Page 1

I

I

I

¡

I

ìtÍ

Londbouwminioturen

llu¡nmer 2 llei 2007

Club Nederlond

L.G.N.

34

If

j '

r-!ss!r


tUre2

Land m n

Clu

,

!ยก -J a

9tl

u

o

4

ren ยก

)


Agritoy 2, mei 2007

Agritoy is het inlormatiecontactblad van Landbouwminiaturen Club Nederland en verschijnt 4 maal per jaar. De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de hobby van verzamelen en bouwen van miniaturen van trekkers en [andbouwwerktuigen.

TIDMAATSCHAP Men kan lid rvorden op elk willekeurig moment. Per ka lenderjaar bedraagt de contributie C 20,- bij autotnatische incasso plus een éénmalig inschrijfgeld van € 7,-. Voor leden in het buitenland bedraagt het € 27 ,- per jaar. Opzegging van het lidmaatschap: schriftelijk vóór I december voorafgaande aan het nieurve kalenderjaar. Leden krijgen - behalve AGRITOY - 25% kor1ing op de abonnementsprijs van het blad TREKKER & WERKTUIC, soms korting bij aanschafvan modellen e.d. en gratis toegang tot dejaarlijkse beurs en shorv.

ADVERTENTIES Leden kunnen gratis advefteren in de rubriek 'Advertoytjes'tot maxinraal 250 lettertekens. Voor grotere advertenties ook voor niet leden - gelden standaard tarieven.

Voor i nformatie: redactie Agritoy, rel. 026-3637130. Internet: rvrvrv.agritoy.nl

BESTUUR Voorzitter:

J. Dokter, Duistererveg 18,

Secr./ledenadrn in i stratie:

B.R. Venvijs, Valleistraat 109, 3902 ZB Veenendaal, tet. 03 I 8-527261

Penningmeester:

M.G.J. Scholten, Plataan 72, 6942T5 Didanr, tel. 0316-226995

Organisator reizen

H.J.T. van Haren, Luumpt 10, 6613 AP Balgoy, tel. 024-6411578 /06-18183257

Clubblad Agritoy:

F. Postmus, G.J.Gillotstraat 44,

8431

VV

Oosterrvolde, tel. 0516-512872

8307 BP Ens, tel.0527-251867 Beursinformatie:

A.J. Weernink, 't Kemerink 25, 7497 MN Bentelo, rel.0547-292679

Regiocoördinator:

Tb.G.M. Visse¡ Schamel 9, 6852 DT Huissen, fel.026-3252114

REDACTIE AGRITOY Redactieadres: Dr. van derFeltzlaan22,6882 KM TeI: 026-3637

7

Velp,

30, e-mail : redactie@agritoy.nl

REDACTIETEDEN

I 2 4 7 8

Informatie, lidmaatschap, inhoudsopgave Bestuurlijk / redactie Regiotrekkers en activiteiten Onze n¡sterclubs Verslag Algemene Leden Vergadering Beursverslag Landen Verbouw van Mathys Peeters Hun top drie, en rwaarom die Op bezoek bij Bruder Zelfbouw van Jose van Overschelde 65 jaar Güldner tractoren Oud geld Clubmodel Belarus BX102-2 American promo's Nieuwe modellen Op kofüevisite... Oud nieuws Precisiesnijwerk Bouw je eigen.. Aanverwanteartikelen Nieuws uit Bergeijk De jeugd heeft de toekomst Zelfbouw van Johan Smets Zelfbouw van Jonnie Rietveld Zelfbouw van Maarten Jordaan Welkome Web Weetjes Zelfbouw van Luc deGanck

10 12 15 16 18 20 23 24 26 28 30 34 37 38 42 44 45 46 48 50 52 53 55 Beursagenda 56 Advertoytjes,

Jopie Krukas

Enr iel van Loon, Velp Gld, Iel. 026-3637730

E-mail: emiel.vanloon@tiscali.nl

Bii de Yoorplqot

Jan van der Zijden, Etten-Leut tet. 076-5035534 E-mai

I

:

j.vanderzijden@rvanadoo.nl

A lbert Jan Kamph

u

is, Dal fsen, tel. 0529 - 4307 05

Deze hele bijzondere Fiat Universal

E-mail: kamp279 I @planet.nl

700 is een promotiemodel uit

Frits van Manen, Bameveld,, tel. 0342-412277 E-mail : frits-gerda@pensiondeboschkamp.nl Freerk Postmus, Ens, tel. 0527 -251867 E-mail : fenmpostmus@orange.nl

Argentinië in schaal l/16. Hij komt

uit de verzameling van

\t

Hans

SECRETARIAAT:

Sikkem4 net als de modellen op de linker pagina. Van links naar rechts en van boven naa¡ beneden zijn

E-mai[: secretariaat@agritoy.nl

dat:

I

ORGANISATIE BEURS ZWOttE A.J. Weernink, 't Kemerink 25,7497 E-rnaiI: beurs@agritoy.nl

MN

Bentelo, rel.0547-292679

DRUK: BDU Grafisch Bedrijf Reg. nr. ISSN: 1386-2472

OPMAAK: ReproVinci BV rvrvrv.reprovinci.nl

- De eerste Brons tractor gebouwd door Bert van Loon in schaal l/32 - Leyland 154, Ford 8N en Fordson N halfrups, schaal l/43 gemaakt door J. Westerveld

REKENINGNUMMER t.C.N. POSTBANK 2080735 Didam IBAN NL4O PSTB OOO2 O8O7 35, BIC PSTBNL

I

21

- Massey Harris combine van Reuhl, schaal l/16 - Lovol 824 promotiemodel, schaal l/18 - John Deere 2120 gemaakt doorNacoral uit Spanje, schaal l/43 - Hanomag Combitrac van Cursor, schaal ll24 - Ferguson Dernonstator gemaakt door Mills Model, Sheffield l/10 Rond l0 augustus verschijnt de volgende Agritoy. Kopd en advertenties moeten uiterlijk 30 juni bü de redactie binnen zijn. Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgenomen.

Agritoy

@

AGRITOY NR, 2

MEI

2OO7


rcuws over het beuFsodel en hulp gezocht... Redoctioneel de

Daar past de Krone ook rnooi brj. Mathys Peeters heeft diverse Fords or.r.rgebouwd en tevens is er een kijkje achter de scher-

Agritoy ligt weel op de leestafel. Interessante altikelen over een hobby die ons

men bij Bluder, de fabrikant van de bekende 1/16 modellen.

Al

weer drie maandeu verstreken en

allen bezig houdt. Tussen inleveren van kopij en het rnorneut van afleveren van de

Aglitoy door TNT zit ongeveer 1,5 maand. Een hele poos el1 om al een blik vooruit te werpen is dan niet eenvoudig. Wel kan in dit ledactioneel een aantal zaken wot'den genoemd die in ons hjfblad verschijnen.

De vaste rubrieken hebben ook weer een

plek gevonden in deze Agritoy en de redactie blijft nadenken orr varl de Agritoy steeds een beter blad te t.traken, natLrurlijk met hulp van onze 2500 leden.

veel lees- e' kijkplezier Freerk postmus

te maken en ik neern aan dat het met deze

Agritoy ook weer het geval is. Complilxenten Erniel en ik hoop op een lange, vruchtbare

sarnenwerkin g.

Om nog even terug te komen op de ledenvergadering. In de ogen van het bestuur was het een geslaagde dag. Het valt niet mee orr het iedereen voor 100 %o naar de zin te maken. Op verschillende forums is al één en ander ovet'de ledenvergadering en de veiling geschreven. Ik wil als ledac-

tielid en bestuurslid de forumschrijvers oproepen orn iedereen irr zijn (en soms haar') waarde te laten. Iu deze Agritoy staat ook nog genoeg ie lezen over de ledenvelgadering en natuurlijk staat het bestuul open voor suggesties.

Op het moment van lezen zit de eerste snede al onder plastic en is het tijd om van het mooie vveer te genieten. In deze Agri-

toy het vervolg van de zelfbouw Krone ZX40 dubbeldoel opraapwagen. Kan die meedraaien in het volgende seizoen. Veel leden vonden het jarnmer dat het een jaar dunrt voordat de wagen klaar is. Verder het laatste nieuws over het clubmodel. Het wordt echt een prachtig rnodel en ik denk dat een aar.rtal leden nu al spijt heeft dat ze er niet een hebben besteld.

Jolran Srnets laat zijn prachtige zelfgebouwde en verbouwde machines zien die alles rnet grashakseler.r te uraken hebben.

ACRITOYNR.2

I\4EI 2(l()7

Tijdens de jaalvergadering

zijn el

rookverbod zal zljn tijdens de beursdagen. Een auder pnnt waal'we uret de beurscomr-nissie uitgekornen zijn, is de uitbreiding van het aantal tafels per stand. Besloten is om de stands met 4 talels of tneer niet groter te laten wot'den. De standhoudel die

9 of

GEZOCHT: TEDENADÍYIINISTRATEUR Yoor de L.C.N. Het ledenbestand van de L.C.N. blijft maar groeien. Daarom is het bestuur van de L.C.N. op zoek naar iemand die de ledenadministratie wil gaan verzorgen. De functie heeft betrekking op de administratie voor leden' gezinsleden en ruilabonnementen. Voor het uitoefenen van de functie heb.ie vooral contact met de penningmeester. Wat zijn de taken:

.

Bijhouden van de administratie, met name het afhandelen van inschrijvingen.

.

Maandelijks staten maken voor automatische incasso van de contributie

. .

Trekker & Werktuig Geven van informatie over het lidmaatschap Aanleveren van etiketten voor verzending van de Agritoy, acceptgiro's en lid-

. . . . .

maatschapskaarten Tussentijds verzenden van Agritoys aan nieuwe leden Bij aanvraag aanleveren van etiketten en ledenlijsten voor regiocontacÞersonen Archiveren van de administratie Aanleveren van statistieken o.a. ten behoeve vanjaarrapportage Controle van het adressenbestand van beursdeelnemers

mutatres en opzegglngen en

Wie zoeken wij: Iemand die handig is met de pc en vooral ook accuraat is.

De L.C.N. is een vereniging van vrijwilligers en we zijn dan ook op zoek naar iemand die vanuit affiniteit met de vereniging zijn of haar bijdrage wil leveren aan verdere groei van de club.

Voor meer informatie gaarne contact opnemen met één van onderstaande bestuursleden: . Jaap Dokter (voorzitter; 05'16-512872)

. .

al

enkele punten ter sprake gekornen voor de volgende beurs. Er was één ptult waar zelfs applaus voor gegevell werd en dat was de aankondiging dat er een totaal

afgelopen jaren bijvoorbeeld 6,

Trjdens de ledenvergadering heb ik het al even geuoemd, maal Emiel is er in geslaagd om van de eersteAgritoy iets moois

Beursnieuws

Ben Verwü s (secretari s/ledenadm ini stratie ; 03 I 8 -527 26 Marcel Scholten (penningmeester; 03 l6-226995)

l)

12


tafels had, behoudt deze, maar kan niet uitbreiden. Nienwe standhouders die meer dan 4 tafels willen hebben, konren op een wachtlijst en kunnen pas een plek klijgen als een ander afzegt ofplotseling niet kan. We gaan het rnotto: "liever 10 standhouders rret 2 tafels dan 2 standhouders met l0 tafels" hanteren. We denken dat dit de variatie in het aanbod vergroot en dat de jongere mellsen onder ons niet in de verdrukking komeu.

Beursmodel

Eett Lego MF uif 1977

De keuze voor een beursmodel van dit jaar was niet echt rnakkelijk. Dit komt lnede doordat niet elke fabrikant van de echte modellen zonìaar akkoord gaat met het producerell vall een rniniatuur. Deels is het ook afhankelrjk van wat de producent van het miniatuul wil en kan en van de opties die al door anderen besploken

zijn. Is een model met de nodige wijzigingen al besproken en in ontwikkeling voor anderen, dan is het voor de L.C.N. niet interessant een rlodel met een paar wijzigingen op de markt te brengen. Laat staan dat de producent dit

wil

en doet.

Eett recettl Claos ntodel vatt Lego

ledenreis Dit jaar heb ik weer een reis georganiseerd. Ditrnaal gaan we naar Frankrijk en wel naar de rniniatulenbeuls in de Charlrexpo georganiseerd door onze zustervereniging ACA. Deze beurs wordt gehouden op zondag 3 juni. 'We vertrekken zondag net na middernacht vanuit Balgoy om na ongeveel'acht en een half uur rijden in Chartles aan te kouren

2000 stuks. Getracht is om er rondom flotation banden op te klijgen, lnaar dat is door het beschikbare materiaal niet gelukt. Daarom komt er dubbellucht op de achterwielen. Gepoogd word orn de lelijke stuurknop op de cabine weg te laten en hiel geen zwaailamp van te maken . Er ztjn nog veel details die erop en aan komen. Hierover later meel nadat we het prototype goed hebben kunnen bekrjken.

we 3 km naar de Claas fabriek waar we een rondleiding krijgen. Irr de middag

Wil nog rree, waarschijnlijk zijn er rrog plaatsen vrij. Bel even naar 06-18183257. gaan \,ve dan weer richting Nederland.

je

Deelname op vol'orde rran

.:lt:;:i,

3 JUIN Ag¡l Coll Assoclation

"$Tî;

Grattl*

\4n*'

CHARTRES afì6

"i?:",h

Bours e Europée0tte

Oproep Dit jaar willen we proberen een wedstrijd te houden in het bouwen van landbouwrniniaturen met Lego. Daarom roepen we iedereen van piepjong tot stokoud op orl de creatieve geest te gebruiken. Afhanke-

lijk van het aantal

fhniafures âgriso\øs

inzendinger.r zal dan be-

keken worden in hoeveel categolieën er een indeling zal plaatsvinden. Het minimum aantal deelnemels voor het slagen van deze wedstrijd houden we op 25 deelnerrel's. Meer mag altrjd. Veel succes al-

-

Sooo

ñ

{ente rclcada

vast. ,.trti;'

De beurscommissie Gerrit Esselink, Karel Hofs, Martin Smils en Tonnie úl'eernink

Renseignemenls : 06 83 Og Ol t6 Réservat¡on exposants 2 02 43 46 87 27 (après 18lráttæ) ..

www.chartrexpo.frlwww.agr¡colasso.fr.st

r

"

DIMANCHE

Met bovenstaande gegeven is er uiteindelijk toch een model in ontwikkeliug en wel een Deutz Kl20 van Siku. Er zijn een groot aantal wijzigingen op aangeblacht. De belangrijkste is dat zenuaan de onderzijde genummerd worden van I tot het aantal bestelde exemplaren, in dit geval

waar men alle trjd kr'rjgt om de vele miniaturen te bekijken. In de namiddag verlrekken we richting Le Mans om daar te overnachten. De volgende mor€en wandelen

:

'

,

"

'¿

!.***'-;-..,"."

ACRITOY NR. 2 O MEI 2(')()i

*


egionøIe

Regio Noord Nederlond Op zaterdag 24 naart warell we voot' zescle l<cel te gast

bij

onderdelen voor

de

de Firrna de Vries

Mechanisatie te Beilen; de inmiddels steeds bekender wordende nliniaturetrbettrs van legio Noord. De welkplaats van de Vries was weer or.ngebouwd rret tafels waar de

deelnerlers htur waar konden aanbieden. Ruirn l0 handelareu warerì aanwezig rnet oude en nieuwe tniniatut'en en folders orn deze rveer van eigenaar te doen wisseleu. Het aanbod was groot. heel veel nieuwe

rnodellerr. r.naar ook veel oude Britains nrodellen en apart spul werd er aangeboclen. Ook werd er eigenbouw aangebodeu en rratuLrrlijk is een beurs als dit een uitstekencle plaats orrr weer eens bij te praten over de hobby en ideeën uit te wisselen. Voor ieder was er wel iets te koop. oude

ruieulvc urodellen

o1'

en bij Henri Walker

ACRTTOY NR. 2 ê1 ñtEI 2{)07

de

zelfboLrwer. Naat

schatting tussen de 300 tot 400 bezoekels zìjn er deze dag geweest. Voot de ittweltdige mens was er een ktaam aanwezig waar koffìe en flisdrank en bloodjcs bcenharn of harnburgel werdeu velkocht

+'hl

t

?¡ \rì

Rest

nrij

r.ìog

orll de

Fitr.na

de Vries

Mecl.ranisatie te beclanken voot'htttt gastvLijheid. En natuLrrlijk een iedet' die zich heefi ingezet voor het welslagen vatr deze beurs.

Piet Hoogenboezent


ken om iedereen te bedanken. Het klinkt al gauw cliché maar toch, zowel de vrijwilligers als de handelaren wil ik (liggend) heel erg bedanken voor hnn inzet en gaven en ik hoop volgend jaar weer als vanouds van de partij te zijn. Piet Postmq

& Op (zieken)bezoek b¡i Pi-et Postmo

Elk jaar wordt er een mitliatuurbeurs gehouden voor de noordelijke provincies bij Mechanisatiebedrijf De Vries in Beilen. Deze wordt elk jaar georganiseerd door Piet Postma, Jan Beuker en een groep vrijwilligers. Dit jaar was dit ook weer het geval op 24 maaft. Maar in de week voor de

beurs kwam van Piet het bericht dat hij met een acute hemia op bed lag en niet aanwezigkon zijn op de beurs. Aangezien het meeste geregeld was en de rest zijn honneurs waarnam, ging de beurs gewoon door. Na een zeer geslaagde beurs is er met de pet rondgegaan voor Piet, voor een fruitmand. Vrijdag 30 maart ben ik op (zieken) bezoek geweest bij Piet om hem de vlees/ fruit/brood/wijn-mand te brengen. Piet was zeer blij en ook zeker zeer verrast dat er op deze manier aan hem gedacht was. De waardering was zeer groot en, geloof het of niet, Piet was zelfs even sprakeloos.

Piet lctcht als een boer nrcÍ rugpijn

Na het bekijken van de foto's van de beurs op de TV mocht ik nog een kijkje nemen in het Walhalla van Piet (zijn "trekkerhok" zoals hij het zelf noemt). Een hok afgetimmerd in de schuur boven de afkalfstal, waarin hij naast zijn verzameling Ford,

Zetor en aparte blikken trekkers ook een bankstel en tafel heeft staan. Hierdoor is het echt een plekje is waar Piet zich kan terug trekken, genietend van zijn verzarneling. Al met al een gezellig ziekenbezoek bij de familie

'ot'\Tr,,n^

Hoekstrs

Op dinsdag 20 maart, in de week van de beurs in Beilen, kreeg ik een acute hernia en veranderde ineens in een bedlegerige boer. Gelukkig had ik wat verstrooiing, omdat ik de beursvloerverdeling liggend kon invullen. Willem Hoekstra heeft de verdeling, presentjes voor de Vries en de financiële afhandeling btj mtj weggehaald. Dankzij het team van vrijwilligers op vrijdagavond en zaterdag liep het weer als vanouds. De week na de beurs zou \Willem mij verslag doen en de financiën met mij regelen. En wat schetst mijn verbazing; komt hij binnen met een geweldig grote levensmiddelenmand met envelop met inhoud en een

Regiodog 2OOT Wat hadden Jo, Toon en Johan het toch weer goed voor elkaar. OP zondag 4

j.l. organiseerden

ze in her"Noord jaarlijkse regiodag de Limburgse Lottum in orde. dik weer en het was allemaal Loonbedrrjf gebr. de Boer, het gastbedrijf, wordt gerund door de gelijknamige broers

februari

Piet en Nico, twee zoons van Piet (Niek en Rob) en 3 vaste medewerkers. Lottum

is het centrum van de rozenteelt in Nederland en gebr. de Boer heeft dan ook verschillende machines voor deze specifieke teelt in gebruik. Ook grondontsmetting is een belangrijke activiteit evenals de bietenteelt en het dorsen en drogen van granen, mais en koolzaad. Het loonbedrijf heeft zelf ook nog 250 ha. grond in ge-

bruik. John Deere is het favoriete trekkermerk op dit bedrijf, dat bleek al bij aankomst, een hele rij van die "groenen" stond opgesteld op het bedrijfstenein. Uit

koolzaad wordt plantaardige olie gewonnen welke o.a. als vervanger van dieselolie wordt gebruikt. Gebr. de Boer hebben het afgelopen jaar de eerste Limburgse koolzaadoliemolen in gebruik genomen' welke 60.000 liter olie per week produceert.

geweldig boeket bloemen voor mljn

Ruim 100 deelnemers waren in een ver-

vrouw. Ze waren met de pet rond geweest, bij de handelaren en vrijwilligers langs gegaan en dit was het resultaat. Ik was splakeloos en geroerd; ik proefhieruit een

warmde en perfect ingerichte werkplaats aanwezig toen om 11.00 uur Toon van Hoof de dag opende. Zelfs een mobiele

stuk waardering en medeleven opgebouwd in de voorgaande beursjaren. Ik

koffie rnet vlaai (nee geen koeien-) kregen

kan dan ook niet genoeg woorden beden-

bar ontbrak niet. Onder het genot van we vervolgens van Piet de Boer een korte uitleg over het bedrijf, gevolgd door Joep

AGRITOY NR. 2 O MEI 2(]()i


Een geslaagde veiling

Hermans van de vereniging van koolzaad-

telers Carnula, die iets veftelde over de toepassing van koolzaadolie en de productie daarvan. In kleine groepen kon toen

een kijkje worden genomen bij de oliemolen, die geheel computergestuurd zijn werk deed. Heel interessant om te zien. Op het telrein stonden naast een rij John Deere trekkers met werktuigen ook nog wat zelfrijders opgesteld. Onder andere twee zelfrijdende veldspuiten - een John Deere en een Agrifac

-

en een WKM Big

Six die het bednjf samen met loonbedrijf Hubers uit Overloon in gebruik heeft. Bijzonder was een oud model omgebouwde 'WKM bietenrooier, die nu voorzien was van een stortbak en een molen en zo dienst deed als mobiele maïsmolen om CCM te produceren. Ook waren er twee grote tanks voor toevoegmiddelen aangebracht. Er stond ook een DAF truck die was omgebouwd om op koolzaadolie te rijden. De monteur die bij het Venlose bedrijf de ombouw pleegt te doen, was gekomen en gaf aan geinteresseerden uitleg. Zo \Mas er

tent te strikken en dat was ook nu weer gelukt. De frites smaakte dit jaar erg goed en dat kwam waarschijnlijk omdat ze gebakken werd in koolzaadolie, heerhjk! Die frites konden we gewoon buiten op-

half 5 toen de laatste deelnemers veftrokken. De mannen uit het land van Rowwen Heze kunnen trots zijn, de dag was heel

eten, er stonden tafels en stoelen klaar. En

geslaagd.

De Krone Big M en Joskin kipper waren gewilde modellen. Het was inmiddels al

het was nog lekker ook in de zon, hoezo het weer van slag! Ook een vast punt op de regiodag is de veiling. Onder leiding van Toon van Hoof wisselden ongeveer l0 van de 17 ingebrachte modellen van eigenaar. Daaronder waren een John Deere hakselaar op terra's, een McCormick CX 100 van Cerberus, een Ford 6600 van Blitains in strawbox en

een bouwpakket van een Zetor Crystal 801

l.

Toen was het de beurt aan Bert van Loon uit Ammerzoden die aan de hand van beelden uitleg gaf over de manier waarop hij zelf modellen bouwt. Dat hij dat goed

kan, bewezen de modellen die hij had meegebracht, een greep uit de IH familie. Zo had hrj van International de 656, 966

voor elk wat wils.

en 1046 en van McCormick o.a. de 624 en de 423 in de vitrine staan. Laatste punt na het bedanken van de gast-

Intussen was de lunchtijd aangebroken. Het is alweer een vaste gewoonte van de gastheren om daarvoor een mobiele frites-

heren en andere medewerkers, is altüd de minibeurs. Bas Vogelaar was ook aanwezig en had een flinke hoeveelheid uitgestald.

