Page 1

№19 (394) 14 мая 2012 г.

Издательство «АгроПартнер®» • № 19 (394) • 14.05.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

1


ФЕРМЕНТОВАНІ ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР * Уже ні в кого не викликає сумнівів те, що для вирощуван ня високих врожаїв сільськогос подарських культур треба вне сти в ґрунт головних елементів живлення (азоту, фосфору та калію) значно більше ніж їх було використано рослинами для формування урожаю. Якщо ці втрати не відшкодовуються після внесення добрив та з інших дже рел, то відбувається поступове виснаження ґрунту (зниження вбирної та водоутримуючої здатності, руйнування структури, підвищення щільності ґрунту, по гіршення технологічних якос тей). Ці процеси відбуваються повільно, явно не виражаються і нерідко довгий час не виклика ють занепокоєння. Насправді ж невідворотно насувається серй озна загроза виснаження ґрунтів і як наслідок зниження врожаю. Для вирішення даного питан ня велике значення має пра вильне поєднання внесення мінеральних і органічних доб рив. Систематичне використан ня останніх дає змогу підтрима ти кількість органічних речовин у ґрунті на певному рівні, покра щити агрофізичні показники та швидше відновити порушений у ньому баланс поживних речо вин що винесені з врожаєм. До органічних добрив нале жать підстилковий і безпідстил ковий гній, гноївка, сеча, фе калії, торф, пташиний послід, зелене добриво, мул, органічні відходи сільськогосподарсько го виробництва, промисло вості, стічні води, сапропелі. Незважаючи на позитивні сторони (містять макро– і мікроелементи, різні корисні для рослин фізіологічноак тивні речовини, мікроорганіз ми, антибіотики тощо) вони ма ють й ряд недоліків (до їх складу можуть входити насіння бур’ янів, токсичні кількості важких металів, нітратів, радіонуклідів або мати не вірне співвідно шення вуглецю й азоту та ін.). Зважаючи на це, традиційно основним шляхом приготуван ня органічних добрив було ком постування. Проте й воно має низку негативних моментів, ос новні з яких є доволі довгий пе ріод проходження необхідних процесів (не менше 3х

2

місяців), втрати поживних ре човин (особливо азоту) та не повне знищення патогенної мікрофлори й насіння бур’янів. З цих причин популярності набирає ферментація, головною відмінністю якої є зменшення терміну виробництва кінцевого продукту (до 610 днів), що по зитивно відображається на со бівартості. Крім того, в процесі біоферментації гинуть яйця і ли чинки гельмінтів та мух, відбу вається знезараження компосту від патогенних мікроорганізмів, втрачає схожість насіння бур’ янів. Біологічно активні речови ни, що накопичуються під час да ного процесу, потрапляючи у

ґрунт можуть як безпосередньо використовуватись рослинами, так й неопосередковано впливати на них шляхом ак

тивації життєдіяльності мікрофлори, що здатна син тезувати біотичні речовини. В основному сировиною для таких добрив є торф, сап ропель, курячий послід, гній та солома. Саме тому на ринку органічних добрив пропо нується величезний асорти мент ферментованих їх видів, які кожний виробник радить для використання, тож зроби ти правильний вибір буває досить важко. Також наміти лась тенденція до зростання попиту населення на екологі

чно безпечну продукцію навіть за вищими цінами, яку немож ливо отримати без належно го і правильного удобрення. З огляду на це компанія ВАТ «Львівський облрибкомбінат» тісно співпрацюючи із науко вим установами дійшла вис новку, що екологічно чисте ферментоване органічне доб риво «БіоАктив» серед існуючих аналогів заслуговує особливої уваги сільськогосподарських виробників котрі прагнуть отри мати високоякісну продукцію, оскільки його основними скла довим є ставковий осад (мул), курячий послід та тирса. Доб рив із такими набором компо

нентів наразі ще не представ лено на вітчизняному ринку. Основною перевагою «БіоАк тиву» є здатність відновлювати

органічну речовину ґрунту. Та кож він має широкий спектр ви користання – його можна засто совувати для удобрення зернових, зернобобових, овоче вих, ягідних, просапних культур, плодових дерев та кущів, трав та газонів, для квітучих декоратив них рослин та відновлення дег радованих і виснажених ґрунтів. Внесення «БіоАктиву» забезпечує: • рослини легкодоступни ми формами поживних еле ментів (табл. 1); • підвищення врожайності

сільськогосподарських культур; • покращення якості виро щеної продукції; • блокування переходу із ґрунту в рослини важких ме талів, радіонуклідів, нітратів, залишків отрутохімікатів; • підвищення польової схожості насіння; • краще укорінення сад жанців, розсади, стійкість до несприятливих умов; • прискорення росту і роз витку рослин. • зміцнення імунітету рослин; • підвищення мікробіолог ічної активності ґрунту. Вище перелічені характе ристики дозволяють викори стовувати дане органічне добриво, як в широких масш табах виробництва у фер мерських господарствах, так і на присадибних ділянках. Наукові дослідження Пол іської дослідної станції Націо нального наукового центру «Інститут грунтознавства і аг рохімії імені О.Н. Соколовсь кого» засвідчують високу ефективність «БіоАктиву» щодо його використання при вирощуванні картоплі, цукро вого буряка та кукурудзи. На підтвердження цього наведе мо наступні дані проведених польових досліджень. Отримані експеримен тальні показники дають підставу стверджувати, що ферментоване органічне добриво «БіоАктив» позитив но впливає на врожай бульб картоплі середньостиглого сорту «Санте» (рис. 1). За гальна врожайність, у по рівнянні із варіантом без ви користання добрив, зросла на 73,6 ц/га, та була практич но на однаковому рівні із вне сенням гною, що свідчить про високу його ефективність. Використання «БіоАктиву» позитивно впливає не тільки на врожай, а й на якість бульб картоплі. При цьому вміст ос новних якісних показників – вітаміну “С” та крохмалю, в порівнянні з двома іншими варіантами був вищим. Одним із важливих показників якості врожаю є рівень нагро мадження нітратів у бульбах, ос кільки при високому їх вмісту

