Page 1

Agroskolen Elever

MAJ 2010

PROGRAM FOR ELEVSTÆVNE PROGRAM FOR ELEVSTÆVNE 2010 Søndag den 6. juni på Agroskolen fra kl. 10.00

Kl. 10.00 Kaffe og film for 25, 40, 50, 60, 65, og 70 års jubilarer

Kl. 14.00 Fotografering af jubilæumshold v. Birger Rasmussen

Kl. 12.00

Frokost med øl og vand

Kl. 13.00 Frit valg mellem følgende: 1. Rundvisning på rideskolen v. Søren Knudsen (mødested ved hovedtrappen) 2. Fremvisning af det nyeste indenfor blomster i foredragssalen 3. Åbent hus på Agroskolen, bl.a med det historiske arkiv og tur i maskinhallen. 4. Se skolens forsøgsparceller efterfulgt af en lille markvandring.

Kaffe og hyggeligt samvær i haven

Kl. 14.40 Nyt fra skolen ved Forstander Brian Caspersen i foredragssalen Kl. 15.00 Erling Tiedemann, holder foredraget ”Medierne - mine venner - mine fjender”? Kl. 16.00 Elevforeningens generalforsamling i foredragssalen v. Simon O. Kristensen

Vel mødt! Simon O. Kristensen og Brian Caspersen


Elevstævne 2010 2010 Elevstævne

Elevforeningen Agroskolen Elever og Agroskolen håber, at du vil tage imod indbydelsen til dette års elevfest og møde op d. 6. juni. Ved ankomsten vil vi gerne at du/I lægger vejen forbi hovedindgangen for at få et navneskilt. Ønsker du/I frokost skal du tilmelde dig på tlf. 97 11 60 53 senest tirsdag 1. juni. Prisen er 50 kr. for frokost. Er du 25, 40, 50, 60, 65 eller 70 års jubilar, indbydes du til samvær kl. 10.00 Du bedes ved tilmelding oplyse årgang af hensyn til borddækning for jubilarerne. Er du ikke jubilar, eller ønsker du ikke frokost, er du velkommen sammen med familien til kaffe og underholdning.

Fotografering Fotografering af jubilæumsholdene sker kl. 14.00 i haven. Der vil være sat skilte op med årgang, så det vil være let at orientere sig og finde ud af hvor man skal være.

Årets jubilæumshold Har du været elev på Hammerum Landbrugsskole eller Agroskolen, er du jubilar hvis du har afsluttet skoleopholdet i følgende år. 70 års jubilæum, holdene fra 1939-40 og 40 65 års jubilæum, holdene fra 1944-45 og 45 60 års jubilæum, holdene fra 1949-50 og 50 55 års jubilæum, holdene fra 1954-55 og 55 50 års jubilæum, holdene fra 1959-60 og 60 45 års jubilæum, holdene fra 1964-65 og 65 40 års jubilæum, holdene fra 1969-70 og 70 35 års jubilæum, holdene fra 1974-75 og 75 30 års jubilæum, holdene fra 1979-80 og 80 25 års jubilæum, holdene fra 1984-85 og 85 20 års jubilæum, holdene fra 1989-90 og 90 15 års jubilæum, holdene fra 1994-95 og 95 10 års jubilæum, holdene fra 1999-00 og 00 5 års jubilæum, holdene fra 2004-05 og 05


Præsentation af Erling Tiedemann Præsentation af Erli De fleste kender nok Erling Tiedemann, eftersom han har været involveret i mange forskellige offentlige sammenhænge. Her vises et lille uddrag af hans blå bog:

• • • • • •

Medlem af Etisk Råd 1997-2002, formand fra 2000-02 Medlem af hovedbestyrelsen for Partiet Venstre 1977-78 Medlem af Vejle Amtsråd 1970-93, formand for Sygehusudvalget 1970-74, amtsborgmester 1974-93 Medlem af bestyrelsen for Det Danske Bibelselskab fra 1999 Medlem af bestyrelsen for Billund Lufthavn 1968-93, formand 1974-93 Medlem af Mediekommissionen 1980-82

Der er således ingen tvivl om at der er tale om en særdeles erfaren herre, som sikkert kunne underholde om et hvilken som helst emne, men som en elevforening med landbrugsmæssig baggrund i et frit land mener vi at det er oplagt at emnet bliver nedenstående;

Medierne, mine venner - Mine fjender... De frie medier er mine venner; uden dem og uden deres frihed ville jeg ikke leve i et demokrati. Men medierne har også et ansvar for, hvordan de bruger deres frihed - og tilsidesætter de det ansvar, føler jeg, at de bliver mine fjender - kort sagt: et foredrag om aviser og elektroniske medier på godt og ondt Citat taget fra Erling Tiedemanns hjemmeside: www.erlingtiedemann.dk


Generalforsamlingen Dagsorden til generalforsamlinfor ”Agroskolen Elever” forgenAgroskolen Elever”

Dagsorden til generalforsamling omfatter følgende: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13.