Jøn van der Zijden

Trekkertrekfo m i I iedog 2007 Op zaterdag 4 augustus a.s. wordt

in

Koudekerk a/d Rijn voor de l5e keer de Trekkertrekfamiliedag gehouden. Traditiegetrouw zal ook nu weer een kraam van de L.C.N. aanwezig zijn op dit gezellige en drukke evenement. Het is in de vakantieperiode, maar toch ben ik nog op zoek naar enkele enthousiaste leden die daar een aantal van hun modellen willen laten zien en er wat over vertellen. Je zult er beslist geen spijt van hebben. Mocht je interesse hebben bel (015-3696509 na 19.00 uur) of mail (deverburgles@kabelfoon.nl) dan even naar Jan Verburg, de regiocontactman van ZH. Tot de 4e augustus? Jøn Verburg

Open dog bil Flying Toys Op 2e paasdag was de L.C.N. met

een

promotiestand op de open dag van Flying Toys.

Regiodog Goed nieuws, er is een geschikte locatie gevonden om een regiodag te organiseren. Die zal traditiegetrouw als dat brj het gastbedrijf uitkomt, in oktober worden gehouden. We houden je op de hoogte. Jun vun der Zijden John Deere zelf ijdende spu¡t en cle ntobiele ntoisntolen

ACRITOYNR.2'MEf

2OO1


{

,.:gn

ll

Coll Associatioa

\

ll

de club vanaf

BEIGIË, dE BtG/ CTIAB

bestaan.

nr. 35, janLrar-i Verzalnelaar van het trintester

San.renvatting van blad 2001

.

Philippe LeGland stelt z¡ch voor en laat ous eell aantal l¡odellen zien. H¡ heeft een voolkeur voor Claas trodellen. ntaarheeft ook andere rnerken in zijn collectie. Wat te denken valt twee zelf ver.boLrwde LeBoLrlch kippers en eelt stallneststrooier

1

juli

2007 zal ophoLrden te

Dat konrt orndat

lrevrouw Geneviève De Weerd ziek is en er r.ekening rnee lloet worden gehouden dat zij geen werkzaanrheden voor de clLrb meer zal kunnen verrichten. SA CeTheNa heeft

toen besloten de clubactiviteiten stop te

in Landen gel.rouden beurs was dan ook de laatste onder. zetten. De onlangs

CeTheNa leiding. Daal de naar.n BLC / CMAB eigendont is van CeTheNa, zal de club ondel deze naarl ophouden te be-

van hetzelfde nterk? Ook maakte hij op basis van twee Britains zaaicombinaties

staan, wat ook geldt voor het clubblad. Er wordt Lritelaald getracht door te gaan,

en het opklapsysteelr van de Lel.nken Vario-

maar daarover is nog niets bekend. De beurs in Zwolle woldt op 4 bladzrjden uitvoerig besproken. Marnik Vranken, die

pack een dubbele zaaicortrbinatie conrpleet met zaadtank in de fi'onthef. Van het favoriete rnerk welden oltdel ander.e twee grootpakpersen gebouwd, de Quadr-ant 2100 en 1 150. Een Xerion weld voor-zien vau een grote oplegger met afschuifsysteem à la Kaweco. De Claas JagLrar werd voorzieu van eelt triple maaier- en werd zo de Disco 8700 C. Een ander nrodel

weld orngebouwd tot Field Shuttle 900C.

Wilje je velzameling Lritstallen rnaar is de ruir¡te te beperkt otr er eelt cotnpleet, vaak ruinltevretend diolarna te plaatsen, dan is het volgende de oplossing; Lucie Knockaerl bouwde de complete NH dealer trit de bLrult na. Zo kan op weinig rLrilnte veel rnateriaal worden gestald en het is rlog net echt ook. Creatieve oplossing!

ook al eens in Aglitoy heefì gestaar.r, toont enkele mooie nrodellen en wel de Claas bunl<elhakselaar FS t'i80C en een Krone Brg X hakselaar rnet Bomech bunker. Op

de beurs in Landen werd dit keer-

opsor.urning niets anders in staat dan wat clLrbinfonnatie ovel groei en dergelijke laat ik de besprekenig hieLbij.

verluling: Jcn vun cler Zijtlen

Zì íITSERIAND, de AMC Op 24 lebtLrali j.l. weld in Schafflrausen de jaarvelgadeling van onze Zwitserse

zustelclub geolganiseerd. Door middel var.ì eeu goed verzorgde

flyer corrpleet r.net kleLrrenfoto's werd de uitnodiging daalvoor aan de leden bekend gernaakt. Net als b¡ ons woldt de werkelijke ver.gadering in de ochtendLrren gehouden en na een gezalnenlijke lunch is er dan uog een modelbeurs, waalbij onder andere Walter Reiflaanwezig was.

een

Laverda hakselaar TA-150, een drierijer uit de 70'er jaren aangeboden. Model van het trirrestel is dit keer de Lambolghini R6.100 van Siku. Besloten wordt ¡net de evellerreutel.ìkalendel en een aankondiging van eelt door de clLrb geolganiseer.de busleis naar de SIMA. Jan vun der Zi.jden

I

FRANKRIJK de ACA Op de voorplaat van Jouets et Mir.riatures

Agricoles (JMA) nurrnler 0412006 djt

Ha t AI H nt ac lt Ktu¡ckrcrl

u

rt i,s u t i e h

etl r i j.l

vu

t

keer een hele serie kleine fotootjes van de rnodellen die in de loop del jaren door. de ACA zijn uitgebracht; ze bestaan narnelijk alweer tien jaar. De club is in die tijd uitgegroeid tot meer dan 350 leden. Het blad is dit keer geheel gewijd aan een uitge-

t L t t t, i e

jaallijkse

bleide terLrgblik van die l0 jaar. Dat gebeult dool alle clubbladen in l.ret kort te belichten. el de hoogtepllnten en r.nooie plaatjes uit te halen el.ì zo per bladzijde

Het bestuur valt de club lnaakt bekend clat

een nurÌllÌìer te tonetr. Best grappig orr te zien hoeveel el in een dergelijke periode a[ in heeft gestaal]. Omdat er buiten deze

Op 4 tnaart

j.l. werd in

Landen weer

cle

beLrrs gehoLrden en in het blad infornratie hielover. Na de advel-tenties van de leden volgt een heel tliest bericht.

Itcerulirtg ttil Itulië w¡¡¡t'dc hutr,s itt Clurtre.y

Irr d'Fettpress 112007 staat onder- de titel Mekka filr Modellsar¡rnler een velslagje over eer.ì bezoek aan de 29e National FarnrToy Show in Dyersville, Iowa van Ruedi Aebischer.

Jun vun tler Ziiden


Ifd moest er een keer van kom€na... de

jøurvergødering bii Ì{ew IIollund

Dejaarvelgadering is in de loop derjalen zo'n beetje bij dealers en impofteurs van bijna alle denkbare tnerken in de landbouwmechanisatieblanche gehouden, tlaar nog nooit bij New Holland. Daar is nu vetandering in gebracht. Dit jaar waren

we te gast brj Hoogendoorn landbouwmechanisatie- en constrttctiebedrijf in Houten. Het bedrrjf heeft in maarl 2006 een splinternieuw bedtijfspand betrokken, nadal ze voor de 4e keer in het 25-jarig bestaan rnoest wijken voor de uitbreidingsdrift van de gemeente Houten. Met 22 personeelsleden zit het bedrijf in een ruitle jas, want voor de etage die wij gebruikten en ongeveer de helft van het winkeloppervlak beslaat , is nog geen bestemming, behalve dan een leslokaal op een kwarl daarvan. Zoals de heer Hoogendoorn ons toevertrouwde, staat het bedrijf in de regio ook bekend als "de smid". De constructiepoot van het bedrijf doet daar

nog aan herinneren. Iruniddels is het dealerschap van NH en enkele andere bekende merken een belangrijke tak van dit bedrijf, dat in de showroom ook een zeer complete winkel herbergt met heel veel materiaal voor doe-het-zelvers en zelfklussende boeren.

De

vergodering

Het loopt altrjd uit, dus ook deze keer kon Jaap Dokter pas om l0: l5 uur de vergadering openen. In zijn welkomstwoord

bracht

hij op duidelijke wijze onder de

aandacht dat de leden die nu zitting hebben in het bestuur, dit ook niet tot in lengte van dagen zullen blijven doen. Een ieder moet zich dus eens afvragen of hij of zij niet over kwaliteiten en tijd beschikt die ten goede kunnen komen aan de club. Dat geldt natuurlijk ook voor de 2250 leden

die niet naar Houten zijn gekomen. Hij stelt daarna alle bestuursleden vool' en noemt hun functie.

De notulen wordeu aangenomen zonder

Zit hier eetr loekom,stig hestuurslid

enige aanmerking, wat ook geldt voor het jaarverslag, waarop Jaap oprnerkt dat er dan of niet, of niet goed is gelezen. Maar

Volgens rooster waren Harrie van Haren

het ging wel vlot zo.

Namens de kascontrolecomtnissie

vet'-

woordde Henk Dam Wichers hun bevindingen. Er viel niets aan te merken op de boekhouding en Marcel kreeg, terecht, een daverend applaus. Marcel gaf zelf nog uitleg over de geldelijke handel en wandel van de L.C.N. aan de hand van het financieel overzicht dat bij binnenkomst was uitgereikt. De heer Hoogendoorn kreeg vervolgends het woord en hij veftelde in het kort iets over de geschiedenis van het bedrijf dat door 3 broers wordt geleid.

De shov,t'oont van Hoogentloorn

lus.sett?

en Ben Verwijs aftredende bestuursleden. Ben had al aangegeven om zich weer voor een periode van 3 jaar herkiesbaar te willen steller.r. Harrie daarentegen wilde wel terugtredeu, maar alleen als er een tegenkandidaat was. Zoiets kun je maar beter

niet roepen en dat bleek ook nu traar weer; er had zich voor beide functies niemand gerneld en dus bleven zowel Harrie als Ben gewoon aan.

Na de pauze kr-eeg Freerk Postrnus het woord over Agritoy en de website. Hij gaf eerst uitleg over het tot stand komen van de vernieuwde lay-out van ons clubblad. Daama stelde hij de redactieleden en vaste schrijvers voor aan de leden. Tonnie Weernink bleef niet achter en stelde ook de leden van zijn beltrscommissie voor. Vervolgens gafhij voorbeelden van "wangedrag" van standhouders. Een standhouder die hemel en aarde beweegt om toch nog een tafel te krijgen, vervolgens niet komt opdagen en zich ook niet afmeldt. Gevolg is wel een open plek in een rij tafels, terwijl er misschien andere liefhebbers waren geweest. Ook zijn er standhouders die voor 2 dagen huren, nraar de 2e dag niet meer komen opdagen,

omdat ze bijvoorbeeld uitverkocht zijn. De beurscommissie zet alle standhouders die alleen de zaterdag kotnen, speciaal bij elkaar zodat op zondag de zaal gewoon iets velkleind wordt en er dus geen storende gaten zijn. In 200'7 zal de beurs in dezelfde hal worden gehouden en tlezellde oppervlakte hebben als in 2006. Ook

ACRITOY NR

2

i\4EI

2()(.)7


Deze kom

je weinig

De fioße ergenanr van kavel nr 61,

legen

een kntiwagen

op schaal

de padruimte blijft zo en applaus uit de zaal volgt. De huidige standhouders kunnen geen uitbreiding van het aantal tafels krijgen. Men gaat proberen om meer variatie te krijgen en niet nog meer bulkverkoop van UH, Britains en Siku. Nieuwe standhouders komen op een wachtlijst. Een andere maatregel die met applaus werd begroet, was dat er een algeheel rookverbod komt in de zaal; ook bij de horeca. De fritestent zal worden voorzien van een afzuiging die naar buiten geleid

wordt, dus minder of geen frituurlucht meer in de hal. Tenslotte meldde Tonnie nog dat er over het beursmodel 2007 nog

geen besluit was genomen. Beursdata 2007 zijn I 7 en I 8 november en voor 200g 15 en 16 november.. Tammo Broekema vroeg nog aan Tonnie waarom bij Siku de Lanz Eillbulldog RC van tafel moest. Men heeft dat gedaan, omdat de standhouders

ze ook van tafel moesten halen, de Eilbulldog is geen landbouwvoertuig, maar werd gebruikt voor het slepen van vliegtuigen. Tammo bood aan om samen met de beurscommissie nog eens kritisch naar het beursreglement te kijken. Harrie gaf uitleg over de reis naar de beurs in Chartres en Claas. Het feit dat alles zo laat bekend werd is te wijten aan Claas, want die kwam pas laat met een bevestiglng. Theo, de regiocoördinator, liep met zevenmijlslaarzen door L.C.N. land en gaf uitleg. Voor Friesland is hij op zoeknaar een contactpersoon, want er is daar een vaca_

ture. In Gelderland komt een regiodag bij Jan de \ùy'inkel in Brummen. ln Flevoland, waar net een zeeÍ succesvolle regiodag is gehouden, zoekt Theo een 2e man naast Paul Klaassen. Voor Utrecht geldt dat ook, maar dan naast Marco Brouwer. In Noord Holland zit de regiodag er aan te komen. Zuid Holland heeft hem gehad, maar ook

daar

is

een 2e man welkom.

In

Zeeland

staat de L.C.N. op de modelbouwbeurs in Goes. In de kleinste regio Zuid Limburg is

nog geen locatie voor een regiodag, dus wle weet er wat? Marcel gaf vervolgens uitleg over de gang

van zaken rond de keuze van het clubmodel 2007 . De Fiat Winner is van de lijst afge-

voerd, omdat er ten eerste geen licentie werd verleend en ten tweede wilde de fabrikant veel ledengeld op voorhand hebben en dat is een risico wat het bestuur niet wil lopen. Om niet in tijdnood te komen, is toen de knoop doorgehakt en be-

Genoeg Brílains le koop op de minibeurs

sloten om verder te gaan met de 2e van de lijst, de Belarus. Daar was inmiddels behalve de benodigde licentie, ook al een 2e

verbeterd prototype van te zien op deze vergadering. En het model ziet er echt veelbelovend uit. Afsluitend was er een zeer korte rondvraag met maar één vraag; 'is het gezien het probleem om leden te krijgen die bestuurslid willen worden niet mogelijk om de bestuursleden extra faciliteiten te geven? Bijvoorbeeld gratis deelname aan de L.C.N. reizen?'Jaap antwoordde dat het deel uitmaken vooral een vorïn van idealisme is en de bestuursleden hun onkosten

Een bijzonderc Fendt

kunnen declareren.

Tenslotte kon Jaap keurig op schema de vergadering sluiten en iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid. Daarna was het tijd om de aandacht te richten op het uitgiftepunt van de lunchpakketten.

De

veiling

Een

fraaie, zeldzame Landini

Over de veiling kan ik kort zijn. Er werden 70 kavels ingebracht, waaryan er onder de

Mini-miniqturenbeurs

vakkundige leiding van de veilingmees-

het gebeuren waar ongetwijfeld een aantal

ters Theo Visser en Freerk Postmus meer dan 50 van eigenaar wisselden.

Enkele stukken die van eigenaar wisselden, waren een Mccormick MTX Diamond (in doos) voor 85 Euro, een David Brown 1420 van Corgi met aanbouwcombine (zonder doos) voor 120 Euro, een MB Trac van Ziss (zonder doos) voor 95 Euro, een Eicher van Conrad (zonder doos) voor I l0 Euro en een New Holland TG 285 (resin in doos) voor 150 Euro.

Het bieden ging niet altijd even vlot en soms moest eerst de inzetprijs naar beneden aangepast worden om vervolgens toch te stijgen.

Het sluitstuk van elke jaarvergadering

en

leden eigenlijk voor komt, is altijd weer de minibeurs. In een aparte ruimte op de etage werden tafels weggezet en konden de deelnemers hun waar uitstallen alvorens er gekocht kon gaan worden. Er werden al

enkele nieuwe modellen aangeboden zoals de nieuwe Fordson en Doe modellen van Universal Hobbies. Ook was er zelfbouw te koop en was Henri Vy'alker aanwezig met zijn verbouwonderdelen. Na afloop ging ieder tevreden huiswaafts en kon het bestuur terugblikken op een geslaagde dag.

Jqn vqn der Zijden

Foto's: Tbn Nijenhuis

AGRITOYNR

2

MET2OOT


Verslug vøn de BLC beurs

in Lunden 2007 Het was even schrikken toen ik in het clubblad van januari las dat onze Belgische zusterclub op houdt te bestaan. Gelukkig staat enkele regels verder dat de beurs gewoon doorgang zal vinden. Wel zalhet de laatste beurs zijn die wordt gehouden door een landbouwminiaturenclub

met de naam Club Miniatures Agricoles Belges / Belgische landbouwminiaturen Club. Deze naam is eigendom van SA Cethena en die heeft nu juist besloten met de club te stoppen, onder andere om gezondheidsredenen van mevrouw De Weerdt. Geneviève De Weerdt was een van de

drijvende krachten die naast de administratie ook een groot aandeel had in de totstandkoming van het clubblad. Geneviève bedankt daarvoor. De naam CMAB / BLC blijft eigendom van SA Cethena en mag dus niet meer gebruikt worden.

De beurs

Prachtige zelfgebouwde Eicher van Herman

Om half negen stonden de eerste bezoe-

Moens

kers al te wachten bij de ingang van zaal Traiteur Marcel in Landen en ze troffen het, want het was niet koud en bovendien droog. Binnen was het toen al een drukte van belang. 65 handelaren waren druk bezig om op 108 verkooptafels hun waren uit te stallen. Naast de meest vertrouwde gezichten uit België, Nederland en Frankrijk was er nu ook voor het eerst een deelnemer uit Duitsland, de Toylord en één uit

De "aanmeldbox"

Luxemburg. Direct bij binnenkomst werd het beursmodel al te koop aangeboden. Dat was een wel heel bijzonder model, de

Laverda TA-150 hakselaar, uitgebracht in een eenmalige oplage van 125 stuks. Een oranjekleurig model met een aparte vorm-

geving; de strakke voÍn van de onder andere de cabine van de Fiat tractoren vind je er in terug. Deze hakselaars werden in de 70'erjaren gebruikt en hadden een twee-

of drie-rijige bek en wogen ruim

3 ton.

Andere nieuwe modellen die te koop aan-

geboden werden, waren de Ford Doe Triple D en de Fordson E 2''Ì N (blauwe reiger) beiden in l/16.In l/32 waren de McCormick MTX 150 Diamond en de Valtra T te koop enin ll43 waren er onder andere de David Brown Cropmasteg de Zetor Super 550 en de Mercedes Unimog

nieuw. Samen met nog 30 prachtige modellen maken ze deel uit van de in Frankrijk uitgebrachte serie tractoren die samen met het tijdschrift "Tracteurs et monde agricole" te koop worden aangeboden. Autodrome ìvas er ook met zijn

nieuwe Volvo 600, een heel geslaagd model. Van Britains waren de Case MX 310, de New Holland T8040, de New Holland BB 960 A groopakpers te koop. Het Laverda beursmodel, de TA-150 hakselaar

AGRITOYNR.2 O MEI

2OO7

De nieuwe modellen van Siku waren er


nog niet, maar wel werden op enkele plaatsen al nieuwe modellen aangeboden die in een speciale verpakking op de Sima in Parijs te koop waren. Die Sima begon toevallig ook op 4 maart, dus dat was het toppunt van snelheid. Het ging om een klepelmaaier van Kuhn en een set van een trekker met een werktuig.

Bezoekers ZoaIs ieder jaar ook nu weer een paar cijfers. In totaal passeerden precies 900 betalende bezoekers de kassa (kinderen onder 12 niet meegerekend), terwijl er ook nog ongeveer 140 leden de beurs bezochten, die op vertoon van hun lidmaatschapskaart gratis naar binnen mochten. Totaal dus ruim 1100 bezoekers. Een mooi resultaat en een waardige afsluiting van het bestaan van de organiserende club.

Ço"C nieuws, ze gqon door!

fú¡ASSÉY

FERGUSON

I35

Dít is een Britains MF I35, maar dan aangepast door Tbylord

worden? Je kunt je ook aanmelden via een

yahoo.com. Ik wens ze in ieder geval vast

van de volgende e-mailadressen; lmvb. amab@yahoo.com of erwinmievis@

veel succes toe.

Jøn vun der Zìjden

Op de beurs stond een soort postbox met aanmeldformulieren er naast voor aspirant-leden van de nieuwe club. De reden daarvan is dat een aantal enthousiaste leden heeft besloten om door te gaan met de club, maar dan wel onder een andere

naam. Dat gaat Landbouw Miniaturen Vereniging België of Association Miniatures Agricoles Belges worden. Afgekort dus de LMVB of AMAB. Even wennen maar geen moeilijke naam. Geihteresseer-

den konden dat formulier invullen en in de box steken. Na verloop van tijd zal iedereen een mail krijgen met de nodige gegevens om het lidmaatschapsgeld te betalen en de eerste informatie over het clubgebeuren. Tijdens de beurs hebben zich al een 40 tal aspirantleden aangemeld. De contributie gaat € 10,- per jaar bedragen, er wordt geen clubblad meer uitgegeven, maar in plaats daarvan komt er exclusief voor de leden elke maand via Internet een nieuwsbrief in het Nederlands en in het Frans. Er komen nu ook statuten en de bedoeling is ook om volgend jaar een jaarvergadering te houden. Verder hebben de leden volgend jaar gratis toegang tot de beurs die ook dan weer in Landen op dezelfde locatie, Traiteur Marcel, op zondag 2 maart 2008 zal worden gehouden. Ook zal er weer een busreis naar Zwolle worden georganiseerd. Van het voorlopige bestuur van de nieuw op te richten club maken deel uit, Erwin Mievis, voorzitter, Eddy Verbuist, penningmeester, Jos Nim-

Diorama van Dirk Struijs

tìregeels, secrctaris, Pieter Vandevorst vr.rt-rr

het

IT

gebeuren,

Dirk Struijs, de

beurs en Joseph Rubens. Ook zin om lid te

Prachtige Kuhn zaaícombínatie van een onbekende bouwer

Eën van de Sima primeurs

AGRITOY NR. 2

'

MEI

2OO7


un Møthys eters a, ,f l\ /l Min

athvs Peeters heeft een hele serie modellen verbouwd op basis van Siku en àr¡toins cornponente tr. zo zlincliverse Nlassey Fergusons veranderd For¿ modellen en heelt hij bestaancle Ford miniaturen flink verbeterd. Alhoewel het overgrote deel Ford betreft, heefT hij ook Deutz trekkers en een rooier van Grimme ondcr handen genomen. Kijk en lees maar eens hoe al dit moois

o I

tot stand is gekomen. Tl,l'l 5 ntct kuntl¡rat i:tiaka krtip¡tarl itlttart

Ford TW 25 en 35 generotie 2 Het onderstel is vall het Ford TW lllodel van SikLr welke is aangepast tllet eer'ì brandstolìank aan de zijkanten en opstapjes. De vooras is lan Joal. De spatborden

en cabine zijn varr het TW rtodel

'"'an

Btitains. De cabine is aangepast ulet handsrepen en spiegels. De TW 2-5 heefì de voor Fold typische knipperlichten die op een buis iets van de cabine ai staan. Het cabine interieLtt' is voorzietr van koppelings-. rern- en gaspedaal. twee velsnellingspoken. hendels voor hefi dieptelegeling en hydrauliek. Het interieLrr is velder' iu de juiste kler¡rett gespotetì ell voorziell 'uan glas. De achterwielen zijn van de Massey Fergusott knikttekker en de vooru

ielen van de Ner¡' Holland TN

R¡nl

T14'35

TLI/-15-[l

att Tll'15

van

Britains

Tll'25 ntat uungcpu\lc Bcto kippar

t

,/t i

Ë5t

I

nuo'tnt

NR

]a

\4Et

lr{)l


Ford 82lO en 82lO-ll Ook voor cìeze rnodellell is het onderslel gebluikt v¿ur de Siku VIF 545-5 De cabine is van Britains en uitgerLrst met handgreperr

en s¡riegels. De 'oude'

naar voorbeeld van de 'LP l' cabinc. die Ford clestijds levelde als ucleclkoop alternatief voor cle SQ cabirre. De r.r'ielen zijn van Britains.

en eerr gedc'ta

iI

leeld cabine-inLerieur-

.31 10 is Lritger.ust rret de knipperlichten op een buis iets van

de cabine at. Het illtel'ieur is ook rveer voorzien van koppelir.tgs-. rerll en gaspedaal.

r,e

rsrrel

ì

i

ngspoken. het-- en h_vdraLr-

liek henclels. De rnotolkap is van Britains. rnaar is 8 rnnt vellengd. De wielen die e¡

nu onder liggen zijn van Siku.

nl¿ìar er

kornen ook wielc.n van Universal Hobbies

R¡nl

ó1

l0

ett 6tì 10

onde¡-. Ecn klt'in¿ l-'onl. Je:c .j

Ford TWl5-ll Het onderstel van dc. T\\il_r -genelatic. I is zellgebouwcl nlet ondelclclen van NelvRal' en eell vooras van .lclal. De tì'onthef is van

De 64 l0 elt 68I

voerins

0

I

l0

beide in genelatie

ll

Lrit-

-.

hebben het onclelstel v¿rn het Britains -5610 model. Ook in clir seval zijn

Universal Hobbies. De ntotorkap is van NenRay. cabine en sl)atborden zijn van Britains. Ook nLr weel is de cabine vclorzierr rall hanclgrepen en spiegels en eerl

de nroclellen vellaa-ud en ingekort. inclusiel de rlotorkap. De spatborclc'rr en cabine zijn

aangekleed interieur net als bij

tltlk tleze ctbilte's

c1e

vorige

rnodellen. De wielen zijn van de New Hollarrd TSA I l5 r,arr Brit¿rins.

vln

Britailrs err zi.irr rvcel' r orrr.liclì

r,Atì

handgreperr en spiegels. Uiteraard kr.egen \\ cct' cctì itì(criL,ur. tììet hendels en pedalen. Dc 64 l0 heefi een zelf--

Ecn ltala nttn¡ia 67

l0

geboLrwde tìrsee-gestuuldc 2-wd voor¿ìs: de (rä10 heefì eell \,oot'as van.loal vooras en op bcicìe rnoclellen liggen .loal u'ielen.

