Page 1

Laikraksts Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novadiem

Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

www.ntz.lv

Dejas spars arî no mannas putras

Redakcijas sleja Viltojums vai kïûda?

FOTO - Jānis Vītols

Toms Reinsons

Nu jau kâ nedçïu Latvijas politikâ atkal jauns skandâls – paðreizçjâ Satversmes tiesas tiesnese Vineta Muiþniece, kura 9. Saeimas laikâ pildîja Saeimas Juridiskâs komi­ sijas vadîtâjas amatu, tiek vainota apzinâtâ likumprojekta norakðanâ. Jâpiebilst, ka likumprojekts bijis par Kriminâllikuma grozîjumiem, kuri paredzçja kriminâlatbildîbu par partiju priekðvçlçðanu tçriòu pârkâpumiem... Izrâdâs, ka ne tik tâlajâ 2009. ga­dâ Saeimas Juridiskâ komi­ sija balsojusi par konkrçto likumpro­ jektu, ko vajadzçjis virzît pieòemðanai Saeimâ pirmajâ lasîjumâ, tomçr ko­ misijas sçdes protokolâ Muiþniece, pretçji koleìiâli lemtajam, liku­ si ierakstît, ka attiecîgie grozîjumi vçl jâpilnveido. Tâdçï nu KNAB ie­ sniegtais likumprojekts tâ arî aizgâjis nebûtîbâ... Jâatgâdina, ka 2006. gada Sa­ eimas vçlçðanâs Tautas partija visvairâk pârtçrçja priekðvçlçðanu kampaòai paredzçtos lîdzekïus, bet V. Muiþniece Saeimâ ievçlçta tieði kâ Tautas partijas pârstâve... Nu jau bijuðie partijas biedri sâk drudþainu Muiþnieces aizstâvîbas kam­paòu... Tâs svarîgâkais sauklis: ”Nomelnojot Muiþnieci, «Vienotîba» cenðas novçrst uzmanîbu no budþeta konsolidâcijas problçmâm...” Iespç­ jams – daïa patiesîbas ir arî ðajâ apgalvojumâ, jo Ilma Èepâne – tagadçjâ Saeimas Juridiskâs komi­ sijas vadîtâja – iepriekðçjâ Saeimâ arî bija attiecîgâs komisijas sastâvâ un piedalîjâs liktenîgajâ balsojumâ. Kâpçc mçs par to uzzinâm tieði ta­ gad? Bet pati Satversmes tiesas ties­ nese Muiþniece kautrîgi min, ka, iespçjams, notikuðais ir kïûda proto­ kolâ... Kïûdîties, pazaudçjot ve­ selu likumprojektu – tas tieðâm ir iespçjams!? Pat ja tâ – kur bi­ ja un ko domâja pârçjie komisijas locekïi? Kâpçc lîdz nâkamâs Saeimas ievçlçðanai neviens par konkrçto li­ kumprojektu vairs neinteresçjâs?! Ðobrîd jau bijusî komisijas vadîtâja neko kopîgu ar politiku vairs negribot, tomçr jautâjums paliek – vai augsta valsts amatpersona drîkst pieïaut tik nopietnu kïûdu vai pat apzinâti maldinât sabiedrîbu un pçc tam iegût Satversmes tiesas tiesneða amatu!? Tas nu gan jâapzinâs – per­ sonai, par kuras godîgumu vai kom­ petenci ir kaut mazâkâs ðaubas, Sa­ tversmes tiesâ nav ko meklçt!

Nr. 24 (1585) – Ls 0.40 ISSN 1407-8252

Uz skatuves Ernesta Birznieka-Upīša Tukuma pamatskolas mazie dejotāji Jânis Vîtols

Vakar, 25. februârî, Lapmeþciema kultûras namâ notika Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pirmsskolas un skolçnu tautas deju kolektîvu (TDK) sadancoðanâs koncerts «Bûðu liels».

Mazo bçrnu deju tusiòu pirms gadiem rosinâja vietçjâ deju skolotâja Mârîte Eglîte. Nodoms bijis ðâds: Engurç trakâ kaza lec, Slampç – bïodâ dejo, lai tad nu Lapiòos paði mazâkie dietin dejo, lîdz lieli izaug. Vakar koncertâ piedalîjâs 300 dejotâju. Daudziem no viòiem

Tukuma novadam – divi jauni autobusi Agita Puíîte

Pirmdien, 28. februârî, 13.00 laukumâ pie Tukuma novada domes çkas paðvaldîba saòems divus jaunos 19-vietîgos MERCEDES BENZ autobusus. Kâ

pastâstîja

novada

do­

mes priekðsçdçtâjs Juris Ðulcs, autobusus izmantos skolçnu pârvadājumiem tajos pagastos, kuros jau likvidçta vai paredzçts likvidçt izglîtîbas iestâdi. Pçc ilgâkâm pârrunâm vienu auto­ busu nolemts pieðíirt Tumes un Degoles pagastu, bet otru – Sçmes un Zentenes pagastu pârvaldei.

tâs bija paðas pirmâs dejas kristîbas. Daþam gan omes, gan opji, mam­ mas, tçti, krustvecâki uz skatuves domâs saviem mîïumiem lîdzi de­ joja. Pavisam kopâ 23 dejas uz ska­ tuves sadejoja. Mazo bçrnu dejas nav garas, bet ðerpums, svars tajās ir iekðâ, ka ne noskatîties vien. Îpaðais Lapmeþciema deju tu­

siòa notikums ir kopîga mannas putras çðana. Putru visi pulciòâ çd. Un tad akurât stundu un desmit minûtes tâ îsti sirdîgi dejo. Bçrni arî pçc koncerta dejoja îpaði – savam priekam, patikðanai. Skaidrs, ka tas lapmeþciemnieku vârîtâs man­ nas putras dçï – tai taèu îsta duka iekðâ!


Ziņas

2 Latvijā un pasaulē

Ceturtdienas sarunas

Protesti, pirâti un sçnes

Neredzu Mûniecei alternatîvas!

