Page 1

I \

Nummer

• _.

landbouwminiaturen

4, november

Club

2002

Nederland


Agri toy

Inhoud Agritoy 4, november 2002

• Informatie,

lidmaatschap,

inhoudsopgave

1

• Bestuurlijk

/ Redactioneel

l Beursnieuws

2 5

• Regiotrekkertjes

NO.4

2002

Agritoy is het informatiecontactblad van Landbouwminiaturen Club Nederland en verschijnt 4 maal per jaar. De vereniging stelt zich ten doel: het bevorderen van de hobby van verzamelen en bouwen van miniaturen van trekkers en landbouwwerktuigen. LIDMAATSCHAP Men kan lid worden op elk willekeurig moment. Per kalenderjaar bedraagt de contributie € 16 bij automatische incasso plus een éénmalig inschrijfgeld van € 7. Voor leden in het buitenland bedraagt het € 23 per jaar. Opzegging van het lidmaatschap: schriftelijk vóór 1 december voorafgaande aan het nieuwe kalenderjaar. Leden krijgen -behalve AGRITOY- 25% korting op de abonnementsprijs van het blad TREKKER & WERKTUIG, soms korting bij aanschaf van modellen e.d. en gratis toegang tot de jaarlijkse beurs en show. ADVERTENTIES Leden kunnen gratis adverteren in de rubriek 'Advertoytjes' tot maximaal 250 lettertekens. Voor grotere advertenties -ook voor niet leden- gelden standaard tarieven. Voor informatie: redactie Agritoy, tel. 0342.412277. Internet: www.agritoy.nl BESTUUR Voorzitter:

Secr.lledenadministratie:

Penningmeester:

Organisator reizen:

Clubblad Agritoy:

Lid:

J. Dokter Duistereweg 18, 8431 VV Oosterwolde tel. 0516.512872 B.R. Verwijs Valleistraat 109, 3902 ZB Veenendaal tel. 0318.527261 M.GJ. Scholten Plataan 72, 6942 TS Didam tel. 0316.226995 HJ.T. van Haren Luumpt 10, 6613 AP Balgoy tel. 024.6411578 mobiel 06.18183257 A.I. Kamphuis Vilsterkamp 1, 7721 WG Dalfsen tel. 0529.430705 A.J. Weernink 't Kemerink 25, 7497 MN Bentelo tel. 0547.292679

REDACTIE AGRITOY Nieuwvellerseweg 8, 3772 PB Barneveld tel. 0342.412277 E-mail: agritoy@bos.nl REDACTIELEDEN Frits van Manen Barneveld tel. 0342.412277 E-mail: agritoy@bos.nl Jan van der Zijden Etten-Leur tel. 076.5035534 E-mail: j.vanderzijden@wanadoo.nl Albert Jan Kamphuis Dalfsen tel. 0529.430705 E-mail: 106330.3123@compuserve.com ORGANISATIE BEURS ZWOLLE K.H. Hofs Baarloseweg 15, 8316 SC Marknesse tel/fax 0527.201492 E-mail: karel.hofs@12move.nl GIRONUMMER

• Beursmodel

8

2002, MF 8270Xtra

•. De geschiedenis

van Case

10

• Verslag veiling in Chartres

14

• De Challenger en de Königsadler

16

• Landbouwvoertuigen

16

op de snelweg

• Zelfbouw: MF 8280 Landini Mythos 110

17

• Nieuwe modellen

18

• Op koffievisite

26

• Zelfbouw: Modellen van Johan Stoop

29

• Zelfbouw: Lelyterra

32

• Verslag LCN reis naar Zweden

34

• Tips van Tammo

37

• Agenda van beurzen

38

• Advertoytjes

39

• Jopie Krukas

40

Op de voorpagina Foto's voorpagina/binnenzijde: bouwt zijn speelgoedtrekkers

Wim Huisman uitBreda vertot realistisch uitziende modellen.

Diverse details zijn aan de trekkers toegevoegd. Hij ziet er niet tegenop om een model in te korten als de maten niet overeenstemmen. Voorwielaandrijving

wordt aangebracht of juist weg-

gehaald, zwaailampen. fronthef en aftakas aangebrachienz: Een MF 595 van Britains werd zelfs voorzien van echte schuif' ramen in de cabine! In februari verschijnt het volgende nummer van Agritoy. Kopij en advertenties moeten uiterlijk 5 januari 2003 bij de redactie zijn.

LCN 2080735 Didam

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming worden overgeDruk: BDU Grafisch Bedrijf Oplage: 2.000 exemplaren. Reg. nr. ISSN: 1386-2472

nomen. Agritoy©

Agritoy

1


Bestuurlijk

Redactioneel Al eerder was het o.a. in deze rubriek aangekondigd, maar het is inmiddels een feit: de LCN internetsite is nu te bereiken via het adres: www.agritoy.nl De site is tot onbepaalde tijd ook nog via de bekende internetadressen te bereiken, zodat je ook via links naar de bestaande adressen op www.agritoy.nl terechtkomt. In deze Agritoy zijn als bijlagen de klemplaat en een enquêteformulier voor het clubmodel gevoegd. De klemplaat is ook op de site te vinden. Wat de enquête voor het clubmodel betreft is er op de site aanvullende informatie te vinden over de op het formulier aangegeven trekkers. In de vorige Agritoy ontbraken er vier bladzijden van het onderwerp Nieuwe Modellen. In deze uitgave is deze informatie alsnog verwerkt in de betreffende rubriek, zodat er een nu een compleet overzicht te lezen en te zien is van de modellen die de laatste maanden verschenen zijn, of binnenkort verschijnen. Met de nieuwe modellen en de gebruikelijke onderwerpen als zelfbouw, op koffievisite, geschiedenis, regionieuws, aangevuld met diverse artikelen over miniaturen lukt het altijd wel weer een Agritoy gevuld te krijgen. Toch blijven door leden aan geleverde kopij over zelfbouw of foto's voor de binnenzijde van de omslag altijd welkom. Ook zijn onderwerpen die een raakvlak hebben met landbouw miniaturen een welkome aanvulling. Op de beurs zien we er ook de voorbeelden van, zoals boeken, folders, speldjes, etc. Mocht je ideeën hebben wat er over deze, of wellicht andere

onderwerpen eens iets in Agritoy geschreven kan worden, of misschien wil je er zelf eens wat over schrijven, neem dan gerust contact op met een van de redactieleden. Ook op de beurs bestaat natuurlijk deze mogelijkheid. Om te laten zien wie we zijn hebben we bij dit artikel een foto van de redactieleden geplaatst. Van links naar rechts: Jan van der Zijden, Albert Jan Kamphuis en Frits van Manen. Tot ziens op de beurs. Albert Jan Kamphuis

Algemene ledenvergadering 2003 op 22 februari bij BEeO te Vianen

Programma Een compleet programma van wat er op 22 februari zal plaatsvinden en de agenda voor de vergadering kunt u vinden bij Agritoy #1/2003 die begin februari 2003 bij u op de deurmat valt. Bij Agritoy #112003 vindt u ook het verslag van de jaarvergadering van 2002 en het jaarverslag van 2002. De betreffende stukken moet u zelf meenemen naar de vergadering. Bestuursverkiezing Tijdens jaarvergadering 2002 hebben Wim Willemsen en Karel Hofs afscheid genomen van het bestuur, Karel heeft het afgelopen jaar echter nog volop meegedraaid om zijn opvolger Tonnie Weernink in te werken. Maar Karel stopt na de evaluatiebespreking van beurs 2002 definitief met zijn taak binnen het bestuur, Hij blijft wel lid van de beurscommissie. In de afgelopen periode heeft een lid van de vereniging te kennen gegeven de functie van Wim Willemsen op zich te willen nemen. Er is dus een kandidaat bestuurslid voor de openstaande vacature, Volgens het rooster van aftreden zullen in 2003 Jaap Dokter (voorzitter) en Albert Jan Kamphuis (redactie Agritoy) aftreden. Jaap is vanaf 1996 (ALV bij De Var, Achterveld) voorzitter van de L.C.N. en heeft zich weer herkiesbaar gesteld. Albert Jan is lid van het bestuur sinds 2000 (ALV bij Louis Nagel, Nijmegen) en heeft kenbaar gemaakt zijn bestuursfunctie op te geven, doch wel als redactielid van Agritoy te blijven functioneren. Er is dus een vacature voor een bestuursfunctie waarbij we dus graag iemand zouden willen hebben die de spil wil zijn tussen de redactie en het bestuur. Wilt u zich kandidaat stellen voor een functie in het bestuur, dan kunt u zich bij het bestuur aanmelden volgens de richtlijnen van artikel 7 van het huishoudelijk reglement. Wilt u meer informatie voordat u zich kandidaat stelt, bel dan gerust met Jaap Dokter of Ben Verwijs (voor telefoonnummers zie pag. Ivan Agritoy)

Art. H7 Verkiezing van bestuursleden.

Wie is BEeD BECO is in de landbouw bekend van de kip wagens voor de agrot:ransport, zwaar transport, carriersystemen en

2

kleine transportkipwagens. Er worden echter meer producten in dit bedrijf gefabriceerd zoals bouw- en grondverzetmachines, uitrusting voor wielladers en kranen en staalbouwconstructies t.b.V. bedrijfshallen, scholen, ziekenhuizen, woningen, etc. Heeft u internet kijkt u dan voor meer informatie op de website van BECO http://www.beco-vianen.nl. Wilt u deelnemen aan de modelbouwwedstrijd dan is een bezoek aan de BECO stand op de komende Landbouw RAl natuurlijk helemaal aanbevelenswaardig. Meer over de wedstrijd vind u verderop in deze aankondiging van de ALY.

Agritoy

Kandidaatstelling voor vacatures in het bestuur moeten schriftelijk geschieden bij het bestuur van de vereniging vóór aanvang van de algemene ledenvergadering en dit ondersteund door 5 of meer leden. Zittende bestuursle-


den die zich blijkens kennisgeving aan de vergadering herkiesbaar hebben gesteld, worden uit hoofde als kandidaat aangemerkt. Bestuursleden worden voor een periode van 3 jaar benoemd, zij treden af volgens een door het bestuur daartoe op te maken rooster. Afgetreden bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Modelbouwwedstrijd In de vorige Agritoy heeft u de aankondiging kunnen lezen dat we tijdens de Algemene Ledenvergadering een modelbouwwedstrijd organiseren. Inmiddels hebben zich een paar leden aangemeld maar wij zouden het erg leuk vinden als er vele BECO producten in diverse soorten, maten en gemaakt van diverse materialen aan de wedstrijd deelnemen. Nog even een paar ideeën: in schaal 1/16 gemaakt van Lego achter een eveneens van Lego gemaakte trekWie bouwt de ker, van de mooiste schaal "piep kipwagen? klein" tot 1/2. Oké, deze laatste schaal kunnen we niet in een vitrine zetten maar u dingt wel mee met de wedstrijd. Over de producten: het hoeft niet altijd de grote kippers te zijn (16 of 18 tons laadvermogen of drieassers), ook de kleine 4,5 tons kippers met enkel of tandemas, met of zonder scharnierende zijwanden kunnen in de prijzen vallen. Lees voor meerdere en andere ideeën de vorige Agritoy. Voor deelname aan de wedstrijd tijdens de Algemene Ledenvergadering dient u zich vooraf wel op te geven. U kunt dit doen door een briefje te zenden aan het secretariaat van de L.C.N., Valleistraat 109, 3902 ZB Veenendaal. Ook een telefoontje naar ondergetekende is voldoende (0318-527261). De gegevens die wij willen hebben zijn uw naam, adres en leeftijd, een omschrijving van hetgeen waarmee u gaat deelnemen aan de wedstrijd (bijv. type, aantal assen, wel of geen silageopbouw, etc.) en de schaal waarin is gebouwd of wordt gebouwd. U kunt zich tot ca I week voor aanvang van de ledendag inschrijven. Uiteraard kunt u zich ook tijdens de beurs op 23 en 24 november in de IJsselhallen te Zwolle opgeven voor deelname aan de modelbouwwedstrijd. Wilt u meer informatie over de jaarvergadering of gewoon over het reilen en zeilen van de vereniging dan kunt u terecht bij de informatiestand van de L.C.N. tijdens de beurs in Zwolle. Of bel gewoon eens één van de

bestuursleden (telefoonnummers staan op de eerste pagina van iedere Agritoy) voor informatie. Tot ziens op 23 of 24 november tijdens de beurs in de IJsselhallen te Zwolle of tot de algemene ledenvergadering op 22 februari 2003 bij BECO (adres: Industrieterrein "De Biezen", De Limiet 18,4131 NR Vianen (ZH». Namens het bestuur Ben R. Verwijs

Het is weer zo ver. De contributie voor 2003 moet weer betaald worden. Bij de leden die een machtiging hebben afgegeven wordt de contributie op 15 januari 2003 van het (bank)rekeningnummer afgeschreven. Zorg tegen die tijd dus voor voldoende saldo. Voor 16 euro contributie moet dat volgens mij geen probleem zijn. Mocht het rekeningnummer gewijzigd zijn, geef dat dan vóór 25 december 2002 aan mij door. Dit voorkomt vertraging van de contributieinning en extra werk voor de penningmeester. Als u nog geen machtiging heeft afgegeven ontvangt u bij deze Agritoy de bekende acceptgiro. Gebruik deze acceptgiro om op tijd (vóór 15-01-2003) te betalen. Laat het niet aankomen op een te late betaling waardoor u het februari-nummer misloopt. De grootte van de vereniging vraagt een goede organisatie om met zo min mogelijk kosten de werkzaamheden rond te kunnen zetten. Daaraan werkt u mee door op tijd met de bijgevoegde acceptgiro te betalen. Liever nog via automatische machtiging. De penningmeester Marcel Scholten

Beursnieuws Het is weer bijna zover, voor de echte verzamelaar kan het weekend van 23 en 24 november niet snel genoeg komen. Het lijkt erop dat het een drukke beurs gaat worden gezien de vele aanmeldingen en lof uitbreidingen van tafels bij een aantal standhouders. Er zijn 380 tafels besproken. Natuurlijk hebben we meer ruimte dan in De Meerpaal maar er zullen toch keuzes gemaakt moeten worden in verband met de beschikbare ruimte in de IJsselhallen. We hebben al geschoven met de benodigde ruimte op enkele plekken en daaruit blijkt dat niet alles mogelijk is. Zo hebben we rekening moeten hou""\.. den met het vrijhouden van de ~ vluchtroutes in geval van brand. De beurscommissie wil er in elk geval alles aan doen om te voorkomen dat de brandweer de deuren gaat sluiten