вони стають придатні тільки для технічної переробки. Під впли вом добрива «БіоАктив» кількість нітратів, у порівнянні з контро лем, суттєво не збільшилася, проте була дещо меншою ніж при використанні гною. Загалом, на всіх варіантах досліджень да

застосовування органічних доб рив на врожайність початків ку курудзи та її надземної маси дає підставу стверджувати, що за рахунок цього агротехнічного заходу можна суттєво впливати на їх величину (рис. 3). Таким чи ном, найбільш ефективним є

ний показник був в межах допу стимих норм (ГДК вмісту в буль бах картоплі – 150 мг/кг). Цукрові буряки належать до культур інтенсивного типу, тому одна із причин низьких врожаїв – недостатнє внесення органіч них добрив. Останнім часом че рез нестачу традиційного його

внесення під дану культуру сор ту «Збруч» «БіоАктиву» в нормі 15,0 т/га, якому поступається навіть традиційна система (гній 30 т/га) та й вміст крохмалю в початках кукурудзи на цих ділян ках не суттєво відрізняється. Узагальнюючи одержані дані, можна констатувати, що для

виду (гною) в цукровиробництві використовують солому озимої пшениці, заорюючи її після збо ру врожаю зерна. Проте в ґрунт при цьому повертається недо статня кількість поживних еле ментів. Вирішити дане питання можна шляхом використання «БіоАктиву» в якості альтернати ви (рис.2). У процесі досліджен ня була встановлена ефек тивність даного агроприйому при вирощуванні цукрових бу ряків (сорт «Уманський»), оск ільки врожайність та якісні ха рактеристики при нормі внесення 15 т/га були практич но на однаковому рівні за вико ристання гною (30 т/га). Порівняльна оцінка впливу

збільшення врожайності сільськогосподарських культур та заміни традиційного органіч ного добрива – підстилкового гною, доцільно використовувати екологічно чисте ферментоване органічне добриво «БіоАктив». В.А. Гаврилюк, директор Поліської дослідної станції Національного наукового центру «Інститут грунтоз навства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», к.с.н., старший науковий співробітник bioaktiv.com.uа Телефон для довідок: (032) 2407602, (096) 3758118

Издательство «АгроПартнер®» • № 19 (394) • 14.05.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


Урожайність сої можна підвищити * Соя – теплолюбива культу ра. Мінімальна температура проростання насіння 6–80С, а оптимальна 20220С. Проте дружні сходи появляються за температури 12–140С і мо жуть переносити коротко часні приморозки до 3 0С. Оптимальні температури в період формування репро дуктивних органів 20–230С, а в період цвітіння 22–250С. Цвітіння призупиняється за температурою +180С, а налив зерна +10–140С. При температурі понад 350С бутони і квітки опадають. Зав дяки симбіотичній діяльності бульбачкових бактерій соя не лише забезпечує свої потреби у азоті, а й залишає його час тину для наступних рослин , а тому є цінним попередником. Бульбочки краще розвива ються за температурою 22– 250С, а накопичення жирів у насінні – 21–260С. За вегетаційний період соя споживає понад 3000 куб. м. води з 1 га з транспіраційним коефіцієнтом до 500. Найви щий він (800–900) в період від сходів до гілкування, проте об’єм споживання води в цей період незначний через малу вегетативну масу. Найбільша потреба у волозі від фази цвітіння до наливу зерна че рез найбільший приріст веге тативної маси – це критичний період відносно вологи. За браком вологи в цей період опадають квітки, бутони, за в’язь. Урожайність може зни жуватись понад 50%. Водночас соя споживає води на 25–30% менше від кукурудзи. Утворення великої вегета тивної маси та зерна з високим вмістом жирів, білків та вугле водів потребує достатнього за безпечення рослин поживними речовинами. За даними різних джерел на утворення 1 тони зерна та відповідної кількості соломи соя споживає 60–90 кг азоту, 35 кг фосфору, 60 кг ка лію, 70 кг кальцію, 15 кг магнію,

5 кг сірки, 60 г марганцю, 80 г цинку, 30 г бору, 10 г міді, 1 г мо лібдену. Тобто для формуван ня урожаю 30 ц/га рослини спо живають понад 180 кг азоту, 100 кг фосфору, 180 кг кальцію, 45 кг магнію, 15 кг сірки, а та кож 180 г марганцю, 240 г цин ку, 90 г бору, 30 г міді, 3 г молі бдену. Найбільш чутливо реагує соя на дефіцит магнію, марганцю, цинку, молібдену. Слід зважити, що на слаболуж них карбонатних ґрунтах та за посухи доступність рослинам марганцю, бору, цинку і міді різко погіршується. То ж за та ких умов навіть при достатнь ому вмісті цих елементів у ґрунті рослини будуть відчува ти їх дефіцит, що негативно вплине на урожайність. Як правило, фосфорно калійні добрива вносяться восе ни, а застосування інокулянтів для обробки насіння перед ви сівом забезпечує засвоєння азотом бульбачковими бактер іями до повної її потреби в ньо му рослин. Зважаючи на бідність наших ґрунтів на такі елементи як: магній, сірку, бор, цинк, їх потрібно вносити поза коренево через листкову по верхню з мікродобривами у хе латній та легкодоступній формах. Застосовуючи високо концентровані мікроелементі добрива, за 2 обприскування можливо забезпечити повну потребу рослин у дефіцитних елементах живлення. Одним із найефективніших добрив для позакореневого живлення сої е рідкі висококонцентровані мікрокомплекси та моноком понентні добрива «Еколист» компанії Екоплон (Польща) та «Нановіт» фірми «Agrovit Group» (Польща –Україна) Ре комендується наступна сис тема позакореневого піджив лення сої цими добривами. Перше підживлення : фаза розвитку 3–5 справжніх листків: Еколист чи Нановіт фос форний – 1л Еколист чи Нановіт

