Page 1

Defensa professional: servei d’assessorament jurídic

per als col·legiats


DEFENSA PROFESSIONAL servei d’assessorament jurídic

Defensa professional: servei d’assessorament jurídic El nostre Col•legi ens representa com a col•lectiu i exerceix la defensa general de la nostra professió vetllant pels interessos professionals de tots els col•legiats i col•legiades que en formem part.

Representació El Col•legi ens representa davant de: - l’Administració pública: adoptant les mesures necessàries per facilitar l’accés i l’exercici de la professió en la funció pública. - Entitats particulars i organismes oficials vinculats a l’exercici de la professió d’enginyer agrònom: promovent la col•laboració en actuacions que redundin en benefici dels interessos professionals dels col•legiats.

Defensa professional Una de les prioritats del Col•legi és la defensa de les competències de l’enginyer agrònom en qüestions que afecten a tot el col•lectiu, com també davant de casos més específics. El Col•legi disposa d’assessors jurídics especialitzats que vetllen, molt especialment, per aquestes qüestions i a través de l’elaboració d’informes, la interposició de recursos ordinaris o del contenciós-administratiu, la concertació de reunions amb responsables de l’administració pública, etc..., canalitzem tota una sèrie d’actuacions en benefici de la nostra professió.


per als col·legiats

Beneficis reals Gràcies a la defensa professional exercida pel Col•legi hem aconseguit: • Sentències del Tribunal Suprem, que han creat jurisprudència, favorables a les competències de l’enginyer agrònom, com per exemple les següents: • Per a realitzar projectes de propostes de qualificació de basses de reg. • Una fàbrica d’embotits té inequívocament el caràcter d’indústria agropecuària per la qual cosa, és indispensable que el projecte sigui subscrit per un enginyer agrònom. • En concursos per a projectes de posta en marxa de grans regadius han d’intervenir-hi els enginyers agrònoms. • Que els enginyers agrònoms puguem redactar plans de gestió cinegètica. • Que els enginyers agrònoms tinguem capacitat tècnica per signar informes per a legalitzar remolcs i maquinària agrícola. • Guanyar un recurs del contenciós-administratiu contra el Departament d’Ensenyament, gracies al qual, l’enginyer agrònom pot donar classes, a més de les que ja donava, de: • FQ Física i química. • MA Matemàtiques. • 502: Anàlisi i química industrial. • 503: Assessoria i processos d’imatge personal. • 504: Construccions civils i edificació. • 512: Organització i projectes de fabricació mecànica. • 612: Oficina de projectes de construcció. • S’han presentat diverses al•legacions relatives a concursos públics per a proveir places d’enginyer superior a diversos ajuntaments, defensant la titulació de l’enginyer agrònom com a tècnic adequat per a la plaça.


DEFENSA PROFESSIONAL servei d’assessorament jurídic

• S’han elaborat informes sobre les competències dels enginyers agrònoms: • Per a realitzar projectes i direccions d’obra d’estabilització de talussos. • En matèria de basses de reg. • Per a la construcció d’abocadors de residus no perillosos. • S’han elaborat certificats que acrediten, davant del Departament d’Indústria, que l’enginyer agrònom és tècnic competent per portar a terme tant els projectes com les direccions d’obra de les instal•lacions per a les indústries agroalimentàries.

Avantatges • Assessorament especialitzat en el terreny de l’activitat de l’enginyer agrònom. • Una visió global dels diferents àmbits, per tal de donar resposta a les necessitats jurídiques de tots els perfils professionals que sorgeixen de l’enginyeria agronòmica. • L’eficiència de les accions de defensa professional i competencial sempre és major quan són exercides des de la força que ens dóna el col•lectiu. Més difícil i més costos econòmicament és fer-ho des de l’individualitat.

Com podeu disposar d’aquest serveis? • A distància. Al portal web del Col•legi (www.agronoms.cat), podeu enviar les vostres consultes des de la secció “Suport i assessorament/ Consultoria professional”. • Presencialment. Podeu demanar hora d’atenció trucant a la seu del Col•legi a Barcelona als telèfons 93 215 26 00 / 93 215 26 04.