Agritoy

t

3


als blijkt dat deze vluchtroutes niet vrij zijn. Wij hopen uiteraard ook op jullie aller medewerking en begrip om een tweede "Volendarn" te voorkomen! Dit jaar zal hal 3 op beide dagen in gebruik zijn evenals een deel van de gang op zaterdag. Verder is het bijzonder dat er voor het eerst in onze beursgeschiedenis een fabrikant een stand gaat inrichten met promotie artikelen. Siku maakt al schaalmodellen van deze fabrikant. Wij zijn dus zeer benieuwd wat Amazone (dat is dus de fabrikant) verder te bieden heeft. Voor de organisatie is dit een nieuw fenomeen. We weten dus nog niet hoe dit gaat uitpakken maar we denken dat we hier positief tegenover moeten staan. Wel zijn wij van mening dat het in de toekomst geen "fabrikantenbeurs" moet worden. Met enige moeite is het gelukt om schaalmodellen van Lemken naar Zwolle te halen. Voor de goede orde: dit zijn showmodellen en dus niet te koop. Omdat de aanvragen voor vitrines groter was dan het aanbod zijn de vitrines dit jaar zo eerlijk mogelijk verdeeld over de aanvragers. We verwachten dan ook veel moois te zien. De jeugd Voor de kleintjes onder ons is er weer een kleurplaat in deze Agritoy bijgevoegd. Indien er bij een gezin meerdere kleurplaten nodig zijn kopieert u deze dan zelf even of haal hem van internet. www.agritoy.nl Er zijn drie leeftijdscategorieën te weten: Tot 4 jaar, 5 t/m 8 jaar en van 9 t/m 12 jaar. Vergeet vooral je naam; leeftijd en telefoonnummer niet op de kleurplaat te schrijven. Een deskundige jury zal de platen beoordelen en de winnaars zullen zondag om 16.00 uur bekend gemaakt worden. Er zijn wederom mooie prijzen te verdienen, dus snel aan de slag. Zorg er wel voor dat de kleurplaat uiterlijk om 12.00 uur zondagmiddag binnen is bij de LCN-stand. Je kunt hem ook sturen naar Ad Romeyn Delta 11 8224 EL Lelystad. De kleurplaat moet dan wel voor 20-11-2002 binnen zijn. Voor de kinderen tot 7 jaar is er weer een traptrekkerbehendigheidsbaan. Ook hier zijn weer prijzen te verdienen. Op beide dagen zal er om 13.00 uur en om 16.00 uur een prijsuitreiking plaats vinden. Beursmodel Het prototype van het beursmodel, de MF 8270 ziet er schitterend uit. Het is gemaakt in de schaal 1:32 en door Siku gefabriceerd. Het model is op 21 punten aangepast ten opzichte van de MF 8280. Reden te meer voor elk LCN-lid om zo'n exemplaar in zijn of haar verzameling te willen hebben. De oplage is 2250 stuks en ze zijn op het moment dat ik dit stukje schrijf, al onderweg naar Duitsland alwaar er de laatste afwerking plaats vindt. De beurscommissie hoeft dus dit jaar geen peentjes te zwe-

4

Agritoy

ten of het model op tijd zal arriveren. Ook zal er een prachtig zelfgemaakt MF model, type 8280, in de schaal 1:12 van de heer André Wiehink Kruit tentoon gesteld worden tegenover de LCN-stand. Het beurs model is zoals gewoonlijk te koop bij de LCN-stand waar ook verdere informatie, aanmelding van leden etc. mogelijk is. Entree Ook dit jaar kunnen de leden op vertoon van hun gele lidmaatschapskaart 2002 gratis naar binnen. Kinderen tot 12 jaar onder begeleiding van een oudere mogen ook gratis naar binnen. Niet leden betalen € 4,-. De beurs is op beide dagen geopend van 10.00-17.00 uur. Wij hopen u allen in grote getale te mogen verwelkomen in de IJssselhallen te Zwolle. De beurscommissie : Karel Hofs, Ad Romeyn, Martin Smits en Tonnie Weernink

.

Overzicht van de beurshallen in Zwolle GL 2 I> 25

~>,. I

.+.

1~{,ANc. JRktofR

I

PLAA1S


g Van de regiocoördinatoren Het seizoen van buitenevenementen is weer voorbij. Als deze Agritoy bij u op de deurmat valt zijn we nog maar een enkele week verwijderd van het grootste binnenevenement voor Landbouwminiaturen van Europa. Dit is tevens ook één van de grootste activiteiten die wij als LCN organiseren. Daarnaast hebben we dan ook de regiodagen. Van sommige regiocontactpersonen hebben we al vernomen dat er plannen uitgewerkt worden of reeds uitgewerkt zijn. Anderen zijn op plannen aan het broeden. Uiteraard juichen wij dit erg toe en hopen dat er massaal deelgenomen wordt aan de georganiseerde regiodagen. Oproep Ondanks alle activiteiten die in de regio's georganiseerd worden willen wij toch graag een oproep doen. Zoals iedereen weet is een vereniging niet alleen voor leden maar ook door leden. De regiodagen worden georganiseerd door vrijwilligers; de regiocontactpersonen. Echter deze regiocontactpersonen zijn ook afhankelijk van de overige leden. En dan niet alleen voor het wel of niet bezoeken van de regiodag maar ook voor ideeën voor een regiodag. Ongetwijfeld komt u tijdens de beurs in de IJsselhallen bij de LCN informatiestand langs om het enquêteformulier met uw keuze voor het volgende club model in te leveren of om het beursmodel MF 8270 te kopen. Vraag dan ook eens even naar ondergetekenden want wij zijn erg benieuwd naar mogelijke locaties of ideeën voor een regiodag. Wij willen graag bemiddelen om ook binnen de regio's de activiteiten op peil te houden of uit te breiden. Overigens mag u ook gewoon tussendoor wel contact opnemen met uw regiocontactpersoon of ondergetekenden voor nieuwe ideeën voor een regiodag.

Maar nogmaals het zal u duidelijk zijn dat de regiocontactpersonen niets kunnen organiseren zonder uw hulp. Ben R. Verwijs Harrie van Haren

Regio Friesland Met de LCN-promotiestand op de Boerendag Wouterswoude Op zaterdag 27 juli 2002 hebben wij, Sikke Kooistra en Johan Hoekstra, op de Boerendag in Wouterswoude met een promotiestand van de LCN gestaan. We zijn om 8.00 uur begonnen met het inrichten van de stand en vitrines wat ruim een 1 uur in beslag nam. Alles moest mooi "te show" staan en na wat schuiven en wisselen van de meegebrachte miniaturen lukte dat naar onze tevredenheid. Ondanks het warme weer waren er een groot aantal bezoekers, dus ook veel belangstelling voor de LCNstand. Vooral voor de zelfgebouwde miniaturen van Sikke toonde men bewondering en belangstelling. We hadden alle door ons meegebrachte miniaturen wel kunnen verkopen. Aan veel mensen hebben we informatie gegeven over de LCN, wat ze doet en organiseert. Ook waren er mensen die weilandbouwminiaturen

verzamelden maar nog niet van het bestaan van de LCN wisten. Velen namen dan ook een strooifolder mee en halverwege de dag was de voorraad voor het grootste gedeelte al meegenomen. Ook hebben we meteen maar even reclame gemaakt voor de LCN beurs in Zwolle a.s. november. Tot onze verbazing waren er veel vrouwen die aandachtig de miniaturen bekeken en vertelden dat hun man, vriend of kinderen ook verzamelden, maar dat ze niet wisten dat er een miniaturenclub bestond. Al met al was het een mooie geslaagde promotiedag voor de LCN. Eén nieuw lid hebben we erbij en aan de reacties te horen volgen er nog meer. Tot slot wil ik nog even Sikke bedanken voor het regelen van de stand, ophalen van de vitrine en de koffie. Jan van der Zijden bedank ik voor het extra toegestuurde promotiemateriaal. Johan Hoekstra

Regio Zuid Holland Trekkertrek Koudekerk aid Rijn. Op zaterdag 3 augustus j.l. was het alweer de lle keer dat de Trekkertrekfamiliedag in Koudekerk aJd Rijn werd gehouden. Met mooi weer trekt dit evenement ruim

Sikke Kooistra achter de kraam in Westerwoude

Agritoy

5


Regio Midden en West Brabant en de ZuidHollandse Eilanden

10.000 bezoekers. Logisch dat de LCN op zo'n dag niet kan en mag ontbreken. Nu, dat was ook niet zo, voor de 3e keer op rij was ze aanwezig. Dit keer was Kees van de Kar uit Wouw bereid gevonden om met z'n modelboerderij af te reizen naar deze groene plaats in Hollands-Midden. Samen met z'n broer Peter, Dirk-Jan van der Zijden en ondergetekende waren waar nodig vraagbaak voor iedereen die vragen had en met anderen werd gewoon een praatje gemaakt. Ondanks het feit dat het tussen 09.00 en 13.00 uur onophoudelijk hard heeft geregend, was er veel volk en toen het dan eindelijk droog werd en de buiten activiteiten weer doorgang konden vinden, was de sfeer zo weer terug. Al met al kunnen we terug zien op een geslaagde dag. Kees, Peter en DirkJan bedankt voor jullie hulp. Wil je nog wat sfeerplaatjes zien van deze dag surf dan naar www.trekkertrek.nl Jan van der Zijden

Handgebouwde

Organisatie regiodag en andere activiteiten. De LCN wordt steeds groter en daarmee ook het aantal leden dat deel gaat nemen aan regioactiviteiten. Dat is de reden dat ik via deze rubriek een dringende oproep doe aan de leden uit m'n regio of er misschien leden zijn die het leuk vinden om actief te helpen bij het organiseren van een regiodag of activiteit. Het gaat voornamelijk om praktische hulp, de inrichting van een lokaal of iets degelijks. Heb je interesse bel me, mail me of spreek me in Zwolle aan. Het is belangrijk in verband met de organisatie van volgende activiteiten. Ik wacht op jullie reactie. Jan van der Zijden

Regio Brabant Oost en Limburg Noord LCN-Promotie op het Historisch Festival Panningen. Ze hebben er een abonnement op bij de HMT. En dan bedoel ik het weer. Ook dit jaar weer was het daar snikheet. Toch waren er zeer veel bezoekers. Een aantal van die bezoekers heeft in de kleine manege dan ook ongetwijfeld de LCN stand gezien.

Deze stand werd bemand door Karel Hofs, Frits van Manen en Harrie van Haren. Zij hebben de hitte getrotseerd en een of twee vrije dagen opgeofferd om promotie te maken voor hun LCN. Mannen bedankt voor de inzet. Jan van der Zijden

Nieuws van onze buitenlandse Zusterc1ubs BELGIE, de BLC/ CMAB Samenvatting van blad nr.: 17,juli 2002. Erwin Mievis begint in dit nummer met een artikel waarin hij de verschillende Amerikaanse afkortingen uitlegt, die veel gebruikt worden in advertenties, vooral in Amerikaanse bladen en op Internet, handig. Op de oproep om nieuwe redactieleden zijn twee reacties gekomen, naast Geert Mannaert is dat Tim Decoster en hij begint gelijk maar met een nieuwe rubriek, HTTP://www ..... De eerste web-site die hij onder de aandacht brengt is farmphoto.com, In de rubriek De Zwaare Jongens dit keer de John Deere 7020 en 7520. Op de beurs in Landen waren ook een aantal Franse deelnemers, twee ervan krijgen wat extra aandacht, namelijk Thierry Robillard, vooral ge茂nteresseerd in John Deere, Fendt en Case schaal

H没rlimann in 1:3 (?) en ...

... Lanz Bulldog 1:1 van hout (I) in Panningen

6

Agritoy


Vicon Fanex 1103 van Marcel Delathuy uit België

1/32 en Michel Bouduin, die alles verzamelt wat hij mooi vindt en er ook niet voor terug schrikt om zelf een model te bouwen. Voorbeelden zijn een bietenrooicombinatie van SMC en een Gillibert kipper. Daarna volgt de zelfbouw special. Met dit keer aandacht voor modellen van Rene Vanderoost met een Ford 2120 met frontmaaier en een gedeeltelijk zelfgebouwde MF 2180, Geert Mannaert met een aangepaste Claas Lexion 480 met 8 rijige opklapbare kolvenplukker en tot slot vaste gast Marcel Delathuy, ditmaal met een prachtige Vicon Fanex 1103 cirkelschudder. Verzamelaar van het trimester, Sebastien Maquet toont ook een paar staaltjes van z'n kunnen, onder andere een Fendt 310 op smalle banden met een getrokken Berthoud veldspuit, diverse forse Rabewerk werktuigen, een Joskin mesttank en een Macer 3-assige kipper. Als trimester aanbieding kunnen BLC leden dit keer de Lanz Bulldog en Hanomag van Siku aanschaffen voor 19,50 Euro. Het artikel "de evolutie van de landbouwtractor deel 5" is ditmaal voorzien van foto' s van de Ford 2N 1/16 Ert!, een Ford 8N, de Ferguson TEO 20, een John Deere Lanz, de Steyr 80, een Someca model en de Fendt en Hanomag van Autodrome. Het blad besluit met de nieuwe modellen, de Belgische advertoytjes en de agenda. Met op de achterzijde een mooie afbeelding van een reclameposter uit vroeger tijden, hebben we het blad weer uit Jan van der Zijden FRANKRIJK, de ACA: Nummer 2/2002 van Jouets et Miniatures Agricoles Magazine heeft

op de voorpagina een foto staan van het nieuwe clubmodel, de Someca 1000 TD. In het redactionele stukje wordt nog even aangehaald dat Bemard Maillol en Bemard Tremblay veel tijd in de productie van dit model hebben gestoken. Vervolgens foto's van nieuwe modellen, onder andere de Case IR 440 STX 1/32 van Ertl en enkele speciale modellen zoals de Case van Martin Schröter, een aluminiumkleurige Fendt Vario 926 van Siku met een Krone grootpakpers in de Welger kleuren ( heeft ook in Houten te koop gestaan). Daarna wordt het nieuwe clubmodel uitvoerig getoond en ook de gegevens van de grote broer ontbreken niet. Volgt een verslag van de Belgische miniaturenbeurs die op 3 maart j.l. in Landen werd gehouden. Foto's van een ROPA bietenrooier, twee hoogkippers, zelfbouw van CeTheNa, de Claas 1200 pers en een getrokken kunstmeststrooier, enkele modellen van Marcel Delathuy, een Siku Claas Lexion in Caterpillar uitmonstering en twee foto's van modellen gemaakt van karton, waarschijnlijk eigendom van en gemaakt door de bij ons van dit soort modellen bekende Eef Smitshuijsen. Ook van de Franse beurs die 2 juni j.l. in Chartres werd gehouden staat een foto-impressie met begeleidende tekst afgebeeld. Foto's van "dikke" Renault's met grote werktuigen laten zien dat hier wel wat meer hectares te bewerken zijn. De Massey-Harris 744 Diesel wordt uitvoerig belicht en dan met name de diverse merken modellen. Niet alleen Britains heeft in het verleden metalen modellen gemaakt, maar ook de Franse firma VO.G. liet

