Page 1


99*

£°® ™w

99*

Министерство сельсêоãо хозяйства Российсêой Федерации

*44/

£°® № 4–6 2012 НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Индеêс в êаталоãе «Почта России» 10852 Свидетельство о реãистрации № 015954 от 15.04.1997 ã.

Редаêционная êоллеãия: Г.И. Баздырев, В.М. Баóтин, В.Г. Безóãлов, А.Н. Березêин, В.И. Глазêо, И.В. Горбачев, В.И. Долженêо (ãлавный редаêтор), Ю.П. Жóêов, А.А. Жóченêо, А.А. Завалин, В.Г. Заец, И.В. Зарева, А.В. Захаренêо, А.В. Зелятров (зам. ãлавноãо редаêтора), М.М. Левитин, М.И. Лóнев, А.М. Медведев, О.А. Монастырсêий, Д.С. Насонова, С.Я. Попов, Б.И. Сандóхадзе, А.И. Силаев, М.С. Соêолов (зам. ãлавноãо редаêтора)

Ответственный за выпóсê:ÄÎÊÒÎÐ ÄÎÊÒÎÐÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕÍÀÓÊ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐС.Я. ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ Попов Верстêа: Л.В. Самарченêо Корреêтор: С.В. Борисова Обложêа: фото А.В. Зелятрова

«¾ÑÕËÌÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÇÄÑÎ˾É

‰žÁÎÌ99*™

ÀÈÉÜÕÃËÀÍÃÎÃÕÃËÚÍÃÎÆÌÂÆÕÃÏÈÆÓ˾ÑÕËÙÓ Æ˾ÑÕËÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓÆžËÆÇ ÀÈÌÐÌÎÙÓÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝÍÑ¿ÉÆȾÔÆÝ ÌÏËÌÀËÙÓÎÃÅÑÉÚоÐÌÀÂÆÏÏÃÎоÔÆÇ ˾ÏÌÆÏȾËÆÃÏÐÃÍÃËÆÂÌÈÐÌξ˾ÑÈ

С элеêтронной версией жóрнала можно ознаêомиться на сайте www.agroxxi.ru

Адрес редаêции: 119590, Мосêва, óл. Минсêая, 1 Г, êорп. 2 Телефон: (495) 780-87-65 Фаêс: (495) 780-87-66 E-mail: zav@agroxxi.ru. http://www.agroxxi.ru ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

Тираж 2000 эêз.
99*

£°® ™w

СОДЕРЖАНИЕ ¢¢±ÍÀÊÈÍ ±ÎÂÐÅÌÅÍÍÀßÝÂÎËÞÖÈßÝÊÎÑÈÑÒÅÌÈÇÀÊÎÍÛÐÀÇÂÈÒÈßÁÈÎÑÔÅÐÛ§ÅÌËÈ °°¨ÑËÀÌÈÅ °ÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈÐÀÇÂÈÒÈßÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÎÉÊÎÎÏÅÐÀÖÈÈ °°ÓÏÎØÅ ®ÁÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÌÐÀÇÂÈÒÈÈÊÀÐÒÎÔÅËÅÂÎÄÑÒÂÀ ¢¬¡ÅÁßÊÈÍ £ ¡ÅÊÅÒÎÂÀ °£±ÀÉÔÓËËÈÍ ¢ÊËÀÄÃÅÍÎÒÈÏÀÈÓÑËÎÂÈÉÑÐÅÄÛÂÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÈßÐÎÂÎÉÏØÅÍÈÖÛ ª¨¨ÂÀÍÈÖÊÈÉ ¢ ¢ÈÍÎÃÐÀÄΠ¨¨¡ÎÐÈÑÎÂÀ °ÅÀÊÖÈßÑÎÐÒÎÂÒÀÁÀÊÀÌÈÐÎÂÎÉÊÎËËÅÊÖÈÈÍÀÏÎÐÀÆÅÍÈÅÁÎËÅÇÍßÌÈÂÏÎËÅÂÛÕÓÑËÎÂÈßÕ ¾¢§ÅËÅÍÅÂÀ ¢¯±ÓÄÍÈÊÎÂÀ ±ÒÐÓÊÒÓÐÀÏÎÏÓËßÖÈÉ4FQUPSJBUSJUJDJ¶ÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ·ÅÐÍÎÇÅÌÜÅ   ²ÅÐÅÕÈÍ ¬¢¤ÓÄΠ®ÑÍÎÂÍÛÅÈÍÂÀÇÈÎÍÍÛÅÂÐÅÄÈÒÅËÈÊÀÐÒÎÔÅËßÈÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅÌÅÐÛÁÎÐÜÁÛÑÍÈÌÈ  ¨±ÈËÀÅ £ÐÈÁÍÛÅÁÎËÅÇÍÈÑÎÐÃÎ ¥­±ÈÐÎÒÊÈÍ °ÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÎÑÒÜËÀÒÅÍÒÍÛÕÂÈÐÓÑÎÂßÁËÎÍȶÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ·ÅÐÍÎÇÅÌÜÅ ¥±ªÎÑÒÅÍÊÎ ±¿¯ÎÏΠ¢£¿ÖÛÍÈÍ ¯ÀÐÀËËÅËÜÍÛÉÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÃÀÇÎÍÍÛÕÒÐÀÂÎÑÒÎÅÂÍÀÇÀÑÅËÅÍÍÎÑÒÜÙÅËÊÓÍÀÌÈÄÂÓÌßÑÏÎÑÎÁÀÌÈ ÏÎ×ÂÅÍÍÛÌÈÐÀÑÊÎÏÊÀÌÈÈÔÅÐÎÌÎÍÍÛÌÈËÎÂÓØÊÀÌÈ ²¢¯ÀÏÀÑÊÈÐÈ  ¾±ÎØÍÈÊΠ ¢¸ÓÐÀÂÈËÈÍ ¡¥¡ÎÍÄÀÐÅ §ÎÍÈÐÎÂÀÍÈÅÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈÏÐÈÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈÈÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅÎÐÎØÀÅÌÛÕÀÃÐÎËÀÍÄØÀÔÒΠ «¢²ÈÐÀÍÎÂÀ  ¡²ÈÐÀÍΠ¢ËÈßÍÈÅÎÐÃÀÍÎÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÕÓÄÎÁÐÅÍÈÉÍÀÏËÎÄÎÐÎÄÈÅÄÅÐÍÎÂ΍ÏÎÄÇÎËÈÑÒÎÉÏÎ×ÂÛ ÈÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÀÃÐÎÝÊÎÑÈÑÒÅÌÂÓÑËÎÂÈßÕ­ÎÂÃÎÐÎÄÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ £±£ÓÑÅ ¤±¢ÎËÊΠ±ÎÐÒÈÓÄÅËÜÍÀßÌÀÑÑÀÑÅÌÅÍÍÛÕÊËÓÁÍÅÉwÂÀÆÍÅÉØÈÅÝËÅÌÅÍÒÛÂÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÂÎÇÄÅËÛÂÀÍÈß ÈÇÀÙÈÒÛÊÀÐÒÎÔÅËß ¢¢¡ÎÐÎÄÛ×Å ½¡¤ÅÄÎÂÀ  ¢¸ÓÐÀÂÈËÈÍ ¥­®×ÈÐÎÂÀ ±ÎÑÒÎßÍÈÅÈÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛÐÀÇÂÈÒÈßÐÈÑÎÂÎÃÎÊÎÌÏËÅÊÑÀªÀËÌÛÊÈÈ ¨¢¬ÓÕÀÍÈÍ «¢£ÐÈÃÎÐÜÅÂÀ 0 ¥ÐØÎÂÀ  ¨ªÎÆÈÍÀ ´ÎÐÌÈÐÎÂÊÀ‹ÌÎÄÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÅÑÒÐÎÉÍÎÅÂÅÐÅÒÅÍΛÄËßØÏÀËÅÐÍ΍ÊÀÐËÈÊÎÂÛÕÑÀÄΠ¥¢¦ÁÀÍÎÂÀ ¨¢§ÀÖÅÏÈÍÀ §ÀÂÈÑÈÌÎÑÒÜÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÈÈÊÀ×ÅÑÒÂÀÏËÎÄÎÂÑÌÎÐÎÄÈÍÛ×ÅÐÍÎÉÎÒÏÎÃÎÄÍÛÕÓÑËÎÂÈÉÏÅÐÈÎÄÀ ÂÅÃÅÒÀÖÈÈ ²­±ËÅÑÀÐÅÂÀ ²ÅÕÍÎËÎÃÈßÂÎÇÄÅËÛÂÀÍÈßËÞÏÈÍÀÓÇÊÎËÈÑÒÍÎÃÎÍÀÑÅÌÅÍÀÂÑÌÅÑÈÑÇÅÐÍÎÂÛÌÈÊÓËÜÒÓÐÀÌÈ °°¬ÓÐÀÒÎÂÀ £ ¢ÎÐÎÁÅÉÊΠ¯ÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜÈÇÀÑÓÕÎÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÔÀÖÅËÈÈÐßÁÈÍÊÎËÈÑÒÍÎÉÏÐÈÈÍÎÊÓËßÖÈÈÑÅÌßÍ ÀÑÑÎÖÈÀÒÈÂÍÛÌÈÐÈÇÎÁÀÊÒÅÐÈßÌÈ ¤¨¹ÅÃËΠ« ±ÅÌÅÍÎÂÀ ¢ËÈßÍÈÅÓÐÎÂÍßÃÐÓÍÒÎÂÛÕÂÎÄÍÀÑÂÎÉÑÒÂÀÈÏËÎÄÎÐÎÄÈÅÏÎ×  ¾­ÅÑÌÈßÍ ¢¢¤ÎËÆÈÊΠ ¢ ÑÀÒÓÐßÍ ¬ÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈßÂÀÊÓÓÌÍÎÃÎÂÛÑÅÂÀÞÙÅÃÎÀÏÏÀÐÀÒÀÈÅÅÂËÈßÍÈÅÍÀÐÀÇÐßÆÅÍÈÅÂÏÍÅÂÌÎÑÈÑÒÅÌÅ ÏÐÎÏÀØÍÎÉÑÅßËÊÈ  ¾­ÅÑÌÈßÍ  ¢¿ÊÎÂÅÖ ¢¢¤ÎËÆÈÊΠ±  ØÈÒÊÎ ¢ËÈßÍÈÅÔÈÇÈÊ΍ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÕÑÂÎÉÑÒÂÑÅÌßÍÏÐÎÏÀØÍÛÕÊÓËÜÒÓÐÍÀÊÀ×ÅÑÒÂÎÐÀÁÎÒÛ ÏÍÅÂÌÎÂÀÊÓÓÌÍÎÃÎÂÛÑÅÂÀÞÙÅÃÎÀÏÏÀÐÀÒÀ ¢ ªÓÄÐßÂÖÅ ¯ÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßËÈÑÒÂÅÍÍÈÖÛ±ÓÊÀ×ÅÂÀ ­¨·ÓÌÀÊÎÂÀ ¢£¡ÓÕÀÍÖΠ°ÀÇÐÀÁÎÒÊÀÝËÅÌÅÍÒÎÂÒÅÕÍÎËÎÃÈÈÂÅÃÅÒÀÒÈÂÍÎÃÎÐÀÇÌÍÎÆÅÍÈßÕÂÎÉÍÛÕÐÀÑÒÅÍÈÉÌÅÒÎÄÎÌ ×ÅÐÅÍÊÎÂÀÍÈß ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

±¢¨

¯¬ ®£ª£««ž½» ¬©¼´¦½»¨¬¯¦¯°£ª¦¥ž¨¬«¹®ž¥ ¦°¦½Ÿ¦¬¯²£®¹¥£ª©¦ .0%&3/&70-65*0/0'&$04:45&.4"/%53&/%40'%&7&-01.&/50'#*041)&3& ››ªÆ¹ÃÁÆ ¡ÆÊËÁËÌËÍÌƽ¹Å¾Æ˹ÄÕÆÔÎÈÉǺľÅºÁÇÄǼÁÁ ¨ÍÑÒÈÒÓÒÑÊÀßÓË ïÓÙÈÍÎ ¬ÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   ¥œ¬ÁÅ¥›¤ÇÅÇÆÇÊÇ»¹ ¥ÌÀ¾ÂÀ¾Åľ»¾½¾ÆÁØ «ÅÍÈÍÑÊÈÅÃÎÐÛ £±¯ ¬ÎÑÊÂÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJMTOBLJO!NBJMSV TOBLJO!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV 774OBLJO *OTUJUVUFPGGVOEBNFOUBMQSPCMFNTPGCJPMPHZ *OTUJUVUFTU 1VTIDIJOP .PTDPXSFHJPO  3VTTJB UFM   -PNPOPTPW.PTDPX4UBUF6OJWFSTJUZ &BSUI4DJFODFT.VTFVN (41 -FOJOTLJF(PSZ .PTDPX  3VTTJB UFM 

  FNBJM  FNBJM NBJM NBJMTOBLJO!NBJMSV TOBLJO!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV ¬¿Ì¿×¾ÜÐÏÝÌÏËÌÀËÙÞÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐƾÑÐÌÁÃËËÌÇÛÀÌÉÜÔÆÆÛÈÌÏÆÏÐÃÊÏÔÃÉÚÜÍÌËÆʾËÆÝÊÃÓ¾ËÆÅÊÌÀÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝ¿Æ̋ ÏÒÃÎÙÆÀÙÝÀÉÃËÆÝÎÌÉÆÀËÆÓ¾ËÐÎÌÍÌÁÃËËÌÁÌÒ¾ÈÐÌξžË¾ÉÆÅÆÎÑÃÐÏÝ˾ÍξÀÉÃËÆÃÏÌÀÎÃÊÃËËÙÓÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀÏÍÌÅÆÔÆÆ žÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÃÇÛÀÌÉÜÔÆÌËËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ ¾ÑÐÌÁÃËËÌÁÌƾÉÉÌÁÃËËÌÁÌ ¦ÊÃÜ×ÆÃÏݾËËÙÃÍÌȾÅÙÀ¾ÜÐ ÕÐÌÏÌÀÎÃÊÃË˾ÝÛÀÌÉÜÔÆÝ ÛÈÌÏÆÏÐÃÊÆ–ÐÍ̾ÑÐÌÁÃËËÌÊÑÍÑÐÆ ϾÊÌξÅÀÆÐÆà ÆËÃÐÂÌÏоÐÌÕËÙÓ˾ÑÕËÙÓÌÏËÌÀ¾ËÆÇÍÎÌÁËÌÅÆÎÌÀ¾ÐÚÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÇÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇ ÈÎÆÅÆÏ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇÈÎÆÅÆÏÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÃÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÍÎÌÔÃÏÏÙ žÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÆÛÀÌÉÜÔÆÆÛÈÌÏÆÏÐÃÊ ϾÊÌξÅÀÆÐÆà ÛÈÌÏÆÏÐÃÊ 5IFCBTJDMBXTPGBVUPHFOJDFWPMVUJPOPGFDPTZTUFNTGPSUIFQVSQPTFPGVOEFSTUBOEJOHPGNFDIBOJTNTPGGVODUJPOJOHPGCJPTQIFSFBOESPMF SFWFBMJOHJOUIFNPGUIFBOUISPQPHFOPVTGBDUPSBSFHFOFSBMJ[FE5IFEJSFDUJPOPGSFDFOUHMPCBMQSPDFTTFTGSPNBQPTJUJPOPGMBXTPGFWPMVUJPOBSZ EFWFMPQNFOU BVUPHFOJDBOEBMMPHFOJD JTBOBMZ[FE5IFBWBJMBCMFEBUBTIPXTUIBUSFDFOUFWPMVUJPOPGFDPTZTUFNTHPFTPOBOBVUPHFOJDXBZ TFMG‹EFWFMPQNFOU BOEUIFSFBSFOPTVGGJDJFOUTDJFOUJGJDCBTFTUPQSFEJDUHMPCBMFDPMPHJDBMDSJTJT ,FZXPSETFDPMPHJDBMDSJTJTHMPCBMFDPMPHJDBMQSPDFTTFT MBXTPGFWPMVUJPOPGFDPTZTUFNT TFMG‹EFWFMPQNFOUPGFDPTZTUFNT

¤ÆÅËÚÃÏÐÚξÅÀÆÐÆñÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÏÆÏÐÃÊÍÎÌÐÆÀÌÏÐÌÆÐ ξÅÀÆÐÆÜ­ÌÛÐÌÊÑÈÌËÔÃÍÔÆÝоÈ˾ÅÙÀ¾ÃÊÌÁÌÑÏÐÌÇÕƋ ÀÌÁÌξÅÀÆÐÆÝÉÆÖÃ˾ÏÊÙÏɾ¾ÄÃÀÐÃÎÊÆËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÊ ÌÐËÌÖÃËÆƱÐÌÕËÃËÆÃÍÃÎÃÀ̾‰TVTUBJOBCMF TVTUBJOBCMFEFWFMPQNFOU™ EFWFMPQNFOU™ ™ ˾ÎÑÏÏÈÆÇÝÅÙÈȾȉÍÌÂÂÃÎÄÆÀ¾ÃÊÌÃξÅÀÆÐÆÙÌÍξÀ‹ ÂÙÀ¾ÃÐ ÉÌÅÑËÁ ÉÆÖÚ Õ¾ÏÐÆÕËÌ ÍÌÏÈÌÉÚÈÑ ÍÎÃÂÍÌɾÁ¾ÃÐ Å˾ËÆà žÈÌËÌÀ ξÅÀÆÐÆÝ ÕÐÌ¿Ù Ëà ÍÎÌÐÆÀÌÂÃÇÏÐÀÌÀ¾ÐÚ ÛÀÌÉÜÔÆÆ «ÃÅ˾ËÆà žÈÌËÌÀ ξÅÀÆÐÆÝ ¿ÆÌÏÒÃÎÙ Æ ÊƋ ÎÌžËÆÝÀÔÃÉÌÊÍÎÆÀÌÂÆÐÈÏÌÊËÆÐÃÉÚËÙÊÈÌËÔÃÍÔÆÝÊ ÐÆ; ÈÌËÔÃÍÔÆÆ ÁÉÌ¿¾ÉÚËÌÁÌ ÍÌÐÃÍÉÃËÆÝ À ÎÃÅÑÉÚоÐà ¾ËÐÎÌÍÌÁÃËËÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆÆÉÆ̿ξÅÌÀ¾ËÆ݉ÌÅÌËÌÀÙÓ ÂÙΙÀÏÉÃÂÏÐÀÆÃÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÝÒÎÃÌËÌÀ©ÌÄ˾ÝÈÌËÔÃÍÔÆÝ ÍÌÎÌľÃÐÉÌÄËÙÃÑÏÆÉÆÝ Ì¿ÓÌÂÝ×ÆÃÏÝ˾ÉÌÁÌÍɾÐÃÉڋ ×ÆȾÊÀÊÆÉÉƾÎÂÙÂÌÉɾÎÌÀ ¥¾ÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÆÛÀÌÉÜÔÆÆÍÎÆÎÌÂÙ¦Å¿ÃľÐÚÌÖÆ¿ÌÈ Æ ÉÌÄËÙÓ ÈÌËÔÃÍÔÆÇ ÍÌÅÀÌÉÝÃÐ Å˾ËÆà žÈÌËÌÀ ξÅÀÆÐÆÝ ÍÎÆÎÌÂÙ«ÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌžÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌÀÛÈÌÉÌÁÆÆÆÏÐÌÎÆÅÊÑ ¾Ë¾ÉÆÅÑžÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÃÇÛÀÌÉÜÔÆÆÛÈÌÏÆÏÐÃÊÆ¿ÆÌÏÒÃÎÙ ÀÔÃÉÌÊÑÂÃÉÝÃÐÏÝÈξÇËÃʾÉÌÃÀËÆʾËÆûÐÌÍÌÅÀÌÉÝÃÐ ʾËÆÍÑÉÆÎÌÀ¾ÐÚÎÃÅÑÉÚооÊÆÈξÐÈÌÏÎÌÕËÙÓ˾¿ÉÜÂÃËÆÇ ‰»ÈÌÉÌÁÆÝ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆ Ëà ξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÃÐ ÛÀÌÉÜÔÆÌËËÙà ÍÎÌ¿ÉÃÊÙ ÍÌÐÌÊÑ ÆÅ ÏÆÏÐÃÊËÌÇ ÐÎƾÂÙ v ÆÏÐÌÎÆÝ ÏÐÎÑÈÐÑξ ÒÑËÈÔÆÝvÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÀÙ;ÉÌÆÏÐÌÎÆÕÃÏÈÌà ÅÀÃË̙ <> ÐÌ Äà ÀÎÃÊÝ ‰ÕÐÌ¿Ù ÏÂÃɾÐÚ Ö¾Á ÀÍÃÎà ÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀÑ ÏÉÃÂÑÃÐ ÍÑÏÐÆÐÚ ÏÀÌÆÓ ÑÕÃËÙӋξÅÀÃÂÕÆÈÌÀ ÍÎÌ×Ñ;ÐÚÍÌÕÀÑÍÌÂËÌÁ¾ÊÆÆÍÌËÝÐÚ ȾÈÌ˾ÄÆɾÀÕË ÎÃÂÃÍÌÈξÇËÃÇÊÃÎÃÏÃÊÆÍÌÈÌÉÃËÆǙ<> »ÀÌÉÜÔÆÝ v žÈÌËÌÊÃÎËÙÇ ÍÎÌÔÃÏÏ ξÅÀÆÐÆÝ ÄÆÀÌÇ ÍÎÆÎÌÂÙÀÏÐÌÎÌËÑÑÏÉÌÄËÃËÆÝÃÃÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÆÍÎÌÁÎÃϋ ÏÆÀËÌ˾ξÏоÜ×ÃÇËÞÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÀËÃÖËÆÓÑÏÉÌÀÆÇ<  >ŸÌÉÃÃÀÙÏÌȾÝÒÌÎʾÍÎÌÝÀÉÃËÆÝžÈÌ˾ÛÀÌÉÜÔÆÆ ÀÄÆÀÌÇÍÎÆÎÌÂÃv̿ξÅÌÀ¾ËÆÃÏÌÌ¿×ÃÏÐÀ ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆà ÈÌÐÌÎÙÓ˾ÏÎÃÂÑÆÓÌ¿ÆоËÆÝÐξÂÆÔÆÌËËÌÍÎÆÀÌÂÆÐÈÁÉы ¿ÌÈÆÊÆËÃ̿ξÐÆÊÙÊÃÃÆÅÊÃËÃËÆÝÊ°¾È ξÏÐÆÐÃÉÚËÙà ÏÌÌ¿×ÃÏÐÀ¾ ÍÎÃ̿ξÅÑÝËÃÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÑÜÍÎÆÎÌÂÑ ÍÌÎÌÂÙ ÍÎÌÂÑÈÐÙÀÙÀÃÐÎÆÀ¾ËÆÝÆÆÓÍÃÎÃÌÐÉÌÄÃËÆÝ ÒÌÎÊÆÎÑÜÐ ÌÏÌ¿ÌÃÃÏÐÃÏÐÀÃËË̋ÆÏÐÌÎÆÕÃÏÈÌÃÐÃÉÌvÍÌÕÀÑ ÈÌÐÌξÝ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÏÑ×ÃÏÐÀÌÀ¾ËÆÃξÏÐÆÐÃÉÚËÙÓÏÌÌ¿×ÃÏÐÀÆÛÀ̋ ÉÜÔÆÌËÆÎÑÃÐÀÊÃÏÐÃÏËÆÊÆ<>‰±ÀÃÉÆÕÃËÆÃËÞÀÆÏÆÊÌÏÐÆ ÌÐÍÎÃÄËÆÓÑÏÉÌÀÆÇÏÑ×ÃÏÐÀÌÀ¾ËÆÝ ÌÏÀÌÃËÆÃËÌÀÙÓ ¿ÌÉÃà ξÅËÌ̿ξÅËÙÓÑÏÉÌÀÆÇ ËÌÀÙÓ ¿ÌÉÃÃÖÆÎÌÈÆӾ¾ÍÐÆÀËÙÓ ÅÌË ¿ÌÉÃÃÖÆÎÌȾÝÏÐÃÍÃËÚ¾ÀÐÌËÌÊÆžÔÆÆξÅÀÆÐÆÝ ÀÌŋ ËÆÈËÌÀÃËÆÃÀÏÿÌÉÃÃÏÌÀÃÎÖÃËËÙÓÎÃÁÑÉÝÐÌÎÌÀ ÀÏÿÌÉÃà ÍÌÉËÌÃÌÀɾÂÃËÆÃÏÎÃÂÌÇvÀÌÐÀÌÅÊÌÄËÙÃÈÎÆÐÃÎÆÆÂÉÝ ÏξÀËÃËÆÝÁÎÑÍÍÍÌÍÑÐÆËÃÌÁξËÆÕÃËËÌÁÌÍÎÌÁÎÃÏϾ™<> ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

»ÀÌÉÜÔÆÝ¿ÆÌÏÒÃÎÙ ÍÌÉËÃÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌ ÕÐÌÍÌÂÀÌŋ ÂÃÇÏÐÀÆÃÊÕÃÉÌÀÃȾÍÎÌÆÏÓÌÂÝÐËÃ̿ξÐÆÊÙÃÆÅÊÃËÃËÆÝ À ¿ÆÌÏÒÃÎà  ÏÝÈÆÇ ÂÌÊÆËÆÎÑÜ×ÆÇ ÀÆ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÊ ̿ξÅÌÊ ÆÅÊÃËÝÃÐ Ì¿ÉÆÈ ÏÀÌÃÁÌ ÊÃÏÐÌÌ¿ÆоËÆÝ µÃÉ̋ ÀÃÕÃÏÐÀÌÍÎÃ̿ξÅÆÉ̉ÉÆÈ¥ÃÊÉƙ ÆËÃÐËÆÕÃÁÌÀÛÐÌÊ ËÃÌ¿ÙÕËÌÁÌоÈÂÑ¿Ì¿ÑÏɾÀÉÆÀ¾ÃÐÏÀÌÃ̿ξÅÆÃÂѿξÀÙ ÂÆËÌžÀÎÙÀÏÀÌÃÀÎÃÊÝÏÌžÉÆËÃÍÌÀÐÌÎÆÊÙÃȾÎÐÆËÙ ÜÎÏÈÌÁÌÍÃÎÆ̾¨¾ÈÀÏÝȾÝÏÆÏÐÃʾ ÏÌÀÎÃÊÃË˾ÝÔÆÀƋ ÉÆžÔÆÝÆÌ¿ÑÏÉÌÀÉÃË˾ÝÃÜ¿ÆÌÏÒÃξÀÆÂÌÆÅÊÃËÝÜÐÏÝ ÛÀÌÉÜÔÆÌËÆÎÑÜÐ ¯ÈÌÎÌÏÐÚ ÛÀÌÉÜÔÆÆ Æ Ãà ˾ÍξÀÉÃËÆà ÀÌÊËÌÁÌÊž¾ËÙϾÊÌÇÍÎÆÎÌÂÌÇ ¾ÀÕÃʋÐÌžÀÆÏÝÐÌÐ ˾ÏÌÐÐÌÁÌ ˾ÏÈÌÉÚÈÌÕÃÐÈÌÆ˾ÑÕËÌÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËÌ¿ÑÂÑÐ ÎÃÖ¾ÐÚÏÝÀÏоÜ×ÆÃÍÃÎÃÂÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀÌÊÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÎÃÏÑÎÏËÙà ¿ÆÌÊÃÂÆÔÆËÏÈÆà ÏÌÔƾÉÚË̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆà ÍÎÌ¿ÉÃÊÙ˾ÏÈÌÉÚÈÌ˾ÑÕÆÊÏÝÈÌËÐÎÌÉÆÎÌÀ¾ÐÚÍÌÏÉÃÂϋ ÐÀÆÝÏÌ¿ÏÐÀÃËËÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ¾À¾ÉÚËÃÇÖÃÊÆÊÆËÆÊƋ ÅÆÎÌÀ¾ÐÚÍÎÆÎÌÂÌÇÌ¿ÑÏÉÌÀÉÃËËÙÃÈÎÆÅÆÏÙ ¯ÈÌÎÌÏÐÚÛÀÌÉÜÔÆÆ¿ÆÌÏÒÃÎÙÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏݬ¿ÛÐÌÊ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ ÏľÐÆà ÆÏÐÌÎÆÕÃÏÈÆÓ ÁÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÍÃÎÆÌÂÌÀξÅÀÆÐÆÝÄÆÅËÆ˾¥ÃÊÉà ÃÏÉÆÍÎÌÐÃÎÌÅÌÇÌÓÀ¾‹ ÐÙÀ¾ÃÐÍÃÎÆÌÂvÊÉËÉÃÐ ÐÌȾÇËÌÅÌÇvÑÄÃv ÊÉËÉÃÐ ¬ÏľÐÆÆÆÏÐÌÎÆÕÃÏÈÌÁÌÀÎÃÊÃËÆÍÆÖÃÐƯ­ ¨¾ÍÆÔ¾<> ¾Ë¾ÉÆÅÆÎÑÝÍÃÎÆÌÂÙξÅÀÆÐÆÝÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ¾ ŸÌÉÃÃÐÌÁÌ ÏÈÌÎÌÏÐÚÛÀÌÉÜÔÆÆÏоËÌÀÆÐÏÝÏÐÌÉÚ¿ÙÏЋ ÎÌÇ ÕÐ̾ÃÐÌÏËÌÀ¾ËÆÃÁÌÀÌÎÆÐÚÌÃÃÍÎÆ¿ÉÆÄÃËÆÆÈÐÌÕÈà ÏÆËÁÑÉÝÎËÌÏÐÆ<> ÀÈÌÐÌÎÌÇÍÃÎÃÏоÜÐÂÃÇÏÐÀÌÀ¾ÐÚÍÎƋ ÀÙÕËÙÞÈÌËÙ ¾ÏÌÏÐÌÝËÆÿÆÌÏÒÃÎÙÏоËÌÀÆÐÏÝ¿ÉÆÅÈÆÊ È¿ÆÒÑÎȾÔÆƯ˾ÏÐÑÍÉÃËÆÃÊоÈ˾ÅÙÀ¾ÃÊÌÁÌÍÌÏÐÏÆˋ ÁÑÉÝÎËÌÁÌ Ûо; ÛÀÌÉÜÔÆÆ ӾξÈÐÃÎ ÛÀÌÉÜÔÆÆ ˾ ¥ÃÊÉà ËÃÆÅ¿ÃÄËÌÂÌÉÄÃËÆÅÊÃËÆÐÚÏÝ ÆÉÆÑÄÃÆÅÊÃËÆÉÏÝ ¬ËÌÀÌÊÛоÍÃÛÀÌÉÜÔÆÆÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐоÈÄÃ˾¿É܋ ¾Ü×ÆÇÏÝÀξÅÀÆÐÙÓÏÐξ˾ÓÂÃÊÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÇÍÃÎÃÓÌ  ÌÅ˾վÜ×ÆÇ ÕÐÌÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀÌÍÎÃÈξ׾ÃÐÎÌÏÐÕÆÏÉÃˋ ËÌÏÐÆÀÑÏÉÌÀÆÝÓʾÐÃÎƾÉÚËÌÁÌÆÅÌ¿ÆÉÆÝÍÎÆÛÐÌÊ˾Îы Ö¾ÃÐÏÝÌÂÆËÆÅÌÏËÌÀËÙÓžÈÌËÌÀξÅÀÆÐÆÝvÏÐÎÃÊÉÃËÆà ÄÆÅËÆÈËÃÌÁξËÆÕÃËËÌÇÛÈÏ;ËÏÆÆ ¾ÀÉÃËÆÃÄÆÅËÆ ±ÀÃÉÆÕÆÀ¾Ü×¾ÝÏÝ ÏÈÌÎÌÏÐÚ ÛÀÌÉÜÔÆÆ ÀÌÏÍÎÆËÆʾÃÐÏÝ ˾ÖÆÊÆ ÏÌÀÎÃÊÃËËÆȾÊÆ ÍÌÎÌÇ ȾÈ ËÃÁ¾ÐÆÀËÙà ÂÉÝ ¿Æ̋ ÏÒÃÎÙ ÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÝ ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÕÃÉÌÀÃȾ Æ ¾Äà ȾÈ ˾վÉ̉ÈÌËÔ¾¯ÀÃо™³ÌÐÝÊÙ ÈÌËÃÕËÌÄà ËÃÅ˾ÃÊ È ȾÈÆÊÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÝÊÍÎÆÀÃÂÃÐÛÐÌÑÏÈÌÎÃËÆÃÛÀÌÉÜÔÆÆ žËÐÆÛËÐÎÌÍÆÇËÌÏÐÚ ÄÆÀÌÁÌ ÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ±ÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏÝ Æ ¾ÈÐÆÀ˾Ý ÛËÃÎÁÆÝ ÄÆÀÙÓ ÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ ˾ ¥ÃÊÉà À ÓÌÂà ÁÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÀÎÃÊÃËÆ ÍÎÆ ÍÎÆÊÃÎËÌ ÌÂËÌÇ Æ ÐÌÇ Äà ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÆ ¯ÌÉËÔ¾ ¨ÌËÔÃËÐξÔÆÝ ÀËÑÐÎÃËËÃÇ ÛËÃÎÁÆÆ
99*

£°® ™w

ÄÆÀÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÚ ξ¿ÌÐÑ ÍÌ ÍÎÃ̿ξÅÌÀ¾ËÆÜ ÀËÃÖËÃÇ ÏÎÃÂÙ ¾ Ëà ÐÌÉÚÈÌ ˾¾Â¾ÍоÔÆÜÈËÃÇ­ÌÊËÃËÆܯ ŸÌÇÈÌ<> ÁÆÁ¾ËÐÏÈÆà Ý×ÃÎÙÀÙÊÃÎÉÆ ¾ÍÎÌÔÃÏÏÆÓÝÈÌ¿Ù‰ÊÁËÌÀÃËËÌÁ̙Àً ÊÆξËÆÝÂÉÆÉÏÝÊÆÉÉÆÌËÙÉÃÐ ËÃÌÐÐÌÁÌ ÕÐÌÆÅÊÃËÆÉÆÏÚ ÀËÃÖËÆà ÁÃÌÁξÒÆÕÃÏÈÆà ÑÏÉÌÀÆÝ ¾ ÌÐ ÐÌÁÌ ÕÐÌ ÌËÆ Ëà ÀÙÂÃÎľÉÆ ÈÌËÈÑÎÃËÐËÌÇ ¿ÌÎÚ¿Ù Ï ¿ÌÉÃà ξ¿ÌÐÌÏÍ̋ ÏÌ¿ËÙÊÆ Æ ¿ÌÉÃà ÀÙÏÌÈÌÌÎÁ¾ËÆÅÌÀ¾ËËÙÊÆ ÄÆÀÌÐËÙÊÆ ÏÍÌÏÌ¿ËÙÊÆÆÅÌÉÆÎÌÀ¾ÐÚÏÿÝÆÏÀÌÃÍÌÐÌÊÏÐÀÌÌÐËÿɾ‹ ÁÌÍÎÆÝÐËÙÓ ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓ ÑÏÉÌÀÆÇ ÏÌžËÆÃÊ ÄÆÉÆ×¾ Æ ž;ÏÌÀÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝ»ÀÌÉÜÔÆÝžÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝËÃÏÐÌÉÚÈÌ À˾ÈÌÍÉÃËÆÆʾÏÏÙÐÃɾ ÏÈÌÉÚÈÌÀÑÏÈÌÎÃËÆÆÎþÈÔÆÆ˾ ÀËÃÖËÆÃξÅÂξÄÆÐÃÉÆÆÈÌËÔÃËÐξÔÆÆÛËÃÎÁÆÆ µÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀÌÂÌÏÐÆÁÉÌÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÇÈÌËÔÃËÐξÔÆÆÛËÃ΋ ÁÆƯÌÁɾÏËÌ ¦ ÃÎ˾ÂÏÈÌÊÑ<> ËÌÌÏÒÃÎÌÁÃËÃÅvÏÌÀ‹ ÊÃÏÐ˾ÝÛÀÌÉÜÔÆÝ ÈÌÛÀÌÉÜÔÆÝ ¿ÆÌÏÒÃÎÙÆÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ¾ vÏÌÏоÀÉÝÃÐÁɾÀËÑÜÕÃÎÐÑÏÌÀÎÃÊÃËËÌÇÁÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ ÏоÂÆÆÛÀÌÉÜÔÆÆ¿ÆÌÏÒÃÎÙ »ÀÌÉÜÔÆÝ¿ÆÌÏÒÃÎÙÀžÆÊÌÑÀÝž˾ÏÛÀÌÉÜÔÆÃÇÒÌÎÊ ÄÆÀÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀÆÆÓÏÌÌ¿×ÃÏÐÀv¿ÆÌÁÃ̋ ÔÃËÌÅÌÀ Æ ÑÏÉÌÄËÃËÆÃÊ ÆÓ ¿ÆÌÁÃÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÒÑËÈÔÆÇ »ÀÌÉÜÔÆÝ ¿ÆÌÏÒÃÎÙ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÃË˾Ý ¿ÆÌÁÃÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÇ ξ¿ÌÐÌÇÄÆÀÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ÀÏÀÌÜÌÕÃÎÃÂÚ ÏÐÆÊÑÉÆÎÌÀ¾‹ ɾÆ˾ÍξÀÉÝɾÛÀÌÉÜÔÆÜÈÌËÈÎÃÐËÙÓÀÆÂÌÀÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀ ̿ξÐ˾ÝÏÀÝÅÚÀÛÀÌÉÜÔÆÆ<> ¥¾ÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐƾÑÐÌÁÃËËÌÁÌƾÉÉÌÁÃËËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ ®¾ÅÀÆÐÆÃÏÆÏÐÃÊÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÀξÅÉÆÕËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ  ¾ÀÐÌËÌÊËÌà ¾ÑÐÌÁÃËËÌà ÍÎÌÁÎÃÏÏÆÀËÌà ξÅÀÆÐÆà ÆÉÆ ϾÊÌξÅÀÆÐÆà ÈÌÁ¾ ÀÉÆÝËÆà ÀËÃÖËÆÓ Ò¾ÈÐÌÎÌÀ ÊƋ ËÆʾÉÚËÌ  ¾ÉÉÌÁÃËËÌà ÆÉÆ ÈÎÆÅÆÏËÌà ξÅÀÆÐÆà ÍÌ ÂÌÊÆËƋ ÎÑÜ×ÆÊ ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÃÊ ÀËÃÖËÆÓ ÂÉÝ ÏÆÏÐÃÊÙ ÏÆÉ ¥¾È̋ ËÌÊÃÎËÌÏÐÆ ÛÐÆÓ ÂÀÑÓ ÍÎÌÔÃÏÏÌÀ ξÅÉÆÕËÙ Õ¾×à ÀÏÃÁÌ ÍÎÌÐÆÀÌÍÌÉÌÄËÙ ¬¿Ì¿×ÃËÆÞÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÃǾÑÐÌÁÃËËÌÇÛÀÌÉÜÔÆÆÍÎƋ ÀÃÂÃËÌÀо¿ÉÆÔÃ˾ÌÏËÌÀ¾ËÆÆÌ¿Ì¿×ÃËÆÝÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÁÌ ÕÆÏɾξ¿ÌÐ<  ÆÊËÌÁÆÃÂÎÑÁÆÃ> ¯ÌÍÌÏоÀÉÝÝ˾ÍξÀÉÃËËÌÏÐÚ˾¿ÉܾÃÊÙÓÀ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀÀ¿ÆÌÏÒÃÎÃÏžÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐ݋ ÊÆ ÆÅÉÌÄÃËËÙÊÆÀо¿ÉÆÔà ÊÌÄËÌÍÌÍÙоÐÚÏÝÌÍÎÃÂÃÉÆÐÚ ÀȾÈÌÊ˾ÍξÀÉÃËÆÆξÅÀÆÀ¾ÃÐÏÝ¿ÆÌÏÒÃξ¥ÃÊÉÆ ÏÉÑվà ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÝÊÌÄËÌÁÌÀÌÎÆÐÚÌÍÎÃ̿ɾ¾ËÆÆÀ¿ÆÌÏÒÃÎà ˾ÏÌÀÎÃÊÃËËÌÊÛоÍÃξÅÀÆÐÆݾÑÐÌÁÃËËÌÇÛÀÌÉÜÔÆÆ Ðà ξÅÀÆÐÆÝÀÎÃÅÑÉÚоÐÃÀËÑÐÎÃËËÆÓÍÎÆÕÆË«ÃÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆà ¾ÃÐ ÌÏËÌÀ¾ËÆà ÁÌÀÌÎÆÐÚ Ì¿ ¾ÉÉÌÁÃËËÌÇ ÛÀÌÉÜÔÆÆ ÐÃ Ì ÈÎÆÅÆÏËÌÊξÅÀÆÐÆÆ ÀÃÂÑ×ÃÊÈÁÉÌ¿¾ÉÚËÌÇȾоÏÐÎÌÒà ³¾Î¾ÈÐÃÎ ÎÌÏо ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆ ˾ÎÌÂÌ˾ÏÃÉÃËÆÝ žË¾ÉÆÅ ÍÃÎÀÌÍÎÆÕÆËÙÊËÌÁÆÓÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÌ¿ÉÃÊvÎÌÏÐÕÆϋ ÉÃËËÌÏÐÆÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ¾vÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌÀ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝ ÛÈÏÍÌËÃËÔƾÉÚËÙÇÎÌÏÐ˾ÎÌÂÌ˾ÏÃÉÃËÆÝÍɾËÃÐÙÏÊÃËÆÉÏÝ оÈ ˾ÅÙÀ¾ÃÊÙÊ ÂÃÊÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÊ ÍÃÎÃÓÌÂÌÊ ­ÎÆ ÛÐÌÊ ÈÎÆÀ¾Ý ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆ ˾ÏÃÉÃËÆÝ ÍÎÆËÔÆÍƾÉÚËÌ ÆÅÊÃËÆɾÏÚ Æ ÀÙÖɾ ˾ ÏоÂÆÜ ˾ÏÙ×ÃËÆÝ ¬¿ØÝÏËÃËÆà ÒÃËÌÊÃ˾ ÂÃÊÌÁξÒÆÕÃÏÈÌÁÌÍÃÎÃÓ̾ ÌÕÃÀÆÂËÌ ËÑÄËÌÆÏȾÐÚÀž‹ ÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÝÓÛÀÌÉÜÔÆÌËËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ̿׾ÝÐÃËÂÃËÔÆÝ ÏËÆÄÃËÆÝÛËÐÎÌÍÆÆÏËÃÆÅ¿ÃÄËÌÏÐÚÜÀÃÂÃÐÌÐξÏÐÌÕÆÐÃÉÚËÌÇ ÀÙÏÌÈÌÇÎÃÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ 3‹ÏÐξÐÃÁÆÆ È¿ÌÉÃà ÛÈÌËÌÊËÌÇÆÛÒÒÃÈÐÆÀËÌǨ‹ÏÐξÐÃÁÆÆ ÈÌÁ¾ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÃËËÙà ÍÌȾžÐÃÉÆÑÏÐÑ;ÜÐȾÕÃÏÐÀÃËËÌÊÑÀÌÏÍÆоËÆÜÊÃËÚÖÃÁÌ ÕÆÏɾ¿ÌÉÃÃÍÎÆÏÍÌÏÌ¿ÉÃËËÙÓ ÉÑÕÖÃÌ¿ÑÕÃËËÙÓÆÍÌÐÌÊÑ ¿ÌÉÃÃÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÓÍÌÐÌÊÈÌÀ ÂÃÊÌÁξÒÆÕÃÏÈÌÊÍÃÎÃÓ̋ ÂÞÉÌÄÃ˾ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÑÏÈÌÎÃËÆÝÍÃÎþÕÆÆËÒÌÎʾÔÆÆ ËÃÐÌÉÚÈÌ˾ÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÌÊ ËÌÆ˾ÏÌÔƾÉÚËÌÊÑÎÌÀËðÃÊ ϾÊÙÊÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÏÝÑÏÈÌÎÃËÆÃÛÀÌÉÜÔÆÆÍÎÆËÃξÏÐÌÕÆÐÃÉڋ ËÌÇÎÃÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÇÏÐξÐÃÁÆÆ

­ÎÌ¿ÉÃʾ ¿ÆÌξÅËÌ̿ξÅÆÝ v ÌÂ˾ ÆÅ ÍÎÆÌÎÆÐÃÐËÌ ξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÃÊÙÓÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÓÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÌ¿ÉÃʵË ÉÌÀÃÈÏÆÏÐÃʾÐÆÕÃÏÈÆÀÌÅÂÃÇÏÐÀÑÃÐ˾¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÀÆÂÙ vÕ¾ÏÐÚÜÔÃÉÃ˾ÍξÀÉÃËËÌ ÑËÆÕÐÌľÝ‰ÀÎÃÂËÙÙÀÆÂÙ ËÌ ÁɾÀËÙÊ̿ξÅÌÊÀÎÃÅÑÉÚоÐÃÕÎÃÅÊÃÎËÌÇÛÈÏÍÉѾоÔÆÆ ÍÎÆÎÌÂËÙÓÎÃÏÑÎÏÌÀÆ˾ÎÑÖÃËÆÝÊÃÏÐÌÌ¿ÆоËÆÇ¿ÆÌÐÙ «ÃÈÌÐÌÎÙà ÍÎÃÂÍÌÉÌÄÃËÆÝ ÐÌÕËÙà ξÏÕÃÐÙ ÍÎÌÀÃÏÐÆ ËÃÀÌÅÊÌÄË̾ÄÃÆŋžËÞÈÌËÕÃËËÌÏÐÆÆËÀÃËоÎÆžÔÆÆ ¿ÆÌÐÙ ÑÐÀÃÎľÜÐ ÕÐÌžÍÌÏÉÃÂËÆÃÂÃÏÝÐÆÉÃÐÆÝÆÏÕÃŋ ɾ ÍÎÆÊÃÎËÌ ÍÝоÝ Õ¾ÏÐÚ ÍÎÃÂÏоÀÆÐÃÉÃÇ ξÏÐÆÐÃÉÚËÌÁÌ Æ ÄÆÀÌÐËÌÁÌ ÊÆξ u ÔÆÒξ ÏÌÍÌÏоÀÆʾÝ Ï ʾÏÏÌÀÙÊÆ ÀÙÊÆξËÆÝÊÆÁÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÍÎÌÖÉÌÁÌ ¨Î¾ÏÆÉÌÀ «ÆÈÆÐÆËÆÂÎ £ÏÉÆÛÐÌÂÃÇÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÐ¾È ÐÌÎÃÕÚ ÆÂÃÐ Ì ËÃÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÆ žÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÝÊ ¾ÑÐÌÁÃËËÌÇ ÛÀÌÉÜÔÆÆ оÈÌÊ ÏÉÑվà ÀÌÅÊÌÄËÙ ÍÎÌÐÆÀÌÍÌÉÌÄËÙà ÏÑÄÂÃËÆÝ ¿ÆÌÏÒÃξ¿É¾Á̾ÎÝÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀÑ˾ÓÌÂÆÐÏÝ ÀÏоÂÆÆÈÎÆÅÆÏËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ ÆÊÃÜ×ÆÃÏÝÌÔÃËÈÆÍÌÐÃÎÆ ¿ÆÌξÅËÌ̿ξÅÆÝÆÐÃËÂÃËÔÆÇÀÛÐÌÇ̿ɾÏÐÆËÃÐÌÕËÙ  ÍÌÉÚÅÑÀÐÌÎÌÁÌÀÙÀ̾ÐÌÌ¿ÏÐÌÝÐÃÉÚÏÐÀÌ ÕÐÌ ÑËÆÕÐÌľÝ ÊËÌÁÆà ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙà ÊÃÏÐÌÌ¿ÆоËÆÝ ÕÃÉÌÀÃÈ ÏÌžÃÐ ËÌÀÙÃÐÃÓËÌÁÃËËÙÃÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÆÑÏÉÌÀÆÝ ÐÃËÌÀÙÃÊÃϋ ÐÌÌ¿ÆоËÆÝ ¾À¾ÝÐÌÉÕÌÈÀÆÂÌ̿ξÅÌÀ¾ËÆÜÈÛÐÌÊÑËÑÄËÌ ÂÌ¿¾ÀÆÐÚÂÌÏÐÆÄÃËÆÝÏÃÉÃÈÔÆÆ ÏÌžÀÖÃÇÊËÌÁÌÕÆÏÉÃˋ ËÙà ÍÌ ÀÆÂÙÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÆÂÌʾÖËÆÓξÏÐÃËÆÇ ÆÄÆÀÌÐËÙÓ ¾оÈÄÃËÌÀÙà ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆËÃÌÁξËÆÕÃËËÙà ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆÁÃËËÌÇÆËÄÃËÃÎÆÆ ­Îƾ˾ÉÆÅÿÆÌÈÑÉÚÐÑÎËÌÁÌÆÉÆÏÌÔƾÉÚËÌÁÌξÅËÌ̿ξ‹ ÅÆÝ Õ¾ÏÐÆÒÃËÌÊÃ˾¿ÆÌξÅËÌ̿ξÅÆÝ ÏÌÂËÌÇÏÐÌÎÌËÙ ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝ ÏÐÎÃÊÆÐÃÉÚËÌà ÏÌÈξ×ÃËÆà ξÅËÌ̿ξÅÆÝ ÄÆÅËÃËËÙÓÑÈɾÂÌÀÆÈÑÉÚÐÑÎËÙÓÐξÂÆÔÆǨÌÎÃËËÌÃ˾‹ ÏÃÉÃËÆÃÐÑËÂÎÙ ÐÎÌÍÆÕÃÏÈÆÓÏÐÎ¾Ë ÍÑÏÐÙËÚ¿ÃÅÀÌÅÀξÐËÌ ÑÐξÕÆÀ¾ÃÐ˾ÀÙÈÆÐξÂÆÔÆÌËËÌÁÌÍÎÆÎÌÂÌÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ  ÐÌÄÃÀÎÃÊÝξÏÐÃÐÏÉÌÄËÌÏÐÚÊÆÎÌÑÏÐÎÌÇÏÐÀ¾ ˾ÎÌÂËÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÍÎÆÃÊÌÀÆÊÃÐÌÂÌÀÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÍÎÆÎÌÂËÙÓ ÎÃÏÑÎÏÌÀ ÎÃÅÈÌÀÌÅÎÌÏɾÆËÒÌÎʾÔÆÌË˾ÝÈÌÊÍÌËÃËо ÕÐÌÀÔÃÉÌÊÂÃɾÃÐȾÎÐÆËÑÔÆÀÆÉÆžÔÆÌËËÌÁÌξÅËÌ̿ξ‹ ÅÆÝÀÏÿÌÉÃÃÏÉÌÄËÌÇÆ˾ÏÙ×ÃËËÌÇ ¡ÉÌ¿¾ÉÚËÙÃÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÃÆÅÊÃËÃËÆÝÆÆÓÏÉÃÂÏÐÀÆà «¾¿ÉܾÃÊÌÃÍÌÐÃÍÉÃËÆÃÈÉÆʾоÆÍÌÀÙÖÃËÆÃÈÌËÔÃËЋ ξÔÆÆ$0 $0À¾ÐÊÌÏÒÃÎÃÂÌÉÄËÌÏоÐÚÍÎÆÕÆËÌÇÆÅÊÃËÃËÆÝ ¿ÆÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÛÈÌÏÆÏÐÃÊÀÏÐÌÎÌËÑÍÌÀÙÖÃËÆÝÀÐÃÓ ξÇÌË¾Ó ÁÂÃÍÌÅÀÌÉÝÜÐÑÏÉÌÀÆÝÑÀɾÄËÃËÆÝ °¾È¾ÝÐÃˋ ÂÃËÔÆÝ ˾ÓÌÂÆÐÏÝ À ÎÑÏÉà ¾ÑÐÌÁÃËËÌÇ ÛÀÌÉÜÔÆÆ о¿É ¨ ÏÌľÉÃËÆÜ ÊÙ ÍÌȾ Ëà ξÏÍÌɾÁ¾ÃÊ Ì¿Ì¿×ÃËÆÃÊ ÛÈÏÍÃÎÆÊÃËоÉÚËÙÓ ¾ËËÙÓ ˾ ÛÐÌÐ ÏÕÃÐ À ÁÉÌ¿¾ÉÚËÌÊ ʾÏÖо¿Ã ÕÐÌ¿ÙÏÂÃɾÐÚÈÌËÈÎÃÐËÙÃÀÙÀÌÂÙÌÂÆ˾ÊÆÈà ÛÐÌÁÌ ÍÎÌÔÃÏϾ ­ÎÆ ÛÐÌÊ ËÃÏÊÌÐÎÝ ˾ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÙà ˾ÎÑÖÆÀÖÆà ¿ÆÌÍÎÌÂÑÈÔÆÌËËÙÇ ÍÎÌÔÃÏÏ À ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÓ ɾËÂÖ¾ÒоÓÂÃÇÏÐÀÆÝÕÃÉÌÀÃȾ ÏÀÃÂÃËÆÃÉÃÏÌÀ ÌÍÑÏÐً ËÆÀ¾ËÆà ‰Å¾ÍÃÕ¾ÐÙÀ¾ËÆÙÍÌÕÀÐÃÓËÌÁÃËËÙÊÆÌ¿ØÃÈоÊÆ ÏÌžËÆÃÌÁÎÌÊËÙÓÀÌÂÌÓξËÆÉÆ×ÆÐÍ ÊÌÄËÌÁÌÀÌÎÆÐÚ Ì ÀÙÏÌÈÌÇ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÈÑÉÚÐÆÀÆÎÑÃÊÙÓ ÀÆÂÌÀ ξÏÐË ËÆÇ Æ ÄÆÀÌÐËÙÓ ¿É¾Á̾ÎÝ ˾ÍξÀÉÃËËÌÇ ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÌÇ ξ¿ÌÐà Ì¿ÌÐÀÌÃÀÙÀ¾ËÆÆÀÏÃËÌÀÙÓÀÙÏÌÈÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÙÓ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÇ Ñ ÊÌÎÃÇ ÍÑÏÐÙËÚ Æ ÐÍ   ÔÃÉÌÊ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀ‹ ËÌÏÐÚ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÇ žËÆʾÜ×ÆÓ ÌÁÎÌÊËÙÃÍÉÌ×¾ÂÆ ËÃÑÈÉÌËËÌÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏÝ˾ÍÎÆÊÃÎ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ;ÖËÆ À ‹Ã ÁÌÂÙ ÍÎÌÖÉÌÁÌ ÀÃȾ ÏÌÏоÀ‹ ÉÝɾ  ÐÁ¾ ¾ ÕÃÎÃÅ ÉÃÐ v  ÐÁ¾ <> ­ÎÌ¿ÉÃʾ Ï ÉÃÏËÙÊÆ ÑÁÌÂÚÝÊÆ оÈÄà ÆÊÃÃÐ ÐÃËÂÃËÔÆÜ È ÍÌÉÌÄƋ ÐÃÉÚËÌÊÑÎÃÖÃËÆÜ°¾È ÏÐÃÍÃËÚÉÃÏÆÏÐÌÏÐÆ£ÀÎÌÍÃÇÏÈÌÇ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ®ÌÏÏÆÆÀÌÅξÏоÃÐ<>¬ÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝоÈÄÃÎÌÏÐ ÉÃÏÆÏÐÌÏÐÆ À ÔÃÉÌÊ ÂÉÝ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ £ÀÎÌÍÙ Æ ¯ÃÀÃÎËÌÇ žÊÃÎÆÈÆ ÍÌ  ÍÎÆÎÌÏо À ÁÌ  ÓÌÐÝ ÏÎÃÂËÃÊÆÎÌÀÙà ¾ËËÙÃÍÌȾÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐÌÍÌÐÃÎÝÓ žÁÌÂ<> 

­ÅÊÎÒÎÐÛÅÂÈÄÛÈÑ×ÅÇÀÞÒ ÒÀÊÈÍÅÁÓÄÓ×ÈÎÏÈÑÀÍÍÛÌÈ×ÅËÎÂÅÊÎÌ·ÈÑËÎÂÈÄÎÂÎÖÅÍÈÂÀÅÒÑßÂÅËÈ×ÈÍÎÉÏÐÈÌÅÐÍÎÌËÍ ÀÎÏÈÑÀÍÛËÈØÜ ÌËÍ<>­ÀÒÀÊÎÌÔÎÍÅÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅÎÖÅÍÊÈÂÏÎÒÅÐÅÁÈÎÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈßÂÅÑÜÌÀÄÈÑÊÓÑÑÈÎÍÍÛ ¯ÐÈÓÏÎÌÈÍÀÂØÅÌÑßÏÎÂÛØÅÍÈÈÒÅÌÏÅÐÀÒÓÐÛÄËßÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ°ÎÑÑÈÈÎÒÌÅ×ÀÅÒÑßÒÀÊÆÅÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÂÎÄÍÎÑÒÈŘÐÅÊÂÖÅËÎÌÍÀÏÐÅÎÁËÀÄÀÞÙÅÉ ×ÀÑÒÈÑÒÐÀÍÛÃÎÄÎÂÎÉÑÒÎÊÂÏÎÑËÅÄÍÈÅÄÂÀÄÅÑßÒÈËÅÒÈßµµÂÅÊÀÑÓÙÅÑÒÂÅÍÍÎÏÐÅÂÛÑÈËÍÎÐÌÓ<£ÅÎÐÃÈÅÂÑÊÈÉ ¸ÈÊËÎÌÀÍΠ>®ÒÌÅ×ÀÅÒÑßÒÀÊÆÅ ÐÎÑÒÓÂËÀÆÍÅÍÈßÀÒÌÎÑÔÅÐÛÂÖÅËÎÌÄËßÇÅÌÍÎÃÎØÀÐÀ<>‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

§ÀÊÎÍÎÌÅÐÍÎÑÒÈ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÎÑÍÎÂÍÛÕ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛÂÕÎÄÅÀÓÒÎÃÅÍÍÎÉ ÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÎÉ ÝÂÎËÞÖÈÈ

½ÍÅÐÃÅÒÈÊÀÝÊÎÑÈÑÒÅÌÛ uÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒÁÈÎÌÀÑÑÀ ¢ ÈÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÄÅÒÐÈÒÀ uÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒÂÀËÎÂÀßÏÐÎÄÓÊÖÈß ° ÇÀÑ×ÅÒÏÅÐÂÈ×ÍÎÉÂÒÎÐÈ×ÍÀßÌÀËÀß ÈÇÌÅÍßÅÒÑß uÓÌÅÍÜØÀÅÒÑß×ÈÑÒÀßÏÐÎÄÓÊÖÈß uÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒÑßÄÛÕÀÍÈÅ 3 uÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ°3ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑßÊÅÄÈÍÈÖÅ ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÞ uÑÎÎÒÍÎØÅÍÈÅ°¢ÓÌÅÍÜØÀÅÒÑß uÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒÀÊÒÈÂÍÀßÝÍÅÐÃÈßÅÄÈÍÎÃÎÊÎÌÏËÅÊÑÀÎÐÃÀÍÈÇÌΠuÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒÁÎËÅÅÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÅÍÀÊÎÏËÅÍÈÅÝÍÅÐÃÈÈÆÈÂÛÌÂÅÙÅÑÒÂÎÌ ÑÐÀÂÍÅÍÈÈÑÍÅÆÈÂÎÉÏÐÈÐÎÄÎÉ ¡ÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒ uÊÐÓÃÎÂÎÐÎÒÛÝËÅÌÅÍÒÎÂÑÒÀÍÎÂßÒÑßÂÑÅÁÎËÅÅÇÀÌÊÍÓÒÛÌÈ uÓÂÅËÈ×ÈÂÀÅÒÑßÂÐÅÌßÎÁÎÐÎÒÀÈÇÀÏÀÑÁÈÎÃÅÍÍÛÕÝËÅÌÅÍÒΠuÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÖÈÊËÈ×ÍÎÑÒÈ ÂÎÇÎÁÍÎÂËÅÍÈÅÂÕÎÄ ¢ÈÄÛÈÑÒÐÓÊÒÓÐÀÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ uÌÅÍßÅÒÑßÂÈÄÎÂÎÉÑÎÑÒÀÂÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ uÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒÁÎÃÀÒÑÒÂÎÊÀÊÊÎÌÏÎÍÅÍÒÁÈÎÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈß uÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒÂÛÐÀÂÍÅÍÍÎÑÒÜÊÀÊÊÎÌÏÎÍÅÍÒÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈß uSÑÒÐÀÒÅÃÈÂØÈÐÎÊÈÕÌÀÑØÒÀÁÀÕÇÀÌÅÍßÞÒÑߪÑÒÐÀÒÅÃÀÌÈ uÓÑËÎÆÍßÞÒÑßÈÓÄËÈÍßÞÒÑßÆÈÇÍÅÍÍÛÅÖÈÊËÛ uÂÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎÉÑÒÅÏÅÍÈÐÀÇÂÈÂÀÅÒÑßÑÈÌÁÈÎÇ uÊÎÍÊÓÐÅÍÒÍÎÅÄÀÂËÅÍÈÅÓÌÅÍÜØÀÅÒÑß ³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÝÊÎÑÈÑÒÅÌ uÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒÑÒÀÁÈËÜÍÎÑÒÜÝÊÎÑÈÑÒÅÌ uÑÍÈÆÀÅÒÑßÓÏÐÓÃÀßÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÝÊÎÑÈÑÒÅÌÊÂÍÅØÍÅÌÓÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÞ ¨ÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀßÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀ uÏÐÎÃÐÅÑÑÈÂÍÀßÝÂÎËÞÖÈßÆÈÂÎÃÎÂÅÙÅÑÒÂÀÎÏÐÅÄÅËßÅÒÑßÍÅÍÀÊÎÏËÅÍȍ ÅÌÈÕÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉÌÀÑÑÛ ÀÑÊÎÐÎÑÒÜÞÐÅÀÊÖÈÈÍÀÂÍÅØÍÈÅÐÀÇÄÐÀÆÈÒÅËÈ ÈÀÄÅÊÂÀÒÍÛÅÄÅÉÑÒÂÈßÏÎÊÎÍÖÅÍÒÐÀÖÈÈÝÍÅÐÃÈÈ uÐÎÑÒÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÑÒÈÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÃÎÎÁÌÅÍÀÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒÊÀÊÇÀÑ×ÅÒ ÓÂÅËÈ×ÅÍÈßÁÈÎÐÀÇÍÎÎÁÐÀÇÈß ÒÀÊÈÓÑËÎÆÍÅÍÈßÂÇÀÈÌÎÑÂßÇÅÉÌÅÆÄÓ ÂÈÄÀÌÈÈÊÎÌÏÎÍÅÍÒÀÌÈÑÐÅÄÛ uÁÎËÅÅÂÛÑÎÊÀßÑÊÎÐÎÑÒÜÝÂÎËÞÖÈÈÓÌÅÄËÅÍÍÎÐÀÇÌÍÎÆÀÞÙÈÕÑßÂÈÄΠÂÈÎËÅÍÒΠÑÓÊÖÅÑÑÈÎÍÍÛÕÂÈÄΠÂÑÐÀÂÍÅÍÈÈÑÁÛÑÒÐÎÐÀÇÌÍÎÆÀÞÙȍ ÌÈÑß ÏÈÎÍÅÐÍÛÅÂÈÄÛ ÝÊÑÏËÅÐÅÍÒÛ ®ÁÙÀßÑÒÐÀÒÅÃÈß uÝÂÎËÞÖÈßÝÊÎÑÈÑÒÅÌÈÄÅÒÑÍÀÐÀÑÒÀÞÙÅÉÑÊÎÐÎÑÒÜÞÈÑÎÏÐÎÂÎÆÄÀÅÒÑß ÍÅÑÒÎËÜÊÎÏÐÈÑÏÎÑÎÁËÅÍÈÅÌÊÂÍÅØÍÅÉÑÐÅÄÅ ÑÊÎËÜÊÎÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ ÝÒÎÉÑÐÅÄÛ uÂÎÇÐÀÑÒÀÅÒÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈßÝÍÅÐÃÈÈÈÁÈÎÃÅÍÍÛÕÝËō ÌÅÍÒΠuÎÁÙÀßÍÀÏÐÀÂËÅÍÍÎÑÒÜÝÂÎËÞÖÈÈÁÈÎÑÔÅÐÛÈÍÒÅÐÏÐÅÒÈÐÓÅÒÑßÊÀÊ ÏÐÎÖÅÑÑÑÎÊÐÀÙÅÍÈßÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀÝÍÒÐÎÏÈÈÂÎÒÊÐÛÒÎÉÑÈÑÒÅÌÅ ¯ÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌ À ÌÐËÌÖÃËÆÆ ¿ÆÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ɾË‹ Ö¾ÒÐÌÀËÃÐÂÌÏÐÌÀÃÎËÙÓÈÌÉÆÕÃÏÐÀÃËËÙÓÍÌÂÐÀÃÎÄÂÃËÆÇ ÐÌÊÑ ÕÐÌξÅÀÆÐÆÃÍÌÛÐÌÊÑÍÌȾžÐÃÉÜÆÂÃÐÀÈÎÆÅÆÏËÌÊ ˾ÍξÀÉÃËÆÆ ¯ÈÀÌÅ˾Ý ÐÃËÂÃËÔÆÝ ¾ÑÐÌÁÃËËÌÁÌ ξÅÀÆÐÆÝ v ÏËÆÄË ËÆà ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ Æ ÑÀÃÉÆÕÃËÆà Ïо¿ÆÉÚËÌÏÐÆ ÛÈÌÏÆÏÐÃÊ v ÍÌÊÌÁ¾ÃÐ ÍÌËÝÐÚ ÏÆÐѾÔÆÜ ÏÌ ÀÏà ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾Ü×ÆÊÆÏÝ Ñ¿ÙÐȾÊÆ˾ÎÌÂËÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÌÐÏÐÆÓÆÇËÙÓ¿ÃÂÏÐÀÆǯ ÎÌÏÐÌÊÏÉÌÄËÌÏÐÆÍÎÆÎÌÂË̋ÐÃÓËÌÁÃËËÙÓÏÆÏÐÃÊÑÊÃËڋ Ö¾ÃÐÏÝÆÓÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈÀËÃÖËÃÊÑÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆܨÎÌÊÃ

ÐÌÁÌ ˾ÎÌÏÐÃÏÐÌÆÊÌÏÐÆÑ×Ãο¾ÀÊÆÎÌÀÌÊʾÏÖо¿ÃÌÐ ÏÐÆÓÆÇËÙÓ¿ÃÂÏÐÀÆÇÀÂÃËÃÄËÌÊÀÙξÄÃËÆÆ ËÃÏÌÊËÃËËÌ ÏȾÅÙÀ¾ÃÐÏÝоÈÄÃËÃÑÈÉÌËËÌÑÀÃÉÆÕÆÀ¾Ü×¾ÝÏÝÏÐÌÆÊÌÏÐÚ ÐÃÓËÌÁÃËËÙÓÛÉÃÊÃËÐÌÀÀɾËÂÖ¾ÒÐíÎÆÛÐÌÊÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÉÜÂÃÇ ÍÌÏÐξ¾ÀÖÆÓ À ÍÎÆÎÌÂËÙÓ ȾоÏÐÎÌÒ¾Ó ÆÊÃÃÐ ÐÃËÂÃËÔÆÜÈÑÀÃÉÆÕÃËÆÜ À¿ÌÉÚÖÌÇÏÐÃÍÃËÆžÏÕÃÐ˾¿É܋ ¾Ü×ÃÁÌÏÝÃ×ÃÎÌÏо˾ÏÃÉÃËÆÝ ÉÆÖÚÂÉÝξÅÀÆÀ¾Ü×ÆÓÏÝ ÏÐÎ¾Ë ¾ÀξÅÀÆÐÙÓÏÐξ˾ÓÌËÌ˾ÓÌÂÆÐÏÝ˾ËÃÆÅÊÃÎÆÊÌ ¿ÌÉÃÃËÆÅÈÌÊÑÎÌÀËÃ<> ¨ÎÆÅÆÏËÌÃξÅÀÆÐÆÃÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ¾ÆÉÆÏÉÃÂÏÐÀÆÃÛÈÌÉ̋ ÁÆÕÃÏÈÌÁ̾ɾÎÊÆÅʾ ÔÃÉÌÊÍÎÌÀÃÂÃËËÙÇ˾ÊÆξËÃà <>¾Ë¾ÉÆÅÏÌÀÎÃÊÃËËÙÓÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÓÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎ̋ ÔÃÏÏÌÀÏÍÌÅÆÔÆÆÛÀÌÉÜÔÆÌËÆÅʾÍÌÅÀÌÉÝÃÐÑÐÀÃÎľÐÚ ÕÐÌ ËÃÏÊÌÐÎÝ ˾ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌà ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆà ÕÃÉÌÀÃȾ ˾ ¿ÆÌÏÒÃÎÑ ËÃÐ ÂÌÏоÐÌÕËÙÓ ÌÏËÌÀ¾ËÆÇ ÑÐÀÃÎľÐÚ ÕÐÌÏÃÁÌÂËÝÖËÃÃÏÌÏÐÌÝËÆÃÀžÆÊÌÂÃÇÏÐÀÆÝ¿ÆÌÏÒÃÎÙÆ ÐÃÓËÌÏÒÃÎÙ À ÁÉÌ¿¾ÉÚËÌÊ ʾÏÖо¿Ã ÌÍÆÏÙÀ¾ÃÐÏÝ žÈ̋ ËÌÊÃÎËÌÏÐÝÊÆÈÎÆÅÆÏËÌÁÌξÅÀÆÐÆݨÏÌľÉÃËÆÜ ÀÛÐÌÊ ÌÐËÌÖÃËÆÆÂÉÝ¿ÌÉÃÃÑ¿ÃÂÆÐÃÉÚËÌÁ̾˾ÉÆžÃ×ÃËÃÀÏÃÁ¾ ÓÀ¾Ð¾ÃÐÂÌÏоÐÌÕËÌÁÌÛÈÏÍÃÎÆÊÃËоÉÚËÌÁÌ˾ÑÕËÌÁÌʾÐË Îƾɾ«ÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌξÅÀÆÀ¾ÐÚÒÑ˾ÊÃËоÉÚËÙÃÌÏËÌÀÙ ÛÈÌÉÌÁÆÆ ξÏÖÆÎÝÐÚ ˾ÖÆ Å˾ËÆÝ Ì ÐÌËÈÆÓ ÊÃÓ¾ËÆÅʾÓ ÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝÛÈÌÏÆÏÐÃÊ ÕÐÌ¿ÙÆÊÃÐÚÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÍÌËÝÐÚ ÍÎÆÕÆËÑ ÍÎÌÆÏÓÌÂÝ×ÆÓ ÍÎÆÎÌÂËÙÓ ÍÎÌÔÃÏÏÌÀ Æ ÍÎÃÂÏȾžÐÚÆÓÆÅÊÃËÃËÆÝÀÎÃÅÑÉÚоÐÃÐÃÓÆÉÆÆËÙÓ¾ËЋ ÎÌÍÌÁÃËËÙÓÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÇ ­ÎÆÎÌÂËÙà ÁÉÌ¿¾ÉÚËÙà ÍÎÌÔÃÏÏÙ ÆÊÃÜÐ ÔÆÈÉÆÕÃÏÈÆÇ ӾξÈÐÃÎ ÆËÃÐÌÏËÌÀ¾ËÆÇÑÐÀÃÎľÐÚ ÕÐÌÎÌÉÚÕÃÉÌÀË Ⱦ À ËÆÓ ËÌÏÆÐ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÇ ӾξÈÐÃÎ µÃÉÌÀÃÈ ȾÈ Æ ÀÏÝÈÆÇ ÂÌÊÆËÆÎÑÜ×ÆÇ À ÏÆÏÐÃÊà ÀÆ  ÆÅÊÃËÝÃÐ Ãà ÍÎƋ ÏÍÌϾ¿ÉÆÀ¾ÃÐÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌÏÀÌÆÊÍÎÆÎÌÂËÙÊ ¾ÂÎÑÁÆÓ ËÃÐ ÍÌÐÎÿËÌÏÐÝʦÛÐÌÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÀξÊȾÓ¾ÑÐÌÁÃËË̋ ÁÌξÅÀÆÐÆÝ ϾÊÌξÅÀÆÐÆÝ  ÛÐÌÊÏÊÙÏÉþËÐÎÌÍÌÁÃËËÙÇ Ò¾ÈÐÌÎÀ¿ÆÌÏÒÃÎÃËÃÉÚÅÝξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÐÚȾÈÕÑÄÃÎÌÂËÙÇ ¾ÉÉÌÁÃËËÙÇ Ò¾ÈÐÌÎ Æ¿ÌÕÃÉÌÀÃÈϾÊÃÏÐÚÕ¾ÏÐÚÍÎÆÎ̋ ÂÙ ÍÑÏÐÚÆÌÕÃËÚÊÌ×˾Ý ¿ÃÏÏÊÙÏÉÃËËÌÏÐÆÍÎÆÎÌÂËÙÓ ȾоÏÐÎÌÒ Æ ÏÌÔƾÉÚËÙÓ ÍÌÐÎÝÏÃËÆÇ ÀÌÇËÙ ÛÍÆÂÃÊÆÆ ÎÃÀÌÉÜÔÆÆ ȾÈ¿ÙËÆ¿ÙÉÆÌËÆÐξÁÆÕËÙÂÉÝÌÁÎÌÊËÌÇ ʾÏÏÙÉÜÂÃÇ žÈÉÜÕÃËÀÃÉÆÈÆÇÏÊÙÏÉÀÙ¿Ìξ˾ÍξÀÉÃËÆÝ ¾ÉÚËÃÇÖÃÁÌξÅÀÆÐÆÝ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾Ü×ÃÁÌÉÑÕÖÃÿÑÂÑ×Ãà ÂÉÝÍÌÏÉÃÂÑÜ×ÆÓÍÌÈÌÉÃËÆÇ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÂÉÝξÏÍÎÌÏÐξËÆÀÖÃÁÌÏÝ ÌÏÌ¿ÃËËÌ ÍÌÏÉà ξ¿ÌÐ ®ÆÊÏÈÌÁÌ ÈÉÑ¿¾ ¾É¾ÎÊÆÅʾ ËÃÐ ÂÌÏо‹ ÐÌÕËÙÓ ÌÏËÌÀ¾ËÆÇ À ÁÉÌ¿¾ÉÚËÌÊ ÏÊÙÏÉà ¨¾È ÍξÀÆÉÌ ËÃÌÍξÀ¾ËËÙÇ ¾É¾ÎÊÆÅÊ ÊÌÄËÌ ÍÎÆÅ˾ÐÚ ÍÌÉÃÅËÙÊ ÉÆÖÚÀʾÉÌÇÏÐÃÍÃËÆ ¡ÌξÅÂÌÀ¾ÄËÃÃÅ˾ÐÚÆÍÎÌÁË̋ ÅÆÎÌÀ¾ÐÚÎþÉÚËÑÜÏÆÐѾÔÆÜ ÎþÉÚËÙÃÍÎÌÔÃÏÏÙÆÐÃˋ ÂÃËÔÆÆŸÃÅÛÐÌÁÌÌÁÎÌÊËÙÃÏÎÃÂÏÐÀ¾ žÐξÕÆÀ¾ÃÊÙà ˾ÌÓξËÑÍÎÆÎÌÂÙ ËÃÍÎÆËÃÏÑÐÄÃɾÃÊÙÓÎÃÅÑÉÚоÐÌÀ ¬ÏÌ¿ÃËËÌËÃÈÌËÏÐÎÑÈÐÆÀËÙÍÎÌÁËÌÅÙÌËÃÊÆËÑÃÊÌÇÁƋ ¿ÃÉÆÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ¾Æ¾ÄÿÆÌÏÒÃÎÙ¨ÌËÃÕËÌ À˾ÖÃÊ ËÃÑÏÐÌÇÕÆÀÌÊÊÆÎÃȾоÏÐÎÌÒÙ ÌÏÌ¿ÃËËÌÉÌȾÉÚËÙà ÀÍÌÉËà ÎþÉÚËÙ «Ì Ì¿ÀÆËÝÐÚ ÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀÌ À ËÃÈÌÃÇ ÅÉÌ˾ÊÃÎÃËËÌÏÐÆ ÍÌ ÊÃËÚÖÃÇ ÊÃÎà ËÃÏÍξÀÃÂÉÆÀÌ   ÏÀÝÅÆ Ï ÛÐÆÊ ¾ÈÐѾÉÚËÌ žÊÃÕ¾ÐÃÉÚËÌà ÀÙÏȾÅÙÀ¾ËÆà  ¦  ÃÎ˾ÂÏÈÌÁÌ ‰  ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ ÍÌ ÀÉÆÝËÆÃÊ ÌÈÎÑľÜ×ÆÓÑľÏÌÀÄÆÅËÆ˾ÎÝÂÑÏËÿÙÀ¾ÉÙÊξÏÔÀË ÐÌÊ˾ÑÕËÌÇÊÙÏÉÆÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝÏÉÙÖ¾ÐÚÌÍÎÆ¿ÉÆÄÃËÆÆ À¾ÎÀ¾ÎÏÐÀ¾ ÌÈÎÑÖÃËÆÆÔÆÀÆÉÆžÔÆÆ ÌϾÊÌÆÏÐÎÿÉÃËÆÆ ÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ¾ªËÃÍÎÃÂÏоÀÉÝÜÐÏÝÛÐÆ˾ÏÐÎÌÃËÆÝÆÛÐÆ ÏÑÄÂÃËÆÝÏÉÃÂÏÐÀÆÃÊËÃÂÌÏоÐÌÕËÌÁÉÑ¿ÌÈÌÁÌÍÎÌËÆȋ ËÌÀÃËÆÝÀÌÈÎÑľÜ×ÃëÃÀÌÖɾÃ×ÃÀÄÆÅËÚ˾ÑÕ˾Ý ÊÙÏÉÚe™<> <>

¤ÀÆÅÑÒÐÅÌËÅÍÈÅ×ÅËÎÂÅÊÀÂÛÉÒÈÍÀÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉÓÐÎÂÅÍÜwÂÑÅÃÎËÈØÜÏÐÎßÂËÅÍÈÅÔÅÍÎÌÅÍÀ‹ÄÀÂËÅÍÈßÆÈÇÍț ËÀÐÌÈÇÌÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ<ÎÒÔÐBMBSNFwÒÐÅÂÎÃÀ ÁÅÑÏÎÊÎÉÑÒÂÎ>wÍÀÓ×ÍÎÅÒÅ×ÅÍÈÅ ÀÊÖÅÍÒÈÐÓÞÙÅÅÂÍÈÌÀÍÈÅÍÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÈ×ÍÎÑÒÈÏÎÑËÅÄэ ÒÂÈÉÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß×ÅËÎÂÅÊÀÍÀÏÐÈÐÎÄÓÈÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÏÐÈÍßÒÈßÍÅÌÅÄËÅÍÍÛÕÐÅØÈÒÅËÜÍÛÕÌÅÐÄËßÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈÈÑÈÑÒÅÌÛ‹ÏÐÈÐÎÄÀvÎÁÙÅÑÒÂΛ ¬ÀÍÈÔÅÑÒÎÌ ÝÑÒÀËÏÅÐÂÛÉÄÎÊËÀÄ°ÈÌÑÊÎÌÓÊËÓÁÓ‹¯ÐÅÄÅËÛÐÎÑÒÀ› ¬ÎÆÍÎÏÐÈÇÍÀÒÜÍÅÊÓÞÏÎËÅÇÍÎÑÒÜÀËÀÐÌÈÇÌÀÂÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÌÀÑÏÅÊÒÅ¢ÒÎÆÅÂÐÅÌßÏÐÅÓÂÅËÈ×ÅÍÈÅÊÐÈÇÈÑÍÛÕßÂËÅÍÈÉÂÅÄÅÒ Â΍ÏÅÐÂÛÕ Ê ÍÅÃÀÒÈÂÍÛÌÍÀÑÒÐÎÅÍÈßÌ ÀÂ΍ÂÒÎÐÛÕ ÑÍÈÆÀÅÒÈÍÒÅÐÅÑÊÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÉÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÅÂÎÁÙÅÑÒÂÅ ÏÎÑÊÎËÜÊÓÂÐÅÀËÜÍÎÑÒÈÓÐÎÂÅÍÜÆÈÇÍÈÐÀÑÒÅÒ ÏÐÎÄÎËÆÈÒÅËÜÍÎÑÒÜÆÈÇÍÈÐÀÑÒÅÒ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÍÎ ÂÖÅËÎÌÐÀÑÒÅÒÈÊÀ×ÅÑÒÂÎÆÈÇÍÈ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

¦ÏÕÃÎ;ɾ ÉÆ ÏÿÝ ÈÌËÔÃÍÔÆÝ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌ ξÅÀÆÐÆÝ «ÃÍÎÆÝÐÆÃËÃÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËËÌÁ̾ɾÎÊÆÅʾÀÌÀÏÃËÃÌÅ˾վÃÐ ÍÎÆÅÙÀ ÍÌÈÌÎÝÐÚ ÍÎÆÎÌÂÑ ÉÜ¿ÌÇ ÔÃËÌÇ ¬ÕÃÀÆÂËÌ ÕÐÌ ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝÏÆÐѾÔÆÝÀÌÊËÌÁÆÓÎÃÁÆÌ˾Ó¥ÃÊÉÆÏÑ×ÃÏЋ ÀÃËËÌÑÓÑÂÖÃ˾ÕÃÉÌÀÃÈÌʯÉÆÖÈÌÊÕ¾ÏÐÌÊÙÏоËÌÀÆÊÏÝ ÏÀÆÂÃÐÃÉÝÊÆÍÌÏÑÐÆÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÙÓÆÉÌȾÉÚËÙÓÛÈÌÉÌÁÆÕÃϋ ÈÆÓȾоÏÐÎÌÒ¢ÉÝÐÌÁÌÕÐÌ¿ÙÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÙÃȾоÏÐÎÌÒÙ ËÃÏоÉÆÁÉÌ¿¾ÉÚËÙÊÆ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÕÐÌ¿ÙÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÚ ÍÌÀÌÏÏоËÌÀÉÃËÆÜɾËÂÖ¾ÒÐÌÀ ÂÃÁξÂÆÎÌÀ¾ËËÙÓÍÌÀÆËà ÕÃÉÌÀÃȾ ÆÉÆ À ÎÃÅÑÉÚоÐà ÐÃÓËÌÁÃËËÙÓ ȾоÏÐÎÌÒ ÍÎƋ Ì¿ÎÃоɾÀϖ¿ÌÉÃÃξÏÖÆÎÝÜ×ÆÃÏÝʾÏÖо¿Ù¯ÉÃÂÑÃÐ ÍÎÌÂÌÉľÐÚÌ¿ÖÆÎËÙÃÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝÍÌÌÓξËÃÆÀÌÏÏо‹ ËÌÀÉÃËÆÜÛÈÌÏÆÏÐÃÊ ξÏÖÆÎÃËÆÃÌÓξËÝÃÊÙÓÍÎÆÎÌÂËÙÓ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÇ ÀÃÂÃËÆèξÏËÙÓÈËÆÁÆÂÎ ¾ÄËÌξÅÀÆÀ¾ÐÚ ˾ÑÕËÙÃÌÏËÌÀÙÛÐÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆÀξÊȾÓÈÌËÏÐÎÑÈÐÆÀ‹ ËÌÇÛÈÌÉÌÁÆÆ ÆÉÆÛÈÌÉÌÁÆÆÍÎÆÎÌÂÌÀÌÅÎÌÄÂÃËÆÝ<> ¨ÌËÔÃÍÔÆÝÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌξÅÀÆÐÆÝvÛÐÌÍÌÍÙÐȾÛÈÌÉÌÁƋ ÕÃÏÈÌÁÌÈÌËÒÌÎÊÆÅʾÍÌÉÆÐÆÈÌÀ˾ÌÏËÌÀÃ˾¿ÉܾÃÊÙÓ ÀÍÌÏÉÃÂËÃÃÀÎÃÊÝÈξÐÈÌÀÎÃÊÃËËÙÓÏÍÌÅÆÔÆÆÆÏÐÌÎÆÅʾ ÂÆ˾ÊÆÕÃÏÈÆÓ ÆÅÊÃËÃËÆÇ À ÍÎÆÎÌÂÃ Æ Ì¿×ÃÏÐÀà   ÛÐÌÊ

žÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝ ÌÂËÌÏÐÌÎÌËËÌÏÐÚ ÍÌÂÓ̾ ÍÌÏÈÌÉÚÈÑ ÔÆȋ ÉÆÕËÌÏÐÚÍÎÌÔÃÏÏÌÀ ÉÃľ×ÆÓÀÌÏËÌÀÃξÅÀÆÐÆÝ ÏÑ×ÃÏЋ ÀÃËËÌÌÁξËÆÕÆÀ¾ÃÐÍξÀÂÆÀÌÏÐÚÍÎÌÁËÌž°¾È ËÃÏÊÌÐÎÝ ˾ ÐÎÆÂÔ¾ÐÆÉÃÐËÃà ÁÌÏÍÌÂÏÐÀÌ ÈÌËÔÃÍÔÆÆ Ëà ѾÉÌÏÚ Ëà ÐÌÉÚÈÌ ÍÎÃÂÑÍÎÃÂÆÐÚ ËÌ Æ ÍÎÃÂÑÁ¾Â¾ÐÚ ˾ÏÐÑÍÉÃËÆà ÊÆÎÌÀÌÁÌÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌÈÎÆÅÆϾ­ÌÛÐÌÊÑÏÉÃÂÑÃÐÍÎƋ Å˾ÐÚÈÌËÔÃÍÔÆÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌξÅÀÆÐÆÝÀÍÌÉËÌÇÊÃÎÃËà ÌÍξÀ¾ÀÖÃÇÏÿÝÆ˾վÐÚξÅξ¿ÌÐÈÑËÌÀÌÇÈÌËÔÃÍÔÆÆ ÌÏËÌÀ¾ËËÌÇ ˾ ÁÉÑ¿ÆËËÌÊ ÍÌËÆʾËÆÆ žÈÌËÌÀ ξÅÀÆÐÆÝ ¿ÆÌÏÒÃÎÙ Æ Ì¿×ÃÏÐÀ¾ ¬ÕÃÀÆÂËÌ ÕÐÌ ÌÂËÆÊ ÆÅ ÁɾÀËÙÓ ÛÐÆÕÃÏÈÆÓ ÍÎÆËÔÆÍÌÀ ÀžÆÊÌÌÐËÌÖÃËÆÝ ÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ¾ Æ ¿ÆÌÏÒÃÎÙÍÎÆÛÐÌÊÂÌÉÄÃËÏоÐÚξÅÀÆÀ¾ÃÊÙÇÊËÌÁÆÊÆ ÎÃÉÆÁÆÝÊÆ ÌÏÌ¿ÃËËÌÀÓÎÆÏÐƾËÏÐÀà ÍÎÆËÔÆÍÊÆËÆÊÆž‹ ÔÆÆ ϾÊÌÌÁξËÆÕÃËÆÝÍÌÐÎÿËÌÏÐÃÇÕÃÉÌÀÃȾ ¢ÉÝÐÌÁÌÕÐÌ¿ÙÌÏÌÅ˾ËÆÃËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÆϾÊÌÌÁξËƋ ÕÃËÆÝÍÌÐÎÿËÌÏÐÃÇÀÌÖÉ̉ÀÍÉÌÐÚÆÈÎÌÀڙÏÌÀÎÃÊÃËË̋ ÁÌ ÕÃÉÌÀÃȾ Æ ÌÏÌ¿ÃËËÌ ˾ÖÆÓ ÍÌÐÌÊÈÌÀ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ξÏÖÆÎÝÐÚÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÃ̿ξÅÌÀ¾ËÆÃȾÈÀÏÎÃÂËÃÇ оÈ ÆÀÀÙÏÖÃÇÖÈÌÉèÏÌľÉÃËÆÜ ÍÌȾÀ˾ÖÃÇÏÐξËÃ˾‹ ¿ÉܾÃÐÏÝ̿ξÐ˾ÝȾÎÐÆ˾

©ÆÐÃξÐÑξ žÉÚ¿ÃÎÐÏŸ ŸÎÃÇ¢ÆÂΪÌÉÃÈÑÉÝÎ˾Ý¿ÆÌÉÌÁÆÝÈÉÃÐÈƪªÆÎ °v Ÿ¾ÑÛλ¯°ÃÌÎÃÐÆÕÃÏȾÝ¿ÆÌÉÌÁÆݪ‹© ¦»ª vÏ ŸÌÇÈ̯ ²ÆÅÆȾÆÛÀÌÉÜÔÆݵ¾ÏÐÚ²ÆÅÆÕÃÏÈÌÃÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËÆÃÍÎÌÔÃÏÏÌÀÛÀÌÉÜÔÆÆÍÎÆÎÌÂÙ­Ñ×ÆËÌ vÏ  ÃÎ˾ÂÏÈÆÇ ¦ŸÆÌÏÒÃÙÏÉÚ vÏ  ÃÎ˾ÂÏÈÆÇ ¦«¾ÑÕ˾ÝÊÙÏÉÚȾÈÍɾËÃÐËÌÃÝÀÉÃËÆê vÏ ¡£¬‹¡ÉÌ¿¾ÉÚ˾ÝÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀ¾¬ÈÎÑľÜ×¾ÝÏÎþÂÉÝξÅÀÆÐÆÝ«¾ÇÎÌ¿Æ ¨ÃËÆÝ ¼«£­ vÏ ¡ÉÃËÏÂÌÎÒ­ ­ÎÆÁÌÄÆ˦°ÃÎÊÌÂÆ˾ÊÆÕÃÏȾÝÐÃÌÎÆÝÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÆÒÉÑÈÐѾÔÆǪªÆÎ vÏ ¢ÃÄÈÆË   ¯Ë¾ÈÆË   ­ÌÍÌÀ¾© »ÈÌÉÌÁÆÝÍÎÆÎÌÂÌÀÌÅÎÌÄÂÃËÆݦÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÆÌÓξ˾ÍÎÆÎÌÂËÙÓÎÃÏÑÎÏÌÀ®ÌÏÏÆÆ —v¯v ¨¾ÍÆÔ¾¯­¬¿×¾ÝÐÃÌÎÆÝÎÌÏоÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ¾¯ÈÌÉÚÈÌÉÜÂÃÇÄÆÉÌ ÄÆÀÃÐÆ¿ÑÂÃÐÄÆÐÚ˾¥ÃÊÉ꫾ÑȾ vÏ ¨Î¾ÏÆÉÌÀ ž¬Óξ˾ÍÎÆÎÌÂÙÍÎÆËÔÆÍÙ ÍÎÌ¿ÉÃÊÙ ÍÎÆÌÎÆÐÃÐÙª «¦¦ÍÎÆÎ̾ vÏ ©ÃÏÆÏÐÌÏÐÚ«¾ÔÆÌ˾ÉÚËÙǾÐɾÏ®ÌÏÏÆÆ°‰­ÎÆÎ̾»ÈÌÉÌÁÆݙª®ÌÏȾÎÐÌÁξÒÆÝ v¯v ©Ü¿Æ×ÃÀžžÀÍÆÏÚÊóÌÉÌÂËÌÊÑ«¡´ÆÐÍ̶ÎÃÇÂÃμž ªÃÇÃ˯  ¯ÌÈÌÉÌÀŸ¯¨É¾ÏÏÆÕÃÏȾÝÆËÃÈɾÏÏÆÕÃÏȾÝ ¿ÆÌÉÌÁÆݲÃËÌÊÃË©Ü¿Æ×ÃÀ¾ ÃÏÐËÆÈ®ž«v$ $ «ÆÈÆÐÆËž°ÆÂλÈÌÉÌÁÆÝ ÌÓξ˾ÍÎÆÎÌÂÙÆÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÚªª«»­±u«ÌÀÚ vÏ ¬ÂÑʼ»ÈÌÉÌÁÆݪªÆÎ °vÏ°vÏ ­¾ËÌÀž¢£ÂÆËÏÐÀÌÏÌÔƾÉÚË̋¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÛÀÌÉÜÔÆÆÆÍÎÃÂÃÉÃÃÑÏÈÌÎÃËÆݦÏÐÌÎÆÕÃÏȾÝÍÏÆÓÌÉÌÁÆÝÆÏÌÔÆÌÉÌÁÆÝÆÏÐÌÎÆÆ —v¯v ¯Ë¾ÈÆË  »ÈÌÉÌÁÆÝÆÍÎÆÎÌÂÌÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆûËÔÆÈÉÌÍÃÂÆÕÃÏÈÆÇÏÉÌÀ¾ÎÚª"DBEFNJB "DBEFNJB vÏ v Ï ¯Ë¾ÈÆË    ¡ÉÌ¿¾ÉÚËÙÇ ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇ ÈÎÆÅÆÏ ÎÃÏÑÎÏËÙÇ Æ ÛÀÌÉÜÔÆÌËËÙÇ ¾ÏÍÃÈÐÙ  ÃÈ ÁÉÌ¿¾ÉÆÏÐÆÈÆ v — v ¯v °ÆÊÌÒÃÃÀ‹®ÃÏÌÀÏÈÇ«   ÌÎÌËÔÌÀ«« ½¿ÉÌÈÌÀž ¨Î¾ÐÈÆÇÌÕÃÎÈÐÃÌÎÆÆÛÀÌÉÜÔÆƪ«¾ÑȾ vÏ °ÜÎÜȾËÌÀž«¦Å¿Î¾ËËÙÃÐÎÑÂÙ¨‹ÉÃÐÆÜÏÌÂËÝÎÌÄÂÃËÆݪ¦Å‹ÀÌ®»²¦ž vÏ °ÜÎÜȾËÌÀž« ²ÃÂÌÎÌÀ ª‰ŸÆÌÏÒÃξÆÕÃÉÌÀÃÕÃÏÐÀ̙Æ¿ÆÌÏÒÃÎËÌÃÃÏÐÃÏÐÀÌÅ˾ËÆìËÐÌÁÃËÃÅ ÛÀÌÉÜÔÆÝ ¿ÆÌÏÒÃξ ª«¾ÑȾ v¯v

±¢¨

®£¡¦¬«ž©º«¹£¬¯¬Ÿ£««¬¯°¦®ž¥ ¦°¦½¯£©º¯¨¬³¬¥½§¯° £««¬§¨¬¬­£®ž´¦¦ 3&(*0/"-'&"563&40'%&7&-01.&/50'"(3*$6-563"-$001&3"5*0/ ©©¡ÊĹÅÁ¾» ¨¾ÉÅÊùؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆƹØʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾Æƹعù½¾ÅÁØ Ó˯ÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÀß  ¯ÅÐÌÜ  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMJTMBNJFWSBMJG!ZBOEFYSV 33*TMBNJFW 5IF1FSN4UBUF"HSJDVMUVSBM"DBEFNZ 1FUFSBOE1BVMTU 1FSN 3VTTJB UFM   FNBJMJTMBNJFWSBMJG!ZBOEFYSV  ÏоÐÚÃÆÅÉÌÄÃËÙÐÃÌÎÃÐÆÕÃÏÈÆÃÆÊÃÐÌÂÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÌÏËÌÀÙÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÈÌÌÍÃξÐÆÀËÙÓÆÆËÐÃÁÎÆÎÌÀ¾ËËÙÓÏÐÎÑÈÐÑάÏÌ¿Ìà ÀËÆʾËÆÃÑÂÃÉÃËÌÍÎÌ¿ÉÃʾÊÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆÝÌÎÁ¾ËÆžÔÆÌËË̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌÊÃÓ¾ËÆÅʾÓÌÅÝÇÏÐÀÌÀ¾ËÆÝ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾¾ÁÎÌÍÎÌÊÙÖÉÃËËÙÇÈÌÊÍÉÃÈÏ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾ÝÈÌÌÍÃξÔÆÝ ÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÆ ÈÌÌÍÃξÐÆÀËÙÃÒÌ΋ ÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ *OBSUJDMFUIFPSFUJDBMBOENFUIPEPMPHJDBMCBTFTPGGPSNBUJPOPGUIFDPPQFSBUJWFBOEJOUFHSBUFETUSVDUVSFTBSFTUBUFE5IFTQFDJBMBUUFOUJPOJT HJWFOQSPCMFNTPGQFSGFDUJPOPGUIFPSHBOJ[BUJPOBM‹FDPOPNJDNFDIBOJTNPGNBOBHJOH ,FZXPSETBHSJDVMUVSF BHSJDVMUVSBMDPPQFSBUJPO DPNNPEJUZQSPEVDFST DPPQFSBUJWFGPSNBUJPOT

®¾ÅÀÆÐÆà ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ ÈÌÌÍÃξÔÆÆ v ÌÂËÌ ÆÅ ÍÃÎÀÌÌÕÃÎÃÂËÙÓ˾ÍξÀÉÃËÆÇÏо¿ÆÉÆžÔÆÆÆÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀ̋ À¾ËÆݾÁξÎËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÀȾÄÂÌÊÎÃÁÆÌËà ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÎÙËÌÕËÙÓ ÌÐËÌÖÃËÆÇ ÈÌÌÍÃξÔÆÝ ÀÙÍÌÉËÝÃÐ ξÅÉÆÕËÙà ÒÑËÈÔÆÆȾÈÀÏÒÃÎÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ оÈÆÀÏÒÃÎÃÏÃÎÀÆÏËÌÁÌÌ¿ÏÉÑÄÆÀ¾ËÆÝ ¯ÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾ÝÈÌÌÍÃξÔÆÝvÏÆÏÐÃʾξÅÉÆՋ ËÙÓ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ Æ ÆÓ ÏÌÜÅÌÀ ÏÌžËËÙÓ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÊÆ ÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐËÉÝÊÆÀÔÃÉÝÓÑÂÌÀÉÃÐÀÌÎÃËÆÝÏÀÌÆÓÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÓÆÆËÙÓ ÍÌÐÎÿËÌÏÐÃÇ<> ¬Ë¾žËÆʾÃÐÌÏÌ¿ÌÃÊÃÏÐÌÀ ž×ÆÐà ÆËÐÃÎÃÏÌÀÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇÀÑÏÉ̋ ÀÆÝÓÈÌËÈÑÎÃËÔÆÆ ÂÃÇÏÐÀÑÝÕÃÎÞËÐÆÊÌËÌÍÌÉÚËÙÃÛÈ̋ ËÌÊÆÕÃÏÈÆÃÎÙÕ¾ÁÆÀÏÒÃξÓÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆ ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÌȾžËÆÝÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËË̋ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓ ÆÂÎÑÁÆÓÑÏÉÑÁÏÃÉÑ ¯ÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾ÝÈÌÌÍÃξÔÆÝvÛÐÌÒÌÎʾÏÌÀÊÃϋ ÐËÌÇÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇÀ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÌÂËÌÊÆÉÆξÅËÙÓ ËÌÀžÆÊÌÏÀÝžËËÙÓÍÎÌÔÃÏϾÓÐÎѾ ÆÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÀÔÃÉÝÓÑÂÌÀÉÃÐÀÌÎÃËÆÝÏÌÔƾÉÚËÙÓÆÛÈ̋ ËÌÊÆÕÃÏÈÆÓÆËÐÃÎÃÏÌÀ ÈÌÐÌÎÙÃÐÎÑÂËÌÆÉÆËÃÀÌÅÊÌÄËÌ ÂÌÏÐÆÕÚÍÎÆÆËÂÆÀÆÂѾÉÚËÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ<> ¨ÌÌÍÃξÔÆÝvÛÐÌ ÍÌÏÑÐÆ ÉÜ¿¾ÝÒÌÎʾÏÌÃÂÆËÃËÆÝÆ ÀžÆÊÌÂÃÇÏÐÀÆÝÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÓÆËÐÃÎÃÏÌÀ ÐÎѾ ÏÎÃÂÏÐÀ ÆÏÐÌÕËÆÈÌÀÆȾÍÆоɾ¬ÐÏܾÈÌÌÍÃξÐÆÀ¾ÊÆÊÌÄËÌÍÎƋ Å˾ÐÚÀÏÃÒÌÎÊÙÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÌÐÒÃÎÊÃÎÏÈÌÁÌÆÉÆÕËÌÁÌ ÍÌÂÏÌ¿ËÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÁÂà žËÝÐÌ ¿ÌÉÚÖà ÂÀÑÓ ÕÃÉÌÀÃÈ Ì¿ØÃÂÆËÆÀÖÆÓ ÏÀÌÆ ÑÏÆÉÆÝ ξÂÆ Ì¿×ÃÇ ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÇ ÀÙÁÌÂÙ ÂÌÈÎÑÍËÙÓÐÌÀ¾ÎËÙÓÈÌÎÍÌξÐÆÀËÙÓÏÃÉÚÏÈÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇÆÆÓÌ¿ØÃÂÆËÃËÆÇ žÊÙȾÜ×ÆÓ ÀÏÜÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÑÜÔÃÍÚÌÐÍÌÉÑÕÃËÆÝÏÙÎÚÝÂÌÍÌÏоÀÌÈ ÁÌÐÌÀÌÁÌÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÆÝÀÏÀÝÅÆÏËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚÜÍÌÉы ÕÃËÆÝÆξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÂÌÓÌÂÌÀÆÍÎÆ¿ÙÉÆ ¾ÄËÌÉÆÖÚ ÕÐÌ¿Ù ÌËÆ ¿ÙÉÆ ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆ ϾÊÌÏÐÌÝÐÃÉÚËÙÊÆ Ï̿ϋ ÐÀÃËËÆȾÊÆÏÎÃÂÏÐÀÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÌÉËÙÊÆξÏÍÌÎÝÂÆÐË ÉÝÊÆÍÎÌÆÅÀÃÂÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÍÌÉÑÕ¾ÃÊÙÓÂÌÓÌÂÌÀ  ÌÏËÌÀÑÍÎÆËÔÆÍÌÀÈÌÌÍÃξÔÆÆžÉÌÄÃËÙÆÂÃÆÈÌÉÉÃȋ ÐÆÀËÌÁÌÀÃÂÃËÆÝÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÏÌÀÊÃÏÐËÌÁÌ ÐÎѾ ÆÂÃÆÈÌÉÉÃÈÐÆÀËÌÇÏÌ¿ÏÐÀÃËËÌÏÐÆ˾ÏÎÃÂÏÐÀ¾ÍÎ̋ ÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ξÀËÌÍξÀËÌÁÌÑÕ¾ÏÐÆÝÃÃÕÉÃËÌÀÀÎÑÈÌÀÌÂÏÐÀà ̿×ÃÏÐÀÃËËÌÇÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÄÆÅËÚÜÈÌÌÍÃξÐÆÀ¾ ¯ÃÉÚÏÈÌÃÓÌÅÝÇÏÐÀÌÌÐÉÆÕ¾ÃÐÏÝ¿ÌÉÚÖÆÊξÅËÌ̿ξÅÆÃÊ ÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÙÓÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÃÇ ÂÃÇÏÐÀÆÃÊËÃÍÎÃÂÏȾÅÑÃÊÙÓ ÍÎÆÎÌÂË̋ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓ ÑÏÉÌÀÆÇ ­ÎÌÔÃÏÏ ÍÎÌÆÅÀÌÂϋ ÐÀ¾ ÃÁÌ ÎÃÅÑÉÚоÐÙ žÀÆÏÝÐ ÌÐ ÉÆÕËÌÏÐÆ ξ¿ÌÐËÆȾ ÕÐÌ ÀÙÂÀÆÁ¾ÃÐ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚ ÑÏÈÌÎÃËÆÝ ÈÌÌÍÃÎÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇÀξÅÉÆÕËÙÓÌÐξÏÉÝÓÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ»ÐÌ ÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÌ¿×ÃÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÇÏÆÐѾÔÆÃÇÆÍÎÌÀÌÂƋ ÊÌÇÁÌÏѾÎÏÐÀÌʾÁξÎËÌÇÍÌÉÆÐÆÈÌÇ®ÃÖ¾Ü×ÆÃÍÎÃÂÍ̋ ÏÙÉÈÆξÅÀÆÐÆÝÈÌÌÍÃξÔÆÆÒÌÎÊÆÎÑÜÐÏÝÀËÃÁÌÏѾÎÏÐÀ¾ Æ ÍÃÎàÏÃÉÚÏÈÆÊ ÓÌÅÝÇÏÐÀÌÊ ÏÐÌÆÐ ž¾վ ¾Â¾ÍоÔÆÆ È ËÌÀÙÊ ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÊ ÑÏÉÌÀÆÝÊ ­ÌÛÐÌÊÑ ÀÙ¿ÌÎ ÐÌÇ ÆÉÆÆËÌÇÒÌÎÊÙÈÌÌÍÃξÔÆÆËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÐÚÏ ÑÕÃÐÌÊÈÌÊÍÉÃÈϾÒ¾ÈÐÌÎÌÀÊÃÏÐÌÍÌÉÌÄÃËÆÝ ξÅÊÃÎÌÀ ÅÃÊÉÃÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÏÌÏоÀ¾ÆȾÕÃÏÐÀ¾ÅÃÊÃÉÚ Ì¿ÃÏÍÃÕÃˋ ËÌÏÐÆξ¿ÌÕÃÇÏÆÉÌÇÆÂÎÑÁÆÊÆÎÃÏÑÎϾÊÆ ÏÍÃÔƾÉÆžÔÆÆ Ⱦ˾ÉÌÀ ÎþÉÆžÔÆÆ ÏÌÏÐÌÝËÆÝ ÂÌÎÌÁ ˾ÉÆÕÆÝ Ì¿ØÃÈÐÌÀ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÏÌÔƾÉÚËÌÇÏÒÃÎÙÆР¨ÌÌÍÃξÐÆÀËÙà ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ À ž­¨ ÍÌÅÀÌÉÝÜÐ Ûҋ ÒÃÈÐÆÀËÃà ÌÎÁ¾ËÆÅÌÀÙÀ¾ÐÚ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÇ ÍÎÌÔÃÏÏ ÏÌÈξÐÆÐÚ ÆÅÂÃÎÄÈÆ Á¾Î¾ËÐÆÎÌÀ¾ÐÚ Ï¿ÙÐ ÍÎÃÂÌÏоÀÆÐÚ ʾÐÃÎƾÉÚËÑÜž×ÆÐÑÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÝʯÃÉÚÏÈÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃË˾ÝÈÌÌÍÃξÔÆÝÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐ˾ɾÄÆÀ¾ËÆÜÏÆÏÐÃÊ žÈÑÍÌÈ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆ ÐÌÎÁÌÀÉÆ ʾÐÃÎƾÉÚË̋ÐÃÓËÆÕÃÏÈ̋ ÁÌÆÒÆ˾ËÏÌÀÌÁÌÌ¿ÏÉÑÄÆÀ¾ËÆÝÏÃÉÚÏÈÆÓÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂƋ ÐÃÉÃÇ°ÃÊϾÊÙÊÍÎÌÀÌÂÆÐÏÝÌÍÃξÐÆÀËÌÃÎÃÁÑÉÆÎÌÀ¾ËÆà ÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝÀÏÃÁÌÍÎÌÔÃÏϾÀ¾ÁξÎËÌÇÏÒÃÎÃ<> ¥¾ÍÌÏÉÃÂËÆÃÁÌÂÙÀ­ÃÎÊÏÈÌÊÈξÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÏÃÉڋ ÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ÑÀË ÉÆÕÆÉÌÏÚ¿ÌÉÃÃÕÃÊÀξž ÆÈÈÌËÔÑÁ˾ÆÓÂÌÉÜ ÍÎÆÓÌÂÆÉÌÏÚÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÍÎÌÂÑÈÔÆÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓÌÎÁ¾ËÆžÔÆÇ ÀÈÌÐÌÎÙÓ¿ÙÉÌÏÌÏÎÃÂÌÐÌÕÃËÌ ÍÌÏÃÀËÙÓ ÍÉÌ×¾ÂÃÇ  ÍÌÁÌÉÌÀÚÝ ÈÎÑÍËÌÁÌ ÎÌÁ¾ÐÌÁÌ ÏÈÌо ÏÀÆËÃÇ ÌÀÃÔÆÈÌůÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÊÆÈÌÌÍË ξÐÆÀ¾ÊÆÀÁ¿ÙÉÌÍÎÌÆÅÀÃÂÃËÌÌÐÂÌÌÏËÌÀËÙÓ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀ¾ vvÄÆÀÌÐËÌÀÌÂÏÐÀ¾   ÌÐÉÆÕÆà ÌÐ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙà ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆà ÈÌÌÍÃξÐÆÀÙ ÔÃÉÚÜ ÈÌÐÌÎÙÓ ÝÀÉÝÃÐÏÝ Ì¿ÏÉÑÄÆÀ¾ËÆÃ Æ ÈÎÃÂÆÐËÌà ̿ÃÏÍÃÕÃËÆà ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÐÌÀ¾Î̋ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ˾ÀÙÁÌÂËÙÓÂÉÝËÆÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ˾ÕÆ˾ÜÐ ÐÌÉÚÈÌÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÐÚÏÝ<> ­ÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆÃÈÌÌÍÃξÐÆÀÙÀÏÃÁÌÂËÝÖËÆÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ÀÙÍÌÉËÝÜÐÀ¾ÄËÑÜÏÌÔƾÉÚË̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÑÜÒÑËÈÔÆÜ ¬ËÆÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÜОÈÑÍÈÆÆÅÉÆÖÈÌÀÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆÀ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó˾ÏÃÉÃËÆÝ ÈÎÃÏÐÚÝËÏÈÆÓ ÒÃÎÊÃÎÏÈÆÓ ÓÌÅÝÇÏÐÀ ÑÂÎÑÁÆÓÊÃÉÈÆÓÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ ÌȾÅÙÀ¾ÜÐÑÏÉÑÁÆ ÏÃÉÚÏÈÆÊÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÝÊÆ˾ÏÃÉÃËÆÜ Ï˾¿Ä¾ÜÐ ÆÓÍÎÃÂÊÃоÊÆÍÃÎÀÌÇËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÆ ÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾ÜÐ žÈÑÍÉÃËËÑÜÍÎÌÂÑÈÔÆÜÆÀÌÅÀξ׾ÜÐÂÃËÃÄËÙÃÏÎÃÂϋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÐÀ¾žžÈÑ;ÃÊÑÜÍÎÌÂÑÈÔÆÜÏÃÉÚÏÈÆÊÄÆÐÃÉÝÊ°¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆà ÈÌÌÍÃξÐÆÀÙ ÏÌžÜÐ ËÌÀÙà ξ¿ÌÕÆÃÊÃÏо ÏËÆľÝÑÎÌÀÃËÚ¿ÃÅξ¿ÌÐÆÔÙ Ì¿ÃÏÍÃÕƋ À¾ÜÐÂÌÓÌÂÏÃÉÚÏÈÆÊÐÎÑÄÃËÆȾÊ ­ÎÆÀ¾ÐÆžÔÆÝÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ ÌÎÁ¾ËÆžÔÆÇÀÏÒÃÎÃÏÃÎÀÆϋ ËÌÁÌÌ¿ÏÉÑÄÆÀ¾ËÆÝÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÏÌÍÎÌÀÌľÃÐÏÝ ÏÌžËÆÃÊ À ÌÏËÌÀËÌÊ ¾ÈÔÆÌËÃÎËÙÓ Ì¿×ÃÏÐÀ žÈÎÙÐÌÁÌ ÐÆ; ÍÌ žÁÌÐÌÀÈÃ Æ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈà ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ʾÐÃÎƾÉÚË̋ÐÃÓËÆÕÃϋ ÈÌÊÑ ¾ÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÊÑ Æ ÂÎÑÁÆÊ ÀƾÊ Ì¿ÏÉÑÄÆÀ¾ËÆÝ ÈÎÃÏÐÚÝËÏÈÆÓ ÓÌÅÝÇÏÐÀ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ÈÌÉÉÃÈÐÆÀËÙÓÓÌÅÝÇÏÐÀÆÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÓÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ<> »ÒÒÃÈÐÆÀËÌà ξÅÀÆÐÆà ÎÙËÌÕËÙÓ ÌÐËÌÖÃËÆÇ À ¾ÁÎ̋ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÊÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃÌ¿ÑÏÉÌÀÉÃËÌÓÌÎÌÖÌÌÐɾ‹ ÄÃËËÌÇÏÆÏÐÃÊÌÇÏ¿ÙоÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆÆÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ Ãà ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ ÏÎÃÂÏÐÀ¾ÊÆ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÂÎÑÁÆÊÆ ÀƾÊÆÌ¿ÏÉÑÄÆÀ¾ËÆÝ ÛÐÌÇÏÆÏÐÃÊÃÀ¾Ä˾ÝÎÌÉÚÍÎÆ˾‹ ÂÉÃÄÆÐ žÈÑÍÌÕË̋ϿÙÐÌÀÌÇ ÈÌÌÍÃξÔÆÆ Ï ÌÎÁ¾ËÆžÔÆÃÇ ÈÌÌÍÃξÐÆÀËÙÓ ÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ ÍÌ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈà ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀ¾ÆÄÆÀÌÐËÌÀÌÂÏÐÀ¾¬ÏÌ¿ÃËË̾ÈÐѾÉÚËÌÇ ÏоËÌÀÆÐÏÝ ÌÎÁ¾ËÆžÔÆÝ Ï¿ÙÐÌÀÙÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ÏÃÇÕ¾Ï ÈÌÁ¾ÏÉÌÄÆÀÖ¾ÝÏÝξËÃÃÁÌÏѾÎÏÐÀÃË˾ÝÏÆÏÐÃʾžÈÑÍÌÈ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ˾ÓÌÂÆÐÏÝ À ÈÎÆÅÆÏËÌÊ ÏÌÏÐÌÝËÆÆ ²ÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÃÌÎÁ¾ËÆžÔÆÇÆÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇÍÌžÈÑÍȾÊ Æ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈà ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆ À ÀÆÂà ¾ÈÔÆÌËÃÎËÙÓ Ì¿×ÃÏÐÀ žÈÎÙÐÌÁÌ Æ ÌÐÈÎÙÐÌÁÌ ÐÆÍÌÀ ȾÈ ÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÍξÈÐÆȾ ÍÎÆÀÌÂÆÐÈÑÏÆÉÃËÆÜÊÌËÌÍÌÉÆÅʾ ÕÐÌËÃÏ̋ žÃÐÑÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌÆËÐÃÎÃϾ À ÑÀÃÉÆÕÃËÆÆ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆ   ÛÐÆÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓÏÌžËÆÃÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÝÊÆÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ÍÌÏ¿ÙÐÑÆÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÃÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆÝÀÉÝÃÐÏݾÈÐы ¾ÉÚËÙÊ°¾ÈÆÃÈÌÌÍÃξÐÆÀÙ Ì¿ØÃÂÆËÝÝÏÚ˾ÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÌÊ ÑÎÌÀËà ÒÌÎÊÆÎÑÜÐÈÌÌÍÃξÐÆÀËÑÜÏÆÏÐÃÊÑÍÌžÈÑÍȾÊ Æ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈà ÐÌÁÌ ÆÉÆ ÆËÌÁÌ Àƾ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÊÌÉÌȾ ÊÝϾ ÌÀÌ×ÃÇÆР¥¾ÈÑÍÌÕË̋ÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾Ü×¾ÝÈÌ̋ ÍÃξÐÆÀ˾ÝÏÍÃÔƾÉÆÅÆÎÌÀ¾Ë˾ÝÏÆÏÐÃʾ˾ÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÌÊ ÑÎÌÀËÃÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃÐËÃÐÌÉÚÈÌÌÍÃξÔÆÆÍÌžÁÌÐÌÀȾÊÆ ÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÃÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ËÌÆÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÐÌÀ¾‹ ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÇ ÐÃÓËÆÈÌÇ Æ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÃÇ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÃÁÌÀƾÍÎÌÂÑÈÔÆÆ<> ¬Â˾ÈÌÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾ÝÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏȾÝÈÌÌÍÃξ‹ ÔÆÝÍÌȾËÃÍÌÉÑÕ¾ÃÐÂÌÉÄËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ ¾ÂÌÉÝÏÃÉÚÏÈÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀÀÌ¿ØÃʾÓÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆÆÏ¿Ùо ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÌȾÅÙÀ¾ÃÊÙÓÑÏÉÑÁÌÏоÃÐÏÝËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÇ  ­ÃÎÊÏÈÌÊÈξÃÀ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÂÃÇÏÐÀÑÜÐÍÃÎÃξ¿¾‹ ÐÙÀ¾Ü×ÆÓ Ï¿ÙÐÌÀÙÓ Ì¿ÏÉÑÄÆÀ¾Ü×ÆÓÆÈÎÃÂÆÐËÙÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀ¾ ÏÌžËËÙÓÏÑÕ¾ÏÐÆÃÊÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ­ÎÆÛÐÌÊÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÏÃÉÚÏÈÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ÛÐÆÓ ÀÆÂÌÀ ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆÀÁÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÁÀÌÅÎÌÏÉÌ˾ ÕÆÏÉÌÕÉÃËÌÀÀËÆÓÑÀÃÉÆÕÆÉÌÏÚ˾ ÏÑÊʾ;ÃÀ ˾ÈÌÍÉÃËÆÇv˾ ¯ÎÃÂÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆÓÈÌÌÍÃξ‹ ÐÆÀÌÀ˾ƿÌÉÚÖÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆÃÍÌÉÑÕ¾ÜÐÍÃÎÃξ¿¾Ðً À¾Ü×ÆÃÈÌÌÍÃξÐÆÀÙ ÈÌÐÌÎÙÃÀÁÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ÉÆ ÀξÇÌ˾Ó­ÃÎÊÏÈÌÁÌÈξÝ«¾ËÆÓÍÎÆÓÌÂÆÉÌÏÚ¿ÌÉÃà ̿×ÃÁÌÌ¿ØÃʾÀÙÍÑÏȾÍÎÌÂÑÈÔÆÆÆÑÏÉÑÁÌ¿ÏÉÃÂ̋ À¾ËËÙÓÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ¯¿ÙÐÌÀÙÃÈÌÌÍÃξÐÆÀÙ ÏÌžËËÙÃÏÑÕ¾ÏÐÆÃÊÏÃÉÚÏÈ̋ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ Ëà ÍÌÉÑÕÆÉÆ ÍÌȾ ÖÆÎÌÈÌÁÌ ξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆÝ   Á ÌËÆ ÂÃÇÏÐÀÌÀ¾ÉÆ À ξÇÌ˾Ó­ÃÎÊÏÈÌÁÌÈÎ¾Ý ˾ÆÓÂÌÉÜÍÎÆÓÌÂÆÉÌÏÚ Ì¿×ÃÁÌÌ¿ØÃʾÀÙÍÑÏȾÍÎÌÂÑÈÔÆÆÆÑÏÉÑÁÌ¿ÏÉÃÂÌÀ¾ËËÙÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ«¾Æ¿ÌÉÚÖÃÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÛÐÆÓÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ˾ÏÕÆÐÙÀ¾ÉÌÏÚ À ¬ÎÂÆËÏÈÌÊ Ÿ¾ÎÂÙÊÏÈÌÊ ¨ÑËÁÑÎÏÈÌÊ ­ÃÎÊÏÈÌÊ ¢Ì¿ÎÝËÏÈÌÊ ¦ÉÚÆËÏÈÌÊ ŸÌÉÚÖÃÏÌÏËÌÀÏÈÌÊ ξÇÌË¾Ó žËÆʾÜ×ÆÓÏÝÀÌÏËÌÀËÌÊÏ¿ÙÐÌÊÅÃÎ˾ ÏÈÌо ÌÀÌ×ÃÇÆȾÎÐÌÒÃÉÝ ¬¿ÏÉÑÄÆÀ¾Ü×Æà ÈÌÌÍÃξÐÆÀÙ À Á ÆÊÃÉÆÏÚ À ξÇÌ˾Ó ­ÃÎÊÏÈÌÁÌ ÈÎ¾Ý ˾ ÆÓ ÂÌÉÜ ÍÎÆÓÌÂÆÉÌÏÚ 
99*