моно Цинк – 1л Сульфат магнію двоводний – 1.5кг та 2–4 кг Карбаміду на 200 л/ води. Додаткове забезпечення рослин в цій критичній фазі роз витку легкозасвоюваними формами азоту, фосфору, маг нію, сірки та цинку забезпечує швидкий ріст кореневої систе ми та вегетативних органів, ак тивізує фотосинтетичну та ферментативну активність рос линного організму. Друге підживлення – від фази бутонізації до цвітіння складом добрив: Еколист чи Нановіт мікро – 1л Еколист чи Нановіт моно Бор – 0.5л Еколист чи Нановіт моно Марганець – 1л Двоводний сульфат магнію – 1.5 кг та 4 кг Карбаміду Внесення марганцю по кращує азотне живлення, перенесення енергії в рос линному організмі необхід ної для фотосинтезу, вугле водний та білковий обмін, дихання, ферментативні та окислювальновідновлю вальні процеси. Бор сприяє синтезу нуклеїнових кислот, поділу клітин, забезпечує

транспорт вуглеводів та запліднення квіток, накопи чення жирів, тощо. Магній та сірка покращують фосфор не та азотне живлення рос лин, накопичення білків. З внесенням цих добрив: рослини забезпечуються 3,7 кг амідного азоту, 0,5 кг фос фору, 0,7кг магнію, 1,4 кг сірки, 94 г бору, 125 г цинку, 7,5 г міді, 11 г заліза, 180 г марганцю та 0,6 г молібдену, що покриває дефіцит най важливіших мікроелементів та забезпечує оптимальне живлення рослин для форму вання урожаю понад 30 ц /га за оптимальних інших фак торів життєдіяльності рослин. Вартість добрив в два підживлення складає в межах 150 грн./га, а підвищення уро жайності сої від їх застосуван ня коливається від 4–6 ц. Позакореневе підживлення мікродобривами «Еколист» чи «Нановіт» – найефективніша складова собівартості сої. То ж вкладайте гроші в те, що дає найбільший прибуток. Член.Корр МАКНС Іванчук М.Д. (050) 6041145

Издательство «АгроПартнер®» • № 19 (394) • 14.05.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

3


Ефективне живлення росли хелатними добривами «Квантум» Добрива є одним з найефек тивніших засобів впливу на про дуктивність і якість рослин. У зв’язку з високою вартістю доб рив перед сільськогосподарсь кими виробниками постає зав дання мінімізації їх втрат та раціонального використання. Проведення позакореневих підживлень є ефективним спо собом живлення, який дозволяє збільшити доступність пожив них речовин до рослини і стиму лювати краще їх засвоєння з ґрунту. Слід зазначити, що та кий спосіб живлення рослин відомий давно, але широкого поширення набув останніми ро ками. Особливо ефективним є листове внесення мікроеле ментів. Так, наприклад, за дани ми компанії «Кеміра Гроу Хау» (провідного европейського ви робника добрив, Фінляндія), ефективність вегетаційного за

Хау» ефективність хелату міді при позакореневому живлені пшениці у 5–10 разів краща у порівнянні з сульфатом міді. Нанесені на листову повер хню елементи живлення лег ко проникають у рослини, добре засвоюються, дають швидкий ефект. При цьому макро та мікроелементи безпосередньо долучаються до синтезу органічних речо вин у листках або перено сяться в інші органи рослини і використовуються у мета болізмі. Позакореневе жив лення, при якому поживні елементи в рухомих формах доставляються до рослини, зазвичай набагато ефективн іше, ніж внесення добрив у ґрунт. Своєчасне позакоре неве підживлення дозволяє забезпечити рослину макро та мікроелементами в кри

стосування марганцю у багато разів вища у порівнянні з вне сенням у ґрунт (див.табл.1) На ефективність застосуван ня мікроелементів особливо впливає форма у якій вони зна ходяться. Так широко відомо, що найбільш ефективною є хе латна форма, тобто органічна форма, у якій мікроелемент (переважно метал) знаходить ся у зв’язку з хелатуючим аген том (переважно органічною кислотою). Так, наприклад, за даними компанії «Кеміра Гроу

тичні фази розвитку, коли рослина їх найбільше потре бує, зменшити прояви стре су під час дії несприятливих чинників довкілля, запобігти розвитку хвороб через неста чу тих або інших елементів, створює оптимальні умови для росту i розвитку рослин. У зв’язку з цим особливої ак туальності набуває застосуван ня у сільськогосподарському виробництві нових високое фективних добрив для позако реневого живлення рослин з

4

метою оптимізації перебігу фізіологічних процесів у росли нах, підвищення урожайності й поліпшення якості сільськогос подарської продукції. Ринок таких добрив на сьо годні достатньо великий. Ви робники як вітчизняних так і іноземних препаратів намага ються запропонувати спожи вачам добрива, які містять збалансований склад еле ментів для нормального роз витку рослин, та намагаються зробити вартість своєї про дукції конкурентоспроможною та доступною для більшості сільгоспвиробників. Однією з новітніх розробок у цьому сегменті виробництва доб рив є комплексні добрива «КВАНТУМ», які виробляють ся Наукововиробничою ком панією «Квадрат» (м. Харків). Підприємство пропонує ши рокий спектр комплексних препаратів як для передпосів ної обробки насіння, так і для листового підживлення веге туючих рослин. Також в асор тименті є монохелати різних мікроелементів. Препарати містять елементи живлення у біологічно активній формі, ма ють високу їх концентрацію. Враховуючи високий вміст мікроелементів, їхня вартість є однією з найнижчих на ринку України, не втрачаючи при цьому їх якісні показники. Дослідження, проведені у 2010 році в ННЦ «Інститут зем леробства НААН» показали ви соку ефективність комплекс них добрив марки «Квантум» на різних сільськогосподарських культурах. Так, при застосу ванні, препарату КвантумЗер нові приріст урожаю зерна пшениці озимої склав 25 %,

приросту врожаю зерна куку рудзи і сої відповідно 24% i 20 %. Позакореневе підживлення рослин ріпаку озимого і соняш ника комплексним добривом КвантумОлійні дозволило от римати додатковий приріст урожаю насіння відповідно 4,2 ц/га i 8,2 ц/га. При застосу ванні КвантумБуряковi отри мано приріст урожаю коренеп лодів буряків цукрових 7,4 т/га. Підживлення (позакореневе) комплексним добривом Кван тумОвочевi забезпечило приріст урожайності томатів 15 т/га. Комплексні добрива «Квантум» позитивно впливали на якість сільськогосподарсь кої продукції та підвищували вміст мікроелементів у ній. Також необхідно зазначити, що на ефективність підживле ня, суттєво впливають нюан си його застосування. При ви конанні підживлень слід враховувати такі фактори, як вологість та рН ґрунту, на явність та доступність у ньому елементів живлення, темпера туру і вологість повітря та ба гато інших. Особливе значен ня має фаза застосування листових добрив на різних культура. Так наприклад, за даними компанії «АгроМас тер» (Росія), ефективність ли стового підживлення може змінюватись навіть у 10 разів в залежності від точності попа дання у критичну фазу розвит ку рослини (див. Діаграму 1). Чернявський А.А., Чернявський Є.М. Звертайтесь до компанії «Квадрат» з питань ефек тивного застосування хелатних добрив «Квантум».