Mâkslas skolas – protestçs. Pirmdien 10.00 protesta gâjienâ gar Kultûras ministriju un valdîbas çku plânojuði doties Latvijas mâkslas skolu pârstâvji, tâdçjâdi cerot pievçrst sabiedrîbas uzmanîbu un nepieïaut valdîbas iecerçto budþeta samazinâjumu mâkslas skolâm un augstskolâm. Valdîba, lai ietaupîtu, piemçram, plânojusi samazinât budþeta apmaksâtâs vietas. Tâdçjâdi iecerçts ietaupît 600 000, bet Kultûras ministrijas budþetâ – 400 000 latu. Mâkslas augstskolu asociâcija norâda, ka, salîdzinot Izglîtîbas un zinâtnes un Kultûras ministrijai pakïauto augstskolu skaitu, uzkrîtoða ir ietaupâmâs naudas disproporci­ ja. Par 400 000 latiem samazinot valsts dotçto budþeta vietu skai­ tu KM pakïautajâs augstskolâs, principâ tiktu sagrautas spçcîgâkâs humanitârâs zinâtnes un mâkslas pârstâvoðâs augstskolas Latvijâ. Pelnâm ar sçnçm. Kâ norâdîts zemkopîbas ministrijas Meþa de­ partamenta direktora Arvîda Ozo­ la sagatavotajâ prezentâcijâ, meþâ iegûto nekoksnes produktu kopçjâ vçrtîba patlaban veido 71 miljo­ nu latu. No tâs pusi – 35,9 miljo­ nus jeb 50% – veido sçnes. Ðiem aprçíiniem pievçrsis uzmanîbu ekonomists Andris Strazds, kurð savâ sociâlâ tîkla «Twitter» kontâ raksta, ka tâdçjâdi sçòu noza­ re veido 0,2 lîdz 0,3% no Latvijas iekðzemes kopprodukta vçrtîbas. Pârçjâ meþa nekoksnes produk­ tu vçrtîba dalîta ðâdi: 15,8 miljo­ ni latu jeb 22% – citi augu produk­ ti, 4,5 miljoni jeb 6% – medîjamo dzîvnieku gaïa, 3,1 miljons jeb 1% – Ziemassvçtku eglîtes, 11,9 miljo­ ni jeb 17% – augïi, ogas un riek­ sti, 0,5 miljoni jeb 1% – medus un vasks, savukârt medîjamo dzîvnieku âdas un trofejas – 0,04 miljoni latu jeb 0,06%. Nosûta cîòai ar pirâtiem. Nosûtot karavîrus uz operâciju ra­ jonu Indijas okeânâ un Adenas lîcî, Latvijas Nacionâlie Bruòotie spçki piektdien sâkuði dalîbu Eiropas Savienîbas Jûras spçku militârajâ pretpirâtisma operâcijâ «Atalanta», informç Aizsardzîbas ministrija. Plânots, ka ðogad Bruòotie Spçki operâcijâ iesaistîsies ar èetriem virsniekiem: divi no viòiem diençs operâcijas ðtâbâ Nortvudâ, Lielbritânijâ, un divi atradîsies uz kuìiem operâcijas rajonâ. Oriìinâlas idejas. Valsts mçro­ ga skandâlu Krievijâ izraisîjuði pilsçtas Èitas mçra Anatolija Mihaïova izteikumi, ka “diemþçl nav bezpajumtnieku medîbu li­ cences, bet citâdi ar tiem galâ ne­ tikt”. Pçc tam gan mçra preses dienests paziòojis, ka teiktais bi­ jis domâts kâ joks, un atvainojâs par tâ neveiksmîgo formu, taèu sacelto saðutuma vçtru tas nav mazinâjis. A. Mihaïova atkâpðanos tagad pieprasa gan cilvçktiesîbu organizâcijas, gan parlamenta opozicionâri no komunistu parti­ jas. Pilsçtâ ar 300 000 iedzîvotâju ir vismaz 3000 bezpajumtnieki, vien­ laikus ðeit ir tikai viena nakts pa­ tversme ar 120 vietâm. Interneta portâlus pârlapoja Liena Trçde

– Labdien, te no Lapmeþciema jûs traucç bijuðais milicijas un policijas darbinieks ar 32 gadu darba stâþu. Esmu saðutis par to, ka Mûrnieces kundze gribçja atkâpties – tâ viòa nodod savus Jçkabpils kolçìus, kas paðaizliedzîgi aizturçja noziedznie­ kus. Savâ darba mûþâ pârdzîvoju 13 iekðlietu ministrus, tomçr ta­ gad viòi mainâs bieþâk – par mi­ nistru bijis gan kuìa kapteinis, gan fiziíis, gan pienotavas direktors. Nezinu, varbût Supe no «Degpun­ kta» bûs nâkamâ ministre – viòa taèu Tukumu «izslavçjusi» visas Latvijas priekðâ!? Manuprât, tomçr Mûrniece ir izdarîjusi vairâk nekâ pienotavas direktors un pârçjie; kaut vai tâpçc, ka nolikvidçja Po­ licijas akadçmiju. Varbût Agris Sûna (Latvijas Apvienotâs policis­ tu arodbiedrîbas vadîtâjs. – Red.) domâ citâdi, bet no akadçmijas strâdât policijâ aizgâja tikai retais; aizgâja uz prokuratûru, privâtâs firmâs, bet ne policijâ. Varbût vajadzçja kâ krievu laikâ – absol­ ventiem vismaz trîs gadus atstrâdât, jo citâdi tik valsts naudu notçrçja. Diemþçl mûsu maciòos naudas ir tik, cik ir! Ðodien ar parâdîja, ka Rîgâ divi policisti maðînu apzaga – vai tâpçc ministrei jâatkâpjas? Neesmu par Lembergu, bet ðoreiz piekrîtu viòa teiktajam, ka ministre nevar zinât, ko brîvajâ laikâ katrs policists dara. Kâ Plaudes kundze nevar atbildçt, ko avîzes þurnâlisti brîvajâ laikâ dara, tâ arî Mûrniece nevar. Turklât neredzu alternatîvas, kas varçtu pretendçt uz iekðlietu ministra vie­ tu! Sûna, Supe, Serþants – tie ir cilvçki, kas Tukumam nodarîjuði lielâko kaunu, un es televizoru slçdzu ârâ, kad viòus ieraugu!

Ministru solîjumiem nevar ticçt! – Labvakar. Redaktore savâ slejâ tâ nopietni par elektrîbu satrauku­ sies. Ar to viòu apsveicu, jo agrâk

