÎÌľÝÊÆ ÍÎÆ ÀÏÃÓ ξÏÕÃÐËÙÓ ÏÆÏÐÃʾÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆ Ëà ξÅÉÆÕ¾ÉÏÝ ÙËÌÏÙ¾ÅÌоÆȾÉÆÝÍÎÆÛÐÌÊËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ÀÌÅξÏоÉÆ ÍÎÆ ÍÎÆÊÃËÃËÆÆ ʾÈÏÆʾÉÚËÌÇ ÂÌÅÙ ¾ÅÌо ξÏÏÕÆоËËÌÇ˾ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÇ¿¾É¾ËÏÍ̾ÅÌÐÑ À¾ÎƾËÐ *** о¿É ®¾ÏÕÃÐËÙà ÏÆÏÐÃÊÙ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ÍÌÀÙÖ¾ÉÆ ÏÎÃÂËÃÀÅÀË ÖÃËËÙÇÀÙËÌÏÀÏÃÊÆÈÑÉÚÐÑξÊƾÅÌо À v ξž ÒÌÏÒÌξ À ξž ÆȾÉÆÝ À v ξž   ÏÎÃÂËÃÊ ž ÎÌоÔÆÜ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌо Ò¾ÈÐÆÕÃÏÈÆà ¿¾‹ ɾËÏÌÀÙÃÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙ ¨¿ ÌȾžÉÆÏÚÀÙÖÃÍɾËÌÀÙÓÍÌ ¾ÅÌÐÑ˾v ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÌÀ¾ÉÆÍɾËÌÀÙÊ ÍÌÒÌÏÒÌÎÑ ¾ÍÌȾÉÆÜ¿ÙÉÆËÆÄÃÍɾËÌÀÙÓ˾v ²ÀÁËÈÖÀµÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÉÂÛÍÎÑÝËÅÌÅÍÒÎÂÏÈÒÀÍÈß ÏÐÈÏÐÈÌÅÍÅÍÈÈÐÀÇËÈ×ÍÛÕÄÎÇÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÂÑÐÅÄÍÅÌÇÀwÃà ÊÃÃÀ

¢ÀÐÈÀÍÒ ª * ** *** *7

ÇÎÒ   

´ÎÑÔÎÐ   

ªÀËÈÉ   

°¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ˾ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÏÎÃÂËÃÏÑÁÉƋ ËÆÏÐÌÇ ÍÌÕÀà À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÏÃÀÃÎËÌÇ Õ¾ÏÐÆ «ÃÕÃÎËÌÅÃÊËÌÇ ÅÌËÙÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊÆËÆʾÉÚËÙÓÆξÏÕÃÐËÙÓÂÌÅÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÉÌÍÌÉÑÕÃËÆÃÀÏÎÃÂËÃÊžÎÌоÔÆÜÏÃÀÌÌ¿ÌÎ̋ о v ÐÁ¾ ÅÃÎ˾ ÌÅÆÊÌÇ ÎÄÆ  v ÐÁ¾ ÅÃÎ˾ ÝÕÊÃËÝ  v ÐÁ¾ ÈÉÑ¿ËÃÇ ȾÎÐÌÒÃÉÝ Æ v ÐÁ¾ÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÀÆÈ̋ÌÀÏÝËÌÇÏÊÃÏÆ­Î̋ ÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÍÎÆÛÐÌÊÂÌÏÐÆÁɾ v Ð ÈÃÂÁ¾ÀÁÌ®¾ÏÕÃÐËÙÃÏÆÏÐÃÊÙÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÉÆ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÇ ÀÙËÌÏ ÈÑÉÚÐÑξÊÆ ¾ÅÌо À v ξž ÒÌÏÒÌξvÀ ξžÆȾÉÆÝvÀ v ξÅ ÏÎÃÂËÃÊ žÎÌоÔÆÜÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÒ¾ÈÐÆÕÃÏÈÆÿ¾É¾ËÏÌÀÙÃÈÌÛҋ ÒÆÔÆÃËÐÙÌȾžÉÆÏÚÀÙÖÃÍɾËÌÀÙÓ˾vÍ̾ÅÌÐÑ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÌÀ¾ÉÆÍɾËÌÀÙÊÍÌÒÌÏÒÌÎÑ ¾ÍÌ ȾÉÆÜ¿ÙÉÆËÆÄÃÍɾËÌÀÙÓ˾v

©ÆÐÃξÐÑξ ¤ÑÈÌÀ¼­¨ÌÊÍÉÃÈÏ˾ÝÓÆÊÆžÔÆÝÀÆËÐÃËÏÆÀËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÓÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÈÑÉÚÐÑÎÀ«ÃÕÃÎËÌÅÃÊÚꪯ³ž vÏ ¤ÑÈÌÀ¼­¯ÆÏÐÃʾÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÀÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó«ÃÕÃÎËÌÅÃÊÚݪªÌÏÈÌÀÏÈÆÇξ¿ÌÕÆÇ vÏ ªÆËÃÃÀ ¡žÁÎÌÓÆÊÆݱÕÿËÆȪª¡± ¨ÌÉÌϯ vÏ ­ÑÏÐÌÀÌǦ  ²ÆÉÆË ¦ ¨ÌÎÌÉÚÈÌÀž ­Î¾ÈÐÆÈÑÊÍ̾ÁÎÌÓÆÊÆÆ­ÌÂÎæ ­ÑÏÐÌÀÌÁ̪¨ÌÉÌÏ vÏ µÑÓÆ˾¬ ­ÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÈÑÉÚÐÑÎÆÌ¿ÃÏÍÃÕÃËËÌÏÐÚÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÍÌÕÀÙÍÆоÐÃÉÚËÙÊÆÛÉÃÊÃËоÊÆÍÎÆξÏÕÃÐËÙÓÂÌžÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÀÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÞÀÐÌÎÃÒÂÆÏeȾËÂÏ‹Ó˪¦´ ¡ª³ž vÏ ½ÁÌÂÆËŸž ¤ÑÈÌÀ¼­ ¨Ì¿Å¾ÎÃËÈÌ ¦žÁÎÌÓÆÊÆÝÍÌÂÎßž½ÁÌÂÆ˾ªªÆÎ vÏ

±¢¨

¦¯­¬©º¥¬ ž«¦£ª¦¨®¬²¬¨±¯«¬§®£«°¡£«¬¡®ž²¦¦¢©½¬´£«¨¦ ¯³¬¤£¯°¦ ¯£ª½« ¦«¬¡®ž¢ž .*$30'0$649‹3":.&5)0%'03&7"-6"5*/('(3"1&4&&%(&3.*/"5*0/ ¥™¦ÁÃÇÄÕÊÃÁ ™Æ¹ÈÊùØÀÇƹÄÕƹØÇÈÔËƹØÊ˹ÆÏÁØ»ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹Á»ÁÆǽ¾ÄÁت¾»¾Édž £¹»Ã¹ÀÊÃǼÇÀÇƹÄÕÆǼǦ¡¡ʹ½Ç»Ç½ÊË»¹Á»ÁÆǼɹ½¹ÉÊË»¹ ¯ÈÎÍÅÐÑÊÈÉÏÐÎÑÏÅÊÒ  ÍÀÏÀ  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMNDOJLBOBQB!NBJMSV ."/JLPMoTLJZ "OBQB;POBM&YQFSJNFOUBM4UBUJPOPG7JUJDVMUVSFBOE8JOFPGUIF/PSUI$BVDBTVT;POBM 3FTFBSDI*OTUJUVUFPG)PSUJDVMUVSFBOE7JUJDVMUVSF 1JPOFSTLJZBW "OBQB UFM   FNBJMNDOJLBOBQB!NBJMSV ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

ÏоÐÚþÃÐÏÝÌÍÆϾËÆÃÆÍÎÆÀÌÂÝÐÏÝÎÃÅÑÉÚоÐÙ¾ÍÎÌ¿¾ÔÆÆÊÃÐÌÂÆÈÆÌÔÃËÈÆÀÏÓÌÄÃÏÐÆÏÃÊÝËÀÆËÌÁξ¾ÏÍÌÊÌ×ÚÜÊÆÈÎÌÒ̋ ÈÑÏËÌÇÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÆ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÀÆËÌÁξ¾ÎÏÐÀÌ ÀÆËÌÁξÂËÙÃÏÃÊÃ˾ ÏÈÎÙÐÙÃÂÃÒÃÈÐÙ ÊÆÈÎÌÒÌÈÑÏ˾ÝÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÝ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÇ ÍÎÆÅË¾È ÀÏÓÌÄÃÏÐÚ 5IJTBSUJDMFEFTDSJCFTUIFSFTVMUTPGUFTUJOHBOEBTTFTTNFOUNFUIPEPMPHZHSBQFTFFEHFSNJOBUJPOVTJOHNJDSPGPDVT9‹SBZEJBHOPTJT ,FZXPSETWJOF HSBQFTFFET MBUFOUEFGFDUT NJDSPGPDVT9‹SBZ 9SBEJPHSBQIJDGJOEJOHT HFSNJOBUJPO