Agritoy

zich niet onbetuigd en produceerde vooral paarden met een kar of werktuig, heel mooi (op de foto). Philippe Decombat kwam op een show georganiseerd door de Regionale Landbouworganisatie van Val-d'Oise in contact met een bijzondere vrouw, Fabienne Thibeault, die nummers zingt, die te maken hebben met de agrarische wereld en zelfs een CD heeft uitgebracht met de titel: le Pays du Sucre (het suikerland). Leuke promotie CD voor Vervaet? Aandacht wordt er ook besteed aan het wereldrecord 24-uur ploegen. Met een MF 8280 ploegde hij 251 hectares. Achter de trekker hing een Grégoire & Bresson SPEL B9 13-schaar en in de fronthef een 4schaar type PR7 van hetzelfde merk. Voor verzamelaars van het randgebeuren volgen dan 3 bladzijden foto's van promotieartikelen zoals sleutelhangers, bordjes en een kaartspel in ouderdom variërend van 50 tot 10 jaar. Zelfbouw is er van Jean Bordes, twee oudere types Renault, de 304 E en de Dorizon. Dat een oproep succes kan hebben blijkt, de eigenaar van de Vendeuvre traptractor weet nu meer over z'n model, twee reacties gaven veel informatie. Besloten wordt met een beursagenda, twee aankondigingen en de Franse advertoytjes. Vertaling/ samenvatting: Jan van der Zijden ZWITSERLAND, de AMC: Van de AMC werd het clubblad Agromo News niet ontvangen, wel stond er een verslagje van deelname aan een beurs in d'Fettpress. Op de Expo '02 in Murten, een datum wordt niet vermeld, werd door de AMC een mooie stand ingericht en voorlichting gegeven over deze club. Verder is er geen nieuws te melden. Jan van der Zijden

7


Siku bracht dit jaar de Massey Ferguson 8280 uit, een heel mooi en gedetailleerd model. Op basis van de 8280 brengt LCN in een gelimiteerde oplage de Massey Ferguson 8270 Xtra als beurs model 2002 uit. Het beursmodel 2002 is voorzien van een groot aantal aanpassingen en accessoires. We kunnen dan ook spreken van een echt topmodel! Ten opzichte van het basismodel kent het beursmodel 2002 de volgende extra's: - aanduiding Massey Ferguson 8270 Xtra Power Control - fronthefbok aan voorzijde rood - spatbordverbreders matzwart - voorspatborden matzwart - 40 km bord - nummerplaat GV-20-02 - zwaailamp op cabine - afgeknotte driehoek (reflector) - reflectoren in 2 kleuren - werklampen achter zwart en grijs - wielnaven voor en achter zwart - ruitenwisser voor en achter zwart - cabine interieur gekleurd voor wat betreft: vloer (donker), bekleding, bestuurdersstoel, armsteunen en passagiersstoel, pedalen (zwart), hendels (zwart) - inscriptie 'LCN Zwolle 2002' aan onderkant - model wordt geleverd in speciale doos

nieuwd, de trekkers hebben nu meer motorvermogen. De 8210 en 8220 Xtra hebben Perkins motoren, de 8240 t/m 8280 Xtra Sisu motoren met vermogens van 190 t/m 288 (ISO)pk. Het beurs model is een miniatuurweergave van het model 8270 Xtra, deze heeft een 261 pk Sisu motor en powershift transmissie met 18 versnellingen vooruit en 6 achteruit. De aanduiding PowerControl op de trekker slaat op de bediening van de powershift. Met PowerControl kan naast de bediening in de rechterarmsteun de Powershift MF 8270 Xtra in bedrijf

Massey Ferguson 8270 Xtra De MF 8200 serie is sinds 1999 op de markt als opvolger van de 8100 serie. De 8200 serie bestaat uit de modellen 8210 (145 pk) t/m de 8280 met 260 pk. Dit jaar is de serie ver-

8

Agritoy

bediend worden via een handel links onder het stuur. De LCN (beurscommissie) is er weer in geslaagd een heel mooi, zeer goed gelijkend model aan te bieden. Het beursmodel 2002 is tijdens de beursdagen te koop bij de LCN stand. (10.00 -17.00 uur). N.B.: het beursmodel is in een beperkte oplage gemaakt, dus op=op. De prijs is op het moment van schrijven van dit artikel nog niet definitief bekend, maar zal rond de 25 euro bedragen. Alben Jan Kamphuis


Massey Ferguson

8270 Xtra

Impressie MP 8270 Xtra beursmodel

L~,~I;1i!)taOUWMINIATURENRUILBEURS L.C.N. ZWOLLE 2002

MASSEY

Agritoy

FERGUSDN

8270

BEURSMODEL

1.32

9


De 30 serie en de 1200 Traction King In 1960 worden de modellen 400 tlm 900 opgevolgd door de 430, 530, 630, 730, 830 en 930 met 34 tlrn 80 aftakas pk's. In 1964 komt het model 930 General Purpose op de markt met 85 pk, gemeten aan de aftakas (PTO pk). Een geheel nieuwe ontwikkeling op trekkergebied is de Case 1200 Traction King, een trekker met

Case 1170 Golden Demonstrator

werd in 1:16 voor Dyersville

gemaakt en in 1:43 gemaakt en voor de LCN, Dronten 1996

Case Comfort King 930 Precision model van Ertl

vier even grote aangedreven wielen en vier-wielbesturing. De trekker heeft een 120 pk sterke zes-cilinder dieselmotor met turbo. In 1966 wordt de Case trekkerserie aangevuld met de 1030 Comfort King met 102 pk en voorzien van bestuurdersplatform met vlakke vloer. In 1970 wordt Case geheel overgenomen door Tenneco, een holding met o.a. activiteiten in de oliewinning en- verwerking, scheepsbouw en chemie. Het "Old Abe" logo maakt plaats voor een moderner vormgegeven logo.

een 3 traps powershift transmissie en veiligheidscabine. De grootste uit de serie, de 1170 heeft 122 PTO pk. De 1200 Traction King wordt opgevolgd door de 1470 Traction King. Om de nieuwe 70-serie te promoten worden speciaal uitgevoerde trekkers ingezet van de modellen 970 tlm de 1470 TK. De "Golden Demonstrator" trekkers hebben ten opzichte van de originele uitvoering een zwarte motorkap met een goudkleurige band eroverheen, goudkleurige belettering, "desert sunset", crème/gele grille en het opschrift "Demonstrator", Daarnaast is er een "Black Knight Dernonstrator" uitvoering waarbij alle crème/geel, dus ook de cabine, spatborden en grille in het zwart zijn uitgevoerd. De dealers gebruiken de opvallende Demonstrator trekkers, zoals al uit de naamgeving blijkt, voor demonstratiedoeleinden en potentiële klanten kunnen zo'n trekker een paar dagen op proef krijgen.

70 serie Agri King en Traction King Rond 1970 wordt de Agri King serie trekkers geïntroduceerd met de modellen 770, 870, 970, 1070 en 1170. Deze volgen de 30 serie op en zijn o.a. leverbaar met

Overname van David Brown Tenneco neemt in 1972 David Brown Tractors uit het Engelse Meltham over. Tenneco voegt Case en David Brown samen. David Brown heeft op dat moment de modellen 885, 990, 995, 1210 Selectamatic en 1212 Hydra Shift met motorvermogens van 48 tlm 72 pk. De 1212 heeft de zogenaamde Hydra Shift transmissie, waarmee (binnen 3 groepen vooruit en 1 achteruit), 4 versnellingen zonder koppeling geschakeld kunnen worden. De DB trekkers houden vooralsnog hun kleuren bruin en Precision Engineering maakte in 1996 Case 1200 Traction King modellen in 1: 16

10

Agritoy


ase

e k wit. Dat jaar wordt de Agri King serie naar boven toe aangevuld met de 1270 en 1370 met resp. 135 en 150 PTO pk. De 1170 wordt dat jaar vervangen door de 1175 met 122 PTO pk. Vanaf 1974 krijgen de David Brown en Case trekkers dezelfde kleuren wit en rood. Dat jaar komt de 256 pk sterke 2670 Traction King op de markt, al eerder is de 1470 opgevolgd door de 2470 met 213

l71 en 193 pk motorvermogen. Een jaar later volgen de 4490, 4690 en 4890 de 2470, 2670 en 2870 op. In 1980 wordt de David Brown trekkerserie vervangen door de modellen 1190, 1290, 1390, 1490 en 1690. De DB trekkers worden als voorheen in het Engelse Meltham gebouwd.

94- en 96 serie In 1983 volgt de 94 serie de gehele 90 serie op. De David Brown merknaam wordt bij deze serie niet meer gebruikt en het chassis en cabinestijlen zijn bij deze trekkers in zwart uitgevoerd. Deze serie bestaat uit de in Engeland gebouwde 48 pk 3 cilinder 1194, de 1294, 1394 en 1494 met resp. 61, 72 en 83 pk 4 cilinder motor

NZG uit Neurenberg maakte in 1974 deze Case 2670 Traction King in 1:25

pk. De David Brown trekkers, die in de VS vanaf midden jaren zeventig alleen de merknaam Case dragen, worden aangevuld met de 92 pk 1410 en 1412. In 1976 wordt de 1570 met 180 PTO pk aan de 70 serie toegevoegd. De trekker is ter gelegenheid van het tweehonderd jarig bestaan van de Verenigde Staten dat jaar leverbaar in speciale "Spirit of 76" uitvoering met "stars and stripes" design. De Traction King serie wordt dat jaar aangevuld met de 2870 met 300 pk Saab-Scania motor.

90 serie In 1978 worden de 970 t/m 1570 opgevolgd door de modellen 2090, 2290, 2390 en 2590 met resp. 120, 139, Dinky Toy wijzigde in 1975 haar Case DB in type 995

Agritoy

NZG uit Neurenberg maakte een Case DB 1412 in 1976

en de 95 en 108 pk 6 cilinder modellen 1594 en 1694. De Amerikaanse modellen 2094,2294,2394 en 2594 leveren resp. 121, 141, 162 en 180 pk aan de aftakas. De modellen 2394 en 2594 zijn in tegenstelling tot de 2094 en 2294 niet met voorwielaandrijving leverbaar. Het model 3294 met 162 PTO pk is standaard voorzien van vierwielaandrijving. De 4 wielbestuurde 4WD modellen 4494,4694,4894 worden in 1984 aangevuld met de 4994 die voorzien is van een 400 pk sterke Scania V8 motor. Ook nieuw in 1984 zijn de types 1896 en 2096. Dit zijn de laatste Case trekkers die in de witte kleur op de markt gebracht worden. In 1985 neemt Tenneco de landbouwdivisie van International Harvester over. De trekkerseries van International en Case worden ge誰ntegreerd en krijgen de merknaam Case International (en later Case-lH). De oorspronkelijke Case modellen 1394, 1494,1594, 1896, 2096,2294,2394,2594, 3294 en 4494 t/m 4994 komen zo in de rode kleur in de Case International Buyers Guide van 1985 voor.

11


Case 2590 voor de National Farm Toy Show in 1981

J'

Landbouwwerktuigen In 1923, het jaar dat Case de 100.000e dorsmachine produceert, begint ook de productie van maaidorsers. Deze vinden vooral hun afzet in de Great Plains, de uitgestrekte prairies in het midden-westen van de VS. In 1946 neemt Case een grote fabriek in Bettendorf, Iowa over

700,900 en de 1010 en 1060. In 1967 volgt het model 1660 en in 1968 de 1665 Corn Special, de grootste Case combines uit de toenmalige reeks. In 1972 stopt Case met de bouw van maaidorsers. Tot 1985 als de Case International 1600 serie Axial Flow maaidorsers de International 1400 Axial Flow's opvolgen. Opraappersen bouwt Case al vanaf eind jaren dertig van de vorige eeuw. De modellen 200,300 en 330 zijn de laatste Case opraappersen die vanaf 1960 tot in de jaren zeventig in productie zijn. Ook de Case zelfrijdende zwadmaaiers zijn tot begin jaren zeventig gebouwd. Tot begin jaren tachtig zijn ploegen, cultivatoren, schijveneggen en voorladers nog de enige landbouwwerktuigen in het Case programma, maar na de overname van IH ziet het leveringsprogramma er heel anders uit. Case International (later Case-lH) kan zich een echte full-liner noemen. Naast maaidorsers zijn er in de Buyers Guide van 1985 o.a. ploegen, schijveneggen, cultivatoren, zaaimachines, opraap- en rondebalenpersen, (zwad)maaiers, harken, hakselaars, katoenplukkers en stalmeststrooiers te vinden. Albert Jan Kamphuis

Waarborg voo'!'

kw"liteit

van Case 200 Case 1690 van Ertl met ROPS uit 1982 in schaal 1:32 \Hutumair toevoer-

en gaat hier o.a. maaidorsers, ma誰splukkers, opraappersen en zwadmaaiers produceren. In 1959 komen de Case 800 en 1000 zelfrijdende maaidorsers op de markt. Vanaf 1962 worden deze aangevuld met de types 600,

QruQ~;--------------------------------, Internet: www.cnh.com Landbouwtractoren 1920-1950, Ir. H.M. Elema, E. Oosterhoff Farm Tractors 1950-1975, Lester Larsen Farm Tractors 1975-1995, Larry Gray Trekker en Werktuig, diverse artikelen Case 4-WD schaal 1:32, de '94 serie is in 1983 ge誰ntroduceerd

12

Agritoy


Brekina 1:87 Lanz Eilbulldog

Britains 1:32 John Deere 541 0

Brilains 1:32 New Holland CX 880

Brilains 1:32 John Deere Telehandler

Bruder 1:18 CAT Lexian

Bruder 1:18 John Deere 6920 S

Cerberus 1:32 McCormick CX 100

ClF 1:32 Claas Europa (Ähnl. Model!)

Cursor 1:32 Lanz Bulldog HR8

Erfl 1:64 New Holland CR

Erfl 1:32 New Holland TG 285

Erfl 1:32 Case STX 450

Jadl- Toys 1:32 New Holland 8070

Märklin 1:32 MAN 7 tons

Norscol 1:32 Cat MT 765

ROSAgrilec 1:43 Laverda 2350 LK

Scale Models 1:32 New Holland TJ 450

Schuco 1:43 Fendl Farmer 2

Schuco 1:43 Lanz Bulldog

Siku 1:32 Fendl 716 "SIOIZ"

Tim Toys 1:32 Deutz Agroplus

Tim Toys 1:32 Massey Ferguson 4260

Welly Colleclion 1:32 Unimog U 400

Erfll :32 John Deere 9420 T

de ef o"tafm • WWw •.t ,

MOdelltraktoren Versand Inh. Jens Hsine SchulsfraBe 35 D-25335 Elmshorn

Telefon+' Fax: 0049/(0)4121/269662 E-Mail: jhemail@gmx.de


Verslag

miniaturen

v.l.n.r: Yaxon Re/wuit 145TX, Re/wuit PE 1926, MAP en CitroĂŤn beiden van Didier Teyssier

Op 1juni jl. werd op de dag voor de Franse ACA Chartres beurs een veiling gehouden van wat wel haast de mooiste verzameling landbouwminiaturen van Frankrijk moet zijn geweest. Het betrof hier de verzameling van de in 1997 verongelukte JM Bougan, toen nog voorzitter en drijfveer van de ACA, onze Franse zusterclub.

