Page 1

№31 (456) 12 августа 2013 г.

Издательство «АгроПартнер®» • № 31 (456) • 12.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

1


Ефективний вплив препарату Azoter на процес мобілізації і збагачення в ґрунті азоту, фосфору, калію та розкладання рослинних залишків * МОБІЛІЗАЦІЯ ФОСФОРУ Як відомо, ґрунти в нашо му регіоні містять величезну кількість неорганічного фос фору, який в даній формі рос лини не можуть поглинати. В одному мл препарату Azoter містяться сотні мільйонів мікроорганізмів Bacillus megatherium. Бактерії цього роду – це типові представни ки мікрофлори ґрунту, які здатні мобілізувати фосфор. Вони рухаються застосовую чи джгутики, вишукуючи простір навколо кореневої системи рослини. Ці мікроор ганізми сприяють трансфор мації ізольованих сполук фосфор легко поглинаючі форми для рослин. У рослинних залишках, що знаходяться в ґрунті містить ся велика кількість фосфору. Завдяки тому, що процес розкладання цих залишків під впливом препарату Аzoter прискорюється, виділяється багато фосфору. В сільсько господарській мікробіології цей процес є описаний на ступним чином: «Після попа дання в ґрунт, органічні спо луки фосфору, такі як, наприклад, нуклеопротеїни, лецитин, Phytin, Bacillus megatherium розкладаються. Процес біологічного розкла дання проходить за допомо гою гідролізу. Результатом є формування сполук, що містять фосфор». Наявність в ґрунті доступ них сполук фосфору є дуже важливим для рослин, оск ільки наявність фосфору має важливе значення для утво рення в клітинах рослин ATФ адинозинтрифосфорної кис лоти, яка є необхідною осно вою для передачі енергії. Якщо АТФ є недостатньо в ґрунті врожайність зернових є набагато нижча. Продукт Azoter також містить водорозчинну целюлозу. Бактерії Azotobakter chroococcum збагачують ґрунт азотом, Bacillus megatherium, у свою чергу, робить фосфор доступним для рослин. За їх допомогою, а також завдяки целюлозі проходить швидке розмноження бактерій, які вик ликають розкладання целюло зи, яка постійно присутня в ґрунті. Ці бактерії можуть при

скорити розкладання залишків кореневої системи, стебла та листя рослин. Ця форма відно син між організмами, нази вається метабіозом. Метабіоз, який виникає в результаті покращення мікро біологічного стану, прискорює дію біологічних процесів в ґрунті. Створюється велика кількість вуглекислого газу, що також полегшує мобілізація фосфору. В спеціальні літера турі, цей процес є описаний наступним чином: «Особливо важливим для мобілізації фос фору є вуглекислий газ, що в великих об’ємах, утворюється в ґрунті. Відомо, що під впли вом вуглекислого газу Ca3 (P04)2 перетворюється у лег ко розчинний кальцій гідро фосфат дигидрат:

розкладання рослинних решток, що містять вуглець належить мікроорганізмам. В результаті даного процесу утворюється вуглекислий газ, біомаса, метаболіти і в кінцевому підсумку гумус. Під час цієї інтенсивної діяльності ґрунтових бактерій виникає ще більше органіч них речовин, покращується зернистість ґрунту, його про никність і водний режим.

Нарівні з складними, але дуже ефективним та продук тивним механізмом мобілі зації фосфору, що виникають під впливом препарату Azoter слід згадати ще одну важли ву властивість препарату. Третім основним елемен том, необхідним для нормаль ного життя рослин є калій. Завдяки метабіозу виникає значна активізація розмножу вання мікроорганізмів в ґрунті. Результатом цього процесу є утворення великої кількості бактерій, що сприяють розкла денню целюлози. Після зас воєння певної кількості роз чинної в воді целюлози ці бактерії починають розклада ти в ґрунті рослині залишки. Під час цього процесу виникає велика кількість калію. За довгі роки оброблення ґрунту препаратом Azoterm, відмічено значне зниження маси стеблових залишків, що дуже полегшує проведення польових робіт, наприклад, посівних робіт, і в той же час зростає об’єм калію в ґрунті, який легко засвоюється рос линами та утворюється в про цесі розкладу рослин. Вуглець (С), який міститься в ґрунті в більшості випадків є ре зультатом сонячної енергії тоб то фотосинтезу. 50–80% нако пиченого вуглецю попадає в ґрунт, де вуглець переходить в більш складні органічні сполуки. 8090% частка в процесі

тур. Суть цього методу мож на коротко характеризувати наступним чином: Розпорошити по стерні 10 літрів препарату Azoter, розчи неного в 300500 літрах води, після чого зразу заробити його в ґрунт, аби сонячні про мені не знищили мікрооргані зми, що містяться у продукті. Механізм впливу: препарат містить велику кількість живої культури вільних мікроор ганізмів (Azotobakter chroococcum, Azospirillum brasiliense), що здатні моб ілізувати та фіксувати моле кулярний азот. Ці мікроор ганіз ми переміщуються з допомогою джгутиків на гли бині 2040 см від поверхні ґрунту, де вони розмножують ся і збагачують ґрунт різними формами азоту з повітря. Ана логічним чином утворений азот засвоюється бактеріями Bacillus megatherium, що ма ють властивість мобілізувати фосфор. Ці мікроорганізми рухаються в ґрунті за допомо гою джгутиків, де вони разом і розмножуються. Велике зна чення має АТФ – продукт жит тєдіяльності цих бактерій. АТФ (аденозинтрифосфорна кислота) необхідна для відтворення азотофіксуючих бактерій та бактерій, що допо магають розкладу целюлози. Bacillus megatherium, у свою чергу, збагачує ґрунт легко розчинним у воді фосфором.

РОЗКЛАД МАТРИЦІ Препарат Azoter є ідеаль ним для біологічного розкла дання рослинних решток після збирання зернових культур. Використовуючи наш продукт Azoter можна створити відмінне ложе для насіння під посів озимих куль

Утворений азот та фосфор сприяють процесу розмно ження аеробних мікроор ганізмів, які розкладають клітковину /целюлозу/ яка міститься постійно в ґрунті. Спочатку вони розкладають водорозчинні волокна клітко вини (целюлози), що містить ся в даному продукті, а потім починають мінералізацію целюлози, що міститься в стеблах та коренях рослин. В процесі цього створюєть ся велика кількість калію. Вищевказані мікроорганізми співіснують в метабіозі, де одні мікроби використовують про дукти життєдіяльності інших, завдяки чому створюється ложе ідеальне для насіння ози мих культур, багате на різні по живні речовини. Озимі культу ри в такому ложе для насіння мають достатньо накопичено го атмосферного азоту, роз чинного в воді фосфору, а та кож калію, який утворюється в результаті розкладання рос линного матеріалу. Основною умовою успіху є вміст гумусу в орному шарі ґрунту не менше 1 %, рН ґрун ту не нижче 5.5, вологість ґрунту 25 45 мм/м2, темпе ратура ґрунту під час дії препа рату 1012 С0. Також бажано перед застосуванням та після застосування (перед посівом) препаратів групи Азотер, з ме тою деструкції залишків, мати аналіз ґрунту на N, P, K. В результаті викорис тання цієї технології до середини вересня – по чатку жовтня можна отри мати насіннєве ложе вільний від рослинних за лишків з високим рівнем поживних речовин. Виробник: AZOTER s.r.o., Словаччина Email: azoter@azoter.sk www.azoter.sk Офіційний дистрибютор в Україні: ТзОВ «Азотер Україна» 43000, м.Луцьк, прт Волі 50 тел.: (067) 3322299 (093) 2041332 т./ф.: (033) 2729551 Email: azoterukraine@ukr.net www.azoterukraine.com.ua