viòas attieksme pret tiem, kas ðobrîd pie varas, bija savâdâka. Noskatîjos raidîjumu «Kas notiek Latvijâ», kur piedalîjâs ekonomi­ kas ministrs Kampars, un sapra­ tu, ka tik nekompetents cilvçks vispâr nedrîkst atrasties ðajâ amatâ! Paldies Domburam, kas viòu ”izmazgâja” pilnîgi – pierâdîja, ka viòð nespçj sabiedrîbai paskaid­ rot, kas vispâr notiek; nerunâjot ti­ kai par elektrîbu, bet valsts ekono­ miku kopumâ. Tas vispâr ir non­ senss! Cilvçki gaidîja, ka Kampars pastâstîs, kâds ir pamatojums jau­ najiem elektrîbas tarifiem, bet viòð to nespçja visa vakara garumâ; kaut ko runâja par Eiropas Savienîbu; to, ka raþojam pârâk lçtu elektrîbu. Bet, kad prasîja, kâpçc poïiem lçtâka elektrîba un neviens viòiem neko neprasa, nespçja atbildçt... Tas ir vienkârði apkaunojoði. Lai gan jau pensijâ, esmu padomju lai­ ka ekonomists – nedomâju, ka Lat­ vijai tik smagâ laikâ ðâds cilvçks varçtu vadît valsts ekonomiku. Viòam, tâpat kâ Mûrniecei, ar stei­ gu jâatkâpjas. Kamparam lîdzâs sçdçja regulators Kïaviòð, un viòð atklâti pateica: – Tu kâ zaíîtis slçpies aiz eglîtçm... Es jau saprotu, ka viòu atlaidîs no darba par ðâdu runâðanu, bet viòð skaidri un nepârprotami pa­ teica sabiedrîbai, ka elektrîbas tari­ fi vçl augs. Kampars saka: – Nç, paliks lçtâki! Redz, vienkârðs ierçdnis sa­ prot, bet ministrs nesaprot! Tâpat pagâjuðâs nedçïas «100. pantâ» sçþ Ministru prezidents, tieslietu un vi­ des ministrs. Atkal Dombrovskim uzdeva jautâjumus, bet Dombrov­ ska vietâ atbildçja Ðtokenbergs. Runa bija par benzîna cenâm, kas Baltijas valstîs jâizlîdzina, tâpçc 1l mums maksâs apmçram Ls 1. Ðtokenbergs iebildâs, ka pçc Mu­ baraka atkâpðanâs pasaules lielie politiíi nezina, kas notiks ar naf­ tas cenâm, bet Dombrovskis jau zina, ka cenas kritîsies... Vai var tâ cilvçkus mânît? Bet cilvçki, kas

Melnā hronika No 23. lîdz 25. februârim Tukuma policijas iecirknî reìistrçti 13 notikumi un noformçti 28 administratîvo pârkâpumu protokoli. Ceïu transporta negadîjumi nav reìistrçti. 23. februârî 10.10 konstatçts, ka Tuku­ ma novada Lestenes pagastâ no vairâkiem elektrostabu posmiem nozagti elektrîbas vadi. 14.00 Tukumâ, Smilðu ielâ, pie kâdas mâjas ieejas durvîm nozagti divi kâjslauíi. 15.30 saòemta informâcija no ârstniecîbas iestâdes, ka Tukuma 2. vidusskolâ pçc stundâm kâdam 2002. gadâ dzimuðam zçnam traumçts acu âbols pçc tam, kad

skolas biedri trâpîjuði pa aci ar vçjjakas gumijâ iesietu bumbiòu. 24. februârî 10.55 Tukumâ, Pasta ielâ, lielveikalâ «Rimi», kâda 1958. gadâ dzimusi sieviete mçìinâjusi nozagt vienu pudeli alkohola. Uzsâkts kriminâlprocess. 25. februârî 8.10 Tukumâ, Jumpravas ielâ, kâds vîrietis konstatçjis, ka bojâtas garâþas durvis. Informâciju sniedza VP Zemgales reìiona pârvaldes, Kârtîbas policijas biroja Prevencijas nodaïas vecâkâ inspektore Diâna Purviòa; apdarinâja Vents Dubrovskis

Sestdiena, 2011. gada 26. februāris neseko tâm lietâm, notic – cenas kritîsies. Mçs dzîvojam nenormâlâ valstî! Vçl – nâciju glâbçja Kalniete pirms vçlçðanâm televîzijâ paziòoja, ka èetru gadu laikâ (ja viòa nonâks pie varas) Latvijâ bûs miljons jau­ nu darbavietu, katrâ novadâ tiks uzcelta viena raþotne un apgûti 3 miljardi ES fondu lîdzekïi... Vairâk komentâru nav...

Neprivatizçto dzîvokïu îrniekiem – vairâk nodokïu – Labdien, man tâds jautâjums: avîzç «Tukuma Laiks» izlasîju, ka tiem, kas dzîvo paðvaldîbas sociâlajos dzîvokïos, bûs jâmaksâ zemes nodoklis un bûs jâmaksâ arî par pçrno gadu... Vai tas ir likumîgi, ka prasa maksât ar atpakaïejoðu datumu? Paðvaldîbas dzîvokli es tikai îrçju un principâ tur jûtos kâ viesnîcâ – kâpçc tad jâmaksâ zemes nodoklis? Sociâlajâ mâjâ vispâr îres lîgumu slçdz tikai uz pusgadu – ja cilvçks iet prom, tad nâkamajam îrniekam vçlreiz jâmaksâ tas zemes nodoklis?... Redakcija: atbild Tukuma novada domes Nekustamâ îpaðuma nodaïas vadîtâjs Viesturs Bçrzâjs: ”Jau paðvaldîbas avîzç paskaidroju: arî mums bija liels izbrîns, ka neprivatizçtie dzîvokïi ir jâapliek ar nekustamâ îpaðuma nodokli. Bet nu tâds ir Valsts Ieòçmu dienesta skaidrojums – ka arî par neprivatizçtiem dzîvokïiem ir jâmaksâ nekustamâ îpaðuma nodoklis proporcionâli par zemes domâjamo daïu un dzîvokli, kas ir paðvaldîbas îpaðums. Maksâðanas kârtîba ir ðâda – nevis paðvaldîba sûta katram îrniekam maksâðanas paziòojumu, bet rçíins par neprivatizçtajiem dzîvokïiem tiek adresçts apsaimniekotâjam, kas attiecîgi tiks iekïauts katra îrnieka maksâðanas paziòojumâ; kâ katru mçnesi maksâjam par siltumu, kanalizâciju un ûdeni, tâ bûs papildus ailîte par nekustamâ îpaðuma nodokli. Tas, ka nodokli iekasçsim

par iepriekðçjo gadu, nav likuma pârkâpums, jo ir noteikts, ka nodokïu pârrçíinu var veikt par iepriekðçjiem trim gadiem. Pçrn nebija skaidrîba par ðo nodokli – ir vai nav jâiekasç, tâpçc to neiekasçjâm; protams, nekâdas soda sankcijas par to, ka nav laikâ nomaksâts, nebûs. Maksâðanas termiòð ir sadalîts èetros posmos. Nodokïa summa atkarîga no dzîvokïa lieluma un mâjas kadastrâlâs vçrtîbas. Divistabu dzîvoklim tas varçtu bût Ls 5 lîdz 19 robeþâs. Sociâlajâ mâjâ lielâkoties ir vienistabas dzîvokïi, tâpçc ðî summa varçtu bût ap Ls 5...”