Издательство «АгроПартнер®» • № 19 (394) • 14.05.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


Издательство «АгроПартнер®» • № 19 (394) • 14.05.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

5


Остерегайтесь напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль Еще М. Булгаков когда то писал, что разруха — это не старуха с клюкой, она в головах. И это, поистине, правда. Ведь по законам экономики, прибыль лю бой компании тем больше, чем ниже затратная часть, а вот вопрос снижения зат рат каждое предприятие решает посвоему. Одной из самых востребован ных задач любой организации, где есть хотя бы минимальный автопарк, является контроль расхода топлива. И это не уди вительно: ведь затраты на топ ливо занимают значительное место в расходах компании, а его экономия и борьба с воров ством топлива – постоянная го ловная боль руководителя. Некоторые владельцы пред приятий считают, что топливо воруют только отдельные води тели (дальнобойщики, тракто ристы и т.д.), гдето приписы вая сотнюдругую километров, гдето сэкономив на правиль ном управлении авто. Есть та кие, кто говорит, что они в кур се воровства топлива, но настаивают на позиции, что «если водитель захочет, то все равно украдет» или «берут, но немного». Этим самым, ставя себя в глупейшую позицию, зная, что тебя обворовывают, портят бизнес, на который по трачено не один год, множество усилий и средств, заведомо от казываются бороться с этим и сделать его рентабельнее. Од нако не пойман – не вор! Иногда и ловят некоторых водителей, но как тут усле дить за каждым, когда у тебя в парке 100 машин? Поэто му глаза на воровство зача стую просто закрывают! По разным оценкам, это не гативное явление поражает до 90% сельхозпредприятий и компаний других отраслей. Решить проблему воровства можно только в комплексе — создав высокотехнологичную инфраструктуру предприятия, сделав бессмысленным или не выгодным обман руковод ства или владельца компа нии, и постоянно проводя контроль, отбор и подготов ку работников. Технические средства очень сильно помо гают уменьшить риски. За помощью и консульта циями мы обратились к спе циалистам в области контро ля расхода топлива и мониторинга движения транспорта. Компания «ЮГ СПЕЦПРИБОР» – лидер на рынке Украины по поставке оборудования, которое по могает контролировать транспортные средства: как на месте, так и удаленно. Директор ЧП «ЮГСПЕЦП РИБОР» – Бриленко Алек сандр Васильевич – любез но согласился ответить на

6

ряд наших вопросов, разъяс нив таким образом, что же такое расходомер и с чем его «едят», как говорится. – Александр Василье вич, скажите, пожалуйста, как начинало работу Ваше предприятие, и что опре делило дальнейшее на правление деятельности «ЮГСПЕЦПРИБОР»? – Сначала возникла идея, как в любом новом деле, это дать возможность руководи телям предприятий контро лировать внутренний расход топлива на каждом транспор тном средстве. Ведь ни для кого не секрет, что ментали тет наших людей устроен, так сказать, по советской анало гии: «все вокруг колхозное – все вокруг мое», поэтому ук расть – это нормальное явле ние. Очень часто руководите ли предприятий просто не в состоянии проконтролиро вать эту ситуацию, потому как водитель находится один на один с автомобилем, с бензобаком, и всегда есть искушение приписать расход используемого топлива. На сегодняшний день топливо является очень серьезной графой расходов в любой сфере деятельности. И, по большему счету, себестои мость многих грузоперево зок, или какихлибо техноло гических работ, в основном заключается на расходе топ лива. Вот именно так все и начиналось. – Как давно вы работае те в этом направлении? – Предприятие начало ра боту летом 2008 года. – Иногда мы просыпаем ся с какойто идеей, иногда эта идея витает в воздухе, и мы ее ловим, иногда мы ее вынашиваем долгое время, лелеем, и только потом на чинаем воплощать. Что именно послужило толчком в Вашем случае? – У меня есть товарищ, ко торый занимается грузопе ревозками. Однажды в при ватной беседе он мне начал жаловаться на то, как ему на доела эта работа, с каким большим желанием он бы продал все эти автомобили и занялся бы чемнибудь дру гим, ведь на сегодняшний день его зарплата на порядок ниже, чем у самого водителя. А в первую очередь по причи не того, что сам водитель имеет больше «левака», не жели зарплаты, и проконтро лировать это он не может. Но если мы понимаем, что есть водомеры, которые стоят, условно говоря, в каждой квар тире, и контролируют расход воды, то почему нельзя поду мать о том, что можно контро лировать расход топлива на каждом отдельно взятом авто