¯ÃÊÃ˾ À ÏÀÌÃÇ ʾÏÏà ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÙÊ ξÅËÌ̿ξÅÆÃʬÏÌ¿ÃËËÌÛÐÌȾϾÃÐÏÝÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓÂÎË ÀÃÏË̋ÈÑÏоÎËÆÈÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ÑÈÌÐÌÎÙÓÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÃÏÃÊÝË ÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐ˾Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÊÍÌξÅÊÃξÊξÏÐÃËÆÆ ÕÐÌ ÍÎÃÂÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÆÓÆÅ˾վÉÚËÌ¿ÌÉÚÖÑÜξÅËÌȾÕÃÏÐÀÃˋ ËÌÏÐÚ ÕÃÊÑÅÃÎËÌÀÙÓÈÌÉÌÏÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ¾ÉÚËÃÇÖÃÊ ÁÃÐÃÎÌÁÃËËÌÏÐÚ ÏÃÊÝË ÑÏÆÉÆÀ¾ÃÐÏÝ À ÍÎÌÔÃÏÏà ѿÌÎÈÆ ̿ξ¿ÌÐÈÆÆÓξËÃËÆÝ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÆÏÛÐÆÊÏÃÊÃ˾Ê̋ ÁÑÐξÅÉÆÕ¾ÐÚÏÝȾÈÍÌÏÐÃÍÃËÆξÅÀÆÐÆÝ оÈÆÍÌÏÐÃÍÃËÆ ÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝ ¯ÃÊÃ˾ ÀÆËÌÁξ¾ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐÏÝ À ÀÆËÌÁξ¾ÎÏÐÀà À ÌÏËÌÀËÌÊÐÌÉÚÈÌÀÏÃÉÃÈÔÆÆÂÉÝÀÙÀÃÂÃËÆÝËÌÀÙÓÏÌÎÐÌÀ ±ÕÆÐÙÀ¾Ý ȾÈ ÍξÀÆÉÌ ËÆÅÈÑÜ ÀÏÓÌÄÃÏÐÚ ÏÃÊÝË Æ ÐÎÑ‹ ËÌÏÐÆ ÍÎÆ ÆÓ ÍÎÌξ×ÆÀ¾ËÆÆ ¾ÈÐѾÉÚ˾ ž¾վ ÍÎÃÂÀ¾ÎƋ ÐÃÉÚËÌÁÌ ÆÓ ÆËÂÆÀÆÂѾÉÚËÌÁÌ ÌпÌξ ªÃÐÌ ÒÉÌоÔÆÆ ÍÌÅÀÌÉÝÜ×ÆÇѾÉÝÐÚÍÑÏÐÙÃÆÍÉÌÓÌÀÙÍÌÉËÃËËÙÃÏÃÊÃ˾ ËÃÀÙÂÃÉÝÃÐÏÃÊÃ˾ÏÀËÑÐÎÃËËÆÊÆÂÃÒÃÈоÊÆ ËÃÏȾÅÙÀ¾‹ Ü×ÆÊÆÏÝÏÆÉÚËÌ˾ÆÓÍÉÌÐËÌÏÐƯž¾ÕÃÇÀÙÝÀÉÃËÆÝоÈÆÓ ÂÃÒÃÈÐÌÀ˾ÆÉÑÕÖÆÊ̿ξÅÌÊÏÍξÀÉÝÃÐÏÝÎÃËÐÁÃËÌÁξ‹ ÒÆÕÃÏÈÆÇÊÃÐÌ ÈÌÐÌÎÙÇÍÌÅÀÌÉÝÃÐ ËÃξÅÎÑÖ¾ÝÏÃÊÃËÆ ÀÆÅѾÉÆÅÆÎÌÀ¾ÐÚ ÀÊÃÎÑξÅÎÃÖ¾Ü×ÃÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆÈÌËȋ ÎÃÐËÌÁ̾Í;ξо ÂÃÒÃÈÐÙÀÃÉÆÕÆËÙ ÒÌÎÊÙÆÍÉÌÐËÌÏÐÆ ÂÃоÉÃÇÀËÑÐÎÃËËÃÇÏÐÎÑÈÐÑÎÙÏÃÊÃËÆ< > ªÃÐÌ ÊÆÈÎÌÒÌÈÑÏËÌÇ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÆ ̿ɾ¾ÃÐ ËË ÌÏÍÌÎÆÊÙÊÆ ÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀ¾ÊÆ ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï ÐξÂÆÔƋ ÌËËÙÊÆ<  > ¦ÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÊÃÐ̾ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÆ ÂÉÝ ¾Ë¾ÉÆž ȾÕÃÏÐÀ¾ÏÃÊÝËÌÏËÌÀ¾ËÌ˾ÐÌÊ ÕÐÌξÅÉÆÕËÙÃÕ¾ÏÐÆÏË ÊÃËÆ оÈÆÃȾÈÏÃÊÃË˾ÝÈÌÄÑξ žÎÌÂÙÖ ÛËÂÌÏÍÃÎÊ ¾ оÈÄà ÍÌÀÎÃÄÂÃËËÙÃ Æ ËÃÍÌÀÎÃÄÂÃËËÙà ÑÕ¾ÏÐÈÆ ÍÌÁ‹ ÉÌ×¾ÜÐ ÊÝÁÈÌà ÎÃËÐÁÃËÌÀÏÈÌà ÆÅÉÑÕÃËÆà Í̋ξÅËÌÊÑ Æ ÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌ ÊÌÁÑÐξÅÉÆÕ¾ÐÚÏÝ˾ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊÊð¾È ÓÌÎÌÖÌÀÙÍÌÉËÃËËÙÃÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÙÃÏÃÊÃ˾ÆÊÃÜÐ˾ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊʾÓÏÀÃÐÉÌÃÆÅ̿ξÄÃËÆà ÐÌÁ¾ȾÈÍÑÏÐÌÐÙ ËÃÈÎÌÅÙ ÊÆÈÎÌÐÎÃ×ÆËÙÆÂÎÑÁÆÃÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝ ÀÀÆÂÑÆÓ Ïɾ¿ÌÁÌÍÌÁÉÌ×ÃËÆÝ ¾ÜÐÐÃÊËÙÃÑÕ¾ÏÐÈÆÆÅ̿ξÄÃËÆÝ »Ð̾ÃÐÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÌÔÃËÆÀ¾ÐÚÏÐÎÑÈÐÑÎÑÆÏÐÃÍÃËÚξŋ ÀÆÐÆÝžÎÌÂÙÖ¾ÆÛËÂÌÏÍÃÎʾ ÌÍÎÃÂÃÉÝÐÚÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆà ÐξÀÊÙÆÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝ ÀÙÅÙÀ¾ÃÊÙÃ˾ÏÃÈÌÊÙÊÆÆ;Ð̋ ÁÃ˾ÊÆ­ÎÆÛÐÌÊËÿÌÉÚÖÆÃÂÌÅÙÌ¿ÉÑÕÃËÆÝËÃÀÉÆÝÜÐ˾ ÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÏÃÊÝË­ÌÛÐÌÊÑ ÏξÀËÆÀ¾ÝÎÃÅÑÉÚоÐÙ ÀÆÅѾÉÚËÌÁ̾˾ÉÆžÆÅ̿ξÄÃËÆÝÏÃÊÝË˾ÎÃËÐÁÃËÌÁξʋ ʾÓÏÆÓÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÜÈÍÎÌξÏоËÆÜ ÊÌÄËÌÌÔÃËÆÀ¾ÐÚ ȾÕÃÏÐÀÌÏÃÊÝËÆÆÓÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚ ­Ì ÏÌÂÃÎľËÆÜ ËÃÍÌÉËÌÔÃËËÙÓ ÏÃÊÝË À ̿ξÅÔà ÀÌŋ ÊÌÄËÌÍÎÌÁËÌÅÆÎÌÀ¾ÐÚÆÓÀÏÓÌÄÃÏÐÚÆÍÎÆËÆʾÐÚÎÃÖÃËÆà ÌËÌÎÊÃÀÙÏÃÀ¾ÆÉƾÄÃÀٿξÈÌÀÈÃ̿ξÅÔ¾ÀÔÃÉÌÊ ËÌ оÈÌÇ ÎÃÅÑÉÚоÐ ʾÉÌ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀÃË ¢ÉÝ ËÿÌÉÚÖÆÓ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÏÃÊÝËÀÍÌÉËÃÎþÉÚ˾ÆÓÏÃ;ξÔÆÝÍÌÏËÆÊÈ¾Ê ¾ÄÃÀÎÑÕËÑÜ  ÏÃÉÃÈÔÆÆоȾÝÏÃ;ξÔÆÝÊÌÄÃпÙÐÚÍÌÉÃÅ˾ÂÉÝÀً ÂÃÉÃËÆÝÏÃÊÝËȾÈÑ×ÃοËÙÓ ËÃÂÌξÅÀÆÐÙÓ ÍÌξÄÃËËÙÓ ¿ÌÉÃÅËÝÊÆ ÐξÀÊÆÎÌÀ¾ËËÙÓ оÈÆÏÍÉÜϋÍÎÆÅ˾ȾÊÆ ÐÌ ÃÏÐÚ Ï ÍÎÆÅ˾ȾÊÆ ÊÌÎÒÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÆ ÒÆÅÆÕÃÏÈÆÊÆ ÈÌÐÌÎÙÿÙÈÌÎÎÃÉÆÎÌÀ¾ÉÆÏÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÊÆÍÎÆÅ˾ȾÊÆ ÔÃÉÌÁÌξÏÐÃËÆÝ ÆÅËÆÓÍÌÉÑÕ¾ÃÊÌÁÌ ˾ÍÎÆÊÃÎ Ï¿ÙÏЋ ÎÙÊÎÌÏÐÌÊ ÀÙÏÌÈÌÇÆξËËÃÇÍÉÌÂÌÀÆÐÌÏÐÚÜ ȾÕÃÏÐÀÌÊ ÍÉÌÂÌÀ°¾È¾ÝÏÀÝÅÚÑÏоËÌÀÉÃ˾ ˾ÍÎÆÊÃÎ ÊÃÄÂÑÍÎ̋ ÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÜξÏÐÃËÆÝÍÖÃËÆÔÙÆÊÌÎÒÌÉÌÁÆÃÇžÎÌÂÙÖ¾ ÏÃÊÃËÆ ÆÅÈÌÐÌÎÌÁÌÌËÌÀÙÎÌÏÉÌ «¾ÕÆ˾ÝÏÁ˾žË¾ÍÏÈÌÇÅÌ˾ÉÚËÌÇÌÍÙÐËÌÇÏоËÔÆÆ ÀÆËÌÁξ¾ÎÏÐÀ¾ÆÀÆËÌÂÃÉÆÝÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊ˾ξ¿ÌÐÌÈ žÁÎÌÒÆÅÆÕÃÏÈÌÁÌÆËÏÐÆÐÑоÆÍÎÆÐÃÓËÆÕÃÏÈÌÇÍÌÂÂÃÎÄÈà ¥ž¬‰»©°£³‹ªÃ™ÀÃÂÃÐÏÝξ¿ÌоÍ̾¾ÍоÔÆÆÊÃÐ̾ ÊÆÈÎÌÒÌÈÑÏËÌÇÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÆÍÎÆÊÃËÆÐÃÉÚËÌÈÀÆËÌÁ‹ ξÂËÌÊÑξÏÐÃËÆÜ< >ÍÎÌÔÃÏÏÃξ¿ÌÐÙ˾ÊÆ¿ÙÉÌÑÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌÏÃÊÝÀƋ ËÌÁξ¾ ȾÈÌ¿ØÃÈÐÎÃËÐÁÃËÌÀÏÈÌÁ̾˾ÉÆž ÆÊÃÃÐÏÀÌÆÌÏ̋ ¿ÃËËÌÏÐÆ£ÁÌÌÐÉÆÕ¾ÃÐÀÃÏÚʾÏÉÌÄËÌÇÒÌÎÊÙÛËÂÌÏÍÃÎÊÆ ÌÕÃËÚʾÉÃËÚÈÆÇžÎÌÂÙÖ ÈÌÐÌÎÙÇ˾ÏËÆÊÈ¾Ó ÍÌÉÑÕ¾ÃÊÙÓ ˾ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÊÙÓÀ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÍÎÆ¿ÌÎ¾Ó ÍÌÕÐÆËÃξŋ ÉÆÕÆÊ ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊÌÏËÌÀËÌÇÂƾÁËÌÏÐÆÕÃÏÈÆÇÍÎÆÅ˾ÈÍÎÆ ¾Ë¾ÉÆÅÃÏÃÊÝËÀÆËÌÁξ¾vÏÌÏÐÌÝËÆÃÐȾËÃÇÛËÂÌÏÍÃÎʾ ÐÃÊ¿ÌÉÃÃÕÐÌÂÉÝËÃÁÌӾξÈÐÃÎ˾ÀÃÏÚʾÖÆÎÌȾÝÆÅÊÃËÕƋ ÀÌÏÐÚ¬ÔÃËÆÐÚȾÕÃÏÐÀÌžÎÌÂÙÖ¾ÍÎÆ˾ÉÆÕËÌÇÐÃÓËÆÈÃËà ÍÎÃÂÏоÀÉÝÃÐÏÝÀÌÅÊÌÄËÙÊ ÌÂ˾ÈÌÊÌÄËÌÈÌËÏоÐÆÎÌÀ¾ÐÚ ÕÐÌÌËÆÉÆÍÎÆÏÑÐÏÐÀÑÃÐ ÆÉÆÃÁÌËÆÖ¾ÍÑÏо ÍÌÉËÌÏÐÚÜÆÉÆ Õ¾ÏÐÆÕËÌ ÆÉÆÀÃÁÌÅÌËÃÆÊÃÃÐÏÝÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÃÊÃÓ¾ËÆÕÃϋ ÈÌÁÌÆÉÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝ ­ÎÆÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÆÏÃÊÝËÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆÂÀÌÇËÌÃÍÎ݋ ÊÌÃÎÃËÐÁÃËÌÀÏÈÌÃÑÀÃÉÆÕÃËÆà ÂÉÝÕÃÁÌȾÎÐÌÕȾÏÏÃÊË ˾ÊÆξÏÍÌɾÁ¾É¾ÏÚ˾ξÏÏÐÌÝËÆÝÌÐÒÌÈÑϾÐÎÑ¿ÈÆ ÂÌÍÉÃËÈÆÆÉÆÍÎÆÃÊËÌÇʾÐÎÆÔÙ¯ÃÊÃ˾ξÏÈɾÂÙÀ¾ÉÆ˾ ȾÎÐÌÕÈÆÎݾÊÆÍÆËÔÃÐÌÊÆÉÆÏÍÌÊÌ×ÚÜÏÍÃÔƾÉÚËÌÁÌ ÈÌËÂÑÈÐÌξÏÍÆËÈÌÇÈÈÉÃÇÈÌÊÑÏÉÌÜÂÉÝÏÌ¿ÉÜÂÃËÆÝÌ‹ ËÌÎÌÂËÌÏÐÆÍÌÅÆÔÆÆÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌÒÌÈÑϾÐÎÑ¿ÈƯËÆÊÈÆ ÍÌÏÉà ÏȾËÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÆÉÆ ËÃÍÌÏÎÃÂÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÃÎÃÀ̾ Ï ÎÃÁÆÏÐÎÆÎÑÜ×ÃÇʾÐÎÆÔÙ˾ÛÈξËÃÈÌÊÍÚÜÐÃξ¾Ë¾ÉƋ ÅÆÎÌÀ¾ÉÆÏÚÀÆÅѾÉÚËÌ ­ÎÆ ÀÆÅѾÉÚËÌÊ ¾Ë¾ÉÆÅà ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊÊ ÀÆËÌÁξÂËÙÓ ÏÃÊÝËÀÙÝÀÉÃËÙÆÌÍÆϾËÙÐÆ;ÌÏËÌÀËÙÓÂÃÒÃÈÐÌÀ¾Ë̋ ʾÉÆÆξÅÀÆÐÆÝÏÃÊÃËÆ ÏÃÊÃ˾ÍÌξÄÃËËÙÃ˾ÏÃÈÌÊÙÊÆ ÏÃÊÃ˾ÏÌÐÏÑÐÏÐÀÑÜ×ÆÊžÎÌÂÙÖÃÊ «¾ ÎÆÏ ÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊÊÙ ËÌÎʾÉÚËÙÓ ÏÃÊÝË ¿ÃÅ ȾÈÆӋÉÆ¿Ì ÂÃÒÃÈÐÌÀ ®ÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÇ ÍÎÆÅ˾È ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊÊ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÃÐÏÝ ÐÃÊ ÕÐÌ Ì¿Ã ÂÌÉÆÛËÂÌÏÍÃÎʾ ÀÙÏÐÑÍÏÃÊÃËËÌÁÌÖÀ¾ ̿ɾÏÐÚžÎÌÂً Ö¾ Ì¿ÌÉÌÕÈÆvξÀËÌÊÃÎËÌÏÀÃÐÉÙà ¿ÃÅËÃÎÃÁÑÉÝÎËÙÓ žÐÃÊËÃËÆÇ

°ÈÑ°ÅÍÒÃÅÍÎÃÐÀÌÌÛÍÎÐÌÀËÜÍÛÕÑÅÌßÍ

°ÈÑ°ÅÍÒÃÅÍÎÃÐÀÌÌÛÑÀÍÎÌÀËÈßÌÈÐÀÇÂÈÒÈßÑÅÌÅÍÈ

«¾ÎÆÏÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙÎÃËÐÁÃËÌÁξÊÊÙϾËÌʾÉÆÝÊÆ ξÅÀÆÐÆÝ ÏÃÊÃËÆ ®ÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÇ ÍÎÆÅ˾È Ӿξȋ ÐÃÎÆÅÑÃÐÏÝ ÐÃÊ ÕÐÌ ˾ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊʾÓ ˾¿ÉܾÃÐÏÝ ËÃÎÃÁÑÉÝÎËÌÏÐÚξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÌÍÐÆÕÃÏÈÌÇÍÉÌÐËÌÏÐÆÍÌ ÍÉÌ×¾ÂÆÎÃËÐÁÃËÌÀÏÈÌÇÍÎÌÃÈÔÆÆȾÈÀÏÐÌÎÌËÑÃÃÑÀÃÉƋ ÕÃËÆÝ оÈÆÑÊÃËÚÖÃËÆÝ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÃË˾Ý ÏÉÃÀ¾˾ÍξÀÌ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÏÝžÐÃÊËÃËÆÝÀ̿ɾÏÐÆžÎÌÂÙÖ¾ÏÈÌËÐξÏÐËÌÇÁξËÆÔÃÇ ÏÛËÂÌÏÍÃÎÊÌÊ ¢ÉݾÍÎÌ¿¾ÔÆÆÊÃÐÌÂÆÈÆ˾ÊÆ¿ÙÉÆÍÎÌÀÃÂÃËÙÆÏÏÉÃÂ̋ À¾ËÆÝÍÌÌÔÃËÈÃÀÏÓÌÄÃÏÐÆÏÃÊÝËÀÆËÌÁξ¾ξÅËÙÓÏÌÎÐÌÀ ÍÃÎàžÈɾÂÈÌÇ ÌÍÙо ¿Ùɾ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÃ˾ ÎÃËÐÁÃËÌÀϋ ȾÝÏØÃÊȾÏÃÊÝËÏÍÌÏÉÃÂÑÜ×Æʾ˾ÉÆÅÌÊÍÌÉÑÕÃËËÙÓ ÎÃËÐÁÃËÌÀÏÈÆÓ ̿ξÅÌÀ ¦Ê ÑÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ ÍÌÉËÌÏÐÚÜ žÐÃÊËÃËËÙà ÏÃÊÃ˾ Ëà ÀÅÌÇÂÑÐ ÍÌ ÌÏоÉÚËÙÊ ÏÐÃÍÃËÚ ÀÏÓÌÄÃÏÐÆÈÌÉÿ¾É¾ÏÚÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÏÆÉÙžÐÃÊËÃËÆÝ о¿É °ÈÑ°ÅÍÒÃÅÍÎÃÐÀÌÌÛÑÅÌßÍÇÀÐÀÆÅÍÍÛÕÍÀÑÅÊÎÌÛÌÈ

°ÈÑ°ÅÍÒÃÅÍÎÃÐÀÌÌÛÑÅÌßÍÑÎÒÑÓÒÑÒÂÓÞÙÈÌ ÇÀÐÎÄÛØÅÌ

¿ÃÏÒÌÎÊÃËËÙÊξÅÀÆÐÆÃÊÛËÂÌÏÍÃÎʾ ÃÁÌÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÊ ÆËÃÍÌÉËÙÊξÅÀÆÐÆÃÊ «¾ ÎÆÏ ÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊÊÙ ÏÃÊÝË ž‹ ξÄÃËËÙÓ ˾ÏÃÈÌÊÙÊÆ ®ÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÇ ÍÎÆÅ˾È ӾξÈÐÃÎÆÅÑÃÐÏÝ ÐÃÊ ÕÐÌ ˾ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊʾÓ ˾¿É܋ ¾ÜÐÏÝȾ˾ÉÙ ÀÙÃÂÃËËÙÃ˾ÏÃÈÌÊÙÊÆ ÀÀÆÂÃÐÃÊËÙÓ ÏÉÃÁȾ ÆÅÀÆÐÙÓ ÍÌÉÌÏ ˾ ÏÀÃÐÉÌÊ ÒÌËà ËÃÍÌÀÎÃÄÂÃËËÌÇ ÐȾËÆÛËÂÌÏÍÃÎʾ ËÑÐÎÆȾ˾ÉÌÀÆËÌÁ¾ÀÆÂËÙÏÀÃÐÉÙà ÍÎÌÃÈÔÆÆÉÆÕÆËÌÈ «¾ ÎÆÏ ÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙ ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊÊÙ ÏÃÊÝË Ï ÌЋ ÏÑÐÏÐÀÑÜ×ÆÊžÎÌÂÙÖÃÊ®ÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÇÍÎÆÅ˾È ӾξÈÐÃÎÆÅÑÃÐÏÝÐÃÊ ÕÐÌ˾ÎÃËÐÁÃËÌÁξÊʾÓ˾¿ÉÜ¾ÜЋ