£°® ™w

ÌÐ Ì¿×ÃÁÌ Ì¿ØÃʾ ÀÙÍÑÏȾ ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ Æ ÑÏÉÑÁ Ì¿ÏÉÃÂ̋ À¾ËËÙÓ ÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ «¾Æ¿ÌÉÚÖÆÊ ÏÍÎÌÏÌÊ ÏÌ ÏÐÌÎÌËÙ ÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆÏÚ ÐξËÏÍÌÎÐËÙà ÎÃÊÌËÐËÙÃ Æ ÏÐÎÌÆÐÃÉÚË̋ ÊÌËоÄËÙÃÑÏÉÑÁÆ ȾÕÃÏÐÀà ÂÎÑÁÌÁÌ ÍÎÆÊÃξ ÊÃÄÒÃÎÊÃÎÏÈÌÇ ÈÌÌÍË ξÔÆÆ À ÏÒÃÎà ϿÙо ÏÃÉÚÓÌÅÍÎÌÂÑÈÔÆÆ Æ Ì¿ÏÉÑÄÆÀ¾ËÆÝ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ ÊÌÄËÌ ÍÎÆÀÃÏÐÆ ÈÌÌÍÃξÐÆÀ ‰°ÎÑÄÃËÆș ¨Î¾ÏËÌȾÊÏÈÌÁÌ ΋˾ ±ÕÎÃÂÆÐÃÉÝÊÆÈÌÌÍÃξÐÆÀ¾ÏоÉÆÕÃÉÌÀÃȾ ÆÅÈÌÐ̋ ÎÙÓÝÀÉÝÜÐÏÝÁɾÀ¾Êƨ ² ³<> ¬Â˾ÈÌÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾ÝÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏȾÝÈÌÌÍÃξ‹ ÔÆÝÍÌȾËÃÍÌÉÑÕ¾ÃÐÂÌÉÄËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ ¾ÂÌÉÝÏÃÉÚÏÈÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀÀÌ¿ØÃʾÓÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆÆÏ¿Ùо ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ ÌȾÅÙÀ¾ÃÊÙÓÑÏÉÑÁÌÏоÃÐÏÝËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÇ «ÆÅÈÆà ÍÌȾžÐÃÉÆ ÑÎÌÀËÝ ÈÌÌÍÃÎÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÏÃÉÚÏÈÌÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇ ÀÌ ÊËÌÁÌÊ Ì¿ÑÏÉÌÀ‹ ÉÃËÙ Ì¿×ÆÊÆ ÈÎÆÅÆÏËÙÊÆ ÍÎÌÔÃÏϾÊÆ ӾξÈÐÃÎËÙÊÆ ÂÉÝÛÈÌËÌÊÆÈÆÏÐξËÙÀÔÃÉÌÊ ËÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÇÈÎÃÂÆÐË̋ ÒÆ˾ËÏÌÀÌÇ ÍÌÉÆÐÆÈÌÇ ËÃÂÌÏоÐÌÕËÌÇ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇ ÍÌÂÂÃÎÄÈÌÇ ËÃÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÊÍξÀÌÀÌÇÆËÌÎʾÐÆÀËÌÇ ¿¾ÅÙ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ ÈÌÌÍÃξÔÆÆ ËÃÂÌÌÔÃËÈÌÇ ÏÃÉÚÏÈÆÊÆ ÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÝÊÆ ÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀ ÈÌÌÍË ÎÆÎÌÀ¾ËÆÝÆξÅÀÆÐÆÝÆËÐÃÁξÔÆÌËËÙÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀ ¦ÏÐÌÎÆÕÃÏÈÆÐξÂÆÔÆÝÊ˾ÖÃÇÏÐξËÙÌÐÀÃÕ¾ÃÐÍÎÌÆŋ ÀÌÂÏÐÀÃË˾Ý ÁÌÎÆÅÌËоÉÚË¾Ý ÒÌÎʾ ÈÌÌÍÃξÔÆÆ ¬Ë¾ ˾ÓÌÂÆÐÏÀÌÃÌÐξÄÃËÆÃÀÏÌžËÆÆξÅÉÆÕËÙÓ¾ÏÏÌÔƾÔÆÇ ÆÂÎÑÁÆÓÌ¿ØÃÂÆËÃËÆÇÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ <> ­ÃÎÊÏÈÌÊÈξÃÀÕÆÏÉÃÍÃÎÀÙÓ¿ÙÉÆžÎÃÁÆÏÐÎÆÎ̋ À¾ËÙ¾ÏÏÌÔƾÔÆƉ¥ÜȾÇÏÈÆǙÀ¨¾Î¾Á¾ÇÏÈÌÊ΋Ëà ‰¨¾ÉƋ ËÌÀÏȾݙÀµÃÎËÑÖÆËÏÈÌÊ΋ËìÍÙÐÆÓξ¿ÌÐÙÖÆÎÌÈÌ ÆÅÀÃÏÐÃË ÂÉÝ ȾÄÂÌÇ ÆÅ ËÆÓ ӾξÈÐÃÎËÙ ÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙà ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆ ­Î¾ÈÐÆÕÃÏÈÆÇ ÆËÐÃÎÃÏ ÍÎÃÂÏоÀÉÝÃÐ ÌÍÙÐ ÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆ ¾ÏÏÌÔƾÔÆƨ ² ³‰¥ÜȾÇÏÈÆǙ¨¾Î¾Á¾ÇÏÈÌÁÌ΋˾®ÃÁÆϋ ÐξÔÆÆ ¾ÏÏÌÔƾÔÆÆ ÍÎÃÂÖÃÏÐÀÌÀ¾É¾ ¿ÌÉÚÖ¾Ý ÍÌÂÁÌÐÌÀƋ ÐÃÉÚ˾Ýξ¿Ìо ÈÌÐÌξÝÀÈÉÜվɾÏÌžËÆÃÀËÑÐÎÆÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓÈÌÊÆÏÏÆÇ Ì¿ÌÏËÌÀ¾ËÆÃÀÌÅÊÌÄËÙÓ˾ÍξÀÉÃËÆÇ

ÎÃÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÍÌÂÁÌÐÌÀÈÑÑÕÎÃÂÆÐÃÉÚËÙÓÂÌÈÑÊÃËÐÌÀ ÌÔÃËÈÑ ÏÐÌÆÊÌÏÐÆ ÆÊÑ×ÃÏÐÀ¾ ξÏÕÃÐ ÆÊÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÓ Æ ÅÃÊÃÉÚËÙÓ;ÃÀ<> °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÈÌÌÍÃξÔÆÝ ÂÌÉÄ˾ ÀÙÍÌÉËÆÐÚ ÂÀà ÌÏËÌÀËÙÃÒÑËÈÔÆÆÏÌÔƾÉÚËÑÜvž×ÆÐÑÈÎÃÏÐÚÝËÆ˾Æ ÍÌÊÌ×ÚÃÊÑ ¾оÈÄÃÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÑÜ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÑÜÀ ÐÌÇÕ¾ÏÐÆ ÕÐÌËÃÍÌÏÆɾÊÌÂËÌÊÑÈÎÃÏÐÚÝËÏÈÌÊÑÓÌÅÝÇÏÐÀÑ ÆÉÆÔÃÉÌÊÑÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÊÑÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆܨÌÌÍË ξÐÆÀvоÈÌÇÌÎÁ¾ËÆÅÊ ÀÈÌÐÌÎÌÊËÃÑÐξÕÆÀ¾ÃÐÏÝÏÀÝÅÚ ÕÃÉÌÀÃȾÏÌÏÎÃÂÏÐÀ¾ÊÆÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÎÆÌ¿ÎÃоÜÐÏÝÀÏà ÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀ¾ ÈÎÑÍËÙÓ ÏÐÎÑÈÐÑÎ À ÏÀÌÃÇ ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÌËÎÑÈÌÀÌÂÏÐÀÑÃÐÏÝÐÌÉÚÈÌÏÌ¿ÏÐÀÃËËÙÊÑÏоÀÌÊÆËÆÈÐÌ ÀÈÉÜÕ¾Ý ÁÌÏѾÎÏÐÀÌ Ëà ÊÌÄÃÐ ÀÊÃÖÆÀ¾ÐÚÏÝ À ÃÁÌ ÂË ÝÐÃÉÚËÌÏÐÚ¯ÎÃÂÆÌÏËÌÀËÙÓÍÎÆÕÆË ÈÌÐÌÎÙÃÏÂÃÎÄÆÀ¾ÜÐ ξÅÀÆÐÆà ÈÌÌÍÃξÔÆÆ ÊÌÄËÌ ˾ÅÀ¾ÐÚ ËÃÂÌÏоÐÌÕËÌÏÐÚ ʾÐÃÎƾÉÚËÙÓÆÒÆ˾ËÏÌÀÙÓÏÎÃÂÏÐÀ ËÃÍÌÊÃÎËÌÀÙÏÌÈÆà ÔÃËÙ ˾ ÌÏËÌÀËÙÃ Æ Ì¿ÌÎÌÐËÙà ÏÎÃÂÏÐÀ¾ ʾÉÌÅÃÊÃÉÚà ÈÎÃÏÐÚÝË ËÃÀÙÏÌÈÑÜÈÀ¾ÉÆÒÆȾÔÆÜÒÃÎÊÃÎÌÀ ÌÐÏÑÐÏÐÀÆà ξÅÀÆÐÌÇ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÌÇ ÆËÒξÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ËÃÂÌÏо‹ ÐÌÕËÑÜ ÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÑÜ ÍÌÂÂÃÎÄÈÑ ÂÆÏ;ÎÆÐÃÐ ÔÃË ˾ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÑÜÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÑÜÍÎÌÂÑÈÔÆÜ<> ¬ÍÙоÁξÎËÙÓÍÎÃ̿ξÅÌÀ¾ËÆÇÀÎÃÁÆÌËÃÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌȾÈÏÉÃÂÏÐÀÆÃξÅÀÆÐÆÝÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÚËÙÓÏÆÉÌ¿×ÃÏÐÀ¾ Ì¿×ÃÏÐÀÃËËÌÃξÅÂÃÉÃËÆÃÐÎѾÌ¿ØÃÈÐÆÀËÌÍÎÃÂÍÌɾÁ¾‹ ÃÐÏÍÃÔƾÉÆžÔÆÜÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÆÌ¿ÑÏɾÀÉÆÀ¾ÃÐÈÌÌÍÃξ‹ ÔÆÜÊÃÄÂÑËÆÊÆ ÌÐÈÎÙÀ¾ÝÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÙÃÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆ ÂÉݾÉÚËÃÇÖÃÁÌξÅÀÆÐÆÝÆÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆÝÍÎÌÆÅÀÌÂϋ ÐÀÃËËÙÓÌÐËÌÖÃËÆÇ­ÌÊÃÎÃξÅÀÆÐÆÝÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÚËÙÓ ÏÆÉÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌξÏÖÆÎÝÜÐÏÝÏÒÃÎÙ ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆÈÌÌÍÃξÔÆÆ ÈÌÐÌξÝÍÎÆËÆʾÃÐξÅÉÆÕËÙà ÒÌÎÊÙ ÌÓÀ¾ÐÙÀ¾ÃÐξÅËÙÃÑÎÌÀËÆÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÛÐÌÇ ÏÀÝÅÆ¿ÌÉÚÖÌÃÅ˾ÕÃËÆÃÆÊÃÃÐξÅξ¿ÌÐȾÐÃÌÎÆÆÆ̿؋ ÃÈÐÆÀËÙǾ˾ÉÆÅÍξÈÐÆÈÆ ÀÙÝÀÉÃËÆÃÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÆËË ÂÌÏоÐÈÌÀÈÌÌÍÃξÔÆÆÆÂÎÑÁÆÓÊÌÂÃÉÃÇÓÌÅÝÇÏÐÀÌÀ¾ËÆÝ ξÅξ¿ÌÐȾËÌÀÙÓÍÌÂÓÌÂÌÀÈÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÈÌÌÍÃξÐÆÀËÙÓ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÇÆÍÌÏÐÎÌÃËÆÃÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÓÌÐËÌÖÃËÆÇ ¾ оÈÄÃÍÎÌÁËÌÅξÅÀÆÐÆÝÈÌÌÍÃξÔÆÆ

©ÆÐÃξÐÑξ ‰ž­¨­ÃÎÊÏÈÌÁÌÈξݯоÐÆÏÐÆÕÃÏÈÆÇÏ¿ÌÎËÆș­ÃÎÊÚ vÏ ÌÉÌÂÆË ª­ÎÌ¿ÉÃÊÙÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÌÇÈÌÌÍÃξÔÆÆÀ®ÌÏÏÆƪžÁÎÌÍÎÌÁÎÃÏÏ vÏ ¢Ñ¿ÌÀ¾©«¨ÌÌÍÃξÐÆÀËÙÃÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ȾÈÏÑ¿ØÃÈÐÍÎÃÂÍÎÆËÆʾÐÃÉÚÏÈÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆÀž­¨ÑÕÿÍÌÏÌ¿ÆíÃËž vÏ ¤ÃÀËÌÀ¦« ÌÅÎÌÄÂÃËÆÃÈÌÌÍÃξÔÆƪ»ÈÌËÌÊÆȾ vÏ ªÆ˾ÈÌÀ¦ž¨ÌÌÍÃξÔÆÝƾÁÎÌÍÎÌÊÙÖÉÃË˾ÝÆËÐÃÁξÔÆÝÀž­¨ªžÁÎÌÍÎÌÁÎÃÏÏ vÏ ®ÌÁÌÂÆË ª¯ÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÃÈÌÌÍÃξÐÆÀÙ¬ÎÁ¾ËÆžÔÆÌËË̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÃÆÊÃÐÌÂÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÌÏËÌÀÙÆÓÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÆÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐƪ»ÈÌËÌÊÆȾ vÏ ¯ÑÃÐÌÀžª°ÃÌÎÆÝÆÍξÈÐÆȾÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÈÌÌÍÃξÔÆÆÀ®ÌÏÏÆƪžÁÎÌÍÎÌÁÎÃÏÏ vÏ °¾Î¾ÏÌÀ«¬¿ØÃÂÆËÃËÆÃÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓÈÌÌÍÃξÐÆÀÌÀ ÈÌÌÍÃξÔÆÝÆÉÆÆËÐÃÁξÔÆÝ ž­¨ÛÈÌËÌÊÆȾ ÑÍξÀÉÃËÆÃvv—v¯v

±¢¨

¬Ÿ¦««¬ ž´¦¬««¬ª®ž¥ ¦°¦¦¨ž®°¬²£©£ ¬¢¯° ž 0/5)&%*3&$5*0/40'*//07"5*7&%&7&-01.&/50'105"50 ™©©ÌÈÇѾ» ­œ¬„©ÇÊÊÁÂÊÃÁÂϾÆËÉʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾ÆÆǼÇÃÇÆÊÌÄÕËÁÉÇ»¹ÆÁؔ £ËÈÍÊÎÂÎ  ñÅÐÃÈůÎÑÀÄ ¬ÎÑÊÎÂÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJMBHSPJLT!NBJMSV BHSPJLT!NBJMSV JLT!NBJMSV JLT!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV "3 33VQPTIFW 'FEFSBM3VTTJBO$FOUFSGPS"HSJDVMUVSBM$POTVMUJOH (MJOLPWP 3VQPTIFW 'FEFSBM 3VTTJBO $FOUFS GPS "HSJDVMUVSBM $POTVMUJOH  4FSHJFW1PTBE .PTDPX .PTDPX .PTDPX SFHJPO 3VTTJB 3VTTJB UFM UFM   FNBJM UFM   FNBJM NBJMBHSPJLT!NBJMSV BHSPJLT!NBJMSV ¢ÉÝȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÕÃÏÈÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀξÅËÙÓÐÆÍÌÀÏÑ×ÃÏÐÀÑÜÐξÅÉÆÕËÙÃ˾ÍξÀÉÃËÆÝÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÌÁÌξÅÀÆÐÆݦÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÆÓ ÍÌÅÀÌÉÆÐȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀÑ®ÌÏÏÆÆÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÍÎÌÂÀÆËÑÐÚÏÝÀÍÃÎà¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ȾÎÐÌÒÃÉÚ ÆËËÌÀ¾ÔÆÝ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐ ÊÌËÌÈÑÉÚÐÑξ ÏÌÎÐ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÝ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ 'PSUIFQPUBUP‹HSPXJOHGBSNTPGEJGGFSFOUUZQFTIBWFEJGGFSFOUEJSFDUJPOTPGJOOPWBUJWFEFWFMPQNFOU6TJOHUIFN UIFNBMMPXT BMMPXTQPUBUP QPUBUP3VTTJB 3VTTJBIBT IBT IBT UPNPWF NPWFGPSXBSE GPSXBSE ,FZXPSETQPUBUPFT JOOPWBUJPO DSPQSPUBUJPO NPOPDVMUVSF WBSJFUZ UFDIOPMPHZ QSPEVDUJPO

 ÍÌÏÉÃÂËÃà ÀÎÃÊÝ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ȾÎÐÌÒÃÉÝ À ÏÐξËà ÏËÆÅÆÉÌÏÚ ÐÃÊËÃÊÃËÃîÌÏÏÆÝÌÏоÃÐÏ݉ȾÎÐÌÒÃÉÚËÙÊ ÁÆÁ¾ËÐÌʙ ÀÏÎÃÂËÃÊÀÙξ×ÆÀ¾ÝÊÉËÐȾÎÐÌÒÃÉÝÀÁÌ ¬ÏËÌÀËÌà ÃÁÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÏÌÏÎÃÂÌÐÌÕÃËÌ À ÊÃÉÈÌÐ̋ À¾ÎËÙÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó ¾ÂÌÉÝÈÎÑÍËÙÓÆÏÎÃÂËÆÓÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ ÏÌÏоÀÉÝÃÐv ÌÐÂÃÉÚËÙÓÎÃÁÆÌ˾ÓÛÐÌÐÍÌȾžÐÃÉÚ ÀÙÖà ÀµÑÀ¾ÖÆÆv ÆÊÌÄËÌÍÎÌÁËÌÅÆÎÌÀ¾ÐÚ ÕÐÌÂÌÉÝÈÎÑÍËÙÓÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇȾÎÐÌÒÃÉÝÀÏÐξËÃÀÌÅξϋ ÐÃÐ ¾ÊÃÉÈÆÓÏËÆÅÆÐÏݬÂ˾ÈÌÃ×ÃÊËÌÁÆÃÁÌÂÙÊÃÉÈÆà ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÆ¿ÑÂÑÐÆÁξÐÚÁɾÀËÑÜÎÌÉÚÀȾÎÐÌÒÃÉÚËÌÊ ¿¾É¾ËÏÃÏÐξËÙ ­ÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ȾÎÐÌÒÃÉÝ À £ÀÎÌÍà ÏËÆľÃÐÏÝ ËÌ ˾‹ ÍÎÆÊÃÎ À «ÆÂÃÎɾ˾Ó Í̋ÍÎÃÄËÃÊÑ žϾÄÆÀ¾ÜÐ ÍÌÕÐÆ ÕÃÐÀÃÎÐÚÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÑÁÌÂÆÇ ÐÙÏÁ¾ ȾÎÐ̋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÒÃÉÃÊÆÂÌ¿ÆÀ¾ÜÐÏÝÎÃÈÌÎÂËÌÇÑÎÌľÇËÌÏÐÆvÐÁ¾ ¦Ó ȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÕÃÏÈÆÇ ÏÃÈÐÌÎ ÀÙÏÌÈÌ ÊÃÓ¾ËÆÅÆÎÌÀ¾Ë Æ ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐ ÌÈÌÉÌ ÏÌÎÐÌÀ ŸÌÉÃà ÐÁ¾ ÈÉÑ¿ËÃÇ ÍÌÉÑÕ¾ÜÐ ÀÌ ²Î¾ËÔÆÆ ¡ÃÎʾËÆÆ ŸÃÉÚÁÆÆ ÃÉÆÈÌ¿ÎÆо‹ ËÆƯÎÃÂËÝÝÑÎÌľÇËÌÏÐÚȾÎÐÌÒÃÉÝÀ®ÌÏÏÆÆÏÌÏоÀÉÝÃÐ vÐÁ¾ оÈÄÃȾÈ˾±ÈξÆËÃÆÀ®ÑÊÙËÆÆ ¨ÌËÃÕËÙÊ ÎÃÅÑÉÚоÐÌÊ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÌÇ ÆËËÌÀ¾ÔÆÆ ÂÌÉÄÃËÝÀÉÝÐÚÏÝÈÌÊÊÃÎÕÃÏÈÆÇÑÏÍÃÓ ¾ÃÁÌÕ¾ÏÐÌËÃ˾‹ ¿ÉܾÃÐÏÝ ÐÌÄÃÀÎÃÊÝÀÍÃÎÃÂÌÀÙÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÓξÅËÙÓ ÐÆÍÌÀÏÐξËÙȾÎÐÌÒÃÉÚ¾ÃÐÍÌvÐÁ¾ ¾ÆËÐÃËÏÆÀËÙà ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÍÌÅÀÌÉÝÜÐ ÀÙξ×ÆÀ¾ÐÚ ÍÌ ÐÁ¾ Æ ¿ÌÉÃà ­ÎÆ ȾÍÃÉÚËÌÊ ÌÎÌÖÃËÆÆ ÍÌÉÑÕ¾ÜÐ v ÐÁ¾ Æ ¾Äà À žÏÑÖÉÆÀÌÊ Á ÌÐÂÃÉÚËÙà ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ÍÌÉÑÕÆÉÆ ÐÁ¾¬ÐξÏÉÆÌÏÐÎÌËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÆËËÌÀ¾ÔÆÆ ÍÌÅÀÌÉÝÜ×Æà ÍÌÉÑÕ¾ÐÚÀÙÏÌÈÑÜÑÎÌľÇËÌÏÐÚÍÎÆÊÆËÆʾÉÚËÙÓžÐξ‹ оÓ ±ÏоËÌÀȾ ÐÌÉÚÈÌ ˾ ÀÙÏÌÈÑÜ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ Õ¾ÏÐÌ Ì¿ÌξÕÆÀ¾ÃÐÏÝÏËÆÄÃËÆÃÊÎÃËо¿ÃÉÚËÌÏÐÆÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ¾ξÔÆÌ˾ÉÚËÌÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÍÌÅÀÌÉÝÃÐÍ̋ ÉÑÕ¾ÐÚ¿ÌÉÚÖÑÜÍÎÆ¿ÙÉÚ ¨¾ÈÊÙÑÄÃÌÐÊÃÕ¾ÉÆ ÀʾÉÙÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÓÍÎÌÆÅÀÌÂÆЋ ÏÝ ¿ÌÉÃà Ì¿×ÃÁÌ Ì¿ØÃʾ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ¯ÌÓξËÃËÆà ÛÐÌÁÌ ÑÎÌÀËÝ À¾ÄËÌ ÂÉÝ ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃˋ ËÌÇ ¿ÃÅÌ;ÏËÌÏÐÆ Æ ÍÌÂÂÃÎľËÆÝ žËÝÐÌÏÐÆ ÊÃÏÐËÌÁÌ ˾ÏÃÉÃËÆÝ ­ÌÛÐÌÊÑ ÁÌÏѾÎÏÐÀÌ ÂÌÉÄËÌ ÀÅÝÐÚ ˾ ÏÿÝ ÆËÒÌÎʾÔÆÌËË̋ÈÌËÏÑÉÚоÔÆÌËËÌà ̿ÃÏÍÃÕÃËÆà ÊÃÉÈÆÓ ÐÌÀ¾ÎÌÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÃÇÍÌȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀѨ¾ÎÐÌÒÃÉÚ оÊ Õ¾ÏÐÌ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÃÐÏÝ ÍÌ ÍÎÆÊÆÐÆÀËÙÊ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÊ ÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÀÎÑÕËÑÜ¡ÌÏѾÎÏÐÀÑÀÙÁÌÂËÃÃÍÎÌÒƋ ˾ËÏÆÎÌÀ¾ÐÚÛÐÑÏÒÃÎÑ ÕÃÊÍÙоÐÚÏÝžÈÉÜÕÆÐÚÂÌÁÌÀÌÎÙ ÏȾÄÂÙÊÊÃÉÈÌÐÌÀ¾ÎËÙÊÓÌÅÝÇÏÐÀÌÊ<> ­ÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜȾÎÐÌÒÃÉÝξÅÉÆÕ¾ÜÐÍÝÐÚÌÏËÌÀËÙÓ ÁÎÑÍÍ ÏÌÎÐÌÀ ÏÐÌÉÌÀÙà ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆà ÈÌÎÊÌÀÙà ÏÍË ÔƾÉÚËÙà ÑËÆÀÃÎϾÉÚËÙà   ÊÆÎà ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÊÌÁÌ ȾÎÐÌÒÃÉÝÆÂÃÐÀÍÆ×Ñ v˾ÈÌÎÊÏÈÌÐÑÆv˾ ÍÌϾÂÌÕËÙÇ ʾÐÃÎƾÉ   ÊÃÉÈÌÐÌÀ¾ÎËÙÓ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó ®Ìϋ ÏÆÆ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐÏÝ ÏÐÌÉÌÀÙà ÑËÆÀÃÎϾÉÚËÙÃ Æ ÈÌÎÊÌÀÙà ÏÌÎо ¨¾ÄÂÙÇ ÎÌÏÏÆÝËÆË À ÏÎÃÂËÃÊ ÍÌÐÎÿÉÝÃÐ ÈÁ ȾÎÐÌÒÃÉÝÀÁÌ  ÊÆÎÃÏÑ×ÃÏÐÀÑÃпÌÉÃÃÐÙÏÏÌÎÐÌÀȾÎÐÌÒÃÉÝ ξŋ ÉÆÕ¾Ü×ÆÓÏÝÍÌÏÎÌȾÊÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝ ÑÎÌľÇËÌÏÐÆ ÑÏÐÌÇÕƋ ÀÌÏÐÆÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ ¡ÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÇÎÃÃÏÐÎÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓ ÂÌÏÐÆÄÃËÆÇ®² ÂÌÍÑ×ÃËËÙÓÀÁÈÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜ ÀÈÉÜÕÃËÌÏÌÎоȾÎÐÌÒÃÉÝ ÆÅËÆÓÌÓξËÝÃÊÙÓ;ÐÃˋ оÊÆv®ÌÏÏÆÇÏÈÆÇÏÌÎÐÌÀÌÇȾÎÐÌÒÃÉÚÍÌÐÃËÔƾÉÚËÌ ÀÙÏÌÈÌÑÎÌľÃËƾÄÃÍÎÆËÃÍÌÉËÌÊÀÙÍÌÉËÃËÆÆÎÃÈ̋ ÊÃËÂÑÃÊÌÇÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÀÍÌÉÃÀÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ÏÍÌÏÌ¿Ã˾À¾ÐÚvÐÁ¾¯ÌÎоÆËÌÏÐξËËÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ Õ¾ÏÐÌËÃÌÍξÀÂÙÀ¾ÜÐ˾ÂÃÄÂÎÌÏÏÆÝËÍÌÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈ ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÀÍÃÎÀÑÜÌÕÃÎÃÂÚÒÆÐÌÒÐÌÎÌÅÑ °ÃÓËÌÉÌÁÆÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÊËÌÁÆÓÈÑÉÚÐÑÎÌÏËÌÀÙÀ¾ÜÐÏÝ ˾ÏÌÎÐÌÀÌǾÁÎÌÐÃÓËÆÈà ÍÃÎÃξ¿ÌÐȾÏÙÎÚÝÌÏÑ×ÃÏÐÀÉ݋ ÃÐÏÝÍÌÏÌÎÐ̋¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊ;ξÊÃÐÎ¾Ê ¾ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÆ ÍÎÃÂÍÌÕÆоÜÐÌÂËÆÏÌÎоÂÎÑÁÆÊ»ÐÌÏÀÝžËÌÏÐÃÊ ÕÐÌ ÏÌÎÐÏоÉÔÃËÐÎÌÊξÏÐÃËÆÃÀÌÂÕÃÏÈÌÁÌÍÎÌÔÃÏϾÆÍÎÃÀξ‹ ÐÆÉÏÝÀÌ¿ØÃÈÐ Ì¿ØÃÂÆËÝÜ×ÆÇÀÌÈÎÑÁÏÿÝÂÎÑÁÆÃÛÉÃÊÃˋ ÐÙξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀ¾ ÏоÉÏÆÏÐÃÊÌ̿ξÅÑÜ×ÆÊÒ¾ÈÐÌÎÌÊÆ ÏÊÃÏÐÆÉÏÝÀÔÃËÐÎÏÆÏÐÃÊÙ ÀÌÈÎÑÁÈÌÐÌÎÌÁÌξËÄÆÎÑÜÐÏÝ ÌÐÂÃÉÚËÙÃÛÉÃÊÃËÐÙξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀ¾<> «¾ÑȾÏÌÀÃÐÑÃÐÂÉÝÊÃÉÈÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÏÕÃÎË ÂÌÀ¾ËÆÃÊ ÈÑÉÚÐÑÎ «¾ ÍÌÂÀÌÎÚà ÀÙÍÌÉËÆÐÚ ÛÐÌ ÐÎÑÂËÌ ¨ÌËÃÕËÌ ÉÜÂÆ ξſÆξÜ×ÆÃÏÝÀÛÐÌÊ ÏоξÜÐÏÝÍÎÆÂÃ΋ ÄÆÀ¾ÐÚÏÝÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÇ ÀÀÌÂÝÐÂÀÑÍÌÉÚËÙÇÍÉÌÂÌÏÊÃË ËÌ Õ¾×ÃȾÎÐÌÒÃÉÚÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÜÐÀ¿ÃÏÏÊÃËËÌÇÈÑÉÚÐÑÎà žË¾ÉÆÅ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ȾÎÐÌÒÃÉÝÍÌÅÀÌÉÝÃÐÀÙÂÃÉÆÐÚ ÏÆÏÐÃÊÙÃÁÌÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐËÑÜ ÍÎÆÊÆÐÆÀËÑÜ ÍÉÌÂÌÏÊÃËËÑÜÆÊÌËÌÈÑÉÚÐÑÎËÑܯÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐ˾ÝÏÆÏÐË ʾ ȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀ¾ ÍÎÆÊÃËÝÃÐÏÝ À ÈÎÑÍËÙÓ Æ ÏÎÃÂËÆÓ ÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÝÓÀÍÌÉÃÀÌÊȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀà ÊÌËÌÈÑÉÚÐÑ΋ ˾ÝÆÍÎÆÊÆÐÆÀ˾ÝÍÉÌÂÌÏÊÃË˾ÝvÀÊÃÉÈÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ÓÆ ÌÀÌ×ËÌÊȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀêÌÄËÌÎÃÈÌÊÃËÂÌÀ¾ÐÚÏÊË ËÑÈÑÉÚÐÑÎÂÉÝȾÎÐÌÒÃÉÃÀ̾‹Õ¾ÏÐËÆȾ ËÌÃÏÉÆÂÃÏÝÐÆÉË ÐÆÝÊÆÛÐÌËÃÍÎÆÄÆÀ¾ÃÐÏÝ ËÑÄËÌÆÏȾÐÚÍÑÐÆÎÃÖÃËÆÝÛÐÌÇ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÍÎÌ¿ÉÃÊÙ ˾ÓÌÂÆÐÚÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÃÏÍÌÏÌ¿ÙÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ȾÎÐÌÒÃÉÝÀÑÏÉÌÀÆÝÓÊÌËÌÈÑÉÚÐÑÎÙ ¯ÌÎо ÏÌÕÃоÜ×Æà ÀÙÏÌÈÆÇ ÑÎÌÀÃËÚ ÍÌÉÃÀÌÇ ÑÏÐÌNj ÕÆÀÌÏÐÆÈÒÆÐÌÒÐÌÎÌÅÑ ÍÌÅÀÌÉÝÜÐÀÃÏÐÆÍÉÌÂÌÏÊÃËËÑÜ ÈÑÉÚÐÑÎÑȾÎÐÌÒÃÉÝÀÊÃÉÈÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó°¾È ξËËÃÏÍÃÉÙÇ ÏÌÎÐ ±Â¾Õ¾ Æ ÏÎÃÂËÃξËËÆÇ «ÃÀÏÈÆÇ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÜÐÏÝ ÍÎÆ ÌÁξËÆÕÃËËÌÊÍÎÆÊÃËÃËÆÆÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ̿ξ¿ÌÐÌÈÍÌÏÃÀÌÀ ¯ÌÎÐÌÀ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÂÉÝ ÊÌËÌÈÑÉÚÐÑÎÙ Ñ ˾Ï ËÃÐ ÊÃÉÈÆÊ ÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÝÊÍÎÃÂɾÁ¾ÜÐÏÝÐÃÄÃÏÌÎо ÕÐÌÆÈÎÑÍËÙÊ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ê¬Â˾ÈÌÉÑÕÖÃÆÊÃÐÚÏÌÎо ÍÎÆÁÌÂËÙÃÂÉÝÊ̋ ËÌÈÑÉÚÐÑÎÙ ÈÌÐÌÎÙÃ̿ɾ¾ÜÐÊÃËÚÖÃÇÑÎÌľÇËÌÏÐÚÜ ÕÃÊ ÀÙξ×ÆÀ¾ÐÚ ˾ ȾÎÐÌÒÃÉÚËÌÊ ÍÌÉà ÏÌÎо ÏÃÀÌ̿̋ ÎÌÐËÌÁÌ˾Å˾ÕÃËÆݱ˾Î̾ÏÌÓξËÆɾÏÚ;ÊÝÐÚÌоÈÆÓ ÏÌÎоÓȾȯÆËÃÁɾÅȾ µÑÁÑËȾÆÂλÐÆÏÌÎоÍÎÆÁÌÂËÙ ÂÉÝÊÌËÌÈÑÉÚÐÑÎÙ ÆÆÓËÑÄËÌÀÌÅÎÌÂÆÐÚ ÍÑÏÐÚ¾ÄÃÍÌ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÌËÆ ÑÏÐÑ;ÜÐ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐËÙÊ ÏÌÎоÊ ¯ÎÃÂÏÐÀ¾ÂÉÝÛÐÌÁÌÊÌÄËÌ˾ÇÐÆÀÍÎÌÁξÊʾÓÍÌÏÃÉÃÈÔÆÆ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÏÌÈξÐÆÀξ¿ÌÐÙÍÌÏÌžËÆÜËÌÀÙÓÏÌÎÐÌÀ ©ÑÕÖÃÀÌÏÏоËÌÀÆÐÚÏоÎÙÃÏÌÎо ÕÃÊÏÌžÀ¾ÐÚËÌÀÙà ËÃ˾ÓÌÂÝ×ÆÃÊÃÏоÀÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃÆÌÕÃËÚ¿ÙÏÐÎÌÀÙ;‹ ¾Ü×ÆÃÆÅ®ÃÃÏÐξÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓÂÌÏÐÆÄÃËÆÇ ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ ¦®ËÃÏÈÌÉÚÈÌÐÙÏÝÕÒÌÎÊȾÎÐÌÒÃÉÝ ÆÅ ËÆÓÂÃÏÝÐÈÆÏоÎ̾ÀËÆÓÏÌÎÐÌÀ̿ɾ¾ÜÐÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜ È;ÐÌÁÃ˾Ê˾ÍÎÌÐÝÄÃËÆÆÀÏÃÓÉÃÐÆÏÍÙоËÆÇ»ÐÆÏÌÎо Ï ÓÌÎÌÖÆÊÆ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÆ ȾÕÃÏÐÀ¾ÊÆ ËÌ ÊÃËÚÖÃÇ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÜ ÕÃÊÏÌÀÎÃÊÃËËÙà ÆÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÍÎË ÀÌÏÓÌÂÝÐ ÏÎÃÂËÜÜ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÍÌ ÏÐξËà ¦Ó ÍÎÆÊÃËÝÜÐ À ÏÃÉÃÈÔÆÆ ©ÑÕÖà ÂÌÍÑÏÐÆÐÚ ÛÐÆ ÏÌÎо À ÊÃÉÈÌÐÌÀ¾ÎËÌà ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÕÃÊ žËÆʾÐÚÏÝ ÀÌÅÂÃÉً À¾ËÆÃÊÏÌÎÐÌÀÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌÐÆ;ÀÛÈÏÐÃËÏÆÀËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ žÐξÕÆÀ¾Ý˾ÛÐÌ¿ÌÉÚÖÆÃÎÃÏÑÎÏÙÂÉÝÍÌÉÑÕÃËÆÝËÆÅÈÌÇ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ˾ϾÄÂÃËÆÇ ¢ÉÝ ÊÌËÌÈÑÉÚÐÑÎÙ ȾÎÐ̋ ÒÃÉÝ ÂÌÉÄÃË ¿ÙÐÚ ÏÀÌÇ ÍÑÐÚ ξÅÀÆÐÆÝ ¾ Ëà ¿ÃÅÂÑÊËÌà ÍÌÀÐÌÎÃËÆÃÐÌÁÌ ÕÐÌÑÕ¾ÏÐËÆȾ˾ÑÕ¾ÏÐÈÃÂÌÉÄÃË¿ÙÐÚ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐ ŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÃξÅËÌ̿ξÅÆÃȾÎÐÌÒÃÉÝÀÊÆÎÃ˾ÓÌÂÆЋ ÏÝÍÌÂÑÁÎÌÅÌÇvÂÎÃÀËÆÃÏÌÎо ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÀÖÆÃÏÝÐÙÏÝÕË ÉÃÐÆÝ ÑÐÃÎÝËÙ­ÎÆÍÌÂÂÃÎÄÈêÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÌÁÌÔÃËÐξ ÍÌÆÅÑÕÃËÆÜȾÎÐÌÒÃÉÝÀ­ÃÎѾËÏÈÆӞ˾Ó˾ÍÉÌ×¾ÂÆ ÐÙÏÁ¾Ï̞ˉȾÎÐÌÒÃÉÚËÙÇ;Îș ÀÈÌÐÌÎÌÊÏ̿ξËÌ ÐξÂÆÔÆÌËËÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÀÙξ×ÆÀ¾ÃÊÙÓ À ÀÙÏÌÈÌÁÌÎÚÝÓ ¢ÌÉÁÌÏÎÌÕ˾Ý ž¾վ v ÀÌÏÏоËÌÀÆÐÚ ÐÙÏÆÅÀÃÏÐËÙÓÂÎÃÀËÆÓÏÌÎÐÌÀ ÀÐÕξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÙÓ ÀÂÌÉÆËËÙÓξÇÌ˾Ó­ÃÎÑ»ÐÌÍÌÅÀÌÉÆÐ˾ÑÕËÌÊÑ;ÎÈÑ ÂÃÇÏÐÀÌÀ¾ÐÚȾÈÀÐÌÎÆÕËÌÊÑÔÃËÐÎÑÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝȾ΋ ÐÌÒÃÉÝ ®ÌÏÏÆÇÏÈÆÃÑÕÃËÙÃÏÐÎÃÊÝÐÏÝξÅξ¿¾ÐÙÀ¾ÐÚÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝȾÎÐÌÒÃÉÝÆÍÌÉÑÕ¾ÐÚÏÌÎоÂÉÝÈÌËÈÎÃÐËÙÓ ÍÌÕÀÃËË̋ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓ ÑÏÉÌÀÆÇ ÈÌÐÌÎÙÃ Ñ ˾Ï ÌÕÃËÚ ξÅËÌ̿ξÅËÙ  ËÃÂÎÃËÆà ËÌÀÙÓ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ À ȾÎÐ̋ ÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀÌ ÀÌÅÊÌÄËÌ ÐÌÉÚÈÌ Ï ÑÕÃÐÌÊ ÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙÓ ¾ÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓÅÌ˯ÌÀÎÃÊÃËËÌþÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÌà ξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆà ξÅξ¿ÌоËÌ ÏÌÁɾÏËÌ ξÂƾÔÆÌËËÌÊÑ Æ ÀÌÂËÌÊÑ ¿¾É¾ËÏÑÐÃÎÎÆÐÌÎÆÇ ¾ Ëà ÏÑÊʾÎËÙÊ ӾξÈÐË ÎÆÏÐÆȾÊξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÛÐÆÓ;ξÊÃÐÎÌÀ­Ì¿¾É¾ËÏË̋ ÊÑ ¾ÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÌÊÑ ξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÜ ˾ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ®ÌÏÏÆÆ ÀÙÂÃÉÃËÌ ¿ÌÉÃà ¾ÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓ ÎÃÁÆÌËÌÀ ÍÌ;ξÊÃÐξÊξÂƾÔÆÌËËÌÁÌ¿¾É¾ËϾÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆžÁÌ ÆÁÌÂÌÀÌÁÌ¿¾É¾ËϾÑÀɾÄËÃËÆÝÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ¢ÉÝȾÄÂÌÁÌ ÆÅËÆÓÐÎÿÑÃÐÏÝÏÀÌÝÐÃÓËÌÉÌÁÆÝ<>­ÎÆÌÏÀÌÃËÆÆÎÃÏÑ΋ ÏÌÏ¿ÃÎÃÁ¾Ü×ÆÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÌÎÆÃËÐÆÎÌÀ¾ÐÚÏÝ ˾¿¾É¾ËÏËÌþÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÌÃξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÃÐÃÎÎÆÐ̋ ÎÆÇ ÈÌÐÌÎÌÃоÈÄÃÏÀÝžËÌÏÍÎÆÎÌÂË̋ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÊÆ ÔÆÈɾÊÆ»ÐÌÍÌÅÀÌÉÝÃÐÍɾËÆÎÌÀ¾ÐÚÏÊÃ×ÃËÆþÁÎÌÈÉÆʾ‹ ÐÆÕÃÏÈÆÓÅÌËÍÌÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÏÐξËÙÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÌÍÎË ÂÃÉÃËËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÂÉÝξÅÉÆÕËÙÓÍÃÎÆÌÂÌÀÏÌÉËÃÕËÌÇ ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÆ¢ÉÝȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀ¾ÈÎÌÊÃÖÆÎÌÐËÌÇÆÊÃÃÐ Å˾ÕÃËÆÃÆÀÃÎÐÆȾÉÚ˾ݾÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏȾÝÅÌ˾ÉÚËÌÏÐÚ   ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ À ®ÌÏÏÆÆ ÆÂÃÐ ÑÀÉÃÕÃËÆà žÎÑ¿Ãċ ËÙÊÆÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÊÆ ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÊÆÂÌÏÐÆÄÃËÆÝÊÆÆÌ΋ Á¾ËÆžÔÆÌËËÙÊÆÒÌÎʾÊÆ ÈÌÐÌÎÙÃÏоξÜÐÏÝÀËÃÂÎÝÐÚ ¿ÃÅ ÑÕÃо ÊÃÏÐËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÇ Æ ÂÌξ¿ÌÐÈÆ È ÈÌËÈÎÃÐËÌÇ
99*

£°® ™w

Ì¿ÏоËÌÀÈà ÆÐÌÁà ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝ ¿ÌÉÚÖÌà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓ ËÃÑÂ¾Õ ÏÎÙÀÌÀ ¾ ÍÌÎÌÇ Æ ξÅÌÎÃËÆÇ ÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆǞ˾ÉÌÁÆÕ˾ÝÏÆÐѾÔÆÝ˾¿ÉܾÃÐÏÝÆÀȾ΋ ÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀíÌÛÐÌÊÑÐÌÉÚÈÌÍÎÆÏÍÌÏÌ¿ÆÀžÎÑ¿ÃÄËÙà ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ È ÊÃÏÐËÙÊ ÑÏÉÌÀÆÝÊ ÊÌÄËÌ ÌÏÀ¾ÆÀ¾ÐÚ ÆÓ À ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀà ¬ÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÇ˾ÑÈÌÇξÅξ¿ÌоËÌÊËÌÄÃÏÐÀÌ˾ÑÕË̋ ÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓÍÎÌÃÈÐÌÀ ÈÌÐÌÎÙÃÆÊÃÜÐÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÑÜ ÍÎÆÀÉÃȾÐÃÉÚËÌÏÐÚ ÌÂ˾ÈÌ ÂÌÀÃÏÐÆ ÆËËÌÀ¾ÔÆÆ ÂÌ ÍÎÌÆŋ ÀÌÂÏÐÀ¾ËÃÈÌÊÑ«¾¥¾Í¾ÂÃÂÉÝÛÐÌÁÌÏÑ×ÃÏÐÀÑÜÐÌÏÌ¿Ùà ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÙ v ÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÙà ÊÃËÃÂÄÃÎÙ ÈÌÐÌÎÙà žËÆʾÜÐÏÝÀËÃÂÎÃËÆÃÊËÌÀ¾ÔÆÇÀÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ±ÄÃÉÃÐÍÎÆ°¾Ð¾ÎÏÈÌÊ«¦¦¯³ξ¿ÌоÃШÌÌÎÂÆ˾ÔƋ ÌËËÙÇ ÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÙÇ ÏÌÀÃÐÍÌÏÃÉÃÈÔÆÆÆÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀÑ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÏÌžËËÙÇÍÌÆËÆÔƾÐÆÀÃÑÕÎÃÄÂÃËÆDZξɾ ¥¾Í¾ÂËÌÇ ¯Æ¿ÆÎÆ ¯ÃÀÃÎËÌÁÌ ¨¾Å¾ÓÏо˾ À ÏÌÏоÀà È̋ ÐÌÎÌÁÌ ˾ÑÕËÙÓ Æ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓ ÑÕÎÃÄÂÃËÆÇ «¾ ÏÃÁÌÂËÝ ¨ÌÌÎÂÆ˾ÔÆÌËËÙÇ ÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÙÇ ÏÌÀÃÐ v ÛÐÌ ÌÎÁ¾Ë ˾ Ì¿×ÃÏÐÀÃËËÙÓ ˾վɾÓ Ì¿ØÃÂÆËÆÀÖÆÇ ˾ÑÕËÙÇ ÍÌÐÃËÔƾÉ ÂÉÝ ÑÏÈÌÎÃËËÌÁÌ ÏÌžËÆÝ ËÌÀÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÐÃӋ ËÌÉÌÁÆÇÆÓÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÆ˾ξ¿ÌÐÈÆÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÓÏÓÃÊ ÏÃÊÃËÌÀÌÂÏÐÀ¾£ÁÌžÏþËÆÝÍÎÌÓÌÂÝÐξÅÀĄ́ÎÌÊà ÕÉÃËÌÀ ÏÌÀÃо ÑÕ¾ÏÐÆà À ËÆÓ ÍÎÆËÆʾÜÐ ÍÎÃÂÏоÀÆÐÃÉÆ ªÆËÏÃÉÚÓÌž®ÌÏÏÆÆÆÎÃÁÆÌ˾ÉÚËÙÓÌÎÁ¾ËÌÀÑÍξÀÉÃËÆÝ ž­¨ ÊÃÏÐËÙÓ¾ÂÊÆËÆÏÐξÔÆÇ ˾ÑÕËÙÓÌÎÁ¾ËÆžÔÆÇÐÌÁÌ ÎÃÁÆÌ˾ ÁÂÃÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÜÐÏÝÃÁÌžÏþËÆÝ«¾¯ÌÀÃÐ¾Ó ÍÎÌÓÌÂÝ×ÆÓÀξÅËÙÓÆËÏÐÆÐÑÐ¾Ó ξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÜÐÏÝÆÈÌÌ΋ ÂÆËÆÎÑÜÐÏÝÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÃÍɾËÙ Ì¿ØÃÊÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ 

ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÃÐÏÝÌ¿ÊÃËÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÊʾÐÃÎƾÉÌÊÂÉÝÍÎ̋ ÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÌÁÌÆÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÆÏÍÙоËÆÝ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÊÆ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝÆξÅÊËÌÄÃËÆÝÌÅÂÌÎÌÀÉÃËËÌÁÌÏÃÊÃËËÌÁÌ ʾÐÃÎƾɾ±ÄÃÏÌžËÎÝÂÀÙÏÌÈÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÙÓÏÌÎÐÌÀÆ ÁÆ¿ÎÆÂÌÀ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓÈÀÎÃÂÆÐÃÉÝÊÆ¿ÌÉÃÅËÝÊƾ¾ÍÐÆÎ̋ À¾ËËÙÓÈÊÃÏÐËÙÊÍÌÕÀÃËËÙÊÆÍÎÆÎÌÂË̋ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÊ ÑÏÉÌÀÆÝÊÏÑ¿ØÃÈÐÌÀÈÌÌÍÃξÔÆÆ»ÐÌÏËÆľÃОÐξÐÙ˾ ÍÎÌÀÃÂÃËÆ릮ÆÑÏÈÌÎÝÃÐÍÎÌÂÀÆÄÃËÆÃÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÙÓ ξÅξ¿ÌÐÌÈÀÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ¨ÏÌľÉÃËÆÜ ˾ÑȾÀÌÏËÌÀËÌÊžËÆʾÃÐÏÝξÅξ¿ÌÐȾ‹ ÊÆÂÉÝÈÎÑÍËÌÁÌÆÏÎÃÂËÃÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ¾ÏÃÈÐÌÎÌÐξϋ ÉÆ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾Ü×ÆÇÌÏËÌÀËÌÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌȾÎÐÌÒÃÉÝ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆ ÌÏоÃÐÏÝ ¿ÃÅ ÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÌÁÌ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ ªÃÉÈÌÐÌÀ¾ÎËÙÃÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÆÌ¿ÏÉÑÄÆÀ¾ÜÐÏÝ˾ÑÈÌÇÍÌ ÌÏоÐÌÕËÌÊÑÍÎÆËÔÆÍÑ ËÙËÃÖËÆÓÑÏÉÌÀÆÝÓËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ Í̋ËÌÀÌÊÑ ÏÊÌÐÎÃÐÚ ˾ ȾÎÐÌÒÃÉÃÀ̾‹Õ¾ÏÐËÆȾ Æ ¾ÐÚ ÏÀÃÄÆÇÆÊÍÑÉÚÏÊÃÉÈÌÐÌÀ¾ÎËÌÊÑÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÑ  žÈÉÜÕÃËÆÃÏÉÃÂÑÃÐÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌÂÉÝÈÎÑÍËÙÓ ÏÎË ËÆÓÆÊÃÉÈÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀÏÑ×ÃÏÐÀÑÜÐξÅÉÆÕËÙÃ˾ÍξÀÉÃËÆÝ ÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀ¾¦ÏÍÌÉÚÅÌÀ¾‹ ËÆÃÆÓÍÌÅÀÌÉÆÐ˾ÖÃÇÏÐξËÃÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÍÎÌÂÀÆËÑÐÚÏÝ ÀȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÏÐÀÃÀÍÃÎà¾ËÃÐÌÉȾÐÚÏÝ˾ÌÂËÌÊÊÃϋ Ðà ÆÉÆ ÌÐȾÐÙÀ¾ÐÚÏÝ ˾žÂ ‰¦ËËÌÀ¾ÔÆÆ v ÛÐÌ ÍÎÃÄÂà ÀÏÃÁÌ ÏÌÏÐÌÝËÆÃÑʾ™ vÆÊÃËËÌÛÐÆÏÉÌÀ¾ÈÌÌÎÂÆ˾ÐÌξ ÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÙÓÍÎÌÁξÊÊ£¯¢ÄÑÉÆ̡ξоÏоÉÆÍÌÍÑÉÝ΋ ËÙÊÆÏÎÃÂÆ¿ÆÅËÃÏÊÃËÌÀÀÏÃÁÌÊÆξ ÐÈÈÌËÃÕËÙÊÎË ÅÑÉÚоÐÌÊ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓ ÆËËÌÀ¾ÔÆÇ ÂÌÉÄÃË ¿ÙÐÚ ÈÌÊÊÃÎÕÃÏÈÆÇÑÏÍÃÓ

©ÆÐÃξÐÑξ ®ÑÍÌÖÃÀ ž® ¦ËÒÌÎʾÔÆÌËË̋ÈÌËÏÑÉÚоÔÆÌËËÌà ̿ÃÏÍÃÕÃËÆà ÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÌÇ ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ξÏÐÃËÆÃÀÌÂÕÃÏÈÌÁÌ ÏÃÈÐÌξ ž­¨ ¯¿«¾ÑÕË̋ÆËÒÌÎʾÔÆÌËËÌÃÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÃÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÌÁÌξÅÀÆÐÆÝž­¨ ‰¦ËÒÌÎʞÁÎ̋™ ʾÐÃÎ7ªÃÄÂÑ˾Î˾ÑÕ‹ÍξÈÐ ÈÌËÒª²¡«±‰®ÌÏÆËÒÌÎʾÁÎÌÐÃә v¯v ¯ÐÃ;ËÌÀ¾« ®ÑÍÌÖÃÀž®­ÑÐÆÆËËÌÀ¾ÔÆÌËËÌÁÌÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝȾÎÐÌÒÃÉÃÀÌÂÕÃÏÈÌÇÌÐξÏÉÆÏÐξËÙ ¾ÖÏÃÉÚÏÈÆÇÈÌËÏÑÉÚоËÐ vv—v¯v ®ÑÍÌÖÃÀž®¥Ì˾ÉÚËÙÃÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÓÊÃÉÝÆÛÒÆÎÌʾÏÉÆÕËÙÓÈÑÉÚÐÑΠ¾ÖÏÃÉÚÏÈÆÇÈÌËÏÑÉÚоËÐvv —v¯v

±¢¨ss

¨©ž¢¡£«¬°¦­ž¦±¯©¬ ¦§¯®£¢¹ ²¬®ª¦®¬ ž«¦£­®¬¢±¨°¦ «¬¯°¦ ½®¬ ¬§­¶£«¦´¹ 5)&$0/53*#65*0/0'(&/05:1&"/%&/7*30/.&/5"-$0/%*5*0/450'03."5*0/ 0'413*/(8)&"5&''*$*&/$: ›¥š¾ºØÃÁÆ œ™š¾Ã¾ËÇ»¹ ©œª¹ÂÍÌÄÄÁÆ ¦¡¡ʾÄÕÊÃǼÇÎÇÀØÂÊË»¹·¼Ç†›ÇÊËÇù Ó˲ÓËÀÉÊÎÂÀ ±ÀÐÀÒΠ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJMSBJTFS@TBSBUPW!NBJM SBJTFS@TBSBUPW!NBJM @TBSBUPW!NBJM TBSBUPW!NBJM !NBJM NBJMSV SV 7.#FCZBLJO ("#FLFUPWB 3(4BZGVMMJO "HSJDVMUVSBM3FTFBSDI*OTUJUVUFPG4PVUI†&BTUSFHJPO 5VMBJLPWBTU 4BSBUPW 3VTTJB UFM 

  FNBJM  FNBJM NBJM NBJMSBJTFS@TBSBUPW!NBJM SBJTFS@TBSBUPW!NBJM @TBSBUPW!NBJM TBSBUPW!NBJM !NBJM NBJMSV SV ­ÌȾžÐÃÉÆ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÆÀ¾Ü×ÆÃÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÝÎÌÀÌÇÊÝÁÈÌÇÍÖÃËÆÔÙ žÀÆÏÝÐÀÌÏËÌÀËÌÊÌÐÑÏÉÌÀÆÇÀÃÁÃоÔÆÌËËÌÁÌÍÃÎÆ̾ v ÂÌÉÝÄÃÁÃËÌÐÆ;ÀÌ¿×ÃÇÏÑÊÊÃÌÎÁ¾ËÆÅÌÀ¾ËËÙÓÆÏÉÑÕ¾ÇËÙÓÒ¾ÈÐÌÎÌÀÀ¾ÎÚÆÎÑÃÐÌÐ ÂÌ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÍÌȾžÐÃÉÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ Ò¾ÈÐÌÎÙ ÁÃËÌÐÆÍ ÏÎþ 5IFJOEFYFTDBVTJOHFGGJDJFODZPGTQSJOHCSFBEXIFBU EFQFOECBTJDBMMZPOUIFWFHFUBUJPOQFSJPEDPOEJUJPOT v UIFHFOPUZQF TIBSFJOBUPUBMTVNPSHBOJ[FEBOESBOEPNGBDUPSTWBSJFTGSPN UP ,FZXPSETFGGJDJFODZJOEFYFT GBDUPS HFOPUZQF FOWJSPONFOU

­ÌÀÙÖÃËÆÃÑÎÌľÇËÌÏÐÆÍÖÃËÆÔÙÝÀÉÝÃÐÏÝ ȾÈÆÅÀÃÏЋ ËÌ ÌÂËÆÊÆÅÍÎÆÌÎÆÐÃÐËÙÓ˾ÍξÀÉÃËÆÇÏÃÉÃÈÔÆÆ ÏÀÝÅÆÏ ÛÐÆÊËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌξÏÍÌɾÁ¾ÐÚÆËÒÌÎʾÔÆÃÇÌÁÃËÌÐÆÍÏÎË ÂÌÀÙÓÀžÆÊÌÂÃÇÏÐÀÆÝÓÍÌȾžÐÃÉÃÇ ÃÃÌ¿ÑÏÉÌÀÉÆÀ¾Ü×ÆÓ ÀÈÌËÈÎÃÐËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ±ÏоËÌÀÉÃËÌ<> ÕÐÌʾÏϾÅÃÎ˾ ÏÈÌÉÌϾÆξÏÐÃËÆÝÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙ ¾оÈÄÃÆÏÃÂÆËƋ ÔÙ ÍÉÌ×¾ÂÆ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÃ˾ ÁɾÀËÙÊ ̿ξÅÌÊ ÑÏÉÌÀÆÝÊÆ ÀËÃÖËÃÇÏÎÃÂÙ v  ÉÆÝËÆÃÁÃËÌÐÆ;˾ÈÌÉƋ ÕÃÏÐÀÃËËÑÜ ÀÙξÄÃËËÌÏÐÚ ÛÐÆÓ ÍÎÆÅ˾ÈÌÀ ÏξÀËÆÐÃÉÚËÌ ËÃÀÃÉÆÈÌ v  ¯ÌÕÃоËÆà ҾÈÐÌÎÌÀ ÁÃËÌÐÆÍ Æ ÁÌÂÀÑÏÉÌÀÆÝÓ¯ÃÀÃÎ̋ ÌÏÐÌȾ£ÀÎÌÍÙ Á¨ÆÎÌÀ ÌȾÅً À¾ÃÐÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÃÀÉÆÝËÆà v ˾ʾÏÏÑÅÃÎ˾ ÏÈÌÉÌϾÆÏξÏÐÃËÆݵÐÌÄÃȾϾÃÐÏÝÅÃÎËÌÀÌÁÌÑ¿ÌÎÌՋ ËÌÁÌÆËÂÃÈϾ ÐÌÂÌÉÝÁÃËÌÐÆ;ÀÌ¿×ÃÇÃÁÌÆÅÊÃËÕÆÀÌÏÐÆ ÂÌÀÌÉÚËÌÅ˾ÕÆÐÃÉÚ˾Ý   ÑÏÉÌÀÆÝÓ¼Á̋ ÌÏÐÌȾÁ ¯¾Î¾ÐÌÀ ʾÏϾ ÅÃÎ˾ ÌÅÆÊÌÇ ÍÖÃËÆÔÙ Ï ÃÂÆËÆÔÙ ÍÉÌ×¾ÂÆ žÀÆÏÆÐ À ÌÏËÌÀËÌÊ ÌÐ ÑÏÉÌÀÆÇ ÀÃÁÃоÔÆÌËËÌÁÌ ÍÃÎÆ̾  ÀÈɾÂÄÃÁÃËÌÐÆ;ÏÌÏоÀÉÝÃÐËÿÌÉÃà ÌÐÏÑÊʾÎËÌÁÌÀÈɾ¾ÀÏÃÓÂÎÑÁÆÓÒ¾ÈÐÌÎÌÀ<>­ÎÆ ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈÃËÌÀÙÓÏÌÎÐÌÀ ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓÒÌÎÊÆÉÆËÆÇ ÌÔÃËÆÀ¾ÃÐÏÝ ȾÈÍξÀÆÉÌ ÂÌvÍÌȾžÐÃÉÃÇ ÌÍÎË ÂÃÉÝÜ×ÆÓ ÆÓ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ­ÎÃÂÏоÀÉÝÉÌÏÚ ÍÌÛÐÌÊÑ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÊÀÙÝÀÆÐÚÀÈɾÂÁÃËÌÐÆ;ÀÆÓÒÃËÌÐÆÍÆÕÃÏÈÑÜ ÆÅÊÃËÕÆÀÌÏÐÚ À ÏÆÏÐÃÊà ÀÏÃÁÌ ÈÌÊÍÉÃÈϾ ÈÌÊÍÌËÃËÐÌÀ ÏÐÎÑÈÐÑÎÙÑÎÌľÝ ȾÕÃÏÐÀÃÛÈÏÍÃÎÆÊÃËоÉÚËÌÁÌʾÐÃÎƾɾÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ÏÌÎÐÌÀϾξÐÌÀÏÈÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ ©ÜÐÃÏÔÃËÏ ¯¾Î¾ÐÌÀ‹ ÏȾÝ ¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ ¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ ¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ ¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ  ¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ  ¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ  ¯¾Î¾‹ ÐÌÀÏȾÝ  ¯¾Î¾ÐÌÀÏȾÝ  ÀÙξ×ÃËËÙà À ÈÌËÈÑÎÏËÌÊ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÏÌÎÐÌÆÏÍÙоËÆÆ    ÁÁ ­ÌÀÐÌÎËÌÏÐÚv‹ÈξÐ˾Ý ÈɾÂÁÃËÌÐÆ;ÆÑÏÉÌÀÆÇ ÀÃÁÃоÔÆÌËËÌÁÌÍÃÎÆ̾ÀÁÌÂÙÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÍÌÉÃÀÙÓÛÈϋ ÍÃÎÆÊÃËÐÌÀÌÔÃËÆÀ¾ÉÆÍ̾ÉÁÌÎÆÐÊÑ¿ÆÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÆÓξϋ ÕÃÐÌÀ ­ÉÌÓÆËÏÈÆÇ ˾ÌÏËÌÀþËËÙÓ‹Ò¾ÈÐÌÎËÌÁÌ ÂÆÏÍÃÎÏÆÌËËÌÁÌ ¾Ë¾ÉÆž ªÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÑÏÉÌÀÆÝ À ÁÌÂÙ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÝ ÍÌÉÃÀÙÓ ÌÍÙÐÌÀ ÃÏÉÆ ÏÑÂÆÐÚ Ì ËÆÓ ÍÌ ÁÆÂÎÌÐÃÎÊÆÕÃÏÈÌÊÑ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÑ ¡°¨ ¿ÙÉÆ ξÅÉÆՋ ËÙÊÆv ÏÆÉÚ˾ÝžÏÑÓ¾ v ÏÎÃÂËÝÝ žÏÑÓ¾ v ËÌÎʾÉÚËÌÃÑÀɾÄËÃËÆà v ÍÌÀÙÖÃËËÌÃÑÀɾÄËÃËÆà v ËÌÎʾÉÚËÌÃÑÀɾċ ËÃËÆà v ËÌÎʾÉÚËÌÃÑÀɾÄËÃËÆà v ÏÎÃÂËÝÝžÏÑÓ¾ ¯Ð¾ÐÆÏÐÆÕÃÏȾÝ ̿ξ¿ÌÐȾ ÎÃÅÑÉÚоÐÌÀ ÍÌȾžɾ ÕÐÌ ÀÈɾ ҾÈÐÌξ Á̾ À Ì¿×ÃÇ ÏÑÊÊà ÀÉÆÝËÆÝ ÀÏÃÓ ÂÎÑÁÆÓ Ò¾ÈÐÌÎÌÀ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÓÀÃÉÆÕÆËÑÆÆÅÊÃËÕÆÀÌÏÐÚÍÎÆÅ˾‹ ÈÌÀ ÝÀÉÝÃÐÏÝÍÎÃ̿ɾ¾Ü×ÆÊ žÆÏÈÉÜÕÃËÆÃÊÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾ ÅÃÎÃË˾ÈÌÉÌÏÈà о¿É ±ÏÉÌÀÆÝÀÃÁÃоÔÆÌËËÌÁÌÍÃÎÆ̾ ÌÕÃËÚÏÆÉÚËÌÀÉÆÝÉÆ˾ʾÏÏÑÅÃÎ˾ÏÃÂÆËÆÔÙÍÉÌ×¾ÂÆ ÀÙÏÌÐÑξÏÐÃËÆÇ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÑÜÈÑÏÐÆÏÐÌÏÐÚ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÈÌÉÌÏÈÌÀÀÈÌÉÌÏÚÝÓ ʾÏÏÑÅÃÎ˾ÏÈÌÉÌϾÍÎÌÂÑÈÐÆÀ‹ ËÌÁÌ ÏÐÿÉÝ ʾÏÏÑ ÅÃÎ˾ Ï ξÏÐÃËÆÝ Æ ˾ ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇ ÑÎÌľÇÅÃÎ˾«¾Æ¿ÌÉÃÃÀÃÏÌÊÙÇÀÈɾÂÁÃËÌÐÆÍÀËÌÏÆÐÀ ÀÙξÄÃËËÌÏÐÚоÈÆÓÍÌȾžÐÃÉÃÇ ȾÈÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÈÌÉÌÏÈÌÀ ÀÈÌÉÌÏÚÝÓÆÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÅÃÎÃË˾ÈÌÉÌÏÈì¿Î¾×¾ÃÐ ˾ÏÿÝÀËÆʾËÆÃÌÕÃËÚÏɾ¿ÌÃÀÉÆÝËÆÃÁÃËÌÐÆ;˾ʾÏÏÑ ÅÃÎ˾ÏÃÂÆËÆÔÙÍÉÌ×¾ÂÆ о¿É µÐÌÄÃȾϾÃÐÏÝÀÉÆÝËÆÝ ÏÌÕÃоËÆÝ ÂÀÑÓ ÌÎÁ¾ËÆÅÌÀ¾ËËÙÓ Ò¾ÈÐÌÎÌÀ ηž  ÐÌ ÌËÌ ˾ƿÌÉÃÃÀÙξÄÃËÌÍÌоÈÆÊӾξÈÐÃÎÆÏÐÆÈ¾Ê ȾÈÈÌÉƋ ÕÃÏÐÀÌÅÃÎ˾˾ÈÌÉÌÏÈÃÆÅÃÎËÌÀÌÇÑ¿ÌÎÌÕËÙÇÆËÂÃÈÏ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÑÏÉÌÀÆÝÀÃÁÃоÔÆÌËËÌÁÌÍÃÎÆ̾ÆÁξÜÐ ÍÎÃ̿ɾ¾Ü×ÑÜ ÎÌÉÚ À ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÆ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÝÎÌÀÌÇÊÝÁÈÌÇÍÖÃËÆÔÙ­ÌÛÐÌÊÑÌÂËÆÊÆÅÌÏËÌÀËÙÓÍÎƋ

¢ÊËÀÄÃÅÍÎÒÈÏÀ η¢ ÈÓÑËÎÂÈÉÂÅÃÅÒÀÖÈÎÍÍÎÃÎÏÅÐÈÎÄÀ η ÂÊÎËÈ×ÅÑÒÂÅÍÍÓÞÂÛÐÀÆÅÍÍÎÑÒÜÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÎÁÓÑËÎÂËÈÂÀÞÙÈÕÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜßÐÎÂÎÉÌßÃÊÎÉ ÏØÅÍÈÖÛ ±ÀÐÀÒΠ

¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

η

η ¢

¢ÛÑÎÒÀÐÀÑÒÅÍÈÉ ªÎËÈ×ÅÑÒÂÎÐÀÑÒÅÍÈÉÏÐÈÂÑÕÎÄÀÕ ªÎËÈ×ÅÑÒÂÎÐÀÑÒÅÍÈÉÏÅÐÅÄÓÁÎÐÊÎÉ ªÎËÈ×ÅÑÒÂÎÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÛÕÑÒÅÁËÅÉ ¯ÐÎÄÓÊÒÈÂÍÀßÊÓÑÒÈÑÒÎÑÒÜ ªÎËÈ×ÅÑÒÂÎÊÎËÎÑÊÎÂÂÊÎËÎÑÜßÕ ªÎËÈ×ÅÑÒÂÎÇÅÐÅÍÂÊÎËÎÑÅ ªÎËÈ×ÅÑÒÂÎÇÅÐÅÍÍÀÊÎËÎÑÊÅ ¬ÀÑÑÀÇÅÐÍÀÑÃËÀÂÍÎÃÎÊÎËÎÑÀ ¬ÀÑÑÀÇÅÐÍÀÑÊÎËÎÑÀÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÃÎ ÑÒÅÁËß ¬ÀÑÑÀÇÅÐÍÀÑÐÀÑÒÅÍÈß ¡ÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉÓÐÎÆÀÉÇÅÐÍÀ §ÅÐÍÎÂÎÉÓÁÎÐÎ×ÍÛÉÈÍÄÅÊÑ §³¨

¬ÀÑÑÀÇÅÐÍÀÑÅÄÈÍÈÖÛÏËÎÙÀÄÈ

         

         

η ¢ ¡ËÎÊÈ         

         

    

 

    

    

    

         

η;

    

    

 §ÍÀ×ÈÌÎÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÍÀÈÌÓÐÎÂÍßÕ ¯ÐÈÌÅ×ÀÍÈÅη ¢wÂËÈßÍÈÅÑÎ×ÅÒÀÍÈßÔÀÊÒÎÐÎÂÂÅÃÅÒÀÖÈÎÍÍÛÉÏÅÐÈÎÄ ÈÃÅÍÎÒÈÏ η;wÑÓÌÌÀÐÍÎÅÄÅÉÑÒÂÈÅÑËÓ×ÀÉÍÛÕÔÀÊÒÎÐΠÌÎÆÐÃÐÌÀÏÃÉÃÈÔÆÆÀÎÃÁÆÌËÃÝÀÉÝÃÐÏÝÏÌžËÆÃÏÌÎÐÌÀÆ ÒÌÎÊ Ï ÍÌÀÙÖÃËËÌÇ ÁÌÊÃÌÏоÐÆÕËÌÏÐÚÜ ÈÌÐÌÎÙà ¿Ù Ïɾ¿ÌÎþÁÆÎÌÀ¾ÉÆ˾ÑÓÑÂÖÃËÆÃÑÏÉÌÀÆÇÍÎÌÆÅξÏоËÆÝÆ ÓÌÎÌÖÌÌÐÅÙÀ¾ÉÆÏÚ˾ÆÓÑÉÑÕÖÃËÆÃ

©ÆÐÃξÐÑξ ÌÉÈÌÀ¾© ªÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÃÍÌÂÓÌÂÙÈÌÔÃËÈÃÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÌÎÐÌÀÆÁÆ¿ÎÆÂËÙÓÍÌÍÑÉÝÔÆÇÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙÍÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÆȾÕÃÏÐÀÑÅÃÎ˾žÀÐÌÎÃÒÂÆÏeȾË¿ÆÌÉ˾Ñȯ¾Î¾ÐÌÀvÏ ¯ÃÎÁÃÃÀ¾ž¦¨¾ÕÃÏÐÀÌÅÃÎ˾ ÏÊÃÏÆÐÃÉÚ˾ÝÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚƾ¾ÍÐÆÀËÌÏÐÚÏÌÎÐÌÀÆÉÆËÆÇÌÅÆÊÌÇÍÖÃËÆÔÙÀÏÀÝÅÆÏÏÃÉÃÈÔÆÃÇ žÀÐÌÎÃÒÂÆÏeȾËÂϋÓ˾Ñȯ¾Î¾ÐÌÀvÏ

±¢¨

®£ž¨´¦½¯¬®°¬ °žŸž¨žª¦®¬ ¬§¨¬©©£¨´¦¦«ž­¬®ž¤£«¦£Ÿ¬©£¥«½ª¦  ­¬©£ ¹³±¯©¬ ¦½³ 3&"$5*0/0'(3"%&450#"$$0803-%$0--&$5*0/*4"''&$5&%4*$,/&44&4*/5)& '*&-%$0/%*5*0/4 £¡¡»¹ÆÁÏÃÁ ›™›ÁÆǼɹ½Ç» ¡¡šÇÉÁÊÇ»¹ ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡˹º¹Ã¹ ŹÎÇÉÃÁÁ˹º¹ÐÆÔÎ ÁÀ½¾ÄÁ ÓˬÎÑÊÎÂÑÊÀß ªÐÀÑÍÎÄÀÐ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJMWOJJUUJ!NBJMSV £* **WBOJUTLJZ 7"7JOPHSBEPW **#PSJTPWB 3VTTJBO4DJFOUJGJD3FTFBSDI*OTUJUVUFPG5PCBDDP .BLIPSLBBOE *WBOJUTLJZ 7" 7JOPHSBEPW ** #PSJTPWB 3VTTJBO 4DJFOUJGJD 3FTFBSDI *OTUJUVUF PG 5PCBDDP .BLIPSLB BOE 5PCBDDP1SPEVDUT .PTDPXTU ,SBTOPEBS 3VTTJB UFM 

  FNBJMWOJJUUJ!NBJMSV  FNBJM WOJJUUJ!NBJMSV ­ÎÃÂÏоÀÉÃËÙ¾ËËÙÃÌÍÌξÄÃËÆÆ¿ÌÉÃÅËÝÊÆÏÌÎÐÌÀо¿¾È¾ÊÆÎÌÀÌÇÈÌÉÉÃÈÔÆÆÆÁÆ¿ÎÆÂÌÀ¢¾ËÌÌÍÆϾËÆÿÌÉÃÅËÃÇ ξÏÌÀÙÇ ÖоÊÊÌÀÙÇÏÌÏоÀÆÆÓÏÌÌÐËÌÖÃËÆÃÀÍÎÆÎÌÂËÙÓÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ ÑÎÌÀÃËÚ¾ÁÎÃÏÏÆÀËÌÏÐÆÆÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÏÌÀÊÃ×ÃËÆÝÑÏÌÎÐÌÀÀÙÏÌÈÌÇ ÍÌÉÃÀÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÏÌÍÐÆʾÉÚËÙÊÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËË̋ÔÃËËÙÊÆÍÎÆÅ˾ȾÊƬÔÃËÃËÌ˾ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈÛÐÆÊ¿ÌÉÃÅËÝÊÏÌÎÐÌÌ¿‹ ξÅÔÌÀÊÆÎÌÀÌÇÈÌÉÉÃÈÔÆÆо¿¾È¾ ÀÙÂÃÉÃËÌ¿ÌÉÃÃÏÌÎÐÌÀÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓÈÌÐÂÃÉÚËÙÊ¿ÌÉÃÅËÝÊ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÊÆÎÌÀ¾ÝÈÌÉÉÃÈÔÆÝо¿¾È¾ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ "SFTVCNJUUFEEBUBPOEFGFBUCZEJTFBTFTPGHSBEFTPGUPCBDDPPGBXPSMEDPMMFDUJPOBOEIZCSJET5IFEFTDSJQUJPOPGEJTFBTFT SBDJBM TIUBN‹ NPWZTUSVDUVSFBOEUIFJSSBUJPJOOBUVSBMQPQVMBUJPOT MFWFMPGBHHSFTTJPOBOEDPNCJOBUJPOQPTTJCJMJUZBUHSBEFTPGIJHIGJFMETUBCJMJUZXJUIPQUJNVN FDPOPNJDBOEWBMVBCMFTJHOTJTHJWFO*UJTFTUJNBUFEPOTUBCJMJUZUPUIFTFEJTFBTFTÏÌÎÐÌ̿ξÅÔÌÀ ÏÌÎÐÌ̿ξÅÔÌÀBXPSMEDPMMFDUJPOPGUPCBDDP NPSF B XPSME DPMMFDUJPO PG UPCBDDP NPSF UIBOHSBEFTTUFBEZBHBJOTUTFQBSBUFEJTFBTFTBSFBMMPDBUFE ,FZXPSETXPSMEDPMMFDUJPOPGUPCBDDP TUBCJMJUZUPEJTFBTFT

ªÆÎÌÀ¾Ý ÈÌÉÉÃÈÔÆÝ о¿¾È¾ ˾ÏÕÆÐÙÀ¾Ü×¾Ý ÐÙÏÝÕÆ Æˋ ÐÎÌÂÑÔÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÆÅ ξÅËÙÓ ÁÃÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÓ ÅÌË ÅÃÊËÌÁÌ־ξ ÍÎÃÂÏоÀÉÃ˾ÀÌÏËÌÀËÌÊÏÌÎоÊƾ˾ÉƋ ÐÆÕÃÏÈÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆ˾ÌÏËÌÀÃÀËÑÐÎÆÀÆÂÌÀÌÁÌÌпÌξ»ÐÆ ÏÌÎоÌÕÃËÚÏÆÉÚËÌÀ¾ÎÚÆÎÑÜÐÍÌÏÐÃÍÃËÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈ ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÍÌÉÃÀÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÍÌÁÌÂËÙÓ Ò¾ÈÐÌÎÌÀËÃÈÌÐÌÎÙÃÏÌÎоÌÏоÜÐÏÝËÃÍÌξÄÃËËÙÊƾÄà ¾ÁÎÃÏÏÆÀËÙÊÆ¿ÌÉÃÅËÝÊÆ ÀÐÌÀÎÃÊÝȾÈÂÎÑÁÆÃÓÎÌËÆÕÃÏÈÆ ÍÌξľÜÐÏÝÆÊÆ­ÎÆÛÐÌÊ¿ÌÉÚÖÌÃξÅËÌ̿ξÅÆÃÏÌÎÐÌÀ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐ Æ ¿ÌÉÚÖÌÊÑ ÍÎÌÝÀÉÃËÆÜ ÊËÌÁÌÕÆÏÉÃËËÙÓ ¿ÌÉÃÅËÃÇ< > ¬ÔÃËÈÑÆÌпÌÎÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓÒÌÎÊ ÁÆ¿ÎÆÂÌÀÆÏÌÎÐÌÀо‹ ¿¾È¾ÊÙÍÎÌÀÌÂÆÉÆ˾ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÓÍÌÉÃÀÙÓÆËÒÃÈÔÆÌËËÙÓ ÒÌ˾Ó±ÕÆÐÙÀ¾Ý¿ÌÉÚÖÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÌÔÃËÆÀ¾ÃÊÙÓξÏÐË ËÆÇ ÍÎÆÊÃËÝÉÆÛÈÏÍÎÃÏÏËÑÜ‹¿¾ÉÉÚËÑÜÖȾÉÑ v ÀÈ̋ ÐÌÎÌÇÆ¿¾ÉÉÌÅ˾վÉÆÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÏÆÊÍÐÌÊÌÀÍÌξÄÃËÆÝ ÆÀÙÏÌÈÑÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ Æ¿¾ÉɾvÏÎÃÂËÃÃÍÌξÄÃËÆà ¾Æ¿¾ÉÉÌÀvÏÆÉÚËÌÃÍÌξÄÃËÆÿÌÉÃÅËÚÜ
99*

£°® ™w

ÑÏÉÌÀÆÝÓľÎÈÌÁÌÆÏÑÓÌÁÌÉÃоÁÀÙÏÌÈÑÜÑÏÐÌÇÕƋ ÀÌÏÐÚÈÍÌξÄÃËÆÜËÃÈÎÌÐÆÕÃÏÈÆÊÖоÊÊÌÊ:‹ÀÆÎÑϾ :‹ÀÆÎÑϾ ‹ÀÆÎÑϾо¿¾È¾ о¿¾È¾ ÍÎÌÝÀÆÉÆ̿ξÅÔ¾ÆÅ ¿ÃÉÌÇÍÃÏÐÎÆÔÃÇv ¿¾ÈÐË ÎƾÉÚËÌÇÎÝ¿ÑÓÌÇv ÍÃÎÌËÌÏÍÌÎÌÅÌÊv ˾ÏÐÌÝ×ÃÇ ÊÑÕËÆÏÐÌÇÎÌÏÌÇv ÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊÊÌžÆÈvÆÅ «¾Æ¿ÌÉÚÖÑÜÑÁÎÌÅÑÂÉÝо¿¾È¾ÍÎÃÂÏоÀÉÝÃÐËÃÈÎÌÐÆÕÃϋ ÈÆÇ ÖоÊÊ :‹ÀÆÎÑϾ ‹ÀÆÎÑϾ ȾÎÐÌÒÃÉÝ È¾ÎÐÌÒÃÉÝ ± ¨ ± ¨  ÙÂÃÉÃËÌ  ÙÂÃÉÃËÌ ˾ÉÆÕÆà ˾ÉÆÕÆà ËÃÏÈÌÉÚÈÆÓÐÆÍÌÀÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÐÌÉÃξËÐËÌÏÐÚ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ÏÊÆÈÎÌËÃÈÎÌžÊÆÆÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÏÆÊÍÐÌÊÌÀÍÌξÄÃËÆÝ  Á˾¿ÉܾÉÌÏÚÏÆÉÚËÌÃÍÎÌÝÀÉÃËÆÃËÃÈÎÌÐÆÕÃÏÈ̋ ÁÌÖоÊʾ± ¨˾ÏÌÎоÓо¿¾È¾ÊÆÎÌÀÌÇÈÌÉÉÃÈÔÆÆ°¾È ÀÙÏÌÈÑÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈËÃÊÑÍÎÌÝÀÆÉÆ̿ξÅÔÌÀÊÆÎ̋ ÀÌÇÈÌÉÉÃÈÔÆÆÆÅ ÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙÊÆÌȾžÉÆÏÚ ̿ξÅÔÌÀ¦Å̿ξÅÔÌÀÁÆ¿ÎÆÂÌÀÏÏÌÎоÊÆ ÆÎÂÄÆËÆÝ Æ ŸÃÎÉÃÇ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆ ¿ÙÉÆ  ÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙÊÆ vÆÅ̿ξÅÔÌÀÈÎÑÍËÌÉÆÏÐËÙÓÒÌÎÊо¿¾È¾vÏ̋ ÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌƦÅ̿ξÅÔÌÀÏÌÎÐÌÐÆ;°Î¾ÍÃÅÌË ÄÃÉÐÌÉÆÏÐËÙà ÒÌÎÊÙ ÀÙÏÌÈÌÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ ̿ξÅÔÌÀ Ëà ÌÐÊÃÕÃËÌ ¾ ÏÎÃÂËÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ ¿ÙÉÌ ¦Å ̿ξÅÔÌÀ ÏÌÎÐÌÐÆ; °Î¾ÍÃÅÌË ÅÃÉÃËÌÉÆÏÐËÙà ÒÌÎÊÙ ÀÙÏÌÈÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÍÎÌÝÀÆÉÆ̿ξÅÔÌÀ ÌÏоÉÚËÙÃÄÃ̿ξÅÔÙ ¿ÙÉÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙ¤ÃÉÐÌÉÆÏÐËÙÃÒÌÎÊÙо¿¾È¾ ˾ƿÌÉÃÃÏÆÉÚËÌÍÌξľÉÆÏÚÀÆÎÑÏÌÊ<> «¾Æ¿ÌÉÃà ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌà ÏÎÃÂÏÐÀÌ ž×ÆÐÙ ÑÎÌľÝ ÌÐ ÍÌξÄÃËÆÝ ± ¨ v ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ ÏÌÎÐÌÀ о‹ ¿¾È¾ ¦Å ÊÆÎÌÀÌÇ ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ ˾ÊÆ ÀÙÂÃÉÃËÌ ÏÌÎÐÌÀ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ È ¾ËËÌÇ ¿ÌÉÃÅËÆ ÕÐÌ ¾ÃÐ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÏÃÉÃÈÔÆÌËÃξÊÀÈÉÜÕ¾ÐÚÆÓÀÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÇÍÎÌÔÃÏÏÂÉÝ ÀÙÀÃÂÃËÆÝÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓÏÌÎÐÌÀ ¯ÃÉÃÈÔÆÌËËÙÇ ÌпÌÎ ˾ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÊ ÆËÒÃÈÔÆÌËËÌÊ ÒÌËÃÍÌÅÀÌÉÆÉÏÌžÐÚÎÝÂÏÌÎÐÌÀо¿¾È¾ÏÀÙÏÌÈÌÇÑÏÐÌNj ÕÆÀÌÏÐÚÜÈËÃÈÎÌÐÆÕÃÏÈÌÊÑÖоÊÊѱ ¨»ÐÌ ÆÎÂÄÆËÆÝ ®Ñ¿ÆË °Î¾ÍÃÅÌË ¢ÎÑÁÌÇÖоÊʱ ¨ ξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÙÇÀ®ÌÏÏÆÆ v¿ÃɾÝ ÍÃÏÐÎÆÔ¾¬Ë¾ÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝÀÀÆÂÃËÿÌÉÚÖÆÓ¿ÃÉÙÓÍÝÐÃË˾ ÉÆÏÐÚÝÓо¿¾È¾£ÏÐÃÏÐÀÃËËÌÞξÄÃËÆÃÆËÂÆȾÐÌÎËÙÓÏÌ΋ ÐÌÀÏÉÑÕ¾ÃÐÏÝÃÄÃÁÌÂËÌÆÀÏÆÉÚËÌÇÏÐÃÍÃËÆ ÏÌÎо¨ÌÈÃÎ  ¯ÍÃÇÐ  ¢Ü¿ÃÈ ‹ ¢ÜʾΠ ¢ÆÒÒÃÎÃËÔƾÔÆÝ ÏÌÎÐÌÀо¿¾È¾ÍÌÎþÈÔÆÆÆÓ˾ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÿÃÉÌÇÍÃÏЋ ÎÆÔÙÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌÎÝÂÏÌÎÐÌÀÑÏÐÌÇÕÆÀÙÈÍÌξÄÃËÆÜ ÀÆÎÑÏÌʦÊÊÑËËÙÇ  ÆÎÂÄÆËÆÝ ®Ñ¿ÆË ¥Ë¾ÕÆÐÃÉÚËÌÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÏÌÎÐÌÀ̿ɾ¾ÃÐÍÌÉÃÀÌÇÑÏÐÌNj ÕÆÀÌÏÐÚÜÈ¿ÃÉÌÇÍÃÏÐÎÆÔð¾È ÆÅ̿ξÅÔÌÀÊÆÎÌÀÌÇ ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ о¿¾È¾ ÍÌȾžÉ ÀÙÏÌÈÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ È ¾ËËÌÇ ¿ÌÉÃÅËÆ ¦Å ÁÆ¿ÎÆÂÌÀ Ï ÏÌÎоÊÆ  ÆÎÂÄÆËÆÝ Æ ŸÃÎÉÃÇ̿ξÅÔ¾ÌȾžÉÆÏÚÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÆÏÎÃÂËÃÀÌϋ ÍÎÆÆÊÕÆÀÙÊƦÅ̿ξÅÔÌÀÈÎÑÍËÌÉÆÏÐËÙÓÒÌÎÊо¿¾È¾ ¿ÙÉÆÑÏÐÌÇÕÆÀÙÈ¿ÌÉÃÅËÆÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀ٦Š̿ξÅÔÌÀÏÌÎÐÌÐÆ;°Î¾ÍÃÅÌË ÄÃÉÐÌÉÆÏÐËÙÃÒÌÎÊÙ ¿ÙÉÆÑÏÐÌÇÕÆÀÙÈ¿ÃÉÌÇÍÃÏÐÎÆÔÃÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙ ¦Å̿ξÅÔÌÀÏÌÎÐÌÐÆ;°Î¾ÍÃÅÌË ÅÃÉÃËÌÉÆÏÐËÙÃÒÌ΋ ÊÙ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆ¿ÙÉÆ ÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙÊÆv Ÿ¾ÈÐÃÎƾÉÚ˾ÝÎÝ¿ÑÓ¾ 1TFVEPNPOBTUBCBDJ UBCBDJ1T 1TTZSJOHBF TZSJOHBF TZSJOHBF QWUBCBDJ UBCBDJ ÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝÃÄÃÁÌÂËÌÍÎÆÀɾÄËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ ÍÌξľÝÀ¿ÌÉÚÖÃÇÏÐÃÍÃËÆÄÃÉÐÌÉÆÏÐËÙÃÒÌÎÊÙо¿¾È¾ ÀÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÏÌÎоÏÌÎÐÌÐÆ;ŸÃÎÉÃÇ®¾ÅÉÆÕÆÃÊÃÄÂÑ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÆÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙÊÆÒÌÎʾÊÆËÃÀÆÂËÙÂÌÐÃÓ ÍÌÎ ÍÌȾ¿¾ÈÐÃÎÆÆËÃÍÎÌËÆÈËÑÐÀÊÃÄÈÉÃÐËÆÈÆÆÉÆÏÌÏÑÂÙ ÈÏÆÉÃÊÙ оÈÆÓÏÉÑÕ¾ÝÓÊÌÄÃÐÍÎÌÝÀÆÐÚÏÝÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ÌÂËÌÁÌÆÅÂÀÑÓÐÆÍÌÀÌ¿ÑÏÉÌÀÉÃË˾ÝÒ¾ÈÐÌξÊÆ ÏÑ×ÃÏЋ ÀÌÀ¾ÀÖÆÊÆÂÌÆËÒÆÔÆÎÌÀ¾ËÆÝ оÈ˾ÅÙÀ¾ÃʾÝÊÌÎÒÌÒƋ ÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈ¾Ý ÆÆËÂÑÔÆÎÌÀ¾ËË¾Ý ÏÉÃÂÑÜ׾ݞÎþÈÔÆÃÇ ξÏÐÃËÆ݋ÓÌÅÝÆ˾˾ÆËÒÆÔÆÎÌÀ¾ËÆÃ<>   Á ÆÅ ÏÌÎÐÌÀ ÊÆÎÌÀÌÇ ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ ÏÌÎÐÌÀ ËÃÍÌξľÉÆÏÚ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÌÇÎÝ¿ÑÓÌÇ ÆÊÃÉÆÀÙÏÌÈÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ¿ÙÉÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙ¦ÅÁÆ¿ÎÆÂÌÀ ÏÏÌÎоÊÆ ÆÎÂÄÆËÆÝÆŸÃÎÉÃÇËÃÍÌξľÉÆÏÚ¿ÌÉÃÅËÚÜ ÆÊÃÉÆÀÙÏÌÈÑÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÆ¿ÙÉÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀ ¦Å̿ξÅÔÌÀÈÎÑÍËÌÉÆÏÐËÙÓÒÌÎÊо¿¾È¾ËÃÍÌξľ‹ ÉÆÏÚÎÝ¿ÑÓÌÇ ̿ɾ¾ÉÆÀÙÏÌÈÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜÆ¿ÙÉÆ ÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙ¦Å̿ξÅÔÌÀÏÌÎÐÌÐÆ;°Î¾ÍÃÅÌË ÄÃÉÐÌÉÆÏÐËÙà ÒÌÎÊÙ  Ëà ÍÌξľÉÆÏÚ ¿ÌÉÃÅËÚÜ ̿ɾ¾ÉÆÀÙÏÌÈÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜÆ¿ÙÉÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆʋ ÕÆÀÙ¦Å̿ξÅÔÌÀÏÌÎÐÌÐÆ;°Î¾ÍÃÅÌË ÅÃÉÃËÌÉÆÏÐËÙà ÒÌÎÊÙ ¿ÌÉÃÅËÚÜËÃÍÌξľÉÆÏÚ ÌȾžÉÆÏÚÀÙÏÌÈ̋ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÆ¿ÙÉÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙ ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÊÈξÃÖÆÎÌÈÌξÏÍÎÌÏÐξËÃ˾Ì¿ÙÈË̋ ÀÃË˾Ýо¿¾Õ˾ÝÊÌžÆȾ  °ª ­ÎÆÏÌžËÆÆÆÏÓÌÂËÌÁÌ ʾÐÃÎƾɾ Æ ÏÌÎÐÌÀ о¿¾È¾ ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝ À ÌÏËÌÀËÌÊ ÐÆ;ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈËÃÇÎþÈÔÆÝÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆÆ ÐÌÉÃξËÐËÌÏÐÚ ÀÙËÌÏÉÆÀÌÏÐÚ ¡É¾ÀËÙÇÐÆÍÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ ÈÌÐÌÎÙÇ ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝ À ÏÃÉÃÈÔÆÆ v ÊÆÈÎÌËÃÈÎÌÅËÙÇ Ï ÍÌÉËÌÇ ÉÌȾÉÆžÔÆÃÇ  °ª ÍÌÝÀÉÝÜ×ÆÇÏÝ À ÎÃÅÑÉÚоÐà ÎþÈÔÆÆ ÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ 3‹ÁÃË ‹ÁÃË ÈÌËÐÎÌÉÆÎÑÜ×ÆÇ ÈÌËÐÎÌÉÆÎÑÜ×ÆÇ ÎþÈÔÆÜÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÍÃÎþËÀÁÃËÌÊо¿¾È¾ ÌÐ/HMVUJOPTB HMVUJOPTB HMVUJOPTB«¾ÏÉÃÂÑÃÐÏÝÌËÂÌÊÆ˾ËÐË̯ÉÃÂÑÃÐÌЋ ÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌ3‹ÁÃË 3‹ÁÃË ‹ÁÃËÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆÑÄÿÌÉÃÃÉÃÐ ÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÑÄà ¿ÌÉÃà ÉÃÐ ËÃÍÎÃÌÂÌÉÃÀ¾ÃÐÏÝËÌÀÙÊƾÁÎÃÏÏÆÀËÙÊÆÖоÊʾÊÆ °ª ÆÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÆÊÊÑËÆÐÃÐÏÌÎоÊо¿¾È¾<> ¨ÎÌÊà°ª ÀÍÌÉÃÀÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÍÎÌÝÀÉÝÜÐÏÝоÈÄÃÌÁы ÎÃÕ˾ÝÊÌžÆȾ  ¬ª ÆÊÌžÆÕËÌÏÐÚо¿¾È¾ Ÿ¾ÏϾξ <>  ÆÅѾÉÚËÌÀÍÌÉÃÀÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÛÐÆ¿ÌÉÃÅËÆËÃÀÏÃÁ¾ÊÌÄËÌ ξÅÉÆÕÆÐÚ ÁÆÅÏÌÎÐÌÀо¿¾È¾ ÌÔÃËÃËËÙÓ˾ÏÐË ÍÃËÚÍÌξÄÃËÆÝÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊÊÌžÆÈÀÏÃÎÃÂÆËÃÉÃо ÏÌÎÐÌÀËÃÆÊÃÉÆÏÆÊÍÐÌÊÌÀÍÌξÄÃËÆÝ ÆÊÃÉÆÀÙÏÌÈÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ¾¿ÙÉÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙ¦ÅÁÆ¿ÎƋ ÂÌÀÏÏÌÎоÊÆ ÆÎÂÄÆËÆÝÆŸÃÎÉÃÇÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊÊÌžÆÈ ËÃÍÌξľÉÆÏÚ ÍÎÌÝÀÆÉÆÀÙÏÌÈÑÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÆ¿ÙÉÆ ÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙ¦Å̿ξÅÔÌÀÈÎÑÍËÌÉÆÏÐËÙÓÒÌÎÊ о¿¾È¾ËÃÍÌξľÉÆÏÚ ¿ÙÉÆÀÙÏÌÈÌÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÆ ÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙÊƦÅ̿ξÅÔÌÀÏÌÎÐÌÐÆ;°Î¾ÍË ÅÌË ÄÃÉÐÌÉÆÏÐËÙÃÒÌÎÊÙ ËÃÍÌξľÉÆÏÚÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊ ÊÌžÆÈ ÌȾžÉÆÏÚÀÙÏÌÈÌÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎƋ ÆÊÕÆÀÙÊƦÅ̿ξÅÔÌÀÏÌÎÐÌÐÆ;°Î¾ÍÃÅÌË ÅÃÉÃË̋ ÉÆÏÐËÙÃÒÌÎÊÙ ÊÌžÆȾÊÆËÃÍÌξľÉÆÏÚ ̿ɾ¾ÉÆ ÀÙÏÌÈÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜ ¾¿ÙÉÆÏÎÃÂËÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÙ £ÏÉÆ À ÌÐËÌÖÃËÆÆ  ¬ª Æ ÊÌžÆÕËÌÏÐÆ о¿¾È¾ ÊÌÄËÌ ÍÎÌÀÃÏÐÆÌпÌÎÙ˾ÍÌÉÃÀÑÜ ÍÌÉÆÁÃËËÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ÐÌÉÃξËÐËÌÁÌÐÆ; ÐÌÀÌÐËÌÖÃËÆÆ °ªÊÌÄËÌÀÃÏÐÆÏË ÉÃÈÔÆÜÏÌÎÐÌÀ˾ÆÊÊÑËÆÐÃÐ ÆÏÍÌÉÚÅÑÝÎþÈÔÆÜÏÀÃÎӋ ÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ­ÎÆ ÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌÊ žξÄÃËÆÆ  °ª ÏÌÎо ÆÊÃÜ×Æà 3‹ÁÃË ‹ÁÃËÌÐ/ ÌÐ HMVUJOPTB HMVUJOPTB ÍÌȾÅÙÀ¾ÉÆÎþÈÔÆÜÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀƋ ÐÃÉÚËÌÏÐÆ ¦ÊÊÑËËÙÇ  °Î¾ÍÃÅÌË  °¾ÉÁ¾ÎÏÈÆÇ  ¯¾ÊÏÑË  ¯¾ÊÏÑË  ŸÃÎÉÃÇ Æ / HMVUJOPTB HMVUJOPTB ¯ÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌ 3‹ÁÃË ‹ÁÃË ÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÏÌÓξËÝÃÐ ÏÌÓξËÝÃÐ ÏÀÌÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÃÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÌÃÂÃÇÏÐÀÆà ­ÌÅÂËÃÇ ÌÏÃËÚÜ ÌÈÐÝ¿ÎÚ v ÁÁ ÌÐÊÃÕÃËÌ ÍÎÌÝÀÉÃËÆÃÍÃÎÌËÌÏÍÌÎÌžо¿¾È¾Æ˾ÏÐÌÝ×ÃÇÊÑÕËÆÏÐÌÇ ÎÌÏÙ ­ÌξľÉÆÏÚ ÆËÂÆȾÐÌÎËÙà ÏÌÎо ¢Ü¿ÃÈ «ÌÀÙÇ ŸÃÎÄÃξȯ Æ/TBOEFSF TBOEFSF«¾ÏÌÎоÓ¦ÊÊÑËËÙÇ °Î¾‹ TBOEFSF ÍÃÅÌËÂÊÑÕËÆÏÐÌÇÎÌÏÙËÃÌÐÊÃÕÃËÌ   ÎÃÅÑÉÚоÐà ÍÎÌÀÃÂÃËËÙÓ ÌÔÃËÌÈ Æ ÌпÌÎÌÀ ÀÙÂÃÉÃË ÎÝ ÏÌÎÐÌÀ ÊÆÎÌÀÌÇ ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ ÈÌÐÌÎÙà ÆÊÃÜÐ ÉÑÕÖÆà ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËË̋ÔÃËËÙÃÍÎÆÅ˾ÈÆÍÎÆÀÙÏÌÈÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ È ÈÌÊÍÉÃÈÏÑ ¿ÌÉÃÅËÃÇ °¾ÈÆà ÏÌÎо ̿˾ÎÑÄÃËÙ ÏÎÃÂÆ ÏÌÎÐÌÐÆÍÌÀ Õ¾ÏÐÚ ÆÅ ÈÌÐÌÎÙÓ ÍÌȾž˾ À о¿ÉÆÔà «¾ ÕÃÐÙÎÃÓÏÌÎоÓÌÐÊÃÕÃËÌÍÌξÄÃËÆÿÌÉÃÅËÝÊÆÌÐËÑÉÝ ÂÌÏÆÉÚËÌÁÌ ËÌÑËÆÓÀÌÅÊÌÄÃËÌпÌοÌÉÃÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ ÒÌÎÊÍÎÆÆÏÈÉÜÕÃËÆÆÏÆÉÚËÌÍÌξÄÃËËÙÓξÏÐÃËÆÇ Ïà ÛÐÆÏÌÎоÊÌÁÑпÙÐÚÔÃËËÙÊÆÂÌËÌξÊÆÍÌÍÎÆÅ˾ÈÑÈÌʋ ÍÉÃÈÏËÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈ¿ÌÉÃÅËÝʵ¾ÏÐÚÆÅËÆÓÀÌÀÉÃÕÃ˾ ÀÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÇÍÎÌÔÃÏÏÂÉÝÍÌÉÑÕÃËÆÝÒÌÎÊÏÌÍÐÆʾÉڋ ËÙÊÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËË̋ÍÌÉÃÅËÙÊÆÍÎÆÅ˾ȾÊÆ ²ÆÐÌ;ÐÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝ ÌÔÃËȾ ˾ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÊ ÆËÒÃÈÔƋ ÌËËÌÊÒÌËÃÍÌÅÀÌÉÝÃÐÀÙÝÏËÆÐÚÊËÌÁÆÃÀ¾ÄËÙÃÍÌÅÆÔÆÆ ÏÐÎÑÈÐÑÎÑ¿ÌÉÃÅËÃÇ ξÏÌÀÙÇÆÖоÊÊÌÀÙÇÏÌÏоÀÀÌÅ¿ÑÂƋ ÐÃÉÃÇÆÆÓÏÌÌÐËÌÖÃËÆÃÀÍÎÆÎÌÂËÙÓÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ ÑÎÌÀÃËÚ¾Á‹ ÎÃÏÏÆÀËÌÏÐÆ¿ÌÉÃÅËÃÇÀÑÏÉÌÀÆÝÓÏÐÎÃÏÏÌÀÙÓÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓ ÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÇ°¾È¾ÝÌÔÃËȾÍÌÅÀÌÉÝÃÐÀÙÂÃÉÆÐÚÆËÂÆȾÐÌÎËÙà ÏÌÎо ¾оÈÄÃÏÌÎоÆξÏÐÃËÆ݋ÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÐÌÎÙ ÌÔÃËÆÐÚ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÏÌÀÊÃ×ÃËÆÝÀÙÏÌÈÌÇÍÌÉÃÀÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÏ ÌÍÐÆʾÉÚËÙÊÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËË̋ÍÌÉÃÅËÙÊÆÍÎÆÅ˾ȾÊÆ ÌÍÎË ÂÃÉÆÐÚÌÍÐÆʾÉÚËÙÃÐÆÍÙÏÍÃÔÆÒÆÕÃÏÈÌÇÆËÃÏÍÃÔÆÒÆÕÃϋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÈÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÆÆÓÉÑÕÖÃÃÏÌÌÐËÌÖÃËÆà ³ÐÎÂÅÍÜÓÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÈÊÊÎÌÏËÅÊÑÓÁÎËÅÇÍÅÉÑÎÐÒÎÂÒÀÁÀÊÀÌÈÐÎÂÎÉ ÀÏÌÎÐà ÊÎËËÅÊÖÈÈÑÎÏÒÈÌÀËÜÍÛÌÈÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍ΍ÖÅÍÍÛÌÈÏÐÈÇÍÀÊÀÌÈ ¬Â˾ÈÌ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ȾÕÃÏÐÀÌ Æ ÐÆÍ ±ÎÐÒ ªÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ¯ËÎÙÀÄÜ ±ÓÕÀßÌÀэ ³ÑÒÎÉ×ÈÂÎÑÒÜÊÁÎËÅÇÍßÌ ÁÀËËΠξÏÐÃËÆÝÏÌÂËÌÇÏÐÌÎÌËÙÆ˾ÆÀÙÏÖ¾ÝÑϋ ËÈÑÒÜÅ  ÏËÀÑÒÈÍÛ ÑÀÑÎÄÍÎÃÎ ³¢ª ¯ÅÑÒÐÈÖÀ °ßÁÓÕÀ ¬ÎÇÀÈÊÀ ÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈ;ÐÌÁÃ˾ÊÏÂÎÑÁÌÇvËÃÎÃÂÈÌ ØÒÐÀÑÒō ËÈÑÒÀ ÑÌ ÐÀÑÒÅÍÈß à ÍÌÉÝÎËÙÃÍÎÆÅ˾ÈƬ¿ÙÕËÌÏÕÆоÉÌÏÚ ÕÐÌ ÍÈÅ ÍÌÏÎÃÂÏÐÀÌÊ ÏÆÏÐÃʾÐÆÕÃÏÈÆÓ ¿ÃÈÈÎÌÏÏÌÀ ±ÎÐÒÎÒÈÏ¡ÀÑÌÀ ÉÜ¿ÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ÊÌÄËÌ Ïо¿ÆÉÆÅÆÎ̋ ¯ÅÐÓÑÒÈÖÀ    w  À¾ÐÚÏÉÜ¿ÙÊξÅËÌÀÆÂËÌÏÐËÙÊÐÆÍÌÊ»ÐÌ ÍÎÃÂÍÌÉÌÄÃËÆÃËÃÀÏÃÁ¾ÊÌÄËÌÀÙÍÌÉËÆÐÚ ¯ËÎÂÄȯÅØÒÅÐÈ   w w  °¾È ÏÌÎОʿ¾ÉÉÃʾ ÐÌÉÃξËÐËÙÇÈ °ª ¶ÀЪÐÓÌ   w w  ÍÌÉÑÕÃËËÙÇÀÁ ËÿÙÉÎþÉÆÅÌÀ¾ËÀ ±ÎÐÒÎÒÈϲÐÀÏÅÇÎÍÄ ÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓÍÎÌÁξÊʾÓÆŋžËÃÑÂÌÀÉÃЋ     ÀÌÎÆÐÃÉÚËÙÓÐÆÍÌÀÏÃÉÃÈÔÆÌËËÙÓ̿ξÅÔÌÀ ²ÐÀÏÅÇÎÍÄ«ÀÃÎÄÅÕÑÊÈÉ   w  w ÐÌÉÃξËÐËÙÓÈ °ª­ÌÛÐÌÊÑÆÊÊÑËÆÐÃÐÈ ²ÐÀÏÅÇÎÍÄ  °ªÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐ3‹ÁÃË 3‹ÁÃË ‹ÁÃËÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉڋ ÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉڋ ±ÎÐÒÎÒÈϱÀÌÑÓÍ ËÌÏÐÆÐȾËÃÇÉÆÏо <>ÍÃÎÃËÃÏÃËËÙÇÀÁÃËÌÊ ±ÀÌÑÓÍ   w  /UBCBDVN UBCBDVNÌÐÂÆÈÌÁÌÀƾ/ UBCBDVN HMVUJOPTB HMVUJOPTB HMVUJOPTB     3‹ÁÃË ‹ÁÃË ÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÌÐ ÌÐ / HMV‹ ±ÀÌÑÓÍ    w  UJOPTB Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐ ¿ÌÉÃà ÉÃÐ ÏÀÌÜ ±ÀÌÑÓÍ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÑÜž×ÆÐÑÌÐÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÝ °ª ±ÎÐÒÎÒÈÏ¢ÈÐÃÈÍÈß ¦ÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌà žξÄÃËÆà  °ª ÊÌÄËÌ ¢ÈÐÄÆÈÍÈߪÓÒÅÑÒÀ   w  ÍÎÌÀÌÂÆÐÚÀÍÌÉÃÀʾÏÏÌÀÌÊÍÌÎÝÂÈÃÍы /UBCBDVN     ÐÃÊ˾ÐÆξËÆÝÉÆÏÐÚÃÀ<>о¿¾ÕËÙÊÏÌÈÌÊ ±ÎÐÒÎÒÈÏ¡ÐÀÇÈËÜ¡ÀÉß Ï °ª ξſ¾ÀÉÃËÆà ¦ÅÑÕÃËÆÃÆÏÓÌÂËÌÁÌʾÐÃÎƾɾÍÌȾžÉÌ ¢ÈÐÃÈÍÈÊÀ     ÕÐÌÌÏËÌÀËÙÊÆÐÆ;ÊÆÎÃÅÆÏÐÃËÐËÌÏÐÆÝÀÉ݋ /U#SOP     ÜÐÏÝÆÊÊÑËÆÐÃÐ˾ÌÏËÌÀÃÎþÈÔÆÆÏÀÃÎÓÕÑÀϋ ±ÎÐÒÎÒÈÏ¡ÅÐËÅÉ ÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÐÌÉÃξËÐËÌÏÐÚ ÌÁξËÆÕÃËËÌà    w  ξÅÀÆÐÆÃ;ÐÌÁÃ˾ÀÐȾËÝÓξÏÐÃËÆ݋ÓÌÅÝÆ˾ ¡ÅÐËÅÉ8IJUF ÊÌÎÒÌÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ÆËÂы ¡ÅÐËÅÉ    w  ÔÆÎÌÀ¾Ë˾ÝÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ¾оÈÄÃÆÅ¿ÃÁ¾Ü‹ ±ÎÐÒÎÒÈÏ®ÑÒÐÎËÈÑÒ ×ÆÇÐÆÍÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ ÐÿÙÏÐÎÌÃÍÎÌÓÌċ ªÐÓÏÍÎËÈÑÒÍÛÉ     ÂÃËÆÃξÏÐÃËÆÃÊÑÝÅÀÆÊÌÇÒ¾ÅÙ    w  ¯¿¾É¾ËÏÆÎÌÀ¾ËËÌà ÏÌÕÃоËÆà À ÏÌÎÐà ®ÑÒÐÎËÈÑÒ о¿¾È¾ ÌÉÆÁÌÁÃËËÙÓ Æ ÍÌÉÆÁÃËËÙÓ ÏÆÏÐÃÊ ±ÎÐÒÎÒÈϪÅÐÒÈ ÌÐÀÃÕ¾Ü×ÆÓžÏÍÃÔÆÒÆÕÃÏÈÆÃÆËÃÏÍÃÔÆÒƋ ¿ÍÎÌÈÒÀ     ÕÃÏÈÆà ҾÈÐÌÎÙ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ È ¿ÌÉÃÅËÝÊ 5PMIBJ     Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÏÌÓξËÃËÆÃÑÎÌľÝÆÍÌÅÀÌÉÝÃÐ ÍÌÉÑÕÆÐÚÏÙÎÚÃËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÁÌȾÕÃÏÐÀ¾­Ì‹ ÉÃÀ¾ÝÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ȾÈÆËÐÃÁÎÆÎÌÀ¾ËËÙÇÌÐÀÃÐξÏÐÃËÆÝ˾ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÀÆÁÁ˾о¿¾ÕËÙÓÍÌϾÂȾÓо¿¾‹ žξÄÃËÆÃÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÝÊÆ¿ÌÉÃÅËÃÇ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌξÏÖÆÎÝÃÐ ȾÀ¨Î¾ÏË̾ÎÏÈÌÊÈξÃÌÐÊÃÕÃËÌÍÎÌÝÀÉÃËÆÃÀÆÎÑϾо¿¾Õ‹ ÈÌÊÍÉÃÈÏËÑÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ È ÌÁÑÎÃÕËÌÇ ÊÌžÆÈà ÊÌžÆՋ ËÌÇÊÌžÆÈÆ  °ª ÀÆÎÑϾÌÁÑÎÃÕËÌÇÊÌžÆÈÆ  ¬ª ÆÊÌž‹ ËÌÏÐÆо¿¾È¾ ËÃÈÎÌÐÆÕÃÏÈÌÊÑÖоÊÊÑ:‹ÀÆÎÑϾ :‹ÀÆÎÑϾ ‹ÀÆÎÑϾȾÎÐÌÒÃÉÝ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÆÕËÌÏÐÆо¿¾È¾ Ÿ¾ÏϾξ :‹ÀÆÎÑÏ :‹ÀÆÎÑÏ ‹ÀÆÎÑÏȾÎÐÌÒÃÉÝ ËÃÈÎÌÐÆÕÃÏÈÆÇ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ËÃÈÎÌÐÆÕÃÏÈÆÇ ¿ÃÉÌÇÍÃÏÐÎÆÔà ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÌÇÎÝ¿ÑÓÃÆÊÌËоÎÜ ÖоÊʱ ¨Æ¿ÃɾÝÍÃÏÐÎÆÔ¾ ÊÌËоÎÝ ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÌÇÎݿы ¢ÉÝ ÍÌÂÂÃÎľËÆÝ Ïо¿ÆÉÚËÌÁÌ ÑÎÌÀËÝ ÍÌÉÃÀÌÇ ÍÌÉƋ ÓÆ ÍÃÎÌËÌÏÍÌÎÌž ˾ÏÐÌÝ×ÃÇÊÑÕËÆÏÐÌÇÎÌÏÙ¬ÔÃËÃËÌÈ ÁÃËËÌÇ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊ ÌпÌÎ ÒÌÎÊ о¿¾È¾ ˾ ÛÐÆÊ¿ÌÉÃÅËÝÊ¿ÌÉÃÃ̿ξÅÔÌÀо¿¾È¾ÀÑÏÉÌÀÆÝÓÍÌÉÝ˾ ÑÊÃÎÃËËÌÊÆËÒÃÈÔÆÌËËÌÊÒÌËà ÕÐÌÍÌÅÀÌÉÝÃÐÆÅ¿ÃÁ¾ÐÚ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÓÆËÒÃÈÔÆÌËËÙÓÒÌ˾Ó ÙÂÃÉÃËÌÏÌÎÐÌÀÆ ξÏÏÃÆÀ¾ËÆÝʾÉÙÓÁÃËÌÀËÃÏÍÃÔÆÒÆÕÃÏÈÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ ÁÆ¿ÎÆÂÌÀ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓÈ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÌÇÎÝ¿ÑÓà vÈ¿ÃÉÌÇ ´ÃÉÃ˾ÍξÀÉÃËËÙÃÌпÌÎÙ˾ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÊÒÌËÃÏÌÎÐÌÀ ÍÃÏÐÎÆÔà ÏÌÎÐÌ̿ξÅÔ¾¿ÙÉÆÑÏÐÌÇÕÆÀÙÈËÃÈÎÌÐÆÕÃÏÈÌÊÑ о¿¾È¾ Ï ÍÌÉÃÀÌÇ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜ ÆÏÈÉÜÕÆÉÆ ˾ÍÎÆÊÃÎ ÖоÊÊѱ ¨¦ÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌÞξÄÃËÆà°ªÍÌȾžÉÌ ÕÐÌ ÏÆÉÚËÌÀÆÎÑÉÃËÐËÙà ÉÆËÆÆ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÝ ÍÃÎÌËÌÏÍÌÎÌž ÏÌÎо ÆÊÃÜ×ÆÃ3‹ÁÃË 3‹ÁÃË ‹ÁÃËÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆÌÐ/ ÏÀÃÎÓÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÌÐ HMVUJOPTB HMVUJOPTB HMVUJOPTB о¿¾È¾ 1UBCBDJOB UBCBDJOB UBCBDJOB ÆÌÂËÌÀÎÃÊÃËËÌÑÏÆÉÆÉÆÍÌÉÆÁÃËËÑÜ ÌÏоÜÐÏÝÆÊÊÑËËÙÊÆÈ °ª ¦ÊÊÑËËÙÇ °Î¾ÍÃÅÌË  ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚ ÏÌÎÐÌÀ ­ÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÊ ÏÌÎоÊ о¿¾È¾ ¯¾ÊÏÑË ¯¾ÊÏÑË °¾ÉÁ¾ÎÏÈÆÇ ­Ì¿Ã¾ÆÂÎ  ÙÏÌÈÑÜ ÂÌÏоÐÌÕËÌÍÎƾÐÚÌÉÆÁÌÁÃËËÑÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈ °ª ÍË ÍÌÉÃÀÑÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈÈÌÊÍÉÃÈÏÑ;ÐÌÁÃËÌÀÍÌȾžÉÆÎÝ ÎÌËÌÏÍÌÎÌÅÑо¿¾È¾Æ˾ÏÐÌÝ×ÃÇÊÑÕËÆÏÐÌÇÎÌÏà ÏÌÎÐÌÀÈÌËÈÑÎÏËÌÁÌÏÌÎÐÌÆÏÍÙоËÆÝ ¾оÈÄÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃˋ   ȾÕÃÏÐÀà ÆÏÓÌÂËÌÁÌ ʾÐÃÎƾɾ ̿ɾ¾Ü×ÃÁÌ ÈÌÊ͋ ËÙÃÏÌÎо¬ÏÐÎÌÉÆÏÐ ¬ÏÐÎÌÉÆÏÐÆ ÏÆÁ¾ÎËÙÇÏÌÎÐ ÉÃÈÏËÌÇÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜÈ;ÐÌÁÃË¾Ê ÊÌÄËÌÎÃÈÌÊÃËÂ̋ ±ÎÌľÇËÙÇ ®Ñ¿ÆË ŸÃÎÉÃÇ °Î¾ÍÃÅÌË ¼¿ÆÉÃÇËÙÇ À¾ÐÚÏÌÎо¦ÊÊÑËËÙÇ °Î¾ÍÃÅÌË ¯¾ÊÏÑË  ÆÎÂÄÆËÆÝ °Î¾ÍÃÅÌË °Î¾ÍÃÅÌË ¬ÏÐÎÌÉÆÏÐ ŸÃÎÉÃÇ ²ÉÌÎƾ ³ÆÈÏ®ÃÅÆÏоËÐ  ÆÎÂÄÆËÆÝ  ÍÎÆÎÌÂËÙÓÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ1UBCBÏJOB UBCBÏJOB ÏJOB JOBÂÌÊÆËÆÎÑÃÐÑÊÃÎÃË˾ÝÍÌ ¬ÏÐÎÌÉÆÏÐ ¬ÏÐÎÌÉÆÏÐ ¯¾ÊÏÑË °¾ÉÁ¾ÎÏÈÆÇ ¾ÁÎÃÏÏÆÀËÌÏÐÆξϾ15 15 ÕÐÌÍÎÌÆÅÌÖÉÌžÏÕÃÐÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÁÌ ÕÐÌ ÍÎÌÆÅÌÖÉÌ Å¾ ÏÕÃÐ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÁÌ ­Ì¿Ã¾ ¢Ü¿ÃÈ‹ °ÎÆÑÊÒ ¨ÎÑÍËÌÉÆÏÐËÙÇ Ïо¿ÆÉÆÅÆÎÑÜ×ÃÁÌÌпÌξ ©ÆÐÃξÐÑξ  ¾Ë¢ÃέɾËȱÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚξÏÐÃËÆÇÈ¿ÌÉÃÅËÝʪ¨ÌÉÌÏ ¦À¾ËÆÔÈÆǨ¦  ÆËÌÁξÂÌÀ ž°ÆÍÙÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈ¿ÌÉÃÅËÝÊÀÎÌÂÃËÆÈÌÔƾ˾ÆÆÓÍξÈÐÆÕÃÏÈÌÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÀÏÃÉÃÈÔÆÆо¿¾È¾ «¾ÑÕËÌÃÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÆÍÎÌÊÙÖÉÃËËÌÇÍÃÎÃξ¿ÌÐÈÆо¿¾È¾Ï¿˾ÑÕËÐΨξÏË̾Îvv ÙÍ ªÌÉÂÌÀ¾Ëª½ ÆÎÑÏËÙÿÌÉÃÅËÆо¿¾È¾ÆÊÃÎÙ¿ÌÎÚ¿ÙÏËÆÊƨÆÖÆËÃÀ¶ÐÆÆËÔ¾v °ÃÎËÌÀÏÈÆǪ²  ÆËÌÁξÂÌÀ ž žÀÃÐÆÏÌÀ¯¯±ÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈ;ÐÌÁÃ˾ÊÑÀƾ/UBCBDVN UBCBDVNÆÃÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÀÏÃÉÃÈÔÆÆо¿¾È¾ UBCBDVN ¯ÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾Ý¿ÆÌÉÌÁÆÝvv°*9v— °ÃÎËÌÀÏÈÆǪ²¡ÃËÃÐÆÕÃÏÈÆÃÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÏÃÉÃÈÔÆÆо¿¾È¾˾ÆÊÊÑËÆÐÃÐÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ¡ÃËÃÐÆȾÆÏÃÉÃÈÔÆÝ¿ÌÉÃÅËÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ ÏÌÎÐÌÀÈÑÉÚÐÑÎËÙÓξÏÐÃËÆǪ«¾ÑȾv -VLBT(#%JTFBTFTPG5PCBDDP5IJSE&EJUJPO3FMFJHIv/PSUI$BSPMJOBv

