Page 1

№44 (419) 5 ноября 2012 г.

Издательство «АгроПартнер®» • № 44 (419) • 5.11.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

1


2

Издательство «АгроПартнер®» • № 44 (419) • 5.11.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


Гібрид «Українське сонечко – простота та ефективність вирощування Всеукраїнський науковий інститут селекції (ВНІС) пропо нує широкий спектр гібридів та сортів сільськогосподарських культур для різних регіонів Ук раїни. Інститут спеціалізується на розробці наукоємних техно логій селекції рослин, що базу ються на новітніх досягненнях науки. Першочерговим завдан ням інституту є селекція на адаптивні ознаки з поєднанням високого потенціалу врожай ності. З цією метою селекційний матеріал проходить екологічні випробування з використанням комплексу провокаційних фонів, що дозволяє відібрати найбільш стійкі генотипи до дії біотичних та абіотичних фак торів навколишнього середови ща і залучити їх у подальший се лекційногенетичний процес. Як результат такого підходу – ство рені ВНІС сучасні сорти озимої пшениці, сої, ріпаку, тритикале, а також гібриди буряку кормо вого та цукрового, кукурудзи та соняшнику, які займають значні площі в різних областях України. Високий адаптаційний потенці ал сортів та гібридів ВНІС доз воляє підібрати насіння для будьякого регіону України. Особливу увагу селекціонери ВНІС приділяють створенню су часних гібридів соняшнику з ком плексною стійкістю до екологіч них факторів, поєднуючи класичний селекційний процес з сучасними біотехнологіями. Так, обов’язковим етапом в роботі селекціонерів інституту є конт роль наявності генів адаптаційних ознак та генетичної чистоти вихі дних батьківських ліній для ство рення гібридів соняшнику з вико ристанням ДНКтехнологій, що

дозволяє вибраковувати нети пові рослини на всіх ланках селек ційного та насінницького проце су. При отриманні гібридного насіння соняшнику на ділянках гібридизації обов’язково перед бачено визначення рівня гібрид ності. Контролюється цей показ ник шляхом відбору насіння у полі та аналізу його фахівцями моле кулярногенетичної лабораторії інституту. З цією метою фахівці відбирають насіння і направляють в лабораторію інституту для оці нки типовості гібридного насіння. Лабораторний контроль рівня гібридності насіння є надійним та швидким способом визначення типовості гібрида на заключному етапі виробництва та обов’язко во проводиться до реалізації гос подарствам. Впровадження су часних біотехнологій дозволяє отримувати високоякісне гібрид не насіння з високими посівними показниками. Відповідно цим й досягається високий рівень про дуктивності гібридів. Створений селекціонерами ВНІС гібрид со няшнику «Українське сонечко» – це приклад поєднання традицій них та сучасних методів селекц ійної науки. Цей гібрид внесений до реєстру сортів рослин Украї ни ще у 2004 року, але він і нині користується попитом у товаро виробників. Особливостями гібриду Українського сонечка є доволі широкий діапазон адап тивного потенціалу, що дозволяє його вирощувати в різних агро екологічних зонах України і таким чином формувати стабільний врожай в нестабільних умовах ви рощування. Так, наприклад, ха рактерним для цього гібриду є ефективне використання запасів зимововесняної вологи та ко

