Page 1


...°π∞ ¡∞ °¡øƒπ™Δ√Àª∂

ŸÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û·ÌÂ, Ì Ôχ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È Ê·ÓÙ·Û›·, ÈÛÙ‡·Ì ÛÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ-ÂÏ¿ÙË Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì·˜ ‰Èη›ˆÛÂ. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì·˜ Ì¿˜ Â¤‚·ÏÂ. ∏ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì·˜ ηıȤڈ۷Ó. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ·fi ÙÔ 1971, ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ ·ÏÏ¿ ˘‡ı˘Ó· Î·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ·Ó‚‹Î·Ì ٷ ÛηÏÔ¿ÙÈ· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜, Á›Ó·Ì ÁÓˆÛÙÔ›, ÎÂÚ‰›Û·Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÔÎÙ‹Û·Ì ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·. Δøƒ∞;... ÙÒÚ·... ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· ̤۷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¶·Ú¿ÁÔ˘Ì ‰ÔÌÈο ˘ÏÈο Î·È ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ›‰Ë ̠ϢÎfi ÙÛÈ̤ÓÙÔ ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ (‰ÈÓ¤˜, ÔÚÂÈÓ¤˜, ·Ú·ı·ÏÏ¿ÛȘ). ∂›Ó·È fiÏ· ÔÏÈṲ̂ӷ Ì ۛ‰ÂÚÔ Î·È ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· Ì ›Ó˜ ÔÏ˘ÚÔ˘Ï·ÈÓ›Ô˘. ÿÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·˜ Ì·˜ –·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù¤¯Ó˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜– ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜) ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ¿ÓÙ· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·. ¶ÚÔÌËı‡ԢÌ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· –ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ì·˜– ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ∂ÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˜ Î·È Ù· Û‡Á¯ÚÔÓ· ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜, ·fi ÂÎı¤ÛÂȘ, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ¿ÚÈÛÙË ÔÈfiÙËÙ·, ÙÔ ¿„ÔÁÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ·, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ì·˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÚÙËÛË Ì ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ۯ‰›ˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. XÒÚÔÈ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó Ù· ›‰Ë Ì·˜ ›ӷÈ:∞˘Ï¤˜, ΋ÔÈ, Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ï·Ù›˜, ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ.

∂ √ Δ√

Δ∂ á π√ À

∞¡ π∞ ™

§À

ƒÀ Δ

∏ƒ

øø

¡

¶√

∂À

™¶∞Δ∞ §√

¡∞ •√

˺

À

¶∞π∞¡π∞

∫ ∞ ∑∞

™ ™¶

¡Δ∑∞ ∫∏ ¡π ∫.

§∞™π£π √À

∫ √ πª ∏™∂ ø™ £

ƒø¡ °∂ ƒª∞¡ √À

ºøΔ∏§ ∞

¶.¶∞Δ

¢ƒ√™ π¡∏

™√°∂π ø¡

«∞°ƒ√°π∞¡¡∏™» ∂ƒ°√™Δ∞™π√

∞Δø

¡

π¶¶π∫ √™ ∞£∏¡√ªπ§√™ ø¡

∂∫£∂™∏

∂ƒ°√™Δ∞™π√

ATTIKH O¢√™

√ƒ√

∂¶∞

¶∞π∞¡π∞ §. ª∂

ACOM

. √À ∞° À§ ¶√ ∫√ ∞ƒ ª

∂øº

Ã∞§

ACOM

ê

¶ƒ√ ™

INDR

INDR

√ƒ øº

¡ ∂∞ §

°§À∫∞ ¡∂ƒ∞

∞¶√ ∂•√¢√ «15» ∞ΔΔπ∫∏™ √¢√À

§∂

Δ∞ÃÀ ª∞ ¢ƒ√ª ƒ∞£ ∂π√ ø¡ √™

1300 Ì. ∂º ∂§∂À ∏ª∂ƒπ¢∞ £∂ƒO ΔÀ¶π∞

ƒπ√ À

§∂ø º√ƒ √™

∫√πª∏™∏ £∂√Δ√∫√À «¶∞¡∞°πΔ™∞»

¡π ∫∏ ™∞ ¡Δ °∂ƒ∞∫∞™ Ã∞§∫π¢π∫∏™ π™Δ ∞™ HƒAK§∂π√À ∂ø ™

§∞À

ª ∞ ƒ∞ £ø¡∞

π∫∞ƒπ∞ ™

¶ƒ√™

∂£

√™ º√ƒ § ∂ø

¶∞¶∞¡π∫

√§∏

∫∞¡ ∞ ƒ∏ «∞°ƒ√°π∞¡¡∏™» ∂∫£∂™∏

∫√À

∫·È ÌËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ Ë ˘„ËÏ‹ ·ÈÛıËÙÈ΋ Î·È Ë ·ÚÌÔÓ›·, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜, οÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Û·˜ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Î·È Û·˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜, Û·Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÏÂÙfi ÁÔ‡ÛÙÔ ·ÏÏ¿ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÛΤ„Ë.