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

±¢¨

¯°®±¨°±®ž­¬­±©½´¦§4&1503*"53*5*$* ´£«°®ž©º«¬ªµ£®«¬¥£ªº£ 5)&4536$563&0'5)&1016-"5*0/40'4&1503*"53*5*$**/$&/53"-5)&#-"$,40*- 3&(*0/ ¾¢§ÅËÅÍÅÂÀ ²ÀÌÁÎÂÑÊÈÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÈÌÅÍÈ£°¤ÅÐÆÀÂÈÍÀ Ó˨ÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß Ä ²ÀÌÁΠ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJM[FMFOFXB! [FMFOFXB! !NBJM NBJMSV SV ¢¯±ÓÄÍÈÊÎÂÀ ±ÐÅÄÍÅÐÓÑÑÊÈÉÔÈËÈÀ˲ÀÌÁÎÂÑÊÎÃέ¨¨ÑÅËÜÑÊÎÃÎÕÎÇßÉÑÒÂÀ Ï­ÎÂÀߦÈÇÍÜ ²ÀÌÁÎÂÑÊÀßÎÁË ²ÀÌÁÎÂÑÊÈÉÐÍ °ÎÑÑÈß ÒÅË 

  FNBJMUNCTOJGT!NBJMSV  FNBJM UNCTOJGT!NBJM SV :7;FMFOFWB 5BNCPW4UBUF6OJWFSTJUZOBNFEBGUFS(3%FS[IBWJO *OUFSOBUTJPOBMOBZBTU 5BNCPW  3VTTJB UFM   FNBJM[FMFOFXB!NBJMSV 714VEOJLPWB $FOUSBM3VTTJBO#SBODIPGUIF44*PGUIF5BNCPW4DJFODFBOE3FTFBSDI*OTUJUVUFPG"HSJDVMUVSF /PWBZB[IJ[OrWJMMBHF 5BNCPW3FHJPO 3VTTJB UFM 

  FNBJM  FNBJM NBJM NBJMUNCTOJGT!NBJM UNCTOJGT!NBJM !NBJM NBJMSV SV ­ÎÃÂÏоÀÉÃËÙ ÎÃÅÑÉÚоÐÙ ÆÅÑÕÃËÆÝ ÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆ ÍÌÍÑÉÝÔÆÇ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÝ ÏÃÍÐÌÎÆÌž À ξÅÉÆÕËÙÓ ¾ÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓ ξÇÌ˾Ó ´µ®­ÎÆÏξÀËÃËÆÆÍÌÍÑÉÝÔÆÇÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆоÈÆÃÍÎÆÅ˾ÈÆ ȾÈÕÆÏÉÌÀÆÎÑÉÃËÐËÙÓÆÅÌÉÝÐÌÀÈÏÌÎоʋÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÐÌξÊÆÕ¾ÏÐÌо ÀÏÐÎÃÕ¾ÃÊÌÏÐÆÒÃËÌÐÆÍÌÀ ¨ÉÜÕÃÀÙà ÏÉÌÀ¾ ÍÖÃËÆÔ¾ ÏÃÍÐÌÎÆÌÅ 4FQUPSJB USJUJDJ ÍÌÍÑÉÝÔÆÝ ÒÃËÌÐÆÍ ÆÅÌÉÝÐ ÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÚ ÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÔÆÝ ÑÏÐÌÇÕƋ ÀÌÏÐÚ 5IF SFTVMUT PG UIF WJSVMFODF TUVEJFT PGUIF QBUIPHFOQPQVMBUJPOTJOEJGGFSFOU BHSP‹DMJNBUJD SFHJPOT PGUIF $$" BSF SFQSFTFOUFE8IFO DPNQBSJOHQPQVMBUJPOTXFSFVTFETVDIJOEJDBUJPOTBTUIFOVNCFSPGWJSVMFOUJTPMBUFTGPSEJGGFSFOUJBUPSTPSUTBOEGSFRVFODZPGUIFQIFOPUZQFqT PDDVSSFODF ,FZXPSETXIFBU MFBGCMPUDI QPQVMBUJPO 4FQUPSJBUSJUJDJ QIFOPUZQF JTPMBUF WJSVMFODF EJGGFSFOUJBUJPO TUBCJMJUZ

­ÌÏÃÀ¾Ê ÍÖÃËÆÔÙ ˾ËÌÏÝÐ ¿ÌÉÚÖÌÇ ÀÎàÁÎÆ¿ËÙà ¿Ì‹ ÉÃÅËÆ ÏÎÃÂÆÈÌÐÌÎÙÓÖÆÎÌÈÌÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆÃÍÌÉÑÕÆÉ ÏÃÍÐÌÎÆÌÅŸÌÉÃÅËÚÀÙÅÙÀ¾ÜÐÁÎÆ¿ÙÎ̾4FQUPSJB ÌÐË̋ ÏÝ×ÆÃÏÝÈÈɾÏÏÑ%FVUFSPNZDFUFT ÍÌÎÝÂÌÈ4QIBFSPQTJEBMFT 1ZDOJEJBFMFT ÏÃÊÃÇÏÐÀÌ4QIBFPQTJEBDFB< >­Ì¾ËËÙÊ «¦¦² ÏÃÍÐÌÎÆÌÅÉÆÏÐÚÃÀÆÈÌÉÌϾ ˾ÎÝÂÑÏÈÌÎËÃÀÙÊÆ ÁËÆÉÝÊÆ ÏËÃÄËÌÇÍÉÃÏÃËÚÜ ¿ÑÎÌÇÎľÀÕÆËÌÇ ÊÑÕËÆÏÐÌÇ ÎÌÏÌÇ ÀÌÖÃÉÀ;ÐÌÁÃËËÙÇÈÌÊÍÉÃÈÏÍÌÍÑÉÝÔÆÇ˾ƿÌÉÃà Ì;ÏËÙÓ ÁÎÆ¿ËÙÓ ¿ÌÉÃÅËÃÇ À ¯ÃÀÃÎ̋¨¾ÀȾÅÏÈÌÊ ´ÃËЋ ξÉÚËÌÊ ´ÃËÐξÉÚË̋µÃÎËÌÅÃÊËÌÊ ­ÌÀÌÉÄÏÈÌÊÆ ÌÉÁ̋  ÝÐÏÈÌÊÎÃÁÆÌ˾Ó˾ÌÅÆÊÌÇÆÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔíÎÆÛÐÌÊ ÏÃÍÐÌÎÆÌÅÉÆÏÐÚÃÀÊÌÄÃÐÆÊÃÐÚÛÍÆÒÆÐÌÐÆÇËÌÃξÅÀÆÐÆà À´ÃËÐξÉÚËÌÊÆÕ¾ÏÐÆÕËÌÀ´ÃËÐξÉÚË̋µÃÎËÌÅÃÊËÌÊ ¾ оÈÄàÌÉÁ̋ ÝÐÏÈÌÊξÇÌ˾Ó< > ¦ÅÑÕÃËÆÃÏÐÎÑÈÐÑÎÙÍÌÍÑÉÝÔÆÆÒÆÐÌ;ÐÌÁÃËËÙÓÁÎÆ¿ÌÀ v ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌà ÅÀÃËÌ ÍÎÆ ÏÌžËÆÆ ÆËÒÃÈÔÆÌËËÙÓ Ò̋ ËÌÀ ÏÃÉÃÈÔÆÆ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÑÏоËÌÀÉÃËÆÆ ¾ÎþÉÌÀ ÍÌÍÑÉÝÔÆÇ ÐÃÎÎÆÐÌÎƾÉÚËÌÊ ξÅÊÃ×ÃËÆÆ ÆÏÐÌÕËÆÈÌÀ Æ ÂÌËÌÎÌÀÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ<> ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ ;ÐÌÁÃËËÙÇ ÈÌÊÍÉÃÈÏ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇ ÏÃÍÐÌÎÆÌžÍÖÃËÆÔÙÀÎÃÁÆÌËÃÍÎÃÂÏоÀÉÃËÐÎÃÊÝÀƾ‹ ÊÆ ÏÃÍÐÌÎƾÉÚËÙÓ ÁÎÆ¿ÌÀ 4FQUPSJB USJUJDJ USJUJDJ 3PC FU %FTN %FTN 4UBHPOPTQPSB BWFOBF G TQ USJUJDFB +IPOT 4UBHPOPTQPSB OPEPSVN<#FSL>$BTUFMMBOJ&((FSNBOP¢ÌÊÆËÆÎÑÜ×Ãà ¢ÌÊÆËÆÎÑÜ×Ãà ÍÌÉÌÄÃËÆÃÀÌÀÏÃÓ¾ÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓÅÌ˾Ó´µ®žËÆʾÃÐ 4USJUJDJ USJUJDJ USJUJDJ< > Õ¾ÏÐËÌÏÐÆ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÏÐÎÑÈÐÑÎÙÍÌÍÑÉ݋ ÔÆÆ4USJUJDJ USJUJDJ USJUJDJÍÌÍÎÆÅ˾ÈÑÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆÀ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝ žÐÎÑÂËÃËÌÆŋžÌÐÏÑÐÏÐÀÆÝÃÂÆËÌÁÌ˾¿ÌξÏÌÎÐÌÀ‹ÂÆҋ ÒÃÎÃËÔƾÐÌÎÌÀ ¾оÈÄÃÊÃÐÌÂÌÀÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËÆÝ¿ÌÉÚÖÆÓ ÀÙ¿ÌÎÌÈÆÅÌÉÝÐÌÀ ¯ÔÃÉÚÜÆÅÑÕÃËÆÝ;ÐÌÁÃËËÙÓÈÌÊÍÉÃÈÏÌÀÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇ ¿ÌÉÃÅËÃÇ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ʾÎÖÎÑÐËÙà ̿ÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÆŋ ÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓ Æ ÏÃÉÃÈÔÆÌËË̋ÏÃÊÃËÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓ ÍÌÏÃÀÌÀ ÅÃÎËÌÀÙÓ ÈÌÉÌÏÌÀÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ °¾Ê¿ÌÀÏÈÌÇ ©ÆÍÃÔÈÌÇ  ÌÎÌËÃÄÏÈÌÇ ¨ÑÎÏÈÌÇ ŸÃÉÁÌÎÌÂÏÈÌÇ ̿ɾÏÐÃÇ ­Ì ¾ÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÊ ÑÏÉÌÀÆÝÊ ÎÃÁÆÌË ÍÌÂξÅÂÃÉÝÃÐÏÝ ˾ ¯ÃÀÃÎËÑÜ Õ¾ÏÐÚ ÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ Î ¢ÌË ** ÍÌÍÑÉÝÔÆÝ ÍÌÍÑÉÝÔÆÝ ¬ÈÏÈ̋¢ÌËÏÈÑÜ ËÆÅÊÃËËÌÏÐÚ **** ÍÌÍÑÉÝÔÆÝ ÍÌÍÑÉÝÔÆÝ ¼ÄËÑÜ ¼ÄËÑÜ Õ¾ÏÐÚÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ΢ÌËƨ¾É¾ÕÏÈÑÜÀÌÅÀÙÖÃËËÌÏÐÚ *** *** ÍÌÍÑÉÝÔÆÝ ÍÌÍÑÉÝÔÆÝ ­ÎÆ ­ÎÆ Ï¿ÌÎà ϿÌÎà ʾÐÃÎƾɾ ʾÐÃÎƾɾ Æ Æ ÒÆÐÌϾËÆоÎËÌÇ ÒÆÐÌϾËÆоÎËÌÇ ÛÈÏÍÃÎÐÆÅà ÎÑÈÌÀÌÂÏÐÀÌÀ¾ÉÆÏÚ ÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÃÇ <> ªÆ‹ ÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÑÜÛÈÏÍÃÎÐÆÅÑÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÉÆÍÌÌÍÎÃÂÃÉÆÐË ÉÝÊÁÎÆ¿ÌÀ<> ÈÑÉÚÐÆÀÆÎÌÀ¾ËÆÃÆÅÌÉÝÐÌÀÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇ

Æ ÆÅÑÕÃËÆà ÊÌÎÒÌÉÌÁ̋ÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÏÀÌÇÏÐÀ v ÍÌ ÊÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÇÊÃÐÌÂÆÈÃ<> ±ÏÃÍÐÌÎƾÉÚËÙÓÁÎÆ¿ÌÀÍÌȾËÃÀÙÝÀÉÃËÙÏÍÃÔÆÒÆÕÃÏÈÆà ¾ÉÉÃÉÆÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆ ÍÌÛÐÌÊÑÌÔÃËÈÑ;ÐÌÁÃËËÙÓÏÀÌÇÏÐÀ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆÍÎÌÀÌÂÆÉÆ˾ÛÈÏÍÃÎÆÊÃËоÉÚËÌÍÌÂ̿ξËËÌÊ ˾¿ÌÎÃÏÌÎÐÌÀ‹ÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÐÌÎÌÀ© ¬ÎÃË¿ÑÎÁÏȾÝ ŸÃÅÃËÕÑÈÏȾÝ ŸÃÅÃËÕÑÈÏȾÝ ­ÎÌÓÌÎÌÀȾ ­Æ‹ ξÊƾ ªÆÎÌËÌÀÏȾÝ»ÐÆÏÌÎоξÅÉÆÕ¾ÜÐÏÝÍÌÐÆÍÑ ÎþÈÔÆÆ ˾ žξÄÃËÆà ÆÅÌÉÝоÊÆ ÁÎÆ¿¾ ÀÙÂÃÉÃËËÙÊÆ Ï ÍÌξÄÃËËÙÓξÇÌËÆÎÌÀ¾ËËÙÓÀ´µ®ÏÌÎÐÌÀÌÅÆÊÌÇÆÝÎÌÀÌÇ ÍÖÃËÆÔÙ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ°ÅÀÊÖÈßÑÎÐÒ΍ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀÒÎÐΠÍÀÏÎÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÁÓÄÈÒÅËÅÌ4 4USJUJDJ USJUJDJ¶·°  ¶·°

±ÎÐÒ ¡ÅÇÅÍ×ÓÊÑÊÀß ¡ÅÇÅÍ×ÓÊÑÊÀß « ¬ÈÐÎÍÎÂÑÊÀß ®ÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ¯ÈÐÀÌÈÄÀ ¯ÐÎÕÎÐÎÂÊÀ

³×ÐÅÆÄÅÍÈōÎÐÈÃÈÍÀÒÎÐ ±ÀÌÀÐÑÊÈÉ­¨¨±µ ­¨¨±µ¾Ã΍¢ÎÑÒÎÊÀ ¬ÈÐÎÍÎÂÑÊÈÉ­¨¨±±¯ ®ÐÅÍÁÓÐÃÑÊÈÉ­¨¨±µ ¯ÅÍÇÅÍÑÊÈÉ­¨¨±µ ¥ÐØÎÂÑÊÀßÎÏÛÒÍ΍ÑÅËÅÊÖÈÎÍÍÀß ÑÒÀÍÖÈßÎÐÎØÀÅÌÎÃÎÇÅÌËÅÄÅËÈß

¢ÈÐÓËÅÍÒÍÛÅ ÈÇÎËßÒÛ        

­ÎÆÏξÀËÃËÆÆÍÌÍÑÉÝÔÆÇÁÎÆ¿¾ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆоÈÆÃÍÎÆÅ˾‹ ÈÆ ȾÈÕÆÏÉÌÀÆÎÑÉÃËÐËÙÓÆÅÌÉÝÐÌÀÈÌÐÂÃÉÚËÙÊÏÌÎоʋÂÆҋ ÒÃÎÃËÔƾÐÌÎ¾Ê Õ¾ÏÐÌоÀÏÐÎÃÕ¾ÃÊÌÏÐÆÒÃËÌÐÆÍÌÀÀÆÎÑÉÃˋ ÐËÌÏÐÆ­ÎÆÛÐÌÊÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆÏÉÃÂÑÜ×ÆÃÍÌȾžÐÃÉÆ v¯ÎÃÂËÜÜÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÚÍÌÍÑÉÝÔÆÇ<> ªΣ1HO O ÁÂîHvÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÆÅÌÉÝÐÌÀ ÀÆÎÑÉÃËÐËÙÓÈÌÀÏÃÊÏÌÎоʋ ÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÐÌÎ¾Ê O OvÌ¿×ÃÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÆÅÌÉÝÐÌÀ v Ì¿×Ãà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÆÅÌÉÝÐÌÀ v®¾ËÁÌÀÙÇÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÈÌÎÎÃÉÝÔÆÇ<> STu ΣE Ou O O Ou O O u O O O O O O  ÁÂÃE EvξÅËÌÏÐÚξËÁÌÀÂÀÑÓÍÎÆÅ˾ÈÌÀÀȾÄÂÌÇ;Îà v ξÅËÌÏÐÚ Î¾ËÁÌÀ ÂÀÑÓ ÍÎÆÅ˾ÈÌÀ À ȾÄÂÌÇ Í¾Îà OvÕÆÏÉÌ;ÎξËÁÌÀ v ÕÆÏÉÌ Í¾Î Î¾ËÁÌÀ v¦ËÂÃÈ϶ÃËËÌ˾ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÇÒÃËÌÐÆÍÆÕÃÏÈÌà ξÅËÌ̿ξÅÆÃÍÌÍÑÉÝÔÆÇ<> )X−ΣQJMPHF Q QJ ÁÂÃQ QJvÕ¾ÏÐÌоJ‹ÁÌ J‹ÁÌ ‹ÁÌÒÃËÌÐÆ;ÀÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ÒÃËÌÐÆ; À ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ

¯ÎÄÄÅÐÆÀÍÀ£ÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌÊÎÍÒÐÀÊÒÎ̯ÎÒÃÂÏÐÎÖÅÑÑÅÏÐÎÂÅÄÅÍÈßÏÎÈÑÊÎÂÎÉÍÀÓ×Í΍ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÎÉÐÀÁÎÒÛÂÐÀÌÊÀÕ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ´¯¶‹­ÀÓ×ÍÛÅÈÍÀÓ×Í΍ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅÊÀÄÐÛÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ°ÎÑÑÈțÍÀwÃÃ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

v¦ËÂÃÈÏ®ÌÂÄÃÎϾ 3PHFST 3PHFSTJOEFY JOEFY

ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÇ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÇ ÏÓÌÂÏÐÀÌÊÃÄÂÑÍÌÍÑÉÝÔÆÝÊÆ<> )S Σ Q QJuQ QJ ÁÂà QJ v Õ¾ÏÐÌо JuÁÌ uÁÌ ÒÃËÌÐÆ; ÒÃËÌÐÆ; ÀÀ ÍÃÎÀÌÇ ÍÃÎÀÌÇ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ QJvÕ¾ÏÐÌоJ‹ÁÌ ‹ÁÌÒÃËÌÐÆ;ÀÌÀÐÌÎÌÇÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ÒÃËÌÐÆ; ÀÌ ÀÐÌÎÌÇ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ v ¦ËÂÃÈÏ ¤ÆÀÌÐÌÀÏÈÌÁÌ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÇ ÏÓÌÂÏÐÀÌ ÍÌÍÑÉÝÔÆÇ<> SΣ√QJRJ ÁÂÃQ QJÆR RJvÕ¾ÏÐÌÐÙJ‹ÁÌ J‹ÁÌ ‹ÁÌÒÃËÌÐÆ;ÀÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ ÒÃËÌÐÆ; À ÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ «ÌÊÃξ ÒÃËÌÐÆ;Ê ÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆ ÍÎÆÏÀ¾ÆÀ¾ÉÆ ÍÌ Ìȋ оÉÚËÌÇ ÏÆÏÐÃÊà <> ¢ÌÏÐÌÀÃÎËÌÏÐÚ ξÅËÌÏÐÆ ÏÎÃÂËÆÓ ÍÌȾžÐÃÉÃÇÌÍÎÃÂÃÉÝÉÆÍÌÈÎÆÐÃÎÆܯÐÚÜÂÃËо<> ¯ÃÍÐÌÎƾÉÚËÙÃÁÎÆ¿ÙÈÑÉÚÐÆÀÆÎÌÀ¾ÉÆ˾ÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÙÓ ÏÎþÓ­ÌÀËÃÖËÃÊÑÀÆÂÑÆӾξÈÐÃÎÑÏÐÎÌÃËÆÝÈÌÉÌËÆÆ ÆÅÌÉÝÐÌÀ4USJUJDJ USJUJDJÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙÐÎÃÊÝÁÎÑÍ;ÊÆÂÎÌÄÄË USJUJDJ ÍÌÂÌ¿ËÙà ÏÊÃÖ¾ËËÙà ÊÆÔÃÉƾÉÚËÙà ËÑÐÎÆÛÐÆÓÁÎÑÍÍ ÈÌÉÌËÆÆξËÄÆÎÌÀ¾ÉÆÏÚ˾ÐÆÍÌÀ¯ÎÃÂÆËÆÓÍÎÃ̿ɾ‹ ¾ÉÆÏÎÃÂËÃÏÍÌÎÑÉÆÎÑÜ×ÆÃÈÌÉÌËÆÆÏÊÃÖ¾ËËÌÁÌÐÆ;**‹¾ **‹¾ ‹¾ vÐÃÊËÙà ÏÂÎÌÄÄÃÍÌÂÌ¿ËÙÊÔÃËÐÎÌÊÆÊÆÔÃÉƾÉÚËÙÊÆ ÈξÝÊÆ«¾Æ¿ÌÉÚÖÃÇÎÃÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÜ̿ɾ‹ ¾ÉÆÈÌÉÌËÆÆÂÎÌÄÄÃÍÌÂÌ¿ËÌÁÌÐÆ; ¯Î¾ÀËÆÐÃÉÚ˾Ý ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆȾ ÍÌÍÑÉÝÔÆÇ ÍÌ ÕÆÏÉÑ ÀÆÎÑÉÃËÐËÙÓ ÆÅÌÉÝÐÌÀ È ÏÌÎоʋÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÐÌξÊ ÍÎÃÂÏоÀÉÃ˾ À о¿É ¨ ÏÌÎоÊ © À ÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ * Æ ** ªÆÎÌËÌÀÏȾÝÀÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ**Æ*** ¬ÎÃË¿ÑÎÁÏȾÝ À ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ * ÀÙÝÀÆÉÌÏÚ ˾ƿÌÉÚÖÃà ÕÆÏÉÌ ÀÆÎÑÉÃËÐËÙÓ ÆÅÌÉÝÐÌÀ «ÆÅȾÝ ÈÌËÔÃËÐξÔÆÝ ÀÆÎÑÉÃËÐËÙÓ ÆÅÌÉÝÐÌÀ ˾¿ÉܾɾÏÚ ˾ ÏÌÎоÓ ŸÃÅÃËÕÑÈÏȾÝ ÍÌÍÑÉÝÔÆÝ ** ­ÆξÊƾ *Æ***ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ²ÀÁËÈÖÀµÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÐÀÇËÈ×ÍÛÕÏÎÏÓËßÖÈÉ4USJUJDJ ¶·°ÏÎÂÈÐÓËÅÍÒÍÎÑÒÈÊÑÎÐÒÀ̍ÄÈÔÔÅÐÅÍÖÈÀÒÎÐÀÌ

±ÎÐҍÄÈÔÔÅÐÅ͍ ÖÈÀÒÎÐ

¡ÅÇÅÍ×ÓÊÑÊÀß ¡ÅÇÅÍ×ÓÊÑÊÀß «v ¬ÈÐÎÍÎÂÑÊÀß ®ÐÅÍÁÓÐÃÑÊÀß ¯ÈÐÀÌÈÄÀ ¯ÐÎÕÎÐÎÂÊÀ

·ÈÑËÎÂÈÐÓËÅÍÒÍÛÕÈÇÎËßÒΠ°ÀÍÃÑÎÐÒÀÏÎ×ÀÑÒÎÒÅ ÂÐÀÇËÈ×ÍÛÕÏÎÏÓËßÖÈßÕ ÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÎÑÒÈÂȍ ÐÓËÅÍÒÍÛÕÈÇÎËßÒΠÂÐÀÇËÈ×ÍÛÕÏÎÏӍ ËßÖÈßÕ * ** *** * ** ***  ‘  ‘  ‘   ‘  ‘  ‘   ‘  ‘  ‘   ‘  ‘  ‘   ‘  ‘  ‘   ‘  ‘  ‘   ‘  ‘  ‘  

®¾ËÁÌÀÙà ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙ ÈÌÎÎÃÉÝÔÆÆ ÍÎÆ ÍÌ;ÎËÌÊ ÏξÀËÃËÆÆÍÌÍÑÉÝÔÆÇ¿ÙÉÆËÃÂÌÏÐÌÀÃÎËÙ о¿É »ÐÌ ÌÅ˾վÃÐ ÕÐÌ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ÆÊÃÉÆ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÙà ξÅÉÆÕÆÝ ÍÌ ÍÎÆÅ˾ÈÑ ÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆ ÈÌÐÌÎÙÇ ÀÙξľÉÏÝ À ÌЋ ÏÑÐÏÐÀÆÆÏÌÀ;ÂÃËÆÇξËÁÌÀÏÌÎÐÌÀÍÌÕÆÏÉÑÀÆÎÑÉÃËÐËÙÓ ÆÅÌÉÝÐÌÀ ¢ÌÊÆËÆÎÑÜ×ÆÊÆ ÒÃËÌÐÆ;ÊÆ ÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆ ÀÏÐÎË Õ¾Ü×ÆÊÆÏÝ ÀÌ ÀÏÃÓ ̿ξÅÔ¾Ó ¿ÙÉÆ    Æ ²ÃËÌÐÆÍÀÏÐÎÃÕ¾ÉÏÝÀ**Æ** Æ **ÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ ÒÃËÌÐÆÍvÀ ÍÌÍÑÉÝÔÆÝÓ ÒÃËÌÐÆÍ v À *Æ*** Æ *** ÒÃËÌÐÆÍvÀ** ÒÃËÌÐÆÍ v À **Æ*** Æ *** ȾÄÂÌÇÍÌÍÑÉÝÔÆÆÀÙÝÀÉÃËÙ   ȾÄÂÌÇ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ÀÙÝÀÉÃËÙ ÒÃËÌÐÆÍÙ Ëà ̿˾ÎÑÄÃËËÙà À ÂÎÑÁÆÓ µ¾×à ÀÏÃÁÌ ÌËÆ ÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙ ÃÂÆËÆÕËÙÊÆ ÆÅÌÉÝоÊÆ °¾È À ¯ÃÀÃÎËÌÇ Õ¾ÏÐÆÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ΢ÌËÛÐÌÒÃËÌÐÆÍÙÆ À¬È‹ ÏÈ̋¢ÌËÏÈÌÇ ËÆÅÊÃËËÌÏÐÆ v    À ¼ÄËÌÇ Õ¾ÏÐÆ ÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ Î ¢ÌË Æ ¨¾É¾ÕÏÈÌÇ ÀÌÅÀÙÖÃËËÌÏÐÆ v   ²ÀÁËÈÖÀ°ÀÍÃÎÂÛÉÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÊÎÐÐÅËßÖÈÈ ÏÐÈÑÐÀÂÍÅÍÈÈÑÓÁÏÎÏÓËßÖÈÉ4USJUJDJ¶·° ÏÎÏÐÈÇÍÀÊÓÂÈÐÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ

¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜ *w** *w*** **w*** °ÀÍÃÎÂÛÉÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ‘  ‘  ‘ ÊÎÐÐÅËßÖÈÈ ¤ÎÑÒÎÂÅÐÍÎÑÒÜÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÀ    ²ÃËÌÐÆÍÆÕÃÏÈÌÃξÅËÌ̿ξÅÆà ÌÔÃËÃËËÌÃÍÎÆÍÌÊÌ×Æ ÆËÂÃÈϾ¶ÃËËÌ˾ ÎÆÏ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ ÕÐÌÍÌÍÑÉÝÔÆÝ *** ¼Ä˾ÝÕ¾ÏÐÚÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ΢ÌËƨ¾É¾ÕÏȾÝÀÌÅÀً ¼ÄË¾Ý Õ¾ÏÐÚ ÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ Î ¢ÌË Æ ¨¾É¾ÕÏÈ¾Ý ÀÌÅÀً ÖÃËËÌÏÐÚ ÌÐÉÆÕ¾ÃÐÏÝ¿ÌÉÚÖÆÊÒÃËÌÐÆÍÆÕÃÏÈÆÊξÅËÌÌ¿‹ ξÅÆÃÊ ÕÃÊ**Æ** Æ ** ¯ÃÀÃÎ˾ÝÕ¾ÏÐÚÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ΢ÌËÆ ¯ÃÀÃÎË¾Ý Õ¾ÏÐÚ ÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ Î ¢ÌË Æ ¬ÈÏÈ̋¢ÌËÏȾÝËÆÅÊÃËËÌÏÐÚ ¯ÎÃÂËÝÝ ÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÚ ÍÌÍÑÉÝÔÆÇ оÈÄà ÍÎÆÀÃÂÃ˾ ˾ ÎÆÏ ¬Ë¾ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ Ì Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÊ ÌÐÉÆÕÆÆ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ *** ÌÐ ÌÐ ÂÀÑÓ ÂÀÑÓ ÂÎÑÁÆÓ ÂÎÑÁÆÓ ÀÀ ÐÌ ÐÌ ÀÎÃÊÝ ÀÎÃÊÝ È¾È È¾È ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ *Æ** Æ **ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌξÅÉÆÕ¾ÉÆÏÚÍ̾ËËÌÊÑÍÌȾžÐÃÉÜ ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌ Î¾ÅÉÆÕ¾ÉÆÏÚ ÍÌ Â¾ËËÌÊÑ ÍÌȾžÐÃÉÜ ±ÏоËÌÀÉÃËÆà ξÅÉÆÕÆÇ ÊÃÄÂÑ ÆÅÌÉÝоÊÆ ξÅËÙÓ ÁÎÑÍÍ 4,5 4

3,9

3,5 3 2,5

2,5

1,5

2,3

2,1

2 1,7

1,5

1 0,5

̿ξÅÔ¾ÓÀÙÝÀÉÃËÌÀÙÏÌÈÌÃξÅËÌ̿ξÅÆÃÍÌÍÑÉÝÔÆÇ ;ÐÌÁÃ˾ ÍÌ ÒÃËÌÐÆÍÆÕÃÏÈÌÊÑ ÏÌÏоÀÑ о¿É  ¦Å ÀÙÂÃÉÃËËÙÓ ÊÌËÌÈÌËÆÂƾÉÚËÙÓ ÆÅÌÉÝÐÌÀ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÌ ÒÃËÌÐÆÍÌÀÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆ ̿ξÅÔ¾ÓÍÌÍÑÉÝÔÆǯÃÀÃÎËÌÇ Õ¾ÏÐÆ ÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ Î ¢ÌË v ÏÎÃÂÆ ÍÎ̾˾ÉÆÅƋ ÎÌÀ¾ËËÙÓ ÆÅÌÉÝÐÌÀ À ¬ÈÏÈ̋¢ÌËÏÈÌÇ ËÆÅÊÃËËÌÏÐÆ v ÆÅ À¼ÄËÌÇÕ¾ÏÐÆÍξÀÌ¿ÃÎÃÄÚÝ΢ÌËƨ¾É¾ÕÏÈÌÇ ÀÌÅÀÙÖÃËËÌÏÐÆvÏÎÃÂÆ

а

б

0

I — Северная часть правобережья р. Дон

II — Окско-Донская низменность

III — Южная часть правобережья р. Дон и Калачская возвышенность

°ÈѱÐÅÄÍßßÂÈÐÓËÅÍÒÍÎÑÒÜÏÎÏÓËßÖÈÉ4USJUJDJ À ÈÈÍÄÅÊѸÅÍÍÎÍÀ Á ¶·°

²ÀÁËÈÖÀ·ÀÑÒÎÒÀÂÑÒÐÅ×ÀÅÌÎÑÒÈ ÍÀÈÁÎËÅÅ ÐÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÛÕÔÅÍÎÒÈÏÎÂÂÈÐÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ ÂÎÁÐÀÇÖÀÕÏÎÏÓËßÖÈÉ4USJUJDJ¶·°

´ÅÍÎÒÈÏÂÈÐÓËÅÍÒÍÎÑÒÈ    

*        w

**      w  

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

***     w   

°ÈѨÍÄÅÊÑ°ÎÄÆÅÐÑÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÇÓÞÙÈÉÐÀÇËÈ×Èß ÑÓÁÏÎÏÓËßÖÈÉ4USJUJDJ¶·°
99*

£°® ™w

ÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊÆËÂÃÈϾξÏÏÐÌÝËÆÝ®ÌÂÄÃÎϾ ) )X ÍÌȾ‹ žÉÌÀÌÅξÏоËÆÃÍÌȾžÐÃÉÝÍÎÆÏξÀËÃËÆÆÍÌÍÑÉÝÔÆÆ*** ***Ï Ï ÂÀÑÊÝÂÎÑÁÆÊÆ ÕÐÌÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐÌÃÃÌоÉÃËËÌÏÐÆÍÌ ÍÎÌÔÃËÐÑÌ¿×ÆÓÒÃËÌÐÆÍÌÀÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆ ÎÆÏ 

°¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÎÃÅÑÉÚоÐÙÆÅÑÕÃËÆÝÏÐÎÑÈÐÑÎÙÍÌÍы ÉÝÔÆÆ4 4USJUJDJ USJUJDJÀ´µ®ÍÌÍÎÆÅ˾ÈÑÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆÏÀÆÂÃÐÃÉڋ À ´µ® ÍÌ ÍÎÆÅ˾ÈÑ ÀÆÎÑÉÃËÐËÌÏÐÆ ÏÀÆÂÃÐÃÉڋ ÏÐÀÑÜÐÌÃÃËÃÌÂËÌÎÌÂËÌÏÐÆ žÀÆÏÝ×ÃÇÌÐÏÌÎÐÆÊÃËоÆ ¾ÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓÑÏÉÌÀÆÇ

©ÆÐÃξÐÑξ ­ÃÎÃÏÙÍÈÆË ²¯ÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃË˾ÝÒÆÐÌ;ÐÌÉÌÁÆݪ vÏ ­ÙÄÆÈÌÀ¾¡ ¯ÃÍÐÌÎÆÌÅÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑά¿ÅÌÎ˾ÝÆËÒÌÎʾÔÆݪÌÏÈÀ¾ Ï ¬ÐÕÃÐÌξ¿ÌÐÃÌÐÂÃÉÃËÆÝž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇÆÀÙÍÌÉËÃËÆÆ˾ÑÕË̋ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚÏÈÆÓÍÎÌÁξÊÊžÁ̪ ªÆÓ¾ÇÉÌÀ¾©ž ¡ÑÉÚÐÝÃÀ¾£¦ ªÆÎÌËÃËÈÌ« ªÃÐÌÂÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÌÁÌξÅËÌ̿ξÅÆÝÍÌÍÑÉÝÔÆÇÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÝ¿ÑÎÌÇ ÎľÀÕÆËÙÍÖÃËÆÔÙ1VDDJOJBSFDPOEJUF SFDPOEJUF3PC SFDPOEJUF &Y &Y%FTNG %FTNG G GTQ TQUSJUJDJ¯¾ËÈЋ­ÃÐÃοÑÎÁ vÏ «¾Å¾ÎÌÀ¾©« ¨ÌÎËÃÀ¾©¡ ¤ÌÓÌÀ¾°­ÆÂλÍÆÂÃÊÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝÏÆÐѾÔÆÝÍÌÏÃÍÐÌÎÆÌÅÑ˾ÍÖÃËÆÔÃÀvÁ̾Ó ¥¾×ÆоÆȾξËÐÆËξÏÐÃËÆÇv—v¯v ¯ÑÂËÆÈÌÀ¾ ­ žÎÐÃÊÌÀ¾¯  ÆÂÌÀÌÇÏÌÏоÀÁÎÆ¿ÌÀÎ̾4FQUPSJB˾ÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑξÓÀ´ÃËÐξÉÚË̋µÃÎËÌÅÃÊËÙÓ̿ɾÏÐÝÓ ®ÌÏÏÆÆ°ÃÅÆÏÙÂÌÈɾÂÌÀ**ÏØÃÅÂÊÆÈÌÉÌÁÌÀ®ÌÏÏÆÆ v¯v ÏØÃÅ ÊÆÈÌÉÌÁÌÀ ®ÌÏÏÆÆ v ¯ v ¯ÑÂËÆÈÌÀ¾ ­ ¥ÃÉÃËÃÀ¾¼  ÆÂÌÀ¾ÝÆÀËÑÐÎÆÀÆÂÌÀ¾ÝÏÐÎÑÈÐÑξÍÌÍÑÉÝÔÆÇÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÃÇÏÃÍÐÌÎÆÌžÍÖÃËÆÔÙÀ´µ®«¾ÑȾ 99*ÀÃȾ ‹ÝªÃÄÂÑ˾ÎÌÂ˾Ý­Ñ×ÆËÏȾÝÖÈÌɾ‹ÈÌËÒÃÎÃËÔÆÝÊÌÉÌÂÙÓÑÕÃËÙÓ¯¿ÐÃÅÆÏÌÀ °v¯ ÀÃȾ ‹Ý ªÃÄÂÑ˾ÎÌÂË¾Ý ­Ñ×ÆËÏÈ¾Ý ÖÈÌɾ‹ÈÌËÒÃÎÃËÔÆÝ ÊÌÉÌÂÙÓ ÑÕÃËÙÓ ¯¿ ÐÃÅÆÏÌÀ ° v ¯  ¯¾ËÆË ¯¯ µÃÎȾÖÆË  ¦ «¾Å¾ÎÌÀ¾ ©« ¯ÌÈÌÉÌÀ¾ £ž ¯ÐÎÆÄÃÈÌÅÆË ¼ž ¦¿Î¾ÁÆÊÌÀ °¥ «ÃÈÉÃϾ «­ ²ÆÐÌϾËÆоÎ˾Ý ÛÈÏÍÃÎÐÆžÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑΪ¯³®²ª ²¡«±®ÌÏÆËÒÌÎʾÁÎÌÐÃÓvÏ ­ÆÂÌÍÉÆÕÈ̪«¡ÎÆ¿Ùv;ξÅÆÐÙÈÑÉÚÐÑÎËÙÓξÏÐÃËÆǬÍÎÃÂÃÉÆÐÃÉÚ°­ÆÈËÆÂƾÉÚËÙÃÁÎÆ¿Ù¨ÆÃÀ‰«¾ÑȾÂÑÊȾ™ vÏ ¯ÑÂËÆÈÌÀ¾ ­ ­É¾ÓÌÐËÆÈ   ¥ÃÉÃËÃÀ¾¼  ÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÆÏÃÍÐÌÎÆÌžÍÖÃËÆÔÙ ÆÅÑÕÃËÆÃÍÌÍÑÉÝÔÆÇÍÌÊÌÎÒÌÉÌÁ̋ÒÆÅÆ̋ ÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÏÀÌÇÏÐÀ¾Ê ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÏÌÎÐÌ̿ξÅÔÌÀÈ;ÐÌÁÃËѪ‹ÀÌÌ¿ÎÆ˾ÑÈÆ®² ÆÂÎ °¾Ê¿ÌÀ¦Å¾ÐÃÉÚÏÈÆÇ ¦Å¾ÐÃÉÚÏÈÆÇÂÌÊ ÂÌÊ°¡± °¡±ÆÊ ÆÊ ¡® ® ®¢ÃÎľÀÆ˾ ¢ÃÎľÀÆ˾vÏ v Ï .BSUFOT+84UFNSVTUPGPBUTJO$BOBEBJO$BO1MBOU%JT7PM /v1v ­ÉÌÓÆËÏÈÆÇ«žŸÆÌÊÃÐÎÆÝ«ÌÀÌÏÆ¿ÆÎÏÈ vÏ v Ï -POH%- -FPOBSE,+ 3PCFSUT++7JSVMFODFBOEEJWFSTJUZPGXIFBUMFBGSVTUJOUIF6OJUFE4UBUFUJOUP1MBOU%JT7PM v1v ,PMNFS+"%JWFSTJUZPGWJSVMFODFQIFOPUZQFTBOEFGGFDUPGIPTUTBNQMJOHCFUXFFOBOEXJUIJOQPQVMBUJPOPG1VDDJOJBSFDPOEJUBGTQUSJUJDJ JO$BOBEB1MBOU%JTFBTF  v1v ¤ÆÀÌÐÌÀÏÈÆÇ©ž¥Ë¾ÕÃËÆÃÏÓÌÂÏÐÀ¾ÍÌÍÑÉÝÔÆÇÍÌÍÌÉÆÊÌÎÒËÙÊÍÎÆÅ˾Ⱦʬ¿×¾Ý¿ÆÌÉÌÁÆÝ v—v¯ v — v ¯v v -JNQFSU&%FTJHOBUJPOPGQBUIPUZQTPGQMBOUQBUIPHFOT&-JNQFSU ,.VMMFS1IZUPQBUIPMPHZ 7PM 7PMv1 v 1v v

±¢¨

¬¯«¬ «¹£¦« ž¥¦¬««¹£ ®£¢¦°£©¦¨ž®°¬²£©½¦Ÿ¦¬©¬¡¦µ£¯¨¦£ª£®¹ Ÿ¬®ºŸ¹¯«¦ª¦ 5)&."*/*/7"4*7&1&450'105"50&4"/%#*0-0(*$"-$0/530-.&"463&4 ™™«¾É¾ÎÁÆ ¥›Ì½Ç» ©ÇÊÊÁÂÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˽ÉÌ¿ºÔƹÉǽǻ ÓˬÈÊËÓÕ΍¬ÀÊËÀß ¬ÀÊËÀß ¬ÀÊËÀß ¬ÎÑÊÂÀ ¬ÎÑÊÂÀ  °ÎÑÑÈß °ÎÑÑÈß ÒÅË ÒÅË   FNBJMNBYJN!SBNCMFSSV

  FNBJM NBYJN!SBNCMFSSV "" 5FSFLIJO .7%VEPW 3VTTJBO1FPQMFTr'SJFOETIJQ6OJWFSTJUZ TU.JDMVDIP.BDMBZB .PTDPX  .BDMBZB .PTDPX 3VTTJB UFM   FNBJM FNBJM NBJM NBJMNBYJN!SBNCMFSSV NBYJN!SBNCMFSSV ¨¾ÎÐÌÒÃÉÚÍÌξľÃÐÏÝξÅËÙÊÆÀƾÊÆ˾ÏÃÈÌÊÙӋÀÎÃÂÆÐÃÉÃǯÎÃÂÆËÆÓ˾ƿÌÉÃÃÌ;ÏËÙÊÆÝÀÉÝÜÐÏÝоÈÆÃÀÆÂÙ ȾÈÈÌÉÌξÂÏÈÆÇ ÄÑÈ -FQUJOPUBSTBEFDFNMJOFBUB EFDFNMJOFBUB EFDFNMJOFBUB ‹ÐÌÕÃÕ˾ÝȾÎÐÌÒÃÉÚ˾ÝÈÌÎÌÀȾ &QJMBDIOBWJHJOUJPDUPNBDVMBUB WJHJOUJPDUPNBDVMBUB WJHJOUJPDUPNBDVMBUB ȾÎÐÌÒÃÉÚ˾ÝÊÌÉÚ 1IUIPSJNFBF PQFSDVMFMMB ÏÀÝÅÆÏÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇȾÎÐÌÒÃÉÝÈÓÆÊÆÕÃÏÈÆÊÆËÏÃÈÐÆÔÆÂ¾Ê ÖÆÎÌÈÌÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇÊÃÐÌ ž×ÆÐÙ ξÏÐÃËÆÇ ¬Ë ÀÈÉÜÕ¾ÃÐ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀ ÛËÐÌÊÌÒ¾ÁÌÀ Æ ;ξÅÆÐÌÀ ˾ÏÃÈÌÊÙӋÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇ ¦ÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ¿ÆÌÊÃÐ̾ÛÈÌÉÌÁÆÕËÌÆÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÌ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÈÌÉÌξÂÏÈÆÇÄÑÈ -FQUJOPUBSTBEFDFNMJOFBUB EFDFNMJOFBUB ‹ÐÌÕÃÕ˾ÝȾÎÐÌÒÃÉÚ˾ÝÈÌÎÌÀȾ &QJMBDIOBWJHJOUJPDUPNBDVMBUB WJHJOUJPDUPNBDVMBUB ȾÎÐÌÒÃÉÚ˾ÝÊÌÉÚ 1IUIPSJNFBFPQFSDVMFMMB PQFSDVMFMMB ;ξÅÆÐÙ˾ÏÃÈÌÊÙӋÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇ 5IFQPUBUPJTXJEFTQSFBEDVMUVSF)FJTTVSQSJTFEEJGGFSFOULJOETPGJOTFDUTPGXSFDLFST"NPOHUIFNUIFNPTUEBOHFSPVTBSFTVDILJOETBT -FQUJOPUBSTBEFDFNMJOFBUB &QJMBDIOBWJHJOUJPDUPNBDVMBUB 1IUIPSJNFBFPQFSDVMFMMB*ODPOOFDUJPOXJUITUBCJMJUZPGJOTFDUTPGXSFDLFSTPGB QPUBUPUPDIFNJDBMJOTFÏUJDJEFT UIFCJPMPHJDBMNFUIPEPGQSPUFDUJPOPGQMBOUTJTXJEFMZVTFE*UJODMVEFTVTFPGEJGGFSFOUCJPMPHJDBMQSPEVDUTBOE FOUPNPQIBHVTBOEQBSBTJUFTPGJOTFDUTPGXSFDLFST#FTJEFTCJPNFUIPEVTF JTOPO‹QPMMVUJOHGPSFOWJSPONFOUBOEDVMUVSBMQMBOUT JODMVEJOHB QPUBUP ,FZXPSET-FQUJOPUBSTBEFDFNMJOFBUB &QJMBDIOBWJHJOUJPDUPNBDVMBUB 1IUIPSJNFBFPQFSDVMFMMB QBSBTJUFTPGJOTFDUTPGXSFDLFST JOGFTUBUJPO JOTFDUTXSFDLFST

¨¾ÎÐÌÒÃÉÚ ÍÌÀÎÃľÜÐ ÊËÌÁÆà ÀÆÂÙ ˾ÏÃÈÌÊÙӋ ÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇ ¯ÎÃÂÆ ËÆÓ ˾ƿÌÉÃà ÀÎÃÂÌËÌÏËÙÊÆ Æ ξϋ ÍÎÌÏÐξËÃËËÙÊÆ ÝÀÉÝÜÐÏÝ ÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌ ÏÍÃÔÆÒÆÕÃÏÈÆà ÀÆÂÙ v ÈÌÉÌξÂÏÈÆÇ ÄÑÈ -FQUJOPUBSTB EFDFNMJOFBUB EFDFNMJOFBUB ‹ÐÌÕÃÕ˾Ý ȾÎÐÌÒÃÉÚ˾Ý ÈÌÎÌÀȾ ÛÍÆÉÝÓ˾ &QJMBDIOB WJHJOUJPDUPNBDVMBUB ȾÎÐÌÒÃÉÚ˾Ý ÊÌÉÚ 1IUIPSJNFBF PQFSDVMFMMB ¬ÏоÉÚËÙÃÀÎÃÂÆÐÃÉÆȾÎÐÌÒÃÉÝÊËÌÁÌÝÂËÙ ÆÆÊÃÜÐÏξÀËÆÐÃÉÚËÌÌÁξËÆÕÃËËÌÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆà ËÌÀ ÁÌÂÙ ¿É¾ÁÌÍÎÆÝÐËÙÃÂÉÝÆÓξÅÀÆÐÆÝ оÈÄÃÊÌÁÑÐÀÙÅÙÀ¾ÐÚ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÙÃÍÌÐÃÎÆÑÎÌľÝÛÐÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙ< > ­ÃÎÃÌÎÆÃËоÔÆÝ ÏÌÀÎÃÊÃËËÌÁÌ ÏÃÉÚÏÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ˾ ÌÏÀÌÃËÆÃÛÈÌÉÌÁÆÕËÙÓÏÎÃÂÏÐÀž×ÆÐÙξÏÐÃËÆÇȾÎÐÌÒÃÉÝ ÆÊÃÐÌÂÌÀÍÌÀÙÖÃËÆÝÑÎÌľÇËÌÏÐÆÍÎÆÀÌÂÆÐÈËÃÌ¿ÓÌÂƋ ÊÌÏÐÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÙÓÍÎÃ;ξÐÌÀ<>­ÎÌÐÆÀ ÈÌÉÌξÂÏÈÌÁÌÄÑȾÌ¿ÙÕËÌÆÏÍÌÉÚÅÑÜПÌÀÃÎÆË Á ÉÀÌÂÙ ŸÆÐÌÈÏÆ¿¾ÔÆÉÉÆË ÁÉÀÌÂÙ ­ÎÌÐÆÀȾ΋ ÐÌÒÃÉÚËÌÇ ÈÌÎÌÀÈÆ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌ ÏÌÕÃоËÆà ²ÆÐÌÀÃÎʾ‹Æ ²ÆÐÌÀÃÎʾ‹ª  ÉÁ¾ ­ÎÌÐÆÀ ȾÎÐÌÒÃÉÚËÌÇ ÊÌÉÆ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜПÆÐÌÈÏÆ¿¾ÔÆÉÉÆË ÁÉÀÌÂÙ ©ÃÍÆÂÌÔÆ ÁÉÀÌÂÙ ÆÂÎ ¿ÌÎÚ¿Ã Ï ÆËÀ¾ÅÆÌËËÙÊÆ ˾ÏÃÈÌÊÙÊƋÀÎÃÂÆÐÃÉÝÊÆ À¾ÄËÌÃÊÃÏÐÌÌÐÀÌÂÆÐÏÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜÆÓÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÓ ÀξÁÌÀv;ξÅÆÐÌÀÆÓÆ×ËÆÈÌÀ<>  ÐÃÕÃËÆÃvÁÁ˾ÊÆÍÎÌÀÃÂÃËÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ˾ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ «¦¦²ÏÌÀÊÃÏÐËÌÏ «¦¦¨®ÍÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜ ÓÆ×ËÌÁÌÈÉÌ;ÍÆÈÎÌÊÃÎÑϾ 1JDSPNFSVTCJEFOT

CJEFOT

ÀȾÕÃÏÐÀà ¾ÁÃËо¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ¿ÌÎÚ¿ÙÏÈÌÉÌξÂÏÈÆÊÄÑÈÌÊ ­ÆÈÎÌÊÃÎÑÏÀÌÐÉÆÕÆÃÌÐÂÎÑÁÆÓÈÉÌÍÌÀ‹×ÆÐËÆÈÌÀÆÊÃÃÐ ÅÆÊËÜÜÂƾ;ÑÅÑÀÏоÂÆÆÝÇÔ¾ ÕÐÌÍÌÅÀÌÉÝÃÐ˾ȾÍÉÆÀ¾ÐÚ ÃÁÌ À ÉÜ¿ÙÓ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾Ó ÂÉÆÐÃÉÚËÌ ÓξËÆÐÚ ¿ÃÅ ÍÌÐÃÎÆ ȾÕÃÏÐÀ¾ ÐξËÏÍÌÎÐÆÎÌÀ¾ÐÚ˾¿ÌÉÚÖÆÃξÏÏÐÌÝËÆÝ ÑÂÃÖË ÀÆÐÚÐÃÓËÌÉÌÁÆÜÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÆÍÎÆÊÃËÃËÆÝÛËÐÌÊÌÒ¾Á¾ ÍÌÉÃÀÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÊÑÍÎÆÊÃËÃËÆÜÈÉÌ;ÏÍ̋ ÏÌ¿ÏÐÀÑÜÐÂÌÏоÐÌÕËÌÈÎÑÍËÙÃξÅÊÃÎÙ ÀÙÏÌȾݾÁÎÃϋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÏÆÀËÌÏÐÚ ÌÍÐÆʾÉÚËÌÃÏÌÌÐËÌÖÃËÆÃÊÃÄÂÑÍÌÆÏÈÌÀÙÊÆ ÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÝÊÆ Æ ÊÆÁξÔÆÌËËÌÇ ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÚÜ ¡ÎÑÍÍÌÀÌÇ ÏÍÌÏÌ¿ ˾;ÂÃËÆÝ Æ ÍÆоËÆÝ ÍÌÅÀÌÉÝÃÐ ÉÆÕÆËȾÊ ÈÉÌ; ÏÍξÀÉÝÐÚÏÝÏÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌÈÎÑÍËÙÊÆ˾ÏÃÈÌÊÙÊÆ<> ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ ÛÐÌÐ ÀÆ ÓÆ×ËÌÁÌ ÈÉÌ; ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌ ÏËÆľÃÐÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÌÂËÌÁÌÆÅ˾ƿÌÉÃÃÌ;ÏËÙÓÀÎÃÂÆÐË ÉÃÇȾÎÐÌÒÃÉÝvÈÌÉÌξÂÏÈÌÁÌÄÑȾ -FQUJOPUBSTBEFDFN‹ EFDFN‹ MJOFBUB4BZ

4BZ

ȾÈÀÍÌÉÃÀÙÓ оÈÆÀɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ È¾È À ÍÌÉÃÀÙÓ Ð¾È Æ À ɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ °¾ÈÄÃÆÏÍÙоËÆÝÍÌȾžÉÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÑÜÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÍÆÈÎÌÊÃÎÑϾ ÈÌÐÌξÝÈÌÉÿ¾É¾ÏÚÌÐĄ̂ÎÌÊà ÐÌÁÌ ÈÉÌÍÍÆÈÎÌÊÃÎÑÏÏÍÌÏÌ¿ÃËÀÒ¾ÅÃÀÐÌÎÌÁÌÀÌÅξÏо ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏËÆľÐÚÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚ˾ÏÃÈÌÊÌÁ̋ÀÎÃÂÆÐÃÉÝ ÀÌÀÏÃÓҾžÓξÅÀÆÐÆÝ  Á ˾ÊÆ оÈÄà ¿ÙÉÆ ÍÎÌÀÃÂÃËÙ ÆÏÍÙоËÆÝ ÍÌ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜ ÓÆ×ËÌÁÌ ÈÉÌ; ÍÎÌÐÆÀ ‹ÐÌÕÃÕËÌÇ Ⱦ΋ ÐÌÒÃÉÚËÌÇ ÈÌÎÌÀÈÆ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ¢¾ÉÚËÃÁÌ  ÌÏÐÌȾ ¢¾Éڋ ËÃÀÌÏÐÌÕËÙÇ «¦¦ ž×ÆÐÙ ξÏÐÃËÆÇ ¬È¾Å¾ÉÌÏÚ ÕÐÌ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÈÉÌ;À¿ÌÎÚ¿ÃÏȾÎÐÌÒÃÉÚËÌÇÈÌÎÌÀÈÌÇ ÏÌÏоÀÆɾÌÐÂÌÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐËÌÎÊÙÀÙÍÑÏȾÆ ÏÌÌÐËÌÖÃËÆÝÓÆ×ËÆÈvÄÃÎÐÀ¾ ÍÎÌÔÃÏÏÃÆÏÍÙоËÆÇÊÙ ÍÎÆÊÃËÝÉÆÊÃÐÌÂÏÃÅÌËËÌÇÈÌÉÌËÆžÔÆÆξÏÐÃËÆÇ ÌÉÈÌÀ¾Æ ªÃÖÈÌÀ¾ ÍÆÈÎÌÊÃÎÑÏÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝÍÎÆÍÃÎÀÙÓÍÎÆÅ˾ȾÓ ÍÌÝÀÉÃËÆÝÀÎÃÂÆÐÃÉÝ  ÃÉÆÈÆÍÌÐÃÎÆȾÎÐÌÒÃÉÝÀ˾ÖÃÇÏÐξËÃÍÎÆÓξËÃËÆÆ ¬Â˾ÆÅÍÎÆÕÆËÛÐÌÁÌvÍÌξÄÃËÆÃÓξËÝ×ÆÓÏÝÈÉÑ¿ËÃÇ ȾÎÐÌÒÃÉÚËÌÇ ÊÌÉÚÜ ¦ÊÃÜ×ÆÃÏÝ ÓξËÆÉÆ×¾ žվÏÐÑÜ

ÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐ Ï ˾ÎÑÖÃËÆÃÊ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÐÎÿÌÀ¾ËÆÇ ÕÐÌ оÈÄà ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐ ÍÌÐÃÎÆ žÉÌÄÃËËÌÇ ˾ ÓξËÃËÆà ÍÎÌÂÑÈÔÆÆ<> ¨¾ÎÐÌÒÃÉÚ˾Ý ÊÌÉÚ ÏÍÌÏ̿˾ ÍÌÀÎÃľÐÚ ȾÎÐÌÒÃÉÚ ȾÈÀÑÏÉÌÀÆÝÓÓξËÆÉÆ× оÈÆÀÍÌÉÃÀÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ­ÌÀ‹ ÎÃľÜÐξÏÐÃËÆÝÆÈÉÑ¿ËÆÀÌÏËÌÀËÌÊÉÆÕÆËÈÆ ÍÃÎÆÌ ÀÃÁÃоÔÆÆÌËÆÀ¿ÑξÀÉÆÀ¾ÜÐÏÝÀÉÆÏÐÚÝÆÌÐÈɾÂÙÀ¾ÜÐÝÇÔ¾ ¾ À ÓξËÆÉÆ×¾Ó ˾ÏÃÈÌÊÙà ÌÐÈɾÂÙÀ¾ÜÐ ÝÇÔ¾ ˾ ÁɾÅÈÆ ÈÉÑ¿ËÃǬÐÎÌÂÆÀÖÆÃÏÝÁÑÏÃËÆÔÙÍÎÌÂÃÉÙÀ¾ÜÐÀËÆÓÓÌÂÙ ÀÍÌÀÎÃÄÂÃËËÙÃÐȾËÆÍÎÌËÆȾÜÐÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÆ¿ÌÉÃÅËÃÇ ÀÙÅÙÀ¾ÝξÅÀÆÐÆÃÏÑÓÌÇÆÊÌÈÎÌÇÁËÆÉÃÇ ¬ÂËÆÊÆÅ˾ƿÌÉÃÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÓÛËÐÌÊÌÒ¾ÁÌÀÀ¿ÆÌÉÌÁƋ ÕÃÏÈÌÇ¿ÌÎÚ¿ÃÏȾÎÐÌÒÃÉÚËÌÇÊÌÉÚÜÝÀÉÝÃÐÏÝÓÆ×ËÙÇÈÉÌÍ ÍÆÈÎÌÊÃÎÑÏ ªËÌÁÌÉÃÐËÆà ˾¿ÉÜÂÃËÆÝ ÍÌȾžÉÆ ÕÐÌ ÌË ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÑËÆÕÐÌľÃÐȾÎÐÌÒÃÉÚËÑÜÈÉÑ¿ËÃÀÑÜÊÌÉÚ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÿÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀ ÛËÐÌÊ̋ Ò¾ÁÌÀÆ;ξÅÆÐÌÀ˾ÏÃÈÌÊÙӋÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÏËÆľÃоËÐÎ̋ ÍÌÁÃËËÑÜ˾ÁÎÑÅÈÑ˾ÌÈÎÑľÜ×ÑÜÏÎÃÂÑÆÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÑÜž×ÆÐÑȾÎÐÌÒÃÉÝÌÐ˾ÏÃÈÌÊÙÓÀÎÃÂÆÐË ÉÃÇ­ÌÏÈÌÉÚÈÑÌÏËÌÀËÙÃ˾ÏÃÈÌÊÙËÀÎÃÂÆÐÃÉÆȾÎÐÌÒË ÉÝ ÈÌÉÌξÂÏÈÆÇÄÑÈ ȾÎÐÌÒÃÉÚ˾ÝÈÌÎÌÀȾ ȾÎÐÌÒÃÉڋ ˾ÝÊÌÉÚ ÀÙξ¿ÌоÉÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈËÃÈÌÐÌÎÙÊÆËÏÃÈÐƋ ÔƾÊ À ÍÃÎÀÑÜ ÌÕÃÎÃÂÚ È ÍÆÎÃÐÎÌÆÂ¾Ê ÑÊÃËÚÖÃËÆà ̿ØÃÊÌÀÍÎÆÊÃËÃËÆÝÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌÊÃÐ̾ÆξÏÖÆÎÃËÆà ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ¿ÑÂÃÐÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÐÚÍÌÀÙÖÃËÆÜȾÕÃϋ ÐÀ¾¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÌÀ

©ÆÐÃξÐÑξ žËÆÏÆÊÌÀŸ ¥¾×ÆоȾÎÐÌÒÃÉÝÌпÌÉÃÅËÃÇ ÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÆÏÌÎËÝÈÌÀ¯¿˾ÑÕÐέÌÂÎßÃÉÌÀ¾¡©ÆÂÎvª‰¨¾Î‹ ÐÌÒÃÉÃÀÌ™ vÏ  ÌÉÈÌÀ¬¡ ªÃÖÈÌÀ¼¦ ½ÈÌÀÉÃÀ¾¦« ¢ÑÂÌÀª ­ÌÉÃÀÙÃÆÏÍÙоËÆÝÓÆ×ËÌÁÌÈÉÌ;1JDSPNFSVT 1JDSPNFSVTCJEFOT CJEFOT- - )FNJQUFSB )FNJQUFSB )FNJQUFSB 1FOUBUPNJ‹ 1FOUBUPNJ‹ EBF

ÍÎÌÐÆÀÈÌÉÌξÂÏÈÌÁÌÄÑȾ˾ȾÎÐÌÒÃÉ￉ŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏȾÝž×ÆоξÏÐÃËÆÇvÌÏËÌÀ¾Ïо¿ÆÉÆžÔÆƾÁÎÌÛÈÌÏÆÏÐÃʙ ÍÎÌÐÆÀ ÈÌÉÌξÂÏÈÌÁÌ ÄÑȾ ˾ ȾÎÐÌÒÃÉà ¯¿ ‰ŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈ¾Ý Å¾×Æо ξÏÐÃËÆÇ v ÌÏËÌÀ¾ Ïо¿ÆÉÆžÔÆÆ ¾ÁÎÌÛÈÌÏÆÏÐÃʙ ª¾ÐÃΪÃÄÂÑ˾Î˾ÑÕË̋ÍξÈÐÆÕÈÌËÒÃÎÃËÔÆÆ ÍÌÏÀÝזËËÌÇ‹ÉÃÐÆÜ «¦¦Ÿ¥®­ÌÂÎþȾ«¾ÂÙÈÐÙ ¢ÆÂÎv¨Î¾ÏË̋ ¾Πv¯v ¢¾ËÆÉÌÀ©¡«¾ÍÆÖÃÊËÌÀÑÜÏÐξËÆÔÑÀž×ÆÐÃξÏÐÃËÆÇÌÐÏÌÎËÝÈÌÀ¥¾×ÆоÆȾξËÐÆËξÏÐÃËÆÇ v—v¯v ©ÌÁÆËÌÀ¬«ŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÏÎÃÂÏÐÀ¾ž×ÆÐÙȾÎÐÌÒÃÉݤÑÎ˾ɪÃÄÁÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁÌÏÌÀÃоÍ̾ÁξÎËÌÇ˾ÑÈÃÆÆËÒÌÎʾÔÆÆ ÏÐξ˯«¡ªžÁξÎ˾Ý˾ÑȾ v—v¯ ¯ÌÉÌÊÆ˾¦­³Î¾ËÃËÆÃÆÍÃÎÃξ¿ÌÐȾȾÎÐÌÒÃÉÝÀÊÃÏоÓÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾¬¿ÅÌÎ˾ÝÆËÒÌÎʾÔÆݪ «¦¦°»¦¾ÁÎÌÍÎÌÊ vÏ ¯¾ÊÃÎÏÌÀ ²ŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇÊÃÐÌÂÀÆËÐÃÁÎÆÎÌÀ¾ËËÌÇž×ÆÐÃξÏÐÃËÆǯ¿˾ÑÕÏР«¦¦²vª «¦¦² vÏ

±¢¨ 

¡®¦Ÿ«¹£Ÿ¬©£¥«¦ Ÿ¬©£¥«¦¯¬®¡¬ ¯¬®¡¬ '6/(*%*4&"4&40'403()6. ™¡ªÁĹ¾» ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡À¹ÒÁËÔɹÊ˾ÆÁ Ø¯ÎÄÁÅËÜÑÊÎÃÎ ±ÀÍÊҍ¯ÅÒÅÐÁÓÐà  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJMTBMFYTFZ!QSUDPNSV TBMFYTFZ!QSUDPNSV !QSUDPNSV QSUDPNSV SV SV "*4JMBFW "MM†3VTTJBO*OTUJUVUFPG1MBOU1SPUFDUJPO 1PECFMTLPHPTU 4BOLU1FUFSTCVSH 3VTTJB UFM   FNBJMTBMFYTFZ!QSUDPNSV ­ÎÆÀÌÂÝÐÏÝʾÐÃÎƾÉÙ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÃÏÆÊÍÐÌÊÙÍÌξÄÃËÆÝÏÌÎÁÌ˾ƿÌÉÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÙÊÆÆÀÎÃÂÌËÌÏËÙÊÆ¿ÌÉÃÅËÝÊÆ ÁÎÆ¿ËÌÇÛÐÆÌÉÌÁÆÆ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÏÌÎÁÌ ÁÎÆ¿ËÙÿÌÉÃÅËÆ ξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÌÏÐÚ ÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ ÆÏÐÌÕËÆÈÆËÒÃÈÔÆÆ 5IF NBUFSJBMT DIBSBDUFSJ[JOH TZNQUPNT PG EFGFBU PG B TPSHIVN CZ UIF NPTU XJEFTQSFBE BOE IBSNGVM EJTFBTFT PG B GVOHPVT FUJPMPHZ BSF HJWFO ,FZXPSETTPSHIVN GVOHPVTEJTFBTFT QSFWBMFODF JOKVSJPVTOFTT JOGFDUJPOTPVSDF

¯ÌÎÁÌ̿ɾ¾ÃÐÀÙÏÌÈÆÊƾ¾ÍоÔÆÌËËÙÊÆÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÆ È ÛÈÏÐÎÃʾÉÚËÙÊ ÑÏÉÌÀÆÝÊ ÍÎÌÆÅξÏоËÆÝ ÕÐÌ À ÑÏÉ̋ ÀÆÝÓ ÍÌÏÐÌÝËËÌ ÀÌÅξÏоÜ×ÃÇ ¾ÎÆÂËÌÏÐÆ ÈÉÆʾо ¾ÃÐ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÍÌÉÑÕ¾ÐÚ Á¾Î¾ËÐÆÎÌÀ¾ËËÌ ÀÙÏÌÈÆà ÑÎÌľÆ ÅÃÎ˾ Æ ÅÃÉÃËÌÇ ʾÏÏÙ À žÏÑÖÉÆÀÙÓ ÎÃÁÆÌ˾Ó ˾ÖÃÇ ÏÐξËÙ¬Â˾ÈÌÛоÈÑÉÚÐÑξÍÌξľÃÐÏÝÌÕÃËÚÊËÌÁÆÊÆ ¿ÌÉÃÅËÝÊÆ Æ À ÍÃÎÀÑÜ ÌÕÃÎÃÂÚ v ÁÎÆ¿ËÌÇ ÛÐÆÌÉÌÁÆÆ ¦ËÒÆÔÆÎÑÝϾÊÙÃξÅÉÆÕËÙÃÌÎÁ¾ËÙξÏÐÃËÆÝ ÏÌÔÀÃÐÆà ÉÆÏÐ ÏÐÿÃÉÚ ÏÃÊÃ˾ ;ÐÌÁÃËÙÏÍÌÏÌ¿ËÙÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌ ÌÁξËÆÕÆÐÚ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÆ ÍÌÉËÌÇ ÎþÉÆžÔÆÆ ÀÙÏÌÈÌÁÌ ¿ÆÌÍÎÌÂÑÈÔÆÌËËÌÁÌÍÌÐÃËÔƾɾÈÑÉÚÐÑÎÙ ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊ ÍξÀÆÉÚ˾ÝÂƾÁËÌÏÐÆȾÆÏÀÌÃÀÎÃÊÃËËÙÇÊÌËÆÐÌÎÆËÁÛÐÆÓ ž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÇÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÜÐÀÙ¿ÌÎ˾ƿÌÉÃÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÓ ÊÃΞ×ÆÐÙ ÍÎÃÂÌÐÀξ׾Ü×ÆÓÆÓÖÆÎÌÈÌÃξÏÍÎÌÏÐξ‹ ËÃËÆÃÆÀÙÏÌÈÑÜÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

TPSHIJ TPSHIJ -JOL

-JOL

 ­ÌÈÎÙоÝ ÐÀÃÎÂ¾Ý ÁÌÉÌÀËÝ 4QIBDFMPUIFDBTPSHIJ $MJOUPO

 ξÏÍÎÌÏÐξËÃ˾ ÍÌÀÏÃÊÃÏÐËÌ ­ÌξľÃÐ ÐÌÉÚÈÌ ÁÃËÃξÐÆÀËÙà ÌÎÁ¾ËÙ ξÏÐÃËÆÇ ­ÃÎÀÙà ÍÎÆÅ˾ÈÆ ÍÌξ‹ ÄÃËÆÝÏÌÎÁÌÍÌÈÎÙÐÌÇÁÌÉÌÀËÃÇÓÌÎÌÖÌžÊÃÐËÙÀÏÈÌÎà ÍÌÏÉà ÀٿξÏÙÀ¾ËÆÝ ÏÌÔÀÃÐÆÝ ÈÌÁ¾ ÀÊÃÏÐÌ ÛÉÃÊÃËÐÌÀ ÔÀÃÐȾ˾ÕÆ˾ÜÐÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÐÚÏÝ¿ÃÉÙÃÀÙÎÌÏÐÙ»ÐÌÐƋ ÍÆÕ˾ÝÅÃÎËÌÀ¾ÝÁÌÉÌÀËÝ ÈÌÐÌξÝÍÌξľÃÐÐÌÉÚÈÌÅÃÎËÌ ÍÎÃÀξ׾ÝÌÐÂÃÉÚËÙà ¾Õ¾×ÃÀÏÃÁÌÀÏÞÀÝÅÆÀÊÃÐÃÉÈÃÀ ÁÌÉÌÀËÃÀÙÃÏÌÎÑÏÙ ÂÌÏÐÆÁ¾Ü×ÆÃÀξÅÊÃξÓ v ÏÊ ¬ËÆÆÊÃÜÐϾÊÑÜξÅËÌ̿ξÅËÑÜÒÌÎÊÑvÔÆÉÆËÂÎÆÕÃϋ ÈÑÜ ÈÌËÆÕÃÏÈÑÜ ÌÀ¾ÉÚËÑÜ ÝÇÔÃÀÆÂËÑÜÆÂέÌξÄÃË˾Ý ÊÃÐÃÉȾËÃÁÆÍÃÎÐÎÌÒÆÎÑÃÐÏÝ ÒÌÎʾÆξÅÊÃÎÙÈÌÉÌϋ ÈÌÀÙÓÕÃÖÑÃÈÌÏоÜÐÏÝ¿ÃÅÆÅÊÃËÃËÆݯÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÏ̋ ÎÑÏÙÍÌÈÎÙÐÙÍÉÌÐËÌÇÌ¿ÌÉÌÕÈÌÇÏÀÃÐÉÌÁÌÔÀÃо ÈÌÐÌξÝ ξÅÎÑÖ¾ÃÐÏÝ¿ÌÉÚÖÃÇÕ¾ÏÐÚÜÀÌÀÎÃÊÝÑ¿ÌÎÈÆÑÎÌľÝÌÐ
99*

£°® ™w

ÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÝξ¿ÌÕÆÊÆÌÎÁ¾Ë¾ÊÆÅÃÎËÌÑ¿ÌÎÌÕËÌÇÐÃÓËƋ ÈÆ ¾ÌÏÀÌ¿ÌľÜ×ÆÃÏÝÍÎÆÛÐÌÊÐÃÉÆÌÏÍÌÎÙžÁÎÝÅËÝÜÐ ÏÃÊÃ˾£ÂÆËÏÐÀÃËËÙÇÆÏÐÌÕËÆÈÆËÒÃÈÔÆÆvžξÄÃËËÙà ÏÃÊÃ˾ ˾ÈÌÐÌÎÙÓÐÃÉÆÌÏÍÌÎÙÁÎÆ¿¾ÏÍÌÏÌ¿ËÙÏÌÓξËÝÐÚ ÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚ˾ÍÎÌÐÝÄÃËÆÆvÉÃÐ ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚÍÌÈÎÙÐÌÇÁÌÉÌÀËÆÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝÀÏËÆÄÃËÆÆ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆξÏÐÃËÆÇ ¾ÍÌÐÃÎÆÑÎÌľÝ˾ÍÎÝÊÑÜÏÀ݋ žËÙÏÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÚÜξÅÀÆÐÆÝ¿ÌÉÃÅËÆÀÍÌÏÃÀ¾Ó< > DSVFOUB DSVFOUB ,VIO

,VIO

 ªÃÉÈÌÍÑÅÙÎվоÝÁÌÉÌÀËÝ 4QIBDFMPUIFDBDSVFOUB 1PUUFS

 ÆËÒÆÔÆÎÑÃÐ ÆÏÈÉÜÕÆÐÃÉÚËÌ ÁÃËÃξÐÆÀËÙà ÌÎÁ¾ËÙ ξÏÐÃËÆÇ Æ ÀÏÐÎÃÕ¾ÃÐÏÝ ÀÌ ÀÏÃÓ ξÇÌ˾Ó ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÈÑÉÚÐÑÎÙ ËÃÖËÆÃÏÆÊÍÐÌÊÙÊÃÉÈÌÍÑÅÙÎÕ¾ÐÌÇÁÌÉÌÀËÆ ÏÌÎÁÌ ÍÎÌÝÀÉÝÜÐÏÝ ÏξÅÑ Äà ÍÌÏÉà ÀÙÓ̾ ÏÌÔÀÃÐÆÝ ÆÅ ÀɾÁ¾ÉÆ×¾ÀÃÎÓËÃÁÌÉÆÏо žÀÝÅÝÓÍÌξÄÃËËÙÓξÏÐÃËÆÇ ¾оÈÄÃ˾ÔÀÃÐÌËÌÄÈ¾Ó ÈÌÉÌÏÈÌÀÙÓÕÃÖÑÇÈ¾Ó ÐÙÕÆËȾÓ ÒÌÎÊÆÎÑÜÐÏÝÈξÏËÌÀ¾Ð̋ÈÌÎÆÕËÃÀÙÃÆÉÆÏÀÃÐÉ̋ÈÌÎÆՋ ËÃÀÙÃÏÌÎÑÏÙ žÍÌÉËÃËËÙÃʾÏÏÌÇÕÃÎËÌÀ¾Ð̋ÌÉÆÀÈÌÀÙÓ ÐÃÉÆÌÏÍÌή¾ÅÊÃÎÁÌÉÌÀËÃÀÙÓÏÌÎÑÏÌÀÊÌÄÃÐÂÌÏÐÆÁ¾ÐÚ v ÏÊÀÂÉÆËÑÆ v ÏÊÀÖÆÎÆËÑ ÌÐÉÆÕÆÃÌÐ ÍÌÈÎÙÐÌÇ Ì¿ÌÉÌÕȾ ÍÎÆÈÎÙÀ¾Ü×¾ÝÏÌÎÑÏÊÃÉÈÌÍÑÅÙ΋ Õ¾ÐÌÇÁÌÉÌÀËÆ ÌÕÃËÚÕ¾ÏÐÌξÅÎÙÀ¾ÃÐÏÝÃ×ÃÂÌÍÌÝÀÉÃËÆÝ ÍÌξÄÃËËÌÁÌÏÌÔÀÃÐÆÝÆÅÀɾÁ¾ÉÆ×¾ÀÃÎÓËÃÁÌÉÆÏо ÆËÒÃȋ ÔÆÌËËÙÞվÐÈÆ;ÐÌÁÃ˾ξÏÍÙÉÝÜÐÏÝ ÌÏоÀÉÝÝÓÌÎÌÖÌ ÀÆÂÆÊÙÊÔÃËÐξÉÚËÙÇÏÐÌÉ¿ÆȪÃÐÃÉȾ ÑÏÙ;Ë˾Ýʾϋ ÏÌÇÐÃÉÆÌÏÍÌÎ ÍÎÆÌ¿ÎÃоÃÐÀÆÂÌ¿ÁÌÎÃÀÖÃÇÁÌÉÌÀÃÖÈÆ ÎÃÅÈÌÈÌËÐξÏÐÆÎÑÜ×ÃÇ˾ÒÌËÃÅÂÌÎÌÀÙÓξÏÐÃËÆÇ °¾È Äà ȾÈ Æ À ÏÉÑÕ¾Ã Ï ÍÌÈÎÙÐÌÇ ÁÌÉÌÀËÃÇ ÌÏËÌÀËÙÊ ÆÃÂÆËÏÐÀÃËËÙÊÆÏÐÌÕËÆÈÌÊÆËÒÃÈÔÆÆÛÐÌÁÌž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝ ÝÀÉÝÜÐÏÝ žξÄÃËËÙà ÏÃÊÃ˾ ˾ ÈÌÐÌÎÙÓ ÐÃÉÆÌÏÍÌÎÙ ;ÐÌÁÃ˾ÌÏоÜÐÏÝÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÙÊÆÀÐÃÕÃËÆÃvÉÃÐ  ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚÊÃÉÈÌÍÑÅÙÎÕ¾ÐÌÇÁÌÉÌÀËÆÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝÀ ÏËÆÄÃËÆÆÑÎÌľÝÅÃÎ˾ÆÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÍÎÌÔÃËÐÌÊÍÌξ‹ ÄÃËËÙÓξÏÐÃËÆÇÀÍÌÏÃÀ¾ÓÏÌÎÁÌ<> ­ÙÉÚ˾Ý ÊÃÐÃÉÚÕ¾Ð¾Ý ÁÌÉÌÀËÝ 4PSPTQPSJVN SFJMJBOVN SFJMJBOVN ,VIO

,VIO

.D"MQJOF .D"MQJOFG GTPSHIJ TPSHIJ(FTDIFMF

˾ƿÌÉÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃˋ ˾ÝÆÅÀÏÃÓÀÆÂÌÀÁÌÉÌÀËÃÀÙÓ¿ÌÉÃÅËÃÇÏÌÎÁÌ ÀÏÐÎÃÕ¾ÃÐÏÝ ÍÌÀÏÃÊÃÏÐËÌ ®¾ÅÉÆÕ¾ÜÐ ÂÀà ÏÍÃÔƾÉÆÅÆÎÌÀ¾ËËÙà ÒÌÎÊÙ ;ÐÌÁÃ˾ ÌÂ˾ÆÅÈÌÐÌÎÙÓÍÎÆÑÎÌÕÃ˾ÈÈÑÈÑÎÑÅà G G[FBF [FBF ¾ ÀÐÌξÝvÈÏÌÎÁÌ G GTPSHIJ TPSHIJ ŸÌÉÃÅËÚÍÌξľÃÐȾÈÁÃËÃξÐÆÀ‹ ËÙà оÈÆÀÃÁÃоÐÆÀËÙÃÌÎÁ¾ËÙξÏÐÃËÆǯÆÊÍÐÌÊÙÍÎÌÝÀÉË ËÆÝÍÙÉÚËÌÇÁÌÉÌÀËÆÆÊÃÜÐÎÝÂӾξÈÐÃÎËÙÓÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÃDZ ÍÌξÄÃËËÙÓξÏÐÃËÆÇÀÌÀÎÃÊÝÀÙÊÃÐÙÀ¾ËÆÝÀÊÃÏÐÌÅÂÌÎ̋ ÀÌÁÌ ËÌÎʾÉÚËÌξÅÀÆÐÌÁÌÏÌÔÀÃÐÆÝÆÅÀɾÁ¾ÉÆ×¾ÀÃÎÓËÃÁÌ ÉÆÏоÍÌÝÀÉÝÜÐÏÝÈÎÑÍËÙÃÄÃÉÀ¾ÈÆ ÏÌÎÑÏÙ ÂÌÏÐÆÁ¾Ü×Æà À ξÅÊÃξÓ v ÏÊ Æ ÍÌÉËÌÏÐÚÜ žÍÌÉËÃËËÙà ʾÏÏÌÇ ÐÃÉÆÌÏÍÌΡÌÉÌÀËÃÀÙÃÏÌÎÑÏÙÍÌÈÎÙÐÙÌ¿ÌÉÌÕÈÌÇÏÀÃÐÉ̋ ÏÃÎÌÁÌÔÀÃо ÔÃÉÌÏÐËÌÏÐÚÈÌÐÌÎÌÇ˾ÎÑÖ¾ÃÐÏÝÀÏÈÌÎÃÍÌÏÉà ÍÌÝÀÉÃËÆÝÊÃÐÃÉÈÆ ÕÐÌÍÎÆÀÌÂÆÐÈξÏÍÙÉÃËÆÜÏÍÌÎ;ÐÌÁÃ˾ ÆžξÄÃËÆÜÍÌÕÀÙÆÒÌÎÊÆÎÑÜ×ÆÓÏÝÅÃÎËÌÀÌÈ ¥¾¿ÌÉÃÀ¾ËÆÜÍÎÆÏÑ×ÍÌÉÆÊÌÎÒÆÅÊÏÆÊÍÐÌÊÌÀ¨ÎÌÊà ÆËÒÆÔÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÏÌÔÀÃÐÆÇ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÚ ÍÙÉÚËÌÇ ÁÌÉÌÀËÆ ÏÌÎÁÌÏÍÌÏÌ¿ÃËÍÌξľÐÚÉÆÏÐÚÝÆÏÐÿÉÆ ¾оÈÄÃÀÙÅÙÀ¾ÐÚ ÆÅξÏоËÆÃÈÌÉÌÏÈÌÀÙÓÕÃÖÑÇÀÉÆÏÐÌÀÆÂËÙÃ̿ξÅÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÉÆÒÆȾÔÆÝ ÆÎÌÅÃÐÌÕËÌÏÐÚÉÆÏÐÚÃÀ ¬ÏËÌÀËÌÇÆÏÐÌÕËÆÈÆËÒÃÈÔÆÆvžξÄÃË˾ÝÍÌÕÀ¾ ÀÈÌÐ̋ ÎÌÇÐÃÉÆÌÏÍÌÎÙÁÎÆ¿¾ÏÌÓξËÝÜÐÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÀÐÃÕË ËÆÃÉÃЯÃÊÃ˾оÈÄÃÊÌÁÑпÙÐÚÎÃÅÃÎÀ¾ÐÌÎÌÊÆËÒÃÈÔÆÆ ËÌÆÓÎÌÉÚÏÀÌÂÆÐÏÝÀÌÏËÌÀËÌÊÈÍÃÎÃËÌÏÑÆËÒÃÈÔÆÌËËÙÓ žվÐÈÌÀÁÎÆ¿¾ÀËÌÀÙÃξÇÌËÙÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÏÌÎÁÌ ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ¿ÌÉÃÅËÆÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝȾÈÀÏËÆÄÃËÆÆÑÎ̋ ľÇËÌÏÐÆÅÃÎ˾ оÈÆÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙ­ÌÐÃÎÆÅÃÎ˾ ȾÈÍξ‹ ÀÆÉÌ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜÐξÏÍÎÌÏÐξËÃËÆÜ¿ÌÉÃÅËÆÀÍÌÏÃÀ¾Ó ¾ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÏËÆľÃÐÏÝ˾v< > ­ÉÃÏËÃÀÃËÆÃÏÃÊÝËvÌÂËÌÆÅ˾ƿÌÉÃÃÌ;ÏËÙÓž¿Ì‹ ÉÃÀ¾ËÆÇÏÌÎÁÌ ÀÏÐÎÃÕ¾Ü×ÃÃÏÝÀÌÀÏÃÓξÇÌ˾ÓÃÁÌÀÌÅÂË ÉÙÀ¾ËÆÝ­ÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝÌËÌ˾ÀÙÏÃÝËËÙÓÏÃÊÃ˾Ó³¾Î¾È‹ ÐÃÎËÙÇÍÎÆÅ˾È¿ÌÉÃÅËÆvÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÃ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÍÌξÄÃËËÙÓÅÃÎËÌÀÌÈÍÉÌÐËÌÁÌÆÉÆÎÙÓÉÌÁÌÊÆÔÃÉƾÉÚË̋ ÁÌ˾ÉÃо ξÅËÌ̿ξÅËÌÁÌÍÌÏÀÌÃÇÌÈξÏÈà ÆËÐÃËÏÆÀËÌà ξÅÀÆÐÆÃÈÌÐÌÎÌÁÌÍÎÆÀÌÂÆÐÈÆÓžÁËÆÀ¾ËÆÜ´ÀÃÐÁÎÆ¿‹ ËÆÔÙÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÀÆÂÌÀÌÇÆÎÌÂÌÀÌÇÍÎÆ˾ÂÉÃÄËÌÏÐÚÜ ÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÝ ¥¾Î¾ÄÃËÆà ÅÃÎËÌÀÌÈ ÍÉÃÏËÃÀÙÊÆ ÁÎÆ¿¾ÊÆÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐËÃÐÌÉÚÈÌÀÌÀÎÃÊÝÍÎÌξÏоËÆÝÏÃÊÝËÍÌÏÉà ÍÌÏÃÀ¾ ËÌоÈÄÃÀÍÃÎÆÌÂÀÃÁÃоÔÆÆÆÍÎÆÓξËÃËÆÆ ¥¾¿ÌÉÃÀ¾ËÆÃÏÍÌÏÌ¿ËÙÀÙÅÙÀ¾ÐÚÊËÌÁÆÃÀÆÂÙËÃÏÌÀÃÎÖÃˋ ËÙÓÁÎÆ¿ÌÀ ÀÐÕ"MUFSOBSJBUFOVJT/FFT 1FOJDJMMJVNHMBVDVN -JOL "TQFSHJMMVTOJHFSW5JFHI )FMNJOUIPTQPSJVNUVSTJDVN 1BTT 'VTBSJVNNPOJMJGPSNF4IFME 3IJ[PQVTOJHSJDBOT&ISFOC 5SJDIPUIFDJVNSPTFVN-JOL $MBEPTQPSJVNIFSCBSVN-JOL¦Ï‹ ÐÌÕËÆÈÆËÒÃÈÔÆÆvžξÄÃËËÙÃÏÃÊÃ˾ÆÍÌÕÀ¾ ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ¿ÌÉÃÅËÆÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝÀÏËÆÄÃËÆÆÛËÃÎÁÆÆ ÍÎÌξÏоËÆÝÏÃÊÝË ÑÊÃËÚÖÃËÆÆÆÓÍÌÉÃÀÌÇÀÏÓÌÄÃÏÐÆÆ ÆÅÎÃÄÃËËÌÏÐÆÍÌÏÃÀÌÀ<> ²ÑžÎÆÌÅ˾ÝÁËÆÉÚ 'VTBSJVNNPOJMJGPSNF NPOJMJGPSNF NPOJMJGPSNF4IFMEPO

ÀÏÐÎË Õ¾ÃÐÏÝÍÌÀÏÃÊÃÏÐËÌ­ÌξľÃÐÍÎÌÎÌÏÐÈÆ ÀÏÓÌÂÙ ÀÅÎÌϋ ÉÙÃξÏÐÃËÆÝ«¾ÍÎÌÎÌÏÐȾÓÆÀÏÓ̾Ó;ÐÌÁÃËÆËÒÆÔÆÎÑÃÐ ÈÌÎËÆ Æ ÈÌÎËÃÀÑÜ ÖÃÇÈÑ ÈÌÐÌÎÙà ¿ÑÎÃÜÐ Æ žÁËÆÀ¾ÜÐ ­ÎÌÎÌÏÐÈÆ ȾÈÍξÀÆÉÌ ÍÌÁÆ¿¾ÜÐÏξÅÑÄÃÍÌÏÉÃÍÎÌξϋ оËÆÝÏÃÊÝ˯ɾ¿ÌÍÌξÄÃËËÙÃÀÏÓÌÂÙξÏÐÑÐÊÃÂÉÃËËÌ ÌȾÅÙÀ¾ÜÐÏÝËÃÂÌξÅÀÆÐÙÊÆ­ÎÆÈÌÎËÃÀ¾ÝÕ¾ÏÐÚÆÓÍÌÈÎً À¾ÃÐÏÝÁÎÆ¿ËÆÔÃÇ¿ÃÉÌÁÌÆÉÆÎÌÅÌÀÌÁÌÔÀÃо«¾ÀÅÎÌÏÉÙÓ ξÏÐÃËÆÝÓ ÍÎÆÅ˾ÈÆ ÒÑžÎÆÌÅËÌÇ ÁËÆÉÆ ÍÎÌÝÀÉÝÜÐÏÝ ÀÌ ÀÐÌÎÌÇ ÍÌÉÌÀÆËà ÀÃÁÃоÔÆÌËËÌÁÌ ÍÃÎÆ̾ µ¾×à ÀÏÃÁÌ ÍÌξÄÃËËÙÊÆÌȾÅÙÀ¾ÜÐÏÝvËÆÄËÆÓÊÃÄÂÌÑÅÉÆÝ ˾ ÈÌÐÌÎÙÓÀ˾վÉÃ̿ξÅÑÜÐÏÝËÿÌÉÚÖÆÿÑÎÙÃÍÝÐ˾ È̋ ÐÌÎÙÃÍÌÊÃÎÃξÅÀÆÐÆÝ¿ÌÉÃÅËÆÀÏÿÌÉÚÖÃÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÜÐÏÝ ÀξÅÊÃÎ¾Ó ÏÐÿÃÉÚÀÛÐÆÓÊÃÏоÓÉÃÁÈÌÍÃÎÃɾÊÙÀ¾ÃÐÏÝ ŸÌÉÚËÙÃξÏÐÃËÆÝÌÐÏоÜÐÀÎÌÏÐà ÍÎÃÄÂÃÀÎÃÊÃËËÌÏ̋ ÅÎÃÀ¾ÜÐÆÉÃÁÈÌÀÙÂÃÎÁÆÀ¾ÜÐÏÝÆÅÍÌÕÀÙ< >¦ÏÐÌÕËÆÈ ÆËÒÃÈÔÆÆvžξÄÃËËÙÃÏÃÊÃ˾ÆÍÌÕÀ¾ ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ¿ÌÉÃÅËÆÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝÀÏËÆÄÃËÆÆÍÌÉÃÀÌÇ ÀÏÓÌÄÃÏÐÆÏÃÊÝË ÆÅÎÃÄÆÀ¾ËÆÆÏÐÿÉÃÏÐÌÝÆÑÊÃËÚÖÃËÆÆ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆξÏÐÃËÆÇ BEFSIPMEJJ ,PMPTDI  ¨ÌÎËÃÀ¾Ý ÁËÆÉÚ ÏÌÎÁÌ 3IJ[PDUPOJB BEFSIPMEJJ 1ZUIJVNEF EF#BSZBOVN #BSZBOVN)FTTF )FTTF vÖÆÎÌÈÌξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÌà ž¿ÌÉÃÀ¾ËÆà ÌÏÌ¿ÃËËÌÀÏÃÀÃÎËÙÓξÇÌ˾ÓÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÈÑÉÚÐÑÎÙ­ÌξľÃÐÀÏÓÌÂÙ¯ÆÊÍÐÌÊÙ¿ÌÉÃÅËÆÍÎÌÝÀÉ݋ ÜÐÏÝ˾ÍÃÎÀÆÕËÙÓÈÌÎÃÖȾÓÆÍÎÆÈÌÎËÃÀÌÇÕ¾ÏÐÆÏÐÿÉÝ ÈÌÐÌÎÙà ÕÃÎËÃÜÐ ÑÐÌËÕ¾ÜÐÏÝ Æ žÁËÆÀ¾ÜÐ ¾ Ï˾ÎÑÄÆ ÍÌÈÎÙÀ¾ÜÐÏÝ¿ÃÉÙÊÆÉÆÌÈξÖÃËËÙÊ˾ÉÃÐÌÊÁÎÆ¿ËÆÔÙ ­ÌξÄÃËËÙÃξÏÐÃËÆÝÈÌÎËÃÀÑÜÏÆÏÐÃÊÑËÃξÅÀÆÀ¾ÜÐÆ ȾÈÍξÀÆÉÌ ÍÌÁÆ¿¾ÜЦÏÐÌÕËÆÈÆËÒÃÈÔÆÆvžξÄÃËËÙà ÏÃÊÃ˾ÆÍÌÕÀ¾  ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ ¿ÌÉÃÅËÆ ÀÙξľÃÐÏÝ À ÆÅÎÃÄÆÀ¾ËÆÆ ÀÏÓÌÂÌÀ ÂÌÏÐÆÁ¾Ü×ÃÇ À ÌÐÂÃÉÚËÙà ÁÌÂÙ v ­ÎÆ ÏÆÉÚËÌÊξÅÀÆÐÆÆ¿ÌÉÃÅËÆÌÐÂÃÉÚËÙÃÑÕ¾ÏÐÈÆÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ ÍÃÎÃÏÃÀ¾ÐÚÍÌÉËÌÏÐÚÜ< > ¡ÃÉÚÊÆËÐÌÏÍÌÎÆÌÅ ÆÉÆÏÃξÝÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÚ )FMNJOUIPTQPSVN UVSTJDVN1BTT v˾ƿÌÉÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÌÞ¿ÌÉÃÀ¾ËÆà ÍÌξľÜ×ÃÃÉÆÏÐÌÀÙÃÍɾÏÐÆËÈÆξÅÉÆÕËÙÓÏÌÎÐÌÀÆÀÆÂÌÀ ÏÌÎÁÌ£ÃÐÆÍÆÕËÙÊÍÎÆÅ˾ÈÌÊÝÀÉÝÃÐÏÝÍÌÝÀÉÃËÆÃ˾ÍÌξÄÃˋ ËÙÓÉÆÏÐÚÝÓÊÌÉÌÂÙÓξÏÐÃËÆÇÎÃÅÈÌÌÕÃÎÕÃËËÙÓÈξÏËÙÓÊÃɋ ÈÆÓÍÝÐÃË ÈÌÐÌÎÙÃÍÌÊÃÎÃξÅÀÆÐÆÝž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝÀÏÿÌÉÚÖà ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÜÐÏÝÀξÅÊÃξÓ«ÃÎÃÂÈÌÌËÆÏÉÆÀ¾ÜÐÏÝ ÀÙÅÙÀ¾Ý ÏÊÌÎ×ÆÀ¾ËÆà ¾À¾ÉÚËÃÇÖÃÊÆÑÀݾËÆÃÉÆÏÐÌÀÙÓÍɾÏÐÆË«¾ ÉÆÏÐÚÝÓ¿ÌÉÃÃÏоÎÙÓξÏÐÃËÆÇÍÌÝÀÉÝÜÐÏÝÈÎÑÍËÙÃÍÝÐ˾ÑÂÉƋ ËÃËËÌÛÉÉÆÍÐÆÕÃÏÈÌÇÒÌÎÊÙÏÌÉÌÊÃËËÌÁÌÔÀÃо ÌÈÎÑÄÃËËÙà ÈξÏËÌÀ¾Ð̋ÍÑÎÍÑÎËÌÇ ÆÉÆ ÎÙÄÃÀ¾Ð̋ÈÌÎÆÕËÃÀÌÇ ȾÇÊÌÇ ¦ËÌÁ¾ÍÝÐ˾ÏÉÆÀ¾ÜÐÏÝ ÕÐÌÍÎÆÀÌÂÆÐÈÌÐÊÆξËÆÜ¿ÌÉÚËÙÓ ÑÕ¾ÏÐÈÌÀÐȾËÆ ÏÉÃÂÏÐÀÆÃÛÐÌÁÌÉÆÏÐÚÝÊÌÎ×ÆËÝÐÏÝ ξÅÊ̋ Õ¾ÉÆÀ¾ÜÐÏÝ ÍÌÉËÌÏÐÚÜÆÉÆÕ¾ÏÐÆÕËÌÍÌÁÆ¿¾ÜвÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆà ÍÝÐÃË˾ÔÃËÐξÉÚËÌÇÄÆÉÈÃÉÆÏоÍÎÆÀÌÂÆÐÈÍÃÎÃÁÆ¿¾ËÆÜÆ ÃÁÌÍÃÎÃɾÊÙÀ¾ËÆܯÆÉÚËÌÍÌξÄÃËËÙÃξÏÐÃËÆÝÆÊÃÜÐÀÆ ÍÌÀÎÃÄÂÃËËÙÓÊÌÎÌÅÌʬÏËÌÀËÌÇÆÏÐÌÕËÆÈÆËÒÃÈÔÆÆÏÃÎÌÇ ÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÆvÏÃÊÃ˾ ξÏÐÆÐÃÉÚËÙÃÌÏоÐÈÆ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÍÌÕÀÙ ¾оÈÄÃ˾ÁÉÑ¿ÆËÃÂÌÏÊ ÁÂÃÁÎÆ¿ÍÃÎÃÅÆÊÌÀÙÀ¾ÃÐ ÈÌËÆÂÆÝÊÆÆÀÒÌÎÊÃÊÆÔÃÉÆÝ  ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ¿ÌÉÃÅËÆžÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝÀÑÊÃËÚÖÃËÆƾÏÏƋ ÊÆÉÝÔÆÌËËÌÇÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÉÆÏÐÌÀÌÁ̾Í;ξоÆÏËÆÄÃËÆÆ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆξÏÐÃËÆÇ<  > ¥Ì˾ÉÚ˾ÝÉÆÏÐÌÀ¾ÝÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÚ (MPFDFSDPTQPSBTPSHIJ %#BJOFU&EHFSUPO ÀÍÃÎÀÙÃÌÐÊÃÕÃ˾ÀÁÀ¯Ð¾ÀÎ̋ ÍÌÉÚÏÈÌÊÈξûÐÌž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÃÍÌξľÃÐÉÆÏÐÚÝÆÍÎ̋ ÝÀÉÝÃÐÏÝ˾ËÆÓÀÀÆÂÃʾÉÃËÚÈÆÓÈξÏËÌÀ¾Ð̋ÈÌÎÆÕËÃÀÙÓ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ξÅÊÙÐÙÓÍÝÐÃË ÆÊÃÜ×ÆÓÆËÌÁ¾ÑÅÈÑÜ¿ÉÃÂË̋ÅÃÉÃËÑÜ ȾÇÊѬÕÃËÚÕ¾ÏÐÌÛÐÆÍÝÐËÙÖÈÆ˾ÏÐÌÉÚÈÌÊËÌÁÌÕÆÏÉÃˋ ËÙ ÕÐÌ ̿ξÅÑÜÐ ÏÍÉÌÖËÙà ÈξÏËÙà ÈÌÎÌÕÈÆ ­ÌÅÂËÃà ÍÝÐ˾ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÜÐÏÝÀξÅÊÃÎ¾Ó ÐÃÊËÃÜÐ ÏоËÌÀÝÐÏÝÍÎ̋ ÂÌÉÁÌÀ¾ÐÙÊÆÆξÏÍÌɾÁ¾ÜÐÏÝ;ξÉÉÃÉÚËÌÄÆÉȾÊÉÆÏо ¾ÉÚËÃÇÖÃÊ ÌËÆ ̿ξÅÑÜÐ ¿ÌÉÚÖÆà ÈÌËÔÃËÐÎÆÕÃÏÈÆà ÍÝÐ˾ÂÌËÃÏÈÌÉÚÈÆÓϾËÐÆÊÃÐÎÌÀÀÂƾÊÃÐÎôÃËÐÎÍÝÐÃË ÏÀÃÐÉ̋ÈÌÎÆÕËÃÀÙÇ ÌÈÎÑÄÃËËÙÇȾÇÊÌÇ ¿ÌÉÚÖÃÇÕ¾ÏÐÚÜ ÐÃÊË̋ÈξÏËÌÁÌÔÀÃо ÊÃÏоÓÍÌÀÎÃÄÂÃËÆÇ˾¿ÉܾÃÐÏÝ ÕÃÎÃÂÌÀ¾ËÆà ÐÃÊËÙÓ Æ ÏÀÃÐÉÙÓ ÅÌË ÍÎÆ ÛÐÌÊ ÌÐÕÃÐÉÆÀÌ ÍÎÌÏʾÐÎÆÀ¾ÃÐÏÝӾξÈÐÃÎËÙÇÅÌ˾ÉÚËÙÇÎÆÏÑËÌÈ­ÝÐ˾ ÊÌÁÑÐ ξÏÍÌɾÁ¾ÐÚÏÝ ÍÌ ÈξÜ ÉÆÏÐÌÀÌÇ ÍɾÏÐÆËÈÆ ÆÉÆ ÍÌ ˾ÍξÀÉÃËÆÜÈÏÃÎÃÂÆËà ¾ÀÏÉÑÕ¾ÃÏÆÉÚËÌÁÌÍÌξÄÃËÆÝ ÍÌÈÎÙÀ¾ÜÐ ÀÃÏÚ ÉÆÏÐ ¦Å‹Å¾ ӾξÈÐÃÎËÌÁÌ ÍÝÐËÌ̿ξÅ̋ À¾ËÆÝ ¿ÌÉÃÅËÚ Æ ÍÌÉÑÕÆɾ ˾ÅÀ¾ËÆà ‰ÅÌ˾ÉÚ˾Ý ÉÆÏÐÌÀ¾Ý ÍÝÐËÆÏÐÌÏÐڙ ¦ÏÐÌÕËÆȾÊÆ ÆËÒÃÈÔÆÆ ÛÐÌÁÌ ž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝ ÊÌÁÑпÙÐÚȾÈÏÃÊÃ˾ оÈÆξÏÐÆÐÃÉÚËÙÃÌÏоÐÈÆ  ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ ¿ÌÉÃÅËÆ ȾÈ Æ À ÏÉÑÕ¾Ã Ï ÁÃÉÚÊÆËÐÌϋ ÍÌÎÆÌÅÌÊ žÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝ À ÑÊÃËÚÖÃËÆÆ ¾ÏÏÆÊÆÉÝÔÆÌËËÌÇ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÉÆÏÐÌÀÌÁ̾Í;ξоÆÏËÆÄÃËÆÆÍÌÐÃËÔƾÉÚËÌÇ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆξÏÐÃËÆÇ< > TPSHIJ TPSHIJ'FSS