Oud att utitnlat t¡ttd. da:a 7ó(l() an 7610

l''t¡td TII'I 5

li¡nl

Kleinere Fords De basis van de Forcì

-5

I

l0

is eell 5(r

l0

v¿rn

Britains. nta¿u'het chassis en (le nlotorkap zijrr ic'ts vellaagd en ingekort. Er li-st ectl ze

I

f

-ue

bo

Lr

n,

cl

e firseegestu lrrd e

2 -

wcl voo r-

as onder. De cabine is ook zell-uebouwd

Ford TS en T[ 6,1

l0

De ó7 l0-ll cn 7710-ll hc-bben beide een Britains 7710 als basis. Behalve de zclf_uehotru tle lìrsce l-u d r oolirs is er niet zor'eel aan'n,eranclerd. NatLrullijk hebben ook deze nrodellen hanclgrepen. spiegels

De TS I l5 a is ook

-cebaseerd op Massev Felguson 5.155 van Siku. De rnotot.kalt is clitnraal van Blitains De TL [J0 is verlengd ert verhoogd De cabinc is origineel gebleven o¡t enkele details als harrd_urc.pen. spiegels. r,erl ichting cr poken rra De uitlaat en het lucht-

lìlter zi-jn zcl fgeborru,d.

Æ:-'* EFaS-r:::

o

3

'

lt-l

Í onl T,\ll5

E


Eett gatlaluil laanla Srt¡tarStaet' tts

Ean tatattlc Fonl, aigcrtli.ik \;atr H¡¡llutul

De 8970 is gebaseerd op het bekende nlodel van Eltl nrodel etl voorziett valì cclì

Ford 8240 en 8970

ze lfþebor,ru,de

De 8240 SLE heefi het ondetstel van

zien van dezelfde extra's als alle atldere

eet.ì

Blitains 1t560 n aarbij de vool'as is verr attgen door een exeurplaar vatt Joal en de nrotorkap zelf gemaakt is. De cabine is voorzien van alle extra's die de alrderen rnodelllen van Mathys ook hebben. De vuielen zijn snralle ctrltLrLrrbanden en zijn

(l1et als alle ondeldelen) atkorrstig van Walkerparts.

"supel'steer" voof

as

ell voor-

Ford modellen.

Andere modellen Aan de Deutz K 100 van Univelsal Hobbies is. behalve de vooras. niets verandel'd. De vooras is een zeltgebottwde 2-wd. fiseegestnr,rlde vooras.

Het laatste project van Mathys is een Glirnrne getrokken aardappeltooier op basis van de li32 zelfì'¡del van Siku. fnmiddels heefi Mathys al f-oto's aatìge-

n

leveld van MB-tracs en lnternatiollals

en

daar besteden we een volgerrde keer aau-

o

dacht aan.

Emiel van Loon

Fortl B)1()

E

{cRtTo\ NR I

O \,1E1 lr)t);

l-'ot

l

TL4;10


Ifun tup drie, en wuørom die? -f T 7as vorige keer een I op 32 verzameliar aan het woord, deze \^/ Y V keer gaan we voor groot. we zijn te gast bij Sietse Vogelzang. Thans woont hij weer aan het van Starkenborghkanaal nabij de sluizen van Gaarkeuken in een gehucht genaamd Kievitjebulen. Hier

woont Sietse gedurende de zollennaanden, orndat het 's winters te koud is aan het kanaal. In de winter vertrekt hij naar Burum, een dorp op de grens van

Sietse is een veertige¡ werkzaarn

in

de

scheepsbouw, maar hij heeft een agrarische achtergrond en hrj is ook nog eens kleinschalig loonwerker. Via dit bruggetje komen we weer bij de landbouwminiatu-

ren. Zoals gezegd gaan we voor 'groß', narnelijk de firrna Bluder. Elders in deze Agritoy vind je trouwens meer infonnatie over deze fabrikant. Jaren geleden heb ik zijn bespeelde Blitains

Groningen en Friesland, naar zijn tweede - eigenhandig opgeknapte woning.

rnodellen al eens gekregen maar langzaamaan is Sietse weel begonnen te verzaurelen en het resultaat is een 60-tal

Sietse is volgens mij excentriek te noemen en dan bedoel ik dat positief . Hijzelf zegt:

Bruder nrodellen; zowel nienw als wat oudel en alles wat deze fin¡a rnaakt, ook vrachtauto's en grondverzet. Bij deze grote modellen is het maal goed dat je over twee

'Ik ga mijn eigen gang en trek mij niets aan van wat anderen daarvan vinden en heb daarbij het gevoel dat ik goed bezig ben en een ander niet tot last ben'. Dit is een mening waar

ik mij graag

achter

schaar.

Sietse heeft een hele brede belangstelling op vele gebieden, zoals bijvoolbeeld geschiedenis, natuul en techniek. Hij is nu bezig alles te weten te komen over Borga Appingedam, een bedrijf dat vooral bekend is van de dorsmachines en

woningen kunt beschikken; dit is misschien de reden dat er niet veel Bruder verzamelaars zijn die alles van dit merk verzamelen, terwijl het, zeker tegenwoordig, hele fraaie, bespeelbare en betaalbare modellen zijn. Waren miniaturen niet ooit zo bedoeld?

Gelukkig komt er vaak wat nieuws uit

en

een soort aanspreekpunt worden wat betreft

struint Sietse het internet af op zoek naar goedkope modellen. Hij heeft daarvoor een handigheidje ontdekt. (voor de nieuws-

Borga. Hij zegt nog veel te moeten leren en iedere informatie is dan ook welkom.

Op de denle pktats is de RenctulÍ 936 geëincligd

de goede hogedrukbalenpersen.

Hij wil

gieligen onder ons: vlaag het hem zelf maar!)

Zijn top 3 bestaat geheel uit tractoren. Op nulrmer 3 staat de Renault 936 RZ Atles. Waarschijnlijk is dit het enige Bruder mo-

del waal Renault op staat, nu het tegenwoordig allernaal Claas is. Op nummer 2 staat de Ferguson die door Bruder vlak voor verschijnen nog is aangepast naar het originele model.

O¡t nurttnter 2 cleze Mas,sey Ferguson

Op numrner

I

staat dan de Fendt Vario

926 en wel expliciet de versie met rechte neus.

de

Dit heeft een nostalgische

reden, want deze Vario is door de plaatselijke loonwerker als één van de eerste in Nederland aangeschaft. Overigens is op de neus na, alles hetzelfde aan het ver-

volgmodel van Bruder. Dit model komt zelfs drie keer voor in zijn verzameling.

De Vario 926 nrct rechte nett,s op de eerste ¡tluctts

Zo zien jullie maar hoe groot de modellen of de verzamelingen ook zijn, er is altrjd een top 3 te maken. Wie volgt?

Voor info over Borga folders of wat dan ook, kun je contact opnemen rnet: S. Yogelzang, Herestraat l3 in Burum. Piet Posttna Een wandje Bntders

ACRITOYNR,2 O MEI

2()O7

tr


l{et uls de rote Z te. N{et een draaicirkel van

a5'rijdt

de

trekker vlot voor- en achteruit. De Yooras kan voldoende pendelen om zonder moeite over een steen te rijden die half zo hoog is als het voorwiel;

maar de bestuurderszetel blijft bij al deze manoeuvres leeg. Het veld heeft plaats gemaakt voor een zandbak die met fijn wit zand gevuld is. De trekker \ryaarmee ìve aan het spelen zijn, is maar

I

40 cm lang.

'Wij hechten veel belang aan de ftrnctionaliteit van onze rnodellen,' zegt de 46-

jarige Paul-Heinz Brt¡der', directeul'

en

mede-eigenaar van de Bruder Spielwaren

GrnbH in Fürth bij Nürnberg (Duitsland). Bruder wil niet alleen perfecte kopieën

2

van een origineel trekkermodel maken,

rraar ook verschillende onderdeleu aan het r.nodel kunnen laten functioneren. Zo kan bij deze Fendt behalve de cabir.redeur ook de motorkap open, en sturen kan door het verlengen van de stuurkolom door het cabinedak. De trekhaak is in hoogte verstelbaar. In de test zien we het prototype van de 936, dat door de 8 personen van de ontwikkelingsafdeling als uniek exem-

plaar werd ontwikkeld. Er is uitgegaan vall een CAD-tekening van Fendt zelf. De opdracht van de Bruder ingenieurs bestaat erin om de echte trekker zo natuurgetrouw

mogelijk op schaal 1116 na te bouwen. Daarbij komt het eropaan om volgens kleu¡ vorm en soort kunststof aparte bouwdelen te rnaken, die tot een complete

trekker kunnen worden samengebouwd. Het geheel moet zonder lijm gemonteerd kunnen worden, heel functioneel zijn en zo robuust dat het ook lange dagen in de zandbak kan draaien,

CAD þroqrqmmq zools b¡¡ dé ecñte mqchine-

oitwikkeling

Langzamerhand krijgt l.ret rnodel gestalte in de computer. Eerst is er het driedimensionale ontwerp dat op het scherm nit- en in elkaar gezet kan wolden. De eerste echte modellen die ook vool de praktijktest in

AGRITOY NR. 2 O ]\4EI 2(.)(]i

;!

.t

t:".

¡' 'w;-l

)

â

rtrl

ry

l ¡

:li+il ll i=i;

+l

I

In de ontu,ikkelingsafdeling begint de ontwikkeling van het model op compuler

2 De mallen moeten uiterst precies uilgewerkl worden

3 Er worden enkel zuivere kunstslolkorrels gebruikt

4 Direcleur Paul-Heinz Bruder in zijn onderdelenmagazijn 70 spuitmonden worden van hieruil met granulaat gerwld 6 De eersle geëxlrudeerde onderdelen worden op hun nauwkeurigheid onder-

5

zocht

7 De ondetdelen worden tot een compleel model samengesreld

8 Een Agrilechnica in het klein: toegang gralis


de zandbak moeten dienen, worden door middel van zogenaamd Rapid Prototyping klaargemaakt. Automatisering zorgt er-

wandelen. 'Daarom wordt er bij de rendementsberekening van trekkerbouw uitge-

gaan van een productie van ongeveer

verkoop van de grote merken. Hierbij focust men zich vooral op de vlaggenschepen van de verschillende construc-

voor dat deze modellen snel gebouwd

50.000 stuks. BU minder complexe

teurs.

kunnen worden volgens het layer-principe.

machines is 30.000 stuks het minimum.

van Fendt, dan zal de zoon steevast voor de 936 gaan. Snel moet het ook gaan bij Bruder; zo kort mogelijk na de presentatie van een nieuw trekkermodel wil men bij de modellenbouwer aan de slag in schaal I op 16. Bij de 936 van Fendt is de serieproductie in Marktoberdorf gelijk gestart met deze in Fürth. Bij de overname van Renault door Claas werd het oranje kleurgranulaat snel vervangen door het grasgroene van Claas. Aan het model zelf hoefde er, op de stickers na, niets veranderd te worden, een meevaller op het vlak van ontwikkelingskosten. Een omvangrijk programma aan werktuigen, die ook zeer gedetailleerd uitgewerkt zijn, maakt dat vele kinderkamers tot een boerderij kunnen worden omgebouwd. Zo

Layer betekent zoveel als laag en hierbij worden na elkaar verschillende laagjes van maar enkele tienden van millimeters dik - in kunsthars - in een grondvorm samengevoegd. Een computergestuurde laser hardt dit hars bij elke laagzo precies mogelijk uit bijvoorbeeld waar een cabinestijl moet komen. Dit wordt laag voor laag herhaald tot eÍ zo een driedimensionale

vorm zoals bijvoorbeeld een complete cabine ontstaat. Zo doet men dit voor alle

afzonderlijke onderdelen. Het prototype dat hieruit ontstaat, gebruiken de ingenieurs om eventueel verdere wijzigingen

uit te voeren en om de 'bespeelbaarheid' te testen. De Fendt ziet er nu al uit alsof

hij uit

een serieproductie komt. Vervolgens worden er al foto's van het prototypemodel genomen die voor de latere folders moeten dienen. Als het prototype de kritische ogen van de onderzoeks- en

ontwikkelingsafdeling van Bruder heeft doorstaan, worden de kleine finesses nog bijgewerkt voordat de matrijzenbouw kan beginnen: hoe kunnen de spuitvormen optimaal worden benut? Welke delen zullen in dezelfde kleur komen en in hetzelfde materiaal gebouwd worden? Daarbij is het niet alleen maar kunststof die in de vorm van een motorblok of radiatorgrill moet worden gegoten: in Fürth gebruikt men zeven verschillende soorten kunststoflen voor de productie. Van de ontwikkeling tot dit stadium duurt het ongeveer vier tot zes weken, dus iets minder lang dan bij een gewone'grote' trekker.

Uiterste prec¡s¡e Yere¡st Ongeveer de helft van de 3000 massiefstalen vormen waarin de kunststof gespo-

ten wordt, bouwt Bruder zelf. Hiervoor

wordt de modernste CNC-techniek gebruikt. De rest wordt uitbesteed. De ge-

Teggn I óOO bqr in de sPu¡tvorm Persen

In de uiteindelijke productieruimte staan de Big Bags die met verschillende kunststofgranulaten gevuld zijn. Deze kunst-

stofkorrels worden opgezogen en naar een van de 70 spuitmachines getransporteerd.

Deze persen het dan met anderhalve meters lange hydraulische cilinders en tegen een druk van 1600 bar in de spuitvorrnen. Elke twee seconden valt er een vers geperste motorkap ofeen ander onder-

deel uit de machine. Elk onderdeel krijgt

zijn gewenste kleur door het bijvoegen van kleurstofkorrels. Alle onderdelen die niet zuiver geverfd zljn of een materiaalfout hebben, worden opzij gehouden en terug in de interne recycler gevoerd. 'Wij gebruiken enkel zuivere kunststoffen en eigen recyclingsmateriaal,' benadrukt Bruder. In Fürth gaan er jaarlijks 1000 ton granulaatkorrels door de extruders. De spuitmachine voor de wielen is ook een wonder van techniek. Hier worden twee kunststoffen van verschillende kleur voor banden en velgen tot een wiel versmolten. De velg is rood en hard, de band is zwarl en elastisch. De verschillende onderdelen van de Fendt komen pas in de eindmontage samen. Een deel van het werk zoals het opbouwen van het model en het verpakken wordt uitbesteed aan een werþlaats in de omgeving. In dozen verpakt komen de modellen in het magazijn, waar ze in speciale rekken met vier palets hoog gestapeld worden. Dit stapelen van het magazljn vereist enig fingerspitzengefühl: welke modellen zullen veel verkocht worden, welke minder? Waar zeften we wat? 'Wij investeren ook veel geld om op nabestellingen snel te kunnen reageren,' gaat Bruder verder. Een heel magazijn met belangrijke onderdelen ligt in Fürth te wachten om, als er tijdens het spelen een onderdeel zou breken, de kapotte onderdelen te kunnen vervangen. Een servicesysteem dat gelukkig nog geen 24 uur op 24 moet draaien.

Al koopt papa nog een kleinere 312

kan bijvoorbeeld de triplemaaier

van

Claas niet alleen opklappen zoals de echte

versie, maar ook van de trekker op de hak-

'Wij bieden niet alleen voertuigen aan, maar een hele selaar gezet worden.

wereld in het klein,'verklaart Paul-Heinz Bruder de filosofle die achter zijn firma

steekt. Naast landbouwmachines heeft men ook alles voor lieftrebbers uit de groenvoorziening en bouwmachinewereld:

telescoopladers, heftrucks, wielladers, graafkranen, zelfs brandweerauto's, vuilnls\Magens, enz...

Productie bliifi in

Duitslond

'|

In de showroom van Bruder, waar het complete gamma uitgestald staat, vindt

tegelijkertijd een kleine Agritechnica, Bauma en IAA op schaal 1/16 plaats. Alle producten, behalve de miniserie uit metaal, worden in Duitsland gebouwd. Bruder telt 250 medewerkers. Van het ver-

huizen van de productie naar lageloonlanden is volgens Brudertotaal geen sprake, daarvoor is de knowhow en het kwaliteits-

streven te hoog. 'We hebben de reputatie van hoogwaardige klassieke modellen te

ëxtrudeerde vormen van de eerste nieuwe onderdelen voor onze 936 worden uiterst nauwkeurig onderzocht. Is de oppervlakte glad en zonder blaasjes? Passen de afzonderlijke delen perfect samen? Als er ook maar de minste afuijkingen zljn, dan wordt dit proces herhaald, de matrijs aangepast of helemaal nieuw gebouwd tot het resultaat naar behoren is. Pas dan kan de

Welke mqchines worden gebouwd?

serieproductie beginnen.'Per trekker-

De jaaromzet van Bruder bedraagt

model investeren we ongeveer 300.000

Bewerking: Emiel van Loon

euro in ontwikkelingskosten, o.a. voor de matrijzenbouw,' zegt Paul-Heinz Bruder

miljoen euro en deze komt voor de helft uit de verkoop van landbouwmachines. In grote lijnen komt het gamma van Bruder

als we door de matrijzenbouwafdeling

verhoudingsgewij

overeen met de trekker-

November 2006

s

36

bouwen en danken ons succes ook aan de kwaliteit en afrverkingsgraad van onze modellen, en dat willen we niet voor de leeuwen gooien,' besluit onze machinebouwingenieur.

Tekst en

folo's : Bernd Pøwelzik Uit: Loonwerker, België


)

I

øn Jose VønOverschelde -f Tan dete zellbouwel heelì in één \ / u",'' de r oriue rì.rììllre's ccll aa.Y gcpíìste xeìr Holhnd hukselaar

bleef-. nraar weld wel velhoogd onl de planter mooi en goed te kuunen heffen.

gestaan. Dit maal iets heel anders. Enige ti¡d geleden vloeg Malc Deroo. eigenaar

verbouwd naal een gedlagen model. met kipbunker err aanaardkappen. Aarr beide

van het gelijknamige loonbedrijf in

karlten ouder het fì'anre werderr rvielen geplaatst er'ì op de voorbalk de nodige spoortrekkels.

het

Westr,'Iaamse Westvleteren en tevells .lohtt Deere fì'eak ol.lose voor henr in nriniatuLrr

De getlokken SikLr poottracltine

werd

É"

-

aÊryF'

de conl bi natie trekker'/aardappelpootcorr-

binatie wilde bouwen. zoals op de tbto's

staat af-uebeeld. Het bedritf bezit zo't't cornbinatie en Marc Deroo uilde er nu ook graag een in het klein. Dat u'as de rarrleiclirrg voor de bour,r'.

Bestoqnde modellen Or¡dat Jose de cornbinatie ook wel zag zitten. besloot hij orn er gelijk lllaar twee te bouwen. Be-gonnen werd rnet het aanl)assen van de tlekkers. Daarvoor werden .lohn Deeres 6920 r.an Siku gebruikt. De errige grote veranderingen aan deze trekkers waren het aanbrengen \alr een fì'onthef'. Hiervool welden de los velkrijgbare frontlrefiurichtiugen van Univelsal Hobbies gebruikt. De verplegingswielen kwarìren van Robelt Peetersl vool enkel- etr achtel dubbellLrcht. De Siku achterhel

:\cRtTo\ \R I a illEl ltl()l

i+


t

G

In de fì'onthef hangt de Multivatolvan AVR, r'r,aar iets nreer werk en gedtrld voor weld gevraagd. De basis \\,as een Anrazone zaaicouìbinatie van Sikn. u,aarvan alleen het hoofdonderdeel is overgebleven. de verkrLrirnelrol.

Het frarne is zelfbouw. hetzeltle geldt voor de zijplaten, de sleepkap en de twee r¡,ielen op de achterkant. Het fi'arne voor de dliepur.rtshef. de cardanas en de vel'deelkast op het werktuig heeft Luc deGanck voor hem gernaakt, u,aannee Jose lreel blij is. Na alles in de juiste kleuren te hebben gezet en de originele stickels te hebben aangebraclrt. nrag dit AVR werktuig gezien worden. Jan vun der Zijden


Aan het eind van de 19e eeuw werd de Duitser Hugo Güldner geboeid door de verbrandingsmotor. Door zijn onderzoek ontstond samen-

werking met de vader van de dieselmotoren: Rudolf Diesel. Een grote onderneming van tractoren zou ontstaan.

Net zoals Rudolf Diesel weet

Hugo

Güldner dat een motor op zware olie een grote toekomst heeft. Maar hij wil verder en vanaf 1894 (hij is dan 28 jaar) houdt hij zichbezig met de ontwikkeling van een2 takt dieselmotor. Daar heeft hij redenen van technische aard voor, want de 2 takt cyclus past goed bij de dieselmotor. Onderzoek heeft uitgewezen da'- een 2 takt

oo

hij op 15 februaÅ 1904 samen met Carl von Linde en Georg von Krauss de Güldner Motoren Gesellschaft dalzich de start

productie van ontstekingsmotoren tot doel stelt. Twee jaar later stopt Güldner met zijt onderuoek naar de dieselmotor en start hij een fabriek in Aschaffenburg, waar hij een pand heeft van 19000 m'zvoor de productie van motoren van 20 tot 70 PK. Deze activiteit zal lange tijd centraal staan, ook tijdens de Eerste Wereldoorlog zullen er vliegtuigmotoren gemaakt worden. Ondanks het overlijden van de stichfer in 1926 zal deze activiteit zich in 1929 uitbreiden met het samengaan met de firma Linde (fabrikant van ijsmachines). In I 933 begint de productie van kleine dieselmotoren.