¯ÐÎÃÍÎÇÈÐÓÅÌÀßÈÔÀÊÒÈ×ÅÑÊÀßÂÑÕÎÆÅÑÒÜ ÑÅÌßÍÂÈÍÎÃÐÀÄÀ

®ÁÐÀÇÅÖ ¤ÅÔÅÊÒÛ ¤ÅÔÅÊÒÛ ¤ÅÔÅÊÒÛ ¯ÐÎÃÍÎÇ ¢ÑÕÎÆÅÑÒÜÑÅÌßÍ ÑÅÌßÄ΍ ÑÒÅÁÅË܍ ÊÎÐÅØÊÀ ÂÑÕÎÆÅэ ÏÎÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ËÅÉ ÊÀ  ÒÈ ÏÎËÅÂÎÃÎÎÏÛÒÀ ªÐÀÑÍÎÑÒÎÏ §®±      ±ÀÏÅÐÀÂÈ      ªÐÀÑÍÎÑÒÎÏ  ÍÀÏÑÊÈÉ      °ÊÀÖÈÒÅËÈ      ¤ÎÑÒÎÉÍÛÉ      ªÀÁÅÐÍÅ  §®±      ªÓÁÀÍÅÖ      ªÀÁÅÐÍÅ ±ÎÂÈÍÜÎÍ      ­ÌÎÃÅÑÉÚооÊÍÌÉÃÀÌÁÌÌÍÙо¿ÙÉÌÑÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ ÍÎÆ˾ÉÆÕÆÆžÐÃÊËÃËÆÝÏÃÊÝËÀÆËÌÁξ¾˾ÎÃËÐÁÃËÌÁξʋ Êà ÈÌÐÌÎÌà ÍÌÂξÅÑÊÃÀ¾ÃÐ ÂÃÒÃÈÐÙ ÏÃÊÝÂÌÉÃÇ Æ ÏÐË ¿ÃÉÚȾ ¿ÌÉÃà ÌÐ Ì¿×ÃÇ ʾÏÏÙ ÀÏÓÌÄÃÏÐÚ ÏÃÊÝË À ÍÌÉÃÀÌÊÌÍÙÐÃÏÌÏоÀÉÝÃÐÌÐÂÌ ÕÐÌÀÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÇ ÏÐÃÍÃËÆÏÓÌÂËÌÏÍÎÌÁËÌÅÆÎÑÃÊÌÇÀÏÓÌÄÃÏÐÚÜÍÌÎÃÅÑÉڋ ооÊ ¾Ë¾ÉÆž ÎÃËÐÁÃËÌ̿ξÅÌÀ ÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓ Ì¿ØÃÈÐÌÀ ­ÌÉÑÕÃËËÙÃÎÃÅÑÉÚоÐÙÍÌÂÐÀÃÎľÜÐÀÙÏÌÈÑÜÛÒÒÃȋ ÐÆÀËÌÏÐÚÍÎÃÂɾÁ¾ÃÊÌÇÊÃÐÌÂÆÈÆ

©ÆÐÃξÐÑξ žÎÓÆÍÌÀ ª ­ÌÐξÓÌÀ««ªÆÈÎÌÒÌÈÑÏ˾ÝÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÝξÏÐÃËÆǯ­¿°ÃÓËÌÉÆÐ vÏ «ÃÁÎÑÉÚžª¡ÃËÃÐÆÕÃÏÈÆÃÌÏËÌÀÙÏÃÉÃÈÔÆÆÀÆËÌÁξ¾ÆÐÌÁÆξ¿ÌОvÁÁ°ÎÍÌÍÎÆÈÉ¿ÌоË ÁÃËÃÐÆÏÃÉÃÈÔÆÆ © v¯ÃÎ7*** ­ÉÌÂÌÀÙÃÆÝÁÌÂËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙ v—vÏ «ÆÈÌÉÚÏÈÆǪž ©ÑÈÚÝËÌÀ¾žž ­¾ËÈÆ˪¦ÆÂΪÆÈÎÌÒÌÈÑÏ˾ÝÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÝÀÀÆËÌÁξ¾ÎÏÐÀêÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÃÎÃÈÌÊÃˋ ¾ÔÆƞ˾; vÏ «ÆÈÌÉÚÏÈÆǪž©ÑÈÚÝËÌÀ¾žž ­¾ËÈÆ˪¦ÆÂέÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÃ˾ÍξÀÉÃËÆÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÊÆÈÎÌÒÌÈÑÏËÌÇÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÆ ÍÎÆÈÌËÐÎÌÉÃȾÕÃÏÐÀ¾ÍÌϾÂÌÕËÌÁÌʾÐÃÎƾɾ­ÉÌÂÌÀÌÂÏÐÀÌÆÀÆËÌÁξ¾ÎÏÐÀ̼Á¾®ÌÏÏÆÆ°ÃʾÐÆÕÃÏÈÆÇÏÃÐÃÀÌÇÛÉÃÈÐÎÌËËÙÇ ˾ÑÕËÙÇÄÑÎ˾ɯ¨¥«¦¦¯Æ  v— <»ÉÃÈÐÎÌËËÙÇÎÃÏÑÎÏ>vIUUQKPVSOBMLVCBOTBESVQEGQEG «ÆÈÌÉÚÏÈÆǪžªÃÐÌÂÆȾÊÆÈÎÌÒÌÈÑÏËÌÇÎÃËÐÁÃËÌÁξÒÆÆÂÉÝÌÔÃËÈÆȾÕÃÏÐÀ¾ÏξÏоËÆÝÍÎÆÀÆÐÙÓÈÌÊÍÌËÃËÐÌÀϾÄÃËÔÃÀÀƋ ËÌÁξ¾žÁÎÌ99* v—vv¯v ®ÃËÐÁÃËÌÀÏÈÆÃÂƾÁËÌÏÐÆÕÃÏÈÆþÍ;ξÐÙ­ÌÂÎßÉÆËÌÀ¾«« ©ÃÌËÌÀ¾Ÿ¦ª «¦¦ª° «­¬‰»Èξ˙ v°vÏ ¯ÌÎÐÀÀÆËÌÁξ¾ÎÏÐÀìÐÀÎ𡨾оÎÚÝ˪ vÏ ³¾Î¾Âľ²«¬¿×ÆÇÈÑÎÏÎÃËÐÁÃËÌÐÃÓËÆÈÆ©ª»ËÃÎÁÆÝ vÏ

±¢¨

¬¢¬­¬°®£Ÿ©£«¦£½®¬ ¬§­¶£«¦´¹¦½®¬ ¬¡¬½µª£«½ ¥ž ¦¯¦ª¬¯°¦ ¬°¦¯­¬©º¥¬ ž«¦½ª¦¨®¬Ÿ¦¬©¬¡¦µ£¯¨¦³­®£­ž®ž°¬  8"5&3$0/46.15*0/0'5)&413*/(8)&"5"/%46..&3#"3-&:%&1&/%*/( 0/64&0'.*$30#*0-0(*$"-13&1"3"5*0/4  ­¡ÎÍÄÀÐÅÍÊÎ ¯ÐÈÊÀÑÏÈÉÑÊÈÉ­¨¨ÀÐÈÄÍÎÃÎÇÅÌËÅÄÅËÈß Ñ±ÎËÅÍÎŧÀÉÌÈÙŠʱÅÂÅÐÍÛɍ ·ÅÐÍÎßÐÑÊÈÉÐÍ  ÑÒÐÀÕÀÍÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMBO@CPOEBSFOLP!MJTUSV "/#POEBSFOLP /FBS$BTQJBO4DJFOUJGJD3FTFBSDI*OTUJUVUF WJMMBHF4BMUZ;BZNJTIDIF2VBSUFS/PSUIFSO $IFSOPZBSTLZBSFB "TUSBLIBOSFHJPO 3VTTJB UÅË   FNBJMBO@CPOEBSFOLP!MJTUSV  ÏоÐÚÃÍÎÆÀÃÂÃËÙÌÏËÌÀËÙÃÎÃÅÑÉÚоÐÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÍÌÆÅÑÕÃËÆÜÀÉÆÝËÆÝξÅÉÆÕËÙÓÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÃ;ξÐÌÀ˾ÑÎ̋ ľÇËÌÏÐÚÆÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÀÌÂÌÍÌÐÎÿÉÃËÆÝÝÎÌÀÙÓÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ¨ÉÜÕÃÀÙà ÏÉÌÀ¾ ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÍÎÃ;ξÐÙ À¾ÎƾËÐ  ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ÀÌÂÌÍÌÐÎÿÉÃËÆÝ ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

*OUIF/FBS‹$BTQJBOTDJFOUJGJDSFTFBSDIJOTUJUVUFPGESZBHSJDVMUVSFJODPOEJUJPOTPGBOJSSJHBUJPOTUVEZJOHPOBQQMJDBUJPOPGQSFTFFEJOHQSPDFTTJOH TFFETPGBTQSJOHXIFBUBOETVNNFSCBSMFZWBSJPVTNJDSPCJPMPHJDBMJTTQFOUCZQSFQBSBUJPOT*OHJWFODMBVTFUIFCBTJDSFTVMUTPGSFTFBSDIFT PO TUVEZJOH JOGMVFODF PG WBSJPVT NJDSPCJPMPHJDBM QSFQBSBUJPOT PO QSPEVDUJWJUZ BOE GBDUPS PG XBUFS DPOTVNQUJPO PG TVNNFS HSBJO DSPQT BSF SFTVMUFE ,FZXPSETNJDSPCJPMPHJDBMQSFQBSBUJPOT BWBSJBOU FGGJDJFODZ GBDUPSPGXBUFSDPOTVNQUJPO CJPMPHJDBMQSPEVDUJWJUZ