Er was een professioneel veilinghuis ingeschakeld, die een catalogus in kleur had gemaakt wat op zich al een collectorsitem bleek. Zo'n 325 lotnummers staan er in omschreven, met in het midden een paar kleurenpagina's van wat in het oog springende modellen. Dat het veilinghuis niet eerder landbouwminiaturen had verkocht bleek o.a. uit de richtprijzen die er achter stonden en dat niet altijd de beste stukken stonden afgebeeld. Wel hadden ze ervaring met Dinky Toys, waarvan de veilingmeester me vertelde dat hij minder dan een minuut per autootje nodig had. Ik kwam op dit

14

De fraaie omslag van de catalogus

onderwerp omdat de veiling pas om half drie 's middags zou beginnen en de veilingmeester ver-

Maar het viel mee, gelukkig geen geratel van de veilingmeester, maar slechts bedragen in het Frans, al werd het tempo er wel in gehouden natuurlijk. Toen wij om 7 uur s'avonds weggingen waren ze de 250 al voorbij .... De modellen werden omhoog gehouden tijdens verkoop, en tegelijkertijd te zien op 4 televisies verspreid door de zaal, zodat je zag wat je kocht. Was het voor jouw, dan werd het je meteen overhandigd enje biednummer genoteerd. Na de eerste Bruder en 'gewone' Ertl lotnummers kwamen de betere stukken, die bijna allen voor goed geld verkocht wer-

Agritoy


veiling

In

den. Op veilingen zie je soms dat er bedragen worden geboden waarvoor je op beurzen twee modellen kunt kopen en dat was ook hier vaak het geval. Een Case 4994 van Conrad met verkeerde oranje ipv zwarte wielnaafjes zonder doos ging voor € 390, exclll,7 % voor het veilinghuis. Daar zou je bij mij vier stuks nieuw in de doos voor hebben kunnen krijgen! Bij de betere stukken (Cursor, CU, Rex etc) kwamen we op prijzen die in guldens redelijk leken, maar het betrof hier toch echt Euro's! De veilingmeester had nog wel een ornrekentabelletje uitgedeeld, want ook de Fransen zijn nog niet aan deze, in dit geval toch wel handige, munteenheid gewend. Dit alles heeft toch wel indruk gemaakt op mij en vele anderen, gelet op het volgende: l. Deze veiling was niet erg bekend in 'het wereldje' en het internet deed nog niet eens mee. 2. De Fransen zijn nog niet zo ver als wij in onze hobby en hebben maar een kleine club gelet op de omvang van Frankrijk. Men is niet zo gewend aan de soms hoge prijzen voor topstukken. 3. In de zaal zaten naar schatting 300 mensen, die lang niet allemaal geboden hebben. 4. Dat men een topstuk op een veiling koopt vind ik te begrijpen, maar meerdere ? 5. Topstukken zoals hier worden bij ons meer geruild dan verkocht. Dat er dan toch op een zaterdagmid-

Chartres

Een bladzijde met niet alledaagse modellen

dag even 70.000 euro aan trekkertjes uitgegeven wordt, betekent dat we zelf thuis inmiddels ook voor een aardig bedragje hebben staan ... Gemiddeld was dat dus 215 euro per lotnummer, al moet ik wel zeggen dat vele lotnummers meerdere trekkers bevatten en dat de kwaliteit zonder uitzondering goed was. Uitzondering: een paar gebouwde kitjes verloren steeds meer onderdelen naarmate de logistiek ervan toenam. (lees: ze vielen uit elkaar) Uitschieters waren: Allereerste CU Renault model van hout en blik 1/12 € 1300, JRD Vierzon in 1/30 € 3400, Dugu Laverda combine M132 € 1200, allereerste CU werktuigen 3 stuks 1/16 € 6100, Rex Bulldog blauw NIB € 950, CTF Claas Matador € 820, e.e.a. exclusief 11,7 % voor het veilinghuis. Zelf had ik geluk, 4 zeldzame modellen als een Yaxon Renault 145.14, een MAP trekker van Teyssier, een Renault PE, en een oude Citroen trekker van Teyssier bleven betaalbaar, maar die Laverda combine, tsja ... Het lijkt er dus op dat we vaker een veiling gaan zien van een verzameling of losse modellen, iets wat ik in Europa nog niet voor mogelijk had geacht maar in Amerika heel gewoon is. Van het veilinghuis kreeg ik overigens later nog een brief met de resultaten, de mededeling dat er volgend jaar weer een veiling komt en de vraag of ik nog dubbele exemplaren in m'n verzameling heb .... Wat er dit jaar stond krijg je niet gauw weer bij elkaar, maar desondanks lijkt me die volgende veiling een aanrader. In het Frans kunnen tellen trouwens ook ! Tammo Broekema

Agritoy

15


De CHALLENGERen

deKÖNIGSADLER

Jörg Rininsland bouwde een interessante werktuig combinatie

Op een maquette die over de landbouw gaat, doet een opvallende combinatie het altijd goed. Jörg Rininsland bouwde een Claas rups trekker van het type Challenger 55 en om de combinatie beter tot z'n recht te laten komen ook meteen maar een Rabewerk schijveneg type Königsadler van 6 meter werkbreedte. De rupstrekker heeft als basis een Matchbox model in schaal 1/85. Hij werd echter zo verbouwd, dat door het weglaten van bepaalde onderdelen na demontage het model toch schaal 1/87 heel dicht benadert. Aangepast dan wel vernieuwd werd b.V. de hele cabine-inrichting. De achterhef komt van een Fendt van Kibri en uit de onderdelenkist komen nog een aantal kleinere onderdelen zoals de trap, de leuning enzovoort. Het Matchbox model wordt in de gele Caterpillar kleur geleverd, zodat het gebouwde model nog in de juiste (Claas) kleuren moest worden gezet. Een goed bij deze rupstrekker passend werktuig is de 6 meter brede Rabewerk schijveneg, type Königsadler, die de akkers bewerkt, waar de oogst al af is en weer zaaiklaar moeten worden gemaakt voor het nieuwe seizoen. De basis van de eg, het raamwerk, is gemaakt van vierkante profielen die met sterke kunststof dwarsprofielen op de plaats worden gehouden, waardoor het juiste model ontstond. De schijven zijn gemaakt kunststof en werden op gelijke afstand op een buisje gemonteerd. De vier op deze wijze gemaakte onderdelen met schijven zijn in x-vorm aan het frame gemonteerd. De transportwielen komen van Kibri. Als laatste werden nog zogenaamde "nalopers" (achter de genoemde wielen) gemonteerd. Die zijn gemaakt van kunststof schroeven. Het aflakken is gebeurd met een door de fabrikant opgegeven kleur verf. Modellen en info: Jörg Rininsland, tekst: Norbert Heeg Foto's M(odell) A(uto) Z(eitschrift), vertaling; Jan van der Zijden

Als je ergens leest over ....

LANDBOUWVOERTUIGEN Op de snelweg .... . .... dan is dat iets wat op ons overkomt als "gevaarlijk en niet normaal", maar toch komt het meer voor, maar wel op een andere manier dan we in eerste instantie denken. Als een dealer nieuwe tractoren of werktuigen krijgt aangeleverd, moeten die meestal van ver komen. Het vervoer naar de dealer of Ook landbouwmachines rijden over de snelweg, maar ... alleen op een aangepaste rechtstreeks van fabriek naar klant vrachtwagencombinatie gebeurd dan met vrachtauto's. Nu weet ik heus wel dat (miniatuur- )vrachtauto's niet toegelaten zijn op de beurs in Zwolle, ze zijn wel nodig om te bevoorraden. Jörg Rininsland vond de vrachtwagencombinatie die Krone in Hessen gebruikt zo mooi dat hij besloot om hem na te bouwen. Een model van Herpa werd volledig aangepast, wat ook geldt voor de aanhanger. De HIAB kraan is van Roco. Nadat de combinatie in de juiste kleur was gezet werden de met de computer gemaakte stickers aangebracht en kon het vervoer beginnen. Als lading werden een Krone Titan GD opraapwagen en frontmaaier gebruikt. Net op tijd klaar voor Zwolle. Modellen: J.Rininsland, Originele tekst: N. Heeg. Foto 's MAZ, vertaling/ tekst: Jan van der Zijden

16

Agritoy


Zeljbouw:

Massey Ferguson 8280 in schaal 1:12 Tijdens de beurs in Zwolle zal er een uniek zelfgebouwd miniatuurmodel van een Massey Ferguson 8280 te zien zijn, gebouwd door André Wichink Kruit. Hij is werkzaam als monteur bij MF dealer LMB Veldman te Mariënheem (gem. Raalte), Bij het uitkomen van de MF 8200 serie besloot André zelf een MF 8280 miniatuur te bouwen. Op dat moment waren er geen bouwtekeningen beschikbaar en heeft hij zelf de maten van een echte MF 8280 opgenomen. Het model is gebouwd in schaal 1:12 en is ongeveer 25 cm hoog en breed en 50 cm lang. Naast MDF, hout en staal gebruikte André ook (delen van) originele MF onderdelen, zo werd een verstuivernaaid gebruikt als brandstof vulpijp, een hydrauliekfilter t.b.v. voor-en zijrooster motorkap en werd de zuil voorzien van een luchtfilter en origineel MF embleem. De trekker is uitgerust met compleet cabine interieur, complete front- en

achter hefinrichting met aftakas, hydrauliekventielen en ondertrekhaak. Verder is het model voorzien van werkende verlichting: richtingaanwijzers, zwaailampen, remlichten, verlichting voor- en achter inc1u-

sief werklampen, binnen verlichting cabine en verlichting in de zuil. André heeft in totaal ruim 750 uren aan deze miniatuur gewerkt. Bron tekst en foto: MechaTrac

Landini Mythos 110 Trac32 is vorig jaar succesvol begonnen als Nederlandse producent van miniatuurtrekkers in schaal 1:32 met de Landini Mythos 100 modeltrekker als c1ubmodel voor de LCN.

Dit jaar borduren ze voort op dat succes met de introductie van de Landini Mythos 110 trekker. Het model van de Mythos 110 verschilt op diverse punten van het Mythos

100 model van vorig jaar te weten: • gemodificeerde fronthef, systeem Siku • rubber banden • zwaailamp • blauwe stoel • grijs dashboard • achterhef zonder handvat • Mythos 110 stickers • andere doos Het model is verkrijbaar tijdens de beurs in Zwolle op 23 en 24 november.

De nieuwe Landini Mythos 110 (links) en Mythos 100 (rechts)

Agritoy

17


Binnenkort ATHEARN 1:87 (USA) t John Deere A trekker

BORDER FINE ARTS SCULPTUREN (Schotland)

1:18

t Fordson Dexta trekker mat chauffeur en grondbewerkingswerktuig t David Brown 1412 trekker John Deere A van Athearn 1:87

BREKINA 1:87 (D) t Lanz Ei1bulldog trekker in diverse kleuren

t t t t t t t

40528 40571 40511 40512 40527 40522 40523

Samson SP12-16 man ure spreader JCB 1CX Skid Steer Massey Ferguson 6290 trekker Massey Ferguson 6270 trekker met frontlader New Holland CX880 combine New Holland TM 165 trekker John Deere Waterloo Boy trekker

Fordson Dexta sculptuur van Border Fine Arts

BRITAINS-ERTL-RC

1:32 (CHINA)

t t t t

Land Rover New Discovery in diverse uitvoeringen 40061 JCB Fastrac 3185 trekker in collectors doos 40513 JCB 8060 Midi Excavator 40514 JCB 716 Dump Truck t 40515 JCB JSW 200 Whee1ed Excavator t 40521 John Deere 445 garden set (gazonmaaier + Gator)

Me Cormick CX 100 van Cerberus

BRUDER 1:16 (D) t John Deere 6920 trekker t John Deere 6920 trekker met dubbellucht t John Deere 6920 trekker met voorlader

Lanz Bul/dog trekker type 1921 (kunststof sculptuur) Allis Chalmers A combine van 1 :32 Chestnut miniatures

18

Agritoy


verwacht

of reeds

te koop

t John Deere 6920 trekker met dubbellucht en voorlader t Claas Rollant 250 rondebalen pers t Grimme SE 75 aardappelrooier t CAT Lexion combine t Veegmachine

BULLDOG MODELLE 1:18 (Ch.) t Lanz Bulldog trekker type 1921 (kunststof sculptuur) t Allgaier trekker (kunststof sculptuur) Fendt Farmer 2 van Schuco, zeer gedetailleerd

CERBERUS 1:32 (GB) t Mc Cormick CX 100 trekker

DICKIE-SCHUCO GmbH & Co 1:43 (D) t 02721 Fendt Farmer 2 trekker

CHESTNUT MINIATURES 1:32 (GB) t Allis Chalmers A combine type 1963 in gelim.oplage

t 02641 Lanz trekker t 02731 MAN 4S2 trekker t 03123 "Müller Mitteltal" aanhanger t 03112 Unimog 401 t 03151 Unimog 406 t Porsche Junior trekker als Schuco Piccolo-Set (± 1:75) DI DIER TEYSIER t Ford 5095 trekker

1:32 (Fr)

DIEHL MODELLBAU (1:32) (D) t Doppstadt Trac 200 trekker

Someca 1000 clubmodel 2002 van de ACA uit Frankrijk

CLUBMODEL A.C.A. Frankrijk 1:32

ERTL-RACING CHAMPIONS 1:16 (USA) t John Deere 520 High Clear SFW 2 Cyl Club Expo XII trekker t John Deere 4620 trekker 6 eil. Ford 5095 van Didier Teysier uit Frankrijk

t Someca 1000 trekker met voorwielaandrijving

CURSOR 1:25 I (D) t #CU-1792 Fendt Dieselross trekker met maaibalk t #CU-1799 Fendt Dieselross F18 trekker 1937 (restyled model op rubber banden) t #CU-1800 Lanz Bulldog trekker (1:32)

DANBURY MINT PRECISION 1:16 t Ford 2000 trekker

Agritoy

19


Doppstadt Trac 200 van Diehl uit Duitsland

t John Deere plastic 6410 trekker + ROPS + voorlader t John Deere 6410 trekker + JD 590 rondebalenpers t New Holland TG 285 trekker

ERTL-RACING CHAMPIONS 1:64 (USA) t t t t t t

t John Deere 4620 trekker collector editie t John Deere 6420 trekker met cabine t John Deere 8420 trekker dubbellucht voorw. aandrijving t John Deere 8520 trekker Europese styling t John Deere 9420 kniktrekker t Farmall Super M-TA trekker (100 jaar International) t International 5488 trekker (100 jaar International)

John John John John John John

Deere Deere Deere Deere Deere Deere

9420T trekker (rups) 8520T trekker (rups) 6420 trekker 8420 trekker (European Edition) 4010 trekker met corn pieker en wagen 4020 trekker met Hinniker cabine

ERTL-RACING CHAMPIONS 1:32 (USA) t Steiger Series Ir Super Wildcat kniktrekker (6e in Toy Farmer Steiger serie) t John Deere 9750 STS Precision combine met 8 rijig maisbord of graanbord t John Deere 9420T rupstrekker Precision Series Ir t John Deere Telehandler (verreiker) t John Deere 5410 trekker John Deere 520 voor de 2 Cyl Club Expo XII John Deere 8420 schaall:16

t John Deere 4520 trekker met Hiniker •

f

I

•••

'"

,

f

t

J

f

,

I

I

I

t t t t

cabine en dubb. Lucht John Deere Play Set met werktuigen berging (75 onderdelen) John Deere 9750 STS combine New Holland TG 285 trekker New Holland CR 960 combine met mais en graan bord New Holland CR 970 combine dealer editie oplage 800 stuks

FRANKLIN MINT 1:12 (USA) t Allis Chalmers 60A All-Crop combine t Farmall A trekker t Little Genius ploeg in goud(kleur)

20

Agritoy


John Deere 54]0 in schaal liTi

LANGLEY MINIATURE MODEL KITS 1:43 (GB) • #M16 David Brown VAK la trekker • #M16a David Brown VAK la trekker met smalle vooras (row erop uitv.) • #M15 Claas Matador Giant combine

John Deere 8520 Europese uitvoering in ]:16

,I

G&M FARMMODELS/TRACTOYS 1:16 (GB)

I

• Massey Ferguson 135 trekker (gelimit edit.) • Massey Ferguson 65 Mk I trekker (ge limit edit.) • Field Marshall ed.)