Jaunu ”trubu” nebûs – Labdien, man tâds sasâpçjis jautâjums: Tukuma daudzdzîvokïu mâjâs divas firmas – «Kopideja» un »Infonet» – velk interneta kabeïus, kur un kâ patîk. Tas vadiòð nav liels, bet virsû 50 mm truba! Katrai firmai savas trubas; nâks vçl kâds ðî pakalpojuma sniedzçjs un arî ar savu trubiòu?! Jautâjums – kâpçc nevar tos kabeïus salikt vienâ caurulç – bûtu gan skaistâk, gan mazâk traucçtu... Redakcija: atbild SIA «Infonet» tehniskais direktors Kârlis Priedîtis: ”Redzçjums jau ir pareizs, bet nebija domâts, ka ðo pakalpojumu sniegðanâ iesaistîsies arî «Lattelekom». Zinu, ka Tukuma novada domç tiks pieòemti saistoðie noteikumi par to, ka vietâs, kur kabeïu instalâcija jau izveidota, jaunu veidot nedrîkstçs; tâtad – jaunu ”trubu” nebûs! It kâ jau mâjâs ir speciâlas kabeïu ðahtas, taèu, tçlaini runâjot, tâs ir kâ publiskâs tualetes, par kurâm neviens nerûpçjas – katras firmas darbinieki rîkojas pçc savas izpratnes; tâs ir pilnas ar veciem un nemaríçtiem kabeïiem un jaunai infrastruktûrai nav vietas... Jâcer, ka turpmâk kabeïtîkli tiks uzraudzîti rûpîgâk.” Vents Dubrovskis

Autoveiklîba Pûres centrâ 27. februârî – autoveiklîbas sacensîbas Pûres centrâ:

no 10.00 lîdz 11.00 dalîbnieku reìistrçðanâs un iepazîðanâs ar trasi (aicinâti piedalîties arî kvadriciklu braucçji); 11.00 – sacensîbu sâkums.

Brîvîbas laukums 10, Tukums, LV - 3101; Tâlr. : 63125216

www.ntz.lv

Fakss : 63125022 Mob. : 28338989, 28444558 E-pasts: ntz@ntz.lv

Galvenâ redaktore Ivonna Plaude. Iznâk otrdienâs, ceturtdienâs un sestdienâs. Metiens 6920 eks. Izdevçjs SIA «Novadu Ziòas». Abonçðanas indekss 3069. Masu informâcijas reìistrâcijas apl. #000702425. Darba laiks no 8.00 lîdz 18.00, sestdienâs no 9.00 lîdz 14.00. Pârpublicçðana, bez redakcijas rakstiskas atïaujas, aizliegta. Par sludinâjumu un reklâmu saturu atbild iesniedzçjs. Publicçtie materiâli ne vienmçr atspoguïo redakcijas viedokli. Iesniegtos manuskriptus nerecenzç un atpakaï neizsniedz. Honorârus par iepriekðçjo mçnesi var saòemt pirmdienâs, ceturtdienâs. Iespiests tipogrâfijâ «Mûkusala», Rîgâ, Mûkusalas ielâ 41.


Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

3

Problçma

Kurð tad îsti nedomâ par bçrniem?

Tukuma novada dome jau pērn nolēma Praviņu pamatskolu slēgt 30. jūnijā Agita Puíîte

Otrdien, 22. februârî, Praviòu pamatskolâ notika vecâku sapulce. Atbildçt uz vecâku jautâjumiem bija uzòçmusies Tumes un Degoles pagastu pârvaldes vadîtâja Lidija Legzdiòa. L. Legzdiòa stâstîja, ka Tukuma novada dome lçmumu par skolas slçgðanu neatcels, lîdz ar to 30. jûnijs bûðot pçdçjâ skolas darba diena: “Tumes un Degoles pagastu pârvaldes ziòâ bûs çkas tâlâkâ apsaimniekoðana, tostarp kustamâs un nekustamâs mantas pâròemðana. Inventâru nepârdos; tikai tad, ja Tumes vidusskolâ bûs paralçlâs klases, tad òems Praviòu mçbeles. Tiks veidotas èetras jaunas darba vietas, lai slçgtâs Skolas çkâ uz vietas 24 stundas bûtu cilvçks un to pieskatîtu. Tiks domâts arî par signalizâciju.” Apzinot vecâku vçlmes, ar pagastu pârvaldes lîdzdalîbu tikðot veidots skolçnu autobusa marðruts no Degoles pagasta uz Tumi. Savukârt 3 un 4 gadus veciem bçrniem Vienîbas centrâ atvçrðot pieskatîðanas grupiòu.

Gaida ziòas no vecâkiem Pçc L. Legzdiòas uzrunas vecâki viòai uzdeva jautâjumus. – Cik daudz bçrnu bûs bçrnudârzâ Vienîbas centrâ? Tikai no Degoles vai arî no Tukuma. – Varçtu bût 16 bçrnu no Degoles un Tukuma. – Kâ tad viòi uz ðejieni tiks, ja bçrnus uz Tukumu nevedîs? – Teicu, ka uz Tukumu nevedîs ar pârvaldes transportu. Tam bûs atseviðís marðruts. – Ja viens bçrns iet Kandavâ, otrs Tumes vidusskolâ, vai viòu autobuss paòems? – Lai varçtu izstrâdât autobusu marðrutus, mums ir svarîgi laikus tikt skaidrîbâ par vecâku vçlmçm, tâpçc jums jâinformç paðvaldîba, uz kuru skolu bçrni ies. Tas jâzina, lai Tumes vidusskola varçtu plânot klaðu komplektus.

Kurð pasargâs mûsu bçrnus?! – Klausâmies, ka Tumç apceï tos bçrnus, kas izskatâs savâdâki. Kâds jums ir plâns, lai aizsargâtu bçrnus, kas mâcîsies citâs skolâs? – Man ðâda informâcija bijusi tikai mutiska, neviens vecâks vçl nav vçrsies un lûdzis palîdzîbu. – Kâdu palîdzîbu?! To piedâvâ tikai tad, kad reâli bçrns vairs neapmeklç skolu. Tad sociâlais darbinieks brauc uz mâjâm. Mûsu ìimene to tikko izbaudîja; bçrni bija aizgâjuði uz Slampi, Zemgales