»ÈÌÉÌÁÆžÔÆÝ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÎÆÌ¿ÎÃоÃÐÀÏÿÌÉÚÖÃÃÅ˾ÕÃËÆÃÀÏÀÝÅÆÏÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÊÆ ˾ÎÑÖÃËÆÝÊÆÍÎÌÔÃÏÏÌÀÈÎÑÁÌÀÌÎÌоÌÏËÌÀËÙÓ¿ÆÌÁÃËËÙÓ ÛÉÃÊÃËÐÌÀÀÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÙÓ¾ÁÎÌÔÃËÌžÓ­ÎÆÀÌÅξÏо܋ ×ÃÊ ¾ËÐÎÌÍÌÁÃËËÌÊ ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÆ Ëà ÐÌÉÚÈÌ ÑÏÆÉÆÀ¾ÃÐÏÝ žÁÎÝÅËÃËÆÃÌÈÎÑľÜ×ÃÇÏÎÃÂÙ ËÌÆÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝÛËÃ΋ ÁÌÃÊÈÌÏÐÚÍÎÌÂÑÈÔÆÆžÏÕÃÐËÃξÔÆÌ˾ÉÚËÌÁÌÍÎÆÊÃËÃËÆÝ ¾ÁÎÌÓÆÊÆȾÐÌÀ ®ÌÏÏÆÆ ȾÈÆÀÌÊËÌÁÆÓÂÎÑÁÆÓÏÐÎ¾Ë¾Ó ÏÆÐѾÔÆÝÑÏÑÁÑ¿ÉÝÃÐÏÝ˾ÂÀÆÁ¾Ü×ÆÊÏÝÛËÃÎÁÃÐÆÕÃÏÈÆÊÆ ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÊ ÈÎÆÅÆÏÌÊ ÈξÇËÃÇ ËÃÌ¿ÃÏÍÃÕÃËËÌÏÐÚÜ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÎÃÏÑÎϾÊÆ ÀÐÕÊÆËÃξÉÚËÙÊÆÑÂÌ¿‹ ÎÃËÆÝÊÆÆÏÎÃÂÏÐÀ¾ÊÆž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇ  ÛÐÆÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ÌÁÎÌÊËÌà Å˾ÕÃËÆà ÆÊÃÃÐ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÓ ÍÌÊÌ×ËÆÈÌÀ Æ ÏÍÑÐËÆÈÌÀ ξÏÐÃËÆÇ v ¾ÏÏÌÔƾÐÆÀËÙÓ ÎƋ ÅÌÏÒÃÎËÙÓ¿¾ÈÐÃÎÆÇ< > ­ÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÊÝÀÉÝÃÐÏÝÍÌÆÏÈÆÍξÈÐÆÕÃÏÈÌÃÆÏÍÌÉڋ ÅÌÀ¾ËÆÃËÌÀÙÓÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀÏÍÌÉÆÒÑËÈÔÆÌ˾ÉÚËÙÊÆ ÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÆ ÈÌÐÌÎÙÃÍÌÊÌÁÑÐÌ¿ÃÏÍÃÕÆÐÚËÃÐÌÉÚÈÌ¿Ì¿Ì‹ ÀÙÊ ËÌÆÂÎÑÁÆÊξÏÐÃËÆÝÊÎþÉÆžÔÆÜÆÓÍÌÐÃËÔƾÉÚËÌÇ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÀÐÕžÏÕÃо¾ÍÐÆÀËÙÓÏÀÌÇÏÐÀ «¾ ¾ËËÙÇ ÊÌÊÃËÐÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾Ý˾ÑȾ ξÏÍ̋ ɾÁ¾ÃпÌÉÚÖÌÇ¿¾ÅÌǾËËÙÓ ÍÌÅÀÌÉÝÜ×ÃÇÌ¿ØÃÈÐÆÀËÌ ÌÔÃËÆÐÚ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÍÌÐÃËÔƾɾ ÊÆÈÎ̋ ¿ËÌξÏÐÆÐÃÉÚËÌÁÌ ÀžÆÊÌÂÃÇÏÐÀÆÝ À ξÅÉÆÕËÙÓ ÎÃÁÆÌ˾Ó ÏÐξËÙÆ˾ξÅËÙÓÈÑÉÚÐÑξÓ< > ´ÃÉÚ ¾ËËÌÇ ξ¿ÌÐÙ v ÆÅÑÕÃËÆà ÀÉÆÝËÆÝ ËÌÀÙÓ ¿Æ̋ ÍÎÃ;ξÐÌÀ ˾ ÌÏËÌÀà ¾ÏÏÌÔƾÐÆÀËÙÓ ¾ÅÌÐÒÆÈÏÆÎÑÜ×ÆÓ ÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ žÁÎÌÒÆÉ ªÆÅÌÎÆË ²É¾ÀÌ¿¾ÈÐÃÎÆË ®ÆÅ̾ÁÎÆË˾ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙ¯¾Î¾ÐÌÀÏÈÝ ÆÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËÝ«ÑоËÏÀÑÏÉÌÀÆÝÓÏÀÃÐÉ̋ȾÖоËÌÀÙÓ ÏÌÉÌËÔÌÀÙÓÍÌÕÀžÏÐξӾËÏÈÌÇÌ¿É žÁÎÌÒÆÉÏÌžË˾ÌÏËÌÀÃ"HSPCBDUFSJVNSBEJPCBDUFS ÖоÊÊ­ÎÃÂÏоÀÉÝÃÐÏÌ¿ÌÇÍÌÎÌÖÈÌÀÆÂËÙÇÐÌÎÒÝËÌÇ ÏÑ¿ÏÐξРÌ¿ÌÁ¾×ÃËËÙÇÑÁÉÃÀ̾ÊÆ ÀÆоÊÆ˾ÊÆ ÊÆÈÎ̋ ÛÉÃÊÃËоÊÆ Ï ÀɾÄËÌÏÐÚÜ v ÆËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÊÆ ¿¾ÈÐÃÎÆÝÊÆ ªÆÅÌÎÆË ÏÌžË ˾ ÌÏËÌÀà " SBEJPCBDUFS ÖоÊÊ— ÁÐÌÎÒÝËÌÁÌÍÎÃ;ξоÏÌÂÃÎÄÆÐÏÝv ÊÉΠÈÉÃÐÌÈ ¾ËËÌÁÌ ÖоÊʾ ¿¾ÈÐÃÎÆÇ ­ÎÃÂÏоÀÉÝÃÐ ÏÌ¿ÌÇÍÌÎÌÖÈÌÀÆÂËÙÇÐÌÎÒÝËÌÇÏÑ¿ÏÐξÐÏÀɾÄËÌÏÐÚÜ ‹ Ì¿ÌÁ¾×ÃËËÙÇÍÆоÐÃÉÚËÙÊÆÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÊƲɾÀ̋ ¿¾ÈÐÃÎÆËÏÌžË˾ÌÏËÌÀÃ"SBEJPCBDUFS ÖоÊÊ©—  ÁÐÌÎÒÝËÌÁÌÍÎÃ;ξоÏÌÂÃÎÄÆÐÏÝvÊÉÎÂÈÉÃÐÌÈ ¿¾ÈÐÃÎÆǾËËÌÁÌÖоÊʾ­ÎÃÂÏоÀÉÝÃÐÏÌ¿ÌÇÍÌÎÌÖÈ̋ ÀÆÂËÙÇ ÐÌÎÒÝËÌÇ ÏÑ¿ÏÐξР Ì¿ÌÁ¾×ÃËËÙÇ ÍÆоÐÃÉÚËÙÊÆ ÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÊÆ Ï ÀɾÄËÌÏÐÚÜ v ®ÆÅ̾ÁÎÆË ÏÌžË ˾ÌÏËÌÀÃ"SBEJPCBDUFS ÖоÊÊ— ÁÐÌÎÒÝËÌÁÌ ÍÎÃ;ξоÏÌÂÃÎÄÆÐÏÝvÊÉÎÂÈÉÃÐÌÈ¿¾ÈÐÃÎÆÇ«Ì΋ ʾξÏÓ̾ÍÎÃ;ξÐÌÀv v ÈÁÁÃÈоÎËÑÜËÌÎÊÑ ÏÃÊÝË žË¾ÉÆÅÀÉÆÝËÆݾÁÎÌÊÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÑÏÉÌÀÆÇ˾ÍÎ̋ ÓÌÄÂÃËÆÃÍÎÌÂÑÈÔÆÌËËÙÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀÍÎÌÀÌÂÆÉÆÍ̾ËËÙÊ ÊÃÐÃÌÏоËÔÆÆϵÃÎËÙǽΠɾÄËÌÏÐÚÍÌÕÀÙÌÍÎÃÂÃÉÝÉÆ ÍÌ ÌÏËÌÀËÙÊ ҾžÊ ξÅÀÆÐÆÝ ξÏÐÃËÆÇ ˾ žÈÎÃÍÉÃËËÙÓ ÍÉÌ×¾ÂȾÓ¬¿Î¾ÅÔÙÍÌÕÀÙÌпÆξÉÆÆÅÏÉÌÝ ÊÕÃÎÃÅ ȾÄÂÙÃÏÊÀ‹ÈξÐËÌÇÍÌÀÐÌÎËÌÏÐƠɾÄËÌÏÐÚÍÌÕÀÙ ÌÍÎÃÂÃÉÝÉÆÍÌ¡¬¯°‹ÏÍÌÏÉÃÂÑÜ×ÆÊÍÃÎÃÏÕÃÐÌÊ ÏÌÂÃÎľËÆÝÀɾÁÆÀÀÊÊÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÇÀɾÁÆÍÌÏÉÌÇËÌ ¯ÐÎÑÈÐÑÎÑÑÎÌľÝÌÍÎÃÂÃÉÝÉÆÍÌÌ¿ÖÃÇÊÃÐÌÂÆÈëÆÈƋ ÐÃËÈÌ<>±ÎÌľÇÅÃÎ˾ÑÕÆÐÙÀ¾ÉÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÊÃÐ̋ ÂÌÊ Ï ÍÌÏÉÃÂÑÜ×ÆÊ ÍÃÎÃÏÕÃÐÌÊ ˾ ‹ÑÜ ÀɾÄËÌÏÐÚ Æ‹ÑÜÕÆÏÐÌÐѪ¾ÐÃʾÐÆÕÃÏÈÑÜ̿ξ¿ÌÐÈѾËËÙÓ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆÍÌÊÃÐÌÂÆÈâÌÏÍÃÓÌÀ¾<> ­ÌÏÃÀ ÝÎÌÀÌÇ ÍÖÃËÆÔÙ Æ ÝÎÌÀÌÁÌ ÝÕÊÃËÝ ÍÎÌÀÃÂÃË ˾ ÌÎÌÖ¾ÃÊÌÊ ÑÕ¾ÏÐÈÃ Ï ÁÉÑ¿ÆËÌÇ žÂÃÉÈÆ ÏÃÊÝË ÏÊ Æ ÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊ ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÍÎÃ;ξÐÌÀ ­ÃÎàÍÌÏÃÀÌÊ ˾ ÀÏÜ ÍÉÌ×¾ÂÚ ÀËÃÏÉÆ ÒÌËÌÀÌ ÏоÎÐÌÀÑÜÂÌÅѾÊÊƾÕËÌÇÏÃÉÆÐÎÙ ÈÁÁ¾ÂÀ ¬¿×¾ÝÍÉÌ×¾ÂÚ ÊÃÉÈÌÂÃÉÝËÌÕËÌÁÌÌÍÙоvÊ ξÅÊÃÎÌÂËÌÇÑÕÃÐËÌÇ ÂÃÉÝËÈÆvÊ­ÌÀÐÌÎËÌÏÐÚ‹ÈξÐ˾Ý< > ¯ÑÊʾÎËÌÃÀÌÂÌÍÌÐÎÿÉÃËÆÃÝÎÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÌÍÎÃÂÃÉ݋ ÉÌÏÚÍÌÉÆÀËÙÊÎÃÄÆÊÌÊ ÌϾÂȾÊÆžÀÃÁÃоÔÆÌËËÙÇÍË ÎÆÌ ž;ϾÊÆÍÌÕÀÃËËÌÇÀɾÁÆ ÀÃÉÆÕÆËÌÇÒÌÎÊÆÎÑÃÊÌÇ ÑÎÌľÇËÌÏÐÆ ¾ оÈÄà ÊÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÆ ÑÏÉÌÀÆÝÊÆ ¯ÑÊʾÎËÌà ÀÌÂÌÍÌÐÎÿÉÃËÆà ÏÈɾÂÙÀ¾ÉÌÏÚ ÆÅ ž;ÏÌÀ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÇÀɾÁÆ ÏÑÊÊÙÌϾÂÈÌÀžÍÃÎÆÌÂÀÃÁÃоÔÆÆÏ ÑÕÃÐÌÊÈÌÛÒÒÆÔÆÃËоÆÓÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ  ¥¾ÀÃÏÚÍÃÎƋ ÌÂÀÃÁÃоÔÆÆÝÎÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÏÑÊʾÎËÌÃÀÌÂÌÍÌÐÎÿÉÃËÆà ÏÌÏоÀÆÉÌ ÊÊÆÉÆÊÁ¾ ÀÐÕžÏÕÃÐÌϾÂÈÌÀ À ÍÃÎÆÌ ÌÐ ÀÏÓÌÂÌÀ ÂÌ Ñ¿ÌÎÈÆ  ÍÌÉÆÀËÌÇ ÀÌÂÙ v ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÊÌÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÇÀɾÁÆv ¨ÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÀÌÂÌÍÌÐÎÿÉÃËÆÝžÀÃÏÚÍÃÎÆÌÂξÅÀÆÐÆÝ ξÏÐÃËÆÇÍÌÌÍÙÐËÙÊÀ¾ÎƾËоÊÈÌÉÿ¾ÉÏÝÌÐÂÌ ÊÐÑÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙ ÕÐÌÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌËÆÄÃÈÌËÐÎÌÉÝ ÊÐ ξÅÉÆÕËÙÓÀ¾ÎƾËоÓÍÎÆÊÃËÃËÆÝÊÆÈÎ̿Ƌ ÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÃ;ξÐÌÀÑÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËݾËËÙÇÈÌÛÒÒƋ ÔÆÃËÐÏÌÏоÀÉÝÉÌÐÊÐÂÌÊÐ о¿É ²ÀÁËÈÖÀªÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÂÎÄÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÇÅÐÍÎÂÛÌÈÊÓËÜÒÓÐÀÌÈ

¢ÀÐÈÀÍÒ

ªÎÍÒÐÎËÜ ´ËÀÂÎÁÀÊÒÅÐÈÍ ¬ÈÇÎÐÈÍ ÃÐÎÔÈË °ÈÇÎÀÃÐÈÍ ªÎÍÒÐÎËÜ ´ËÀÂÎÁÀÊÒÅÐÈÍ ¬ÈÇÎÐÈÍ  ÃÐÎÔÈË °ÈÇÎÀÃÐÈÍ

¡ÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÀß ªÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ ÒÃÀ ÂÎÄÎÏÎÒÐÅÁËÅÍÈß ÌÒ ¿ÐÎÂÀßÏØÅÍÈÖÀ±ÀÐÀÒÎÂÑÊÀß        ¿ÐÎÂÎÉß×ÌÅÍÜ­ÓÒÀÍÑ        

²ÀÁËÈÖÀ½ËÅÌÅÍÒÛÑÒÐÓÊÒÓÐÛÓÐÎÆÀß ßÐÎÂÎÉÏØÅÍÈÖÛÈßÐÎÂÎÃÎß×ÌÅÍß

¢ÀÐÈÀÍÒ

±ÐÅÄÍßß ±ÐÅÄÍßß ÄËÈÍÀ ÄËÈÍÀ ÑÒÅÁËß ÊÎËÎÑÀ ÑÌ ÑÌ

±ÐÅÄÍÅÅ ¬ÀÑÑÀ ¡ÈÎË΍ ¯Ðȍ ÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÃÈ×ÅÑÊÀß ÁÀÂÊÀÊ ÇÅÐÅÍ ÇÅÐÅÍ ÓÐÎÆÀɍ ÊÎÍÒÐ΍ ÊÎËÎÑÅ ØÒ Ã ÍÎÑÒÜ ËÞ ÒÃÀ ¿ÐÎÂÀßÏØÅÍÈÖÀ±ÀÐÀÒÎÂÑÊÀß ªÎÍÒÐÎËÜ      w ´ËÀÂÎÁÀÊÒÅÐÈÍ      ¬ÈÇÎÐÈÍ      ÃÐÎÔÈË      °ÈÇÎÀÃÐÈÍ      ­±° ¿ÐÎÂÎÉß×ÌÅÍÜ­ÓÒÀÍÑ ªÎÍÒÐÎËÜ      ´ËÀÂÎÁÀÊÒÅÐÈÍ      ¬ÈÇÎÐÈÍ       ÃÐÎÔÈË      °ÈÇÎÀÃÐÈÍ      ­±° 

w  w w

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

»ÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÀɾÁÆ˾ÓÌÂÆÐÏÝÀÍÎÝÊÌÇ žÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÑÎÌľÇËÌÏÐÆ«¾ÆÊÃËÚÖÆÃÅ˾ÕÃËÆÝÈÌÛҋ ÒÆÔÆÃËоÀÌÂÌÍÌÐÎÿÉÃËÆÝÑÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙÌÐÊÃÕÃËÙÀ À¾ÎƾËоÓÏžÁÎÌÒÆÉÌÊÆ®ÆÅ̾ÁÎÆËÌÊ ÑÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËÝ vÀÀ¾ÎƾËоÓϪÆÅÌÎÆËÌÊƲɾÀÌ¿¾ÈÐÃÎÆËÌÊ«¾Æ¿ÌÉڋ ÖÆÇÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ÀÙÖà ÕÃÊÀÈÌËÐÎÌÉà ÑÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËÝ ÍÌÉÑÕÃËÀÀ¾ÎƾËÐÃÏ®ÆÅ̾ÁÎÆËÌÊ «¾Æ¿ÌÉÚÖÆÇ ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÇ ÛÒÒÃÈÐ ÍÌ ÍÎÆÊÃËÃËÆÜ ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÃ;ξÐÌÀ˾ÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÃÌÐÊË ÕÃËÀÀ¾ÎƾËоÓϪÆÅÌÎÆËÌÊ ®ÆÅ̾ÁÎÆËÌÊÆžÁÎÌÒÆÉÌÊ ÕÐÌÌÐξÅÆÉÌÏÚȾÈ˾ÊÌÎÒÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÆÅË¾È¾Ó оÈÆ ˾ÑÎÌľÇËÌÏÐƾËËÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙ «¾Æ¿ÌÉÚÖ¾Ý ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÍÖÃËÆÔÙ Í̋ ÉÑÕÃ˾ÀÀ¾ÎƾËÐÃÏžÁÎÌÒÆÉÌÊ ÝÕÊÃËÝvϪÆÅÌÎÆËÌÊ «¾Æ¿ÌÉÚÖÃÇʾÏÏÌÇÅÃÎÃËÍÖÃËÆÔÙÀÙÂÃÉÆÉÆÏÚÀ¾‹ ÎƾËÐÙÏžÁÎÌÒÆÉÌÊƪÆÅÌÎÆËÌÊ о¿É ­ÎÆÊÃËÃËÆÃÛÐÆÓÄÃÍÎÃ;ξÐÌÀ˾ÝÕÊÃËþÉÌ˾ƿ̋ ÉÃÃÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÇÛÒÒÃÈÐÀÀ¾ÎƾËоÓϲɾÀÌ¿¾ÈÐÃÎƋ ËÌÊƪÆÅÌÎÆËÌÊÍÌÏÎÃÂËÃÇÂÉÆËÃÈÌÉÌϾ ÏÐÿÉÝÆʾÏÏÃ

ÅÃÎÃË«¾Æ¿ÌÉÚÖ¾ÝÑÎÌľÇËÌÏÐÚÍÌÉÑÕÃ˾ÀÀ¾ÎƾËоÓ ÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃʪÆÅÌÎÆ˾ƲɾÀÌ¿¾ÈÐÃÎÆ˾ о¿É ª¾ÈÏÆʾÉÚ˾ÝÍÎÆ¿¾ÀȾÑÎÌľÇËÌÏÐÆÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙ ÍÌÉÑÕÃ˾ÀÀ¾ÎƾËоÓÏžÁÎÌÒÆÉÌÊÆ®ÆÅ̾ÁÎÆËÌÊ «¾ ÝÕÊÃËà ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÍÎÃ;ξÐÙ À ËÃÅ˾ÕƋ ÐÃÉÚËÌÇÏÐÃÍÃËÆÍÎÌÝÀÆÉÆÏÀÌÆÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÃȾÕÃÏÐÀ¾ ÕÐÌ ÌÐξÅÆÉÌÏÚ ˾ ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ ÑÎÌľÇËÌÏÐÆ ÈÌÐÌξÝ ÀÀ¾ÎƾËоÓϲɾÀÌ¿¾ÈÐÃÎÆËÌÊƪÆÅÌÎÆËÌÊ¿ÙÉÆÀÏÃÁÌ ˾ v ¿ÌÉÚÖà ÈÌËÐÎÌÉÝ ¾ À¾ÎƾËоÓ Ï žÁÎÌÒÆÉÌÊ Æ ®ÆÅ̾ÁÆËÌÊÑÎÌľÇËÌÏÐÚ¿Ùɾ¾ÄÃËÆÄÃÈÌËÐÎÌÉÝ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ žÀÃÏÚÍÃÎÆÌÂÀÃÁÃоÔÆÆÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ÀÌÂÌÍÌÐÎÿÉÃËÆÝÑÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙÏÌÎо¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ ÆÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËÝÏÌÎо«ÑоËÏ¿ÙÉÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌËÆÄà ÍÎÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀ«¾Æ¿ÌÉÚÖÆÇÍÌÉÌÄƋ ÐÃÉÚËÙÇ ÛÒÒÃÈÐ ÌÐ ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÍÎÃ;ξÐÌÀ ˾ ÝÎÌÀÌÇ ÍÖÃËÆÔà ÍÌÉÑÕÃË À À¾ÎƾËоÓ Ï ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊ ªÆÅÌÎÆ˾ ®ÆÅ̾ÁÎÆ˾ Æ žÁÎÌÒÆɾ ª¾ÈÏÆʾÉÚ˾Ý ÑÎ̋ ľÇËÌÏÐÚÝÎÌÀÌÁÌÝÕÊÃËÝÍÌÉÑÕÃ˾ÀÀ¾ÎƾËоÓÏÆÏÍÌÉڋ ÅÌÀ¾ËÆÃʪÆÅÌÎÆ˾ƲɾÀÌ¿¾ÈÐÃÎÆ˾

