Page 1

Cirrus

Cirrus

1


A sem™na succes `i a recolta succes

Cum este sem™n™tura, a`a `i recolta... ...a`a cum spune un vechi proverb, valabil si in zilele noastre. Acum, ca `i ¶nainte, piatra de temelie pentru recolte mari `i stabile, se a`az™ ¶nc™ din momentul

CUPRINS Pentru fiecare c<mp prelucrat, tehnica de ¶ns™m<n∑are potrivit™ - Cirrus Super un maxim tehnic

p. 4/5

Cirrus Special – noutate in domeniu

p. 6/7

Cirrus Super `i Cirrus Special – Utilaje gemene cu multe asemanari Remorcare `i manevre de ¶ntoarcere totul dintr-o mi`care

p. 8/9

Note maxime pentru adaptarea la sol, calitatea aplic™rii `i operare - pur `i simplu genial T™v™lugi antemerg™tori cu pneuri inelare trapezoidale - ¶nt<i t™v™lugire, apoi ¶ns™m<n∑are p. 10/11

2

Calculator de bord AMATRON+ utilizabil la toate ma`inile

p. 12/13

Accesorii `i complet™ri ale echipamentelor pentru eficien∑™ maxim™ Ajutaj pentru bunc™r,scormonitoare de urme, grap™ cu role

p. 14/15

Date tehnice

p. 16

¶ns™m<n∑™rii. Pentru realizarea acestui scop, cerin∑ele adresate tehnicii de ¶ns™m<n∑at sunt foarte mari `i este imperios necesar s™ le respect™m, ¶n func∑ie de posibilit™∑i.


Cirrus Produktfamilie Introducere

Regulile ¶ns™m<n∑™rii pot fi descrise cel mai clar prin urm™toarele linii directoare: 3 respecta∑i ad<ncimea de semanat tipic™ fiecarei culturi, nu aplica∑i semin∑ele prea la suprafa∑™, dar nici la ad<ncime prea mare! 3 optimiza∑i distribuirea transversal™ `i longitudinal™! 3 acoperi∑i suficient semintele, nu l™sa∑i fante deschise de ¶ns™m<n∑are `i nici nu ¶ngropa∑i prea adanc semin∑ele! 3 inconjurati semintele cu o cantitate suficient™ de p™m<nt maruntit fin! 3 presati pamantul suficient ¶n urm™, pentru a reconstitui racordul capilar!

Pe l<ng™ cerin∑ele de natur™ agricol™, devin tot mai importante dimensiunile economice. •ntre timp, atractivitatea unui anumit tip de tehnic™ de semanat este influen∑at™ ¶ntr-o m™sur™ decisiv™ de parametrii energetici `i economici. •n detaliu, ace`tia sunt: 3 randament mare pe unitatea de suprafa∑™, prin l™∑imi mari de lucru `i/sau vitez™ mare de lucru 3 for∑™ `i putere de trac∑iune suficienta 3 consum redus de combustibil 3 costuri reduse pentru repara∑ii `i inlocuire piese uzate

Ma`ina de semanat pentru suprafe∑e mari de lucru - Cirrus

•n proiectarea sem™n™toarei Cirrus au fost inclu`i at<t parametri tehnici agricoli c<t `i economici. Pentru o adaptare c<t mai optim™ `i o exploatare eficient™, ¶n func∑ie de spectrul de utilizare, se deosebesc ¶n principiu dou™ serii constructive Cirrus. Pe l<ng™ Cirrus Super, v™ st™ la dispozi∑ie `i Cirrus Special, pentru soluri u`oare `i medii. Prin accesorii `i complet™ri de echipamente, ambele serii constructive, Cirrus, se pot adapta individual la solurile dvs.

3


Pentru fiecare domeniu de utilizare, tehnica corect™ de semanat Cirrus Super – maxima tehnicitate, la l™∑imi de lucru de 4 `i 6 m Punctul forte `i factorul distinctiv principal al Cirrus Super este br™zdarul PacTeC. Br™zdarele, actionate prin tractiune `i legate ¶n paralelogram, pneurile cu forma inelara, trapezoidale, asigur™ o depunere uniform™ a semin∑elor, cu varia∑ie minim™ a ad<ncimii de semanare. Patru br™zdare PacTeC `i un pneu inelar trapezoidal formeaz™ o unitate de ¶ns™m<n∑are.

