Page 1

№32 (457) 19 августа 2013 г.

Издательство «АгроПартнер®» • № 32 (457) • 19.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

1


Насіння озимого ріпаку від селекціонерів Інституту олійних культур для аграріїв України * Комарова І.Б., Виновець В.Г. Через складні економічні умови, що склалися в Україні, у багатьох господарствах сівоз міни насичені соняшником, що призвело до різкого зниження його врожайності, а також вро жайності наступних за ним культур. Альтернативою со няшнику, яка здатна відновити оптимальне співвідношення культур у сівозміні й не знизити показники господарської діяльності, є хрестоцвіті культу ри, і в першу чергу озимий ріпак. Завдяки цінним біологіч ним і хімічним властивостям він використовується не тільки в харчовій промисловості, але і в інших галузях народного госпо дарства. Цим пояснюється факт, що у світовому сільсько му господарстві ріпак – одна з основних олійних культур. В останні роки його посіви скла дали 25–27 млн. га (12% від за гальної площі посівів олійних культур у світі). Світове вироб ництво насіння ріпаку складає 62 млн. тонн, а ріпакової олії пе ревищує 17 млн. тонн. За дани ми ФАО, це третє місце після виробництва соєвої та пальмо вої олії. Ринок ріпакової олії має стійку тенденцію росту – 10% на рік – як основна сировина при виробництві біопалива. У зв’язку з цим 90–95% насіння ріпаку вирощеного в України експортується в Європу. В Європі ріпак вирощують на площі 6,5–7,0 млн. га. Ук раїна посідає третє місце (0,85–0,95 млн. га) після Франції (1,48–1,55 млн. га) та Німеччини (1,47–1,50 млн. га), вона входить в першу де сятку найбільших виробників у світі та в першу п’ятірку в Європі, виробляючи до 2 млн. тонн товарного насіння на рік. Для українського сільсько го господарства ріпак має ряд незаперечних переваг у порівнянні з іншими культура ми. Це пов’язане зі стабільно зростаючою потребою, попи том і ціною з боку ЄС на ріпак як сировину в першу чергу для біодизельної галузі. До внутрішніх факторів, що сприяють розвитку ріпаків ництва, можна віднести збільшення інтересу до його переробки з боку вітчизняних виробників олії, обумовлене таким же, як і на насіння, ви соким експортним попитом на неї. Незаперечною пере вагою цієї культури для сільгоспвиробників є її пози тивна якість в сівозміні, тому що ріпак є одним з найкра щих попередників для цілого ряду культур. Він рано звільняє поле, поліпшує структуру ґрунту і його фіто санітарний стан, зменшує забруднення полів бур’яна ми, сприяє нагромадженню органічної речовини в ґрунті.

Це підвищує врожайність на ступних за ним культур, у пер шу чергу зернових. Ріпак – однолітня трав’яни ста рослина, холодостійка влаго– і світлолюбива, має озиму і яру форму, які мало відрізняються одна від одної за морфологічними ознака ми. Коренева система ріпаку – стрижнева, добре розвине на, головний корінь проникає на глибину 2,5–3,0 м. Бічні коріння розташовуються в орному шарі в горизонталь ному напрямку до 60–70 см убік. До 30% всіх коренів роз міщуються в орному шарі, від 70 до 90% – в шарі до 90 см і від 10–25% коріння іде більш глибоко. Цим пояснюється відносна посухостійкість ріпаку. Суцвіття – нещільна, подовжена китиця. Квітки ясножовтого цвіту. Плід – стручок, довжиною 6–12 см. Насіння чорного або темно коричневого кольору, маса 1000 шт. насінин 3,0–5,5 г. Необхідна сума активних температур для вирощування ріпаку становить 1900– 21000С. Оптимальна кількість опадів, необхідна для форму вання високого врожаю – 600–800 мм, задовільна – 500–600, при кількості опадів 400–500 мм у рік урожайність ріпаку помітно знижується. Сприятливі агрокліматичні умови для формування врожаю ріпаку складаються в західній частині Полісся, на більшій ча стині Лісостепової зони. Але поява сортів, адаптова них для інших кліматичних зон, дозволила розширити геогра фію посівів на узбережжя Чор ного та Азовського морів, по близу Криму, на південь Луганської, Донецької, Мико лаївської, Херсонської облас тей, а також Запорізької області. Робота по створенню сортів ріпаку, у насінні яких відповідно до міжнародних стандартів вміст глюкозинолатів не перевищує 20 мкмоль на 1г і ерукової кис лоти в олії не більше 2%, в Україні триває більше трьох десятиліть. Інститут олійних культур (м. Запоріжжя) є координатором робіт Національної академії аграрних наук України з се лекції, насінництва й агротех ніки вирощування олійних культур. Розташування інсти туту у посушливій степовій зоні сприяє створенню сортів пристосованих до вирощу вання саме у таких умовах не стабільного зволоження влітку та нестійкого снігового покриву у зимовий період. Сорти ріпаку створені в Інсти туті олійних культур переви щують закордонні сорти й гібриди за основними показ никами тому що в екстре мальних умовах степової зони

України повністю реалізують свій генетичний потенціал, з меншими економічними вит ратами на вирощування. СОЛО – новий високов рожайний, високоолійний сорт озимого ріпаку «00» якості. У Реєстрі сортів рос лин України з 2008 року. – відноситься до середньої групи стиглості, характери зується високою зимо– та морозостійкістю, – врожайність до 55 ц/га, – відрізняється високим вмістом олії – до 48%, – сорт технологічний, при стосований до механізовано го вирощування, – стійкий до розтріскуван ня стручків і осипання на сіння, що дозволяє макси мально ефективно провести збиральну кампанію. АТЛАНТ – сорт озимого ріпаку, перевірений часом. У Реєстрі сортів рослин Украї ни з 2001 року. – висока зимостійкість сорту дозволяє переносити заморозки до 300С, – сорт характеризується ви сокою пластичністю, що дозво ляє отримувати стабільні високі врожаї навіть за несприятливих погодних умов, – відмітною особливістю сорту є висока компенсатор на здатність, що дозволяє знижувати втрати в урожай ності навіть при проріджених посівах за рахунок інтенсив ного формування більшої кількості гілок першого по рядку. Це є особливо акту альним в степовій зоні, – сорт технологічний, при стосований до механізовано го вирощування, – дружне дозрівання та стійкість до розтріскування стручків і осипання насіння дозволяє максимально ефективно провести зби ральну кампанію, – завдяки високій «00» якості сорт АТЛАНТ ось вже 10 років є лідером ринку України, – насінництво даного сор ту ведеться та ретельно кон тролюється фахівцями лабо раторії селекції ріпаку, що дозволяє нам нести повну відповідальність за якість на сіннєвого матеріалу. АННА – новий високовро жайний сорт озимого ріпаку з високою якістю олії. До Реє стру сортів рослин Україні за несений з 2006 року. – дає стабільні врожаї в усіх ґрунтовокліматичних зонах України, – відрізняється підвище ною зимостійкістю навіть при слабкому розвитку рослин в осінній період, – завдяки швидкому набо ру вегетативної маси та мак симальному використанню