 ÏÍÌξ‹ ©ÆÏÐÌÀ¾ÝÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÚ )BESPUSJDIVNTPSHIJ ÂÆÕÃÏÈÆÀÏÐÎÃÕ¾ÃÐÏÝÀÜÄËÙÓξÇÌ˾ÓÏÐξËÙ­ÌξľÃÐ ÉÆÏÐÚݯÌÎÁÌ˾ƿÌÉÃÃÀÌÏÍÎÆÆÊÕÆÀÌÈžξÄÃËÆÜÉÆϋ ÐÌÀÌÇÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÚÜÀÒ¾ÅÃvÉÆÏÐÚÃÀ ÛÐÌÐÍÃÎÆÌÂÏ Ì¿ÃÆÓÏÐÌÎÌËÉÆÏÐÌÀÌÇÍɾÏÐÆËÈÆ̿ξÅÑÜÐÏÝÊÃÉÈÆà ÂÌ ÏÊÀÂƾÊÃÐÎà ÍÝÐ˾ ÏÌÏÐÌÝ×ÆÃÆÅÐÎÃÓÅÌË´ÃËÐÎ ÍÝÐ˾ ÐÃÊËÌÀ¾ÐÙÇ Æ ÌÈÎÑÄÃË ÏÀÃÐÉ̋ÈÌÎÆÕËÃÀÌÇ ÅÌËÌÇ Æ ÍÑÎÍÑÎËÙÊ ÌÎÃÌÉÌÊ ÔÀÃÐ ÈÌÐÌÎÌÁÌ ÊÃËÝÃÐÏÝ À žÀÆÏƋ ÊÌÏÐÆÌÐÀƾÏÌÎÁ̲ÌÎʾÍÝÐÃËÌÀ¾ÉÚ˾ÝÆÉÆÍÎÌÂÌÉÁ̋ À¾Ð¾Ý ÌËÆξſÎÌϾËÙÍÌÀÏÃÊÑÉÆÏÐÑ ËÌÍÎÆÆËÐÃËÏÆÀËÌÊ ξÅÀÆÐÆÆ ¿ÌÉÃÅËÆ ÏÉÆÀ¾ÜÐÏÝ ÌÓÀ¾ÐÙÀ¾Ý Å˾ÕÆÐÃÉÚËÑÜ Õ¾ÏÐÚÉÆÏÐÌÀÌÇÍɾÏÐÆËÈÆÆÀÙÅÙÀ¾ÝÌÐÊÆξËÆÃÐȾËÃÇ¯Ì ÀÎÃÊÃËÃÊÔÃËÐξÉÚ˾ÝÕ¾ÏÐÚÍÝÐ˾ÀÙ;¾ÃÐÆÉÆÏÐÚÝÏоË̋ ÀÝÐÏÝÂÙÎÕ¾ÐÙÊƬÏËÌÀËÌÇÆÏÐÌÕËÆÈÆËÒÃÈÔÆÆvÏÃÊÃ˾ ÆξÏÐÆÐÃÉÚËÙÃÌÏоÐÈÆ˾ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÍÌÕÀÙ ˾ÈÌÐÌÎÙÓ ÁÎÆ¿ÍÃÎÃÅÆÊÌÀÙÀ¾ÃÐÈÌËÆÂÆÝÊÆÆÀÒÌÎÊÃÊÆÔÃÉÆÝ  ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ¿ÌÉÃÅËÆžÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝÀÑÊÃËÚÖÃËÆƾÏÏƋ ÊÆÉÝÔÆÌËËÌÇÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÉÆÏÐÌÀÌÁ̾Í;ξоÆÏËÆÄÃËÆÆ ÍÌÐÃËÔƾÉÚËÌÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆξÏÐÃËÆÇ< >

µÃÎ˾Ý ÑÁÌÉÚ˾Ý ÁËÆÉÚ 4DMFSPUJVN CBUBUJDPMB 5BVC ξÏÍÎÌÏÐξËÃ˾ÀÜÄËÙÓξÇÌ˾Ó˾ÖÃÇÏÐξËÙ ÁÂÃÂÉÝ ξÅÀÆÐÆÝ;ÐÌÁÃ˾ÏÈɾÂÙÀ¾ÜÐÏݿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÃÍÌÁÌÂËÙà ÑÏÉÌÀÆÝ¥¾¿ÌÉÃÀ¾ËÆÃξÅÀÆÀ¾ÃÐÏÝȾÈ˾ÀÏÓÌÂ¾Ó оÈÆ˾ ÀÅÎÌÏÉÙÓξÏÐÃËÆÝÓ±ÀÏÓÌÂÌÀÍÌξľÜÐÏÝÍÌÀÃÎÓËÌÏЋ ËÙÃÐȾËÆÈÌÎËÝ ÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÀÀÃÎÓËÃÇÕ¾ÏÐÆ ÁÂà ÍÌÝÀÉÝÜÐÏÝÏÃÎÙà ¾ÀÍÌÏÉÃÂÏÐÀÆÆÕÃÎËÙà ÏÑÓÆÃξÏÐÎÃϋ ÈÆÀ¾Ü×ÆÃÏÝÍÝÐ˾ ÕÐÌÆÌ¿ÑÏɾÀÉÆÀ¾ÃÐÑÀݾËÆÃÆÁÆ¿ÃÉÚ ÀÏÓÌÂÌÀ «¾ ÀÅÎÌÏÉÙÓ ξÏÐÃËÆÝÓ ÍÎÆÅ˾ÈÆ ž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝ ÓÌÎÌÖÌžÊÃÐËÙÀÈÌËÔÃÉÃо ÍÌÊÃÎÃÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝÊÃÐË ÉÌÈ ÈÌÐÌÎÙÃÌȾÅÙÀ¾ÜÐÏÝÉÃÁÈÌÀÃÏËÙÊÆ ÏÍÉÌÓÌÀÙÍÌɋ ËÃËËÙÊÆÅÃÎËÌÀȾÊÆ«ÆÄËÝÝÕ¾ÏÐÚÏÐÿÉÝξÅÊÝÁÕ¾ÃÐÏÝ Ì¿ÃÏÔÀÃÕÆÀ¾ÃÐÏÝ ÏÃÎÂÔÃÀÆ˾ ξÅÎÑÖ¾ÃÐÏÝ Æ ÏоËÌÀÆÐÏÝ ÍÌÉÌÇ ÏÌÏÑÂÆÏÐÙà ÍÑÕÈÆ ξÅØÃÂÆËÝÜÐÏÝ ÏÉàž ÛÐÆÊ ÏÐÿÉÆÑÌÏËÌÀ¾ËÆÝÍÌÂɾÊÙÀ¾ÜÐÏÝÆξÏÐÃËÆÃÍÌÉÃÁ¾ÃÐ ¦ÏÐÌÕËÆÈÌÊÆËÒÃÈÔÆÆÕÃÎËÌÇÑÁÌÉÚËÌÇÁËÆÉÆÏÌÎÁÌÊÌÁÑÐ ¿ÙÐÚÍÌÕÀ¾ÆξÏÐÆÐÃÉÚËÙÃÌÏоÐÈÆ­ÎÆξÅÉÌÄÃËÆÆÍ̋ ξÄÃËËÙÓξÏÐÃËÆÇÏÈÉÃÎÌÔÆÆÍÌ;¾ÜÐÀÍÌÕÀÑ ÁÂÃÌËÆ ÏÌÓξËÝÜÐÄÆÅËÃÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÂÌvÉÃÐ  ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ ¿ÌÉÃÅËÆ ÍÎÌÝÀÉÝÃÐÏÝ À ÆÅÎÃÄÆÀ¾ËÆÆ ÏÐÿÉÃÏÐÌÝ ÑÓÑÂÖÃËÆÆ ˾ÉÆÀ¾ ÅÃÎ˾ Æ ÏËÆÄÃËÆÆ ʾÏÏÙ ÏÃÊÝË< > PSZ[BF PSZ[BF 1FUDI

ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝÀ­Ì‹ «ÆÁÎÌÏÍÌÎÌÅ /JHSPTQPSBPSZ[BF ÀÌÉÄÚÃÆÜÄËÙÓξÇÌ˾ÓÏÐξËÙ­ÌξľÃÐÆÏÈÉÜÕÆÐÃÉÚËÌ ÀÅÎÌÏÉÙà ξÏÐÃËÆÝ Æ ˾ÕÆ˾ÃÐ ÍÎÌÝÀÉÝÐÚÏÝ ÐÌÉÚÈÌ ÍÌÏÉà ÔÀÃÐÃËÆݳ¾Î¾ÈÐÃÎËÙÇÍÎÆÅ˾Èž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝvÍÌÉÃÁ¾ËÆà ξÏÐÃËÆÇÆÉÆÍÃÎÃɾÊÙÀ¾ËÆÃÏÐÿÉÝ˾ÀÙÏÌÐÃvÏÊÌÐ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÍÌÕÀÙ«ÆÄËÝÝÕ¾ÏÐÚÏÐÿÉÝÍÌÂÏÙÓ¾ÃÐ ÏÊÌ΋ ×ÆÀ¾ÃÐÏÝ ÍÌÈÎÌÀ˾ÝÐȾËÚ˾ÍÌξÄÃËËÌÊÑÕ¾ÏÐÈÃξÅÎً À¾ÃÐÏÝÆÌÐÏоÃÐÉÌÏÈÑоÊÆ«¾ÍÎÌÂÌÉÚËÌÊξÅÎÃÅÃÏÐÿÉÝ ÓÌÎÌÖÌÀÆÂ˾ÎÙÓɾÝÏÃÎÂÔÃÀÆ˾ ÆÊÃÜ×¾ÝÏÆËÃÀ¾Ð̋ÏÃÎÙÇ ÌÐÐÃËÌÈÆŋžÌ¿ÆÉÚËÌÁÌÏÍÌÎÌËÌÖÃËÆÝÁÎÆ¿¾ªÃÐÃÉÈÆÑ ÆËÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ξÏÐÃËÆÇ ¿ÌÉÚÖÃÇ Õ¾ÏÐÚÜ ËÃÂÌξÅÀÆÐÙ ¾ÉÆÏÐÚÝÍÌÂÏÙÓ¾ÜÐÆÆÊÃÜпÉÃÏÐÝ×ÆÇ ÏÌÉÌÊÃËËÙÇÀÆ ¬ÏËÌÀËÙÃÆÏÐÌÕËÆÈÆÆËÒÃÈÔÆÆvÍÌξÄÃËËÙÃξÏÐÆÐÃÉÚËÙà ÌÏоÐÈÆ ˾ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÍÌÕÀÙ Æ ÏÃÊÃ˾ ˾ ÈÌÐÌÎÙÓ ÁÎÆ¿ ÊÌÄÃÐÍÃÎÃÅÆÊÌÀÙÀ¾ÐÚÀÒÌÎÊÃÁÎÆ¿ËÆÔÙÆÈÌËÆÂÆÝÊÆ ÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÚ ¿ÌÉÃÅËÆ ÌÕÃËÚ ÀÃÉÆȾ ­ÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ξÏÐÃËÆÇÏËÆľÃÐÏÝÍÌÕÐÆÀξž ¾¾¿ÏÌÉÜÐËÙÇÀÃÏÅÃÎË̋ ÀÌÈÏÍÌξÄÃËËÙÓ̿ξÅÔÌÀÑÊÃËÚÖ¾ÃÐÏÝ˾< >

©ÆÐÃξÐÑξ ¥¾ÍÎÌÊÃÐÌÀ«¡ŸÌÉÃÅËÆÈÑÉÚÐÑÎËÙÓξÏÐÃËÆÇÀ¯ÎÃÂËÃÇžÅÆÆ°¾ÖÈÃËÐ vÏ ¥¾ÏÐÃËÕÆÈ«¦ ¨ÑÍÌÎÆÔȾݨ¦ ¯Ð¾ËÈÌž¦¢Æ¾ÁËÌÏÐÆȾ¿ÌÉÃÅËÃÇÏÌÎÁÌ°ÎÑÂÙ¨ÆÖÆËÃÀÏÈÌÁ̯³¦v¨ÆÖÆËÃÀ Ð v¯v ¨¾ÅÃ˾Ï©¢ŸÌÉÃÅËÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓξÏÐÃËÆǨ¾Å¾ÓÏо˾žÉʾ‹žÐ¾ vÏ ¨ÑÉÆÈ°ž«ÆÁÎÌÏÍÌÎÌÅÏÌÎÁÌ¥¾×ÆоξÏÐÃËÆÇÌÐÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÆ¿ÌÉÃÅËÃÇvv—v¯v ©ÃÑÈÃÉ®± ª¾ÎÐÆË¢³ ©ÃÒÿΨ©ŸÌÉÃÅËÆÏÌÎÁÌÆ¿ÌÎÚ¿¾ÏËÆÊÆ¡Æ¿ÎÆÂËÌÃÏÌÎÁÌvª¨ÌÉÌÏ v¯v ¯¾ÒÚÝËÌÀ¯­ ŸÙÏÐÎÌÀ¾¥²¨ÌÊÍÉÃÈÏÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇÍÌ¿ÌÎÚ¿ÃÏ¿ÌÉÃÅËÝÊÆÏÌÎÁ̯ÐÃÍËÙÃÍÎÌÏÐÌÎÙvv—v ¯v ¯ÆɾÃÀž¦ŸÆÌÉÌÁ̋ÐÌÈÏÆÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÃÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËÆþ¾ÍÐÆÀËÌÇž×ÆÐÙÏÌÎÁÌÌÐÁÌÉÌÀËÃÀÙÓ¿ÌÉÃÅËÃÇÀ­ÌÀÌÉÄÚþÀÐÌÎÃÒÂÆÏ eÂÌÈÐÌξÏ‹Ó˾Ñȯ‹­ÃÐÃοÑÎÁvÏ ¯ÆɾÃÀž¦ ¦ÖÆËž¡ ¢ÃÊÆË ¦»ÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚËÃÈÌÐÌÎÙÓÒÑËÁÆÔÆÂÌÀÀ¿ÌÎÚ¿ÃÏÍÉÃÏËÃÀÃËÆÃÊÏÃÊÝËÏÌÎÁÌ«¾ÑÕË̋ÐË ʾÐÆÕÃÏÈÆÇÏ¿ÌÎËÆȦËÐÃËÏÆÒÆȾÔÆÝvÁɾÀËÌÃ˾ÍξÀÉÃËÆþÉÚËÃÇÖÃÁÌξÅÀÆÐÆÝÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾v¯¾Î¾ÐÌÀ vµv ¯v µÑʾÃÀÏȾݪž±ÁÌÉÚ˾ÝÁËÆÉÚÏÌÎÁÌÆÈÑÈÑÎÑÅÙ¥¾×ÆоξÏÐÃËÆÇvv—v¯ µÑʾÃÀÏȾݪž «ÆÈÌɾÃÀ¾«²¡ÎÆ¿ËÙÿÌÉÃÅËÆÏÌÎÁÌÀ¯Ð¾ÀÎÌÍÌÉÚÏÈÌÊÈξêÆÈÌÉÌÁÆÝÆÒÆÐÌ;ÐÌÉÌÁÆÝvv °v ÙÍv¯v ¶ÌÎÆË­ª¯¾Ó¾ÎËÌÃÏÌÎÁ̪¨ÌÉÌÏ vÏ

±¢¨ 

®ž¯­®¬¯°®ž«£««¬¯°º©ž°£«°«¹³ ¦®±¯¬ ½Ÿ©¬«¦ ´£«°®ž©º«¬ªµ£®«¬¥£ªº£ "11-&-"5&/57*364413&"%*/(*/$&/53"-$)&3/0;&.3&(*0/ ¥­±ÈÐÎÒÊÈÍ ¢ÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ­¨¨ÑÀÄÎÂÎÄÑÒÂÀĘ̀¢¬È×ÓÐÈÍÀ ÓˬÈ×ÓÐÈÍÀ ¬È×ÓÐÈÍÑÊ ²ÀÌÁÎÂÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM[BIJUBSBTUFOZ!NBJMSV :F/4JSPULJO *7.JDIVSJO"MM3VTTJB3FTFBSDI*OTUJUVUFPG)PSUJDVMUVSF .JDIVSJOTU .JDIVSJOTL 5BNCPW SFHJPO 3VTTJB UFM   FNBJM[BIJUBSBTUFOZ!NBJMSV  ÑÏÉÌÀÆÝÓ´µ®ÊÃÐÌÂÌÊÂÀÌÇËÌÇÌÈÑÉÆÎÌÀÈÆ˾Ïо˾ÎÐËÙÓÂÎÃÀÃÏËÙÓÆËÂÆȾÐÌξÓ .BMVT1MBUZDBSQB 7JSHJOJB$SBCÆ4QZ ÍÎÌÀÃÂÃ˾ÆÂÃËÐÆÒÆȾÔÆÝɾÐÃËÐËÙÓÀÆÎÑÏÌÀÝ¿ÉÌËƱÏоËÌÀÉÃËÌɾÐÃËÐËÌÞξÄÃËÆÃÏÌÎÐÌÀÝ¿ÉÌËÆʾÐÌÕË̋ÕÃÎÃËÈÌÀÙÓϾÂÌÀ ¬­¬ «¦¦¯Æʦ ªÆÕÑÎÆ˾ žÉÌÄÃËËÙÓÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËËÙÊÆËÃÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËËÙÊÍÌϾÂÌÕËÙÊʾÐÃÎƾÉÌÊ ˾ÆÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ÈÌÉÉÃÈÔÆÌËËÙÓ˾ϾÄÂÃËÆÇv˾ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌϾ¾v˾ ÂÎÃÀÃÏËÙÓÆËÂÆȾÐÌÎÌÀv˾

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÏÌÎоÝ¿ÉÌËÆ ÍÌÉÃÀÌÃÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËÆà ξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÌÏÐÚÀÆÎÑÏÌÀ ɾÐÃËÐËÙÇÀÆÎÑÏ ÈÌÊÍÉÃÈÏ˾ÝÆËÒÃÈÔÆÝ "$-47 ÓÉÌÎÌÐÆÕÃÏȾÝÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÚÉÆÏÐÚÃÀÝ¿ÉÌËÆ "417 ÝÊÕ¾ÐÌÏÐÚÂÎÃÀÃÏÆËÙÝ¿ÉÌËÆ "4(7 ¿ÌÎÌÅÂÕ¾ÐÌÏÐÚÂÎÃÀÃÏÆËÙÝ¿ÉÌËÆ *O$FOUSBM$IFSOP[FN3FHJPOBQQMFMBUFOUWJSVTFTXFSFJEFOUJGJFECZEPVCMFCVEEJOHPOXPPEZJOEJDBUPST .BMVT1MBUZDBSQB 7JSHJOJB$SBC BOE4QZ -BUFOUBQQMFDVMUJWBSJOGFDUJPOXBTSFWFBMFEJONPUIFSCFEPSDIBSETPG*7.JDIVSJO"MM‹3VTTJB3FTFBSDI*OTUJUVUFGPS)PSUJDVMUVSF BOE  JOGFDUJPOXBTPCTFSWFEJOPSDIBSETFTUBCMJTIFEXJUIVTFPGUFTUFEBOEVOUFTUFEQMBOUJOHNBUFSJBM JODPMMFDUJPOQMPUT JOUFOTJWFPSDIBSE XPPEZJOEJDBUPST DPSSFTQPOEJOHMZ ,FZXPSETBQQMFDVMUJWBST GJFMEUFTUJOH WJSVTTQSFBEJOH MBUFOUWJSVT DPNQMFYJOGFDUJPO "$-47 DIMPSPUJDMFBGTQPU "417 BQQMFTUFN QJUUJOH "4(7 BQQMFTUFNHSPPWJOH 

˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝ˾Ý¿ÉÌËÃÀÙÝÀÉÃËÌÀÆÂÌÀÀÆÎÑÏÌÀ ÆÊÆÈÌÍɾÅÊÃËÙÓ;ÐÌÁÃËÌÀ ÈÎÌÊÃÐÌÁÌ ÆÓÀÆÂÌÀÌÇÏÌÏоÀ ÍÃÎÆÌÂÆÕÃÏÈÆÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏݬÂ˾ÆÅÍÎÌ¿ÉÃÊÆÅÑÕÃËÆÝ ÀÆÎÑÏËÙÓ¿ÌÉÃÅËÃÇ˾ÍÉÌÂÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑξÓvÆÓɾÐÃËÐËÙÇ ÓÎÌËÆÕÃÏÈÆÇ Æ ÏÆÏÐÃÊËÙÇ ӾξÈÐÃÎ ¬ÐÂÃÉÚËÙà ÀÆÎÑÏÙ ̿ɾ¾ÜÐÐȾËÃÀÌÇÉÌȾÉÆžÔÆÃÇ<> ¯ÐÃÍÃËÚ ÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÆ ÀÆÎÑÏÌÀ ˾ Ý¿ÉÌËà žÀÆÏÆÐ ÌÐ ÀÆÂÌÀÌÁÌ ÏÌÏоÀ¾ Æ ÑÎÌÀËÝ ÆËÒÃÈÔÆÌËËÌÇ ˾ÁÎÑÅÈÆ ÊÌË̋ÆÉÆÍÌÉÆÆËÒÃÈÔÆÝ ÏÌÎÐ̋ÍÌÂÀÌÇËÌÇÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ ÀÌÅξÏоξÏÐÃËÆÝ ÍÌÁÌÂËÙÓÑÏÉÌÀÆÇ ÑÎÌÀËݾÁÎÌÐÃÓËÆÈÆ ˾ϾÄÂÃËÆÇÆР ÑÏÉÌÀÆÝÓ´µ®˾ƿÌÉÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËÙÀÆÎÑÏÙÓÉ̋ ÎÌÐÆÕÃÏÈÌÇÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÆÉÆÏÐÚÃÀÝ¿ÉÌËÆ "$-47 ¿ÌÎÌÅ‹ Õ¾ÐÌÏÐÆÂÎÃÀÃÏÆËÙÝ¿ÉÌËÆ "4(7 ÆÝÊÕ¾ÐÌÏÐÆÂÎÃÀÃÏÆËÙ Ý¿ÉÌËÆ "417  ÆÎÑÏ ÓÉÌÎÌÐÆÕÃÏÈÌÇ ÍÝÐËÆÏÐÌÏÐÆ ÉÆÏÐÚÃÀ Ý¿ÉÌËÆ "$-47 ÀÍÃÎÀÙÃÌÍÆϾËÀÁ<>®¾ÏÍÎÌÏÐξËÃËÆà ÀÆÎÑϾÏÀÝžËÌÏÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÃÊϾÊÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙÝ¿ÉÌËÆ ¥¾¿ÌÉÃÀ¾ËÆÃ̿˾ÎÑÄÃËÌÀªÌɾÀÆÆ ŸÃÉÌÎÑÏÏÆÆ ®ÌÏÏÆÆ žÅÃο¾ÇÂľËà ¡ÎÑÅÆÆ ¨¾Å¾ÓÏоËà ±ÈξÆËà "$-47vÌÂÆËÆÅ˾ƿÌÉÃÃξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÙÓɾÐÃËÐËÙÓ ÀÆÎÑÏÌÀ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÀÃÂÃËËÙÃÀ¼ÁÌÏɾÀÆÆ ÀÙÝÀÆÉÆ ÍÌξÄÃËÆÃÏÌÎÐÌÀÝ¿ÉÌËÆÀÆÎÑÏÌÊ"$-47˾vÂË ÎÃÀÚÃÀÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÏÌÎо<> ʾÐÌÕË̋ÕÃÎÃËÈÌÀÙÓ Ͼ¾Ó­ÌÉÚÖÆÀÆÎÑÏÂƾÁËÌÏÐÆÎÌÀ¾ÉÏÝÑÂÃÎÃÀÚÃÀ<>   ˾ϾÄÂÃËÆÝÓ Ý¿ÉÌËÆ °ÑÎÔÆÆ ÂÃÎÃÀÚÃÀ ÌȾžÉÆÏÚ ÍÌξÄÃËÙÛÐÆÊÀÆÎÑÏÌÊ<> ÀµÃÓÆÆv<>  ÆÎÑÏ¿ÌÎÌÅÂÕ¾ÐÌÏÐÆÂÎÃÀÃÏÆËÙÝ¿ÉÌËÆ "4(7 ÖÆÎÌÈÌ ξÏÍÎÌÏÐξËÃËÀÏÐξ˾Ó¯ÃÀÃÎËÌÇžÊÃÎÆÈÆÆ£ÀÎÌÍÙ<  >«¾ÂÎÃÀÃÏËÌÊÆËÂÆȾÐÌÎÃ7JSHJOJB$SBCÀÆÎÑÏÆËÂÑÔÆÎы ÃÐÍÎÌÂÌÉÁÌÀ¾ÐÙÿÌÎÌÅÂÙÂÎÃÀÃÏÆËÙÍÌÂÈÌÎÌÇ ÀÆÂÆÊÙà ÍÎÆÃÃѾÉÃËÆƬÐÀÆÎÑϾÝÊÕ¾ÐÌÏÐÆÂÎÃÀÃÏÆËÙÝ¿ÉÌËÆ "417 ÏÆÊÍÐÌʾÐÆȾ"4(7ÌÐÉÆÕ¾ÃÐÏÝÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÊÉÆËÆÇ ËÃÈÎÌÐÆÕÃÏÈÆÓÅÌËÀÊÃÏÐÃÏξÏоËÆÝÆËÂÆȾÐÌξÏÍÌÂÀ̋ ÃÊ­ÌÍÌÏÉÃÂËÆʾËËÙÊ ξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÌÏÐÚÀÆÎÑϾÀ µÃÓÆÆÏÌÏоÀÆɾ À°ÑÎÔÆÆv< >  ÆÎÑÏÝÊÕ¾ÐÌÏÐÆÂÎÃÀÃÏÆËÙÝ¿ÉÌËÆ "417 ÌÍÆϾËÀ¯¶ž ÀÁ<>­ÃÎÀÌ˾վÉÚËÌÌËÌÍÆÏÙÀ¾ÉÏÝȾÈÐÎÆϾÊ̋ ÏÐÌÝÐÃÉÚËÙÿÌÉÃÅËÆvÝÊÕ¾ÐÌÏÐÚÂÎÃÀÃÏÆËÙ7JSHJOJB$SBC ÌÐÊÆξËÆÃ4QZÆÅÃÉÃ˾ÝÊÌÎ×ÆËÆÏÐÌÏÐÚÍÉÌÂÌÀÝ¿ÉÌËÆ BQQMFHSFFODSJODMF  ¾ÉÚËÃÇÖÃÊž¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝ¿ÙÉÆÆÂÃˋ ÐÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËÙȾÈÀÙÅÙÀ¾ÃÊÙÃÌÂËÆÊÀÆÎÑÏÌÊ"417<>  ÉÆÐÃξÐÑÎÃvÁÁоÈÄÃÆÊÃÜÐÏÝÏÀÃÂÃËÆÝÌ¿ Ì¿×ËÌÏÐÆ"417ÏÀÆÎÑÏÌÊȾÊÃËÆÏÐÌÏÐÆÍÉÌÂÌÀÁÎÑÖÆ<>  ÆÎÑÏÖÆÎÌÈÌξÏÍÎÌÏÐξËÃËÀ£ÀÎÌÍÃ<  > ­ÃÎÃÕÆÏÉÃËËÙÃÀÌÅ¿ÑÂÆÐÃÉÆӾξÈÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝξÅÉÆÕËÌÇ ÏÐÃÍÃËÚÜξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÌÏÐÆÆÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÆÆÀ˾ÏÐÌ݋ ×ÃÃÀÎÃÊÝÝÀÉÝÜÐÏÝ˾ƿÌÉÃÃÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÅ˾ÕÆÊÙÊÆ   ÆÜËÃ Æ ¾ÀÁÑÏÐà v ÁÁ ÊÃÐÌÂÌÊ ÍÌÉÃÀÌÁÌ ÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËÆÝ˾Ïо˾ÎÐËÙÓÂÎÃÀÃÏËÙÓÆËÂÆȾÐÌξÓÍÎ̋ ÀÃÂÃ˾ÌÔÃËȾÒÆÐÌϾËÆоÎËÌÁÌÏÌÏÐÌÝËÆÝÏÌÎÐÌÀÝ¿ÉÌËÆ ÈÌÉÉÃÈÔÆÌËËÙÓ ÍÎÌÊÙÖÉÃËËÙÓϾÂÌÀÆʾÐÌÕËÆÈÌÀ°¾Ê‹ ¿ÌÀÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆ°ÃÏÐÆÎÌÀ¾ËÆÃÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀ¬­¬ «¦¦¯ ÆÊ ¦  ªÆÕÑÎÆ˾ ˾ ÏÃÝËÔ¾Ó ÈÑÉÚÐÑÎËÙÓ ÏÌÎÐÌÀ Ý¿ÉÌËƬÍÙОÉÌÄÃËÀÆÜÉ˾ÀÁÑÏÐÃÁÊÃÐÌÂÌÊ ÂÀÌÇËÌÇÌÈÑÉÆÎÌÀÈÆ<>˾ÐÎÃÓÏо˾ÎÐËÙÓÂÎÃÀÃÏËÙÓ ÆËÂÆȾÐÌξÓ .BMVT 1MBUZDBSQB 7JSHJOJB $SBC Æ 4QZ  ÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÙÓÈÀÆÎÑϾÊ"$-47 "417Æ"4(7 °ÃÏÐÏÌÎÐÌÀÝ¿ÉÌËÆÆÂÎÃÀÃÏËÙÓÆËÂÆȾÐÌÎÌÀÍÌÅÀÌÉÆÉ ÑÐÌÕËÆÐÚÏÌÏоÀÆξÏÍÎÌÏÐξËÃËËÌÏÐÚÀÆÎÑÏËÌÇÆËÒÃÈÔÆÆ À´µ¬ ÏÌžÐÚ¿¾ËÈ¿¾ÅÆÏËÙÓξÏÐÃËÆÇ ­ÎÆÍÌÉÃÀÌÊÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËÆÆ¿¾ÅÆÏËÙÓʾÐÌÕË̋ÕÃÎÃËÈ̋ ÀÙÓϾÂÌÀ¬­¬ «¦¦¯Æʦ ªÆÕÑÎÆ˾žÈɾÂÈÆ  ÁÁ ̿˾ÎÑÄÃËÌ ÍÌÝÀÉÃËÆà ÀÐÌÎÆÕËÌÇ ÆËÒÃÈÔÆÆ ˾ÏÌÎÐà ¤ÆÁÑÉÃÀÏÈÌà ¯ÌÎÐ ÌȾžÉÏÝ žξÄÃË ÀÆÎÑÏÌÊ "$-47 ˾ о¿É  ÊÌÉÌÂÌÊ ʾÐÌÕË̋ÕÃÎÃËÈÌÀÌÊ ϾÂÑ žÈɾÂÈÆ Á ÌÐÊÃÕÃËÌ ÌÐÏÑÐÏÐÀÆà ÎÃÆËÒÃÈÔÆÆ ÀÆÎÑÏÌÀ ªÃÕо ªÃÉ¿¾ ¯ÌÎоÝ¿ÉÌËÆÀʾÐÌÕËÆÈà ž‹ ÉÌÄÃËËÌÊ Ëà ÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËËÙÊ ÍÌϾÂÌÕËÙÊ ʾÐÃÎƾÉÌÊ ÌȾžÉÆÏÚžξÄÃËÙÀÆÎÑϾÊÆ"$-47˾ "417v˾ "$-47 "417v˾ °ÀÑÏÐÎÑÒÐÀÍÅÍÍÎÑÒÜÂÈÐÓÑÍÎÉÈÍÔÅÊÖÈÈ ÍÀßÁËÎÍÅ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃÃ

±ÎÐÒ ÏÎÄÂÎÉ ÈÍÄÈÊÀÒÎÐ "$-47 "417 "4(7 "$-47 "417 ²ÅÑÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅÑÎÐÒÀÂÌÀÒÎ×ÍÈÊÀÕ®¯®¢­¨± ¦ÈÃÓËÅÂÑÊÎÅ   ÍÒÎÍÎÂÊÀÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß   ¬ÀÐÒÎÂÑÊÎÅ   ¬Å×ÒÀ w  ¬ÅËÁÀ   ®ÑÅÍÍÅÅÏÎËÎÑÀÒÎÅ   ¨ÒÎÃÎ   ­ÅÒÅÑÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅÑÎÐÒÀÂÌÀÒÎ×ÍÈÊÀÕ ¡ÎÃÀÒÛÐÜ    ÏÎÐÒ   ­ÎÐÈÑ w  «ÎÁÎ   ±ÏÀÐÒÀÍ w  ¨ÒÎÃÎ   ±ÎÐÒÀÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉÑÅËÅÊÖÈÈÂÊÎËËÅÊÖÈÈ ªÎÐÈ×ÍÎÅÏÎËÎÑÀÒÎÅ¡ÅÑÑÅÌßÍÊÀÌÈ×ÓÐÈÍÑÊÀß  £ÐÓØÎÂÊÀÌÎÑÊÎÂÑÊÀß  ¯ÀÏÈÐÎÂÊÀ  ÍÈÑÀËÛÉ   ÍÒÎÍÎÂÊÀÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß  ¨ÒÎÃÎ  ±ÎÐÒ΍ÏÎÄÂÎÉÍÛÅÊÎÌÁÈÍÀÖÈÈÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÃÎÑÀÄÀ ±ÊÎÐÎÏËÎÄÍÎÅ   ±ÊÎÐÎÏËÎÄÍÎÅ °  ±ÊÎÐÎÏËÎÄÍÎÅ °  ±ÈÍÀÏÎÐËÎÂÑÊÈÉ   ±ÈÍÀÏÎÐËÎÂÑÊÈÉ °  ¢ÈØÍÅÂÎÅ °  ¨ÒÎÃÎ  ±ÒÀÍÄÀÐÒÍÛÅÄÐÅÂÅÑÍÛÅÈÍÄÈÊÀÒÎÐÛÂÊÎËËÅÊÖÈÈ -PSE-BNCPVSOF  .BMVTCBDDBUB'SVDUPGMBWP  4QZ  +BZ%BSMJOH  3"  .BMVTÐMBUZDBSQB ¢±²¨±¯

w  7JSHJOJB$SBC w w ¿ÁËÎÍßÑÈÁÈÐÑÊÀß  ¨ÒÎÃÎ  

          w 

­ÌÉÃÀÌÇÐÃÏÐÏÌÎÐÌÀÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÇÏÃÉÃÈÔÆÆÀÈÌÉÉÃÈÔÆÆ Ý¿ÉÌËƬ­¬ «¦¦¯Æʦ ªÆÕÑÎÆ˾žÈɾÂÈÆÆ ÁÁÀÙÝÀÆÉÍÌξÄÃËÆÃÆÓÀÆÎÑÏÌÊ"$-47˾ "417v˾ ÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊ"417 "$-47v˾ ÙÏÌÈÆÇÍ̋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ȾžÐÃÉÚžξÄÃËËÌÏÐÆÀÆÎÑϾÊÆÈÌÉÉÃÈÔÆÇÏÌÎÐÌÀÝ¿ÉÌËÆ ´µ¬ξËÃÿÙÉ̿˾ÎÑÄÃËÆÂÎÑÁÆÊÆÑÕÃËÙÊÆ< > ÀÙÏÌÈÌÇÏÐÃÍÃËÆоÈÄÃÆËÒÆÔÆÎÌÀ¾ËÙÏÌÎÐ̋ÍÌÂÀÌNj ËÙÃÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌϾ¾žÈɾÂÈÆÁvÌ¿‹ ×Ãà žξÄÃËÆà ÏÌÏоÀÆÉÌ ¦Å ËÆÓ ÀÆÎÑÏÌÊ "$-47 ¿ÙÉÌžξÄÃËÌÂÃÎÃÀÚÃÀ "417v "4(7v ÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊ"$-47 "417v¬ÐÂÃÉÚËÙÃÏÌÎÐ̋ÍÌ‹ ÀÌÇËÙÃÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ ¯Æ˾ÍÌÎÉÌÀÏÈÆÇ˾ÍÌÂÀÌî‹ ¿ÙÉÆ ÍÌξÄÃËÙÀÆÎÑÏÌÊ"$-47˾ ¢ÉÝ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ ÒÆÐÌϾËÆоÎËÌÁÌ ÏÌÏÐÌÝËÆÝ ϾÊÆÓ Ïо˾ÎÐËÙÓÂÎÃÀÃÏËÙÓÆËÂÆȾÐÌÎÌÀ¿ÙÉÌÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÃËÌ ÆÓ ÍÃÎÃÈÎÃÏÐËÌà ÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËÆà ¬È¾Å¾ÉÌÏÚ ÕÐÌ Æϋ ÏÉÃÂÑÃÊÙÓ̿ξÅÔÌÀÆËÂÆȾÐÌÎÌÀÈÌÉÉÃÈÔÆƬ­¬ «¦¦¯ žÈɾÂÈÆÁ¿ÙÉÆžξÄÃËÙɾÐÃËÐËÙÊÆÀÆÎÑϾÊƦŠÐÃÏÐÆÎÑÃÊÙÓÒÌÎÊÆËÂÆȾÐÌÎÌÀ ̿ξÅÃÔ žξÄÃËÌ "$-47  "417 v  "4(7 v  ÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊ

"$-47 "417vξÏÐÃËÆǦËÂÆȾÐÌÎ.BMVTCBDDBUB GSVDUPGMBWPÌȾžÉÏÝžξÄÃËËÙÊÀÆÎÑϾÊÆ"$-47 "417 ÆÈÌÊÍÉÃÈÏÌÊ"$-47 "417˾¬ÐÊÃÕÃËÌÍÌξ‹ ÄÃËÆà ÆËÂÆȾÐÌξ +BZ %BSMJOH ÀÆÎÑÏÌÊ "4(7 ˾  7JSHJOJB$SBCÀÆÎÑϾ"$-47v˾ ÊÃËÚÖÃÇÏÐÃÍÃËÆ ÆËÒÃÈÔÆÝÌÐÊÃÕÃ˾˾Ý¿ÉÌËÃÏÆ¿ÆÎÏÈÌÇ žξÄÃËÌ ÀÆÎÑÏÌÊ"417«¾ÆËÂÆȾÐÌξÓ-PSE-BNCPVSOF 4QZ 3‹" Æ .BMVT QMBUZDBSQB ÀÆÎÑÏÙ "$-47 "417 Æ "4(7ËÃ̿˾ÎÑÄÃËÙ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÍÎÌÀÃÂÃËËÌÃÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËÆÃ˾ϾÄÂÃËÆÇ Ý¿ÉÌËÆÍÌÅÀÌÉÆÉÌÑÏоËÌÀÆÐÚɾÐÃËÐËÌÞξÄÃËÆÃÏÌÎÐÌÀ ʾÐÌÕË̋ÕÃÎÃËÈÌÀÙÓϾÂÌÀ¬­¬ «¦¦¯žÉÌÄÃËËÙÓÐÃϋ ÐÆÎÌÀ¾ËËÙÊÆËÃÐÃÏÐÆÎÌÀ¾ËËÙÊÍÌϾÂÌÕËÙÊʾÐÃÎƾÉÌÊ ˾ Æ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ÈÌÉÉÃÈÔÆÌËËÙÓ ˾ϾÄÂÃËÆÇ v˾ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌϾ¾v˾ ÂÎÃÀÃÏËÙÓÆËÂƋ ȾÐÌÎÌÀv˾

©ÆÐÃξÐÑξ ŸÆÀÌÉ°²©¾ÐÃËÐËÙÃÀÆÎÑÏÙÝ¿ÉÌËÆÆÆÓÆÅÑÕÃËÆÃÀªÌɾÀÏÈÌǯ¯® ÆÎÑÏËÙÿÌÉÃÅËÆÍÉÌÂÌÀ̋ÝÁÌÂËÙÓÈÑÉÚÐÑÎÆÀÆËÌÁξ¾ ÀªÌɾÀÆÆv¨ÆÖÆËÃÀ vv¯v  ÃÎÂÃÎÃÀÏȾÝ°¢ ÆÎÑÏËÙÃÆÊÆÈÌÍɾÅÊÃËËÙÞ¿ÌÉÃÀ¾ËÆÝÍÉÌÂÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÆξÅξ¿ÌÐȾÊÃοÌÎÚ¿ÙÏËÆÊÆÀªÌɾÀÏÈÌǯ¯® žÀÐÌÎÃÒÂÆÏÏÂÌÈÐÌξ¿ÆÌÉ˾ÑÈv¨ÆÖÆËÃÀ vvÏ ¡Æ¿¿Ïž ³¾ÎÎÆÏÌËŸ¬ÏËÌÀÙÀÆÎÑÏÌÉÌÁÆÆξÏÐÃËÆǪªÆÎvvÏ ­ÌʾÅÈÌÀ¼ž¦ÐÌÁÆÆÅÑÕÃËÆÝÀÆÎÑÏËÙÓÆÊÆÈÌÍɾÅÊÃËËÙÓ¿ÌÉÃÅËÃÇÆÀÌÍÎÌÏÌÀÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆž×ÆÐËÙÓÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇÀ«ÃÕÃÎË̋ ÅÃÊËÌÇÅÌË¯®°ÃÓËÌÉÌÁÆÝÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ¿ÃÅÀÆÎÑÏËÌÁÌÍÌϾÂÌÕËÌÁÌʾÐÃÎƾɾÍÉÌÂÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎv¨ÆÖÆËÃÀ ¶ÐÆÆËÔ¾ v v¯v ¯ÃÊÆ˾«­©¾ÐÃËÐËÙÃÀÆÎÑÏÙÝ¿ÉÌËÆÀ´µ®¯ÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆÃÏÌÎÐÆÊÃËоƾÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓÍÎÆÃÊÌÀÀϾÂÌÀÌÂÏÐÀÃvªÆ‹ ÕÑÎÆËÏÈ v ÙÍv¯v ¯ÃÊÆ˾«­ ÆÎÑÏËÙÿÌÉÃÅËÆÍÉÌÂÌÀÙÓξÏÐÃËÆÇÀÏÀÝÅÆÏÏÃÉÃÈÔÆÃÇÆξÅÊËÌÄÃËÆÃÊÏÌÎÐÌÀÆÈÉÌËÌÀÙÓÍÌÂÀÌÃÀ¯¿˾ÑÕ ÐÎÑÂÌÀ «¦¦¯Æʦ ªÆÕÑÎÆ˾vªÆÕÑÎÆËÏÈvv¯v ¯ÌÉÌÀÚÃÀž  Ùξ×ÆÀ¾ËÆÿÃÅÀÆÎÑÏËÌÁÌÍÌϾÂÌÕËÌÁÌʾÐÃÎƾɾÝ¿ÉÌËÆÀÑÏÉÌÀÆÝÓ´µ®žÀÐÌÎÃÒÂÆÏÏȾËÂÏ‹Ó˾ÑÈv ªÆÕÑÎÆËÏÈvvÏ #BCPWJD.7 %FMJCBTJD(1"QQFBSBODFBOEEJTUSJCVUJPOPGDIMPSPUJDMFBGTQPUWJSVTPOEJGGFSFOUBQQMFDVMUJWBST"DUB)PSUJDVMUVSBFv v—v1v $SPQMFZ35IFTFMFDUJPOPGWJSVTGSFFDMPOFTPGGSVJUQMBOUJO#SJUBJO4DJFOU)PSUJDvv7PMv—v®v 'JEBO6*OEFYJOHPGBQQMFUSFFTGPSBQQMFNPTBJDWJSVT BQQMFDIMPSPUJDMFBGTQPUWJSVTBOEBQQMFTUFNHSPPWJOHWJSVTCZ&-*4"+5VS 1IZUPQBUIPMvv7PMv—v1v ,BSFTPWB3 4WPCPEPWB- 1BQSTUFJO';LVTFOPTUJTUFTUFN&-*4"WJSVTQPSJUJWJODITUSPNVKBCMPOJ7FE1SBDF0WPDOBSTLFvv —v4v ,FHMFS) 7FSEFSFWTLBKB5% #JWPM5'6OUFSTVDIVOHFOTVS4IFMMEJBHOPTFWPO0CTUWJSPTFO*#JPMPHJTIF5FTUVOHEVSDIXFDIBOJTDIF 7JSVTüCFSUSBHVOH"SDI(BSUFOCBVvv7PMv—v®v ,SJTUFOTFO)3-JTUPG'SVJU5SFF7JSVTBOE.JDPQMBTNB%JTFBTFT*OUFSO$PNNJU$PPQFSGSVJU5SFF7JSVT3FTFBSDIv ,SZD[ZOTLJ4 4[ZOEFM.4 1BEZDI‹$JDIBM& (MPXBDLJ.7JSVT‹JOGFDUJPOTUBUVTPGTPNFBQQMFQSFQBSBUJWFNBUFSJBMQMBOUBUJPOTJO1PMBOE 1IZUPQBUIPM1PMPOJDB1P[OBOvv— v1v .JOL ( 4IBZ+1SFMJNJOBSZFWPMVBUJPOPGTPNF3VTTJBOBQQMFWBSJFUJFTBTJOEJDBUPSTGPSBQQMFWJSVTFT1MBOU%JTFBTF3FQUSvv 4VQQMv1v 4NJUI 880DDVSFODFPG‰4UFNQJUUJOH™BOEOFDSPTJTJOTPNFCPEZTUPDLTPGBQQMFUSFFT1SPD"NFS4PD)PSU4DJv v7PMv1v

±¢¨

­ž®ž©©£©º«¹§ª¬«¦°¬®¦«¡¡ž¥¬««¹³°®ž ¬¯°¬£ «ž¥ž¯£©£««¬¯°º ·£©¨±«žª¦¢ ±ª½¯­¬¯¬Ÿžª¦­¬µ £««¹ª¦®ž¯¨¬­¨žª¦¦²£®¬ª¬««¹ª¦ ©¬ ±¶¨žª¦ 1"3"--&-.0/*503*/(0'(3"4448"3%#*0$&/04&40/*/'&45"5*0/8*5)$-*$, #&&5-&4#:580.&5)0%440*-&9$"7"5*0/"/%1)&30.0/&53"14 žª£ÇÊ˾ÆÃÇ ª¸¨ÇÈÇ» ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¹¼É¹ÉÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ët¥ª®™ ÁÅ£™«ÁÅÁÉØÀ¾»¹ ²ÈÌÈÐßÇÅÂÑÊÀßÓË ¬ÎÑÊÂÀ °ÎÑÑÈß FNBJMT FNBJMT NBJMT NBJMTLPTUFOLP!ZBOEFYSV TFSHFJ@ZB@QPQPW!UJNBDBESV ›œ¸ÏÔÆÁÆ £É¹ÊÆǽ¹ÉÊÃÁ¦¡¡ʾÄÕÊÃǼÇÎÇÀØÂÊË»¹ÁŨ¨¤ÌÃÕØƾÆÃÇ ÖÓÑÀÄÜÁÀª­¨¨±µ ªÐÀÑÍÎÄÀÐ °ÎÑÑÈß FNBJM FNBJM NBJM NBJMDPOGJMTIWD!SBNCMFSSV DPOGJMTIWD!SBNCMFSSV IWD!SBNCMFSSV IWD!SBNCMFSSV !SBNCMFSSV SBNCMFSSV SV SV &4,PTUFOLP 4:B1PQPW 3VTTJBO5JNJSZB[FW4UBUF"HSBSJBO6OJWFSTJUZ 5JNJSZB[FWTLBZBTU .PTDPX  3VTTJB FNBJMTLPTUFOLP!ZBOEFYSV TFSHFJ@ZB@QPQPW!UJNBDBESV 7(:BUTZOJO ,SBTOPEBS4DJFOUJGJD3FTFBSDI*OTUJUVUFPG"HSJDVMUVSFBGUFS11-VLoZBOFOLP $FOUSBM NBOTJPOPG,/**4) ,SBTOPEBS 3VTTJB FNBJMDPOGJMTIWD!SBNCMFSSV ¬ÔÃËÆÀ¾ÉÆÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚÊÌËÆÐÌÎÆËÁ¾Á¾ÅÌËËÙÓÅɾÈÌÀÙÓÐξÀÌÏÐÌÃÀ˾žÏÃÉÃËËÌÏÐÚ×ÃÉÈÑ˾ÊÆ $PMFPQUFSB $PMFPQUFSB &MBUFSJEBF

&MBUFSJEBF

ÂÀÑÊÝ ÂÀÑÊÝ ÏÍÌÏÌ¿¾ÊÆÉÆÕÆËÌÈ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÌÀ vÏÍÌÊÌ×ÚÜÏо˾ÎÐËÙÓÍÌÕÀÃËËÙÓξÏÈÌÍÌÈ ÆʾÁÌvÏÍÌÊÌ×ÚÜÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈ ‰¨ËÆҾˋ™¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀªÌÏÈÌÀÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆÀvÁÁ˾ÑÕ¾ÏÐȾÓÅɾÈÌÀÙÓÐξÀÌ¿×ÃÇÍÉÌ×¾ÂÚÜÁ¾ ÁÂà ÂÌÊÆËÆÎÌÀ¾ÉÆ×ÃÉÈÑËÐÃÊËÙÇ "HSJPUFTPCTDVSVT Æ×ÃÉÈÑËÍÌÉÌϾÐÙÇ "HSJPUFTMJOFBUVT «¾Æ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌȾÝÏÐÃÍÃËÚžÏÃÉÃËËÌÏÐÆÀÆÂÌÀ Á¾ÅÌËËÙÓÐξÀÍÎÌÀÌÉÌÕËÆȾÊÆÍÌÐÎÃÊÁ̾ÊÀÏÎÃÂËÃÊÌÐÊÃÕÃ˾˾ÉÆÏÌÓÀÌÏÐÃÉÑÁÌÀÌÊ ËÃÏÈÌÉÚÈÌÊÃËÚÖ¾Ýv˾ÌÀÏÝËÆÔÃÉÑÁÌÀÌÇ ÆÍÌÉÃÀÆÔÃÁÆÁ¾ËÐÏÈÌÇ ξÅÉÆÕÆÝ˾ÑȾžËËÙÓÒÆÐÌÔÃËÌžÓÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙ ÌÂËÌÐÆÍËÌËÃÀÙÏÌȾÝÍÉÌÐËÌÏÐÚÍÌÍÑÉÝÔÆÇÀÎÃÂÆÐÃÉÝžÒÆȋ ÏÆÎÌÀ¾Ë¾˾ξÇÁξÏÃ;ÏпÆ×ËÌÊ ÌÀÏÝËÆÔÃÐÎÌÏÐËÆÈÌÀÆÂËÌÇ ÈÌÏÐÎÃÔÿÃÅÌÏÐÌÊ ÒÃÏÐÑÉÉÌÉÆÑÊà ÌÀÏÝËÆÔÃÈξÏËÌÇ ÃÄÃÏ¿ÌÎËÌÇ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

ÆÐÆÊÌÒÃÃÀÈÃÉÑÁÌÀÌÇ ξÅÉÆÕÆÝËÃÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙ ¬ÔÃËÆÀ¾ÉÆоÈÄÃÍÎÌÏÐξËÏÐÀÃËËÌÃξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÃ×ÃÉÈÑËÌÀ ÉÆÕÆËÌÈÆÆʾÁÌ ÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌпÉÆÅÌÏÐÆ ¾ÉÚËÌÏÐÆ È¾ÀÐÌÂÌÎÌÁà ®ÌÁ¾ÕÃÀÏÈÌÊÑÖÌÏÏà ˾ξÏÏÐÌÝËÆÆv vÆvÊÌоÀÐÌÂÌÎÌÁÆ ¬¿¾ÊÃÐ̾ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÍÉÌÐËÌÏÐÆÍÌÍÑÉÝÔÆÇ×ÃÉÈÑËÌÀuÍÌÍÌÕÀÃËËÙÊξÏÈÌÍȾÊÆÏÍÌÊÌ×ÚÜÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈvÌȾžÉÆÏÚ ÏÌÍÌÏоÀÆÊÙÊƪÃÐÌÂÍÌÕÀÃËËÙÓξÏÈÌÍÌÈ¿ÌÉÃÃÐÌÕËÌÒÆÈÏÆÎÌÀ¾ÉÍÉÌÐËÌÏÐÚÍÌÍÑÉÝÔÆÇ×ÃÉÈÑËÌÀ ÐÌÁ¾ȾÈÊÃÐÌÂÒÃÎÌÊÌËËÙÓ ÉÌÀÑÖÃÈÆŋžÀÙÏÌÈÌÇÊÌ¿ÆÉÚËÌÏÐÆÆʾÁÌÆ ÀÌÅÊÌÄËÌ ÏÍÃÔÆÒÆÕËÙÓÏÃÈÏѾÉÚËÙÓÌÐËÌÖÃËÆÇËÃÏÈÌÉÚÈÌÑÏÐÑ;ÉÀÐÌÕËÌÏÐÆÍÃÎÀ̋ ÊѬÂ˾ÈÌÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÊÃËÚÖ¾ÝÐÎÑÂÌÃÊÈÌÏÐÚÍÎÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈÍÌÏξÀËÃËÆÜÏξÏÈÌÍȾÊÆÌÎÆÃËÐÆÎÑÃÐ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÝ˾ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÀξÊȾÓÒÆÐÌϾËÆоÎËÌÁÌÊÌËÆÐÌÎÆËÁ¾ÊÃÐ̾ÑÕÃоÍÉÌÐËÌÏÐÆÍÌÍÑÉÝÔÆÇ×ÃÉÈÑËÌÀÏÍÌÊÌ×ÚÜ ÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈ ÙÝÀÉÃËÌÍÎÃÂÍÌÕÐÆÐÃÉÚËÌÃξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÉÆÕÆËÌÈ×ÃÉÈÑËÌÀ˾ξÏÏÐÌÝËÆÆvÊƾÉÃÃÌоÀÐÌÂÌÎÌÁÆ ®¾ÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÆʾÁÌÀžÀÆÏÆÊÌDÐÆ DÐÆ ÐÆÌоÀÐÌÂÌÎÌÁÆ žÒÆÈÏÆÎÌÀ¾ËËÌÃÏÍÌÊÌ×ÚÜÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈ ÊÃËÃÃÌÍÌÏÎÃÂÌÀ¾ËÌ ËÌÆ ÌÐ ¾ÀÐÌÂÌÎÌÁÆ Å¾ÒÆÈÏÆÎÌÀ¾ËËÌÃ Ï ÍÌÊÌ×ÚÜ ÒÃÎÌÊÌËËÙÓ ÉÌÀÑÖÃÈ ÊÃËÃà ÌÍÌÏÎÃÂÌÀ¾ËÌ ËÌ Æ ÌËÌÌÐξľÃÐÀÙÝÀÉÃËËÑÜÐÃËÂÃËÔÆܯÈÌÎÃÃÀÏÃÁÌ ÆÊÃËËÌžÁÎÝÅËÃËËÌÏÐÚÍÎÆÂÌÎÌÄËÙÓÐÃÎÎÆÐÌÎÆÇËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÊÆÂÉÝÌ¿ÆоËÆÝ ×ÃÉÈÑËÌÀÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÊÆÍÌ¿ÑľÃÐÆʾÁÌ×ÃÉÈÑËÌÀÈÌËÔÃËÐÎÆÎÌÀ¾ÐÚÏÝ ÌÏÌ¿ÃËËÌÂÉÝξÅÊÃ×ÃËÆÝÍÌÐÌÊÏÐÀ¾ ˾ѾÉÃËÆÆvÊ Æ¾ÉÃÃÌоÀÐÌÂÌÎÌÁÏÌÄÆÀÉÃËËÙÊÂÀÆÄÃËÆÃÊ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾Á¾ÅÌËÙ ÅɾÈÌÀÙÃÐξÀÙ ×ÃÉÈÑËÙ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÆ ÒÃÎÌÊÌËËÙÃÉÌÀÑÖÈÆ 5XP NFUIPET XFSF VTFE UP JOWFTUJHBUF UIF QPTTJCJMJUZ PG HSBTT TXBSE CJPDFOPTZT NPOJUPSJOH PO UIF TVCKFDU PG JOGFTUBUJPO XJUI DMJDL CFFUMFT $PMFPQUFSB &MBUFSJEBF HSVCT XJSFXPSNT v XJUI VTF PG TUBOEBSE TPJM FYDBWBUJPO JNBHP v XJUI QIFSPNPOF USBQT r,OJGBO‹s 5IFJOWFTUJHBUJPOTIBWFUBLFOQMBDFJO.PTDPXSFHJPO vZFBSTJOUIFBSFBTPGHSBTTFTXJUIUPUBMBSFBTJ[FPGIB XIFSFEPNJOBUFE EBSLFMBUFSJECFFUMF "HSJPUFTPCTDVSVT BOETUSJQFEDMJDLCFFUMF "HSJPUFTMJOFBUVT 5IFIJHIFTUMFWFMPGJOGFTUBUJPOPGHSBTTFTXJUIXJSFXPSNT CFMPOHFEUPNFBEPXGPYUBJM TPNFXIBUMFTTFSXBTJOGFTUBUJPOPONFBEPXGFTDVFBOEHJHBOUCFOUHSBTT UIFEJGGFSFODFCFUXFFOUIFBCPWFNFO‹ UJPOFEQIZUPDFOPTJTJTTVGGJDJFOU UIFTBNFUZQFPGMPXJOGFTUBUJPOXBTEFUFDUFEPOQFSFOOJBMSZFHSBTT SFFEGFTDVF UBJMMFTTSVNQ GFTUVMMPMJVN SFEGFTDVF DPDLTGPPUBOEUJNPUIZHSBTT UIFEJGGFSFODFJTOPUTVGGJDJFOU "MTPUIFSFXBTFTUFFNFEEJTUSJCVUJPOPGDMJDLCFFUMFT MBSWBFBOE JNBHP EFQFOEJOHPOEJTUBODFUPUIFIJHIXBZ 3PHBDIFWTLPFIJHIXBZ v vBOEvNFUFSTGSPNUIFIJHIXBZ#PUINFUIPET PGEFUFSNJOBUJPOPGDMJDLCFFUMFTQPQVMBUJPOEFOTJUZvTPJMFYDBWBUJPOBOEQIFSPNPOFUSBQTvIBWFTIPXODPNQBSBCMFSFTVMUT5IFNFUIPE PGTPJMFYDBWBUJPOIBTEFUFDUFEDMJDLCFFUMFQPQVMBUJPOEFOTJUZNPSFQSFDJTFMZ XIJMFUIFNFUIPEPGQIFSPNPOFUSBQTIBTTIPXOMFTTQSFDJTJPO EVFUPIJHINPCJMJUZPGJNBHPPSNBZCFTQFDJGJDTFYVBMEFWJBUJPOT.FBOXIJMFUIFNFUIPEPGQIFSPNPOFUSBQTJTXBZMFTTUJNF‹DPOTVNJOH DPNQBSFEUPTPJMFYDBWBUJPO BOEJUJODMJOFTUIFJOWFTUJHBUPSUPVTFUIFNFUIPEPGQIFSPNPOFUSBQTUPDPOEVDUQFTUNPOJUPSJOHPGDMJDLCFFUMFT QPQVMBUJPOEFOTJUZ5IFEJTUBODFGSPNUIFIJHIXBZNPTUQSFGFSSFECZDMJDLCFFUMFHSVCTJTvNFUFSTBOENPSF*NBHPEJTUSJCVUJPOEFUFDUFE CZQIFSPNPOFUSBQTJTMFTTEFQFOEFOUPOUIFIJHIXBZ CVUJUTIPXTUIFBCPWFNFOUJPOFEUFOEFODZBTXFMM*UJTNPTUMJLFMZUIBUUIFQPMMVUJPO PGSPBETJEFUFSSJUPSZXJUIUIFNBUUFSTIPTUJMFUPUIFDMJDLCFFUMFTGPSDFTUIFDMJDLCFFUMFTUPDPODFOUSBUF FTQFDJBMMZGPSCSFFEJOH ‹NFUFST BOENPSFBXBZGSPNUIFIJHIXBZTXJUIIFBWZUSBGGJD ,FZXPSETMBXOT HSBTTFT DMJDLCFFUMFT XJSFXPSNT QIFSPNPOFUSBQT

¨ÕÆÏÉÑÀÎÃÂËÙÓ˾ÏÃÈÌÊÙÓ ÍÌÀÎÃľÜ×ÆÓÁ¾ÅÌËËÙà ÅɾÈÌÀÙÃÐξÀÙ ÍÎÆ˾ÂÉÃľÐÆÄÑÈÆ×ÃÉÈÑËÙ $PMFPQUFSB $PMFPQUFSB &MBUFSJEBF 

¯ÎÃÂÆËÆÓÀÑÏÉÌÀÆÝÓªÌÏÈÌÀÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆ˾Ƌ ¯ÎÃÂÆ ËÆÓ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ªÌÏÈÌÀÏÈÌÇ Ì¿É¾ÏÐÆ Ë¾Æ‹ ¿ÌÉÃà ξÏÍÎÌÏÐξËÃËÙ Æ ÀÎÃÂÌËÌÏËÙ ×ÃÉÈÑË ÍÌÉÌϾÐÙÇ "HSJPUFTMJOFBUVT- Æ×ÃÉÈÑËÐÃÊËÙÇ "HSJPUFTPCTDVSVT- ©ÆÕÆËÈÆÛÐÆÓÄÑÈÌÀ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÆ ÍÌÀÎÃľÜÐÅɾÈÌÀÙà ξÏÐÃËÆÝvÏÀÌÇÆÅÉÜ¿ÉÃËËÙÇÈÌÎÊvÀÐÃÕÃËÆÃÀÏÃÁÌÀË ÁÃоÔÆÌËËÌÁÌÍÃÎÆ̾¬ËÆÀÙþÜОÎÌÂÙÖÃÀÑÜÕ¾ÏÐÚ ÀÙÏÃÝËËÙÓÏÃÊÝËÆÑÅÃÉÈÑ×ÃËÆÝÍÌ¿ÃÁÌÀ ÌÐÕÃÁÌξÏÐÃËÆÝ ËÃÎÃÂÈÌÍÌÁÆ¿¾ÜÐ< >»ÐÌÍÎÆÀÌÂÆÐÈÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÊÑ ÆÅÎÃÄÆÀ¾ËÆÜÀÏÓÌÂÌÀÆÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÀÖÆÓÏÝÐξÀÌÏÐÌÃÀÆ ȾÈÏÉÃÂÏÐÀÆà ÏËÆÄÃËÆÜÂÃÈÌξÐÆÀËÌÏÐÆÁ¾ÅÌËÌÀ ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÌ ÆÅÑÕÃËÆÜ žÏÃÉÃËËÌÏÐÆ ×ÃÉÈÑ˾ÊÆ ÆʾÁÌÆÉÆÕÆËȾÊÆ ξÅÉÆÕËÙÓÀÆÂÌÀÅɾÈÌÀÙÓÐξÀ Ï̋ ÏоÀÉÝÜ×ÆÓ Á¾ÅÌËËÙà ÍÌÈÎÙÐÆÝ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ À ÏÃÀÃÎËÌÇ Õ¾ÏÐƪÌÏÈÌÀÏÈÌÇÌ¿É˾ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ «¦¦ÈÌÎÊÌÀÆÊÃËÆ  ® ÆÉÚÝÊϾÀvÁÁ±ÕÃÐÙÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÉÆ˾Á¾‹ ÅÌË¾Ó ÏÌÏÐÌÝ×ÆÓÆÅÐÆÊÌÒÃÃÀÈÆÉÑÁÌÀÌÇ 1IMFVNQSBUFOTF - ÌÀÏÝËÆÔÙÈξÏËÌÇ 'FTUVDBSVCSB SVCSB SVCSB- ÌÀÏÝËÆÔÙÉÑÁÌÀÌÇ 'ÃTUVDB ÃTUVDB TUVDB QSBUFOTJT QSBUFOTJT )VET  ξÇÁξϾ ξÇÁξϾ ;ÏпÆ×ËÌÁÌ ;ÏпÆ×ËÌÁÌ -PMJVN QFSFOOF- ÉÆÏÌÓÀÌÏоÉÑÁÌÀÌÁÌ "MPQFDVSVT "MPQFDVSVTQSBUFOTJT QSBUFOTJT QSBUFOTJT-   ÃÁÃоÔÆÌËËÙÃÏÃÅÌËÙÆÁÁӾξÈÐÃÎÆÅÌÀ¾ÉÆÏÚ ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÊÆ ÑÏÉÌÀÆÝÊÆ ¿ÉÆÅÈÆÊÆ È ËÌÎÊà  Á ÌÔÃËÃË ÊÃÐÃÌÎÌÉÌÁ¾ÊÆ ȾÈ ÛÈÏÐÎÃʾÉÚËÙÇ ÍÌ ÂÃÒÆÔÆÐÑ ÌϾÂÈÌÀÆÀÙÏÌÈÌÇÐÃÊÍÃξÐÑÎÃÀÉÃÐËÆÇÍÃÎÆÌ ªÌËÆÐÌÎÆËÁÁ¾ÅÌËËÙÓÐξÀÌÏÐÌÃÀ˾žÏÃÉÃËËÌÏÐÚ×Ãɋ ÈÑ˾ÊÆÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÉÆÆʾÁÌvÏÍÌÊÌ×ÚÜÒÃÎÌÊÌËËÙÓ ÉÌÀÑÖÃȉ¨ËÆҾˋ™ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾¨«¦¦¯³<> ÉÆÕÆËÌÈ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÌÀ v Ï ÍÌÊÌ×ÚÜ Ïо˾ÎÐËÌÁÌ ÊÃÐ̾ ÍÌÕÀÃËËÙÓξÏÈÌÍÌÈ<>±ÕÃÐÙÀξÅËÙÃÁÌÂÙÍÎÌÀÌÂÆÉÆ ˾ÌÂËÆÓÆÐÃÓÄÃÑÕ¾ÏÐȾÓÌ¿×ÃÇÍÉÌ×¾ÂÚÜÌÈÌÉÌÁ¾ ´ÃÉÚÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇvÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÏÐÃÍÃËÆžÏÃÉÃËËÌÏÐÆ ×ÃÉÈÑ˾ÊÆ ÐξÀÌÏÐÌÃÀ ξÅÉÆÕËÙÓ ÀÆÂÌÀ ÅɾÈÌÀÙÓ ÐξÀ ÏÌÏоÀÉÝÜ×ÆÓÐÌÐÆÉÆÆËÌÇÁ¾ÅÌË ¾оÈÄÃÏξÀËÃËÆÃÆÂÃˋ ÐÆÕËÌÏÐÆÂÀÑÓÌ¿ÌÅ˾ÕÃËËÙÓÊÃÐÌÂÌÀÑÕÃо «¾Æ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌȾÝÏÐÃÍÃËÚžÏÃÉÃËËÌÏÐÆÁ¾ÅÌËËÙÓÐξÀ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆȾÊÆ ÛÈÅÊ ;ÓÌÐËÌÁÌ ÁÌÎÆÅÌËо ÍÌ ÐÎÃÊ Á̾ÊÀÏÎÃÂËÃÊ ÌÐÊÃÕÃ˾˾ÉÆÏÌÓÀÌÏÐÃÉÑÁÌÀÌÊ  ËÃÏÈÌÉÚÈÌÊÃËÚÖ¾Ýv˾ÌÀÏÝËÆÔÃÉÑÁÌÀÌÇ  ÆÍÌÉÃÀÆÔà ÁÆÁ¾ËÐÏÈÌÇ  «¾ÂÎÑÁÆÓÀƾÓÅɾÈÌÀÍÉÌÐËÌÏÐÚÍÌÍÑÉ݋ ÔÆÆÀÎÃÂÆÐÃÉÝÌȾžɾÏÚÀÏÌÍÌÏоÀÆÊÙÓÍÎÃÂÃɾÓ ÌÐ ÂÌ ÛÈÅÊ о¿É   Á ÛÈÏÐÎÃʾÉÚËÌ ľÎÈÌÃ Æ žÏÑÖÉÆÀÌà ÉÃÐÌ ÌϾÂÈÌÀ ÀÙ;ÉÌ ÀÏÃÁÌ ÌÐ ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÌÇ ËÌÎÊÙ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÉÌ ÍÃÎÃÊÃ×ÃËÆÜ ÉÆÕÆËÌÈ À ËÆÄËÆà ÁÌÎƋ ÅÌËÐÙÍÌÕÀÙ¬ÕÃÀÆÂËÌ ÕÐÌÕ¾ÏÐÚÍÌÍÑÉÝÔÆÆËÃÍÃÎÃËÃÏɾ ÂÃÒÆÔÆо ÀɾÄËÌÏÐÆ Æ ÍÌÁƿɾ Õ¾ÏÐËÌÏÐÆ ÏÌÁɾÏËÌ ÍÌÉÑÕÃËËÙÊÀÁ¾ËËÙÊ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÌÀ ÏÌÈξÐÆɾÏÚÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÁ˾v ¯ÈÌÎÃà ÀÏÃÁÌ ÆÊÃËËÌÛÐÌÐÈÌËÐξÏÐÆÍÎÆÀÃÉÈÀÃÏÚʾÀÙξÄÃˋ ËÌÇ4& 4& ÌÖÆ¿ÈÃÏÎÃÂËÃÇ ÌÖÆ¿Èà ÏÎÃÂËÃÇ ²ÀÁËÈÖÀ§ÀÑÅËÅÍÍÎÑÒÜÏÐÎÂÎËÎ×ÍÈÊÀÌÈÏÎÑÅÂΠÃÀÇÎÍÍÛÕÇËÀÊÎÂÛÕÒÐÀÂÄÎÌÈÍÈÐÓÞÙÈÌÈÂÈÄÀÌÈw ÙÅËÊÓÍÎÌÒÅÌÍÛÌÈÙÅËÊÓÍÎÌÏÎËÎÑÀÒÛÌ ÝÊÇÌ

ªÓËÜÒÓÐÀ «ÈÑÎÕÂÎÑÒËÓÃÎÂÎÉ ®ÂÑßÍÈÖÀËÓÃÎÂÀß ¯ÎËÅÂÈÖÀÃÈÃÀÍÒÑÊÀß °ÀÉÃÐÀÑÏÀÑÒÁÈÙÍÛÉ ®ÂÑßÍÈÖÀÒÐÎÑÒÍÈÊ΍ ÂÈÄÍÀß ªÎÑÒÐÅÖÁÅÇÎÑÒÛÉ ´ÅÑÒÓËÎËÈÓÌ ®ÂÑßÍÈÖÀÊÐÀÑÍÀß ¥ÆÀÑÁÎÐÍÀß ²ÈÌÎÔÅÅÂÊÀËÓÃÎÂÀß

à ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ 

à à ±ÐÅÄÍÅÅ ¯ËÎÙÀÄÜ ÏÎÑÅÂÀ ÃÀ ‘  ‘  ‘   ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  

 ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ 

 ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ 

 ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ 

 ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ 

  

­ÎÆÀÃÂÃË˾ÝÀÙÖÃÌÔÃËȾÆÅÊÃÎÃËÆÝÍÉÌÐËÌÏÐÆÍÌÍÑÉ݋ ÔÆÇ×ÃÉÈÑËÌÀÍÌÉÆÕÆËȾÊ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈ¾Ê ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝË ʾÝÊÃÐÌÂÌÊÍÌÕÀÃËËÙÓξÏÈÌÍÌÈ ÂÌÏоÐÌÕËÌÐÎÑÂÌÃÊȾ ­ÌÛÐÌÊÑÊÙ;ξÉÉÃÉÚËÌÏÌ¿ÌÅ˾ÕÃËËÙÊÊÃÐÌÂÌÊÍÎÌÀ̋ ÂÆÉÆÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌÇÍÉÌÐËÌÏÐÆÍÌÍÑÉÝÔÆÇ×Ãɋ ÈÑËÌÀÒÃÎÌÊÌËËÙÊÆÉÌÀÑÖȾÊÆ ÍÎÆÀÉÃȾÜ×ÆÊÆÆʾÁÌ µÐÌ¿ÙÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÌÀÙÝÀÆÐÚÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÍÎÌÏÐξËÏÐÀÃˋ ËÌÁÌξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÍÌÍÑÉÝÔÆÇ×ÃÉÈÑËÌÀ ÊÙÑÏÉÌÄËÆÉÆ ÊÃÐÌÂÆÈÑÆÓÑÕÃо ÆſξÀÀȾÕÃÏÐÀÃÏÎÃÂÌ̿ξÅÑÜ×ÃÁÌ Ò¾ÈÐÌξ˾ÉÆÕÆþÀÐÌʾÁÆÏÐξÉÆ ÀÌÈÎÑÁÈÌÐÌÎÌÇ˾ÌÍÎË ÂÃÉÃËËÌÊξÏÏÐÌÝËÆÆÆÅÊÃÎÝÉÆÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚȾÈÉÆÕÆËÌÈ оÈÆÆʾÁ̦ÅÀÃÏÐËÌ ÕÐ̾ÀÐÌʾÁÆÏÐξÉÆÍÎÆÀÉÃȾÜÐÈ ÏÿÃоÈÆÓÓÆ×ËÆÈÌÀ ȾÈÄÑÄÃÉÆÔÙ<>°¾ÈÄÃ˾ÇÂÃËÌ ÕÐÌ;ÑÐÆËËÙÃÈÉÃ×ÆÆÊÃÜпÌÉÚÖÑÜÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚ˾žÍً ÉÃËËÙÓξÏÐÃËÆÝÓ ξÏÍÌɾÁ¾Ü×ÆÓÏÝÀÂÌÉÚÂÌÎÌÁ<>«¾Ö¾ ÁÆÍÌÐÞÀÌÐËÌÖÃËÆÆÍÎÌÏÐξËÏÐÀÃËËÌÁÌξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ ÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÌÀÉÆ¿ÌÆʾÁÌ×ÃÉÈÑËÌÀÍÌÂξÅÑÊÃÀ¾É¾ ÕÐÌ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

¾ÀÐÌÊÌ¿ÆÉÚËÙÃÀÙ¿ÎÌÏÙ ÐÝÄÃÉÙÃÊÃоÉÉÙÆÂÎ ÊÌÁÉÆ ÌȾžÐÚÏÝÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÊÆÂÉÝÛÐÆÓ˾ÏË ÈÌÊÙÓÆÌÐÌÂÀÆËÑÐÚÆÓÏÈÌÍÉÃËÆÝÌоÀÐÌÂÌÎÌÁ ÏÃÁÌ¿ÙÉÌ ÍÎÌÀÃÂÃËÌÏÃÎÆÆ;ξÉÉÃÉÚËÙÓÑÕÃÐÌÀ ¯ÓÃʾ ξÅÊÃ×ÃËÆÝ Æ ÌпÌξ ÍÎÌ¿ ξÏÍÌɾÁ¾Ü×ÆÓÏÝ ÀÂÌÉÚ®ÌÁ¾ÕÃÀÏÈÌÁÌÖÌÏÏÃ˾žÉÃÄËÌÊÑÕ¾ÏÐÈà ÌÈÑÉÚÐы ÎÃËËÌÊÁ¾ÅÌËËÙÊÆÐξÀÌÏÊÃÏÝÊÆÏÀÈÉÜÕÃËÆÝÊÆξÏÐÃËÆÇ ÍÙÎÃÝÍÌÉÅÑÕÃÁÌ &MZUSJHJBSFQFOT- ÍÌȾž˾˾ÎÆÏÑËÈà wÌ ■ ●

● ▓

wÌ ■ ●

▓ ●

wÌ ■ ●

▓ ■

▓ ●

▓ ●

▓ ●

▓ ●

°ÎÃÀ×ÅÂÑÊÎÅØÎÑÑÅ ±ÕÅÌÀÎÏÛÒÍÎÃÎÓ×ÀÑÒÊÀÏÎÎÖÅÍÊÅÏËÎÒÍÎÑÒÈ ÏÎÏÓËßÖÈÉÙÅËÊÓÍÎÂ

■wÔÅÐÎÌÎÍÍÀßËÎÂÓØÊÀÍÀÙÅËÊÓÍÀÒÅÌÍÎÃÎ ●wÔÅÐÎÌÎÍÍÀßËÎÂÓØÊÀ ÍÀÙÅËÊÓÍÀÏÎËÎÑÀÒÎÃÎ ▓wÏÎ×ÂÅÍÍÛÉÐÀÑÊÎÏÍÀÏÐÎÂÎËÎ×ÍÈÊΠ¯ÎÃÂËÝÝ˾ÁÎÑÅȾ˾ÛÐÌÊÖÌÏÏÃÀÉÃÐËÆÇÍÃÎÆÌÂÀÂËÃÀËÌà ÀÎÃÊÝÏÌÏоÀÉÝɾÂÌʾÖÆËÕ¯ÌÁɾÏËÌÍÎÃÂÀ¾ÎÆÐÃÉڋ ËÙÊÎÃÈÌÁËÌÏÔÆÎÌÀÌÕËÙÊÑÕÃÐ¾Ê ÍÎÌÀÃÂÃËËÙÊÀ**ÂÃȾÂà ÂÃȾÂÃ Ê¾Ý ˾¾ËËÌÊʾÏÏÆÀÃÏÎÃÂËÝÝÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÍÎÌÀÌÉÌÕËÆÈÌÀ ÂÌÏÐÆÁ¾É¾ ÛÈÅÊ ­ÎÆÉÃÁ¾Ü×ÆÇ È ¾ÀÐÌÂÌÎÌÁà ʾÏÏÆÀ ¿ÙÉ ξÅÂÃÉÃË ˾ ÑÕÃÐËÙà ÍÌÉÌÏÙ ξÏÍÌɾÁ¾Ü×ÆÃÏÝ ˾ ξÏÏÐÌÝËÆÆv vÆvÊÂ̾ÀÐÌÂÌÎÌÁÆ­ÎÆ ÑÕÃÐÃÆʾÁÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆÒÃÎÌÊÌËËÙÃÉÌÀÑÖÈÆÏÂÆÏÍÃˋ ÏÃξÊÆÂÀÑÓÐÆÍÌÀ ÍÎÆÀÉÃȾÜ×ÆÊÆÂÌÊÆËÆÎÑÜ×ÆÓÀÆÂÌÀv ×ÃÉÈÑ˾ÐÃÊËÌÁÌÆ×ÃÉÈÑ˾ÍÌÉÌϾÐÌÁÌ ÆÓξÏÍÌɾÁ¾ÉÆÀ ÊÂÎÑÁÌÐÂÎÑÁ¾ÍÌÀÙÂÃÉÃËËÙÊÍÌÉÌϾÊ­ÌÀÐÌÎËÌÏÐÚ ÑÕÃÐÌÀȾÈÍÌÉÆÕÆËÈ¾Ê оÈÆÍÌÆʾÁÌ‹ÈξÐ˾Ý ­ÎÆ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÆ ξÏÈÌÍÌÈ žÏÃÉÃËËÌÏÐÚ ÑÕ¾ÏÐȾ ×Ãɋ ÈÑËÌÊÍÌÉÌϾÐÙÊÌȾžɾÏÚÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌËÆÄà ÕÃÊ×Ãɋ ÈÑËÌÊÐÃÊËÙÊ ÀÌ¿¾Á̾ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÆÏÌÏоÀÉÝɾÌÐ ÂÌÉÆÕÆËÌÈ˾Ê ÐÌÁ¾ȾÈ×ÃÉÈÑ˾ÐÃÊËÌÁÌvÌÐ ÂÌÛÈÅÊ о¿É ¬Â˾ÈÌξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÍÉÌÐËÌÏÐÆ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆÛÐÆÓÂÀÑÓÀÆÂÌÀÀÍÎÃÂÃɾÓÑÕÃÐËÙÓÍÌÉÌÏÈÌ΋ ÎÃÉÆÎÌÀ¾ÉÌ SS    ²ÀÁËÈÖÀ°ÅÇÓËÜÒÀÒÛÓ×ÅÒÀ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈËÈ×ÈÍÎÊ ÙÅËÊÓÍÎÂÏÓÒÅÌÏÎ×ÂÅÍÍÛÕÐÀÑÊÎÏÎÊ

¤ÀÒÀÓ×ÅÒÀ

¢ÈÄ

±ÐÅÄÍÅÅ×ÈÑËÎËÈ×ÈÍÎÊÙÅËÊÓÍΠÝÊÇÌ w w w ¹ÅËÊÓÍÒÅÌÍÛÉ ‘ ‘ ‘ ¹ÅËÊÓÍÏÎËÎÑÀÒÛÉ ‘ ‘ ‘ ¢ÑÓÌÌÅ   ¹ÅËÊÓÍÒÅÌÍÛÉ ‘ ‘ ‘ ¹ÅËÊÓÍÏÎËÎÑÀÒÛÉ ‘ ‘ ‘ ¢ÑÓÌÌÅ  °ÀÑÑÒÎßÍÈÅÄÎÀÂÒÎÄÎÐÎÃÈ Ì

¬¿×¾ÝÕÆÏÉÃËËÌÏÐÚÉÆÕÆËÌÈ×ÃÉÈÑËÌÀÀÍÎÃÂÃɾÓÂÀÑÓ ÉÃÐÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÑÀÃÉÆÕÆÀ¾É¾ÏÚÍÌÊÃÎÃѾÉÃËÆÝÌоÀ‹ ÐÌÂÌÎÌÁÆÏvÛÈÅÊ˾ÍÌÉÌÏÃvÊÌÐÂÌÎÌÁÆÂÌ vÛÈÅÊ˾ÍÌÉÌÏÃvÊƾÉÃÃÂÌÛÈÅÊ ˾ÍÌÉÌÏÃvÊÌоÀÐÌÂÌÎÌÁÆ­ÎÆÛÐÌÊξÅÉÆÕÆÝÍÌ Ì¿ÌÅ˾ÕÃËËÌÊÑ;ξÊÃÐÎÑÊÃÄÂÑÀ¾ÎƾËоÊÆvÊÆ v Ê ÌÐ ¾ÀÐÌÂÌÎÌÁÆ ÌȾžÉÆÏÚ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÊÆ 1 1   ¾ÊÃÄÂÑÀ¾ÎƾËоÊÆvÆvÊÌоÀÐÌÂÌÎÌÁÆ vËÃÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÊÆ 1 1    vÁÁ˾վÉÌɖоÄÑÈÌÀ‹×ÃÉÈÑËÌÀÌÐÊÃÕÃËÌ ÍÎÆÊÃÎËÌÀÌÂËÆÆÐÃÄÃÂËÆ vÊ¾Ý ÌÈÌËÕ¾ËÆÃɖо vÀÍÃÎÀÌÇÂÃȾÂÃÆÜÉÝ¢ÌÊÆËÆÎÑÜ×ÆÊÀÆÂÌÊ ÎÃÁÆϋ ÐÎÆÎÑÃÊÙÊ ÒÃÎÌÊÌËËÙÊÆ ÉÌÀÑÖȾÊÆ оÈÄà ÌȾžÉÏÝ ×ÃÉÈÑË ÐÃÊËÙÇ ®ÃÅÑÉÚоÐÙ ÑÕÃÐÌÀ ÕÆÏÉÃËËÌÏÐÆ ÆʾÁÌ ÄÑÈÌÀ‹×ÃÉÈÑËÌÀÏÍÌÊÌ×ÚÜÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈÍÎË ÏоÀÉÃËÙÀо¿É ²ÀÁËÈÖÀ°ÅÇÓËÜÒÀÒÛÓ×ÅÒÀ×ÈÑËÅÍÍÎÑÒÈÈÌÀÃÎÆÓÊ΍ ÙÅËÊÓÍÎÂÔÅÐÎÌÎÍÍÛÌÈËÎÂÓØÊÀÌÈ ÑÐÅÄÍÅÅÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎ ÝÊÇËÎÂÓØÊÓÇÀÄÍ

¤ÀÒÀÓ×ÅÒÀ ¢ÈÄ ¹ÅËÊÓÍÒÅÌÍÛÉ ¹ÅËÊÓÍÏÎËÎÑÀÒÛÉ ¢ÑÓÌÌÅ ¹ÅËÊÓÍÒÅÌÍÛÉ ¹ÅËÊÓÍÏÎËÎÑÀÒÛÉ ¢ÑÓÌÌÅ

w ‘ ‘  ‘ ‘ 

w ‘ ‘  ‘ ‘ 

w ‘ ‘  ‘ ‘ 

°ÀÑÑÒÎßÍÈÅÄÎÀÂÒÎÄÎÐÎÃÈ Ì ¬ÐËÌÏÆÐÃÉÚ˾Ý ÍÉÌÐËÌÏÐÚ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ×ÃÉÈÑËÌÀ ÌÐÉÌÀ‹ ÉÃË˾ÝÒÃÎÌÊÌËËÙÊÆÉÌÀÑÖȾÊÆÀÈÉÜÕÃÀÙþÐÙÑÕÃо ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ Ì ÊÃËÚÖÃÇ žÀÆÏÆÊÌÏÐÆ ξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ ÄÑÈÌÀÌÐÒ¾ÈÐÌξ‰¾ÀÐÌÊÌ¿ÆÉÚ˾ÝÂÌÎÌÁ¾™ ÓÌÐÝÐÃËÂÃËÔÆÝ ÑÀÃÉÆÕÃËÆÝÍÉÌÐËÌÏÐÆÍÌÍÑÉÝÔÆÆÍÌÊÃÎÃѾÉÃËËÌÏÐÆÌÐ ¾ÀÐÌÂÌÎÌÁÆ ÌÏÌ¿ÃËËÌÃÏÉƿξÐÚÀÌÀËÆʾËÆÃÑÏÎÃÂËÃËËÙà ÍÌȾžÐÃÉÆ ÌÕÃÀÆÂ˾ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ Ì¿¾ ÊÃÐ̾ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ ÍÉÌÐËÌÏÐÆ ÍÌÍÑÉÝÔÆÇ×ÃÉÈÑËÌÀvÍÌÍÌÕÀÃËËÙÊξÏÈÌÍȾÊÆÏÍÌÊ̋ ×ÚÜÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈvÏÌÍÌÏоÀÆÊÙÆ ¿ÌÉÃÃÐÌÁÌ ÊÌÁÑÐÌÐξľÐÚÍÎÌÏÐξËÏÐÀÃËËÌÃξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÌÏÌ¿ÃÇ ÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌпÉÆÅÌÏÐÆ ¾ÉÚËÌÏÐÆ ¾ÀÐÌÂÌÎÌÁÆ£ÏÐÃϋ ÐÀÃËËÌ ÕÐÌÊÃÐÌÂξÏÈÌÍÌÈ¿ÌÉÃÃÐÌÕËÌÒÆÈÏÆÎÑÃÐÊÃϋ ÐÌ˾ÓÌÄÂÃËÆÃÌÏÌ¿ÃÇÍÌÍÑÉÝÔÆÇ ÐÌÁ¾ȾÈÊÃÐÌÂÒÃÎ̋ ÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈÆŋžÀÙÏÌÈÌÇÊÌ¿ÆÉÚËÌÏÐÆÆʾÁÌÆÏÍË ÔÆÒÆÕËÙÓ ÏÃÈÏѾÉÚËÙÓ ÌÐËÌÖÃËÆÇ ËÃÏÈÌÉÚÈÌ ÑÏÐÑ;ÃÐ À ÐÌÕËÌÏÐÆÍÃÎÀÌÊѬÂ˾ÈÌÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÊÃËÚÖ¾ÝÐÎÑÂÌÃʋ ÈÌÏÐÚÍÎÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆÒÃÎÌÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈÍÌÏξÀËË ËÆÜÏξÏÈÌÍȾÊÆÌÎÆÃËÐÆÎÑÃÐÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÝ˾ÆÏÍÌÉڋ ÅÌÀ¾ËÆà À ξÊȾÓ ÒÆÐÌϾËÆоÎËÌÁÌ ÊÌËÆÐÌÎÆËÁ¾ ÊÃÐ̾ ÑÕÃо ÍÉÌÐËÌÏÐÆ ÍÌÍÑÉÝÔÆÇ ×ÃÉÈÑËÌÀ Ï ÍÌÊÌ×ÚÜ ÒÃÎ̋ ÊÌËËÙÓÉÌÀÑÖÃÈŸÌÉÃÃÐÌÁÌ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÒÃÎÌÊÌËËÙÓ ÉÌÀÑÖÃÈÏÌÓξËÝÃÐÔÃÉÌÏÐËÌÏÐÚÁ¾ÅÌËËÌÇÂÃÎËÆËÙÆÌ¿Ãϋ ÍÃÕÆÀ¾ÃÐ ÀÙÏÌÈÑÜ ÂÃÈÌξÐÆÀËÌÏÐÚ Á¾ÅÌËËÙÓ ÐξÀÌÏÐÌÃÀ ¯ÈÌÎÃÃÀÏÃÁÌ ÆÊÃËËÌžÁÎÝÅËÃËËÌÏÐÚÍÎÆÂÌÎÌÄËÙÓÐÃ΋ ÎÆÐÌÎÆÇËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÊÆÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÊÆÍÌ¿ÑľÃÐÆʾÁÌ ×ÃÉÈÑËÌÀÈÌËÔÃËÐÎÆÎÌÀ¾ÐÚÏÝ ÌÏÌ¿ÃËËÌÂÉÝξÅÊÃ×ÃËÆÝ ÍÌÐÌÊÏÐÀ¾ ˾ѾÉÃËÆÆvÊƾÉÃÃÌоÀÐÌÂÌÎÌÁÏ ÌÄÆÀÉÃËËÙÊÂÀÆÄÃËÆÃÊ

©ÆÐÃξÐÑξ ŸÑÐÌÀÏÈÆÇ®¬¢ÃÇÏÐÀÆÃÀÙ¿ÎÌÏÌÀ¾ÀÐÌÐξËÏÍÌÎо˾ÛËÐÌÊÌÒ¾ÑËÑžÀÐÌÎÃÒÂÆÏeȾË¿ÆÌÉ˾ÑȪª­¡± vÏ ŸÑÐÌÀÏÈÆÇ®¬±ÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈÌÊÍÉÃÈÏÌÀÍÌÕÀÌÌ¿ÆоÜ×ÆÓÕÉÃËÆÏÐÌËÌÁÆÓȾËÐÎÌÍÌÁÃËËÙÊÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÝʪÆÅ‹À̉¢ÃËگË Îÿξ™ vÏ ¡ÃξÏÆÊÌÀ¾ž¦ ªÆËÝÃÀ¾¬ªŸÌÉÃÅËÆÆÀÎÃÂÆÐÃÉÆÈÌÎÊÌÀÙÓÐξÀª¯ÃÉÚÓÌÅÁÆÅ vÏ ªÃÐÌÂÙÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÝ¿ÌÉÃÅËÃÇÆÀÎÃÂÆÐÃÉÃÇÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓξÏÐÃËÆǪžÁÎÌÍÎÌÊÆžРvÏ ­ÌËÌʾÎÃËÈÌ"# ³¾ËÆ˪ ­ÌÕÀÃËËÙÃÕÉÃËÆÏÐÌËÌÁÆÃÍÌÏÃÀÌÀÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓÐξÀ®ÌÏÐÌÀ‹Ë¾‹¢ÌËÑ vÏ ½ÔÙËÆË ¡ ®Ñ¿¾ËÌÀ¾£ ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÃÒÃÎÌÊÌËÌÀÄÑÈÌÀ‹×ÃÉÈÑËÌÀ $PMFPQUFSB $PMFPQUFSB &MBUFSJEBF

&MBUFSJEBF

žÁÎÌÓÆÊÆÝv—v žÁÎÌÓÆÊÆÝ v — v ¯v

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

±¢¨

¥¬«¦®¬ ž«¦£°£®®¦°¬®¦¦­®¦¬®¡ž«¦¥ž´¦¦¦±¯°®¬§¯° £¬®¬¶ž£ª¹³ ž¡®¬©ž«¢¶ž²°¬  5&33*503:;0/*/(*/5)&$0634&0'03("/*;"5*0/"/%"33"/(&.&/50' *33*("5&%"(3*$6-563"--"/%4$"1&4 «›¨¹È¹ÊÃÁÉÁ ™·ªÇÑÆÁÃÇ» œÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÈÇÀ¾ÅľÌÊËÉÇÂÊË»Ì Ó˪ÎÇÀÊÎÂÀ  ¬ÎÑÊÂÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË   JOGP!HV[SV ™›±Ìɹ»ÁÄÁÆ šžšÇƽ¹É¾» ©ÇÊÊÁÂÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˽ÉÌ¿ºÔƹÉǽǻ ÓˬÈÊËÓÕ΍¬ÀÊËÀß ¬ÀÊËÀß ¬ÀÊËÀß  ¬ÎÑÊÂÀ °ÎÑÑÈß °ÎÑÑÈß ÒÅË ÒÅË   4UBOJTMBW1JWFO!NBJMSV

  4UBOJTMBW1JWFO!NBJMSV 571BQBTLJSJ ":V4PTIOJLPW 4UBUFVOJWFSTJUZPOMBOENBOBHFNFOU ,P[BLPWTU .PTDPX  3VTTJB UFM   JOGP!HV[SV "74IVSBWJMJO #&#POEBSFW 1FPQMFoTGSJFOETIJQVOJWFSTJUZPG3VTTJB .JLMVLIP.BLMBZTU .PTDPX  3VTTJB UFM 

  4UBOJTMBW1JWFO!NBJMSV  4UBOJTMBW1JWFO!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV ¦ÅÉÌÄÃËÙÊÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÃÍÌÂÓÌÂÙÈξÅξ¿ÌÐÈÃÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÇÍÌÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆÜÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÂÉÝÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÆÑÏÐÎÌÇÏÐÀ¾ÌÎÌÖ¾‹ ÃÊÙÓ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÌÀ­ÎÆÍÎÌÀÃÂÃËÆÆÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝÍÎÃÂɾÁ¾ÃÐÏÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚÈÌÊÍÉÃÈÏÍÌȾžÐÃÉÃÇÍÎÆÁÌÂËÌÏÐÆÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÂÉÝ ξÅÉÆÕËÙÓÀÆÂÌÀÌÎÌÖÃËÆÝÑÈÉÌËÊÃÏÐËÌÏÐÆÑÎÌÀÃËÚžÉÃÁ¾ËÆÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌÂÏÌÀÌÈÑÍËÙÇÍÌÕÀÃËËÙÇ¿¾ÉÉ¿¾ÉÉÀÌÂË̋ÒÆÅÆÕÃÏÈÆÓ ÏÀÌÇÏÐÀÍÌÕÀ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆþÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÍÌÕÀ¾ÅÃÊÉÃÑÏÐÎÌÇÏÐÀÌ ÌÎÌÖÃËÆÃξÅÊÃ×ÃËÆÃÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ .FUIPEJDBMBQQSPBDIFTUPEFWFMPQNFOUPGSFDPNNFOEBUJPOTBCPVUUFSSJUPSZ[POJOHGPSUIFPSHBOJ[BUJPOBOEBSSBOHFNFOUPGJSSJHBUFEBHSJ‹ DVMUVSBMMBOETDBQFTBSFTUBUFE"UDBSSZJOHPVU[POJOHJUJTPGGFSFEUPVTFBDPNQMFYPGJOEJDBUPSTPGTVJUBCJMJUZPGUIFUFSSJUPSZGPSEJGGFSFOUUZQFT PGJSSJHBUJPOEJTUSJDUCJBTMFWFMPGHSPVOEXBUFSTDVNVMBUJWFTPJMQPJOUQPJOUPGXBUFSQIZTJDBMQSPQFSUJFTPGTPJMT ,FZXPSET[POJOHBHSJDVMUVSBMMBOETDBQFTPJMMBOENBOBHFNFOU JSSJHBUJPOQMBDFNFOUPGJSSJHBUFEDSPQSPUBUJPOT

¬ÏËÌÀ¾ÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÂÉÝÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃˋ ËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾vÃÃÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆÃÏÑÕÃÐÌÊÍÎÆÎÌÂË̋ ÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÓÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÃÇ ÍÌÏÉÃÂËÆÃÁÌÂÙÀÌÍÎÌϾÊÆ ξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÂÉÝÎÃÖÃËÆÝÍÎÌ¿ÉÃÊÀÏÃÉڋ ÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀÞËÆʾÉÆÏÚÊËÌÁÆÃÑÕÃËÙÃ<  > ¬Â˾ÈÌÂÉÝÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÌÀоÈÆÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾‹ ËÆÇÍÎÌÀÌÂÆÉÌÏÚËÃÂÌÏоÐÌÕËÌ ÕÐÌËÃÍÌÅÀÌÉÝÉÌξÅξ¿Ì‹ оÐÚÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜ×ÆÃÊÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÃÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÆ  ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊÊÙÍÎÌÀÃÉÆÈÌÊÍÉÃÈÏËÙÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÏ ÔÃÉÚÜ ξÅξ¿ÌÐÈÆ ÊÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÓ ÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÇ ÍÌ ÅÌËƋ ÎÌÀ¾ËÆÜÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÂÉÝÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÆÑÏÐÎÌÇÏÐÀ¾ÌÎÌÖ¾‹ ÃÊÙÓ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÌÀªÃÐÌÂÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÌÏËÌÀÌÇ˾ÖÆÓ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÍÌÏÉÑÄÆÉÆÐÎÑÂÙÀÃÂÑ×ÆÓÑÕÃËÙÓ ¾ÌÏËÌÀ‹ ËÙÊÆÊÃÐ̾ÊÆÀξ¿ÌÐÿÙÉÆÛÈÌËÌÊÆÈ̋ʾÐÃʾÐÆÕÃÏÈÆÇ ÛÈÌËÌÊÆÈ̋ÏоÐÆÏÐÆÕÃÏÈÆÇ ÊÌËÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÇ ¾¿ÏÐξÈÐË̋ ÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇ ÛÈÏÍÃÎÆÊÃËоÉÚËÙÇ ÁξÒÆÕÃÏÈÌÁÌÍÎÌÃÈÐÆÎ̋ À¾ËÆÝÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊÈÌÊÍÚÜÐÃÎËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ ¢ÉÝ ÔÃÉÃÇ ÅÃÊÉÃÑÏÐÎÌÇÏÐÀ¾ ÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓ ÅÃÊÃÉÚ ËË Ì¿ÓÌÂÆÊÌ ÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚ ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆ ÍÎÆÎÌÂËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÇ ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐËÑÜ ËÃÌÂËÌÎÌÂËÌÏÐÚ ÅÃÊÃÉÚËÌÁÌ ÒÌ˾ Æ ÐÆÍÆžÔÆܾÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÌÀ žÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÀÆÂÌÀÑÁÌÂÆÇ ÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓ ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÌÀ ÌÏÌ¿Ìà ÀËÆʾËÆà ̿ξ׾‹ ÃÐÏÝ ˾ оÈÆà ȾÕÃÏÐÀÃËËÙà ÍÌȾžÐÃÉÆ ȾÈ ÏÌÂÃÎľËÆà ÁÑÊÑϾ ÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀ Q) Q) ÏÌÉÌËÔÃÀ¾ÐÌÏÐÚ ÏÌÉÌËÔÃÀ¾ÐÌÏÐÚ Æ žÏÌÉÃËËÌÏÐÚ ÛÎÌÂÆÎÌÀ¾ËËÌÏÐÚ ÍÃÎÃÑÀɾÄËÃËËÌÏÐÚ Æ ž¿ÌÉÌÕÃËËÌÏÐÚ ȾÊÃËÆÏÐÌÏÐÚ ÈÎÑÐÆÅ˾ Æ ÛÈÏÍÌÅÆÔÆÝ ÏÈÉÌ˾ ÏÐÃÍÃËÚÑÀɾÄËÃËÆÝÌÐÂÃÉÚËÙÓʾÏÏÆÀÌÀ ¬ÏËÌÀËÙÃÐÎÿÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÃÂØÝÀÉÝÃÊÙÃÈȾÕÃÏÐÀÑÅÃÊÃÉÚ ÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÀÆÂÌÀÑÁÌÂÆÇÍÎÆÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÌÀ ÍÎÆÀÃÂÃËÙÀо¿É ¢ÉÝ ÎÃÖÃËÆÝ ÀÌÍÎÌϾ ξÅÊÃ×ÃËÆÝ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ ÂË оÉÚËÌÆÏÏÉÃÂÑÃÐÏÝÎÃÉÚÃÒÊÃÏÐËÌÏÐÆ ÛÈÏÍÌÅÆÔÆÝÏÈÉ̋ ËÌÀ ÀÃÉÆÕÆ˾ÑÈÉÌËÌÀ ÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀÍÌÕÀ ÀÌÂÌÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÌÏÐÚ ÍÌÕÀÌÁÎÑËÐÌÀ ÑÎÌÀÃËÚ ÁÎÑËÐÌÀÙÓ ÀÌÂÆÆÓÊÆËÃξÉÆžÔÆÝ ÙÂÃÉÝÜÐÏÝʾÏÏÆÀÙ˾ƿÌÉÃà ÍÎÆÁÌÂËÙÓ ÂÉÝ ÂÌÄÂÃÀ¾ËÆÝ Æ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÌÁÌ ÍÌÉÆÀ¾ «¾ ÌÏËÌÀà ÑÈÉÌËÌÀ ÊÃÏÐËÌÏÐÆ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜÐÏÝ ÑÕ¾ÏÐÈÆ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÌÁÌÍÌÉÆÀ¾ ÁÂÃÔÃÉÃÏÌ̿ξÅ˾ÍÎÌÂÌÉÚ˾Ý ÆÉÆ ÍÌÍÃÎÃÕ˾Ý ÏÓÃÊÙ ξÅÊÃ×ÃËÆÝ ÀÎÃÊÃËËÌÇ ÌÎÌÏƋ ÐÃÉÚËÌÇÏÃÐÆ «¾Æ¿ÌÉÃÃÍÌÂÓÌÂÝ×ÆÊÆÂÉÝÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÌÁÌÌÎÌÖÃËÆÝ ÝÀÉÝÜÐÏÝÑÈÉÌËÙÌÐ ÂÌ «¾ʾÏÏÆÀ¾ÓÏÑÈÉÌ˾‹ ÊÆÊÃËÃà ƿÌÉÃà ÛÒÒÃÈÐÆÀËÃÃÂÌÄÂÃÀ¾ËÆà ­ÌÀÃÎÓËÌÏÐËÙÇÍÌÉÆÀ˾ÑÕ¾ÏÐȾÓÈÎÑÕà v ÀÃÂÃÐ ÈÆÎÎÆÁ¾ÔÆÌËËÌÇÛÎÌÅÆƦÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÌÁÌÌÎÌÖÃËÆÝÍÎÃÍÝÐÏÐÀÑÃÐξÅÀÆÐÙÇÊÆÈÎÌÎÃÉÚÃÒ ËÃξÀË̋ ÊÃÎËÌÏÐÚÍÌÉÆÀ¾ÆÌÁξËÆÕÃËËÌÏÐÚÀÌÂËÙÓÎÃÏÑÎÏÌÀ ¢ÌÄÂÃÀ¾ËÆà ÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝ ˾ ÍÎÌϾÂÌÕËÙÓ ÁÎÑËÐ¾Ó ʾÉÌÊÌ×ËÙÓ ÍÌÕÀ¾Ó ÍÎÆ ¿ÉÆÅÈÌÊ žÉÃÁ¾ËÆÆ ÁÎÑËÐÌÀÙÓ ÀÌ  ˾ ÉÃÁÈÆÓ Æ ÏÆÉÚËÌÀÌÂÌÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÙÓ ÍÌÕÀ¾Ó ÃÐÎÙ ÏÌÏÈÌÎÌÏÐÚÜ¿ÌÉÃÃÊÏÍÎÃÍÝÐÏÐÀÑÜÐÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÊÑ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜ ËÃÈÌÐÌÎÙÓ ÐÆÍÌÀ ÂÌÄÂÃÀ¾ÉÚËÙÓ ʾÖÆË Æ ¾ÁÎÃÁ¾ÐÌÀ¬ÎÌÖÃËÆÃÂÌÄÂÃÀ¾ËÆÃÊÌÏÌ¿ÃËËÌÔÃÉÃÏÌÌ¿‹ ξÅËÌÀξÇÌ˾ÓËÃÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÁÌÑÀɾÄËÃËÆÝ ÍÎÆÍÌÉÆÀ¾ÓʾÉÙÊÆËÌÎʾÊÆ ¾оÈÄÃÍÎÆÌÁξËÆÕÃËËÙÓ ÀÌÂËÙÓÎÃÏÑÎϾÓ   ¾ÎÆÂËÙÓ ξÇÌ˾Ó ÏÑÓÌÏÐÃÍËÌÇ Æ ÍÌÉÑÍÑÏÐÙËËÌÇ ÅÌË ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÓÏÝÍÌȾžÐÃÉÃÊÑÀɾÄËÃËÆÝÊÃËÃà  ÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝÍÎÌÀÌÂÆÐÚÍÌÉÆÀÙÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÍÌÀÃ΋ ÓËÌÏÐËÙÊÏÍÌÏÌ¿ÌÊÆŋžÀÃÎÌÝÐËÌÏÐÆÍÎÌÝÀÉÃËÆÝÍÎÌÔÃϋ ÏÌÀÀÐÌÎÆÕËÌÁÌžÏÌÉÃËÆÝ­ÎÆÊÃËÃËÆÃÂÌÄÂÃÀ¾ËÆÝÀÛÐÆÓ ξÇÌ˾ÓÌÁξËÆÕÃËÌÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÙÊÆ ÂÌÀÌÂÌÍ̾ÕÆ ÍÌÐÃÎÝÊÆÀÌÂÙ˾ÆÏ;ÎÃËÆÃÆžÏÌÉÃËÆÃÊ ¯ ÔÃÉÚÜ ÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÔÆÆ ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÏÌÏÐÌÝËÆÝ ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÌÀ ÑÏоËÌÀÉÃËÆÝÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÌÁÌÆÏÍÌÉڋ ÅÌÀ¾ËÆÝÅÃÊÃÉÚÍÎÌÀÌÂÆÐÏݾÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐËÌÃÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆà ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ÍÌ Ãà ÍÎÆÁÌÂËÌÏÐÆ È ξÅÉÆÕËÙÊ ÏÍÌÏÌ¿¾Ê ÌÎÌÖÃËÆÝ ¬ÂËÌÀÎÃÊÃËËÌ Ï ÛÐÆÊ ÒÌÎÊÆÎÑÜÐÏÝ ÁÎÑÍÍÙ ÌÂËÌÎÌÂËÙÓ ʾÏÏÆÀÌÀ Ï ÑÕÃÐÌÊ ÛÈÌÉÌÁ̋ɾËÂÖ¾ÒÐËÙÓ ÐÎÿÌÀ¾ËÆÇÏÔÃÉÚÜÍÎÆÊÃËÃËÆݾ¾ÍÐÆÀË̋ɾËÂÖ¾ÒÐËÌÇ ÏÆÏÐÃÊÙÅÃÊÉÃÂÃÉÆÝ ž©¯¥ ¢ÉÝ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ À ÓÌÅÝÇÏÐÀà ÏÉÃÂÑÃÐ ÀÙÂÃÉÆÐÚ ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆ ÌÂËÌÎÌÂËÙà ÍÌ ÍÉÌÂÌÎÌÂÆÜ Æ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÅÃÊÃÉÚËÙÃÑÕ¾ÏÐÈÆ­ÎÆÛÐÌÊ ÑÏо˾ÀÉÆÀ¾ÃÐÏÝÂÆÒÒÃÎÃËÔÆÎÌÀ¾ËËÙÇÍÌÂÓÌÂÈÆÏÍÌÉÚÅ̋ À¾ËÆÜ ȾÄÂÌÁÌ ÑÕ¾ÏÐȾ ;ÖËÆ Ï ÑÕÃÐÌÊ ÁÃÌÊÌÎÒÌÉÌÁÆÆ ÏÈÉÌËÌÀ ÊÆÈÎÌÈÉÆʾо ÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÌÁÌ ÏÌÏоÀ¾ ÍÌÕÀÙ ÍÌÂÀÃÎÄÃËËÌÏÐÆÆÓÂÃÁξ¾ÔÆÌËËÙÊÍÎÌÔÃÏϾÊÆ ÂÎÑÁÆÊÉÆÊÆÐÆÎÑÜ×ÆÊÀÅÃÊÉÃÂÃÉÆÆÒ¾ÈÐÌξÊ¢ÆÒÒË ÎÃËÔƾÔÆÜÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÅÃÊÃÉÚËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÍÎÌÀÌÂÆÐÚ ÀξÊȾÓÀÌÂÌÏ¿ÌÎÌÀ ÐÃÍÌ¿¾ÏÏÃÇËÌÀÌÊÑÍÎÆËÔÆÍÑÆÍÌ ɾËÂÖ¾ÒÐËÙÊÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÝÊ žÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐËÌÃÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆÃÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÆÀÏÃÍÌÂÁ̋ ÐÌÀÆÐÃÉÚËÙÃξ¿ÌÐÙ ÍÎÃÂÖÃÏÐÀÑÜ×ÆÃÃÊÑ ÀÈÉÜÕ¾ÝÛÈÌÉ̋ Á̋ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÑÜÌÔÃËÈÑÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ÍÎÌξ¿¾ÐÙÀ¾ÜÐÏÝÀ ÍÎÆÎÌÂËÙÓ ɾËÂÖ¾ÒÐËÙÓ ÁξËÆÔ¾ÓÊÃÏÐËÌÏÐÆÏÌÐξÄÃËÆÃÊ Àо¿ÉÆÔ¾ÓÆ˾ÍɾËÌÀ̋ȾÎÐÌÁξÒÆÕÃÏÈÌÊʾÐÃÎƾÉà ­ÎÆÍÎÌÀÃÂÃËÆÆÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓ ÌÎÁ¾ËÆžÔÆÇ Æ ÀÙ¿ÌÎà ÏÍÌÏÌ¿ÌÀ ÌÎÌÖÃËÆÝ ÍÎÆ ÀÙÂÃÉÃËÆÆÌÂËÌÎÌÂËÙÓʾÏÏÆÀÌÀÊÙÍÎÃÂɾÁ¾ÃÊÆÏÍÌÉڋ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