мобиле? Именно с этого мо мента возникла идея. – Получается, что Вы пришли на помощь другу? – Да. Хотя нельзя сказать, что мы были пионерами в этом деле. По правде говоря, в Бе лоруссии на то время уже было предприятие, которое активно занималось данной сферой. Мы, можно сказать, модифицировали все это на правление. И на сегодняшний день заслуженно являемся лидерами по установке дан ного оборудования. – Скажите, пожалуйста, кто является основным Ва шим потребителем, и на какой спектр клиентов ори ентированы Ваши услуги? – Скажем так, сначала мы ориентировались на грузопе ревозки, на автомобили даль нобойные, потом возникла идея попробовать все это в сельском хозяйстве. И на се годняшний день основными потребителями нашей про дукции являются сельхоз предприятия, грузовой про мышленный автотранспорт. Также у нас достаточно большой опыт установки дан ного оборудования на речные и морские суда, а в этом слу чае объемы расхода (а, равно, и потерь) топлива на порядок выше. На судах очень хорошо заметен экономический эф фект. Можете представить себе, если с одного рейса идет от 3х до 5ти тонн в остатке топлива того, которого раньше не было! А отчет судовой меха ник сделает такой, какой он хо чет, ведь никто не может про контролировать реальную длительность работы механиз мов, длину пути и т.д. В этом случае мы имеем возможность узнать фактический расход. На тепловозы также устанав ливали. Иногда мы даже шу тим, что единственное транс портное средство, куда мы не дошли – это самолеты. Поче му? Потому что безопасность авиаперевозок такова, что не позволяет нам иметь наглость вклиниваться в технологичес кие моменты работы самолета. – Вы предлагаете своим клиентам расходомеры се рии VZO, а также GPS нави гаторы. Т.е., можно сказать, что любой транспортный объект, будьто автомобиль или судно, находится под полным присмотром так же, как и водитель? – К GPS мы пришли немного позже. Изначально, главной по требностью было оперативно контролировать расход топли ва. Возникла идея сделать воз можным и доступным способ передачи данных. Основная наша цель – это дать объектив ный контроль расхода топлива. А дальше уже, естественно, идут такие данные, как пробег

автомобиля, его маршрут на карте Украины или Европы, мо точасы двигателя, максималь ная, средняя скорость и т.д. Это уже своеобразные привязки, которые дают возможность специалистам видеть полную картину движения и работы транспортного средства. – Насколько активно Ваши клиенты модернизи руют свой транспорт, ис пользуя Ваши техноло гии? Какие возражения встречались Вам при уста новке расходомеров? – Естественно, на первый взгляд это не так дешево сто ит. Но когда клиенты узнают реальный расход и сравнива ют его с тем, который им пре подносили раньше, то у них сразу открываются на многое глаза. В итоге понимаешь, что если затраты на установку оку паются, ну, максимум, в два месяца, то оно того стоит! Расходомеры топлива VZO производит швейцарская ком пания «Aguametro» AG. У нас есть именной сертификат, сви детельствующий о том, что мы являемся представителями интересов данной компании на юге Украины. Это действи тельно лидер по производству расходомеров всех видов жид кости. Речь не идет только о топливе. Просто мы заняли не посредственно эту нишу. – Вы акцентируете свои продажи на расходомерах, прилагаете GPS навигаторы. Скажите, пожалуйста, в ка ком направлении движется компания? Планируете ли Вы воплотить все это в своеоб разную законченную схему? – Скажем так, для того, что бы контролировать полноцен ный расход топлива на автомо биле, актуально было бы контролировать и приход это го топлива в данный автомо биль. Существуют достаточно серьезные предприятия, у ко торых есть ведомственные заправки. Мы их также модер низируем, устанавливаем туда более точные расходомеры, которые позволяют все конт ролировать: то ли удаленно, то ли на месте, именно для того чтобы если и требовать с води теля за то, что он потратил, то с полным основанием, зная, какой объем топлива ему пред варительно был залит. Именно для этого мы устанавливаем заправочные миникомплекты, которые позволяют выдавать топливо и стационарно, и мо бильно, они оборудованы на сосами на 12 и в 24 В. В сельском хозяйстве это во обще очень удобно. Во время уборки не нужно гонять трактор на колхозную заправку. Берем один какойто трактор, ему кре пим бочку, он всех объезжает и дозаправляет. Опять же, эконо мически это намного выгодней,

нежели все начнут съезжаться в одну точку на заправку, ведь поля разбросаны: есть и на 20 км, и на 30 км от заправок. А это получается, по аналогии с авиа цией, дозаправка в воздухе.. – Предлагаете ли Вы ка киелибо особые финансо вые схемы своим потенци альным клиентам по приобретению продукции (лизинг, кредит, рассрочка)? – Пока нет. Потому что тут часто срабатывает закон подлости: как только человек берет чтото в долг, так сра зу у него начинаются какие то проблемы. По правде го воря, не настолько мы богаты, чтобы замораживать такое количество средств. И более того, у нас не хватает уже рук и возможности осча стливить всех желающих. А вызвано это, я так понимаю, тем эффектом, который люди видят, а также каче ством наших работ, потому что мы всегда берем на сер висное обслуживание все наши установки, и в этом слу чае люди понимают, что они не остаются один на один в дальнейшем с этими водите лями, трактористами. Очень часто возникают такие спор ные ситуации, которые мож но решить только на месте с помощью квалифицирован ного персонала. И, как всем известно, на сегодняшний день мы испытываем доста точно серьезный кадровый голод, особенно в техничес ком направлении. Людей, ко торые, как говорится, умеют дружить и головой и руками, к сожалению, осталось мало. – Александр Васильевич, скажите, пожалуйста, с каки ми партнерамипроизводи телями Вы сотрудничаете? – Уже упомянутое «Aguametro»AG, Adams Pump. По большему счету все, ведь производителей данных меха низмов в мире много, а это обо рудование практически одно типное, и принцип действия у многих один и тот же, но каче ство и контроль этого качества европейских производителей сегодня на порядок выше. Мно гие гонятся за ценой. Это опять таки все зависит от нашей нище ты и бедности. У нас в Украине, к сожалению, нет производите лей подобного оборудования. Ну, так сложилось. Хочется ве рить, что в нашей стране чтото поменяется к лучшему. – Какая гарантия предос тавляется на оборудование? – Гарантия на все оборудова ние, касающееся швейцарских расходомеров, у нас два года. Хотя на европейском рынке те же швейцарцы дают на свое оборудование 5 лет гарантии. На лицо, похоже, очередная дискриминация нас как страны третьего мира. Но тут мы ниче