4

Unit™∑ile de ¶ns™m<n∑are, legate ¶ntre ele printr-un sistem hidraulic de compensare, se pot adapta individual la conturul solului. Astfel se asigur™, pe ¶ntreaga l™∑ime de lucru, o presiune constant™ a t™v™lugului asupra solului `i o ad<ncime constant™ de depunere a semin∑elor. Diametru mare al discurilor de 400 mm asigur™, chiar `i la viteze de p<n™ la 20 km/h, o func∑ionare sigur™ `i lin™ a br™zdarelor – ambele fiind garan∑ii pentru o depunere a semintelor in brazd™ constanta `i rasarire uniforma de plante tinere din semin∑ele aplicate.


Cirrus Produktfamilie Super

Utilizarea o∑elului cu bor, c™lit, pentru confec∑ionarea discurilor, ofer™ durabilit™∑i mari si uzuri mici, deci costuri reduse corespunz™tor. Grapa tractat™ „Exact“ niveleaz™ `i acoper™ semin∑ele cu o cantitate suficient™ de p™m<nt fin. Prin intermediul dispozitivului central de ajustare pe ¶n™l∑ime `i prin reglarea hidraulic™ a for∑ei de ap™sare a grapei, se poate realiza ¶n orice moment o adaptare la condi∑iile variate de sol.

Sistemul de compensare pentru o ¶ns™m<n∑are cat mai exact™ ¶n brazde `i valuri de p™m<nt.

Catalogul criteriilor de utilizare a sem™n™toarei Cirrus Super 3 metode agricole conservatoare 3 suprafete cu recolte mari 3 comutare pe insamantare de margine in interval scurt de timp 3 rat™ mic™ de ¶ns™m<n∑are 3 semanat in soluri variate 3 semanat si pe suprafete cu soluri dificile

Cirrus Super, l™∑ime de lucru 6 m

5


Pentru fiecare domeniu de utilizare, tehnica corect™ de semanat Cirrus Special – cea nou™, la l™∑imi de lucru de 3, 4 `i 6 m Cirrus Special se deosebe`te de Cirrus Super prin utilizarea tehnicii br™zdarelor RoTeC. •n func∑ie de condi∑iile de sol `i de viteze, v™ stau la dispozi∑ie dou™ tipuri de br™zdare: br™zdarele RoTeC+ sau RoTeC.

6

Dac™ exploata∑i Cirrus Special pe soluri medii p<n™ la grele, cu viteze mai mari de 12 km/h, prima op∑iune ar trebui s™ fie br™zdarul RoTeC+ cu diametrul discului de 400 mm `i cu o for∑™ de ap™sare a br™zdarului de p<n™ la 50 kg. •n cazul utiliz™rii pe soluri mai u`oare, ¶n combina∑ie cu viteze de deplasare mai mici de 12 km/h, pot fi utilizate `i br™zdare RoTeC cu diametrul de 320 mm `i cu o for∑™ de ap™sare de p<n™ la 35 kg.


Cirrus Produktfamilie Special

Discul de ¶ns™m<n∑are

La ambele tipuri de execu∑ie a br™zdarelor, ad<ncimea de depunere a semin∑elor se regleaz™ in functie de discul de ghidare pe ad<ncime `i de discul de cur™∑are. O for∑™ de ap™sare, reglabil™ manual sau op∑ional hidraulic, permite ob∑inerea, ¶n toate situa∑iile, a ad<ncimii dorite de depunere a semin∑elor. Func∑ia de formare a brazdei de ¶ns™m<n∑are este preluat™ de discul de ¶ns™m<n∑are asezat oblic, cu generator de brazd™ integrat. Discul din o∑el cu bor, discurile de ghidare `i de cur™∑are rezistente la uzur™ `i un generator de brazd™ din font™ dur™, asigur™ ¶n ambele cazuri costuri reduse pentru repara∑ii `i piesele de uzur™. Acoperirea semin∑elor este preluat™ de grapa Exact.