Series 2 trekker (gelimit.

G&M ORIGINALS 1:32 (GB) • Dorsmachine, balenpers, stoomtrekker met bijbehorende figuren

KOVAP NACHOD

1:25 (Tsjech.)

• Fendt Dieselross trekker (blikken model met veermotor en versn. )

NORSCOT 1:32 (USA) • # 55075 Caterpillar MT765 Challenger rupstrekker • # 551012 Caterpillar Farm Gift Set (1:64) • # 55100 Caterpillar Engine Generator Set (1:25)

PAUL DIMOCK 1:16 (GB) • #2 Ferguson LTX 60 trekker (gelimiteerde oplage)

RJN CLASSIC TRACTORS 1:16 (GB) • Leyland 384 trekker (limit edit.)

Agritoy

21


New Holland TG 285 in schaall:32

ROS AGRITEC

(Hal.)

t Laverda 2350 LX combine (nieuwe rode kleur) t Case CT combine

SCALEDOWN MODELS (kits) 1:32 (GB) t County CD50 1959 rups trekker t Nuffield 4/65 trekker "Gouden" Little Genius ploeg van Franklin Mint

SCALE MODELS 1:16 (USA) t AGCO Challenger MT665 trekker

SIKU SPECIALE UITGAVEN 1:32 (D) t Set: John Deere 6820 /Lanz Bulldog trekker in zilve-

t t t t

ren uitvoering t.b.v. 10 jaar Modelbeurs Friedberg, oplage 500 stuks. Fendt Vario 711 trekker in caribisch blauwe uitvoering John Deere 6620 trekker met rondom dubbellucht Set: Deutz Agrotron 150 MKIII trekker met Amazone Hydro strooier in Amazone kleur. Massey Ferguson 8270 trekker (beurs model LCN Zwolle 2002)

Franklin Mint Al/is Chalmers 60A Al/-Crop Combine

SIKU 1:32 (D) t t t t

269 Amazone kunstmeststrooier met wielstel 2450 Strautman Verti-Mix 1250 voermengwagen 2871 Krampe kipwagen op tandemas 3251 Massey Ferguson 8280 trekker t 3252 John Deere 6920S trekker t 3250 Fendt Vario trekker met rondom dubbellucht t 3459 Lanz Bulldog trekker t 3460 Hanomag R45 trekker t 3860 Fendt Vario trekker met voorlader en WeIger aanhanger t 4251 Massey Ferguson Cerea 7278 combine

22

Farmall A van Franklin Mint in schaall: 12

Agritoy


MF 135 uitgebracht door G&M Farm Models

SPEC CAST 1:16 (USA) • Allis Chalmers Monarch 35 rupstrekker • Farmall 450 trekker met narrow front wheels • International TD 14A rupstrekker

De nieuwe 1:32 CAT MT 765 Challenger van Norscot

TEKNO BYGG 1:32 (ZWE)

• me Titan 10-20 trekker • Farmall Fl2 trekker • Munktell BMlO trekker Nieuwe Langley bouwkitjes in schaal 1:43

TIM DIE CAST MODELLE 1:32 (CHINA) NH 5635 trekker op terra wielen MF 4270 trekker op terra wielen MF 4260 trekker Deutz Fahr Agrotron Agroplus 70 trekker Welger Lely RP 520 Farmer balenpers Kverneland 4 sch. wentelploeg Deutz Fahr frontmaaier Schijveneg (blauw) Pöttinger Eurotop zwadhark Krüger Agroliner Graankipper op tandemstel/Trelleborg wielen Claas graankipper op tandemstel De eerste Challenger trekker na de overname door AGCO

Agritoy

23


Massey Ferguson 8280 van Wiking

Tyro Toys Deut: Intrac 660 Speciale uitgave van Siku, Fendt Vario 711 in caribisch blauw

TOY FARMER IERTL RACING CHAMPlONS 1:16 (USA) • Oliver 1950-T trekker voor de National Farm Toy Show 2002

TOY FARMER/DIECAST 1:32

PROMOTIONS • Guldner G 75 vierwielaandr. trekker • Bührer Super Six trekker • MB trac 1100 trekker

• Big Bud 747 16V kniktrekker. Model voor 25 jarig jubileum Toy Farmer Nieuwe Unimog U 400 modellen van Welly in 1:32

WELLY COLLECTION 1:32 (China) • Unimog U400 in diverse kleuren • Unimog UlOOO in diverse kleuren • MB trac 1000 trekker • Renault trekker met Backhoe • Deutz Agrotron trekker

WIKING 1:87 (D) • Hanomag R16 trekker • Massey Ferguson 8280 trekker • MAN 4R3 trekker • MTD gazonmaaier-trekker

TRAC32 1:32 (NL) • Landini Mythos 110 trekker

WOLFGANG REISINGER 1:32 (D)

TYRO TOYS 1:32 (D)

• Lemken Solitair 9M grondbewerking -zaaicombinatie (gelim. oplage)

• Deutz Intrac 660 trekker • Deutz 60 rups trekker

Bührer Super Slx van Tyro Toys

Hanomag R16 van Wiking Lemken Solitair 9 grondbewerking/zaaicom-

24

Agritoy

binatie van Wolfgang Reisinger


14e INTERNATIONALE

RUILBEURS EN TENTOONSTELLING

I.lSSELHALLEN ZWOLLE 23 en 24 NOVEMBER 2002 geopend van 10.00-17.00 uur .-

.. ~.

:

Inlichtingen: K. Hofs 0527-20 14 92 M. Smits 0321-31 59 92 0321-31 94 71 (fax)

0

. ~ ,

,

.

,. ;,

~,

L.C.N •.

Organisatie: LCN Internet: http://www.bos.nl/homes/agritoy

Agritoy

25


p Koffievisite Koekkoek

bij •

l Fordson E27 N

Marion en Gerard wonen met hun twee dochters en zoon Peter, al vanaf 1957 in het mooi landelijk gelegen Weerselo, midden in het Twentse land. Als schooljongen is Gerard met zijn ouders op deze locatie neergestreken. Indertijd was er nogal wat grond bij de boerderij en even verderop hadden ze ook nog enkele hectares tot hun beschikking. Door de toenemende groei van het dorp werd ook de om en bij de boerderij liggende grond voor industrieterrein opgeĂŤist. Een en ander had tot gevolg dat een bedrijfsvoortzetting op langere termijn niet meer haalbaar was. De interesse voor de landbouwmechanisatie en de landbouwtrekkers in het bijzonder, heeft Gerard wel in die periode opgedaan en is daarna steeds gebleven. De eerste trekker die bij hen op de boerderij kwam was een Massey Harris 20 K van 26 pk, bouwjaar 1950. Enkele jaren later is deze ingeruild voor een Fordson Major diesel uit 1953. Door de steeds verdere afname van de bedrijfsomvang. kwam er ook meer arbeidstijd vrij. Deze tijd werd besteed aan het werken bij de "Werktuigen Vereniging" ter plaatse. Senior had reeds ervaring met het

26

"Blauwe Reiger"

werken met landbouw machines, dus was hij een welkome kracht bij de vereniging. Ook de daar aanwezige trekkers en machines hadden de volle interesse van de toen nog jonge Gerard. Zeker de twee daar aanwezige David Brown Cropmasters, hebben veel indruk op hem gemaakt. Na de lagere school heeft Gerard een technische opleiding gevolgd. Deze opleiding is genoten op de bedrijfsschool bij Stork in Hengelo. Bij die school was ook een eigen leerlingwerkplaats zodat het mogelijk was om zowel theorie als praktijk lessen te verzorgen. Later zijn nog de nodi-

Agritoy

ge nascholingcursussen gevolgd. Na het afronden van zijn opleiding is hij bij Stork blijven werken en werkt daar nog steeds. In de beginjaren behoorden ook landbouwmachines en trekkers tot het onderhoudspakket. In de loop der jaren zijn veel van deze activiteiten afgestoten en is de aandacht steeds meer verlegd naar revisie en werktuigbouw. Als onderhouds- en servicemonteur levert Gerard momenteel zijn bijdrage aan deze afdeling.

Oldtimers De collectie Oldtimers is bescheiden, maar de trekkers die er zijn, mogen gezien worden. De collectie bestaat uit een keurig gerestaureerde Fordson Major E27 N, uit 1950. Een Lanz Bulldog D3606 van 1953, welke is omgebouwd van gloeikopdiesel naar semiediesel. Verder nog een Lanz Bulldog D7506 Allzweck gloeikop van 25 pk. uit 1950. De Fordson Major E27 N, ook wel Blauwe Reiger genoemd, is uitgerust met een hydraulische hefinrichting. Deze wordt aangestuurd via een extra, in de versnellingsbak aangebracht, tandwiel. Daar de Blauwe Reiger geen doordraaiende aftakas


en Gerard Marian n Weerselo heeft, is het werken met door deze as aangedreven werktuigen of machines wat problematisch. Immers koppeling indrukken betekent niet alleen rijsnelheid stil, maar ook de aftakas aandrijving wordt niet meer aangedreven. Dus zowel de aandrijfas als de hefinrichting zijn "dood". De Lanz Bulldog D3606 van 1953 is omgebouwd van gloeikop naar semiediesel. Globaal houdt dat in dat

voor het starten een mengsel van één derde benzine en twee derde gasolie. De Lanz D7506 is nog voorzien van een gloeikop dieselmotor welke voor het starten eerst warm gestookt moet worden met een gasbrander. Is de kop voldoende warm, dan wordt het stuurwiel afgenomen, op het vliegwiel geplaatst en zo door wat heen en weer te schommelen met de zuiger, de motor gestart. Deze trekker is een aantal jaren geleden in meerdere losse onderdelen gekocht. De vorige eigenaar heeft hem zeven jaar gedemonteerd in de schuur laten liggen alvorens hij er afstand van kon nemen. Omdat steeds de tijd ontbrak om de trekker te gaan restaureren heeft Gerard de .....•. ... trekker, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat deze niet in het handelscircuit terecht mocht komen, kunnen kopen. Deze Lanz Bulldog D7506 in Allzweck uitvoering heeft een gebogen vooras,

--_ -

de gloeikop is vervangen door een andere kop welke is voorzien van een bougie en bobine. Deze trekker "kan gestart worden zonder de gloeikop warm te stoken. Men gebruikt

grotere wielen en een hogere opbouw, dus is er meer vrije ruimte onder de trekker als bij de Acker Bulldog. Met deze Allzweck zijn ze deze zomer, rijdend, naar het Historisch Festival in Parmingen geweest. Een afstand van ± 185 km. , afgelegd inclusief rusttijd, in ongeveer 12 uur. Verder is er nog een te restaureren Fordson Major diesel uit 1953 en een Fordson F van zoon Peter. Tijdens de demontage van deze Fordson kwam men het gietnummer met het jaartal 1924 op één van de onderdelen tegen. De motor en de wisselbak zijn klaar, het plaatwerk en het stuurhuis moeten nog worden bijgewerkt. Ook is er nog een watergekoelde Deutz F2M 315 van 1935 ter restauratie. Deze Deutz, eigendom van zijn zwager Jos, is in Duitsland gekocht. Naast de trekkers zijn er ook nog enkele stationaire motoren die de aandacht vragen. De collectie omvat onder meer: een 2 cilinder Lister met aangebouwd aggregaat, een Amanco en drie watergekoelde Deutz motoren n.l. een MA 511, een MAH 711 en een MAH 916. Ook een Lister D, Wolseley WD 9 en WLB 8 maken deel uit van de verzameling. Het restaureren gebeurt allemaal in de eigen, goed uitgeruste werkplaats, welke is voorzien van goed gereed-

Fordson F, het eerste "antieke" model van Ertl uit 1969

Ford 5000 Precision van Ertl in schaal 1: 16

Agritoy

27


Miniaturen

Franklin Mint Ford "Red Tiger" in schaal 1:12

Ook de collectie miniaturen van zoon Peter is nog bescheiden van omvang. Er zijn modellen van zeer uiteenlopende merken en diverse schalen opgenomen. Omdat zoon Peter, zoals hijzelf zegt "Fordgek" is, ligt de nadruk dan ook op de blauwe Ford trekkers. De miniaturenkast is inmiddels al wel aardig gevuld en zal weldra te klein zijn nu ook het onlangs nieuw uitgebrachte en aangeschafte model van de Lanz Bulldog van Siku, daarin een plaatsje heeft gevonden. Aan zelfbouw, het opbouwen van bouwkits of verbouw van modellen zijn vader en zoon nog niet toegekomen. Ook het verzamelen van trekker mobilia en folders valt nog buiten hun interesse.

de Ransomes ploeg voor achter de Blauwe Reiger. Met deze combinatie meent hij een goed op elkaar afgestemd geheel te hebben, waarmee kwalitatief goed ploegwerk is te leveren. Voor bestuurlijk werk levert zijn baan, als onderhoud monteur met regelmatige storingsdiensten zich niet. Ondanks dat heeft hij wel ruim 12 jaar als vrijwilliger meegeholpen bij het organiseren van evenementen van Oldtimer Club Tilligte. Vader en zoon zijn lid van de O.T.M.Y. en Der Pionier van de Lanz Bulldog Club Heelstein in Duitsland. Vooral het lidmaatschap van laatst genoemde club levert regelmatig nuttige informatie over de Lanz trekkers. Ook met het oog op de onderdelenvoorziening kan een lidmaatschap handig zijn.