Депутаты предлагают создать в Украине центры заготовки молока Народные депутаты Ми хаил Опанащенко, Светлана Фабрикант, Антон Киссе (все Партия регионов), Федор Негой («УДАР») и Ольга Михайленко (КПУ) предлагают Верховной Раде внести изменения в Налого вый кодекс Украины в части развития животноводческой отрасли, что подразумевает создание в Украине центров заготовки молока. Об этом говорится в за конопроекте №3023, опуб ликованном 24 июля 2013 года на сайте Верховной Рады, «О внесении изме нений в Налоговый кодекс Украины (относительно развития животноводчес кой отрасли агропромыш ленного комплекса)». Согласно законопроекту, в правовую базу Украины авто ры предлагают ввести новые

понятия «центр заготовки молока» и «доильная уста новка». Законопроект пред полагает, что центрам заго товки молока, которые будут обслуживать минимум 200 коров, государство возмес тит 50% стоимости строи тельства и реконструкции центра. Субъекту хозяйство вания депутаты предлагают предоставлять статус сельс кохозяйственного предприя тия и возможность выбора специального режима нало гообложения налогом на до бавленную стоимость. Авторы законопроекта предлагают разделить функ ции по производству и заго товке молока. Таким обра зом, субъект хозяйствования, которым может быть пред приятие или частный соб ственник, будет осуществлять заготовку молока путем орга

низации центра заготовки молока. Такой центр будет состоять из доильного зала, емкости для быстрого охлаж дения и хранения молока без потерь его качественных по казателей, а также системы управления стадом, кото рая позволит определять надои с каждой коровы от дельно. После первичной обработки в центре, молоч ное сырье будет реализо вываться молокоперераба тывающим предприятиям. «Таким образом, под конт ролем одного лица будет на ходиться качество молока на всех этапах: от переддоиль ной подготовки животных до первичной обработки и вре менного хранения молока», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Необходимость принятия законопроекта депутаты

объясняют тем, что «низкое качество сырья закрывает молочным продуктам, произ веденным отечественными молокоперерабатывающими предприятиями, выход на эк спортные поставки, значи тельно сужает возможности таких предприятий». Как сообщал УНИАН, произ водство жидкого молока в Ук раине в январеиюне 2013 года выросло по сравнению аналогичным периодом 2012 года на 1,2% до 460 тыс. тонн. В 2012 году производ ство обработанного молока в Украине выросло по срав нению с 2011 годом на 6% до 909 тыс. тонн, а произ водство кисломолочных продуктов увеличилось на 3,6% до 486 тыс. тонн. Источник: economics.unian.net

Украину ждёт вторая волна использования неселективных гербицидов Практически завершена уборочная кампания в Укра ине, аграрии начинают гото вить поля под озимые культу ры, а также для яровых под урожай следующего года. Большинство земледельцев используют технологию с ак тивным использованием несе лективных гербицидов. После уборки урожая поля дискуют, чтобы спровоцировать актив

2

ное прорастание сорняков, по том вносят гербицид на осно ве глифосата, чтобы убрать за сорённость с поля. При условии, что сентябрь будет дождливым, поля, кото рые предназначаются под по сев яровых культур, будут об работаны ещё раз. Таким образом, в августе ожидает ся массовый ввоз неселек тивных гербицидов, которые

будут использованы в теку щем году и не перейдут остат ками на следующий сезон. Глифосат – на протяжении многих лет лидер по импор ту в Украину. Как оригинатор так и генерические компа нии завозят препараты на основе этого действующего вещества в Украину больши ми партиями, ведь популяр ность его только растёт. По

прогнозам специалистов, потребность в неселектив ных гербицидах в Украине будет расти из года в год по причине перехода украинс ких аграриев на интенсив ные технологии выращива ния сельскохозяйственных культур, а также изза актив ного использования иннова ционных технологий, таких как notill, minimal till.

Издательство «АгроПартнер®» • № 31 (456) • 12.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


Существующие пахотные земли могут прокормить на четыре миллиарда больше людей, путем отказа от биотоплива и кормов для животных По данным нового иссле дования Института по про блемам окружающей среды в Университете Минессота, су ществующие на сегодняш ний день пахотные земли в мире могли бы прокормить на 4 миллиарда больше лю дей, чем сейчас, только пу тем перехода от производ ства кормов и биотоплива к производству исключитель но пищи для человека. В исследовании говорит ся, что даже при малей шем, частичном переходе от интенсивного откорма крупных животных, таких как КРС, к примеру, к по треблению курицы или сви нины может привести к увеличению эффективнос ти сельского хозяйства и дать пищу для миллионов. «По сути дела, мы обнару жили поразительно большое количество пищи для голо дающих по всему миру, скрытое в зоне видимости в сельскохозяйственных уго дьях, которые мы же и воз делываем»,– говорит стар ший научный сотрудник Эмили Кэссиди, ведущий автор статьи, опубликован ной в Environmental Research Letters. «В зависимости от того, насколько фермеры и потребители готовы изме нить уже устоявшую прак тику использования сель хозземель, существующие пахотные земли смогли бы прокормить на миллионы или даже миллиарды боль ше людей по всему миру». Как ожидается, спрос на зерновые культуры удвоится к 2050 году по мере роста численности населения и ро ста благосостояния, что по вышает потребление мяса. Мясо наносит особенно большой урон продоволь ственной безопасности, по скольку извлекает до 30 ка лорий с урожая на одну калорию мяса. Кроме того, зерновые культуры все чаще используются для производ ства биотоплива, а не про

дуктов питания. Целью дан ного исследования является определение преимуществ для продовольственной бе зопасности, которые были бы достигнуты, если бы неко торые земли или даже все, которые на сегодняшний день используются для про изводства кормов животным и топлива, были бы перерас пределены для непосред ственного производства про довольствия для людей. Чтобы разобраться в этом вопросе, Э. Кэссиди и ее кол леги впервые нанесли на кар ту масштабы и производи тельность 41 основной

корм скоту, в конечном ито ге, потребляются людьми. – Только 55 % урожайных калорий по всему миру на прямую потребляют люди. – Выращивание продуктов питания исключительно для непосредственного потреб ления человеком, может по высить доступность потреб ляемых калорий до 70 %. – Министерство сельского хозяйства США в одиночку смогло бы прокормить допол нительный 1 млрд. человек, перенаправив потребление урожайных калорий непос редственно на людей. – При расчете белков, ре

сельскохозяйственной куль туры за период между 1997 и 2003 гг., регулировку чисел для импорта и экспорта, и вычислили конверсионную эффективность откорма жи вотных, используя данные Департамента сельского хо зяйства США. Исследовате ли предположили, что людям необходимо в среднем 2700 калорий в день, пастбищные земли и животные не были включены в исследование. Среди выводов команды: – Только 12% урожайных калорий, которые идут на

зультаты были аналогичны ми. Например, человек лич но для себя использует лишь 49% от мирового производ ства растительного белка. В дополнение к глобаль ным выводам, исследова тельская команда посмот рела на распределение урожайных калорий в четы рех ключевых странах: Ин дии, Китае, Бразилии и США. Они обнаружили, что в то время как Индия выде ляет 90% калорий, чтобы прокормить людей, осталь ные три выделяют 58%,