²ÀÁËÈÖÀ²ÐÅÁÎÂÀÍÈßÊÊÀ×ÅÑÒÂÓÇÅÌÅËÜÏÐÈÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈÂÈÄÎÂÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÕÓÃÎÄÈÉ ÎÁÎÁÙÅÍÍÛÅÄÀÍÍÛÅ

¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜ ÔÀÊÒÎÐ

±ÎÄÅÐÆÀÍÈÅÃÓÌÓÑÀ £ÐÀÍÓËÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÉÑÎÑÒÀ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ×ÀÑÒÈÖÔÈÇÈ×Åэ ÊÎÉÃËÈÍÛ ÌÅÍÅÅ ÌÌ ±ÎËÎÍÖÅÂÀÒÎÑÒÜÈÇÀÑÎËÅ͍ ÍÎÑÒÜ ½ÐÎÄÈÐÎÂÀÍÍÎÑÒÜ

¯ÀØÍß ¡ÎËÅÅ ¡ÎËÅÅ

¬ÍÎÃÎËÅÒÍÈÅÍÀÑÀÆÄÅÍÈß ¡ÎËÅÅ

¬ÅÍÅŐ «ÞÁÀß ¡ÎËÅÅ ­ÅÏÐÈÃÎÄÍÛ

¯ÀÑÒÁÈÙÀ ¡ÎËÅÅ

«ÞÁÎÅ

±ÎÄÅÐÆÀÍÈÅÏÎÃËÎÙÅÍÍÎÃÎÍÀÒÐÈßÌÅÍÅÅÌÍÝÊ ÃÏÎ×ÂÛ ÌÀÃÍÈßwÌÅÍÅÅÌÍÝÊÂÃÏÎ×ÂÛ ¬ÎÙÍÎÑÒÜÎÑÒÀÂØÅÃÎÑßÃÓÌÓÑÎÂÎÃÎÃÎÐÈÇÎÍÒÀÁÎËÅÅ ÑÌ ÀÄËßÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÊÀÐÁÎÍÀÒÍÛÕÏÎ×ÂÍÀÌÅËÓ wÁÎËÅÅÑÌ ¯ÅÐÅÓÂËÀÆÍÅÍÍÎÑÒÜÈÇÀÁÎË΍ ­ÅÏÅÐÅÓÂËÀÆÍÅÍÍÛÅÈ ­ÅÏÅÐÅÓÂËÀÆÍÅÍÍÛÅÈ ×ÅÍÍÎÑÒÜ ÍÅÇÀÁÎËÎ×ÅÍÍÛÅ ÀÒÀÊÆÅ ÍÅÇÀÁÎËÎ×ÅÍÍÛÅ ÀÒÀÊÆÅ ÃËÓÁÎÊÎÎÃËÅÅÍÍÛÅÏÎ×ÂÛ ÃËÓÁÎÊÎÎÃËÅÅÍÍÛÅÏÎ×ÂÛ ÑÓÐÎÂÍÅÌÃÐÓÍÒÎÂÛÕÂÎÄ ÑÓÐÎÂÍÅÌÃÐÓÍÒÎÂÛÕÂÎÄ ÁÎËÅÅ Ì ÁÎËÅÅÌ ªÀÌÅÍÈÑÒÎÑÒÜ ­ÅÊÀÌÅÍÈÑÒÛÅ ÍÅÙÅÁÍÈÑÒÛÅ ÀÒÀÊÆÅÑËÀÁÎÊÀ ÌÅÍÈÑÒÛÅÑËÀÁÎÙÅÁÍÈÑÒÛÅÏÎ×ÂÛÑÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÊÀÌÍÅÉÂÏÀÕÎÒÍÎÌÑËÎÅ wÑÌ ÄÎÌÃÀ

ªÐÓÒÈÇÍÀ ½ÊÑÏÎÇÈÖÈßÑÊËÎÍÀ ªÈÑËÎÒÍÎÑÒÜ Q)

¯ÎÉÌÅÍÍÛÅÈÀËËÞÂÈÀËÜÍÎÄō ËÞÂÈÀËÜÍÛÅÏÎ×ÂÛÁÀËÎÊ

±ÅÍÎÊÎÑÛ

¾ ¾§ ¾¢ ¡ÎËÅÅ 

ÅÌÀ¾ÐÚÈÌÊÍÉÃÈÏÍÌȾžÐÃÉÃÇÍÎÆÁÌÂËÌÏÐÆÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ»ÐÆ ÍÌȾžÐÃÉÆÑÕÆÐÙÀ¾ÜÐÏÉÃÂÑÜ×ÆÃÒ¾ÈÐÌÎÙ ±ÈÉÌË ÊÃÏÐËÌÏÐÆ ­ÎÆ ÑÈÉÌËà ÌÐ v ÂÌ  ÍÎÆÊÃËÝÜÐÏÝÀÏÃÏÍÌÏÌ¿ÙÌÎÌÖÃËÆÝ ÀÐÕÌÎÌÖÃËÆÃÎÆϾ žÐÌÍÉÃËÆÃÊÍÌÕÃȾÊ«¾ÑÈÉÌ˾ÓÊÃÏÐËÌÏÐÆÌÐ ÂÌ ÍÎÆÊÃËÝÃÐÏÝÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÙÇÍÌÉÆÀÆËÃÈÌÐÌÎÙÃÐÆÍÙ ÂÌÄÂÃÀ¾ÉÚËÙÓÑÏÐÎÌÇÏÐÀ ¢¢ž‹ª ¢¢ž‹ªž ¢¢«‹ ¢¢«‹ ¾оÈÄÃÀËÑÐÎÆÍÌÕÀÃËËÌÃÆȾÍÃÉÚËÌÃÌÎÌÖÃËÆà ­ÎÆÑÈÉÌ˾Ó v ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÌÃÌÎÌÖÃËÆÃÆÏÈÉÜÕ¾‹ ÃÐÏÝ ¾ÍÎÆÊÃËÝÜÐÏÝÐÌÉÚÈÌÌÐÂÃÉÚËÙÃÐÆÍÙÂÌÄÂÃÀ¾ÉÚËÙÓ ÑÏоËÌÀÌÈÆȾÍÃÉÚËÌÃÌÎÌÖÃËÆíÎÆÑÈÉÌ˾Ó¿ÌÉÃà ÍÎÆÊÃËÝÃÐÏÝÍÎÃÆÊÑ×ÃÏÐÀÃËËÌȾÍÃÉÚËÌÃÌÎÌÖÃËÆà ±ÎÌÀÃËÚ žÉÃÁ¾ËÆÝ ÁÎÑËÐÌÀÙÓ ÀÌ ­ÎÆ ¿ÉÆÅÈÌÊ ž‹ ÉÃÁ¾ËÆÆÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌ ÂÌÊ ÍÎÆÊÃËÝÃÐÏÝÂÌÄÂÃÀ¾ËÆà ȾÍÃÉÚËÌÃÌÎÌÖÃËÆÃÆÌÎÌÖÃËÆÃÎÆϾ ÎÆÏÌÀÙÃÏÆÏÐÃÊÙ «¾ÑÕ¾ÏÐȾÓÏÁÉÑ¿ÆËÌÇžÉÃÁ¾ËÆÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌÂvÊ˾‹ ÎÝÂÑÏÀÙÖÃÍÃÎÃÕÆÏÉÃËËÙÊÆÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝÆÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÌà ÌÎÌÖÃËÆà ËÌÏÌ¿ÝžÐÃÉÚËÙÊÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊÂÎÃ˾ľ­ÎÆ ÁÉÑ¿ÆËÞÉÃÁ¾ËÆÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌ¿ÌÉÃÃÊÍÎÆÊÃËÝÜÐÏÝ ÀÏÃÏÍÌÏÌ¿ÙÌÎÌÖÃËÆÝ ªÆËÃξÉÆžÔÆÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌ­ÎÆÊÆËÃξÉÆžÔÆÆÂÌ ÁÉÍÌÏÑÓÌÊÑÌÏоÐÈÑ ËÃÊÆËÃξÉÆÅÌÀ¾ËËÙÃÁÎÑËÐÌÀÙà ÀÌÂÙ ÍÎÆÊÃËÝÜÐÏÝÀÏÃÏÍÌÏÌ¿ÙÌÎÌÖÃËÆÝ­ÎÆÊÆËÃξÉƋ žÔÆÆ v ÁÉ Ïɾ¿ÌÊÆËÃξÉÆÅÌÀ¾ËËÙà ÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÙÇÍÌÉÆÀ ˾ÉÃÁÈÆÓÍÌÕÀ¾Ó ÆÂÎÑÁÆÃÏÍÌÏÌ¿Ù ÍÌÉÆÀ¾ ­ÎÆ ÊÆËÃξÉÆžÔÆÆ ¿ÌÉÃà  ÁÉ ÍÎÆÊÃËÝÃÐÏÝ ÐÌÉÚÈÌÂÌÄÂÃÀ¾ËÆÃÆȾÍÃÉÚËÌÃÌÎÌÖÃËÆà ¯ÌÀÌÈÑÍËÙÇÍÌÕÀÃËËÙÇ¿¾ÉÉ ¯­Ÿ ȾÈÍÌȾžÐÃÉÚȾ‹ ÕÃÏÐÀ¾ÅÃÊÃÉÚ¿ÃÎÃÐÏÝÆÅʾÐÃÎƾÉÌÀÀËÑÐÎÆÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ ÌÔÃËÈÆÅÃÊÃÉÚ Ÿ¾ÉÉÀÌÂË̋ÒÆÅÆÕÃÏÈÆÓÏÀÌÇÏÐÀÍÌÕÀ ÍÉÌÐËÌÏÐÚÏÉ̋ ÄÃËÆÝ ÍÌÎÆÏÐÌÏÐÚ ÍÌÕÀÙ ÀɾÁÌÃÊÈÌÏÐÚ ÀÌÂÌÍÎÌËÆԾË ÊÌÏÐÚ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÇÍÎÆÌÔÃËÈÃÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙÓÏÀÌÇÏÐÀ ÍÌÕÀ ÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÍÌÒÌÎÊÑÉà   БВФСП = 4 Б1 × Б 2 × Б 3 × Б 4 

ÁÂß ²¯­v¿¾ÉÉÀÌÂË̋ÒÆÅÆÕÃÏÈÆÓÏÀÌÇÏÐÀÍÌÕÀ ŸvÍÉÌÐËÌÏÐÚÏÉÌÄÃËÆÝÍÌÕÀÙ ¿¾ÉÉ

±ÎÄÅÐÆÀÍÈÅÏÎÃËÎÙÅÍÍÎÃÎÍÀÒÐÈßÌÅÍÅÅÌÍÝÊÂÃÏÎ×ÂÛ ÌÀÃÍÈßwÌÅÍÅÅÌÍÝÊÂÃÏÎ×ÂÛ ¬ÎÙÍÎÑÒÜÎÑÒÀÂØÅÃÎÑßÃÓÌÓÑÎÂÎÃÎÃÎÐÈÇÎÍÒÀÁÎËÅÅÑÌ

­ÅÏÅÐÅÓÂËÀÆÍÅÍÍÛÅÈÍÅÇÀ ÁÎËÎ×ÅÍÍÛÅ ÀÒÀÊÆÅÏÅÐÅӍ ËÀÆÍÅÍÍÛÅ ÑËÀÁ΍ ÑÐÅÄÍÅÇÀ ÁÎËÎ×ÅÍÍÛÅÏÎ×ÂÛÑÓÐÎÂÍÅÌ ÃÐÓÍÒÎÂÛÕÂÎÄ ÌÈÁÎËÅÅ ­ÅÊÀÌÅÍÈÑÒÛÅ ÍÅÙÅÁÍÈÑÒÛÅ ÀÒÀÊÆÅÑËÀÁÎÊÀÌÅÍÈÑÒÛÅ ÑËÀ Á΍ ÑÐÅÄÍÅÙÅÁÍÈÑÒÛÅÏÎ×ÂÛ ÏÐÈÑÎÄÅÐÆÀÍÈÈÊÀÌÍÅÉÂÑËÎÅ wÑÌÄÎÌÃÀ ­ÅÁÎËÅŐ «ÞÁÀß ¡ÎËÅÅ ¯ÐÈÃÎÄÍÛ

­ÅÏÅÐÅÓÂËÀÆÍÅÍÍÛÅÈÍÅÇÀÁÎË΍ ×ÅÍÍÛÅ ÀÒÀÊÆÅÃËÓÁÎÊÎÎÃËÅÅÍÍÛÅÈ ÃËÅÅÂÀÒÛÅÏÎ×ÂÛÑÓÐÎÂÍÅÌÃÐÓÍÒ΍ ÂÛÕÂÎÄÁÎËÅÅ Ì ­ÅÊÀÌÅÍÈÑÒÛÅ ÍÅÙÅÁÍÈÑÒÛÅ À ÒÀÊÆÅÑËÀÁ΍ ÑÐÅÄÍō ÑÈËÜÍÎÊÀÌō ÍÈÑÒÛÅÈÑËÀÁ΍ ÑÐÅÄÍō ÑÈËÜÍ΍ ÙÅÁÍÈÑÒÛÅÏÎ×ÂÛÑÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅÌ ÊÀÌÍÅÉÂÑËÎÅwÑÌÄÎÌÃÀ ­ÅÁÎËÅŐ

¯ÐÈÃÎÄÍÛÑÓÐÎÂÍÅÌÃÐÓÍÒÎÂÛÕÂÎÄ ÁÎËÅÅ Ì

ŸvÍÌÎÆÏÐÌÏÐÚÍÌÕÀÙ ¿¾ÉÉ ŸvÀɾÁÌÃÊÈÌÏÐÚÍÌÕÀÙ ¿¾ÉÉ ŸvÀÌÂÌÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÌÏÐÚÍÌÕÀÙ ¿¾ÉÉ ­ÉÌÐËÌÏÐÚÏÉÌÄÃËÆÝÍÌÕÀÙ Ÿ ÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÏÉÃÂÑ܋ ×ÆÊ̿ξÅÌÊ vž¿¾ÉÉÌÀÍÎÆËÆʾÜÐÏÝÍÌÕÀÙÏÍÉÌÐËÌÏÐÚÜÏÉ̋ ÄÃËÆÝ v ÁÏÊ vž¿¾ÉÉÌÀÍÎÆËÆʾÜÐÏÝÍÌÕÀÙÏÍÉÌÐËÌÏÐÚÜÏÉ̋ ÄÃËÆÝ v ÁÏÊ vž¿¾ÉÉÌÀÍÎÆËÆʾÜÐÏÝÍÌÕÀÙÏÍÉÌÐËÌÏÐÚÜÏÉ̋ ÄÃËÆÝ v ÁÏÊ vž¿¾ÉÉÌÀÍÎÆËÆʾÜÐÏÝÍÌÕÀÙÏÍÉÌÐËÌÏÐÚÜÏÉÌÄË ËÆÝ¿ÌÉÃà ÁÏÊ ËÃÍÎÆÁÌÂËÙÃÂÉÝÌÎÌÖÃËÆÝ ­ÌÎÆÏÐÌÏÐÚÍÌÕÀÙ Ÿ ÍÎÆËÆʾÃÐÏÝÍÌËÆÄÃÏÉÃÂÑÜ×ÃÇ ÖȾÉà vž¿¾ÉÉÌÀÍÎÆËÆʾÜÐÏÝÍÌÕÀÙÏÍÌÎÆÏÐÌÏÐÚÜ Æ¿ÌÉÃÃÌÐÌ¿ØÃʾÍÌÕÀÙ v ž ¿¾ÉÉÌÀ ÍÎÆËÆʾÜÐÏÝ ÍÌÕÀÙ Ï ÍÌÎÆÏÐÌÏÐÚÜ vÌÐÌ¿ØÃʾÍÌÕÀÙ v ž ¿¾ÉÉÌÀ ÍÎÆËÆʾÜÐÏÝ ÍÌÕÀÙ Ï ÍÌÎÆÏÐÌÏÐÚÜ vÌÐÌ¿ØÃʾÍÌÕÀÙ vž¿¾ÉÉÌÀÍÎÆËÆʾÜÐÏÝÍÌÕÀÙÏÍÌÎÆÏÐÌÏÐÚÜÊÃËÃà ÌÐÌ¿ØÃʾÍÌÕÀÙ ËÃÍÎÆÁÌÂËÙÃÂÉÝÌÎÌÖÃËÆÝ ­ÌÀɾÁÌÃÊÈÌÏÐÆÍÌÕÀÙ Ÿ ÍÌÂξÅÂÃÉÝÜÐÏÝ˾ vÏÆÉÚËÌÀɾÁÌÃÊÈÆà « ÌÐÏÑÓÌÇʾÏÏÙ ÍÎÆËƋ ʾÜÐÏÝž¿¾ÉÉÌÀ vÏÎÃÂËÃÀɾÁÌÃÊÈÆà «  ÍÎÆËÆʾÜÐÏÝž ¿¾ÉÉÌÀ v ÀɾÁÌÃÊÈÆà «  ÍÎÆËÆʾÜÐÏÝ ž ¿¾ÉÉÌÀ vËÃÀɾÁÌÃÊÈÆà «  ÍÎÆËÆʾÜÐÏÝž¿¾ÉÉÌÀ ÌËÆËÃÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐÏÝÂÉÝÌÎÌÖÃËÆÝ ­ÌÀÌÂÌÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÌÏÐÆÍÌÕÀÙ Ÿ ÍÌÂξÅÂÃÉÝÜÐÏÝ˾ vÏÎÃÂËÃÀÌÂÌÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÙà Ïʨ  ÏÊ ÍÎÆËƋ ʾÜÐÏÝž¿¾ÉÉÌÀ v ÀÌÂÌÍÎÌÆÔ¾ÃÊÌÏÐÚ ËÆÄÃÏÎÃÂËÃÇ Ïʨ  ÏÊ ÍÎÆËÆʾÜÐÏÝž¿¾ÉÉÌÀ vÏɾ¿ÌÀÌÂÌÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÙà ¨ ÏÊ ÍÎÆËÆʾÜÐÏÝž ¿¾ÉÉÌÀÌËÆʾÉÌÍÎÆÁÌÂËÙÂÉÝÂÌÄÂÃÀ¾ËÆÝ 

­ÀÈÌÅÍÜØÀßÂËÀÃÎÅÌÊÎÑÒÜ ª¢wÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÂÍÈÒÛÂÀÍÈßÇÀÏÅÐÂÛÉ×ÀÑ ÑÌ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

²ÀÁËÈÖÀ®ÑÍÎÂÍÛÅÔÀÊÒÎÐÛ ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÎÏÐÅÄÅËßÞÙÈÅÏÐÈÃÎÄÍÎÑÒÜÇÅÌÅËÜÊÐÀÇËÈ×ÍÛÌÑÏÎÑÎÁÀÌÎÐÎØÅÍÈß

±ÏÎÑÎÁÎÐÎØÅÍÈß

§ÀÒÎÏËÅÍÈÅ ¯ÎÏÎËÎÑÀÌ ¯ÎÁÎÐÎÇÄÀÌ ªÎÐÎÒÊÎÑÒÐÓÉÍÛÅÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ¤¤ ¬ ÄÄÀ¬ 

±ÐÅÄÍÅÑÒÐÓÉÍÛÅÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ÊÎÌÏËÅÊÒÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß

±ÐÅÄÍÅÑÒÐÓÉÍÛÅØÈÐÎÊÎÇÀÕÂÀÒÍÛÅÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ¤ÀËÜÍÅÑÒÐÓÉÍÛÅÓÑÒÀÍÎÂÊÈ ¤¤­ ¤¤­

¢ÍÓÒÐÈÏÎ×ÂÅÍÍÎÅ ªÀÏÅËÜÍÛÉ

³ÊËÎÍ ÌÅÑÒÍÎÑÒÈ

³ÐÎÂÅÍÜÇÀËÅÃÀÍÈß ¯ÐÅÄÅËÜÍÀßÑÒÅÏÅÍÜÌÈÍÅÐÀ ¯ÐÅÄÅËÜÍÀßÑÒÅÏÅÍÜÇÀÑÎËō ÃÐÓÍÒÎÂÛÕÂÎÄ Ì ËÈÇÀÖÈÈÃÐÓÍÒÎÂÛÕÂÎÄ ÍÈßÈÑÎËÎÍÖÅÂÀÒÎÑÒÜÏÎ× ¯ÎÂÅÐÕÍÎÑÒÍÛÉ w ¤Î ­ÅÌÈÍÅÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ­ÅÇÀÑÎËÅÍÍÛÅ w  ­ÅÌÈÍÅÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅÈ ±ËÀÁÎÇÀÑÎËÅÍÍÛÅ ÑËÀÁÎÌÈÍÅÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ w  ±ÐÅÄÍÅÌÈÍÅÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ¤ÎÆÄÅÂÀÍÈÅ w  ­ÅÌÈÍÅÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ­ÅÇÀÑÎËÅÍÍÛÅ w  ¤Î w  ±ËÀÁÎÌÈÍÅÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ±ËÀÁÎÇÀÑÎËÅÍÍÛÅ ¤Î  ¤Î  ±ÐÅÄÍÅÌÈÍÅÐÀËÈÇÎÂÀÍÍÛÅ ­ÅÇÀÑÎËÅÍÍÛÅ ¤Î 

v Ï ÀÙÏÌÈÌÇ ÏÆÉÚËÌÀÌÂÌÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÙà v ¨ ÏÊ ÆËÆÅÈÌÇ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆËÃÀÌÂÌËÃÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÙè ÏÊ ÍÎÆËÆʾÜÐÏÝ ž ¿¾ÉÉÌÀ °¾ÈÆà ÍÌÕÀÙ ËÃÍÎÆÁÌÂËÙ ÂÉÝ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÌÁÌÍÌÉÆÀ¾ ¯ÐÃÍÃËÚžÏÌÉÃËÆÝ ÏÌÉÌËÔÃÀ¾ÐÌÏÐÆ ÍÌÕÀ vËÞÏÌÉÃËËÙÃÍÌÕÀÙ ÂÌ ÍÌÏÑÓÌÊÑÌÏоÐÈÑ ˾ ÛÐÆÓÍÌÕÀ¾ÓÍÎÆÊÃËÝÜÐÏÝÀÏÃÏÍÌÏÌ¿ÙÌÎÌÖÃËÆÝ vÏɾ¿ÌžÏÌÉÃËËÙà v ÍÌÏÑÓÌÊÑÌÏоÐÈÑ ˾ ÛÐÆÓÍÌÕÀ¾ÓÍÎÆÊÃËÝÜÐÏÝÍÌÉÆÀÙÍÌ¿ÌÎÌžÊÆÍÌÉÌÏ¾Ê ¾оÈÄÃÂÌÄÂÃÀ¾ËÆà ÍÎÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆÏÎÃÂËÃÏÐÎÑÇËÙÓ ÖÆÎÌÈÌžÓÀ¾ÐËÙÓƾÉÚËÃÏÐÎÑÇËÙÓÑÏоËÌÀÌÈ ÆÀËÑÐÎƋ ÍÌÕÀÃËËÌÃÌÎÌÖÃËÆà v ÏÎÃÂËÞÏÌÉÃËËÙà ÍÌÕÀÙ v ÍÌ ÏÑÓÌÊÑ ÌÏоÐÈÑ ˾ ÛÐÆÓ ÍÌÕÀ¾Ó ÌÎÌÖÃËÆà ¿ÃÅ ÍÎÃÂÀ¾ÎÆÐÃÉÚËÌÇ ÍÎÌÊÙÀÈÆÍÌÉÃÇËÃÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝ ­ÌÐÎÿËÌÏÐÚ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ À ÀÌÂà ÑÕÆÐÙÀ¾ÃÐÏÝ ÌÐÂÃÉÚËÌ ÂÉÝ ξÏÕÃо ÏÑÊʾÎËÌÁÌ ÀÌÂÌÍÌЋ ÎÿÉÃËÆÝÆÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÌÇËÌÎÊÙ ¾ ÀÙÏÌȾÝÍÌÐÎÿËÌÏÐÚÀÀÌÂà vÎÆÏÐÙÏÊÁ¾ vÉÜÔÃÎ˾vvÐÙÏÊÁ¾ vÓÉÌÍÕ¾ÐËÆÈ ÂÉݯÎÃÂËÃÇžÅÆÆ vvÐÙÏÊÁ¾ v ϾӾÎËÙÇ ÐÎÌÏÐËÆÈ ÂÉÝ ¯ÎÃÂËÃÇ žÅÆÆ v ¿ÌÉÃà ÐÙÏÊÁ¾ vȾÍÑÏоv¿ÌÉÃÃÐÙÏÊÁ¾ ¿ ÏÎÃÂËÝÝÍÌÐÎÿËÌÏÐÚÀÀÌÂà vÈÑÈÑÎÑž ÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆÈvvÐÙÏÊÁ¾ v ÌÂËÌÉÃÐËÆÃ Æ ÊËÌÁÌÉÃÐËÆà ÈÎÌÊà ÉÜÔÃÎËÙ ÐξÀÙ vvÐÙÏÊÁ¾ vϾӾÎ˾ÝÆÈÌÎÊÌÀ¾ÝÏÀÃÈɾvÐÙÏÊÁ¾ À ʾɾÝÍÌÐÎÿËÌÏÐÚÀÀÌÂà vÅÃÎËÌ¿Ì¿ÌÀÙà ÈÎÌÊÃÈÑÈÑÎÑÅÙ˾ÅÃÎËÌ v v ÐÙÏÊÁ¾ Á ËÃÐÎÿÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÃÈÀÌÂÃvÊÃËÃà ÐÙÏÊÁ¾ ¬ÏËÌÀËÙÃÒ¾ÈÐÌÎÙ ÈÎÆÐÃÎÆÆ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÃÍÎÆÁÌ‹ ËÌÏÐÚÅÃÊÃÉÚÈξÅÉÆÕËÙÊÏÍÌÏÌ¿¾ÊÌÎÌÖÃËÆÝÌ¿Ì¿×ÃËÙ Àо¿É ­ÎÆÀÙÂÃÉÃËÆƾÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐËÙÓÅÌË˾ÌÏËÌÀþ¾ÍÐÆÀ‹ ËÌÁÌÍÌÂÓ̾ÈÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÌÎÌÖ¾ÃÊÌÇÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ¿ÙÉÆ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÙÕÃÐÙÎÃÌÏËÌÀËÙÓÍÌȾžÐÃÉÝ vÏÌÀÌÈÑÍËÙÇÍÌÕÀÃËËÙÇ¿¾ÉÉ ¯­ŸvÀÅÝÐÆÅʾÐÃÎƾ‹ ÉÌÀÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÇÌÔÃËÈÆÕÃÐÀÃÎÐÌÁÌÐÑξ ¿¾ÉÉ v¿¾ÉÉÀÌÂË̋ÒÆÅÆÕÃÏÈÆÓÏÀÌÇÏÐÀÍÌÕÀ Ÿ ²¯­ ÈÌÐ̋ ÎÙÇÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÏÝÍÌÒÌÎÊÑÉà ¿¾ÉÉ vÑÎÌÀÃËÚžÉÃÁ¾ËÆÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌ ±¡  Ê vÑÈÉÌËÊÃÏÐËÌÏÐÆ ¶È¾É¾ ÛÐÆÓ ÍÌȾžÐÃÉÃÇ ÍÎÆÊÃËÝÃÊÙÓ ÂÉÝ ÀÙÂÃÉÃËÆÝ ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐËÙÓÅÌË ÍÎÆÀÃÂÃ˾Àо¿É ­ÌÏÉà ÍÎÌÀÃÂÃËÆÝ ÍÌÂÁÌÐÌÀÆÐÃÉÚËÙÓ ξ¿ÌÐ ÀÈÉ܋ Õ¾Ü×ÆÓ ¾ÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐËÌà ÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆà ÍÎÆÏÐÑ;ÜÐ È ÍÎÌÃÈÐËÙÊξ¿ÌоÊÍÌÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÆÑÏÐÎÌÇÏÐÀÑÌÎ̋ Ö¾ÃÊÙÓÅÃÊÃÉÚ ²ÀÁËÈÖÀ¸ÊÀËÀÎÑÍÎÂÍÛÕÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ ÈÑÏÎËÜÇÓÅÌÛÕÏÐÈÂÛÄÅËÅÍÈÈÀÃÐÎËÀÍÄØÀÔÒÍÛÕÇÎÍ ÍÀÎÑÍÎÂÅÀÄÀÏÒÈÂÍÎÃÎÏÎÄÕÎÄÀÊÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÎÐÎØÀÅÌÎÉÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ

±¯¡ ÁÀËË w w w w 

¡¢´±¯ ÁÀËË w w w w w w w 

³£¢ Ì w w w 

³ÊËÎÍÌÅÑÒÍÎÑÒÈ  w  w  w   

­ÎÌÃÈÐÆÎÌÀ¾ËÆÃÀÌÂÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÌ¿ØÃÈÐÌÀÍÎÌÀ̋ ÂÝÐ ÀÌ ÀžÆÊÌÏÀÝÅÆ Ï ξÅÊÃ×ÃËÆÃÊ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÓ Ì¿ØÃÈÐÌÀÆÛÉÃÊÃËоÊÆÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÆÑÏÐÎÌÇÏÐÀ¾ÐÃ΋ ÎÆÐÌÎÆÆ ¯ÉÃÂÑÃÐ ÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌ À ®² ˾ƿÌÉÃà ÍÉÌÂÌÎÌÂËÙà ÅÃÊÉÆξÏÍÌÉÌÄÃËÙÀÉÃÏÌÏÐÃÍËÌÇÆÏÐÃÍËÌÇÅÌ˾Өξϋ Ë̾ÎÏÈÌÁÌÈξÝ ÉÃÏÌÏÐÃÍËÌÇÅÌËèξÏË̾ÎÏÈÌÁÌÈξÝ ÏÌÏÉÌÄËÙÊÎÃÉÚÃÒÌÊËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÍÎÌÀÌÂÆÐÚ vžÉÑÄÃËÆÃÏÆÉÚËÌÛÎÌÂÆÎÌÀ¾ËËÌÇ;ÖËÆ v ÎÃÊÌËÐ ÏÑ×ÃÏÐÀÑÜ×ÆÓ Æ žÈɾÂÈÑ ËÌÀÙÓ ž×ÆÐËÙÓ ÉÃÏËÙÓ˾ϾÄÂÃËÆÇ vÏÐÎÌÆÐÃÉÚÏÐÀÌʾÉÙÓÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÙÓÏÆÏÐÃÊ ȾÈÍξ‹ ÀÆÉÌ ˾ÊÃÏÐËÌÊÏÐÌÈà vÐÃÎξÏÆÎÌÀ¾ËÆÃÏÈÉÌËÌÀ vÏÆÏÐÃÊÑÌÎÁ¾ËÆžÔÆÌËË̋ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ¾ÁÎÌÐÃÓËƋ ÕÃÏÈÆÓÆÂÎÑÁÆÓÍÎÌÐÆÀÌÛÎÌÅÆÌËËÙÓÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇ ËÌÎÊƋ ÎÌÀ¾ËËÙÇÀÙ;ÏÏÈÌо ¬ÏËÌÀ˾Ýž¾վÌÎÁ¾ËÆžÔÆÆÑÁÌÂÆÇÀоÈÆÓÑÏÉÌÀÆÝÓvËà ÂÌÍÑÏÐÆÐÚÂÃÁξ¾ÔÆÆÍÌÕÀÆÏÌÈξ×ÃËÆÝÍÉÌ×¾ÂÆ;ÖËÆ  ÏÐÃÍËÌÇÅÌËÃÈξÝ˾ÊÃÕ¾ÜÐÏÉÃÂÑÜ×ÆÃÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝ vÏÌžËÆÃÏÆÏÐÃÊÙÍÌÉÞ×ÆÐËÙÓÉÃÏËÙÓ˾ϾÄÂÃËÆÇ vÊÃÉÆÌξÔÆÜžÏÌÉÃËËÙÓÅÃÊÃÉÚ vÌÎÌÖÃËÆÃÅÃÊÃÉÚ vÍɾËÆÎÌÀÈÑÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÍÌÉÃÇ vÏÐÎÌÆÐÃÉÚÏÐÀÌÍÌÉÃÀÙÓÂÌÎÌÁÆÂÎÑÁÆÓÌ¿ØÃÈÐÌÀÆˋ ÄÃËÃÎËÌÁÌÌ¿ÌÎÑÂÌÀ¾ËÆÝÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ  ÍÎÌÔÃÏÏÃÅÃÊÉÃÑÏÐÎÌÇÏÐÀ¾ÆÅÀÏÃÓÌ¿ØÃÈÐÌÀËÃÌ¿Ó̋ ÂÆÊÌÀٿξÐÚоÈÆà ÈÌÐÌÎÙÃÍÎÆËÃÏÑÐÓÌÅÝÇÏÐÀÑ˾ƿÌÉڋ ÖÆÇÛÒÒÃÈÐÍÎÆÏÐÎÌÁÌÊÏÌ¿ÉÜÂÃËÆÆÍÎÆÎÌÂÌÌÓξËËÙÓ ÐÎÿÌÀ¾ËÆÇ ­Ì˾ÖÃÊÑÊËÃËÆÜ ÍÃÎÀÆÕËÙÊÆÂÌÉÄËÙ¿ÙÐÚÑÕ¾ÏÐÈÆ ;ÖËÆ ÀÙÂÃÉÃËËÙà ÐÌÉÚÈÌ ÍÌ ÍÎÆÎÌÂËÙÊ ÍÎÆÅ˾ȾÊ Ï ÌÂÆ˾ÈÌÀÙÊÆ ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆȾÊÆ  ËÑÐÎÆ ÛÐÆÓ ÑÕ¾ÏÐÈÌÀ À ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÆ Ï ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÊ ÍÎÌÔÃÏÏÌÊ ÏÉÃÂÑÃÐ ÀÙÂÃÉÝÐÚ ÀÎÃÊÃËËÙà ÑÕ¾ÏÐÈÆ ÍÌÅÀÌÉÝÜ×Æà ÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚ ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆ ÈÌËÈÎÃÐËÌÇ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÏÃÉڋ ÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ªÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÇÍÌÂÓÌÂÈÑÏÐÎÌÇÏÐÀÑÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÀÌÎÌÖ¾‹ ÃÊÌÇÅÌËÃÂÌÉÄÃË¿ÙÐÚÆɾËÂÖ¾ÒÐËÙÊ ÆÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊ »ÈÌÉÌÁ̋ɾËÂÖ¾ÒÐ˾Ý ÏÑ×ËÌÏÐÚ ÑÏÐÎÌÇÏÐÀ¾ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ ÏÌÏÐÌÆÐ À ÍÎÌÃÈÐÆÎÌÀ¾ËÆÆ ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆ ξÀËÌÀÃÏËÌÇ Æ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÇ ¾ÁÎÌÏÎÃÂÙ ÂÉÝ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇ ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆÕÃÉÌÀÃȾ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÂÉÝ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÝ ÅÃÊÉÃÑÏÐÎÌÆÐÃÉÚËÙÓ ξ¿ÌÐ ˾ ÛÈÌÉÌÁ̋ɾËÂÖ¾ÒÐËÌÇ ÌÏËÌÀÃ Ï ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊ ÈÌÊÍÚÜÐÃÎËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÍÎÌÀÌÂÆÐÚ¾ÁÎÌɾˋ ÂÖ¾ÒÐËÌÃÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆÃ˾ÌÏËÌÀþ¾ÍÐÆÀËÌÁÌÍÌÂÓ̾ Ð ÈÏÑ×ÃÏÐÀÑÜ×ÃþÁÎÌÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÃÅÌËÆÎÌÀ¾ËÆÃËÃÌ¿Ãϋ

ÍÃÕÆÀ¾ÃÐÂÌÏоÐÌÕËÑÜÂÃоÉÆžÔÆÜÍÌȾžÐÃÉÃÇÍÎÆÍÎ̋ ÃÈÐÆÎÌÀ¾ËÆÆ ÍÌÉÃÇ ÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ Æ ξ¿ÌÕÆÓ ÑÕ¾ÏÐÈÌÀ¬ÎÁ¾ËÆžÔÆÝÆÑÏÐÎÌÇÏÐÀÌÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓ ÑÁÌÂÆÇÆÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀÐÎÿÑÃÐÂÃоÉÚËÌÁÌÆÅÑÕÃËÆÝÆÌ͋ ÎÃÂÃÉÃËÆÝ ÌÏËÌÀËÙÓ ȾÕÃÏÐÀÃËËÙÓ ÍÌȾžÐÃÉÃÇ ÀËÑÐÎÆÓ̋ ÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÌÔÃËÈÆÊÃÉÆÌÎÆÎÌÀ¾ËËÙÓÅÃÊÃÉÚ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÓ ÂÉÝÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËÆÝÆÀÙ¿ÌξÐÃÓËÆÈÆ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÆÏÍÌÏÌ¿ÌÀ ÌÎÌÖÃËÆÝ˾¾ÛÎÌɾËÂÖ¾ÒÐËÌÇÌÏËÌÀÃ

©ÆÐÃξÐÑξ žËÂÎÆÆÖÆ˪ ¨ÌÉÐÑËÌÀ«ª©¾ËÂÖ¾ÒÐË̋ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÃξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÃÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ¬ÏËÌÀÙÊÃÐÌÂÆÈÆÆÏÓÃʾξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝ ª®ÌÏÏÃÉÚÓÌžȾÂÃÊÆÝvvÏ ¬ÁÉÃÅËÃÀž¨ÆÂάÔÃËȾȾÕÃÏÐÀ¾ÆÈɾÏÏÆÒÆȾÔÆÝÅÃÊÃÉÚÍÌÆÓÍÎÆÁÌÂËÌÏÐÆÂÉÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀà ÍξÈÐƋ ÕÃÏÈÌÃÍÌÏÌ¿Æà ª®ÑÏÏȾÝÌÔÃËȾvvÏ ­ÎÆÎÌÂË̋ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÃξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÃÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÅÃÊÃÉÚËÌÁÌÒÌ˾¯¯¯®­ÌÂÎÞ«¨¾ÖоËÌÀ¾ª¨ÌÉÌÏ vvÏ ­ÎÆÎÌÂË̋ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌà ξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆà ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ̿ɾÏÐÃÇ ÈξÃÀ ž¯¯® Æ ÎÃÏÍÑ¿ÉÆș ¥ÃÊÃÉÚËÙà ÎÃÏÑÎÏÙ ¯¯¯® ÏÌÀÊÃÏÐËÌÏ¡ÌÏѾÎÏÐÀÃËËÙÊÆËÏÐÆÐÑÐÌÊÅÃÊÃÉÚËÙÓÎÃÏÑÎÏÌÀ ª¡¦¥®vvµ ­ÌÕÀÃËË̋¾ÁÎÌÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÃξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÃȾȾÉÚËÃÇÖÆÇÛоÍξÅÀÆÐÆÝξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÇÂÉÝÔÃÉÃÇÏÃÉÚÏÈÌÁÌÓÌÅÝÇÏÐÀ¾™ ÀÈË ‰¡ÃÌÁξÒÆÝÆȾÎÐÌÁξÒÆÝÍÌÕÀ™ ª«¾ÑȾv

±¢¨

©¦½«¦£¬®¡ž«¬ª¦«£®ž©º«¹³±¢¬Ÿ®£«¦§«ž­©¬¢¬®¬¢¦£¢£®«¬ ¬‹ ­¬¢¥¬©¦¯°¬§­¬µ ¹¦­®¬¢±¨°¦ «¬¯°ºž¡®¬»¨¬¯¦¯°£ª ±¯©¬ ¦½³ «¬ ¡¬®¬¢¯¨¬§¬Ÿ©ž¯°¦ */'-6&/$&03("/0‹.*/&3"-'&35*-*5:0'5)&$&41*504&"/%10%40-*$40*-"/% &''*$*&/$:0'"(30&$04:45&.4*/5)&$0/%*5*0/40'5)&/07(030%3&(*0/ ¤›«ÁɹÆÇ»¹ ¦Ç»¼ÇÉǽÊÃÁ¦¡¡ʾÄÕÊÃǼÇÎÇÀØÂÊË»¹ Ó˯ÀÐÊÎÂÀß Ä¡ÎÐÊÈ ­ÎÂÃÎÐÎÄÑÊÈÉÐÍ ­ÎÂÃÎÐÎÄÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJM[FWT! [FWT! !ZBOEFYSV ZBOEFYSV SV SV ™š«ÁɹÆÇ» ¦Ç»¼ÇÉǽÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾ËÁŸÉÇÊĹ»¹¥Ì½ÉÇ¼Ç ÓË¡ÎËÜØÀß±ÀÍÊҍ ¯ÅÒÅÐÁÓÐÃÑÊÀß ¢ÅËÈÊÈÉ­ÎÂÃÎÐÎÄ °ÎÑÑÈß ÒÅË 

  FNBJMUFMFGPO!OPWTVSV  FNBJM -75JSBOPWB 4UBUF4DJFOUJGJD&OUJUZUIF/PWHPSPE3FTFBSDIBOE%FWFMPQNFOU*OTUJUVUFPG"HSJDVMUVSF 1BSLPWBZBTU #PSLJ /PWHPSPEBSFB /PWHPSPESFHJPO 3VTTJB UFM   FNBJM[FWT!ZBOEFYSV "#5JSBOPW :BSPTMBW†UIF†8JTF/PWHPSPE4UBUF6OJWFSTJUZ #PMTIBZB4BOLU1FUFSTCVSHTU 7FMJLJJ/PWHPSPE  3VTTJB UFM 

 

   FNBJM  FNBJM NBJM NBJMUFMFGPO!OPWTVSV UFMFGPO!OPWTVSV !OPWTVSV OPWTVSV SV SV ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÌÀÉÆÝËÆÃÐξÂÆÔÆÌËËÙÓƾÉÚÐÃÎ˾ÐÆÀËÙÓÊÆËÃξÉÚËÙÓÆÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ˾ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÆÍÉÌÂÌÎÌÂÆÃÂË ÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÍÌÕÀÙÍÎÌ;ÖËÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀÏ˾ÏÙ×ÃËËÌÏÐÚÜ¿Ì¿ÌÀÙÊÆÐξÀ¾ÊÆ˾Æ«¾Æ¿ÌÉÚÖÑÜÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÍÌȾžÉÆÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÙÏÂÀÑÊÝÍÌÉÝÊÆÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓ¿Ì¿ÌÀ̋ÅɾÈÌÀÙÓÐξÀÏ˾ÏÙ×ÃËËÌÏÐÚÜȾÎÐÌÒÃÉÃÊ˾ÆÍÎÆÀËÃÏÃËÆÆ ÍÌÂÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙÑÊÃÎÃËËÙÓÂÌÅÊÆËÃξÉÚËÙÓÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ˾ÀÌžÈÎÑÍËÌÁÌÎÌÁ¾ÐÌÁÌÏÈÌоÆÏÆÂÃξÐÌÀ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÈÌÎÌÐÈÌÎÌоÔÆÌËËÙÃÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÙ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÃÐξÂÆÔÆÌËËÙÃÆ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏоÝ ÍÌÕÀ¾ ÍÉÌÂÌÎÌÂÆà ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ 5IFSFTVNF*OGMVFODJOHNJOFSBMBOEPSHBOJDGFSUJMJ[FSTUSBEJUJPOBMBOEBMUFSOBUFPOQSPEVDUJWJUZBOEGFSUJMJUZTPE‹QPE[PMHSPVOEUJMMFEPGDSPQ SPUBUJPOTXJUITBUVSBUJPOCZMFHVNJOPVTHSBTTFTPOBOEJTJOWFTUJHBUFE5IFHSFBUFTUQFSGPSNBODFUIFDSPQSPUBUJPOTXJUIUXPGJFMETPG MPOH‹UFSNMFHVNJOPVTBOEDFSFBMTHSBTTXJUITBUVSBUJPOCZBQPUBUPFTPOBOEIBWFTIPXOBUEFQPTJUJOHVOEFSBHSJDVMUVSBMDVMUVSFTPG NPEFSBUFEPTFTPGNJOFSBMGFSUJMJ[FST EVOHDBUUMFBOEHSFFOGFSUJMJ[FST ,FZXPSETTIPSUMZSPUBUJPODSPQSPUBUJPOT GFSUJMJ[FSTPSHBOJDUSBEJUJPOBMBOECJPMPHJDBM TPE‹QPE[PMHSPVOE GFSUJMJUZ QSPEVDUJWJUZ

¢ÉÝ ÏÌÀÎÃÊÃËËÌÁÌ ÅÃÊÉÃÂÃÉÆÝ ӾξÈÐÃÎËÌ ÎÃÅÈÌà ÏÌÈξ×ÃËÆà ÍÎÆÊÃËÃËÆÝ ÊÆËÃξÉÚËÙÓ Æ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÃÑÓÑÂÖÃËÆÃÍÉÌÂÌÎÌÂÆÝÍÌÕÀÆÀ ÈÌËÃÕËÌÊÆÐÌÁÃvÏËÆÄÃËÆÃÑÎÌľÇËÌÏÐÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ¯Ñ×ÃÏÐÀÃËËÌà ̿ÌÁ¾×ÃËÆà ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇ ÉÃÁ‹ ÈÌÏÑÁÉÆËÆÏÐÌÇÍÌÕÀÙÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÊÀÃ×ÃÏÐÀÌÊÀÌÅÊÌÄËÌ ÍÎÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆÐξÂÆÔÆÌËËÙÓ ˾ÀÌŠƾÉÚÐÃÎ˾ÐÆÀËÙÓ ÏÆÂÃξÐÙ ÏÌÉÌʾ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ¦ÏÍÌÉÚÅ̋ À¾ËÆÃÀÆÅÑÕ¾ÃÊÙÓÍÎÌ;ÖËÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ˾ÀÌž¨®¯ ÏÆÂÃξÉÚËÙÓ;ÎÌÀ ÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÍÌÄËÆÀËÌÁÌÏÆÂÃξо ÆÏÌÉÌÊÙÅÃÎËÌÀÙÓÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊÑÊÃÎÃËËÙÓÂÌÅÊÆËË ξÉÚËÙÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ÍÌÅÀÌÉÆÉÌ À ÐÃÕÃËÆà ÎÌоÔÆÆ ÍÌÂÂË ÎÄÆÀ¾ÐÚ À ;ÓÌÐËÌÊ ÏÉÌà ÍÌÕÀÙ ¿ÃÅÂÃÒÆÔÆÐËÙÇ ¿¾É¾ËÏ ÁÑÊÑϾÆÌÏËÌÀËÙÓÛÉÃÊÃËÐÌÀÊÆËÃξÉÚËÌÁÌÍÆоËÆݾÅÌо ÒÌÏÒÌξ ȾÉÆÝ ´ÃÉÚ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ v ÀÙÝÀÆÐÚ ˾ƿÌÉÃà ξÔÆÌ˾Éڋ ËÌà ÏÌÕÃоËÆà ÍÎÆÊÃËÃËÆÝ ÊÆËÃξÉÚËÙÓ Æ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾Ü×ÆÓ ÍÌÀÙÖÃËÆà ÍÉÌÂÌÎÌÂÆÝ ÍÌÕÀÙÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑÎÀ ¾ÁÎÌÛÈÌÏÆÏÐÃʾÓ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ À v ÁÁ ˾ ÂÃÎËÌÀ̋ ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇ ÉÃÁÈÌÏÑÁÉÆËÆÏÐÌÇ ÍÌÕÀà ÏÎÃÂËÃÇ ÏÐÃÍÃËÆ ÌÈÑÉÚÐÑÎÃËËÌÏÐÆÏÊÌ×ËÌÏÐÚÜ;ÓÌÐËÌÁÌÏÉÌÝvÏÊ ­ÃÎàžÈɾÂÈÌÇ ÌÍÙо À ;ÓÌÐËÌÊ ÏÉÌà ÍÌÕÀÙ ÏÌÂÃ΋ ľÉÌÏÚ v ÁÑÊÑϾ  v ÊÁ Á ÍÌÕÀÙ ÍÌÂÀÆÄËÌÁÌ ÒÌÏÒÌξ  v ÊÁ Á Ì¿ÊÃËËÌÁÌ ȾÉÆÝ ΫÏÌÉ v ¯ÓÃʾ ÌÍÐÙ ÀÈÉÜվɾ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ Ï ÈÌÎÌÐÈÌÇ Î̋ оÔÆÃÇ * ¿Ì¿ÌÀÙÓ vÀÆÈÌÌÀÏÝ˾ÝÏÊÃÏÚ ÏÆÂÃξРvÌÅƋ ¿Ì¿ÌÀÙÓ v ÀÆÈÌÌÀÏÝË¾Ý ÏÊÃÏÚ ÏÆÂÃξРv ÌÅƋ ʾÝÎÌÄÚ ÏÌÉÌʾvȾÎÐÌÒÃÉÚvÝÕÊÃËÚ ÍÉÜ×ÃËÆà  ÏÌÉÌʾ ÌÅÆʾÝÎÌÄÚ˾ÏÆÂÃξÐvÌÀÃÏ ÏÌÉÌʾ ** ¿Ì¿ÌÀÙÓ vÀÆÈÌÌÀÏÝ˾ÝÏÊÃÏÚvÌÅÆʾÝÎÌÄÚ  ¿Ì¿ÌÀÙÓ v ÀÆÈÌÌÀÏÝË¾Ý ÏÊÃÏÚ v ÌÅÆÊ¾Ý ÎÌÄÚ

ÏÌÉÌʾvȾÎÐÌÒÃÉÚvÝÕÊÃËÚ ÍÉÜ×ÃËÆà ÏÌÉÌʾ ÌÅƋ ʾÝÎÌÄÚ˾ÏÆÂÃξÐvÌÀÃÏ ÏÌÉÌʾ ξÍÏ˾ÏÆÂÃξÐ *** ¿Ì¿ÌÀÙÓ vÉÜÍÆË ÏÆÂÃξРvÌÅÆʾÝÎÌÄÚ  ¿Ì¿ÌÀÙÓ v ÉÜÍÆË ÏÆÂÃξРv ÌÅÆÊ¾Ý ÎÌÄÚ

ÏÌÉÌʾvȾÎÐÌÒÃÉÚvÝÕÊÃËÚ ÍÉÜ×ÃËÆà ÏÌÉÌʾ ÌÅÆʾÝÎÌÄÚ˾ÏÆÂÃξÐvÌÀÃÏ ÏÌÉÌʾ *7 ¿Ì¿ÌÀÙÓ vÉÜÍÆËvÌÅÆʾÝÎÌÄÚ ¿Ì¿ÌÀÙÓ v ÉÜÍÆË v ÌÅÆÊ¾Ý ÎÌÄÚ

ÏÌÉÌʾ ÏÌÉÌʾ vȾÎÐÌÒÃÉÚvÝÕÊÃËÚ ÍÉÜ×ÃËÆà ÏÌÉÌʾ ÌÅÆʾÝ ÎÌÄÚ˾ÏÆÂÃξÐvÌÀÃÏ ÏÌÉÌʾ ξÍÏ˾ÏÆÂÃξÐ
99*

£°® ™w

7  ¿Ì¿ÌÀÙÓ ¿Ì¿ÌÀÙÓ v v ȾÎÐÌÒÃÉÚ ȾÎÐÌÒÃÉÚ v v ÝÕÊÃËÚ ÝÕÊÃËÚ

 ÈÉÃÀÃÎ ÈÉÃÀÃÎ

 ÐÆÊÌÒÃÃÀȾvÈÉÃÀÃÎ ÐÆÊÌÒÃÃÀȾÍÃÎÀÌÁÌÁ̾ÍÌÉڋ ÅÌÀ¾ËÆÝvÈÉÃÀÃÎ ÐÆÊÌÒÃÃÀȾÀÐÌÎÌÁÌÁ̾ÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÑÈÌϾ˾ÏÆÂÃξРvȾÎÐÌÒÃÉÚ 7* ¿Ì¿ÌÀÙÓ vȾÎÐÌÒÃÉÚvÝÕÊÃËÚ ÈÉÃÀÃÎ  ¿Ì¿ÌÀÙÓ v ȾÎÐÌÒÃÉÚ v ÝÕÊÃËÚ ÈÉÃÀÃÎ

ÐÆÊÌÒÃÃÀȾvÈÉÃÀÃÎ ÐÆÊÌÒÃÃÀȾÍÃÎÀÌÁÌÁ̾ÍÌÉڋ ÅÌÀ¾ËÆÝvÈÉÃÀÃÎ ÐÆÊÌÒÃÃÀȾÀÐÌÎÌÁÌÁ̾ÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÀÐÌÎÌÇÑÈÌÏ˾ÏÆÂÃξРvȾÎÐÌÒÃÉÚ ­ÌÂÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙÀËÌÏÆÉÆÑÊÃÎÃËËÙà ÂÌÅÙÊÆËÃξÉÚËÙÓÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ / /v1v,vÀÏÎÃÂËÃÊ žÎÌоÔÆÜ ÍÌÍÌÉËÃËÆÃÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÍÌÕÀÙ ÀÃÉÆ ž ÏÕÃÐ ÏÆÂÃξÐÌÀ ;ÎÌÀÙÓ ÍÌÉÃÇ ÆÅÊÃÉÚÕÃËËÌÇ ÏÌÉÌÊÙÅÃÎËÌÀÙÓ ÍÌÄËÆÀË̋ÈÌÎËÃÀÙÓÌÏоÐÈÌÀ ÍÎÌÊË ÄÑÐÌÕËÙÓÏÆÂÃξÐÌÀ ÌÅÆʾÝÎÌÄÚÆξÍÏÝÎÌÀÌÇ Æ˾ÀÌž ÈÎÑÍËÌÁÌÎÌÁ¾ÐÌÁÌÏÈÌо¯ÃÊÃ˾ÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÍÃÎàÍÌÏÃÀÌÊÍÎÌÐξÀÉÆÀ¾ÉÆŸÑËÈÃÎÌÊ ÈÁÐ ÍÎÌÐÆÀÏÌÎË݋ ÈÌÀÍÎÆÊÃËÝÉÆžÁÎÆÐÌÈÏ ÉÁ¾ ­ÃÎÃÂÍÌϾÂÈÌÇÈÉÑ¿ËÆ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ̿ξ¿¾ÐÙÀ¾ÉÆ ÏÊÃÏÚÜ žÁ¾Ð¾‹¨ ÁÐ  ­ÃËËÈÌÔÿ ÈÁÐ ­ÃËËÈÌÔÿ ÈÁÁ¾ ÍÎÆÊÃËÝÉÆ оÈÄÃ˾ȾÎÐÌÒÃÉÃÍÎÌÐÆÀÒÆÐÌÒÐÌÎÌž ¯ÌÉÌʾÅÃÎËÌÀÙÓvÌÂÆËÆÅϾÊÙÓÂÃÖÃÀÙÓ Å˾ÕÆÐÃÉڋ ËÙÓÍÌÌ¿ØÃÊÑÆÃÄÃÁÌÂËÌÀÌÅÌ¿ËÌÀÉÝÃÊÙÓ ËÃÐÎÿÑÜ×ÆÓ ÏÍÃÔƾÉÚËÙÓžÐξÐ˾ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÐξËÏÍÌÎÐÆÎÌÀÈÑÆ ÀËÃÏÃËÆÃÎÃÏÑÎÏÌÀÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÆÛÉÃÊÃËÐÌÀ ÍÆоËÆÝ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ*v*7 *v*7 v*7 *7˾ÑÂÌ¿ÎÃËÆÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ˾ ÑÂÌ¿ÎÃËÆà ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ÀÏÜÏÌÉÌÊÑÅÃÎËÌÀÙÓ ‹ÈξÐËÌžÎÌоÔÆÜ£ÃÆÅÊÃÉÚÕ¾‹ ÉÆÆξÀËÌÊÃÎËÌξÏÍÎÃÂÃÉÝÉÆÍÌÍÌÉÜÌÂËÌÀÎÃÊÃËËÌÏ Ñ¿ÌÎÈÌÇÅÃÎ˾ÈÌÊ¿¾Ç˾ÊÆÏ˾ÀÃÏËÙÊÆÆÅÊÃÉÚÕÆÐÃÉÝÊÆ ¯ÎÃÂËÃÁÌÂÌÀ¾ÝÂÌžÏÌÉÌÊÙ˾ÑÂÌ¿ÎÃËÆÃÏÌÏоÀÆɾ v ÐÁ¾¢ÉÝÌÍÐÆÊÆžÔÆƾÅÌÐËÌÁÌÍÆоËÆÝÆÈÌÊÍÃËϾÔÆÆ ÆÊÊÌ¿ÆÉÆÅÌÀ¾ËËÌÁ̾ÅÌоÍÌÆÅÊÃÉÚÕÃËËÌÇÏÌÉÌÊÃÅÃÎË̋ ÀÙÓÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÌÀËÌÏÆÉÆÍÌÈÁ/ / ÂÀ ˾ÐÏÌÉÌÊÙ ÂÀ ˾ Ð ÏÌÉÌÊÙ  ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ*v*7 *v*7 v*7 *7˾ÏÆÂÃξÐÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆÏÆÂÃξÉÚËÙà ˾ ÏÆÂÃξРÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ÏÆÂÃξÉÚËÙà ;ÎÙÉÜÍÆ˾ ÀÆÈ̋ÌÀϾ ¾оÈÄÃÍÎÌÊÃÄÑÐÌÕËÙÃÍÌÏÃÀÙ ÌÅÆÊÌÇÎÄÆÆ ξÍϾ ÝÎÌÀÌÁÌ ¦Ó ÏȾÖÆÀ¾ÉÆ ÆÅÊÃÉÚÕ¾ÉÆ Æ ξſξÏÙÀ¾ÉÆ ÍÌ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ÍÌÉÝ   ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐà 7 ÏÆÂÃξÉÚËÙÇ ;Î ÈÉÃÀÃÎÌÐÆÊÌÒÃÃÕËÌÇ ÏÊÃÏÆ ÀÐÌÎÌÁÌ Á̾ÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÍÃÎÀÙÇÑÈÌÏÆÅÊÃÉÚÕ¾ÉÆÆξſξÏÙÀ¾ÉÆ ÍÌÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÍÌÉÝ ¾žÐÃÊž;ÓÆÀ¾ÉÆÀÊÃÏÐÃÏʾÏÏÌÇ ÀÐÌÎÌÁÌÑÈÌϾ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÃ7* 7*˾ÏÆÂÃξÐÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ˾ ÏÆÂÃξРÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ÀÐÌÎÌÇ ÑÈÌÏ ÈÉÃÀÃÎÌÐÆÊÌÒÃÃÕËÌÇ ÏÊÃÏÆ ÀÐÌÎÌÁÌ Á̾ ÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ¯ÀÃľÝ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏȾÝ ʾÏϾ ÏÆÂÃξо ÆÊÃÃÐ ÑÅÈÌà Ï̋ ÌÐËÌÖÃËÆï/¿ÉÆÅÈÌÃÈ ÕÐÌÝÀÉÝÃÐÏÝÓÌÎÌÖÆÊ ÍÆоÐÃÉÚËÙÊ ÏÑ¿ÏÐξÐÌÊ ÂÉÝ ÍÌÕÀÃËËÌÇ ÊÆÈÎÌÒÉÌÎÙ Æ ÀÙÍÌÉËÝÃÐ ÎÌÉÚ ÏÀÌÃ̿ξÅËÌÁÌ ȾоÉÆžÐÌξ ÑÏÆÉÆÀ¾Ý ξÅÉÌÄÃËÆÃÌÏоÐÈÌÀÀÍÌÕÀà ªÃÐÃÌÑÏÉÌÀÆÝÀÁÌÂÙÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÌÍÙÐÌÀ¿ÙÉÆξÅÉÆՋ ËÙÊÆ ÁÀÃÁÃоÔÆÌËËÙÇÍÃÎÆÌÂÏʾÝÍÌÆÜÉÚ¿ÙÉ ÏÑÓÆÊ À ÍÃÎÆÌ ѿÌÎÈÆ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ¾ÀÁÑÏЋÏÃËÐÝ¿ÎÚ ÀÙ;ɾÂÀÌÇ˾ÝËÌÎʾÌϾÂÈÌÀÌÐÏÎË ËÃÇÊËÌÁÌÉÃÐËÃÇÁ¿ÙÉÏÑÓÌÇÆľÎÈÆÇ ¡°¨  Á ¿ÙÉ ÐÃÍÉÙÊ Æ ÌÕÃËÚ ÀɾÄËÙÊ ¡°¨   Á ÌÐÉÆÕ¾ÉÏÝ ÏÑÓÆÊ Æ ľÎÈÆÊ ÉÃÐÌÊ ÐÃÊÍÃξÐÑξ ÀÌÅÂÑÓ¾ ÂËÃÊÀÆÜÉà ¾ÀÁÑÏÐÃÀËÃÈÌÐÌÎÙÃÂËÆÂÌÏÐÆÁ¾É¾vŽ$ $ ¬Â˾ÈÌÀÙ;ÀÖÆÃÌϾÂÈÆÀ*** ***ÂÃȾÂÃʾÝÆ***ÂÃȾÂÃÆÜËÝ ÂÃȾÂÃ Ê¾Ý Æ *** ÂÃȾÂà ÆÜËÝ ÆÌÐÏÎÃÂËÃÇÊËÌÁÌÉÃÐËÃÇËÌÎÊÙÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃˋ ËÌ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÉÆÎÌÏÐÑÆξÅÀÆÐÆÜξÏÐÃËÆÇ ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌÍÉÌÐËÌÏÐÚÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÉÃÁÈ̋ ÏÑÁÉÆËÆÏÐÌÇÍÌÕÀÙ;ÓÌÐËÌÁÌÁÌÎÆÅÌËо˾ÓÌÂÆɾÏÚÀÌÍÐƋ ʾÉÚËÙÓÍÎÃÂÃɾÓÆËÃÍÎÃÀÙ־ɾ v ÁÏÊ ÍÎÆ ÂÌÍÑÏÐÆÊÌÇËÌÎÊà ÁÏÊ»ÐÌÊÑÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÉƾÉڋ ÐÃÎ˾ÐÆÀËÙÃÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÃÑÂÌ¿ÎÃËÆÝvÏÆÂÃξÐÙ ÏÌÉÌʾ ÅÃÎËÌÀÙÓ ÍÌÄËÆÀË̋ÈÌÎËÃÀÙà ÌÏоÐÈÆ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÃÊÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎÆ˾ÀÌÅ­ÎÆ˾ÏÙ×ÃËÆÆÍÌÕÀÙÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ*v7* *v7* v7* 7* ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÊÀÃ×ÃÏÐÀÌÊÀÂÌžÓvÐÁ¾ ÀÍÃÎÃÏÕÃÐà ˾Ïо˾ÎÐËÙÇ˾ÀÌÅÈÎÑÍËÌÁÌÎÌÁ¾ÐÌÁÌÏÈÌо ÍÉÌÐËÌÏÐÚ ÍÌÕÀÙ;ÓÌÐËÌÁÌÏÉÌÝÈÈÌËÔÑÎÌоÔÆÆÍÌËÆÅÆɾÏÚ˾ ÁÏÊ   ÁÏÊÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ¦ÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÀÈÌÎÌÐÈÌÎÌоÔÆÌËËÙÓÍÎÌ;ÖËÙÓÏÃÀ̋ Ì¿ÌÎÌоÓ *v7* v7* 7* ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÆÏÐÌÕËÆÈÌÀ ÆÏÐÌÕËÆÈÌÀ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÌÁÌ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÌÁÌ ÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ¾ÀÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ7v7* 7v7* v7* 7*ÆÐξÂÆÔÆÌËËÌÁÌ˾ÀÌž Æ ÐξÂÆÔÆÌËËÌÁÌ Ë¾ÀÌžÏ˾ÏÙ×ÃËËÌÏÐÚÜÆÐÁ¾ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÉÌÍÌÀÙÖÃËÆÜ ÏÌÂÃÎľËÆÝÁÑÊÑϾÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÉÃÁÈÌÏÑÁÉÆËÆϋ ÐÌÇÍÌÕÀÙžÍÃÎÀÑÜÎÌоÔÆÜ˾    ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ Ÿ¾É¾ËÏÁÑÊÑϾÀÍÌÕÀÞÎÌоÔÆÜ о¿É ÀÌÀÏÃÓÆϋ ÏÉÃÂÑÃÊÙÓ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ ¿ÙÉ ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÊ ÙÏÌÈÆÇ ÀÈɾÂÀËÌÀÌ̿ξÅÌÀ¾ËÆÃÁÑÊÑϾÀËÃÏÉÆÍÌÄËÆÀË̋ÈÌÎËË ÀÙÃÌÏоÐÈÆ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ*v*7 *v*7 v*7 *7ÌËÏÌÏоÀÆÉ‹‹ À ÌË ÏÌÏоÀÆÉ ‹‹ À ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ7v7* 7v7* v7* 7* ÏÂÀÑÊÝÍÌÉÝÊÆÈÉÃÀÃÎÌÐÆÊÌÒÃÃÕËÌÇ Ï ÂÀÑÊÝ ÍÌÉÝÊÆ ÈÉÃÀÃÎÌÐÆÊÌÒÃÃÕËÌÇ ÏÊÃÏÆ v¿ÌÉÃë¾Æ¿ÌÉÚÖÆÇÍÎÆÎÌÏÐÁÑÊÑϾÍÌÉÑÕÃË ÀÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ**Æ** Æ **< > < > ²ÀÁËÈÖÀ¡ÀËÀÍÑÃÓÌÓÑÀÂÏÎ×ÂÅ ÏÐÎÏÀØÍÛÕÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒÎÂÇÀÐÎÒÀÖÈÞ

±ÅÂÎÎÁÎÐÎÒ

* ** *** *7 7 7*

£ÓÌÈÔÈÊÀÖÈß £ÓÌÈÔÈÊÀÖÈß ¬ÈÍÅÐÀËȍ ¡ÀËÀÍÑ ÏÎÆÍÈÂÍ΍ÊÎÐÍÅÂÛÕ ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÇÀÖÈß ÃÓÌÓÑÀ ÎÑÒÀÒÊΠÒÃÀ ÓÄÎÁÐÅÍÈÉ ÒÃÀ ÃÓÌÓÑÀ ÒÃÀ ‘ ÒÃÀ                        

Ÿ¾É¾ËÏ ÍÆоÐÃÉÚËÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ À ÍÌÕÀà ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ ž ÍÃÎÀÑÜ ÎÌоÔÆÜ о¿É  ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ Ì ÐÌÊ ÕÐÌ ÀËÌÏÆÊÙà ÂÌÅÙ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ Æ ÊÆËÃξÉÚËÙÓ ÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ÏÑÕÃÐÌÊÏÀÝžËËÌÁ̾ÅÌо¾ÐÊÌÏÒÃÎÙ¿Ì¿ÌÀÙÊÆξÏÐÃËƋ ÝÊÆ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÉÆÀÍÌÉËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÇ¿¾É¾ËÏÍÆоÐÃÉÚËÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀÀÌÀÏÃÓÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ¢«­ÎÝËÆ֋ ËÆÈÌÀÏÌÀÃÐÌÀ¾ÉоÈÍɾËÆÎÌÀ¾ÐÚÀËÃÏÃËÆÃÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ ÕÐ̋ ¿ÙÀÌÅÊÃ×¾ÐÚÀÙËÌϾÅÌоÆȾÉÆÝ˾v ÒÌÏÒÌξ v˾<> ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ —  Æ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÚ ¿¾É¾ËϾ ¾ÅÌо ÍÌÕÀÙ ¿ÌÉÃà  À ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ Ï žËÝÐÙÊÆ Æ ÏÆÂÃξÉÚËÙÊÆ ;ξÊÆ —   v v ŸÌÉÚÖÌÇ ÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÇ¿¾É¾ËÏÍÌÕÀÙÍÌÒÌÏÒÌÎÑ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÚ ¿¾É¾ËϾ¿ÌÉÃà ÀÌÀÏÃÓÆÅÑÕ¾ÃÊÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓÍÎÆ ÍÎÆÊÃËÃËËÌÇÏÆÏÐÃÊÃÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÏÉÃÂÑÃÐξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÐÚ ȾȿɾÁÌÍÎÆÝÐËÌÃÝÀÉÃËÆæËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÚ¿¾É¾ËϾÍÌȾ‹ ÉÆÜÀÍÌÕÀÃÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀÏÌÏоÀÆɾv ¦ÏÍÌÉÚÅÑÝ;ÈÃÐÍÎÆÈɾÂËÙÓÍÎÌÁξÊÊÂÉÝÏоÐÆÏÐÆÕÃϋ ÈÌÇ̿ξ¿ÌÐÈƉž®ª¯°ž°™ ÑÏоËÌÀÉÃ˾ÉÌÁ¾ÎÆÒÊÆÕÃϋ ȾÝÏÀÝÅÚÊÃÄÂÑÆÅÊÃËÃËÆÃÊÛËÃÎÁÌÍÌÐÃËÔƾɾÍÌÕÀÙÀÏÃÓ ÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀžÎÌоÔÆÜÆÍÌÏÐÑÍÆÀÖÆÊÀ ÍÌÕÀÑÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÊÑÂÌ¿ÎÃËÆÃÊ ÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙ ÏÌÉÌÊÙ ÍÌÄËÆÀË̋ÈÌÎËÃÀÙÓÌÏоÐÈÌÀÆ˾ÀÌž¨®¯ ÀÙξÄÃËËÙÓ ÕÃÎÃÅÛËÃÎÁÆÜ Z Z -O Ó

 -O Ó

-O Ó

Ó u ­ÎÆÍÌÏÐÑÍÉÃËÆÆ u  ­ÎÆ ÍÌÏÐÑÍÉÃËÆÆ ÀÍÌÕÀÑÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀÃÄÃÁÌÂËÌ¿ÌÉÃá¢ÄÁ¾ÛËÃÎÁÆÆ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓÑÂÌ¿ÎÃËÆÇÍÉÌÂÌÎÌÂÆÃÍÌÕÀÙÀÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ ÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝ ¨ÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ÂÃÐÃÎÊÆ˾ÔÆÆ ÍÌÉÑÕÃËËÌÁÌ ÑξÀËÃËÆÝξÀÃË ²ÀÁËÈÖÀ¡ÀËÀÍÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÛÕÂÅÙÅÑÒÂÂÏÎ×ÂÅ ÊÎÐÎÒÊÎÐÎÒÀÖÈÎÍÍÛÕÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒÎÂÇÀÐÎÒÀÖÈÞ

±ÅÂÎÎÁÎÐÎÒ / * ** *** *7 7 7*

¡ÀËÀÍÑ ‘ ÊÃÃÀ ª® 10

v v

 v

 v v v

 v

¨ÍÒÅÍÑÈÂÍÎÑÒÜÁÀËÀÍÑÀ / 10 ª®   

   

   

­ÎÆ ž;ÓÆÀ¾ËÆÆ À ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÑÜ ÉÃÁÈÌÏÑÁÉƋ ËÆÏÐÑÜÍÌÕÀÑÃÄÃÁÌÂËÌÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾ ÛÈÀÆÀ¾‹ ÉÃËÐËÌÁÌ ¿ÌÉÃà v ¡¢ÄÁ¾ ÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐ ÑÉÑÕÖÃËÆà ÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ÍÌÕÀÙ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ ÑÏоËÌÀÉÃËÙ ÀÃÏÚʾ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÀÙÏÌÈÆÃÏÀÝÅÆÊÃÄÂÑÍÌÏÐÑÍÆÀÖÃÇÀÍÌÕÀÑÛËÃÎÁÆÃÇÌÎÁ¾ËƋ ÕÃÏÈÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÆÈÌÊÈÌÀ¾Ð̋ÅÃÎËÆÏÐÌÇÏÐÎÑÈÐÑÎÌÇÍÌÕÀÙ ¾ÁÎÃÁ¾Ð¾ÊÆvÊÊ **vÍÌÉÆËÌÊƾÉÚ˾ÝZ v ÍÌÉÆËÌÊƾÉÚË¾Ý Z Z Y YY u YY

 7v7*

 7v7* v7* 7*ÏÂÀÑÊÝÍÌÉÝÊÆÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓ¿Ì‹ Ï ÂÀÑÊÝ ÍÌÉÝÊÆ ÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓ ¿Ì‹ ¿ÌÀ̋ÅɾÈÌÀÙÓÐξÀvÉÌÁ¾ÎÆÒÊÆÕÃÏÈÆÃZ Z -O Ó

 -O Ó

-O Ó

Ó 

 ÆZ Z  -O Ó

 -O Ó

-O Ó

Ó  ÏÈÌÛÒÒÆÔÆÃËоÊÆÂË

 Ï ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËоÊÆ ÂË ÐÃÎÊÆ˾ÔÆÆ % %

ξÀËÙÊÆ Æ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ξÀËÙÊÆ   Æ  ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ¢ÌÉݾÁÎÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÔÃËËÙÓÈÌÊÈÌÀξÅÊÃÎÌÊvÊÊ ÀÍÌÕÀÃÑȾžËËÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÌÍÐÆʾÉÚËÌÁÌ Å˾ÕÃËÆÝvv ®ÃÁÎÃÏÏÆÌËËÙÇ ¾Ë¾ÉÆÅ ÀÙÝÀÆÉ ÀÃÏÚʾ ÀÙÏÌÈÑÜ Æ Àً ÏÌÈÑÜ žÀÆÏÆÊÌÏÐÚ ÊÃÄÂÑ ÏÐÎÑÈÐÑÎË̋¾ÁÎÃÁ¾ÐËÙÊ Ï̋ ÏоÀÌÊ ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇ ÉÃÁÈÌÏÑÁÉÆËÆÏÐÌÇ ÍÌÕÀÙ ÏÉÌÇ v ÏÊ Æ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÜ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ ** *** 7 7* ÑÏоËÌÀÉÃËÙ ÑÏоËÌÀÉÃËÙ ÍÌÉƋ ËÌÊƾÉÚËÙà žÀÆÏÆÊÌÏÐÆ Ñ‹ YY Yu Yu u Z Y YYu Y  Y 

 Z Y Z Y YYu Y  Y 

 Z Y YYu Y  Y 

  ÈÌÐÌÎÙà ÈÌÐÌÎÙà ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐ Ì ÐÌÊ ÕÐÌ ÈÌÊÈÌÀ¾Ð̋ÅÃÎËÆÏоÝ ÏÐÎÑÈÐÑξ ÂÃÎËÌÀ̋ ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÉÃÁÈÌÏÑÁÉÆËÆÏÐÌÇÍÌÕÀÙ˾ÑÎÌÀËÃv Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐ ÌÍÐÆʾÉÚËÑÜ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑÎv¿ÌÉÃÃÐÈÌÎÊÃÂÁ¾¨ÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙ ÂÃÐÃÎÊÆ˾ÔÆÆÍÌÉÑÕÃËËÙÓÑξÀËÃËÆÇv   ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ¥¾ ÍÃÎÀÑÜ ÎÌоÔÆÜ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÈÌÎÌÐÈÌÎÌоÔƋ ÌËËÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀÏžËÝÐÙÊÆÆÏÆÂÃξÉÚËÙÊÆ;ξÊÆ ÀÆÈ̋ÌÀϾ ÉÜÍÆ˾ ÈÉÃÀÃÎÌÐÆÊÌÒÃÃÕËÌÇ ÏÊÃÏÆ ÀÐÌÎÌÁÌ Á̾ ÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ v ÍÌÀÙÖÃË˾Ý Æ ÀÙÏÌȾÝ v Ð ÅÃÎËÃÂÁ¾ÆÉÆ v ÐÈÌÎÊÃÂÁ¾ о¿É ¬ÔÃËȾ ÍÌÑÎÌÀËÜÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÍÎÌÀÃÂÃ˾ÍÌÌ¿×ÃÍÎÆËÝÐÙÊ ¾ËËÙÊÂÉÆÐÃÉÚËÙÓÌÍÙÐÌÀÁÃÌÏÃÐÆ<>­ÎÆÎÌÏÐÛËÃÎÁÌÍ̋ ÐÃËÔƾɾÍÌÕÀÙÈÌÎÌÐÈÌÎÌоÔÆÌËËÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ*v7* *v7* v7* 7* žÎÌоÔÆÜÏÌÏоÀÆÉ ¡¢ÄÁ¾  Æ ¡¢ÄÁ¾ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ÀÃÂÃËÆÃÀÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÙ7 7Æ7* Æ 7*ÂÀÑÓÍÌÉÃÇÈÉÃÀÃÎÌÐÆÊ̋ ÂÀÑÓ ÍÌÉÃÇ ÈÉÃÀÃÎÌÐÆÊ̋ ÒÃÃÕËÌÇÏÊÃÏÆÆ˾ÏÙ×ÃËÆÃ˾ÐÌÀ¾ÎËÌÇÈÑÉÚÐÑÎÌÇ ȾÎÐÌÒÃÉÃÊ ÌȾžÉÌÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÃÀÉÆÝËÆÃ˾ÍÌÉÑÕÃËÆÃ

˾ƿÌÉÚÖÃÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÏÁ¾žÎÌоÔÆÜ Æ Ð ÅÃÎË Ã  ÆÉÆ  Æ  Ð ÈÌÎÊ Ã  Ï ËÆÅÈÌÇ ÑÂÃÉÚËÌÇ ÛËÃÎÁÌÃÊÈÌÏÐÚÜ Ð ÈÌÎÊ Ã  Æ  ¡¢Ä ÀÙÏÌÈÌÇ ÎÃËо¿ÃÉÚËÌÏÐÚÜ Æ ÀÙÏÌÈÆÊÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÌÊ ÛËÃÎÁÃÐÆÕÃÏÈÌÇÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆ Æ  ²ÀÁËÈÖÀ°ÅÇÓËÜÒÀÒÛÝÍÅÐÃ΍ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉÎÖÅÍÊÈ ÊÎÐÎÒÊÎÐÎÒÀÖÈÎÍÍÛÕÑÅÂÎÎÁÎÐÎÒΠÂÑÐÅÄÍÅÌÇÀÐÎÒÀÖÈÞ wÃÃ

¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜ ¯ÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ³ÄÅËÜÍÀß ÝÍÅÐÃÎÅÌÊÎÑÒÜ ³ÑËÎÂÍÎ×ÈÑÒÀß ÏÐÈÁÛËÜ °ÅÍÒÀÁÅËÜÍÎÑÒÜ ¯ÐÈÐÎÑÒÝÍÅÐÃÎÏÎÒÅ͍ ÖÈÀËÀÏÎ×ÂÛ ªÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÈ

¥ÄÈÍÈÖÀÈÇÌō ÐÅÍÈß

* ÒÇÅÐÍÅÄÃÀ  ÒÊÎÐÌÅÄÃÀ  £¤ÆÒÇÅÐÍÅÄ  £¤ÆÒÊÎÐÌÅÄ 

**    

±ÅÂÎÎÁÎÐÎÒ *** *7 7            

7*    

ÒÛÑÐÓÁÃÀ

            

£¤ÆÃÀ

      

¥Ä

    

 

 

°¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ À«ÌÀÁÌÎÌÂÏÈÌÇ̿ɾÏÐƯÃÀÃÎ̋¥¾Í¾ÂË̋ ÁÌ ÎÃÁÆÌ˾ ®² ˾ ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇ ÉÃÁÈÌÏÑÁÉÆËÆÏÐÌÇ ÍÌÕÀÃÀÍÎÌ;ÖËÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚ žËÝÐÙÃÆÏÆÂÃξÉÚËÙÃ;ÎÙ ž;ÓÆÀ¾ÐÚÏÌÉÌÊÑÅÃÎËÌÀÙÓ ÀÈÉÜÕ¾ÐÚÍÎÌÊÃÄÑÐÌÕËÙÃÏÆÂÃξÐÙ ÍÌËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÆÆϋ ÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚ˾ÀÌÅ ÀËÌÏÆÐÚÍÌÂÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÃÈÑÉÚÐы ÎÙÑÊÃÎÃËËÙÃÂÌÅÙÊÆËÃξÉÚËÙÓÑÂÌ¿ÎÃËÆÇ»ÐÌÌ¿ÃÏÍË ÕÆÀ¾ÃпɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÇ¿¾É¾ËÏÍÆоÐÃÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ;ÓÌÐËÌÁÌ ÏÉÌÝÍÌÕÀÙ ÑÉÑÕÖÃËÆÃÃÃÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ÍÎÆÎÌÏÐÛËÃÎÁÌÍÌÐÃˋ ÔƾɾÍÌÕÀÙžÎÌоÔÆÜÆÀÙÏÌÈÑÜÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ¾ÁÎÌÛÈ̋ ÏÆÏÐÃÊÏËÆÅÈÌÇÛËÃÎÁÌÃÊÈÌÏÐÚÜÍÎÌÂÑÈÔÆÆ

©ÆÐÃξÐÑξ ªÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆà ÑȾžËÆÝ ÍÌ ÌÍÎÃÂÃÉÃËÆÜ ¿¾É¾ËϾ ÍÆоÐÃÉÚËÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ ¾ÅÌо ÒÌÏÒÌξ ȾÉÆÝ ÁÑÊÑϾ ȾÉÚÔÆÝ v ª ¦Å‹ÀÌ ´¦«ž¬ vvÏ ªÃÐÌÂÆȾ ξÏÕÃо ÎÃÏÑÎÏË̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÇ ÌÔÃËÈÆ ÌÍÐÆʾÉÚËÙÓ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ ªÃÐÌ ÑȾžËÆÝ ¯ÌÏÐ © °ÆξËÌÀ¾ žŸ°ÆξËÌÀ«ÌÀ¡±ÆʽÎÌÏɾÀ¾ªÑÂÎÌÁÌv ÃÉÆÈÆÇ«ÌÀÁÌÎÌÂvvÏ ­ÎÝËÆÖËÆÈÌÀ¢«­ÌÍÑÉÝÎ˾ݾÁÎÌÓÆÊÆÝvª«¾ÑȾ v ©ÆÐÀ¾È¶¦®¾Åξ¿ÌÐȾÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆ¿ÃÅÌ;ÏËÙÓÏÆÏÐÃÊÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÀÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ°ÎÑÂÙ ¦±ž»ÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÍÎÌ¿ÉÃÊÙ ÓÆÊÆžÔÆÆÀÆËÐÃËÏÆÀËÌÊÅÃÊÉÃÂÃÉÆƪvv¯v

±¢¨

¯¬®°¦±¢£©º«ž½ªž¯¯ž¯£ª£««¹³¨©±Ÿ«£§v ž¤«£§¶¦£»©£ª£«°¹  °£³«¬©¬¡¦¦ ¬¥¢£©¹ ž«¦½¦¥ž·¦°¹¨ž®°¬²£©½ 5)&7"3*&5:"/%41&$*'*$8&*()50'4&&%/0%6-&"3&5)&*.1035"/5&-&.&/54*/ 105"50130%6$5*0/"/%1305&$5*0/5&$)/0-0(: œªœÌʾ» ª›ÇÄÃÇ» ¸ÉÇÊĹ»ÊùؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆƹØʾÄÕÊÃÇÎÇÀØÂÊË»¾Æƹعù½¾ÅÁØÁÅ £™«ÁÅÁÉØÀ¾»¹ ²ÓÒÀÅÂÑÊÎÅØ ¿ÐÎÑËÀÂËÜ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJMEWPMG!NBJMSV EWPMG!NBJMSV (4 4 4(VTFW (VTFW %4 %4 4 48PMLPW 8PMLPW :BSPTMBWM4UBUF 4UBUF"DBEFNZ "DBEFNZPG PG"HSJDVMUVSF "HSJDVMUVSFOBNF OBNF," ," " "5JNJSZB[FW 5JNJSZB[FW 5JNJSZB[FW 5VUBFW 5VUBFWIJHIXBZ  :BSPTMBWM  3VTTJB UFM   FNBJMEWPMG!NBJMSV 3VTTJB ­ÎÆÀÌÂÝÐÏݾËËÙÃÌÀÉÆÝËÆÆÏÌÎоÆÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÙ˾ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚȾÎÐÌÒÃÉÝÈ¿ÌÉÃÅËÝÊÆÑÎÌľÇËÌÏÐÚÈÉÑ¿ËÃǯÌÁɾÏËÌ ÎÃÅÑÉÚооÊÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ˾ƿÌÉÃÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ¿ÙÉÆÏÌÎо«ÃÀÏÈÆÇ ­ÆȾÏÏÌ ¯¾ËÐÛÆ©¾ÏÑË¾È Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀÖÆÃÀÙÏÌÈÆà ÆÏÎÃÂËÆÃÑÎÌľÆÈÉÑ¿ËÃÇ­ÌϾÂȾÏÎÃÂËÆÓÆÐÝÄÃÉÙÓÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐÍÌÀÙÖÃËÆÜÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ ξÏÐÃËÆÇÈ¿ÌÉÃÅËÝÊÆÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÃÍÎÆ¿¾ÀÈÆÑÎÌľÝȾÎÐÌÒÃÉÝ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÏÌÎÐ ȾÎÐÌÒÃÉÚ ÑÂÃÉÚ˾ÝʾÏϾÈÉÑ¿ËÃÇ ¿ÌÉÃÅËÆ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÝ ž×ÆоξÏÐÃËÆÇ 5IFSFBSFUIFEBUBPOQSPEVDUJWJUZBOESFTJTUBODFPGQPUBUPWBSJFUJFTUPEJTFBTFT"DDPSEJOHUPSFTVMUTPGSFTFBSDIFTUIFNPTUQSPEVDUJWJUZ IBE/FWTLJBOE1JDBTTPWBSJFUJFT5IFQMBOUJOHNJEEMFBOEIFBWZPOTQFDJGJDXFJHIUTFFEOPEVMFTJODSFBTFEUIFSFTJTUBODFPGQPUBUPUPBOZ EJTFBTFTBOEUIFQPUBUPZJFME ,FZXPSETWBSJFUZ QPUBUP TQFDJGJDXFJHIU EFOTJUZ EJTFBTFT UFDIOPMPHZ QSPUFDUJPO

žÁÎÌÈÉÆʾÐÆÕÃÏÈÆÇÍÌÐÃËÔƾÉ«ÃÕÃÎËÌÅÃÊËÌÇÅÌËÙ®² ËÃÀÙÏÌÈÌÊ ÑÎÌÀËÃ Æ ÎÃÂÈÌ ÍÎÃÀÙÖ¾ÃÐ ÐÁ¾ ¬ÂËÆÊÆ ÍÌÅÀÌÉÝÃÐÍÌÉÑÕ¾ÐÚvÐÁ¾Æ¿ÌÉÃÃÈÉÑ¿ËÃÇȾÎÐÌÒË ÆÅÌÏËÌÀËÙÓÍÎÆÕÆËËÃÂÌ¿ÌξÑÎÌľÝȾÎÐÌÒÃÉÝ˾ÎÝÂÑ ÉÝ ¬Â˾ÈÌ À ˾ÏÐÌÝ×Ãà ÀÎÃÊÝ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÌÏоÃÐÏÝ ˾ Ï˾ÎÑÖÃËÆÃÊÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÝÀÉÝÜÐÏÝÀÙÎÌċ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

ÂÃËÆÃÆÉÆÌÐÏÑÐÏÐÀÆþ¾ÍÐÆÎÌÀ¾ËËÙÓÈÊÃÏÐËÙÊÑÏÉÌÀÆÝÊ ÏÌÎÐÌÀ žξÄÃËËÙÇÆËÃȾÕÃÏÐÀÃËËÙÇÍÌϾÂÌÕËÙÇʾÐË ÎÆ¾É ¾оÈÄÃξÅÀÆÐÆÿÌÉÃÅËÃÇÀÐÃÕÃËÆÃÀÃÁÃоÔÆÌËËÌÁÌ ÍÃÎÆ̾ ¬Ð ¿ÌÉÃÅËÃÇ ÍÌÐÃÎÆ ÑÎÌľÝ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÊÌÁÑÐ ÏÌÏоÀÉÝÐÚ v ¾ À ÌÐÂÃÉÚËÙà ÁÌÂÙ ÂÌÏÐÆÁ¾ÐÚ Æ ¿ÌÉÃà «ÃÌÐØÃÊÉÃÊÌÇ Õ¾ÏÐÚÜ ÏÌÀÎÃÊÃËËÌÇ ÀÙÏÌÈ̋ ÑÎÌľÇËÌÇ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ÂÌÉÄËÌ ¿ÙÐÚÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÍÌÐÃËÔƾɾÑÏÐÌÇÕÆÀÙÓ È¿ÌÉÃÅËÝÊ ¾Â¾ÍÐÆÎÌÀ¾ËËÙÓÈÊÃÏÐËÙÊÑÏÉÌÀÆÝÊÏÌÎÐÌÀ ÌÅÂÌÎÌÀÉÃËÆÃÆÍÌÀÙÖÃËÆÃȾÕÃÏÐÀ¾ÏÃÊÃËËÌÁÌʾÐÃÎƾɾ ÂÌÏÐÑÍËÙÊÆÆÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÊÆÏÎÃÂÏÐÀ¾ÊÆ< > ÑÏÉÌÀÆÝÓ¯ÃÀÃÎ̋¥¾Í¾ÂËÌÁÌÎÃÁÆÌ˾«ÃÕÃÎËÌÅÃÊËÌÇ ÅÌËÙ˾ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅÌÉÆÏÐÌÇÏɾ¿ÌÁÉÃÃÀ¾ÐÌÇÍÌÕÀÃÀÍÃ΋ ÀÙÃÍÎÌÀÃÂÃËÌÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÃÆÅÑÕÃËÆÃÕÑÀÏÐÀÆÐÃÉÚËÌÏÐÆÆ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ È ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÏÌÎÐÌÀ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ξÅÉÆÕËÌÇ ÏÈÌÎÌÏÍÃÉÌÏÐÆ ÎÌÏÏÆÇÏÈÌÇ ¿ÃÉÌÎÑÏÏÈÌÇ Æ ÁÌÉɾËÂÏÈÌÇ ÏÃÉÃÈÔÆÆ ÀÉÆÝËÆÝÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÙ ÍÉÌÐËÌÏÐÆ ÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇ˾ÍÌξÄÃËËÌÏÐÚÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚξÏÐÃËÆÇÈ¿ÌÉÃŋ ËÝÊ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÆȾÕÃÏÐÀÌÈÉÑ¿ËÃÇ ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ À v ÁÁ ˾ ÌÍÙÐËÌÊ ÍÌÉà ½ÎÌÏɾÀÏÈÌÇ ¡¯³ž ­ÌÕÀ¾ ÑÕ¾ÏÐȾ ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅ̋ ÉÆÏоÝÏɾ¿ÌÁÉÃÃÀ¾Ð¾Ý ÏÎÃÂËÃÏÑÁÉÆËÆÏÐ¾Ý ÏÏÌÂÃÎľËÆÃÊ ÁÑÊÑϾ v ÍÌ °ÜÎÆËÑ ÒÌÏÒÌξ v v ȾÉÆÝ v v ÊÁ Á ÍÌÕÀÙ ÍÌ ¨ÆÎϾËÌÀÑ Q)ÏÌÉ  v «¾ÆÊÃËÃÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÊÂÉÝÎÌÏо ξÅÀÆÐÆÝ ȾÎÐÌÒÃÉÝÆÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÑÎÌľÝ¿ÙÉÆÅ¿ÙÐÌÕËÌÑÀɾċ ËÃËËÙÇÁ«¾ÆÉÑÕÖÆÃÑÏÉÌÀÆÝÂÉÝÍÌÉÑÕÃËÆÝÀÙÏÌÈÆÓ ÑÎÌľÃÀÓÌÎÌÖÃÁÌȾÕÃÏÐÀ¾ÏÉÌÄÆÉÆÏÚÀÑÊÃÎÃËËÌÀɾċ ËÌÊÆÀÑÊÃÎÃËËÌžÏÑÖÉÆÀÌÊÁÁ ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀÈξÐÈÌÏÎÌÕËÌÊ‹Ò¾ÈÐÌÎËÌÊ ÍÌÉÃÀÌÊÌÍÙÐïÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐvÅÃÎËÌÐξÀÝËÌÍÎÌ;ÖËÌÇ ÍÎÃÂÖÃÏÐÀÃËËÆÈvÌÅÆʾÝÎÌÄÚ¢ÉÝÍÌϾÂÈÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ÏÎÃÂËÜÜÍÌʾÏÏà vÁ ÏÃÊÃËËÑÜÒξÈÔÆÜÈÉÑ¿ËÃÇ ¯ÓÃʾÍÌϾÂÈÆ×  ÐÙÏξÏÐÃËÆÇÁ¾  Á ÂÉÝ ÍÌϾÂÈÆ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ ÛÉÆÐÑ À Æ ÁÁ v Ãà ÍÌÐÌÊÏÐÀÌ ÎÃÍÎÌÂÑÈÔÆƞƠ ²¾ÈÐÌΞ ÏÌÎÐ v«ÃÀÏÈÆÇ ¯¾ËÐÛ ŸÎÌËËÆÔÈÆÇ ¯¾Ëо˾ ©¾ÏÑË¾È ­ÆȾÏÏÌ ²¾ÈÐÌΠ ÑÂÃÉÚ˾ÝʾÏϾÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇ vÉÃÁÈÆà ÏÎÃÂËÆà ÐÝÄÃÉÙà «¾¿ÉÜÂÃËÆÝÆÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÎÌÀÌÂÆÉÆÍÌÌ¿×ÃÍÎÆËÝÐÙÊ ÊÃÐÌÂÆȾÊÆ¡¬¯°¯ÃÊÃËËÙÃÈÉÑ¿ËÆÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏà ÏÌÎÐÆÎÌÀ¾ÉÆÌÏÃËÚÜ ¾оÈÄÃÀÃÏËÌÇžÊÃÏÂÌÍÌϾÂÈÆ ÊÃÐÌÂÌÊÀÙÐÃÏËÃËËÌÇÀÌÂÙ о¿É žÁÎÌÐÃÓËÆȾvÌ¿‹ ×ÃÍÎÆËÝоÝ ÂÉÝ «ÃÕÃÎËÌÅÃÊËÌÇ ÅÌËÙ ±ÎÌľÇ Ñ¿ÆξÉÆ Ï ÑÕÃÐÌÊ ÏÈÌÎÌÏÍÃÉÌÏÐÆ ÏÌÎÐÌÀ ÏÎÃÂËÃξËËÆà v ÕÃÎÃÅ vÂËÍÌÏÉÃÀÏÓÌÂÌÀ ÏÎÃÂËÃÏÍÃÉÙÃvÕÃÎÃÅv ÏÎÃÂËÃÍÌÅÂËÆÃvÕÃÎÃÅvÂË ²ÀÁËÈÖÀ°ÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÑÅÌÅÍÍÛÕÊËÓÁÍÅÉ ÏÎÓÄÅËÜÍÎÉÌÀÑÑÅ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀÃÎÄÀ

±ÎÐÒ

±ÊÎÐ΍ ÑÏÅËÎÑÒÜ

­ÅÂÑÊÈÉ ±ÀÍÒÝ ¡ÐÎÍÍÈÖÊÈÉ ±ÀÍÒÀÍÀ «ÀÑÓÍÀÊ ¯ÈÊÀÑÑÎ

±ÐÅÄÍō ÐÀÍÍÈÉ ±ÐÅÄÍō ÑÏÅËÛÉ ±ÐÅÄÍō ÏÎÇÄÍÈÉ

±ÐÅÄÍßß ÓÄÅËÜÍÀß ÌÀÑÑÀ ÃÑÌ      

´ÐÀÊÖÈÈÏÎÓÄÅËÜÍÎÉÌÀÑÑÅ ÃÑÌ «ÅÃÊÀß ±ÐÅÄÍßß ²ßÆÅËÀß      

 w  w  w  w  w  w 

      

ÓÌÂÃÏÌÎÐÆÎÌÀÈÆÍÌϾÂÌÕËÌÁÌʾÐÃÎƾɾ ÍÌÑÂÃÉÚËÌÇ ʾÏÏà ÀÙÝÀÉÃËÌ ÕÐÌ ÏÃÊÃËËÙà ÈÉÑ¿ËÆ ÆÊÃÉÆ ÖÆÎÌÈÆÇ Âƾ;ÅÌËÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÑÏÌÎо«ÃÀÏÈÆÇv v  ÁÏÊ ¯¾ËÐÛ v v  ŸÎÌËËÆÔÈÆÇ v v  ¯¾Ëо˾ v v ÁÏÊ Æ ¿ÌÉÃà ©¾ÏÑËȾv v ÁÏÊÆ¿ÌÉÃà ­ÆȾÏÏÌ v v ÁÏÊ°¾È¾ÝÑÂÃÉÚ˾ÝʾÏϾÏÌÌÐÀÃÐϋ ÐÀÑÃÐÏÌÂÃÎľËÆÜÈξÓʾɾÌÐÂÌÆÑȾÅÙÀ¾ÃÐ˾ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÃξÅÉÆÕÆÝÀȾÕÃÏÐÀÃÍÌϾÂÌÕËÌÁÌʾÐÃÎƾɾÍÌ ÏÌÎоÊ ­ÎÆ ξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÆ ÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇ ˾ ÒξÈÔÆÆÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÏÌÎоÆÁ̾ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÀÌ¿×ÃÇʾÏÏÃÏÃÊÃËËÌÁÌʾÐÃÎƾɾÉÃÁȾÝ ÒξÈÔÆÝÈÉÑ¿ËÃÇÏÌÏоÀÉÝɾÌÐ «ÃÀÏÈÆÇ ÂÌ v  ­ÆȾÏÏÌÆŸÎÌËËÆÔÈÆÇ ¯ÎÃÂËÝÝÒξÈÔÆÝÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇÏÌÏоÀÉÝɾÌÏËÌÀËÑÜÕ¾ÏÐÚÏÃÊÃËËÌÁÌʾÐÃÎƾɾ Ñ ÏÌÎо ©¾ÏÑ˾È  ¾ Ñ ÏÌÎо ­ÆȾÏÏÌ v  «¾ ÈÉÑ¿ËÆÏÍÌÀÙÖÃËËÙÊÏÌÂÃÎľËÆÃÊÈξÓʾɾ ÐÝÄÃÉÑÜÍÌ ÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÒξÈÔÆÜ ÍÎÆÓÌÂÆÉÌÏÚÌÐ ­ÆȾÏÏÌ ÂÌ  «ÃÀÏÈÆÇ «¾ÆÊÃËÚÖÃà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇ ÍÌξÄÃËËÙÓÁËÆÉÝÊÆ ÌÐÊÃÕÃËÌÑÏÌÎÐÌÀ©¾Ïы ˾ÈÆ«ÃÀÏÈÆDZÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÈ;ÎÖÃÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ¿ÙÉÆ ©¾ÏÑË¾È ŸÎÌËËÆÔÈÆÇÆ­ÆȾÏÏÌ ÎÆÅÌÈÐÌËÆÌÅÑv©¾ÏÑ˾È Æ ­ÆȾÏÏÌ ÒÆÐÌÒÐÌÎÌÅÑ ÈÉÑ¿ËÃÇ v ©¾ÏÑ˾È ÌȾžÉÏÝ ÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊ ¾ ¯¾ËÐÛ Æ «ÃÀÏÈÆÇ v ÏÎÃÂËÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆ ¯ÎÃÂËÆÃÆÐÝÄÃÉÙÃÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÏÃÊÃËËÙÃÈÉÑ¿ËÆ ¿ÙÉÆÊÃËÚÖà ˾ v ÍÌξÄÃËÙÁËÆÉÝÊÆ ÒÆÐÌҋ ÐÌÎÌÅÌÊ ÎÆÅÌÈÐÌËÆÌÅÌʱоÈÆÓÒξÈÔÆÇ¿ÙÉÌÊÃËÚÖà ˾ v ÈÉÑ¿ËÃÇÆÏÂÃÒÃÈоÊÆ ÕÐÌÑȾÅÙÀ¾ÃÐ˾ ÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÌÏÐÚÌÐÂÃÉÃËÆÝÆÀٿξÈÌÀÈÆÑÀÏÃÓÏÌÎÐÌÀ ÉÃÁÈÌÇÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏà ËÆÅÈÌÈξÓʾÉÆÏÐÌÇ ÏÃÊÃËËÌÇ ÒξÈÔÆÆ «¾ ˾վÉÚËÌÊ ÛоÍà ξÅÀÆÐÆÝ ξÏÐÃËÆÝ ÏÌ ÀÎÃÊÃËÆ ̿ξÅÌÀ¾ËÆÝÎÌÏÐÈÌÀÂÌÍÌÉËÌÁÌÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÌÎÁ¾ËÌÀ ¾ÀÐÌÐÎÌÒËÌÁÌÍÆоËÆÝ ʾÐÃÎÆËÏÈÆÇÈÉÑ¿ÃËÚÝÀÉÝÃÐÏÝÂÉÝ ËÃÁÌÌÏËÌÀËÙÊÆÏÐÌÕËÆÈÌÊÍÆоÐÃÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÆÊÆÈÎ̋ ÛÉÃÊÃËÐÌÀ°¾È ÀÏÎÃÂËÃÊžÁ̾ ¿É¾Á̾ÎÝ¿όÉÚÖÃÇ ÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏà Ì¿ÃÏÍÃÕÃËËÌÏÐÚÎÌÏÐÈÌÀÏÑÓÆÊÀÃ×ÃÏÐÀÌÊ ÑÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇÏÎÃÂËÆÓÆÐÝÄÃÉÙÓÒξÈÔÆÇÀžÀÆÏƋ ÊÌÏÐÆÌÐÏÌÎо¿ÙɾÀÙÖà ÕÃÊÑÉÃÁÈÆÓ À v ξž ÆÉÆ˾ v Á ¾ÏÐÿÉÃÇv˾ v Á ÈξÓʾÉÌÊ vÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ˾ v Æ˾ v Á«¾ÌÏËÌÀà ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆǽÎÌÏɾÀÏÈÌÇ¡¯³ž<>ÊÌÄËÌžÈÉÜÕÆÐÚ ÕÐÌ ÍÎÌÍÌÎÔÆÌ˾ÉÚËÌÍÌÀÙÖÃËÆÜÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÙÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËËÌÏÐÚ ÎÌÏÐÈÌÀ ¾ÅÌÐÌÊ ˾  ÒÌÏÒÌÎÌÊ ˾ ÆȾÉÆÃÊ ˾ ªÌÉÌÂÙÃξÏÐÃËÆÝ ÏÒÌÎÊƋ ÎÌÀ¾ËËÙÃÌÐÏÎÃÂËÆÓÆÌÏÌ¿ÃËËÌÌÐÐÝÄÃÉÙÓÍÌÑÂÃÉÚËÌÇ ʾÏÏà ÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇ ˾ ˾վÉÚËÌÊ ÛоÍà ξÅÀÆÐÆÝ ÍÌÉÑÕ¾ÜпÌÉÚÖÃÍÆоÐÃÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ ÉÑÕÖÃξÅÀÆÀ¾ÜÐ ÈÌÎËÃÀÑÜÏÆÏÐÃÊÑÆ˾ÂÅÃÊËÑÜ¿ÆÌʾÏÏÑ ¿ÌÉÃÃÑÏÐÌNj ÕÆÀÙÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ «¾ÊÆÀÙÝÀÉÃËÌÍÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÌÃÀÉÆÝËÆÃÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÙ ÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇ˾˾ÈÌÍÉÃËÆÃÏÙÎÌÇ¿ÆÌʾÏÏÙ¿ÌÐÀÙÍÌ ÀÏÃÊÏÌÎоʱÄÃÀÒ¾ÅÃÀÏÓÌÂÌÀÌÐÊÃÕÃËÌ ÕÐÌξÏÐÃËÆÝ ÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËËÙÃÌÐÏÎÃÂËÆÓÆÐÝÄÃÉÙÓÒξÈÔÆÇÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇ ξÅÀÆÀ¾ÉÆÏÚ¿ÌÉÃÃÆËÐÃËÏÆÀËÌŸÆÌʾÏϾ¿ÌÐÀÙÑ оÈÆÓξÏÐÃËÆÇÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÏÌÎо¿Ùɾ¿ÌÉÚÖÃÕÃÎÃÅ ÂËÍÌÏÉÃÀÏÓÌÂÌÀ˾ ¯¾ËÐÛ Æ ÁÈÑÏÐ ¯¾Ëо˾ ÕÃÎÃÅÂËv˾ ¯¾ËÐÛ Æ ÁÈÑÏеÃÎÃÅ ÂËÍÌÏÉÃÀÏÓÌÂÌÀÌÐÏÎÃÂËÃÇÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÏÃÊÃËËÌÇ ÒξÈÔÆÆξÏÐÃËÆÝÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÉÆ¿ÌÉÚÖÃÏÙÎÌÇ˾ÂÅÃÊËÌÇ ¿ÆÌʾÏÏÙ ˾  ¯¾Ëо˾ Æ  ÁÈÑÏÐ «ÃÀÏÈÆÇ ÌÐ ÐÝÄÃÉÌÇ v ˾  ¯¾Ëо˾ Æ  ÁÈÑÏÐ «ÃÀÏÈÆÇ «¾Æ¿ÌÉÚÖÆÃÍÎÆ¿¾ÀÈÆÌȾžÉÆÏÚÑÏÌÎÐÌÀ«ÃÀÏÈÆÇ ­ÆȾÏÏÌ Æ©¾ÏÑ˾È ¬ÏËÌÀËÙÊÆ ¿ÌÉÃÅËÝÊÆ ˾ ÀÃÁÃÐÆÎÑÜ×ÆÓ ξÏÐÃËÆÝÓ ȾÎÐÌÒÃÉÝ ¿ÙÉÆ ÒÆÐÌÒÐÌÎÌÅ ÎÆÅÌÈÐÌËÆÌÅ ¿ÃɾÝ ËÌċ Ⱦ Ì¿ÙÈËÌÀÃË˾ÝÊÌžÆȾ ÈξÍÕ¾ÐÌÏÐÚ ÕÃÎ˾ÝËÌÄȾ «¾Æ¿ÌÉÃÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÈÎÆÅÌÈÐÌËÆÌÅÑÎÌÏÐÈÌÀÆÈÕÃÎËÌÇ ËÌÄÈÃÀÒ¾ÅÃÀÏÓÌÂÌÀÌȾžÉÆÏÚÏÌÎо©¾ÏÑ˾ÈÆ­ÆȾÏÏÌ ÏÎÃÂËÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊv«ÃÀÏÈÆDZÏÐÌÇÕÆÀÙÊÆÈÈξÍÕ¾ÐÌÏÐÆ ÆÎÆÅÌÈÐÌËÆÌÅÑ ¿ÃÉÌÇËÌÄÈà ¿ÙÉÆÏÌÎо©¾ÏÑ˾ÈÆ­Æ‹ ȾÏÏÌ ÏÎÃÂËÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊv«ÃÀÏÈÆÇ о¿É ®¾ÏÐÃËÆÝ ÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËËÙà ÌÐ ÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇ Ï ÍÌÀÙÖÃËËÌÇ ÑÂÃÉÚËÌÇ ʾÏÏÌÇ ÏÎÃÂËÆÓ Æ ÌÏÌ¿ÃËËÌ ÐÝÄÃÉÙÓ ÉÑÕÖà ÍÃÎÃËÌÏÆÉÆËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÃÑÏÉÌÀÆÝ ¿ÙÉÆ¿ÌÉÃÃÑÏÐÌNj ÕÆÀÙÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ°ÝÄÃÉÙÃÒξÈÔÆÆÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇÑ ÏÌÎÐÌÀ©¾ÏÑË¾È ­ÆȾÏÏÌÆ«ÃÀÏÈÆÇËÃÏÌÂÃÎľÉÆÀÆÎÑÏËÌÇ ÆËÒÃÈÔÆÆ žÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÏÌÎо˾ÏÎÃÂËÃÇÆÐÝÄÃÉÌÇ ÍÌ ÑÂÃÉÚËÌÇ ʾÏÏà ÏÃÊÃËËÙÓ ÒξÈÔÆÝÓ ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï ÉÃÁÈÌÇξÏÐÃËÆÇ ÍÌξÄÃËËÙÓÀÆÎÑϾÊÆ ¿ÙÉÌÊÃËÚÖÃ˾ v ÎÆÅÌÈÐÌËÆÌÅÌÊv˾ v ÍÌÀÙ־ɾÏÚ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

²ÀÁËÈÖÀ¯ÎÐÀÆÅÍÈÅÐÀÇËÈ×ÍÛÕÑÎÐÒÎÂÊÀÐÒÎÔÅËß ÁÎËÅÇÍßÌÈÂÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈÎÒÓÄÅËÜÍÎÉÌÀÑÑÛÑÅÌÅÍÍÛÕ ÊËÓÁÍÅÉ ÑÐÅÄÍÅÅÇÀwÃà 

±ÎÐÒ

­ÅÂÑÊÈÉ

±ÐÅÄÍÅÅ ±ÀÍÒÝ

±ÐÅÄÍÅÅ ¡ÐÎÍÍÈ֍ ÊÈÉ ±ÐÅÄÍÅÅ ±ÀÍÒÀÍÀ

±ÐÅÄÍÅÅ «ÀÑÓÍÀÊ

±ÐÅÄÍÅÅ ¯ÈÊÀÑÑÎ

±ÐÅÄÍÅÅ

´ÐÀÊÖÈß °ÈÇÎʍ ·ÅÐÍÀß ªÐÀÏ×À ÊËÓÁÍÅÉ ÒÎÍÈÎÇ ÍÎÆÊÀ ÒÎÑÒÜ ÐÎÑÒÊΠ «ÅÃÊÈÅ    ±ÐÅÄÍÈÅ    ²ßÆÅËÛÅ  w w    «ÅÃÊÈÅ    ±ÐÅÄÍÈÅ    ²ßÆÅËÛÅ  w     «ÅÃÊÈÅ    ±ÐÅÄÍÈÅ    ²ßÆÅËÛÅ       «ÅÃÊÈÅ    ±ÐÅÄÍÈÅ    ²ßÆÅËÛÅ  w     «ÅÃÊÈÅ    ±ÐÅÄÍÈÅ w w w ²ßÆÅËÛÅ w w w    «ÅÃÊÈÅ    ±ÐÅÄÍÈÅ  w  ²ßÆÅËÛÅ w w w   