Discul de limitare a ad<ncimii `i de cur™∑are

Generatorul de brazd™

Catalogul de criterii pentru utilizarea sem™n™toarei Cirrus Special 3 procese agricole conven∑ionale 3 procese agricole mixte 3 suprafete cu nivel sc™zut p<n™ la mediu al recoltelor 3 rate de ¶ns™m<n∑are medii si mari 3 structuri omogene ale solului

Cirrus Special, l™∑ime de lucru 6 m

7


Cirrus Super `i Cirrus Special – Utilaje gemene cu multe caracteristici comune Remorcare `i manevre de ¶ntoarcere – totul dintr-o mi`care Tipul de suspendare a barelor inferioare, din produc∑ia de serie, combinat cu o form™ constructiv™ special™ a pro∑apului pivotant, permite ¶ntoarcerea la cap™t de r<nd cu bracarea total™ a direc∑iei. La aceast™ ¶ntoarcere, factorul limitator este raza de virare a vehiculului tractor. •ntoarcerile str<nse la cap™t de r<nd `i timpii deosebit de mici de ¶ntoarcere sunt caracteristici certe ale suprafe∑elor cultivate cu Cirrus.

Pentru a se evita formarea urmelor de deplasare `i compactarea solului, ambele serii de fabrica∑ie Cirrus pot fi deplasate pe toate pneurile inelare trapezoidale ¶n timpul procedeului de ¶ntoarcere (nu Cirrus 3001).

Raz™ mic™ de virare Cirrus Pozi∑ia bunc™rului de semin∑e – Umplerea, distribuirea `i golirea mult u`urate Amplasarea bunc™rului de semin∑e ¶n partea din fa∑™ a ma`inii, ¶n apropierea osiei spate a vehiculului tractor, aduce cu sine o serie de avantaje. Partea predominant™ a greut™∑ii bunc™rului de semin∑e este transmis™ direct pe osia spate a vehiculului tractor `i astfel este ¶mbun™t™∑it™ trac∑iunea. •n plus, unit™∑ile br™zdarelor nu sunt influen∑ate de varia∑iile nivelului de umplere, calitatea aplic™rii semin∑elor r™m<n<nd astfel constant™ ¶n toate fazele de lucru. Amplasarea `i c™ptu`irea bunc™rului ofer™ un acces optim pentru toate lucr™rile care trebuie executate – acest lucru este valabil at<t pentru umplere `i procesul de distribuire, c<t `i pentru golire `i cur™∑are.

8


Cirrus Produktfamilie Gemene

Unitatea grapei cu discuri pe dou™ r<nduri – preg™tirea patului germinativ `i ¶ns™m<n∑are ¶ntr-un singur ciclu de lucru Unitatea grapei cu discuri pe dou™ r<nduri efectueaz™ af<narea solului, sf™r<m™ `i niveleaz™ patul germinativ ¶nainte de depunerea semin∑elor, astfel fiind combinate dou™ etape de lucru. •n cazul unui mod de cultivare conservator, suplimentar, paiele de la suprafa∑™ vor fi ¶mpr™`tiate `i amestecate ¶n p™m<nt. Lucrarile de calitate `i vitezele de deplasare mari caracterizeaz™ unitatea grapei cu discuri pe dou™ r<nduri. Niciodat™ nu veti int<lni blocarea cu paie sau corpuri str™ine. Intensitatea de lucru a discurilor poate fi reglat™ individual ¶n timpul deplas™rii. Discurile laterale, telescopice, asigur™ o lucrare uniforma ¶n zona de margine.

Cea mai bun™ etan`are pentru lag™re Elementele elastice din cauciuc – sigure `i f™r™ s™ necesite ¶ntre∑inere Discurile sunt montate pe elemente elastice din cauciuc `i se adapteaz™ individual conturului solului. Elementele elastice din cauciuc integrate func∑ioneaz™ ¶n plus ca siguran∑™ la suprasarcin™ la exploatarea pe soluri cu pietre `i sunt far™ ¶ntre∑inere. Astfel, se asigur™ garan∑ia ¶n func∑ionare `i ¶ntre∑inerea redus™ a grapei cu discuri `i se permite o ad<ncime constant™ de lucru.