skolu, kur meitu gandrîz nosita. Tikai, kad no skolas gâja prom, sauca policiju – pçc divâm nedçïâm... – Vai jûs vçrsâties pie klases audzinâtâjas? – Jâ, pie klases audzinâtâjas, pie direktora, pie ârsta, pie visiem... – Domâju, ka Tumes vidusskolâ nekas tâds nenotiek. – Nu runâ gan, ka tur ne vien tikai iesit, bet piekauj kârtîgi. – Bet vai vecâki par to skolu informç? – Kâda tam ir jçga? Skolâ pasaka, ka bçrnam paðam jâizcîna sava vieta. – Piekrîtu, ka katrs bçrns pielâgojas savâdâk, tâpat individuâli jâskata katrs gadîjums. Klasei jânâk kopâ, par problçmâm jârunâ un cçloòi jâmeklç saknç. – Ja meklçs saknç, tad tos bçrnus, kas vecâkiem par pâri darîjumiem bûs pastâstîjuði, pârçjie sitîs vçl vairâk. Ja nestâstîs, sitîs tâpat. – Jûs domâjat, ka Tumes skolâ jûsu bçrniem darîs pâri? – Mçs minam piemçru. Tâpat skaidrs, ka jûs nedomâjat par bçrniem, jo viòi nevienai skolai nav vajadzîgi... – Man te divi puikas mâcâs. Kâ lai piespieþu viòus mâcîties Tumç, ja no skolas Tukumâ izsvilpa, jo neesot bijuði tik gudri... Atnâca uz ðejieni. Un tagad ðo skolu likvidç. – Bûs kâ Pûrç, ko apvienoja ar Jaunsâtiem. Jûs domâjat, ka Jaunsâtu bçrni tur jûtas labi? Viòi neiet uz skolu, jo viòus tur nepieòem. – Bija bçrni, kas no Tumes skolas atgriezâs Praviòâs, jo nevarçja tur mâcîties; tagad ðie bçrni ir ðokâ, jo viòiem atkal Tumç jâatgrieþas. – Redziet, jums jau skolâ nav jâiet. Bet, ja bçrns mâjâs nokrît ceïos un lûdzas, lai nesûta uz “to” skolu, ko darît vecâkiem – par katru cenu iestumt autobusâ? – Pagâjuðajâ gadâ Tumes vidusskolâ rîkojâm Atvçrto durvju dienu, kad bçrni un vecâki varçja iepazîties ar skolu un skolotâjiem, tikai neviens no Praviòu pamatskolas neatbrauca. Varbût vajag vçl vienu tikðanos noorganizçt, lai visi var iepazîties ar priekðmetu skolotâjiem un izglîtîbas plânu. – Mçs gribam, lai skolas panâk pretî un arî kaut ko dara – lai bçrniem nav ar asarâm acîs jâiet uz skolu. Labprât iepazîtos un skolotâjiem pavaicâtu, kâ viòi palîdz sveðiem bçrniem iejusties. Citâdi pieredze râda, ka viss notiek pagrîdç, un skola sâk uztraukties tad, kad trauksmi ceï vecâki.

– Visâs klasçs tâ nenotiek. Arî savu dçlu pirms gadiem palaidu Tukuma 2. vidusskolas 5. klasç, taèu tur problçmu nebija, bija jauki klasesbiedri un viòu labi uzòçma. – Ja reiz Tumes skola tik laba, kâpçc jûs savu dçlu laidât Tukumâ? – Varu atbildçt – 1992. gadâ Tumes vidusskolâ nebija angïu valodas skolotâja, tâpçc izvçlçjâmies Tukuma 2. vidusskolu. Tur nav nekâ slçpjama – tolaik skolâ bija krîze ar speciâlistiem, bet tagad ðâdu problçmu nav.

Par to, kas lietas labâ izdarîts – Bijâm mazs pagastiòð un spçjâm skolu uzturçt. Tagad esam lielajâ novadâ, bet mums nav ne skolas, ne feldðerpunkta. – Feldðerpunkts tika likvidçts senâk, ðo faktu jau saòçmu mantojumâ. Par skolu – bçrnu skaits samazinâs, tâpçc arî skolas slçdz. – Ja nebûtu skandinâts, ka skolu slçgs, bçrni bûtu. Bija bçrni no Tukuma, kas gribçja nâkt, bet viòus atrunâja, jo Praviòas aizslçgðot... – Kurð to teica? – Ar pirkstiem neradîðu, vârdâ nesaukðu. – ... – Gribçtu zinât, ko esat darîjusi, lai skola paliktu? Pçrn runâjâm, ka bçrni jâpiesaista, bet reâli viss notika otrâdi – ja kâds ðaubîjâs, uz kuru skolu iet, iedeva mikroautobusu braukðanai uz Tumes skolu. – Viena no manâm idejâm bija izveidot trîs un èetrus gadus veco bçrnu grupu, ar kuras palîdzîbu piesaistît skolai vecâkos brâïus un mâsas. Atnâca, bet ne tik daudz, kâ vçlçjâmies. Ja bûtu pieplûdums, atvçrtu paralçlâs grupas, bet nebija. Iespçjams, tâpçc, ka Sçmç radâs konkurence. Turklât statistika râda, ka pagâjuðajâ gadâ piedzimuði tikai trîs bçrni... – Bet labi vien ir, ka tik maz. Kad nolikvidçs skolu, te taèu nekâ nebûs. Vismaz bçrniem nebûs jâbrauc kilometriem uz skolu. Vai jums vajag, lai mçs te paliktu? Mûsu vecâkie dçli ir viens Spânijâ, viens Anglijâ. Vai jums manus bçrnus vajag? Un ko viòi te darîs? – Ziniet, par veselu gadu ðîs skolas darbu paildzinâjâm, taèu vairâk bçrnu piesaistît nevaram. Ja skola nevarçja izstrâdât papildu programmu, ar ko bçrnus piesaistît, manos spçkos nav to noturçt. Maiga Vîtola, skolas direktore: – Skolai aizliedza licencçt programmu... Un nav arî taisnîba, ka netiekam ar lîdzekïiem galâ un

ka neko neesam darîjuði. Esam ieekonomçjuði Ls 11 000, izstrâdâjâm projektu un ieguvâm finansçjumu digitâlajai tâfelei un datoriem.