Державна підтримка фермерських господарств Регіональна комісія Хер сонського відділення Українсь кого державного фонду підтримки фермерських госпо дарств оголошує про прийом документів до регіональної комісії по визначенню переліку фермерських господарств, що претендують на одержання фінансової підтримка на пово ротній основі за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на 2013 рік, що не пе ревищує 250 тис. грн. Фінансова підтримка на кон курсних засадах на поворотній основі надається із забезпе ченням виконання зобов’язан ня щодо повернення бюджет них коштів терміном до 5 років за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерсь ким господарствам».

2

Для участі в конкурсі, згідно Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтрим ки фермерських господарств, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року (із зміна ми), на розгляд регіональної комісії фермерські господар ства подають до регіональної комісії заявку у двох примірни ках, визначеною Міністер ством аграрної політики та про довольства, і такі документи: – копію статуту фермерсь кого господарства; – довідку з Єдиного держав ного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; – копії документів, що підтверджують право влас ності або користування зе

мельною ділянкою; – довідку про реквізити банківського рахунку фер мерського господарства; – баланс та звіт про фінансові результати фер мерського господарства за останній звітний період за встановленою формою; – довідки, видані відповідни ми органами державної подат кової служби та Пенсійного фонду України, щодо відсут ності (наявності) заборгова ності за податковими зобов’ язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; – бізнесплан з технікоеко номічним обґрунтуванням до цільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

запасів осіннє–весняної во логи, формує добрі врожаї навіть в зонах з критичним вологозабезпеченням у вес нянолітній період, – сорт відноситься до серед ньоранньої групи стиглості, довжина вегетаційного періоду складає 275 днів, що дає мож ливість пізнішої сівби (на 5–7 днів пізніше за інші сорти) і доз воляє на 2–4 дні раніше почи нати збиральну кампанію, – відмітною особливістю сорту є висока маса 1000 штук насіння (4,2–4,5 г), що збільшує точність висіву та істотно змен шує витрати при збиранні, – сорт технологічний, при стосований до механізовано го вирощування, – стійкий до розтріскування стручків та осипання насіння, що дозволяє максимально ефективно проводити зби ральну кампанію, – оптимальне співвідно шення ціни та якості робить цей сорт лідером ринку, – завдяки високій якості от римуваної продукції не вини кає проблем з її реалізацією. Врожайність сорту (за да ними Інституту експертизи сортів рослин України): Степова зона – 41,2 ц/га (Кіровоградська ДСС). Лісостепова зона – 49,7 ц/ га (Золотоніська ДЦЕСР). Зона Полісся – 47,4 (Ста росамбірська ДСС). СТІЛУЦА – новий високов рожайний сорт озимого ріпа ку з високою якістю олії. У Реєстрі сортів рослин Украї ни з 2008 року. – характеризується висо кою зимо– та морозо стійкістю, тривалість періоду вегетації 280 днів, – потенційна врожайність до 60 ц/га, – сорт технологічний, при стосований до механізовано го вирощування, – стійкий до розтріскування стручків і осипання насіння, – призначений для виро щування у всіх ґрунтово кліматичних зонах України. Інститут олійних культур має всі можливості для за безпечення виробників сільськогосподарської про дукції високоякісним по сівним матеріалом озимого ріпаку за доступними цінами. Набувайте насіння у оригіна торів, стережіться підробок. Наша адреса: 70417, Запо різька обл., Запорізький рн, с. Сонячне, вул. Інститутська, 1. Т./ф.: (061) 2239991, 2239975, 2239959 – комерційний відділ (061) 2239987 – відділ насінництва (061) 2239950, 223 9999 – приймальня – пропозиція фермерсько го господарства щодо способу забезпечення вико нання зобов’язання ; – клопотання районної/об ласної асоціації фермерів. Копії поданих доку ментів повині бути засві дчені у встановленому за конодавством порядку. Документи подаються осо бисто керівником фермерсь кого господарства, також при собі мати паспорт та ідентифікаційний код. Фінансова підтримка не надається фермерським господарствам , які мають заборгованість перед Укр держфондом та його регіо нальними відділеннями, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено справу про банкрутство та які пере бувають у стадії ліквідації, а

також у яких виявлено неза конного одержання та,або нецільового використання бюджетнх коштів. Основними критеріями під час визначення пере можців конкурсу є: – забезпечення гарантій повернення коштів, одержа них на поворотній основі; – ефективність і окупність інвестиційноінноваційних проектів; – створення додаткових робочих місць у сільській місцевості; – спеціалізація на вироб ництві дефіцитних у регіоні окремих видів сільськогоспо дарської продукції. За рівних умов перевага надається фермерським гос подарствам, зазначені у бізнесплані види діяльності яких відповідають пріорите

там діяльності, визначеним Міністерством аграрної пол ітики та продовольства. Заявка та документи пода ються до регіональної комісії протягом 15 календарних днів з дня публікації інформа ційного повідомлення про проведення конкурсу щоден но з 9.30 до 17.00, крім вихі дних та святкових. За консультацією звер татися за адресою: м. Херсон, вул. Пере копська, будинок №17, кімната №1. Херсонське відділення Українського державного фонду підтримки фер мерських господарств. Тел. (0552) 261794, факс (0552) 493292; +380502878242; +380672748903

Издательство «АгроПартнер®» • № 32 (457) • 19.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