Yanaf 1934, terwijl de productie toeneemt (meer dan 400 eenheden per maand), richt Güldner zich meer en meer op tractoren

voor de landbouw en realiseert

hij een

eerste prototype. Parallel hiermee ontwikkelt de firma ploegen en levert men moto-

ren aan verschillende Duitse tractorfabrikanten.

Trqctoren: de eerste generot¡e Deze aJbeeldinguit een catalogus uil 1949 laal een dwarsdoorsnede zien van een AF I 5 waarop

duidelijk de 2 cílinder dieselmotor te zien is, die het mogelijk maakt om een korte en heel compacle lroctor te moken. Technische gegevens:

Güldner A2KZ/G I 5 Lengte þuitenzijde) 2,66 m Breedte þuitenzijde) 1,49 m Spoorbreedte voorkant: 1,25 m Bredere basis: 1,65 m Gewicht: l500 kg Afstand tot de grond: 0,37 m

diesel 70% krachtiger kan zijn dan een 4 takt. In 1899 ziet Hugo Güldner het resultaat vaî zijn inspanningen. Als hij als

ingenieur

bij Rudolf Diesel in

zij dit succes

De Güldner AK

uit 1956, een kleine tractor van 1350 kg met een 885 cm3 htchtgekoelde

Mechanische rcnt

molor

2OO7

e t

Motor: 2LKN 4 takt diesel, 2 cilinders, 885 cm3, 75 x 100 mm, I5 PK Versnellingen: 6 voont it, 2 achteruit Luchtkoeling

AGRITOY NR. 2 O MEI

diens

Maschinenfabrik in Augsburg werkt, realiseert hij een 2 takt dieselmotor met distributieriem. Dank-

De productie van tractoren begint heel voorzichtig in 1937. Het eerste model dat uit de Güldner fabriek rolt is de 1'20. De motor (type lF) is ééncilinder, watergekoeld en heeft 20 PK. Tot aan 1942 zullen ongeveer

a 7


x

130 mm, I 843 cm3, luchtgekoeld en een versie met waterkoeling, de ABS.

1956 verschijnen de AX, ll PK, 2 cilinder dieselmotor type X, luchtkoeling

In 500 exemplaren worden geproduceerd. ln 1942 ziet de 430 het daglicht (slecht 20 exemplaren), met een 2 cilinder motor 2E van 30 PK evenals de AZ 25, met een 2

veer 7000 exemplaren geproduceerd. Dit model is ook de eerste tractor die naar Frankrijk werd geëxporteerd. Importeur in Frankrijk is eerst Hortex, 105 rue de

cilinder dieselmotor type 22 van 25 PK.

Normandie in Courbevoie, veruolgens Sodiel, 22 rue Molière in Bagnolet. De AF20 (22 PK) is in 1951 de opvolger van de AFl5. De AF20 is een tractor van 1395 kg met een 2 cilinder dieselmotor type 2DA 1630.-: (95 x 115 mm). ln 1952 verschijnt de ADA (22 PK) met dezelfde basisspecificaties, gewicht 1380 kg. De productie zal de 6000 exemplaren over-

1

Yanaf 1946 herstelt Güldner zijn fabrieken,

die helemaal vernield waren door geallieerde bombardementen en de activiteiten van de onderneming komen weer langzaam op gang. Gezien de grote behoefte van de Duitse landbouw, wijdt Güldner zich helemaal op de productie van tractoren en kiest hij voor de productie van kleine

schrijden. ln 1952 start de productie van de AFN, 2 cilinder dieselmotor type 2FN (2425 cmt,105 x 140 mm), van 35 PK, in 1953 opgevolgd door een mindere sterke versie van 28 PK, de AFS.

en de

AK

een kleine tractor van 14 PK en

1350 kg met een 2 cilinder Diesel motor,

luchtkoeling, type 2LKN, 885 cm¡, 75 x 100 mm, drie versnellingen vooruit en één achteruit. Een jaar later laat de firma Güld-

ner nieuwe fabrieken bouwen in Nilkheim. De z\P3, de eerste en nieuwe tractor die van de band rolt heeft een driecilinder Perkins motor, type P3. Het model had weinig succes, want er werden slechts 300 AP3's verkocht.

1959 Een nieuwe liin Aan het eind van de 50er jaren (van

de

20e eeuw), bleef Güldner werken aan vernieuwing. In 1959 verschenen niet minder dan l0 nieuwe modellen tractoren die een

Von ADN rot AP3 Het scala wordt in 1953 verder uitgebreid met de ADN, waarvan de 2 cilinder motor in twee versies bestaat: de 2DN van l6 PK en de 2DNS van 18 PK. De ADN is een groot succes en tot 1959 worden er 7800 Een heel mooie G50 f ijdens het werk in Duitsland. Dit model is uitgekomen in 1962 en uit-

genßt mel een 4 cilinder dieselmotot; type 4L79. 3140 cn3 en 48 PK.

modellen. Ditzaltot1962 duren. De firma verschijnt met de A28 van 28 PK, 2 cllinder dieselmotor type 2F en in 1948 met dezelfde motor die 30 PK levert (105 x 150 mm en2600 cm3), de AF30 die 2040 kg weegt. ln 1949 verschijnt de 415, een nieuw model met totaal herziene vorrnen. Al snel wordt de Al5 de AFl5. Het is een tractor van 1250 kg voorzien van een ver-

licale 2 cilinder dieselmotor van 1300 cm3 (85 x 115 mm), type 2Dl5 van 16 PK, uitgerust met 5 versnellingen vooruit en één achteruit gekoppeld aan het differentieel. Van de AFl5 worden tot aan 1954 onge-

exemplaren verkocht. In 1954 verschijnt een variant met een andere versnellings-

bak, de ADS. Nog een nieuwigheid in 1953 is de AZK waaryan de fabricatie tot 1958 zal duren. Het is een klein model van 1550 kg met een 2 cilinder dieselmotor van 885 cm: (75 x 100 mm) en 14 PK. ln 1954 ziet de ABN het licht, met een 2 cilinder dieselmotor van 25 PK, 1840 cm¡, 95 x 130 mm, met een gewicht van 1420 kg en wordt geproduceerd tot 1958. Maar de grote vernieuwing is de eerste Güldner tractor met luchtgekoelde motor: de ALD met 17 PK. Deze tractor van 1550 kg is uitgerust met een 2 cilinder dieselmotor type 2LD 1300 cm¡ (85 x 115 mm). In 1955 kondigt Güldner de productie aan van de ALK met een 2 cilinder dieselmotor, type2LK 1300 cm3, luchtgekoeld en 12 PK, gevolgd door deALB van 2000 kg, 2 cilinder dieselmotor Iype 2 ALB 95

Sodiel was de Franse imporleur van Giildner na defrma Hortex en voot'het verschijnen van de G serie die gei'mporteerd en gedistribueerd werd door defrma L. Bonnet.

AGRITOY NR.

2'

MEI2OOl


trU181{ER

EIE trGR

geheel nieuwe en homogene lijn vormden. Voor het eerst bestond deze lijn uit versies van 2, 3 en 4 cilinder. De 2 cilinder dieselversie bestond uit één

model van l5 PK: de A2KS, luchtgekoelde dieselmotor, 885 cm3; uit 4 modellen van 20 PK: de A2D, luchtgekoelde dieselmotor, type 2DNS, 1304 cm3, 85 x 115 mm en een versie met luchtkoeling, de

A2DL, motor type 2LD; de A2W, types DNS, watergekoeld en een versie luchtgekoeld (type diesel 2LD, de A2L. Verder nog twee tractoren van 25 PK: de A2B, diesel met luchtkoeling, type 2 BS en de A2BL, luchtgekoelde dieselmotor, type

2LB, 1840 cm3, 95 x 130 cm3. Een zeldzame Giildner calalogus die de loftrompel steekt op de G35. Afgebeeld is de G35 mel 4

wielaandrijving.

!fri;tg"an

van Güldner

Het schijnt dat Güldner en

Fahr

wederzijds contact hadden vanaf 1956. Güldner legde zich toe op de kleinere

modellen en Fahr op de krachtiger tractoren. Br zijn overeenkomsten in de ontwerpen van de beide bouwers, ge-

tuige de Güldner A2KN en de Fahr D88ES.

In

1958 gaan Güldner en Fahr

akkoord over de bouw van tractoren. Vanaf dat moment zijn de overeenkomsten overduidelijk, bijv. in de Güldner AX en de Fahr D66. I)e samenwerking zou tot 1961 duren toen 25Yio van de aandelen van Fahr werden opgekocht door Deutz. Door deze overdracht van kapitaal gingen Deufz en Fahr nauwer samenwerken en kwam Güldner steeds meer alleen te staan.

De 3 cilinder diesellijn bestond uit twee modellen: de A3K en A3KT 24/25 PK met luchtkoeling, type 3LKN of 3LI(4, 1375 cm3 ,7 5 x I 00 mm. Een 4 cilinder versie is ook beschikbaar. Het betreft de A4M,

waarvan de motog type OM636 VI-E, 1767 cmz (75 x 100 mm) met luchtkoeling, is gemaakt door Daimler Benz. Met deze nieuwe lijn kon Güldner tot 1962 vooruit alvorens met nieuwe modellen te komen. Toen verschenen tractoren van een vorige generatie, maar enigszins aangepast. Het betreft hier de 2 en 3 cilinder versies. De 2 cilinder serie bestaat uit de AVy' van 20 PK (luchtgekoelde dieselmotor, type 2 DNS) en uit de AL, 20 PK met

een gewicht van 1600 kg, een luchtgekoelde dieselmotor, type 2 LD, 1304 cm¡, 85

x

115 r¡m.

De 3 cilinder serie bevat de A3I(A van 25

PK, luchtgekoelde dieselmotor van 1500

AGRITOYNR 2.MEI2OO7

80

x

100 mm met dezelfde motor als

"-:, deA3KTA.

1962 De G liin In

1962 werd de nieuwe G

lijn gelanceerd.

Het waren krachtige, compacte en luchtgekoelde moderne tractoren. In Frankijk

Yanaf 1967 vermindert Güldner zijn pro-

ductie en komt hij alleen met tractoren met vierwielaandrijving op de markt. Het betreft de G35 Allrad met 35 PK (3 cilinder dieselmotor type 3L79) en in 1968 met de G60 Allrad met 60 PK evenals de G75 Allrad, beide uitgerust met een 6

werden deze modellen gedistribueerd door de firma L. Bonnet. Allereerst bestond de G lijn uit 3 en 4 cilinders: de G40

cilinder dieselmotor type 6L79, 47 l0 cm3 , 100 x 100 mm. Begin 1969 bestaat de

met 36 PK,2600 kg,3 cilinder dieselmotor |ype3L79,2356 cm3,100 x 100 mm en de G50 van 48 PK, gewicht 3200 kg, 4 cilinder motor type 4L79,3140 cm3, 100 x 100 mm. Vanaf 1963 werd de serie uitgebreid met de G25 van25 PK,2 cilinder diesel-

naam Güldner, overgenomen door Linde

motor type 2L79, 1600 cm3. Verder de G30 van 32 PK, 3 cilinder dieselmotor type 3L 79,2356 cm¡, 100 x 100 mm. Wat vernieuwing betreft is dit jaar belangrijk, de eerste Güldner tractor met 4 wielaandrijving verschijnt: de G40 Allrad. Het is een tractor met dezelfde motorspecificatie als de G30, uitgerust met voorwielaandrijving(motor ZF) en versnellingsbak ZF A120 met 4 versnellingen vooruit en twee

firma 65 jaar en sluit haar poorlen. De binnen Linde AG, Werksgruppe Güldner Aschaffenburg, verdwijnt definitief uit de

landbouwmechanisatie na meer dan 300 000 dieselmotoren en meer dan 100 000 tractoren te hebben geproduceerd. Linde gebruikt de werkplaatsen en lopende banden om er heftrucks en hydraulische uitrusting te maken, onder ander

voor de veehouderij.

Pqtrick Boutevin (Jit: Tracteurs et monde øgricole nn 20 Uitgøve Høchette Collections Vertaling: Ton vøn den Berg

achteruit, gekoppeld aan een reductor. Een ander model met integrale aandrijving is de G50 Allrad van 50 PK (4 cilinder dieselmotor, type 4L79,3 140 cm3, 100 x 100 mm). In 1964 verschijnt de G40W met 38 PK, afgeleid van de G40 ( 3 cilinder dieselmotor type 3L79.De Güldner serie wordt

uitgebreid met twee modellen vierwielaandrijving, de G45 Allrad met 45 PK (4 cilinder dieselmotor type 4L79,3140 cm3, 100 x 100 mm) en de G75 Allrad met 70 PK (6 cilinder dieselmotor type 6L79, 4710 cmt,l00 x 100 mm) waarvan minder dan 200 exemplaren gemaakt zouden worden. Deze tractoren zijn uitgerust met voorwielaandrijving en versnellingsbak ZF A-120, gekoppeld aan een reductor.

Deze ADA 22 uit 1952 heeft een 2 cilinder dieselmolor van 1630 cm3 en is hier voorzien van een maaibalk.


Oud geld in Zeeland heeft een leuke colVia Intemet heeft hij verschillenwaarop een tractor ofeen andere voorstelling uit de landbouw te zien is. De meeste van deze biljetten zijn afkomstig uit landen met een economie die sterk leunt op de landbouw en vaak ook communistisch georiënteerd was of is.

Tì Y I

nL

uit Albanië' 25 Leke

25

l0 Lev

circa

l¿i

ê cilca P 0,20

uit Roentenië, cit.ca

0,00024

5,10

De biljetten op deze pagina zijn allemaal afkomstig uit Europa. Een paar van de betreffende landen hebben bekende namen op het gebied van landbouwmechanisatie zoals Fortschritt uit de voormalige DDR en Universal uit Roemenië. Albanië en Bulgarije zijn wat dat betreft minder bekend, dus tips naar de redactie zijn welkom!

Van een aantal biljetten zul je enkele kubieke meters moeten verzamelen om de tractor op het biljet te kunnen kopen, zo weinig zijn ze waard in vergelijk tot onze euro. Voor een verzamelaar als Patrick betekenen ze natuurlijk veel meer. Patrick heeft er meer dan de afgebeelde exemplaren. De rest volgt in de komende Agritoys. Emiel van Loon

vH 29s81

5

10

I*i

circa uit Roemenië'

0'00030

üge DDR Mark uit de voorfla

AGRITOY NR. 2 O MEI

2OO7


Voortgøng clubmodel 2007 \

T.,

voordat de voriqe Aeritoy

Aontql bestellingen

1\ iil#",ii:ïffiï:ï:;

Om een zo gunstig mogelijke prijs te kunnen bedingen moesten we minimaal 750 modellen afnernen. Dit moet haalbaar zijn was de eerste gedachte bij het bestuur. Echter de aanmeldingen kwamen in november en december maar mondjesmaat

toy de website raadpleegde, de verbeteringen bekijken. Mogelijk is dat ook de reden geweest dat er daarna nog zo veel

binnen. De stroom kwam niet echt op

aangepaste prototype uit China. Een prima timing, want zodoende kon iedereen die naar aanleiding van de Agri-

aanmeldin gen binnen gekomen zij n.

Verbeferde protofype Een aantal Belarus kenners heeft het eerste prototype kritisch bekeken en dat heeft een lijst net 32 verbeterpunten opgeleverd. Met die l¡st is men in China weer aan de slag gegaan. Dat die Chinezen heel wat in hun mars hebben, bleek wel toen we het aangepaste prototype weer onder ogen kregen. Zeer mooi gedetailleerd, werkelijk een model om je vingers bij af te likken. En het wordt alleen nog maar

mooier als het in de originele kleuren is gespoten. Op onze website www.agritol¡. nl onder de kop "clubmodel" staan een aantal foto's van het verbeterde prototype.

g

AGRITOY NR. 2

'

MEI 2()i)7

gang, het bleefmaar een beetje doordrup-

pelen. Hebben we wel het jtriste besluit genomen? Gaan we het aantal van 750 stuks wel halen? 'Wat doen we als er een paar honderd modellen overblijven? Zolraar een paar vragen die ons als bestuur enkele rnaanden door het hoofd spookten. Met het uitkomen van de vorige Agritoy verdwenen die zorgen echtel' ineens als sneeuw voor de zon. In amper 3 weken tijd hebben alsnog 322 leden het clubmodel besteld. De postbode weet nu ook wat L.C.N. betekent. Toen de laatste kruitdampen waren opgetrokken bleek de teller op 859 bestelde clubmodellen te staan. Dat betekent dat bijna eenderde van de

L.C.N. leden een bestelling heeft

ge-

plaatst. Ik denk dat we van een groot succes mogen spleken. Alle bestellers daarom heel erg bedankt. In de Agritoy van augusrus komt te staan wanneer de € 90,00 voor het clubmodel wordt afgeschreven.

In de Agritoy van februari had ik beloofd nog terug te komen op het afblazen van een 4WD versie. Het bestuur heeft even rnet de gedachte gelopen om ook een 4WD versie uit te brengen. Dit naar aan-


(Belørus BX 102-2)

-

leiding van diversc opnrelkingen tijclens afgclopen beLrrs in Zrvollc. Deze gedachte rvcrcl nog eens velstelkt varlwcge het lage rantal ontvangen bestcllingen op dat nronrent. Orl een 4WD velsie uit te blengen nloestell \\'e lvel -500 rrodellen extla afìrenren, dus 1250 i.p.v. 750 stLrks. c1e

Daar heeft het bcstLrur uiteindelijk uee tegen geze-qd. Er u,as cchtel nog een anclere belangrijke reden. Hct was niet c'le tredoeling om een bestelcle 2WD tc auuulereu ten glrnste van eerl 4WD versie Dan zouclen lve er c¡ua bestelcle aantallerr nog niet veel op vooluit zijn gegaan. Tevens zor.rclen r,ve claarrree de leclen clie al een 2WD besteld hadclen cle kaus otltrlenlen on1 eerl 4WD te bestcller.r. Deze leclen zouden dan "benacleeld" r'vorden valìwege ht¡n snelle reactie en dat was Lriteraard niet de bedoeling. Vandaar géérr 4WD versie.

Het

is

inmiddels r'veet' tet'ug nnnl Cllinn vool tle laltste natt¡xrssiugctr. ¡rlcltotytr.le

Daalna kan gestart u,orclen t'net eeu aautal prcploclLrctie nrodellen. Aan de hand van clic nroclcllen wolclt het clcfir.ritieve staltsein voor de echte ploductie gcgeven. Dat zal ergens eincl r.nei, begin juni zijn. Mogelijl. rvorclt het rnodel geleveld in eeu zogenaarncle sholvcase i.p.v. voorgevot'ntd ¡riepschLrinr. Dat gccfi het nroclel nct iets nreer klasse. De shorvcase bestaat uit eelt glclnclplaat nret daar ovelheeu een "kaasstolp" varr doolzichtig kLrnststoL Het gceft nrinder kans op transl.loltschacle. Tevens

blijft het rnodel hielclool stofvrij eu kan lustig op eerl kast geshou,d wclLc'letl

het

zondel kans o¡r "glijpschacle". Wc zijn ook nog aan het bekijken of het lLrkt onr een rrelk op cìe banclen algedrLrl<t te krijgen. Ook daar heb je u,eer te nraken nret licenties, nraar wie weet. niet geschoten is zel<cr rnis.

Belangrijke tussentijclse ontwikkelingen rvorderr zoveel nrogelijk op de r'vebsite

aqllþyd gepLrbl i cecrd. je weet, trek nraat' aart de bel als et nog vraget'ì zi.it't. ( õ 03 I 6-22699-5

w\\/w.

En

= m.scholten0

I (¿¿rchel

lo.nl

)

Murcel ScltolÍen

¡"$ :

f+'

ü

..GAT. E

DOEVENDANS

o ,E

o

Ê E (! L

o L o

j ì ì

. LITHOIJEN

É É É

o412-482214 Trampolines Skelters Farmtoys

CL

o o o

È Ð

o

rofarmtoys.nl

Winkelopeningstijden: vrijdag 13.00 t/m 20.00 uur, zaterdag 9.00 t/m 16.00 uur en

"?

,.':8

A(ìRITOYNR

I

i\'ll:l l(lo7

I


Americun Promo 's -

t

7 kane model dat er is geweest. Op hetAme-

--?

is er een aanbieder die 'Spokane modellen' aanbiedt vanaf 2001 tot vandaag. Deze modellen zijn officieel rikaanse eBay

niet door de Spokane AG EXPO in opdracht gegeven en zijn dus door de aanbieder zelf ontworpen en gemaakt. Het is ook maar één aanbiedet die deze model-

I

len aanbiedt.

rzamel ondeftussen ongeveer 10 landbouwminiaturen in de schaal . ln de loop derjaren is de verzameling groter en groter geworden, de kennis van landbouwminiaturen is meer geworden en door de komst van Internet is

het heel eenvoudig om wereldwijd

aan

modellen te komen die hier in Europa bijna of geheel niet te krijgen zijn. De mensen die veel door het Amerikaanse eBay snuffelen, weten dat er in de schalen 1/64 en l/16 veel promotiemodellen te koop zijn. Brjna elke beurs of show heeft wel een of rneerdere 'showmodels'in de aanbieding. Toch zijn er een paar modellen in de'Europese' schaal 1/32 geproduceerd door en voor Amerikaanse firma's.

Big Bud Allereerst wil ik u een model voorstellen van de Big Bud 370 "Bafus Edition'. Af-

Æþa

ACRITOY NR. 2

.

MEI

2()()7

wijkend van het standaard model dat door Toy Farmer werd uitgebracht, heeft dit model 3-voudig dubbellucht -zogenaamde triples- en een sticker op het cabinedak van de Spokane AG EXPO 2000, January 1l-12-13. Door contact met verschillende Amerikanen weet ik dat de deze modellen

zijn ontstaan door de triples van de Big Bud 440 met de dubbellucht van de Big Bud 370 Bafus Edition te wisselen. Dit is overigens het enige officiële Spo-

John Deere Het volgende model is een John Deere 6410 op een houten plaat met landschap. Dit rnodel is in een zéér kleine oplage geproduceerd voor een golftoernooi, de John Deere Classic Inaugeral Tournament in 1999. Tot nu toe ken ik 3 verzamelaars in Europa die dit model hebben. Ook dit

model duikt af en toe bij eBay in Amerika op.


<g> \

I

)

\¡--

$

c

-a-

+--<_<<-a-

I I

---

a

-

New Hollqnd Een andere leuke promo is een New Holland 8670 met aanhanger cn opdrukken

van de frrma Schrade Imperial Knives' Schrade is een fabrikantvanzak- enjacht-

messen en heeft deze tractor met aanhan-

ger

in

1999

in opdracht gegeven bij

\

<, 4

1 ¡ift¡tr

stuks. De tractor heeft voor op de motorkap de opdruk 'Schrade Oldtimer'en op het dak 'schrade Tough'. De aanhanger is links, rechts en achter bedrukt met dezelfde teksten. In de aanhanger is een plastic

inlay met een zakmes, het model 'oldtimer'. Dit zakmes is genummerd, deze heeft het nummer 0880. Ook dit model duikt af en toe bij eBay op en is vrij zeldzaam.