°ÈÇÎʍ ÒÎÍÈÎÇ ÁÅËÀß ÍÎÆÊÀ

                  w     

´ÈÒÎÔÒÎÐÎÇ ¶Âō ¯ÅÐÅÄ ÒÅÍÈÅ ÓÁÎÐÊÎÉ                        

                    

ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚξÏÐÃËÆÇÈÒÆÐÌÒÐÌÎÌÅѯɾ¿ÌÀÌÏÍÎÆÆʋ ÕÆÀÙÊÈÒÆÐÌÒÐÌÎÌÅÑ¿ÌÐÀÙ¿ÙÉÏÌÎЩ¾ÏÑË¾È ÏÎÃÂËÃÑϋ ÐÌÇÕÆÀÙÊÆv«ÃÀÏÈÆÇ ¯¾ËÐÛÆ­ÆȾÏÏÌ «¾ ξÏÐÃËÆÝÓ ÀÙξ×ÃËËÙÓ ÌÐ ÏÎÃÂËÆÓ Æ ÐÝÄÃÉÙÓ ÍÌ ÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇ ÍÌξÄÃËÆÃξÏÐÃËÆÇ ÒÆÐÌÒÐÌÎÌÅÌÊ žÂÃÎÄÆÀ¾ÉÌÏÚ ˾ v ÂË ¾ È Ò¾Åà ÔÀÃÐÃËÆÝ Æ ÌÏÌ¿ÃËËÌ È ÊÌÊÃËÐÑ Ñ¿ÌÎÈÆ ÏÐÿÉÆ Æ ÉÆÏÐÚÝ ÛÐÆÓ ξÏÐÃËÆÇ ÆÊÃÉÆ ÊÃËÚÖÑÜ ÏÐÃÍÃËÚ ÍÌξÄÃËÆÝ ÛÐÌÇ ¿ÌÉÃÅËÚÜ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÆÅ¿ÙÐÌÕËÌ ÑÀɾÄËÃËËÌÁÌ Á ˾ƿÌÉڋ ÖÑÜÑÎÌľÇËÌÏÐÚÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÉÆÏÌÎо«ÃÀÏÈÆÇ ¯¾Ëо˾ Æ­ÆȾÏÏÌ о¿É  ÌÐËÌÏÆÐÃÉÚË̿ɾÁÌÍÎÆÝÐËÌÊÆ ÑÊÃÎÃËËÌžÏÑÖÉÆÀÌÊÁÁv«ÃÀÏÈÆÇ ¯¾ËÐÛ ©¾ÏÑ˾È Æ­ÆȾÏÏÌ ÑÏÉÌÀÆÝÓÑÊÃÎÃËËÌÇžÏÑÓÆÁÓÌÎÌÖÌ ѾÉÏÝÏÌÎПÎÌËËÆÔÈÆÇ  ÏÎÃÂËÃÊžÁ̾ÀÙÏÌÈÑÜÑÎÌľÇËÌÏÐÚÌ¿ÃÏÍÃÕÆÉÆ ˾ƿÌÉÃþ¾ÍÐÆÎÌÀ¾ËËÙÃÆÑÏÐÌÇÕÆÀÙÃÈ¿ÌÉÃÅËÝÊÏÌÎо «ÃÀÏÈÆÇ Æ ­ÆȾÏÏÌ ÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÀÖÆà žÍɾËÆÎÌÀ¾ËËÑÜ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ¡ÌÉɾËÂÏÈÆÇÏÌÎЯ¾ËÐÛÆ¿ÃÉÌÎÑÏÏÈÆÇ©¾‹ ÏÑ˾ÈÍÌȾžÉÆÏÎÃÂËÜÜÍÌÌÍÙÐÑÑÎÌľÇËÌÏÐÚ«¾Æ¿ÌÉÃÃ

²ÀÁËÈÖÀ³ÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜÑÎÐÒÎÂÊÀÐÒÎÔÅËß ÂÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈÎÒÓÄÅËÜÍÎÉÌÀÑÑÛÑÅÌÅÍÍÛÕÊËÓÁÍÅÉ

±ÎÐÒ

´ÐÀÊÖÈß ÊËÓÁÍÅÉ

­ÅÂÑÊÈÉ «ÅÃÊÈÅ ±ÐÅÄÍÈÅ ²ßÆÅËÛÅ ±ÐÅÄÍÅÅ ±ÀÍÒÝ «ÅÃÊÈÅ ±ÐÅÄÍÈÅ ²ßÆÅËÛÅ ±ÐÅÄÍÅÅ ¡ÐÎ͍ «ÅÃÊÈÅ ÍÈÖÊÈÉ ±ÐÅÄÍÈÅ ²ßÆÅËÛÅ ±ÐÅÄÍÅÅ ±ÀÍÒÀÍÀ «ÅÃÊÈÅ ±ÐÅÄÍÈÅ ²ßÆÅËÛÅ ±ÐÅÄÍÅÅ «ÀÑÓÍÀÊ «ÅÃÊÈÅ ±ÐÅÄÍÈÅ ²ßÆÅËÛÅ ±ÐÅÄÍÅÅ ¯ÈÊÀÑÑÎ «ÅÃÊÈÅ ±ÐÅÄÍÈÅ ²ßÆÅËÛÅ ±ÐÅÄÍÅÅ )$1 ±ÎÐÒ ÒÃÀ ´ÐÀÊÖÈß

³ÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ ÒÃÀ

à                          

à                          

¯ÐÈÁÀÂÊÀÓÐÎÆÀɍ ÍÎÑÒÈ ÑÐÅÄÍÅÅ ÇÀÃÎÄÀ

à ±ÐÅÄÍÅÅ ÒÃÀ   w w               w w               w w               w w               w w               w w              

Ïо¿ÆÉÚËÙÊÍÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ¿ÙÉÏÎÃÂËÃξËËÆÇÌÐÃÕÃϋ ÐÀÃËËÙÇÏÌÎЫÃÀÏÈÆÇÏËÿÌÉÚÖÆÊžÁ̾ÈÌÉÿ¾ËÆÃÊ ÑÎÌľÇËÌÏÐÆv ÐÁ¾®¾ÏÐÃËÆÝ ÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËËÙÃÌÐ ÏÎÃÂËÆÓÆÐÝÄÃÉÙÓÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇ ÎÌÏÉÆ ÆËÐÃËÏÆÀËÃà ÍÎÌÂÑÔÆÎÌÀ¾ÉÆ ¿ÌÉÚÖà ¿ÆÌʾÏÏÙ ¿ÙÉÆ˾ƿÌÉÃÃÑÏÐÌÇÕÆÀÙÈ¿ÌÉÃÅËÝÊ ÈÌËÃÕËÌÊÆÐÌÁà ÍÌϾÂȾÏÎÃÂËÆÓÆÐÝÄÃÉÙÓÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏÃÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇÌ¿ÃÏÍÃÕÆɾÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÃÍÎÆ¿¾ÀÈÆÑÎÌľÝ«¾‹ Æ¿ÌÉÚÖÑÜÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÍÌϾÂȾÐÝÄÃÉÙÓÍÌÑÂÃÉÚËÌÇ ʾÏÏà ÏÃÊÃËËÙÓ ÈÉÑ¿ËÃÇ ÍÌȾžɾ À ËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓÍÃÎÃÑÀɾÄËÃËËÌÁÌÁ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ˾ƿÌÉÃþ¾ÍÐÆÎÌÀ¾ËËÙÊÆÆÀÙÏÌÈÌы ÎÌľÇËÙÊÆ ¿ÙÉÆ ÏÌÎо «ÃÀÏÈÆÇ Æ ­ÆȾÏÏÌ ¯ÌÎÐÆÎÌÀȾ ÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇÍÌÑÂÃÉÚËÌÇʾÏÏà ÍÌϾÂȾÏÎÃÂËÃÇÆ ÐÝÄÃÉÌÇÒξÈÔÆÇÍÌÀÙÖ¾ÉÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚξÏÐÃËÆÇÈ¿Ì‹ ÉÃÅËÝÊ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÉÆ¿ÌÉÃÃÆËÐÃËÏÆÀËÌÊÑ˾ÈÌÍÉÃËÆÜ ¿ÆÌʾÏÏÙÆÀÈÌËÃÕËÌÊÆÐÌÁÃÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÉÆÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙà ÍÎÆ¿¾ÀÈÆÑÎÌľÇËÌÏÐÆÈÉÑ¿ËÃÇ

©ÆÐÃξÐÑξ ¡ÑÏÃÀ¡¯ ÌÉÈÌÀ¢¯ ÉÆÝËÆÃÍÉÌÐËÌÏÐÆÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇξÅÉÆÕËÙÓÍÌÏÈÌÎÌÏÍÃÉÌÏÐÆÏÌÎÐÌÀȾÎÐÌÒÃÉÝ˾ÍÌξľÃÊÌÏÐÚÆÓ ¿ÌÉÃÅËÝÊƯÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆÃÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑί¿˾ÑÕÐνÎÌÏɾÀÉÚ½¡¯³ž vµ*v¯v ª¾ÊÌËÐÌÀ £ ¯ÌÎÐÌÀÌÇ ȾоÉÌÁÌÀÌ×ËÙÓ ÈÑÉÚÐÑήÌÏÏÆÆ ­ÌÂÎã  ª¾ÊÌËÐÌÀ¾ ª ¦Å¾ÐÃÉÚÏÐÀÌ žÏÐÎÃÉÚ v vÏ ¯¾¿ÆÎÌÀ¾°­±ÎÌľÇËÌÏÐÚÆȾÕÃÏÐÀÌȾÎÐÌÒÃÉÝÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÍÉÌÐËÌÏÐÆÏÃÊÃËËÙÓÈÉÑ¿ËÃÇ˾ξÅËÙÓÒÌ˾ÓÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓÆ ÊÆËÃξÉÚËÙÓÑÂÌ¿ÎÃËÆÇžÀÐÌÎÃÒÂÆÏeȾËÂÏ‹Ó˾ÑȪ vÏ °ÑÍÃËÃÀÆÕ¯ª¥¾×ÆоȾÎÐÌÒÃÉÝÌÐÁɾÀËÃÇÖÆÓ¿ÌÉÃÅËÃǪ¨ÌÉÌÏvvÏ ±ÏÐÆÊÃËÈ̦²žÁÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÃÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËÆÃËÌÀÙÓÍÎÆÃÊÌÀÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÁÌÆÏÃÊÃËËÌÁÌȾÎÐÌÒÃÉÝÀ ÑÏÉÌÀÆÝÓ¯ÃÀÃÎ̋¥¾Í¾ÂËÌÁÌÎÃÁÆÌ˾®ÌÏÏÆÇÏÈÌDzÃÂÃξÔÆÆžÀÐÌÎÃÒÂÆÏeÂÌÈÐÏ‹Ó˾ÑȪvvÏ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

±¢¨ 

¯¬¯°¬½«¦£¦­£®¯­£¨°¦ ¹®ž¥ ¦°¦½®¦¯¬ ¬¡¬¨¬ª­©£¨¯ž¨ž©ª¹¨¦¦ $0/%*5*0/"/%%&7&-01.&/513041&$540'3*$&$0.1-&90',"-.:,*:" ››šÇÉǽÔо» ›ÇļǼɹ½ÊÃÁÂÍÁÄÁ¹Ä›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃǼǦ¡¡¼Á½ÉÇ˾ÎÆÁÃÁÁžÄÁÇɹÏÁÁÁÅ ™¦£ÇÊËØÃÇ»¹ Ó˲ÈÌÈÐßÇÅÂÀ ¢ÎËÃÎÃÐÀÄ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJMWLPCPS!SPMSV WLPCPS!SPMSV !SPMSV SPMSV SV SV ¶š¾½Ç»¹ £¹ÄÅÔÏÃÁÂÍÁÄÁ¹Ä›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃǼǦ¡¡¼Á½ÉÇ˾ÎÆÁÃÁÁžÄÁÇɹÏÁÁÁÅ™¦£ÇÊËØÃÇ»¹ ÏË£ÎÐÎÄÎÂÈÊÎÂÀ à ½ËÈÑÒÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË     FNBJM NBJM NBJMLG@WOJJHJN!NBJMSV LG@WOJJHJN!NBJMSV @WOJJHJN!NBJMSV WOJJHJN!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV ™›±Ìɹ»ÁÄÁÆ ©ÇÊÊÁÂÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾˽ÉÌ¿ºÔƹÉǽǻ ÓˬÈÊËÓÕ΍¬ÀÊËÀß ¬ÎÑÊÂÀ  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJM4UBOJTMBW1JWFO!NBJMSV 4UBOJTMBW1JWFO!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV ž¦§ÐÁÉÇ»¹ £¹ÄÅÔÏÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë ÌÊÐ ½ËÈÑÒÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË 

  FNBJMLG@WOJJHJN!NBJMSV  FNBJM LG@WOJJHJN!NBJMSV 77#PSPEZDIFW 7PMHPHSBECSBODIPG"MM†3VTTJBSFTFBSDIJOTUJUVUFPGIZESBVMJDFOHJOFFSJOHBOEMBOE JNQSPWFNFOUPG"/,PTUZBLPW 5JNJSZB[FWTU PGGJDF 7PMHPHSBE 3VTTJB UFM   FNBJMWLPCPS!SPMSV &#%FEPWB ,BMNZLCSBODIPG"MM†3VTTJBSFTFBSDIJOTUJUVUFPGIZESBVMJDFOHJOFFSJOHBOEMBOEJNQSPWFNFOU PG"/,PTUZBLPW (PSPEPWJLPW4RVBSF &MJTUB 3VTTJB UFM     FNBJMLG@WOJJHJN!NBJMSV "74IVSBWJMJO 1FPQMFoT'SJFOETIJQ6OJWFSTJUZPG3VTTJB .JLMVLIP.BLMBZTU .PTDPX 3VTTJB UFM   FNBJM4UBOJTMBW1JWFO!NBJMSV &/0DIJSPWB ,BMNZUTLZTUBUFVOJWFSTJUZ BSFB &MJTUB 3VTTJB UFM 

    FNBJM NBJM NBJMLG@WOJJHJN!NBJMSV LG@WOJJHJN!NBJMSV @WOJJHJN!NBJMSV WOJJHJN!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV ¢¾Ë ¾Ë¾ÉÆÅ ÏÌÏÐÌÝËÆÝ Æ ξÅÀÆÐÆÝ ÎÆÏÌÀÙÓ ÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÙÓ ÏÆÏÐÃÊ À ®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈà ¨¾ÉÊÙÈÆÝ ÙÝÀÉÃËÌ ÑÓÑÂÖÃËÆà ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÌÁÌ ÏÌÏÐÌÝËÆÝÎÆÏÌÀÙÓÏÆÏÐÃÊÆŋžÍÌÀÙÖÃËÆݱ¡  ÆÓÊÆËÃξÉÆžÔÆÆ žÏÌÉÃËÆÝÍÌÕÀÆÍÉÌÓÌÇÍɾËÆÎÌÀÈÆÅÃÊÃÉÚ¬ÐÊÃÕÃËÌ ÕÐÌξŋ ÎÃÄÃË˾ÝÈÌÉÉÃÈÐÌÎË̋ÂÎÃ˾Ä˾ÝÏÃÐÚËÃÌ¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÌÐÀ̾Ï¿ÎÌÏËÙÓÆÈÌÉÉÃÈÐÌÎË̋ÂÎÃ˾ÄËÙÓÀÌ®ÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝÍÎÌÀÃÂÃËÆà ÈÌÊÍÉÃÈϾÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙÓÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇ ÀÈÉÜÕ¾Ü×ÆÓÓÆÊÆÕÃÏÈÑÜÊÃÉÆÌξÔÆÜ ¾ÁÎÌÊÃÉÆÌξÔÆÜÆÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆÃÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ÎÆÏÌÀÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾¾ÁÎÌÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙÃÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÝ ÁÎÑËÐÌÀÙÃÀÌÂÙ ÈÌÎÊÌÀÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙ žÏÌÉÃËÆà ÊÆËÃξÉÆžÔÆÝ ÌÏÀÌÃËÆà ÍɾËÆÎÌÀȾ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐ ÎÆÏÌÀÙÃÏÆÏÐÃÊÙ ÓÆÊÆÕÃÏȾÝÊÃÉÆÌξÔÆÝ 5IFBOBMZTJTPGDPOEJUJPOBOEEFWFMPQNFOUPGSJDFJSSJHBUJOHTZTUFNTJO,BMNZLJZBSFQVCMJDJTHJWFO%FUFSJPSBUJPOPGBNFMJPSBUJWFDPOEJUJPOPG SJDFTZTUFNTJTSFWFBMFE*UJTOPUJDFEUIBUUIFSBSFGJFEDPMMFDUPS‹ESBJOBHFOFUXPSLEPFTOqUQSPWJEFUBQPGXBTUFBOEDPMMFDUPS‹ESBJOBHFXBUFST $BSSZJOHPVUPGBDPNQMFYPGUIFNFMJPSBUJWFBDUJPOTJODMVEJOHDIFNJDBMMBOEJNQSPWFNFOU MBOEJNQSPWFNFOUTBOEQFSGFDUJPOPGTUSVDUVSFPG SJDFDSPQSPUBUJPOT*TSFDPNNFOEFE ,FZXPSETBHSPNFMJPSBUJWFBDUJPOT HSPVOEXBUFST GPSBHFDSPQT žÏÌÉÃËÆà žÏÌÉÃËÆà NJOFSBMJ[BUJPO EFWFMPQNFOU MBZ‹PVU TBMJOJ[BUJPOPGTPJM DSPQ NJOFSBMJ[BUJPO EFWFMPQNFOU MBZ‹PVU TBMJOJ[BUJPO PG TPJM DSPQ SPUBUJPO SJDFTZTUFNT DIFNJDBMMBOEJNQSPWFNFOUT

®ÆÏ À ¨¾ÉÊÙÈÆÆ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌ ËÌÀÌÇ ÈÑÉÚÐы ÎÌÇ ­ÃÎÀÙà ÍÌÍÙÐÈÆ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÎÆϾ À ÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈà ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ˾ÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÌÇÏÆÏÐÃÊÞÎÖ¾Ëڋ¥ÃÉÚÊÃËÚÀ vÁÁ ÍÎÆÛÐÌÊÑÎÌľÇËÌÏÐÚÅÃÎ˾ÎÆϾÂÌÏÐÆÁ¾É¾ ÐÁ¾¬Â˾ÈÌ˾վÉÌÊÎÆÏÌÏÃÝËÆÝÀÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÃÏÕÆоÃÐÏÝ Á ÈÌÁ¾ÏÍÉÌ×¾ÂÆÁ¾ÀÂÀÑÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó ÈÌÉÓÌʼn¡Æ‹ Á¾ËЙÆÏÌÀÓÌʼn¨Î¾ÏËÌÏÃÉÚÏÈÆǙ ¿ÙɾÍÌÉÑÕÃ˾ÀÙÏÌȾÝ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÎÆϾvÂÌÐÁ¾ ¦ËÐÃËÏÆÀËÌÃÌÏÀÌÃËÆÃÍÉÌ×¾ÂÃÇÍÌÂÎÆÏÌÏÃÝËÆÃ˾վÉÌÏÚ ÏÏÃÎÃÂÆËÙ‹ÓÁÁÍÌÏÉÃÀÙÓ̾­ÌÏоËÌÀÉÃËÆݯÌÀÃо ÊÆËÆÏÐÎÌÀ®²‰¬ξÅÀÆÐÆÆÅÌËÙÎÆÏÌÏÃÝËÆÝÆÈÌÎÊÌÍÎ̋ ÆÅÀÌÂÏÐÀ¾À¯¾ÎÍÆËÏÈÌÇËÆÅÊÃËËÌÏÐƙÆÍÎÌÂÌÉľÉÌÏÚÂÌ ÏÃÎÃÂÆËÙ ‹Ó ÁÁ ÈÌÁ¾ ̿׾Ý ÍÉÌ×¾ÂÚ ÆËÄÃËÃÎËÙÓ ÎÆÏÌÀÙÓÏÆÏÐÃÊ˾ÏÕÆÐÙÀ¾É¾¿ÌÉÃÃÐÙÏÁ¾ ÆÅËÆÓÍÌÏÃÀÙ ÎÆϾžËÆʾÉÆÏÀÙÖÃÐÙÏÁ¾¯¾ÊÙÃÀÙÏÌÈÆÃÍÌȾžÐÃÉÆÍÌ ÍÉÌ×¾ÂÝÊ v ÐÙÏÁ¾ ÆÀ¾ÉÌÀÙÊÏ¿ÌξÊ v ÐÙÏÐ ¿ÙÉÆÂÌÏÐÆÁËÑÐÙÀvÁÁ ÈÌÁ¾ÏÌ¿Éܾ‹ ÉÆÏÚ ˾ÑÕËÌÌ¿ÌÏËÌÀ¾ËËÙà ÐÃÓËÌÉÌÁÆÆ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÎÆϾ ˾ÍξÀÉÃËËÙÃ˾ÑÉÑÕÖÃËÆÃÍÉÌÂÌÎÌÂÆÝÍÌÕÀ<> ¬Â˾ÈÌžÍÌÏÉÃÂËÆÃÂÃÏÝÐÆÉÃÐÆÝÍÉÌ×¾ÂÆÍÌÏÃÀÌÀ À¾‹ ÉÌÀÙÃÏ¿ÌÎÙÆÑÎÌľÇËÌÏÐÚÎÆϾÀ¨¾ÉÊÙÈÆÆÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ÏËÆÅÆÉÆÏÚ ±Í¾ÂÌÈ ÎÆÏÌÀÌÂÏÐÀ¾ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÃË ÈÎÆÅÆÏËÙÊ ÍÌÉÌÄÃËÆÃÊÀÏÃÁÌÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ¢Ì Á ÍÌÂÁÌÐÌÀȾ ÎÆÏÌÀÙÓ ÏÆÏÐÃÊ È ÍÌÉÆÀÑ À ÐÕ ÌÕÆÏÐȾÆÌȾÖÆÀ¾ËÆÃȾ˾ÉÌÀ ÎÃÊÌËÐÁÆÂÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓ ÏÌÌÎÑÄÃËÆÇ ÛÈÏÍÉѾоÔÆÌË˾ÝÍɾËÆÎÌÀȾÀÙÍÌÉËÝÉÆÏÚž ÏÕÃÐÏÎÃÂÏÐÀÓÌÅÝÇÏÐÀ®ÆÏÌÀ̾ÊÀÙÄÆÀ¾ÐÚÏÉÌÄËÌ ÐÈ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÎÆϾÏÀÝžËÌÏÍÌÂÂÃÎľËÆÃÊÀÆÏÍξÀËÌÊ ÏÌÏÐÌÝËÆÆÆËÄÃËÃÎËÙÓÏÌÌÎÑÄÃËÆÇv˾ÏÌÏËÙÓÏоËÔÆÇ ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙÓÏÆÏÐÃʯÍÌÁÆÅÒÃÂÃξÉÚËÌÁÌ ¿ÜÂÄÃо ÀÙÂÃÉÃËÆà ÏÎÃÂÏÐÀ ˾ ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙà ξ¿ÌÐÙ ¿ÙÉÌÍÎÌ¿ÉÃʾÐÆÕËÙÊ­ÎÆÕÆ˾ÊÆ;ÂÃËÆÝÏоÉÌËÃÐÌÉÚÈÌ ÑÎÞËËÌÃÒÆ˾ËÏÆÎÌÀ¾ËÆà ËÌÆËÃÏÌÀÃÎÖÃË˾ÝÈÎÃÂÆÐ˾ÝÍÌÉÆÐÆȾ ÂÆÏ;ÎÆÐÃÐÔÃËÊÃÄÂÑÍÎÌÆÅÀÌÂÆÊÌÇÏÃÉÚÏÈ̋ ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÃÇÆÏÐÌÆÊÌÏÐÚÜÐÃÓËÆÈÆÆÏÎÃÂÏÐÀ ÓÆÊÆžÔÆÆ£×ÃÌÂËÆÊÏÂÃÎÄÆÀ¾Ü×ÆÊÒ¾ÈÐÌÎÌÊÝÀÉÝÃÐÏÝ ˾¿ÉܾÜ×ÆÃÏÝÀÍÌÏÉÃÂËÆÃÁÌÂÙÏÆÏÐÃʾÐÆÕÃÏÈÆÃÍÃÎË ¿ÌÆÍ̾ÕÆÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÌÇÀÌÂÙ ÏÀÝžËËÙÃÏÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÊ ÒÆ˾ËÏÌÀÙÓ ÏÎÃÂÏÐÀ ÍÌ ÌÍɾÐà žÐξÐ ÛÉÃÈÐÎÌÛËÃÎÁÆÆ ˾ ʾÖÆËËÙÇ ž¿ÌÎ ÀÌÂÙ ÆÅ ÌÉÁÆ ­Ì ÛÐÌÇ ÍÎÆÕÆËà Ëà ÏÌ¿ÉܾÃÐÏÝ ÌÍÐÆʾÉÚËÙÇ ÎÃÄÆÊ žÐÌÍÉÃËÆÝ ÎÆϾ ÕÐÌ ÏȾÅÙÀ¾ÃÐÏÝ˾ÃÁÌÑÎÌľÇËÌÏÐÆ<>  ÑÏÉÌÀÆÝÓÌÏÐÎÌÁÌÂÃÒÆÔÆоÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÌÇÀÌÂÙÑÓÑ‹ ÖÆÉÌÏÚ ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÌà ÏÌÏÐÌÝËÆà ÎÆÏÌÀÙÓ ÏÆÏÐÃÊ ÍÌ ÑÎÌÀËÜ žÉÃÁ¾ËÆÝ ÁÎÑËÐÌÀÙÓ ÀÌÂ Æ žÏÌÉÃËÆÜ v ÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ ÑÁÌÂÆÇ ˾ÓÌÂÝÐÏÝ À ËÃÑÂÌÀÉÃÐÀÌÎÆÐÃÉÚËÌÊ ÏÌÏÐÌÝËÆÆ ¥ÂÃÏÚ ˾¿ÉܾÜÐÏÝ ¿ÌÉÚÖÆÃËÃÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÚËÙÃÍÌÐÃÎÆÀÌÂÙ ÐÈÀÏÃÌÏËÌÀ‹ ËÙÃȾ˾ÉÙÍÎÌÉÌÄÃËÙÀÅÃÊÉÝËÌÊÎÑÏÉà ÕÐÌÍÎÆÀÌÂÆÐ È ÍÌÂØÃÊÑ ÑÎÌÀËÝ ÁÎÑËÐÌÀÙÓ ÀÌ ±¡  Æ ÍÌÀÙÖÃËÆÜ ÆÓ ÊÆËÃξÉÆžÔÆƯÉÌÄËÙÃÆÐÝÄÃÉÙÃÁÆÂÎÌÁÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÑÏÉÌÀÆÝ ÏÈɾÂÙÀ¾Ü×ÆÃÏÝÆŋž¿ÃÏÏÐÌÕËÌÏÐÆÆÏɾ¿ÌÇÃϋ ÐÃÏÐÀÃËËÌÇÂÎÃËÆÎÌÀ¾ËËÌÏÐƾËËÌÁÌÎÃÁÆÌ˾ ÀÙÂÀÆÁ¾ÜÐ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚ ÏÐÎÌÆÐÃÉÚÏÐÀ¾ ÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌÁÌ ÂÎÃ˾ľ ÍÌÐÎÿËÌÏÐÚÀÈÌÐÌÎÌÊÆÏÍÙÐÙÀ¾ÜÐvÆËÄÃËÃÎËÙÓ ÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÙÓ ÏÆÏÐÃÊ ²¾ÈÐÆÕÃÏÈÆ ÂÎÃ˾Ä ÀËÑÐÎÆȾ΋ ÐÌÀÙà ÂÎÃ˾ÄË̋ϿÎÌÏËÙà Ⱦ˾ÉÙ ÁÉÑ¿ÆËÌÇ v Ê ÆÊÃÃÐÏÝÐÌÉÚÈÌ˾ÍÉÌ×¾ÂÃÇ ­ÌÏÈÌÉÚÈÑ ÎÆÏÌÀÙà ÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÙà ÏÆÏÐÃÊÙ ¨¾ÉÊÙÈÆÆ ξÏÍÌÉÌÄÃËÙ À ξÅÉÆÕËÙÓ ÁÆÂÎÌÁÃÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÏÐÃÍËÙÃÆÉÆʾËËÙÃÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ÐÌ˾ƿÌÉÃÃËÿɾÁ̋ ÍÎÆÝÐ˾ÝÏÆÐѾÔÆÝÏÈɾÂÙÀ¾É¾ÏÚÀÉÆʾËËÌÇÕ¾ÏÐÆ ÁÂÃ˾ ÏÎÃÂËË Æ ÏÆÉÚËÌžÏÌÉÃËËÙà ÈÌÊÍÉÃÈÏÙ ÍÎÆÓÌÂÆÉÌÏÚ À ÏÎÃÂËÃÊÍÌÍÉÌ×¾ÂÆ ÀÐÌÀÎÃÊÝȾÈÀÏÐÃÍËÌÇÕ¾ÏÐÆ ÅÃÊÃÉÚÆÊÃÉÆÏɾ¿ÑÜÏÐÃÍÃËÚžÏÌÉÃËÆÝ ¿ÙÉÆ žÏÌÉÃËÙ˾ÏÎÃÂËÃÊÑÎÌÀËÃÆÐÌÉÚÈÌÌÐËÌÏÆÉÆÏÚÈ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÏÆÉÚËÌÆÌÕÃËÚÏÆÉÚËÌžÏÌÉÃËËÙʨÁÏÆÐѾÔÆÝ˾ ÅÃÊÉÝÓÉÆʾËËÌÇÕ¾ÏÐÆÀÀÆÂÑÀÙÏÌÈÌÁÌÑÎÌÀËÝÏÐÌÝËÆÝÊƋ ËÃξÉÆÅÌÀ¾ËËÙÓÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌ ÌÐÐÌÈÈÌÐÌÎÙÓžÐÎÑÂËÝÉÏÝ ÍÌÂÍÌÎÌÊÒÎÌËо±¡ ÏÌÏÐÌÎÌËÙÎÆÏÌÀÌÁÌÌÎÌÖ¾ÃÊÌÁÌ ʾÏÏÆÀ¾ ÎÆÏÌÏÌÀÓÌž ‰¨¾ÉÊÙÔÈÆǙ ξÏÍÌÉÌÄÃËËÌÁÌ À ÔÃËÐξÉÚËÌÇ Æ ËÆÄËÃÇ ÜÄËÌÇ Õ¾ÏÐÆ ÉÆʾ˾ Ÿ ´¾ÎÙË Æ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÍÎÌÐÃȾÜ×ÆÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀÀÐÌÎÆÕËÌÁÌžÏÌÉÃËÆÝ ÆÌÏÌÉÌËÔÃÀ¾ËÆÝ Ã×ÿÌÉÃÃÑÓÑÂÖÆÉÌÏÚ­ÌÛÐÌÊÑÈÁ ¿ÌÉÃà  ÐÙÏ Á¾ ÎÆÏÌÀÙÓ ÕÃÈÌÀ ˾ ¾ËËÌÇ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ¿ÙÉÆÀÙÀÃÂÃËÙÆÅÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÌ¿ÌÎÌоÆ̿׾Ý ÍÉÌ×¾ÂÚÆÏÍÌÉÚÅÑÃÊÙÓÕÃÈÌÀÆȾÎЋÕÃÈÌÀÏÌÈξÐÆɾÏÚÂÌ Á¾ ÌÏËÌÀ˾ÝÕ¾ÏÐÚÈÌÐÌÎÙÓ˾ÓÌÂÆÐÏÝÀÏÐÃÍËÌÇÕ¾ÏÐÆ ¯¾ÎÍÆËÏÈÌÇËÆÅÊÃËËÌÏÐÆ ¬ÂËÌÆÅÌÏËÌÀËÙÓÑÏÉÌÀÆÇÎÆÏÌÀÌÇÆÎÎÆÁ¾ÔÆÆ˾žÏ̋ ÉÃËËÙÓÅÃÊÉÝÓvÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÃÍÌÏÐÌÝËËÌÇÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÌÔÃÏϾÀÙËÌϾÉÃÁÈÌξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÌÉÃÇÆÅÅÌËÙ¾Ûξ‹ ÔÆÆÆÌÍÎÃÏËÃËÆÝÃÃÂÌ¿ÃÅÌ;ÏËÙÓÂÉÝξÏÐÃËÆÇÀÃÉÆÕÆË ­ÌÂÌ¿ËÌÁÌ ÌÍÎÃÏËÃËÆÝ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ξÅÊÃ×ÃËÆÝ ÎÆÏÌÀÙÓ ʾÏÏÆÀÌÀÀÉÆʾËÃÏÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÊÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÇÂÎÃËÆÎ̋ À¾ËËÌÏÐÆ ÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ ÊÌÄËÌ ÂÌÏÐÆÁËÑÐÚ ÐÌÉÚÈÌ ÍÎÆ ÍÎ̋ ÊÙÀËÌÊÎÃÄÆÊÃÌÎÌÖÃËÆÝ˾ÒÌËÃÓÌÎÌÖÌξ¿ÌоÜ×ÃÁÌ ÂÎÃ˾ľ¨ÏÌľÉÃËÆÜ ÈÌËÏÐÎÑÈÔÆÆÎÆÏÌÀÙÓÑÕ¾ÏÐÈÌÀËà ÍÌÅÀÌÉÝÜÐÏÌžÐÚËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÇÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙÇÎÃÄÆÊ «ÃÂÌÏоÐÌÕ˾Ý ÁÉÑ¿Æ˾ Æ ξÅÎÃÄÃËËÌÏÐÚ ÏÑ×ÃÏÐÀÑÜ×ÃÇ ÈÌÉÉÃÈÐÌÎË̋ÂÎÃ˾ÄËÌÇ ÏÃÐÆ ¨¢¯ Ëà ̿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÜÐ ÏÀÌÃÀÎÃÊÃËËÌÁÌÌÐÀ̾Ï¿ÎÌÏËÙÓÆÂÎÃ˾ÄËÙÓÀÌ ­ÌÉÌÄÆÐÃÉÚËÙÓÏÂÀÆÁÌÀѾÉÌÏÚÂÌÏÐÆÕÚÍÑÐÃÊÑÉÑÕÖË ËÆÝÒÆ˾ËÏÌÀÌÇÍÌÂÂÃÎÄÈÆÌÐξÏÉÆžÏÕÃÐÒÃÂÃξÉÚËÙÓ ÏÎÃÂÏÐÀ ÏÍÎÆËÝÐÆÃÊÎÃÏÍÑ¿ÉÆȾËÏÈÌÇÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÇÍÎ̋ ÁξÊÊÙ‰®ÆϨ¾ÉÊÙÈÆƙ ÍÌÅÀÌÉÆÀÖÆÓÎÃÖÆÐÚÀÌÍÎÌÏÌ ¿ÃÏÍÃÎÿÌÇËÌÇÍ̾ÕÃÀÌÂÙÀȾ˾ÉÙ¯¾ÎÍÆËÏÈÌǬ¬¯ ÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÃËÆÆ ÍÌÏÐÃÍÃËËÌÇ ÎÃÈÌËÏÐÎÑÈÔÆÆ ÎÆÏÌÀÙÓ ÏÆÏÐÃÊ Æ ÐÃÈÑ×ÃÇ ÍɾËÆÎÌÀÈÆ ­ÉÌ×¾ÂÚ žËÝоÝ ÎÆÏÌÊ ÀÌÅÎÌÏɾÈÁÂÌ ÐÙÏÁ¾ ÍÎÆÛÐÌÊÀ¾ÉÌÀÌÇÏ¿ÌÎ ÅÃÎ˾ÏÌÏоÀÆÉÌÈÌÉÌÐÙÏЭɾËÆÎÑÃÐÏݾÉÚËÃÇÖÆÇ ÎÌÏÐ ÍÉÌ×¾ÂÃÇ ÎÆϾ ÂÌ ÐÙÏ Á¾ Ï ÍÌÉÑÕÃËÆÃÊ À¾ÉÌÀÙÓ Ï¿ÌÎÌÀÅÃÎ˾ ÐÙÏÐ<> ¢ÉݾÉÚËÃÇÖÃÁÌÀÌÏÏоËÌÀÉÃËÆÝÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÁÌξÅÀÆÐÆÝ ÎÆÏÌÀÌÂÏÐÀ¾˾ÎÃÏÑÎÏÌÏ¿ÃÎÃÁ¾Ü×ÃÇÆÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÀً ÁÌÂËÌÇÌÏËÌÀÃËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÍÎÌÀÃÂÃËÆÃÈÌÊÍÉÃÈϾÌÎÁ¾ËƋ žÔÆÌËË̋ÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓ¾ÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓÆÊÃÉÆÌξÐÆÀËÙÓ ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇ­ÎÃÄÂÃÀÏÃÁÌÐÎÿÑÃÐÏÝÆÅÊÃËÆÐÚÏÐÎÑÈÐÑÎÑ ÍÉÌ×¾ÂÃÇÎÆÏÌÀÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀÀÏÐÌÎÌËÑÑÊÃËÚÖÃËÆÝ ÍÌÏÃÀÌÀÎÆϾÆÑÀÃÉÆÕÃËÆÝÂÌÉÆÀÙÏÌÈÌÎÃËо¿ÃÉÚËÙÓʾ‹ ÉÌÛËÃÎÁÌÃÊÈÆÓ ÏÌÍÑÐÏÐÀÑÜ×ÆÓ ÈÑÉÚÐÑÎ   ‹ ‹ÍÌÉÚËÙÓ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ ÂÌÉÄËÌ ¿ÙÐÚ v ÍÌÉÝ ÎÆϾ v ÍÌÉÝ ÉÜÔÃÎËÙ ÀÍÃÎÀÙÇÁÌÂÍÌÂÍÌÈÎÌÀÌÊÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙÆÉÆ ÝÕÊÃËÝ ÆvÍÌÉÝÅÃÎËÌÀÙÓ ÌÅÆʾÝÆÝÎÌÀ¾ÝÍÖÃËÆÔ¾ ÆÉÆ ʾÏÉÆÕËÙÓ ÁÌÎÕÆÔ¾ ÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆÈ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜ×ÆÓ ÌÏоÐÌÕËÑÜÍÌÏÉÃÎÆϾÀɾÁÑ ­ÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙоÈÄÃÍÌÏÃÀÙ ÍÎÌϾ ÈÑÈÑÎÑÅÙ˾ÅÃÎËÌÆÏÆÉÌÏ<> ¯¾ÎÍÆËÏȾÝËÆÅÊÃËËÌÏÐÚvϾʾÝÏÃÀÃÎ˾ÝÐÃÎÎÆÐÌÎÆÝ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÎÆϾ­ÌÛÐÌÊÑÈÑÉÚÐÆÀÆÎÑÃÊÙÃÏÌÎоÂÌÉċ ËÙÏÌÕÃоÐÚÀÏÿÃоÈÆÃȾÕÃÏÐÀ¾ ȾÈÍɾÏÐÆÕËÌÏÐÚ ÏÈÌÎ̋ ÏÍÃÉÌÏÐÚ ÀÙÏÌȾÝÌÐÅÙÀÕÆÀÌÏÐÚ˾ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝÍÎÆÏÌÓξËË ËÆÆÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆÈÍÌÉÃÁ¾ËÆÜ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÈÍÌξÄÃËÆÜ ÀÎÃÂÆÐÃÉÝÊÆÆ¿ÌÉÃÅËÝÊÆ­ÌÏÈÌÉÚÈÑξËËÆÇÏÎÌÈÍÌÏÃÀ¾ ÎÆϾ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÊ ¾ÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÊ ÍÎÆÃÊÌÊ ¿ÌÎÚ¿Ù Ï ÏÌÎËÝȾÊÆ ÐÌ ÍÎÃÂÍÌÕÐÆÐÃÉÚËÃà ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚ ÏÌÎо ÏÍÌÏÌ¿ËÙà ÓÌÎÌÖÌ ÍÃÎÃËÌÏÆÐÚ ÓÌÉÌÂËÑÜ ÀÃÏËÑ ¾ÍÎÃÉÚÏÈÆÇÍÌÏÃÀ ÆÁÉÑ¿ÌÈÑÜžÂÃÉÈÑÏÃÊÝË žË¾ÉÆÅÏÌÎÐÌÀÌÇÏÐÎÑÈÐÑÎÙÎÆϾÀ®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈè¾ÉÊÙÈÆÝ ÍÌÈ¾Å¾É ÕÐÌ˾ÍÎÌÐÝÄÃËÆÆÂÃÏÝÐÆÉÃÐÆÇ˾¿ÉܾÃÐÏÝÊ̋ ËÌÏÌÎÐËÌÃÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÃÈÑÉÚÐÑÎÙ ÎÆÏ °¾È ÀÍÃÎÆÌÂÏ ÍÌÁÀÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÃÏÌÎШѿ¾ËڋžËÆʾÉ¿ÌÉÃà ̿×ÃÇÍÉÌ×¾ÂÆÎÆϾ ÁÛÐÌÐÏÌÎÐÎÆϾ¿ÙÉÏËÝÐ ÏξÇÌËÆÎÌÀ¾ËÆÝÆÃÁÌÊÃÏÐÌÀÏÌÎÐÌÀÌÇÏÐÎÑÈÐÑÎÞËÝÉ ÏÌÎШѿ¾Ëڋ ÈÌÐÌÎÙÇÀ‹ÓÁÁžËÆʾÉÍξÈÐÆÕÃÏÈÆ ÀÏÜÍÌÏÃÀËÑÜÍÉÌ×¾ÂÚ»ÐÌÍÎÆÀÃÉÌÈÐÌÊÑ ÕÐ̾ÄÃÀ ϾÊÙÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÃÁÌÂÙÑÎÌľÇËÌÏÐÚÎÆϾËÃÍÎÃÀÙÖ¾‹ ɾÐÁ¾ ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÀÎÆÏÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓÓÌÅÝÇÏÐÀ¾Ó ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÜÐÏÌÎо¨Ñ¿¾Ëڋ ŸÌÝÎÆË «ÌÀ¾ÐÌÎ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

±ÎÐÒÎÂÀßÑÒÐÓÊÒÓÐÀÐÈÑÀ°ÅÑÏÓÁËÈÊŪÀËÌÛÊÈß

®¾ÅÀÆÐÆà ÎÆÏÌÀÌÂÏÐÀ¾ ÏÂÃÎÄÆÀ¾ÜÐ оÈÄà ÀÙÏÌȾÝ ÏË ¿ÃÏÐÌÆÊÌÏÐÚ Æ ËÆÅȾÝ ÎþÉÆžÔÆÌË˾Ý ÔÃ˾ ¨¾ÉÊÙÔÈÆà ÎÆÏÌÀÌÂÙξÂÆÀÙÄÆÀ¾ËÆÝÁÌÐÌÀÙÏÌÐÎÑÂËÆÕ¾ÐÚÏÉÜ¿ÙÊÆ ÆËÀÃÏÐÌξÊÆ ξÏÏÕÆÐÙÀ¾ÝÏÚÏËÆÊÆ˾ÍÎÆÃÊÉÃÊÙÓÑÏÉÌÀƋ ÝÓÎÆÏÌʋÏÙÎÔÌÊ®ÆÏÌÀÌÂÏÐÀÌvÌÐξÏÉÚÐÎÑÂÌžÐξÐË¾Ý ÍÌÛÐÌÊÑ ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ Æ×ÑÐ ÉÜ¿ÑÜ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÍÌÉÑÕÆÐÚ ¾À¾ËÏÆÎÌÀ¾ËÆà ÂÉÝ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝ ÛÐÌÇ ÔÃËËÌÇ ÈÑÉÚÐÑÎÙ «ÃÈÌÐÌÎÙà ÓÌÅÝÇÏÐÀ¾ ¬ÈÐÝ¿ÎÚÏÈÌÁÌ ξÇ˾ ÆÊÃÜÐ ÏÀÌÆ ËÿÌÉÚÖÆÃÍÃÎÃξ¿¾ÐÙÀ¾Ü×ÆÃÔÃÓ¾ Ì¿ÎÑÖÆÀ¾ÜÐÅÃÎËÌ ÆÐÌÎÁÑÜÐÈÎÑÍÌÇ­ÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÈÎÑÍÙÀÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈà ÍÌ ¾ËËÙʨÌÊÆÐÃо¡ÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÇÏоÐÆÏÐÆÈÆ®¨ ÀÁ ÏÌÏоÀÉÝÉÌ Ð ÀÁv Ð ¾ÀÁvÀÏÃÁÌ Ð ŸÌÉÚÖ¾Ý Õ¾ÏÐÚ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ ÈÎÑÍÙ ÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ ˾ ¯­¨‰¦ÏÐÌș¬ÈÐÝ¿ÎÚÏÈÌÁÌξÇÌ˾ ÈÌÐÌÎÙÇÀÁ˾ ÏÃÎÌÏÏÆÇÏÈÌÊÏÊÌÐÎËÈÌËÈÑÎÏÃÉÑÕÖÆÓÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇÍÌ ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÑ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌ ÏÙÎÚÝ Æ ÍÆ×ÃÀÙÓ ÍÎÌÂÑÈÐÌÀ ¿ÙÉ ˾ÁξÄÂÃË ÅÌÉÌÐÌÇ ÊþÉÚÜ ž ÈÎÑÍÑ ‰®ÆÏÌÀ¾Ý™¨¾ÉÊÙÔÈÆÇÎÆÏÍÌÉÚÅÑÃÐÏÝ¿ÌÉÚÖÆÊÏÍÎÌÏÌÊ ÍÌÏÈÌÉÚÈÑÝÀÉÝÃÐÏÝÛÈÌÉÌÁÆÕËÙÊÍÎÌÂÑÈÐÌÊ ´ÃËËÌÏÐÚ ÎÆϾ Ëà ÆÏÕÃÎÍÙÀ¾ÃÐÏÝ ÃÁÌ ÍÌÐÎÿÉÃËÆÃÊ À ȾÕÃÏÐÀà ÍÎÌÂÌÀÌÉÚÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÌÂÑÈо «¾ ÈÌÎÊ ÏÈÌÐÑ ÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐ ÎÆÏÌÀÑÜ ÏÌÉÌÊÑ Æ ÌÐÓÌÂÙ ̿ξ¿ÌÐÈÆ ÅÃÎ˾ vÌÐÎÑ¿ÆÆÊÑÕÈÑ ¿ÌÁ¾ÐÙÃÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÊÆÆÊÆËÃξÉÚËÙÊÆ ÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÊÆ ÀÌÅÊÌÄËÌоÈÄÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÁξËÑÉÆÎÌÀ¾Ë‹ ËÙÓÈÌÎÊÌÀÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊÂÌÎÆÏÌÀÌÇÏÌÉÌÊÙ À ÈÁÏÌÉÌÊÙÏÌÂÃÎÄÆÐÏÝÁÏÙÎÌÁÌ¿ÃÉȾÆ ÈÌÎÊÌÀÙÓ ÃÂÆËÆÔ <> ¦Å ÎÆÏÌÀÌÇ ÏÌÉÌÊÙ ÆÅÁÌоÀÉÆÀ¾ÜÐ ÐÌËÈÑÜ ÍÎÌÕËÑÜ ¿ÑʾÁÑ ȾÎÐÌË ÍÉÃÐÃËÙà ÆÅÂÃÉÆÝ ÏÑÀÃËÆÎÙ ¨ÎÌÊà ÐÌÁÌ Ì˾ ÍÌÀÙÖ¾ÃÐ ÍÉÌÂÌÎÌÂÆà ÎÆÏÌÀÙÓ ÍÌÉÃÇ ÝÀÉÝÝÏÚÓÌÎÌÖÃÇÏÎÃÂÌÇÂÉÝξÅÀÆÐÆÝÍÌÉÃÅËÙÓÊÆÈÎÌÌ΋ Á¾ËÆÅÊÌÀ¯ÌÐÎÑÂËÆȾÊƨ¾ÉÆÒÌÎËÆÇÏÈÌÁÌÑËÆÀÃÎÏÆÐÃо ÏÌÏоÀÉÃË ÁÆÊË ÎÆÏÌÀÌÇ ÏÌÉÌÊà «¾ ÎÆÏà ÀÙξ×ÆÀ¾ÜÐ ÌÍÎÃÂÃÉÃËËÙÃÀÆÂÙÂÎÌÄÄÃÇ ÑÍÌÐÎÿÉÝÃÊÙÓÀȾÕÃÏÐÀà ¿ÃÉÈÌÀÌÇÂÌ¿¾ÀÈÆÈÈÌÎÊÑÄÆÀÌÐËÙÓ ¨¾ÈÆÅÀÃÏÐËÌ ÌÏËÌÀÑÛÈÌËÌÊÆÈÆ®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈƨ¾ÉÊÙÈÆÝ ÏÌÏоÀÉÝÃÐÏÃÉÚÏÈÌÃÓÌÅÝÇÏÐÀÌ ÍÎÃÄÂÃÀÏÃÁÌÌÀÔÃÀÌÂÏÐÀÌ ÆÊÝÏËÌÃÏÈÌÐÌÀÌÂÏÐÀ̡ɾÀÌÇÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ ªÆËÏÃÉÚÓÌÅÌÊ ®ÌÏÏÆÆÀ®¨ÍÌÏоÀÉÃ˾ž¾վÍÌÎþÉÆžÔÆƲ´­‰®¾ÅÀƋ ÐÆÃÊÝÏËÌÁÌÏÈÌÐÌÀÌÂÏÐÀ¾À®¨˾vÁÁ™ ÀÙÍÌÉËË ËÆÃÈÌÐÌÎÌÇÀÑÏÉÌÀÆÝÓ¾ÎÆÂËÌÁÌÈÉÆʾоËÃÀÌÅÊÌÄËÌ¿ÃÅ ÏÌžËÆÝÑÏÐÌÇÕÆÀÌÇÈÌÎÊÌÀÌÇ¿¾ÅÙ ÙÏÌÈÌÛÒÒÃÈÐÆÀËÌà ÈÌÎÊÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÀÑÏÉÌÀÆÝÓžÏÑÖÉÆÀÌÁÌÈÉÆʾо¨¾É‹ ÊÙÈÆÆÀÌÅÊÌÄËÌÐÌÉÚÈÌÍÎÆÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÇÊÃÉÆÌξÔÆÆ ˾ ¿¾Åà ÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÌÇ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾Ü×ÃÇ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÃ Æ ÑÏÐÌÇÕÆÀÌÃÒÑËÈÔÆÌËÆÎÌÀ¾ËÆþÁÎÌÛÈÌÏÆÏÐÃÊ  ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊÌÂÆËÆÅÁɾÀËÙÓÒ¾ÈÐÌÎÌÀξÅÀÆÐÆÝÈÌ΋ ÊÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾À¾ÎÆÂËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓvÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆà ÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ÎÆÏÌÀÙÓ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ ¨¾È ÆÅÀÃÏÐËÌ ¿ÌÉÃà ÌÐÅÙÀÕÆÀÙ˾ÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÌÃÌÎÌÖÃËÆÃÈÌÎÊÌÀÙÃÈÑÉڋ ÐÑÎÙ ÈÌÐÌÎÙÃÀ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÀÏÐÎÑÈÐÑÎÃÌÎÌÖ¾ÃÊÙÓ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀžËÆʾÜÐÉÆÖÚ ¯Ð¾ÐÆÏÐÆÕÃÏÈÆþËËÙÃÍÌÏÐÎÑÈÐÑÎÃÈÌÎÊÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎ À¬ÈÐÝ¿ÎÚÏÈÌÊ΋ËÃÍÌȾÅÙÀ¾ÜÐ ÕÐÌÀÁ̿׾ÝÍÉ̋ ×¾ÂÚÍÌÂÈÌÎÊÌÀÙÊÆÈÑÉÚÐÑξÊÆÏÌÏоÀÉÝɾ¿ÌÉÃÃÐÙÏ Á¾ ÍÎÆÕÃÊ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÉÆÏÚ Ëà ÐÌÉÚÈÌ ÊËÌÁÌÉÃÐËÆà ÐξÀÙ ÉÜÔÃÎ˾ ËÌ Æ ÌÂËÌÉÃÐËÆà ÐξÀÙ ÈÑÈÑÎÑž Æ ÏÌÎÁÌ ˾ ÅÃÎËÌ ÏѾËÏȾÝÐξÀ¾ ÈÌÎÊÌÀÙÿ¾ÓÕÃÀÙûÐÆÔÆÒÎÙ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐ Ì ÐÌÊ ÕÐÌ ÌÎÌÖ¾ÃÊÌà ÅÃÊÉÃÂÃÉÆà À Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÇÏÐÃÍÃËÆÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾ÉÌξÅÀÆÐÆÜÈÌÎÊÌ͋ ÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾À¾ËËÌÇÅÌËÃÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈÆ ÐÈÌÏËÌÀ˾ÝÍÎƋ ¿¾ÀȾÀÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃÁÎÑ¿ÙÓÈÌÎÊÌÀ¿ÙɾÌ¿ÃÏÍÃÕÃ˾ž ÏÕÃÐÅÃÊÃÉÚÎÃÁÑÉÝÎËÌÁÌÆÉÆʾËËÌÁÌÌÎÌÖÃËÆÝ Á
99*

£°® ™w

ÍÉÌ×¾ÂÚÍÌÂÈÌÎÊÌÀÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙÑÊÃËÚÖÆɾÏÚÂÌ ÐÙÏ Á¾ ¾ÀÁÏÌÏоÀÆɾÀÏÃÁÌÁ¾¯ÃÇÕ¾Ï˾¿ÉܾÃÐÏÝ ÐÃËÂÃËÔÆÝ ÑÀÃÉÆÕÃËÆÝ ÍÉÌ×¾ÂÆ ÍÌ ÈÌÎÊÌÀÙà ÈÑÉÚÐÑÎÙ ÀÁÌËÆÏÌÏоÀÆÉÆÁ¾ «¾ÌÏËÌÀ¾ËÆÆÌ¿Ì¿×ÃËÆÝÌÍÙо¨²¡«± «¦¦¡ÆªÎË ÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝ ÌÏÀÌÃËÆà ÎÆÏÌÀ̋ÈÌÎÊÌÀÙÓ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ ÁÂÃÈÌÎÊÌÀÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙžËÆʾÜÐ ÅÃÎËÌÀÙÃv ÀÐÕÎÆÏvÝÎÌÀ¾ÝÍÖÃËÆÔ¾ÆÉÆÝÕÊÃËÚ ÉÜÔÃÎ˾ vÉÜÔÃÎ˾˾ÏÃËÌ ÏÃË¾Ä vÉÜÔÃÎ˾˾ÏÃËÌ ÏÃË¾Ä Æ ÏÃÊÃ˾vÎÆÏvÎÆÏvÌÂËÌÉÃÐËÆÃÐξÀÙÆÉÆξÍÏ ÏÌ΋ ÁÌÀÙÃ˾ÏÃËÌ ÏÃË¾Ä vÎÆÏÝÎÌÀ¾ÝÍÖÃËÆÔ¾ÆÉÆÝÕÊÃËÚ

ÍÙÎÃÇÏÌÉÌËÕ¾ÈÌÀÙÇvÍÙÎÃÇÏÌÉÌËÕ¾ÈÌÀÙÇ ˾ÏÃËÌ vÍÙÎÃÇÏÌÉÌËÕ¾ÈÌÀÙÇ ˾ÏÃËÌ vÎÆÏvÎÆÏvÌÅÆʾÝ ÆÉÆÝÎÌÀ¾ÝÍÖÃËÆÔ¾ÆÉÆÝÕÊÃËÚvÎÆÏ­ÎÆÛÐÌÊÈÌÎÊÌÀÙà ÈÑÉÚÐÑÎÙÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÐÚ˾ÌÏоÐÌÕËÙÓÍÌÏÉà ÎÆϾž;ϾÓÀɾÁÆÀÊÃÉÆÌξÐÆÀËÌÊÍÌÉà »ÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÇÛÒÒÃÈÐ ÊÃÉÆÌÎÆÎÑÜ×ÃÃÅ˾ÕÃËÆà ÌÐ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝÏÑÓÌÂÌÉÚËÙÓÈÑÉÚÐÑÎÀÎÆÏÌÀÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓ ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÌÁÌÍÌÉÝžÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝÀÏÉÃÂÑÜ×ÃÊ v ÍÌÕÀÙ ÎÆÏÌÀÙÓ ÍÌÉÃÇ ÉÑÕÖà ÍÎÌÏÑÖÆÀ¾ÜÐÏÝ ÕÐÌ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÎÃÅÑÉÚоÐÌÊ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌ ÍÌÐÎÿÉÃËÆÝ ÀÌÂÙ ξÏÐÃËÆÝÊÆ v ÑÉÑÕÖ¾ÃÐÏÝ ¾ÛξÔÆÝ ÍÌÕÀÙ Æ ÑÏÈÌÎÝÃÐÏÝ ˾ÏÐÑÍÉË ËÆà Ãà ÒÆÅÆÕÃÏÈÌÇ ÏÍÃÉÌÏÐÆ ÀÃÏËÌÇ ̿׾Ý ÍÌÎÆÏÐÌÏÐÚ Æ ÍÌÎÆÏÐÌÏÐÚ ¾ÛξÔÆÆ ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÜÐÏÝ ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ ÏÌ ÅÀÃËÌÊÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÎÆÏvÎÆÏÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ˾v Æv vÍÉÌÐËÌÏÐÚÏÉÌÄÃËÆÝÀÅÀÃËÃÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÎÆÏvÏы ÓÌÂÌÉÚ˾ÝÈÑÉÚÐÑξÑÊÃËÚÖ¾ÃÐÏÝ˾v ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ˾ƿÌÉÃþÁÎÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÔÃËËÙÓ¾ÁÎÃÁ¾ÐÌÀÍÌÕÀÙ v ÊÊ ÀÌÅξÏоÃÐ˾v ¾ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÏÐÎÑÈÐÑÎËÌÏÐÆ ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏÝ˾ v v Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÏÝ ÏËÆÄÃËÆà ÁÃÌÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌ ÎÆÏȾ ÍÌÂÐÌÍÉÃËÆÝÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ˾ v ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏÝ ÏÌÂÃÎľËÆà ÁÑÊÑϾ ˾ v ž ÏÕÃО;ÓÆÀ¾ËÆÝξÏÐÆÐÃÉÚËÙÓÌÏоÐÈÌÀ ÂÌÐÁ¾ ÀÍÌÕÀÑ ÎÆÏÌÀÙÓÍÌÉÃÇ ÕÐÌÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐÑÏÆÉÃËÆÜ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÆÍÌÕÀÙÆÍÌÀÙÖÃËÆÜÂÌÏÐÑÍËÌÏÐÆξÏÐÃËÆÝÊÎÆϾ ÌÏËÌÀËÙÓÛÉÃÊÃËÐÌÀÍÆоËÆÝ ÍÎÆÛÐÌÊÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÏݿɾÁ̋ ÍÎÆÝÐËÌÃξÅÀÆÐÆÃÌÏËÌÀËÙÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀÀÍÌÕÀÃÂÌÍÌÏÃÀ¾ ÎÆϾ ÂÌÊÆËÆÎÑÜÐ ÌÈÆÏÉÆÐÃÉÚËÙà ¾ À ÍÃÎÆÌ ÀÃÁÃоÔÆÆ ÍÌÏÉÞÂÃÉÈÆξÏÐÆÐÃÉÚËÌÇʾÏÏÙ vÀÌÏÏоËÌÀÆÐÃÉÚËÙà ÕÐÌÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÍÌÂÀÆÄËÌÏÐÚÒÌÏÒÌξÆȾÉÆÝ vÏÌžÜÐÏÝ¿ÌÉÃÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙþÁÎÌÁÆÂÎÌÁÃÌÉÌÁƋ ÕÃÏÈÆÃÑÏÉÌÀÆÝÆÏÌÉÃÀÌÇÎÃÄÆÊÍÌÕÀ ÏËÆľÃÐÏÝÑÎÌÀÃËÚ ÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌÂ˾ v Ê ¾оÈÄÃÆÓÊÆËÃξÉÆžÔÆÝ˾ v ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆËÃÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐ˾ÈÌÍÉÃËÆÝÏÌÉÃÇ v ÑÉÑÕÖ¾ÃÐÏÝ ÒÆÐÌϾËÆоÎ˾Ý Ì¿ÏоËÌÀȾ ˾ ÎÆÏÌÀÙÓ ÍÌÉÝÓ ÐÈ ÍÎÆ ž;ÖÈà ξÏÐÆÐÃÉÚËÙÓ ÌÏоÐÈÌÀ ÝÎÌÀÌÁÌ ξÍϾ ÁÌÎÕÆÔÙ ÎÙÄÆȾÀÍÌÕÀÃËËÙÇξÏÐÀÌÎÍÃÎÃÓÌÂÝÐ ÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆ ¾ÈÐÆÀËÙà ÏÌÃÂÆËÃËÆÝ ̿ɾ¾Ü×Æà Àً ÏÌÈÌÇ ¾ÉÉÃÉÌ;ÐÆÕÃÏÈÌÇ ÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÜ Æ ÌȾÅÙÀ¾Ü×Æà ÑÁËÃоÜ×ÃÃÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÃ˾ÏÌÎËÝÈÆ v ÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÅÃÎ˾ ÎÆϾ ˾ v ÐÁ¾ ­ÎÌÀÃÂÃËËÙÃ˾ÑÕË̋ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÙÃÍÌÏÃÀÙξÅÉÆՋ ËÙÓ ÏÑÓÌÂÌÉÚËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ˾ ÍÌÉÝÓ ²¡±­ ¬­³ ‰³¾Î¾Â¾™ ÍÌȾžÉÆ ÕÐÌÑÎÌľÇËÌÏÐÚÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙÝÎÌÀÌÁÌξÍϾ ÏÌÏоÀÉÝÃÐvÐÁ¾ ÏÃÊÝËvÂÌ ÐÁ¾°¾ÈÌÀ¾Äà ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÆʾÏÉÌÏÃÊÝËÁÌÎÕÆÔÙϾÎÃÍÐÏÈÌÇÆÝÎ̋ ÀÌÁÌÎÙÄÆȾ¦ÅÅÃÎËÌ¿Ì¿ÌÀÙÓÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÐÚ ËÑÐÆÏÌÜÏÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÜÂÌÐÁ¾ÅÃÎ˾­ÌÂÏÌÉËÃՋ ËÆÈ˾ÏÆÉÌÏ ÏÌÎÁÌϾӾÎËÌà ÏѾËÏȾÝÐξÀ¾¿ÃÅÍÌÉÆÀ¾ ÏÍÌÏÌ¿ËÙ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ÐÚ v ÐÁ¾ ÅÃÉÃËÌÇ ʾÏÏÙ ¢ÉÝÍÌÉÑÕÃËÆÝÂÀÑÓÑÈÌÏÌÀÆÍÎÆʾÈÏÆʾÉÚËÌÊÑÎÌľÃ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÍÎÌÀÃÂÃËÆà ÌÂËÌÁ̋ÂÀÑÓ ÍÌÉÆÀÌÀ ÏÍÌÏÌ¿ÌÊ ÈξÐÈÌÀÎÃÊÃËËÌÁÌ žÐÌÍÉÃËÆÝ ÎÆÏÌÀÙÓ ÕÃÈÌÀ ËÌÎÊÌÇ v ÊÁ¾ ¢ÉÝ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ ÒÌÎÏÆÎÌÀ¾ËËÌÇ Í̋ ¾ÕÆÀÌÂÙ ¾оÈÄÃÀÏÉÑÕ¾ÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÂÉÝžÐÌÍÉÃËÆÝ ÂÎÃ˾ÄË̋ϿÎÌÏËÌÁÌÏɾ¿ÌÊÆËÃξÉÆÅÌÀ¾ËËÌÁÌ v ÁÉ ÏÐÌȾ ξÔÆÌ˾ÉÚËÌ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ËÆÅÈÌ˾ÍÌÎËÙÓ ÍÃÎÃÂÀÆÄËÙÓ ˾ÏÌÏËÙÓ ÏоËÔÆÇ ÐÆ; ¯«­‹ ¯«­‹ ¯«­‹ ¯«­‹ ¾оÈÄÃÍÌÉÆÀËÙÓʾÖÆË ÐÆ;­­ž‹ «¾ ÎÆÏÌÀÙÓ ÏÆÏÐÃʾÓ ¨¾ÉÊÙÈÆÆ ÉÑÕÖÆÊ ÍÎÃÂÖÃÏÐÀÃˋ ËÆÈÌÊÎÆϾÝÀÉÝÃÐÏÝÉÜÔÃÎ˾¬Ë¾žËÆʾÃÐvÌÐ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐËÌÇÍÉÌ×¾ÂÆŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÛÐÌÇ ÈÑÉÚÐÑÎÙÂÃɾÜÐÃÃËÞÊÃËÆÊÌÇÀÎÆÏÌÀÌÊÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐà ÀÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÊ ¾ÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÌÊÆÊÃÉÆÌÎÆÎÑÜ×ÃÊÌЋ ËÌÖÃËÆÝÓ ÌÏÌ¿ÃËËÌ˾žÏÌÉÃËËÙÓÅÃÊÉÝÓ±ÎÌľÇËÌÏÐÚ ÎÆϾÍÌÏÉÃÉÜÔÃÎËÙ ȾÈÍξÀÆÉÌ ¿ÙÀ¾ÃÐ˾ÊËÌÁÌÀÙÖà ÕÃÊÍÌÂÎÑÁÆÊÍÎÃÂÖÃÏÐÀÃËËÆȾÊ¥¾ÀÃÏÚÍÃÎÆÌÂÀÃÁË оÔÆÆÀÏÎÃÂËÃÏÑÓÌÇÁÌÂ˾ÌÏоÐÌÕËÌÇÍÌÏÉÃÎÆϾÀɾÁà ÀÌÅÊÌÄËÌ ÍÌÉÑÕÃËÆà v ÐÁ¾ ÏÃ˾ ¾ ÍÎÆ ÍÌÉÆÀà ËÌÎÊÌÇvÊÁ¾vvÐÁ¾ÏÃ˾ žË¾ÉÆÅÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÉÜÔÃÎËÙÍÌÑÈÌϾÊÆÀÔÃÉÌÊ ž ÀÃÁÃоÔÆÜ ÍÌÈ¾Å¾É ÕÐÌ Ì˾ À¾ÎÚÆÎÑÃÐ ȾÈ ÍÌ Á̾Ê ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ оÈÆÀžÀÆÏÆÊÌÏÐÆÌÐÎÃÄÆʾÑÀɾÄËÃËÆÝ ÍÌÕÀÙ­ÎÆÏÌ¿ÉÜÂÃËÆƾÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÆÓÍÎÆÃÊÌÀžÏÃÅÌË ÊÌÄËÌÍÌÉÑÕ¾ÐÚvÑÈÌÏÌÀÉÜÔÃÎËÙ ¬ÂÆËÆÅÎÃÅÃÎÀÌÀÍÌÍÌÉËÃËÆÝÏÐξÓÌÀÙÓž;ÏÌÀÈÌÎÊÌÀ v ÎÆÏÌÀ¾Ý ÏÌÉÌʾ ÈÌÐÌξÝ ÍÎÃÂÏоÀÉÝÃÐ ÂÉÝ ÓÌÅÝÇÏÐÀ ¿ÌÉÚÖÑÜÔÃËËÌÏÐÚ ÏÀÝÅÆÏÛÐÆÊÀÌÅÊÌÄËÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌ ÁξËÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÓÈÌÎÊÌÀÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊÂÌÎÆÏÌÀÌÇ ÏÌÉÌÊÙ«¾ÍÎÆÊÃÎ ²¡±­¬­³‰³¾Î¾™ÀÁÎþÉÆÅ̋ À¾ÉÌÐÏÌÉÌÊÙ žË¾ÉÆÅ Ò¾ÈÐÆÕÃÏÈÌÁÌ ÏÌÏÐÌÝËÆÝ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÎÆϾ Í̋ ȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌ¿ÌÉÃÃÎÆÏÌÀÙÓʾÏÏÆÀÌÀÀÎÃÏÍÑ¿ÉÆÈà ÆÊÃÜÐ ÍÉÌÓÌà ȾÕÃÏÐÀÌ ÍɾËÆÎÌÀÈÆ ÌÐÈÉÌËÃËÆÝ ÏÀÙÖà ÏÊÆÂ̏vÏÊÀÈÉÜÕÆÐÃÉÚËÌ »ÐÌÏÀÝžËÌÏÐÃÊ ÕÐÌ˾ÍÎÌÐÝÄÃËÆÆÍÌÏÉÃÂËÆÓÉÃÐ˾ÎÆÏÌÀÙÓÕÃȾÓÎÃϋ ÍÑ¿ÉÆÈÆËÃÍÎÌÀÌÂÆÐÏÝȾÍÆоÉÚ˾ÝÍɾËÆÎÌÀȾ ¾ÐÃÈÑ×¾Ý ÛÈÏÍÉѾоÔÆÌËË¾Ý ÍɾËÆÎÌÀȾÏÀÌÂÆÐÏÝÐÌÉÚÈÌÈÍÎÌÏÐÌÊÑ ÀÙξÀËÆÀ¾ËÆÜÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆÍÎÆÍÌÊÌ×ÆÍÎÌÏÐÃÇÖÆÓÌÎÑÂÆÇ ÂÀÆÄÈÌÀ ʾÉÌÀ¾ÐÃÉÃÇÆÂΠƾÄÃÍɾËÆÎÌÀ×ÆÈÌÀ¿ÃÅ ÏÌ¿ÉÜÂÃËÆÝÐÎÿÑÃÊÙÓÍξÀÆÉÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÀÙÏÌÐËÌÇÏØÃÊÈÆ ËÆÀÃÉÆÎÌÀÈÆ ÏÌÏоÀÉÃËÆÝȾÎÐÌÁξÊÊÙÏÎÃÅÌÈÆ˾ÏÙÍÌÈ ÁÎÑËо ÀÙËÌϾÃÃÀ˾ÐÑÎÑÆÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÃËÆÝϾÊÌÁÌÍÎÌÔÃÏϾ ÍɾËÆÎÌÀÈÆÏÀÙÍÌÉËÃËÆÃÊ˾ÊÃÕÃËËÙÓ;ξÊÃÐÎÌÀ «¾Æ¿ÌÉÃà ÎþÉÚËÙÊ Æ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÊ À ÏÌÀÎÃÊÃËËÙÓ ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÀÌÏÏÌžËÆà ÃÂÆËÌÇ ÂÉÝ ÀÏÃÓ ÎÆÏÌÀÌÂÕÃÏÈÆÓ ÓÌÅÝÇÏÐÀ ¬ÈÐÝ¿ÎÚÏÈÌÁÌ ΋˾ ®¨ ÏÆÏÐÃÊÙÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝÐÃÈÑ×ÃÇÆȾÍÆоÉÚËÌÇÍɾËÆÎÌÀÈÆ ÆËÄÃËÃÎËÙÓÍÌÉÃÇÕÃÎÃÅÏÍÃÔƾÉÆÅÆÎÌÀ¾ËËÌÃÍÌÂξÅÂË ÉÃËÆÃξÇÌËËÌÁÌʾÏÖо¿¾   ÔÃÉÝÓ Ì¿ÃÏÍÃÕÃËÆÝ ÌÐÉÆÕËÌÁÌ ȾÕÃÏÐÀ¾ ÍɾËÆÎÌÀÈÆ ÏÐÌÕËÌÏÐÚ܏ÏÊ ÆÀÙÏÌÈÌÇÍÎÌÆÅÀÌÂÆÐÃÉÚËÌÏÐƾËËÌÁÌ ÍÎÌÔÃÏϾÄÃɾÐÃÉÚËÌÀËÃÂÎÃËÆÃÆÖÆÎÌÈÌÃÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆà ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÁÌÈÌÊÍÉÃÈϾ¾ÀÐÌʾÐÆÅÆÎÌÀ¾ËËÌÇÛÈÏÍÉѾо‹ ÔÆÌËËÌÇÆȾÍÆоÉÚËÌÇÍɾËÆÎÌÀÈÆÎÆÏÌÀÙÓÕÃÈÌÀÏÍÎÆÊË ËÃËÆÃÊɾÅÃÎËÙÓÆÈÌÊÍÚÜÐÃÎËÙÓÍÎÌÁξÊÊÆÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ ξÅξ¿ÌоËËÙÓ¬ž¬‰©Ñՙ¢¾Ë˾ÝÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÍÌÅÀÌÉÆÐ ÍÌÀÙÏÆÐÚÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚÌÎÌÖ¾ÃÊÌÁÌÁÃÈоξÀ v ξžÆÛÈÌËÌÊÆÐÚÂÌÍÌÉÆÀËÌÇÀÌÂÙ ­ÌÀÙÖÃËÆÜ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÈÑÉÚÐÑÎ ÎÆÏÌÀÌÁÌ ÏÃÀÌ̋ ¿ÌÎÌоÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÃÐоÈÄÃÍÎÌÀÃÂÃËÆÃÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇÍÌ ÓÆÊÆÕÃÏÈÌÇÊÃÉÆÌξÔÆÆžÏÌÉÃËËÙÓÆÏÌÉÌËÔÌÀÙÓÍÌÕÀÆ ÑÉÑÕÖÃËÆÜÆÓÏÐÎÑÈÐÑÎËÌÁÌÏÌÏÐÌÝËÆÝ ˾ÒÌËÃÍÎÌÊÙÀ‹ ËÌÁÌÎÃÄÆʾ vÍÎÆÌ¿ÃÏÍÃÕÃËÆÆÏËÆÄÃËÆÝÑÎÌÀËÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌÂÂÌ v Ê Ì¿ÝžÐÃÉÚËÙÊ ÍÎÆÃÊÌÊ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÁÉÑ¿ÌÈÌà ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÌÃÎÙÓÉÃËÆÃÍÌÕÀÙ˾ÁÉÑ¿ÆËÑ v ÊÍÎÆ ÍÌÊÌ×ÆÌÎÑÂÆÇÐÆ;®¡‹ ®¡‹ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾Ü×ÃÃÑÉÑՋ ÖÃËÆÃÏÐÎÑÈÐÑÎÙÆÒÆÉÚÐξÔÆÌËËÌÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆÍÌÕÀ v ÍÌ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐËÑÜ ̿ξ¿ÌÐÈÑ ÍÌÕÀÙ ÍÌ ÍÌÏÃÀÙ ÎÆϾ ÍÌÏÉà ÍÎÌÀÃÂÃËÆÝ ÍɾËÆÎÌÀÈÆ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ÀËÌÏÆÐÚ ÒÌÏÒÌÁÆÍÏÆÉÆÁÆÍÏÀÂÌÅÃvÐÁ¾ v˾ÍÌÏÃÀ¾ÓÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓÈÑÉÚÐÑÎÎÆÏÌÀÌÁÌÏÃÀÌÌ¿ÌÎ̋ оÏÉÃÂÑÃÐÍÎÌÀÌÂÆÐÚ×ÃÉÃÀ¾ËÆÃÆÈÎÌÐÌÀ¾ËÆÃÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÆ ˾ ÁÉÑ¿ÆËÑ v Ê Ï ξÏÏÐÌÝËÆÃÊ ÊÃÄÂÑ ×ÃÉÝÊÆ Æ ÈÎÌÐÌÂÎÃ˾ÊÆ v Ê Æ ÀÙÀ̾ÊÆ ÆÓ À ÔÃËÐξÉÚËÙÇ ÌÎÌÏÆÐÃÉڋϿÎÌÏȾÎÐًÕÃȾ v ÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÊ ÍÎÆÃÊÌÊ ÌÏËÌÀËÌÇ ̿ξ¿ÌÐÈÆ ÍÌÕÀÙ ÍÎÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÆÎÆϾÍÌÎÆÏÑÝÀÉÝÃÐÏÝÝÎÑÏ˾ÝÀÏ;ÖȾ˾ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÁÉÑ¿ÆËÑ v Ê Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾Ü×¾ÝÍÎÆ¿¾ÀÈÑÑÎÌľÝ ÂÌ ÐÁ¾ ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝ˾ÎÆÏÌÀÙÓÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÙÓÏÆÏÐÃʾÓÎÃϋ ÍÑ¿ÉÆÈÆÍÌÉÑÕ¾ÜпÌÉÃÃÐÙÏÐÁÎÑ¿ÙÓÈÌÎÊÌÀÆÐÙÏÐ ÅÃÎËÌÒÑξľ«¾ÉÆÊ¾Ë¾Ó ÍÌÂÍÆÐÙÀ¾ÃÊÙÓÆÅÏ¿ÎÌÏËÙÓȾ‹

˾ÉÌÀ ¯¾ÎÍÆËÏÈÌÇ Ì¿ÀÌÂËÆÐÃÉÚË̋ÌÎÌÏÆÐÃÉÚËÌÇ ÏÆÏÐÃÊÙ ÍÌÉÑÕ¾ÜпÌÉÃÃÐÙÏÐÏÃ˾°¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÎÆÏÌÀÙÃÊÃÉƋ ÌÎÆÎÌÀ¾ËËÙþÁÎÌɾËÂÖ¾ÒÐÙ¨¾ÉÊÙÈÆÆ˾ÏÃÁÌÂËÝÖËÆÇÂÃËÚ ÝÀÉÝÜÐÏÝÌÂËÆÊÆÅÁ¾Î¾ËÐÌÀÍÌÉÑÕÃËÆÝËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÓÌ¿ØÃÊÌÀ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆ

©ÆÐÃξÐÑξ žÂÚÝÃÀ ¯Ÿ ¢ÃÂÌÀ¾ »Ÿ ¯¾Å¾ËÌÀ ªž Æ ÂÎ ®ÃÈÌÊÃ˾ÔÆÆ ÍÌ ÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÜ ÏÌÍÑÐÏÐÀÑÜ×ÆÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÎÆÏÌÀÙÓ ÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌÐÌÀ ¯¾ÎÍÆËÏÈÌÇËÆÅÊÃËËÌÏÐÆ­ÌÂÎì ¢ÃÊÈÆ˾»ÉÆÏоvvÏ ¯ÆÏÐÃʾÎÆÏÌÀÌÂÏÐÀ¾®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈƨ¾ÉÊÙÈÆÝ­ÌÂÌ¿×ÃÇÎþÈÔÆÃǾȾÂÃÊÆȾŸª¨ÆÅÝÃÀ¾»ÉÆÏо¦Å‹ÀÌž¬®«­­‰¢Ä¾Ë‹ Á¾Î™vvÏ ¢ÃÊÈÆˬ  ¯¾Å¾ËÌÀªž ¢ÃÂÌÀ¾»Ÿ¯ÌÀÎÃÊÃËËÌÃÏÌÏÐÌÝËÆÃÌÎÌÖ¾ÃÊÌÁÌÅÃÊÉÃÂÃÉÆÝÀ®ÃÏÍÑ¿ÉÆÈè¾ÉÊÙÈÆÝ®¾Åξ¿ÌÐȾ ¾Â¾ÍÐÆÀËÙÓÏÆÏÐÃÊÆÍÎÆÎÌÂÌÌÓξËËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆÆÀ¾ÎÆÂËÙÓÎÃÁÆÌ˾Ó®ÌÏÏÆÆ¢ÌÈÉ  ÏÃÎÌÏÏÆÇÏÈÌÇ˾ÑÕ‹ÍξÈÐÈÌËÒÃÎÃËÔÆÆ®ÌÏÐÌÀÏȾÝÌ¿É Í®¾ÏÏÀÃÐvÁv ÍÉ ¢ÃÂÌÀ¾»Ÿ ©Æ£ž µÆÊÆÂÌÀ¯«»ÈÌÉÌÁ̋ÊÃÉÆÌξÐÆÀËÌÃÏÌÏÐÌÝËÆÃÎÆÏÌÀÙÓÅÃÊÃÉÚÀÉÆʾËËÌÇÕ¾ÏÐƯ¾ÎÍÆËÏÈÌÇËÆÅÊÃËËÌÏÐÆ ª¾Ð‹ÉÙªÃÄÂÑ˾ÎÌÂËÌÇ˾ÑÕ‹ÍξÈÐÈÌËÒ‰±ÏÐÌÇÕÆÀÌÃÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÎÆϾÏÌÏÐÌÝËÆÃÆÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀٙ¨Î¾ÏË̾Îv ¢ÃÂÌÀ¾»Ÿ žÂÚÝÃÀ¯Ÿ­ÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÌÈÌÎÊÌÀÀÎÆÏÌÀÙÓÏÃÀÌÌ¿ÌÎÌоÓžÈÐѾÉÚËÙÃÍÎÌ¿ÉÃÊÙÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆŋ ÀÌÂÏÐÀ¾ª¾Ð‹ÉÙ˾ÑÕ‹ÍξÈÐÈÌËÒ ÍÌÏÀÝ×ÃËËÌÇ‹ÉÃÐÆܾÁξÎËÌÇ˾ÑÈƨ¾ÉÊÙÈÆÆ»ÉÆÏоvv¯v

±¢¨

²¬®ª¦®¬ ¨ž‰ª¬¢¦²¦´¦®¬ ž««¬£¯°®¬§«¬£ £®£°£«¬™¢©½¶­ž©£®«¬‹ ¨ž®©¦¨¬ ¹³¯ž¢¬  '03.*/(0'‰.0%*'*&%4-&/%&3413*/%-&™'035"3&453:‹%8"3'03$)"3%4 ¡›¥ÌιÆÁÆ ™ÊÊÇÏÁ¹ÏÁØʹ½Ç»Ç½Ç»†ÈÁËÇÅÆÁÃǻǽǻ «ÈÏÅÖÊÎÅØ ¬È×ÓÐÈÍÑÊ ²ÀÌÁÎÂÑÊÀßÎÁË  °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJMBTQSVT!NBJMSV BTQSVT!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV ¤›œÉÁ¼ÇÉÕ¾»¹ 0™ 0™ ™žÉÑÇ»¹ ™¡£Ç¿Áƹ ¥ÁÐÌÉÁÆÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¹¼É¹ÉÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë žÉÑÇ»¹ ™¡£Ç¿Áƹ ¥ÁÐÌÉÁÆÊÃÁ ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ ¹¼É¹ÉÆÔ ÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë Ó˨ÍÒÅÐÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ¬È×ÓÐÈÍÑÊ ²ÀÌÁÎÂÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM NBJM NBJMQMPEGBL!NHBVSV QMPEGBL!NHBVSV *7.VLIBOJO "TTPDJBUJPO'SVJU/VSTFSZ -JQFUTLPFTU .JDIVSJOTL 5BNCPWSFHJPO 3VTTJB UFM   FNBJM FNBJM NBJM NBJMBTQSVT!NBJMSV BTQSVT!NBJMSV !NBJMSV NBJMSV SV SV -7(SJHPSJFWB 0"&STIPWB "*,PHJOB .JDIVSJOTL4UBUF"HSBSJBO6OJWFSTJUZ *OUFSOBDJPOBMOZB TU .JDIVSJOTL 5BNCPWSFHJPO 3VTTJB UFM 

   FNBJM FNBJM NBJM NBJMQMPEGBL!NHBVSV QMPEGBL!NHBVSV ¬¿ÌÏËÌÀ¾Ë¾ÍÌÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÏÐÚÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÌÏËÌÀËÙÓÌÍÃξÔÆÇÍÎÆÏÌžËÆƉÊÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÁÌÏÐÎÌÇËÌÁÌÀÃÎÃÐÃ˾™Æ¾ËÌ ÆÓÍÌÂÎÌ¿ËÌÃÌÍÆϾËÆíÌȾžËÌÀÉÆÝËÆÃÌ¿ÎÃÅÈÆ˾ÀÙÏÌÐÑÍÉÌÂÌÀÙÓÂÃÎÃÀÚÃÀ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÊÆÑÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌÍÎÆÑÏÆÉÃËÆÆ ÎÌÏÐÌÀÌǾÈÐÆÀËÌÏÐÆÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÆÓÍÉÌÂÌÀÙÓÀÃÐÀÃÇËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌѾÉÝÐÚÀÏÃÏÆÉÚËÙÃÌÂËÌÉÃÐËÆÃÍÌ¿ÃÁÆ ¾ÀÌÀÎÃÊÝÉÃÐËÆÓÅÃÉÃËÙÓ ÌÍÃξÔÆÇÀÙɾÊÙÀ¾ÐÚÏÆÉÚËÙÃÀÃÎÐÆȾÉÚËÙÃÍÎÆÎÌÏÐÙ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾Ý¿ÉÌËÝ ÏÌÎÐ ÍÌÂÀÌÇ Ͼ Ì¿ÎÃÅȾ ÍÆÐÌÊËÆÈ ÐÃÓËÌÉÌÁÆÝÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÝϾÄÃËÔÃÀ +VTUJGJFETFRVFODFPGCBTJDPQFSBUJPOTGPSDSFBUJOHBrNPEJGJFETMFOEFSTQJOEMFsBOEHJWFOUIFNBEFUBJMFEEFTDSJQUJPO4IPXTUIFFGGFDU PGQSVOJOHPOUIFIFJHIUPGGSVJUUSFFT#ZSFTFBSDIFTJUJTFTUBCMJTIFEUIBUXIFOTUSFOHUIFOJOHSPTUPWZBDUJWJUZPGGSVDUJGZJOHGSVJUCSBODIFTJUJT OFDFTTBSZUPEFMFUFBMMTUSPOHBOOVBMFTDBQFT BOEEVSJOHTVNNFSHSFFOPQFSBUJPOTUPCSFBLPVUTUSPOHWFSUJDBMHSPXUI ,FZXPSETBQQMF WBSJFUZ SPPUTUPDL PSDIBSE DSPQ OVSTFSZ TFFEMJOHTHSPXJOHUFDIOPMPHZ

­ÎÆ ξÅξ¿ÌÐÈà ÈÌËÏÐÎÑÈÔÆÆ Ö;ÉÃÎË̋ȾÎÉÆÈÌÀÌÁÌ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÁÌϾ¾ÌÍÎÃÂÃÉÃ˾ÌÕÃÎÃÂËÌÏÐÚ¾ÁÎÌÍÎÆÃÊÌÀ ÍÎÆÊÃËÝÃʾÝÍÎÆÏÌžËÆƉÊÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÁÌÏÐÎÌÇË̋ ÁÌÀÃÎÃÐÃ˾™¬Ë¾ÀÈÉÜÕ¾ÃÐÍÌÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÙÓÌÍÃξÔÆÇ ÒÌÎÊÆÎÑÜ×ÑÜÌ¿ÎÃÅÈÑÔÃËÐξÉÚËÌÁÌÍÎÌÀÌÂËÆȾ ÔÆȋ ÉÆÕÃÏÈÑÜžÊÃËщ¿¾ÅÌÀÙÓÀÃÐÀÃǙ ÔÆÈÉÆÕÃÏÈÑÜžÊÃËÑ ‰ÍÉÌÂÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃǙ ÒÌÎÊÆÎÑÜ×ÑÜ Ì¿ÎÃÅÈÑ ‰¿¾ÅÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃǙ ÒÌÎÊÆÎÑÜ×ÑÜÌ¿ÎÃÅÈÑÍÉÌÂÌÀÙÓÀÃÐÀÃÇ ²ÌÎÊÆÎÑÜ×¾Ý Ì¿ÎÃÅȾ ÔÃËÐξÉÚËÌÁÌ ÍÎÌÀÌÂËÆȾ ‰ªÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌà ÏÐÎÌÇËÌà ÀÃÎÃÐÃË̙ v ÉÆÂÃÎ˾Ý ÀÃÎÃÐÃËÌÀÆÂ˾ÝÒÌÎÊÆÎÌÀȾ ÎÆÏ ¯ÆÉÚËÙÇÀÃÎÐÆȾÉÚËÙÇ ÔÃËÐξÉÚËÙÇÍÎÌÀÌÂËÆÈvÁɾÀËÙÇÛÉÃÊÃËÐоÈÌÇÈÎÌËÙÆ ÌÏËÌÀ¾ÍÌÉÑÕÃËÆÝÀÙÏÌÈÆÓÑÎÌľÃÀÀÍÃÎÆÌÂÍÉÌÂÌËÌÖË ËÆÝ»ÈÏÍÉѾоÔÆÝоÈÌÁÌÐÆ;Ͼ¾ξÏÏÕÆо˾˾v ÉÃбÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌÍÎÆÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÆÍÉÌÂÌÀÙÓÂÃÎÃÀÚÃÀ ˾ÏÆÉÚËÌÎÌÏÉÙÓÆÏÎÃÂËÃÎÌÏÉÙÓÍÌÂÀÌÝÓÏÐξÐÃÁÆÝÒÌ΋ ÊÆÎÌÀ¾ËÆÝžÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝÀÏÐÆÊÑÉÆÎÌÀ¾ËÆÆÏÈÌÎÌÍÉÌÂËÌÏÐÆ ž ÏÕÃÐ ξËËÃÁÌ ÍÉÌÂÌËÌÖÃËÆÝ ÌÁξËÆÕÃËÆÝ ÎÌÏÐÌÀÌÇ ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÆÀÏÃÁÌÂÃÎÃÀ¾< > ­ÎÆÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÆÍÉÌÂÌÀÙÓÂÃÎÃÀÚÃÀ˾Ïɾ¿ÌÎÌÏÉÙÓ ÍÌÂÀÌÝÓÁɾÀËÌÇž¾ÕÃÇÏоÀÆÐÏÝÌÁξËÆÕÃËÆÃξËËÃÁÌÍÉ̋ ÂÌËÌÖÃËÆÝ ÈÌÐÌÎÌÃÏÂÃÎÄÆÀ¾ÃÐÎÌÏÐÌÀÑܾÈÐÆÀËÌÏÐÚÆ ȾÈÏÉÃÂÏÐÀÆà ξÏÐÝÁÆÀ¾ÃÐÍÃÎÆÌÂÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÆÌÐÌÂÀƋ Á¾ÃÐÏÎÌÈÆÀÙÓ̾˾ÍɾÐÌÍÌÐÃËÔƾÉÚËÌÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ о¿É  ¦ À ÍÃÎÀÌÊ Æ ÀÌ ÀÐÌÎÌÊ ÏÉÑÕ¾ÝÓ ÔÃËÐξÉÚËÙÇ ÍÎÌÀÌÂËÆÈ Ï ÂÌÏоÐÌÕËÙÊ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊ ξÅÀÃÐÀÉÃËÆÇ ÝÀ‹ ÉÝÃÐÏÝÌÏËÌÀÌÇÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÉÆÂÃÎËÙÓÀÃÎÃÐÃËÌÀÆÂËÙÓ ÈÎÌË¢ÉÝÛÐÌÁÌÀÍÃÎÆÌÂÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝËÃÂÌÍÑÏȾÃÐÏÝ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ

ÍÃÎÃÁÎÑÅȾÈÎÌËÙÏÆÉÚËÌξÏÐÑ×ÆÊƉ¿¾ÅÌÀÙÊƙÆÍÉ̋ ÂÌÀÙÊÆÀÃÐÀÝÊÆ ²ÀÁËÈÖÀ¢ËÈßÍÈÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÏËÎÄÎÍÎØÅÍÈß ÏÐÈÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ‹ÌÎÄÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÃÎÑÒÐÎÉÍÎÃÎ ÂÅÐÅÒÅÍÀ›ÍÀÂÛÑÎÒÓÏËÎÄÎÂÛÕÄÅÐÅÂÜÅ Ì

®ÏÅÐÀÖÈß Ã Ã ±ÓÊÎÐÀ×ÈÂÀÍÈÅÌ   ±ÓÄÀËÅÍÈÅÌÖÂÅÒÊΠ  ¡ÅÇÓÄÀËÅÍÈßÖÂÅÒÊΠÊÎÍÒÐÎËÜ   ­±°  

à    

à    

à    

·ÀÑÒÜÊÐÎÍÛwÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉÏÐÎÂÎÄÍÈÊ ÑÎÐÒ¦ÈÃÓËÅÂÑÊÎō Ï΍ ÑÀÄÊÀà ÑÕÅÌÀ × Ì ­ÎÆÊÃËÝÝÔÃÉÙǾÎÏÃ˾ÉÊÃÎÍÌÍÎƾËÆÜ¿ÌÈÌÀÙÊξŋ ÀÃÐÀÉÃËÆÝÊÁÌÎÆÅÌËоÉÚËÌÁÌÍÌÉÌÄÃËÆÝ ÊÙÏÂÃÎÄÆÀ¾ÃÊÆÓ ÎÌÏÐÌÀÑܾÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÏÌžÀ¾ÝÔÃËÐξÉÚËÌÊÑÍÎÌÀÌÂËÆÈÑ ÌÍÐÆʾÉÚËÙÃÑÏÉÌÀÆÝÂÉÝÏÆÉÚËÌÁÌÎÌÏо¬ÍÐÆʾÉÚ˾ÝÀً ÏÌоÍÉÌÂÌÀÙÓÂÃÎÃÀÚÃÀÍÎÆÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆƉÊÌÂÆÒÆÔÆÎ̋ À¾ËËÌÁÌÏÐÎÌÇËÌÁÌÀÃÎÃÐÃ˾™˾ÓÌÂÆÐÏÝÀÍÎÃÂÃɾÓ vÊ ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌÈÖÃÏÐÌÊÑÁÌÂÑÐÌÉÚÈÌÀÀ¾ÎƾËÐÃÏÃÄË ÁÌÂËÙÊ ÑÈÌξÕÆÀ¾ËÆÃÊ ‰ÕÃȾËÈÌǙ ÍÉÌÂÌÀÙà ÂÃÎÃÀÚÝ ÂÌÏÐÆÁÉÆÌÍÐÆʾÉÚËÌÇÀÙÏÌÐÙ«ÃÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜξÅËÆÔÑÏ ÌÍÐÆʾÉÚËÙÊÆÍÌȾžÐÃÉÝÊÆÊÙ˾¿ÉܾÉÆÆÀÀ¾ÎƾËÐÃÏ ÃÄÃÁÌÂËÙÊѾÉÃËÆÃÊÔÀÃÐÈÌÀÍÌÔÃËÐξÉÚËÌÊÑÍÎÌÀÌÂËƋ ÈÑ о¿É ¨ÌËÐÎÌÉÚËÙÇÀ¾ÎƾËÐÏξËËÆÊÍÉÌÂÌËÌÖÃËÆÃÊ
99*

£°® ™w

ÍÎÆÀÌÇË̋ÍÌÂÀÌÇËÙà ÈÌÊ¿Æ˾ÔÆÆ ¥ÆÊËÃà ÍÌÉÌϾÐÌà ˾ ÍÌÂÀÌî˾ÖÃÏÐÌÇÁÌÂÏÌÎТÃȾ¿ÎÃËÌÈ˾ÍÌÂÀÌî v˾ÖÃÏÐÌÇÁÌ ˾ÍÌÂÀÌîv˾ÏÃÂÚÊÌÇÁÌ ˾ÍÌ‹ ÀÌîv˾ÏÃÂÚÊÌÇÁÌÂÏÌÎЭ̿ÃÂÆÐÃÉÚv˾ÍÌÂÀÌà ®˾ÖÃÏÐÌÇÁÌÂÆ˾ÍÌÂÀÌîv˾ÁÌ ²ÀÁËÈÖÀ³ÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜßÁËÎÍÈ ÒÃÀ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÊÎÉ ‹ÌÎÄÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÅÑÒÐÎÉÍÎÅÂÅÐÅÒÅÍΛÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÛÅÃÎÄÛ

¯ÎÄÂÎÉ

±ÕÅÌÀÑÒÐÓÊÒÓÐÛÏËÎÄÎÂÎÃÎÄÅÐÅÂÀÏÐÈÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÈ ÊÐÎÍÛÂÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÌÈÍÒÅÍÑÈÂÍÎÌÑÀÄÓÑÎÄÍÎÑÒÐÎ×Í΍ ÓÏËÎÒÍÅÍÍÎÉÏÎÑÀÄÊÎÉÑÎÑÕÅÌÀÌÈÐÀÇÌÅÙÅÍÈßÄÅÐÅÂÜÅ w× ÌÑÔÎÐÌÈÐÎÂÊÎÉw‹ÌÎÄÈÔÈÖÈÐÎÂÀÍÍÎÅ ÑÒÐÎÉÍÎÅÂÅÐÅÒÅÍΛ

¡ÀÇÎÂÛÅÂÅÒÂÈÏÅÐÂÈ×ÍÛÅwÂÑÅÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈßÏÎÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓÏÐÎÂÎč ÍÈÊÓÂÇÎÍÅÁÀÇÎÂÛÕÂÅÒÂÅÉÄËÈÍÎÉÌÅÍÅÅÑÌÁÀÇÎÂÛÅwÂÑÅÎÄÍÎËÅҍ ÍÈÅÏÐÈÐÎÑÒÛÏÎÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÓÂÇÎÍÅÁÀÇÎÂÛÕÂÅÒÂÅÉÄËÈÍÎÉ ÁÎËÅÅÑÌÏÎËÍÎÖÅÍÍÛÅwÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÛÅÄÂÓÕËÅÒÍÈÅÂÅÒÂÈ ÎÒÕÎÄßÙÈÅ ÎÒÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎÏÐÎÂÎÄÍÈÊÀÂÇÎÍÅÁÀÇÎÂÛÕÂÅÒÂÅÉÑÊÎËÈ×ÅÑÒÂÎÌÐÀǍ ÂÅÒÂËÅÍÈÉÁÎËÅÅÄÂÓÕÏËÎÄÎÍÎÑßÙÈÅwÒÐÅՍÏßÒÈËÅÒÍÈÅÏËÎÄÎÍÎÑßÙÈÅ ÂÅÒÂÈ ¯ËÎÄÎÂÛÅÂÅÒÂÈÏÅÐÂÈ×ÍÛÅwÂÑÅÐÀÇÂÅÒÂËÅÍÈßÂÇÎÍÅÏËÎÄÎÂÛÕÂÅÒÂÅÉ ÄËÈÍÎÉÌÅÍÅÅÑÌÏËÎÄÎÂÛÅwÎÄÍÎËÅÒÍÈÅÏÎÁÅÃÈÄËÈÍÎÉÁÎËÅÅÑÌ ÏËÎÄÎÍÎÑßÙÈÅwÂÅÒÂÈ ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÅÏÎÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌÓÏÐÎÂÎÄÍÈÊÓ ÑÒÀÐØÅÒÐÅÕËÅÒ ÍÌÔÃËÐξÉÚËÌÊÑÍÎÌÀÌÂËÆÈÑÑÏÐÑ;ÉÀÏÃÊÂÎÑÁÆÊ¢ÃÎÃÀÚÝ ÀÛÐÌÊÀ¾ÎƾËÐÃÈÖÃÏÐÌÊÑÁÌÂÑÂÌÏÐÆÁÉÆÀÙÏÌÐÙÀÏÃÁÌ Ê «¾ÂÌÑÕÃÏÐÚ ÕÐÌÀÛÐÌÊÀ¾ÎƾËÐÃ˾¿ÉܾɾÏÚϾʾÝËÆÅȾÝ ÎÌÏÐÌÀ¾Ý¾ÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÂÉÆ˾ÍÎÆÎÌÏÐÌÀÀÀÃÎÓËÃÇÕ¾ÏÐÆÔÃËЋ ξÉÚËÌÁÌÍÎÌÀÌÂËÆȾËÃÍÎÃÀÙ־ɾÏÊ ´ÆÈÉÆÕÃÏȾÝ žÊÃ˾ ‰¿¾ÅÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃǙ »ÐÌ žÊÃ˾ Õ¾ÏÐÆ ¿¾ÅÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ ÕÐÌ ÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÏÝ ÆÓ Ì¿ÎÃÅÈÌÇ ˾ ‰Ì¿Î¾ÐËÙÇÎÌÏЙ­ÃÎÀ¾ÝÏÎÃÅȾËÃÈÌÐÌÎÙÓξÅÀÃÐÀÉÃËÆÇ À ÅÌËà ¿¾ÅÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ ˾ÕÆ˾ÃÐÏÝ Ã×à À ÍÆÐÌÊËÆÈÃ Ì ÀÎÃÊÝÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝÍÉÌÂÌÀÙÓÂÃÎÃÀÚÃÀÀϾÂÑÀÍÃÎÀÙÇ ÁÌÂѾÉÝÜÐÏÝÐÌÉÚÈÌÌÕÃËÚÏÆÉÚËÙÃξÅÀÃÐÀÉÃËÆÝ ÏÌÍÌϋ оÀÆÊÙà ÍÌ ÐÌÉ×ÆËÃ Ï ÔÃËÐξÉÚËÙÊ ÍÎÌÀÌÂËÆÈÌÊ ÃÏÉÆ оÈÌÀÙÃÆÊÃÜÐÏÝ ÍÃÎÆÌÂÍÉÌÂÌËÌÖÃËÆÝ¿¾ÅÌÀÙÓÀÃÐÀÃÇ ÕÃÐÀÃÎÐÙÇuÍÝÐÙÇÁÌÂÙÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÝ Õ¾ÏÐÚÆÅËÆÓžÊË ËÝÜÐ ÏÆÉÚËÌÑÈÌξÕÆÀ¾ÝÆÉÆÏÎÞÝ˾ÍÃËÃÈ ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ ξËËÃà ÍÉÌÂÌËÌÖÃËÆà ÍÎÆ ÏÌžËÆÆ ‰ÊÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÁÌ ÏÐÎÌÇËÌÁÌ ÀÃÎÃÐÃ˾™ Õ¾ÏÐÌ ÆÊÃÃÐ ËÃÁ¾ÐÆÀËÙÇӾξÈÐÃΟ¾ÅÌÀÙÃÀÃÐÀÆÍÎÆÌÍÐÆʾÉÚËÌÊÒÌ΋ ÊÆÎÌÀ¾ËÆÆÂÌÏÐÆÁ¾ÜпÌÉÃÃ Ê ÕÐÌÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÀÐÃÕÃËÆà ÂÀÑÓÉÃЭÉÌÂÌËÌÖÃËÆÃ˾ÕÆ˾ÃÐÏÝ˾ÐÎÃÐÆÇÁÌ ¾ÌÏËÌÀËÌà ÍÉÌÂÌËÌÖÃËÆÃv˾ÕÃÐÀÃÎÐÙÇ о¿É ¬Â˾ÈÌžÛÐÌÀÎÃÊÝ ¿¾ÅÌÀÙÃÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÆÃÀÃÐÀÆÏÆÉÚËÌÑÐÌÉ×¾ÜÐÏݱÕÆÐÙÀ¾Ý ÕÐÌÈÍÝÐÌÊÑÁÌÂÑÆÓÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐvÖÐ ÑÏÌÎÐÌÀ ÏÀÙÏÌÈÌÇÏÈÌÎÌÍÉÌÂËÌÏÐÚÜÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÎÃÅÈÌÃÏËÆÄÃËÆà ÎÌÏÐÌÀÌǾÈÐÆÀËÌÏÐÆÔÃËÐξÉÚËÌÁÌÍÎÌÀÌÂËÆȾ ¬È¾Å¾ÉÌÏÚ ÕÐÌÍÌÂÀÌÇžÉÚÒ¾ÏÌÀÃÎÖÃËËÌËÃÍÌÂÓÌÂÆÐ ÂÉÝÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÀоÈÌÊÐÆÍÃϾ¾ÆŋžËÆÅÈÌÇÃÁÌÏÈ̋ ÎÌÍÉÌÂËÌÏÐÆÆËÃÂÌÏоÐÌÕËÌÇÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐƨ¾ÎÉÆÈÌÀÙÇ ÍÌÂÀÌÇ ® ÍÌȾžÉ ˾ÆÀÙÏÖÑÜ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÍÌ ÏÑʋ ʾÎËÌÇÑÎÌľÇËÌÏÐÆ ÈÌÐÌξÝÍÎÃÀÌÏÓÌÂÆɾÈÌËÐÎÌÉÚËÙà À¾ÎƾËÐÙ ˾ÍÌÂÀÌË ˾ÑÏÌÎо¢ÃȾ¿ÎÃËÌÈÆ ˾ÑÏÌÎо¥ÆÊËÃÃÍÌÉÌϾÐÌóÌÎÌÖÆÃÍÌȾžÐÃÉÆ ÍÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÌÐÊÃÕÃËÙÑÂÃÎÃÀÚÃÀÏÒÌÎÊÆÎÌÀÈÌÇ ‰ÊÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÃÏÐÎÌÇËÌÃÀÃÎÃÐÃË̙˾ÍÌÉÑȾÎÉÆÈ̋ ÀÙÓÍÌÂÀÌÝӮƮ«¾ÆÀÙÏÖÑÜÑÎÌľÇËÌÏÐÚÍÌȾžÉÆ ÊÎÍÒÐÎËÜ

° ° ° ËÜÔÀ ¢ÑÐÅÄÍÅÌ ­±°

à à à à à ¢ÑÓÌÌÅ §ÈÌÍÅÅÏÎËÎÑÀÒÎÅ                                          w

 ÊÎÍÒÐÎËÜ

° ° ° ËÜÔÀ ¢ÑÐÅÄÍÅÌ ­±°

       

¤ÅÊÀÁÐÅÍÎÊ              

       

       

       w

 ÊÎÍÒÐÎËÜ

° ° ° ËÜÔÀ ¢ÑÐÅÄÍÅÌ ­±°

    w  

¯ÎÁÅÄÈÒÅËÜ              

       

       

      w

¯ÎÑÀÄÊÀà ÑÕÅÌÀ × Ì ®¾Åξ¿Ìо˾ÈɾÏÏÆÕÃÏȾÝ ÌÍÐÆʾÉÚË¾Ý ÏÐÎÑÈÐÑξ¿¾‹ ÅÌÀÙÓÀÃÐÀÃÇÑÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÆÓÂÃÎÃÀÚÃÀ ÏÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÍÌÏÆÏÐÃÊÉÊÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÃÏÐÎÌÇËÌÃÀÃÎÃÐÃË̙¬Ë¾ ÏÌÏÐÌÆÐ ÆÅ ÂÀÑÓ ÍÃÎÀÆÕËÙÓ ¿¾ÅÌÀÙÓ ÂÀÑÓ ¿¾ÅÌÀÙÓ ÂÀÑÓ ÍÌÉËÌÔÃËËÙÓ ¿¾ÅÌÀÙÓ Æ ÖÃÏÐÆ ÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÆÓ ¿¾ÅÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ   ´ÆÈÉÆÕÃÏȾÝ žÊÃ˾ ÍÉÌÂÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ ¨ÌÁ¾ ÀÙÏÌо ÂÃÎÃÀ¾ÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÀÙÏÌÐÙ vÊ ÍÎÌÀÌÂÝÐÔÆÈÉÆÕÃÏÈÑÜ žÊÃËÑÍÉÌÂÌÀÙÓÀÃÐÀÃǬÍÐÆʾÉÚËÙÇξÅÊÃÎÅÌËÙÍÉ̋ ÂÌÀÙÓÀÃÐÀÃÇÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐʬÍÎÃÂÃÉÃËÌ ÕÐÌÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÆÓÂÌÉÄËÌ¿ÙÐÚËÃÊÃËÃÃvÖЬÏÌ¿ÃËËÌÏÐÚ‰ÊÌÂƋ ÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÁÌ ÏÐÎÌÇËÌÁÌ ÀÃÎÃÐÃ˾™ ÏÌÏÐÌÆÐ À ÐÌÊ ÕÐÌ ÀÏÃξÅÀÃÐÀÉÃËÆÝ ÀÃÐÀÆ ÀÅÌËÃÍÉÌÂÌÀÙÓÀÃÐÀÃÇÂÌÉÄËÙ ¿ÙÐÚξÅËÌÁÌÀÌÅξÏо­ÃÎÆÌÂÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÍÉÌÂÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ v ÉÃÐ ÍÎÆ ÑÏÉÌÀÆÆ ÕÐÌ оȾÝ ÀÃÐÀÚ ¿ÑÂÃÐ ÍÌɋ ËÌÏÐÚÜ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÌÀ¾ÐÚ ÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊ ÍÎÃÂØÝÀÉÝÃÊÙÊ È ÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÆÊÍÉÌÂÌÀÙÊÀÃÐÀÝÊ ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌ À ÍÃÎÀÑÜ ÌÕÃÎÃÂÚ ѾÉÝÜÐÏÝ ϾÊÙà ÏÆÉÚËÙà ÍÉÌÂÌËÌÏÝ×Æà ÀÃÐÀÆ ÈÌËÈÑÎÆÎÑÜ×ÆÃ Ï ÔÃËЋ ξÉÚËÙÊ ÍÎÌÀÌÂËÆÈÌÊ ÍÌ ÐÌÉ×ÆËÃ Ì ÀÐÌÎÑÜ ÌÕÃÎÃÂÚ ÏÎÞÜÐÏÝÏÆÉÚËÙÃÍÉÌÂÌÀÙÃÀÃÐÀÆ ÆÊÃÜ×ÆÃÌÏÐÎÙÃÑÁÉÙ ÌÐÓÌÄÂÃËÆÝ ÐÎÃÐÚÜÌÕÃÎÃÂÚѾÉÝÜÐϾÊÑÜÏÆÉÚËÑÜÆÅ ¿ÉÆÅÈÌξÏÍÌÉÌÄÃËËÙÓÍÉÌÂÌÀÙÓÀÃÐÀÃÇ ²ÌÎÊÆÎÑÜ×¾ÝÌ¿ÎÃÅȾ¿¾ÅÌÀÙÓÀÃÐÀÃÇ­ÎÆÒÌÎÊÆÎ̋ À¾ËÆƉÊÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌÁÌÏÐÎÌÇËÌÁÌÀÃÎÃÐÃ˾™ÍÌÔÃËЋ ξÉÚËÌÊÑÍÎÌÀÌÂËÆÈÑ˾ÂÖоʿÌÊ˾ÓÌÂÆÐÏÝÅÌ˾¿¾ÅÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃǬ¿×ÃÃÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌоÈÆÓÀÃÐÀÃÇvÖП¾ÅÌÀÙà ÀÃÐÀÆÑÏÉÌÀËÌÍÌÂξÅÂÃÉÝÜÐÏÝ˾ȾÐÃÁÌÎÆÆÍÃÎÀÆÕËÙà ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