роткий вегетаційний період (90– 95 днів), що привносить суттєвий вклад в реалізацію майбутнього врожаю в посушливих агроеко логічних зонах. Також «Українсь ке сонечко» добре зарекоменду вав себе у північних та західних областях України. Скоростиглість рослин не потребує десикації у цих регіонах, що робить вирощу вання значно дешевшим порівня но з іншими гібридами. Створен ня гібриду Українського сонечка з широкою нормою реакції за безпечило його попит серед господарств. Він вирощується на площі приблизно 50 тис. га. Потенційна врожайність гібриду – 41,5 ц/га. У господар ствах, які вирощували «Украї нське сонечко» у 2012 році, вро жайність насіння становила: 18 ц/га (СФГ Сатурн, Харківська обл., м. Богодухів), 25 ц/га (ФГ Янтарь, Харківська обл., Золо чівський рн), 24 ц/га (СФГ Імпульс, АР Крим, Совєтський рн., с. Роздольне), 32 ц/га (БМ Благодатне, Черкаська обл., Тальнівський рн, с. Романівка). Рослини гібридів за вистою не перевищують 150 см, кошик невеликого розміру діаметром 18 см, випуклої форми. Залу чення ефективних генів стійкості до несправжньої бо рошнистої роси та вовчка при створенні цього гібриду робить його вирощування економічно вигідним та екологічно безпеч ним. Наявність у гібриду ефек тивних генів стійкості відпові дає світовим тенденціям щодо екологічно чистих продуктів землеробства, отриманих без використання засобів хімічного захисту рослин. Гібрид також характеризується високою

стійкістю до білої гнилі кошика та стебла, а також сірої гнилі кошика. Так, ураженість білою гниллю кошика у 2003–2012 роках варіювала від 1,1 до 4,5 %. «Українське сонечко» – це гібрид олійного напряму вико ристання: вміст олії в насінні 49,8–52,0%. Слід зазначити, що площі, які звільняються після збирання цього гібриду, можна засівати озимими зер новими культурами. Адаптивний потенціал, ви сока врожайність та доступна ціна насіння роблять гібрид соняшнику «Українське сонеч ко» селекції ВНІС потужним конкурентом на насіннєвому ринку України. Також пропонуємо насіння високоврожайних гібридів со няшнику Український F1, Заг рава, Сонячний настрій (гібрид толерантний до три бенуронової групи гербіцидів (Гранстару та його аналогів). Все насіння гібридів со няшнику, селекції інститу ту, фасується в фірмові мішки з номерними ети кетками. Будьяке інше фасування свідчить про фальсифікацію насіння. ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ СЕЛЕКЦІЇ» 03022, Україна, м. Київ вул. Васильківська, 30 т./ф.:(044) 2597215, (050) 4403696, (067) 5054742 vnis.ua@gmail.com www.vnis.com.ua ПП «Насіннєва компанія ВНІС»

Издательство «АгроПартнер®» • № 44 (419) • 5.11.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

3


4

Издательство «АгроПартнер®» • № 44 (419) • 5.11.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


Издательство «АгроПартнер®» • № 44 (419) • 5.11.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

5


Прорыв в зерноочистке * Уважаемый читатель, не терпится поделиться радост ной новостью: производи тельность всей зерноочищаю щей техники, купленной в прошлые годы, покупаемой сегодня и той, которая будет куплена завтра, можно суще ственно повысить. С этого ме ста, как говорят, подробнее.

Работая на машинах типа БСХ, СМ, «Петкус» и др., я все время раздражался тем, что в паспорте производителя стоят цифры, которые на практике никому не удает ся получить, а при очистке таких семян как подсол нечник, вообще, произво дительность меньше заяв ленной в паспорте в разы! Отчего, вообще, зависит производительность очистки в решетных машинах. Рассмот рим четыре основных условия. 1. Площадь рассева, точ нее, площадь сита, за исклю чением мертвых зон, то есть зон, в которых очистка не про исходит в силу способа очис тки и конструктивных особен ностей крепления сита (рис.1). 2. Величиной суммарной площади отверстий, отне сенной к общей площади сита (в %). Живое сечение. К сожалению, этот показатель не учитывает площадь мертвых зон, которая может сильно от личаться у разных машин.