Невдовзі звітувати до усіх органів влади можна буде через єдине онлайн-вікно Звіти до усіх центральних органів влади незабаром можна буде подати в онлайнрежимі через спеціальне «єдине вікно» та за єдиним уніфікованим стандартом. Відповідна Концепція створення та функціонування автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» була схвалена минулого тижня на засіданні Уряду. Концепція передбачає, що громадяни та підприємства замість подання значної кількості ідентичних звітів до різних органів влади, матимуть можливість подавати їх один раз і в дистанційному режимі. Натомість між центральними органа ми влади буде налагоджений автоматичний інформаційний обмін, що дозволить оперативно отримати доступ до звітних даних, необхідних для виконання покладених на них функцій. Запровадження «єдиного вікна» дозволить громадянам та бізнесу зберегти час та скоротити матеріальні витрати на підготовку і подання звітності, а органам влади – на її прий мання та опрацювання. Пресцентр ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області

Як надати пояснення до декларації, якщо звітуєте в електронній формі Згідно з п. 49.3 ст. 49 Податкового кодексу, платники мають змогу подати звітність засобами електронного зв’язку. У разі, якщо у них виникає необхідність подати разом із звітністю до повнення до неї, які складаються в довільній формі, не мають затвердженого формату (стандарту) електронного вигляду та вважаються невід’ємною частиною податкової звітності, вони можуть надіслати такі доповнення поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. Пояснення, копії дозволів тощо, мажуть подаватися до органів Міндоходів особисто або через уповноважену на це особу. Пресцентр ДПІ у м. Херсоні ГУ Міндоходів у Херсонській області

Селяне и налоги: есть чему радоваться … Согласно нормам Налогового кодекса Украины (п.п.165.1.24 п.165.1 ст.165) доходы, полученные от про дажи собственной сельхозпродукции могут не облагаться налогом. Для этого необходимо подать налоговому агенту копию справки о наличии земельных участков, на которых были выращены или собраны продукты и сырье. Такая справка бесплатно выдается сельским, поселковым или го родским советом в течение пяти рабочих дней. Собственная сельхозпродукция, это та, которая выра щена, откормленная, выловленная, собранная, изготов лена, произведенная, обработанная или переработана непосредственно физическим лицом на земельных уча стках для ведения: садоводства или для строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебные участки) или индивидуаль ного дачного строительства; личного сельського хозяй ства или земельных долей (паев), выделенных в натуре, совокупный размер которых не превышает 2 га. Однако, если размер земельных участков превышает 2 гек тара, доход от продажи сельскохозяйственной продукции под лежит налогообложению на общих основаниях. Прессцентр ГНИ в г. Херсоне ГУ Миндоходов в Херсонской области

Сельхозпроизводители подают две декларации по налогу на прибыль Налоговым законодательством предусмотрено, что го довой налоговый период для сельскохозяйственных про изводителей начинается с 1 июля текущего отчетного года и заканчивается 30 июня следующего отчетного года. В связи с применением различных ставок налога на при быль (2012 год – 21%, 2013 год – 19%) сельхозпроизво дители должны за годовой налоговый период предоста вить две декларации по налогу на прибыль. Одну за период с 01.07.2012 года до 31.12.2012 года с примене нием ставки налога на прибыль 21%, вторую – за период с 01.01.2013 года до 30.06.2013 года со ставкой 19%.

Биотехнологи из Израиля создали «супер-растение» Оно выживает при дли тельном отсутствии влаги. Группа ученых из Израиля создала генетически моди фицированное растение, ко торое может длительное вре мя обходиться без воды, при этом производить больше урожая. Как сообщает Синь хуа, ученые полагают, что на шли идеальное решение про блемы голода в мире. Исследователи с биологи ческого факультета Универ ситета Технион в Хайфе со здали то, что они называют «суперрастение». Этого им удалось добиться за счет из менения синтеза гормона продолжительности жизни растения, получившего на звание цитокинин (zytokinin). Результаты исследования были опубликованы в науч ном американском журнале «Доклады национальной ака демии наук США». «Возьмем для примера одну из основ ных культур – рис. Если фо тосинтез прекращается, рис не растет. Это естественно для всех растений, – говорит профессор биологии из Уни верситета Технион, прези

дент колледжа Кинерет, Сай мон Гепштейн, который ру ководит работой по данно му направлению. – За счет более продолжительного синтеза ювенильного гор мона, мы можем управлять продолжительностью жиз ни растения, и получать более высокие урожаи». Старение растений начи нается после падения уровня цитокинина. Ученые смогли замедлить этот процесс, из за этого растение дольше находится в стадии роста и вырастает более крупным. «Но мы не только увеличили продолжительность жизни растения и смогли получить больше урожая, это позволи ло продлить срок хранения фруктов и овощей, – говорит профессор Гепштейн. – Со бранные с такого генетичес ки модифицированного рас тения фрукты и овощи могут хранится в два, а иногда в три, раза дольше. Я положил у себя дома генетически мо дифицированный салат, и он пролежал 21 день до того, как начал темнеть. Обычный са лат становится непригодным

за пятьшесть дней». Гепштейн полагает, что со зданное его группой «супер растение» поможет обеспе чить продовольственную безопасность на Земле, не только изза того, что расте ния вырастают больше, а уро жай хранится дольше, но и из за того, что они меньше нуждаются в воде. «Эти рас тения выживают при засухе, они могут сохранить свою жизнеспособность после ме сяца отсутствия воды, а при обычных условиях увлажне ния им достаточно 30% от того, что потребляют обыч ные растения», – говорит про фессор. Это свойство у гене тически модифицированных растений обнаружилось слу чайно, когда лаборант на не сколько недель забыл о сво их обязанностях по поливу. «Мы установили, что при од номесячном отсутствии поли ва растения остаются в хоро шей форме. В связи с этим, их можно высаживать в регио нах, где сохраняются высокие риски формирования засуш ливых условий. Их урожай может использоваться в пищу

в этих регионах», – рассказал исследователь. В настоящий момент его команда ищет другие полез ные свойства «суперрасте ний». Они проверяют его на устойчивость к вредителям, паразитам, перегреву и холо ду. «Хотя словосочетание «генетически модифициро ванное» многим не нравится, я заявляю, что эти растения безопасных для человечес кого организма, так как мы изменили собственные ком поненты растения и не при внесли в него ничего извне», – сказал Гепштейн. Сейчас ученые ведут пере говоры с мировыми семен ными компаниями в попытке организовать полевые испы тания, которые подтвердили бы, что эти растения в откры том грунте растут также хоро шо, как и в теплицах Универ ситета Технион. «Если все пойдет хорошо, то вы увиди те эти «суперрастения» на полях различных уголков мира», – поделился своими надеждами Гепштейн. Источник: agroxxi.ru