45% и 27% соответственно. Принимая к сведению важнейшие культурные и экономические аспекты, ис следователи признали, что в то время, как полный пере ход от животной к раститель ной диете может оказаться невозможным, то даже час тичный переход пойдет на пользу продовольственной безопасности. Учитывая ко личественное определение воздействия различных стратегий, ученые обна ружили, что переход от употребления говядины к свинине и курице дал бы возможность прокормить дополнительные 357 милли онов человек, а полный от каз от употребления в пищу мяса, не исключая яйца и молоко, мог бы накормить еще дополнительные 815 миллионов человек. Исследователи подчерк нули, что они не делают диетические предписания или рекомендации, просто указывают на возможнос ти для получения прибыли в производстве пищевых продуктов. Ученые также отметили, что люди могут полностью удовлетворить свою потребность в бел ках с растительной диеты, но эта система требует некоторых перестановок (например, наращивание производства более бо гатых белком бобовых культур) для удовлетво рения человеческих дие тических потребностей. «Хорошей новостью яв ляется то, что мы уже производим достаточно калорий, чтобы накормить несколько миллиардов лю дей», – говорит Э. Кэссиди. «Поскольку наша планета становится все более засе ленной, и мы испытываем такие бедствия, как засухи и нашествие вредителей, то нам необходимо найти более эффективные пути использования существую щих пахотных земель».

Исследование может привести к улучшению вкуса томатов и к другим преимуществам УэстЛафайетт, штат Ин диана – Исследователи из Университета Пердью нашли соединения, отвечающие за определенные характерис тики растений, такие как вкус помидоров. Эти соединения могут быть разработаны в большом количестве для ра стений, в которых мало или вообще нет ни одного из них. Помидоры доступны в се верных штатах (США – прим. редакции), как правило, выра щиваются в более теплом кли мате, например, во Флориде, Калифорнии и Мексике, их обычно собирают еще незре лыми, зелеными, так что само созревание проходит уже во время или после отгрузки. Это влечет за собой потерю цен ных вкусовых качеств томатов, на что незамедлительно жалу ются потребители. «Данному исследованию, в конечном счете, можно найти множество примене ний, например, усовершен ствование вкусовых качеств свежих фруктов и томатов, повышение устойчивости ра стений против вредителей или заболеваний, производ ство определенных вкусов, ароматов и фармацевтичес ких препаратов», – отметила Наталья Дударева, выдаю щийся профессор биохимии. Исследование с участием метаболической инженерии также было проведено пос ле защиты докторской дис сертации научным сотрудни ком Университета Пердью Майклом Гутенсоном совме стно с коллегами из Универ ситета Мичигана и в Израи ле. Оно было опубликовано в августовском номере жур нала The Plant Journal. Терпены, класс летучих со единений, являются очень важными, поскольку они час то определяют, каковы фрук ты на вкус, каков запах их цве тений, тем самым привлекая опылителей, и какими спосо бами растения могут защи щать себя от вредителей. Целью исследования было

Издательство «АгроПартнер®» • № 31 (456) • 12.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

определить, как метаболи ческая инженерия может быть использована при полу чении крупных партий моно терпенов, в частности группы терпенов, отвечающей за улучшение вкуса и аромати ческих качеств плодов. Исследователи универси тета Пердью использовали плоды томата в своих иссле дованиях по метаболической инженерии для увеличения производства монотерпе нов. Помидоры являются идеальным выбором для это го исследования, так как в процессе созревания они на капливают большое количе ство каротиноидов, красного пигмента, который дает этим плодам характерный цвет. У каротиноидов и терпенов одинаковая модель молекуляр ного строения, что позволило исследователям подключиться к бассейну молекулярных стро ительных блоков, естественно доступных в плодах томата, из которых впоследствии произ водятся монотерпены. Исследователи узнали, что большое количество монотер пенов было получено путем комбинации двух фермента тивных стадий. На первом эта пе, два из доступных молеку лярных строительных блоков соединяются вместе для со здания промежуточного про дукта. На втором этапе, хими ческая структура этого промежуточного соединения дополнительно модифициру ется, что приводит к образова нию монотерпенов. Исследование финансиро валось за счет грантов сель скохозяйственных и пищевых исследований по Инициати ве Министерства сельского хозяйства США и двунацио нальным Фондом развития и сельскохозяйственных ис следований СШАИзраиль.

3


Синтетическое мясо: как самый дорогой в мире гамбургер попал на тарелку? Создан в лаборатории, оплачен соучредителем Google – в этом ли будущее растущего населения планеты? История самого дорогого в мире гамбургера началась около трех месяцев назад с участием коров, выращен ных на ферме органическо го земледелия. Однако в его возникнове нии было не слишком много традиционной пасторали: процесс начался с извлече ния стволовых клеток из био псии двух коров, одна из ко торых породы Бельгийская белоголубая, вторая же – Светлая аквитанская. Доктор Марк Пост и его ко манда в университете Маас трихта (Нидерланды) исполь зовали эти клетки, чтобы вырастить 20 тысяч мус кульных волокон, крошеч ных «обручей» из серовато белого белка, в пробирках с питательной средой. После нескольких недель роста каждый волоконный «обруч» был извлечен вруч ную, разрезан и выпрямлен. Волокна были спрессованы вместе, подкрашены свеколь ным соком и смешаны с шаф раном, панировочными суха рями и некоторыми другими обязательными ингредиента ми, позволив получить на вы ходе мясо, биологически идентичное говядине, но вы ращенное в лаборатории. Об щая стоимость проекта соста вила 250 тыс. Евро, которые выделил Сергей Брин, соучре дитель компании Google. «На самом деле, это просто доказательство концепции, в которой мы пытаемся создать первый искусственный говя жий гамбургер», – сказал Брин в репортаже по случаю дегустации, которая состоя лась в Лондоне в прошлый по недельник. «Я настроен весь ма оптимистично и считаю, что теперь прогресс в этом вопросе будет идти не по дням, а по часам», – сказал он. Брин объяснил, что под вигло его на инвестиции в данную технологию. И речь шла о благополучии живот ных. У большинства людей сформировано совершенно ошибочное представление о современных технологиях мясного производства, как о небольших классических фермах с несколькими жи вотными, содержащимися на них. «Когда видишь, что на самом деле происходит с этими несчастными живот ными, то это не может оста вить тебя равнодушным», – заверил Брин. Событие минувшего по недельника в Лондоне, ког да шефповар приготовил и представил публике синте тический бургер, стало кульминацией многих лет исследования доктора По ста, целью которых было продемонстрировать, что этот метод выращивания белка может однажды стать жизнеспособной альтерна тивой скотоводству. «Коровы очень неэффек тивны. Они потребляют 100 г растительного белка, давая взамен лишь 15 г животного» – сообщил доктор Пост перед мероприятием в Лондоне. «Так что нам приходится кор мить коров, вместо того, что бы кормить себя. Так мы терям

4

на самом деле много еды!» Имея подобную новую техно логию, ученые смогут сделать производство мяса намного более эффективным, так как она позволит держать все этапы под контролем. К тому же в этом случае не придет ся убивать животных. Человеческий аппетит к мясу фактически означает, что 30% полезной поверх ности Земли покрыто пас тбищами для животных, в то время как лишь 4% ис пользуются для того, чтобы кормить непосредственно людей. Общая биомасса скота на планете почти вдвое больше, чем био масса людей, причем она дополнительно производит 5% выбросов углекислого газа и 40% выбросов мета на – гораздо более опасно го парникового газа. К 2060му году население планеты по прогнозам соста вит порядка 9,5 млрд. чело век, и, с учетом роста спроса на мясо в странах с быстро растущим населением, таких как Китай и Индия, спрос на мясо может удвоиться к се редине века. В этом случае животноводческая отрасль будет ответственна пример но за половину вреда, причи