3. Эффективность очис тки сит в процессе рассева на них зерна. Для клинообразных семян (подсолнечник и т.п.) этот по казатель очень важный. По скольку отверстие сита быст ро закрывается застрявшей в нем зерновкой, и до удаления, отверстие не «работает». Это особенно заметно на машинах типа БИС, БСХ и подобных, где сито движется по круговой траектории, т.е. отсутствуют колебания в вертикальном на

6

правлении, что не позволяет ситу частично самоочищаться. 4. Возможность регули ровать режимы колебания сита с целью изменения ча стоты, амплитуды и вектора направления. Такая регули ровка позволяет подобрать оптимальный режим очистки для каждой культуры.

К сожалению, такого набо ра регулировок нет ни в од ной машине, кроме тех, кото рые выпускаются нами. В машинах типа БИС, БСХ и других с круговым движени

ем сит вообще такие регули ровки отсутствуют. Исходя из вышеизложен ного, универсальным ре шением повысить про изводительность зерноочищающих машин различного варианта ис полнения – это повысить прозрачность сит, т.е. увели чить F (%) за счет увеличения суммарной площади отвер стий ( fотв). Основное узкое место, сдерживающее произ водительность очищающих машин – это удаление мелко го сора на подсевных ситах, по той причине, что сита с от верстиями малого размера имеют малую суммарную пло щадь fотв, а значит и малое живое сечение. Дело в том, что сама форма круглого отвер стия на ситах традиционного исполнения, даже при малой величине перемычки между отверстиями не позволяет обеспечить максимально воз можное живое сечения изза «звездочек» остающихся между отверстиями.

Совсем другое дело от верстие шестигранной фор мы. Именно такие сита мною были запатентованы (Украинс кий патент № 38580 Сито Фа деева, Российский патент № 81910 Сито Фадеева). Идею я подсмотрел у пчелы, которая задолго до изобретателей, та ких как я, и любых других, вооб ще, задолго до появления чело века на Земле гениально решила задачу – создав склад для меда с минимальным рас ходом строительного материа

ла (воска), максимальной проч ностью и максимальным объе мом. Именно пчелиная сота от вечает такой триединой задаче.

Сито Фадеева по лицен зионному договору начало выпускать ООО «АгроДари на» (г.Харьков). По понятным причинам, решено было начать

производство сит с характер ным размером для отбора мел кого сора, поскольку именно подсевные сита сдерживают производительность всех зер ноочищающих машин. Сегод ня выпускаются сита следую щих размеров (рис.2). Приведенные сравнения по казывают, что повышение эф фективности работы машин, если только рассматривать эффективность рассева при увеличении живого сечения подсевных сит, составляет 100% и более. Одним словом, старые машины с новыми сита ми начнут рабо тать по новому. Несколько слов относительно ра боты старых ма шин. Так сложи лось, что на всех машинах типа «Петкус», «Кимб рия», «Schmidt Seeger», «БСХ», «БИС», «СМ» и других, просев ные (сортировоч ные) и подсевные сита устанавли ваются в общем кузове и зерно на них движется в одном направле нии (рис.3). Это приводит к перегрузке подсевного сита, что не позволяет пол ностью очистить зерно от мелко го сора, ибо ве роятность его продвижения через слой зер на во второй по ловине сита по ходу зерна не более 70%, что и приводит к не доочистке (рис.3) или сни жению произво дительности. Мы делаем очищающие ма шины, в кото рых зерно пос ледовательно движется на просевных и подсевных си тах (рис.4). Это существенно повышает каче

ство очистки и при требуе мом качестве позволяет увеличить производитель

маш», «Вибросепаратор», «Петкус», «Хорольский ме ханический завод», «Мель

ность. А если при этом уд воить живое сечение под севного сита, то можно ожи

инвест», «Карловский механи ческий завод», «Луч» и другие. Одним словом, старые ма шины с новыми ситами нач нут работать поновому. Два слова об экономичес кой эффективности замены старых сит на сита Фадеева. Экономический эффект при использовании сит Фадеева. Допустим, что после уста новки сит Фадеева произво дительность зерноочисти тельной машины поднялась на 70%, это добавляет за ме сяц 70% месячной нормы. Итого экономия средств за месяц при увеличении производительности зер ноочистительной машины на 70% после установки сит Фадеева составляет 8642,0*70%=6050,0 грн. И это только в результа те замены одного сита.

