Page 3

per als col·legiats

Beneficis reals Gràcies a la defensa professional exercida pel Col•legi hem aconseguit: • Sentències del Tribunal Suprem, que han creat jurisprudència, favorables a les competències de l’enginyer agrònom, com per exemple les següents: • Per a realitzar projectes de propostes de qualificació de basses de reg. • Una fàbrica d’embotits té inequívocament el caràcter d’indústria agropecuària per la qual cosa, és indispensable que el projecte sigui subscrit per un enginyer agrònom. • En concursos per a projectes de posta en marxa de grans regadius han d’intervenir-hi els enginyers agrònoms. • Que els enginyers agrònoms puguem redactar plans de gestió cinegètica. • Que els enginyers agrònoms tinguem capacitat tècnica per signar informes per a legalitzar remolcs i maquinària agrícola. • Guanyar un recurs del contenciós-administratiu contra el Departament d’Ensenyament, gracies al qual, l’enginyer agrònom pot donar classes, a més de les que ja donava, de: • FQ Física i química. • MA Matemàtiques. • 502: Anàlisi i química industrial. • 503: Assessoria i processos d’imatge personal. • 504: Construccions civils i edificació. • 512: Organització i projectes de fabricació mecànica. • 612: Oficina de projectes de construcció. • S’han presentat diverses al•legacions relatives a concursos públics per a proveir places d’enginyer superior a diversos ajuntaments, defensant la titulació de l’enginyer agrònom com a tècnic adequat per a la plaça.

Defensa professional: servei d'assessorament juridic  

Beneficis Reals per als col·legiats, amb el servei d'assessorament juridic

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you