ÂÚȯfiÌÂÓ· ∫O§ø¡∞∫π∞ ª¶∞§∫√¡π√À

Δƒ√¶√™ ∫∞Δ∞™∫∂À∏™ ∫√§ø¡∞∫πø¡

3-8

Ãπ∞™Δ𠪶∞§∫√¡π√À

9

∫√À¶∞™Δ∂™—μ∞™∂π™

10

Δ∂ƒª∞Δπ∫∂™ ∫√§ø¡∂™-Δ∞ª¶§∞¢∂™

11

∫∞°∫∂§∞ ¶∂ƒπºƒ∞•∏™

μπ¢øΔ√π ¶∞™™∞§√π

12-14 14

¶§∞∫∂™ Δ√πÃ√¶√π´∞™

15-16

¶§∞∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂ø™

16

¶∞™™∞§√π ™Δ∏ƒπ•∂ø™-¶∂ƒπºƒ∞•∂ø™

16

™À¡∞ƒª√§√°√Àª∂¡∂™ ∫√§ø¡∂™

17-18

∫∞¶∂§∞ ∫√§ø¡ø¡

18

¶ƒ√∫∞Δ∞™∫∂À∞™ª∂¡∏ ™∫∞§∞

19

¢π∞∫√™ª∏Δπ∫∂™ ∫√§ø¡∂™

20-24

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™º√Àƒ√À™π∞

24-26

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™∫√ƒ¡π∑∂™

26-32

1. ºÀ°√∫∂¡Δƒπ∫∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ (∞’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞) ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÔψӷΛˆÓ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì›ÂÛË ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÛÙ· ÙÔȯÒÌ·Ù· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ٤ÏÂÈÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· Ì Ôχ Ï›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ··ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙ· ÎÔψӿÎÈ·. ∂Í’ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ê˘ÁÔΤÓÙÚÈÛ˘ Ù· ÎÔψӿÎÈ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÎÔ‡ÊÈ· Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ‚¤ÚÁ· Ûȉ‹ÚÔ˘ ÂÓÒ Â›Ó·È ÔÔÏÈṲ̂ӷ Ì ÂȉÈÎfi Á·Ï‚·ÓÈṲ̂ÓÔ ϤÁÌ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÌÂÙÚfi ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ï¢Îfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ·Ó·ÌÈÁ̤ÓÔ Ì ›Ó˜ ÔÏ˘ÚÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ ÁÈ· ηχÙÂÚË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ·ÓÙÔ¯‹. Δ¤ÏÔ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ·‰Ú·Ó‹ ˘ÏÈο (¿ÌÌÔ, Á·ÚÌ›ÏÈ) ÛÙË Ì¿˙· ÙÔ˘˜, Ù· ÎÔψӿÎÈ· Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ Ì ÚfiÛÌÈÎÙ· ‚ÂÏÙȈÙÈο ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹. 2. ¶∂ƒπ™Δƒ√ºπ∫∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ (μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞) ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÔψӷΛˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÚÈÛÙÚÔÊÈ΋ ‰fiÓËÛË ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ì›ÂÛË ˘ÏÈÎÔ‡. ΔÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÊÈÓ›ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÛÙ¿‰ÈÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÂȉÈÎfi Ù¯ӛÙË ¯ˆÚ›˜ ¿ÏÏË Â¤Ì‚·ÛË Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¤¯Ô˘Ì Ï›· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¯ˆÚ›˜ ·Ù¤ÏÂȘ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ··Ï¿ÛÛÔ˘Ì ٷ ÎÔψӿÎÈ· ·fi ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ˘ÁÚ·Û›·˜. Δo ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ï¢Îfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ·Ó·ÌÈÁ̤ÓÔ Ì ›Ó˜ ÔÏ˘ÚÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ ÁÈ· ηχÙÂÚË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ·ÓÙÔ¯‹. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·‰Ú·Ó‹ ˘ÏÈο (¿ÌÌÔ, Á·ÚÌ›ÏÈ) ÛÙË Ì¿˙· ÙÔ˘˜, Ù· ÎÔψӿÎÈ· Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ Î·È ÚfiÛÌÈÎÙ· ‚ÂÏÙȈÙÈο ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÁÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹. Δ· ÎÔψӿÎÈ· Â›Ó·È ÔÏÈṲ̂ӷ Ì ۛ‰ÂÚÔ, STALL III º8 Ô˘ ÚÔÂͤ¯ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÚ›Ô˘ 7 ÂÎ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¿ÎÙˆÛË ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘·ÛÙ‹. 3. ∞¶§∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ (°’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞) ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ‰fiÓËÛË Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ η̛· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·. ªÔÚ› Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÊÈÓ›ÚÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ηχÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ï¢Îfi ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ·Ó·ÌÈÁ̤ÓÔ Ì ›Ó˜ ÔÏ˘ÚÔ˘ÏÂÓ›Ô˘ ÁÈ· ηχÙÂÚË Û˘ÓÔ¯‹ Î·È Ì¤ÁÈÛÙË ·ÓÙÔ¯‹. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ·‰Ú·Ó‹ ˘ÏÈο (¿ÌÌÔ, Á·ÚÌ›ÏÈ) ÛÙË Ì¿˙· ÙÔ˘˜, Ù· ÎÔψӿÎÈ· Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ӷ Ì ÚfiÛÌÈÎÙ· ‚ÂÏÙȈÙÈο ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÁÈ· Ì·ÎÚÔ˙ˆ›· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÔ¯‹. Δ· ÎÔψӿÎÈ· Â›Ó·È ÔÏÈṲ̂ӷ Ì ۛ‰ÂÚÔ, STALL III º8 Ô˘ ÚÔÂͤ¯ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË Î·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÚ›Ô˘ 7 ÂÎ. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ¿ÎÙˆÛË ÛÙÔ Â˙Ô‡ÏÈ Î·È ÙËÓ ÎÔ˘·ÛÙ‹.


ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫∞ƒ¶∞£√À 14.01.007(º/∫) 14.01.008(¶/∫) 69x11cm 69x11cm 8kg 9kg

14.01.009(Ã/∫) 69x11cm 9kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π KEƒ∫Àƒ∞´∫√ 14.01.001(º/∫) 14.01.002(¶/∫) 67x15cm 67x15cm 11kg 12kg

14.01.003(Ã/∫) 67x15cm 12kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫§∞™™π∫√ ¢À√ ª¶∞§∂™ 14.01.004(º/∫) 14.01.005(¶/∫) 68x12cm 68x12cm 11kg 12kg

14.01.006(Ã/∫) 68x122cm 12kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ¢π¢Àª√ 14.01.039(º/∫) 14.01.011(¶/∫) 67x13cm 67x13cm 12kg 13kg

14.01.012(Ã/∫) 67x13cm 13kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π N∂√∫§∞™™π∫√ Δ∂Δƒ∞°ø¡√ 14.01.015 70x14x14cm 10kg

3

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

∫O§ø¡∞∫π∞ ª¶∞§∫√¡π√À


∫O§ø¡∞∫π∞ ª¶∞§∫√¡π√À

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

4

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√ 14.01.030 75x9x5cm 6kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫ø¡π∫√ 14.01.025 68xº5.5cm 5kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫À§π¡¢ƒπ∫√ (™À¡£∂Δ√) 14.01.032 69x13x13cm 10kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫À§π¡¢ƒπ∫√ 14.01.049 14.01.048 30-70xº7cm 30-70xº9.5cm 6kg 10kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫À§π¡¢ƒπ∫√ 14.01.035 30-70xº12cm 15kg


ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫∞ª¶À§√°ƒ∞ªª√ ª√¡√ S 14.01.022 70x7¯10cm 9kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π Δ∂Δƒ∞°ø¡√ 8x8 14.01.033 69.5¯8¯8cm 10kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫∞ª¶À§√°ƒ∞ªª√ ¢π¶§√ S 14.01.023 70x7¯10cm 9kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫À§π¡¢ƒπ∫√ ª∂ ™∫√Δπ∂™ 14.01.041(º/∫) 14.01.042(¶/∫) 14.01.043(Ã/∫) 73xº9.5cm 73xº9.5cm 73xº9.5cm 10kg 11kg 11kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫À§π¡¢ƒπ∫√ ª∂ ™∫√Δπ∂™ 14.01.044(º/∫) 14.01.045(¶/∫) 14.01.046(Ã/∫) 57xº9.5cm 57xº9.5cm 57xº9.5cm 7kg 8kg 8kg