Sistemul de etan`are combinat, alc™tuit dintr-un inel de p<sl™ `i o garnitur™ cu inel de alunecare de bun™ calitate, etan`eaz™ complet rulmen∑ii ¶nclina∑i cu bile pe 2 r<nduri. Din acest motiv sa renun∑at la nipluri de gresare, folosindu-se la rulmenti imersarea in ulei, ca lubrifiere pentru ¶ntreaga durat™ de serviciu. Cheltuielile de ¶ntre∑inere pentru grapa cu discuri se reduc astfel considerabil. Garniturile cu inel de alunecare se utilizeaz™ de foarte mult timp ¶n domeniul utilajelor de construc∑ii, pentru etan`area rolelor dispozitivelor de rulare la vehiculele pe `enile, pentru c™i ferate `i `i-au demonstrat acolo fiabilitatea, chiar ¶n condi∑ii de exploatare dintre cele mai grele. Lag™re cu garnituri cu inel de alunecare integrat

Garnitura inelar™ de alunecare montat™ ¶n loca`urile conice

Rulment ¶nclinat cu bile pe 2 r<nduri

2 x corp de rulare (inel O) 2 x inele turnate cu suprafa∑™ de alunecare

SAE 90 orificiu pentru ulei de transmisie (40 cm3)

9


Note maxime pentru adaptarea la sol,calitatea lucrului `i operare – pur `i simplu genial! Pneuri inelare trapezoidale antemerg™toare – ¶nt<i t™v™lugire, apoi ¶ns™m<n∑are Pneurile inelare trapezoidale antemerg™toare asigur™ la Cirrus Super sau Cirrus Special o reconsolidare pe f<`ii sub nivelul de ¶ns™m<n∑are. Prin reconstituirea dirij™rii apei, r™sadul va primi suficient™ ap™, astfel se asigura o dezvoltare eficient™ a plantei tinere. •n cazul

precipita∑iilor abundente, apa ¶n exces se va infiltra prin zonele net™v™lugite dintre inelele trapezoidale. Aceasta este cea mai bun™ protec∑ie ¶mpotriva form™rii m<lului la suprafa∑™. De asemenea, materialul netasat din apropierea suprafe∑ei va ¶mpiedica o evaporare nedorit™ a apei. Amestecul dintre solul reconsolidat `i cel netasat faciliteaz™ suplimentar schimbul de gaze din jurul r™sadului - lucru important pentru o cre`tere s™n™toas™ `i eficient™ a plantei.

Pneuri inelare trapezoidale antemerg™toare

10


Cirrus Produktfamilie Pneuri inelare trapezoidale

Calitate superioar™ a aplic™rii semin∑elor prin ghidarea special™ a br™zdarelor Pe c<nd la Cirrus Super, patru br™zdare cu c<te un pneu inelar trapezoidal formeaz™ o unitate de ¶ns™m<n∑are `i unit™∑ile sunt legate ¶ntre ele printr-un sistem hidraulic de compensare, la Cirrus Special,

Sistemul de br™zdare PacTeC

pneurile inelare trapezoidale sunt amplasate rigid. Prin intermediul unui cadru separat al br™zdarelor, c<te 4 br™zdare RoTeC+ respectiv RoTeC, urmeaz™ pneului inelar trapezoidal antemerg™tor.

Sistemul de br™zdare RoTeC+

Pneul inelar trapezoidal – combinarea a dou™ func∑ii Pneurile inelare trapezoidale de la Cirrus au ¶n principiu dou™ functii: 1. Reconsolidarea solului pe f<`ii de c<te patru br™zdare cu disc, cu distan∑a ¶ntre r<nduri de 12,5 cm. 2. Pentru transport `i ¶ntoarcere, din garnitura de

pneuri vor fi ¶mpinse ¶n jos patru ro∑i pe care se va rula. Astfel, ma`inile vor putea fi scoase din ar™tur™ ¶n siguran∑™, chiar `i ¶n condi∑ii extreme. Aceste patru ro∑i dispun de fr<ne, astfel ¶nc<t ma`ina este autorizat™ pentru deplasarea pe drumurile publice cu 40 km/h.

11


Calculatorul de bord AMATRON+

Utilizabil la toate ma`inile La ambele serii de fabrica∑ie Cirrus, comanda tuturor func∑iilor importante este preluat™ de calculatorul de bord AMATRON+. La aceasta se num™r™ at<t func∑iile de lucru, c<t `i posibilit™∑ile de reglaj ale ma`inii, de ex. calibrarea. AMATRON+ este un terminal de deservire multilateral, pentru sem™n™tori, distribuitoare de ¶ngr™`™minte `i masini de ierbicidat,el permite optimizarea controlului cantitativ `i al func∑iilor de lucru.