няемого климаты, по сравне нию со всеми существующи ми в мире автомобилями, грузовиками и самолетами. Нужно отметить, что еще в 2008 году доктор Раджендра Пачаури, председатель меж правительственной группы экспертов ООН по вопросам изменения климата, призвал жителей планеты сделать один день в неделю свобод ным от мяса, чтобы замед лить процессы негативного изменения климата. Различные методы выра щивания мяса в лаборато рии будут поразному вли ять на окружающую среду, и доктор Пост отметил, что по предварительным оценкам его лабораторный метод по лучения мяса снижает по требность в земле и воде на 90%, а необходимое энер гопотребление – на 70%. Лучшим способом предот вратить ущерб окружающей среде было бы, конечно, убе дить людей не есть мясо вов се. Но никто не думает, что это произойдет, так как жела ние употреблять в пищу мясо укоренилось глубоко в нашей эволюции, согласно утверж дению приматолога Гарвар

дского университета, про фессора Ричарда Рэнгхема. Он утверждает, что именно умение готовить и есть мясо было одной из причин того, почему человеческий мозг смог эволюционировать и стать таким большим, как он есть сейчас. Мясо, обильный источник питательных ве ществ и калорий, давало энергию мозгу наших пред ков, так что их конкуренты не могли с ними соперничать, что и оказало долговременно воздействие на наш вид, вы ражающееся в пристрастии к мясным блюдам сегодня. «Фактически, люди сегод ня наслаждаются мясом именно потому, что оно да вало огромные преимуще ства в ходе эволюции чело века, включая доступ к редким микроэлементам, таким как соль, железо, цинк, было прекрасным ис точником жира и обеспечи вало необходимыми калори ями», – сказал Рэнгхем. «Мы не можем абсолютно точно оценить преимуще ства, которые давала мясная пища, но можем определен но сказать, что охотникисо биратели были всегда и вез де чрезвычайно рады получить ее», – добавил он.

Искусственное мясо долж но использоваться хотя бы потому, говорит профессор Рэнгхем, что люди любят мясо так сильно. «Это прак тический вопрос. Люди будут продолжать хотеть мяса, и система его производства, снижающая экологический и этический вред, станет боль шим преимуществом». Исто рический вкус к мясу обеспе чит рынок для искусственных продуктов, считает специа лист по истории и культуре питания Джей Рэйнер, но лишь после того, как техно логия будет усовершенство вана. «Это даст возможность выбора. С одной стороны, если вы захотите стейк или даже целую курицу, вы их по лучите, но, может быть, не настолько часто, как сейчас. Ведь если вам понадобится животный белок чтобы при готовить, к примеру, недоро гой гамбургер или, скажем, лазанью, вы сможете исполь зовать в качестве альтерна тивы говядине более деше вое искусственное мясо или даже белок насекомых» Традиционное животновод ство даже сейчас уже обходит ся слишком дорого, добавля

ет Рэйнер. И будет только луч ше, если члены общества смо гут рассмотреть и применить разумные альтернативы. Необходимо преодолеть еще много препятствий на пути к тому, чтобы расши рить технологию доктора Поста до крупномасштабно го производства. Питатель ные растворы не так деше вы, но надежда велика! «Двадцать лет спустя, стоя в супермаркете перед двумя продуктами, имеющими аналогичный вкус и цену, но один из которых изготовлен экологически безопасным способом, с применением значительно меньшего ко личества ресурсов и не по строен на убийстве живот ных, вам будет нетрудно сделать выбор», – говорит он. «Сперва люди выберут этот тип продукта, а позже этот выбор трансформи рует всю систему мясного производства». Первый гамбургер, кото рый он сделал, относительно прост – всего лишь чистый белок. Это неплохо для дока зательства концепции, но еще очень далеко от полно ценной замены мясу. Доста точно учесть, что в этом про дукте нет жира и крови, которые и дают при приготов лении мясу большую часть его неповторимого аромата. Далее на повестке дня у команды доктора Поста сто ит добавление в лаборатор ных условиях жировых тка ней или даже костных клеток, чтобы удовлетворить вкусы тех людей, которые захотят попробовать насто ящий лабораторный стейк на кости. «Технологии в насто ящее время позволяют полу чить лишь небольшие кусоч ки, так как растущие ткани необходимо обеспечивать кислородом и питательными веществами», –говорит док тор Пост. «Для кусков боль шего размера нам необхо димо развивать различные технологии, которые были описаны в медицинской сфере, но еще никогда не применялись подобным об разом». Это значит внедре ния чегото похожего на кро веносные сосуды в мясо, которые смогут доставлять жидкость, кислород и пита тельные вещества к центру тканей по мере их роста. Доктор Пост утверждает, что это будет иметь важное значение для получения продукта, которые внешне и вкусом не отличается от на стоящего мяса. И нужно от метить, что таким же спосо бом можно выращивать другие искусственные бел ки, такие как курятина, ба ранина, рыба или свинина. Требуется также убедиться в полной безопасности лю бого искусственного мясно го продукта, прежде чем предлагать его для широко го потребления. Любые но вые продукты или продукты, произведенные с использо ванием нового технологичес кого процесса, должны прой ти строгую и независимую оценку их безопасности до выведения на рынок.

Новые изменения в Налоговый кодекс несут системные угрозы для АПК Проект Закона Украины «О внесении изменений в Налого вый кодекс Украины относи тельно дальнейшего совершен ствования налогообложения налогом на добавленную сто имость» несет системные рис ки для развития агропромыш ленного комплекса страны. Об этом говорится в письме профильных ассо циаций АПК, направленном Президенту, председателю Верховной Рады и пре мьерминистру Украины. По расчетам экспертов, снижение ставки НДС и умень шение аккумулированных сумм НДС, а также частичная (10%) уплата суммы аккумули рованного НДС в бюджет при ведет к потере сельскохозяй ственными предприятиями, как минимум 8–10 млрд. грн. Кроме того, минимальные налоговые отчисления пла тельщиками НДС по дополни тельной (отдельной) ставке, так называемым налогом с оборота, составят 3 млрд. грн. Отмена нормы о направле нии перерабатывающими предприятиями сумм налога на добавленную стоимость в специальный фонд бюджета Украины и на специальные счета для выплаты компенса ций сельхозтоваропроизво дителям за проданные ими молоко и мясо в живом весе, приведет к уменьшению под держки сельхозтоваропроиз водителей на 1,6 млрд. грн. По расчетам экспертов, уменьшение налоговых стимулов угрожает отрасли убыточностью. «Особенно это касается жи вотноводства, где для боль шинства видов продукции рентабельность производства в последние годы не превыша ет 3–5%, а при предложенных изменениях в налоговое зако нодательство отрасль станет системно убыточной», – гово рится в письме. Введение дополнительной