5

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

∫O§ø¡∞∫π∞ ª¶∞§∫√¡π√À


∫O§ø¡∞∫π∞ ª¶∞§∫√¡π√À

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

6

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π Δ∂Δƒ∞°ø¡√ §∂¶Δ√ 14.01.013 70x6¯8cm 6kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∞ƒÃ∞´∫√ Ãøƒπ™ ∞À§∞∫ø™∂π™ 14.01.029 62x15¯15cm 16kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∞¡¢ƒ√À 14.01.047 59x17.5cm 17.5kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫§∞™™π∫√ 14.01.034 57x19¯19cm 19kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∂À∂§¶π¢ø¡ 14.01.017 59x14cm 14kg


ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∞ƒÃ∞´∫√ 14.01.014 58x15cm 15kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π Δ∂Δƒ∞°ø¡√ ª∂ ∞À§∞∫ø™∂π™ 14.01.031 47¯14x14cm 11kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫∂ƒ∫Àƒ∞´∫√ 14.01.021 55¯12x12cm 7kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π §À∫∏£√™ 14.01.018 49¯12x12cm 7kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ™Àƒ√À 14.01.036 42¯14x14cm 8kg

7

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

∫O§ø¡∞∫π∞ ª¶∞§∫√¡π√À


∫√§ø¡∞∫π∞ ª¶∞§∫√¡π√À

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∫∞ƒ¶∞£√À 14.01.020 48¯11x111cm 6.5kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π ∞ƒÃ∞´∫√ ª∂ ∞À§∞∫ø™∂π™ 14.01.016 62¯16cm 15kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞∫π Δ∂Δƒ∞°ø¡√ ª∂ ∞À§∞∫ø™∂π™ 14.01.051 70¯12cm 15kg

ΔÀ¶√™: ∫√§ø¡∂™ ª∂ ∫√À¶∞™Δ∏ °π∞ Δ√¶√£∂Δ∏™∏ Δ∑∞ªπ√À-PLEXY GLASS, Î.Ù.Ï.

™Δ√πX∂π∞ °π∞ Δ∏¡ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ™Δ∏£∞πø¡ ∞: Àæ√™ ™Δ∏£∞π√À 20-45 ÂÎ. ∞¡∞§√°∞ ª∂ Δ√ Àæ√™ Δ√À ∫√§ø¡∞∫π√À (∫∞Δ∞™∫∂À∞™ª∂¡√ ∞¶√ ª¶∂Δ√ ∏ ¶ƒ√∫∞Δ∞™∫∂À∞™ª∂¡√) μ: ∫√À¶∞™Δ∏ ∞¶√ 5-13 ÂÎ. C: Àæ√™ ∫√§ø¡∞∫π√À ∞¶√ 40-80 ÂÎ. (∞¡∞§√°∞ ª∂ Δ√ ™X∂¢π√). D1: Àæ√™ ¶ƒ√μ√§√À. D2: ¶§∞Δ√™ ™Δ∏£∞π√À ∞¶√ 12-18 ÂÎ. (∞¡∞§√°∞ ª∂ Δ√ ¶§∞Δ√™ Δ√À ∫√§ø¡∞∫π√À). E: ª∞ƒª∞ƒ√ ™Δ∏£∞π√À ∞¶√ 16-24 ÂÎ. (∞¡∞§√°∞ ª∂ Δ√ ¶§∞Δ√™ Δ√À ™Δ∏£∞π√À). F: ª∞ƒª∞ƒ√ ∫√À¶∞™Δ∏™ ∞¶√ 23-28 ÂÎ. (∞¡∞§√°∞ ª∂ Δ√ ¶§∞Δ√™ Δ∏™ ∫√À¶∞™Δ∏™). G: √¶§π™ª√™ ∫√§ø¡∞∫π√À.

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

8

H: √¶§π™ª√™ ª¶∂Δ√À. K: ∞¡∞ª√¡∏ ¶ƒ√μ√§√À.

™∂ ¶∂ƒπ¶Δø™∏ ¶√À ∏ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ∂π¡∞π ∫√¡Δ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ √ √¶§π™ª√™ Δø¡ ¶ƒ√´√¡Δø¡ ª¶√ƒ∂π ¡∞ °π¡∂π °∞§μ∞¡π™ª∂¡√™ ∫∞Δ√¶π¡ ¶∞ƒ∞°°∂§∂π∞™


ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Ãπ∞™Δπ 70¯70 14.01.027 70¯5x70cm 29kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Ãπ∞™Δπ 50¯70 14.01.026 70¯5x50cm 22kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Ãπ∞™Δπ 65¯65 14.01.040 65¯5x65cm 27kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Ãπ∞™Δπ 50¯50 14.01.050 50¯6x50cm 18kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Ãπ∞™Δπ ™∫∞§∞™ 50cm 14.01.038 75¯5x50cm 21kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Ãπ∞™Δπ ™∫∞§∞™ 70cm 14.01.037 85¯5x70cm 32kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫√§ø¡∞ «∏» Ãπ∞™Δø¡ 14.01.028 70¯12x14cm 15kg

9

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

Ãπ∞™Δ𠪶∞§∫√¡π√À


∫√À¶∞™Δ∂™—μ∞™∂π™

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

KOY¶∞™Δ∏ ¢À√ ¢π∞μ∞£ªπ™∂ø¡ 14.02.005 14.02.018 5x110¯19cm 5x110¯22cm 10kg 12kg

14.02.022 13x110¯23cm 16kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

KOY¶∞™Δ∏ TY¶√À «¶» 14.02.012 14.02.014 10x110¯16cm 9x110¯20.5cm 15kg 22kg

14.02.025 10x110¯13.5cm 12kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

KOY¶∞™Δ∏ Δƒπø¡ ¢π∞μ∞£ªπ™∂ø¡ 14.02.004 14.02.016 9x110¯20cm 9x110¯24cm 14kg 20kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

KOY¶∞™Δ∏ ΔÀ¶√À Δƒ∞μ∏ÃΔ∏ 14.02.020 9x110¯23cm 15kg

Δ∞∫√™ ∫√À¶∞™Δ∏™ 14.02.021 5-32x10¯10cm 4.5kg

∫∞¶∞∫π ∫√À¶∞™Δ∏™ 14.02.009 3x110¯23cm 14kg

ΔÀ¶√™: ∫√À¶∞™Δ∏ 2¢ ∫∞ª¶À§∏ ∫ø¢.: 14.02.019 ¢π∞™Δ.: ∫∞Δ√¶π¡ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞™

ΔÀ¶√™: ∫∞¶∞∫π ¶∂∑√À§π√À ∞¡Δπ ª∞ƒª∞ƒ√À ∫ø¢.: 14.02.026 ¢π∞™Δ.: ∫∞Δ√¶π¡ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞™