Valg af dirigent Valg af stemmetællere Formandens beretning Fremlæggelse af det reviderede regnskab Fastsættelse af kontingent for det kommende år Beretning fra eventuelle udvalg Valg af bestyrelse Valg af 2 suppleanter Valg af 2 revisorer Behandling af indkomne forslag Eventuelt

Simon O. Kristensen

Her vises det uddrag fra elevforeningens vedtægter der vedrører generalforsamlingen:

§ 4. Generalforsamling Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i forbindelse med elevstævnet på Agroskolen. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde og beslutninger er godkendt med almindelig stemmeflertal. Generalforsamlingen indkaldes skriftlig i elevbladet med mindst 14 dages varsel til medlemmer. Forslag, som ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag til medlemmer af bestyrelse og suppleanter kan ske mundtligt, men afstemning skal ske skriftligt.

Afskedshilsen fra formanden Så nærmer tiden sig for elevforeningens årlige generalforsamling. Da jeg efter 4 år som formand og 6 år i bestyrelsen, har valgt ikke at genopstille, vil jeg gerne benytte lejligheden, til at sige ordentligt farvel! Tak for den tillid, der er blevet vist mig, og tak for den opbakning der har været til elevforeningen. Tak til foreningens medlemmer og skolens venner i det hele taget. Tak til skolen og dens personale, og i særdeleshed tak til vores lærerrepræsentant Martin Carlsen, der er en uundværlig hjælp for elevforeningen! Martin er også den, der har måttet lægge ører til vi andres beklagelser, når tingene en gang i mellem ikke har fungeret efter planen! Jeg har været glad, for at tage del i foreningens arbejde, men på grund af forskelligt lokalt foreningsarbejde, har jeg valgt at lade friske kræfter tage over i elevforeningen. Jeg ønsker det bedste for elevforeningen, og dens kommende bestyrelse. Og det er mit håb, at arbejdet kan udføres på en tidssvarende og vedkommende måde, men så der samtidig vises respekt for skolens oprindelse, historie og tradition! Tak for denne gang, og held og lykke til den kommende bestyrelse! Simon O. Kristensen


Tema aftener Tema aftener med elevforeningen

I 2009 er der blevet afholdt 2 vellykkede temaaftener, hvor formålet var at blive klogere på et bestemt område, og samtidig få en snak med andre mennesker, der har samme interesse. Vi startede i værkstedet med en orientering om gårdens drift, hvorefter vi gik over til at se på tyrekalve produktionen som er under udvidelse til 3.500 kalve, som sælges som produktet ”dansk kalv”. Derefter gik turen til maskinhuset, hvor man har alt i maskiner til at drive de 1.100 ha, med henholdsvis kartofler, maltbyg og silomajs. Alt jorden kan vandes, hvilket giver en del arbejde i sommermånederne. Inden kaffen var vi ovre i kartoffelmarken, for at høre hvad der var blevet gjort ved denne. Under kaffen, som foregik i gårdens store kantine, fik vi orientering om hvordan driftsfællesskabet er stykket sammen med far som grundlægger, 2 sønner som henholdsvis er ansvarlig for kalve- og svineproduktionen, som består af 22.000 slagtesvin. Derudover er der en nabo søn og en medhjælper med i driftsfællesskabet som beskæftiger 8-9 mand foruden ejerne, samt et byggeselskab som primært udfører støbe- og tømrer arbejde. Alt i alt en rigtig spændende og lærerig aften på driftsfællesskabet Kjærgården I/S. Torsdag d. 22. oktober havde elevforeningen igen arrangeret temaaften, denne gang med fokus på alternative afgrøder som grønt og pil. Allan Jørgensen fra Meldbjerggaard ved Skive startede med en vejbod for sjov, men det har siden 2006 været hans fuldtidsbeskæftigelse, hvorfra der omsættes for ca. 1 mio. kr. om året. Der startes med salg af tidlige kartofler, som giver en god fortjeneste, hvorefter