\\

q ,t'L .:

J

u

e

ì

@

'= )t

de

ûrma ERTL met een oPlage van 3000

---

C âT I

L

\ir

''r\r

binnenkort kan toevoegen. Het is niet iedereen z'n dingom zulke modellen te verzamelen. Ik vind het een leuke gadget voor de verzameling. Met de overvloed aan promotiemodellen van Siku is dit weer eens wat anders. Jscco vøn den Broek

lnlernotionol Tenslotte één van m'n lievelingen, de IHC

met aanhanger van CamPbell's SouP. Campbell's Soup is zo Amerikaans als Kentucþ Fried Chicken, Burger King en McDonalds bij elkaar, een merk dat niet weg te denken is. Dit setje met een IH tractor en aanhanger met de 'Campbell Children' op de tractor en achter op de aanhanger met manden tomaten is achter

in de 90-er jaren

uitgebracht door Campbell's. Deze set is regelmatig te vinden bij eBay in Amerika voor een dollar of 15-20. Voor mij is dit setje toch zeldzaam omdat ik niemand ken die dit heeft' Campbell's heeft in 1986 een IH Axial Flow combine uitgebracht met de opdruk 'Harvest of Good Foods 1986' boven op de combine. Links en rechts van de combine staat de naam Campbell's gedrukt. Dit model zit op dit moment nog niet in m'n verzameling, maar ik hoop dat ik hem

AGRITOYNR.2O MEI

2OO7

27


innenkort verwücht, of reeds te BRIT;\INS/ERTL l:32

ERTL l:16

Case [H Puma 195 trekker Case IH Puma 210 trekker. USA dealer editie JCB 8250 trekker John Deere 4020 trekker rnet 4 wielaandrijving John Deere 7930 trekke¡ dealer editie op dubbel lucht

John Deere 530 trekker 2-Cyl Club model 2007

Nerv Holland T6070 trekker Nen, Holland T1 040 trekker John Deere 840 getrokken veldspuit Ford 5000 trekker Ford 7000 trekker Väderstad zaai- eg colnbinatie Set van 4 Friese koeien Set van 4 Sir¡mentaler koeien

JD

530. moclel voor de

2-Ct'linder Club 2007

l\fODELSHOP2l l:32 IHC 644 met Fritzrneier cabine Hel proloñ,pe von de IHC644 tcnt modelshop24.cont

ROS-AGRITEC l:32 Feraboli 265 rondebalerl pers Joskin Scarifl ex rveidesleep Same Explorer 3 110 trekker

I

SCHUCO l:18 Porsche "Junior"trekker als bourvkit Mc Connick D362 trekker Fendt Fanner 2 trekker in goudkleur met krans (100.000e Fendt)

Links boven

Co.se IH Punta 195 uit de nieuwe.çerie. Rechls boven Cctse

IH Puma 2l0 USA dealer

editie, Midden links JCB Fastrack 8250 yan Britains, MÍdden rechts

SCHUCO l:43 McCormick D362 trekker MB trac 65/70 trekker

KramerKL

ll

trekker

Ursus (Lanz) trekker

Hooibourvmachine

Opgetvaatdeerde JD 4020, nu ntet t'oo

t-yy i e

laandt' ijv i n g, L i n ks onder

.\'et Holland

Tó070 uit de nietty'c

serie voor 2007

CO\R,AD I:32 Aebi TT 2J0Terratrac trekker Aritser.çe Aebi gemuakt bij

Du i fse lvlcCorntick I : 43.

Conracl uil Duitsland

komt ook in schaal

fl

oc*'to'

NR r

o

i\rEr rorT

l: l8 uit

Eer.ste

MB ît'ac ntodel

vatt Sclntco


koop SIKU l:32

UNTVERSAL HOBBIES I:32 MF l69V rondebalen pers

Een aantal speciale uitgaven in gelimiteerde oplage Sima Set: JCB Fastrac rnet Rolland rnestwagen Fendt 936 Vario "Silver Edition" Fendt 3 l2 Vario White Beauty t.g.v 50.000 Vario AGCO Allis 8750 trekker

Gallignani V9 8 rondebalen pers Claas Quadrant grootpak pers Amazone getrokken kunstrnestrooier Horsch zaaicornbinatie Lemken Solitair zaaicombinatie

Challenger MT 465 trekker White 6810 trekker AGCO "Banner Lane Set" trekkers 3 stuks Lanz Iberica trekker

Fendt

3

1

UNIYERSAL HOBBIES l:43 + magazine 'Tracteurs ct rnontle agricole' 25 Zeror Super 550 trekker 26 Allgaier R22 trekker 27 Hürlimann I K8 trekker 28 Sarne 240 trekker 29 Massey Ferguson 65 trekker 30 Fiat 25 R trekker 3 I Staub RT4 trekker 32 Bobard (enjambeur spécial vigne) trekker 33 Ford-Ferguson 9N trekker

# # # # # # # # #

2 I/ario in " lllhite Beaut.t"' uiÍvoering

ONBEKENDE FABRIKANT

I :32 A lpha Varitrack zelfrrjdende veldspuit

Rostselmash Vector maaidorser (Rusland)

MF 65, nr. 29 uit de serie Tracleurs et nronde ogricole

\ f'z Alpha Varitrack, plastic model in schaal

l:32

Ros lsel nns

Á,as le

h

u

it

Þ ii

Rus lctnd,

zien op de Sinta in Parijs

Hiit'limann IK8, nr27

¡

uit de ,serie

Tracteurs et monde ogricole

\\'ESTEND I:32 Claas Jaguar 900 Speedstar hakselaar

Kramer KL

ll

ttit cle.jaren '50

fl oo i boutac h i ne. in .schaal l:43

st,.s

I

ee

m Le

lt.

Speciole uilgctve van Cluos Joguar hok,çeluar

nr28 uit ¿le serie Tracleurs el monde agricole

Sctnte 240,


bij vuder Piet en zoon l{iels vün Liere in Wieringerwed T\e I L-t

Wierinsermeer is met ziin lgunstige verkaveling één van de

modernere landbourvgebieden in Nederland. Niet dat het een optimaal gebied is; door de grote verscheidenheid aan grondsoorten, soms per kavel verschillend, kent dit gebied ook zo zijn eigen specifieke eisen. Mede door de gunstige verkaveling kwam hier, na de Tweede Wereldoorlog, de landbouwme-

chanisatie snel op gang. Het is dan ook niet verwonderlijk dat in deze polder een aantal liefhebbers van nostalgisch materiaal te vinden is. Eén van die liefhebbers is Piet van Liere uit Wieringerwerf. Hij is met het oude materiaal opgegroeid en dat boeit hem nog steeds. Samen met zijn zoon Niels, heeft

hij

een

gedeelte weiland lìlet vee aaugehouden. In verband met de toenernende schaalvergroting werden in 1914 de bedrijven opgeschaald. De middelste van drie boerdelijen werd opgeheven en de grond weld toegevoegd aan de twee buitenste bedlijven. Zo ook bij senior. Ook zrjn bedrijf werd verdeeld en opgeheven. Vanaf dat molîent pachtte hij de ernaast gelegen, vergrote, boerderij van nu 48 ha. Inmid-

dcls was dc glasland verplichting afgeschaft, dus het vee werd afgestoteu en

Hiervool staat hen een, iu satnenwerking met Mts. Smit aangeschafte, grote softeer - en verpakkingsrnachine ter beschikking. Naast de gehele verzorging van de pootgoed teelt verzol'gen ze verder alhelzaai-, spuit- en ploegwerk. Voor het maaidorsen van de tarwe, het persell van het stro en glaszaadhooi, evenals het rooien van de suikelbieten wordt de loonwerkel ingeschakeld.

Trekkers

rnen ging als akkerbouwer verder. Maar in

De eerste trekker deed eind 1947,begin

19J4 veranderde er tneer. Piet kwam bij zrjn pa in maatschap te werken. Ze verbouwden de gangbare akkerbouwgewassen als graan, suikerbieten, graszaad en aardappelen. Sinds 1996 boert Piet met

48 zijn intrede op het bedrijf. Dit beteken-

zijnzoon Niels in maatschap. Ze telen nog steeds dezelfde gewassen. 'Wel wordt er de laatste jaren wat grond verhuurd voor

de echter niet het afscheid van de paarden. Piets vader was een liefhebber van het Zeeuwse trekpaard. Hij nam pas eind vijf-

tigerjaren afscheid van zijn o zo geliefde starnboekmerries. De eerste trekker was een Ford Dearborn 8N, met een petroleun-rmotol'van circa 23 pk.

leuke serie oldtimers en een aantal landbouwminiaturen. De oude trekkers staan op de boerderij, de miniaturen zijn bij zowel vader als zoon te vinden. Samen hebben ze een leuke collectie op-

gebouwd.

In

I 94 1 kreeg de vader van Piet van Liere, in de laatste verpachting van de'Wieringer-

meer, een bedrrjf toegewezen aan

de

Oosterkwelweg. De boerderij ligt enkele kilometers verwijderd van Wieringelwerf en dicht tegen de IJssehneerdijk aan. Dat deze hoek als laatste door het Rentambt werd uitgegeven, had te maken met de omstandigheden in die omgeving. De bedrijven in dit gebied - de naam van de weg geeft het al aan -, hadden en hebben, maar nu in mindere mate last van kwel, waardoor de kavels vaak vrij nat zijn. Het kwelwater is een gevolg van de grote druk van het lJssellneerwater. Dat perst het grondwater onder de lJsselmeerdijk door, met als gevolg vaak een hoge grondwatet'stand bij de percelen grenzend aan deze dijk. Senior werd een bedrijf van circa23 ha toegewezen. In de beginjaren werd er, verplicht gesteld door het Rentar.nbt, eeu

ACRITOY NR 2 O MEI 2(]t)7

Fonl Decu'born de bollenteelt. Verder zijn vader en zoon echte pootgoed telers. Zefelen o.a. de lassen Agria, Santé, Agata, en Alodin. De gehele pootgoedteelt zoals poten, selecteren en rooien, wordt in eigen beheer gedaan. Ook werkzaamheden om het pootgoed afleveringsklaar te makeu, wordeu door hen zelf uitgevoerd. Dit betreft het sorlereu en verpakken in vijfentwintig kilogram zakjes of in Big Bag verpakking van 1250 kg, aftankeli¡k van de wells van de afiret¡er.

B N, scltctql

l/16

Een aantal jaren later is deze petroletrrnnlotol' ve1'vangen door een Perkins driecilinder dieseln.rotor. In 1959 kwam er een Nuffield 3DL met een BMC tnotor. Verder hebben ze gewerkt met een David Blown 990. Deze, in witte uitvoering, kwaur r,tit de zever.rtigel jaren.

Na de David Brown kwam voor hen het Renault trjdperk. Met dit merk hebben ze


Model van Corgi in l/32, deze Dovid Btoy'n

l4l2

eeu groot aantal jaren nlet veel plezier gewelkt. Als eerste was daar de Renault -551, voorzien vân eelt MWM rrotol'nlet eell vernrogerl van 55 pk. Later volgde een

Deere lieflrebbels, naclat het r.r.rerk Renault is opgel.reven. Naast de nieuwe 5tì20 hebben ze rlog eell Jolrn Deere 62 l0 met 90 pk uit 1998 en een John Deere 6320 van

75I-4 met ook een MWM motor. maal die leverde cilca 75 pk. Daarna een 90-34 TX van eind tachtigel jaren met eet'ì vet'I11ogerl varl circa 83 pk. En als laatste u,as er' eenl5-34 TX eveneens van eind tachtiger' jalen rret eeu rÌotor van 70 pk.

Il0 pk uit 2000. Het bedlijl'smatige trekkelpalk is dus vlij jong en kan nog een rnooi aantaljaren mee.

Oldtimers Vanwaar i'le belangstelling voor oldtirners? Is het bij de één de rrostalgic van dc trck-

ker waalop hrj heeft lelen lijden, bij

ffil

de

ancler is het cle intelesse voor eerr bepaald rnelk waamree altijd op het oudell¡k be-

dLijf is gewerkt. Bij velen speelt ook

de

nostalgie en de belangstelling voor de ontwikkelmg varr cle landbouwnrechanisatie een grote rol. De hobby bij Piet van Liere

Ratruull 65 1-1 ttil

De

TX

tinu

van eind 70erjarcn

r'vat heen-en-weel geptaat lverd de deal gesloten. Dit was Piet's eerste oldtinrel en

zijn belangstelling vool de oLrde tractorell

narl

steeds r-neel toe.

Dool het bezoeken van diverse evellementen irr en ont de Wieringermeer klee_e het oude trekkervilr¡s steeds uteer vat op hern. E,r-r eenr¡aal besnret lnet een verzamelvirus, konr je daar nooit meer valt af.

Hij wcrd lid van dc

OLrde Trekker en Motoren Veleniging en zijn belangstelling ."r,akkelde steeds velder aalr. Welclra

kwarnen er rreer oude tractoren brj. De collectie bestaat nLr uit de Deutz Fl M 414 uit 1948. Dit trekkelde nlet eelt watergekoelde dieselnlotor van l l00 cc, een vel'l11ogen

van

I

I

pk, een gewicht van

1976 wtn S¡¡lido

Lritvoeringen warelt voorzien van

een modernele cabine. een cabilte lnet nreel cornfolt. De laatst genoenrde, 75-34 TX, is afgelopen decernbel ingerLrild voor een John Deere 5820 van circa 90 pk. Deze 5820 is onrstleeks februali, nraar in ieder geval voor het aanvangen van de voo{ aarswerkzaarnheden afgeleveld. Was het een aantal jaren allen.raal Renar-rlt wat de klok sloeg, nu ztjn ze inmiddels John -

;r.F=

t

'-

Dcut:

Fl lvlll1

1/16

is eigenlijk hij toeval en daanra spolltaarl ontstaan. Als glaszaadteler had hij con-

tacten rÌet een loulagehandelaar Lrit Ovelijssel. Dcze narn legeh.natig graszaadhooi van herrr af. Tijdens een plaatje

Jt¡lttt Dacra B10()

¡,1¡¡7

Ertl itt l/32 ttil da

90at

oppelde clre, dat de oLrde trekkel hobby nrisschien ook wel iets vool henr was. Al snel bood hij aan orll een Detrtz F1 M 414 te luilen voor eell vlacht glaszaadstro. Na

I 100 kg, en in die tijd een plijs van I 100 gulden gaf herrr de kooslraan.r de "elÎer". Bij de rreeste velzarrrelaal's staat hij dan ook als "elfer" bekencl. Naast clit DeLrtzje zijn er inmidclels nog een zestal oLrde trek-

kers aan de velzarleling toegevoegd. Een McC'ormick D 324 vat-¡ 24 pk is eell aarì-

tal jarerr geleden velkocht. Velder is er een Porsche Standaard T rìit 1959 lnet een

A(ìRITOYNR 2 e N'll:l

2(107


Ford Red Tiger NAA, "Gouden Jubilee" schaal I/16

twee cilinder 4 tact dieselmotor van 22 pk. Ook een Ford Dearborn 8N uit 1948 met een petroleumlnotot'val1 22 pk nraakt deel tuit van de collectie en is hetzelfde type als waat ze eind 194'7 rnee zijn begottnen. Deze trekker weld geploduceerd van 1 947 tot 1953. De John DeereAvan 1948 uit de collectie heeft een liggende tweecilinder'

petrolerrtn viertaktlnotor', voorzien van thermo-syphon koeling, dus zonder waterponp! De John Deele type A bleef tot 1952 in prodLrctie en had een handkoppe-

ling; typisch Anerikaaus. Een Nuffield 4DM

Lrit 1954 is eveneens itr de verzat¡e-

ling opgenornen. Deze heeft een BMC r.notor van 3402 cc welke 45 pk levelt.

teren en afleveren. Het werk gaat voor het meisje, zegt een oud spleekwoord. Na de technische ingleep, de tweetraps koppeling voor de aftakas komt niet vrrj, is het de bedoeling dat de Volvo ir.rgezet gaat worden voor het beregeuen vau de bloem-

bollen van Piets jongste zoon. Het pronkstuk van de collectie is de gerestaureerde Massey Ferguson 65.Deze trekker is van bouwjaar 1959. Het is de grote broer van de Massey Fetguson 35 en geprodttceerd van 1958 tot 1965. Daama volgden de Massey Ferguson 135 en 165. De Massey FergLrson 65 heeft een vielcilinder viertakt dieselmotol'die circa 55 pk leveft.

kopen ze. De verzarneling van zoon Niels is uitgebreider dan van pa. B1j vader Piet is het verzat.uelen min of tneet' begonnen via de Dinky Toys rnodellen van de kinderen. Daar walen toch wel leuke dingen bij en zo ontstond langzaarn maat zeker de intelesse voot de miniaturen. Eén van de

modellen is natuurlijk een Deutz

Fl

M

414 in schaal l/1 6, een kopie van de echte! Verder staat er een Ford Dearborn 8N in schaal 1i 16, ccn model vau de eet'ste trekkel die op de boelderij zijn intlede deed. Naast de 8N is er ook de Ford NAA Red Tiger in schaal 1/16 (de Gouden Jubilee).

Dit type trekker werd in 1953 urtgebracht ter ere van het vijftig jarig bestaan van de Ford trekkerafdeling. Het was de laat-

ste Amerikaanse Ford trekker voor

de

Nederlandse rnarkt en kon het succes van zijn voorganger, de 8N, niet evenaren. Hij is maal twee jaar in productie geweest. De Caterpillal D2 van eind dertiger jaren had

! ü

eell veffiìogeu van circa 25 pk. De viercilinder viertakt tnotor werd gestaft met een tweecilinder benzinemotor.

a,l

t f

It

)' .)'

t

Masse¡, Ferguson 65,55 pk, eind 50eriut'ett

Deze is keurig gelestaureerd, zie het restaulatieverslag in Pionier nr I jaargang 2001 . De Volvo BM 400, met een Londe neus uit begin zestiger jaren, woldt gebruikt voor het wedstrijdploegen. Met een driecilinder watergekoelde motor, die 47 pk leverl is het een krachtige trekker. De Volvo moet nog wel get'eviseerd en technisch in orde worden geblacht. Het begin is el al, maar eerst kor¡t het pootgoed sor-

AGRITOYNR.2

i\,1EI 2(]()7

Minioluren

Catetltíllor D2 wm eind 30er.iaren

Zowel vader als zoon verzamelen, zìj het op beperkte schaal, landbouwrniniaturen. In de collectie is weinig structuttr te villden. Ze bestaat uit rnodellen van diverse trekkers, zowel van oldtitnels als moderne

tractoren

en

landbouwr¡achines

in

een aantal Rer.raults onder andere een 65 1-4 Ltit 1916 van Solido en een Renault Ares 836 RZ van Universal Hobbies.

de

ll32 en 1/16. Dat neemt echter niet weg dat er wel een aantal leuke rnodellen b¡ zrjn. Wat ze leuk vinden, schalen

In de collectie zitten ook

De John Deere 8400 van eind negentiger

jaren is van Ertl. Conrbines zijn el van Fiatagri type Laverda. et'g zeldzaam en


Renault Ares 836 RZ van Universal Hobbies

\

a /I

daardoor zeer gewild en een New Holland

TF 42.

Fendt Favorit 620 LS eind Tqerjaren gemoakt

door Gama

geen slijtage.

Volvo BM Val¡net 805 ttit de 90er jaren va,1

Brilains in l/32

Bij

een geringe slijtage

wordt het goed afstellen al een probleem, met als gevolg geen kwalitatief hoogwaardig maaiwerk. Ook deelname aan regionale evenementen en toertochten is een geliefde bezigheid. Als lid van de

hij De Pionier en

O.T.M.V ontvangt

middels een abonnement op Trekker en

New HollandTF 42 schaal l/32

-r#F

r# s

rtl

Werktuig bluft hU goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de landbouwmechanisatie. Een lidmaatschap van de L.C.N. is rn overweglng genomen.

Als laatste wil ik vader en zoon bedanken voor de gezellige hobbyuurtjes en de door hen beschikbaar gestelde tijd.

Leen de Vos

F Volvo

Fiatagri Laverda 3890

BM 2654 eind 60erjarcn

Overige hobbies

ste noem ik de Same Buffalo 130 van Yaxon. De rest van de verzameling bestaat

Piet van Liere mag graag deelnemen aan ploeg- en maaiwedstrijden. Bij de ploegers is hij redelijk succesvol, bij het maaien wat minder. Ploegde hij eerst met een McCormick

uit

diverse types en merken van zowel trekkers als werktuigen. Teveel om alle-

D 324,

sinds korl ploegt hij met de Volvo BM 400 met een

maal op te noemen.

rondgaande tweeschaar Kverneland ploeg Meestal neemt

Ook een David Brown 1412 uit de zeven-

tiger jaren, gefabriceerd door Corgi in l/32 is in de collectie te vinden. Als laat-

hU deel aan de

regionale ploegwedstrijden, een enkele keer wordt hij geclassificeerd voor deelname aan de natio-

nale wedstrijden, zoals afge-

lopen herfst. Van deelname aan de maaiwedstrijden komt, wegens het ontbreken van een goede maaibalk, de laatste tijd niet veel. Voor een goed resul-

je over materiaal te beschikken met minder dan

taat dien Same

Buffalo 130 model schaol I/43

a fr ctor- en

I

tomi I I

I

Kom e€rn €trì ki¡kÞ n€m€n op ofizs wobeite:

www,handreco,nl Daarvindt u diverse Íìerften: Britains, Siku, Siku specials, Schuco, Universal H obbies, Ertl, Minichamps, enz,.-.. Ittllt u hngs froø¡n nran d*o

trrl¿ft mrt on¡ S.

l+rirumctcr 101 r 8¡$l YE Gonr{I lclcloon¡ 05ß - l0

lloË,0t

13rtô01õ9 (na

ht¿rnet:

w

wr. lrarf

51 ag

1t.00 uwf rooo, rd

E-m¡[:hlb0ñ¡ntrco.d


ETÄ

J¡ Deze tweede Oud Nieuu,s van2007 gaat over een merk dat een beetje in de vergetelheid is geraakt, Yaxon. Ooit één van de toonaangevende merken uit ltalië, speel-

goedfabrikant van vooral automodellen en ook een aanzienlijk aantal landbouwmodellen.

':.,,' r. .

='t i,;':.': l-¡ \.-,r,lJ.

'

c

beperkerr olrs vooral tot cle l,/32 nrodellen. \\'ar1t de l/-13's zijn u el lrekend en ook tto,9 tvel

redelijk gcnrakkelijk te r inden op beur-

je nog categoriecn nrakerr. de u at rlt irtder goed gelijkencle nrodcllerl. en de blrlartclnrooie goccl gel ijkencle nrodel len. zen. ln de'zc bepelkte grocl) kun r\ eer

I

hn't tttttlntrxtit' Iuxott .;

sies... Ons bekend zijrr de af-eebeelde r ersie en eerrde u aalbij de cabine ook -ueelr' orarr-je is. Er zou el ook nog éérr kttrtrtelr bestaan ruet cell in u it gcgoten plastic dak elop- cleze rariattt is er ook ¡',l,1s li'13 serie. Lczers clezes: Als tr dit heefi ctf rr eet. graag t'eacties! De atgebeeldc trekker heeti dus een dak

itt li'-l)

blijkt al rvel uit rrat onze fàrorieten zijn... Als eerste be-sinnen \\'e lnet cle Fiat 880 DT5. Hct nrodel rvoldt vaak ten onrechte af-uedaan als Ros nrodelletje'. nra¿rr is toch geheel ancìers. Or erisens. ran die Ros-Fiatjes bestaan ook rele rersics. claarover nreer in Oucl nierrns =3. l0 I L Dc grille versclrilt het mccst o¡rr allcncl van de Ros. hierin zie je de duarsbalk nlet lanr¡ren. clie in bnrin plastic is Oe¡rs. hier

nleegr--goten. Ook cle cabine is anders. nraar latcn ire o¡rhouden nret de rergelijkins rrct Ros. clit is geu oon een buitcnserroon nlooi nrode'lletje. De tìrto's zullen ons gclijk ge\ en. \/olgerrcle iu dc catesol'ic l¡rrt'anchlooi is clc Renatrlt l-+5-14 TX Turbo. Dit is roer r oor rlc fanatici. elg moeilijk tc r inden en clan ook rrog in r arlschijnlijk clr'ie r e't'-

-\CRìT()\'

\R I a \lt,ì

l{)tr:

[:cn t'utt le

lllet eerl n itte- sticker erop rìlet daarop de OEì\4 naanr. OEIVI staat roor Original Equi¡rrrrent i\,1anu1àcturer'. of\r cI 'cle fàblikrnt r alr het cchte s¡ltl'. eett vccl getrrtrikte tenr irl nroclelbou* land

Vrìscns C'rille¡' & Burkholder ueld clc Rcnault in 198-l gernaakt. cle F iat in 1983. Beìde tractolen hcbbell cle Yarcln rtaarrl. schaal I , il. artikelnurrlllcr L-rl ì\4ade irl Ital¡' op dc llankcn r an clc- nlotor ,' chassis

lric

l:¡ckaulc Ranuttlt

rlt

¡dnlan

staan. De trekkers hcbben een Britairtssystccrìl lrcfinrichtirrg. al is de passing ccrt beetje te precies err het gebruikte nlatcriaal elg blos Cerolg: tijclerrs het rttaketl rarl de fòto's brak een hefàr'nl ran cle Fiat.... Dit brozc nrctaal brerrgt ors bij eerl arldL'r brrrandnlooi Yaxon nroclel. eerttje clic er' beroenrd en berucht dool is geri ot'dert rr at rli-j betretÌ. Het is de Neu' Hollaltcl C'la1'son 8070 cornbine. Eerr zecr 1ì'aai en goecl ge-

lijkcrrd nlodel. allecn heb ik rrc altijd

al'-

gcr raagd cll-dic achteru ieìen ccht zo groot \\ arer'ì. Het stoort lr'oLr\\ cr'ìs niet echt. clit is ge\\oon een schitterend ntclclcl. Prachtig


il

f

t

LË;:*-.