дать хорошего результата и по качеству очистки и по производительности. Ну, скажет читатель, а что делать тем, кто не мо жет купить твою хваленую машину, да и к старой уже привык, както работает. Не беда. Замена традици онных сит на сита Фадеева, возможна на все машины заводов «Воронежсель

ООО СП «АгроДарина» Тел: 0577040013, 0675731783 www.agrodarina.com Email: mail@agrodarina.com ООО «Спецэлеватормельмаш» Тел: 0573738060, 0501575740 www.agro.imperija.com Email: specmash@imperija.com

Издательство «АгроПартнер®» • № 44 (419) • 5.11.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ • ЗАКУПАЕМ сою, люпин, МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ. ПРОДАЕМ масло, жмых. Т.: (0562) 38!55!40, (050) 922!42!34. • Реализуем ЕМКОСТИ Б/У биметаллические, нержа веющие, эмалированные, металлические. Пищевые; тех нические; для сыпучих; для жидких удобрений, КАС. 10 ... 25, 50, 75 ... 100 куб. м. Тел.: (095) 8294415. • ООО Агрофирма «Нива» реализует: Комбайн Дон 1500 с жаткой, подборщик (есть кукурузная); Жатка кукурузная КМД6 на Дон15 ОС; Культиватор КНК3; Борона диск. УДР4,5; Сеялка УПС8; Культиватор КРН5,6; Трактор МТЗ 892, 2005 г., двигатель Д245; Жатка на свал ЖВН6; Опрыс киватель ОП2000 (итал. оборудов.); Сцепка борон СГ21; Барабан молотильный на Дон1500; Сеялка овощная СОН 4,2; Комбайн CASE 2188 c жатками, в комплекте кукурузная жатка, лифтера на подсолнечник. Тел.: (050) 5758178. • Продам комбайн Фортшрит517, 1982 г.в., двигатель ЯМЗ236, 2 жатки, измельчитель; Трактор МТЗ80, 1988 г.в.; 3х постовой сварочный трансформатор; Автомашина ЗИЛ 431410, 1990 г.в.; Перегной, остаток 80 000 тн, овёс 15 тн, просо 8 тн. Цены договорные, Тел.: (066) 3080641 • Продам культиватор КПЕ 3,8, опрыскиватель ОВП 630, разбрасыватель удобрений РМУ05. Тел.: 0958375182 – Михаил. • Продам: ткани в ассортименте и под заказ. Цена реальная на сегодня. Тел.: (050) 650 75 75; (067) 5622405. ЧСП «Мир» реализует лошадей. Жеребцы, кобылы, жеребята. Цена договорная. Тел.: (067) 6177894. ТОВ «ЛОЗІВСЬКИЙ АГРОПРОМТЕХСЕРВІС» ПРОПО НУЄ: БУРЯК СТОЛОВИЙ СОРТ «БОЛТАРДІ»; ТВАРИН! НИЦЬКІ ПРИМІЩЕННЯ (ферми) – 5 шт. по 2400 м2; ВИРОБНИЧІ ПРИМІЩЕННЯ (в оренду); ОФІСНІ ПРИ! МІЩЕННЯ (в оренду). 64602, Харківська обл., м. Ло зова, вул. Суворова, 22. Конт. тел. 0504036999; 095 6170033, Тел/факс. 0574522385. Продам:Стадо овец, 70 голов; Комбайн Колос, одно барабанный, с гидростатикой; Сеялка СЗС3,6. Тел.: (067) 9858173. ПРОДАМ С/Х ТЕХНИКУ: ДОН1500; ПСП10; MASSEY FERGUSON 38 (c 3мя жатками), КСС; КСК; ДТ 75 (бульдозер); МТЗ80; ГАЗ53 (самосвал, бортовой, бензовоз); Т150ЯМЗ238; Т16; КАМАЗ + полуприцеп; БЛОКИ: МТЗ, ЮМЗ, СМД (16,24,31,50); З/Ч КРАЗ; КА МАЗ; СУПН8У; КРН5,6; КПСН4,2; ПНЯ3; СЗ3,6; 2ПТС4; ЭЛЕТРОДВИГАТЕЛИ; ВЕСЫ 3ТОННЫЕ; МЕХА НИЗИРОВАНЫЙ ТОК С ВЕСАМИ. КУПЛЮ ЗАПЧАСТИ К ТРАКТОРУ МТЗ!1221. Тел.: (067)9813059