jordbær sæsonen begynder, med hjælp af 30 plukkere, som udelukkende er byens børn, som tager en tørn inden skoledagen starter, eller i den tidlige sommerferie. Derudover sælges der ærter, gulerødder, løg, kål, persille, squash, græskar og lidt bær. Allan Jørgensen var et godt bud på hvordan man kan drive en fornuftig forretning på en mindre ejendom. Dannie Feldbak og Anders Obling fortalte om hvordan deres eksamens projekt fra landbrugsskolen nu er blevet til virkelighed. De har startet piledyrkning på lejet marginaljord, såsom eng og brakjord. 2008 var året hvor der blev lavet en forsøgs parcel på ½ hektar med 6000 stiklinger. De fik i foråret 2009 tilplantet 60 hektar med maskine. Pil kan høstes første gang efter 4 år, og 6 gange over 19 år, hvorefter marken bør omlægges. Målet er at arealet skal øges til 100 hektar inden for de næste par år, samt at der skal findes en fast energiaftager. De har netop købt en høstmaskine. De har begge arbejde ved siden af pileprojektet, men det er planen at de begge skal stoppe med deres arbejde i løbet af et par år, hvorefter pileproduktionen skal være deres fuldtidsbeskæftigelse. Hvis planen i skole projektet skal holdes, skal de med tiden op på 1200 hektar. Alt i alt har det været nogle rigtig spændende og lærerige temaaftener der har været afholdt i 2009. Vi kan kun anbefale andre at deltage i de kommende arrangementer, hvor andre spændende emner vil blive taget op! I den forbindelse skal nævnes besøget hos I/S Sejersbøl d. 17/6 – hvilket omtales andetsteds i bladet. Skrevet af Søren Søndergaard Hansen.


Virksomhedsledere 2009-2010

2. hovedforløb 2009-2010

Modul 1B 2009-2010

Afsluttede elever 2010 Afsluttet åri år2010


Tema aften Tema aften

Torsdag den 17. juni 2010 kl. 19.30 hos Sejersbøl I/S

med besøg hos Sejersbøl I/S Hvidhøjvej 21 , 7700 Thisted

Agroskolen Elever indbyder til en spændende og inspirerende aften. Her skal vi se bedriften samt høre om hvordan en stor økologisk kvægbesætning kan styres. Jacob Sejersbøl færdiggjorde modul 4 på Agroskolen i 2005, hvorefter han købte en slagtesvineejendom med en produktion på 18000 slagtesvin. I 2008 indgik Jacob i et I/S med faderen og 2 brødre med i alt 900 ha, som de selv driver. Der er nu i alt 8 ansatte i I/S’et.

Bedriften Sejersbøl I/S, som udgøres af Jørgen Sejersbøl og sønnerne Erik, Christian og Jacob Sejersbøl, har opført et staldanlæg til 800 køer fordelt på to stalde og et tilhørende malkecenter Den eksisterende besætning er på 650 køer og har været økologisk siden 1998. Der er cirka 350 hektar omkring ejendommen, der kan afgræsses, og staldene er forsynet med udvendige, asfalterede drivveje, så køerne kan komme dertil og fra. Ligeledes er der drivveje til malkecentret, der ikke er bygget sammen med staldene, men indrettet i en bygning for sig. De to stalde ligger parallelt med drivgangene mellem sig og er indrettet henholdsvis til malkende køer og til goldkøer, nykælvere og kælvningsafdeling. Køerne malkes i en 2 X 40 side-by-side DeLaval malkestald med teknikkælder. Der er lagt op til at vi får en rundvisning på gården, hvorefter der vil være kaffe, med mulighed for yderligere information fra ejere, samt mulighed for spørgsmål. Af hensyn til kaffen, vil vi gerne have tilmelding til dette meget spændende arrangement, senest mandag den 14. juni 2010 pr. telefon 97116053 til Agroskolen. Med venlig hilsen På Agroskolen Elevers vegne Michael B. Hansen og Søren S. Hansen


FRA DRØM TIL VIRKELIGHED Se holdstart på:

www.agroskolen.dk Tlf. 97 11 60 53

Startdatoer for skoleforløb Grundforløb, dansk 2. august 2010 1. Hovedforløb, engelsk 2. august 2010 1. Hovedforløb, engelsk 30. august 2010 Modul 1S, dansk 30. august 2010 2. Hovedforløb, dansk 1. september 2010 Virksomhedsleder 1. september 2010 1. Hovedforløb, engelsk 26. oktober 2010

Afsender: Agroskolens elever · Hammerum Hovedgade 7 · 7400 Herning · ID-NR. 46334

Bladet-maj2010  

Agroskolen Bladet maj 2010