¯ÍÆÏÌÈÉÆÐÃξÐÑÎÙ ¢ÌÏÍÃÓÌÀŸžªÃÐÌÂÆȾÍÌÉÃÀÌÁÌÌÍÙоªžÁÎÌÍÎÌÊÆžРvÏ ¨ÌÈÌÎÆ˾ ž© ¨ÌÄÃÊÝÈÌÀ ž­ ŸÌ¿ÌÀ̋ÎÆÅ̿ƾÉÚËÙÇ ÏÆÊ¿ÆÌÅ Æ ÍÎÆÊÃËÃËÆà ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÍÎÃ;ξÐÌÀ ÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÁÌ ÂÃÇÏÐÀÆÝvÀ¾ÄËÙÇÎÃÅÃÎÀÍÌÀÙÖÃËÆÝÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ;ÖËƯ­¿¡«± ÏÃÎÌÏÏÆÇÏÈÆÇ«¦¦¯³ª v¯ «ÆÈÆÐÃËÈÌ¡²¬ÍÙÐËÌÃÂÃÉÌÀÍÌÉÃÀÌÂÏÐÀê®ÌÏÏÃÉÚÓÌÅÆžРvÏ «ÌÀÙÃÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÆÍÎÆÊÃËÃËÆÝ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÁÌÂÃÇÏÐÀÆÝ­ÌÂÌ¿×ÎÞž¥¾À¾ÉÆ˾ ž­¨ÌÄË ÊÝÈÌÀ¾¯­¿³ÆÊÆžРvÏ ¬ÏËÌÀÙ˾ÑÕËÙÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÀ¾ÁÎÌËÌÊÆÆ ²ªÌÆÏÃÇÕÃËÈÌ ª²°ÎÆÒÌËÌÀ¾ ž³¥¾ÀÃÎÜÓ¾  ££×ÃËÈ̪¨ÌÉÌÏ vÏ ¬ÔÃËȾÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÊÆÈÎÌ¿ËÙÓÍÎÃ;ξÐÌÀÀÅÃÊÉÃÂÃÉÆÆ­ÌÂÌ¿×ÎÞž¥¾À¾ÉÆ˾ª®ž¯³« vÏ ­ÃÐÎÌÀ Ÿ µÃ¿ÌоÎÚ ¨ ¨¾Å¾ÈÌÀž£ªÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÍÎÃ;ξÐÙÀ¿ÆÌÉÌÁÆžÔÆÆÅÃÊÉÃÂÃÉÆÝ®ÌÏÏÆÆ¢ÌÏÐÆÄÃËÆÝ˾ÑÈÆ ÆÐÃÓËÆÈÆÀž­¨ v—v¯v °ÆÓÌËÌÀÆÕ¦ž ¨ÌÄÃÊÝÈÌÀž­ µÃ¿ÌоÎÚ ¨ÆÂΟÆÌÍÎÃ;ξÐÙÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀà ÊÃÐÌÂÌÉÌÁÆÝÆÍξÈÐÆȾÍÎÆÊÃËÃËÆÝ ÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀÀξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀÃÆÈÌÎÊÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀà ª®ÌÏÏÃÉÚÓÌžȾÂÃÊÆÝ vÏ

±¢¨

¬Ÿ£¥ ®£¤¦ ž«¦£¯ ¦«¬ ¬¢µ£¯¨¦³¯°¬¨¬ Ÿ¦¬­®£­ž®ž°žª¦ ­®¦­®¬®ž·¦ ž«¦¦¯£ª½«¡¬®¬³ž­¬¯£ «¬¡¬ /&653"-*;"5*0/0'8"45&8"5&340'5)&1*($0.1-&9#*013&1"3"5*0/ 0/(&3.*/"5*0/0'4&&%40'1&"4 ·™¦¹¼ÇÉÆÔÎ £ÌÉÊùؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆƹØʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾Æƹعù½¾ÅÁØÁÅ¡¡¡»¹ÆÇ»¹ Ó˪ÀÐËÀ¬ÀÐÊÑÀ ªÓÐÑÊ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMLVSTLHTIB!HNBJMDPN :"/BHPSOZLI ,VSTL4UBUF"HSJDVMUVSBM"DBEFNZPGUIFOBNFPGUIF***WBOPW ,BSM.BSLTTU ,VSTL  3VTTJB UFM   FNBJMLVSTLHTIB!HNBJMDPN ­ÎÆÀÃÂÃËÙÎÃÅÑÉÚоÐÙ¿¾ÈÐÃÎÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÎÌ¿ÏÐÌÕËÙÓÀÌÂÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾÆ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀ  ÛÇÏЋ°ÎÆÐÆžÁ‹ ÎÌÐÎÌÒ ÆÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÚÏÐÌÈÌÀ˾ÌÏËÌÀÃɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÌÍÙÐÌÀÍÌÍÎÌξ×ÆÀ¾ËÆÜÏÃÊÝËÁÌÎÌÓ¾ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÏÐÌÕËÙÃÀÌÂÙÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾ ÔÆÏÐÙ;ÐÌÁÃËËÙÓÍÎÌÏÐÃÇÖÆÓ ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÙ ÛÇÏЋ°ÎÆÐÆžÁÎÌÐÎÌÒ ÍÎÌξ×Ƌ À¾ËÆÃÏÃÊÝËÁÌÎÌÓ¾ ÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÚ 5IF#SPVHIUFESFTVMUTPGUIFCBDUFSJPMPHJDBMTUVEZPGUIFUFTUTPGUIFTFXBHFTPGUIFQJOLGBSNBOECJPQSFQBSBUJPO 7FZTU‹5SJUBOE"HSPUSPG BOEUPYJDJUZPGUIFESBJOTQJHGBSNPOCBTFPGMBCPSBUPSZFYQFSJFODFPOHFSNJOBUJPOPGTFFETPGQFBT ,FZXPSETUIFTFXBHFTPGQJOLGBSN DZTUTPGQBUIPHFOJDNPTUTJNQMFTU CJPQSFQBSBUJPOT7FZTU‹5SJUBOE"HSPUSPG HFSNJOBUJPOPGTFFETPG QFBT UPYJDJUZ

­ÌÉÆÀÙ ÄÆÀÌÐËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÊÆ ÏÐÌȾÊÆ ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÌ ÀÉÆÝÜÐ˾ÌÏËÌÀËÙþÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÃÏÀÌÇÏÐÀ¾ÍÌÕÀ ËÌÀÐÌ ÄÃÀÎÃÊÝÌÎÌÖÃËÆÃÏÐÌÕËÙÊÆÀ̾ÊÆÊÌÄÃÐÍÎÆÀÃÏÐÆÈ žÁÎÝÅËÃËÆÜÌÈÎÑľÜ×ÃÇÏÎÃÂÙ ÍÎÌ¿ÉÃÊÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾‹ ËÆÝÏÐÌÕËÙÓÀÌÂÌÏÌ¿ÌÃÊÃÏÐÌžËÆʾÜÐÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÆà ̿ɾ¾Ü×Æà ÀÙÏÌÈÆÊ ÏÌÂÃÎľËÆÃÊ ÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ ÐÿÌÉÃÞÁÎÝÅËÃËËÙÃ<>  ¾ÄËÙÊÈÎÆÐÃÎÆÃÊÂÉÝϾËÆоÎË̋;ξÅÆÐÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈÆÏÐÌÕËÙÓÀÌ ÌÔÃËÈÆÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÍ̋ ÏÌ¿ÌÀÆÓÌ¿ÃÅžξÄÆÀ¾ËÆÝÆ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆÀÛÍÆÂÃÊÆÌÉ̋ ÁÆÕÃÏÈÌÊÍɾËÃÝÀÉÝÃÐÏÝÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÂÆ˾ÊÆÈÆÏËÆÄÃËÆÝ ÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ;ξÅÆоÎËÙÓ;ÐÌÁÃËÌÀ ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ ÂÉÝ Ì¿ÃÅžξÄÆÀ¾ËÆÝ ˾ƿÌÉÃà ÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÊ À ÁÃÉÚÊÆËÐÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÊÍɾËÃÏÕÆоÜÐÍÎÆÊÃËÃËÆÃÄÆÂÈÌÁÌ ¾ÊÊƾȾ Æ ÒÌÎʾÉÆ˾ ¬Â˾ÈÌ ÍÌÏÉÃÂÑÜ×Ãà ÀËÃÏÃËÆà ÏÐÌÈÌÀÀÍÌÕÀÑ ÑÂÌ¿ÎÃËÆà ÊÌÄÃÐÀÙÅÀ¾ÐÚÃÞÁÎÝÅËÃËÆà ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÊÆÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÊÆ ÏÀÌÜÌÕÃÎÃÂÚ ÛÐÌÀÉÆÝÃÐ˾ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ȾÕÃÏÐÀÌÍÌÂÅÃÊËÙÓÀÌ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÃξÏÐÃËÆÝ ÆÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÿÆÌÔÃËÌÅÙÍÌÕÀÙ­ÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÊÝÀÉÝÃÐÏÝ ÍÌÆÏÈËÌÀÙÓÛÈÌÉÌÁÆÕËÙÓÏÎÃÂÏÐÀ ÀÙÅÙÀ¾Ü×ÆÓÃÏÐÃÏÐÀÃˋ ËÑÜÁÆ¿ÃÉÚ;ÐÌÁÃËÌÀÀÌÈÎÑľÜ×ÃÇÏÎÃÂÃ<> ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊÌÏËÌÀËÌÇÔÃÉÚÜÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ¿ÙÉÌÆÅÑÕË ËÆÃÀÉÆÝËÆÝÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓÏÐÌÈÌÀ˾ÍÎÌξ×ÆÀ¾ËÆÃÏÃÊÝË ÁÌÎÌÓ¾ÆÆÅÑÕÃËÆÃÀÑÏÉÌÀÆÝÓɾ¿ÌξÐÌÎËÌÁÌÛÈÏÍÃÎÆÊÃËо ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀÂÉÝËÃÇÐξÉÆžÔÆÆÐÌÈÏÆՋ ËÌÏÐÆÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓÏÐÌÈÌÀ ¢ÉÝÏËÆÄÃËÆÝÈÌËÔÃËÐξÔÆÆ;ÐÌÁÃËÌÀÀÏÐÌÕËÙÓÀ̾Ó ÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾÊÙÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÙžÁÎÌÐÎÌÒ Æ  ÛÇÏЋ°ÎÆÐ ÈÌÐÌÎÙà ÌȾÅÙÀ¾ÜÐ Ì¿ÃÅžξÄÆÀ¾Ü×Ãà ÂÃÇÏÐÀÆÃ˾ÏÐÌÕËÙÃÀÌÂÙ  ÛÇÏЋ°ÎÆÐÏÌÂÃÎÄÆÐÄÆÀÑÜÏÆËÃÎÁÆÕÃÏÈÑÜÈÌËÏÌÎÔÆÜ v ÀÆÂÌÀ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÓ ÍÌÕÀÃËËÙÓ ¾ÛÎÌ¿ËÙÓ Æ ¾Ë¾Û‹ ÎÌ¿ËÙÓÒ¾ÈÑÉÚоÐÆÀËÙÓϾÍÎÌÒÆÐËÙÓÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ ÌÐ̿ξËËÙÓ Æ ¾Â¾ÍÐÆÀËÌ ÏÃÉÃÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÍÌ ÈÎÆÐË
99*

£°® ™w

ÎÆÜ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ξÅÉÌÄÃËÆÝ ÏÉÌÄËÙÓ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ ÏÌÃÂÆËÃËÆÇÂÌÀÌÂÙÆÂÆÌÈÏƾÑÁÉÃÎ̾ ËÆÐÎÆÒÆȾÔÆÆÆ ÂÃËÆÐÎÆÒÆȾÔÆÆ ¾ËоÁÌËÆÅʾÈ;ÐÌÁÃËËÌÇÊÆÈÎÌÒÉÌÎà <IUUQNJLSP[JNEVOHUSFBUNFOUSV> žÁÎÌÐÎÌÒvÈÌÊÍÉÃÈÏÍÌÉÃÅËÙÓ¿¾ÈÐÃÎÆÇ ÍÎÃÂ˾Å˾‹ ÕÃËËÙÓÂÉÝ̿ξ¿ÌÐÈÆÏÐÌÈÌÀÀÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓÈÌÊÍÉÃÈϾÓ ¢¾ËËÙÇ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÏÌÏÐÌÆÐÆÅÊÌËÌÈÑÉÚÐÑÎÙ¿¾ÈÐÃÎÆÇ #BDJMMVTTVCUJMJT ËÃÍÌÂÀÃÎÁ¾ÀÖÆÓÏÝÁÃËË̋ÆËÄÃËÃÎËÙÊÊ̋ ÂÆÒÆȾÔÆÝÊÆÐÆÐξ¿¾ÈÐÃÎÆÇ ÝÀÉÝÜ×ÆÓÏÝÔÃÉÉÜÉÌÅÌÉÆÐƋ ÕÃÏÈÆÊÆÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅʾÊÆ ר¬£Á žÁÎÌÐÎÌÒž ÏÕÃÐÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÁÌÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÝ˾ÏÐÌÕËÙÃÀÌÂÙÍÌÀÙÖ¾ÃÐ ÏÈÌÎÌÏÐÚÆÓξÅÉÌÄÃËÆÝ­ÎÆÛÐÌÊÑÉÑÕÖ¾ÜÐÏÝÌÏËÌÀËÙà ϾËÆоÎËÙÃÍÌȾžÐÃÉÆ<> ¢¾ËËÙÿÆÌÍÎÃ;ξÐÙÍÎÃÂ˾Å˾ÕÃËÙÂÉÝÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆ ˾ÀÌž ÌÕÆÏÐÈÆ ÑÐÆÉÆžÔÆÆ Æ Ì¿ÃÅÀÎÃÄÆÀ¾ËÆÝ ˾ÀÌž ˾ÀÌÅËÙÓÏÐÌÈÌÀÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈÏÌÀ ÑÏÈÌÎÃËÆÝÍÌÉÑÕÃËÆÝ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÆÅ˾ÀÌž ¢ÉÝ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀ ÍÎÌÀÃÂÃËÙ ;ξÅÆÐÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃ Æ ÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÈÌÐÌÎÙà ÍÌȾžÉÆ ÕÐÌ À ÏÐÌÕËÙÓ À̾Ó ÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾ Ëà ̿˾ÎÑÄÃËÙ ÝÇÔ¾ ÁÃÉÚÊÆËÐÌÀ Æ ÔÆϋ ÐÙ ;ÐÌÁÃËËÙÓ ÍÎÌÏÐÃÇÖÆÓ о¿É  ­ÌÛÐÌÊÑ ÏÐÌÈÆ ÍÌ ˾ÅÀ¾ËËÙÊ ÍÌȾžÐÃÉÝÊ ÌÐÀÃÕ¾ÜÐ ÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊ ¯¾Ë­ÆË ‹ ‰­ÎÌÒÆɾÈÐÆȾ ;ξÅÆоÎËÙÓ ¿ÌÉÃÅËÃÇ ˾ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ®²™