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

10

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶∂∑√À§π Δƒ∞μ∏ÃΔ√ ∫√§ø¡∞∫πø¡ ª¶∞§∫√¡π√À 14.02.007 14.02.017 17x80¯18cm 18x80¯26cm 27kg 32kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶∂∑√À§π ∞¶§√ ∫√§ø¡∞∫πø¡ ª¶∞§∫√¡π√À 14.02.006 17x80¯17cm 26kg


Δ∂ƒª∞Δπ∫∂™ ∫√§ø¡∂™-Δ∞ª¶§∞¢∂™

Δ∂ƒª∞Δπ∫∏ ª∂ Δ∞ª¶§∞ 25cm 14.03.031 (Ãøƒπ™ ∫∞¶∂§√) 94x25.5¯25.5cm 51kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Δ∂ƒª∞Δπ∫∏ ª∂ Δ∞ª¶§∞ 17cm 14.03.037 (Ãøƒπ™ ∫∞¶∂§√) 90x17.5¯17.5cm 32kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Δ∂ƒª∞Δπ∫∏ ª∂ Δ∞ª¶§∞ 23cm 14.03.001 (Ãøƒπ™ ∫∞¶∂§√) 90x23¯23cm 49kg

ΔÀ¶√™: TAM¶§∞¢∂™ ¢π¶§∏™ √æ∏™ ∫ø¢π∫√™: ¢π∞™Δ∞™∂π™: μ∞ƒ√™: 14.03.014 68x94¯12cm 60kg 14.03.016 68x74¯12cm 47kg 14.03.018 68x54¯12cm 35kg 14.03.020 68x34¯12cm 25kg ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Δ∂ƒª∞Δπ∫∏ 15cm 14.03.024 (Ãøƒπ™ ∫∞¶∂§√) 100x15¯15cm 31kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Δ∂ƒª∞Δπ∫∏ ª∂ Δ∞ª¶§∞ 20cm 14.03.002 (Ãøƒπ™ ∫∞¶∂§√) 90x20¯20cm 40kg

ΔÀ¶√™: ∫√§ø¡∞ Δ∞ª¶§∞¢øΔ∏ 33¯67 ∫ø¢.: 14.03.026 ¢π∞™Δ.: 67x33¯33cm μ∞ƒ√™: 68kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

Δ∂ƒª∞Δπ∫∏ §∂π∞ 20cm 14.03.003 (Ãøƒπ™ ∫∞¶∂§√) 100x20¯20cm 50kg

Δ∞ª¶§∞™ ¢π¶§∏™ √æ∏™ 14.03.033 14.03.034 68x100¯12cm 68x80¯12cm 70kg 55kg

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

11


∫∞°∫∂§∞ ¶∂ƒπºƒ∞•∏™

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

12

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ∞¶§√ 10.00.009 100x200¯5cm 85kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ √§Àª¶π∞∫∏™ 10.00.019 80x200¯5cm 65kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ∫√ƒª√™ ∫§∞¢π∞ 10.00.02 80x200¯5cm 70kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ∫§∞™™π∫√ 10.00.006 90x200¯6cm 65kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ °∂øª∂Δƒπ∫√ 10.00.004 100x200¯5cm 60kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ™∞¡π¢π 10.00.014 75x200¯5cm 79kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ Ãπ∞™Δπ 10.00.018 84x200¯5cm 80kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ∫∞ƒ∂ 10.00.017 70x200¯5cm 55kg


∫∞°∫∂§∞ ¶∂ƒπºƒ∞•∏™

∫∞°∫∂§√ ∞™Δ∂ƒπ 10.00.003 100x200¯5cm 78kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ∞¶§√ ª∂ §√°Ã∂™ 10.00.013 100x200¯5cm 80kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ƒ√ªμ√™ 58cm 10.00.007 58x200¯5cm 45kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ∫∞ª¶À§√°ƒ∞ªª√ ª∂ μ∞™∏ 10.00.012 90x200¯5cm 150kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ƒ√ªμ√À 115cm 10.00.010 115x200¯5cm 95kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ™À¡£∂Δ√ 10.00.024 75x200¯6cm 90kg

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

13


∫∞°∫∂§∞ ¶∂ƒπºƒ∞•∏™

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ∂∫∫§∏™πø¡ 10.00.015 117x227¯5cm 100kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞°∫∂§√ ¶§∂ÃΔ√ - ª∞¡¢ƒ√Δ√πÃ√™ 10.00.011 20x200¯5cm 36kg

Δƒ√¶√™ Δ√¶√£∂Δ∏™∏™ ™¯¤‰ÈÔ 1 ΔÔÔıÂÙԇ̠οÔÈÔ Ó‹Ì· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ Â˘ı›·. ∫·ÙfiÈÓ Î¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ‰È¿ÓÔÈÍË ÙˆÓ Ï¿ÎÎˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â‰Ú·›ˆÛËÙˆÓ ÎÔÏÒÓˆÓ. √È ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ¿ÍÔÓ· Ì ¿ÍÔÓ· οı ϿÎÎÔ˘ Â›Ó·È 2.09cm Î·È ‚¿ıÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 55cm ¤Î·ÛÙÔ˜. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤Ú·Ì ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙËÓ ÚÒÙË ÎÔÏÒÓ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ Ì·˜ Â͢ËÚÂÙ›, ÙËÓ ·Ï·Ê·‰È¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙËÓ Â‰Ú·ÈÒÓÔ˘Ì Ì ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·È ¤ÙÚ˜.

™¯¤‰ÈÔ 3 ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÎÔÏÒÓ·˜ Î·È Ù˘ ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˘ Ì¿Ó‰Ú·˜ ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ÚÔÎÙ·Û΢·Ṳ̂ÓÔ Î¿ÁÎÂÏÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ó‰Ú·˜

™¯¤‰ÈÔ 2 ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÔÏÒÓ·˜ ÙÔÔıÂÙԇ̠ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˘ Ì¿Ó‰Ú·˜, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ Ì·˜ Â͢ËÚÂÙ› Î·È ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÎÔÏÒÓ·˜ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙË ˘Ô‰Ô¯‹

™¯¤‰ÈÔ 4 ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÚԷӷʤڷÌ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÌÂ Î·È ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÔÏÒÓ· fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÂÚ›ÊÚ·ÍË.