го изменить не можем. Это объясняется качеством нашего топлива, состоянием нашего автопарка и т.д. Хотя швейцар цы проводили исследования на полный износ, и данное обору дование показало возможность работы на 25 лет. Полных 25 лет! Я не уверен, что оно прора ботает четверть века, но реалии сегодняшнего дня таковы: низ кий срок окупаемости и высо кие цены на топливо полнос тью оправдывают установку расходомеров для любого транспортного средства. Контроль должен быть во всем и у всех. Когда клиент го ворит, что хочет поставить один расходомер, и посмотреть, что из этого выйдет, то я, в свою оче редь, вижу в этом определенную ошибку. Потому что весь его персонал понимает, что это пробный шаг, и чем сильнее они смогут дискредитировать уста новленный прибор, тем меньше вероятность, что и им его поста вят. В итоге получается так, что все работники, чуть ли не всем колхозом, скидываются «потер певшему» и говорят: «Роби, що хочеш, але щоб в тебе затрати були ще більшими, ніж у нас!» И если раньше тракторист был заинтересован в том, что бы спалить топлива как мож но меньше, а написать как можно больше, то сейчас по лучится наоборот. Для этого все средства были хороши. Один, кстати, из моментов – это качество обработки по чвы, если мы говорим о сель ском хозяйстве. Потому что от того, на сколько глубоко вошел плуг, зависит и рас ход топлива. А агроном все поле не в состоянии прове рить. Тракторист поднял плуг наполовину: с виду – поле вспаханное, но расход стал меньше на 30%. И что мы имеем в итоге: качество об работки полей хуже, урожай меньше, потери несут все. Так что мы рекомендуем ус танавливать сразу и всем. – Проводите ли Вы какие то показательные меропри ятия, выставки? Либо посе щаете аналогичные? – Обязательно. По сезонно му виду работ зима у нас доста точно свободная. Сложилась добрая традиция в феврале ме сяце участвовать в агропро мышленной ярмарке «Фермер», которая проходит в Херсоне. На сегодняшний день очень много клиентуры находит нас через Интернет. У нас есть свой сайт (http://uspi.com.ua/), там достаточно подробно все описано, есть фотоколлекции. Я не могу сказать, что мы одни в Украине. Сегодня рынок дос таточно заполнен, и даже, бо лее того, мы замечаем такую тенденцию, когда нерадивые игроки на рынке гдето диск редитируют саму идею. Ведь

Издательство «АгроПартнер®» • № 19 (394) • 14.05.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua


ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

когда человек, поставив дан ное оборудование, не получит нужного эффекта, то есте ственно он разочаровывается, считает, что это были зря по траченные деньги. Именно по этому мы свой упор делаем на то, чтобы довести идею до кон ца. А именно – исключить, так называемый, человеческий фактор. В первую очередь – это посредством всевозмож ной защиты топливопроводов. Существует защитная гофра, которая обязательно покажет вмешательство в нее: подре зы, проколы. Все резьбы изна чально пломбируются, ведь сам по себе расходомер ниче го не решит. Если человек име ет доступ к системе, то может через него проливать все, что захочет. Также мы рекоменду ем раз в год проводить сервис ное обслуживание. – А какая стоимость ус тановки расходомеров? – VZO – это сам расходомер, мы же представляем систему. Расходомер – это основное звено в этой системе, но при этом в саму систему входит еще определенное количество ма териалов и всевозможных при способлений, которые позво ляют спокойно и уверенно это дело контролировать. Вся сис тема с установкой и монтажом на легкие трактора (до 200 ло шадиных сил) стоит 3 тысячи 200 гривен с учетом всех нало гов. На тяжелые трактора, ска жем отечественного производ ства (комбайны, автомобили, мазы), которые имеют класси ческую дизельную систему, цена составляет 4 тысячи 100 гривен. У нас также работает целая система скидок, которая зависит от количества заказов, от какихто долгосрочных парт нерских отношений, так что мы всегда готовы идти на встречу. Есть еще третья категория транспорта, это современные трактора либо автомобили, ко торые имеют уже электронную систему управления, где вме

шательство в систему должно быть более квалифицирован ным. В этом случае это стоит до пяти тысяч гривен. Это разумные и оправданные цены. К примеру, автопарк в 10 единиц в среднем за год упот ребляет около 100 тонн топли ва. Мы гарантируем экономи ческий эффект в 20%. А 20 тонн топлива – это 200 тысяч гривен. Есть предприятия, которые в итоге и 40 и 50% экономят. Мы работаем по всей Укра ине, и выезжаем по всей Укра ине. Мы имеем возможность устанавливать системы даже в поле, на шоссе. Наша бригада выезжает на место назначения в любую точку нашей страны и устанавливает оборудование. Все очень мобильно и удобно. – Существует ли воз можность приехать и по смотреть на Вашу продук цию непосредственно перед покупкой? – Естественно. Зачастую так и бывает. Ведь люди иногда об жигаются, и лучше сначала все увидеть, а потом приобретать. Человек приехал, пощупал, как говорится, посмотрел в глаза, увидел, что предприятие серь езное и принимает решение. – Во всем, в принципе, есть свои плюсы и минусы? О достоинствах расходо меров мы услышали, есть ли какието недостатки, недоработки в системе? – Минусы есть. Это, преж де всего, зимняя эксплуата ция. Все связано напрямую с качеством нашего топлива. Парафин и серу, содержащи еся в топливе, зимой расхо домер через себя пропустить не может. Многие сталкива ются с такой проблемой. Но в итоге, это все решаемо. В сельском хозяйстве та ких проблем не существует, в связи с сезонностью работ. На любом другом транспор те, пригодном к зимней экс плуатации, мы советуем либо с нашей помощью, либо са