ÖÆË ¯ÃÊÃ˾ÑÈɾÂÙÀ¾ÉÆξÀËÌÊÃÎËÌ˾ÒÆÉÚÐÎÌÀ¾ÉÚËÑÜ ¿ÑʾÁÑ À Õ¾ÖÈà ­ÃÐÎÆ ÍÎÃÂÀ¾ÎÆÐÃÉÚËÌ Õ¾ÖÈÆ ÏÐÃÎÆÉƋ ÅÌÀ¾ÉÆÀÈÆÍÝ×ÃÇÀÌÂÃÊÆË ¯ÌÁɾÏËÌÏÓÃÊÃÌÍÙоÀ ȾÄÂÑÜÕ¾ÖÈÑ˾ÉÆÀ¾ÉÆvÊÉÕÆÏÐÌÇÆÉÆÏÐÌÕËÌÇÀÌÂÙ Ð¾È ÕÐÌ¿ÙÑÎÌÀÃËÚÄÆÂÈÌÏÐÆÀÕ¾ÖȾÓ¿ÙÉÕÑÐÚËÆÄÃÍ̋ ÀÃÎÓËÌÏÐÆÏÃÊÝË¢¾ÉÃÃÕ¾ÖÈÆÍÌÈÎÙÀ¾ÉÆÒÆÉÚÐÎÌÀ¾ÉÚËÌÇ ¿ÑʾÁÌÇÆÍÌÊÃ×¾ÉÆÀÐÃÎÊÌÏоÐÍÎÆÐÃÊÍÃξÐÑÎÃŽ¯ »ÈÏÍÃÎÆÊÃËÐÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀÐÃÕÃËÆÃÂË­ÌÆÏÐÃÕÃËÆÆÛÐÌÁÌ ÏÎÌȾÆÅÊÃÎÝÉÆÂÉÆËÑÍÎÌÎÌÏÐÈÌÀ ÊÊ ÖоËÁÃËÔÆÎÈÑÉÃÊ ÏÐÌÕËÌÏÐÚÜÂÌ ÊÊ ÎÆÏ ¥¾ÐÃÊÀÙÕÆÏÉÝÉÆ˾ÆÊÃËڋ ÖÑÜÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜξÅËÆÔÑ «¯® ÀÌÍÙÐîÃÅÑÉÚоÐÙ ÍÎÌÀÃÂÃËËÙÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙÀо¿É

²ÀÁËÈÖÀ°ÅÇÓËÜÒÀÒÛÁÀÊÒÅÐÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈßÏÐÎÁÑÒÎ×ÍÎÉÂÎÄÛÈÁÈÎÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ

°ÅÇÓËÜÒÀÒÛËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÕÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÎÂÑÃÎÐÎÕÎÌ

¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜ

£ÈÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÈÉ ±ÒÎ×ÍÛÅ ÍÎÐÌÀÒÈ ÂÎÄÛ ¿ÉÖÀ ®ÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ­Å ÃÅËÜÌÈÍÒΠÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ¶ÈÑÒÛ ®ÒÑÓÒÑÒÂÈÅ ­Å ÏÐÎÑÒÅÉØÈÕ ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ¯ÀÒÎÃÅÍÍÀß ­ÅÂÛÄÅËÅÍÀ ÌÈÊÐÎÔËÎÐÀ ÂË × ®ª¡ÂÌË w

±ÒÎ×ÍÛÅÂÎÄÛ

¢ÝÉÑҍ²ÐÈÒ ­Å ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ­Å ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ­ÅÂÛÄÅËÅÍÀ

±ÒÎ×ÍÛÅÂÎÄÛ

 ÃÐÎÒÐÎÔ ­Å ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ­Å ÎÁÍÀÐÓÆÅÍÛ ­ÅÂÛÄÅËÅÍÀ

×

×

¦Åо¿ÉÀÆÂËÌ ÕÐÌÍÌÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÍÌȾžÐË ÉÝÊÀÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓÏÐÌȾÓÍÎÃÀÙÖÃËÆÃÁÆÁÆÃËÆÕÃÏÈÌÁÌ ËÌÎʾÐÆÀ¾ÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ˾¬¨Ÿ«¾Æ¿ÌÉÚÖÃÃÅ˾ÕÃËÆþˋ ËÙÇÍÌȾžÐÃÉÚÆÊÃÃÐÀÏÐÌÕËÙÓÀÌÂ¾Ó ¾˾ÆÊÃËÚÖÃÃvÏ ¿ÆÌÍÎÃ;ξоÊÆ ÛÇÏЋ°ÎÆÐÆžÁÎÌÐÎÌÒ ÕÐÌÁÌÀÌÎÆÐÌ¿ Ì¿ÃÅžξÄÆÀ¾Ü×ÃÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀ ¬¨ŸvÛÐÌÁξÊÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚËÙà ÌÈÏƾÅÌÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚËÙà ËÃ̿ξÅÑÜ×ÆÃÏÍÌÎ;ÉÌÕÈÆ ÏÍÌÏÌ¿ËÙÃξÏÐÆ˾ÂÆÒÒË ÎÃËÔƾÉÚËÙÓɾÈÐÌÅËÙÓÏÎÃÂ¾Ó ÒÃÎÊÃËÐÆÎÑÜ×ÆÃɾÈÐÌÅÑ ÂÌÈÆÏÉÌÐÙ ¾ÉÚÂÃÁƾÆÁ¾Å¾ÍÎÆÐÃÊÍÃξÐÑÎà Ž¯À ÐÃÕÃËÆÃvÕ­ÌÛÐÌÊÑÊËÌÁÌξÅÌÀÌÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓ ÏÐÌÈÌÀ À ȾÕÃÏÐÀà ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ÏÍÌÏÌ¿ËÌ ÀÙÅÀ¾ÐÚ žÁÎÝÅËÃËÆÃ Æ ÑÁËÃÐÃËÆà ξÏÐÃËÆÇ ÂÃÁξ¾ÔÆÜ ÍÌÕÀ žÁÎÝÅËÃËÆÃÍÌÂÅÃÊËÙÓÀÌ ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊÌÕÃÀÆÂ˾ ÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÌÏÐÚÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀÂÉÝËÃNj ÐξÉÆžÔÆÆÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÆоÈÆÓÏÐÌÈÌÀ ©¾¿ÌξÐÌÎËÙÇÌÍÙÐÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀ‹ÈξÐËÌÇÍÌÀÐÌÎËÌÏÐÆ ÍÌÏÓÃÊè ÈÌËÐÎÌÉÚ vÏÃÊÃ˾ ÕÆÏоÝÀ̾À¾ÎƾËÐ * v ÏÃÊÃ˾ ÏÐÌÕËÙà ÀÌÂÙ ÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾ À¾ÎƾËÐ **vÏÃÊÃ˾ ÏÐÌÕËÙÃÀÌÂÙÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾ  ÛÇÏЋ°ÎÆÐ À¾ÎƾËÐ *** v ÏÃÊÃ˾ ÏÐÌÕËÙà ÀÌÂÙ ÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾ žÁÎÌÐÎÌÒ ŸÆÌÍÎÃ;ξÐÙ ÛÇÏЋ°ÎÆÐÆžÁÎÌÐÎÌÒžξËÃÃξÏÐÀ̋ ÎÝÉÆÀÏÀÆËÌÏÐÌȾÓžÊÃÏÂÌÛÈÏÍÃÎÆÊÃËо ȾÕÃÏÐÀà ÈÑÉÚÐÑÎÙÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆÏÃÊÃ˾ÁÌÎÌÓ¾ÏÌÎо±Î¾Ë«¾ÌÂËÑ ÍÌÀÐÌÎËÌÏÐڿξÉÆÏÃÊÝË ÀȾÄÂÌÊÀ¾ÎƾËÐÃÁÌÎ̋²ÀÁËÈÖÀ²ÎÊÑÈ×ÍÎÑÒÜÑÒÎ×ÍÛÕÂÎÄÑÂÈÍÎÊÎÌÏËÅÊÑÀ ÈÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÁÈÎÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂÏÎÈÕÍÅÉÒÐÀËÈÇÀÖÈÈ

¢ÀÐÈÀÍÒ ·ÈÑËÎÍÅ ·ÈÑËÎÏÐ΍ ±ÐÅÄÍßß ¨ÇÌÅÍÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎэ ÐÎÑØÈÕ ÄËÈÍÀ ÄËÈÍÛÊÎÐÍß ØÈÕÑō ÑÅÌßÍ ØÒ ÏÐÎÐÎÑҍ ÏÐÎÐÎÑÒÊΠ ÌßÍ ØÒ ÊΠÌÌ ÊÊÎÍÒÐÎËÞ ª   w *    **   ***     ­±°

´ÈÒÎÒÎÊÑÈ׍ ÍÎÑÒÜÑÒÎ×ÍÎÉ ÂÎÄÛÑÂÈÍ΍ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ w   

£ÏÉÆÏξÀËÆÀ¾ÐÚÏÎÃÂËÜÜÂÉÆËÑÈÌÎËÝÍÎÌÎÌÏÐÈÌÀ ÐÌÀ À¾ÎƾËÐÃÏÌÏÐÌÕËÌÇÀÌÂÌÇÌ˾¿ÙɾÊÃËÚÖà ÕÃÊÀÈÌËЋ ÎÌÉÃ˾ ÊÊ ÕÐÌÌ¿ØÝÏËÝÃÐÏÝÐÌÈÏÆÕÃÏÈÆÊÂÃÇÏÐÀÆÃÊ ÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓÏÐÌÈÌÀ¬ÂËÌÀÎÃÊÃËËÌÏÛÐÆÊÀÀ¾ÎƾËÐ¾Ó ÁÂÃÍÎÆÊÃËÝÉÆ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÙ ÛÇÏЋ°ÎÆÐÆžÁÎÌÐÎÌÒ ÂÉÆ˾ ÍÎÌÎÌÏÐÈÌÀ¿Ùɾ¿ÌÉÚÖà ÕÃÊÀÀ¾ÎƾËÐÃÏÌÏÐÌÕËÙÊÆÀ̋ ¾ÊÆ˾ Æ ÊÊÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ËÌÊÃËÚÖà ÕÃÊ˾ ÈÌËÐÎÌÉïоÐÆÏÐÆÕÃÏȾÝ̿ξ¿ÌÐȾÆËÒÌÎʾÔÆÆÏÑÕÃÐÌÊ ÕÃÐÙÎÃÓÀ¾ÎƾËÐÌÀÆÐÎÃÓÍÌÀÐÌÎËÌÏÐÃÇÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐÌ ÂÌÏÐÌÀÃÎËÌÏÐÆξÅÉÆÕÆÇÏÎÃÂËÃÇÂÉÆËÙÈÌÎËÝÍÎÌÎÌÏÐÈÌÀ ÁÌÎÌÓ¾ ÊÃÄÂÑ ÈÌËÐÎÌÉÃÊ Æ À¾ÎƾËоÊÆ ÌÍÙо ¾ оÈÄà ÊÃÄÂÑϾÊÆÊÆÀ¾ÎƾËоÊÆ ¦ÅÊÃËÃËÆÃÂÉÆËÙÈÌÎËÝÍÎÌÎÌÏÐÈÌÀÁÌÎÌÓ¾ÍÌÌÐËÌÖË ËÆÜ È ÈÌËÐÎÌÉÜ À À¾ÎƾËÐà ÏÌ ÏÐÌÕËÌÇ ÀÌÂÌÇ ÏÌÏоÀÆÉÌ  Ï ÛÇÏЋ°ÎÆÐv ÆžÁÎÌÐÎÌÒv »ÐÌ ÌÅ˾վÃÐ ÕÐÌ˾ÒÌËÃÈÌËÐÎÌÉÝ ÕÆÏÐÌÇÀÌÂÙ ÐÌÈÏÆÕËÌÏÐÚ ÏÐÌÕËÙÓÀÌÂÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾξÀ˾ ¾ÍÌÂÀÌÅÂÃÇϋ ÐÀÆÃÊ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀ ÛÇÏЋ°ÎÆÐÆžÁÎÌÐÎÌÒÌ˾ÏËÆľÃÐÏÝ ÂÌ Æ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ  ÛÇÏЋ°ÎÆÐÆžÁÎÌÐÎÌÒÛÒÒÃÈÐÆÀËÙà ÏÎÃÂÏÐÀ¾Ì¿ÃÅÀÎÃÄÆÀ¾ËÆÝÏÐÌÕËÙÓÀÌÂÏÀÆËÌÈÌÊÍÉÃÈϾ ÆÆÓÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚÂÉÝËÃÇÐξÉÆžÔÆÆÐÌȋ ÏÆÕËÌÏÐÆ ÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓ ÏÐÌÈÌÀ ÌÏÌ¿ÃËËÌ À ÍÌÉÃÀÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ

©ÆÐÃξÐÑξ žÀÙÉÌÀ µ¨ ¢ÃËÆÏÌÀžž ÃÐÃÎÆ˾ÎË̋ϾËÆоÎ˾ÝÌÔÃËȾÌÐÓÌÂÌÀÏÀÆËÌÀÌÂÕÃÏÈÌÁÌÈÌÊÍÉÃÈϾ ÃÐÃÎÆ˾ÎÆÝ v— v¯v ¢¾ÀÙÂÌÀ ©¯  ÌÎÌ¿ÚÃÀ¾ ž  ¶ÑξÀÆÉÆË ž  ±ÂÌ¿ÎÆÐÃÉÚËÌà ÌÎÌÖÃËÆà ÄÆÀÌÐËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÊÆ ÏÐÌȾÊÆ žÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇ ÀÃÏÐËÆÈ v—v¯v ©¾ÍÐÃÀ ¡¼­ÎÌÂÑÈÔÆÝÈÌÊ;ËÆÆŸÆÌÐÎÌÒªÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÝÂÉÝÄÆÀÌÐËÌÀÌÂÏÐÀ¾¯­¿ vÏ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

±¢¨ 

®¬¯°¦²¦°¬ªž¯¯ž¨±©º°±®¯¬¯«¹¬Ÿ¹¨«¬ £««¬§ ²ž¥£¯ª¹¨ž«¦½ «ž­®¦ª£®£Ÿ®½«¯¨¬§¬Ÿ©ž¯°¦ (3085)"/%1):50."440'$0..0/1*/&%63*/(5)&$308/$0/5"$5'03&45 45"(&#:&9".1-&#3:"/4,3&(*0/ ™›šÁÉ¿Ç» ›¡±ÇÑÁÆ ¥·ªÅÁÉÆÇ»¹ šÉØÆÊùؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆƹØÁÆ¿¾Æ¾ÉÆdž˾ÎÆÇÄǼÁоÊùØ ¹Ã¹½¾ÅÁØ ÏбÒÀÍÊŤÈÌÈÒÐÎÂÀ ¡ÐßÍÑÊ °ÎÑÑÈß ÒÅË   ōNBJMEPOWMBEJNJSPWJDI!ZBOEFYSV "7#JS[IPW 7*4IPTIJO .:V4NJSOPWB #SZBOTL4UBUF"DBEFNZPG&OHJOFFSJOHBOE5FDIOPMPHZ BW4UBOLF%JNJUSPWB #SZBOTL 3VTTJB UFM   ōNBJMEPOWMBEJNJSPWJDI!ZBOEFYSV ­ÎÃÂÏоÀÉÃËÙÎÃÅÑÉÚоÐÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÎÌÏо ÀÃÎÐÆȾÉÚËÌÇÏÐÎÑÈÐÑÎÙÆÒξÈÔÆÌËËÌÁÌÏÌÏоÀ¾ÒÆÐÌʾÏÏÙÏÌÏËÌÀÙÓ˾ϾÄÂÃËÆÇ ÀÒ¾ÅÃÏÊÙȾËÆÝ˾ÍÎÆÊÃÎßÎÝËÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆ¥¾ÐξÁÆÀ¾ÃÐÏÝÀÌÍÎÌÏÀÉÆÝËÆÝÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÍÌÂÁÌÐÌÀÈÆÉÃÏÌÈÑÉÚÐÑÎËÌÇÍÉÌ×¾ÂÆ˾ÎÌÏÐÆ ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÑÜÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑÎÏÌÏËÙÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ ÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ¾Ó žÉÌÄÃËËÙÓÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊξÏÈÌÎÕÃÀÈÆ ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜÏÌ¿ÙÕËÌÇÐÃÓËÌÉÌÁÆÃÇÏÌžËÆÝ ˾¿ÉܾÉÏÝÉÑÕÖÆÇÀ v ξžÍÌÂƾÊÃÐÎÑÆÀ v ξÅÍÌÀÙÏÌÐÃÎÌÏÐ¥¾Í¾Ï ÒÆÐÌʾÏÏÙÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑÎÏÌÏËÙÀÒ¾ÅÃÏÊÙȾËÆÝ˾ÍÎÌÂÑÔÆÎÑÜ×ÃÇÍÉÌ×¾ÂÆÂÌÏÐÆÁ¾ÉÐÁ¾¨ÌÎÕÃÀȾÍËÃÇÍÌÉÌϾÊÆvÊ ÍÎÆÀÃɾÈÑÀÃÉÆÕÃËÆÜž;ϾÌ¿×ÃÇÒÆÐÌʾÏÏÙ˾v ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÒÆÐÌʾÏϾ ÈÑÉÚÐÑÎÙÏÌÏËÙ ҾžÏÊÙȾËÆÝ ξÏÈÌÎÕÃÀȾ ÀÃÎÐÆȾÉÚ˾ÝÏÐÎÑÈÐÑξ ÒξÈÔÆÌËËÙÇÏÌÏоÀ ŸÎÝˋ ÏȾÝ̿ɾÏÐÚ 5IFBSUJDMFQSFTFOUTSFTVMUTPGUIFSFTFBSDIPOHSPXUI WFSUJDBMTUSVDUVSFBOEGSBDUJPOBMQIZUPNBTTDPOUFOUPGQJOFQMBOUBUJPOTEVSJOHUIF DSPXODPOUBDUGPSFTUTUBHFCZFYBNQMF#SZBOTLSFHJPO5IFBSUJDMFFYBNJOFTUIFJOGMVFODFPGQMBOUBUJPOTJUFQSFQBSBUJPOUFDIOPMPHZPOHSPXUI BOECJPMPHJDBMQSPEVDUJWJUZPGDPNNPOQJOF *OUIFGPSFTUDVMUVSFTQVUXJUIBQQMJDBUJPOPGTUVCCJOH JODPNQBSJTPOXJUIVTVBMUFDIOPMPHZPGDSFBUJPO UIFCFTUXBTPCTFSWFECZ v UJNFTPOEJBNFUFSBOECZ v UJNFTPOIFJHIUHSPXUI3FTFSWFPGQIJUPNBTTQJOFTJMWJDVMUVSFEVSJOHUIFDSPXODPOUBDUGPSFTUTUBHFPO UIFQSPEVDFBSFBPGHSPXUISFBDIFEUIB3PPUJOHPVUPGTUVCTCZTUSJQTPGvNMFEUPJODSFBTFJOBTUPDLPGUIFHFOFSBMQIZUPNBTT BUv ,FZXPSETQIZUPNBTT DPNNPOQJOF DSPXODPOUBDUGPSFTUTUBHF TUVCCJOH WFSUJDBMTUSVDUVSF GSBDUJPOBMDPOUFOU #SZBOTLSFHJPO