μπ¢øΔ√π ¶∞™™∞§√π

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

14

√È ‚ȉˆÙÔ› ¿ÛÛ·ÏÔÈ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÌÂÌÔÓÔ̤ÓÔÈ ¿ÛÛ·ÏÔÈ Û Â˙Ô‡ÏÈ ÂÈı˘ÌËÙÔ‡ ‡„Ô˘˜ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Â› ÙfiÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ù‡Ô ÂÚ›Êڷ͢ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÙÔ¯‹˜ Î·È Ì·ÎÚÔ˙ˆ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË, Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶∞™™∞§√π μπ¢øΔ√π §√°Ã∂™ 10.00.020 200x6.5¯7.5cm 4kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶∞™™∞§√π μπ¢øΔ√π §√°Ã∂™ 10.00.021 200x4.5¯7.5cm 3kg


¶§∞∫∂™ ∫∞π ™Δ√πX∂πA °π∞ ª∞¡Δƒ∂™-ª∞¡Δƒ√Δ√πX√À™-Δ√πX√¶√ππ∂™-°∫∞ƒ∞∑-∫.§.¶.

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

15

¶§∞∫∞ ª∞¡Δƒ∞™ μÀ∑∞¡Δπ¡∏ 11.00.001 11.00.004 53x200¯5cm 35x200¯5cm 115kg 75kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶§∞∫∞ ª∞¡Δƒ∞™ ∞¶√ªπª∏™∏ Δ√Àμ§√À 11.00.009 35x200¯5cm 70kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶§∞∫∞ ª∞¡Δƒ∞™ ∞¶√ªπª∏™∏ ¶∂Δƒ∞™ 11.00.002 11.00.003 53x200¯5cm 33x200¯5cm 90kg 68kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶§∞∫∞ ª∞¡Δƒ∞™ ∫Àª∞Δ√∂π¢∏ 11.00.006 33x200¯5cm 50kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶§∞∫∞ ª∞¡Δƒ∞™ •∂ƒ√§π£π∞ 35cm 11.00.005 35x200¯5cm 85kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

™À¡¢∂™ª√™ ∫∞°∫∂§√À ª∞¡Δƒ∞™ 11.00.011 6x200¯11cm 15kg

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ¶§∞∫∞ ∞¶§∏ ª∞¡Δƒ√Δ√πÃø¡ (¶ƒ∂™™∞ƒπ™Δ∏) (ÃÀΔ∏) ∫ø¢.: 11.00.010 11.00.068 ¢π∞™Δ.: 33x200¯4.5cm 25x200¯7cm μ∞ƒ√™: 50kg 45kg


¶§∞∫∂™ ∂¶∂¡¢À™∂ø™

ΔÀ¶√™: ¶§∞∫∞ ∂¶∂¡¢À™∂ø™ ∞¶√ªπª∏™∏ ¶∂Δƒ∞™ (50¯50) (100¯50) ∫ø¢.: 11.00.051 11.00.052 ¢π∞™Δ.: 50x50¯4cm 50x100¯4cm μ∞ƒ√™: 17kg 34kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶§∞∫∞ E¶∂¡¢À™∂ø™ •∂ƒ√§π£π∞ 11.00.053 35x100¯4cm 25kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶§∞∫∞∫π ∂¶∂¡¢À™∂ø™ ∞∫∞¡√¡π™Δ√ 11.00.071 4x20¯3cm 1kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶§∞∫∞∫π ∂¶∂¡¢À™∂ø™ §∂π√ 11.00.070 2.5x19¯6cm 1kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶§∞∫∞ E¶∂¡¢À™∂ø™ μÀ∑∞¡Δπ¡∏ 11.00.050 35x100¯4cm 25kg

¶∞™™∞§√π ™Δ∏ƒπ•∂ø™-¶∂ƒπºƒ∞•∂ø™

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

16

ΔÀ¶√™: ∫√§ø¡∞ ™Δ∏ƒπ•∂ø™ ∫∞°∫∂§ø¡ «∏» ∫ø¢.: 12.00.012 ¢π∞™Δ.: 295¯14¯14cm μ∞ƒ√™: 107kg

ΔÀ¶√™: ¶∞™™∞§√π ¶∂ƒπºƒ∞•∂ø¡ ¢√¡πΔ√¶ƒ∂™™∞ƒπ™Δ√π ∫ø¢.: 13.00.016 ¢π∞™Δ.: 300x12¯18cm μ∞ƒ√™: 48kg

∫ø¢.: 12.00.008 ¢π∞™Δ.: 250x12¯12cm μ∞ƒ√™: 70kg ∫ø¢.: 12.00.010 ¢π∞™Δ.: 230x12¯12cm μ∞ƒ√™: 60kg ∫ø¢.: 12.00.009 ¢π∞™Δ.: 200x12¯12cm μ∞ƒ√™: 49kg ∫ø¢.: 12.00.011 ¢π∞™Δ.: 120¯12¯12cm μ∞ƒ√™: 35kg

ΔÀ¶√™: ¶∞™™∞§√™ ª∂ ¢πÃ∞§∞ ∫ø¢.: 13.00.015 ¢π∞™Δ.: 230x11¯17cm μ∞ƒ√™: 50kg

ΔÀ¶√™: ¶∞™™∞§√™ ΔÀ¶√À ¡∞Δ√ ∫ø¢.: 13.00.014 ¢π∞™Δ.: 290-250x 12-12¯10-10cm μ∞ƒ√™: 95kg

ΔÀ¶√™: ¶∞™™∞§√π ¶∂ƒπºƒ∞•∂ø¡ ºÀ°√∫∂¡Δƒπ∫√π (∂•∞°ø¡π∫√π) ∫ø¢.: 13.00.002 ¢π∞™Δ.: 230xº10¯º7cm μ∞ƒ√™: 28kg ∫ø¢.: 13.00.001 ¢π∞™Δ.: 190xº9¯-º6¯13cm μ∞ƒ√™: 18kg ∫ø¢.: 13.00.017 ¢π∞™Δ.: 300x14¯12cm μ∞ƒ√™: 38kg

∫ø¢.: 13.00.006 ¢π∞™Δ.: 250x11¯7cm μ∞ƒ√™: 43kg ∫ø¢.: 13.00.007 ¢π∞™Δ.: 230x11¯7cm μ∞ƒ√™: 40kg ∫ø¢.: 13.00.005 ¢π∞™Δ.: 200x9¯7cm μ∞ƒ√™: 37kg


™À¡∞ƒª√§√°√Àª∂¡∂™ ∫√§ø¡∂™

ΔÀ¶√™: ∫Àμ√™ ™À¡∞ƒª√§√°√Àª∂¡∏™ ∫√§ø¡∞™ ¶∂Δƒ∞™ (33¯33cm) ∫ø¢.: 12.00.001 ¢π∞™Δ.: 33x33¯33cm μ∞ƒ√™: 35kg

ΔÀ¶√™: ∫Àμ√™ ™À¡∞ƒª/¡∏™ ∫√§ø¡∞™ μÀ∑∞¡Δπ¡∏™ ∫ø¢.: 12.00.026 ¢π∞™Δ.: 50x25¯25cm μ∞ƒ√™: 25kg

Δ· Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›· ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÙÔ ¤Ó· ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Â›Ó·È ÎÔ‡ÊÈ·. ŒÙÛÈ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì Ì ÌÂÙfi Ó· Ù· ÔÏ›ÛÔ˘Ì ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ÎÔÏÒÓ·. ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ. ∞ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù·Ï·ÈˆÚ›Â˜ ·fi ηÏÔ˘fiÌ·Ù·, ÛÔ‚·Ù›ÛÌ·Ù·, ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÎÔÏÒÓ˜ Û ÂÈÛfi‰Ô˘˜, Û ÎÈfiÛÎÈ·, Û ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ ÁÈ· ‰È·ÎfiÛÌËÛË Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î.Ï..