Bûs èetras darba vietas – Kas notiks ar ðo çku? Bûs kâ Grenèu skolâ – sâkumâ sargâja, bet tagad izdemolçta. – Darbinieku sapulcç teicâm, ka bûs èetras darba vietas, skolu sargâs un uzturçs. Esam domâjuði arî par vasaras nometòu rîkoðanu, lai piesaistîtu lîdzekïus. – Kâpçc jau iepriekð to nedarîja? – Uz ðo jautâjumu jâatbild skolas direktorei... – Cik izmaksâs tâs èetras darba vietas, kurinâmais, skolçnu pârvadâðana? Pârçjiem bûs jâmaksâ bezdarbnieka pabalsts. Iznâk, ka dome nemaz valstiski nedomâ... – Man datu par izmaksâm nav, tâs rçíina Izglîtîbas pârvalde. – Vai kâds domâ arî par skolas darbiniekiem? Neesam drîkstçjuði teikt nevienu skaïâku vârdu, jo no domes un Izglîtîbas pârvaldes pârmeta, ka, redz, mçs tikai domâjot par sevi, nevis par bçrniem. Bet arî mums ir ìimenes un bçrni. – Kad bija tikðanâs ar darbiniekiem, visu izstâstîja. Ja Tumes vidusskolâ bûs paralçlâs klases, darba vietas pirmâm kârtâm piedâvâs Praviòu pamatskolas skolotâjiem. Tagad to nevar pateikt, jo kadrus plâno atbilstoði skolçnu skaitam. – Joprojâm gaidâm atbildi no Lukmana kunga par darba iespçjâm jaunajâ bçrnudârzâ. – Apsolu atgâdinât Lukmana kungam, lai viòð informç par to, kâ var pieteikties darbâ jaunajâ bçrnudârzâ. *** Jautâjumu bija daudz; ne uz katru no tiem varçja atbildçt pagastu pârvaldes vadîtâja, jo ne viss atkarîgs no viòas. Jâ, prasîties prasîjâs to skolu viedoklis, kuras gatavojas uzòemt Praviòu pamatskolas bçrnus, tâpat arî paðvaldîbas redzçjums par to, kâda bûs Degoles vieta visâ novadâ. Jo saruna par bçrniem plaðâkâ nozîmç ir saruna par to, kâda ir visa pagasta tâlâkâ nâkotne. Ko pârmest vietçjiem ïaudîm, kam bez savas skolas to grûti iedomâties... Var jau teikt, ka par visu ðo gana runâts – ja bçrnu vairâk nepaliek, skolu slçdz, bet – vai par kâdas skolas likvidçðanu maz var runât par daudz, par skaïu, par emocionâlu?... Te nu skaidri jâapzinâs, kâ teica vecâki – ja ko sagraus, no jauna vietâ neuzbûvçs. Tieði tâpçc viòi negrasâs mest plinti krûmos un domâ par savu skolu cînîties. Bet mçs meklçsim atbildes uz vecâku sapulcç neatbildçtiem jautâjumiem.

Cerîgas un darbîgas ziòas 24. februârî notika Tukuma novada domes sçde, kuras sâkumâ domes priekðsçdçtâjs Juris Ðulcs informçja par nozîmîgâkajâm aktualitâtçm gan paðvaldîbâ, gan valstî. Rezolûcijâs arî par elektrîbu Par vairâkâm no tâm runâts arî Latvijas Paðvaldîbu savienîbas domes sçdç, kurâ pieòemtas trîs rezolûcijas. No tâm viena – par siltuma parâdiem paðvaldîbâs, kas visâ valstî sasnieguði jau 61 miljonu latu, bet Tukuma novadâ – ap Ls 500 000, tâpçc risinâjums ðai problçmai jâmeklç valsts mçrogâ. Otra rezolûcija pieòemta par sabiedrisko transportu – papildus pieðíirtie Ls 500 000 tiks novirzîti vietçjiem reìionâlajiem marðrutiem, kas dod nelielu lîdzekïu pieaugumu. Un treðâ rezolûcija – par apstiprinâtajiem elektrîbas tarifiem. Daudzas paðvaldîbas uzskata, ka tarifi ir nepamatoti, tâpçc jautâjums bûtu izanalizçjams un iesniedzams Satversmes tiesâ, lai vçrstos pret Sabiedrisko pakalpojumu regulatora lçmumu. Rezolûcijâ pateikts, ka tarifos patiesîbâ ticis noslçpts elektrîbas nodoklis – ja reiz valsts nolçmusi uzòçmuma peïòu nevis atstât attîstîbai, bet ieskaitît budþetâ. J. Ðulcs atzina, ka tarifu kâpums ïoti smagi ietekmçs visas sfçras, kas saistîtas ar elektrîbu, un tajâs gaidâmais izdevumu pieaugums paðvaldîbâm var likt pârskatît savus budþetus. Deputâts Agris Jaunkïaviòð aicinâja arî Tukuma novada domei pieòemt kâdu dokumentu pret tarifiem, jo novadâ ir daudz pagastu, kuri ïoti sâpîgi izjutîs ðo pieaugumu. J. Ðulcs atzina, ka to varçs izdarît komiteju sçdçs. Viòð vçl piebilda, ka no a/s «Latvenergo» saòemta sîkâka informâcija par klientiem un to patçriòu, taèu viòu tâ neesot pârliecinâjusi. Diez vai varot tâ bût, ka no 33 000 iedzîvotâjiem ir tikai aptuveni 13 800 «Latvenergo» klientu.

Cerîgi, bet labâk nesapriecâties Lîdz 23. februârim iedzîvotâju ienâkuma nodokïa gada norma jau tagad izpildîjusies par 14,85%. Ðî ziòa esot cerîga un, ja tâ turpinâsies, paðvaldîba varçðot justies droðâk, taèu – labâk nesapriecâties par agru. 10. februârî ar Veselîbas ministrijas speciâlistiem spriests par Tukuma slimnîcas darbu, kas uz citu slimnîcu fona izskatoties labi. Pietrûkuðas tikai kâdas 10 dzemdîbas lîdz 400, kas ir viens no râdîtâjiem slimnîcu saglabâðanai.

Par lidlauku runâs martâ Iespçjams, tâlâku virzîbu bûs sagaidîjis arî pagâjuðâ gada nogalç aktualizçtais “lidlauka jautâjums”. J. Ðulcs stâstîja, ka no valsts institûcijâm un paða lidlauka saòemti visi pieprasîtie dokumenti, tâ ka esot iespçja jautâjumu sâkt ðíetinât: “Mans priekðlikums marta teritoriâlâs attîstîbas komitejas sçdç jautâjumu sâkt skatît, uzaicinot visas ieinteresçtâs puses.” Domes izpilddirektors Mâris Rudaus-Rudovskis informçja, ka 4. martâ 9.00 «Tukums airport» aicina deputâtus tikties Tukuma lidlaukâ, lai iegûtu pilnîgâku informâciju lçmumu pieòemðanai. Sarunâ solîjis piedalîties arî ekonomikas ministrs A. Kampars.


4

Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

Novada domes sçdç

Teātra izrāde turpinās

Ceturtdien, 24. februârî, notika kârtçjâ Kandavas novada domes sçde, kurâ, piedaloties visiem 15 domes deputâtiem, aptuveni divu stundu laikâ pavisam izskatîti 37 darba kârtîbas jautâjumi, tostarp seði papildjautâjumi – visi par nekustamâ îpaðuma lietâm. Kâ jau rakstîjâm iepriekð – tradîcija neievçrot iepriekð domes komiteju sçdçs lemto, tâtad ignorçt iepriekð pieòemtos koleìiâlos lçmumus – bija spçkâ arî ðoreiz. Dainis Rozenfelds atstâdinâts no amata