(отдельной) ставки налога в размере 2% в условиях агро промышленного производ ства повлечет существенные негативные последствия. Специфика работы продук товых цепочек предполагает многократную реализацию продукции, даже при отсут ствии посредников, много кратное взимания отдельно го налога существенно превысит эффект от сниже ния ставки НДС с 17 до 9%. По мнению экспертов, еще одним следствием вве дения налога с оборота ста нет потеря конкурентоспо собности отечественной продукции на внутреннем и внешних рынках сбыта. Отмена поддержки произ водителей молока и мяса за счет НДС перерабатывающих предприятий не только снизит доходность производства мясомолочной продукции, но и приведет к потере государ ством средств соответствую щего спецфонда, а значит – к потере государством возмож ности влиять на развитие жи вотноводческой отрасли. Наконец, существенное ос ложнения в работе предприя тий АПК может возникнуть в связи с необходимостью одно временного администрирова ния НДС и налога с оборота. «Сужение объема прав сельскохозяйственных предприятий непременно приведет к свертыванию ин вестиционных процессов, вследствие повышения рис ков ведения бизнеса в Укра ина для инвесторов изза роста количества налогов, усложнения их администри рования, а также несистем ного и не прогнозируемого характера изменений в на логообложении в целом», – уверены представители про фильных организаций. Источник: latifundist.com

В Минагрополитики похвастались перепроизводством овощей в Украине В этом году в Украине собе рут около 9,4 млн. тонн ово щей, что полностью обеспечит потребности украинцев, со ставляющие до 7,3 млн. т, со общил министр аграрной по литики и продовольствия Николай Присяжнюк. Как говорится в сообщении ведомства, также чиновник указал на тот факт, что для того, чтобы сохранить ста бильную цену на овощи и сде лать их доступными круглый год, государство продолжает сооружать овощехранилища. «Что касается ценовой ситу ации, то она останется ста бильной, поскольку мы актив но боремся со спекулянтами на рынке плодовоовощной про дукции», отметил министр. Также в сообщении Минаг рополитики констатируется, что в Украине будет собран высокий урожай овощей «борщового» набора, кото рые пользуются наибольшим спросом у потребителей. В частности, капусты в этом году соберут около 1,8 миллиона тонн, свеклы 860 тысяч тонн, моркови 865 тысяч тонн и лука более 1 миллиона тонн. Присяжнюк отметил, что перед мини стерством стоит задача не

просто способствовать сбо ру высокого урожая, но и обеспечить его хранение. В ведомстве сожалеют, что около 20% овощей при хране нии в неприспособленных по мещениях теряются. Именно поэтому на сегодняшний день ведомство Присяжнюка, прежде всего, работает над тем, чтобы увеличить коли чество хранилищ с приме нением современных тех нологий хранения. По мнению чиновников, это в свою очередь, позволит как обеспечить украинцев ка чественной овощной продук цией, так и работать над рас ширением внешних рынков. «Без наличия специальных хранилищ хранение высоких урожаев может оказаться про блематичным. Поэтому, чтобы работа аграриев, которые со бирают такой большой объем плодовоовощной продукции, не была напрасной, Прави тельство помогает строить хранилища. Так, в 2011–2012 годах при содействии госу дарства были построены 104 овощехранилища. А в ближай шие два года в Украине по явятся еще 16 хранилищ емко стью 140 тысяч тонн», добавил глава ведомства.

Издательство «АгроПартнер®» • № 31 (456) • 12.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


Издательство «АгроПартнер®» • № 31 (456) • 12.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

5


Крик душі інженераBмеханіка * Звертаюся до всіх небай дужих людейпрофесіоналів, які працюють на землі. Зем ля сьогодні – наше найцінні ше надбання, а також полігон для інтелектуальної битви розумових здібностей тала новитих керівників (влас ників), інженерів, агрономів, які, звичайно, теж, виперед жуючи конкурентів, сподіва ються не тільки на моральну, а й матеріальну винагороду за першість, високі здобутки по врожаю. Але, на жаль, сьо годні в Україні як у вироб ництві, так і в політиці не те покоління стоїть біля штурва лу управління, найчастіше це старі консерватори, які звик ли отримувати («збивати») гроші лише посередництвом «відкатів» і поборів, а не вико ристанням новітніх техно логій, які дадуть можливість через деякий час збільшити дохід, позиціонувати себе як чесні і відповідальні, що слу гуватиме збільшенню інвес тиційних надходжень у всі га лузі народного господарства. Їм притаманне дотримання принципу: не витрачені на розвиток і модернізацію гроші вважати доходом. Яск равим прикладом цього є си туація із цукровими завода ми. Забрали за безцінь, вижали максимум, довели до банкрутства і порізали на ме талобрухт. Але повернемось до нашої теми. Дуже хочеть ся донести нові досягнення в галузі інтелектуальних про дуктів компанії PRECISION PLANTING щодо вдоскона лення сівалок для посіву про сапних культур виробництва фірми JOHN DEERE та KINZE. Насамперед познайомити читачів з унікальними можли востями стенда METER MAX,

що відкриває очі при пе ревірці якості посіву висівни ми апаратами як механічни ми, пальчикового типу, так і вакуумними. Ви для себе відразу на кольоровому дис плеї побачите результат якості посіву, від якого зале жить майбутній врожай. З цього приводу хочу запита ти у читачів, а як ви можете оц інити і зробити правильно свій вибір при покупці нової сівал ки? Надасте перевагу відомо му бренду, довіритесь чуткам про те, як їм до вподоби та чи інша сівалка, чи просто яка де шевше? Ми закликаємо пред ставників виробника, що про понують нові сівалки до продажу, довести якість сівал ки через перевірку висівного апарата на стенді METER MAX, використовуючи при цьому різні фракції насіння соняшни ку та кукурудзи, а найкраще це зробити в присутності покупця із його посівним матеріалом. А що зась? Звичайно. Це ж ана логічно до того аби оголити себе перед публікою і показа ти свою неатлетичну статуру. Тому більшість продавців особ ливо не афішують потребу пе ревірки висівних апаратів через те, що побоюються резуль татів, які виводить стенд METER MAX на дисплей. Провівши по верхневий огляд ринку сівалок для посіву просапних культур, можемо лише заспокоїти влас ників сівалок MONOSEM. Сівалки JOHN DEERE та KINZE обов’язково потребують пере обладнання висівних апаратів (за виключенням, якщо влас ник сіє сою чи цукровий буряк). Наш девіз – в 2013 році за бути про механічні висівні апа рати пальчикового типу на сівалках JOHN DEERE та KINZE. Для цього варто скори

статись вищезгаданими інте лектуальними продуктами (винаходом) інженерів ком панії PRECISION PLANTING (США), яку в 2012 році вику пила фірма MONSANTO за умови збереження їхнього профілю, тобто подальшої по шукової і винахідницької ро боти в галузі вдосконалення процесу посіву технічних куль тур, так як посів є ключовою ланкою в досягненні високих врожаїв. Нам випала нагода в 2012 році презентувати про дукти компанії PRECISION PLANTING представнику із Ар гентини, який співпрацює із фабриками по виготовленню важких сівалок. В кінці презен тації він заявив, що в Арген тині дуже хороші інженери і їм не потрібно купувати чергову вигадку США. У нас виникли сумніви стосовно достовір ності його слів. Довелося на лаштуватись на подорож до далекої Аргентини. В грудні 2012 року ми спільно з ним оглядали посіви кукурудзи поблизу міста БуеносАйрес (столиця Аргентини), де не без гордості вказали йому на посіви кукурудзи із частими двійниками і пропусками. Відвідавши їхні фабрики ми дізнались, що аргентинці ви користовують пневматичні висівні апарати виробництва Італії. Також в грудні 2012 року в Бразилію було продано із США переобладнання для ва куумних висівних апаратів в кількості на 5000 рядків. В Україні ж показник довіри до впровадження новинок значно нижчий. На початку 2012 року запросили на пре зентацію продуктів PRECISION PLANTING представників підприємства із банком землі під 100000 га. Уважно вислуха