Предельный срок подачи налоговой декларации – 29 августа 2013. Прессцентр ГНИ в г. Херсоне ГУ Миндоходов в Херсонской области

С 1 сентября 2013 наличные расчеты с физическими лицами ограничиваются Такое решение приняло Правление Нацбанка Украины и зак репило Постановлением от 6 июня 2013 № 210. Данным доку ментом также внесены изменения в Положение о ведении кас совых операций в национальной валюте в Украине. Уже с наступлением осени граждане, которые сотрудничают с юридическими лицами или предпринимателями не имеют пра ва в течение одного дня рассчитываться между собой наличны ми, общая сумма которой превышает 150 тыс. гривен, незави симо от количества платежных документов. Соответствующее ограничение предусмотрено и в случае расчетов между физи ческими лицами по договорам куплипродажи, которые подле жат нотариальному удостоверению. Сейчас, если сумма будет больше, то оплата по сумме превышения можно будет осуще ствить только в безналичной форме, т.е. через расчетный счет в банке или через платежную карточку. Об этом в первую очередь должны помнить граждане, продавать или покупать недвижи мость или осуществлять операции с автотранспортом. Стоит отметить, что предельные нормы не будут распространяться на расчеты юридических лиц и предпринимателей с бюджетами, добровольные пожертвования и благотворительную помощь, а также на использование средств, выдаваемых на командиров ку. А предприятиям дополнительно напомним, что нарушение кассовой дисциплины влечет штрафные санкции в соответствии с нормами Административного кодекса и Указа Президента «О применении штрафных санкций за нарушение норм по регуля ции оборота наличности». Заметим, что принятые изменения направлены на сокращение наличных расчетов и способствовать постепенной легализации доходов и как следствие уменьшению теневой экономики. Прессцентр ГНИ в г. Херсоне ГУ Миндоходов в Херсонской области

Государство может лишать прав на землю, если на ней полгода ничего не делали Об этом, комментируя проект Закона Украины «О внесении изменений в неко торые законодательные акты Украины по совершен ствованию правового регу лирования пользования землей», сообщила коорди натор аналитическое центра Аграрного союза Украины Лариса Старикова. Аналитик считает, что принятие любых законода тельных актов в сфере зе мельных отношений без проведения консультаций с реальными землепользова телями недопустимо. «Существенным недостат ком предложенного законо проекта является то, что им предусматривается карди нальное новшество — за не использование земельного участка по целевому назна чению ее владелец может быть лишен прав на такой участок! Относительно зе мель сельскохозяйственного назначения установлены очень сжатые сроки — от 6 месяцев до 1 года. На фоне осложнений, возникающих в

Издательство «АгроПартнер®» • № 32 (457) • 19.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

реальных хозяев за счет бю рократических неувязок и не достатков регистрационных процедур, такая норма при ведет к существенное обо стрение политической и со циальноэкономической ситуации и лишения закон ных прав на землю широких слоев сельского населения», — утверждает Л. Старикова. По словам аналитика, со гласно проекту нового Зако на об аренде земли расши ряется сфера компетенции органов регистрации прав на земельного сервитута. И это при том, что регистра ционная служба и так не справляется с нынешним кругом своих обязанностей. Источник: http://latifundist.com/

3


День поля «Евралис Семенс»: выбирай лучших – получай лучшее! Както, будучи в гостях по приглашению одного фер мера, получила очень пра вильный ответ на свой воп рос о выборе поставщиков семенного материала. «Я ни когда не куплю семена в не знакомой мне компании. Для начала я должен приехать и увидеть их демоучастки, и уже только тогда решить хочу ли я себе такие семена или нет! Ведь от выбора семян зависит мое будущее, как бы громко это не звучало. Здесь ошибиться нельзя, поэтому надо выбирать лучших, если хочешь полу чить лучшее!» И какой агра рий с ним не согласится?

раины проводить опыты с использованием различной густоты посевов. Очень важ но и полезно и для нас самих, и, прежде всего, для аграри ев иметь четкое представле ние о том, в какие сроки и с какой густотой высевать тот или иной гибрид подсолнеч ника для достижения макси мально высокого результата. В Полянке у нас заложены технологические опыты сугу бо по подсолнечнику, а это восемь наших самых про даваемых гибридов, и классических, и устойчивых к заразихе, и пригодных к вы ращиванию по системе Clearfield. С ГСП «Миколаївсь

Так, мне кажется, думают и в ГСП «Миколаївське». В этом мы смогли убедиться, посетив День поля, организованный компани ей «Евралис Семенс». 6 августа успешно состоялась встреча на демонстрационных участках и местах технологических испыта ний подсолнечника «Евралис Семенс» неподалеку от поселка Полянка Арбузинского района Николаевской области, которую посетило порядка ста человек. Особенностью этого мероприя тия стала демонстрация техно логических испытаний посевов восьми гибридов подсолнечни ка компании «Евралис Семенс», которые были высеяны в разные сроки и с различной густотой. Региональный менеджер компании «Евралис Семенс» по Одесской и северу Никола евской области Руслан Анас тасенко провел экскурсию вдоль представленных демо участков, ответил на ряд со путствующих вопросов и дал детальную характеристику по каждому отдельно взятому гибриду подсолнечника. Но винки ЕС Белла и ЕС Бамби на, устойчивые к 7й расе за разихи, ЕС Амис СЛ, ЕС Арамис и несомненный лидер ЕС Флоримис, относящиеся к системе Clearfield, ЕС Петуния, демонстрирующая наивысший балл (10 из 10ти) устойчивос ти к фомопсису – все они име ют высокий потенциал урожай ности и радуют глаз на полях. Также Руслан Анастасенко согласился ответить на пару интересующих нас вопросов. – Руслан, расскажите, пожалуйста, о целях се годняшнего мероприятия. – Сегодня на базе ГСП «Ми колаївське» проходила демонст рация продукции компании «Ев ралис Семенс» для аграриев данного региона. Мы поставили для себя задачу ознакомить при сутствующих с широким спект ром семенного материала на шей компании, а это и кукуруза, и подсолнечник, и сорго. Три года назад у нас роди лась идея: в каждой части Ук