«¾ÂÌÉÜÏÌÏËÌÀÙÓ˾ϾÄÂÃËÆÇÀŸÎÝËÏÈÌÇÌ¿ÉÍÎÆÓ̋ ÂÆÐÏÝ ÆÅÈÌÐÌÎÙÓÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÌÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÙÊ ÍÑÐÃÊ<>©ÃÏËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙÏÀÝÅÙÀ¾ÜоÐÊÌÏÒÃÎËÙÇÑÁÉË ÎÌ¿ÌÉÃÃÆËÐÃËÏÆÀËÌÀÏξÀËÃËÆÆÏÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÊÆ˾Ͼċ ÂÃËÆÝÊÆ<> ʾÈÏÆʾÉÚËÌÇ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÈÑÉÚÐÑÎÙÏÌÏËÙÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇÂÌÏÐÆÁ¾ÜÐÀÍÃÎÆÌÂÌÐ ÂÌÉÃÐ ˾ÓÌÂÝÏÚÀҾžÓÏÊÙȾËÆÝ Õ¾×ÆÆÄÃÎÂËÝȾ <>®¾ËÃÃÊÙÑÄÞÐξÁÆÀ¾ÉÆÀÌÍÎÌÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÒƋ ÐÌʾÏÏÙÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑÎÏÌÏËÙ ˾ÓÌÂÝ×ÆÓÏÝÀÒ¾ÅÃÕ¾×Æ <>¢¾Ë˾Ýξ¿Ìо˾ÍξÀÉÃ˾ÀÍÎÌÂÌÉÄÃËÆÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾‹ ËÆÇÎÌÏоÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÙÓ ÊÌÉÌÂËÝÈÌÀÏÌÏËÙÀŸÎÝËÏÈÌÇÌ¿É ¬ÍÎÃÂÃÉÃËÆÞ;ϾÒÆÐÌʾÏÏÙÍÎÌÀÃÂÃËÌÍ̾ÍÎ̿Ƌ ÎÌÀ¾ËËÙÊÊÃÐÌÂÆȾÊ< >«¾ȾÄÂÌÊÑÕ¾ÏÐÈÃÌпÆξÉÆ ÍÌ v ÊÌÂÃÉÚËÙÓ ÂÃÎÃÀÚÃÀ ÊÃÐÌÂÌÊ ÍÎÌÍÌÎÔÆÌ˾Éڋ Ë̋ÏÐÑÍÃËÕ¾ÐÌÁÌ ÍÎÃÂÏоÀÆÐÃÉÚÏÐÀ¾ ªÌÂÃÉÚËÙà ÂÃÎÃÀÚÝ À ÍÃÎÆÌ Ïо¿ÆÉÚËÌÇ ÀɾÄËÌÏÐÆ ÏÍÆÉÆÀ¾ÉÆ ˾ ÑÎÌÀËà ÈÌÎËÃÀÌÇ ÖÃÇÈÆ ²ÆÐÌʾÏÏÑ ÀÏÃÓ ÒξÈÔÆÇ ÑÕÆÐÙÀ¾ÉÆ À ¾¿ÏÌÉÜÐË̋ÏÑÓÌÊÏÌÏÐÌÝËÆÆ»ÈÏÍÃÎÆÊÃËоÉÚËÙÇʾÐÃÎƋ ¾É̿ξ¿ÌоËÎÃÁÎÃÏÏÆÌËËÙÊÊÃÐÌÂÌÊÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊ ¾ÉÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÌÇÒÑËÈÔÆÆ<>®¾ÏÕÃÐÙÍÎÌÆÅÀÌÂÆÉÆÍÎÆ ÍÌÊÌ×Æ ÏÎÃÂÏÐÀ ÛÉÃÈÐÎÌËËÌÇ о¿ÉÆÔÙ &YDFM ©ÃÏÌÀÌÂϋ ÐÀÃËË̋оÈϾÔÆÌËËÙÃ Æ ÍÌÕÀÃËËÙà ÆÅÙÏȾËÆÝ ÍÎÌÀÃÂÃËÙ ÍÌÌ¿×ÃÍÎÆËÝÐÙÊÊÃÐÌÂÆȾÊ ȾÕÃÏÐÀà ÊÌÂÃÉÚËÙÓ Ì¿ØÃÈÐÌÀ ¿ÙÉÆ ÌÐ̿ξËÙ ÐÎÆ ÑÕ¾ÏÐȾÈÑÉÚÐÑÎÏÌÏËÙÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ ÏÌžËËÙÓÀÁ À¨¾Î¾ÕÃÀÏÈÌÊÉÃÏËÆÕÃÏÐÀà «¾ ÂÀÑÓ ÑÕ¾ÏÐȾÓ ÍÎÌ¿ËÙà ÍÉÌ×¾ÂÆ v ­­ — Æ — ÍÌÂÁÌÐÌÀȾÉÃÏÌÈÑÉÚÐÑÎËÌÇÍÉÌ×¾ÂÆÀÈÉÜվɾÏÍÉÌÖËÑÜ ÈÌÎÕÃÀÈÑÍËÃÇÐξÈÐÌÎÌÊ°‹À¾ÁÎÃÁ¾ÐÃϪ­‹žÆÏÈɾ‹ ÂÆÎÌÀ¾ËÆÃÍËÃÇÀÀ¾ÉÙÖÆÎÆËÌÇʶÆÎÆ˾ξÏÈÌÎÕË À¾ËËÙÓÍÌÉÌÏvÊ ­­— ÆÊ ­­— «¾ÐÎÃÐÚÃÊ ÑÕ¾ÏÐÈà ­­ — ÍÌÂÁÌÐÌÀȾ ÉÃÏÌÈÑÉÚÐÑÎËÌÇ ÍÉÌ×¾ÂÆ ÏÌÏÐÌÝɾÐÌÉÚÈÌÆÅÑ¿ÌÎÈÆÍÌÎÑ¿ÌÕËÙÓÌÏоÐÈÌÀ ¬¿Î¾¿ÌÐÈÑ ÍÌÕÀÙ ÍÌ žÈɾÂÈÑ ÉÃÏËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÍÎ̋ ÀÌÂÆÉÆ ÍÉÑÁ¾ÊÆ ­¶‹ ­­ —  Æ ­¨©‹ ­­ —  ­ÌϾÂȾÈÑÉÚÐÑοÙɾÍÎÌÀÃÂÃ˾ÀÃÏËÌÇÁ‹ÉÃЋ ËÆÊÆ ÏÃÝËÔ¾ÊÆ ÏÌÏËÙ ϾľÉÈÌÇ ¯©‹ ­­ — Æ ÀÎÑՋ ËÑÜ ÆÏÍÌÉÚÅÑÝ ÊÃÕ ¨ÌÉÃÏÌÀ¾ ­­ — — ¶ÆÎÆ˾ ÊÃÄÂÑÎÝÂÆÇv Ê Ö¾ÁÍÌϾÂÈÆv Ê«¾ÊÌÊÃËÐ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÕÆÏÐÙÃÉÃÏËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙÏÌÏËÙ ˾ÓÌÂÆÉÆÏÚÀÒ¾ÅÃÏÊÙȾËÆݬËÆÂÌÏÐÆÁÉÆ‹ÉÃÐËÃÁÌ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÀÌÅξÏо ÍÌÉËÌÏÐÚÜ ÏÌÊÈËÑÉÆÏÚ À ÎݾÓ Æ Õ¾ÏÐÆÕËÌ À ÊÃÄÂÑÎÝÂÚÝÓ ­ÌÕÀÃËËÙÊÆξÅÎÞÊÆÀÏÈÎÙÐÙÏÆÉÚËÌÍÌÂÅÌÉÆÏоÝÍÃϋ վ˾Ý˾ÂÀÑÕÉÃËËÙÓÌÐÉÌÄÃËÆÝÓÒÉÜÀÆÌÁÉÝÔƾÉÚËÙÓ ²¡­ Æ ÈÀ¾ÎÔÃÀ̋ÁɾÑÈÌËÆÐÌÀÙÓ ¨¡­ ÍÃÏÈÌÀ Ï ÒÌÏÒÌÎÆоÊÆ ­­ — ÏÎÃÂËÃÍÌÂÅÌÉÆÏоÝ ÏÑÍÃÏվ˾Ý ˾ ÂÀÑÕÉÃËËÙÓ ÌÐÉÌÄÃËÆÝÓ²¡­Æ¨¡­ÏÒÌÏÒÌÎÆоÊÆ ­­— Ïɾ¿Ì‹ ÍÌÂÅÌÉÆÏоÝÏÑÍÃÏվ˾Ý˾ÂÀÑÕÉÃËËÙÓÌÐÉÌÄÃËÆÝÓ²¡­Æ ¨¡­ÏÒÌÏÒÌÎÆоÊÆ ­­— ÍÌÕÀÙ ­ÌÕÀÙÀÏÃÓÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓÌ¿ØÃÈÐÌÀÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜÐÏѿ̋ ÎÃÀÌÊÑÐÆÍÑÉÃÏÌξÏÐÆÐÃÉÚËÙÓÑÏÉÌÀÆÇ­ÌÏÉÃÈÌÎÕÃÀÈÆ ÍËÃÇ ÏÌÂÃÎľËÆà ÁÑÊÑϾ À ÀÃÎÓËÃÊ ÏÊ ÏÉÌà ÍÌÕÀÙ ÏÌÏоÀÉÝÉÌ ­­— Æ ­­— ˾ÑÕ¾ÏÐÈÿÃÅ ξÏÈÌÎÕÃÀÈÆv ­­— ­Ì ÊÃÎà ÀÌÅξÏоËÆÝ ÏÎÃÂËÆÓ ÂƾÊÃÐÎÌÀ Æ ÏÎÃÂËÆÓ ÀÙÏÌÐ Ì¿ØÃÈÐÙ ÀÙÏÐÎÌÆÉÆÏÚ À ÏÉÃÂÑÜ×ÆÇ ÎÝ ÉÃÏËÙà ÈÑÉÚÐÑÎÙ ¿ÃÅ ξÏÈÌÎÕÃÀÈÆ ÈÌÎÕÃÀȾ ÍÌÉÌϾÊÆ ÖÆÎÆËÌÇ Ê ÈÌÎÕÃÀȾÍÌÉÌϾÊÆÖÆÎÆËÌÇÊ о¿É ¬ÐËÌÏƋ ÐÃÉÚ˾ÝÍÌÉËÌоÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓ˾ϾÄÂÃËÆÇ¿ÙɾÀÍÎÃÂÃɾÓ v  ¾ ÎÌÏÉÆ ÌËÆ ÍÌ * Æ ** ÑÕ¾ÏÐÌÈ ¿ÃÅ ξÏÈÌÎÕÃÀÈÆ ÈɾÏϾÊ¿ÌËÆÐÃо ²ÀÁËÈÖÀ¡ÈÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ ËÅÑÍÛÕÊÓËÜÒÓÐ ÎÑÅÍÜÃ

³×ÀÑÒÎÊ ±ÎÕÐÀ͍ ±ÐÅÄÍÈÅÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ ªËÀÑÑ ÍÎÑÒÜ ÁÎÍÈÒÅÒÀ §ÀÏÀÑ ÊÓËÜÒÓÐ ¤ÈÀÌÅÒÐ ¢ÛÑÎÒÀ ¯ËÎÙÀÄÜ ÑÌ Ì ÑÅ×ÅÍÈß Ì ÃÀ ÌÃÀ ¯¯™ ¯¯™ ¯¯™

   

   

   

   

 

* * **

­ÌÌÏËÌÀËÙÊоÈϾÔÆÌËËÙÊÍÌȾžÐÃÉÝÊÆÏÌÓξËËÌϋ ÐÆ v ÊÌÄËÌ Ï ÑÀÃÎÃËËÌÏÐÚÜ ÑÐÀÃÎľÐÚ ÕÐÌ ÍÌÉÌÏ˾Ý ÈÌÎÕÃÀȾ ÍËÃÇ Ëà ÍÎÆÀÃɾ È ÑÓÑÂÖÃËÆÜ ÎÌÏо ÏÌÏËÙ ÕÐÌÌÐÊÃÕ¾ÉÌÏÚÀÂÎÑÁÆÓÎÃÁÆÌ˾Ó<>»ÐÌÝÀÉÃËÆà ÊÙ Ì¿ØÝÏËÝÃÊ ¿ÉÆÅÈÆÊ ξÏÍÌÉÌÄÃËÆÃÊ È ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÈÀ¾ÎÔÃÀ̋ÁɾÑÈÌËÆÐÌÀÙÓ ÍÃÏÈÌÀ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾Ü×ÆÓ ÏÌÏËÑ ÛÉÃÊÃËоÊÆÍÆоËÆÝ ¬ÂÆ˾ÈÌÀÙÇÀÌÅξÏÐ ¿ÉÆÅÈÆÃÉÃÏÌÀÌÂÏÐÀÃËË̋оÈϾÔÆÌˋ ËÙÃӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈÆÆÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÑÏÉÌÀÆÝÎÌÏо˾ϾÄÂË
99*