Overige hobbies

Steiger Wildcat uit de Toy Farmer Steiger serie

schap, alsmede lasapparatuur en draaibank. Voor het frees werk kan gebruik worden gemaakt van de machines op het werk. Aangezien niet alleen Pa, maar ook zoon Peter een technische opleiding heeft, M.T.S. werktuigbouw, levert het restauratiewerk en de daarbij voorkomende problemen hen niet al te veel hoofdbrekens op.

28

De hobby van Gerard ligt volledig op het gebied van het oldtimer gebeuren. Het liefst lost hij hardnekkige technische problemen op zoals laatst bij de Blauwe Reiger. Deze wilde maar niet mooi "rond" lopen en na lang zoeken bleek dat de ontsteking niet goed functioneerde. Na demontage en montage van de gehele ontsteking inclusief bedrading was het probleem verholpen. Verder mag hij graag meerijden in een toertocht, evenementen bezoeken en eventueel deelnemen aan maai- en ploeg wedstrijden. Voor het maaien heeft hij twee "onder" maaibalken voor de beide Fordson trekkers. De ene is van het merk Busatus, de andere van Me. Cormick. Bij een Fordson Major is een ondermaaibalk zeer zeldzaam. Er wordt bij deze trekkers vrijwel altijd gebruik gemaakt van een getrokken balk of aanbouw garnituur, al of niet in de hef. Voor het ploegen is een heen en weergaande ĂŠĂŠn schaar "Goudland" ploeg beschikbaar. Graag wil Gerard echter een twee schaar getrokken rondgaan-

Agritoy

Zoon Peter is nog een beginnend miniaturen verzamelaar en nog geen lid van de L.C.N. Mogelijk wordt, na

Massey Harris #22 uit de vernieuwde Spec Cast modellenserie

het ontvangen van een proefexemplaar, een lidmaatschap overwogen. Verder mag Peter naast zijn oldtimers en miniaturen graag spannende dingen doen. Zo is hij regelmatig te horen als radiopiraat. Deze verboden hobby heeft ook al enkele keren geleid tot inbeslagname van apparatuur. Maar wat niet mag is spannend en dat geeft juist weer "de Kick". Als laatste wil ik familie Koekkoek bedanken voor de gezellige hobbyuurtjes en de door hun beschikbaar gestelde tijd. Leen de Vos


ZELFBOUW: De modellen Stoop van Johan

Dit moet een zaaicombinatie worden

Merkvastheid bij de ombouw van trekkermodellen kun je Johan Stoop uit De Heen wel aanrekenen. Zo 'n 2 jaar geleden begon hij met het verzamelen en ombouwen van Fendt modellen. Het heeft alles te maken met het feit dat ze op het ouderlijk bedrijf Fendt rijden en dat de naburige dealer ook modellen verkocht. In ieder geval zijn tot nu toe bijna al z'n modellen van dit merk.

"Jammer dat ze al zo mooi zijn

",

..... verzuchtte Johan toen ik hem eens opzocht. We hadden het over de aanpassingen die hij pleegt te doen aan de bestaande Fendt modellen. De laatste jaren brengt Siku modellen op de markt die al vrij gedetailleerd zijn, zo zijn ze bijv. al voorzien van spiegels en een fronthef. Er blijft dan steeds minder "aanpassingswerk" over voor diegenen onder ons die hun model(len) nog mooier willen maken. In elk geval moeten de Fendt modellen in de juiste kleur groen en grijs worden gespoten. Ook kun je

Fendt's in caribisch blauw gespoten

Agritoy

29


/ Fendt, Fendt.. ..en nog eens Fendt

Deere 6920 S heeft hij al staan. De beide laatstgenoemde modellen zijn nog in de staat zoals ze de fabriek verlieten, althans toen ik ze zag. "Ze zijn zo best al mooi ", zei Johan.

met de juiste stickers, die ook steeds meer en van betere kwaliteit in de handel komen, weer een ander type maken. Bij het detailleren kun je de lat steeds hoger leggen. Handels, pedalen, boordcomputer, een extra zitje en het interieur in de juiste kleur brengen zijn zaken die binnen de cabine aan de orde komen. Voor de buitenzijde komen daar een aftakas voor- en achter bij, hydrauliekventielen, extra lampen, landbouw driehoek en eventueel een Michelinpoppetje. Wordt een model voorzien van dubbellucht dan freest Johan de velgplaat uit het buitenste wiel.

Ook andere merken

.

....... maken inmiddels deel uit van de collectie en om even bij de beide vorige trekkers te blijven. Achter de Fast Trac had Johan een Krampe dumper gehangen, die hij had voorzien van een zwanenhals. Op de foto is de dumper nog niet voorzien van de juiste bestickering. Achter de MF hing een 5-scharige MF 175 wentelploeg, inderdaad ..... het is een omgebouwde Lemken ploeg van Siku, voorzien van een breder wiel en omgespoten. Mooie combinatie. Over Lemken gesproken, in de fronthefvan een Fendt 412 hangt, nu nog doelloos, een Lemken zaadtank, die later deel moet gaan uitmaken van

.

........ worden door Johan inmiddels onder handen genomen, als de noodzaak daartoe aanwezig is. Zo had hij een JeB Fast Trac 215'0 van Siku staan op brede banden en ook de nieuwe Massey Ferguson 8280 en de John

30

Ook werktuigen

JeB met nog merkloze zwanenhals dumper

Agritoy


L

Nieuwe JD 6920 met Rolland kipper

een grote zaaicombinatie. Daar wordt nog aan gewerkt. Ook heeft Johan enkele heel geslaagde ombouwmode1len staan van de Krampe 3-asser. Achter de JD hangt een exemplaar in de uitvoering van een Rolland kipper. Dit merk kippers wordt in de omgeving bij Johan nogal veel gebruikt. Heel apart met die blauwe velgen. Weer een ander exemplaar is ontdaan van de bovenste rand, in de juiste Fendt kleuren gespoten en van Fendt stickers voorzien. Een 2-assige Claas kipper werd omgevormd tot Veenhuis model, door hem te spuiten en op bredere banden te zetten. De Fendt combine van Siku onderging voor wat betreft kleur en stickers hetzelfde lot.

Stickers zijn heel belangrijk .... ........ en Johan kan zich dan ook gelukkig prijzen dat hij iemand heeft gevonden die stickers van heel goede kwa-

liteit voor hem kan maken. Ze ogen dan ook heel professioneel. Heel speciaal is de sticker, die Johan heeft laten maken om een model van de IS.OOOeClaas Jaguar hakselaar te kunnen maken. Een Norscot model werd aan de hand van foto's, die bij Claas werden opgevraagd, in de juiste kleur, zilver, gespoten en voorzien van de bewuste sticker. Ik heb de foto's gezien en het zag er werkelijk goed uit Het model zal waarschijnlijk op de komende beurs in Zwolle te zien zijn. Als je iets wilt weten over de modellen van Johan kijk dan eens op z'n web-site www.fendtmodels.nl, je mag natuurlijk ook een e-mail sturen, het adres is dan: modelbouw@fendtmodels.tmfweb.nl. Jan van der Zijden

MF 8280 met MF 5-schaar wentelploeg

Agritoy

31


Tijdens de LCN-jaarvergadering bij Lely stonden er in de kantine een aantal bijzondere en unieke modellen opgesteld. Omdat lang niet alle leden aanwezig waren, zullen we aan de hand van foto 's proberen jullie een indruk te geven van die modellen. Stond er in de vorige Agritoy al een artikel over een model van het nieuwste type Lely Astronaut melkrobot, in dit nummer tref je foto's van de zeer bekende Lelyterra rotorkopeggen. Aanleiding Tijdens een gesprekje met Maarten Jordaan, gepensioneerd Lely medewerker en bouwer van de modellen van de melkrobot en Teun van den Akker, demonstratiemedewerker bij Lely, werd duidelijk dat er nog meer van dit soort unieke modellen bestonden Afgesproken werd om een keer terug te komen bij Lely, Teun zou er dan voor zorgen dat de modellen zo mogelijk allemaal aanwezig waren op het hoofdkantoor in Maasland. Zo gezegd, zo gedaan. Zodoende is ondergetekende dit voorjaar nogmaals bij Lely geweest en schoot daar een paar rolletjes foto's vol. Om het artikel niet te groot te laten worden, dit keer alleen wat tekst en de foto's van de Lelyterra. In een volgend nummer de andere werktuigen.

Waarom werden ze gebouwd Het is inmiddels natuurlijk wel algemeen bekend dat Lely de akker-

De oudste Lelyterra modellen

Dit model is met laser gesneden

bouwpoot van z'n producten heeft overgedaan aan Peeters (Peecon) in EttenLeur. Die brengt deze werktuigen nu

Het rechtse model is van Lely, links een geschenk aan een ex-werknemer

32

Agritoy

onder de naam Tulip op de markt. Lely gaat zich onder het motto; "van gras tot glas", helemaal richten op de productie van werktuigen die, zoals het motto ook aanduidt, door de veehouderij gebruikt worden. Maar terug naar de modellen. De beide modellen in de vitrinekasten staan in de directiekamers, dit zijn de oudste types, let maar op de driehoekige bok, de ovale zijplaten en de bestickering. Ze zijn beiden destijds gebouwd door twee oudwerknemers van Lely, Leo Boon en Dirk van der Have. Het zijn heel mooi gedetailleerde modellen. Kleinere onderdelen zoals de spindels om de werkdiepte enz. te verstellen zijn zelfs aanwezig. Deze modellen zijn regelmatig op beurzen te zien geweest, vandaar de stevige kast er omheen. Door een draaiknop aan de zijkant van de houten bak onder een van de vitrines kon ook de


I

namelijk bewijzen van het octrooirecht. Zoals bekend heeft Lely daar zelfs een apart bedrijfsonderdeel voor opgericht, Octrooibureau van der Lely, gevestigd in Maasland. Ook de Lelyterra met de zwarte zijplaten is door hen gebouwd voor hetzelfde doel.

Afscheidsgeschenk Het vierde model, met de rode zijplaten, is door Lely-medewerker Gerard Mostelt met een aantal collega's gebouwd voor Cees Bom, een Lely medewerker die altijd nauw betrokken was bij de ontwikkeling en productie van de Lelyterra. Hij kreeg het model als geschenk bij z'n afscheid van deze collega's. In tegenstelling tot de andere drie modellen zijn de onderdelen voor dit model met behulp van een lasersnijder gemaakt. Van dit model is met zekerheid te zeggen dat het type 250-25 is

" ..zodat het met de knop (met pijltje) in werking kan worden gesteld

.