ке» мы сотрудничаем уже тре тий год, и на протяжении этих трех лет мы проводим подоб ные испытания. К примеру, на данном демонстрационном поле густота заложенав 55 тысяч единиц на гектар, а сама технология предлагает ся в диапазоне от 40 до 80 тысяч единиц на гектар. А на чиналось все с одного демон страционного участка, ре зультаты порадовали, и теперь с каждым годом пока затели урожайности продол жают набирать обороты. Это отличное достижение для нас и для хозяйства, и сейчас все семена кукурузы и подсол нечника в хозяйстве только компании «Евралис Семенс». – Руслан, как Вы считае те были ли достигнуты цели данного мероприятия? – Нашей целью было провес ти региональный семинар на 2– 3 района, планировали собрать около 50 человек, но прибыло значительно больше, это и фер меры малых и средних хозяйств, и агрономы, и пресса, и просто заинтересованные люди. Лично я доволен итогами, считаю, что это хороший результат, ведь мы собрали немалое количество людей, ознакомили их с нашей продукцией, а в этом году у нас четыре новых гибрида и по куку рузе, и по подсолнечнику. И я ду маю, что люди будут интересо ваться итогами сбора урожая на ГСП «Миколаївське» для того, чтобы и у себя на полях в следу ющем году посеять наши семе на и собрать высокие урожаи. А мы будем продолжать сотруд ничать в этом направлении с ГСП «Миколаївське» для дости жения еще лучших показателей. Сергей Борисович Фили пишин, директор ГСП «Ми колаївське», поведал нам ис торию сотрудничества с компанией «Евралис Семенс», а также поделился впечатлени ями от происходящего, ведь это к нему сегодня съехалось столько гостей, именно его подсолнечники наперегонки тянутся к горячему южному

4

небу, красуясь огромными еще желтыми головамишляпами. Тут есть чем гордиться. – Я руковожу ГСП «Миколаї вське» с момента его создания, т.е. с февраля 2010 года. Наше предприятие является право преемником филиала №24 го сударственного предприятия «Агроспецсервис», а перед этим мы были агрофирмой «Полянка». На сегодняшний день «Миколаївське» является полностью государственным сельскохозяйственным пред приятием, подчиненным Ми нистерству аграрной политики и продовольствия Украины. – Сергей Борисович, скажите, пожалуйста, ка кая общая площадь земли идет под посевы в Вашем хозяйстве? И сколько гек таров Вы предоставили в этом году под семена ком пании «Евралис Семенс»? – Земля в нашем предпри ятии не поделена на паи. В общей сложности у нас 2000 га земли, с них 1886 га – па хотной. С момента создания нашего предприятия, т.е. уже на протяжении трех лет, мы сотрудничаем с компанией «Евралис Семенс». Так, в прошлом году мы предоста вили 12 га под их гибриды, а в этом – заложили уже 28 га. В предыдущем сезоне на демоучастках компании «Ев ралис Семенс» нам удалось со брать от 36 до 38 ц/га. Мы на деемся на дальнейшее тесное

нечника ЕС Баяно из года в год показывает стабильный резуль тат и отличную урожайность. Также хотелось бы отметить гиб рид сорго Кейрас и, анализируя его поведение в наших стрессо вых условиях выращивания, наше хозяйство уверенно дела ет на него ставку в товарных по севах на следующий год. – По Вашей субъектив ной оценке – урожайность в этом году будет больше, чем в предыдущем? – В этом году всходы по лучили чуть больше влаги, а это один из основных фак торов при формировании будущего урожая, так что на демоучастках подсолнеч ника «Евралис Семенс» мы планируем собрать до 45 ц/ га, а на наших товарных по севах, по моим предполо жениям, гдето 25–28 ц/га. – Сергей Борисович, какие перспективы на ближайшее будущее Вы предусматриваете для своего предприятия? – Это конечно же дальней шее плодотворное сотрудни чество с компанией «Евралис Семенс», которое, я уверен, обязательно повлечет за собой позитивные перспективы для обеих сторон. Будем разви ваться, совершенствоваться и собирать высокие урожаи. Ну и, как полагается, хоро ший результат нужно закре пить. Всех гостей пригласили продолжить обсуждение уви

сотрудничество с компанией «Евралис Семенс», так как их посевной материал имеет са мое оптимальное на сегодняш ний день соотношение цены и качества. . Мы пробовали ра ботать с посевным материа лом многих компаний, но ос тановились на сотрудничестве именно с компанией «Евра лис Семенс», так как очень довольны результатами. – Гибриды кукурузы и подсолнечника посеяны в разные сроки и с различ ной густотой. Что Вы дума ете о подобном подходе? – Наиболее оптимальные сроки посева кукурузы в на шей агроклиматической зоне – с 20го апреля по 1е мая. А подсолнечник у нас высеян с густотой в 65, 75 и 80 тысяч единиц на гектар. Это нам дает возможность определить наи более оптимальную из них. – Какие гибриды Евра лис Семенс наиболее впе чатлили Вас в этом году на товарных посевах? – Шикарно смотрится гибрид кукурузы ЕС Сенсор (ФАО 370). В наших засушливых условиях благодаря мощной корневой системе он прекрасно тянет вла гу с глубины и формирует боль шие кочаны. А гибрид подсол

денного и подвести итоги Дня поля за праздничным обедом, во время которого состоялся розыгрыш ценных призов от компании «Евралис Семенс». Счастливые номерки были оп ределены, подарки получены, будем надеяться, что таких вот счастливых номерков на самом деле намного больше, а глав ным выигрышем для них станет высокий урожай, успех и про цветание. Убедились лично, с компанией «Евралис Семенс» – это не сложно. Еще одно жи вое подтверждение золотых слов: «Выбирай лучших, если хочешь получить лучшее!» Полина Стец

Издательство «АгроПартнер®» • № 32 (457) • 19.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


Применение модульных емкостей BUWAtank * Модульные емкости BUWAtank – это лучшие в Евро пе резервуары для хранения запаса чистой воды, а также для хранения и обработки загряз ненных сточных вод. Резервуа ры разработаны таким обра зом, что для их установки не требуется специального обору дования и техники, что дает воз можность укомплектовать ем кость за 2–3 дня. Резервуары BUWAtank позволяют хранить от 2х до 2340 м3 жидкости. Предприятия, столкнувши еся в засушливый период с нехваткой воды для полива растений, могут легко решить эту проблему, построив ем кость, аккумулирующую дож девую воду в сезон дождей. В реализации подобной за дачи успешно может емкость BUWAtank, поскольку она очень проста в транспортировке, хра нении и монтаже/демонтаже.