Міць синергізму Синергізм (у фармако логії) – явище взаємного по силення ефективності основ ного і (або) побічних видів дії лікарських засобів при їх спільному застосуванні... Це той випадок цілеспрямо ваної взаємодії, який образно викладають як ситуацію, коли 1+1 = завжди багато більше, ніж 2. Але для того, щоб підібрати настільки результативно потрібні компоненти, необхідні чималі знання, багато праці і велика вда ча. Нашим вченимаграрникам це блискуче вдалося в створенні препаратів, зареєстрованих як «МочевиниК». Але краще суть цих препаратів відображає пізніше заслужено присвоєна за роки успішного застосування на зва: «Супердобриво»! Насправді, який ще препарат здатний забезпечити аграрію до 10 грошових одиниць прибавки в урожаї на кожну витрачену оди ницю на придбання супердоб рива для застосування на зерно вих культурах!? А на овочах і картоплі – й того більше: до 1000 (тисячі!) одиниць на одну витра чену в сезон!! У формуляції цих препаратів працюють ще й інші потужні знахідки, що руйнують застаріле навчання про «винос поживних речовин з урожаєм з

гектара». Особливо, якщо аг рарій працює за технологією мінімального обробітку ґрунту і біологізації землеробства. Після вище наведеного, спробуйте уявити собі можли вий результат, якщо в по єднанні з таким супердобри вом почне співпрацювати з рослинами ще один вітчизня ний препарат з властивостями незвичайної результативності! Прилипач і плівкоутворю вач, пролонгатор дії всіх пре паратів у робочому розчині з ним  «Агроліп». А зараз, до всього сказаного, слід ще додати і ефект подо вження дії добрив і всіх корис них компонентів супердобрива серії «МочевинК»! Синергізм двох результативних препа ратів, в застосуванні думаючим аграрієм, здатний видати ре зультат, розмір якого навіть важко передбачити!! Але це можна ще в цьому се зоні перевірити на практиці в об робці насіння перед посівом і в передзимових захисних оброб ках озимини проти жужелиці та ріпаку проти пильщика та інших шкідників. Якщо в захисний роз чин додати «Агроліп» і «Моче винК», то крім потужного спри яння розвитку оброблених рослин, включаючи і кореневу

систему, посіви отримають не менш потужну підмогу в спри ятливій протидії морозам взим ку. Кріопротектор складу «Мо чевинаК» здатний сам додати рослинам 4–6 градусів додатко вої морозостійкості, та й «Аг роліп» своїми полісахаридами, що легко входять в тканини, клітини рослин, явно допоможе підняти морозостійкість, істинні величини якої ще доведеться фіксувати на нових культурах. Наведу приклади з прак тичного застосування: Скадовський район, Хер сонська область. Дудченко Н.Н. – «Торік во сени підгодував баковою су мішшю «МочевинК1» 40 га ріпаку, а 5 га залишив конт роль. На 40 га зібрав нормаль ний врожай, а 5 га вимерзли». ДПДГ «Комсомолець» Хар ківського аграрного універси тету: «Випробовували пшени цю дворучку сорту «Тризо». Восени, в жовтні, підгодували її «МочевинК1» в нормі 1 л/га. На контрольних ділянках пе ред морозами вуглеводів в рослинах становило 18–20%, а на підгодованих – до 32– 36%. Зимостійкість пшениці підвищилася на 46%. Вро жайність на контролі – 21 ц/га, а на підгодованих – 36 ц/га.» Результати, отримані Жи томирським агроуніверси