ΔÀ¶√™: ™À¡∞ƒª/¡√™ ∫Àμ√™ ∫√§ø¡∞™ §∂π√™ ∫ø¢.: 12.00.035 ¢π∞™Δ.: 42x42¯42cm μ∞ƒ√™: 30kg

ΔÀ¶√™: ™À¡∞ƒª/¡√™ ∫Àμ√™ ∫√§ø¡∞™ §∂π√™ ∫ø¢.: 12.00.049 ¢π∞™Δ.: 37x34¯34cm μ∞ƒ√™: 22kg

ΔÀ¶√™: ™À¡∞ƒª/¡√™ ∫Àμ√™ ∫√§ø¡∞™ §∂π√™ ∫ø¢.: 12.00.050 ¢π∞™Δ.: 33x25¯25cm μ∞ƒ√™: 18kg

ΔÀ¶√™: ∫Àμ√™ ™À¡∞ƒ/ª∂¡∏™ ∫√§ø¡∞™ §∞•∂ÀΔ√™ ∫ø¢.: 12.00.003 ¢π∞™Δ.: 35x29¯29cm μ∞ƒ√™: 45kg

ΔÀ¶√™: ∫Àμ√™ ™À¡∞ƒ/ª∂¡∏™ ∫√§ø¡∞™ Δ√Àμ§√À ∫ø¢.: 12.00.005 ¢π∞™Δ.: 35x30¯30cm μ∞ƒ√™: 30kg

ΔÀ¶√™: ∫Àμ√™ ™À¡∞ƒ/ª∂¡∏™ ∫√§ø¡∞™ μÀ∑∞¡Δπ¡∏™ ∫ø¢.: 12.00.002 ¢π∞™Δ.: 35x29¯29cm μ∞ƒ√™: 25kg

ΔÀ¶√™: ™À¡∞ƒª ∫À§π¡. •∂ƒ√§π£π∞™ ∫ø¢.: 12.01.031 ¢π∞™Δ.: 25xº25 μ∞ƒ√™: 10kg

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ™À¡∞ƒª/¡√™ ∫À§π¡¢ƒ√™ §∂π√™ ∫ø¢π∫√™: ¢π∞™Δ∞™∂π™: μ∞ƒ√™: 12.00.036 25xº20 8kg 12.00.037 25xº22 10kg 12.00.038 25xº28 15kg 12.00.039 25xº35 20kg

17


™À¡∞ƒª√§√°√Àª∂¡∂™ ∫√§ø¡∂™ ¢∂∏

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

™À¡∞ƒª/¡√ ™Δ√πÃ∂π√ ∫√§ø¡∞™ ¢∂∏ 12.00.004 30x50¯85cm 70kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∞∫π ∫√§ø¡∞™ ¢∂∏ 12.00.047 5x90¯54cm 25kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

™À¡∞ƒª/¡√ ™Δ√πÃ∂π√ ¢∂∏ ∞ƒπ™Δ∂ƒ√ - ¢∂•π 12.00.051 36x50¯15cm 20kg

∫∞¶∂§∞ ∫√§ø¡ø¡

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

18

∫∞¶∂§√ 12.00.052 7x38-38¯44-44cm 20kg

ΔÀ¶√™: ∫∞¶∂§√ ∫ø¢π∫√™: ¢π∞™Δ∞™∂π™: μ∞ƒ√™: 12.00.007 9x40-40¯50-50cm 22kg 12.00.053 9x33-33¯44-44cm 18kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∂§√ 12.00.006 10¯35-35¯44-44cm 20kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∂§√ 12.00.033 7x22-22¯28-28cm 7kg

∫∞¶∂§√ 14.03.038 7x19-19¯24-24cm 6kg

∫∞¶∂§√ 12.00.044 8x18-18¯23-23cm 3kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∂§√ ∫À∫§π∫√ º34 12.00.041 6.5xº25 (∂™ø) - º34 (∂•ø) 14kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∂§√ ∫À∫§π∫√ º41 12.00.042 6.5xº32 (∂™ø) - º41 (∂•ø) 16kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∂§√ ∫À∫§π∫√ º52 12.00.043 6.5xº43 (∂™ø) - º52 (∂•ø) 20kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∂§√ 44-44¯55-55cm 12.00.034 10x44-44x55-55cm 22kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∂§√ 28-28¯39-39cm 12.00.045 10x28-28x39-39cm 22kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∫∞¶∂§√ 23-23¯34-34cm 12.00.046 11x23-23x34-34cm 8kg


¶ƒ√∫∞Δ∞™∫∂À∞™ª∂¡∏ ™∫∞§∞

ΔÀ¶√™: ™∫∞§√¶∞Δπ ºΔ∂ƒøΔ√ º-130 º-150 ∫ø¢.: 15.00.001 15.00.002 ¢π∞™Δ.: 21¯67¯35cm 21¯87¯38cm μ∞ƒ√™: 22kg 35kg

º-170 15.00.011 20¯97¯39cm 55kg

º-190 15.00.003 20¯106¯40cm 60kg

º-255 15.00.004 18¯147¯47cm 90kg

19

º-330 15.00.010 17¯190¯50cm 130kg

™∫∞§∞ ºΔ∂ƒøΔ∏: º130, º150, º170, º190, º255, º330

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¢√∫π¢∞ ∂À£À°ƒ∞ªª∏™ ™∫∞§∞™ 15.00.006 35¯335¯9cm ¶∞Δ∏ª∞: 30cm, ƒÀÃΔπ: 17cm 130kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

™∫∞§√¶∞Δπ ∂À£À°ƒ∞ªª∏™ ™∫∞§∞™ 15.00.007 15.00.008 7x140¯30cm 7x120¯30cm 70kg 63kg

15.00.009 7x160¯30cm 84kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

™∫∞§√¶∞Δπ ª∂ ƒπÃΔπ º-170 15.00.005 18¯98¯44cm 45kg

ΔÀ¶√™: ™∫∞§∞ ∂À£À°ƒ∞ªª∏

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ™∫∞§∞ ª∂ ƒπÃΔπ º-170 ª∂ ∫√ƒª√ •∂ƒ√§π£π∞