ли, задали запитання, подяку вали і поїхали. Пізніше попро сили знову приїхати. І лише в березні 2012 року вирішили придбати стенд METER MAX. Через тиждень після прид бання стенда прийняли тер мінове рішення переоблад нати 3 сівалки KINZE 24х рядкові із механіки на пнев матику. Результатом зали шились задоволені. Дуже добре, що ще є хо роші люди: винахідники, ра ціоналізатори, не залежно від галузі народного господар ства, які творять «на благо», звичайно, за винагороду, од нак, перед такими людьми варто зняти шляпу. Нажаль, їх лише десятки тисяч, а не мільйони. А через нашу гордість і необізнаність дуже часто їхні винаходи не спов на приносять користь нашо му суспільству. І нарешті факт, що змусив прискорити написання цієї статті із таким заголовком – це дзвінок до агрономічного відділу вели кого агрохолдингу, що виро щує багато соняшнику. По чувши кілька речень про переобладнання їхніх сівалок JOHN DEERE, агрономдов гоносик (це комаха, шкідник с/г культур, так інженери у вузах називають агрономів) швидко задав запитання по вартості і сам миттєво прий няв рішення, що це коштує надто дорого. Але в по рівнянні із чим? Висновок на прошується один – нам і так не погано платять. Навіщо створювати собі додат кові проблеми і незруч ності в плані збільшення врожайності для «хазяї на». Він же не змушує це робити. А Ви, шановний читачу, якої думки?

Комплексное решение от компании «РостBДон» по утилизации отходов (навоза) КРС * Каждый фермер сталкивается с проблемой: Как из( бавится от навоза? Мы предлагаем навоз превратить в золото! И это не опечатка! Выход действительно есть! Профессор А. М. Игонин на кафедре биологии Вла димирского государственного педагогического уни верситета в результате селекции южного (Чуйского) и северного (Владимирского) червей получил новый гиб рид с уникальными свойствами. За свою производительность (ежедневно каждый червь производит копролитов (БОГУМУС) больше своего веса), выносливость (сохраняет активность от 9о до 28о С), пло довитость (один червь за год производит потомство 1500 и более особей), Владимирский гибрид получил наиме нование «Старатель». Название говорит само за себя! Ежедневно черви перерабатывают органические от ходы и производят объем биогумуса, равный своему весу. Таким образом, нарастающая биомасса 1 грамм червя «Старатель» производит в год около 100 кг Био гумуса. Гибрид всеяден (перерабатывает навоз любых животных, помет птиц, любые органические отходы, даже активный ил очистных сооружений). В свой состав Биогумус включает гуминовые ве щества (гуматы, аммония, калия), фульвокислоты, 18 аминокислот, витамины, естественные фитогор моны, макроэлементы: азот, калий, фосфор, маг ний, кальций – в доступных легкоусвояемых формах и микроэлементы: медь, марганец, цинк, бор, же лезо, и споры грунтовых микроорганизмов. Сейчас, когда Украина ищет пути подъема села, такую идею нельзя упускать! Простой расчет показывает, что Биогумус жизненно необходим для аграриев. Технологии, продиктованные временем! Биогумус – 100 % натуральное удобрение; Биогумус – ПОВЫШАЕТ урожайность на 30–40%; Биогумус – УСКОРЯЕТ созревание, увеличивает содержание витамина С, улучшает вкусовые каче( ства овощей и фруктов; Биогумус – СНИЖАЕТ заболеваемость растений за счет содержания актиномицетов; Биогумус – УЛУЧШАЕТ качество газонов и про( длевает сроки цветения; Биогумус – УДОБЕН в применении: достаточно в сезон одноразового внесения локально под расте( ния или в россыпь под перекопку весной или осе( нью; Биогумус – НЕ СОДЕРЖИТ нитратов, патогенной микрофлоры, семян сорняков; Биогумус – УДЕРЖИВАЕТ в почве влагу.

Также предлагаем саженцы малины (высоB коурожайная), саженцы черной смородины (Титания, Рубен).

6198

6

Доставка червей старатель в любой регион Украины! Дополнительно на сайте: http://chervi.com.ua Тел.: (050) 288 8688, (067) 9167878

Издательство «АгроПартнер®» • № 31 (456) • 12.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

2012 год вошел в десятку самых теплых Прошедший год поставил немало антирекордов: рас тёт концентрация парнико вых газов, вода прибывает, Арктика нагревается вдвое быстрее остального мира... В 23й раз подряд состав лен годовой отчёт о состоя нии климата на родной плане те, и порадовать вас и нас, прямо скажем, учёным нечем. Данные спутников, буёв и метеостанций со всего мира собирали, анализировали, сравнивали 384 специалиста из 52 стран. Смотрели на тем пературу, осадки, морской лёд, концентрацию парнико вых газов и многое другое. Итак, в 2012 году в целом атмосферная концентрация углекислого газа на нашей теплеющей планете достигла рекордного показателя в 392,6 части на миллион, по высившись на 2,1 пункта. Весной в некоторых регионах Арктики было зарегистриро вано 400 частей на миллион. Увы, это не единственный антирекорд. После небольшо го снижения антропогенных выбросов в связи с мировым экономическим кризисом они, порождаемые в основном сжи ганием ископаемого топлива и производством цемента, дос тигли в 2011м рекордного по казателя в 9,5 ± 0,5 Пг углеро да. Оценка на 2012 год такова: 9,7 ± 0,5 Пг (9,7 млрд. т). В целом 2012й вошёл в десятку самых тёплых лет, и

давайте скажем спасибо от сутствию ЭльНиньо за то, что не было ещё теплее. При этом явлении температура поверхности моря в эквато риальной части Тихого океа на превышает норму более чем на 0,5°С в течение мно гих месяцев, что приводит к изменению погодных усло вий во всём мире, и в том чис ле росту среднемировой тем пературы. Весной слабая ЛаНинья (противоположность ЭльНиньо) окончательно ушла, и впервые за несколько лет на протяжении большей части года ни на региональный, ни на мировой климат Южная осцилляция не воздействова ла. В итоге 2012й оказался на восьмом или девятом месте за историю наблюдений (позиция зависит от того, какому набору данных верить больше). В Арктике теплеет вдвое быстрее, чем в остальном мире, отмечают исследова тели. Следовательно, и эф фекты там выражены силь нее. В сентябре площадь, покрытая морским льдом, достигла рекордно малого уровня в 3,4 млн. км2(сложи те Якутию и Камчатку), что на целых 18% ниже предыдуще го антирекорда, установлен ного в 2007 году. (Заметим, что это рекорд за те 34 года, в течение которых ведутся наблюдения со спутников.) В июне 2012го снежный покров на суше в Арктике