тетом, за 2010–2012 р.: «При застосуванні позако реневого підживлення мікро добривом «МочевинК1» смо родини чорної маса 100 ягід збільшилась з 89 до 233 г, при цьому вміст цукру збільшився в ягодах з 5,5 до 7,8%, в бруньках – з 2,2 до 4,9%, в па гонах – з 2,6 до 5,0%». Ось і вона – потужна додат кова енергія на перезимівлю. Є над чим задуматись садівникам, виноградарям і овочівникам. Багато цікавого і на сайті НВО «Агронауковець»: www.agronauk.narod.ru І ще одна важлива пропозиція: наберіться мужності і залиште в кожному випадку обробок хоча б мінімальну «контрольну ділян ку» зі стандартними, звичними обробками!! Для порівняння! Це потрібно, перш за все, вам, для того, щоб переконатись в результативності і для прий няття рішень на майбутнє. Ав торам препаратів результат теж буде цікавим, але для них уже того, що відомо з практи ки застосування, для переко наності – більш ніж достатньо. Бураков Іван Іванович, вчений агроном, консультант. Тел.: (050) 6246712 Еmail: agroprofi@mail.ru

Издательство «АгроПартнер®» • № 44 (419) • 5.11.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

7


Емфітевзис – що це таке?

З часів Стародавнього Риму юристи намагалися розробити широкий спектр інструментів для врегулювання відносин влас ності, відносин між особами, що наділені правом власності та осо бами, що не мають такого права, але бажають володіти чи корис туватися певним майном. Роз роблені римськими юристами та науковцями категорії і юридичні конструкції були настільки вива женими і бездоганними, підказа ними самим життям, що і після спливу багатьох віків є актуальни ми, та без суттєвих змін прийняті у законодавстві більшості країн Європи. Більш того, вони успіш но застосовувалися і продовжу ють застосовуватися у всіх циві лізованих країнах. До таких юридичних конст рукцій, в першу чергу, відносять ся положення про права на чуже майно, серед яких слід зазначи ти сервітут (право користування чужим майном), суперфіцій (пра во користування чужою земель ною ділянкою для забудови) та емфітевзис (право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб). Наших читачів, звичайно, більше цікавить, що таке емфітев зис, та які він має переваги над звичайним договором оренди. Слід одразу звернути увагу на те, що в сучасному українсь кому законодавстві емфітевзис достатньо детально врегульо ваний положеннями Цивільно го та Земельного кодексів. Підзаконні акти щодо держав ної реєстрації таких договорів також було прийнято, і на те перішній час немає перешкод для реєстрації таких договорів

8

в органах земельних ресурсів, навіть є затверджені тарифи за проведення такої реєстрації. І хоча цей договір є дуже незвич ним як для землекористувачів, так і для реєструючого органу, на сьогоднішній день немає за конодавчих чи фактичних пере шкод для укладення та реєст рації таких договорів, що і здійснюється на практиці. Які ж переваги договору про користування чужою земель ною ділянкою для сільськогос подарських потреб (емфітев зис) над звичайним договором оренди землі? Поперше, максимальний строк договору емфітевзису за коном не встановлено, за вик люченням договорів щодо дер жавних та комунальних земель, строк якого не може перевищу вати 50 років. Що стосується зе мель, що знаходяться у при ватній власності, то договори емфітевзису щодо них можуть укладатися і на більші строки – навіть і на 100 років. У читача виникне питання: а навіщо мені договір на 100 років, якщо, звичайно ані орендода вець, ані орендар стільки не про живе. Тут необхідно розповісти про другу особливість договору емфітевзису. У випадку смерті ко ристувача землі, його право на користування цією землею пере ходить до його спадкоємців (в тому числі і за заповітом) і далі до наступних спадкоємців, аж поки строк договору не скінчився. Так само відбудеться і у випадку ре організації підприємства, що взя ло землю у користування. Договір емфітевзису може бути укладено також і на невиз начений строк, але в цьому разі кожна із сторін може відмови тись від такого договору, попе редивши іншу за один рік. Це та кож може стати гнучким та взаємовигідним інструментом