I

ll:',Q

r.

ï3

--/

Jadito¡ s en Ros. . De laatste' ttr c-e llla¿tktetl 'nr-jarlnrerli-ik genocs itr tlet zo'rt krralgcle

iel door de bekbc¡clcnr aatl eelr triteirlcle an de r i-jzel cle haspel pcl elastiekr iertt aan. en bij cle'Yaxort gebetrrt dit door ccrl e lastiek-ri!-nl-aandrijr ills r attal cle' i otlt'as. Dat nìoct prûclltig spclen zi-!rr se\\ eest

kleul aìs Britains z'n \H corrtl¡ille. Dc Ciodi had *c'l cle'-'loedc Nll kletrr'. en had de delcn die bij dcze Yarorl rottd zijrt. cle nletalell clelen. ook geel gespotetl. Dit is rolgeus rnìj correct. ik kart rllc'rriet herill-

\ roescr. als-ie nret cle bc'k ttltrhclttg reecì ert de r i-jzcl en haspcl draaiclen scu ottn cloot'! Bi-j Yaron gebeurcle tle' orerbt'errsirts i atl r i-jzel naal has¡rel or et'iscrls cloor tarlclir iele'n. clie bijec'n gehcltrcìerl * crdc'tt clclor ee'n

rcn dat ik ooit rodc- clclcn hcb -ueziett ctp deze \tl conrbincs. clie oicrigens reel ilr \ecler'Ìand liepc-rr (ol tlog stceds lolterr...) Vol-uens nri.i zijn er trou\\ens ook Yarotls die helenraal geel zijn Onr terug tc konrelr oP dat beroenld ell bcrucht. cìe hele conrbine is r an ltlastic. be'halr e de beugcl die de haspu-l ber ¿tt e-n de bodenrplaat uret de achter¿is. Wat is bijna alti.jcl stuk. áìs je'al een Yaron oleen Ciocli r indt'.' lnclerdaacl. clie eni-!Ìc rlletalcll delen... Als jc' een rìrodel r arl dc 8070 ziet en

r¡iterst breekbarl nre'taalfi'antc.

Dit nroclel is or eral u el te r irtderl al is het clan raak niet de originele Yaron. Het nrodel is nl clok genraakt door Giocli.

-?

ff

ne

t

-je r laa-ut je al nat ìlet is. eett Yarolt olGiodi. clacht ik ook altijcl lrct rerschil te

detail is cle opklapba|e tral) achteraatl otll nrotor te kornerl. helerllaal ttatrturge\\ cergeger en bor ettclp. Er ziiu r erzanlelaars die dit nog nooit orltdekt haclden. ri ant opgeklapt r alt de tra¡t heletttaal rrict o¡r in tlc lreplrting...

bij

cle

trou\\

kunneu zicn aan ìrct cabineglas. Bij de Ya.ron is dit blauu en bij de Giocli geel. rnaar laatst r ond ik in :\ntelika eetl Yarotl nrct geel

-!rlas.

Persoolllijk r irrd ik de blatr-

u e n.looier en cchter lijkcn. Verdcr is el r elschil irr de aartdli.ir ìng r arr cle r ijzel c'rr de haspel. Bij Ciodi cllijli eerr

rr r

lk ga

gc-

ik nraar triet pt'obet'ett of clit allcrrtaal nog rierkt..je rnoet clan ook eerst clc clasloclf-

tiekjc-s venricuuerl. die zijrt

¡¡ Li jaar gc-

heel rerstcencl.. Eerl r an cle r erschiìlencìc r erpakkirrgert rraalin de Ya.rotr zich ooit bc'rorld. rias een kartonnen plaat \ an onsc\ eer .\3 l-or'nlaat nlet claaro¡t cen etlot'tìlc or aalrcltlde bubble rau doorzichtig ¡llastic. tìet zoiets ¿rls een borenlicìlt op eetl plat dak. Die cne keer dat ik zoiets ottgeopcncl gezien hcb. bewoog zich binnenirr r liiclijk een

conlbine-ronrp rllct bek. sttrk-ics has¡tel. trr ee achtcni ic-len en een hele hoctlt sttrkjes nretaal. Eet¡u is zorlde. Gelukkig rrclcl lri-l ook iìl de' stanclaalcl i erpakkirrg r arl \"arotr gcler c-rd. cerr pic¡tschuinr rechtìroe'kige lllct eell kal'tcllllrcl't slof eronrheeu. claat'irl blcel'hij betel' hccl

\/alr rneerclere Yasclnnrclclellerl is bekerlcl clat ze'in ¡rrorloticclozerl ratr de OE\'l gele'r

erd u erclen.

¡\cu Holl¿lrcl u as goed \ ertcccrr\\ oordigcl bij Yarorr. cl bestaan ook trt ee zccl gedetaillcerde londebalen¡rersetl \ arl Yalorl.

Þf. {qr

Eigenl¡k nr¿ìal'een. nraar cle r elschillenclc kleurrariaties uil je als lielllebbcr zekcr' hebben.

Itet li,jken rooltiaatclell te zi-in rool'Otlcl Nieuri s. oud. nrocilijk tc r irtcletl. ¡rrottttlticnrodellen. onbckencl. brcckbaar (plastìc)

cll

duLrr.

llet is

ulle

nlltltl

\ ¿llì t(ìcl)ilssilìg (ìlì

dezc nlodellcrt. Zo rrogelijk nog

zelclt.tt-

rlcr (ja ja..) is cle gie'rtartk. \'loeibarc'

nrcsn elspreicler'. nrcsttotr. rr at is cigcnli.ik goed Nederlancls r oor clczc rrtacltirte'.) O¡t-

nieurr zeL-r ge'cletaillce|tl. rrlet

\cìRl

tlltlt'ric'

lo\ \l{ r € \ll:l lll0-

ffi


details als de neerkla¡rbare aanzLriganrl op de fì'aai ,sedetaillleerde ponlp.

'.*.t

Il Ln tt :

irtrti

eululel's rr ater lijkt op clie van Britains. De ploeg is lan-ger dan de trekker... Hetzelfde gelclt voor de Acrobat. De transporteur heb je irr het echt ook in vele groottes rllaal' is toch rvaarschijnlijk ook 1i32. Het bakjeruret-r'arken *erd geleverd bij een l/43 MF. nraar past betel achter een l/32 trekker. Het mestkraarrtje blijfì trijfèlachtìg, hij w'crd gelererd bij ccn l/43 Landini of Ford.

g trttttt i

r\

De

het andere deel van de aanzuigann te laten

nagieten. dus zelfbot¡rvers van giertarrks, en die zijn er veel. [¡ weet \\'aar u n]oet zijn...Henri had ooit beide varianten \/arl de giertank. de een nlet een rood chassis en de andere nlet een blauu' chassis. Misschien is er ook nog u'el een gele geu'eest. net als het nrestkraantje varr Yaxon. Mestklaantje'l Jazeker. al konren ue nu bij de arrdere cate-colie Yaron rnodellen.

IrlE

r*'-

Update Oud Nicurvs I 2007: De firbrikant van cle oranje Lanz Bullclog is niet Ja\¡a zo'ls ver'nrclcl, rnzrar P:r¡'a. Oorzaak: rvc zijn govoon uitgegaan van Crille¡, & Burkholdcr's omschrijving, die rveel is opgemaakt uit

lrer. Voor u'at de precieze gang van zaken in de

geschiedenis is onrtrent de urerkrra¡ren Fonna Plast. Yaxon. Giodi. Ros. Youef en Jaditoys veln'ijs ik naar de prachtige en

zaken

schalen-r'erhalen van

I

Jouke Bokrna. vele

Agritoys

metalen bouwpakketten: gedetailleerd tot en met de claxon

Natuurlijk

geleden. \/an

venlelden. nlaar \\e konden n'einig vin-

of

de

ten-

nrinste de nrallen ol de rechten daalran. getuige de vele ge-

tere Ros l\4odcllcn. Wij hebben \\'eer sedaarr u at rve altijd willen doen. het onder de aandacht blengen van buitenbeen-

tjes. nlet kleurrijke f'oto's.

1

1

u'ij

u,i lden

hier u'el nleel'

ìietrekjes tussen de Yaron Fiat en de la-

\R t a \tEt tr)0r

J

Van Hoorn Model Tractor Kits

daanterr van de NH conrbine en de tànri-

.,\(ìR|TO\

bijna 800 euro.

geschleverr

overgenollren

tr

op een veiling verkocht voor

rnet veel kennis van

Duidelijk is dat

jezozien daternr¡ ietsnietklopt. De l/43 Ste'yr ol IVIF u,ercl rrel sele\'el'd ulet een dric'schaar * errte lplocg die als t\\ ee

van

Paya, u,aarin je de P ool< als J kunt interpreteren... Overigens is e r onlangs een Orânje Pay:r Bulltlog in nieurvstaat rnet doos en aanlrangcr cn oprvindslcutcl

BM erop.... of groen. als Fendtl Tsja. jarn-

een de andere heefi

nog steeds nrooi. nlaar nlinder herkenbaal'. De u'erktuigen die ue verder nog afbeelden zijrr narrrelijk ook u'el geleverd irr sets nlct l/43 trekkers elbij. Die hebben ook een Britains-systccul hcfinlichting. al kun

het gestileerde enrbleem

o¡r de Fiat irr rood te levelen nlet Volvo

den.

È

bros-Ros-meltal (sfo.lkr&blik) experts, Hans Sikkena en Tttmtno Broekenru

Ee¡r en al lol dus voor deze nrodellen. ri are het niet dat Yaxon het ook presteerde Op die van mij ontbrak de halve aanzuigarnr. die Herlri Walker daaronr na heetÌ laten gieterr naar t'ooLbeeld van die van z'n ei_sen giertank.Toen u'e dit bes¡rraken besloot Henri orn ook meteen die pornp en

tw,ee

Bouw uw eigen 1:32 modeltractor in museumkwaliteit Fordson Dexta, N, Blauwe Reiger, Major Polver en Super Alle Fordsons in vele uitv. (0.a. 4-wiel-aandr , halfrups, volrups) Vele County (o a. Super4 en 6), DOE en Roadless tractoren Ferguson TE-20, ook diesel; N/F65, meerdere ultvoeringen Nuffield M 4/60, 10/60 4i65; Bray 10/60 en Bray 4/65 Field Marshall '1 en 2; Marshalllvl,12120, Marshalldorsmachine Bolinder BM-2, BIM-20; Volvo T43, T41 houtgas Allis Chalmers B, Farmall A, Ransomes MG6, Glasgow lvel Leyland 384 Bray 384 Ebro Super 55

Nieuw: David Brown 990 Verwacht: MF 35 lvlF '165, Roadless Ploughmaster 65 DOE 130 ( = 2x Ford 5000), County 654 Nodhrop 5004 www.vanhoorntractors.n

I

Van Hoorn Model Tractor Kits

Prima adviezen

Norgerweg 162

Vraag onze prijslijst aan l\4eer modellen leverbaar

9494 PD Yde tel. 050 - 4061750

Van Hoorn Model Tractor Kits is importeur van SCALEdown Models

g

I


Precisiesnijwerk Universal Hobbies heeft van de Claas Europa een supergedetailleerd model geschapen. Johannes Schwörzer bekijkt de detaillering. De firma Claas is nr.l onder de bouwers van maaidorsers of in Nederland ook wel combines genoemd. Een positie die deze familieonderneming vanaf 1936 heeft opgebouwd en nog steeds verder dooront-

wikkelt. Claas ondersteunt al vanaf de jaren '70 haar producten met het uitgeven van authentieke miniaturen daarryan. Naast miniaturen van de actuele machines zoals de Cougar cn de Lexion, wortlett r-rok rnodellen van historische Claas machines uitgegeven. De Claas Europa combine is vorig jaar in schaal l:32 uitgekomen als preci-

Al in 1953 presenteerde Claas zijn eerste zelfrijdende maaidorser. sieminiatuur.

In

1958 volgde de Europa alsmede de technisch gelijke Columbus als aanvulling om op de kleinere landbouwbedrijven de mechanisatie ook aantrekkelijk te ma-

Prccisiemodel van de Claas Europa

ken.

Het type Europa werd aangedreven door een 45 pk sterke motor. Het gewicht bedroeg 2,79 ton en de werksnelheid was variabel vanaf 1,3 km/u tot 16 km/u voor transport over de weg. Het maaibord had een breedte van 2,7 m. Als extra kon een graantank gemonteerd worden met een inhoud van ca. I ton. De verkoop samen met

het type Columbus bereikte in die jaren het record van zo'n 64.000 combines.

# 246.220.O Cloos Europo

Het model is gemaakt door Universal Hobbies en te koop bij de meeste Claas dealers. De doos heeft drie afbeeldingen

van zowel de echte machine als het model. Het model kan eenvoudig uit de verpakking gehaald worden. De beide voor-

gevormde styropor helften beschermen het model perfect zonder dat draden o.i.d. losgemaakt hoeven te worden. De gepatenteerde Claas halmenheffers domineren het 6,6 cm brede maaibord welk precies tot schaal l:32 is verkleind. De rood uitgevoerde haspel kan draaien.

De aandrijfketting is zwart uitgevoerd. Zelfs hef maaibord met het mes kan in hoogte worden versteld. Boven het linker voorwiel bevindt zich de bestuurdersplat-

form met opstaptrapje. Alle pedalen en hendels zijn voorbeeldig nagemaakt. Het driespakige stuurwiel functioneeft, waardoor via stuurstangen de achterwielen bewegen. Achter het maaibord bevindt zich het invoerkanaal. Boven het rechtervoorwiel is de zeer gedetailleerde viercilinder

motor met alle kabels en leidingen gemonteerd. Bijzonder oogstrelend is de gazen grille voor de koeling van de motor. Ook hier geeft UH weer blijk van kijk op de juiste plaatsen voor de aandrijving. Een

brede V-snaar drijft het grote wiel aan voor de dorstrommel. Achter de dorstrommel bevinden zich de drie schudders die geheel zijn afgeschermd. Achteraan zijn

de "Verdauungsorgane"(sp

ij s v e r I erin

Besttturdersplatfornt en de molor zijtt in detail nagentoakt

gor-

ganen, overgenomen uit originele Claas prospectus), van onderen afte herkennen. Het UH Europa model is zonder stropers uitgevoerd. Boven op het voertuig bevindt zich de graantank met opvoervijzel. De afooervijzel kan zowel in lospositie als in de rijrichting gezwenkt worden. UH voorzag het model op diverse plekken van V-snaren, kabels, beschermgaas, fabricage logo's en typeaanduidingen. De kleur in Claas zilver uit de jaren '50 is onberispelijk aangebracht.

Conclusie: Claas biedt met de Universal Hobbies Europa een miniatuur combine aan in tot nu

toe nog niet gekende superkwaliteit. En het zal niet éénmalig blijven, twee andere combines zijn al in de planning.

ail: Modell Møgazin 4/2006 Tþkst: Johønnes Schwö rze r Vertaling: Frits vøn Manen

E


..KFone ZX40 dubbeldoel

f

Bodem vqn de bqk

n de voriqe aflevering is het eerste begin gemaakt met de Krone. En

I I¿ut

De bak wordt helernaal opgebouwd uit

heeft heel veel enthousiaste re-

acties opgeleverd! Er zijn zelfs al ideeën

aangedragen voor het project van volgend jaar, maar suggesties blijven wel-

kom.

Ik

heb leden gesproken die al druk aan het bouwen zijn, graag de Krone al wil-

len afmaken en ongeduldig wachten op de volgende afleveringen. Wat dat be-

treft helpt het niet dat deAgritoy slechts 4 keer per jaar verschijnt, maar desondanks blijft de opzet van deze reeks ongewijzigd. Zou ik het project in één artikel stoppen, dan werd dit te groot voor een Agritoy. Bovendien zou ik het dan niet zo gedetailleerd kunnen beschrijven en daarmee verlies ik de onervaren bouwers, voor wie dit artikel nu juist bedoeld is, uit het oog.

Onderstel qfwerken Tijd nu om verdel'te gaan tnet de Krone. Het onderstel is in grote lijnen klaar, de Krone staat op wielen en heeft een pickup, maar moet op verschillende punten afge-

welkt worden. Maak om te beginner.r de invoer dicht door plaatjes polystyreen van I rnm dik te lijrnen op het deel van de pick-up dat buiten het lrame uit steekt.

Lijtn pluutjes t,un

I

nun dik op de itrw,et

Het frame moet opgehoogd wolden met profielen van 6 tntl hoog. Het is het rnakkelijkst om hielvoor polystyreen profiel te nenìell. Deze profielen stonden niet in de boodschappenlijst in de volige aflevering maar heb je toch nodig; helaas rnoet je nog een keel terug naar de winkel. Voor het heffen van de pickup gebluiken we de

cilinders die aan de achterklep van de Krampe kipper zaten. Boor een gat van ruirn 3 mm in het overgebleven gat van de invoer. Kolt vervolgens het zwarl-plastic deel van de cilindels ongeveer 19 ro1" 2l mrn in en zeI deze met een m3 boutverbinding vast aan de invoer. De metalen cilinderstangen gebruiken we niet. In plaats daatvan rnaak je uit messing draad (Ø 2 rnnr) zelf een cilindelstang. Deze zet je makkelijk in een hoek van 90 graden door de draad in een bankschroef Îe zetfen. Boor een gaatje van 2 mm in de zijkant van de pick-up. De foto's laten zien hoe de invoer en het frame er uiteindelijk uit moeten zlen.

polystyreen plaat. We beginnen met het uitsnijden van de bodernplaat; deze heeft de afmetingen 200 mr¡ bij 77 rnm en is van 2,5 mm dik polystyleen. Snij vervolgens uit profielplaat l0 delen van 67 mtn lang en lijm deze om de 20 r.urn op de bodemplaat, zoda| je een bodemketting nabootst. Tekeningen I en 2 verduidelijken wat de bedoeling is.

Zilwonden vqn de bok Snrj uit polystyreen plaar" 4 strippen van

200 rnnr lang, 6 mm breed en een dikte van I mm. Dit noemen we onderdeel A. Snij uit de profielplaat 18 strippen met een Dit is onderdeel B. Haal uit de profielplaat tot slot 2 stlippen van 200 rnlr en dat is dan ondeldeel C. Je hebt nu de onderdeleu voor beide zij-

lengte van 80 mm.

kanten. Lijrn nu de strippen (B) haaks op de brede strippen (A) r¡et een onderlinge afstand van 25 mm. Plak strip (C) met de vlakke zijde omhoog bovenop het frarne.

Herhaal deze procedure voor de tweede zijkant. Lijrn nu de beide zijkanten haaks op de bodemplaat en dan moet het er uit zien zoals op afbeelding 3 en de foto op pagina 40. De bak gaan we aan de achterkant verlengen met twee platen. Hieraan komt later de achterklep. Snij deze platen uit poly-

styreenplaat van twee verschillende (1 en 2,5 rnrn) diktes. In de tekening rechtsonder op pagina 39 staan de tnaten.

Y heb je er twee nodig en van plaa|Z eentje, Lijm de platen Y aan de achterkant tegen het frame. De ouderkant van plaat Y en strip (A) staan op gelijke hoogte; aan de bovenkant hou je 1,5 ltlm over en Van plaat

dat is plecies de hoogte van strip (C).

Lijrr

Zo zict hal tomplate otttlerstal er uiteittdeli.jk uit

ACRITOYNR

2

MEI 2()(I7

plaat Z nu op plaat Y aan de rechter-

kant (als je voor de wagen staat) en zotg dat de schuine zijden iets ten opzichte van elkaar velspt'ingen. Zie de foto op pagina

f


40, voor het

contrast maar even in kleur.

Ili"

Voorziide vqn de boË Aan de voorzijde van de bak zetten we ook twee platen. Maak hiervoor uit 2,5 mm dikke plaat

twee strippen van 70

E

E

o (D

mm lang en 3,5 vs. 5,5 mm breed en lijm deze voor aan de wagen.

De onderzijde van deze strippen - van 5,5 mm breed - loopt gelijk aan

200 Tekeníng 3: lijm de strippen A, B en C op deze manier aan elkaar

de onderzijde van de rest

van de bak. De voorkant van de bakzet je nu dicht met een stuk profielplaa|vanTS,5 mm breed en 70 mm hoog. Maak de opening die is ontstaan tussen bodemplaat en

de twee zojuist geplaatste shippen dicht met een afclekplaatje. Overtollig materiaal aan de zijkanten kun je voorzichtig (!) wegsnijden. Dit is het geval als je je niet hele-

maal aan de maatvoeringen hebt gehouden. Zie voor de maten tekening 4 op pagina 40.

200

+ 17

e19 mm+

mmr

ts È

E E (Ð (o

E E @

Y

E E

r.)

z

o @

E E

lo f\

PÞfiel 07 mm lang

Tekening

I:

de maten voor de bodemplaat

ìl+

i10i rl Plaat 2,5 mm dik

Plaat 1 mm dik

Venicaâl doorsni¡ten

Tekening 2: vooraanzichtvan de profielplaat: het gearceerde deel snij

je weg

AGRITOY NR. 2

a lvÍEl 2007


Þ-l c

o

zijde van de plaatjes haal je 2 rrm materiaal weg, zodar. je een aflopende klep verkrrjgt. Lrjm deze delen in elkaar zodat de klep boven de invoer ontstaat. Zie tekening 6 en de foto midden op deze pagina.

I

¡ì

t

Tot zover

(.

_

Moclrt je rneer foto's willen bekijken, ga dan naar de site van Pibro modelbouw. Je vindt daar een link naar een uitgebreid fotoverslag.

In de volgende aflevering rnaken we

Lual plauÍ Z Ìel,s

ve

de

rspriugett f or Y

Schornierpunten We rnaken nu de scharnielpurrten waar' later de beweegbare klep boven op de wagen in komt. Deze klep zolgt er bij de echte wagen voor dat je er nog net even wat meer glas in kunt drukken. Snij uit polystyreenplaat van 2,5 mm dik twee plaatjes volgens tekening 5.

Lijm

I/oorkont nteÍ klep voor de itn,oer Gearceerde delen

7mm: -------+r--l:

deze plaatjes aan de voorkant van de

wagen bovenop de strippen die je zojuist

1

geplaatst hebt. 7

Klep boven de invoer De bak rnaken we velder nog niet dicht;

rrl

E E

E rl).