£°® ™w

ËÆÇÍÌÅÀÌÉÆÉÆ˾ÊÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÐÚÃÂÆËÑÜÀÙ¿ÌÎÈÑÀÌ¿ØÃÊà ÂÃÎÃÀÚÃÀ¯Ð¾ÐÆÏÐÆÕÃÏȾÝ̿ξ¿ÌÐȾÒÆÐÌʾÏÏÙξÅÉÆՋ ËÙÓÒξÈÔÆÇÂÃÎÃÀ¾ÍÌȾžɾ ÕÐÌ˾ÆÊÃËÚÖÑÜÀ¾Îƾ¿ÃÉڋ ËÌÏÐÚÆÊÃÜÐÒξÈÔÆÆÓÀÌÝÐÎÃÐÚÃÁÌÁ̾  ÂÎÃÀË ÏÆ˾ÏÐÀÌɾ  ÀÏÃÁÌÂÃÎÃÀ¾  ˾ƿÌÉÚÖÃÊÑ À¾ÎÚÆÎÌÀ¾ËÆÜÍÌÂÀÃÎÄÃËÙÓÀÌÝÍÃÎÀÌÁÌÁ̾  Æ ÈÌξÏÐÀÌɾ  ¾Îƾ¿ÃÉÚËÌÏÐÚÌÐÂÃÉÚËÙÓÒξÈÔÆÇ ÒÆÐÌʾÏÏÙ ˾ ÑÎÌÀËà ÂÃÎÃÀ¾ ÌȾžɾÏÚ À v ξž ÀÙÖÃÀ¾Îƾ¿ÃÉÚËÌÏÐÆÂÃÎÃÀÚÃÀÍÌÂƾÊÃÐÎÑ ¢ÎÃÀÃÏÆ˾ ÏÐÀÌɾ ÌÐ Ì¿×ÃÇ ʾÏÏÙ ÂÃÎÃÀ¾ ÏÌÏоÀÉÝɾ ÈÌξÏÐÀÌɾv ÏÈÃÉÃÐÈÎÌËÙv ÓÀÌÝv ®ÃÁÎÃÏÏÆÌËËÙǾ˾ÉÆÅÏÀÝÅÃÇÌÐÂÃÉÚËÙÓÒξÈÔÆÇÒÆÐ̋ ʾÏÏÙÂÃÎÃÀ¾ÏÃÁÌÂƾÊÃÐÎÌÊ˾ÀÙÏÌÐà ÊÍÌÈ¾Å¾É ÕÐÌ ÂÉÝÀÏÃÓÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓ˾ϾÄÂÃËÆÇÛоÏÀÝÅÚӾξÈÐÃÎÆÅÑÃÐÏÝ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËоÊÆÂÃÐÃÎÊÆ˾ÔÆÆ 3 ˾ÑÎÌÀËà v Æ Ïо˾ÎÐËÙÊÆÌÖƿȾÊÆ 4& ÌÐ ÂÌ ÈÁŸÌÉÃÃÀÙÏÌÈÆà ÍÌȾžÐÃÉÆ3Æ4&ÑȾžËËÙÓÏÀÝÅÃÇӾξÈÐÃÎËÙÂÉÝÒÆÐ̋ ʾÏÏÙÀÏÃÁÌÂÃÎÃÀ¾ÆÐÃÓÒξÈÔÆÇ ˾ÈÌÐÌÎÙÃÍÌ;¾ÃÐ ÌÏËÌÀ˾ÝÕ¾ÏÐÚʾÏÏÙÂÃÎÃÀ¾ ®¾ÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÌÏËÌÀËÙÓÒξÈÔÆÇÒÆÐÌʾÏÏÙÏÌÏËÙÍÌ ξÏÕÃÐËÙÊÏÉÌÝÊÍÌÉÌÁ¾ÂÉÝÏÎÃÂËÃÁÌÂÃÎÃÀ¾ÍÎÆÀÃÂÃËÌ Àо¿É ²ÀÁËÈÖÀ°ÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÔÈÒÎÌÀÑÑÛÎÑÍÎÂÍÛÕ ÔÐÀÊÖÈÉÏÎÂÛÑÎÒÅÓÑÐÅÄÍÅÃÎÄÅÐÅÂÀÑÎÑÍÎÂÛÕ ÊÓËÜÒÓÐÂÔÀÇÅÑÌÛÊÀÍÈß

³×ÀÑÒÎÊ

¯¯™

±ÓÌÌÀ

¯¯™

±ÓÌÌÀ ¯¯™ ±ÓÌÌÀ

¯ÎËÎÆÅÍÈÅ ´ÈÒÎÌÀÑÑÀ Êà ÑÅÊÖÈÈ Ì ±ÒÂÎË ªÐÎÍÀ ÊÎÐÅ ±ÊÅËÅÒ µÂÎß ¨ÒÎÃÎ w  w w w w          w     w         w     w     w     w     w     w         w     w     w     w         

¢ÑÅÃÎ ÄÅÐÅÂÀ                  

¨ÀÌÅξÏÐÑÉÃÐÀÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑξÓ˾վÉÌÏÚÌÐÊÆξËÆà ÏÑÕÚÃÀ À ËÆÄËÃÇ Õ¾ÏÐÆ ÈÎÌËÙ ­ÎÆÕÃÊ ˾ƿÌÉÃà ¾ÈÐÆÀËÌ ÛÐÌÐÍÎÌÔÃÏÏÆÂÃÐÀÈÑÉÚÐÑÎ¾Ó ÈÌÐÌÎÙÞÈɾÂÙÀ¾ÉÆÏÚÏ ÈÌÎÕÃÀÈÌÇÍËÃÇ ˾ÀÙÏÌÐÃÊÄÆÀÙÃÀÃÐÀÆËÃÌÐÊÃÕÃËÙ ÉÆ¿ÌÆÓÌÕÃËÚʾÉÌ ª¾ÏϾÏÐÀÌɾÀÌÀÏÃÓÀ¾ÎƾËоÓ˾Ƌ ¿ÌÉÚÖÆÓÅ˾ÕÃËÆÇÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÀÍÃÎÀÌÊÊÃÐÎÌÀÌÊÏÉÌÃÌÐ

ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÅÃÊÉÆ ÁÂÃϾÊÙÇÐÌÉÏÐÙÇÏÐÀÌɪ¾ÈÏÆʾÉڋ ËÌÃξÅÀÆÐÆÃÏÈÃÉÃоÈÎÌËÙÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ˾ÀÙÏÌÐÑvÊ ­­— — ÆvÊ ­­— ÓÀÌÆÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌv Ê ­­— — ÆvÊ ­­— ÑÏÉÌÀÆÝÓξÏÈÌÎÕÃÀÈÆ ÒÆÐÌʾÏϾ ÏÐÀÌɾ ­­ — Æ ÒξÈÔÆÇ ÈÎÌËÙ ­­ — ÏÎÃÂËÃÁÌÂÃÎÃÀ¾ÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐʾÈÏÆʾÉÚËÙÓÅ˾ÕÃËÆÇ ±ÕÆÐÙÀ¾ÝÐÌÐÒ¾ÈÐ ÕÐÌÍÎÆÍÌÉÌÏËÌÇξÏÈÌÎÕÃÀÈÃÕ¾ÏÐÚ ÍÉÌ×¾ÂÆÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ˾À¾ÉÙÏÈɾÂÆÎÌÀ¾ËÆÝÍËÃÇ ÒÆÐÌʾϋ ϾÈÑÉÚÐÑÎξÏÏÕÆÐÙÀ¾É¾ÏÚÌÐÂÃÉÚËÌÍÌÍÎÌÂÑÔÆÎÑÜ×ÃÇÆ Ì¿×ÃÇÉÃÏÌÈÑÉÚÐÑÎËÌÇÍÉÌ×¾ÂÆ˾ϾÄÂÃËÆÇ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ§ÀÏÀÑÔÈÒÎÌÀÑÑÛÄÐÅÂÅÑÍÎÃÎßÐÓÑÀ ÑÎÑÍÎÂÛÕÊÓËÜÒÓÐ ÒÃÀ

´ÐÀÊÖÈß

¯ÐÎÄÓÖÈÐÓÞÙÀßÏËÎÙÀÄÜ ¢ÑßÇÀÍÈÌÀÅÌÀßÏËÎÙÀÄÜ ¯¯™ ¯¯™ ¯¯™ ¯¯™ ¯¯™ ¯¯™ ¤ÐÅÂÅÑÈÍÀÑÒÂÎËÀ       ªÎÐÀÑÒÂÎËÀ       ±ÊÅËÅÒÊÐÎÍÛ       µÂÎßÏÅÐÂÎÃÎÃÎÄÀ       µÂÎßÂÒÎÐÎÃÎÃÎÄÀ       µÂÎßÒÐÅÒÜÅÃÎÃÎÄÀ       ¢ÑÅÃÎÕÂÎÈ       ¨ÒÎÃÎ       ­ÌÍÎÌÂÑÔÆÎÑÜ×ÃÇÍÉÌ×¾ÂÆž;ÏÙÒÆÐÌʾÏÏÙÈÑÉÚÐÑÎ ÏÌÏËÙÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝÀ ­­— ÈÌÎÕÃÀȾÍÌÉÌÏÌÇÊ Æ ξž ­­— ÈÌÎÕÃÀȾÍÌÉÌÏÌÇÊ ¾ÏÑÕÃÐÌÊ ˾ÉÆÕÆÝ À¾ÉÌÀ v À  Æ  ξž ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ «¾ ÍÎÌÂÑÔÆÎÑÜ×ÃÇ ÍÉÌ×¾ÂÆ ˾ƿÌÉÚÖÆÇ ž;Ï ÒÆÐÌʾÏÏÙ ÏÌÏоÀÆÉ ÐÁ¾ ­­— ¾ÍÌÌ¿×ÃÇÍÉÌ×¾ÂÆ˾Ͼċ ÂÃËÆÝv ÐÁ¾ ­­— ž;ÏÃÌ¿×ÃÇÒÆÐÌʾÏÏÙ ÂÉÝÀÏÃÇžËÆʾÃÊÌÇÍÉÌ×¾ÂÆ˾ÏÐÀÌÉÀÈÌÎÃÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ v ÐÁ¾ ÏÈÃÉÃÐÈÎÌËÙv v ÐÁ¾ ÓÀÌÜ v v ÐÁ¾ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÍÌÂÁÌÐÌÀȾ ÉÃÏÌÈÑÉÚÐÑÎËÌÇ ÍÉÌ×¾ÂÆ ÈÌÎÕÃÀÈÌÇ ÍËÃÇ ÍÌÉÌϾÊÆ v Ê ˾ ÏÀÃÄÆÓ ÀÙÎѿȾÓ À ÏÑ¿ÌÎÃÀÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÍÎÆ ¿ÉÆÅÈÌÊ žÉÃÁ¾ËÆÆ ÈÀ¾ÎÔÃÀ̋ ÁɾÑÈÌËÆÐÌÀÙÓÍÃÏÈÌÀÌȾÅÙÀ¾ÃÐÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÃÀÉÆÝËÆÃ˾ ÍÌÕÀÃËË̋ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÑÏÉÌÀÆÝ ÎÌÏо ÏÌÏËÙ   ÉÃÏËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ¾Ó žÉÌÄÃËËÙÓ Ï ÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊ ξÏÈÌÎÕÃÀÈÆ ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï Ì¿ÙÕËÌÇ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÃÇ ÏÌžËÆÝ ˾¿ÉܾÉÏÝ ÉÑÕÖÆÇÀ v ξžÍÌÂƾÊÃÐÎÑÆÀ v ξžÍÌ ÀÙÏÌÐÃÎÌÏÐ ¥¾Í¾ÏÂÎÃÀÃÏËÌÇÒÆÐÌʾÏÏÙÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ˾ÍÎÌÂы ÔÆÎÑÜ×ÃÇ ÉÃÏÌÈÑÉÚÐÑÎËÌÇ ÍÉÌ×¾ÂÆ ÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐ ÐÁ¾ ˾ ÀÏÃÇ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ ÍÉÌ×¾ÂÆ v ÐÁ¾ ¯ ÑÕÃÐÌÊ ÑÊÃËÚÖÃËÆÝÂÌÉÆÍÎÌÂÑÔÆÎÑÜ×ÃÇÍÉÌ×¾ÂÆÀÌ¿×ÃÇÉË ÏÌÈÑÉÚÐÑÎËÌÇ ÍÉÌ×¾ÂÆ ÈÌÎÕÃÀȾ ÍËÃÇ ÍÌÉÌϾÊÆ v ÊÀÒ¾ÅÃÏÊÙȾËÆÝÍÎÆÀÌÂÆÐÈÑÀÃÉÆÕÃËÆÜž;ϾÌ¿×ÃÇ ÒÆÐÌʾÏÏÙ˾v ¬ÕÆ×ÃËÆÃÏÐÀÌÉÌÀÌÐÏÑÕÚÃÀ˾ƿÌÉÃÃÆËÐÃËÏÆÀËÌÆÂÃÐ˾ ÑÕ¾ÏÐȾÓÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑÎÏÈÌÎÕÃÀÈÌÇÍËÃÇ Ò¾ÅÃÏÊÙȾËÆÝ À ÉÃÏËÙÓ ÈÑÉÚÐÑξÓ ÏÌÏËÙ ˾ ÍÃÎÀÙà Ê ÌÐ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÍÌÕÀÙ ÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ v ÒÆÐÌʾÏÏÙ ÏÐÀÌÉÌÀÌÇ Õ¾ÏÐÆ ÂÃÎÃÀ¾ ¬ÏËÌÀ˾Ý ÒÆÐÌʾÏϾ ÏÈÃÉÃо ÈÎÌËÙ ÍÎÆ ÏÎÃÂËÃÇ ÀÙÏÌÐà ÂÃÎÃÀÚÃÀ v Ê ÏÌÏÎÃÂÌÐÌÕÃ˾ ˾ ÌÐÎÃÅÈà vÊÏÂÌÉÃÇÓÀÌÆv

©ÆÐÃξÐÑξ Ÿ¾¿ÆÕ«ž ªÃÎÅÉÃËÈ̪¢ŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑΞÎÓ¾ËÁÃÉÚÏÈ vÏ ©ÃϾ®ÌÏÏÆÆÆËÒÌÎʾÔÆÌËËÙÇ¿ÜÉÉÃÐÃËÚ²ÃÂÃξÉÚËÌþÁÃËÐÏÐÀÌÉÃÏËÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ —v¯ ­ÎÌȾÅÆË «£ »ÈÌÉÌÁ̋ÉÃÏÌÀÌÂÏÐÀÃË˾Ý ÌÔÃËȾ ÍÌÕÀÃËËÌÁÌ ÍÌÈÎÌÀ¾ ÀÙÎÑ¿ÌÈ ©ÃÏÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾Ý ÆËÒÌÎʾÔÆÝ  v —vv¯v ±ÏÌÉÚÔÃÀ ž ¥¾ÉÃÏÌÀ¯ ªÃÐÌÂÙÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ˾ϾÄÂÃËÆǣȾÐÃÎÆË¿ÑÎÁ vÏ ±ÐÈÆËž¦ £ÎÊÌÉÌÀ¾©¯ŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÈÑÉÚÐÑÎÏÌÏËÙÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇÀ±ÉÚÝËÌÀÏÈÌÊ­ÌÀÌÉÄÚéÃÏÌÀÃÂÃËÆà v—v¯v ¶Ê¾ÐÌÀ ž¢Æ˾ÊÆȾÍÌÎÌÂËÌÁÌÏÌÏоÀ¾ÉÃÏÌÀÆÏÌžËËÙÓÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑΟÎÝËÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆ vÁÁ ©ÃÏËÌÃÓÌÅÝÇϋ ÐÀÌ v—v¯v ¶ÌÖÆË ¦ ŸÆÎÄÌÀž  ¯ÊÆÎËÌÀ¾ª¼®ÌÏÐÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÈÑÉÚÐÑÎÏÌÏËÙÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇÀÒ¾ÅÃÕ¾×ÆξÇÌ˾ ÓÀÌÇË̋ÖÆÎÌÈÌÉÆÏÐÀÃËËÙÓ ÏÊÃÖ¾ËËÙÓ ÉÃÏÌÀ©ÃÏËÌÇÄÑÎË¾É v—v¯v‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


№ 0103 за 2014 год  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you