При правильной проектировке стоков дождевой воды, емкость будет довольно быстро напол нятся в сезон дождей и надеж но хранить необходимую в за суху воду для полива растений. Также эту емкость можно раз мещать в полях отдалённых от водоснабжения и пополнять запас воды по мере необходи мости для дальнейшего поли ва. Мобильность этих емкос тей позволяет монтировать их в начале сезона и демон тировать в конце. Хранение разобранной конструкции в не сезон также не создаст особых трудностей, посколь ку она очень компактная в ра зобранном виде. Это глав ные преимущества перед железобетонными конструк циями, которые к тому же поддаются коррозии в отли чие от емкостей BUWAtank. Предприятия, имеющие

большое количество сточных вод, сталкиваются с пробле мой их хранения для после дующей утилизации. Для та ких целей идеально подходят емкости BUWAtank, к кото рым можно приспособить различное оборудование для очистки сточных вод. Здесь также может пригодиться мо бильность данных конструк ций, особенно для развиваю щихся производств, которые могут менять локацию произ водственных строений. Установка емкости BUWAtank не обязывает «кру титься» вокруг неё, а наоборот направлена на удобство по требителя. Допустим, пред приятие построило очистные сооружения в месте, где, как оказалось через год, нужно построить ещё один произ водственный цех. В случае с железобетонными конструк циями это была бы целая ка тастрофа, повлекшая за собой огромные финансовые расхо

Издательство «АгроПартнер®» • № 32 (457) • 19.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

ды и потерю времени. В слу чае с емкостями BUWAtank это стоило бы небольших усилий в очень короткие сроки, и предприятие может дальше развиваться, строя новые про изводственные сооружения. Так же эти ёмкости отлично подходят для выращивания малька в рыбных хозяйствах. Ведь материалы BUWAtank экологически чистые и не на носят вред животным. Помимо этого, удобство конструкции позволит с легкостью устано вить оборудование, которое создаст идеальную среду оби тания рыбы (нагреватели, аэраторы, кормушки и т.д.). У систем хранения жидко сти «Buwatank» лучшее соот ношение «ценакачество» по сравнению с идентичной ем костью из бетона или пласти ка. Существенная разница в цене показана на графике. НПП «Экбит». г. Киев, ул. Богатырская, 9 Тел.: (044) 5022282

5


Предпосевная обработка озимой пшеницы * Озимая пшеница является одной из самых распрост раненных важнейших продовольственных культур в мире, ценность, зерна которой определяется высоким содер жанием белка, жира, углеводов и т.д. По содержанию белка озимая пшеница превосходит все зерновые. Пше ничная мука широко используется в хлебопечении, кон дитерской промышленности, сильные и твердые сорта пшеницы используют для производства качественного хлеба, макаронных изделий, манной крупы и т.д. Выращивание озимой пшеницы выгодно, т.к. полученная про дукция имеет низкую себестоимость. Озимая пшеница – высоко урожайная культура (уступает лишь рису). Средняя урожайность по Украине – 30 ц/га, в передовых хозяйствах – 50–60 ц/га, самый высокий урожай в мире был получен в Канаде – 170 ц/га. Для существенного увеличения и стабилизации производства продовольственного и кормового зерна пшеницы наиболее эффек тивным является использование высокоурожайных сортов и раз

работка экономически выгодных и экологически безопасных тех нологий их выращивания, адаптированных к условиям региона. Особую роль также имеет правильная обработка посевно го материала. Эффективный прием подготовки семян к посе ву – обработка их препаратом Биоглобин. После такой обра ботки растения глубже закладывают узел кущения, формируют более мощную и глубоко проникающую корневую систему. Это повышает устойчивость озимой пшеницы к не

благоприятным условиям зимовки, полеганию и увеличивает урожайность (от 0,23 т/га до 0,75 т/га). Общеизвестно, что семена озимой пшеницы наиболее уязвимы в момент, когда находятся в земле, поэтому практически в каждом из хозяйств семена перед посадкой обрабатываются протравителем для борьбы с вредителями. Протравители системного действия, проникающие внутрь семян и проростков, защищают их от твердой и пыльной головни, корневых гнилей, плесневения, снежной плесени и др. Изза обработки протравителем энер гия прорастания зерна снижается, и всходы появляются на 8– 9 день. С применением Биоглобина энергия прорастания уве личивается, и всходы появляются на 2 дня раньше. Биологические стимуляторы роста растений являются од ним из самых эффективных средств влияния на продуктив ность и качество растений. Исследования многих европейс ких и отечественных ученых много раз доказывали, что использование в растениеводстве биостимуляторов, имею щих натуральную природу, обеспечивает значительное повы шение засухо– и стрессоустойчивости растений и значитель