-f I

daar zouden we later brj het spuiten van de bak alleen rnaal last van hebben. We gaan

1

E

t.-

(\

O)

e{

I

J

2 mrfil

daarom eerst de klep boven de invoer ma-

11mm

ken. Snij hiervoor uit plaat van 2,5 mm dik een strip van 75 rnm brj 27 mm en daarna een stlip van 11 rrm brj 75 nrm. De zijkanten zijn iets gecornpliceerder; snij twee plaatjes van29,5 mm brj 13 r¡m

Tckertitrg 6: ttiÍ deze vier onderdeletr ntaok.je de klep von de invoer

en maak daarna een ronde kant van 7 rnm brj 7 rnm in deze plaatjes. Aan de rechte

o-

,5 mm

J

J:

5,s mm

Teketting 4: de slri¡4rctt voor de voorkonl t,utt dc bok

2

MEI 2t)()7

1

E E

¡-

70 mm

ACRITOY NR,

i

75 mm

---------*

t

+5 mm t

Tekenittg

5

: scharn ierpuuleu

i

11mm


beweegbale achtelklep, spatboldeu, haspels en daaruree is de bak dau wel zo'n beetje af. Dan hebben we in de allerlaatste aflevering alle tijd voor het spuiteu van het r¡odel. want dat is een vak apar1. Ik ben heel benieuwd naar jr"rllie vorderingen, dus stuur foto's vanje ploject naar de

redactie. En heb je een goed idee voor volgend jaar, laat het weten!

Emiel vtn Loon Met dank aan Pieter Broltwer

Pieter (de) B(r)ouwer Er blijken twee Pieter Brouwer's te bestaan, waarvan er naaf één de bouwer achter de Klone is. Deze Pieter heeft de site www.pibro-modelbouw.tk waar hij zijn creaties laat zien, maar geen modellen verkoopt.

De andere Pieter heeft de site http://www.agricollector.com Omdat op deze site nadrukkelijk wel modellen te koop zrjn, is de verwarring des

Pibro-Modelbouw Egffùqff d Ysrtoü¡ t{inirttm 32 t

te vervelender.

Gelukkig werden we hierop gewezen dool de man achter de laatste site en daartnee is ntl hopelijk het tnisverstand opgelost.

www.p¡bro-modelbouw.tk

Wil je je zelfgebouwde modellen nog echter maken, kijk dan eens op www.LE-Elektronik.de voor verschillende verlichtings-

modules en op www.kleiner

trecker.de voor

levensecht

motorgeluid!

Olde Dubbelink Agri Shop Krabbendrjk 5 - 75914W Denekamp (ov) Telefoon 0541-35 1329 - www.miniaturen.nl

MINIATUREN

l{ieuw, gebruikt en limited editions

Deminiaturenwinkel.nl heeft een groot assortiment aan miniaturen van diverse merken (o.a. Siku, Universal Hobbies, Britains, Ertl, Schuco, Minichamps, Dickie, Bruder, Ros/Agritec en Joal). Wij zijn gespecialiseerd in landbouwmodellen maar wii hebben ook auto's, vrachtwagens en grondverzetmodellen in ons assortiment. Wij verkopen onze Producten hoofdzakelijk via internet maar natuurlijk kunt u vele modellen ook komen bekijken in onze showroom.

Openingstijden: maandag t/m vrijdag 13.30 - 18.00 uur (donderdag koopavond tot 20.00 uur) z^terdag 09.00 - 16.00 uur

EI

Showroom bezoeken? Bel dan even voor een afsPraak adres Zuiderdiep 387 - 95718X - Tweede Extoermond Tel0599 -47O430 - Fax0599 -47051O e-mail info@deminiaturenwinket. nl www. demi niatu renwi n ket. n I

ACRìTOY NR

2

MEì 2(]()7


Miniaturen en hun lders deel 2 ls vervolg op 'Aanverr"'ante arlikelen' in de vorige Agritoy zetten we ook deze keel een miniatLturmodel naast de fblder van de betlefïènde tlekkel of rnachine.

.1:riri

',rt

iri::: ìf't;l'- ?Oil i;5'È i i, r. " ¡i,i.!lìi: i:i, ¡:.:i,'

iii

¡;;

{l{c¡r ltr¡rite::e.}

Diverse tlekkerseries vatr de Sarte Deutz-Fahr -uloep zijn technisch aan elkaal gehjk. Van de rnelkert Satne. DeLrtz-Fahr'. Lambolghini en Hürlimann zijn dan ook diverse schaalrnodellen vrijwel identiek. Goed voorbeeld hiervan is de serie van Ros die eind vorig jaar Lrit kwam: de Deutz-Fahl Agrofarrrt 100. Sarne Exploler3 100. Larnbolghini R3 Evo 100. en Hùirlinrann XB Max 100. Ook Siku blengt 3 van de 4 SDF l.nelken als ntodel uit. zoals de op de Agrotron 265 gebaseerde Salne Diamond 265 en Larnborghini R8.265. Ook dit jaat kornen de op de Agrotlon K gebaseerde modellen Same ll'on Il0 en Larnborghini R6.Il0 van Siku op de markt. Naast de eerder genoemde trekkers van Ros heetÌ deze fàbrikant ook modellen van de Lanrborghini R6.165. Htirlirnann XL 150.7 en Same lron 200. Op basis van deze Satne lr'ort 200 heefi Same DeLrtz-Fahr (in diverse landerr) een Deutz-Fahr model in het progralnma, de Agrotron 200. Van deze Deutz-Fahr versie bestaat geen miniatuulrnodel. dus leden voo[ een velbouwproject. De folder biedt daalbrj een goede basis. De tlekkels zijn vrijwel aan elkaar gelijk. maar toch is de nrotorkap velschillend. Dit vergt nog wat aanpassirrgen. De verbouw is dus ook nog niet helemaal

a':þ.

t.l¡\' :i"Lo.i¡..r, r'\i i.^

at-.

..

Fååttinger Ê"araprø#ñ :ï

('ii u,r.r!

Hoewel eenvoudig uitgevoerd. is deze opraapwager.ì van Tim goed gelijkend op de I :l velsie. Verbeterptrnten zijn er nog wel vool de pick-up en de dissel. De fblder biedt ook hier Lritkornst or¡ deze aanpasslngen urt te voel'en.

':.j=':e

.,_,,uii. :.:l

\GRTTO\ ]\rR

I

É i\4Et l(l()r


Renqult TX von Britqins

Soms kan een 'kijk en vergelijk' met de folder ook tonen dat het model al zeet goed overeenkomt met de l:1 versie. Dit geldt ook voor dit oudere Britains model

\.-- : --\\-

van de Renault TX 145.14. (niet gelet op het kleurverschil tussen folder en model).

Grimme DR l5OO (zelfbouw) Deze Grimme

DR 1500 2-rijige

aardap-

pelrooimachine is een zelfbouwproject. Het model is gebouwd met onderdelen van de WĂźhlmaus rooimachine van Siku, en het oudere model van de Grimme rooimachine van Bruder. De folder biedt ook hier een goed vergelijk voor het miniatuurmodel. Komt nog goed van pas, want o.a. de sorteerband moet nog aan het model gemonteerd worden.

Albert Jan Kømphuis

AGRITOY NR.

].

MEI2OO7


ericht vøn de ouwers uit Bergeijk Tnrniddels wel in een andere

samen-

I stelling als in het begin. maar nog Isteeds even enthousiast, lnisschien wel meer als toen. Hugo Hoeks, een van de bouwers van het eerste uur heeft het helemaal getroffen. Zijn vriendin Karin 'Wieskamp was al beslnet r¡et het verzarnelvirus, jawel van landbouwminiaturen, maar ze is nu ook aan de zelfbouw begonnen. Zlj heeft de oranje Telstar 16 tons kippcr gebouwd die op de foto achter de John Deere 6920 is gekoppeld. Zelf heeft Hugo natuurlijk ook niet stilgezeten. Vorig jaar op de beurs hadden ze al een 6-tal nieuwe Joskin 3-assers bij zich. Nu heeft hij. zoals je kunt zien op de foto's, al een kipper voor de Joskin 3-asser onderstel bijgemaakt. naar het rnodel zoals ze dat ze bij Lavrijsen in Reusel in gebruik hebben.

Ook een rode vrachtwagen aanhanger werd nog even nagebouwd, Transport-

a::=->

¡t

Joskitt 3-osser eu vracltl'u,agen uunhanger Telstur

l6

ton,s kipper van Kuriu

bouwen. Als

zijn ook bouwers uit

Bergerjk en ze staan

jaar oo[< op de beurs in Zwolle met mooie zelfbouwmachines, zoals 2- en 3assige Veenhuis tanks, een Veenhuis kipsinds

2

Het eerste jaar hadden ze voornamelijk

of

spitrnachines van Imants uit Reusel en dit

ten kan worden, maar zo gauw dit model af is, laat hij het mij en dus ook jullie weten.

jaar ook veel mooie karren en andere miniaturen. Zlj zijn heel netjes in de af-

ook rijden. Deze rnachine is volgens Hugo goed gelukt en kan zelfs in hondengang

deze

Groot mqter¡qql heeft een grote qcntrekkingskrocht

2 Delaplace kippers nagebouwd. Hiermee rijdt loonbedrijf van Raak de schorseneren van het veld naar de wasserij. Ook heeft loonbedrijf van Raak uit t.s p

o t' I t t t i

I Jc I

e t

t g<,

t t t t <'

g

Werktuig vqn u¡t de buurt Sinds een jaar verft Hugo de modellen die hij bouwt nìet meeq maar laat ze spuiten door Rick van Montfort en Fer Oorns. Dit

ACRITOY NR

].

N,f

EI ]()O7

Ook is er nog weer een Ploeger bonen-

wen van rnodellen. Samen met hen heeft

dels

r

werk aan te hebben, voor hij gespo-

plukker bijgemaakt zoals in de buurt van Bergeijk in het najaar de echte machines

Orndat er in de winterperiode veel groot materiaal voor de schorsenerenoogst rondrijdt, is Hugo aan de slag gegaan om die werktuigen na te bouwen. Hij heeft inmid-

Tnt

150

werking van een rnodel. Hugo zegt heel eerlijk dat hij eigenlijk beter is in het bou-

modellen komen er ook enkele exetnplaren te koop in Zwolle. Dus... Irrrttttts s¡titnnchine, laler tlil -jctctt' in Zwolle te

krijgt het rnodel in totaal toch een lengte

per met haakarmsysteem en Joskin karren.

in de originele Imants kleur. Van

ztetl

je nog van rniniatuur kunt in l:32

spreken bij zo'n kolos, want zelfs

van ruim 50 centirneter! Je zou het volgens Hugo dus beter een "maxiatuur" kunnen noemen. Hrj denkt hier toch nog een uurtje

hij nu een serie spitnrachines gernaakt. Op de foto is het prototype te zien. Dit werktuig heeft hij eerst uitgetekend en daarna helemaal zelf gebouwd. Daarna hebben ze er samen nog een aantal van brjgebouwd, alleen de spitarmen lafen ze maken brj van Berkrnortel. Rick en Fer spuiten ze daarna

middelen genoeg.

:

Hoge Mierde een nieuwe rooier om schorseneren en wortels te rooien aangeschaft. Dat is een Dewulf Largia. Deze heeft een

dubbele capaciteit vergeleken met

de

Dewulf 5-wielers. Hij rooit namelijk een breedte van 3 meter in één werkgang. Dat zijn l0 rijen schorseneren ineens. Hugo is hier een miniatuuruitvoering van aan het

rijden. Hij heeft er gelijk ook maar een "ombouwset" voor de spinazieoogst bijgemaakt. Zoals

je op de foto kunt zien

rroeten bU deze miniatuur alleen

de

stickers er nog op aangebracht worden.

Nog een bouwer Yqn het eersle uuf... is Rob van de Ven. Hij staat ook ieder jaar met Hugo op de beurs. Hij was bezig orn naar Canada te ernigreren, maar dit zal nu hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. Door al die voorbereidingen had htj afgelopen winter geen tijd om veel aan zelfbouw te

doen, maar de bietenzaaiel op de foto heeft hij samen met Hugo in de winter van 200512006 gebouwd. Wordt vervolgd.

Jan vsn der Zijden


'

.t

..:..:,

møør mist een onderdeel!

ooo

Y

de

ook in de ditecte familie is geen boerdelij

m'tm:[îïÍi,'ìll'îî;

te vinden. 'Opa's en oma's hebben wel boerderijen gehad en het lijkt ofde boeren-

Toordat ie nu denkt dat er met

V

gaat over een onderdeel voor een Claas hakselaar.

genen een generatie hebben overgeslagen en allernaal zijn samengekotnen in Elian', aldus zijn ouders. En inderdaad. Zo'n 3,4 jaar geleden had E,lian al een eigen uoestuin en had toen ook al veel op met dieren. Toen de moestuin te gloot werd voor de achtertuin van zijn ouders, hebben ze Elian voorgesteld om op een boerderij te gaan werken. Na

even zoeken is Elian begonnen op een

De aanleidirtg voor dil ìntet'view

boerenbedrijf in Tubbergen. Elke zaterdag is hij er te vinden. Hij rijdt daar op Ford's 3000, 6710, een New Holland 8340 en een Manitou voor het laden van de Schuitemaker voermengwagen. Rijden met de Manitou vindt Elian mooi, maar het liefst is hij aan het gras of mais kuilen.

ik via de mail vroeg ofhij het onderdeel nodig had voor zelfbouw, antwoordde Elian dat het bedoeld was ot¡ een in Zwolle gekochte hakselaar te kunnen

en toe

repareren. Na wat heen en weer mailen was een afspraak om zijn verzameling te kornen bekijken, snel gemaakt. Elian is 13 jaar en woont in Borne, Twente. H1j zitin het eerste jaar van het vooftgezet

Mooie sef Clqcts lractoren

lawaaiig was, aldus Elian, hebben ze nTaar

weinig kunnen verstaan. Het ritje daatna op een Xerion maakte echter alles goed! Je moest daarvoor wel 14 jaar oud zijn, maar ach...Elian was even 14.

ze de mooiste machines. Elian heeft mooie modellen staan.

ln

1164

zijn dat miniaturen van Ertl. In ll32 heeft

hij voornamehjk Siku en vooral ook

onderwijs en wil maar één ding. Akkerbouwer ofveeboer is nog even de vraag, maar boer zal hrj worden. Opmerkelijk, want zijn ouders hebben geen boerderij en

Universal Hobbies. Van die fabrikant komt ook zijn volgende aankoop; de Krone Big M zelfrijdende maaier, waar-

l.T E li cnt's

.favo r i et e

m

erkett

De favoriete merken van Elian zijn Fendt,

Hij is zelfs al een keer naar de Claas fabrieken iu HarseClaas en New Holland.

winkel, Duitsland geweest. Samen met een kameraadje en diens vader. Tijdens de rondleiding kregen ze een koptelefoon op

of Nederlandstalige uitleg. Helaas koos vader voor Duits en orldat het in de fabriek zo 'onmeunig' met naar keuze Duitse-

De 1/64 verzunelittg von Elian

åq

Uiteraard heeft Elian ook modellen. Inmiddels zijn dat er ruim 50 in de schalen 1164 en 1132. Zijn eerste model kocht hij op vakantie in Zeeland bij het Trekkermuseum in Nisse. Ook nu nog kan de famifie Groenen niet op vakantie zonder brj een dealerbedrijf te stoppen voor modellen en folders. Het liefst gaat Elian in Duitsland op vakantie, want daar hebben

Via dat onderdeel kwam ik Elian op het spoor. Hij wilde een Adverloytje plaatsen

rsn

frt

voor hij nu hard aan het sparen is. Zelf modellen bouwen doet Elian nog niet, maar hij is er handig genoeg voor, dus wellicht dat hij dat binnenkorl ook oppakt. Uiteraard heeft Elian zijn folder- en postercollectie op orde en daaraan kun je zien dat hij een fanatieke verzamelaar is. Het viel rnij op hoe serieus en vastberaden

Elian met de agrarische wereld bezig is. Het zal mij niet verbazen als hij ooit zelf een boerderij heeft. Ik heb in ieder geval afgesproken oût over een paarjaar eens te komen ktjken hoe het er dan voor staat. Emiel van Loon

ACRITOYNR.2 O MEI

2()()7


izoenswerk Ínet Johøn Smets :,-ffi

Tohan haakt prirna in op het werk dat I in a.r. tijd van her jaar buiten uitge-

# :'J

¡,

voerd wordt. De eerste stledetì gras gaan zo de kuil in en daarna is het r.l,eer'

tijd voor

een rondje

' , :',.] j'i :,:1

tret de mestinjecteut.

..,j

De rnachines hiervool heeft Johan perfect

a

..I

nagernaakt. I

Johan Srrets verzanrelt landbouwrniniatLrren in schaal l/32 en bouwt ze zelf wannccr cl' gccn rnooi model voorhanden is. De hakselaar is van Blitains en is op brede banden gezet. De trekker. een 8530, is gewoorl een rnooi rnodel en daar hoef je niets aan te verbouwen. De tri-axer van

Ag-chem is wel l.relernaal zelf gebouwd en vool Johan bijzonder', orndat hij daar met bouwlandinjecteul in zijn votige baan mee reed.

'1¿

. aþ.r' ' r.

a.

l

l'

.\

,

;.< .¿

Voor de bouw van de tri-axer zijn eerst alle maten van de

I

:l nrachine

opgelneten

en door 32 gedeeld. Daarna was het zoeken

naar de juiste banden en die vond Johan elgens in een zandbak. Het fì'anre en de

p

ec*rtol

NR r o MEi rooi

a. i

-,.

't

¿.

*

luleeste onderdelen zijn sarrrengesteld uit alunriniurn. orndat dit rnateriaal vrij gernak-

kelijk te bewerken is. De stuurassen zìjn gernaakt van eeu JCB laadgraaf rnachine van Joal. waarbij de strrurnaven zijn aan-


,-é.-€ -1.+*'.<ç. ,s.*,.{,*r . --{:

gepast. Dat nroest. onldat Johan het stuttrlnechanisnle via de trekker wilcle laten draaien en dat is aardig gelukt. De tank is sanrengesteld uit twee btandstoffiltels vatl de lÌ.totol'val1 een Liebherr klaan. De filtcrs hebben eell nlooie roude vol'I1l voor de voor- en achterkant van de

tank. Ze zijn tegert elkaal gelijrnd

nret

i'-

die non.naal artto's iu de lak zet. Het zaì je nraar gebeuren dat je je rÎodel verpl'tltst

rlet uitgelopen lakwerkl Ze zien er n.tooi uit deze r¡odellen. ìk ben benieuwd warìneer bij Johan het ploegseizoen begint. u'ant daat wil ik ook glaag iets van zienl

Emiel van Loon

secondelijnr er'ì korllen wat betl'efì maatvoering plitna overeerl lnet de echte 22kuubs tank. De tartk is bewerkt nlet autoplamuut'en glad geschuurd rnet frjn water-

ploof scl.tt turpapier. De hefinrichting op de tri-axet' is zelf gernaakt. De meeste bouwers neuletr eetl hef van SikLr, maar .lohan vond dat niet passen. De bouwlandinjecteur is wel van Siktl eu op basis van eerl doorgezaagde ctrltivator. Deze is opklapbaat' geuaakt tnet het

bakrlechanisllìe van het JCB r¡odel.

De silagebak van de tri-axer is gernaakt van alurniniuur plaatwerk en profieltjes. De cilinders kolnett allelnaal 'uau de eerder genoenrde JCB. Verder is alles netjes in de juiste klelrren gespoten door ienrand

AGRTTOY

NR I O l\,1E1

l()(ì7


vøn Jonníe Rietveld Tk ben werkzaam in een bedrijfstak die I wel wat van doen heeft met landbouw,

Inamelijk

in een broodbakkerr.¡. lk ben bakker en al sinds 1999 lid van de L.C.N., in mijn ogen een geweldige club. Ik verzanel al sinds mijn jeugd miniaturen, maar dit is pas de laatste jaren explosief gegroeid. Ik spaar in de schaal

terug vinden en dan begint het echte werk. Je moet gewoon durven, er zal echt wel eens wat niet goed gaan, maar elk begin is moeilijk. De Veenhuis wagens heb ik opgebouwd met het onderstel van een Krampe kipper van Siku. Van het onderstel zaag je het trekpunt af. Voor de invoerunit kun

van Pibro modelbouw. Voor het onderstel

heb

ik de onderbouw gebruikt van

de

Joskin silagewagen van Siku. De bak is opgebouwd uit polystyreenplaat en -profiel. Het open schot aan de voorzijde is gedicht met horrengaas. De stickers en cilinders komen van Henry rùy'alker.

je een Claas rolpers van Siku gebruiken ll32 en dan zoveel

mogelijk de bijzondere modellen zoals

door de perskamer er zo af te slijpen dat het Krampe onderstel in de pers past.

gelimiteerde oplages.

Ik woon aan de rand van de polder

dus

mijn interesse in landbouwvoertuigen was al snel gewekt. Ook heb ik veel tijd doorgebracht op een boerderij van een kennis,

Vervolgens heb ik een model van Schuitemaker, een SIWA silagewagen, gemaakt. Ook deze heb ik gemaakt met behulp van

folders en nog wel wat hulp per e-mail

De Claas Xerion heb ik ontdaan van zijn cabine en deze vervolgens op de neus gemonteerd. Het plateau rondom de cabine is van een Claas Jaguar hakselaar. De ballon banden heb ik bij Henry Walker kunnen bemachtigen. Dan de tank! Hierbij heb ik veel hulp ge-

rij uurtjes op de blauwe (Ford) monsters. Na een aantal jaren van verzamelen, op internet dus daar kwam ik wel aan m'n

naar site's met mooie miniaturen surfen en natuurlijk niet te vergeten de beurzen in Dronten en Zwolle, dacht ik zo'n 2 jaar

geleden: "wat die jongens daar op die beurs kunnen, dat kan ik ook". Dit bleek makkelijker gezegd dan gedaan, want probeer het maar eens, zo'n model bouwen. Dat viel dus de eerste keer knap tegen. Ik was vol goede moed begonnen aan een twee-asser Veenhuis silagewagen, maar maakte de fout deze van messing te

maken. Ik kwam niet veel verder totdat ik foto's van mijn modellen naar Pieter van Pibro modelbouw stuurde. Ik vroeg hem om zUn menrng en rn eerste rnstantle reageerde Pieter positief. Maar hij vroeg mij waarom ik messing gebruikte en niet po-

lystyreenplaat probeerde.

Dit bleek

styreenplaat. Het resultaat was geweldig en ik had meteen de smaak te pakken. Dus kwam er een drie-asser Veenhuis wagen. Dit model be-

rust dan wel niet op een echte machine, maar je fantasie kan niet groot genoeg zijn. Voor het bouwen van deze wagens

ACRITOY NR. 2

'

MEI

2OO7

Hij is timmerman geweest en heeft de oplegger van twee stukken hout rond gefreesd. Na veel passen en meten hebben we de uitsparing voor de wielen en oplegging er tussenuit gezaagd; hier zijn we wel even zoet mee geweest. Overigens zag ik ronde PVC buis niet zitten, omdat je dan in stukken rnoet gaan werken en nu is het één geheel. Het is iets meer werk maar ik vind het eindresultaat mooier. Stickers, de originele Claas verf, zwaailampen en de injecteur komen weer van Henry Walker. kregen van mijn vader.

de

gouden tip. Polystyreenplaat is echt top materiaal, want dit is zo eenvoudig te verwerken; mijn model van messing werd gesloopt en ik begon opnieuw met poly-

Misschien gaal Veenltuis nu zelf ook een drieasser bouwen

heb ik de folders gekregen van Veenhuis Machines, die zo vriendelijk waren deze op te sturen. In de folders kun je alle maten


zie je hoe ik de strooier heb opgebouwd. Het onderstel met de banden kolren van Baenry uit Duitsland. Voor het strooigedeelte heb ik een Rolland strooier van Siku opgeofferd. Verder is het gervoon veel tneten, passcn en proberen. Ook bij dit nlodel is de bovenbouw van polystyreenplaat eu -profieltjes. Deze zijn in elke goede rnodelbourvzaak te koop en zijn echt niet duur.