¿¾ÅÌÀÙà ¿¾ÅÌÀÙà ÍÌÉËÌÔÃËËÙà ¿¾ÅÌÀÙÃ Æ ÍÉÌÂÌËÌÏ݋ ×Æÿ¾ÅÌÀÙÃ¥¾Â¾Õ¾ÒÌÎÊÆÎÌÀ×ÆȾÍÃÎÃÀÃÏÐÆȾÄÂÑÜ ÍÃÎÀÆÕËÑÜ ¿¾ÅÌÀÑÜ ÀÃÐÀÚ ÕÃÎÃÅ ÀÏà ÏоÂÆÆ ξÅÀÆÐÆÝ À ÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÑÜ¿¾ÅÌÀÑÜÀÃÐÀÚ¬ÍÐÆʾÉÚ˾ÝÍÌÉËÌÔÃË˾Ý ¿¾ÅÌÀ¾ÝÀÃÐÀÚÏÌÏÐÌÆÐÆÅ‹ÉÃÐËÃÇÀÃÐÀÆÂÉÆËÌÇÌÈÌÉÌ ÏÊ Ï ÐÎÃÊÝ ÌÂËÌÉÃÐËÆÊÆ ξÅÀÃÐÀÉÃËÆÝÊÆ ξÏÍÌÉÌÄÃˋ ËÙÊÆÀÁÌÎÆÅÌËоÉÚËÌÇÍÉÌÏÈÌÏÐÆ¢ÉÆ˾ȾÄÂÌÁÌÆÅÛÐÆÓ ξÅÀÃÐÀÉÃËÆÇËÃÊÃËÃÃÏʬ¿×¾ÝÍÎÌÐÝÄÃËËÌÏÐÚÀÏÃÇ ÍÌÉËÌÔÃËËÌÇ¿¾ÅÌÀÌÇÀÃÐÀÆÏÌÏоÀÉÝÃÐÌÈÌÉÌ v Ê ÍÌÌÏÆ ­ÎÆ Ì¿ÎÃÅÈà ÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÆÓ ¿¾ÅÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ À ÍÃÎÀÑÜ ÌÕÃÎÃÂÚÎÃÁÑÉÆÎÑÜÐÎÌÏÐÆÍÉÌÂÌËÌÖÃËÆÃȾÄÂÌÇоÈÌÇ ÀÃÐÀÆ ­ÎÆ ÕÎÃÅÊÃÎËÌÊ ÎÌÏÐà ÈÌÐÌÎÙÇ ÀÙξľÃÐÏÝ À ÍÎÌξÏоËÆÆ Õ¾ÏÐÆ ÍÉÌÂÌÀÙÓ ̿ξÅÌÀ¾ËÆÇ À ÏÆÉÚËÙà ̋ ËÌÉÃÐËÆà ÍÎÆÎÌÏÐÙ Ì¿ÎÃÅÈÌÇ ѾÉÝÜÐ ÀÏà ÛÐÆ ÊÌÉÌÂÙÃ

ÍÌ¿ÃÁÆ˾ÈÌÉÚÔÌÆÉÆ ÃÏÉÆÌËÆÈÌËÔÃÀÙà ÍÃÎÃÀÌÂÌÊ˾ ÍÉÌÂÌÀÙÃ̿ξÅÌÀ¾ËÆÝ ²ÌÎÊÆÎÑÜ×¾Ý Ì¿ÎÃÅȾ ÍÉÌÂÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ Ïà ÍÉÌÂ̋ ÀÙà ÀÃÐÀÆ Ñ ÒÌÎÊÆÎÌÀÈÆ ‰ÊÌÂÆÒÆÔÆÎÌÀ¾ËËÌà ÏÐÎÌÇËÌà ÀÃÎÃÐÃË̙ÑÏÉÌÀËÌÍÌÂξÅÂÃÉÝÜÐÏÝ˾ȾÐÃÁÌÎÆÆvÍÃ΋ ÀÆÕËÙà ÍÉÌÂÌÀÙÃÆÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÆÃÍÉÌÂÌÀÙíÉÌÂÌÀÙÊÆ ÀÃÐÀÝÊÆÑÛÐÌÇÒÌÎÊÆÎÌÀÈÆÝÀÉÝÜÐÏÝÌÂËÌÉÃÐËÆÃÍÌ¿ÃÁÆ À ÅÌËà ÍÉÌÂÌÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ ÂÉÆËÌÇ ¿ÌÉÃà ÏÊ »ÐÆ ÀÃÐÀÆ ÍÌÂξÅÂÃÉÝÜÐÏÝ ÍÎÆ Ì¿ÎÃÅÈà ˾ ÌÏËÌÀËÙà ȾÐÃÁÌÎÆÆ vÁÌÎÆÅÌËоÉÚËÙÃÀÃÐÀÆÂÉÆËÌÇËÿÌÉÃÃÏÊÆÏÆÉÚËÙà ÁÌÎÆÅÌËоÉÚËÙÃÍÌ¿ÃÁÆÂÉÆËÌÇ¿ÌÉÃÃÏÊ ­ÎÆÑÏÆÉÃËÆÆÎÌÏÐÌÀÌǾÈÐÆÀËÌÏÐÆÍÉÌÂÌËÌÏÝ×ÆÓÍÉÌÂ̋ ÀÙÓ ÀÃÐÀÃÇ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌ ѾÉÝÐÚ ÀÏà ÏÆÉÚËÙà ÌÂËÌÉÃÐËÆà ÍÌ¿ÃÁÆ ¾ÀÌÀÎÃÊÝÉÃÐËÆÓÅÃÉÃËÙÓÌÍÃξÔÆÇÀÙɾÊÙÀ¾ÐÚ ÏÆÉÚËÙÃÀÃÎÐÆȾÉÚËÙÃÍÎÆÎÌÏÐÙ

©ÆÐÃξÐÑξ ªÑÓ¾ËÆ˦ ¬ÍÎÌ¿ÉÃʾÓÍÃÎÃÀ̾ÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÁÌϾÂÌÀÌÂÏÐÀ¾˾ÆËÐÃËÏÆÀËÙÇÍÑÐÚξÅÀÆÐÆݯ¾ÂÌÀÌÂÏÐÀÌÆÀÆËÌÁξ¾ÎÏÐÀÌ vªvv¯v ªÑÓ¾ËÆË ¡ ¡ÎÆÁÌÎÚÃÀ¾©  ªÑÓ¾ËÆË «­Î¾ÈÐÆÕÃÏÈÆÃÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÆÍÌÌ¿ÎÃÅÈÃÂÃÎÃÀÚÃÀÀÍÎÌÊÙÖÉÃËËÙÓÆÉÜ¿ÆÐÃÉÚÏÈÆÓ Ͼ¾Ó®ÌÏÏÆÇÏÈÌDzÃÂÃξÔÆƪÆÕÑÎÆËÏÈvvÏ

±¢¨

¥ž ¦¯¦ª¬¯°º±®¬¤ž§«¬¯°¦¦¨žµ£¯° ž­©¬¢¬ ¯ª¬®¬¢¦«¹µ£®«¬§ ¬°­¬¡¬¢«¹³±¯©¬ ¦§­£®¦¬¢ž £¡£°ž´¦¦ %&1&/%&/$&0'#-"$,$633"/5$3011*/(108&3"/%'36*526"-*5:0/8&"5)&3 $0/%*5*0/4"55)&1&3*0%0'7&(&5"5*0/ ž›Ÿº¹ÆÇ»¹ ¡› ¹Ï¾ÈÁƹ ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡¼¾Æ¾ËÁÃÁÁʾľÃÏÁÁÈÄǽǻÔÎɹÊ˾ÆÁ ÁÅ¡›¥ÁÐÌÉÁƹ ¬È×ÓÐÈÍÑʍ ²ÀÌÁÎÂÑÊÎÉÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË 

    FNBJMDHMN!SBNCMFSSV :¾7 ¾7 7;ICBOPWB *7;BUTFQJOB 3VTTJBO3FTFBSDI*OTUJUVUFGPS(FOFUJDTBOE#SFFEJOHPG'SVJU1MBOUTOBNFE ;ICBOPWB *7 ;BUTFQJOB 3VTTJBO 3FTFBSDI *OTUJUVUF GPS (FOFUJDT BOE #SFFEJOH PG 'SVJU 1MBOUT OBNFE *7.JDIVSJO .JDIVSJOTL .JDIVSJOTL 5BNCPWSFHJPO 3VTTJB UFM   FNBJMDHMN!SBNCMFSSV ­ÎÃÂÏоÀÉÃËÙÎÃÅÑÉÚоÐÙÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÈÌÉÉÃÈÔÆÆÏÌÎÐÌÀÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇξÅÉÆÕËÌÁÌÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÌÁÌÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝ ÙÂÃÉÃËÙÆÏÐÌÕËÆÈÆÔÃËËÙÓÍÎÆÅ˾ÈÌÀÀÙÏÌÈÌÇÑÎÌľÇËÌÏÐÆ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ ÈÎÑÍËÌÍÉÌÂËÌÏÐÆ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ »ÈÅÌÐÆȾ ÀÙÏÌÈÆÓÀÈÑÏÌÀÙÓȾÕÃÏÐÀÍÉÌÂÌÀ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ «¾ÀÉÝ ÀÙÏÌÈÌÁÌÏÌÂÃÎľËÆݾÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐÙ «¾ÀÉÝ ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ  ľÎÈÆÇÏÑÓÌÇÍÃÎÆÌÂÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝÝÁÌÂÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐ˾ƿÌÉÚÖÃÃ˾ÈÌÍÉÃËÆÃξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÑÓÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ ϾӾÎÌÀÆÊÃËÚÖÃþÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐÙ ÍÃÈÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ­ÎÆÏËÆÄÃËÆÆÏÑÊÊÙÏÎÃÂËÃÏÑÐÌÕËÙÓÐÃÊÍÃξÐÑÎÆ¿ÌÉÚÖÌÊÈÌÉƋ ÕÃÏÐÀÃÌϾÂÈÌÀÀÍÃÎÆÌÂÀÃÁÃоÔÆÆÏÌÂÃÎľËÆÃϾӾÎÌÀÏËÆľÃÐÏÝ ¾ÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚ ÏÌÂÃÎľËÆþÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐÙÆÍÃÈÐÆËÌÀÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀvÀÌÅξÏоÜÐ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÏÊÌÎÌÂÆ˾ÕÃÎË¾Ý ÁÆÂÎÌÐÃÎÊÆÕÃÏÈÆÇÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ȾÕÃÏÐÀÌÝÁÌ ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀ 5IFQBQFSQSFTFOUTUIFSFTVMUTGPSNBOZZFBSTJOWFTUJHBUJPOJOCMBDLDVSSBOUDPMMFDUJPOPGEJGGFSFOUPSJHJO5IFTPVSDFTPGJNQPSUBOUDIBSBDUFST XFSFTJOHMFEPVUJFIJHIDSPQQJOHQPXFS 4FMFDIFOTLBZB MBSHFGSVJU $IFSOZ[IFNDIVH &L[PUJLB CFUUFSGSVJUGMBWPS 4FMFDIFOTLBZB ;FMFOBZBEZNLB /BWMZB BOEIJHIFSBTDPSCJDBDJEDPOUFOU /BWMZB ;FMFOBZBEZNLB "UIPU QFSJPEPGGSVJUNBUVSBUJPOJUJTOPUJDFEUIBUUIFSF JTNVDINPSFBDDVNVMBUJPOPGTPMVCMFTPMJET TVHBSTBOEBMFTTBTDPSCJDBDJEBOEQFDUJOTVCTUBODFT8IJMFUIFTVNPGBWFSBHFEBJMZUFNQFSBUVSFT EFDSFBTFTBUUIFQFSJPEPGWFHFUBUJPOBOEBCVOEBOUSBJODBQBTBUZ UIFTVHBSDPOUFOU BOEQFDUJOTVCTUBODFTvJODSFBTF ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾CMBDLDVSSBOU IZESPUIFSNJDDPFGGJDJFOU DSPQQJOHQPXFS GSVJURVBMJUZ CJPDIFNJDBMDPNQPTJUJPO

ÀÆÂÑ¿ÌÉÚÖÌÇÍÌÍÑÉÝÎËÌÏÐÆÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇ ÀÙÏÌÈÌÇ ÀÆоÊÆËËÌÇÆÉÃÕÿËÌÇÔÃËËÌÏÐÆÝÁÌ ÀÌÍÎÌϾÊÆÅÑÕÃËÆÝÃà ÏÌÎÐÌÀÌÁÌξÅËÌ̿ξÅÆÝÍÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËË̋ÔÃËËÙÊÍÎÆÅË¾È¾Ê ÀÐÕÓÆÊÆÕÃÏÈÌÊÑÏÌÏоÀÑ ÍÎƾÃÐÏÝÀ¾ÄËÌÃÅ˾ÕÃËÆïÌÀ‹ ÎÃÊÃËËÙÇÎÙËÌÈÍÎÃÂØÝÀÉÝÃÐÍÌÀÙÖÃËËÙÃÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊÆÈ ȾÕÃÏÐÀÑÝÁÌÂËÌÇÍÎÌÂÑÈÔÆƬÏËÌÀËÙÊÆÛÉÃÊÃËоÊƾËËÌÁÌ ÏÀÌÇÏÐÀ¾ÝÀÉÝÜÐÏÝÀÃÉÆÕÆ˾ ÀËÃÖËÆÇÀÆ ÀÈÑÏ ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇ ÏÌÏоÀÆÂÎÑÁÆÃÍÎÆÅ˾ÈÆ«¾ÎÝÂÑÏ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÆÌÏÌ¿Ãˋ ËÌÏÐÝÊÆÏÌÎо˾ȾÕÃÏÐÀÌÍÎÌÂÑÈÔÆÆÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÃÀÉÆÝËÆà ÌȾÅÙÀ¾ÜÐÊÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÑÏÉÌÀÆÝÁ̾ÆξÇÌ˾ÀÙξ‹ ×ÆÀ¾ËÆÝ ÊÃÏÐÌÍÌÉÌÄÃËÆà ÑÕ¾ÏÐȾ ÑÎÌÀÃËÚ ¾ÁÎÌÐÃÓËÆÈÆ ÀÌÅξÏÐξÏÐÃËÆÇ ˾ÁÎÑÅȾÑÎÌľÃÊ<> ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÍÎÌÀÃÂÃËËÙà À v ÁÁ ¿ÙÉÆ ˾ÍξÀÉÃËÙ ˾ ÀÏÃÏÐÌÎÌËËÃà ÆÅÑÕÃËÆà ÈÌÉÉÃÈÔÆÆ ÏÌÎÐÌÀ ÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÆÌпÌÎÉÑÕÖÆÓÒÌÎÊÍÌÑÎÌľÇËÌÏÐÆ ÍÌȾžÐÃÉÝÊ ȾÕÃÏÐÀ¾ ÍÉÌÂÌÀ ÀÈÉÜÕ¾Ý ʾÏÏÑ ÝÁÌ  ÀÈÑÏ ÏÌÂÃÎľËÆÃÌÏËÌÀËÙÓÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ¬ÔÃËÈÑÑÎÌľNj ËÌÏÐÆ ÐÌÀ¾ÎË̋ÍÌÐÎÿÆÐÃÉÚÏÈÆÓȾÕÃÏÐÀÆ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌ ÏÌÏоÀ¾ÍÉÌÂÌÀÏÌÎÐÌÀÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÝÉÆÍÌÌ¿×ÃÍÎÆËÝÐÙÊ ÊÃÐÌÂÆȾÊ< >¦ÅÑÕ¾ÉÆÀÉÆÝËÆÃÊÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÑÏÉ̋ ÀÆÇÍÃÎÆ̾ÀÃÁÃоÔÆÆ ʾÇvÆÜÉÚ ˾¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÆÀÔÃÉÌÊ˾ȾÕÃÏÐÀÌÝÁÌ¢ÉÝÑÕÃоÏÌÀÊÃÏÐËÌÁÌÀÉÆÝËÆÝ ¾ÈÐÆÀËÙÓÐÃÊÍÃξÐÑÎÆÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾ÌϾÂÈÌÀÀÙÕÆÏÉÝÉÆÁÆ‹ ÎÌÐÃÎÊÆÕÃÏÈÆÇÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ¡°¨ ÍÌÒÌÎÊÑÉà ¡°¨Σ2ΣU ÁÂÃΣ2vÏÑÊʾÌϾÂÈÌÀΣUvÏÑÊʾÐÃÊÍÃξÐÑÎ ¡°¨ÊÃËÃà vÏɾ¿ÌÃÑÀɾÄËÃËÆà v vËÃÂ̋ ÏоÐÌÕËÌà v v ÌÍÐÆʾÉÚËÌà ¿ÌÉÃà  v Æſً ÐÌÕËÌÃÑÀɾÄËÃËÆà ±ÎÌľÇËÌÏÐÚvÌÂÆËÆÅÁɾÀËÙÓÍÌȾžÐÃÉÃÇÓÌÅÝÇÏÐÀÃˋ ËÌÇÔÃËËÌÏÐÆÏÌÎоªÆËÆʾÉÚ˾ÝÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÐÁ¾ ÌÐÊÃÕÃ˾ÀÁÑÏÌÎоµÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ ʾÈÏÆʾÉÚ˾Ý ÐÁ¾ vÑÏÌÎо¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝÀÁ¯ÌÎЯÃÉË ÕÃËÏȾÝ ÀÙÂÃÉÝÃÐÏÝ ž ÁÌÂÙ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ˾ƿÌÉÚÖÃÇ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÜ ÐÁ¾ ÑÏÌÎо¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾv˾‹ ÆÊÃËÚÖ¾ÝÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÐÁ¾ ¢ÉÝÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇÌÍÎÃÂÃÉÃ˾ÏÉÃÂÑÜ×¾ÝÁξ¾ÔÆÝ ÍÌʾÏÏÃÝÁÌÂÌÐ ÂÌ ÁvÏÎÃÂËÝÝÌÐ ÂÌ Á vÀÙÏÌȾÝÌÐ ÆÀÙÖÃvÌÕÃËÚÀÙÏÌȾݯÌÎо¯ÃÉË ÕÃËÏȾÝ  µÃÎËÙÇ ÄÃÊÕÑÁ »ÈÅÌÐÆȾ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝ ˾ƿÌÉÚÖÃÇÈÎÑÍËÌÍÉÌÂËÌÏÐÚÜ ÏÎÃÂËÃÊËÌÁÌÉÃÐËÃÃÅ˾‹ ÕÃËÆÃʾÏÏÙÝÁÌÂÑËÆÓÏÌÏоÀÆÉÌ Æ ÁÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ
99*

£°® ™w

ÌÐÂÃÉÚËÙÃÁÌÂÙÏÎÃÂËÝÝʾÏϾ ¨ÇÌÅÍ×ÈÂÎÑÒÜÓÐÎÆÀÉÍÎÑÒÈÈÊÀ×ÅÑÒÂÀßÃÎÄÑÌÎÐÎÄÈÍÛ×ÅÐÍÎÉ ÝÁÌÂ Ñ ¾ËËÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÂÌÏÐÆÁ¾É¾ ÂÐÀÇËÈ×ÍÛÅÃÎÄÛ ÑÐÅÄÍÈÅÄÀÍÍÛÅÄËßÑÎÐÒÎÂ

 Á ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ v  Á ¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜ Ã Ã Ã Ã Ã Ã Ã ³ÑÂÖÆÊÆ ÍÌ ÛÐÌÊÑ ÍÎÆÅ˾ÈÑ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ ÍÌȾžÉÆ ÏÿÝ ÏÌÎо ¬ÂÄÿÆË ³ÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ ÒÃÀ v  v  v  v  v  ‘  v ÏÎÃÂËÃÊËÌÁÌÉÃÐËÃà Å˾ÕÃËÆà ¬ÀÑÑÀßÃÎÄÛ à ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ ʾÏÏÙ ÝÁÌ v  Á Æ ¡ÑÉÉÆÀÃÎ v  v  v  v  v    v  Á  ÔÃÉÌÊ ÍÌ ÏÌÎоÊ ˾‹ Æ¿ÌÉÚÖÃÇÈÎÑÍËÌÍÉÌÂËÌÏÐÚÜÌЋ °ÀÑÒÂÎÐÈÌÛÅ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ ÉÆÕ¾ÉÆÏÚÝÁÌÂÙÀÑÏÉÌÀÆÝÓÁ ÑÓÕÈÅÂÅÙÅÑÒÂÀ  v  v  v  v  v    v  Á ˾ÆÊÃËÚÖÃÇvÀÆ ±ÓÌÌÀÑÀÕÀÐΠ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ÁÁ  Æ  Á ÏÌÌÐÀÃÐϋ v  v  v  v  v    v ÐÀÃËËÌ ¯ÉÃÂÑÃÐ ÌÐÊÃÐÆÐÚ ÕÐÌ ²ÈÒÐÓÅÌÀßÊÈÑËÎҍ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ ÏÌÎоÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌǯÃÀվˋ ÍÎÑÒÜ  v  v  v  v  v    v ȾÆ¡ÑÉÉÆÀÃÎӾξÈÐÃÎÆÅÌÀ¾ÉÆÏÚ ±ÀÕÀÐÊÈÑËÎÒÀ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘ ¿ÌÉÚÖÃÇÏо¿ÆÉÚËÌÏÐÚÜÍÌʾÏÏà v  v  v  v  v    v ÝÁÌ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙ À¾ÎƾÔÆÆ ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  ‘  Æ  ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ  ÑÊÎÐÁÈÍÎÂÀß ¯ÆÉÚËÌÇÆÅÊÃËÕÆÀÌÏÐÚÜÍÎÆÅ˾Ⱦ ÊÈÑËÎÒÀ ÌÃà v  v  v  v  v    v ÌÐÉÆÕ¾ÉÆÏÚ ÏÌÎо «¾Î¾ ¥ÃÉÃ˾Ý ªÀÒÅÕÈÍÛ ÌÃà ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ÂÙÊȾ µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ ¬ÎÉÌÀ‹ v v v v v v v ÏȾÝÏÃÎÃ˾¾ ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇÀ¾ÉÚÏ ¯ÅÊÒÈÍÎÂÛÅÂō ‘  ‘  ‘  ‘ w ‘  ‘ »ÈÅÌÐÆȾ ©¾¿ÆÉÚË¾Ý ªÑξÀÑ֋ ÙÅÑÒÂÀ ÑÓÌÌÀ  v  v  v  v  v  v Ⱦ ÑÈÌÐÌÎÙÓÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÀ¾ÎƋ ¾ÔÆÆÈÌÉÿ¾ÉÏÝÌÐ ÂÌ ¬ÐÕÃÐÉÆÀÌÍÎÌÏÉÃÄÆÀ¾ÃÐÏÝžÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÚÀÁÌÂÙ ÈÌÁ¾ ÝÁÌÂÈÌÉÿÉÃÐÏÝÀÍÎÃÂÃɾÓ v ªÃËÚÖÃÂÎÑÁÆÓ ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝ ˾ƿÌÉÚÖ¾Ý ʾÏϾ ÝÁÌ    ÎþÁÆÎÌÀ¾ÉÆ˾ÆÅÊÃËÝÜ×ÆÃÏÝÊÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÑÏÉ̋ ӾξÈÐÃÎ˾Æ˾ƿÌÉÚÖ¾ÝÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÀÆÝÏÌÎоµÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇÀ¾ÉÚÏ ©¾¿ÆÉÚË¾Ý  ÈÑÏÍÉÌÂÌÀžÀÆÏÆÐÌÐÊËÌÁÆÓ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ «¾Î¾ Ì ÕÃÊ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐ ËÆÅÈÆà ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙ ÀÍÃÎÀÑÜÌÕÃÎÃÂÚ ÌÐ˾ÈÌÍÉÃËÆÝϾӾÎÌÀ ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ À¾ÎƾÔÆÆ v  «¾Æ¿ÌÉÃà ÏÆÉÚËÌà À¾ÎÚÆÎÌÀ¾‹ ÈÆÏÉÌÐÆÆÓÏÌÌÐËÌÖÃËÆÝ ÙÏÌÈÑÜÂÃÁÑÏоÔÆÌËËÑÜÌÔÃËÈÑ ËÆà ÛÐÌÁÌ ÍÎÆÅ˾Ⱦ ÌÐÊÃÕÃËÌ Ñ ÏÌÎÐÌÀ ¥ÃÉÃ˾Ý ÂÙÊȾ ÍÌÉÑÕÆÉÆÏÌÎо¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ ¿¾Éɾ ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ  ­ÃÎÑË ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙ À¾ÎƾÔÆÆ ¿ÌÉÃà  «¾ÀÉÝ  ˾ÆÊÃËÚÖÑÜv©¾¿ÆÉÚ˾Ý ¿¾Éɾ  ±ÊÃÎÃËËÌÇÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚÜ ËÆÄà ÀÏÌÕÃоËÆÆ  ÙÏÌÈÆÊϾӾÎ̋ÈÆÏÉÌÐËÙÊÆËÂÃÈÏÌÊ ¯¨¦ ӾξÈÐÃÎÆÅы ÏÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÜÍÌȾžÐÃÉÝÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝ«¾ÀÉÝ ¯ÃÉÃÕÃˋ ÜÐÏÝÏÌÎо¡ÑÉÉÆÀÃÎ  ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ  «¾ÀÉÝ  ÏȾÝ  ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ¬ÂÄÿÆË ­ÌÀÙÖÃËËÌÇ ÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚÜ ¯ÃÀÕ¾ËȾ  «¾ ÀÈÑÏ ÝÁÌ ÍÌÁÌÂËÙà ÑÏÉÌÀÆÝ ÀÉÆÝÜÐ À ÀÙÂÃÉÝÃÐÏÝÏÌÎЪÑξÀÑÖȾ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌÇÊÃÎãÏÉÆÀÁ¯¨¦ÏÌÏоÀÆÉÍÌÏÌÎоÊ ¢ÉÝ ÏÊÌÎÌÂÆËÙ ÕÃÎËÌÇ ÍÎÆÌÎÆÐÃÐËÙÊ ÍÌÊÆÊÌ ËÆÅÈÌÇ  ÐÌÀÁv ÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÆÝÀÉÝÃÐÏÝÀÙÏÌȾÝÀÆоÊÆË˾Ý ¯Æ® ÔÃËËÌÏÐÚ «ÃÏÊÌÐÎÝ˾ÐÌÕÐÌ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀÍÉÌÂÌÀv˾‹ ÝÁ̯ÃÉÃÈÔÆÌËËÙÃÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÍÎÃÂÑÏʾÐÎÆÀ¾ÜÐÀËÌÀÙÓ ÏÉÃÂÏÐÀÃËËÌ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÃËËÙÇ ÍÎÆÅË¾È ÊÃÐÃÌÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÏÌÎоÓÏÌÂÃÎľËÆÃÀÆоÊÆ˾¯ÂÌvÊÁÁ ®‹ ÑÏÉÌÀÆÝÍÃÎÆ̾ÀÃÁÃоÔÆÆÆÁξÜÐÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜÎÌÉÚÀ˾‹ ¾ÈÐÆÀËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀvÂÌvÊÁÁ ÈÌÍÉÃËÆÆÌÐÂÃÉÚËÙÓÈÌÊÍÌËÃËÐÌÀ¯¾ÊÙÊÀɾÄËÙÊ¿ÙÉÍË   ÓÌÉÌÂËÙà ;ÏÊÑÎËÙà ÂÌÄÂÉÆÀÙà ÁÌÂÙ ÏÌÂÃÎľËÆà ÎÆÌÂÀÃÁÃоÔÆÆÁ ÈÌÁ¾ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÀÙ;ÀÖÆÓÌϾÂÈÌÀ ÀÆоÊÆ˾¯ÀÝÁ̾ÓÏÊÌÎÌÂÆËÙÕÃÎËÌÇ¿ÙÀ¾ÃÐÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌ žʾÇvÆÜÉÚÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÍÎÃÀÌÏÓÌÂÆÉÌÏÎÃÂËÃÊËÌÁÌÉÃЋ ÀÙÖà ÕÃÊÀÁÌÂÙľÎÈÆÃÆžÏÑÖÉÆÀÙßÌÉÚÖÌÃÅ˾ÕÃËÆà ËÜÜËÌÎÊÑ ¡°¨v ª¾Ç‹ÆÜÉÚÁÊÌÄËÌÌӾξÈÐË ÆÊÃÃÐÆӾξÈÐÃÎξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÏÎÃÂËÆÓÐÃÊÍÃξÐÑÎÆÑϋ ÎÆÅÌÀ¾ÐÚÆȾÈ˾ƿÌÉÃÃÓÌÉÌÂËÙà ÏÑÊʾÐÃÊÍÃξÐÑοÙɾ ÉÌÀÆÇÑÀɾÄËÃËÆÝÀÐÃÕÃËÆÃÀÃÁÃоÔÆÆ¢ÉÝ˾ÈÌÍÉÃËÆÝÀÆо‹ Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ËÆÄà ÏÎÃÂËÃÊËÌÁÌÉÃÐËÃÇ ËÌÎÊÙ   Á ÊÆ˾¯ÀÝÁÌÂ¾Ó ÌÕÃÀÆÂËÌ ÌÏÌ¿ÑÜÎÌÉÚÆÁξÃÐÂÌÏоÐÌÕËÌà ʾÇvÆÜÉÚ ˾ÍÎÌÐÆÀ ӾξÈÐÃÎÆÅÌÀ¾ÉÆÏÚ ËÃÂÌÏоÐÌÕËÙÊ ÑÀɾÄËÃËÆÃÀÍÃÎÆÌÂÆÓÌÈÌËÕ¾ÐÃÉÚËÌÁÌÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝ®¾ËÃà ÑÀɾÄËÃËÆÃÊ ¡°¨v  ÌÏоÉÚËÙÃÁÌÂÙ¡°¨ÏÌÏоÀÉÝÉ ÑÏоËÌÀÉÃ˾ ÌÐÎÆÔ¾ÐÃÉÚ˾Ý ÈÌÎÎÃÉÝÔÆÝ Su eu 

Su eu 

u eu  v ÕÐÌÌÍÎÃÂÃÉÝÃÐÌÍÐÆʾÉÚËÌÃÑÀɾÄËÃËÆà ÃÁÃо‹ ÊÃÄÂÑ ÏÑÊÊÌÇ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÓ ÏÑÐÌÕËÙÓ ÐÃÊÍÃξÐÑÎ À ÍË ÔÆÌËËÙÃÍÃÎÆÌÂÙ ÆÁÁ¿ÙÉÆϾÊÙÃÐÃÍÉÙà ÎÆÌÂÎÌÏоÆξÅÀÆÐÆÝÝÁÌÂÆÏÌÂÃÎľËÆÃʾÏÈÌοÆËÌÀÌÇ ÏÑÊʾ ÐÃÊÍÃξÐÑÎ ž ʾÇvÆÜÉÚ v Å˾ÕÆÐÃÉÚËÌ ÀÙÖà ÈÆÏÉÌÐÙ<>«¾Æ¿ÌÉÚÖÃÃ˾ÈÌÍÉÃËÆþÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐÙ ÏÎÃÂËÃÊËÌÁÌÉÃÐËÃÇËÌÎÊÙ ÌÐÊÃÕÃËÌÀÁ ÍÎÌÓɾÂËÙÇÀɾÄËÙÇÍÃÎÆÌÂÀÌÀÎÃÊÝ  ÁÌÂÙÏÐÃÍÉÙÊ ÏÌÉËÃÕËÙÊÉÃÐÌÊÏÌÂÃÎľËÆÃξÏÐÀ̋ ÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝÝÁÌ vÀÏÎÃÂËÃÊÍÌÏÌÎоÊ ÊÁÁ ÎÆÊÙÓÏÑÓÆÓÀÃ×ÃÏÐÀÆϾӾÎÌÀ ȾÈÍξÀÆÉÌ ÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝ ˾ÆÊÃËÚÖÃÃvÀÁ ľÎÈÆÇÆÏÑÓÌÇÍÃÎÆÌÂÀÌÀÎÃÊÝ   Á ˾¿ÉܾÉÌÏÚ ˾ƿÌÉÚÖÃà ˾ÈÌÍÉÃËÆà À ÝÁ̾Ó ÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝÝÁÌ v ÊÁÁ¬Â˾ÈÌÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÆà ξÏÐÀÌÎÆÊÙÓ ÏÑÓÆÓ ÀÃ×ÃÏÐÀ Æ ϾӾÎÌÀ   ÛÐÌÊ ÌÐËÌÖË ÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÝÀÉÝÜÐÏÝÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÊÏÀÌÇÏÐÀÌÊÀ˾ÈÌÍÉË ËÆÆ ¿É¾ÁÌÍÎÆÝÐËÙÊÆ ¿ÙÉÆ оÈÄà ÑÏÉÌÀÆÝ Æ ÁÁ ËÆÆÀÆоÊÆ˾¯ ÈÌÐÌÎÌÃÏÌÓξËÝÃÐÏÝÂÌÏоÐÌÕËÌÏÐÌÇÈÌÀ  ¾ÎÚÆÎÌÀ¾ËÆÃÏÌÂÃÎľËÆÝξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÑÓÆÓÀÃ×ÃÏÐÀÑ ξÅËÙÃÁÌÂÙ ÙÏÌÈÆÊÆÑÏÐÌÇÕÆÀÙÊ˾ÈÌÍÉÃËÆÃÊÀÆоÊÆ˾ ÏÌÎÐÌÀvËÃÀÙÏÌÈÌà ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÀ¾ÎƾÔÆÆÏÌÏоÀÉÝÉÌÐ ¯ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝ ÏÌÎо «¾ÀÉÝ ÏÎÃÂËÃÊËÌÁÌÉÃÐËÃà v  ÂÌ  ­Ì ÏÑÊÊà ϾӾÎÌÀ À¾ÎÚÆÎÌÀ¾ËÆà ÏÆÉÚËÃà  ÊÁÁ 7 7  ¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ ÊÁÁ ¥ÃÉÃË¾Ý ÂÙÊȾ  ÊÁ Á ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ À¾ÎƾÔÆÆ ÆÅÊÃËÝÉÏÝ ÌÐ  ÂÌ    7   ¯ÌÂÃÎľËÆÈÐÆÀËÙÓȾÐÃÓÆËÌÀÆÅÊÃËÝÉÌÏÚ ¯ÌÂÃÎľËÆà ®‹¾ÈÐÆÀËÙÓ È¾ÐÃÓÆËÌÀ ÆÅÊÃËÝÉÌÏÚ È¾ÕÃÏÐÀà ÀÙÏÌÈÌϾӾÎÆÏÐÙÓ ÏÌÎÐÌÀ ÏÌÕÃоÜ×ÆÓ оÈÄà ÍÌÏÌÎоÊÌÐÊÁÁ Á ÂÌÊÁÁ Á Ïо¿ÆÉÚËÌÏÐÚ¾ËËÌÁÌÍÎÆÅ˾Ⱦ ÏÉÃÂÑÃÐÌÐÊÃÐÆÐÚµÃÎËÙÇ ÐÃξÅÉÆÕÆÝÂÌÏÐÆÁ¾ÉÆÂÀÑÓξŨÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙÀ¾ÎƾÔÆÆ ÄÃÊÕÑÁ ÏÌÂÃÎľËÆÃϾӾÎÌÀ 7 7  ©¾¿ÆÉÚ˾Ý ©¾¿ÆÉÚË¾Ý ÏÌÏоÀÉÝÉÆÀÍÎÃÂÃɾÓ v ­ÌÏÌÂÃÎľËÆÜ®‹¾È‹ ÏÌÂÃÎľËÆÃϾӾÎÌÀ 7  7   ÐÆÀËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÀȾÕÃÏÐÀÃÆÏÐÌÕËÆÈÌÀÀÏÃÉÃÈÔÆÆÆËÐÃÎÃÏ  ÁÌÂÙÏÍÎÌÓɾÂËÙÊÆÏÙÎÙÊÉÃÐÌÊÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚÝÁÌ ÊÌÁÑÐÍÎÃÂÏоÀÉÝÐÚÏÌÎо©¾¿ÆÉÚË¾Ý ¬ÂÄÿÆË ¬ÎÉÌÀÏȾÝ ÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝ °¾È ÏÌÂÃÎľËÆà ÈÆÏÉÌÐ À Æ ÁÁ ÏÃÎÃ˾¾ µÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ ¿ÙÉÌÂÌÀÌÉÚËÌÀÙÏÌÈÌÃÆÏÌÏоÀÆÉÌÀÏÎÃÂËÃÊÍÌÏÌÎоÊ «¾Æ¿ÌÉÃà ÈÌËÐξÏÐËÙÊÆ ÍÌ ˾ÈÌÍÉÃËÆÜ À ÝÁ̾Ó ÏÊ̋ Æ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ÆÁÁÌÐÊÃÕÃËÌ ÎÌÂÆËÙÍÃÈÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ¿ÙÉÆÆÁÁ ÐÃÍÉÙÇ žÊÃÐËÌà ÏËÆÄÃËÆà ÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÆ ÝÁÌ v  Æ  À Æ ÏÑÓÌÇ ÍÃÎÆÌ  Á ÏÎÃÂËÃà ÍÌ ÏÌÎоÊ ÏÌÂÃÎľËÆà ÏÎÃÂËÃÊÍÌÏÌÎоÊ ÔÃÉÌÊÆÅÊÃËÕÆÀÌÏÐÚÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÆ ÍÃÈÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÏÌÏоÀÆÉÌ ÀÁ ÍÎÌÓɾ‹‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ËÙÇ ÀɾÄËÙÇÍÃÎÆÌÂÀÌÀÎÃÊÝÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝÝÁÌ v ¯ÌÎо¥ÃÉÃ˾ÝÂÙÊȾ ¬ÎÉÌÀÏȾÝÏÃÎÃ˾¾ ¬ÂÄÿÆËÀً ÂÃÉÝÜÐÏÝÍÌÀÙÖÃËËÙÊÏÌÂÃÎľËÆÃÊÍÃÈÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ ¿ÌÉÃà ¯Ð¾¿ÆÉÚËÌËÆÅÈÆÇÑÎÌÀÃËÚÏÌÂÃÎľËÆÝÍÃȋ ÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ  ÌÐÊÃÕÃËÑÏÌÎо¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ ­ÌÈÌÊÍÉÃÈÏÑÍÎÆÅ˾ÈÌÀÀÙÂÃÉÃËÙÏÌÎоµÃÎËÙÇÄÃÊÕÑÁ ¯ÃÀÕ¾ËȾ «¾ÀÉÝ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÏÌÎо ÏÊÌÎÌÂÆËÙ ÕÃÎËÌÇ ξÅÉÆÕËÌÁÌ ÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÌÁÌ ÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ´µ® ÏÍÌÏÌ¿ËÙ ˾ȾÍÉÆÀ¾ÐÚξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÑÓÆÓÀÃ×ÃÏÐÀv v ϾӾÎÌÀ ÀÏÑÊÊà v v ÈÆÏÉÌÐv v ¾ÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐÙv v ÊÁÁȾÐÃÓÆËÌÀ vvÊÁÁÏÑÊÊÙÍÃÈÐÆËÌÀÙÓÀÃ×ÃÏÐÀv v  «¾Æ¿ÌÉÃà Ïо¿ÆÉÚËÙÇ ÍÌȾžÐÃÉÚ v ÏÌÂÃÎľËÆÃ

ξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÑÓÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ˾ƿÌÉÃÃÆÅÊÃËÕÆÀÙÇvÏ̋ ÂÃÎľËÆÈÐÆÀËÙÓÏÌÃÂÆËÃËÆÇ ÁÎÑÍÍÑÀÙÏÌÈÌÑÎÌľNj ËÙÓ ÏÀÙÖà  ÐÁ¾ ÌÐËÃÏÃËÙ ÏÌÎо ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ  ©¾¿ÆÉÚË¾Ý ªÑξÀÑÖȾ »ÈÅÌÐÆȾ ¬ÎÉÌÀÏÈÆÇ À¾ÉÚÏ ¯ÃÀÕ¾ËȾ ¡ÑÉÉÆÀÃÎ ­ÃÎÑË «¾Î¾«¾Æ¿ÌÉÃÃÈÎÑÍËÌÍÉÌ‹ ËÙà ÏÌÎо ʾÏϾ ÝÁÌ ÏÀÙÖà  Á ÌȾžɾÏÚ Ñ ÏÌÎÐÌÀ ¯ÃÉÃÕÃËÏȾÝ  µÃÎËÙÇ ÄÃÊÕÑÁ »ÈÅÌÐÆȾ ¬ÐÊÃÕÃËÌ ¿ÌÉÚÖÃÃ˾ÈÌÍÉÃËÆÃÀÝÁ̾ÓξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÑÓÆÓÀÃ×ÃÏÐÀ ÆϾӾÎÌÀÆÊÃËÚÖÃþÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐÙ ÍÃÈÐÆËÌÀÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀÀÑÏÉÌÀÆÝÓľÎÈÌÁÌÆÏÑÓÌÁÌÍÃÎÆ̾ÏÌÅÎÃÀ¾ËÆÝ ÝÁÌ­ÎÆËÆÅÈÆÓÍÌȾžÐÃÉÝÓÏÑÊÊÙÏÎÃÂËÃÏÑÐÌÕËÙÓÐÃʋ ÍÃξÐÑÎÀÍÃÎÆÌÂÀÃÁÃоÔÆÆÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌϾӾÎÌÀÏËÆľÃÐÏÝ ¾̿׾ÝÈÆÏÉÌÐËÌÏÐÚ ÏÌÂÃÎľËÆÃÀÆоÊÆ˾¯ÆÍÃÈÐÆËÌÀÙÓ ÀÃ×ÃÏÐÀÍÌÀÙÖ¾ÜÐÏÝ

©ÆÐÃξÐÑξ ¶ÆÎÈÌ°¯ ½ÎÌÖÃÀÆÕ¦ ŸÆÌÓÆÊÆÝÆȾÕÃÏÐÀÌÍÉÌÂÌÀªË vÏ ­ÎÌÁξÊʾÆÊÃÐÌÂÆȾÏÌÎÐÌÆÅÑÕÃËÆÝÍÉÌÂÌÀÙÓ ÝÁÌÂËÙÓÆÌÎÃÓÌÍÉÌÂËÙÓÈÑÉÚÐÑάÎÃÉ vÏ ªÃÐÌÂÙ¿ÆÌÓÆÊÆÕÃÏÈÌÁÌÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝξÏÐÃËÆÇ­ÌÂÎÞ¦£ÎʾÈÌÀ¾© vÏ ©Æ¿ÃÈžžÈÈÑÊÑÉÝÔÆÝÍÆоÐÃÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÀÝÁ̾ÓÕÃÎËÌÇÏÊÌÎÌÂÆËÙ«¾ÑÕÐλÏЫ¦¦ÅÃÊÉÃÂÃÉÆÝÆÊÃÉÆÌξÔÆÆ°¾ÉÉÆË v°v¯v

±¢¨

°£³«¬©¬¡¦½ ¬¥¢£©¹ ž«¦½©¼­¦«ž±¥¨¬©¦¯°«¬¡¬«ž¯£ª£«ž ¯ª£¯¦ ¯¥£®«¬ ¹ª¦¨±©º°±®žª¦ $6-5*7"5*0/5&$)/0-0(:0'/"3308‹-&"'&%-61*/'03(3"*/*/(3"*/$301 .*9563& «¦ªÄ¾Ê¹É¾»¹ ›Ê¾ÉÇÊÊÁÂÊÃÁ¦¡¡Ä×ÈÁƹ ÓË¡ÅÐÅÇÎÂÀß ϬÈ×ÓÐÈÍÑÊÈÉ ¡ÐßÍÑÊÈÉÐÍ ¡ÐßÍÑÊÀß ÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË 

  FNBJMMVQJO@NBJM!NBJMSV  FNBJM MVQJO@NBJM!NBJM SV 5/4MFTBSFWB "MM†3VTTJBOSFTFBSDIJOTUJUVUFPGMVQJO #FSF[PWBZBTU .JDIVSJOTLJJ #SZBOTLBSFB #SZBOTL SFHJPO 3VTTJB ÒÅË ÒÅË   FNBJMMVQJO@NBJM!NBJMSV

  FNBJM MVQJO@NBJM!NBJM SV ­ÎÌÀÃÂÃ˾ÌÔÃËȾÀÉÆÝËÆÝξÅÉÆÕËÙÓÊÌÎÒÌÐÆÍÌÀÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙ˾ÑÎÌľÇËÌÏÐÚÉÜÍÆ˾ÆÃÁÌÍÌÏÃÀËÙÃÆÑÎÌľÇËÙÃȾÕÃϋ ÐÀ¾ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÝÎÌÀ¾ÝÍÖÃËÆÔ¾ ÉÜÍÆË ÏÃÊÃ˾ %JGGFSFOUTQSJOHXIFBUNPSQIPUZQFTFGGFDUPOMVQJOTFFEZJFMEBOEJUTQSPEVDUJWFDIBSBDUFSTIBTCFFOFWBMVBUFE ,FZXPSETTQSJOHXIFBU MVQJO TFFET

¯ÃÎÚÃÅ˾ÝÍÎÌ¿ÉÃʾÍÎÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÆÉÜÍÆ˾ÑÅÈÌÉÆϋ ÐËÌÁÌ˾ÏÃÊÃ˾v¿ÌÎÚ¿¾ÏÏÌÎËÝȾÊÆ®ÃÈÌÊÃËÂÑÃÊÙÃ È ÍÎÆÊÃËÃËÆÜ À ÍÌÏÃÀ¾Ó ÉÜÍÆ˾ ÁÃοÆÔÆÂÙ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌ ÂÃÇÏÐÀÑÜÐ˾ÌÂËÌÉÃÐËÆÃÂÀÑÂÌÉÚËÙÃÆÅɾÈÌÀÙÃÏÌÎËÙà ξÏÐÃËÆÝ ËÌʾÉÌÛÒÒÃÈÐÆÀËÙÍÎÌÐÆÀÊËÌÁÌÉÃÐËÆÓÈÌÎËË ÌÐÍÎÙÏÈÌÀÙÓ ÌÏÌÐÙÄÃÉÐÙÇÆÎÌÅÌÀÙÇ ¥¾Õ¾ÏÐÑÜÈÑ¿Ì΋ ÈÃÉÜÍÆËžξÏоÃÐÏÌÎËÝȾÊÆ ÕÐÌÍÎÆÀÌÂÆÐÈÏËÆÄÃËÆÜ ÑÎÌľÇËÌÏÐÆÆÑÓÑÂÖÃËÆÜȾÕÃÏÐÀ¾< > «¾ÖÆÊËÌÁÌÉÃÐËÆÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÌȾžÉÆ ÕÐÌÌÂËÆÊ ÆÅ ÎÃÖÃËÆÇ ÛÐÌÇ ÍÎÌ¿ÉÃÊÙ ÊÌÄÃÐ ¿ÙÐÚ ÍÎÆÊÃËÃËÆà ÏÊÃÖ¾ËËÙÓÍÌÏÃÀÌÀÉÜÍÆ˾ÑÅÈÌÉÆÏÐËÌÁÌÏÅÃÎËÌÀÙÊÆ ÈÑÉÚÐÑξÊÆ ÏÊÃÖ¾ËËÙÓ ÍÌÏÃÀ¾Ó ÍÎÆ ÍÌÏÃÀËÌÊ Ï̋ ÌÐËÌÖÃËÆÆ v ÊÉËÁ¾ ÀÏÓÌÄÆÓ ÏÃÊÝË ÉÜÍÆ˾ Æ v ÊÉËÁ¾ÀÏÓÌÄÆÓÏÃÊÝËÅɾÈÌÀÌÁÌÈÌÊÍÌËÃËо ÏÌžÃÐÏÝÍÉÌÐËÙÇÔÃËÌÅ ÏÍÌÏÌ¿ËÙÇÍ̾ÀÉÝÐÚÏÌÎËÑÜ ξÏÐÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÂÌÑÎÌÀËÝËÆÄÃÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÁÌÍÌÎÌÁ¾ ÀÎÃÂÌËÌÏËÌÏÐÆ À ÎÃÅÑÉÚоÐà ÌÐ;¾ÃÐ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚ À ÍÎÆÊÃËÃËÆÆ ÁÃοÆÔÆÂÌÀ ±ÎÌľÇËÌÏÐÚ оÈÆÓ ÍÌÏÃÀÌÀ ÉÜÍÆ˾ ÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝ ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï ÌÂËÌÀÆÂÌÀÙÊ Æ Â̋ ÏÐÆÁ¾ÃÐ ÐÁ¾ «¾ ÏÌÌÐËÌÖÃËÆà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾ ÅÃÎ˾ ÉÜÍÆ˾ À ÑÎÌľÃ ÅÃÎËÌÏÊÃÏÆÌȾÅÙÀ¾ÃÐÀÉÆÝËÆÃÃÁÌËÌÎʾÀÙÏÃÀ¾°¾È ÍÎÆ ÍÌÀÙÖÃËÆÆËÌÎÊÙÀÙÏÃÀ¾ÉÜÍÆ˾ÀÏÊÃÖ¾ËËÙÓÍÌÏÃÀ¾ÓÏ ÍÖÃËÆÔÃÇÏ ÂÌ ÊÉËÁ¾ÀÏÓÌÄÆÓÏÃÊÝËÆËÃÆÅÊÃËËÌÇ ËÌÎÊÃÀÙÏÃÀ¾ÍÖÃËÆÔÙÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÃÁÌÂÌÉÆÀ Ì¿×ÃÊÑÎÌľÃÏÂÌ ¬Â˾ÈÌ¿ÌÉÃÃÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÌÃÀÉÆÝËÆÃ˾ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÉÜÍÆ˾ÌȾÅÙÀ¾ÜÐÊÌÎÒÌÐÆÍÙÅÃÎËÌÀÙÓÈÑÉÚÐÑÎÀÏÊË Ö¾ËËÙÓÍÌÏÃÀ¾Ó°¾È ÍÎÆÆÅÑÕÃËÆÆÏÊÃÖ¾ËËÙÓÍÌÏÃÀÌÀ ÉÜÍÆ˾ ÏÌÎÐ ŸÃÉÌÅÃÎËÙÇ  Ï ËÌÎÊÌÇ ÀÙÏÃÀ¾  ÊÉËÁ¾ ÀÏÓÌÄÆÓ ÏÃÊÝË Æ  ÊÉËÁ¾ ÀÏÓÌÄÆÓ ÏÃÊÝË ÝÎÌÀÌÇ ÍÖÃËÆÔÙ **** v v ÂÉÆËËÌÏÐÿÃÉÚËÙÇ ÂÉÆËËÌÏÐÿÃÉÚËÙÇ ÏÌÎÐ ÏÌÎÐ ©¾Â¾ ©¾Â¾ *** *** ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

v ÈÌÎÌÐÈÌÏÐÿÃÉÚËÙÇ ÏÌÎÐ ªÑËÁ Æ *7 v v ÏÎÃÂËÃÏÐË ¿ÃÉÚËÙÇÏÌÎЦÎÃËÚ ÑÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐÌÏÑÊÃËÚÖÃËÆÃÊ ÀÙÏÌÐÙ ÏÐÿÉÃÏÐÌÝ ÍÖÃËÆÔÙ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÉÜÍÆ˾ Æ ÃÁÌÏÌÂÃÎľËÆÃÀÅÃÎËÌÏÊÃÏÆÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÀÌÅξÏоÜÐ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ³ÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜÑÌÅØÀÍÍÛÕÏÎÑÅÂΠÓÇÊÎËÈÑÒÍÎÃÎËÞÏÈÍÀÑßÐÎÂÎÉÏØÅÍÈÖÅÉ ÐÀÇËÈ×ÍÛÕÌÎÐÔÎÒÈÏÎÂ

¢ÀÐÈÀÍÒ

³ÐÎÆÀÉÍÎÑÒÜ ÒÃÀ ¤ÎËßÑÅÌßÍ ªÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒ ËÞÏÈÍÀÂÎÁÙÅÌ ÐÀÇÌÍÎÆÅÍÈß ¢ÑÅÃÎ ÂÒÎÌ×ÈÑËÅ ÓÐÎÆÀÅ ËÞÏÈÍÀ ËÞÏÈÍ ßÐÎÂÀßÏØÅÍÈÖÀ ªÎÍÒÐÎËÜ   w  *   w  **      ***      *7      ÏÎÃÂËÃÊ ž Á̾ À ÏÊÃÖ¾ËËÌÊ ÔÃËÌÅÃ Ï ÂÉÆˋ ËÌÏÐÿÃÉÚËÙÊ ÏÌÎÐÌÊ ÝÎÌÀÌÇ ÍÖÃËÆÔÙ ÑÎÌľÇËÌÏÐÚ ÉÜÍÆ˾ ¿Ùɾ À  ξž ËÆÄà ÕÃÊ ÍÎÆ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆ ÈÌÎÌÐÈÌÏÐÿÃÉÚËÌÁÌÏÌÎоªÑËÁ¢ÌÉÝÏÃÊÝËÉÜÍÆ˾À ÅÃÎËÌÏÊÃÏÆÀÌÅξÏоɾÏÂÌÆÂÌÏÐÌÀÃÎËÌÍÎË ÀÙ־ɾÑÎÌľÇËÌÏÐÚÌÂËÌÀÆÂÌÀÌÁÌÍÌÏÃÀ¾ÉÜÍÆ˾¿ÃÅ ÀËÃÏÃËÆÝÁÃοÆÔÆÂÌÀ ÈÌËÐÎÌÉÚ ¨ÌÛÒÒÆÔÆÃËÐξÅÊË̋ ÄÃËÆÝ ÏÃÊÝË ÍÎÆ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆ À ÏÊÃÖ¾ËËÌÊ ÔÃËÌÅà ÈÌÎÌÐÈÌÏÐÿÃÉÚËÌÇ ÝÎÌÀÌÇ ÍÖÃËÆÔÙ ξÀÃË ÈÌÛÒÒÆÔƋ ÃËÐÑÌÂËÌÀÆÂÌÀÌÁÌÍÌÏÃÀ¾ÉÜÍÆ˾ ˾ÈÌÐÌÎÌÊÀËÌÏÆÉÆ ¿¾ÈÌÀÑÜÏÊÃÏÚ­ÎÌÊÃÐÎÆ˾ ÈÁÁ¾ Ƴ¾ÎËÃϾ  ÉÁ¾ À¾ÎƾËÐ* 
99*

£°® ™w

ÙÏÌоξÏÐÃËÆÇÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÙËÃÀÉÆÝɾ˾ÏÌÂÃÎľËÆà ¿ÃÉȾ v ƾÉȾÉÌÆÂÌÀ v ÀÅÃÎËà ÉÜÍÆ˾»ÐÆÍÌȾžÐÃÉÆ¿ÉÆÅÈÆÍÌÅ˾ÕÃËÆÝÊÈÏÌÂÃÎľËÆÜ ÆÓÀÉÜÍÆËà ÀÙξ×ÃËËÌÊÀÌÂËÌÀÆÂÌÀÙÓÍÌÏÃÀ¾Ó ª¾ÏϾÏÃÊÝËÉÜÍÆ˾ÌȾžɾÏÚ˾ƿÌÉÚÖÃÇÏÍÌÏÃÀÌÀ ÍÎÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆÈÌÎÌÐÈÌÏÐÿÃÉÚËÌÁÌÏÌÎо Á ÕÐÌ ˾ v ÀÙÖà ÕÃÊÑÏÃÊÝË ÀÙξ×ÃËËÙÓÀÌÂËÌÀƋ ÂÌÀÙÓÍÌÏÃÀ¾Ó Æ˾ ¿ÌÉÚÖà ÕÃÊÍÎÆÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÆ ÂÉÆËËÌÏÐÿÃÉÚËÙÓÒÌÎÊ ©¾¿ÌξÐÌÎ˾ÝÀÏÓÌÄÃÏÐÚÏÃÊÝËÉÜÍÆ˾ ÀÙξ×ÃËËÙÓÀ ÏÊÃÖ¾ËËÙÓ¾ÁÎÌÔÃËÌžÓÏÝÎÌÀÌÇÍÖÃËÆÔÃÇ ¿ÙɾÀÙÖÃ˾ v ÕÃÊÑÏÃÊÝË ÍÌÉÑÕÃËËÙÓÏÌÂËÌÀÆÂÌÀÌÁÌÍÌÏÃÀ¾

¿ÃÅÀËÃÏÃËÆÝÁÃοÆÔÆÂÌÀ Æ˾vvÍÎÆÍÎÆÊÃËÃËÆÆ ÁÃοÆÔÆÂÌÀ­ÌËÆÄÃËÆÃÀÏÓÌÄÃÏÐÆÀÈÌËÐÎÌÉÃÏÀÝžËÌÏ ÍÌÀÙÖÃËËÌÇÀɾÄËÌÏÐÚÜÏÃÊÝË ÍÌÉÑÕÃËËÙÓÏÌÂËÌÀÆÂ̋ ÀÙÓÍÌÏÃÀÌÀÉÜÍÆ˾ ÈÌÐÌξÝ¿ÙɾÌ¿ÑÏÉÌÀÉÃ˾˾ÉÆÕÆÃÊ ¿ÌÉÚÖÌÁÌÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾ξÏÐÆÐÃÉÚËÙÓÌÏоÐÈÌÀÆÏÃÊÝËÏÌ΋ ËÙÓξÏÐÃËÆÇ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÂÉÝ ÍÌÉÑÕÃËÆÝ ÀÙÏÌÈÌȾÕÃÏÐÀÃËËÙÓ ÏÃÊÝËÉÜÍÆ˾ÑÅÈÌÉÆÏÐËÌÁÌÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚ ÏÊÃÖ¾ËËÙà ÍÌÏÃÀÙ ÉÜÍÆ˾ Æ ÈÌÎÌÐÈÌÏÐÿÃÉÚËÙÓ ÒÌÎÊ ÝÎÌÀÌÇ ÍÖÃËÆÔÙ »ÐÌÐ ÏÍÌÏÌ¿ ÍÌÉÑÕÃËÆÝ ÏÃÊÝË ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÊÃËÃà žÐξÐËÙÊ Æ ¿ÌÉÃà ÛÈÌÉÌÁÆÕËÙÊ ÐÈ Ëà ÐÎÿÑÃÐ ÍÎÆÊÃËÃËÆÝÁÃοÆÔÆÂÌÀ

©ÆÐÃξÐÑξ ¤ÑÕÃËÈÌ žž ²Ñ˾ÊÃËоÉÚËÙÃ Æ ÍÎÆÈɾÂËÙà ÍÎÆÌÎÆÐÃÐÙ ¾Â¾ÍÐÆÀËÌÇ ÆËÐÃËÏÆÒÆȾÔÆÆ ξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀ¾ À ³³** ÀÃÈà ÀÃÈà  ¯¾Î¾ÐÌÀ ¯¾Î¾ÐÌÀ vÏ ¥¾Ó¾ÎÃËÈÌž °ÃÌÎÃÐÆÕÃÏÈÆÃÌÏËÌÀÙÑÍξÀÉÃËÆÝÏÌÎËÙÊÈÌÊÍÌËÃËÐÌʾÁÎÌÒÆÐÌÔÃËÌžÀÏÆÏÐÃʾÓÅÃÊÉÃÂÃÉÆݪª¯³ž vÏ ¨ÑÍÔÌÀ«¯ °¾ÈÑËÌÀ¦­©ÜÍÆË ÁÃËÃÐÆȾ ÏÃÉÃÈÔÆÝ ÁÃÐÃÎÌÁÃËËÙÃÔÃËÌÅÙ ŸÎÝËÏÈ vÏ

±¢¨

­®¬¢±¨°¦ «¬¯°º¦¥ž¯±³¬±¯°¬§µ¦ ¬¯°º²ž´£©¦¦®½Ÿ¦«¨¬©¦¯°«¬§ ­®¦¦«¬¨±©½´¦¦¯£ª½«ž¯¯¬´¦ž°¦ «¹ª¦®¦¥¬Ÿž¨°£®¦½ª¦ 130%6$5*7*5:"/%%306()53&4*45"/$&0'1)"$&-*"5"/"$&5*'0-*""5 53&"5.&/54&&%48*5)"440$*"5*7&3)*;0#"$5&3*"4 ©©¥ÌɹËÇ»¹ œ™›ÇÉǺ¾ÂÃÇ» ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂȾ½¹¼Ç¼ÁоÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ë ÁÅ™¡œ¾ÉϾƹ ­ÀÁÅÐÅÆÍÀßÐÅÊȬÎÉÊÈ ±ÀÍÊҍ¯ÅÒÅÐÁÓÐà °ÎÑÑÈß ÒÅË 

    FNBJMSV[JMJB!ZBOEFYSV 33.VSBUPWB ("7PSPCFZLPW 3VTTJBO)FS[FO4UBUF1FEBHPHJDBM6OJWFSTJUZ RVBZPGUIF.PZLBSJWFS  4U1FUFSTCVSH 3VTTJB UFM   FNBJMSV[JMJB!ZBOEFYSV ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÌ ÀžÆÊÌÂÃÇÏÐÀÆà ÏÐÆÊÑÉÆÎÑÜ×ÆÓ ÎÌÏÐ ¾ÏÏÌÔƾÐÆÀËÙÓ ÎÆÅÌ¿¾ÈÐÃÎÆÇ 1(13 Ï Ò¾ÔÃÉÆÃÇ ÎÝ¿ÆËÈÌÉÆÏÐËÌÇ 1IBDFMJB UBOBDFUJGPMJB#FOUI ¨ÌÉÌËÆÅÆÎÌÀ¾ËËÙÃξÏÐÃËÆÝÌÐÉÆÕ¾ÉÆÏÚ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌÈÆÊÑÎÌÀËÃÊÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓÍÎÌÔÃÏÏÌÀÆÉÑÕÖÃǾ¾ÍоÔÆÃÇ ÈÑÏÉÌÀÆÝÊÍÌÕÀÃËËÌÇžÏÑÓÆ­ÌÉÑÕÃËËÙÃÎÃÅÑÉÚоÐÙÀÙÝÀÉÝÜÐÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÌÏÐÚÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÍÌÉÃÅËÙÓ¾ÏÏÌÔƾÐÆÀËÙÓÊÆÈÎÌÌÎÁ¾‹ ËÆÅÊÌÀÂÉÝξÅξ¿ÌÐÈÆÍÎÆÃÊÌÀÍÌÀÙÖÃËÆÝÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÍÌÏÃÀÌÀÒ¾ÔÃÉÆÆÀξÅËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÑÀɾÄËÃËÆÝÍÌÕÀÙ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾Ò¾ÔÃÉÆÝÎÝ¿ÆËÈÌÉÆÏÐË¾Ý ¾ÏÏÌÔƾÐÆÀËÙÃÎÆÅÌ¿¾ÈÐÃÎÆÆ ÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÍÎÌÔÃÏÏÙ žÏÑÓ¾ ¾Â¾ÍоÔÆÝ *OUFSBDUJPOTUJNVMBUJOHHSPXUIBTTPDJBUJWFSIJ[PCBDUFSJBT 1(13 XJUI1IBDFMJBUBOBDFUJGPMJBJTJOWFTUJHBUFE5IFDPMPOJ[FEQMBOUTEJGGFSFEIJHIFS MFWFMPGQIZTJPMPHJDBMQSPDFTTFTBOEUIFCFTUBEBQUBUJPOUPDPOEJUJPOTPGBTPJMESPVHIU5IFSFDFJWFESFTVMUTSFWFBMQFSTQFDUJWJUZPGVTFJOHPG VTFGVMBTTPDJBUJWFNJDSPPSHBOJTNTGPSXPSLJOHPVUSFDFQUJPOTPGJODSFBTFFGGJDJFODZDSPQTQIBDFMJBJOEJGGFSFOUDPOEJUJPOTIVNJEJGZJOHPGTPJM ,FZXPSET1IBDFMJBUBOBDFUJGPMJB BTTPDJBUJWFSIJ[PCBDUFSJBT QIZTJPMPHJDBMQSPDFTTFT ESPVHIU BEBQUBUJPO

±ÓÑÂÖÃËÆÃÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇÌ¿ÏоËÌÀÈÆÆËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÚ ÏËÆÄÃËÆÝ ÓÆÊÆÕÃÏÈÌÇ ˾ÁÎÑÅÈÆ ˾ ÌÈÎÑľÜ×ÑÜ ÏÎÃÂÑ ÑÏÆÉÆÉÆ ÔÃÉÃÏÌ̿ξÅËÌÏÐÚ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆ ¾Â¾ÍÐÆÎÌÀ¾ËËÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ¬ËÆ ÌÏËÌÀ¾ËÙ ˾ ÍÎÆÊÃËÃËÆÆ ¾ÏÏÌÔƾ‹ ÐÆÀËÙÓ ÎÆÅÌ¿¾ÈÐÃÎÆÇ ÏÐÆÊÑÉÆÎÑÜ×ÆÓ ÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÍÎÌÔÃÏÏÙÆÏо¿ÆÉÆÅÆÎÑÜ×ÆÓÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÃÍÎÌÂÑÈÐÆÀ‹ ËÌÏÐÆ ξÏÐÃËÆÇ ÍÎÆ ÂÃÇÏÐÀÆÆ ËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÓ ÀËÃÖËÆÓ Ò¾ÈÐÌÎÌÀ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊËÌÀÙÓÐÃÓËÌÉÌÁÆÇ ÀÙÍÌÉËÃËÙ˾ξÏÐÃËÆÝÓÆÅÏÃÊÃÇÏÐÀÅɾÈÌÀÙÓ ȾÍÑÏÐËÙÓ ;ÏÉÃËÌÀÙÓÆÂÎÑÁÆÓ< >¬Â˾ÈÌξ¿ÌÐÙÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊ ¾ÏÏÌÔƾÐÆÀËÙÓÎÆÅÌ¿¾ÈÐÃÎÆÇ˾ÎÃÂÈÆÓ ËÃÐξÂÆÔÆÌËËÙÓ ÈÑÉÚÐÑξÓÃÂÆËÆÕËÙÆÉÆÌÐÏÑÐÏÐÀÑÜШÕÆÏÉÑоÈÆÓÈÑÉÚÐÑÎ ÌÐËÌÏÆÐÏÝÒ¾ÔÃÉÆÝÎÝ¿ÆËÈÌÉÆÏÐ˾Ý 1IBDFMJBUBOBDFUJGPMJB #FOUI

FOUI

 vÌÂËÌÉÃÐËÃÃÐξÀÝËÆÏÐÌÃξÏÐÃËÆÃÆÅÏÃÊÃÇÏÐÀ¾ v ÌÂËÌÉÃÐËÃà ÐξÀÝËÆÏÐÌà ξÏÐÃËÆà ÆÅ ÏÃÊÃÇÏÐÀ¾ ÀÌÂÌÉÆÏÐËÆÈÌÀÙÓ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÌà ÂÉÝ ÖÆÎÌÈÌÁÌ ÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÌÁÌÍÎÆÊÃËÃËÆÝȾÈÊÃÂÌËÌÏ ÏÆÂÃξÐÆÉÆÈÌÎÊÂÉÝ ÄÆÀÌÐËÙÓ ´ÃÉÚ˾ÖÆÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇvÀÙÝÀÆÐÚÀÍÌÉÃÀÙÓÌÍÙоÓ ÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝ ξÅËÙÓ ÖоÊÊÌÀ ¾ÏÏÌÔƋ ¾ÐÆÀËÙÓ ÎÆÅÌ¿¾ÈÐÃÎÆÇ ˾ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ Ò¾ÔÃÉÆÆ ¾ À ÀÃÁÃоÔÆÌËËÙÓÌÍÙоÓÌÍÎÃÂÃÉÆÐÚÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚÆÓÀÉÆÝÐÚ ˾žÏÑÓÌÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚξÏÐÃËÆÇ ¬ÍÙÐÙÍÎÌÀÃÂÃËÙ˾ŸÆÌÏоËÔÆÆ®¡­±ÆÊž¦¡ÃÎÔÃ˾ ÍÌÏ ÙÎÆÔ¾ ¡¾ÐÕÆËÏÈÆÇ ξÇÌË ©ÃËÆËÁξÂÏȾÝ Ì¿É À v ÁÁ ­ÌÕÀ¾ ÌÍÙÐËÌÁÌ ÑÕ¾ÏÐȾ ÂÃÎËÌÀ̋ÍÌÂÅ̋ ÉÆÏоÝÏÑÍÃÏÕ¾Ë¾Ý Ïɾ¿ÌÈÆÏɾÝÏÌÏÎÃÂËÆÊÏÌÂÃÎľËÆÃÊ ÑÏÀÌÝÃÊÙÓÒÌÎÊÒÌÏÒÌξÆȾÉÆÝ ÍÌÉÃÀÌÊÌÍÙÐÃÍË ÎàÍÌÏÃÀÌÊ ÀËÃÏÉÆ ÊÆËÃξÉÚËÙà ÑÂÌ¿ÎÃËÆÝ ÆÅ ξÏÕÃо/1, ­ÎÆÊÃËÃËÆà ¿ÌÉÃà ÀÙÏÌÈÆÓ ÂÌÅ ÊÆËÃξÉÚËÌÁÌ ¾ÅÌо / / / / ÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÉÌÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÃÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÙ ξÏÐÃËÆÇ ËÌÍÎÆÀÌÂÆÉÌÈÍÌÉÃÁ¾ËÆÜÍÌÏÃÀÌÀÆÍÌÀÙÖÃËÆÜ ÏÌÂÃÎľËÆÝ ËÆÐξÐÌÀ ÀÙÖà ­¢¨ ¿ÌÉÃà ÊÁ /0ÈÁ ÏÙÎÌÇʾÏÏÙ ¢ÉÝÆËÌÈÑÉÝÔÆÆÏÃÊÝËÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÉÆ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÙ¯‹ 7BSJPWPSBYQBSBEPYVT ÖоÊʯ‹ ªÆÅÌÎÆË "SUIPCBDUFS NZTPSFOFT ÖоÊÊ ²É¾ÀÌ¿¾ÈÐÃÎÆË 'MBWPCBDUFSJVN 'MBWPCBDUFSJVNTQ  ÖоÊÊ  »ÈÏÐξÏÌÉ 1TFVEPNPOBT GMVSFTDFOFT GMVSFTDFOFT ­¡‹ ÈÌÐÌÎÙÿÙÉÆÌÐ̿ξËÙÀÍÎÃÂÀ¾ÎÆÐÃÉÚËÙÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÓ ÀÕ¾ÖȾÓ­ÃÐÎÆÍÌÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆÏÐÆÊÑÉÆÎÌÀ¾ÐÚÍÎÌξÏоËÆà ÏÃÊÝË­ÎÃ;ξÐÙÈ˾վÉÑÍÌÏÃÀËÌÁÌÏÃÅÌ˾ÃÄÃÁÌÂËÌ˾Ê ÍÎÃÂÌÏоÀÉÝÉ «¦¦ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÌÇÊÆÈÎÌ¿ÆÌÉÌÁÆÆ ¯¾ËÈЋ­ÃÐÃοÑÎÁv­ÑÖÈÆË  ÀÃÁÃоÔÆÌËËÙÓÌÍÙоÓξÏÐÃËÆÝÍÌÂÀÃÎÁ¾ÉÆÍÌÕÀÃËËÌÇ žÏÑÓà ­¥ À Ò¾Åà ¿ÑÐÌËÆžÔÆÆ À ÐÃÕÃËÆà ÂË ¨ÌËЋ ÎÌÉÚËÙà ξÏÐÃËÆÝ ˾ÓÌÂÆÉÆÏÚ À ÐÃÕÃËÆà ÀÏÃÁÌ ÍÃÎÆ̾ ÍÎÆ ËÌÎʾÉÚËÌÊ ÑÀɾÄËÃËÆÆ «± ªÃÐÌÂÆȾ žÈɾÂÈÆ Æ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÝ ÍÌÉÃÀÙÓ Æ ÀÃÁÃоÔÆÌËËÙÓ ÌÍÙÐÌÀ ¾ оÈÄà ÆËÌÈÑÉÝÔÆÝÏÃÊÝËÌ¿×ÃÍÎÆËÝÐÙÃÂÉÝоÈÌÁÌÎ̾ÆÏÏÉË ÂÌÀ¾ËÆÇ< > ®ÃÅÑÉÚоÐÙÍÌÉÃÀÌÁÌÌÍÙоÍÌȾžÉÆ ÕÐÌÍÎÃÂÍÌÏÃÀ˾Ý ÆËÌÈÑÉÝÔÆÝ ÏÃÊÝË Ò¾ÔÃÉÆÆ ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÌÀ¾É¾ ËÿÌÉÚÖÌÊÑ ÑÏÆÉÃËÆÜ ÎÌÏо À ÀÙÏÌÐÑ Æ ¿ÌÉÃà žÊÃÐËÌ ÌÐξÅÆɾÏÚ ˾ ÀÃÉÆÕÆËà ÍÉÌ×¾ÂÆ ÉÆÏÐÚÃÀ Æ ÅÃÉÃËÌÇ ʾÏÏà ξÏÐÃËÆÇ   ÏÎÃÂËÃÊ Ñ ÆËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ξÏÐÃËÆÇ ÅÃÉÃ˾Ý ʾÏϾ ÍÎÃÀÌÏÓÌÂÆɾÈÌËÐÎÌÉÚËÙÃ˾ Ï˾ƿÌÉÚÖÆÊÍÌÉÌÄƋ ÐÃÉÚËÙÊÛÒÒÃÈÐÌÊÀÀ¾ÎƾËоÓÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊÍÎÃ;ξо ˾ÌÏËÌÀÃÖоÊʾ¯‹ ƪÆÅÌÎÆ˾ ¬ÍÙÐÙ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÀÙÝÀÆÉÆоÈÄÃËÃÈÌÐÌÎÌÃÏËÆÄÃËÆÃÏÌÂÃÎľËÆÝËÆÐξÐÌÀ ÀÅÃÉÃËÌÇʾÏÏÃξÏÐÃËÆÇ ÕÐÌÁÌÀÌÎÆÐÌ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌÈÌÇ ËÆÐξÐÀÌÏÏо˾ÀÉÆÀ¾Ü×ÃÇ ¾ÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÆËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ξÏÐÃËÆÇ о¿É ²ÀÁËÈÖÀ¢ËÈßÍÈÅÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÛÕÏÐÅÏÀÐÀÒΠÍÀÏÐÎÄÓÊÖÈÎÍÍÛÅÏÎÊÀÇÀÒÅËÈÔÀÖÅËÈÈ ÏÎËÅÂÎÉÎÏÛÒ

¢ÀÐÈÀÍÒ

ªÎÍÒÐÎËÜ ± ¬ÈÇÎÐÈÍ ´ËÀÂ΍ ÁÀÊÒÅÐÈÍ ½ÊÑÒÐÀ ÑÎ˯£ ­±°

¢ÛÑÎÒÀ ÑÌ ‘  ‘  ‘  ‘ 

  

¯ËÎÙÀÄÜ ËÈÑÒÜÅ  ÑÌ ‘  ‘  ‘  ‘ 

§ÅËÅÍÀß ÌÀÑÑÀ ÊÃÌ  ‘  ‘  ‘  ‘ 

­ÈÒÐÀÒÛ ÌÃ/0Êà ‘  ‘  ‘  ‘

  

 ‘  ‘  ‘  ‘ 

ÕÆÃÑÆËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÓξÏÐÃËÆÇ¿ÌÉÃÃ˾ÂÃÄËÙÓž×ÆÐËÙÓ ÊÃÓ¾ËÆÅÊÌÀÍÎÆÂÃÇÏÐÀÆÆÀÌÂËÌÁÌÏÐÎÃÏϾ ²ÀÁËÈÖÀ¢ËÈßÍÈÅÁÀÊÒÅÐÈÀËÜÍÛÕÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂÍÀ ÍÅÊÎÒÎÐÛÅÔÈÇÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅÏÐÎÖÅÑÑÛÈÏÐÎÄÓÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÔÀÖÅËÈÈÏÐÈÏÎ×ÂÅÍÍÎÉÇÀÑÓÕÅ ÂÅÃÅÒÀÖÈÎÍÍÛÉÎÏÛÒ

¢ÀÐÈÀÍÒ

®ÂÎÄÍÅ͍ ¯ÐÎËÈÍ ÌÃà ¯ÐÎÍÈÖÀō ÍÎÑÒÜ ÑÛÐÎÃÎÂÅÙÅÑÒÂÀ ÌÎÑÒÜÌÅÌÁ ÐÀÍ ­³ ¯§ ­³ ¯§ ­³ ¯§ ªÎÍÒÐÎËÜ       ±       ¬ÈÇÎÐÈÍ       ´ËÀÂÎÁÀÊÒÅÐÈÍ       ­±°

  

 

 

 

 

¬ÀÑÑÀ ÑÅÌßÍ ÃÑÎÑÓÄ ­³ ¯§         

 

 ÎÃÅÑÉÚоÐà ÊÃËÚÖÃÁÌ ˾ÎÑÖÃËÆÝ ÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÓ ÍÎÌÔÃÏÏÌÀÑ̿ξ¿ÌоËËÙÓξÏÐÃËÆÇÍÌÏÉÃÂÃÇÏÐÀÆÝžÏÑÓÆ ÉÑÕÖÃÏÌÓξËÝÉÆÏÚÍÎÌÂÑÈÔÆÌËËÙÃÍÌȾžÐÃÉÆ ÀÕ¾ÏÐËÌÏÐÆ  ÑÏÉÌÀÆÝÓ­¥ÑξÏÐÃËÆÇ̿˾ÎÑÄÆÀ¾ÜÐÏÝÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÙà ÏÃÊÃË˾ÝÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ°¾È ÍÎÆ«±ÑÆËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÓ ÊÌÎÒÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÆÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÃÆÅÊÃËÃËÆÝ о¿É ξÏÐÃËÆÇʾÏϾÏÃÊÝËÀÏÎÃÂËÃÊ¿Ùɾ¿ÌÉÚÖÃ˾ ÕÃÊÀ  Ì‹ÍÃÎÀÙÓ ÑÆËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÓξÏÐÃËÆÇÉÑÕÖÃÏÌÓξ‹ ÈÌËÐÎÌÉíÌÏÉí¥ʾÏϾÏÃÊÝËÑ̿ξ¿ÌоËËÙÓξÏÐÃËÆÇ ËÝÃÐÏÝ̿׾ÝÌÀÌÂËÃËËÌÏÐÚ ÕÐÌÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐ ȾÈÀÙÝÏËÃËÌ ¿Ùɾ¿ÌÉÚÖÃ˾ ÕÃÊÑÈÌËÐÎÌÉÚËÙÓξÏÐÃËÆÇÀÛÐÆÓ ÀÌÐÂÃÉÚËÙÓɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÓ žÏÕÃпÌÉÃà ÄÃÑÏÉÌÀÆÝÓ °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ Ò¾ÔÃÉÆÝ ÎÝ¿ÆËÈÌÉÆÏÐ˾Ý ÌÐÅÙÀÕÆÀ¾ ˾ ÀÙÏÌÈÌÇÀÌÂÌÑÂÃÎÄÆÀ¾Ü×ÃÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆÐȾËÃÇ¢¾ÉÃà Ñ оÈÆÓ ξÏÐÃËÆÇ ÊÃËÚÖà ÏÌÈξ׾ÃÐÏÝ ÉÆÏÐÌÀ¾Ý ÍÌÀÃ΋ ÆËÌÈÑÉÝÔÆÜÏÃÊÝË¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÙÊÆÍÎÃ;ξоÊÆ¥ÃÉÃ˾Ý ÓËÌÏÐÚ ÕÐÌ ÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐ À ÎÃÅÑÉÚоÐà ¿ÌÉÃà ÊÃÂÉÃËËÌÁÌ ʾÏϾÌÍÙÐËÙÓξÏÐÃËÆÇÑÀÃÉÆÕÆÀ¾É¾ÏÚÀÏÎÃÂËÃÊ˾ ÍÌÂÏÙÓ¾ËÆÝÆÌÐÊÆξËÆÝËÆÄËÆÓÉÆÏÐÚÃÀ­ÌÏÉí¥ÉÆÏÐÌÀ¾Ý ¨ÎÌÊÃÐÌÁÌ À˾ÂÅÃÊËÌÇÕ¾ÏÐÆÛÐÆÓξÏÐÃËÆÇÑÊÃËÚÖ¾ÉÌÏÚ ÍÌÀÃÎÓËÌÏÐÚÀÈÌËÐÎÌÉÚËÌÊÀ¾ÎƾËÐÃÏÌÏоÀÉÝɾÏÊ ÏÌÂÃÎľËÆÃËÆÐξÐÌÀ˾v ÕÐÌÍÌÀÙÖ¾ÃÐÃÃÈÌÎÊ̋ ξÏÐÃËÆà ÀÀ¾ÎƾËÐÃϪÆÅÌÎÆËÌÊv ϯ‹vÆ ÀÙà ȾÕÃÏÐÀ¾   ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÍÌÕÀÃËËÌÇ žÏÑÓÆ ÍÎÆÊÃËÃËÆà ¿¾ÈÐÃÎƾÉÚËÙÓÍÎÃ;ξÐÌÀÏо¿ÆÉÆÅÆÎÑÃÐÒÆÅÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ϲɾÀÌ¿¾ÈÐÃÎÆËÌÊvÏÊξÏÐÃËÆà  ¾ÄËÙÇ ÂƾÁËÌÏÐÆÕÃÏÈÆÇ ÍÌȾžÐÃÉÚ ÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆ ξϋ ÍÎÌÔÃÏÏÙξÏÐÃËÆDZËÆÓÑÏÆÉÆÀ¾ÜÐÏÝž×ÆÐË̋ÍÎÆÏÍÌÏ̋ ÐÃËÆǾ¾ÍÐÆÎÌÀ¾ÐÚÏÝÈËÿɾÁÌÍÎÆÝÐËÙÊÑÏÉÌÀÆÝÊÏÎÃÂÙ ¿ÆÐÃÉÚËÙÃÎþÈÔÆÆ ÀÈÉÜÕ¾ÝÍÌÀÙÖÃËÆÃÀÌÂÌÑÂÃÎÄÆÀ¾Ü‹ vÊÃËÚÖÃÃ˾ÎÑÖÃËÆÃÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÌÏÐÆÊÃʿξËÆÑÀÃÉÆÕË ×ÃÇÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÆÐȾËÃÇ ÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÏÌÂÃÎľËÆÝÍÎÌÉÆ˾ ËÆÃÏÌÂÃÎľËÆÝÍÎÌÉÆ˾ ÑÕ¾ÏÐÀÑÜ×ÃÁÌÀÌÏÊÌÎÃÁÑÉÝÔÆÆ ÆÊÃËÚÖÃÃ˾ÎÑÖÃËÆÃÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÌÏÐÆÊÃʿξËÈÉÃÐÌÈ  Æ ÀÙÍÌÉËÝÜ×ÃÁÌ ÊËÌÁÌÕÆÏÉÃËËÙà ž×ÆÐËÙà ÒÑËÈÔÆÆ À ÆÐÌÁÃÆËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÃξÏÐÃËÆÝÀÑÏÉÌÀÆÝÓÍÌÕÀÃËËÌÇž‹ ÈÉÃÐȾÓ  ÙÝÀÉÃËÌ ÕÐÌ ÍÌÏÉà ­¥ ÏÌÂÃÎľËÆà ÍÎÌÉÆ˾ À ÏÑÓÆÊÃËÚÖÃÏËÆľÉÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÀÐÕʾÏÏÑÏÃÊÝË ÉÆÏÐÚÝÓÆËÌÈÑÉÆÎÌÀ¾ËËÙÓξÏÐÃËÆÇ¿ÙÉÌ˾v¿ÌÉڋ ÈÌÐÌξÝ¿Ùɾ˾¿ÌÉÚÖà ÕÃÊÀÈÌËÐÎÌÉà ¿ÃÅ̿ξ¿ÌЋ Öà ÕÃÊÀÈÌËÐÎÌÉÃÀÛÐÆÓÄÃÑÏÉÌÀÆÝÓŸÌÉÃÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌà ÈÆ «¾ÆÉÑÕÖÆÇÛÒÒÃÈÐÀÍÌÀÙÖÃËÆÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆÒ¾ÔË ÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÀÑÏÉÌÀÆÝÓ­¥ÏÌÂÃÎľËÆÝÍÎÌÉÆ˾ÆÊÃËÚÖÃà ÉÆÆÆÏÌÓξËÃËÆÆÃÃÀÑÏÉÌÀÆÝÓÍÌÕÀÃËËÌÇžÏÑÓÆÍÌÉÑÕÃËÌÐ ˾ÎÑÖÃËÆÃÍÎÌËÆÔ¾ÃÊÌÏÐÆÊÃʿξËÈÉÃÐÌÈÌÐξľÃÐ˾ÉƋ ÍÎÆÊÃËÃËÆÝÍÎÃ;ξÐÌÀ¯‹ÆªÆÅÌÎÆ˾ 

 

 

 

©ÆÐÃξÐÑξ ÌÎÌ¿ÃÇÈÌÀ¡ž ­¾ÀÉÌÀ¾°¨ ¨ÌËÂξЯ ÆÂΦÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÃÛÒÒÃÈÐÆÀËÌÏÐÆÖоÊÊÌÀ¾ÏÏÌÔƾÐÆÀËÙÓÎÆÅÌ¿¾ÈÐÃÎÆÇÀÍÌÏÃÀ¾Ó ξÅÉÆÕËÙÓÀÆÂÌÀξÏÐÃËÆǦÅÀÃÏÐÆÝ®¡­±ÆÊÃËÆž¦¡ÃÎÔÃ˾«¾ÑÕËÙÇÄÑÎ˾ɯ­¿vv—v¯v ¥¾À¾ÉÆËžž«ÌÀÙÃÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀ¾ÆÍÎÆÊÃËÃËÆÝ¿ÆÌÍÎÃ;ξÐÌÀÈÌÊÍÉÃÈÏËÌÁÌÂÃÇÏÐÀÆÝ­ÌÂÎèÌÄÃÊÝÈÌÀ¾ž­ ¯­¿³ÆÊÆžРvÏ °ÆÓÌËÌÀÆÕ¦ž ¨ÌÄÃÊÝÈÌÀž­ µÃ¿ÌоÎÚ ¨ÆÂΟÆÌÍÎÃ;ξÐÙÀÏÃÉÚÏÈÌÊÓÌÅÝÇÏÐÀà ªÃÐÌÂÌÉÌÁÆÝÆÍξÈÐÆȾÍÎÆÊÃËÃËÆÝ ÊÆÈÎÌÌÎÁ¾ËÆÅÊÌÀÀξÏÐÃËÆÃÀÌÂÏÐÀÃÆÈÌÎÊÌÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀà ªvÏ ³ÌÐÝËÌÀÆÕž ªÃÐÌÂÙÈÑÉÚÐÆÀÆÎÌÀ¾ËÆݾÅÌÐÒÆÈÏÆÎÑÜ×ÆÓ¿¾ÈÐÃÎÆÇ ÏÍÌÏÌ¿ÙÍÌÉÑÕÃËÆÝÆÍÎÆÊÃËÃËÆÝÍÎÃ;ξÐÌÀ˾ÆÓÌÏËÌÀà ªÃÐÌÂÆÕÃÏÈÆÃÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÆ © © © «¦¦¯³ª vvÏ  «¦¦¯³ª v v Ï

±¢¨

©¦½«¦£±®¬ «½¡®±«°¬ ¹³ ¬¢«ž¯ ¬§¯° ž¦­©¬¢¬®¬¢¦£­¬µ  */'-6&/$&0'-&7&-0'(306/%8"5&30/1301&35*&4"/%'&35*-*5:0'40*-4 ¡²¾¼ÄÇ» ¤™ª¾Å¾ÆÇ»¹ ›ÇÉÇƾ¿ÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë ³ÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÀßÏË ÊÀÁ ¢ÎÐÎÍÅÆ °ÎÑÑÈß ÒÅË 

  FNBJMEQPDI!NBJMSV TFNJPOPWBMZVE!ZBOEFYSV  FNBJM EQPDI!NBJMSV TFNJPOPWBMZVE!ZBOEFYSV %*4IDIFHMPW -"4FNJPOPWB 5IF7PSPOF[I4UBUF6OJWFSTJUZ 6OJWFSTJUFUTLBZTRVBSF DBC 7PSPOF[I  3VTTJB UFM   FNBJMEQPDI!NBJMSV TFNJPOPWBMZVE!ZBOEFYSV ­ÌȾžËÌ ÕÐÌÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÌÃÁÎÑËÐÌÀÌÃÑÀɾÄËÃËÆÃÏÌÍÎÌÀÌľÃÐÏÝÐξËÏÒÌÎʾÔÆÃÇÒÆÅÆÕÃÏÈÆÓ ÒÆÅÆÈ̋ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓÆÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÏÀÌÇÏÐÀÍÌÕÀ¦ÅÊÃËÃËÆÃÓ̾ÍÌÕÀÌ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÁÌÍÎÌÔÃÏϾËÃÆÅ¿ÃÄËÌÌÐξľÃÐÏÝ˾ÍÌÕÀÃËËÌÊÍÉÌÂÌÎÌÂÆÆÆÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÆ ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÐÆÍÙÍÌÕÀ ȾÐÃ˾ ÁÆÂÎÌÊÌÎÒÆÅÊ ÏÀÌÇÏÐÀ¾ÍÌÕÀ ÍÉÌÂÌÎÌÂÆà *UJTTIPXO UIBUBEEJUJPOBMTPJMNPJTUFOJOHJTBDDPNQBOJFECZUSBOTGPSNBUJPOPGQIZTJDBM QIZTJDPDIFNJDBMBOEDIFNJDBMQSPQFSUJFTPGTPJMT $IBOHFPGBDPVSTFTPJMGPSNBUJPOQSPDFTTJTJOFWJUBCMZSFGMFDUFEJOTPJMGFSUJMJUZBOEFGGJDJFODZPGBHSJDVMUVSBMDSPQT ,FZXPSETUZQFTPGTPJMT DBUFOB IZESPNPSQIJTN QSPQFSUJFTPGUIFTPJMT GFSUJMJUZ

°ÀÁÎÒÀÂÛÏÎËÍÅÍÀÏÐÈ×ÀÑÒÈ×ÍÎÉÔÈÍÀÍÑÎÂÎÉÏÎÄÄÅÐÆÊÅ°´´¨ ÏÐÎÅÊÒ™À ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

«¾ÕÆ˾ÝÏÌÀÐÌÎÌÇÍÌÉÌÀÆËÙ³³ÀÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝÏÑ×ÃÏЋ ÀÃËËÌà ÆÅÊÃËÃËÆà ÁÆÂÎÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÇ Ì¿ÏоËÌÀÈÆ ¾ÁÎÌɾˋ ÂÖ¾ÒÐÌÀ ÆÅ¿ÙÐÌÕËÌÃ˾ÈÌÍÉÃËÆÃÀɾÁÆÆ ȾÈÏÉÃÂÏÐÀÆà ÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÍÉÌ×¾ÂÆÍÌÉÑÁÆÂÎÌÊÌÎÒËÙÓÍÌÕÀÀÌÊËÌÁÆÓ ÎÃÁÆÌ˾Ó ¡ÆÂÎÌÊÌÎÒÆÅÊ ÍÌÕÀ ¨¾ÊÃËËÌÇ ÏÐÃÍÆ ˾վÉ ÍÎÌÝÀÉÝÐÚÏÝ Ï ÈÌËÔ¾ ‹Ó ÁÁ ÈÌÁ¾ ÌÐËÌÏÆÐÃÉÚËÌ Ïо‹ ¿ÆÉÚËÌ˾ÊÃÐÆÉÏÝÍÌÂØÃÊÑÎÌÀËÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌ ±¡ ¯ ÛÐÌÁÌÀÎÃÊÃËÆÏоÉÆÍÌÝÀÉÝÐÚÏÝÀɾÄËÌÉÑÁÌÀÙÃÍÌÕÀÙËà ÐÌÉÚÈÌÍÌÀÃÎÓÌÀÚÝÊÉÌ×ÆË ËÌÆ˾ÀÃÎÓËÆÓÕ¾ÏÐÝÓÏÈÉ̋ ËÌÀ À ÈÌÐÌÎÙÓ ÏоÉÆ ÍÎÌÝÀÉÝÐÚÏÝ ÍÎÌÔÃÏÏÙ žÏÌÉÃËÆÝ Æ ÌÏÌÉÌËÔÃÀ¾ËÆÝ ´ÃÉÚ˾ÖÃÇξ¿ÌÐÙvÀÙÝÀÆÐÚÀÉÆÝËÆñ¡ ˾ÏÀÌÇÏÐÀ¾ ÍÌÕÀ Æ ÆÓ ÍÉÌÂÌÎÌÂÆà   ȾÕÃÏÐÀà ̿ØÃÈÐÌÀ ÀٿξËÙ ÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÆÏÌÍÎÝÄÃËËÙÃÍÌȾÐÃËÃÍÌÕÀÙ«¦¦¯³´µ­ ÆÊ    ¢ÌÈÑÕ¾ÃÀ¾ °¾ÉÌÀÏÈÌÁÌ ΋˾  ÌÎÌËÃÄÏÈÌÇ Ì¿É ¨¾ÊÃË˾Ý ÏÐÃÍÚ ¨¾ÐÃ˾ žÉÌÄÃ˾ ˾ Ïɾ¿Ì ÍÌÉÌÁÌÊ ÏÈÉÌËÃÀÌÏÐÌÕËÌÇÛÈÏÍÌÅÆÔÆÆÊÃÄÂÑÉÃÏÌÍÌÉÌϾÊÆ Æ˾ÏÃÀÃÎà Æ˾ÜÁà ˾ÀÌÏÐÌÈÃÆ˾ ž;Âà «¾ ÀÌÂÌξÅÂÃÉà ÀÙÂÃÉÃËÙ ÕÃÎËÌÅÃÊÙ Ì¿ÙÈË̋ ÀÃËËÙà ÀÏÎÃÂËÃÇÕ¾ÏÐÆÏÈÉÌ˾vÉÑÁÌÀ̋ÕÃÎËÌÅÃÊËÙà À ËÆÄËÃÇvÕÃÎËÌÅÃÊË̋ÉÑÁÌÀÙÃÍÌÕÀÙ«¾ȾÄÂÌÊÑÕ¾ÏÐÈà ȾÐÃËÙ žÈɾÂÙÀ¾ÉÆÏÚ ξÅÎÃÅÙ Æ ¿ÑÎÌÀÙà ÏÈÀ¾ÄÆËÙ ˾ ÁÉÑ¿ÆËÑÏʬ¿Î¾ÅÔÙÌпÆξÉÆÏÍÉÌÖËÌÇÈÌÉÌËÈÌÇ ȾÄÂÙÃÏÊ ÀÈÌÐÌÎÙÓÌÍÎÃÂÃÉÝÉÆÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÆÇ ÏÌÏоÀ ÍÉÌÐËÌÏÐÚÏÉÌÄÃËÆÝ À¾ÉÌÀÌÇÆɾ¿ÆÉÚËÙÇÁÑÊÑÏ ÏÌÏоÀÌ¿ÊÃËËÙÓȾÐÆÌËÌÀ ΫÀÌÂËÌÇÀÙÐÝÄÈÆ ÏÌÉÃÀÌÇ ÏÌÏоÀ<> ­ÎÃ̿ɾ¾Ü×ÆÊÆ ÒξÈÔÆÝÊÆ ÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÌÁÌ ÏÌÏоÀ¾ À ÆÅÑÕ¾ÃÊÙÓ ÍÌÕÀ¾Ó ÝÀÉÝÜÐÏÝ ÆÉÆÏоÝ Æ ÈÎÑÍË̋ ÍÙÉÃÀ¾Ð¾Ý ÏÌÏоÀÉÝÜ×ÆÃÀÏÑÊÊÃÌÈÌÉÌ ÏÌÍÎ݋ ÄÃËËÌÊÎÝÂÑξÏÏʾÐÎÆÀ¾ÃÊÙÓÐÆÍÌÀ˾ƿÌÉÃÃÐÝÄÃÉÙÇ ÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀÆÊÃÜÐÕÃÎËÌÅÃÊË̋ÉÑÁÌÀÙà ÍÌÕÀÙ ÈÌÐÌÎÙÃӾξÈÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝÆʾÈÏÆʾÉÚËÙÊ  ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊ ÆÉÆÏÐÌÇ ÒξÈÔÆÆ À ÀÃÎÓËÃÊ ÁÌÎÆÅÌËÐà ¢¾ÉÃà ÍÌ Ñ¿ÙÀ¾ËÆÜ ÒÆÅÆÕÃÏÈÌÇ ÁÉÆËÙ Æ Æɾ ÏÉÃÂÑÜÐ ÉÑÁÌÀ̋ÕÃÎËÌÅÃÊËÙÃÍÌÕÀÙÆÕÃÎËÌÅÃÊÙÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÙà ÈÌÐÌÎÙà ÈɾÏÏÆÒÆÔÆÎÑÜÐÏÝ ȾÈ ÐÝÄÃÉÌÏÑÁÉÆËÆÏÐÙà ®¾ÏÕÃÐËÙà ¾ËËÙà ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÌÀ ÂÆÒÒÃÎÃËÔƾÔÆÆ ÍÎÌÒÆÉÃÇÍÌÆÉÑ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÌÀÌÁÉÆËÆÀ¾ËÆÝ ¿¾É¾ËϾ Æɾ<>ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐ ÕÐÌÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÆÇÏÌÏоÀ ÏÌÍÎÝÄÃËËÌÁÌÎݾÌÂËÌ˾ÍξÀÉÃËËÌÆÅÊÃËÝÃÐÏÝÀÏÐÌÎ̋ ËÑÑÐÝÄÃÉÃËÆÝÍÎÆ˾ξÏоËÆÆÏÐÃÍÃËÆÁÆÂÎÌÊÌÎÒÆÅʾ  ÛÐÌÊÄÃ˾ÍξÀÉÃËÆÆÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝ˾ξÏоËÆÃÍÉÌÐËÌÏÐÆ ÏÉÌÄÃËÆÝ À ÀÃÎÓËÃÇ Õ¾ÏÐÆ ÍÎÌÒÆÉÃÇ ÍÌÕÀ ÕÐÌ Ì¿ØÝÏË݋ ÃÐÏÝ ÌÕÃÀÆÂËÌ ÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÊÏÌÂÃÎľËÆÝÆÉÆÏÐÌÇÒξȋ ÔÆÆ   ÍÌÂÁÑÊÑÏÌÀÌÇ ÐÌÉ×à ËÆÄà v ÏÊ Å˾ÕÃËÆÝ ÍÉÌÐËÌÏÐÆ ÏÉÌÄÃËÆÝ ÀÙξÀËÆÀ¾ÜÐÏÝ ÀÌ ÀÏÃÓ ÐÆ;Ó ÍÌÕÀ ÂÌÏÐÆÁ¾ÝÀÍÌÎÌÂà ÁÏÊ ®ÃÅÑÉÚоÐÙ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÒÆÅÆÈ̋ÓÆÊÆÕÃÏÈÆÓ ÏÀÌÇÏÐÀ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÜÐ ÕÐÌÂÉÝÉÑÁÌÀ̋ÕÃÎËÌÅÃÊËÙÓÆÀÌÏÌ¿Ãˋ ËÌÏÐÆÕÃÎËÌÅÃÊË̋ÉÑÁÌÀÙÓÍÌÕÀ ÀÌÐÉÆÕÆÃÌÐÕÃÎËÌÅÃÊÌÀ Ì¿ÙÈËÌÀÃËËÙÓ ӾξÈÐÃÎËÌÏËÆÄÃËÆÃÏÌÂÃÎľËÆÝÌ¿ÊÃˋ ËÌÁÌȾÉÚÔÆÝÀÏÌÏоÀÃÍÌÕÀÃËË̋ÍÌÁÉÌ×¾Ü×ÃÁÌÈÌÊÍÉÃÈϾ ÆÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÂÌÉÆÌ¿ÊÃËËÌÁÌʾÁËÆݬ¿ÛÐÌÊÏÀÆÂÃÐÃÉڋ ÏÐÀÑÃÐ ÆÓ ÌÐËÌÖÃËÆà ÈÌÐÌÎÌà ÏÌÏоÀÉÝÃÐ À ÕÃÎËÌÅÃʾÓ v ¾ÀÕÃÎËÌÅÃÊË̋ÉÑÁÌÀÙÓÍÌÕÀ¾Ó v ¨ÎÌÊà ÐÌÁÌ Ï ÎÌÏÐÌÊ ÏÐÃÍÃËÆ ÑÀɾÄËÃËÆÝ žÊÃÐËÌ ÆÅÊÃËÝÃÐÏÝ À ×ÃÉÌÕËÑÜ ÏÐÌÎÌËÑ ÀÃÉÆÕÆ˾ Ϋ ÍÌÕÀÃËËÌÇ ÏÑÏÍÃËÅÆÆ ÕÐÌ Ì¿ØÝÏËÝÃÐÏÝ žÊÃÐËÙÊ ÏÌÉÃ˾ÈÌÍÉÃËÆÃÊ À ÀÃÎÓËÆÓ ÁÌÎÆÅÌËоÓ À ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÂÃÏÑÈÔÆÌËË̋ÆÏ;ÎÆÐÃÉÚËÌÁÌ ÎË ÄÆʾÀɾÁÆ

¯ÌÂÃÎľËÆÃÆξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÃÀ¾ÉÌÀÌÁÌÁÑÊÑϾËÃÌÂƋ ˾ÈÌÀÌÆÆÊÃÃÐÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÙÃξÅÉÆÕÆÝ ¾ÀÐÌÊÌÎÒËÙÓ ÍÌÕÀ¾ÓÀÀÃÎÓËÃÇÕ¾ÏÐÆÍÎÌÒÆÉÝÏÌÂÃÎÄÆÐÏÝ ÁÑÊÑϾ ÍÎÆ ÛÐÌÊ ÃÁÌ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÍɾÀËÌ ÏËÆľÃÐÏÝ À ÍÎÃÂÃɾÓ ÍÎÌÒÆÉÝ   ÉÑÁÌÀ̋ÕÃÎËÌÅÃÊËÙÓ ÍÌÕÀ¾Ó ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝ ÍÌÀÙÖÃËËÌà ÏÌÂÃÎľËÆà ÌÎÁ¾ËÆÕÃÏÈÌÁÌ ÀÃ×ÃÏÐÀ¾ À ÏÉÌà v ÏÊ ÕÐÌ ӾξÈÐÃÎËÌ ÂÉÝ ¾ËËÌÁÌ ÐÆ; ÍÌÕÀ Æ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÃËÌÉÑÕÖÃÇÌ¿ÃÏÍÃÕÃËËÌÏÐÚÜÀɾÁÌÇξÏÐÆÐÃÉڋ ËÌÏÐÆÆ ÏÉÃÂÌÀ¾ÐÃÉÚËÌ ÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÙÊÍÌÏÐÑÍÉÃËÆÃÊ ÀÍÌÕÀÑÌ;¾«ÆÄÃÍÌÍÎÌÒÆÉÜÏÌÂÃÎľËÆÃÁÑÊÑϾÀ ÛÐÆÓÍÌÕÀ¾ÓÀÙξÀËÆÀ¾ÃÐÏÝ ÍÌÕÀ¾ÓËÆÄËÃÇÕ¾ÏÐÆȾÐÃËÙ ÁÑÊÑϾÊÃËÚÖà ӾξÈÐÃÎËÌ¿ÌÉÃÃÎÃÅÈÌÃÏËÆÄÃËÆÃÃÁÌ ÏÁÉÑ¿ÆËÌÇ»ÐÌ ÀÏÌÕÃоËÆÆÏËÃÈÌÐÌÎÌÇξÏÐÝËÑÐÌÏÐÚÜ ÍÌÕÀÃËËÌÁÌÍÎÌÒÆÉÝ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐÌÍÌÂÀÆÄËÌÏÐÆÌ΋ Á¾ËÆÕÃÏÈÌÁÌÀÃ×ÃÏÐÀ¾ÀÑÏÉÌÀÆÝÓÍÃÎÃÑÀɾÄËÃËÆÝ°¾Äà ÐÃËÂÃËÔÆÝӾξÈÐÃÎ˾ÆÂÉÝξÏÍÎÃÂÃÉÃËÆÝÀÙÂÃÉÝÃÊÌÇ ËξÏÐÀÌÎÌÊ/B0) /B0)ɾ¿ÆÉÚËÌÇÒξÈÔÆÆÁÑÊÑϾ ÈÌÐÌξÝ ɾ¿ÆÉÚËÌÇ ÒξÈÔÆÆ ÁÑÊÑϾ ÝÀÉÝÃÐÏÝÍÃÎÀÙÊÎÃÅÃÎÀÌÊÛÉÃÊÃËÐÌÀÍÆоËÆÝξÏÐÃËÆÇ ¢ÉÝÕÃÎËÌÅÃÊË̋ÉÑÁÌÀÙÓÍÌÕÀӾξÈÐÃÎËÌ˾ÆÊÃËÚÖÃÃÃà ÏÌÂÃÎľËÆÃÀÆÏÏÉÃÂÑÃÊÌÊÎÝÂѨÎÌÊÃÐÌÁÌ ÀÏÎÃÂËÃÇÆ ËÆÄËÃÇÕ¾ÏÐÝÓÁÑÊÑÏÌÀÌÁÌÍÎÌÒÆÉݾËËÙÓÍÌÕÀÈÌÉÆÕÃϋ ÐÀÌÛÐÌÇÒξÈÔÆÆÆÊÃÃÐÐÃËÂÃËÔÆÜÈÀÌÅξÏоËÆÜ ÕÐÌ Í̋ÀÆÂÆÊÌÊÑ ʾÎÈÆÎÑÃÐÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÀÌÂËÌÁÌÎÃÄÆʾ ÆӾξÈÐÃÎÍÌÕÀÌ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÚËÌÁÌÍÎÌÔÃÏϾ ®ÃÅÑÉÚоÐÙ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ ÏÌÉÃÀÌÁÌ ÏÌÏоÀ¾ ÍÌȾžÉÆ ÕÐÌÍÌÏÌÂÃÎľËÆÜÏÑÓÌÁÌÌÏоÐȾÀÏÃÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÃÍÌՋ ÀÙÌÐËÌÏÝÐÏÝÈËÞÏÌÉÃËËÌÊÑÐÆÍÑ<>¬Â˾ÈÌÏÎÌÏÐÌÊ ÑÀɾÄËÃËËÌÏÐÆ À ÆÏÏÉÃÂÑÃÊÌÊ ÎÝÂÑ ÐÆÍÌÀ ÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝ ÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÃÁÌÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾Ï ÀÕÃÎËÌÅÃʾÓÂÌ À ÕÃÎËÌÅÃÊË̋ÉÑÁÌÀÙÓ ÍÌÕÀ¾Ó »ÐÌ ÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐ Ì ˾ÈÌÍÉÃËÆÆÀËÆÓÉÃÁÈÌξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÏÌÉÃǨÎÌÊÃÐÌÁÌ À ÏÌÏоÀÃÆÌËÌÀÍÌÉÑÁÆÂÎÌÊÌÎÒËÙÓÆÌÏÌ¿ÃËËÌÁÆÂÎÌÊÌÎҋ ËÙÓÍÌÕÀÂÌÊÆËÆÎÑÜ×ÃÃÅ˾ÕÃËÆÃÍÎÆÌ¿ÎÃоÜÐÆÌËÙ/B Æ«¯¬‹ ÀÐÌÀÎÃÊÝȾÈÀ¾ÀÐÌÊÌÎÒËÙÓv¯¾ Æ«¯¬‹ ¨¾ÈÆÅÀÃÏÐËÌ ÆÌËÙ/B Æ«¯¬‹ÊÌÁÑÐÏÀÝÅÙÀ¾ÐÚÏÝÀÏÌÂÑ /B«¯¬ÆÀÙÅÙÀ¾ÐÚÌÏÌÉÌËÔÃÀ¾ËÆÃÍÌÕÀ­ÌÊÆÊÌÓÆÊÆÕÃϋ ÈÆÐÌÈÏÆÕËÌÁÌÂÉÝξÏÐÃËÆÇÂÃÇÏÐÀÆÝÍÌÕÀÙÏžÊÃÐËÙÊÏ̋ ÂÃÎľËÆÃÊÏÌÂÙÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝÍÉÌÓÆÊÆÀÌÂË̋ÒÆÅÆÕÃÏÈÆÊÆ ÆÒÆÅÆÈ̋ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÊÆÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÆ ÏÑÓÌÊÏÌÏÐÌÝËÆÆ ÌËÆÍÉÌÐËÙà ÀÌÀɾÄËÌÊvÀÝÅÈÆà ÉÆÍÈÆà ÏÆÉÚËÌ˾¿Ñ‹ Ó¾ÜÐ ¬ËÆ оÈÄà ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜÐÏÝ ËÆÅÈÌÇ ÀÌÂÌÍÎÌËÆÔ¾‹ ÃÊÌÏÐÚÜÆÎÃÅÈÆÊÏËÆÄÃËÆÃÊÈÌÉÆÕÃÏÐÀ¾ÂÌÏÐÑÍËÌÇÂÉÝ ξÏÐÃËÆÇÀɾÁÆ °¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÀÍÎÃÂÃɾÓÁÃËÃÐÆÕÃÏÈÆÏÌÍÎÝÄÃËËÌÁÌ ÎݾÍÌÕÀÏξÅÉÆÕËÙÊÑÎÌÀËÃÊžÉÃÁ¾ËÆÝÁÎÑËÐÌÀÙÓÀÌ ÑÏÆÉÆÀ¾ÜÐÏÝÍÎÆÅ˾ÈÆÁÆÂÎÌÊÌÎÒÆÅʾ¬ËÆÍÎÌÝÀÉÝÜÐÏÝ ÀÑÐÝÄÃÉÃËÆÆÁξËÑÉÌÊÃÐÎÆÕÃÏÈÌÁÌÏÌÏоÀ¾ÆÑÀÃÉÆÕÃËÆÆ ÍÉÌÐËÌÏÐÆ ÏÉÌÄÃËÆÝ ¯ ÀÌÅξÏоËÆÃÊ ÁÆÂÎÌÊÌÎÒÆÅʾ À ÏÌÏоÀí­¨ÏËÆľÃÐÏÝÂÌÉÝȾÉÚÔÆÝÆÑÀÃÉÆÕÆÀ¾ÃÐÏÝÂÌÉÝ ʾÁËÆÝ ÕÐÌÌȾÅÙÀ¾ÃÐÀÉÆÝËÆÃ˾È̾ÁÑÉÝÔÆÜÍÌÕÀÃËËÙÓ ÈÌÉÉÌÆÂÌÀ ÏÐÎÑÈÐÑÎÑ ÍÌÕÀÙ ÍÌÂ×ÃɾÕÆÀ¾ÃÐÏÝ ÎþÈÔÆÝ ÍÌÕÀÃËËÌÇÏÎÃÂÙ ˾¿ÉܾÃÐÏÝÐÃËÂÃËÔÆÝÊÆÁξÔÆÆÀ¾É̋ ÀÌÁÌÆɾ¿ÆÉÚËÌÁÌÁÑÊÑϾ ÁÆÂÎÌÊÌÎÒËÙÓÍÌÕÀ¾ÓÑÀÃÉƋ ÕÆÀ¾ÃÐÏÝÏÌÂÃÎľËÆÃÀÌÂÌξÏÐÀÌÎÆÊÙÓÆÌËÌÀ ÀÌÏÌ¿Ãˋ ËÌÏÐÆ ˾ÐÎÆÝ Æ ÁÆÂÎÌȾοÌ˾ÐÌÀ ¦ÅÊÃËÃËÆÝ ÌÏËÌÀËÙÓ ÏÀÌÇÏÐÀ ÍÌÕÀ ÍÌ ÀÉÆÝËÆÃÊ ÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÌÁÌ ÑÀɾÄËÃËÆÝ ÏȾÅÙÀ¾ÜÐÏÝ˾ÍÆоÐÃÉÚËÌÊÆÀÌÅÂÑÖËÌÊÎÃÄÆʾÓÍÌÕÀ  Õ¾ÏÐËÌÏÐÆ ÏÑ×ÃÏÐÀÑÃÐÀÃÎÌÝÐËÌÏÐÚžÏÌÉÃËÆÝ ÌÏÌÉÌˋ ÔÃÀ¾ËÆÝ Ì×ÃɾÕÆÀ¾ËÆÝ ÑÍÉÌÐËÃËÆÝ ÑÊÃËÚÖÃËÆÝÈÌÉÆÕÃϋ ÐÀ¾ ÂÌÏÐÑÍËÌÇ ÀɾÁÆ ÏËÆÄÃËÆÝ ÆËÐÃËÏÆÀËÌÏÐÆ ÍÎÌÔÃÏÏÌÀ ÁÑÊÑÏÌ̿ξÅÌÀ¾ËÆÝÆÁÑÊÑÏÌ˾ÈÌÍÉÃËÆÝ

©ÆÐÃξÐÑξ žÁÎÌÓÆÊÆÕÃÏÈÆÃÊÃÐÌÂÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÌÕÀ­ÌÂÎÞ ¯ÌÈÌÉÌÀ¾ª«¾ÑȾ vÏ Ÿ¾ÅÆÉÃÀÆÕ«¦¬ÍÙÐÈɾÏÏÆÒÆȾÔÆÆÍÌÕÀÍÌžÏÌÉÃËÆÜ«¦Ÿ¾ÅÆÉÃÀÆÕ £¦­¾ËÈÌÀ¾­ÌÕÀÌÀÃÂÃËÆÃvv—v ¯v ¨ÑξÕÃÀ ª ËÑÐÎÆÍÎÌÒÆÉÚËÙÃÍÎÃ̿ξÅÌÀ¾ËÆÝÏÐÎÑÈÐÑÎÙÆÏÌÏоÀ¾ÆÉÆÏÐÌÇÒξÈÔÆÆÕÃÎËÌÅÃÊÌÀ ª¨ÑξÕÃÀ °«®Ý¿ÌÀ¾ ­ÌÕÀÌÀÃÂÃËÆÃvv—v¯v‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