Kaut arî komitejas sçdç lemts, ka sûdzîbas par deputâti Solvitu Horsti nav skatâmas domes sçdç, ðis jautâjums, nezinâmas rokas vadîts, tomçr bija iekïauts izskatîðanai. Savu formulçjumu ceïâ no komitejas uz domes sçdi bija mainîjis arî lçmums par audita gaitu SIA «Kandavas namsaimnieks». Kaut arî bija paredzçts sçdç izskatît un, kâ noprotams, sâkotnçji pieòemt zinâðanai gan auditorfirmas «BDO», gan uzòçmuma «Kandavas namsaimnieks» vadîtâja Daiòa Rozenfelda sagatavo ziòojumu, un vçl treðdienas vakarâ pat domes izpilddirektoram nebija zinâms auditoru starpziòojuma saturs, ceturtdienas rîtâ jau deputâtiem tika piedâvâts gatavs lçmums – Rozenfeldu no amata atstâdinât un viòa vietâ par uzòçmuma vadîtâju apstiprinât referenti Sanitu Irbi. Domes sçdç, pamatojoties uz revidentu starpziòojuma rezultâtiem, astoòiem deputâtiem balsojot „par”, no uzòçmuma valdes locekïa amata tika atcelts Dainis Rozenfelds. Daudz nevilcinoties, pçc sçdes vadîtâja Rolanda Bâreòa ierosinâjuma tika izveidota kapitâlsabiedrîbas valde, kurâ par valdes priekðsçdçtâju deputâti apstiprinâjuði Sanitu Irbi, lîdzðinçjo SIA «Kandavas komunâlie pakalpojumi» referenti, Jâni Èupriku – SIA «Kandavas namsaimnieks» darbu vadîtâju, un Gunti Gelperu “– domes izpilddirektoru. Vakar izdevâs sazinâties un uzklausît abas puses – gan D. Rozenfeldu, gan S. Irbi. Kâ noskaidrojâs vçlâkajâ sarunâ ar jauno uzòçmuma vadîtâju, viòai amats gan piedâvâts daþas dienas pirms domes sçdes...

Tad jau redzçs... Vakar uz iepazîðanâs sarunu aicinâjâm jaunievçlçto SIA «Kandavas namsaimnieks» valdes priekðsçdçtâju Sanitu Irbi. – Iepazîstoties pastâstiet, lûdzu, mazliet par sevi! – Kandavas novadu par savu pilntiesîgi saucu kopð 2003. gadâ, kad no Jaunmârupes pârcçlos uz dzîvi Cçres pagastâ. Ðeit, SIA «Kandavas komunâlie pakalpojumi» (KKP), par referenti strâdâju no 2009. gada 1. decembra. Mans lîdzðinçjais darbs pamatâ saistâs ar iedzîvotâjiem, ar lîgumu slçgðanu, iesniegumiem, vçstulçm. Tâ iepazinu mûsu novada iedzîvotâjus, mâjas, to stâvokli. Kad pagâjuðâ gada martâ uzòçmums sadalîjâs un tâ kompetencç palika ûdenssaimniecîba, darbs

turpinâjâs arî ar projektiem un to dokumentâciju. – Kâda ir jûsu izglîtîba un iepriekðçjâ darba pieredze? – Man ir augstâkâ ekonomista izglîtîba – bakalaura grâds uzòçmçjdarbîbas vadîbâ. Tâ kâ gluþi sveða lieta man uzticçtie pienâkumi nebûs. Iepriekðçjâ darba pieredze ðajâ jomâ, tiesa, ir salîdzinoði neliela. Esmu vadîjusi uzòçmumus saistîbâ ar nekustamajiem îpaðumiem un sabiedriskajâm attiecîbâm. Ar komandas darbu astoòu mçneðu laikâ veiksmîgi uzlabojâm kâda uzòçmumu salîdzinoði kritisku finansiâlo darbîbu. Bez tam vçl daþus gadus esmu iepazinusi jurista un auditora praksi. Bet, vçlreiz gribu uzsvçrt – uzòçmuma darbîbu, kas bija tuvu bankrotam, toreiz atveseïojâm tikai ar komandas darbu, ar zinoðiem un strâdât griboðiem sava aroda speciâlistiem. – Ðis piedâvâjums, kâ noprotam, jums nâca negaidîti? – Piedâvâjums tieðâm bija negaidîts, un lçmuma pieòemðanai bija dots pavisam maz laika – daþas dienas. Piedâvâjumu pieòçmu – es to uztveru kâ izaicinâjumu. – Kas, jûsu skatîjumâ ir tas, pie kâ darbu jâuzsâk tûlît, nekavçjoties? – Iepazîstoties ar auditoru ziòojumu, pirmkârt, ir jâturpina visi ar apkures sezonu un malku saistîtie darbi. Tâ, manâ skatîjumâ, bûtu primârâ lieta, bet otrs – uzòçmuma iekðçjâs kontroles sistçmas sakârtoðana, kâda ðobrîd nepastâv. Nâkoðnedçï esam norunâjuði tikðanos ar revidenti, lai padziïinâti ar ðîm lietâm iepazîtos. Par grâmatvedîbas uzskaiti, norçíiniem ar debitoriem, kreditoriem, dokumentu iekðçjo apriti. Tas, protams, ir pçc revidentes teiktâ, un, tâ kâ manas nâkoðâs pilnvaras vakar tikai apstiprinâja, uzòçmumâ ar tâm vçl neesmu iepazinusies. Ðodien (Piektdien, 25. februârî. – Red.) doðos iepazîties ar kolektîvu, un – tad jau redzçsim. – Kâds ir jûsu redzçjums – kâ dzçst uzòçmuma nodokïu parâdu? – Iepriekðçjais uzòçmuma vadîtâjs sacîja, ka ir panâkta vienoðanâs par nodokïu parâda pakâpenisku nomaksu. Parâda dzçðana bûs viens no pirmajiem darbiem, jo citâdi nevaram iesaistîties neviena ES projekta realizçðanâ. Tâ, kâ ar ðo parâdu nastu varam aizmirst par çku siltinâðanu un tamlîdzîgâm lietâm. Tâpat jâmeklç risinâjums, kâ tikt galâ ar parâdniekiem – gan juridiskâm, gan fiziskâm personâm. Turklât jâpârskata uzòçmuma darbinieku veicamie pienâkumi, lai secinâtu, kâ ekonomçt paðiem ar saviem izdevumiem. Kâ to izdarît, paðlaik man grûti spriest. Lai saprastu uzòçmuma faktisko situâciju, vispirms man kopâ ar auditoru jâizanalizç ziòojums. Darâmâ bûs daudz, un uz vieglâm dienâm neceru.