Conegueu un cas real Nom: Joan Guim Núm de col•legiat: 370

per als col·legiats


un cas real Joan Guim

Gràcies a la reclamació que va fer el Col•legi i/o el Consell tenim sentències favorables a les competències de l’enginyer agrònom que ens serveixen per a defensar els interessos professionals dels nostres col•legiats. Una de les sentències més importants que tenim en relació a la defensa de les competències de l’enginyer agrònom és la que va dictaminar el Tribunal Suprem en relació a un cas d’un projecte de fàbrica d’embotits subscrit per un enginyer industrial. Els fets van començar amb la denegació, per part del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, a la inscripció al RIAAC d’una fàbrica d’embotits per haver estat posada en marxa d’acord amb un projecte tècnic signat per un enginyer industrial i no per un enginyer agrònom. Aleshores, es van interposar contra aquest acte dos recursos contenciós-administratius, un d’ells per la titular de la fàbrica i altre per l’enginyer industrial, que van ser acumulats pel tribunal d’instància, davant el qual va comparèixer també l’organització col•legial d’Enginyers Industrials de Catalunya.


per als col·legiats

La sentència del Tribunal Superior de Justícia va estimar el recurs, però aquest, posteriorment va ser apel•lat i portat al Tribunal Suprem per la Generalitat de Catalunya i pel Consell General de Col•legis Oficials d’Enginyers Agrònoms, seguint ambdós apel•lants una línia argumental paral•lela. Així, la representació lletrada de la Generalitat de Catalunya va insistir i argumentar que la reglamentació sectorial aplicable a la fàbrica d’embotits, exigeix que el projecte ho subscrigui un tècnic especialitzat. El Consell General de Col•legis d’Enginyers Agrònoms, per la seva part, va ampliar l’argumentació, mantenint que al tractar-se inequívocament d’una activitat específicament pròpia de l’enginyeria agronòmica, en aquest cas, el tècnic especialitzat en aquesta matèria, és l’enginyer agrònom. Per resoldre la controvèrsia plantejada, la Sala va entendre que s’ha d’acceptar la línia argumental de l’organització col•legial d’Enginyers Agrònoms i aplicant aquest raonament, va concloure que, una fàbrica d’embotits té inequívocament el caràcter d’indústria agropecuària pel que era indispensable que el projecte fora subscrit per un enginyer agrònom. En conseqüència es va procedir a estimar el recurs d’apel•lació i revocar la sentència apel•lada, donant la raó al Col•legi i al Consell General d’Enginyers Agrònoms. Aquestes actuacions tenen una importància molt rellevant per a la defensa de les nostres competències, ja que al crear jurisprudència, les sentencies són d’aplicació obligatòria per a supòsits equivalents en tribunals inferiors, o si més no, solen ostentar important força dogmàtica a l’hora de predir futures decisions i establir els fonaments d’una petició determinada enfront dels tribunals inferiors.


Conegueu un cas real Nom: Gemma Teixidor Núm de col•legiada: 1278

Gràcies a l’actuació del COEAC els enginyers i enginyeres agrònoms com la Gemma poden impartir formació reglada en matemàtiques, química i física.


un cas real Gemma Teixidor

Gràcies a la reclamació que va fer el COEAC al Departament d’Educació ara sóc a la borsa de treball de personal docent de secundària i tinc feina per tot l’any, impartint classes de matemàtiques a la demarcació de Girona. Ara fa quatre anys que vaig començar a treballar com a professora de ciències naturals a l’Institut Abat Oliba de Ripoll, vaig tenir sort perquè era una substitució temporal que al final va durar tot el curs. En els següents cursos vaig treballar com a substituta a mitja jornada per a tot el curs gràcies a poder optar a substitucions de la matèria de matemàtiques. La llista de professors que poden impartir ciències naturals està més plena i per començar a treballar com a substitut d’una forma més constant és molt difícil. Per això quan va sortir la resolució al 2008 que els enginyers agrònoms podíem impartir classes de matemàtiques i de física i química, vaig apuntar-me a aquestes matèries. Això no hagués estat possible si el Col•legi no hagués fet la reclamació, via Contenciós Administratiu, contra el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.


per als col·legiats

El Col•legi, que agrupa tots els professionals enginyers agrònoms tant si treballen en una àrea o en una altra, ha de ser una entitat que procura serveis per a tots. Per això crec que el paper per al nostre col•lectiu és la defensa dels nostres drets, com va fer en el seu moment el Col•legi en el meu cas. Com a enginyers superiors que som, no pot ser que es menyspreï la part d’enginyeria de la nostra professió. Per tant, si d’altres enginyeries superiors podien realitzar classes de més matèries, és lícit que el Col•legi defensi el dret de poder optar a impartir les mateixes matèries.

Gràcies a l’actuació del COEAC els enginyers i enginyeres agrònoms com la Gemma poden impartir formació reglada en matemàtiques, química i física.

Tu com a col•legiat/ada del COEAC també tens el suport del COEAC en la defensa jurídica del teu reconeixement professional. Contacta amb la secretaria tècnica del COEAC sempre necessitis aquest suport.


El COEAC vol millorar i potenciar el servei al col·legiat. Volem explorar nous camins que aportin més valor afegit i que es tradueixin en un benefici real per als col·legiat.

Si continuem mantenint-nos cohesionats les oportunitats i avantatges seran més importants per cadascú de nosaltres.

Defensa professional: servei d'assessorament juridic  

Beneficis Reals per als col·legiats, amb el servei d'assessorament juridic