при врегулюванні відносин із власниками земельних ділянок. Також законодавством, на відміну від договору оренди землі, не встановлено мінімаль ного чи максимального розміру плати за користування цією землею, немає жорстких умов його розірвання у разі незнач ного порушення строків цієї плати, як це передбачено для договорів оренди землі. Важливою особливістю дого вору емфітевзису є право корис тувача землі в будьякий час про дати таке право емфітевзису іншій особі. Згода власника землі на це не потрібна, але власник землі має переважне право на ви куп цього права у користувача землі. Тобто користувач повинен спочатку запропонувати самому власнику земельної ділянки вику пити це право, та якщо той відмо виться, чи не дасть відповіді про тягом визначеного строку, може продати емфітевзис зі всіма пра вами будьякій іншій особі. Право емфітевзису може бути внесено користувачем землі у статутний фонд (капітал) іншого підприємства, відчужено користувачем іншій особі, щодо нього можливо укладати і інші не заборонені законом угоди, в тому числі це право може бути предметом застави в банку. Також необхідно звернути увагу на те, що договір емфітев зису набагато складніше розір вати чи визнати недійсним в су довому порядку. Адже закон не містить таких суворих вимог і обмежень для форми і тексту цього договору, та прямих вказ івок про недійсність договору у випадку порушення його форми, як це передбачено для договорів оренди. Тобто «відібрати» землю у власника емфітевзису набага то складніше, ніж у орендаря землі, звісно крім випадків, коли договір оренди землі складено професійним юристомземель ником. У будьякому разі такі

серйозні договори, особливо такі, що укладаються на трива лий час повинні розроблятися виключно професійними та дос відченими у цій галузі юристами. Але слід звернути увагу на на ступне. Як вже зазначалося, до говір емфітевзису є абсолютно законним і допускається для ук ладення відповідно до діючого законодавства. В той же час про ектом закону про ринок земель, що був прийнятий Верховною Радою у першому читанні у ми нулому році, передбачається виключення із законодавства по ложень про емфітевзис, тобто після набрання чинності цим за коном договори емфітевзису ук ласти буде неможливо. Чи буде прийнято в цілому за кон про ринок земель після про ведення парламентських ви борів, невідомо. В той же час, якщо договір було укладено на підставі діючого законодавства, такий договір буде дійсним і в по дальшому, навіть у разі змін до за конодавства, так це передбаче но Цивільним кодексом України. Тому для тих, хто планує укласти договір емфітевзису, логічним є прискорити цей процес, поки ще є така законодавча можливість. Консультації з укладення до говорів відносно землі та допо могу у підготовці, укладенні та реєстрації цих договорів, а та кож у судових справах про ро зірвання цих договорів Ви мо жете отримати у спеціалістів нашого підприємства. До нас можна звернутися в наш офіс в м. Херсон, за адресою 21 Січня, 37, оф. 404. Тел.: (095) 8806166, (097) 0135913. Всеволод Князєв, партнер консалтингової групи «ГектарХерсон», адвокат, кандидат юридичних наук.

Издательство «АгроПартнер®» • № 44 (419) • 5.11.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

«АгроПартнер. Украина» №44 (419) от 05.11.2012 г.  
«АгроПартнер. Украина» №44 (419) от 05.11.2012 г.  

«АгроПартнер. Украина» №44 (419) от 05.11.2012 г.