¢π∞∫√™ª∏Δπ∫∂™ ∫√§ø¡∂™

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

20

ΔÀ¶√™: ∫π√¡√∫ƒ∞¡√ πø¡π∫√À ƒÀ£ª√À º30 º40 ∫ø¢.: 18.00.079 18.00.080 ¢π∞™Δ.: 24x50¯32cm 30x64¯40cm

ΔÀ¶√™: ∫π√¡√∫ƒ∞¡√ ∫√ƒπ¡£π∞∫√À ƒÀ£ª√À º30 ∫ø¢.: 18.00.082 ¢π∞™Δ.: 39¯52¯52cm

ΔÀ¶√™: ∫π√¡√∫ƒ∞¡√ ¢øƒπ∫√À ƒÀ£ª√À ∫ø¢.: 18.00.066 18.00.064 ¢π∞™Δ.: º30 º40

ΔÀ¶√™: ∫π√¡√∫ƒ∞¡√ §∂π√ ∫ø¢.: 18.00.062 18.00.063 ¢π∞™Δ.: º30 º32

ΔÀ¶√™: ∫√ƒª√™ ∫√§ø¡∞™ ∫ø¡π∫√™ ª∂ ƒ∞μ¢ø™∂π™ ∫ø¢.: 18.00.088 ¢π∞™Δ.: 250¯º30-35cm μ∞ƒ√™: 170kg ∫ø¢.: 18.00.089 ¢π∞™Δ.: 450¯º40-45cm μ∞ƒ√™: 230kg

ΔÀ¶√™: μ∞™∂π™ °π∞ ∫√§ø¡∂™ º30-35 º40-45 ∫ø¢.: 18.00.085 18.00.086 ¢π∞™Δ.: 26x48¯48cm 32xº65¯65cm


¢π∞∫√™ª∏Δπ∫∂™ ∫√§ø¡∂™

21

ΔÀ¶√™: §∂π√ ∫π√¡√∫ƒ∞¡√ ∫ø¢.: 18.00.063 ¢π∞™Δ.: º32cm ∫ø¢.: 18.00.062 ¢π∞™Δ.: º30cm ∫ø¢.: 18.00.060 ¢π∞™Δ.: º25cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒª√™ ¢π∞∫√™ª∏Δπ∫√™ ∫√§ø¡∞™ §∂π√™ ∫ø¡π∫√™ ∫ø¢.: 18.00.095 18.00.096 ¢π∞™Δ.: 350¯º40-32cm 300¯º36-30cm ∫ø¢.: 18.00.097 ¢π∞™Δ.: 250¯º30-25cm

18.00.017 200¯º19-15cm

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

∫ø¢.: 18.00.015 ¢π∞™Δ.: º15cm


¢π∞∫√™ª∏Δπ∫∂™ ∫√§ø¡∂™

ΔÀ¶√™: ∫π√¡√∫ƒ∞¡√ πø¡π∫√À ƒÀ£ª√À º23 º16 ∫ø¢.: 18.00.078 18.00.077 ¢π∞™Δ.: 24x45¯27cm 16x30¯21cm

ΔÀ¶√™: ∫π√¡√∫ƒ∞¡√ ∫√ƒπ¡£π∞∫√À ƒÀ£ª√À º23 º16 ∫ø¢.: 18.00.083 18.00.003 ¢π∞™Δ.: 39x44¯44cm 26x30¯30cm μ∞ƒ√™: 35kg 12kg

ΔÀ¶√™: ∫π√¡√∫ƒ∞¡√ ¢øƒπ∫√À ƒÀ£ª√À º23 º16 ∫ø¢.: 18.00.093 18.00.067 ¢π∞™Δ.: º23 º16

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

22

ΔÀ¶√™: ∫√ƒª√™ ∫√§ø¡∞™ KY§π¡¢ƒπ∫√™ ª∂ ƒπ°∂™ º23 º16 ∫ø¢.: 18.00.090 18.00.091 ¢π∞™Δ.: 50-250¯º23cm 50-200¯º16cm

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

μ∞™∏ °π∞ ∫√§ø¡∞ º23 ‹ º16 18.00.084 (º23) 18.00.094 (º16) 18¯37¯37cm 12¯24¯24cm 25kg 5kg


¢π∞∫√™ª∏Δπ∫∂™ ∫√§ø¡∂™-∞∂Δøª∞Δ∞

23

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

BA™∏ ∞∂Δøª∞Δ√™ 14.05.024 8¯18-23¯220cm 40kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

¶∞¡ø ª∂ƒ√™ ∞∂Δøª∞Δ√™ (∞æπ¢∞) 14.05.023 13¯14-24¯220cm 45kg

ΔÀ¶√™: ∫√§ø¡∞ πø¡π∫√À ƒÀ£ª√À º16/∏54cm ∫ø¢.: 18.00.011 ¢π∞™Δ.: 54¯24¯24cm μ∞ƒ√™: 30kg

ΔÀ¶√™: ∫√§ø¡∞ πø¡π∫√À ƒÀ£ª√À º16/∏75cm ∫ø¢.: 18.00.012 ¢π∞™Δ.: 75¯24¯24cm μ∞ƒ√™: 40kg

ΔÀ¶√™: ∫√§ø¡∞ πø¡π∫√À ƒÀ£ª√À º16/∏90cm ∫ø¢.: 18.00.013 ¢π∞™Δ.: 90¯24¯24cm μ∞ƒ√™: 40kg

ΔÀ¶√™: ∫√§ø¡∞ KOƒπ¡£π∞∫√À ƒÀ£ª√À º16/∏77cm ∫ø¢.: 18.00.002 ¢π∞™Δ.: 78¯º12cm μ∞ƒ√™: 30kg

™∂ O§∞ Δ∞ ∂π¢∏ ª¶√ƒ∂π ¡∞ °π¡∂π Δ∂á√Δƒ√¶π∞ ¶∞Δπ¡∞™ ™∂ ∂¶π£Àª∏Δ∏ ∞¶√Ãø™∏ (∫∞Δ√¶π¡ ¶∞ƒ∞°°∂§∂π∞™)

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏¡ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ √¶√π√À¢∏¶√Δ∂ ¡∂√∫§∞™™π∫√À ™Δ√πÃ∂π√À °π∞ ∞¡∞¶∞§∞πø™∂π™ ◊ ∫∞π °π∞ ∫∞Δ∞™∫∂À∏ ∫∞£∂ ¡∂√∫§∞™™π∫√À ∫Δπƒπ√À