мостоятельно устанавливать подогреватели топлива. – Предоставляете ли Вы послегарантийный ремонт, если таковой понадобится? – У нас существует полный ремонтный сервис, есть все не обходимые запчасти. Расходо меры панически боятся сухого продува, т.е. если у какогото тракториста либо водителя возникает возможность при от сутствии пломбы, которую мы изначально устанавливаем, со здать такую ситуацию, когда в баке кончилось топливо, то ему нужно прокачать систему. Для этого необходимо снять плом бу, и если ее назад не поста вить, то у водителя может воз никнуть искушение проливать через это отверстие себе в ка нистру все что угодно, т.е. весо мый акцент нужно делать на со хранности пломб. Это залог успеха при эксплуатации дан ной системы. Сама по себе со лярка является своеобразной смазкой для расходомера, и «на сухую» долго он работать не сможет. Сразу образуются за диры, шероховатости, которые потом очень наглядно воссоз дают картину о том, что именно с ним происходило. В таких слу чаях восстановить расходомер практически невозможно. Ведь даже если отшлифовать все, то поменяется геометрия и, соот ветственно, это уже не будет точно действующим прибором. – Какими критериями Вы руководствуетесь при кон сультировании потенциаль ного клиента, предлагая ему ту или иную сис тему? – Вопервых, надо знать тип двигателя, тип топливной сис темы. Вовто рых, надо учиты вать мощность двигателя. В ка кихто отдельных случаях нам не

обходимо знать среднечасо вой расход топлива для того, чтобы оптимально подобрать тот или иной расходомер. – В сельском хозяйстве широко используются ав тономные заправочные комплексы, и Вы принима ете участие в их модерни зации для того, чтобы ус тановить там более точные расходомеры. А просто как само направление для бизнеса не рассматривае те вот такой вариант с мо бильными установками? – Да, мы этим тоже зани маемся. – Т.е. у вас среди всего прочего есть предложение по поставке автомобильных заправочных комплексов? – Совершенно верно, мы предлагаем нашим клиентам миниАЗС различных видов. – Огромное спасибо Вам, Александр Васильевич, за внимание и за столь инфор мативную беседу! Надеем ся, наши читатели почерпнут чтото полезное и для себя. Ведь в действительности ус тановка таких систем целе сообразна на любом виде транспорта и практически в любых организациях.

• ЗАКУПАЕМ сою, люпин. ПРОДАЕМ масло, жмых. Т.: (0562) 385540, (050) 9224234. • Реализуем суданку тонкостебельную. Коли чество, качество, цена, доставка. Тел.: (067) 605 3287, (06143) 43550. • КУПЛЮ ДОРОГО подсолнечник крупноплод ный. Т.: (050) 5359618. • СТОВ «Надія», Харьковкая обл., с. Волковка ПРОДАЕТ: сено, вика, овес, семена вики. Тел.: (066) 8835567. • Продаю НЕДОРОГО сено луговое тюкованное. Самовывоз. г. Днепропетровск. Тел.: (050) 5676050, • Продам трактор GM804, 80 л. с., 1000 м. ч., полный привод, дата покупки 17.03.08. Тел.: (050) 2956962. • Продам К701 – износ резины 10%, новый радиа тор, КАПРЕМОНТ КПП можно по запчастям; Измель читель комбайна Славутич; З/ч к дождевальной ма шине ДФ120 «Днепр», кранбалка (монорельс) грузоподъемностью 2 т. Тел.: (066) 5812801. • Предприятие продает с/х технику: МТЗ80; Т150 ЯМЗ238; ДТ75 (бульдозер); Т16; КАМАЗ + полупри цеп; ГАЗ53 (самосвал,бортовой,бензовоз); 2ПТС4; КРН5,6; КПСН4,2; ПНЯ3; СЗ3,6; СУПН8У; ДОН 1500; ПСП10; MASSEY FERGUSON 38 (c 3я жатками); БЛОКИ: МТЗ, ЮМЗ, СМД (16, 24, 31, 50); МЕХАНИЗИ РОВАНЫЙ ТОК С ВЕСАМИ; ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ; ВЕСЫ 3ТОННЫЕ; З/Ч КРАЗ, КАМАЗ. Тел.: (097) 006 5656; (067) 3780501. Реализуем ЕМКОСТИ Б/У биметаллические, нержа веющие, эмалированные, металлические. Пищевые – 25 м3; технические – 50 м3; для сыпучих – 75 м3; для жидких удобрений, КАС. Тел.: (095) 8294415. Продам ячмінь «Прерія», «Всесвіт» 1 р. Тел.: (067) 2514625. • РЕАЛИЗУЕМ подсолнечник масличный, пшеницу, горох, просо, семена эспарцета. Тел.: (067) 6120581. • Оказываем услуги по уборке зерновых, рапса, подсолнечника, кукурузы комбайнами Claas Lexion, John Deere. Отряд 9 комбайнов. По всей Украине. Тел.: (067) 5602962, (067) 5602972. РВД, шланги, манжеты, гидроцилиндры, техпла стины, фитинги, краны, БРС, рукава гидравличес кие. Тел.: (056) 4090101 Продам семена подсолнечника «Лакомка», «Орешек», «Донской Крупноплодный» 1 реп. Тел. : (067) 2514625. Продам комбайн Claas 106. 1994 г.в. Двигатель Мерседес. Измельчитель. Кондиционер. Рапсовый стол. Приспособление для уборки подсолнечника. Те лежка. В хорошем состоянии. Тел.: (050) 6375989. ПРОДАМ ПОДШИПНИКИ,САЛЬНИКИ,СТОПОР НЫЕ КОЛЬЦА. Широкий ассортимент.Доставка по Ук раине. Тел.: (067) 6120168, (098) 5363386.

Полина Стец Александр Васильевич Бриленко – директор ЧП "ЮГСПЕЦПРИБОР" Тел.: (050) 69 80887, (0552) 513487

Издательство «АгроПартнер®» • № 19 (394) • 14.05.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

7


Біопрепарат КЛЕПС® В Україні, як і в інших країнах світу, все більшої уваги при діляється біологічним факто рам підвищення врожайності рослин. Однією із складових біологічного землеробства є біотехнології, розроблені без застосування генетично змінених організмів. Система землекористування у по єднанні з біотехнологіями доз

воляє найбільш раціонально використовувати природний потенціал грунтів, забезпечити високий та стабільний рівень сільгоспвиробництва. Мікроб іологічні препарати в біотехно логіях (біодобрива, біопести циди, біостимулятори), це альтернатива мінеральним добривам та отрутохімікатам. Вони мають таку ж дію на рос

лину, як і хімічні засоби, але на відміну від них, не забруднюють збіжжя, ґрунти та довкілля, а навпаки, сприяють підвищен ню біологічної активності ґрунтів, зменшенню антропо генних навантажень на людину, тваринний світ та довкілля. В інституті молекулярної біології і генетики НАН України, як аль тернативу агрохімічним засо

бам вирощування врожаїв, розроблено багатофункціо нальний комплексний біопре парат КЛЕПС® (препарат), дія якого базується на властивос тях бактерій виконувати функції агрохімікатів. Препа рат спрямований на вирощу вання екологічно чистих про дуктів, отримання високого та стабільного врожаю.