............... ,...,.. .................•.••.•

-lil •• :=:.-.-:; :.--; IIII

~~~\\,------------_

,.,

=

;.- - - - .~ ~.~-~. * * ~~~!~ ~!~ ~ •.. *-- ; werking nog worden gedemonstreerd. De reden dat deze modellen werden gebouwd en dat met een exemplaar zelfs de werking kan worden gedemonstreerd, is waarschijnlijk gedaan met een speciaal doel,

~::~-=---~.: .;:~;-; I '"

--

__

•••

"-'

"-'

~

"-'

~

; ~

:.:,:

;:

~

\'

Printplaat waaruit het model gesneden is

uit de Lelyterra Plus-serie. Voorzover na te gaan zijn alle modellen rèplica's van Lelyterra's met 2.50 meter werkbreedte.

Tenslotte .... .. .denk ik dat de foto's voor zich spreken. Mocht je meer willen zien, dan kan ik deze en nog meer foto's meebrengen naar Zwolle. Dus misschien tot ziens. Jan van der Zijden Detailopname

van

de lasergesneden Lelyterra 250-25

Agritoy

33


• !.

Het eerste weêken van juli werd in Zweden de jaarvergadering gehouden van Modell Traktor Klubben, de Zweedse variant van onze jaarlijkse miniaturenbeurs in Zwolle. De LCN organiseerde een driedaagse reis naar deze bijeenkomst. Afgesproken was dat op vrijdag 5 juli om 6 uur 's morgens de reis zou beginnen vanaf het huis van Jans Stevens uit Slochteren. Een aantal van de 13 deelnemers was de avond ervoor al op pad gegaan en sliepen in een naburig hotel om niet al te vroeg van huis te moeten vertrekken. Anderen, zoals ondergetekende, vertrokken alom 04.00 uur van huis om op tijd in Slochteren te zijn. Na een hartelijke ontvangst met koffie en koek door Jans Stevens en zijn vrouw Gea was het ruim 6 uur voor we met een minibusje en een zogenaamde minivan die bestuurd werden door Jans Stevens en Johan Gies, op weg gingen richting Duitsland. Na een vlotte tocht door Duitsland langs Bremen en Hamburg gingen we in Puttgarden op de veerboot om de overtocht van Fehmarn naar LollandFalstar in Denemarken te maken. Tegen de middag arriveerden we bij

Twee oude Bukh trekkers in het Lolland-Falstar

het Lolland-Falstar Traktor & Motormuseum in Eskilstrup. Dit museum in een voormalige fabriek, heeft meerdere verdiepingen waar zo'n 100 trekkers en 65 stationaire motoren uit de periode van 19001960 staan opgesteld. In de entreeruimte staan enkele vitrines met miniaturen die wij als verzamelaars, best in onze kast zouden willen hebben. Bijna allemaal in de originele doosjes staan daar veel oude door Tekno en andere Deense fabrikanten gemaakte trekkertjes en werktuigen uitgestald. Maar de vitrine bleef dicht en een tweetal handgemaakte modellen, een John Deere A en een Massey Harris 745, mochten even als decoratie dienen om met Harrie en Henk voor de foto te poseren. Na enkele uren hadden we het wel gezien en vervolgden we de tocht via

Harrie met een handgebouwd model van z'nfavoriete

34

merk

Traktor & Motor Museum

Sjeeland richting Kopenhagen waar we over de 46 km lange brug die zo'n 65 meter boven de zeespiegel hangt, naar Malmö in Zweden toerden. Een poging om het doel van die dag, Leif Ahman in Eslov, per mobiele telefoon alvast te waarschuwen dat we eraan kwamen lukte niet maar een vaste telefoon in een restaurantje bood uitkomst. Het was inmiddels al na zeven uur voordat we arriveerden bij Leif Ahman die voorzitter is van de Zweedse miniaturenclub. Karel Hofs wist de weg nog, hij was er al eerder geweest, alleen alle straten en huizen leken nogal op elkaar zodat het best nog wel een . probleempje was ..... We werden ontvangen door Leif, z'n vrouwen zoon op het gezellige binnenplaatsje bij zijn huis waar we onthaald werden op frisdranken en bier e.d .. Een

Oud Ferguson model van Lego in een vitrine in het museum

Agritoy


deel van ons gezelschap kon overnachten in het huis van Ahman, voor de anderen was een hotel in Eslov geregeld. Later die avond kregen we een heerlijke maaltijd voorgeschoteld in huize Ahman en daarna konden we de verzameling miniatuurtrekkers van Leif bekijken die in een speciale kamer netjes in vitrines was uitgestald. Het werd wel een latertje voordat we gingen slapen, maar ja, je ziet ook niet elke dag zo'n hoop mooie miniaturen! De volgende morgen na het ontbijt, voor onze groep in hotel Stennson in Eslov, voor de anderen

landbouwbedrijf. Er staan enorm veel oude trekkers, coinbines en andere landbouwwerktuigen. Je kan er uren kijken. Daarna was er een diner in het restaurantje op het museumterrein. Eerst werd nog gekeken of het buiten kon, maar het was inmiddels weer gaan regenen, dus allen naar binnen waar het nogal vol werd. Het diner was goed maar de "jaarvergadering" van de Modell Traktor Klubben stond ook nog op het programma. Inmiddels was het weer droog geworden en werden zo tegen 7 uur de klapstoeltjes op het grote grasveld klaar gezet en kon de jaarvergadering beginnen. Het bleef

Ontvangst bij Leif Ahmann, 2e van rechts, in Eslov

gelukkig vrijwel

bij Leif Ahman waar ze gelogeerd hadden, gingen we op weg richting Smäland. Harrie en ik bij Leif en z'n vrouw in zijn auto, de busjes erachteraan. Na ontzettend veel slingerwegen en heuvels en dalen kwamen we aan in Ohs Bruk waar we aan de barbecue konden deelnemen. Er was een klein museum en een smalspoortreintje met een heuse locomotief dat Ohsabanan heette. Het was een aardige onderbreking van de reis, hoewel het pijpestelen regende en je met moeite een beetje droog kon blijven onder het simpele tentje waar de barbecue was. Ook het treinreisje door de bossen was wel aardig, je zat tenminste droog .... Ons volgende doel was het Kronoberg Agricultural Museum in Hjärtenholm. Dit is opgericht in 1972 in een voormalig

droog en Leif Ahman kon de vergadering openen. Ongeveer zo'n 25 (?) Zweedse leden waren present. Best wel veel als je bedenkt dat er maar zo'n 65 leden zijn. Het overigens voor mij onverstaanbare Zweeds werd door Leif Ahman voor een deel ook nog in het Engels vertaald voor ons. Alle agendapunten werden overigens door de leden na enige discussie goedgekeurd met een overduidelijk "joa", hetgeen wel ja zal betekenen. Vervolgens stond (voor ons) het hoogtepunt van die dag op het programma, de ruilbeurs die in één van de museumge-

bouwen zo tussen de museumstukken gehouden werd. De beurs was wel aardig maar natuurlijk van veel kleinere omvang dan bij ons in Zwolle, het was vergelijkbaar met een regio beurs bij ons. Interessante modellen werden getoond door Tekno Bygg en modelbouwer Tord Karlsson. Ook het nieuwe model van Franklin Mint, een Allis-Chalmers A60 All Crop combine in schaal 1:12 was te bewonderen. Een aantal van onze groep hadden ook tafels waar de meegebrachte modellen werden aangeboden en zij deden best wel goede zaken. Na ruim een uur was de beurs afgelopen en vertrokken we naar het hotel in de omgeving waar we 's middags onze bagage al hadden "gedumpt". In een gezellige ruimte van het hotel werden enkele videofilms getoond, werden nog folders geruild en (sterke) verhalen verteld onder het genot van een pilsje o.i.d .. Tegen twaalven waren de meesten wel vertrokken naar de grote slaapzaal waar iedereen kon slapen, onder andere in stapelbedden. Enkelen waren bij het videokijken al in slaap gevallen en kwamen pas later in de nacht opdagen ..... De volgende morgen was het wel "keet" in de slaapzaal toen enkelen een kussengevecht aangingen vanuit de stapelbedden. Met z'n allen onder twee douches was ook wel even wennen, het leek wel of de militaire dienstijd weer was begonnen! Het ontbijt was

Henk Opgenoort deed goede zaken tijdens de ruilbeurs

Agritoy

35


---------- --

I

I

werkelijk prima geregeld, er was voldoende keuze om de meest verwenden onder ons een voldaan gevoel te geven. Maar de tijd vliegt en we waren weer spoedig op weg, nu naar het Smàlands Car, Music en Toy Museum. Op het moment van aankomst was een Zweed net bezig een werkelijk prachtig model van een Steiger kniktrekker uit te laden. Het geheel met de hand gebouwde model in ± 1:5 (?) , was op afstand bestuurbaar. In het museum waren veel personenauto's uit de "oude doos" te zien. Interessanter vonden we natuurlijk de miniaturenbeurs en show op het buitenterrein achter het museum. Helaas was de regen na een tijdje een echte spelbreker en bedekten veel standhouders hun waren met plastic. Tussen de buien door kon er toch nog wel het een en ander aangeschaft worden. Zo wisten een aantal van ons een stel modellen van Tekno Bygg "af te troggelen" die hij eerst niet wilde verkopen. Zo zie dat je samen soms meer bereikt dan in je eentje! Anderen vonden ook nog wel iets van hun gading zodat het Zweedse avontuur toch nog iets opgeleverd had op deze laatste mogelijkheid op zondag. Tegen de middag werd het tijd om de terugreis te beginnen en reden we al spoedig richting Denemarken. Nog een laatste mogelijkheid om een souvenir aan te schaffen was er bij een tankstation vlakbij Malmö. Daarna weer

36

de brug op naar Denemarken en door Sjreland richting veerboot. Op het parkeerterrein moest even gewacht worden voor we op de veerboot naar Fehmarn konden rijden. Dat was voor een ieder ruim voldoende om even naar het toilet te gaan, behalve voor die ene. Tja, wij dachten dat hij in het andere busje zat en daar dachten ze dat hij in ons busje zat.. ... Maar

het busje met de zuidelijke deelnemers een andere route terug zodat geen onnodige kilometers gereden hoefden te worden. Na middernacht arriveerden wij weer bij huize Stevens in Slochteren. We hebben nog wat nagepraat onder het genot van een paar bakken koffie met koek en waren het allemaal eens dat het weer een geweldige LCN reis was geweest.

het is nog goed gekomen, te voet kan je ook op de veerboot komen. In Duitsland nam

Namens alle deelnemers wil ik Harrie, Karel, Jans en Johan bedanken voor de organisatie en stuurmanskunst die nodig was om alles goed te laten verlopen! Frits van Manen

Ken je het

"Modell-Auto ZEITSCHRIFT" (MAZ) al? MAZ bestaat al sinds 1980 en brengt je elke maand al het nieuws over 1:87 miniaturen en hun grote voorbeelden. Naast noviteiten en veel bijzondere modellen toont MAZ· ook veel omgebouwde modellen aan z'n lezers. ) Ook landbouwvoertuigen zijn regelmatig in MAZ te vinden, maar ook vele andere soorten voertuigen zoals personenauto's, vrachtauto's, autobussen en brandweerauto's. Als je MAZ nog niet kent, vraag dan gewoon een proefnummer aan bij:

Modell-Auto ZEITSCHRIFT ~

Verlag Friedel Fiedler FliederstraBe 15 D-63486 Bruchköbel, Deutschland (Fax: 06181/72044)

Agritoy


Tips

Tammo

van

Tip inzake aanbouw van hefwerktuigen aan 1/32 trekkers: Werktuigen als de vastetandcultivator van Siku, de oude Claas triplemaaier of bijv. de Lemken ploeg zijn op zich prachtige werktuigen, met voor mij als favoriet de rotorkopegzaaicombinatie van Siku. De smalle versie bedoel ik dan, want de brede vind ik niet erg realistisch. Storend echter is het feit dat al deze werktuigen veel te ver achter de trekker gemonteerd zijn. De oplossing hiervoor is eenvoudig. Het (Britains) principe berust op 2 pennetjes, in de greep gehouden door een boogvorm in de hefarm. Verwijder de voorste pennetjes, en maak nieuwe op dezelfde afstand ( 7,5 mm ) naar achteren. Bij Siku zijn de achterste 2 pennetjes vaak met elkaar verbonden, dat moet verwijderd worden, anders krijg je nu problemen met de oppikhaak. De nieuwe pennetjes kunnen weer uit een stuk worden gemaakt. Terug bij mijn favoriet, de zaaicombinatie, zul je merken dat even nieuwe gaatjes boren 7,5 mm naar achteren nog niet meevalt, want je hebt geen ruimte voor de boorkop. Zaag dan de draagarmen half in en lijm een draadje in de zaagsnede. Dit inzagen wil erg goed als je beide draagarmen in de bankschroef zet en de ijzerzaag over de bankschroefbek laat glijden, dat geeft goed houvast. Bij de echte kopegzaaicombi's zien we altijd dat het geheel wel erg dicht op de trekker zit, teneinde het geheel ook nog te kunnen heffen met volle zaadtank, het lijkt wel een soort rugzak. Wil je dit effect ook dan kunnen we nog verder gaan met ombouwen, met als limiet dat je het ding er ook nog achter weg kunt halen op de normale manier. De achterste vlakke stukjes hefarmen van de trekker grijpen dan onder de kopeg en op de vereiste lengte naar voren lijm je een dwarsbalkje met een omweg voor de oppikhaak van de trekker erin. Neem wel de goedkope blauw/ witte (Lemken?) versie, want de leuke varianten van Siku, de groen/ oranje Amazone en de rood/ groene Kverneland of Accord promotie modellen zou ik mooi origineel laten. Kom maar even kijken in Zwolle, daar zal ik voorbeelden laten zien.

fijne ijzerzaag zit zo dicht tussen de tandjes, een vijl smeert vol en gaat dan krassen, en ook van een boortje lopen de spanen niet echt lekker af. Vaak wordt ge誰nvesteerd in een miniboor/ frees toIletje, de bekende Dremel apparaatjes. Erg handig hoor, vooral voor boren, maar frezen wordt uit de hand erg hakkerig en schiet niet op. Mijn meest gebruikte machine bij het modelbouwen en vooral ombouwen is dan ook geen boormachine, maar een Black & Decker powerfile. Dit wordt geen reclamespotje voor Black & Decker, maar dit merk heeft nou eenmaal als enige dit soort hand-bandslijpmachientjes gemaakt, althans in de doe het zelf kwaliteit. Hij heeft een slijpbandje van 13 mm breed, die er 12 cm vooruit steekt. Daarmee kom je op de gekste plaatsen, waar ik nou eenmaal graag verkeer. Zowel voorop het rubberbeklede neus wieltje als met de kussens op het rechte stuk verspaan je zamac, plastic, en vooral ook hout dat het een lieve lust is. Techneuten onder ons kennen misschien al het verschil tussen een bandslijpmachine en zijn daarmee inferieure voorganger, de slijpsteen. Ook voor dit bandslijpertje in miniatuur, want dat is het eigenlijk, gaat dit zonder meer op. Is het bandje dan eens versleten dan ben je ong. 50 cent verder, niet onoverkomelijk dus. Neem wel de versie met verstelbaar toerental want metaal en plastic verspanen beter op een wat lager toerental. Ook de slijpkorrelgrootte van de bandjes is van invloed op de kwaliteit en de snelheid van slijpen en slijten. Andere voordelen : - geringe warmte inbreng in het werkstuk, de verf smelt niet in de omgeving. - de kans op verwondingen is vele malen geringer dan met een freesje, slijptol of zaagmachine, maar zet wel een bril op ! - niet alleen handig voor modelbouw, met name hout vliegt weg! - rechtlijnige slijpbeweging in tegenstelling tot slijpmachines Ook de modelbouwer kan dus niet zonder de Gamma!