AMATRON+ •n execu∑ia de serie, Cirrus dispune de o ac∑ionare cu o roat™ mecanic™ cu pinteni, op∑ional se ofer™ `i o ac∑ionare electric™. Aceasta permite proceduri simple de distribuire `i modificarea individual™ a cantit™∑ii de ¶ns™m<n∑are. Comanda electrohidraulic™ accesibila din AMATRON+ permite accesul la toate func∑iile din vehiculul tractor, cum ar fi managementul la cap™t de r<nd sau intensitatea de lucru a unit™∑ii grapei cu discuri.

12

•n plus, calculatorul de bord comand™ `i monitorizeaz™ crearea c™r™rilor tehnologice. Prin interfa∑a serial™ integrat™ ¶n AMATRON+, Cirrus, ¶n combina∑ie cu un terminal GPS, poate fi utilizat `i pentru ¶ns™m<n∑area suprafe∑elor cu ghidare automata.


Cirrus Produktfamilie Calculatorul de bord

Dozarea are ¶nsemn™tate mare

Semin∑e normale

Semin∑e medii

Semin∑e fine

Sistemul de dozare este adecvat pentru toate tipurile de semin∑e `i cantit™∑i de ¶ns™m<n∑are ¶ntre 2 `i 400 kg/ha. Ro∑ile de dozare mari produc viteze periferice mici `i protejeaz™ semin∑ele. Modificarea reglajelor de pe semin∑e fine pe semin∑e normale se face ¶n c<teva secunde prin ¶nlocuirea pieselor de dozare. Toate elementele de ac∑ionare, dozare `i transport `iau dovedit deja calit™∑ile ¶n seriile mari de sem™n™tori pneumatice AMAZONE.

13


Accesorii `i complet™ri ale echipamentelor pentru eficien∑™ maxim™ Marirea capacitatii bunc™rului la Cirrus Cu ajutorul tablelor suplimentare, m™rimile bunc™relor pot fi crescute la Cirrus 3001/4001, p<n™ la 2800 l, iar la Cirrus 6001, p<n™ la 3600 l. Astfel, vor fi redu`i timpii de sta∑ionare pentru umplere.

M™rimea crescut™ a bunc™rului permite, ¶n plus, o adaptare individual™ a procedurilor de umplere la m™rimea specific™ a parcelei.

Cirrus 4001 Super cu bunc™r marit

Af<n™torul de urme pentru ¶ns™m<n∑area pe brazda plugului Pentru utilizarea lui Cirrus pe suprafe∑e arate, care nu au fost reconsolidate, v™ sunt oferite op∑ional scormonitoarele de urme pentru ro∑ile vehicului tractor. Urmele ro∑ilor, produse prin afundarea ¶n sol a ro∑ilor vehiculului tractor, vor fi des∑elenite `i nivelate.

14


Cirrus Produktfamilie Accesorii

Grapa cu role pentru semanat plante oleaginoase ¶n soluri uscate La ¶ns™m<n∑area rapi∑ei ¶n soluri u`oare `i uscate, este posibil s™ fie necesara o reconsolidare a solului deasupra nivelului de ¶ns™m<n∑are. Special pentru acest caz, se ofer™ o grap™ cu role tractat™ ¶n locul grapei Exact. Acestea nu au nici o influen∑™ asupra func∑iilor de ghidare pe ad<ncime a br™zdarului.

Punctul ei forte este eficien∑a economic™ – costurile de efectuare a muncii ¶n cazul utiliz™rii sem™n™toarei Cirrus Costurile cu combustibili, uzur™ `i repara∑ii sunt decisive ¶n privin∑a atractivit™∑ii anumitor procese agricole. Printre acestea se num™r™ `i ¶ns™m<n∑area. •n acest context, pe parcursul mai multor ani, s-au efectuat m™sur™ri cuprinz™toare de verificare ¶n colaborare cu centrul de test™ri DLG din Groß-Umstadt. •n cadrul acestor verific™ri, utilizarea ma`inii Cirrus pentru suprafe∑e mari s-a dovedit foarte eficient™ economic. •n func∑ie de tipul de sol `i de topografia terenului. Astfel, pentru ¶ns™m<n∑area cu preg™tirea integrat™ a patului germinativ, s-a determinat un necesar de combustibil de 5,5 p<n™ la 6,0 l/ha.