Особливість та новизна препарату полягає в тому, що для його виготовлення використовуються бактерії, які мають тісний контакт із рослиною внаслідок локалізаці в її тканинах. Такі бактерії звуться ендофітами. Дослідження молекулярних механізмів взаємодії бактерій з рослинами в інституті МБіГ НАН України показують, що комплексні препарати, в основі яких лежать ендофітні бактерії, найбільш перспективні. На відміну від вільно існуючих ризосферних бактерій, не здатних проникати всередину тканин рослини, ендофіти є більш конкурентоспроможними у сенсі збереження популяцій, оскільки займають цю екологічну нішу в середині рослини і отри мують практично все необхідне для життєдіяльності. Окрім того, ендофіти знаходять за хист у рослинному депо від несприятливих умов. Якщо ризосферні мікроорганізми підпа дають під вплив різноманітних чинників природи – дощів, коливань температури, опромінення тощо, – і їхні популяції нерідко гинуть, то ендофіти захищені зсередини. Ендофітні бактерії завжди присутні в середині рослини і здатні постійно поновлювати ри зосферну популяцію і підтримувати присутність бактерій на рослині протягом ії вегетації. Ендофітні бактерії постачають рослинного партнера мінеральними і органіч ними компонентами живлення, впливають на розвиток рослин власними гор монами і біостимуляторами, активізують захисну систему проти дії несприят ливих зовнішніх чинників різної природи, стають у пригоді, коли потрібно очистити фіто сферу від токсикантів і ксенобіотиків. До складу препарату вхо дять ендофітні бактерії, Klebsiella oxytoca та Bacillus mucslaginosus (Рис.1), які разом з мікроелементами мінералу цеоліт, стимулюють розвиток рослини і на протязі усього вегетаційного періоду постачають їй азот, біологі чно активні речовини, фіто гормони, вітаміни тощо. Крім того, ними компен сується, в певній мірі, дефі цит у ґрунті мікроелементів та інших поживних речовин.

Наукові випробування препарату КЛЕПС ® в с/г підтверджують його високу ефективність. На дослідних ділянках Інституту землероб ства УААН науково доведено, що дія препарату на врожай аналогічна дії азотних міндоб рив. Так інокуляція насіння ку курудзи розчином препарату, замість азотних міндобрив, на ґрунтах з низьким вмістом гідролізованого азоту переви щує ефект від 60 кг/га азоту діючої речовини (д.р.). При

бавка до врожаю при цьому складає 14,6 ц/га, що майже дорівнювало дії 90 кг/га азоту д.р. (Рис.2). На ділянках з вмістом азоту 90 кг/га вро жай обробленої культури збільшувався на 3,4–7,5 ц/ га у порівнянні з контролем. Важливо, що застосування препарату не тільки забезпе чує економію мінеральних добрив, а і підвищує якість врожаю: вміст білка зростає на 7–12%. Слід зазначити, що препарат має синергічний

ефект з міндобривами, однак при цьому якість врожаю не корелює із збільшенням вро жаю. Максимальний ефект на якість зерна препарат справ ляє на фоні стартової норми азоту д.р. 30 кг/га. Підвищен ня дози азоту призводить до зниження вмісту білку, як, до речі, і у випадку застосування міндобрив без препарату. Це дає можливість споживачу значно скоротити потребу в азотних мінеральних добрив і отримати якісний врожай.

Використання біопрепарату КЛЕПС® відповідно вимогам технології фірми виробника (інокуляція насіння та обробка по вегетації), дає можливість його споживачам заощадити до 70% мінеральних азотних добрив. КЛЕПС® має чітко виражену фунгіцидну дію. Ендофітні бактерії, що входять до складу препарату, за будьяких по годних умов завжди присутні в рослині і діють на рослину, викликаючи у неї системний захист від збудників патоген ної мікрофлори Це дає можливість значно підвищити імунну систему рослини і при нормальному фіто санітарному стані посівного матеріалу, не застосовувати хімічних протруйників. Витримуючи атаки конкурентів, бактерії препа рату імунізують рослину і роблять її стійкою як від грибкових так і бактеріальних хвороб. КЛЕПС® – універсальний препарат. Його можна викори стовувати при вирощуванні практично усіх культур. Азотфі ксація, стимуляція росту та за хист рослин від хвороб, це той комплекс корисних властивос тей препарату, який дає мож ливість споживачам застосову вати його як альтернативу агрохімічним заходам. При цьо

8

му, витрати на придбання та ви користання препарату значно менші, ніж це потрібно для рівноцінних по ефекту агро хімікатів. Для обробки насіння та вегетуючих рослин при застосу ванні препарату використову ються мікродози. Так, для об робки 1 т насіння зернових культур потрібно 50–55 мл пре парату, при цьому середня ціна

гектарної норми становить (пе редпосівна обробка) 21–22 грн. В результаті оптимізації азотного живлення, регуляції росту та по-передження захво рювань у зернових, круп’яних та технічних культурах уро жайність збільшується до 30%, а овочевих до 40% і більше. За безпечується виробництво здорової для вживання сільгос

ппродукції, яка не має шкідли вих залишків агрохімікатів, та не забруднюється довкілля. В.Є. Деркач, директор ТОВ НВЦ «Енергія». Т./ф.: (044) 2539904, (044) 2538288; еmail: dveenergia@rambler.ru www.kleps.com.ua

Издательство «АгроПартнер®» • № 19 (394) • 14.05.12 г. • /0552/ 456044, 424742 /050/ 1971651 • www.agropartner.ks.ua

«АгроПартнер. Украина» №19 (394) от 14.05.2012 г.  

«АгроПартнер. Украина» №19 (394) от 14.05.2012 г.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you