но увеличивает урожайность зерновых и масличных культур. Стимуляторы роста, которые применяются на фоне внесе ния удобрений, выполняют функцию «биологического насо са». Обеспечивая растение дополнительной энергией, они дают возможность растению использовать эту энергию для пе рекачки в клетки большего количества питательных веществ из почвы, а также органических и минеральных удобрений. Именно по такому принципу Научнопроизводственной фир мой «Медбиоком, ЛТД» под руководством профессора Шитова Г.Г. создан новый стимулятор роста и развития растений – БИО ГЛОБИН, который является на сегодняшний день самым уни кальным по своему составу и близости к естественной природе. Биоглобин – это водносолевой экстракт из плаценты с/х живот ных после специальной химической обработки тканей. Содержит в своем составе полный комплекс незаменимых и заменимых ами нокислот, полипептиды, аминосахара, гексуроновые кислоты и микроэлементы в сбалансированном для живой природы составе. Огромное значение для получения высокого урожая озимой пшеницы имеет обработка зерна перед посевом. Предпосевная обработка Биоглобином в норме 0,5 л на 1 тонну семян дает не только существенное увеличение кор невой системы растений, повышая энергию прорастания семян, но и обеспечивает засухо– и морозоустойчивость. В 2010–2012 годах Харьковский институт растениеводства им. В.Я. Юрьева УААН проводил испытания Биоглобина на озимой пшенице. Двухлетние испытания показали, прежде всего, стабильную урожайность по сравнению с контролем не зависимо от погодных условий, высокую экономическую эф фективность применения препарата и самое главное – повы шение показателей качества зерна! Среди способов применения препарата на большинстве фонов питания наиболее эффективной оказалась обработ ка семян перед посевом, а также комплексное применение обработки семян и двойного опрыскивания посевов весной и осенью. Так, в зависимости от фона питания, прибавки урожайности пшеницы от обработки семян составляли от 0,23 т/га до 0,75 т/га по сравнению с чистым контролем и от 0,18 т/га до 0,50 т/га по сравнению с протравленным контролем. При совмещении обработки семян и опрыски вания посевов прибавки к чистому контролю составляли от 0,38 т/га до 0,78 т/га, или от 18,5% до 31,7%. Применение стимулятора роста Биоглобин на посевах пше ницы озимой в условиях 2011/2012 гг. способствовало повы шению по сравнению с чистым и протравленным контролем таких показателей качества зерна, как натура, стекловидность

и содержание белка. По результатам общей оценки показате лей качества, применение Биоглобина способствовало полу чению зерна третьего класса качества (группа А), тогда как на чистом и протравленном контрольных вариантах показатели качества отвечали требованиям четвертого класса (группа В). Такие результаты говорят об исключительной эффек тивности применения Биоглобина на посевах зерновых и масличных культур! Препарат под названием «Биоглобин для растениеводства», внесен в Государственный реестр Украины в качестве регу лятора роста и развития растений (Свидетельство о госреги страции №А 01689, А 02194) и производится НПФ «Медбио ком, ЛТД» по лицензии Минпромполитики Украины №188975 от 14.02.2007г и по ТУ У 24. 231644253002: 2006. Контактные телефоны: НПФ «Медбиоком, ЛТД», 61052, г. Харьков, ул. Дмитриевская, 4/5. тел.: (057) 7586007; (067) 7122405.

В Украине отмена обязательного техконтроля сельхозтехники позволит аграриям сэкономить около 100 млн. грн. Принятие законопроекта № 2568 от 9 июля 2013 г. об отмене обязательного технического контроля сельскохозяйственной техники позволит сэконо мить украинским аграриям значительные трудовые и финансовые ресурсы. Об этом сообщает пресс служба ассоциации «Укра инский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ). Такой шаг со стороны го сударства станет суще ственной поддержкой для аграриев в условиях низкой рентабельности сельхоз производства, значитель ных производственных зат рат и почти отсутствующей прямой господдержки. Отмена обязательного тех нического контроля тракто ров, самоходных сельскохо зяйственных и мелиоративных машин и сельскохозяйствен ной техники, а также госу

6

дарственного технического осмотра машин предлага ется законопроектом, заре гистрированным в Верхов ной Раде Украины под № 2568 от 9 июля 2013 г.

других механизмов, которые не эксплуатируются на авто мобильных дорогах. Все это происходит в условиях, когда легковые автомобили, кото рые составляют большую по

Как отмечается в поясни тельной записке к законо проекту, сельскохозяйствен ные товаропроизводители обязаны нести немалые рас ходы на прохождение проце дуры обязательного техни ческого контроля техники и

тенциальную опасность, обя зательному техническому контролю не подлежат. «Действительно, расходы сельскохозяйственных това ропроизводителей только на прохождение процедуры обязательного технического

контроля тракторов и ком байнов составляют около 100 млн. грн ежегодно. К тому же, как показывает опыт, дей ствующая система техничес кого контроля не позволяет обеспечить реальный конт роль за техническим состоя нием транспортных средств. Поэтому данные расходы аг ропроизводителей необос нованны и имеют бюрократи ческий характер, в то время как эти средства аг рарии могли бы направить на модернизацию и пере оснащение или увеличения производства», – отметила заместитель генерального директора ассоциации УКАБ Инна Острадчук. В УКАБ подчеркнули, что практика обязательного технического контроля не соответствует опыту веду щих стран мира и тормо зит развитие сельского хо зяйства в Украине.

Издательство «АгроПартнер®» • № 32 (457) • 19.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Поиск путей эффективной борьбы с бактериями в системе водоснабжения Научные исследования университета Шеффилда были опубликованы в после днем номере журнала «Water Science and Technology»: Во доснабжение, указывая путь к более сложным и целенап равленным методам по обес печению безопасности нашей питьевой воды, в то же время уменьшает необходимость в ее химической обработке и быстрее идентифицирует по тенциальные опасности. Группа исследователей из Университета Шеффилда фа культета технических наук изу чала четыре бактерии в питье вой воде города, чтобы увидеть, какие комбинации были более склонны производить «био пленку». Биопленки – это слои бактерий, которые образуются на внутренней поверхности во допроводных труб. «Биопленки могут образо вываться на всех водопро водных трубах и, как правило, без вредных бактерий, они не представляют собой опасно сти», – объясняет ведущий исследователь, профессор Екатерина Биггс. «Тем не ме нее, биопленки также могут служить удобным местом для

скрытых вредных бактерий, таких как кишечная палочка или Legionella. Если бактери альный рост слишком мощ ный, он может разорваться прямо в поток воды, что в луч шем случае может обесцве тить воду и придать неприят ный привкус, а в худшем – спровоцировать атаку более опасных бактерий. Наше ис следование доказывает то, что подобные условия позво ляют биопленке расти, так что мы должны найти более эф фективные способы борьбы с бактериями в нашей воде». Исследование при финансо вой поддержке исследова тельского совета инженерных и физических наук показало, что две из четырех изолиро ванных бактерий из воды, взя тых во внутренней части крана, были широко распространены в питьевой воде во всем мире, одна была редкой, а еще одна – и вовсе уникальной для Шеф филда. Исследователи смеша ли бактерии в различных ком бинациях и обнаружили, что в изоляции ни одна из них не произвела биопленку. Однако, если любую из бактерий объе динить с одной из распростра