(тоже важный показатель, ко торый, кстати, снижается даже быстрее, чем морской лёд) достиг рекордно низко го уровня, а температура веч ной мерзлоты на севере Аляски – нового максимума. 11–12 июля в той или иной мере таяло 97% ледникового покрова Гренландии – в че тыре раза больше среднего показателя 1981–2010 годов. В Антарктике, наоборот, пло щадь морского льда выросла, и 26 сентября был поставлен но вый рекорд – 19,45 млн. км2, что на 0,5% выше предыдущего, ус тановленного в 2006м, и на 7% больше рекордно низкого максимума, случившегося в 1986м (около 18 млн. км2). Температура поверхности моря в целом повысилась. Четы ре независимых набора данных говорят о том, что среднемиро вой показатель 2012 года нахо дится на 11м месте в истории наблюдений. Впрочем, после устойчивого 30летнего роста (1970–1999) в 2000–2012м тен денцию выявить трудно. Отчас ти это связано с превалировани ем в XXI веке ЛаНиньи. Тепловая мощность верхних 700 м океана остаётся вблизи рекордных показателей. За метно потеплело на глубине от 700 до 2 000 м и более. Изза ЛаНиньи (то есть похолода ния) в первой половине 2011 года уровень моря начал было снижаться, но в 2012м потеп ление снова взяло своё. Рост

уровня моря составил в сред нем 68 мм с 1993 года (пример но 3,2 ± 0,4 мм ежегодно). Что касается солёности оке ана, то тут в силе тенденция, стартовавшая в 2004м: океан солонее среднего в областях с высоким уровнем испарения (например, в центральной ча сти северной тропической об ласти Тихого океана), а в райо нах с обильными осадками (как в северной центральной части Индийского океана) всё наобо рот. Отсюда следует, что осад ки растут в областях и без того дождливых и снижаются в за сушливых. Именно этого жда ли от глобального потепления. Мировая активность тропи ческих циклонов находилась на среднем уровне – 84 бури (в среднем 89 в 1981–2010 го дах). Как и в 2010–2011м, Се верная Атлантика была един ственной акваторией с числом ураганов выше среднего. В нижних слоях стратосферы над Европой (на высоте 10–15 км) продолжается похолодание, и 2012й поставил или почти по ставил рекорд низкой темпера туры (опять и снова всё зависит от набора данных). Это тоже следствие глобального потеп ления: накачка атмосферы пар никовыми газами и снижение концентрации стратосферного озона, нагревая слои близ по верхности планеты, одновре менно охлаждают стратосферу. Дмитрий Целиков

• ЗАКУПАЕМ сою, люпин, горох, МАСЛИЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ, отходы масличных культур. ПРОДАЕМ масло, жмых. Тел.: (0562) 38(55(40, (050) 922(42(34. • Реализуем ЕМКОСТИ Б/У биметаллические, нержа веющие, эмалированные, металлические. Пищевые; технические; для сыпучих; для жидких удобрений, КАС. 10 ... 25, 50, 75 ... 100 куб. м. Тел.: (095) 8294415. • СЕМБАЗА реализует оптом от 100 кг семена: люцерны, суданки, донника, эспарцета, вики озимой, костра безостого, кукурузы, рапса озимого, люпина, проса, горчицы, фацелии. СУПЕРКАЧЕСТВО – ЛУЧ( ШАЯ ГЕНЕТИКА УКРАИНЫ! Трифолин – магнитный порошок. Тел.: (050) 5750072, (096) 3059796, ф.: (05549) 43395, www.sembaza.com.ua • Продам комбайны, трактора, атомобили и поч( вообрабатывающую технику. Выполняем капремонт с/х техники. Тел.: (067) 9148325 – Николай. • Продам опрыскиватель ОП(2000, в хорошем рабочем состоянии; приспособление для уборки подсолнечника, ширина захвата 6 метров. Тел.: (067) 5850698. • Производим сельхозтехнику: жатки прицеп ные, навесные, прессподборщики, косилки, рап совые столы, лифтера, адаптеры, приспособления для подсолнечника. «Бердянский завод сельхозтех ники». Тел.: (06153) 77800, (050) 4567156; commerce@bzst.com.ua; www.bzst.com.ua. • Продам: комбайн КЗС – 9(1, 2005 года выпуска, отработано 2200 моточасов; Жатки: зерновая, подсол нечник; подборщик, измельчитель; Двигатель – ЯМЗ 238. Цена – 300 тыс. гривен. Тел.: (066) 5936686. • КУПЛЮ подсолнечник крупноплодный фракции 3,2 и 3,4. Тел.: (050) 5359618. • Реализуем суданку тонкостебельную. Коли чество, качество, цена, доставка Автолюксом. Тел.: (067) 6053287. • Каталоги оригинальных запчастей, инструкции по эксплуатации и ремонту в книжном виде, для с/х тех ники: John Deere, CLAAS, New Holland, CASE, Massey Ferguson и др. Тел.: (093)4031073, (097)5589272. • Продам рассаду клубники сортов Азия, Альба, Роксана, Альбион, Тел.: (050) 5080485. • Закупаем на постоянной основе: голозер, поло винку, дробленку, некондицию подсолнечника, горчи цы, рапса, сои, кукурузы и т.д. Отходы подсолнечника, лузгу подсолнечника, отходы кукурузы, пшеницы, яч меня, сои, рапса, горчицы, тмина, кориандра, гречихи и т.д. Полезные отходы после очистки, калибровки, подработки семян подсолнечника, рапса, горчицы, сои и т.д. Форма оплаты любая. Самовывоз. Работаем по всей Украине. (067) 6262669, г. Полтава • Закупаем зерновые и масличные на постоянной ос( нове. ООО «ЕЛАГИН» на постоянной основе закупает пше ницу 26 класс, ячмень, кукурузу, жито, сою, подсолнечник. Самовывоз с любого региона Украины. Рассмотрим все предложения. (095) 7173537, (067) 6841117, г. Киев • Куплю КУКУРУЗУ, ПШЕНИЦУ, ЯЧМЕНЬ, ОВЕС, ГОРОХ (ГОСТ, фураж, отруби, высевки, зерноотходы, не кондицию, битую), ЖМЫХ, МАКУХУ подсолнуха, про довольственную, жареную, полужареную, сыродавку, навалом, в мешках, СОЮ. Самовывоз по всей Украине. (050) 8278859, г. Киев • РЕАЛІЗУЮ: обприскувач Брандт 2003 р.в.; УДА 4,5 2007 р.в.; Лущільник ЛД14 2006 р.в.; Розкидач міндоб рив РУМ6; автомобільцистерна ГАЗ53 1980 р.в.; кру порушку, екструдер, дрібний інвентар, а також НАСІННЯ НУТУ, СОЇ, ЛЮЦЕРНИ. Тел.: (061) 4494648, (097) 216 4941, (097) 7516978. • МЕШКИ БУМАЖНЫЕ производство и продажа, с печатью, для семян рапса,подсолнечника, кукурузы, для комбикормов и т п. Тел.: (067)5773890.

Аграрии вкладывают в 1 гектар земли в среднем 1900 гривен В этом году украинские аг рарии вложили в 1 гектар зем ли на 300 гривен больше, чем в прошлом. Эти средства по шли, в том числе, на техничес кое переоснащение и закупку высокопродуктивных семян. Правительство сейчас прила гает максимум усилий, чтобы аграрии беспрепятственно могли привлекать необходи мые для этого деньги. Об этом в эфире телекана ла БТБ заявил министр аграр ной политики и продоволь ствия Николай Присяжнюк, сообщает прессслужба Ми нагропрода. «В этом году в 1 гектар ук раинской земли аграрии вло жили 1900 гривен, что на 300 больше, чем в прошлом. Это свидетельствует о том, что сельхозпроизводитель по нял, что необходимо вклады вать средства в техническое переоснащение, закупку

Издательство «АгроПартнер®» • № 31 (456) • 12.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

удобрений, высококаче ственных семян и т.д. Пото му в итоге он получит значи тельно более высокий доход. Поэтому, чтобы для аграриев средства стали доступными, Правительство принимает целый комплекс мер», – под черкнул министр. Николай Присяжнюк отме тил, что в Украине уже рабо тает механизм складских расписок, ведется работа с банками по удешевлению кредитов, готовится к откры тию Земельный банк. К этой работе должны присоеди ниться и зернотрейдеры. «Сейчас очень важно, что бы зернотрейдеры финанси ровали не только приобрете ние готового зерна, но и будущий урожай. Для этого в Украине уже готовится зако нопроект о защите инвести ций в аграрный сектор», – подчеркнул министр.