¢π∞∫√™ª∏Δπ∫∂™ ∫√§ø¡∂™

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

μ∞™∏ Δƒ∞¶∂∑π√À 20.00.019 75¯61¯7cm 70kg

Δƒ∞¶∂∑π ª∂ ¢À√ μ∞™∂π™

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™

ΔÀ¶√™: ¶§∞∫∞ ª∂ ƒ∞μ¢ø™∂π™ ∫ø¢.: 18.00.058 ¢π∞™Δ.: 10-140¯5¯15-52cm

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

24

ΔÀ¶√™: ∞°∫ø¡∞ƒπ °ø¡π∞∫√ ∫ø¢.: 14.05.068 ¢π∞™Δ.: 32.5¯58-28¯4.5cm

ΔÀ¶√™: ∞°∫ø¡∞ƒπ ∫ø¢.: 14.05.069 ¢π∞™Δ.: 33¯58¯4.5cm

ΔÀ¶√™: μ∞™∏ ∫√§ø¡∞ ¢øƒπ∫√À º25/∏70cm ∫ø¢.: 18.00.007 ¢π∞™Δ.: 70¯º25cm μ∞ƒ√™: 40kg


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-º√Àƒ√À™π∞

ª∂∞¡¢ƒ√™ (∫√ƒ¡π∑∞) 14.05.048 14.05.051 45¯82¯4.5cm 35¯82¯4.5cm kg kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

º√Àƒ√À™π 14.05.027 95¯28¯15cm 53kg

ºπ¡π™Δƒπ¡π º100 14.05.005 º100Ã17Ã6cm 38kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ºπ¡π™Δƒπ¡π º80 14.05.004 º80¯10¯5cm 25kg

ΔÀ¶√™: ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ (ƒ√∑∂Δ∞) ∫ø¢π∫√™: ¢π∞™Δ∞™∏: 14.05.082 º22 14.05.083 º19 14.05.84 º16

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

º√Àƒ√À™π ∞¶§√ 45cm 14.05.053 45¯27¯18cm 22kg

º√Àƒ√À™π 80cm 14.05.010 80¯27¯15cm 45kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

K§∂π¢π 14.05.065 32¯47¯10cm kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

º√Àƒ√À™π 67cm 14.05.080 67¯28¯21cm 39kg

K§∂π¢π 14.05.064 17¯23¯7cm kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

º√Àƒ√À™π 56cm 14.05.052 56¯25¯20cm 30kg

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

25


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-º√Àƒ√À™π∞

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

º√Àƒ√À™π ∞£∏¡∞™ 14.05.013 45¯20¯20cm 20kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

º√Àƒ√À™π 47cm 14.05.081 47¯17¯14cm kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

º√Àƒ√À™π 28cm 14.05.066 28¯10¯11.5cm kg

∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-∫√ƒ¡π∑∂™ ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.077 ¢π∞™Δ.: 12.5¯2.5¯200

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: 14.05.026 8.5¯6¯120 14.05.049 13¯8¯170 14.05.047 15.5¯9¯170

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.079 ¢π∞™Δ.: 12.5¯2.5¯160

º√Àƒ√À™π 50cm 14.05.011 50¯14¯14cm 16kg

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™: ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

26

ΔÀ¶√™: ∫ø¢.: ¢π∞™Δ.: μ∞ƒ√™:

º√Àƒ√À™π 27cm 14.05.067 27¯13.5¯15.5cm kg

º√Àƒ√À™π 40cm 14.05.012 40¯14¯14cm 13kg


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-∫√ƒ¡π∑∂™

27

5cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.044 ¢π∞™Δ.: 15¯5¯160cm

15cm 5cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.045 ¢π∞™Δ.: 17¯5¯160cm

17cm 5cm

10cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.046 ¢π∞™Δ.: 10¯5¯160cm

6cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.040 ¢π∞™Δ.: 17¯6¯160cm

17cm

11cm

13cm

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.042 ¢π∞™Δ.: 13¯11¯160cm


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-∫√ƒ¡π∑∂™ ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.050 ¢π∞™Δ.: 12¯4¯160cm

4cm

12cm 5cm

10cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.038 ¢π∞™Δ.: 10¯5¯160cm

4.5cm

13.5cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.037 ¢π∞™Δ.: 13.5¯4.5¯160cm

3.5cm

8.5cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.039 ¢π∞™Δ.: 8.5¯3.5¯160cm

6.5cm

8cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.041 ¢π∞™Δ.: 8¯6.5¯160cm

5cm

4.5cm

9cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.030 ¢π∞™Δ.: 9¯4.5¯160cm

12cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.043 ¢π∞™Δ.: 12¯5¯160cm

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

28


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-∫√ƒ¡π∑∂™ ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.031 ¢π∞™Δ.: 11¯8¯160cm

29

8cm

11cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.032 ¢π∞™Δ.: 8¯4¯160cm

4cm

8cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.033 ¢π∞™Δ.: 11¯8¯160cm

8cm

11cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.034 ¢π∞™Δ.: 10¯4.5¯160cm

4.5cm

10cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.035 ¢π∞™Δ.: 14¯5.5¯160cm

5.5cm

14cm 4cm

13cm

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.036 ¢π∞™Δ.: 13¯4¯160cm


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-∫√ƒ¡π∑∂™ ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.071 ¢π∞™Δ.: 15¯6.5¯160cm

6.5cm

15cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.072 ¢π∞™Δ.: 17.5¯7.5¯160cm

7.5cm

17.5cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.075 ¢π∞™Δ.: 16¯6¯160cm

6cm

16cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.061 ¢π∞™Δ.: 14.5¯7.5¯160cm

7.5cm

14.5cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.057 ¢π∞™Δ.: 14¯4¯160cm

4cm

14cm

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

30


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-∫√ƒ¡π∑∂™ 3cm

9cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.058 ¢π∞™Δ.: 9¯3¯160cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.062 ¢π∞™Δ.: 14.5¯7.5¯160cm

31

7.5cm

14.5cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.054 ¢π∞™Δ.: 20¯10.5¯160cm

10.5cm

20cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.055 ¢π∞™Δ.: 15.5¯11.5¯160cm

11.5cm

15.5cm 7cm

23.5cm

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.073 ¢π∞™Δ.: 23.5¯7¯160cm


∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡π∫∂™ §∂¶Δ√ª∂ƒπ∂™-∫√ƒ¡π∑∂™ ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.074 ¢π∞™Δ.: 27¯5.5¯160cm

5.5cm

27cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.056 ¢π∞™Δ.: 26¯17¯160cm

17cm

26cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.060 ¢π∞™Δ.: 24¯23¯160cm

23cm

24cm

ΔÀ¶√™: ∫√ƒ¡π∑∞ ∫ø¢.: 14.05.059 ¢π∞™Δ.: 22¯7¯160cm

7cm

22cm

∞°ƒ√°π∞¡¡∏™

32


Agrogiannis 2009 Catalog  

Agrogiannis 2009 Catalog

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you