Tip 2 Als je de vorige projecten hebt uitgevoerd, dan zul je merken dat het metaal waarvan vrijwel alle modeltraktoren en werktuigen gemaakt zijn, het zgn zamac (hoofdzakelijk zink met aluminium) niet lekker verspaant. Een

Tammo 'Black &Decker' Broekema

Agritoy

37


Agenda van evenementen met miniaturen november 7-10 10 16-17 23 23-24 30 30-1112

- Duitsland; Keulen, Messeplatz 1. Int. Exhibition of Model railways, Toys en Hobbies. Inf. +49 (0)221-821-0 E-mail: http//www.koelnmesse.de - België; Nivelles, Shopping Center Nivelles. Ruilbeurs oud speelgoed. Inf. +32(0)59305250 - Utrecht; Jaarbeurshallen, Verzamelaars Jaarbeurs. Inf. www.verzamelaarsjaarbeurs.nl - Rijssen; 't Wtte Hoes, miniatuurauto ruilbeurs. Inf. 055-5429302, van 18.30 tot 20.30 uur - Zwolle; IJsselhallen, 14e Internationale Landbouwrniniaturen Ruilbeurs en Tentoonstelling LCN. Inf. 0527-201492 - Houten; (Utr.) Meidoornkade 24, gebouw Euretco, NAMAC ruilbeurs. Inf. 0165-537054 - Duitsland; Friedberg Bayrische Modelbörse. Inf. 0049-8257660

december 1 15 15 22

- Tegelen; Harmoniezaal, Posthuisstraat 30. Int. Modelautoruilbeurs. Inf. 077-3731378 - België; Antwerpen, Scheldekaai-Cockerillkaai, Hangar 15 miniatuurbeurs. Inf. +32(0)15553436 fax +32(0)15556523 - België; Mechelen, Speelgoedmuseum, Nekkerspoel 21. Ruilbeurs miniaturen/oud speelgoed. Inf. Oll3-503516 - Amsterdam; Hotel Mercure, Joan Muyskensweg 10, AMC beurs. Inf. 020-6413082

februari 22

- Vianen (ZH); BECO Industrieterrein

"De Biezen" De Limiet 18. Alg. Ledenvergadering

LCN. Inf. 0318.527261

maart - België; Landen, zaal traiteur Marcel, BLC beurs en show. Inf. +32(0)11884885 of +32(0)37707497 - Goirle; Jan van Besouwhuis, Th. van Diessenstr. 1 Miniatuurauto Verzamelbeurs. Inf. 013-5434700

3 16

De gegevens zijn ontleend aan allerlei bronnen, voor de juistheid is de redactie niet verantwoordelijk. telefoonnummers te bellen i.V.m. eventuele wijzigingen.

Het is raadzaam de vermelde

DeMiniaturenboer '('/1/1/1/1/1'/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1'/1/1/1/1/1/1/1'/1/1'/1'/1/1/17171/1/1/1/1/1'/I/I/l/JIIII7

1

IVan Hoorn Model Tractor Kits I I kopen bij de specialist is goed kopen I~ ~

Gus KOOL NmuwENDuK 20 4225PE NOORDELOOS TEL./FAX.O(031)183-582046 E-MAIL: G.KooL@sOLCON.NL

~ ~

I!

lil

~ ~

I

Verwacht

~

~ ~

lil

~ lil ~

IN- EN VERKOOP OUDE EN NIEUWE LANDBOUW-, GRONDVERZET-, TRUCKMINIATUREN, FOLDERS ENZ.

TE KOOP OF TE RUIL - Fordson Dexta + ploeg Border Fine Arts - Case Traction King 1:43 NZG - John Deere 6820S + Lanz Bulldog Set kleur zilver 1:32 Siku - Diverse Land Rovers 1:32 Britains - Deutz Fahr AgroPlus 70 1:32 Tim - New Holland CR 970 combine 1:64 Brtl - CAT ChallengerMT 765 1:32 Norscot - John Deere 5410 1:32 Britains - John Deere 3140 1:32 Ertl - Ferguson TE 20 1:32 Britains - I-H TD 25 bulldozer 1:25 First Gear - Verzamelinggrondverzet ± 300 stuks. - Leuke hebbedingen van MF o.a. spaarpot, klok, fotolijst enz.

~ ~ lil ~

I

I

~

I

Ferguson lEF·20 diesel Massey Ferguson 35 Massey Ferguson 165 Field Mashall serie 1 Nuffield 4/65

I ~

~ ~

I ~

~

I

lil

~ lil ~ lil ~ lil ~ Meer modellenleverbaar ~ lil Prima adviezen ; ~ Vraag onze prijs. I"Ijst .aan ~

~

~ ~ ~ ~ ~ ~ Van Hoorn Model Tractor Norgerweg 162 9494 PD Yde tel. 050 - 4061750

Kits

~ Van Hoorn Model Tractor Kits is importeur van SCALEdown Models ~/I/I'I/I/I/.l/I/I/"/I/I7I/I'/I/I'/I/I/I/I'/I'/I/I/I'/.I/I/I'/I/.l/I7I/.H/I/I/I/l/I/I'/1'/.II7I/...lj

Wilt u langs komen, bel dan even voor een afspraak:

38

~ ~ ~

Agritoy

~

~ i

I ~ ~ ~


ADl(ERTOYT voor

(alleen

lES: leden)

Zu verkaufen: ca 50 verschiedene Modellschlepper, von 1:16 bis 1:220, Ertl, Joa1, Siku, Corgi, Gama, Ros usw. Liste anfor-

manege, #9341 Vicon strooier (Powerfarm), #9494 Landini 1O.000S, #9500 paardenkar (± 1965), #9520 MF2680, #9526

dern, Rolf Kipphan +49(0)7953.238 E-mail: KlPPHANR@web.de

Deutz DX 110, #9537 Acrobat Rake, #9584 Rear Dump. Voor evt. afspraak te Zwolle, bellen naar +32.(0)59500683

Aangeboden: International wagon voor 1466 kit ongebouwd 1/25; Sussex hooi wagon + paarden Pararnount kit ca 1950

Te koop gevraagd of ruilen: Miniaturen en documentatie van FordlNew-Holland en Ford conversions zoals County, Roadless etc. Ruilen tegen miniaturen en documentatie van diverse mer-

ongebouwd

1/32; IH rups trekkers met dozen Hongkong batte-

rijaandrijving 1/25; Farmall C + wagen Jouef 1/32; Case IH 9150 met doos Ertl 1/32; Case IH 2294 met doos Ertll/32;

ken is ook mogelijk. Laat weten wat je zoekt. M. Scholten, Didam 0316-226995 E-mail: m.scholtenOl@chello.nl

Massey Ferguson 2680 Heller Bobcat 1/24 kit ongebouwd; Diverse Pola Lanz kits ongebouwd 1/25; McCormick 624 Montblanc sloopmodel 1/12; Diverse Britains werktuigen met doos; Diverse Case IH werktuigen 1/64; Houten Maxxum Promo Boeke 1/25; Massey Ferguson 165 + voorlader Corgi

Te koop: Onderdelen van Siku Fendt, Siku wielen in diverse maten, Fendt en Claas stickers zwaailampjes en werklampjes, achterlicht stickers; Onderdelen van Britains MF 3680; Diverse folders van tractoren en machines; NIEUW: werklampjes rechthoekig. P van Eck, 0343572110 bellen na 20.30 a.u.b E-mail: p _vaneck@hotmail.com

1/43; Maxxum + kieper met dozen Ertl batterijaandrijving 1/32; L. Beunder, tel. 0348-501684 Gevraagd: Stof van trekkerprinten waarvan ik kleding kan maken, mogen ook restjes zijn. Géén boerderij dieren van stof. G. van Klink-Roos, 01726-13645

Te koop gevraagd: Britains: Fordson E27N (blauwe reiger), Autoway tractoren, alles van de Roadway serie, vrachtauto's, ook verzamelingen.

Stopt u met verzamelen? Wij kopen uw verzameling op, ook in gedeelten. Contante betaling. H. Poppema, 0527-612946 Te koop: maandblad Trekker en Werktuig no. 121 t/m 167 + no. 25; Ertl Toys catalogus John Deere '95 (50th Anniversary Ertl); Ertl Company catalogus '99; Steyr kalender 1999; Massey Ferguson kalender 1999; Fendt kalender 1999; Originele videoband Fendt serie ca. '98; Britains #9558 Vicon varispreader 1:32 in doosje; Diverse trekkerfolders ruilen tegen Cormick, International, CaseIH folders. Frank van Kempen, Udenhout 013- 5113794 na 18.00 uur EEN KLEINE ZWOLLE.

GREEP UIT ONZE AANBIEDING

IN

Alle nieuwe modellen van Britains, Siku en Wiking. Ook alle modellen van Little Farmer van Britains. Alle figuren & dieren van Britains. Nieuw: Tim Toys (plastic uitvoering van Siku 1:32). De nieuwe modellen zoals altijd scherp geprijsd. Nieuw: McCormick CX 100. Speciale prijs. Zeldzame modellen van Britains: gele Fordson, Fordson E27 en Major, Ford 5000, MF 135, gele County, witte MB, Deutz DX 6.50, Verrneer balenpers, etc. Oude modellen Siku. Zeldzame plastic modellen oa Fendt, Lanz, Deutz. Chad Valley Fordson E27 en Major. Maxwell India modellen. Bouwplaten. Groot aanbod uitzoeken bakken. Bezoek onze stand in Zwolle. Poppema Landbouwminiaturen.

G. Valkema, 050-5893677 na 18.00 uur Te koop: Precisions: John Deere 9420T, Case IH STX450, John Deere 4020 Diesel, Farmall Regular; Collectors editions: John Deere 8400T&9400T, Case IH MX270, MF1l55 Farm Toy Show, IH 6388. Combine MF 760 gele wielen, lospijp ontbreekt. Alle modellen van Ertl en diverse andere modellen. Ik sta zaterdag en zondag in Zwolle op de LCN beurs. Marlijn Oortgiese, 0543-562408 Esmail.oort.mfsètref.nl Gevraagd: Fendt en Claas folders, hooipers en maishakselaars folders. Tractoren folders of complete verzameling. Denkt u wat te hebben breng het mee naar Zwolle. Bel of stuur even een E-mail. P van Eck, 0343572110 graag na 20.30 E-mail: p _vaneck@hotmail.com Gevraagd van Britains: #9535 pop voor op de oranje Faun aardappelrooier wit of geel met blauwe broek aan; #9570 #9575 - #40560 haspel van de Massey Ferguson 760 combine, rood, geel of blauw; Hürlimann H468; #9597 witte MB trac 1500; #9516 Valmet 805 met bomengrijper rood; #9616 oude Valrnet met sneeuwploeg; #9543 Buck Rake; #9564 Lister hooitransportband; #9578 Pottinger opraapwagen ; #9516 Ford 6600 met en zonder cabine ook slopers; #9514 Massey Ferguson 595 zonder cabine; #9324 witte County; #9494 Landini 10.000S . A. Suijkerbuijk;

Aangeboden: Autodrome, Hanomag R35. Autoway: #9830 Minitrailer, #9832 boor, #9839 sneeuwploeg, #9884 Unimog + ploeg + strooier. Britains: #4704 dierenschuilplaats, #4714

Gevraagd:

0165-312319

Video banden van hakselaars, alle merken gezocht.

Betreft promotiebanden

Agritoy

en banden die in eigen beheer gemaakt

39


zijn en waarvan ik een copie kan krijgen/kopen. van hakselaars in aktie. M.f. W. Arts, Mill 0485-452903

Ook banden

Te koop: Maandblad Trekker & Werktuig no. 66 t/m 84, eventueel mee te nemen naar beurs in IJsselhallen Zwolle. K. Slagter, 0228-514691 na 18.30 uur

Te koop aangeboden: Britains: Com King combine, MF 760 combine, New Holland Power Farm combine, Ford 5610, Fiat DT880 oranje, Fiat 90-90 rups, Shafer veldspuit, Loadall, Ford 6600, Ford 5000, Ford TW35, Acrobat, Volvo BM 2654. G. Valkema, 050-5893677 na 18.00 uur

Aangeboden: Onderdelen en stickers voor o.a. Britains, Siku, Corgy, Dinky, Ertl, Gama en diverse andere fabrikanten. Nieuwe onderdelen: cabine TW 35 Britains, cabine/motorkap/uitlaat MB Trac Siku, markeurs voor Nordsten zaaimachine Britains, spiegels Landrover Britains, hefinrichting MB Trac & Unimog Britains. Binnenkort: cabine

Aangeboden:

Lanz Bulldog modellen van M-O 1:32 nieuw in

de doos en Hitachi EX30 minigraver 1:24 ook nieuw iu de doos. Verder gevraagd Hitachi en Fiat Hitachi modellen, grondverzet miniaturen en landbouwminiaturen. Complete verzamelingen mag ook. Bel vrijblijvend even: Huub Kamps, Afferden 0485-531369 na 20.00 uur of E-mail: jeanhubertkamps@hetnet.nl Te koop aangeboden of ruilen: Steiger Panter CP 1400 knik en White 4-270 knik, beiden in de schaal 1:64 van Ertl. Ruilen tegen modellen, documentatie of items van Ford/NH etc. is ook mogelijk.

Renault 651-4 Solido, stoel Eicher MS Toy. Heeft U een bestelling voor Zwolle geef die dan voor de beurs per telefoon of E-mail door, dat voorkomt lang wachten op de beurs. Bel voor info enlof catalogus: H. Walker, 050-3022760. E-mail: walkerparts@planet.nl

2j'li~~~~~~==:;~~l2f~~~~~~? Geef dit dan

aan de.penningmeester. Opzeggen van het Jid!Jl schap dient u.schriftelijk of.mondelingte doen! nog geen gebruik van automatische afschrijving? Vu

Ma

.nu.rncn.xurur het ~p naar.de penningmees

M. Scholten, Didam 0316-226995 E-mail: m.scholten01@chello.nl

.-

.s- \...t

INTERMODEL

gespecialiseerd

Speelgoedwinkel in auto- en landbouwminiaturen

Essenlaan 24 2461 DH

40

TER AAR

Agritoy

Tel. 0172-603963 Fax 0172-603125


i

.r=

,

Gedetailleerde metalen tractorkits schaal 1:32

Hanomag R35/45

NIEUW!

Volvo BM 350

Fendt F12

Fendt F40 U

Porsche Junior

**

M.A.N. Ackerschlepper Porsche Diesel Super L

Ford 8600.9600

*

**

County 1454

*

Ford 9600 FWA *

Ford 8600/9600 County 1454 en Volvo BM 350: LANZ D 6016 Prijs als kit: € 120,- Prijs als handgebouwd model: € 195,Overige modellen: Prijs als kit: € 95,* Manufactured with Permission of New Holland Prijs als handgebouwd model: € 180,** Manufactured with Permission of Porsche AG Autodrome Kloosterweg 63882 NL Putten Holland tel. (0341) 35 6420 fax (0341) 36 1002 Adres showroom: Planetenveld 43 Zeewolde, geopend wo/za van 10.00 tot 17.00 uur


Het Schaap

Trekker&Werktuig

Maandblad voor schapenhouders 3 nummers voor € 12,50 (HS2kw)

:3 nummers voor € 12,50 (TW2kw) LCN-jaarprijs €50,63

Bit Maandblad voor paardenliefhebbers 3 nummers voor

Buiten Voor liefhebbers van het buitenleven -4 nummers voor

€12,50 (02Akw)

eu.oo Agrarisch Dagblad Uw dagelijkse nieuwsbron

4 weken voor €12,OD

Pluim~_ij S fllJn'l:metS'voor

Uw weekblad 12 weken voor € IS,OO

€12,OO

Boerderij met vakdeel Naar keuze I maand voor

i 10,00

Deze aanbiedingen

zijn geldig tot 31 december

2002

Ik wil kennismaken met:

o

Trekker&Werktuig, 3 maanden € 12,50

o

Trekker&Werktuig LCN jaarabonnement €50,63 Mijn LCN-nummer is: . Boerderij met; 0 Veehouderij 0 Akkerbouw 0 Varkenshouderij 0 Vleesvee* € 10,00 (P2001)

o

Agrarisch Dagblad, 4 weken

o o o *

Bit, 3 maanden Pluimveehouderij, kwartaal

€ 12,50 0 Buiten, 4 nrs. € 12,00 (A2018) € 12,00 (D 1000) 0 Koevisie, half jaar.......... € 12,50 (H2002) € 15,00 Q Het Schaap, 3 nrs € 12,50

1 vakdeel naar keuze aangeven

Naam:

......................................................... "

m/v

Adres: Postcode: Tel.:

Plaats: .................................................. Handtekening.:

. .

Ik machtig Elsevier het abonnementsgeld automatisch af te schrijven* van bank-/girorekeningnummer *Belgische abonnees krijgen een overschrijvingskaart voor Fortis Bank Turnhout, ....................................................... overige buitenlandse abonnees krijgen een overschrijvingskaart. Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: Elsevier Landbouw, t.a.v. Henk Smeitink, Antwoordnummer 2045, 7000 SJ Doetinchem, fax: (0314) 349026 Het speciale Trekker&Werktuig jaarabonnement met LCN-korting is tot wederopzegging en alleen geldig als u lid bent van de LCN. Alle andere proefabonnementen stoppen automatisch na de aangegeven periode. Aanbiedingen gelden niet voor verlenging van bestaande (proef)abonnementen en alleen geldig indien u het laatste half jaar geen (proef)abonnement heeft gehad. Uw opgegeven

gegevens kunnen worden gebruikt voor het toezenden van informatie enlof speciale aanbiedingen door Elsevier bedrijfsinformatie en speciaal geselec-

teerde bedrijven. Indien u hiertegen bezwaar heeft, stuurt u een briefje naar Elsevier bedrijfsinformatie bv, t.a.v. Adresregistratie, Postbus 808, 7000 AV Doetinchem.

Agritoy nr. 4 - 2002  

Info contactblad van Landbouwminiaturen Club Nederland

Agritoy nr. 4 - 2002  

Info contactblad van Landbouwminiaturen Club Nederland

Advertisement