Mijn laatste project is een Tebbe strooier. Op de foto's

--,?--+,.

t

è_.

I

t* F' !- ì

,.,1(r) .-

ì1t,,¡

g

'll

a

e

I

\

ú7

fl

\')

\Q

.i,t i.: , ¡ tr. ,.

De oplegger van de Xerion is gemaakt van houl

Siu,a 240 van Schuitentaker

De Vredo Trac is het L.C.N. clubmodel

uit

1999. Wederom heeft mijn vader de tank

bewerkt. De brede banden zijn ballon banden van Britains. De cabine heb ik uit elkaar gehaald en van een kleurtje voorzten.

Jonnie Rietveld

Hel aange pos t e c I u bmode I

De injecteur is van Siku

ACRITOY NR.2 O MEI 2OOi


) ¿it%

r¡l

r \ De Astronqut 3, de nieuw' ste melkrobot von Lely

vun Møarten Jordøan De

"miniqtuur"-robot

We hebben al eerdel kennis kunnen rnaken

met de prachtige ntodellen die Maarten Afgaande op de naarn zou je iets heel anders verwachten. rnaar niets is rninder waar. Astronaut is gewoon de naarn die

Jordaan Lrit Maasland in de loop der jaren heefi gebour,r,d. Ook de beide vorige types van de rnelkrobot heeft hrj op vakkundige

Lely geeft aan de door hen geproduceelde

wijze nagebouwd en staalt nu op het hoofdkantoor van Lely in Maasland te

lurelkrobots. En 3 wìl niets anders zeggen

dan dat we te maken hebben met de 3e versie. Op een foldel van Lely staat deze nicLrwc mclkrobot afgebeeld in het geel. r.nen spreekt dan ook van de "gele revolutie." Maar el' staat ook brj dat ze alleen in het rood verkrijgbaar zijn. Was bij de eerdere types de geavanceerde arm al een doorslaggevende fàctor voor het succes, bij deze robot is de ann verder geoptirnaliseerd en staat garant voor nog snellere reactietijden en een groter bereik voor hoger en lager gepositioneet'de spenen. Ook is het systeem van reinigen en opbergen van de melkbekers, reiniging van de speneu eu ontsnletting van de uier verder geperfectioneerd. Dit en nog meer staat ook te lezen in de genoernde folder.

pronken. Het kon dan ook niet uitblijven. el'lnoest ook een nlodel van de nier¡wste robot komen. Nu. het resultaat is te zien op de foto's. Maarten heeft weer een knap stukje vakwerk afgeleverd. Als je niet beter wist zou je denken dat het loto's van de echte robot waren.

Ook om te bouwen was deze robot geheel anders dan de beide vorige exetnplaren. Het meest in het oog springend is natuurl¡k de arrn. Dlaaide die btj de vorige modellen onder de koe, bij dit model komt de ann van buiten naar binnen. De artn is met een scharnierende bovenplaat en fwee

cilinders verbonden aan een horizontaal lopende rail en kan daarover heen en weer bewegen. Door rniddel van een vefticale rail en ook weer twee cilinders, kan hij ook op en neel'. Er zilr't twee modellen, eetr linkse en rechtse uitvoering. Dat heeft te

¡naken rnet de plaats van het "melkstel" aan de

anl.

wel haaks en loodrecht stond en dat ook bleef. De losse onderdelen, zoals de afdekplaten zijn bevestigd n.ret boutjes van 1,4 mm, waarvoor de gaatjes eerst rnet de hand zijn getapt. De platen waarvan de box is gebouwd. zijn gezet om de juiste vorm te krrjgen en bevestigd in verzonken gleuven in de bodem- en afdekplaat. Het

De bouw begint rnet het op lengte uraken van de onderdelen voor de box. Die wordt gebouwd in schaal l:10. Die onderdelen.

tijd gekost, krijgen. De rlaar wells te dat helemaal orn hekken die van messingprjp zijn gernaakt.

hoofdzakelijk rnessingpijp en gegalvani-

werden eerst gevuld tnet zilverzand en dan gebogen olr een lol die de diarneter van de pijp had. Het hekwerk is aan de

seerde plaat van 0.8 rì1n-r moesten vervolgens aan elkaar gesoldeerd worden, waarbij er goed moest worden opgelet of alles

heefi volgens Maaften veel

bovenzijde van de robot bevestigd net 2

-=-ú -.+?

.4,CR|TO\'

\R I O IVtEI t0()7

t=.

F


cilinders die het ook openen en sluiteu. Deze cilinders. die een bepaalde lengte en diameter hebben, zijn ook eigenbou'*,. De voerbak is ook van gegalvaniseerde plaat gezet, naar heeft een losse binnenbak van roestvrij staal. De vier separatiebakken (er staat Lely op) zrjn met de hand in elkaar gezet en gesoldeerd. De rnelkbekels zijn van gedraaid nylon en de borstels or¡ de spenen te reinigen zijn gemaakt van tandenstokers. Het rnelkglas is getnaakt van

een dlinkglas uit een kanariekooitje. De grondplaat waar de koeien op staan. is tegelijk ook weegschaal en de koeien staan op een rubber mat. ln geval van storing of gevaar zijn er op verschillende plaatsen op de robot noodknoppen aangebracht, waardoor de lobot snel uitgeschakeld kan worden. Toen de robot afgebouwd was heeft Maarten henr helemaal uit elkaar gehaald en in de juiste kleuren gespoten. De deuren met

scharnielen moeten ook na de schilderbeurt nog kunnen openen en sluiten, dus

werd nret de maat daarmee al lekening gehouden. ln totaal is er zo'n 583 uur arbeid in gaan zitten. Als die uren betaald rnoesten worden, was dit model bijna even duur

het bijzonder, in de rubriek webweetjes staat het adres van de website vemeld.

als zijn grote voorbeeld.

Brctttten: documenlolie van Leh' en info vutt iVfloilen Jordaott

Wilje meer weten over Lely of

de robot in

Jøn van der Zijclen

ge Miniaturenbouo

In- en verkoop oude en nieuwe landbouw-, grondverzet-, truckminiaturen, folders, enz. Het nieuwste van Britains, Siku, Bruder, Ettl, joal, universal hobbys enz Meer dan 2000 modellen op voorraad. Gijs Kool, Nieuwendijk20,4225 PE Noordeloos te|.0183-5 82046, Fax 0 183-589525 dels. com e-mail : kool@Aglmpde.lS. ssnn website: www,aqn W¡lt U langs komen bel even voor een afspraak

ACR|TOY NR

l

a MEr 1007


Ook deze keer waren er weer lezers die één of meerdere tips instuurden om jullie op die manier deelgenoot te maken van wat zij op het Internet ontdekt hebben en de moeite waard vinden om te bekiiken. En vanzelfsprekend kom ik zelf ook nog wel eens een leuke site tegen, zie hieronder het resultaat.

Tips von lezers Zelf kwam ik de volgende site op Intemet tegen. Heel interessant voor de lieflrebbers van hakselen en hakselaars. Krjk maar eens op http://www.freewebs.com/mp-trekkers. Onder andere veel foto's en zelfs een aantal leuke filmpjes. Ook staat er een hele serie foto's van een combinerace op. Van Luc deGanck kwam de tip om http://www.britainstoyfarm.co.uk eens te openen. Dit is de site van TowseTrading, een Engels bedrijf dat handelt in onderdelen, folders en bestickering voor Britains modellen. Eigenlijk dus een soort Britse Henri 'Walker, zrj het dat dit bedrijfdan ook nog een aantal verbouwde modellen te koop aanbiedt, onder ander enkele International types. Ook een aantal werktuigen, de eenvoudiger soorten zijn

u'u' u'.fte eu' e b s.

co

n / m p - rc k k e r s t

te koop.

Zeer zeker de moeite van het bezoeken waard is ook www.miniferme.euro.st/ Op deze Franse website is een schitterend diorama le zien van 7 x 2.5 meter. Er zijn foto's te zien met afbeeldingen van werkzaamheden uit heden en verleden. Ook is er een video te bekijken waar op een Siku control John Deere over het grote erfen door de velden rijdt. Aan werkelijk alles is gedacht, zelfs aan storende elementen als een hoogspanningmast compleet met kabels die boven de velden lopen. Het is mogelijk om het diorama te gaan bekijken. Op de homepage linksonder trefje een klein fotootje aan, klik daarop dan krijg je telefoonnummer en emailadres, evenals een plan d'acces (plattegrond) te zien. Dus

benje een keer in de buurt? Een paarAgritoy's geleden stond er een artikel in over Phillippe van Rijsselberghe. Wel, er is nu een website uit waarop heel veel foto's van door hem gebouwde modellen te zien zijn: http://picasaweb.google.nllprmdbw is het goede adres. Een tijdje geleden werd ik benaderd door eigenaar/beheerder G. Dekker van www.nedtrac.com. Dit is een nieuwe site die zich helemaal richt op afbeeldingen en documentatie van, zoals de naam al doet vermoeden, trac's. De bedoeling is om een zo volledig mogelijke opsomming te geven van deze tracs, multitracs en trikes en er is ook een rubriek bijzondere voertuigen. Een gastenboek, links, een forum ontbreken niet en hetzelfde geldt ook voor een serie "foutjes", ongevallen met tractoren en werktuigen. Misschien hebje nog wel een leuke suggestie? Blijven we nog even bij de grote jongens. Op www.agrifoto.nl staan verschrikkelijk veel foto's van zeer goede kwaliteit afgebeeld. Bij de meeste fotoreportages staat vermeld waar de opnames zijn gemaakt en als dat bekend is, ook nog bij wie ze gemaakt zijn. Heel leuk als je in de Hoekse ìùy'aard of omgeving \,voont, daar zljn namelijk veel van de opnames gemaakt. Maar ook de rest van het land en ook het buitenland komt aan bod. Vy'ebsite eigenaar Niels van den Boom heeft er veel werk van gemaakt, Een heel actuele website is natuurlijk www.youtube.com. Toets je favoriete merk maar eens in en je zult zien dat de foto's en filmpjes over je beeldscherm rollen, al dan niet voorzien van muziek. Veel plezier.

u,'tt'u'. m

in

fe

r nt e. eu t o.

s

c sls

I

ì¡É =

.o*.--

p i cas av,e b. go o g I e. n I /p r m d bu'

vtt u,.nedtrac.cont

Bii de ortikelen Wil je meer weten over de nieuwste melkrobot van Lely of hun andere producten kijk

I

dan eens op www.lely.com.

Tenslotte

b-

deze keer. Blijf ze insturen die tips en maak andere leden deelgenoot. Veel surfplezier op het Vy'ereld Wljde 'Web. Jan van cler Zijden

Dit was het voor

u,ut¡,.leh.cont

AGRITOY NR. 2 O ME]

2(]O7


Ifd øfscheid vøn "d'n bus"

Luc deGønck eze modelbouwer uit het Belgische Nazareth gaat nogal eens

aan

bij loonbedrijf

Vincent in

dezelfde plaats. Dit is niet zo vreemd als je bedenkt dat op dit bedrijfhoofdzakelijk trekkers lopen van Luc's favoriete merk. 'Wel een vreemde bijnaam voor een trekker zul je denken, 'd'n bus'. Dat komt door de ontzettend ruime cabine die dit type trekker heeft. Onlangs ging Luc speciaal langs om afscheid te nemen van een oudgediend...de Steyr 8150.

De Steyr

8l50 I /t

De Steyr 8150 was de eerste trekker die Vincent kocht nadat hij het loonbedrijf van zijn ouders had overgenomen en heeft tot voor kort deel uitgemaakt van het trek-

kerpark. Dat houdt in dat deze 135 pk trekker er ruim 20 dienstjaren op heeft zitten en toen 'ie wegging meer dan 15.000 uren op de teller had staan zonder noemenswaardige problemen. De laatste tijd

kreeg

hij wat last van ouderdomskwaal-

tjes en werden er geen onkosten meer voor deze trekker gemaakt. Hij is nu vervangen

door een Steyr CVT 6170. Tijdens zijn carrière heeft de Steyr hoofdzakelijk voor een kalkstrooier gestaan en in het maisseizoen voor de silagewagen en soms voor een opraapwagen. De laatste jaren was het al meer een reservetrekker geworden. Volgens Luc is hij nu een tweede leven begonnen in Polen.

De Steyr

8l50 in 1/32

Net voor dat de trekker afgevoerd werd. is Luc nog even naar het bedrijf gegaan en heeft nog wat foto's van deze veteraan genomen en hem ook opgemeten. Hij wilde er toch graag een rnodel van bouwen. Als basis werd het chassis van een Steyr Profi van Britains gebruikt. Het chassis bleek na opmeting goed te gebruiken en lag er nog na de bouw van de Steyr CVT 6190. De wielbasis en spoorbreedte bleken beiden goed te kloppen en dat scheelt weer een hoop werk. De motorkap is gewoon gemaakt van styreenplaat, het luchtfilter en de uitlaat van styreenprofieltjes. De opbouw van de trekker cabinevloer en de spatborden evenals de cabinestijlen zijn

van messingplaat. Ook het dak is van mes-

singplaat met daarop een van plexiglas gemaakt dak, waarin de nodige vorrnen zijn uitgefreesd. De tank is van een blokje hars dat over was van het gieten van onder-

delen, waaruit dan met wat slijp- en vijlwerk de vorrn van de tank werd getoverd.

Verder

is de cabine ingericht met

een

dashboard, stoel, en de handles voor versnelling, hefen bediening van de hydrau-

t ¡t

t

.L

tl

liek. De stickers voor het grillerooster en de zijkant en de type aanduiding maakte Luc zelf. De Steyr sticker komt van Henri Walker. Verder werd het model afgewerkt met spiegels, werklampen, verlichting en zwaailamp. Alleen een sticker van "Van Hool" (een Belgische busbouwer) op de voorruit ontbreekt.

Tenslotte Op de foto's zie je het model zoals je de echte op het veld ook aan het werk zag. Luc wist ook nog te vertellen dat inmiddels een zoon van Vincent ook aan het verzamelen is geslagen en al een leuke collectie modellen bij elkaar heeft. Jammer genoeg is de website van Vincent uit de lucht, anders hadden jullie het hele Steyr trekkerpark kunnen zien. Jan vsn der Zijden

ACRìTOY NR. 2 O MEI

2OO7

E


modelbouw

WIENEN

oal, Norscot, Ertl, Britains, Minichamps, Siku, Ros Universal Hobbies, Franklin Mint, Schuco, Weise, enz. enz. f

I

ì

o rô

\e

f

c

?

{V

Play with rea,lit v www.

m o d e I b o u ww ie n e n. n I

Formido Wienen Dslfsen o rna.t/mvr.:9.O0-2O.OOuu¡ /ze.:9.OO-'17-OOuur.oDeVeating3l ¡Tel-: 0529-46 96.20


BeuFS- en evenernenten-

agendu 2007 September

Mei 26

Houten, Euretco gebouw NAMAC ruilbeurs, Meidoornkade 22. Yoor informatie, www.namac.nl

26-27 G&M Farmmodels, Rose Cottage, Dane End, Therfield Nt'.

I

wwrv.namac.nl 8

Joure, Zalencentrum

't Haske

Modelautoruilbeurs. Vegelingsweg 20, Joure. Voor informatie, tel:0513-416571

Royston. Engeland. Toy Show/Open weekend. Voor informatie www. gandmfanrmodels.com 29

Juni 2

Houten, Euretco gebouw

NAMAC ruilbeurs, Meidoomkade 22. Yoor infonnatie,

Rijssen, 't Witte Hoes Miniatuurautoruilbeur s. Markeloserveg 90. Voor informatie,

tel:055-5429302 Rijssen, 't Vy'itte Hoes Miniatuurautoruilbeurs. Markeloserveg 90. Voo¡ info¡tnatie,

Okrober \4 Amsterdatn, Hotel Mercrtre

tel:055-5429302 Chartres, Frankrijk. Espace Chartrexpo Min iaturenbeurs ACA. Voor informatie http ://rv ww. agricol a sso. fr. st

Ruilbeurs Amsterdamse Modelauto Club, Joan Muyskensweg 10. Voor informatie tel: 020-6413082

I

9

Joure, Zalencentrum 't Haske Modelautomi lbeurs. Vegel ingsweg 20, Joure. Voor informatie,

t4

Husnm, Duitsland Traktorado Festival. Voor informatie, rvww.toyfarmer.de

tel:0513-416571

November

10

Best, sporthal tapperij Naastenbest De Bestse autobeurs. Voor informatie 040-2550041

16-17 Tetenbüll, Duitsland

2-4 J

Oldtimerbeurs en miniaturen. Voor informatie, tel: (0049) 0170-94844s6

16-17 Didam, manege't Stal Hooge End AVH Geldertand, jaarlijkse oldtimershow. Voor informatie

Joure, Zalencentrum

l7-18 Zwolle,

IJsselhallen

Internationale Landbouwminiaturen ruilbeurs en tentoonstelling L.C.N. Voor informati e tel beurs@agritoy.nl

Juli Houten, Euretco gebouw

't Haske

Modelautoruilbeurs. Vegelingsweg 20, Jottre. Voor informatie, tel:0513-416571

H.Peters 06-21258940

14

Dyersville, USA National Farm Toy Show. Voor informatie www.toyfarmer.com

24

05

47 -2926

79, www. agritoy.n l,

Houten, Euretco gebouw

NAMAC ruilbeurs, Meidoomkade 22. Yoor informatie,

NAMAC ruilbeurs, Meidoomkade 22. Yoor informatie,

www.namac.nl

wwrv.namac.nl

28-29 Panningen Internationaal Hi storisch Festival HMT. Voor informatie, tel:024-677 2419

December

8

tel:055-5429302

Augustus

29

The Great Dorset Steam Fair, Dorset, Verenigd Koninkijk Meerdaagse beurs tot en met 2 september. Voor informatie, www.gdsf.co.uk

Rijssen, 't Witte Hoes Miniatuurautoruilbeurs. Markeloseweg 90. Voor infomatie,

l6

Amsterdam, Hotel Mercure Ruilbeurs Amsterdamse Modelauto Club, Joan Muyskensweg I 0. Voor informatie tel: 020-6413082

plegert in vet battd mel evetttuele wijzigittgen.

AGRTTOYNR.2

'

MEI

2OO7


Gevraagd: Ik ben op zoek naar modellen van een John Deere 3030. \Veet iemand of hier ook modellen van zijn gemaakt? J. Bossenbro ek 0345 - 523924

-Amerika) Bukh D-3O,schaal l/32. Britains Deutz DX 110, schaal ll32.Louis

Beundeq 0348-501684

of

beunder4@

zonnet.nl

Gevraagd: Maisbek voor een John Deere hakselaar van Siku. M. v.d. Meulen, Deinum, 058-2542404 of

Te koop: In schaal 1/16 John Deere 5020, Massey-Ferguson I 75, Massey-Ferguson

06-1003t281

3588.

Gevraagd: Origineel voorwiel

+

pan-

zitting voor Cursor Güldner Toledo, schaal l/25. Gave/complete Hausser Deutz Intrac, schaal l/32. Louis Beunder,034850 I 684 of beunder4@zonnet.nl

1155, International 966, International In schaal lll2 Ford 4000, Ford

4600, Ford TW5, Ford TV/15. De meeste trekkers zijn van Ertl en rond

1973 gemaakt. Bellen tussen 18:00

bezoekers anders dan L.C.N. leden geweest en er bestaat een vermoeden over de mogelijke dader. De speldjes, o.a. van gewonnen sportwedstrijden, hebben voor de eigenaar veel en voor de onrechtmatige eigenaar geen waarde.

De dader kan als hij spijt heeft gekregen, de speldjes anoniem per post sturen naar, of in de bus doen bij J. van der Zijden, Wouter Berthoutlaan 16, 4871AJ EttenLeur.

en

l9:00 uur, 06-16716150

'Yan27 oktober - 6 november 2007 gaan we naar 's werelds grootste miniaturen-

Te koop: Britains Fordson, Fiat, Volvo, Fendt, Deutz etc. Ook vele machines,

beurs met

Valkema,

unieke enzeldzame modellen. Verder zijn er bezoeken aan: de Ertl fabriek, CNH, JD, Chicago, een yerzamelaar met 400

voor de veewagen 9568 voor de voorkant en 2 x dubbellucht wielen voor een Fiat

038-4606189 na 18.00 uur.

trekker. A.Suijkerbuijk, Oud Gastel, 0165-

Oproep: tijdens de regiodag van 7 oktober 2006 is in het Landbouwmuseum te Etten-

tractoren, truck stops, een bosbouwbedrijf, enz. en ...baretjes. Reissom: € 1.450,:. Belangstelling? Bel dan Dick Meijer 's avonds op 057 l-27 0415 of 06-20608032.

Gevraagd: Van Britains, cabine dak voor Lamborghini 1706 Turbo wit, bruin hekje

312319.

Te ruil: Plastic

dieren en andere figuren.

www.britainsworld.nl,

Gert

Leur een kussentje met een stuk of Strombecker Allis

Chalmers D-14, schaal 1124. Cicco (Zuid

8

speldjes verdwenen. Eerder op de dag lag dit kussentje er nog. Er zijn geen andere

E-mail dj.meijer@planet.nl of kijk op www.trekkerski eken. nl'

Jopie Krukqs IUIlEßæN VqZ E Æao mNDn46,..

tk @l^

,.IK EE^I

æANIE

At

MUfv

RENAOLT

AAN

T€T ,N

NOET U/EL

DE TUD AAN IE }þ8ts? ßEÉTEDEA¡

AGRITOYNR. 2.MEI2OO7


r)

/\

-l- \

TOD rĂŹ O]VI E

Gedetailleerde metalen tractorkits schaal I:32

Ford 2600

/ 3600

Massey Ferguson 98 BM Volvo 600

\ dj I

McCormick Farmall DF25

Ford 2000

/

3000

Oliver 99

Ford 8600/9600

County 1454

Volvo BM 350

Voor meer informatie zie onze website:WWW.AUTODROME.NET E-mail: info @ autodrome. net

Autodrome Kloosterweg 6 3882 NL Putten Holland tel. (0341)35 64 2Olax (0341)36 10 02 Adres showroom: Planetenveld 43 Zeewolde, geopend wolza van 10.00 tot 17.00 uur.


(

-:-- :tY

(

j. j.

) 1-J JJ J g

{

Trekker & Werktuig is hét onafhankelijke maandblad over landbouwmechanisatie. Met diepgaande testen, maar ook met achtergrondverhalen over de ontwikkelingen van nieuwe en vernieuwde machines in binnen- en buitenland. Ken je het maandblad Trekker & Werktuig nog niet? Of wil je het nog beter leren kennen? Vraag nu een gratis exemplaar

code 074-A7003

Mijn adresgegevens zijn Naa

aan, zonder uerplichtingen!

[r

, ',,II

't'

Aclre;

Vul hiernaast je gegevens in en stuur de bon in een envelop zonder postzegel naar:

l.:::::: Poitcorl e

\ bonll ¿ats

E-rrai

Trekker&Werktu ig, Antwoordnummer '10318, 2400 WB in Alphen a/d Rijn. Je kunt het gratis nummer ook aanvragen op

Tr: lr:f

oo n

:.:]:

www.lezersactie.nl Deze ¿ctie geldt alleen als je de laatste zes maanden geen gratis

proefnunrmer hebt aangevraagd Ê r,

..' .r.lr.:i.¡ :ir.ìl É i:

:ih ,:

f

r

¡

:r:lll

È')

,:: )t :r

-r

Agritoy nr. 2 - 2007  

Info contactblad van Landbouwminiaturen Club Nederland