Consumul de combustibil (l/h) For∑a de trac∑iune (kN) For∑a de sprijin (kN) Viteza (km/h) Puterea de trac∑iune (kW)

A Cirrus 2 55 50 45

Puterea de trac∑iune: ¶n jur de 41 p<n™ la 47 km/h (violet)

40 35

Consum: 22 p<n™ la 24 l/h (negru)

30 25

Puterea de trac∑iune: ¶n jur de 12 p<n™ la 17 kN (ro`u)

20 15 10

Viteza: 13 km/h (verde)

5 0 2000

2500

3000

3500

Timpul de m™surare (s)

Protocol de m™sur™ri •ns™m<n∑are cu ma`ina pentru suprafe∑e mari Cirrus

•n domeniul costurilor din cauza uzurii, se poate calcula ¶n medie ¶ntre 2,00 `i 2,50 EUR/ha. Valorile reduse ¶`i au originea, ¶n principal, ¶n durabilit™∑ile mari ale discurilor inelare `i ¶n discurile din o∑el c™lit cu bor ale unit™∑ilor de ¶ns™m<n∑are. Lag™rele ce nu necesit™

¶ntre∑inere, cu garnitur™ integrat™ cu inel de alunecare `i siguran∑a la suprasarcin™ cu elemente elastice de cauciuc asigur™, ¶n completare, cheltuieli de repara∑ii minime.

15


Cirrus Date tehnice

Date tehnice: Cirrus Super · Cirrus Special Cirrus 3001 Special

Cirrus 4001 Super

Cirrus 4001 Special

Cirrus 6001 Super

Cirrus 6001 Special

L™∑imea de lucru (m)

3,00

4,00

4,00

6,00

6,00

L™∑imea de transport (m)

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Viteza de lucru (km/h)

12 – 20

Randamentul pe suprafa∑™ (ha/h)

2,4

3,0

3,0

4,8

4,8

Necesarul de putere de trac∑iune (kW/PS)

90/120

110/150

110/150

147/200

147/200

Volumul bunc™rului de semin∑e (l)

2.200

2.200

2.200

3.000

3.000

8400

7.600

12

12

Ata`area

bare inferioare de cat. III

Masa (kg)

3.900

6.450

Echiparea cu pneuri Mecanism de rulare pentru transport (km/h)

5.900 integrat 4 pneuri

Num™rul pneurilor inelare trapezoidale

6

8

Distan∑a ¶ntre r<nduri (cm)

8 12,5

Figurile, con∑inutul `i informa∑iile despre datele tehnice sunt neangajante!

Compact™, rapid™, sigur™! Pentru transportul pe drumurile publice, ma`ina poate fi rabatata rapid la o l™∑ime de transport de 3 m. Pneurile cu volum mare asigur™ `i pe drumurile publice o deplasare lin™. •n execu∑ia de serie, Cirrus este echipat™ cu instala∑ie de fr<nare `i corespunde, la toate punctele, reglement™rilor de autorizare pentru circula∑ia pe drumurile publice, la o vitez™ admisibil™ de 40 km/h.

•ntotdeauna exist™ un

C!

Prelucrarea miri`tii · Prelucrarea solului de baz™ · •ns™m<n∑area Cost Cutting Concept

Catros

Cenius

Centaur

Cirrus

Citan

AMAZONEN-WERKE H. DREYER GmbH & Co. KG · Postfach 51 · 49202 Hasbergen-Gaste · Tel. +49 (0)5405 501-0 · Fax +49 (0)5405 501-193

S.C. Agrocomert Holding S.A. · Str. C. Brediceanu Nr. 2 · RO-300077 Timisoara Tel: +40 256 408 500 · Fax: +40 256 434 098 · www.agrocomert.ro MI 2322 (RO) 07.09 Printed in Germany

16

www.amazone.de

www.amazone.ro

E-Mail: amazone@amazone.de

Cirrus - Amazone  

Masina de semanat pentru suprafete mari de lucru - Cirrus

Cirrus - Amazone  

Masina de semanat pentru suprafete mari de lucru - Cirrus

Advertisement