ненных форм, называемых Methylobacterium, они образу ют биопленку в течение после дующих 72 часов. «Наши результаты показы вают, что эта бактерия высту пает в качестве моста, что по зволяет другим бактериям прикрепляться к ее поверхно сти и производить биопленку, и, вполне вероятно, что это не единственное, что играет здесь важную роль», – говорит профессор Биггс. «Это озна чает, что должна быть возмож ность контролировать или даже предотвратить создание биопленки в системе водо снабжения путем охвата этих конкретных бактерий, потен циально снижая потребность в высокой дозировке хими ческой обработки». Бытовое водоснабжение в Великобритании регулярно тестируются на уровень бак терий и, если этот уровень слишком высокий, воду очи щают с помощью большой концентрации хлора или же промывают трубопроводные сети для устранения подоб ных неполадок. Тем не ме нее, стандартные тесты ищут индикаторные организмы, а

не отдельные их виды. Мето ды испытаний, разработанные командой университета Шеф филд, используемые в данном исследовании, включают ана лиз ДНК для идентификации конкретных видов бактерий. «То, как мы в настоящее вре мя поддерживаем чистоту воды, немного напоминает ис пользование нами антибиоти ков без знаний с какой именно инфекцией они борются», – отмечает профессор Биггс. «Хотя это эффективно, но все же требует широкого исполь зования химических веществ, или может вывести из строя водоснабжение для потре бителей на неопределенный период времени. Современ ным методам тестирования также требуется время для получения результатов, в то время как бактерии культи вируются из взятых проб». «Разработанное нами ДНКтестирование обеспе чит быстрые и более услож ненные альтернативы, по зволяя водным компаниям найти простые ответы, каса ющиеся устранения бакте рий, которые находятся в их системе водоснабжения».

• ЗАКУПАЕМ сою, люпин, горох, МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ, отходы масличных культур. ПРОДАЕМ масло, жмых. Тел.: (0562) 385540, (050) 9224234. • Реализуем ЕМКОСТИ Б/У биметаллические, нержа веющие, эмалированные, металлические. Пищевые; технические; для сыпучих; для жидких удобрений, КАС. 10 ... 25, 50, 75 ... 100 куб. м. Тел.: (095) 8294415. • СЕМБАЗА реализует оптом от 100 кг семена: люцерны, суданки, донника, эспарцета, вики озимой, костра безостого, кукурузы, рапса озимого, люпина, проса, горчицы, фацелии. СУПЕРКАЧЕСТВО – ЛУЧ ШАЯ ГЕНЕТИКА УКРАИНЫ! Трифолин – магнитный порошок. Тел.: (050) 5750072, (096) 3059796, ф.: (05549) 43395, www.sembaza.com.ua • Продам комбайны, трактора, атомобили и поч вообрабатывающую технику. Выполняем капремонт с/х техники. Тел.: (067) 9148325 – Николай. • Продам опрыскиватель ОП2000, в хорошем рабочем состоянии; приспособление для уборки подсолнечника, ширина захвата 6 метров. Тел.: (067) 5850698. • Производим сельхозтехнику: жатки прицеп ные, навесные, прессподборщики, косилки, рап совые столы, лифтера, адаптеры, приспособления для подсолнечника. «Бердянский завод сельхозтех ники». Тел.: (06153) 77800, (050) 4567156; commerce@bzst.com.ua; www.bzst.com.ua. • Продам: комбайн КЗС – 91, 2005 года выпуска, отработано 2200 моточасов; Жатки: зерновая, подсол нечник; подборщик, измельчитель; Двигатель – ЯМЗ 238. Цена – 300 тыс. гривен. Тел.: (066) 5936686. • КУПЛЮ подсолнечник крупноплодный фракции 3,2 и 3,4. Тел.: (050) 5359618. • Реализуем суданку тонкостебельную. Коли чество, качество, цена, доставка Автолюксом. Тел.: (067) 6053287. • Каталоги оригинальных запчастей, инструкции по эксплуатации и ремонту в книжном виде, для с/х тех ники: John Deere, CLAAS, New Holland, CASE, Massey Ferguson и др. Тел.: (093)4031073, (097)5589272. • Продам рассаду клубники сортов Азия, Альба, Роксана, Альбион, Тел.: (050) 5080485. • Закупаем на постоянной основе: голозер, поло винку, дробленку, некондицию подсолнечника, горчи цы, рапса, сои, кукурузы и т.д. Отходы подсолнечника, лузгу подсолнечника, отходы кукурузы, пшеницы, яч меня, сои, рапса, горчицы, тмина, кориандра, гречихи и т.д. Полезные отходы после очистки, калибровки, подработки семян подсолнечника, рапса, горчицы, сои и т.д. Форма оплаты любая. Самовывоз. Работаем по всей Украине. (067) 6262669, г. Полтава • Закупаем зерновые и масличные на постоянной ос нове. ООО «ЕЛАГИН» на постоянной основе закупает пше ницу 26 класс, ячмень, кукурузу, жито, сою, подсолнечник. Самовывоз с любого региона Украины. Рассмотрим все предложения. (095) 7173537, (067) 6841117, г. Киев • Куплю КУКУРУЗУ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ГОРОХ (ГОСТ, фураж, отруби, высевки, зерноотходы, не кондицию, битую), ЖМЫХ, МАКУХУ подсолнуха, про довольственную, жареную, полужареную, сыродавку, навалом, в мешках, СОЮ. Самовывоз по всей Украине. (050) 8278859, г. Киев • РЕАЛІЗУЮ: обприскувач Брандт 2003 р.в.; УДА 4,5 2007 р.в.; Лущільник ЛД14 2006 р.в.; Розкидач міндоб рив РУМ6; автомобільцистерна ГАЗ53 1980 р.в.; кру порушку, екструдер, дрібний інвентар, а також НАСІННЯ НУТУ, СОЇ, ЛЮЦЕРНИ. Тел.: (061) 4494648, (097) 216 4941, (097) 7516978. • МЕШКИ БУМАЖНЫЕ производство и продажа, с печатью, для семян рапса,подсолнечника, кукурузы, для комбикормов и т п. Тел.: (067)5773890.

6368

Издательство «АгроПартнер®» • № 32 (457) • 19.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

7


8

Издательство «АгроПартнер®» • № 32 (457) • 19.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

«АгроПартнер. Украина» №32 (457) от 19.08.2013 г.  

«АгроПартнер. Украина» №32 (457) от 19.08.2013 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you