7


Урожайность зерновых в Украине в разы ниже европейских показателей Украина далеко не полно стью использует свой потен циал продуктивности основ ных зерновых культур. Так, аналитики агентства АПКИн форм подсчитали, что сред няя урожайность пшеницы в Украине за последние пять сезонов составила 31,2 ц/га, что в два раза ниже, чем, на пример, во Франции – 74 ц/ га. В агентстве считают, что потенциал урожайности пше ницы в Украине использован на 42%, ячменя – всего на 36%, кукурузы – на 49%. Ос новными источниками повы шения урожайности зерно вых культур может быть использование более каче ственного посевного матери ала и современных агротех нологий, полагают эксперты. Аналогичную оценку потен циала Украины в данном на правлении ранее давал и вла делец крупнейшего по размеру земельного банка в стране аг рохолдинга Ukrlandfarming Олег Бахматюк. По его мне нию, Украина может произ водить в дватри раза боль ше зерновых, чем сейчас (в текущем сезоне ожидается 56–58 млн. т). По сравнению со своими коллегами из Ев росоюза, украинские агра рии примерно в три раза меньше используют мине ральные удобрения и в не сколько раз меньше – сред ства защиты растений,

8

отметил Бахматюк. Кроме того, серьезных финансовых вливаний требует обновле ние устаревшего парка сель хозтехники, а также решение логистических вопросов. Владелец Ukrlandfarming считает, что $20–25 млрд. инвестиций в течение пяти семи лет могли бы позволить Украине производить 100– 120 млн. т зерновых в год. Однако ограничивающим фактором для повышения урожайности зерновых явля ется прежде всего недоста ток влажности, считает гене ральный директор группы компаний УкрАгроКом (обра батывает 75 тыс. га) Анато лий Кузьменко. «В той же Франции выпадает свыше 600 мм осадков в год, и они распределяются относитель но равномерно по всей тер ритории. В то же время на юге Украины этот показатель порой не превышает 300 мм», подчеркивает он. Эту точку зрения разделяет и ге неральный директор KSG Agro (обрабатывает свыше 90 тыс. га) Сергей Мазин. «Южные области Украины в последние годы испытывают явный недостаток влаги, что может снижать общие пока затели урожайности по стра не», говорит он. По мнению Мазина, эту проблему можно решить за счет увеличения и восстановления площадей

орошаемого земледелия. В Украине система мелиора ции действует на 2,59 млн. га из из обрабатываемых 27,85 млн. га сельскохозяйствен ных земель. Такими данными располагает Министерство экологии и природных ресур сов. Тем не менее, на прак тике в 2011 году орошалось всего 594 тыс. га сельхоззе мель, признают в Госагент стве водных ресурсов. Ранее министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк оценил инвести ции в орошение в не менее, чем $1 млрд. на 1 млн. га. Ра нее сообщалось, что, по мне нию президента Украинской аграрной конфедерации Ле онида Козаченко, наличие в Украине больших площадей чернозема дает стране воз можность прокормить 600 млн. человек. Стоит отме тить, что уже сейчас Украина является довольно заметной фигурой на ряде сельскохо зяйственных рынков. Так, по данным Минагрополитики, ее доля в мировом производ стве подсолнечного масла на

данный момент составляет 25%, зерна – 9,2%. В Инвес тиционном центре Продо вольственной и сельскохо зяйственной организации ООН (ФАО) утверждают, что Украина к 2021 году может занять шестую позицию сре ди мировых экспортеров пшеницы при условии, что поставки этой культуры будут не менее 14 млн. тонн в год. Правительство заявляет о намерении вывести Украину в тройку мировых лидеров по производству зерна, ожидая в этом году рекордных уро жаев. Так, Минагропрод Ук раины прогнозирует урожай зерна в стране в 2013м на уровне 53–54 млн. тонн про тив 46,2 млн. тонн в 2012 году. Экспорт зерна в но вом сезоне, по оценкам ве домства, составит 26 млн. тонн, тогда как в 2012/2013 МГ – 22,8 млн. тонн. Стоит, однако, отметить, что экс перты сейчас наблюдают существенное падение цен на зерно на мировом рын ке в связи с хорошими уро жаями в ряде стран.

Украинский рынок – ценовая яма по удобрениям пройдена Ценовая яма на рынке удоб рений в Украине пройдена. Мировой рынок показывает продолжение рецессии, не смотря на гигантскую закупку карбамида Индией – 1,4 млн. тонн с поставкой на август сентябрь и двух тендеров па кистанской компании ТСР об щим объемом в 225 тыс. тонн. Китайские компании смог ли продать на индийском тендере 900 тыс. тонн карба мида, тогда как иранские – оставшиеся 500 тыс. тонн. Настроения продавцов и производителей было испор чено еще на майской конфе ренции международной Ас социации производителей удобрений (IFA). Тогда стало ясно, что у Китая до конца года будет лишних 7 млн. тонн карбамида, которые он намерен экспортировать. Традиционный ежегодный экспорт Китая – 3–5 млн. тонн, но никак не 7–8. Имен но эти цифры позволили рынку «прогнуться»до небы валых 303,5 долл. США/т, CFRИндия, которые сумела записать в свой актив индий ская IPL. Таких низких цен не было с сентября 2010 года. До начала 2013 года рынок находился в сбалансирован ном состоянии, с колебани ями цен не более 12%, за три года произошел только один провал (с 11.2012 до

01.2013) и резкий рост (с 01.2013 до 04.2013). Теперь рынок вновь раз балансирован – значитель ный профицит не решится даже при закупках Индией еще 2 млн. тонн на протяже нии сентября. Однако тен деры в Азии дали передыш ку для цен при поставках в Латинскую Америку, Евро пу, Турцию и другие значи мые рынки. Именно это и удерживает цены в Южном выше, чем в Азии (320–328 долл. США/т, ФОБ против 303,5 долл. США/т, СФР). Что же до рынка Украины, то здесь мы видим надвигаю щийся сезон осеннего внесе ния, производители смело подняли цены без адекватных порывов на закупку удобре ний аграриями. Другими сло вами, поставщики сыграли на опережение. Цена селитры за последнюю неделю июля вы росла с 2450 грн./т до 2650 грн./т (завод), уже в августе мы видим ценовые предло жения основного поставщика на уровне 2700 грн./т. Надо отметить, что трейдеры не остались в обиде, купив аж 90 тыс. тонн на протяжении вто рой половины июля. Трейдеры, понятное дело, пока продают товар дешевле производителя – 2600–2650 грн./т, в надежде быстро отбить вложенные немалые средства.

Издательство «АгроПартнер®» • № 31 (456) • 12.08.13 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

«АгроПартнер. Украина» №31 (456) от 12.08.2013 г.  

«АгроПартнер. Украина» №31 (456) от 12.08.2013 г.

«АгроПартнер. Украина» №31 (456) от 12.08.2013 г.  

«АгроПартнер. Украина» №31 (456) от 12.08.2013 г.

Advertisement