±¢¨

ª¬¢£®«¦¥ž´¦½ ž¨±±ª«¬¡¬ ¹¯£ ž¼·£¡¬ž­­ž®ž°ž¦££ ©¦½«¦£ «ž®ž¥®½¤£«¦£ ­«£ ª¬¯¦¯°£ª£­®¬­ž¶«¬§¯£½©¨¦ .0%&3/*;"5*0/0'5)&7"$66.408*/("11"3"564"/%*54&''&$50/%&13&44*0/ */1/&6."5*$4:45&.$6-5*7"5*/(%3*-™·¦¾ÊÅÁØÆ ››ÇÄ¿ÁÃÇ» ™›™Ê¹ËÌÉØÆ ™Àǻdž°¾ÉÆÇÅÇÉÊùؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾Æƹع¼ÉÇÁÆ¿¾Æ¾ÉƹØ ¹Ã¹½¾ÅÁØ Ó˲ÅËÜÌÀÍÀ Ê Ã§ÅÐÍÎÃÐÀÄ °ÎÑÒÎÂÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË 

   

  FNBJMJBQ!BDIHBBSV WWWW!CLSV ":/FTNJZBO 77%PM[IJLPW ™7 ™7 7"TBUVSZBO "[PW†#MBDL4FB4UBUF"HSPFOHJOFFSJOH"DBEFNZ 5FMNBOrT "TBUVSZBO "[PW†#MBDL 4FB 4UBUF "HSPFOHJOFFSJOH "DBEFNZ TU S ;FSOPHSBE 3PTUPWSFHJPO 3VTTJB UFM 

        FNBJM NBJM NBJMJBQ!BDIHBBSV JBQ!BDIHBBSV !BDIHBBSV BDIHBBSV SV SV WWWW!CLSV WWWW!CLSV WW!CLSV WW!CLSV !CLSV CLSV SV SV ­ÎÌÀÃÂÃËÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝξ¿ÌÐÙÍËÃÀÊÌÏÆÏÐÃÊÙÊÌÂÃÎËÆÅÆÎÌÀ¾ËËÌÇÍÎÌ;ÖËÌÇÏÃÝÉÈÆÀ¾ÈÑÑÊËÌÁÌÐÆ; ÍÌÅÀÌÉÝÜ×ÃÇÍÌÀÙÏÆÐÚ ȾÕÃÏÐÀÌÂÌÅÆÎÌÀ¾ËÆÝÏÃÊÝË ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾À¾ÈÑÑÊËÙÇÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆǾÍ;ξРÍÎÌ;Ö˾ÝÏÃÝÉȾ ÍÎÌÈɾÂȾ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÇÂÆÏÈ ȾÕÃÏÐÀÌÂÌÅÆÎÌÀ¾ËÆÝÏÃÊÝË ξÅÎÝÄÃËÆà ÍËÃÀÊÌÏÆÏÐÃʾ $BSSJFE PVU SFTFBSDI XPSL QOFVNBUJD NPEFSOJ[FE DVMUJWBUPS TFFEJOH‹NBDIJOFT WBDVVN BMMPXJOH UP JODSFBTF UIF RVBMJUZ PG UIF CBUDI PG TFFET ,FZXPSETWBDVVNTPXJOHBQQBSBUVT DVMUJWBUJOHESJMM MBZFS TPXJOHEJTL RVBMJUZPGUIFTFFETEPTJOH EJTDIBSHF QOFVNBUJDTZTUFN

¬ÂÆËÆÅ˾ƿÌÉÃÃÀ¾ÄËÙÓÒ¾ÈÐÌÎÌÀ ÀÉÆÝÜ×ÆÓ˾ÑÎ̋ ľÇËÌÏÐÚ v ÏÀÌÃÀÎÃÊÃËËÙÇ Æ ÍξÀÆÉÚËÙÇ ÍÌÏÃÀ ¬Ï̋ ¿ÃËËÌÛÐÌÌÐËÌÏÆÐÏÝÈÍÎÌ;ÖËÙÊÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÊ ÈÑÉÚÐÑÎ¾Ê ÈÏÃÀÑÈÌÐÌÎÙÓÍÎÃÂØÝÀÉÝÜÐÄÃÏÐÈÆþÁÎÌÐÃӋ ËÆÕÃÏÈÆÃÐÎÿÌÀ¾ËÆÝ ¢ÉÝ ÍÌÏÃÀ¾ ÍÎÌ;ÖËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÖÆÎÌÈÌ ÍÎÆÊÃËÝÜÐ ÍËÃÀʾÐÆÕÃÏÈÆÃÏÃÝÉÈÆÀ¾ÈÑÑÊËÌÁÌÐÆ;ÏÂÆÏÈÌÀÙÊÆÀً ÏÃÀ¾Ü×ÆÊƾÍ;ξоÊÆ оÈÆÊÆ ˾ÍÎÆÊÃÎ ȾȾÍ;ξÐÙ ÏÃÝÉÈƯ±­«‹‹žÍ;ξÐÙÍÌÂÌ¿ËÌÁÌÐÆ;ÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐ ˾ÏÃÝÉȾÓ)BU[FOCJDIMFS ,VIO ,VIO (BTQBSEP ¯­Ÿ‹¨ ¯° ‹¨ (BTQBSEP ¯­Ÿ‹¨ ¯° ‹¨ Æ ÂÎ ¬ËÆ ÑÏÐÎÌÃËÙ ÌÂËÌÐÆÍËÌ Æ ξ¿ÌоÜÐ ÏÉÃÂÑÜ×ÆÊ ̿ξÅÌÊ ÎÆÏ ¯ÃÊÃ˾  ÆÅ ¿ÑËÈÃξ  ϾÊÌÐÃÈÌÊ ÍÌÏÐÑ;ÜÐ À ÏÃÊÃËËÑÜ ȾÊÃÎÑ  ξÏÍÌÉÌÄÃËËÑÜ À ÈÌÎÍÑÏà  ¾Í;ξо ÁÂÃÍÎÆÍÌÊÌ×ÆÀÌÎÌÖÆÐÃÉÝ ÌËÆÍÎÆÌ¿ÎË оÜÐÂÀÆÄÃËÆà ÏÌ˾ÍξÀÉÃËËÌÃÂÀÆÄÃËÆÜÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÓ ÌÐÀÃÎÏÐÆÇ  Àξ׾Ü×ÃÁÌÏÝ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁÌ ÂÆÏȾ  ­ÌÂÂÃÇÏÐÀÆÃÊÀ¾ÈÑÑʾ ÏÌžÀ¾ÃÊÌÁÌÀÀ¾ÈÑÑÊËÌÇȾ‹ ÊÃÎà ÆÅÁÌÐÌÀÉÃËËÌÇÀÈÌÎÍÑÏà ¾Í;ξо ÏÃÊÃ˾ ¾ÈÐÆÀÆÅÆÎÌÀ¾ËËÙà ÀÌÎÌÖÆÐÃÉÃÊ  ÍÎÆϾÏÙÀ¾ÜÐÏÝ È ÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÊ ÌÐÀÃÎÏÐÆÝÊ  Æ ÀÙËÌÏÝÐÏÝ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÊ ÂÆÏÈÌÊ ÆÅÏÃÊÃËËÌÇȾÊÃÎÙ ÍÌ;¾ÝÀÅÌËÑÂÃÇϋ ÐÀÆÝϿξÏÙÀ¾ÐÃÉÝÉÆÖËÆÓÏÃÊÝË ¯¿Î¾ÏÙÀ¾ÐÃÉÚÉÆÖËÆÓ ÏÃÊÝË Õ¾ÏÐÆÕËÌ ÌÐÌÂÀÆÁ¾ÃÐ ÏÃÊÃ˾ ÌÐ ÔÃËÐξ ÂÌÅÆÎÑ܋ ×ÆÓ ÌÐÀÃÎÏÐÆÇ ž ÏÕÃÐ ÕÃÁÌ ÉÆÖËÆà ÏÃÊÃ˾ ÌÐ;¾ÜÐ ¾ Ñ ÌÐÀÃÎÏÐÆÝ ÌÏоÃÐÏÝ ÐÌÉÚÈÌ ÌÂËÌ ÏÃÊÝ žËÆʾÜ×Ãà ÂÌÊÆËÆÎÑÜ×ÃÃÍÌÉÌÄÃËÆíÎƾÉÚËÃÇÖÃÊÀξ×ÃËÆÆ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁÌÂÆÏȾÌÏоÀÖÆÃÏÝÏÃÊÃ˾ÐξËÏÍÌÎÐÆÎÑÜЋ ÏÝÀÍÌÂÏÌÖËÆÈÌÀÌÃÍÎÌÏÐξËÏÐÀÌ ÁÂÃÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÛÈξ‹ ËÆÎÌÀ¾ËÆÃξÅÎÝÄÃËÆÝÀ¾ÈÑÑÊËÌÇȾÊÃÎÙÆÍÎÆÍÌÊÌ×Æ ˾ÍξÀÆÐÃÉÝ ÍÌÂÂÃÇÏÐÀÆÃÊÏÆÉÙÐÝÄÃÏÐÆÌËÆ;¾ÜÐ À¿ÌÎÌÅÂÑ ÍÌÂÁÌÐÌÀÉÃËËÑÜÏÌÖËÆÈÌÊ ­ËÃÀʾÐÆÕÃÏÈÆÃÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆþÍ;ξÐÙÀ¾ÈÑÑÊËÌÁÌÐÆ; ÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝÌÐÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÓÊÃËÚÖÆÊÐξÀʾÐÆÅÊÌÊÍ̋ ÏÃÀËÌÁÌʾÐÃÎƾɾ ÌÐÏÑÐÏÐÀÆÃÊËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÏÐÆȾÉÆ¿ÎÌÀ‹ ÈÆÏÃÊÝËÆ¿ÌÉÃÃÀÙÏÌÈÆÊÆξ¿ÌÕÆÊÆÏÈÌÎÌÏÐÝÊƬÂ˾ÈÌ ÆÓ ÈÌËÏÐÎÑÈÔÆÝ Ëà ÍÎÃÐÃÎÍÃɾ ȾÈÆӋÉÆ¿Ì Å˾ÕÆÐÃÉÚËÙÓ ÆÅÊÃËÃËÆÇžÍÌÏÉÃÂËÆÃËÃÏÈÌÉÚÈÌÂÃÏÝÐÆÉÃÐÆǪËÌÁÆà ÏÍÃÔƾÉÆÏÐÙÌÐÊÃÕ¾ÜÐËÃÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌоÈÆÓ¾Í;ξÐÌÀ ÍÌÏÈÌÉÚÈÑÆŋžÏ¿ÌÃÀÀξ¿ÌÐÃ˾¿ÉܾÃÐÏÝËÃÑÂÌÀÉÃЋ ÀÌÎÆÐÃÉÚËÌÃÂÌÅÆÎÌÀ¾ËÆÃÏÃÊÝËÆÆÓËÃξÀËÌÊÃÎËÌÃξŋ ÊÃ×ÃËÆà ÍÌ ÍÌÉÜ µÐÌ¿Ù ÆÅ¿ÃľÐÚ ÛÐÌÁÌ ÍÎÃÂɾÁ¾ÃÐÏÝ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÃÂÆÏÈÆ ÆÍÎÌÈɾÂÈÆÀ¾ÈÑÑÊËÌÇ ȾÊÃÎÙ ÍÎÃÂÏоÀÉÃËËÙÃ˾ÎÆÏ ¦ÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÓÛÉÃÊÃËÐÌÀ ÀÀÆÂÃξÂƋ ¾ÉÚËÙÓ ÍÎÌÎÃÅÃÇ ÍÌÅÀÌÉÆÐ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÐÚ Á¾Î¾ËÐÆÎÌÀ¾ËËÌà ÍÌ;¾ËÆÃÓÌÐÝ¿ÙÌÂËÌÁÌÏÃÊÃËÆ˾ÐξÃÈÐÌÎÆÜÂÀÆÄË ËÆÝ ÂÌÅÆÎÑÜ×ÃÁÌ ÛÉÃÊÃËо µÐÌ¿Ù ÆÅ¿ÃľÐÚ ÍÌÝÀÉÃËÆÝ ÂÀÌÇËÙÓÍÌÂ¾Õ ËÌÍÎÆÛÐÌÊÌ¿ÃÏÍÃÕÆÐÚ˾ÂÃÄËÙÇžÓÀ¾Ð ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÏÃÊÃËÆ ȾÄÂÙÊ ÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÊ ÛÉÃÊÃËÐÌÊ À¾ÈÑÑÊ˾Ý ȾÊÃξ  ÂÌÉÄ˾ ÆÊÃÐÚ ˾ƿÌÉÚÖÑÜ ÖÆÎÆËÑ ξ¿ÌÕÃÇ ÅÌËÙ À ËÆÄËÃÇ Õ¾ÏÐÆ ÏÃÊÃËËÌÇ ȾÊÃÎÙ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐÏÝ ÀÙÎÃÅÌÊÀÍÎÌÈɾÂÈà ¢¾ÉÃÃÀ¾ÈÑÑÊ˾ÝȾÊÃξÂÌÉÄ˾ ÑÊÃËÚÖ¾ÐÚÏÝÍÌÓÌÂÑÀξ×ÃËÆÝÂÆÏȾÂÌ˾վɾÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÝ ˾ÍÌÏÃÀËÌÇʾÐÃÎƾÉϿξÏÙÀ¾ÐÃÉÝÉÆÖËÆÓÏÃÊÝË »ÐÌ ÍÌÅÀÌÉÆÐÌ¿ÉÃÁÕÆÐÚξ¿ÌÐÑϿξÏÙÀ¾ÐÃÉÝÉÆÖËÆÓÏÃÊÝËž ÏÕÃÐÏÑÄÃËÆÝÅÌËÙÍÎÆϾÏÙÀ¾ËÆÝÏÃÊÝË Õ¾ÏÐÚÉÆÖËÆÓÏÃÊÝË ϾÊÌÍÎÌÆÅÀÌÉÚËÌ ÌÐ;¾ÃÐ À ÏÃÊÃËËÑÜ ȾÊÃÎÑ ­ÌÏÉà ϿξÏÙÀ¾ÐÃÉÝ ÉÆÖËÆÓ ÏÃÊÝË ÖÆÎÆ˾ À¾ÈÑÑÊËÌÇ ȾÊÃÎÙ ÌÏоÃÐÏÝÍÌÏÐÌÝËËÌÇ

°ÈѯÍÅÂÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉÂÛÑÅÂÀÞÙÈÉÀÏÏÀÐÀÒ ÂÀÊÓÓÌÍÎÃÎÒÈÏÀ

°ÈѯÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÉÂÛÑÅÂÀÞÙÈÉÄÈÑÊ ÈÏÐÎÊËÀÄÊÀÂÀÊÓÓÌÍÎÉÊÀÌÅÐÛ

¨¾È ÍÌȾžÉÆ ɾ¿ÌξÐÌÎËÙà ÆÏÍÙоËÆÝ ÍÎÃÂɾÁ¾ÃÊÙÇ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÇ ¾Í;ξÐ Ì¿ÃÏÍÃÕÆÀ¾ÃÐ ¿ÌÉÃà ȾÕÃÏÐÀÃËËÙÇ ÍÎÌÔÃÏÏ ÀÙÏÃÀ¾ °¾È ˾ÍÎÆÊÃÎ ÂÉÝ ÈÑÈÑÎÑÅÙ Õ¾ÏÐÌÏÐÚ
99*

£°® ™w

ËÑÉÃÀÙÓ Í̾Õ v 1  Õ¾ÏÐÌÏÐÚ ÂÀÌÇËÙÓ Í̾Õ v1 ¾ÑÏÃÎÆÇËÌÁÌv1 1 <> ¬Â˾ÈÌ ÃÏÐÚ ÍÎÃÂÍÌÉÌÄÃËÆà ÕÐÌ ÆÅÊÃËÃËÆà ÒÌÎÊÙ ÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÓ ÛÉÃÊÃËÐÌÀ ÊÌÄÃÐ ÍÎÆÀÃÏÐÆ È ÑÀÃÉÆÕÃËÆÜ ξÏÓ̾ÀÌÅÂÑÓ¾ ÕÐÌÍÎÆÀÃÂÃÐÈÑÓÑÂÖÃËÆÜξ¿ÌÐÙÍËÃÀ‹ ÊÌÏÆÏÐÃÊÙÏÃÝÉÈÆ ¯ ÔÃÉÚÜ ÍÎÌÀÃÎÈÆ ¾ËËÌÁÌ ÍÎÃÂÍÌÉÌÄÃËÆÝ ÌÍÎÃÂÃÉÆÊ ξÏÓÌÂÀÌÅÂÑÓ¾< >ÕÃÎÃÅÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÃÛÉÃÊÃËÐÙÏÃÎÆÇË̋ ÁÌÆÍÎÃÂɾÁ¾ÃÊÌÁÌÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÓ¾Í;ξÐÌÀÍÌÒÌÎÊÑÉà ÊÏ 

ÁÂà 7À v ÏÈÌÎÌÏÐÚ ÀÌÅÂÑÖËÌÁÌ ÍÌÐÌȾ À ÂÌÅÆÎÑÜ×ÃÊ ÛÉÃÊÃËÐÃÂÆÏȾ ÊÏ EvÂƾÊÃÐÎÂÌÅÆÎÑÜ×ÃÁÌÛÉÃÊÃËо Ê v ÂƾÊÃÐÎ ÂÌÅÆÎÑÜ×ÃÁÌ ÛÉÃÊÃËо Ê O v v ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÓ ÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÓ ÛÉÃÊÃËÐÌÀ ÛÉÃÊÃËÐÌÀ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁÌ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁÌ ÂÆÏȾ ÏÈÀÌÅÚÈÌÐÌÎÙÃÃÂÆËÌÀÎÃÊÃËËÌÍÎÌÓÌÂÆÐÀÌÅÂÑ֋ ËÙÇÍÌÐÌÈ ÖÐ LÍvÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÍÎÆϾÏÙÀ¾ËÆÝ LLÍ e [vÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÓ¾Í;ξÐÌÀ˾ÏÃÝÉÈà v ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÓ ¾Í;ξÐÌÀ ˾ ÏÃÝÉÈà ¯ÈÌÎÌÏÐÚÀÌÅÂÑÓ¾7 7ÀÌÍÎÃÂÃÉÆÊÆÏÓÌÂÝÆÅžÀÆÏÆÊÌÏÐÆ <> ÊÏ ÁÂÃλv¾ÛÎÌÂÆ˾ÊÆÕÃÏÈÆÇÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÏÌÍÎÌÐÆÀÉÃËÆÝ ÍÎÆϾÏÙÀ¾Ü×ÃÁÌÌÐÀÃÎÏÐÆÝ λ e «vξÅÎÝÄÃËÆÃÀÀ¾ÈÑÑÊËÌÇȾÊÃÎà ­¾ ρÀvÍÉÌÐËÌÏÐÚÀÌÅÂÑÓ¾ ρÀ ÈÁÊ ­ÎÆÕÃÊÂÉÝÍÎÃÂɾÁ¾ÃÊÌÁÌÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁ̾Í;ξоÌÍÎË ÂÃÉÝÉÆÛÈÀÆÀ¾ÉÃËÐËÙÇÂƾÊÃÐÎE EÛ<> ÍÌÏÈÌÉÚÈÑÃÁÌÂÌÅÆÎы Ü×ÆÃÛÉÃÊÃËÐÙÆÊÃÜÐÑÏÉÌÀËÌÍÎÝÊÌÑÁÌÉÚËÑÜÒÌÎÊÑ ÊÊ ®ÃÅÑÉÚоÐÙÌÍÙÐÌÀÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙ˾ÎÆÏÁÂÃBBÆC Æ CvÂÉÆ˾ÆÐÌÉ×Æ˾ÍÎÝÊÌÑÁÌÉÚËÌÁÌÂÌÅÆÎÑ܋ v ÂÉÆ˾ Æ ÐÌÉ×Æ˾ ÍÎÝÊÌÑÁÌÉÚËÌÁÌ ÂÌÅÆÎÑ܋ ×ÃÁÌÛÉÃÊÃËо Ê ­ÌÏÈÌÉÚÈÑÆÅÀÏÃÁÌÏÍÃÈÐξÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ÃÊÙÓÀ˾ÖÃÇÏÐξËà ÍÎÌ;ÖËÙÓÈÑÉÚÐÑÎϾÊÙÊÆÀÌÏÐÎÿÌÀ¾ËËÙÊÆ˾ÎÌÏÏÆÇÏÈÌÊ ÎÙËÈà ÝÀÉÝÜÐÏÝ ÈÎÑÍËÌÍÉÌÂËÙÇ ÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆÈ Æ ÈÑÈÑÎÑž ÐÌÅ˾ÕÃËÆÃξÅÎÝÄÃËÆÝ«ÀÀ¾ÈÑÑÊËÌÇȾÊÃÎÃÌÍÎÃÂÃÉÝÉÆ ÛÈÏÍÃÎÆÊÃËоÉÚËÌ ˾ ÀÙÏÃÀà ÛÐÆÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÍÎÆ ÍÌÉËÌÏÐÚÜ ÌÐÈÎÙÐÌÊÂÎÌÏÏÃÉÃÍËÃÀʾÐÆÕÃÏÈÌÇÏÆÏÐÃÊÙÏÃÝÉÈÆ

°ÈÑ°ÀÇÐßÆÅÍÈÅÂÂÀÊÓÓÌÍÎÉÊÀÌÅÐÅÂÛÑÅÂÀÞÙÅÃÎ ÀÏÏÀÐÀÒÀÏÐÈÂÛÑÅÂÅÀ ÏÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊÀÑÎÐÒÀ«ÀÊÎÌÊÀ Á ÊÓÊÓÐÓÇÛÃÈÁÐÈÄÀ°¨ª¬¢

¥Ë¾ÕÃËÆÝ ξÅÎÝÄÃËÆÝ ÂÉÝ ÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆȾ Æ ÈÑÈÑÎÑÅÙ ÍÌÉÑÕÆÉÆÏÚÂÌÏоÐÌÕËÌ¿ÉÆÅÈÆÊÆ ËÿÌÉÃÃÍÎÆÂÌÅƋ ÎÌÀ¾ËÆÆÏÃÊÝËÌÂÆ˾ÈÌÀÙÊÆÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÊÆÂÆÏȾÊÆ Í̋ ÛÐÌÊÑÀ¾ÉÚËÃÇÖÃÊÊÙ¿ÑÂÃÊÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚÑÏÎÃÂËÃËËÙà Å˾ÕÃËÆÝξÅÎÝÄÃËÆÝ) ) ¯ÌÁɾÏËÌ  2ØÏÎ ÊÏ 2ØÏÎ ÊÏ 2C ÏÎ ÊÏ ÏÎ °ÌÁ¾ ÊÌ×ËÌÏÐÚ ËÃÌ¿ÓÌÂÆʾÝ ÂÉÝ ÍÎÌϾÏÙÀ¾ËÆÝ ÀÌŋ ÂÑÓ¾ /2t)tτtO Ð  

ÁÂà τ v ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ ž;Ͼ ÈÌÊÍÃËÏÆÎÑÜ×ÆÇ ËÃÑՋ ÐÃËËÙÞÐξÐÙÊÌ×ËÌÏÐÆ τ <> ¯ÑÕÃÐÌÊ ÊÌ×ËÌÏÐÚ ËÃÌ¿ÓÌÂÆʾÝÂÉÝÍÎÌϾÏÙÀ¾ËÆÝ ÀÌÅÂÑÓ¾À‹ÏÃÈÔÆÌËËÌÇÏÃÝÉÈÃ/ /Ø Ð / /Ø  Ð / /C  Ð  °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÙà ÍÌÐÃÎÆ ÊÌ×ËÌÏÐÆ ˾ ÍÎÌϾÏÙÀ¾ËÆà ÀÌÅÂÑÓ¾ Ñ ÍÎÃÂɾÁ¾ÃÊÌÁÌ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁÌ ¾Í;ξоÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÏÃÎÆÇËÙÊ∆/≈ Ð ÕÐÌËÃÏÌÆŋ ÊÃÎÆÊÌʾÉÌÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÊÌ×ËÌÏÐÚÜ žÐξÕÆÀ¾ÃÊÌÇ ˾ÍÎÆÀÌÂÀÃËÐÆÉÝÐÌξ¯Î¾ÀËÆÐÃÉÚËÙÃÆÏÍÙоËÆÝÍÌÂÐÀÃ΋ ÂÆÉÆ ÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÍÎÃÂÉÌÄÃËËÌÇ ÈÌËÏÐÎÑÈÔÆÆ ÂÉÝ ÍÎÌÀÃÂÃËÆÝÍÌÏÃÀ¾

©ÆÐÃξÐÑξ «ÃÏÊÆÝËž¼¯ÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆÃÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÓÛÉÃÊÃËÐÌÀÍÎÌ;ÖËÌÇÏÃÝÉÈÆÀ¾ÈÑÑÊËÌÁÌÐÆ; ÃÏÐËÆÈžÉоÇÏÈÌÁÌÁÌÏѾÎϋ ÐÀÃËËÌÁ̾ÁξÎËÌÁÌÑËÆÀÃÎÏÆÐÃо — v¯v ŸÃÎÐÌÀžž¦ËÐÃËÏÆÒÆȾÔÆÝÐÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÁÌÍÎÌÔÃÏϾÀÙÏÃÀ¾ÏÃÊÝËÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆȾ¾Í;ξÐÌÊÍËÃÀʾÐÆÕÃÏÈÌÇÏÃÝÉÈÆ¢ÆÏe ȾËÂÐÃÓË˾ÑÈ¥ÃÎËÌÁξ vÏ ©Ì¿¾ÕÃÀÏȾÝ«­¯ÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ËÆÃÍÎÌÔÃÏϾÀÙÏÃÀ¾ÏÃÊÝËÈÉÃ×ÃÀÆËÙ¾Í;ξÐÌÊÍËÃÀʾÐÆÕÃÏÈÌÇÏÃÝÉÈÆžÀÐÌÎÃÒÂÆÏe ȾËÂÐÃÓË˾ÑÈv¥ÃÎËÌÁξ vÏ ¨¾ÉÆËÑÖÈÆ˪­ ÃËÐÆÉÝÐÌÎËÙÃÑÏоËÌÀÈƪ ÙÏÖ¾ÝÖÈÌɾ vÏ °ÑοÆËŸ¡ ÃËÐÆÉÝÐÌÎÙÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓʾÖÆË©ª¾ÖÆËÌÏÐÎÌÃËÆà vÏ

±¢¨

©¦½«¦£²¦¥¦¨¬‹ª£³ž«¦µ£¯¨¦³¯ ¬§¯° ¯£ª½«­®¬­ž¶«¹³¨±©º°±® «ž¨žµ£¯° ¬®žŸ¬°¹­«£ ª¬ ž¨±±ª«¬¡¬ ¹¯£ ž¼·£¡¬ž­­ž®ž°ž */'-6&/$&0'1):4*$‹.&$)"/*$"-1301&35*&40'4&&%40'$6-5*7"5&%$3014*/5)& 0' 1):4*$‹.&$)"/*$"- 1301&35*&4 0' 4&&%4 0' $6-5*7"5&% $3014 */ 5)& 26"-*5:0'5)&1/&7.07",66.408*/(."$)*/& ™·¦¾ÊÅÁØÆ ™›¸ÃÇ»¾Ï ››ÇÄ¿ÁÃÇ» ª™™ÑÁËÃÇ ™Àǻdž°¾ÉÆÇÅÇÉÊùؼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆƹØ ¹¼ÉÇÁÆ¿¾Æ¾Éƹعù½¾ÅÁØ ÓË«ÅÍÈÍÀ §ÅÐÍÎÃÐÀÄ °ÎÑÒÎÂÑÊÀßÎÁË °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM FNBJM NBJM NBJMJBQ!BDIHBBSV JBQ!BDIHBBSV !BDIHBBSV BDIHBBSV SV SV WWWW!CLSV WWWW!CLSV WW!CLSV WW!CLSV !CLSV CLSV SV SV ": :/FTNJZBO "7:BLPWFUT 77%PM[IJLPW $""TIJULP 5IF"[PW†#MBDL4FB4UBUF"HSPFOHJOFFSJOH /FTNJZBO "7 :BLPWFUT 77 %PM[IJLPW $" "TIJULP 5IF "[PW†#MBDL 4FB 4UBUF "HSP FOHJOFFSJOH "DBEFNZ -FOJO4U ;FSOPHSBE 3PTUPWSFHJPO 3VTTJB UFM 

  FNBJM  FNBJM NBJM NBJMJBQ!BDIHBBSV JBQ!BDIHBBSV !BDIHBBSV BDIHBBSV SV SV WWWW!CLSV WW!CLSV WW!CLSV !CLSV CLSV SV SV ­ÎÆÀÃÂÃËÙ ÎÃÅÑÉÚоÐÙ ÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÒÆÅÆÈ̋ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÓ ÏÀÌÇÏÐÀ ÏÃÊÝË ËÃÈÌÐÌÎÙÓ ÍÎÌ;ÖËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ Æ ÍÎÌÀÃÂÃË ¾Ë¾ÉÆÅ ÆÓ ÀÉÆÝËÆÝ˾ȾÕÃÏÐÀÌξ¿ÌÐÙÍËÃÀÊÌÀ¾ÈÑÑÊËÌÁÌÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁ̾Í;ξо ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÍÎÌ;ÖËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙ ÒÆÅÆÈ̋ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÃÏÀÌÇÏÐÀ¾ ÛÈÏÍÃÎÆÊÃËÐ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆǾÍ;ξÐ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

3FTVMUTPGJOWFTUJHBUJPOTPGQIZTJDBMBOENFDIBOJDBMQSPQFSUJFTPGTFFETPGTPNFDVMUJWBUFEDSPQTBOEBOBMZTJTPGUIFJSJNQBDUPOUIFRVBMJUZ DVMUJWBUFE DSPQT BOE BOBMZTJT PG UIFJS JNQBDU PO UIF RVBMJUZ PGQOFWNPWBLVVNTPXJOHNBDIJOF ,FZXPSETSPXDSPQT NFDIBOJDBMQSPQFSUJFT FYQFSJNFOU TPXJOHNBDIJOF

¯ÃÊÃ˾ξÅÉÆÕËÙÓÍÎÌ;ÖËÙÓÈÑÉÚÐÑÎÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝÂÎÑÁ ÌÐÂÎÑÁ¾ÒÆÅÆÈ̋ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÊÆÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÆ ÈÌÐÌÎÙÞÀƋ ÏÝÐÌÐÊËÌÁÆÓÒ¾ÈÐÌÎÌÀÐÃÓËÌÉÌÁÆÆÀÌÅÂÃÉÙÀ¾ËÆÝ ÑÏÉÌÀÆÇ ÍÎÌÆÅξÏоËÆÝ ÏÌÎо ÁÑÏÐÌÐÙÏÐÌÝËÆÝ<>¨¾ÈÍÌȾÅÙÀ¾‹ ÃÐ ÍξÈÐÆȾ ˾ ȾÕÃÏÐÀÌ ÂÌÅÆÎÌÀ¾ËÆÝ ÏÃÊÝË ÍÎÌ;ÖËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ¿ÌÉÚÖÌà ÀÉÆÝËÆà ÌȾÅÙÀ¾ÜÐ ÆÓ ÒÆÅÆÈ̋ÊÃÓ¾ËƋ ÕÃÏÈÆÃÏÀÌÇÏÐÀ¾< >»ÐÌÀÉÆÝËÆÃËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÑÕÆÐÙÀ¾ÐÚ ÀÍÎÌÔÃÏÏÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÆÈÌËÏÐÎÑÆÎÌÀ¾ËÆÝÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÓ ¾Í;ξÐÌÀÏÃÝÉÌÈÐÌÕËÌÁÌÀÙÏÃÀ¾<> ¢ÉÝ ÀÙÝÀÉÃËÆÝ žÀÆÏÆÊÌÏÐÆ ÊÃÄÂÑ ξÅÉÆÕËÙÊÆ ÒÆÅƋ È̋ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÊÆÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÆÏÃÊÝËÆȾÕÃÏÐÀÌÊξ¿ÌÐÙ ÍËÃÀÊÌÀ¾ÈÑÑÊËÌÁÌ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁÌ ¾Í;ξо ÍÎÌÀÃÂÃË ɾ¿ÌξÐÌÎËÙÇ ÛÈÏÍÃÎÆÊÃËÐ Ï ÏÃÊÃ˾ÊÆ ÛÉÉÆÍÏÌÆÂËÌÇ ÍÆξÊƾÉÚËÌÇÆÑÏÃÕÃË̋ÍÆξÊƾÉÚËÌÇÒÌÎÊÙ<>­ÎÆ ÛÐÌÊÍÎÆËÆʾÉÌÏÚÂÌÍÑ×ÃËÆà ÕÐÌÏÀÌÇÏÐÀ¾ÏÃÊÝËξÅËÙÓ ÏÌÎÐÌÀÌÂËÌÇÈÑÉÚÐÑÎÙÌÐÉÆÕ¾ÜÐÏÝÊÃËÚÖà ÕÃÊÏÀÌÇÏÐÀ¾ ÏÃÊÝËξÅËÌ̿ξÅËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ<> «¾ÍÃÎÀÌÊÛоÍÃÛÈÏÍÃÎÆÊÃËо¾Ë¾ÉÆÅÆÎÌÀ¾ÉÆÒÆÅÆÈ̋ÊË Ó¾ËÆÕÃÏÈÆÃÏÀÌÇÏÐÀ¾ÏÃÊÝËÏÉÃÂÑÜ×ÆÓÍÎÌ;ÖËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ÛÉÉÆÍÏÌÆÂËÌÇ ÒÌÎÊÙ ÏÌÝ ÏÌÎо ¢ÆÀ¾ ÈÉÃ×ÃÀÆ˾ ÏÌÎо ¢ÌËÏȾÝÈÎÑÍËÌÈÆÏÐË¾Ý ÍÆξÊƾÉÚËÌÇÒÌÎÊÙ ¾Î¿ÑÅÏÌÎо ³ÌÉÌÂÌÈ ÍÌÂÏÌÉËÃÕËÆÈ ÏÌÎо ©¾ÈÌÊȾ ÑÏÃÕÃË̋ÍÆξÊƋ ¾ÉÚËÌÇÒÌÎÊÙ ÈÑÈÑÎÑž ÁÆ¿ÎÆÂ¥ÃÎËÌÁξÂÏÈÆǪ ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÍÎÌÀÌÂÆÉÆÍÌÆÅÀÃÏÐËÙÊÊÃÐÌÂÆÈ¾Ê ÌÍƋ ξÝÏÚ˾ξ¿ÌÐÙ©Ì¿¾ÕÃÀÏÈÌÁÌ ½ÈÌÀԾƶÑʾÈÌÀ¾<  >®ÃÅÑÉÚоÐÙÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙÀо¿É ²ÀÁËÈÖÀ´ÈÇÈÊ΍ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÈÅÑÂÎÉÑÒÂÀÑÅÌßÍ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕÏÐÎÏÀØÍÛÕÊÓËÜÒÓÐ

±ÂÎÉÑÒÂÀÑÅÌßÍ

±Îß ¯ÎÄÑÎˍ ªÓÊӍ ªËÅÙō ÐÁÓÇ ±ÐÅÄÍÅÅ ÍÅ×ÍÈÊ ÐÓÇÀ ÂÈÍÀ ÇÍÀ×ÅÍÈÅ

ªÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÂÍÓҍ   ÐÅÍÍÅÃÎÒÐÅÍÈß ¬ÀÑÑÀÑÅÌßÍ à   ¯ËÎÒÍÎÑÒÜÑÅÌßÍ ÊÃÌ   ¢ÀÐÈÀÖÈßØÈÐÈÍÛ   ÑÅÌßÍ ¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜÎÒÍÎØÅÍÈß   ËÈÍÅÉÍÛÕÐÀÇÌÅÐÎÂ

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

¯ÉÃÂÑÃÐÑÐÌÕËÆÐÚ ÕÐÌÍÌȾžÐÃÉÚÀ¾ÎƾÔÆÆÖÆÎÆËÙÏË ÊÝË¿ÙÉÍÎÆËÝÐÀξÏÏÊÌÐÎÃËÆÃÀÏÀÝÅÆÏÐÃÊ ÕÐÌÖÆÎÆ˾ ÏÃÊÝË ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÌÏËÌÀËÙÊ Ò¾ÈÐÌÎÌÊ ÌÍÎÃÂÃÉÝÜ×ÆÊ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÙÇÂƾÊÃÐÎÍÎÆϾÏÙÀ¾Ü×ÆÓÌÐÀÃÎÏÐÆÇÀÙÏÃÀ¾‹ Ü×ÃÁÌÂÆÏȾ­ÌȾžÐÃÉÚÌÐËÌÖÃËÆÝÉÆËÃÇËÙÓξÅÊÃÎÌÀ ­ ӾξÈÐÃÎÆÅÑÜ×ÆÇ ÌÐÈÉÌËÃËÆà ÒÌÎÊÙ ÏÃÊÃËÆ ÌÐ Ö¾ÎÌÀÆÂËÌÇ ¿ÙÉÌÍÎÃÂÃÉÃËȾÈÍÎÌÆÅÀÃÂÃËÆÃÌÐËÌÖÃËÆÇ ÌÏËÌÀËÙÓÏÎÃÂËÆÓξÅÊÃÎÌÀÏÃÊÝË 

 

ÁÂà B C D u ÏÎÃÂËÝÝ ÂÉÆ˾ ÖÆÎÆ˾ Æ ÐÌÉ×Æ˾ ÏÃÊÝË ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÃËËÌ ÊÊ «¾ÀÐÌÎÌÊÛоÍÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÉÆȾÕÃÏÐÀÌξ¿ÌÐÙÀÙÏÃÀ¾Ü‹ ×ÃÁ̾Í;ξоÍÎÆÀÙÏÃÀÃÏÃÊÝËÍÎÌ;ÖËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ »ÈÏÍÃÎÆÊÃËÐÙÍÎÌÀÌÂÆÉÆÏÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊÍËÃÀÊÌÀ¾‹ ÈÑÑÊËÌÁÌÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁ̾Í;ξоÍÎÌ;ÖËÌÇÏÃÝÉÈƯ­Ÿ‹ ¨ÍÎÆÕ¾ÏÐÌÐÃÀξ×ÃËÆÝÀÙÏÃÀ¾Ü×ÃÁÌÂÆÏȾÌ¿ÊÆË ÕÐÌ ÍÎÆÊÃÎËÌ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÑÃÐ ÏÈÌÎÌÏÐÆ ÂÀÆÄÃËÆÝ ÏÃÝÉÈÆ ÈÊÕ¨¾ÄÂÙÇÌÍÙÐÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀÍÌÀÐÌÎËÌÏÐÝÓÍÌ

ÖÐÀȾÄÂÌǢƾÊÃÐÎ E ÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÓÛÉÃÊÃËÐÌÀÆξŋ ÎÃÄÃËÆà « ÀÀ¾ÈÑÑÊËÌÇȾÊÃÎÃÀÙ¿ÆξÉÆÀÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÆ ÏžÀÌÂÏÈÆÊÆÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÝÊÆ<> ­ÌÎÃÅÑÉÚооÊɾ¿ÌξÐÌÎËÙÓÛÈÏÍÃÎÆÊÃËÐÌÀÌÍÎÃÂË ÉÝÉÆÏÉÃÂÑÜ×ÆÃÍÌȾžÐÃÉÆ OvÏÎÃÂËÃÃÕÆÏÉÌËÑÉÃÀÙÓÍ̾ÕÏÃÊÝË ÖÐ OvÏÎÃÂËÃÃÕÆÏÉÌÂÀÌÇËÙÓÍ̾ÕÏÃÊÝË ÖÐ ªvÏÎÃÂËÝÝÍ̾վÏÃÊÝËÂÌÅÆÎÑÜ×ÆÊÆÛÉÃÊÃËоÊÆ ÖÐ 7vÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÀ¾ÎƾÔÆÆÍ̾ÕÆÏÃÊÝË v ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐ À¾ÎƾÔÆÆ Í̾ÕÆ ÏÃÊÝË NWvÌÐËÌÏÆÐÃÉÚ˾ÝÌÖƿȾÈÌÛÒÒÆÔÆÃËоÀ¾ÎƾÔÆÆÍÌ ÍÌÀÐÌÎËÌÏÐÝÊ ­¾Î¾ÊÃÐÎÙ ÎÃÄÆÊÙ ξ¿ÌÐÙ ¾Í;ξо Æ ÍÌÉÑÕÃËËÙà ÎÃÅÑÉÚоÐÙÍÎÆÀÃÂÃËÙÀо¿É ²ÀÁËÈÖÀ°ÅÇÓËÜÒÀÒÛËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÛÕÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÐÀÁÎÒÛÏÍÅÂÌÎÂÀÊÓÓÌÍÎÃÎÂÛÑÅÂÀÞÙÅÃÎÀÏÏÀÐÀÒÀ

¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜ E ÌÌ ) ʯÀ O ØÒ

±Îß   

¯ÎÄÑÎËÍÅ×ÍÈÊ ªÓÊÓÐÓÇÀ ªËÅÙÅÂÈÍÀ ÐÁÓÇ            

O ØÒ

 

 

 

 

 

¬ ØÒ 7 NW 

   

   

   

   

   

­Ì ¾ËËÙÊ о¿É Æ À ʾÐÃʾÐÆÕÃÏÈÌÊ ÎþÈÐÌÎà .BUIDBEW W ÀÙÝÀÉÃËÙÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙÈÌÎÎÃÉÝÔÆÆÊÃÄÂÑ ÀÙÝÀÉÃËÙ ÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙ ÈÌÎÎÃÉÝÔÆÆ ÊÃÄÂÑ ÒÆÅÆÈ̋ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÊÆ ÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÆ ÏÃÊÝË Æ ÈÌÛÒÒÆÔƋ ÃËÐÌÊÀ¾ÎƾÔÆÆÆÓÍ̾ÕÆ7 7 ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆʾÍ;ξÐÌÊ ÀÙÏÃÀ¾Ü×ÆÊ ¾Í;ξÐÌÊ È¾È˾ƿÌÉÃÃÌ¿Ì¿×ÃËËÙÊÍÌȾžÐÃÉÃÊȾÕÃÏÐÀ¾ξ¿ÌÐÙ ¾Í;ξо ¨ÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÙÈÌÎÎÃÉÝÔÆÆÆÆÓÌÏËÌÀËÙÃÌЋ ÈÉÌËÃËÆÝÍÎÃÂÏоÀÉÃËÙÀо¿É ²ÀÁËÈÖÀªÎÐÐÅËßÖÈßÈÎÒÊËÎÍÅÍÈßÊÎÐÐÅËßÖÈÈ δS ÌÅÆÄÓÑÂÎÉÑÒÂÀÌÈÂÛÑÅÂÀÅÌÛÕÑÅÌßÍÈÊÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÎÌ ÂÀÐÈÀÖÈÈÈÕÏÎÄÀ×ÈÏÍÅÂÌÎÂÀÊÓÓÌÍÛÌÀÏÏÀÐÀÒÎÌ

±ÂÎÉÑÒÂÀÑÅÌßÍ ªÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÂÍÓÒÐÅÍÍÅÃÎÒÐÅÍÈß ¬ÀÑÑÀÑÅÌßÍ à ¯ËÎÒÍÎÑÒÜÑÅÌßÍ ÊÃÌ ¢ÀÐÈÀÖÈßØÈÐÈÍÛÑÅÌßÍ ¯ÎÊÀÇÀÒÅËÜÎÒÍÎØÅÍÈßËÈÍÅÉÍÛÕÐÀǍ ÌÅÐÎÂ

ªÎÝÔÔÈÖÈÅÍÒÊÎÐÐÅËßÖÈÈ  v v v 

δS  v v v 

 

 

°¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ˾ƿÌÉÃÃÅ˾ÕÆÊÙÊÏÀÌÇÏÐÀÌÊÝÀÉÝÃÐÏÝ ÒÌÎʾÏÃÊÝËÕÃÊ¿ÌÉÚÖÃÃÃÌÐÈÉÌËÃËÆÃÌÐÖ¾ÎÌ̿ξÅËÌÇ ÐÃÊ¿ÌÉÚÖÃÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÀ¾ÎƾÔÆÆÍ̾ÕÆÏÃÊÝË ÐÃȾÕÃϋ ÐÀÌξ¿ÌÐÙ¾Í;ξоÓÑÄà °¾È¾ÝÄÃÍÎÝʾÝÆÏÑ×ÃÏÐÀÃË˾Ý ÈÌÎÎÃÉÝÔÆÝÍÎÌÏÉÃÄÆÀ¾ÃÐÏÝÊÃÄÂÑÒÎÆÈÔÆÌËËÙÊÆÏÀÌÇϋ ÐÀ¾ÊÆÏÃÊÝËÆÈÌÛÒÒÆÔÆÃËÐÌÊÀ¾ÎƾÔÆÆÆÓÍ̾ÕÆ žÆÊ̋ ÏÀÝÅÚÊÃÄÂÑȾÕÃÏÐÀÌÊξ¿ÌÐÙ¾Í;ξоÆÍÉÌÐËÌÏÐÚÜÏÃÊÝË ËÿÃÏÏÍÌÎ˾ ËÌÐÌÄÃÅ˾ÕÆʾ ÍÎÆÕÃÊ ȾÈËÆÏÐξËËÌ Ì˾ ̿ξÐ˾ÝvÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÍÉÌÐËÌÏÐÆÏÃÊÝËÀÃÂÃÐÈÏËÆÄÃËÆÜ ËÃξÀËÌÊÃÎËÌÏÐÆÆÓÀÙÏÃÀ¾ª¾ÏϾÏÃÊÝËÆÀ¾ÎƾÐÆÀËÌÏÐÚ ÖÆÎÆËÙÏÃÊÝËÀÆÏÏÉÃÂÑÃÊÙÓÂƾ;ÅÌ˾ÓÌȾžÉÆÏÚÒ¾ÈÐ̋ ξÊÆ ËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÌÀÉÆÝÜ×ÆÊÆ˾ξ¿ÌÐѾÍ;ξо

©ÆÐÃξÐÑξ ½ÈÌÀÃÔž ¶ÑʾÈÌÀ  ²ÆÅÆÈ̋ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÃÏÀÌÇÏÐÀ¾ÏÃÊÝËÍÎÌ;ÖËÙÓÈÑÉÚÐÑΞÁξÎ˾Ý˾ÑȾ£ÀÎ̋¯ÃÀÃÎ̋ ÌÏÐÌȾ v— v¯v ©Ì¿¾ÕÃÀÏÈÆÇ­½²ÆÅÆÈ̋ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆÃÏÀÌÇÏÐÀ¾ÏÃÊÝËÈÑÈÑÎÑÅÙ<°ÃÈÏÐ>žµ¦ª¯³»ÈÏÍÉѾоÔÆÝÆÎÃÊÌËÐÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇϋ ÐÀÃËËÌÇÐÃÓËÆÈÆ ÀÙÍu®ÌÏÐÌÀ‹Ë¾‹¢ÌËѦŋÀÌ®ÌÏÐÌÀÏÈÌÁÌÑˋоv ÙÍv¯v ŸÑÅÃËÈÌÀ¡ª ª¾¯žª¾ÖÆËÙÂÉÝÍÌÏÃÀ¾ÏÃÉÚÏÈÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÈÑÉÚÐÑΪª¾ÖÆËÌÏÐÎÌÃËÆà vÏ ¡ÑÎʾË £°ÃÌÎÆÝÀÃÎÌÝÐËÌÏÐÃÇÆʾÐÃʾÐÆÕÃÏȾÝÏоÐÆÏÐÆȾ<°ÃÈÏÐ>ª ÙÏÖ¾ÝÖÈÌɾ vÏ ¯ÃÝÉȾÍÎÌ;Ö˾Ý¿ÉÌÕËÌÏÌÏоÀÉÝÃʾݯ­Ÿ‹¨¦ËÏÐÎÑÈÔÆÝÍÌÛÈÏÍÉѾоÔÆÆvªÆÉÉÃÎÌÀÌ vÏ ª¾ËÃÀÆÕ¶¯µÐÌÁÌÀÌÎÝÐÆÌÕÃÊÑʾÉÕÆÀ¾ÜоËËÙÃÌÍÙÐÌÀÆ˾¿ÉÜÂÃËÆǨ¾Å¾ËÚ¨¾Å¾ËÏÈÆǯ³¦vvÏ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

±¢¨  

­£®¯­£¨°¦ ¹¦¯­¬©º¥¬ ž«¦½©¦¯° £««¦´¹¯±¨žµ£ ž 1&341&$5*7&'&"563&40'"-"3$)0'46,"$):07 ›™£Ì½ÉػϾ» £ÇÊËÉÇÅÊÃǼÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔÂ˾ÎÆÇÄǼÁоÊÃÁÂÌÆÁ»¾ÉÊÁË¾Ë Ó˱ÏËÀÂÙÈÊΠÄ Ä  ªÎÑÒÐÎÌÀ ÒÅË ÒÅË   FNBJMWJLEPLVH!NBJMSV

  FNBJM WJLEPLVH!NBJMSV 7",VESZBWUTFW ,PTUSPNB4UBUF5FDIOPMPHJDBM6OJWFSTJUZ 4QMBWTIDIJLPWTU ,PTUSPNB  UFM  FNBJMWJLEPLVH!NBJMSV ÍÌÏÉÃÂËÆà ÁÌÂÙ À ÍÎÌÆÅÀÌÂÏÐÀÃËËÌÇ ÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÉÃÏËÙÓ ÍÎÃÂÍÎÆÝÐÆÇ ÍÎÌÆÏÓÌÂÝÐ ÍÌÏÐÌÝËËÙà ÆÅÊÃËÃËÆÝ ÆÓ ÎÃÏÐÎÑÈÐÑÎÆž‹ ÔÆÝ ÍÎÆÛÐÌÊÍÌËÆÄÃËÌÀËÆʾËÆÃÈÛÈÌÉÌÁÆÆÊÃÏÐËÌÏÐÆ ÍÎÌÁËÌÅÆÎÌÀ¾ËÆÜÍÌÎÌÂËÌÁÌÏÌÏоÀ¾˾ÀÙÎѿȾÓ ÏÐξËÃÌÕÃËÚʾÉÌ ËÌÀÙÓÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÇÍÌÏÌžËÆÜ˾ϾÄÂÃËÆÇ ÏÍÌÏÌ¿ËÙÓÎþÉÚËÌÑÉÑÕÖÆÐÚÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÌÃÆÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÌÿɾÁÌÍÌÉÑÕÆâ¾ËÙ ÎÃÈÌÊÃ˾ÔÆÆÍÌÀÀÌÂÑ ÀÙξ×ÆÀ¾ËÆÜÍÌÎÌÂÐξÂÆÔÆÌËËÌÎÌÏÏÆÇÏÈÆÓÉÆÏÐÀÃËËÆÔ ÈÌÐÌÎÙÃÍÎÃÀÌÏÓÌÂÝÐÍÌÀÏÃÊÉÃÏÌÀÌÂÏÐÀÃËËÙÊ Æ ÛÈÌÉÌÁ̋ÛÈÌËÌÊÆÕÃÏÈÆÊ ÍÌȾžÐÃÉÝÊ ÀÏà ÂÎÑÁÆà ÍÌÎÌÂÙ Ëà ÀÙÅÙÀ¾Ý ÍÎÆ ÛÐÌÊ ȾÈÆӋÉÆ¿Ì ÍÎÌ¿ÉÃÊ Æ ÂÌÍÌÉËÆÐÃÉÚËÙÓ žÐξÐ ÍÌ ÏÌžËÆÜ˾ϾÄÂÃËÆÇ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÍÌÍÑÉÝÔÆÆÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ ÉÃÏËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙ ÉÃÏÌξÏÐÆÐÃÉÚËÙÃÑÏÉÌÀÆÝ ÔÃËËÌÏÐÚÂÎÃÀÃÏÆËÙ ÖÆÎÌÈÌʾÏÖо¿ËÌà ξÅÀÃÂÃËÆà *OMBTUZFBSTJOJOEVTUSJBMBDUJWJUZPGUIFXPPEFOUFSQSJTFTUIFSFBSFDPOTUBOUDIBOHFT UIFJSSF‹TUSVDUVSJOH UIFBUUFOUJPOUPEJTUSJDUFDPMPHZ GPSFDBTUJOHPGQFEJHSFFTUSVDUVSFPODVUUJOHTEPXOJTUIVTMPXFSFE*OUIFDPVOUSZWFSZGFXOFXSFDPNNFOEBUJPOTBCPVUFDPMPHZJNQSPWFNFOU DSFBUJPOPGQMBOUJOHT DBQBCMFSFBMMZUPJNQSPWFFDPOPNJDBOEFDPMPHJDBMXFMM‹CFJOH5IFSFGPSFHJWFOBSUJDMFJTEFWPUFESFDPNNFOEBUJPOBCPVU JOQVU DVMUJWBUJPOPGCSFFETPGUSBEJUJPOBMMZ3VTTJBOTPSUPGBMBSDIXIJDITVSQBTTJOBMMGPSFTUMPHPTDPOEJUJPOTBOEUPFLPMPHP‹FDPOPNJDJOEJDBUPST BMMPUIFSCSFFET XJUIPVUDBVTJOHUIVTBOZEJGGJDVMUJFTBOEFYQFOTFTPODSFBUJPOPGQMBOUJOHT ,FZXPSETMBSDIQPQVMBUJPOT XPPEDVMUVSFT DSFBUJPOPGQMBOUJOHTDPOEJUJPOT WBMVFPGXPPE MBSHF‹TDBMFDVMUJWBUJPO

ÆÂÙÂÎÃÀÃÏËÙÓÍÌÎÌÂÎ̾ÉÆÏÐÀÃËËÆÔ¾vϾÊÙÃξϋ ÍÎÌÏÐξËÃËËÙà À ®ÌÏÏÆÆ žËÆʾÜ×Æà ÌÈÌÉÌ ÊÉË Á¾ ÍÎÆ¿ÉÆÅÆÐÃÉÚËÌ ÉÃÏÌÍÌÈÎÙÐÌÇ ÍÉÌ×¾ÂÆ À ÏÎÃÂËÃÊ ÍÌÏÐξËÃÆÌÈÌÉÌÀ¯Æ¿ÆÎÆ  ˾ÏÐÌÝ×ÃÃÀÎÃÊÝÉÆϋ ÐÀÃËËÆÔ¾À¨¾ÎÃÉÆÆÆžÎÓ¾ËÁÃÉÚÏÈÌÇÌ¿ÉÝÀÉÝÃÐÏÝÎÃÂÈÆÊ ÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÆÏÕÞÜ×ÆÊÀÆÂÌÊ žËÃÏÃËËÙÊÀ¨Î¾ÏËÑÜ ÈËÆÁѦÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÊÆÍÌȾžËÌ ÕÐÌžÍÌÏÉÃÂËÆÃÉÃÐ ÂÌÉÝÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙÀÂÎÃÀÌÏÐÌÝÓÏÌÈξÐÆɾÏÚÍÎÆÊÃÎËÌ˾ <> ­ÎÆ ÍÌÉÃÀÙÓ Ì¿ÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝÓ ÉÃÏËÙÓ ˾ϾÄÂÃËÆÇ Æ ËË ÌÈÑÉÚÐÑÎÃËËÙÓÀÙÎÑ¿ÌÈÀ°ÀÃÎÏÈÌÇÌ¿É<>ӾξÈÐÃÎÀÌÅÌ¿‹ ËÌÀÉÃËÆÝÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌÀÏÎÃÂËÃÊ˾ÌËÏÌÏÐÌÆÐÆÅ ÉÆÏÐÀÃËËÙÓÍÌÎ̵ÐÌ¿ÙÆÅ¿ÃľÐÚËÃÄÃɾÐÃÉÚËÌÇÏÊÃËÙ ÍÌÎÌ  ÎÃÈÌÊÃËÂÑÃÐÏÝ ˾ ÀÙÎѿȾÓÏÌžÀ¾ÐÚ ÉÃÏËÙà ˾ϾÄÂÃËÆÝ¿ÌÉÃÃÖÆÎÌÈÌÁÌÍÌÎÌÂËÌÁÌÏÌÏоÀ¾ ÀÐÕÆÏ ÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÃÊÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾ -BSJY4VLBD[FXJJ 4VLBD[FXJJ%KJM 4VLBD[FXJJ »ÐÌÐÀÆÂÌÐÉÆÕ¾ÃÐÏÝÌÐÀÏÃÓÂÎÑÁÆÓ ÀÐÕÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙÏƋ ¿ÆÎÏÈÌÇv-TJCJSJDB-FEFC ÈÎÑÍËÙÊÆÖÆÎÌÈÌÝÇÔÃÀÆÂËÙÊÆ TJCJSJDB ÖÆÖȾÊÆÏÐÌÉÏÐÙÊÆÂÃÎÃÀÝËÆÏÐÙÊÆÏÃÊÃËËÙÊÆÕÃÖÑÝÊÆ ®¾ÅÉÃÐÏÃÊÝËÍÎÌÆÏÓÌÂÆÐÀÃÏËÌÇžÎþÉÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙÍÎ̋ ÏÐÆξÃÐÏÝÌПÃÉÌÁÌÊÌÎÝ˾ž;ÂîÌÏÏÆÆÂÌ°ÆÓÌÁÌÌÈþ˾ ˾ÀÌÏÐÌÈÃ<>»Ð¾ÀÙÏÌÈÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀ˾ÝÍÌÎ̾ÀÈÑÉÚÐÑÎà ̿ξÅÑÃÐÂÎÃÀÌÏÐÌÆÏž;ϾÊÆÂÎÃÀÃÏÆËÙÂÌÊÁ¾ ÍÎÌÂÌÉÄÆÐÃÉÚËÌÏÐÚÃÃÄÆÅËÆÂÌÉÃÐ ©ÆÏÐÀÃËËÆÔ¾¯ÑȾÕÃÀ¾ξÅÊËÌľÃÐÏÝÏÃÊÃ˾ÊÆ ÌÏÌ¿ÃËËÌ ÓÌÎÌÖÌ˾ÑÕ¾ÏÐÈ¾Ó ÍÎÌÇÂÃËËÙÓËÆÅÌÀÙÊÆÍÌľξÊÆ ÌЋ ÀÌÂȾÊÆ ÀÈÑÉÚÐÑÎþÄÃÉÃÐËÆÊÆÕÃÎÃËȾÊÆ­ÉÌÂÌËÌÏÆÐÚ ˾ÕÆ˾ÃÐÏvÉÃÐÆÍÎÌÂÌÉľÃÐÏÆËÐÃÎÀ¾É¾ÊÆvÉÃÐ ÂÌÁÉÑ¿ÌÈÌÇÏоÎÌÏÐÆ«¾£ÀÎÌÍÃÇÏÈÌÊÏÃÀÃÎîÌÏÏÆÆÌ˾ ÂÌÏÐÆÁ¾ÃÐÀÙÏÌÐÙvÊÆÂƾÊÃÐξ v Ê«¾Æ¿Ì‹ ÉÃÃÕ¾ÏÐÌÉÆÏÐÀÃËËÆÔ¾¯ÑȾÕÃÀ¾ÍÌξľÃÐÏÝÉÆÏÐÀÃËËÆÕËÌÇ ÁÑ¿ÈÌÇ ¡Ñ¿È¾ ÀÙÅÙÀ¾ÃÐ ¿ÑÎÑÜ ÝÂÎÌÀÑÜ ÁËÆÉÚ ÂÎÃÀÃÏÆËÙ Æ ÍÌξľÃÐ ξÏÐÃËÆà ȾÈ ÍξÀÆÉÌ ÕÃÎÃÅ ÊÃÓ¾ËÆÕÃÏÈÆà ÍÌÀÎÃÄÂÃËÆݯËÃÇÊÌÄËÌ¿ÌÎÌÐÚÏÝÍÌÏÎÃÂÏÐÀÌÊÎÑ¿ÌÈ ÑÓ̾ÆÂÎÑÁÆÓÉÃÏÌÓÌÅÝÇÏÐÀÃËËÙÓÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆǬÏËÌÀËÙà ÀÎÃÂÆÐÃÉÆÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾vÏÆ¿ÆÎÏÈÆÇÆËÃ;ÎËÙÇ ÖÃÉÈÌÍÎÝÂÙ ÉÆÏÐÀÃËËÆÕËÙà ÍÆÉÆÉÚ×ÆÈÆ ÉÆÏÐÀÃËËÆÕ˾Ý ÉÆÏÐÌÀÃÎÐȾ ÉÆÏÐÀÃËËÆÕËÙÃÊÑÓÆ ÖÆÖÈÌÀÃÎÐȾ ¿ÌÉÚÖÌÇ ÈÌÎÌÃÂÆÍÝÂÃËÆÔ¾­ÎÌÐÆÀËÆÓÊÌÄËÌÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ÐÚÏо˾΋ ÐËÙÃÊÃÐÌÂÙ¿ÌÎÚ¿Ù ÀÐÕÆËÏÃÈÐÆÔÆÂÙ¯ÀÃÄÃÏÎÑ¿ÉÃË˾Ý ÂÎÃÀÃÏÆ˾ÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾ÆÊÃÃÐÀɾÄËÌÏÐÚ ÍÎÆ ÀÌÂÌÍÌÁÉÌ×ÃËÆÆ ʾÈÏÆʾÉÚ˾Ý ÀɾÄËÌÏÐÚ Ãà ÏÌÏоÀÉÝÃÐ Ì˾ÐÌËÃÐÀÀÌÂà ÏÍɾÀÃÃξÅÎÃÖÃËÐÌÉÚÈÌÀÀÆÂà ÍÎÆÍɾÀ¾ ÆÏÕÆоÃÐÏÝϾÊÌÇÐÝÄÃÉÌÇÌÐÃÕÃÏÐÀÃËËÌÇÂÎÃÀÃϋ ËÌÇÍÌÎÌÂÌǯÎÃÂËÃÃÅ˾ÕÃËÆÃÍÉÌÐËÌÏÐÆÂÎÃÀÃÏÆËÙÛÐÌÁÌ Àƾ ÍÎÆ ËÌÎʾÉÆÅÌÀ¾ËËÌÇ ÀɾÄËÌÏÐÆ  v v ÈÁÊ ¿¾ÅÆÏ˾ÝÍÉÌÐËÌÏÐÚvÌÈÌÉÌÈÁÊ­ÉÌÐËÌÏÐÚ ÂÎÃÀÃÏÆËÙÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾žÀÆÏÆÐÌÐÊÃÏоÍÎÌÆÅξϋоËÆÝ¢ÉÆÐÃÉÚËÌÃÀÌÅÂÃÇÏÐÀÆÃÀÌÂÙÍÎÆÀÌÂÆÐÈžÊÃÐËÌÊÑ ÍÌÀÙÖÃËÆÜ ÐÀÃÎÂÌÏÐÆ ÂÎÃÀÃÏÆËÙ Ì˾ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÉÆÂÃÎÌÊ ÏÎÃÂÆ ÂÎÃÀÃÏËÙÓ ÍÌÎÌ ÍÌ ÁËÆÉÌÑÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÆ ­Ì ÆËÐÃˋ ÏÆÀËÌÏÐÆ ÑÐÆÉÆžÔÆÆ ÂÆÌÈÏƾ ÑÁÉÃÎ̾ ÛÐÌÐ ÀÆ ÝÀÉÝÃÐÏÝ ÉÆÂÃÎÌÊÏÎÃÂÆÌÏËÌÀËÙÓÉÃÏÌ̿ξÅÌÀ¾ÐÃÉÃÇ£ÀÎÌÍÃÇÏÈÌÇ Õ¾ÏÐÆ®ÌÏÏÆÆ<> žËÐÎÌÍÌÁÃË˾ÝÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÚÆÁξÃÐÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜÎÌÉÚ ÀÍÎÌÔÃÏÏÃÀÌÅÌ¿ËÌÀÉÃËÆÝÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾«¾Ñվϋ ÐȾÓÌÍÙÐËÙÓÎÑ¿ÌÈÍÌÂÍÌÉÌÁÌÊξÅÎÃÄÃËËÙÓÂÎÃÀÌÏÐÌÃÀ ÊÌÄËÌÍÎÌÀÌÂÆÐÚÏÌÂÃÇÏÐÀÆÃÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÊÑÀÌÅÌ¿ËÌÀÉË ËÆÜÛÐÌÁÌÀƾÍÑÐÃÊÊÆËÃξÉÆžÔÆÆÍÌÕÀٱ¾ÉÃËËÌÏÐÚ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÓ ¾ÎþÉÌÀ ÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ ¯ÑȾÕÃÀ¾ ÌÐ ÔÃËÐÎÌÀ ÍÌÐÎÿÉÃËÆÝ ÏÙÎÚÝ ÎÝ ËÃÁ¾ÐÆÀËÙÓ ȾÕÃÏÐÀ ÉÆÏÐÀÃËËÆՋ ËÌÇ ÂÎÃÀÃÏÆËÙ ÂÉÝ ÐξËÏÍÌÎÐÆÎÌÀÈÆ ËÆÅȾÝ ÍÎÌÂÑÈÐÆÀ‹ ËÌÏÐÚ ˾ϾÄÂÃËÆÇ À ÌÏËÌÀËÙÓ ξÇÌ˾Ó Ãà ÍÎÌÆÅξÏоËÆÝ ÌÁξËÆÕÆÀ¾ÜÐ ÆÉÆ ÍÌÉËÌÏÐÚÜ ÆÏÈÉÜÕ¾ÜÐ ÀÌÅÊÌÄËÌÏÐÚ ÑÀÃÉÆÕÃËÆÝÉÃÏÌÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÝÀÉÆÏÐÀÃËËÆÕËÆȾÓ­ÌÛÐÌÊÑ ËÃÌ¿ÓÌÂÆÊÌÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÐÚ ξÅξ¿¾ÐÙÀ¾ÐÚƾÍÎÌ¿ÆÎÌÀ¾ÐÚ ÈÌÊÍÉÃÈÏ ÉÃÏÌÀÌÂËÙÓ ÊÃÎÌÍÎÆÝÐÆÇ ˾ÍξÀÉÃËËÙÓ ˾ ÀÌÏÏоËÌÀÉÃËÆà Ͽ¾É¾ËÏÆÎÌÀ¾ËËÌÇ ÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ÍÌÍÑÉÝÔÆÆ ÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾ÀÉÃϾÓ£ÀÎÌÍÃÇÏÈÌÇÕ¾ÏÐÆ®ÌÏÏÆÆ Ÿ¾ÅÌÀÙÊÆʾÐÃÎƾɾÊÆÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇÉÆÏÐÀÃËËÆÕËÙÓÈÑÉڋ ÐÑÎ ÏÉÑÄÆÉÆ ÏÀÃÂÃËÆÝ ¡ÌÏѾÎÏÐÀÃËËÌÁÌ ÑÕÃо ÉÃÏËÌÁÌ ÒÌ˾ ¡±©² ¢ÉÝ ÂÃоÉÚËÌÁÌ ÆÅÑÕÃËÆÝ ÎÌÏо Ì¿ÏÉË ÂÌÀ¾ËÙ ‹ÉÃÐËÆà ÈÑÉÚÐÑÎÙ ÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ ¯ÑȾÕÃÀ¾ Æ ÂÉÝ ÏξÀËÃËÆÝ¿ÙÉÌÍÌÂ̿ξËÌ˾ϾÄÂÃËÆ˾˾ÉÌÁÍÌÉÃÏÌξϋ ÐÆÐÃÉÚËÙÊÑÏÉÌÀÆÝÊ ©®± <>vÛÐÌ‹ÉÃÐËÆÇÉÆÏÐÀÃËËÆՋ ËÆÈÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝ¥¾ÉÌÄÃËÌÍÎÌ¿ËÙà ÍÉÌ×¾ÂÆ ÏÎÃÂËÝÝ оÈϾÔÆÌË˾Ý ӾξÈÐÃÎÆÏÐÆȾ ÈÌÐÌÎÙÓ ÍÎÃÂÏоÀÉÃ˾Àо¿É©ÃÏËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙÏÌžÀ¾ÉÆÏÚÀ;‹ ÍÌÎÌÐËÆÈÌÀ̋ÈÆÏÉÆÕËÆÈÌÀÙÓ ÐÆ;Ó ÉÃϾ ÎÑÕËÌÇ ÍÌϾÂÈÌÇ ÍÌÂÈÌËËÙÇÍÉÑÁϾÄÃËÔ¾ÊÆ  ÀÂËÌ¿ÌÎÌÅÂÙ­ÌÕÀÙ ÑÕ¾ÏÐȾÏÀÃÄÆÃÏÑÁÉÆËÆÏÐÙà À˾ÍÌÕÀÃËËÌÊÍÌÈÎÌÀÃÍÎË ̿ɾ¾ÜÐÀÃÇËÆÈ ;ÍÌÎÌÐËÆÈ À¾ÏÆÉÆÏËÆÈÆξÅËÌÐξÀÚà ­ÌÂÉÃÏÌÈÍÎÃÂÏоÀÉÃËȾÉÆËÌÇÈξÏËÌÇÆÏÍÆÎÃÃÇ žË¾ÉÆÅÆÎÑÝоÈϾÔÆÌËËÙÃÍÌȾžÐÃÉÆ˾ϾÄÂÃËÆÇ ÊÌċ ËÌÏÂÃɾÐÚÀÙÀÌÂÌ¿ÌÍÃÎÃľÜ×ÃÊÎÌÏÐÃÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑÎ ÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙÀÏξÀËÃËÆÆÏ˾ϾÄÂÃËÆÝÊÆÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙÃϋ ÐÃÏÐÀÃËËÌÁÌÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝ­ÌÉÌÄÆÐÃÉÚ˾ݾÏÆÊÊÃÐÎÆÝ ÉÆÏÐÀÃËËÆÕËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ À ÌÐÉÆÕÆà ÌÐ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÙÓ ÉÆÏЋ ÀÃËËÆÕËÆÈÌÀ ÍÌȾÅÙÀ¾ÃÐ ÕÐÌÀ˾ϾÄÂÃËÆÆÍÎÃ̿ɾ¾ÜÐ ÂÃÎÃÀÚÝ ÆÊÃÜ×ÆÃоÈϾÔÆÌËËÙÃÍÌȾžÐÃÉÆÀÙÖÃÏÎÃÂËÆÓ Å˾ÕÃËÆÇ¢¾Ë˾ÝžÈÌËÌÊÃÎËÌÏÐÚÏÀÆÂÃÐÃÉÚÏÐÀÑÃÐÌ¿Ì͋ ÐÆʾÉÚËÌÊξÅÊÃ×ÃËÆÆÂÃÎÃÀÚÃÀÀÈÑÉÚÐÑξÓÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ ¯ÑȾÕÃÀ¾ÆÆÓÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÆÉÃÏÌξÏÐÆÐÃÉÚËÙÊÑÏÉÌÀÆÝÊ ÙÝÀÉÃËÌоÈÄÃÊÃËÚÖÃÃÑÕ¾ÏÐÆÃÌÏÆËÙÀ;ÍÌÎÌÐËÆÈ̋ À̋ÈÆÏÉÆÕËÆÈÌÀÌÊÐÆÍÃÉÃϾ­ÎÆÕÆ˾žÈÉÜÕ¾ÃÐÏÝÀÍÎË ÍÌÕÐÃËÆÆÌÏÆËÌÇ¿ÌÉÃÃÀɾÄËÌÇÆÍÉÌÂÌÎÌÂËÌÇÍÌÕÀÙ ˾‹ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

ÍÎÆÊÃÎ ÕÃÎËÆÕËÆÈÌÀÙÇÐÆÍÉÃϾ ªÌÄËÌÍÎÃÂÍÌÉÌÄÆÐÚ ÕÐÌ À ¾ÉÚËÃÇÖÃÊ ÏÒÌÎÊÆÎÑÃÐÏÝ ÀÙÏÌÈÌÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌà ˾ϾÄÂÃËÆÃÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾ÏÍÎÆÊÃÏÚÜÉÆÏÐÀÃËËÙÓ ÍÌÎÌ  ÏÍÌÏÌ¿ÏÐÀÑÜ×ÆÓ ÉÑÕÖÃÊÑ ÌÕÆ×ÃËÆÜ ÌÐ ÏÑÕÚÃÀ ÒÌÎÊÆÎÌÀ¾ËÆÜÏÐÀÌɾÆÍÌÀÙÖÃËÆÜÐÌÀ¾ÎËÌÇÏÐÎÑÈÐÑÎÙ ÂÎÃÀÌÏÐÌݬÏÌ¿ÙÓξÅÉÆÕÆÇÀÆÅÊÃËÃËÆÆÏÌÏоÀ¾ÈÑÉÚÐÑÎ ÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾ÍÌÐÆ;ÊÉÃϾËÃÑÏоËÌÀÉÃËÌ°¾ÈÄà ÊÌÄËÌ ÍÎÃÂÍÌÉÌÄÆÐÚ ÕÐÌ ÉÆÏÐÀÃËËÆÔ¾ ¯ÑȾÕÃÀ¾ ÊÌÄÃÐ ¿É¾ÁÌÍÌÉÑÕËÌξÅÀÆÀ¾ÐÚÏÝÀÈÑÉÚÐÑξÓÏÌÏËÙÆÀ¾ÉÚËÃNj ÖÃÊÏÒÌÎÊÆÎÑÃÐÏÝÏÊÃÖ¾ËËÌÃÍÌÏÌÏоÀÑ˾ϾÄÂÃËÆà ±ÐÀÂÍÈÒÅËÜÍÀßÒÀÊÑÀÖÈÎÍÍÀßÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ËÈÑÒÂÅÍÍÈÖÛ±ÓÊÀ×ÅÂÀ

¯ÐÎÈÑÕÎƍ ¢ÎÇÐÀÑÒ ¤ÈÀÌÅÒÐ ±ÐÅÄÍßß ÑÈ̍ ½Êэ ªÎÝÔÔÈÖȍ ÄÅÍÈÅ ËÅÒ ÑÌ ÂÛÑÎÒÀ Ì ÌÅÒÐÈß ÖÅÑÑ ÅÍÒÂÀÐÈÀÖÈÈ     v  ¯ÎÑÀÄÊÀ ¥ÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ  

 

v v 

 

°¾ÈÆÊ̿ξÅÌÊ ÉÃÏËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾ ÍÌÏÀÌÆÊÛÈÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊÈÏÎÃÂÃÌ¿ÆоËÆÝÏ̋ ÌÐÀÃÐÏÐÀÑÜÐÍÌÉÌÄÃËÆÜÊÃÄÂÑÐÎÿÌÀ¾ËÆÝÊÆÏÌÏËÙ 1JOVT TJMWFTUSJT-

-

 ÆÃÉÆ 1JDFB Æ ÃÉÆ FYDFMTFB FYDFMTFB-JOL FYDFMTFB -JOL

ËÌÊÌÉÌÂÙÃϾÄÃËÔÙ ËÌ ÊÌÉÌÂÙà ϾÄÃËÔÙ

˾ÍÌϾÂÌÕËÙÓÊÃÏоÓÀÍÃÎÀÙÃÁÌÂÙÎÌÏо ÌÏÌ¿ÃËËÌÀÍË ÎÆÌÂÍÌÏÉÃÍÌϾÂÌÕËÌÇÂÃÍÎÃÏÏÆÆ ËÑľÜÐÏÝÀÆËÐÃËÏÆÀËÌÊ ¾ÁÎÌÐÃÓËÆÕÃÏÈÌÊÑÓÌÂà ÍÎÌÍÌÉȾ ÎÙÓÉÃËÆÃÍÌÕÀÙÀÌÈÎÑÁ ϾÄÃËÔÃÀ ÆËÌÁ¾ ÍÌÉÆÀ  ;ÍÌÎÌÐËÆÈÌÀ̋ÈÆÏÉÆÕËÆÈÌÀÙÓ ÉÃÏÌξÏÐÆÐÃÉÚËÙÓ ÑÏÉÌÀÆÝÓ ÉÆÏÐÀÃËËÆÔ¾ ¯ÑȾÕÃÀ¾ ¿ÌÉÃà ÍÎÌÂÑÈÐÆÀ˾ ÕÃÊ ÂÎÑÁÆà ÍÌÎÌÂÙ ÏÌÏ˾ ÃÉÚ ÌÏÆ˾ »ÐÌ Ì¿ÑÏÉÌÀÉÃËÌ¿ÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÊÆÏÀÌÇÏÐÀ¾ÊÆÍÌÎÌÂÙÆÃÃÏÌÌЋ ÀÃÐÏÐÀÆÃÊÑÏÉÌÀÆÝÊÊÃÏÐÌÍÎÌÆÅξÏоËÆÝ©ÃÏËÙÃÈÑÉÚÐÑÎÙ ÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾ÍÎÃÀÌÏÓÌÂÝÐÍÌÎÌÏÐÑÉÆÏÐÀÃËËÆÕËÙà ˾ϾÄÂÃËÆÝ ÃÏÐÃÏÐÀÃËËÌÁÌ ÍÎÌÆÏÓÌÄÂÃËÆÝ ¯ÍÃÔƾÉÆÏоÊ ÍÎÆ ÏÌžËÆÆ ÉÃÏËÙÓ ÈÑÉÚÐÑÎ ÏÉÃÂÑÃÐ ÌÎÆÃËÐÆÎÌÀ¾ÐÚÏÝ ˾ ÏÌÌÐÀÃÐÏÐÀÆÃÏÀÌÇÏÐÀÍÌÎÌÂÑÏÉÌÀÆÝÊÊÃÏÐÌÍÎÌÆÅξÏоËÆÝ ¾оÈÄÃÆ˾ÍÌÏÉÃÂÑÜ×ÃÃÑÉÑÕÖÃËÆÃÛ¾ÒÆÕÃÏÈÆÓÆÛÈÌÉ̋ ÁÆÕÃÏÈÆÓÑÏÉÌÀÆÇÈÌËÈÎÃÐËÌÇÐÃÎÎÆÐÌÎÆÆ¢ÉÝÂÌÏÐÆÄÃËÆÝ ÛÐÆÓÔÃÉÃÇ¿ÌÉÃÃÀÏÃÁÌÍÌÂÓÌÂÝÐÍÎÃÂÏоÀÆÐÃÉÆÆÅÎ̾ÉÆϋ ÐÀÃËËÆÔÙ ÀÕ¾ÏÐËÌÏÐÆÉÆÏÐÀÃËËÆÔ¾¯ÑȾÕÃÀ¾±ÕÆÐÙÀ¾ÝÑËƋ ȾÉÚËÙÃÆËÂÆÀÆÂѾÉÚËÙÃÌÏÌ¿ÃËËÌÏÐÆÉÆÏÐÀÃËËÆÔÙ¯ÑȾÕÃÀ¾ ÁɾÀËÙÊ̿ξÅÌÊÀÙÏÌÈÑÜÍÎÌÂÑÈÐÆÀËÌÏÐÚ ÑÉÑÕÖÃËÆÃÍÉ̋ ÂÌÎÌÂÆÝÍÌÕÀÆÔÃËËÌÏÐÚÂÎÃÀÃÏÆËÙ ¾оÈÄÃËÃÅ˾ÕÆÐÃÉÚËÙà ÍÉÌ×¾ÂÆÉÆÏÐÀÃËËÆÕËÆÈÌÀÀ£ÀÎÌÍà ¾ËËÙÇÀÆÂÏÉÃÂÑÃÐÎË ÈÌÊÃËÂÌÀ¾ÐÚÈÖÆÎÌÈÌÊÑÆÏÍÌÉÚÅÌÀ¾ËÆÜÀÜÄË̋оÃÄËÌÇ ÍÌÂÅÌËà ÅÌËÃÏÊÃÖ¾ËËÙÓÉÃÏÌÀÆÀÉÃÏÌÏÐÃÍËÌÇÅÌËÃÃÀÎ̋ ÍÃÇÏÈÌÇÕ¾ÏÐÆ®ÌÏÏÆÆ

©ÆÐÃξÐÑξ ÌÂÉÌÅÃÎÏÈÆÇ˾ÔÆÌ˾ÉÚËÙÇ;ÎÈ©ÆÏÐÀÃËËÆÔ¾IUUQXXXWPEMP[FSPSVv ¨ÑÂÎÝÀÔÃÀ ž¢Æ˾ÊÆȾÒÆÐÌʾÏÏÙÆÑÁÉÃÎ̾ÀÉÃÏÌÈÑÉÚÐÑÎÔÃËÌžÓÃÉÚËÆÈÌÀÈÆÏÉÆÕËÆÈÌÀÙÓ°ÀÃÎÏÈÌÇ̿ɾÏÐÆ¢ÆÏÏÃÎÐe ȾËÂÏ‹Ó˾Ñȯ‹­¿¯‹­¿«¦¦©³ vÏ ®ÌÄÈÌÀžž ¨ÌžÈ °±ÏÐÌÇÕÆÀÌÏÐÚÉÃÏÌÀªžÁÎÌÍÎÌÊÆžРvÏ ¯ÃËËÌÀ¯«®Ñ¿ÈÆÑÓ̾žÉÃÏÌÊÀÏÌÀÎÃÊÃËËÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓ©©°ž vÏ®ž¥®žŸ¬°¨ž»©£ª£«°¬ °£³«¬©¬¡¦¦ £¡£°ž°¦ «¬¡¬®ž¥ª«¬¤£«¦½³ ¬§«¹³ ®ž¯°£«¦§ª£°¬¢¬ªµ£®£«¨¬ ž«¦½ 803,*/(0650'&-&.&/540'5&$)/0-0(:0'7&(&5"5*7&3&130%6$5*0/0' $0/*'&30641-"/54#:"$:$-*/(.&5)0% ¦¡°ÌŹÃÇ»¹ ›œšÌιÆÏÇ» ©ÇÊÊÁÂÊÃÁ¼ÇÊ̽¹ÉÊË»¾ÆÆÔ¹¼É¹ÉÆÔÂÌÆÁ»¾ÉÊÁ˾Ët¥ª®™ ÁÅ£™«ÁÅÁÉØÀ¾»¹ Ó˲ÈÌÈÐßÇÅÂÑÊÀß ¬ÎÑÊÂÀ °ÎÑÑÈß ÒÅË   FNBJM NBJM NBJMQBSLOBUBMJ!HNBJMDPN QBSLOBUBMJ!HNBJMDPN !HNBJMDPN HNBJMDPN DPN DPN /*$IVNBLPWB 7(#VLIBODPW 3VTTJBO4UBUF"HSBSJBO6OJWFSTJUZt.5""OBNFEBGUFS,"5JNJSZB[FW 5JNJSZB[FWTLBZBTU .PTDPX 3VTTJB UFM   FNBJMQBSLOBUBMJ!HNBJMDPN ¦ÅÑÕ¾ÉÌÏÚÆÆÆÀÉÆÝËÆà ÀÉÆÝËÆÃÎÃÁÑÉÝÐÌÎÌÀ ÎÃÁÑÉÝÐÌÎÌÀÎÌÏо ÎÌÏоÆÆÑÏÉÌÀÆÇ ÑÏÉÌÀÆÇÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝ ÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝ˾ ˾ÑÈÌÎÃËÃËÆà ÑÈÌÎÃËÃËÆÃÃÉÆ ÃÉÆÈÌÉÜÕÃÇ ÈÌÉÜÕÃÇ 1JDFBQVOHFOT Ì¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ Ì¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ/JEJGPSNJT /JEJGPSNJT 1JDFBBCJFT /JEJGPSNJT ÏÆÅÌÇ ÏÆÅÌÇ,POJDB 1JDFBHMBVDB ,POJDB ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ,POJDB ±ÏоËÌÀÉÃËÌ ÕÐ̾ÍÎÃÉÚvÉÑÕÖÃÃÀÎÃÊÝÑÈÌÎÃËÃËÆÝÂÉÝÃÉÆÈÌÉÜÕÃÇÆ ÕÐÌ ¾ÍÎÃÉÚ v ÉÑÕÖÃà ÀÎÃÊÝ ÑÈÌÎÃËÃËÆÝ ÂÉÝ ÃÉÆ ÈÌÉÜÕÃÇ Æ ÃÉÆÌ¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ/JEJGPSNJT /JEJGPSNJT ÆÜËÚvÂÉÝÃÉÆÏÆÅÌÇ,POJDB ÆÜËÚ v ÂÉÝ ÃÉÆ ÏÆÅÌÇ ,POJDB ÙʾÕÆÀ¾ËÆÃÕÃÎÃËÈÌÀÃÉÃÇÀÍÌÉÆÀÆËÆÉÍÆÎÎÌÉÆÂÌËà ÆËÂÌÉÆÉÑÈÏÑÏËÌÇÆ  ÙʾÕÆÀ¾ËÆà ÕÃÎÃËÈÌÀ ÃÉÃÇ À ÍÌÉÆÀÆËÆÉÍÆÎÎÌÉÆÂÌËà ÆËÂÌÉÆÉÑÈÏÑÏËÌÇ Æ ¾ÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐþÃÐ˾ƿÌÉÚÖÆÇÍÎÌÔÃËÐÑÈÌÎÃËÃËËÙÓÕÃÎÃËÈÌÀ ¨ÉÜÕÃÀÙÃÏÉÌÀ¾ÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆà ÃÉÚ ÀÃÁÃоÐÆÀËÌÃξÅÊËÌÄÃËÆà %VSJOHXPSLQSPDFTTBGGFDUJPOPGHSPXUISFHVMBUPSTBOEUFSNTPGHSBGUJOHUPJOHSBJOFEHSBGUQFSDFOUXFSFSFTFBSDIFE1JDFBQVOHFOT 1JDFB BCJFT /JEJGPSNJT 1JDFBHMBVDB ,POJDB XFSFUBLFOBTSFTFBSDIJOHPCKFDUT%VSJOHSFTFBSDIJOHXBTESBXOUIFOFYUDPODMVTJPOT"QSJMJTUIF CFTUUJNFGPSSPPUJOH1JDFBQVOHFOTBOEGPS/JEJGPSNJT+VOFJTUIFCFTUUJNFGPSSPPUJOH$POJDB3FUUJOHHSBGUTPG1QVOHFOTBOE/JEJGPSNJTBOE $POJDBJOQPMZWJOZMQZSSPMJEPOF JOEPMFBDFUJDBTJEFPSBTDPSCJDBDJEHFUTHSFBUFTUQFSDFOUBHFPGSPPUJOH ,FZXPSETDZDMJOHNFUIPE WFHFUBUJWFSFQSPEVDUJPO

¦ÏÈÉÜÕÆÐÃÉÚËÙÇ ÍÌÐÃËÔƾÉ ÓÀÌÇËÙÓ ξÏÐÃËÆÇ ÏÀÝžË Ï ÆÓ Ì¿ÖÆÎËÙÊ ÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÊ ÒÌÎÊ À¾ÎƾÔÆÇ Æ ÏÌÎÐÌÀ ¢ÌÉÁÌÀÃÕËÌÏÐÚ ÓÀÌÇËÙÓ ξÏÐÃËÆÇ ÆÁξÃÐ ÏÑ×ÃÏÐÀÃËËÑÜ ÎÌÉÚÀÆÓÀÙ¿ÌÎÃÍÎÆÌÏÑ×ÃÏÐÀÉÃËÆÆÁÌÎÌÂÏÈÌÁÌÆÕ¾ÏЋ ËÌÁÌÌÅÃÉÃËÃËÆÝ<> ÏÀÝÅÆÏξÏÖÆÎÃËÆÃʾÏÏÌÎÐÆÊÃËо ÏÌÎÐÌÀξÅÉÆÕËÙÓÀÆÂÌÀÎ̾1JDFBÆÑÀÃÉÆÕÃËÆÃÊÏÍÎÌϾ ˾ËÆÓÐÎÿÑÃÐÏÝÍÌÏÐÌÝËËÌÏÌÀÃÎÖÃËÏÐÀÌÀ¾ÐÚÐÃÓËÌÉÌÁÆÜ ÆÓξÅÊËÌÄÃËÆÝ ÕÐÌ¿ÙÆÊÃÐÚÀÙÏÌÈÌȾÕÃÏÐÀÃËËÙÇÌÐÃÕÃϋ ÐÀÃËËÙÇ ÍÌϾÂÌÕËÙÇ ʾÐÃÎƾÉ ¢ÉÝ ÂÃÈÌξÐÆÀËÙÓ ÒÌÎÊ ¿ÌÉÃÃÍÃÎÏÍÃÈÐÆÀËÙÊÝÀÉÝÃÐÏÝÀÃÁÃоÐÆÀËÌÃξÅÊËÌÄÃËÆà ÈÌÐÌÎÌà ÍÌ ÏξÀËÃËÆÜ Ï ÏÃÊÃËËÙÊ ¾ÃÐ ʾÈÏÆʾÉÚËÙÇ ÀÙÓ̾˾ÉÌÁÆÕËÙÓʾÐÃÎÆËÏÈÌÊÑξÏÐÃËÆÜÒÌÎÊ ­ÎÆÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÆÓÀÌÇËÙÓÌ¿ÙÕËÌÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐÍÌÉÑÌ‹ ÎÃÀÃÏËÃÀÖÆÃÕÃÎÃËÈÆÆÅÍÎÆÎÌÏоÐÃÈÑ×ÃÁÌÆÉÆÍÎÌÖÉÌÁÌ Á̾ Ï ÀÙϾÂÈÌÇ À ÉÃÐËÆà ÏÎÌÈÆ ÍÌÏÉà ÌÈÌËÕ¾ËÆÝ ÎÌÏо ÍÌ¿ÃÁÌÀ ¾оÈÄÃÌÏÃËÚÜ ÅÆÊÌÇÆÉÆξËËÃÇÀÃÏËÌÇÂÌ˾‹ վɾÏÌÈÌÂÀÆÄÃËÆÝ<  >¬Â˾ÈÌÍÌȾËÃÐÃÂÆËÌÁÌ ÊËÃËÆÝÌÏÎÌȾÓÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝËÃÐÌÉÚÈÌÂÉÝξÅËÙÓÍÌÎÌ ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂΠÃÐÎÐÓћ

ÓÀÌÇËÙÓξÅÉÆÕËÙÓÁÃÌÁξÒÆÕÃÏÈÆÓÅÌË ËÌÆÂÉÝÌÂËÆÓÆ ÐÃÓÄÃÍÌÎÌÂÀÌÂÆ˾ÈÌÀÙÓÑÏÉÌÀÆÝÓÊÃÏÐËÌÏÐÆ ¦ÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÝ<>ÍÌȾžÉÆ ÕÐÌÓÀÌÇËÙÃÊÌÄËÌÕÃÎÃˋ ÈÌÀ¾ÐÚÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÈÎÑÁÉÙÇÁ̬ÍÐÆʾÉÚËÌÃÑÈÌÎÃËÃËÆà ÏÐÿÉÃÀÙÓÕÃÎÃËÈÌÀξÅÉÆÕËÙÓÓÀÌÇËÙÓÍÌÎÌÂËÞÀÆÏÆÊÌ ÌÐÑÏÉÌÀÆÇÊÃÏÐËÌÏÐÆÍÎÆÓÌÂÆÐÏÝ˾ÍÌÅÂËÆÇÀÃÏÃËËÆÇÍË ÎÆÌÂÏ˾վÉÌʾÈÐÆÀËÌÇȾʿƾÉÚËÌÇÂÃÝÐÃÉÚËÌÏÐÆ ÈÌÁ¾ ÀÍÌ¿ÃÁ¾ÓÌÐÊÃÕ¾ÃÐÏÝÈξÓʾÉÚËÙÇʾÈÏÆÊÑÊÆ¿ÌÉÚÖÌà ÈÌÉÆÕÃÏÐÀ̾ÑÈÏÆËÌÀ»ÐÌÍÌÂÐÀÃÎľÃÐÏÝÎÃÅÑÉÚооÊÆ ÊËÌÁÌÕÆÏÉÃËËÙÓÌÍÙÐÌÀ ÍÎÌÀÃÂÃËËÙÓÀÉÃÏÌÏÐÃÍËÙÓÅÌ˾Ó ¥¾Í¾ÂËÌǯƿÆÎÆ<> ´ÃÉÚ˾ÖÆÓÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ËÆÇ ÍÎÌÀÃÂÃËËÙÓÀÁ žÈÉ܋ վɾÏÚÀξÅξ¿ÌÐÈÃÏÍÌÏÌ¿ÌÀÍÌÀÙÖÃËÆÝÑÈÌÎÃËÝÃÊÌÏÐÆ ÕÃÎÃËÈÌÀÓÀÌÇËÙÓξÏÐÃËÆÇÎ̾ 1JDFB¦ÅÑÕ¾ÉÆÀÉÆÝËÆà ξÅÉÆÕËÙÓ ÎÃÁÑÉÝÐÌÎÌÀ ÎÌÏо Æ ÏÎÌÈÌÀ ÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝ ˾ ÍÎÌÔÃÏÏÑÈÌÎÃËÃËÆÝÕÃÎÃËÈÌÀÃÉÆÈÌÉÜÕ¾Ý ÏÆžÝ ,POJDB

,POJDB

Æ Æ Ì¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ /JEJGPSNJT /JEJGPSNJT 

¯Î¾ÀËÆÀ¾ÉÆÏÎÌÈÆÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝ ¯Î¾ÀËÆÀ¾ÉÆ ÏÎÌÈÆ ÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝ ÒÃÀξÉÚ ¾ÍÎÃÉÚ ÆÜËÚvÈÌËÐÎÌÉÚ ÆÏÌÏоÀÙξÏÐÀÌξ
99*

£°® ™w

ÂÉÝ ÀÙʾÕÆÀ¾ËÆÝ ÕÃÎÃËÈÌÀ ¦ÏÍÙÐÙÀ¾ÉÆ * v v ÏÍÆÎÐÌÀÌÇ ÏÍÆÎÐÌÀÌÇ ξÏÐÀÌÎÆËÂÌÉÆÉʾÏÉÝËÌÇÈÆÏÉÌÐÙ ¦ª¨ ÁÉ ****vÍ̋ v Í̋ ÉÆÀÆËÆÉÍÆÎÎÌÉÆÂÌË ­ ­ ÊÉÉ *** ***v¦ª¨ ÁÉ  v ¦ª¨ ÁÉ

¾ÏÈÌοÆËÌÀ¾ÝÈÆÏÉÌо ÁÉ *7 *7v­ ­ ÊÉÉ ¦ª¨ v ­ ­ ÊÉÉ ¦ª¨ ÁÉ 7 7v­ ­ ÊÉÉ ¦ª¨ ÁÉ ¾ÏÈÌοÆËÌÀ¾Ý v ­ ­ ÊÉÉ ¦ª¨ ÁÉ ¾ÏÈÌοÆËÌÀ¾Ý ÈÆÏÉÌо ÁÉ  ÈÌËÐÎÌÉÃÕÃÎÃËÈÆÀÙʾÕÆÀ¾ÉÆÀÂÆÏÐÆɋ ÉÆÎÌÀ¾ËËÌÇÀÌÂàÀ¾ÎƾËоÓÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊ­ ­ÕÃÎÃËÈÆ ÍÎÃÂÀ¾ÎÆÐÃÉÚËÌÍÌÂÀÃÎÁ¾ÉÆÀÙʾÕÆÀ¾ËÆÜÀÀÌÂËÌÊξÏÐÀ̋ Îí ­ÀÐÃÕÃËÆÃÕ ²ÀÁËÈÖÀ¯ÐÎÖÅÍÒÓÊÎÐÅÍÅÍÈß×ÅÐÅÍÊÎÂÅËÈ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈÎÒÑÐÎÊÀ×ÅÐÅÍÊÎÂÀÍÈßÈÑÏÎÑÎÁÀÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

¬ÅÑßÖ×ÅÐÅÍÊÎÂÀÍÈß

´ÅÂÐÀËÜ ÏÐÅËÜ ¨ÞÍÜ ´ÅÂÐÀËÜ  ÏÐÅËÜ ¨ÞÍÜ ´ÅÂÐÀËÜ  ÏÐÅËÜ ¨ÞÍÜ

¢ÀÐÈÀÍÒ ªÎÍÒÐÎËÜ * ** *** ¥ËÜÊÎËÞ×Àß       ¥ËÜÑÈÇÀß,POJDB ,POJDB       ¥ËÜÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß/JEJGPSNJT /JEJGPSNJT      

*7

7

 

 

 

 

 

 

²ÀÁËÈÖÀªÎËÈ×ÅÑÒÂÎÓÊÎÐÅÍÅÍÍÛÕ×ÅÐÅÍÊÎÂÅËÈ ÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈÎÒÑÐÎÊÀ×ÅÐÅÍÊÎÂÀÍÈßÈÑÏÎÑÎÁÀÎÁÐÀÁÎÒÊÈ

¢ÀÐÈÀÍÒ ªÎÍÒÐÎËÜ * ** *** *7 7 ªÎÍÒÐÎËÜ * ** *** *7 7 ªÎÍÒÐÎËÜ * ** *** *7 7

¥ËÜÊÎËÞ×Àß ¥ËÜÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß/JEJGPSNJT ¥ËÜÑÈÇÀß,POJDB ´ÅÂÐÀËÜ                  ÏÐÅËÜ                  ¨ÞÍÜ                  

«¾ÍÃÎÀÌÊÛоÍÃÆÏÏÉÃÂÌÀ¾ÉÆÏÍÌÏÌ¿ËÌÏÐÚ­ ­ÏËÆľÐÚ ÈÌËÔÃËÐξÔÆÜ ÍÌÉÆÒÃËÌÉÌÀ À ÍÌϾÂÌÕËÌÊ ʾÐÃÎƾÉà ¢ÉÝÛÐÌÁÌÕÃÎÃËÈÆ˾ÕžʾÕÆÀ¾ÉÆÏÚÀ­ ­ ÊÉÉ ÆÏξÀËÆÀ¾ÉÆÏÚÏÕÃÎÃËȾÊÆ žÊÌÕÃËËÙÊÆ˾оÈÌÃÄà ÀÎÃÊÝÀÂÆÏÐÆÉÉÆÎÌÀ¾ËËÌÇÀÌÂà ÍÌÈÌËÔÃËÐξÔÆÆÍÌÉƋ ÒÃËÌÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÏÍÌÊÌ×ÚÜÊÃÐ̾²ÌÉÆ˾vµÌȾÉڋ ÐÃÑ ÎþÈÐÆÀ ²ÌÉÆ˾vµÌȾÉÚÐÃÑ ÏÌÏÐÌÝ×ÆÇ ÆÅ ÏÊÃÏÆ ÒÌÏÒÌÎË̋ÀÌÉÚÒξÊÌÀÌÇ Æ ÒÌÏÒÌÎË̋ÊÌÉÆ¿ÂÃËÌÀÌÇ ÈÆÏÉÌÐ ÈÌÐÌÎÙÇ À ÏÀÌÜ ÌÕÃÎÃÂÚ ÀÌÏÏо˾ÀÉÆÀ¾ÃÐÏÝ À ÏÊÃÏÚÌÈÆÏÉÌÀÀÌÉÚÒξʾÆÊÌÉÆ¿ÂÃ˾ÁÌÉÑ¿ÌÁÌÔÀÃо ž¿ÏÌοÔÆÝξÏÐÀÌξÍÎÆËÊÍÎÌÍÌÎÔÆÌ˾ÉÚ˾ÏÌÂÃ΋ ľËÆÜÒÃËÌÉÚËÙÓÏÌÃÂÆËÃËÆÇ ȾÕÃÏÐÀÃÍÌÉÆÒÃËÌÉÚË̋ ÁÌÏо˾ÎоÆÏÍÌÉÚÅÑÜÐÁ¾ÉÉÌÀÑÜÈÆÏÉÌÐѬȾžÉÌÏÚ ÕÐÌÍÎÆÀÙʾÕÆÀ¾ËÆÆÀ­ ­˾ÏËÆľÃÐÏÝÏÌÂÃÎľËÆà ÍÌÉÆÒÃËÌÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀ ¢¾ÉÃÃÏÉÃÂÌÀ¾ÉÌÍÎÌÀÃÎÆÐÚ ÍÌÀÙÖ¾ÃÐÏÝÉÆÑÈÌÎÃËÝË ÊÌÏÐÚ ÕÃÎÃËÈÌÀ ÍÎÆ ÏËÆÄÃËÆÆ ÈÌËÔÃËÐξÔÆÆ À ËÆÓ ÍÌÉƋ ÒÃËÌÉÚËÙÓÏÌÃÂÆËÃËÆǯÛÐÌÇÔÃÉÚÜÂÉÝȾÄÂÌÁÌÏÌÎо ÆÏÍÙоËÆÝÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀÀ¾ÎƾËоÓÍÌÍÌÀÐÌÎËÌÏÐÆÆÅ ÕÃÎÃËÈÌÀÀȾÄÂÌǦÐÌÁÌÍÌÀÏÃÊÏÌÎоÊÀÁÌ¿ÙÉÌ À¾ÎƾËоÆÕÃÎÃËÈÌÀ¬ÔÃËÆÀ¾ÉÆÍÎÌÔÃËÐÑÈÌÎÃËÃËÆÝ ÕÃÎÃËÈÌÀÆÏÑÊʾÎËÑÜÂÉÆËÑÈÌÎËÃÇ  ÒÃÀξÉà v ¾ÍÎÃÉà v ÆÜËà v ÊÙÍÎÌÀÃÉÆÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÃÃÉÆÈÌÉÜÕÃÇ ÕÃÎÃËÈÆÆÅ ÏÎÃÂËÃÇÕ¾ÏÐÆÈÎÌËÙÄÆÀÌÇÆÅÁÌÎÌÂÆ ÃÉÆȾ˾ÂÏÈÌÇÏÌÎо ,POJDB ÕÃÎÃËÈÆ ÕÃÎÃËÈÆ ÆÅ ÆÅ ÏÎÃÂËÃÇ ÏÎÃÂËÃÇ Õ¾ÏÐÆ Õ¾ÏÐÆ ÈÎÌËÙ

ÈÎÌËÙ ÆÆ ÃÉÆ ÃÉÆ Ì¿ÙÈË̋ ÀÃËËÌÇÏÌÎо/JEJGPSNJT /JEJGPSNJT ÕÃÎÃËÈÆÆÅÏÎÃÂËÃÇÕ¾ÏÐÆÈÎÌËÙ ÕÃÎÃËÈÆ ÆÅ ÏÎÃÂËÃÇ Õ¾ÏÐÆ ÈÎÌËÙ ÌÅξÏÐʾÐÌÕËÙÓξÏÐÃËÆÇËÃÍÎÃÀÙÖ¾ÉÉÃеÃÎÃËÈÆ žÁÌоÀÉÆÀ¾ÉÆÏÍÝÐÈÌÇÍÑÐÃÊÌÐÎÙÀ¾ÆÓÌÐÌÏÃÀÙÓÀÃÐÌÈ* * **Æ*** Æ ***ÍÌÎÝÂÈÌÀÀÃÐÀÉÃËÆݱÈÌÎÃËÃËÆÃÍÎÌÀÌÂÆÉÆÀÎÃÁы ÍÌÎÝÂÈÌÀ ÀÃÐÀÉÃËÆÝ ±ÈÌÎÃËÃËÆà ÍÎÌÀÌÂÆÉÆ À ÎÃÁы ÉÆÎÑÃÊÌÇÏÎÃÂÃÏÍÎÆÊÃËÃËÆÃÊÆÏÈÑÏÏÐÀÃËËÌÁÌÐÑʾ˾ ¯Ñ¿ÏÐξÐÌÊÏÉÑÄÆɾÏÊÃÏÚÐÌÎÒ¾ÆÍÃÎÉÆо «¾Æ¿ÌÉÚÖÃÃÀÉÆÝËÆà ˾ÑÈÌÎÃËÃËÆÃÃÉÆÈÌÉÜÕÃÇ ÌȾÅÙÀ¾ÉÌ ÀžÆÊÌÂÃÇÏÐÀÆà ҾÈÐÌÎÌÀ ÊÃÏÝÔ¾ Æ ÏÍÌÏÌ¿¾ ̿ξ¿ÌÐÈÆ «¾ ÑÈÌÎÃËÃËÆà ÃÉÆ Ì¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ /JEJGPSNJT /JEJGPSNJT ÀÏÃÒ¾ÈÐÌÎÙÌȾÅÙÀ¾ÉÆÍξÈÐÆÕÃÏÈÆÌÂÆ˾ÈÌÀÌÃÀÌÅÂÃÇϋ ÐÀÆà ËÌÀ¿ÌÉÚÖÃÇÏÐÃÍÃËÆ ÀÉÆÝÉÌÀžÆÊÌÂÃÇÏÐÀÆà ҾÈÐÌÎÌÀÊÃÏÝÔ¾ÆÏÍÌÏÌ¿¾̿ξ¿ÌÐÈƱÈÌÎÃËÃËÆÃÃÉÆ ÏÆÅÌÇ ,POJDB ¿ÙÉÌ ¿ÙÉÌ ˾ƿÌÉÃà ˾ƿÌÉÃà ÌÐÅÙÀÕÆÀÌ ÌÐÅÙÀÕÆÀÌ 

 ˾ ˾ ÊÃÏÝÔ ÊÃÏÝÔ ÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝ ¢ÉÝÃÉÆÈÌÉÜÕÃÇÉÑÕÖÆÊÏÍÌÏÌ¿ÌÊÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝÝÀÉ݋ ÃÐÏÝÏÌÕÃоËÆþÍÎÃÉÝÏÀÙʾÕÆÀ¾ËÆÃÊÀ­ ­ÏÍÌÏÉÃÂы Ü×ÃÇ̿ξ¿ÌÐÈÌǦª¨ ¾ÏÈÌοÆËÌÀ¾ÝÈÆÏÉÌо¢ÉÝÃÉÆ Ì¿ÙÈËÌÀÃËËÌÇ /JEJGPSNJT ÉÑÕÖÆÊ ÉÑÕÖÆÊ ¿ÙÉÌ ¿ÙÉÌ ÏÌÕÃоËÆà ÏÌÕÃоËÆà ¾ÍÎÃÉÝ ¾ÍÎÃÉÝ ÆÀÙʾÕÆÀ¾ËÆÝÕÃÎÃËÈÌÀÀ­ ­¢ÉÝÃÉÆÏÆÅÌÇ,POJDB ,POJDBÉÑՋ ÉÑՋ ÖÆÊ¿ÙÉÌÏÌÕÃоËÆÃÆÜËÝÆÀÙʾÕÆÀ¾ËÆÝÕÃÎÃËÈÌÀÀ­ ­ о¿É  °¾ÈÆÊ ̿ξÅÌÊ ÑÏоËÌÀÉÃËÙ ÌÍÐÆʾÉÚËÙà ÏÎÌÈÆ ÕË ÎÃËÈÌÀ¾ËÆÝÂÉÝξÅËÙÓÀÆÂÌÀÎ̾1JDFB ¾оÈÄÃξÏÐÀ̋ ÎÙÎÃÁÑÉÝÐÌÎÌÀÎÌÏо ÍÌÅÀÌÉÝÜ×ÆÃÂÌ¿ÆÐÚÏÝʾÈÏÆʾÉڋ ËÌÁÌ ÀÙÓ̾ ÑÈÌÎÃËÃËËÙÓ ÕÃÎÃËÈÌÀ ­ÎÃÂÀ¾ÎÆÐÃÉÚËÌà žʾÕÆÀ¾ËÆÃÕÃÎÃËÈÌÀÀξÏÐÀÌÎÃÍÌÉÆÀÆËÆÉÍÆÎÎÌÉÆÂÌ˾ ­ ­ ˾ÕÍÌÀÙÖ¾ÃÐÈÌÉÆÕÃÏÐÀÌÑÈÌÎÃËÃËËÙÓÕÃÎÃËÈÌÀ ÀvξÅÍÌÏξÀËÃËÆÜÏÈÌËÐÎÌÉÃÊ À̾ ­ÎÃÂÍÌÉ̋ ÄÆÐÃÉÚËÌ ÛÐÌÐÛÒÒÃÈÐÏÀÝžËÏÌÏËÆÄÃËÆÃÊÈÌËÔÃËÐξ‹ ÔÆÆÍÌÉÆÒÃËÌÉÚËÙÓÀÃ×ÃÏÐÀÀÍÌϾÂÌÕËÌÊʾÐÃÎƾÉÃÀ ÏÎÃÂËÃÊ˾°ÃÓËÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆÀÙʾÕÆÀ¾ËÆÃÀ­ ­Á̋ ξÅÂÌ ÊÃËÃà ÐÎÑÂÌÃÊÈÌ ÕÃÊ ÍÎÆÊÃËÃËÆà ÆËÂÌÉÆÉʾϋ ÉÝËÌÇÈÆÏÉÌÐÙ ¦ª¨ Ʀª¨Ï¾ÏÈÌοÆËÌÀÌÇÈÆÏÉÌÐÌÇ ¾ ÎÃÅÑÉÚооÄÃÉÑÕÖÃ

©ÆÐÃξÐÑξ ŸÌËÂÌÎÆ˾¦ž ÏÃÌÍÎÆÀÆÀÈÃÂÃÎÃÀÚÃÀÆÈÑÏоÎËÆÈÌÀ ÌÍÎÌÏÙÆÌÐÀÃÐÙª¨É¾ÂÃÅڋŸÑÈÏv ¦À¾ËÌÀ¾ ¥½ ŸÆÌÉÌÁÆÕÃÏÈÆà ÌÏËÌÀÙ Æ ÍÎÆÃÊÙ ÀÃÁÃоÐÆÀËÌÁÌ ξÅÊËÌÄÃËÆÝ ÂÎÃÀÃÏËÙÓ ξÏÐÃËÆÇ ÏÐÿÉÃÀÙÊÆ ÕÃÎÃËȾÊÆ ¨ÆÃÀ «¾ÑÈÌÀ¾ÂÑÊȾv ª¾ÎÎÆËÌ°®¾ÅÊËÌÄÃËÆÃÓÀÌÇËÙÓξÏÐÃËÆǪ¨ÌÉÌÏv ªÃÎÅÉÆÈÆ˾ª¯ÌÏ˾¤ÆÀÌÇÉÃÏv—v¯v ­ÉÌÂÌÀÌÂÏÐÀÌ­ÌÂÎíÌоÍÌÀ¾ ž ­ÆÉÚ×ÆÈÌÀ¾²«vª¨ÌÉÌÏv ¯ÃÎÌÀ¾ž¦ ÃÁÃоÐÆÀËÌÃξÅÊËÌÄÃËÆÃÓÀÌÇËÙÓÂÎÃÀÃÏËÙÓÍÌÎ̪¡ÌÏÉÃÏ¿ÑÊÆžРv ¯ÑÓ¾ËÌÀ¾£²ÆÐÌËÔÆÂÙvÊÌ×ËÌÃÌÎÑÄÆÃξÏÐÃËÆǤÆÀÌÇÉÃÏv—v¯v °¾Î¾ÏÃËÈ̪°¥ÃÉÃËÌÃÕÃÎÃËÈÌÀ¾ËÆÃϾÂÌÀÙÓÆÉÃÏËÙÓÈÑÉÚÐÑΪ¦Å‹À̪¯³žv ²ÃÂÌÎÌÀžž¤ÆÅËÚξÏÐÃËÆǪ­ÎÌÏÀÃ×ÃËÆÃv‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

¥ËÜÊÎËÞ×Àß

¥ËÜÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß

¥ËÜÑÈÇÀߪÎÍÈÊÀ

¥ËÜÊÎËÞ×Àß

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™wªÎÍÈÊÀÃÎÄÀ

³ÊÎÐÅÍÅÍÍÀߥËÜÊÎËÞ×Àß

³ÊÎÐÅÍÅÍÍÀßÅËÜÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÀß

³ÊÎÐÅÍÅÍÍÀßÅËÜÊÎÍÈÊÀ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


99*

£°® ™w

¥ËÜÊÎÍÈÊÀ

­ÈÄÈÔÎÐÌÈÑ

‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ
99*

£°® ™w

®ÏÛÒ‰®®®‹¨ÇÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÃÐÎÐÓћ


№ 0406 за 2012 год  
Advertisement