Piespiedrevîzija par uzòçmuma naudu Vakar, sazinoties ar iepriekðçjâ dienâ no amata atstâdinâto

Uzņēmuma «Kandavas namsaimnieks» vadība mainās, bet malkas – kā nav, tā nav paðvaldîbas uzòçmuma «Kandavas namsaimnieks» valdes locekli D. Rozenfeldu, uzzinâjâm, ka viòð kopð treðdienas ir slims, bet sarunai viòð bija atvçrts, un, kâ pats noslçgumâ sacîja, tagad tâm varçs veltît daudz vairâk laika, jo ko sacît, viòam bûðot vçl daudz… – Vai ceturtdien domes sçdç pieòemtajam lçmumam bijât gatavs, zinâjât, ka jûsu amats jau piedâvâts uzòçmuma referentei? – Tas bija pârsteigums. Domâju, ne tikai man, bet arî maniem darbiniekiem un visiem tiem iedzîvotâjiem, kuri novçrtçja mûsu darbu. Turklât dîvaini, ka ðâds, sasteigts lçmums tiks pieòemts nepârdomâti, ziemas vidû, apkures sezonâ, kad ârâ ir 20 grâdu sals. Pârsteigums jau bija tad, kad pçkðòi, man neko neprasot, ieradâs auditorfirma no Rîgas, lai mçnesi pirms gada pârskata uzsâktu pârbaudi. Man bija tâda sajûta, ka pârbaude lîdzinâs KNAB pârbaudei. – ?! – Kad tikos ar citu, neitrâlu zvçrinâtu revidenti, kuru iepazîstinâju ar «BDO» revîzijas starpziòojumu, arî viòa izteicâs lîdzîgi. Revîziju, papildus tçrçjot jau tâ neesoðos lîdzekïus, man dome izpilddirektora un priekðsçdçtâja personâ burtiski uzspieda. – «Kandavas namsaimnieks» apmaksâja revidenta pakalpojumus, kâdâ apmçrâ? – Pakalpojums izmaksâja aptuveni 600 latus. – Izpilddirektors gan sacîja, ka starprevîzijas ziòojums bija nepiecieðams, lai konstatçtu nepilnîbas uzòçmuma darbîbâ un lîdz gada pârskatam nepiecieðamîbas gadîjumâ tâs novçrstu. – Doma jau bûtu laba, bet – ja tas tâ bûtu... Manâ skatîjumâ tâ bija apzinâta, pret mani vçrsta rîcîba. Revidentu steiga man tieðâm bija neizprotama.

Un atkal jau motokross?... – Sâkotnçji, uzòçmumam veidojoties, paðvaldîbas attieksme taèu bija visnotaï pozitîva?

– Sâkumâ jâ, bet situâcija pasliktinâjâs aizvadîtâ gada beigâs, kad sâka likt kopâ ðî gada budþetu. Es daudzos jautâjumos nepiekritu un droði iestâjos par radikâlâm izmaiòâm. Piemçram, sociâlajâ budþetâ, uzskatot, ka nepiecieðams regulâri atlicinât lîdzekïus zupas virtuvei, kâ arî samazinât finansçjumu tam paðam motosportam. Es uzrakstîju savu skatîjumu paðvaldîbas dzîvojamâ fonda uzlaboðanai, bet atbalstu neguvu. Kad decembra domes sçdes projekts paredzçja budþetu sasteigti pieòemt pirmajâ lasîjumâ un pats R. Bârenis atradâs atvaïinâjumâ, no viòa saòçmu pavçloðu îsziòu, ka budþets ir jâapstiprina tik un tâ. Man tas bija nepieòemami un es biju pret to, tâpat kâ pret jauno, Bâreòa uzspiesto budþeta projektu. Es neatbalstîju un neatbalstu R. Bâreòa privâto ieinteresçtîbu vienâ otrâ jautâjumâ, un te nu ir sekas. Bet nekas, dzîve jau ar to neapstâjâs, tâ turpinâs. – Kâ skatâties uz jaunizveidoto uzòçmuma valdi? – Zinu, ka iepriekðçjâ vakarâ ðis amats tika piedâvâts Jânim Èuprikam, bet viòð bija atteicies. Lçmumu par manis noòemðanu no amata pieòçma pusstundu pirms domes sçdes, kad R. Bârenis savâ kabinetâ aicinâja uz tikðanos koalîciju. Tiesîbas tur bût bija arî man, jo es no koalîcijas neesmu ne izstâjies, ne arî izslçgts, bet mani neaicinâja... Pirms sçdes pie manis nonâca R. Bâreòa uz divâm lapâm sagatavots lçmuma projekts par manis atcelðanu no uzòçmuma valdes locekïa vadîtâja amata. Taèu pie manis un citiem deputâtiem, kâ to paredz domes nolikums, ðis projekts pirms sçdes tâ arî nenonâca... Arî sçdes laikâ tapuðais papildjautâjums ar kârtas numuru 38 par manu atbilstîbu ieòemamajam amatam, kas tika pieòemts sçdes laikâ pçc revîzijas starpziòojuma noklausîðanâs, vispâr ir uzskatâms par pretlikumîgu, jo par izmaiòâm un papildinâjumiem sçdes darba kârtîbâ visi kopîgi nolçmâm sçdes sâkumâ, pirms jautâjumu izskatîðanas.

Nav ne traktora, ne malkas – Bet pirms revîzijas – kâ ar paðvaldîbas, îpaði izpilddirektora kontroli un atbalstu uzòçmumam? – Tikâmies ar izpilddirektoru regulâri, divas, trîs reizes nedçïâ. Arî ar priekðsçdçtâju. Runâjâm, spriedâm, daïa jautâjumu tika risinâta, daïa – atrisinâta, bet daïa tâ arî palika sarunu lîmenî. – Piemçram? – Piemçram, paòçma dome kredîtu, lai iegâdâtos malku paðvaldîbas iestâþu apkures sezonas nodroðinâðanai. Sâkumâ tika izsludinâts iepirkums un iegâdâti 1000 m³ malkas. Pçc tam, kad lûdzu vçl, jautâjums no R. Bâreòa puses tika vilcinâts, atlikts, atrunâjoties, ka tas tiek kârtots. Nokârtoja arî, un nâkoðajâ iepirkumâ par piegâdâtâju kïuva a/s «Latvijas Valsts meþi». Lai papildinâtu uzòçmuma pamatkapitâlu, sâkumâ lûdzâm iedzîvotâju maksâjumus Ls 30 000 apmçrâ ieskaitît mûsu krâjumos, bet tas netika izpildîts. Apsaimniekoðanas vajadzîbâm dome mûs nodroðinâja ar 3 motorzâìiem, 3 krûmgrieþiem un 3 zâles pïâvçjiem, bet solîtais traktors – zâles pïâvçjs – tâ arî palika solîjums un, iespçjams, tas jau pïâva ne mûsu apsaimniekoðanâ esoðâs pïavas… Neesmu atmetis domu to noskaidrot, un tagad tam bûs vairâk laika… – Ko iesâksiet tâlâk? – Bez darba jau nepalikðu... *** Savukârt mçs turpinâsim sekot lîdzi notikumu attîstîbai. Ceram, ka revîzijas ziòojums, kâ to paredz likums, tiks nodots atklâtîbai, ka Darba likums, pieòemot un atlaiþot darbiniekus, tomçr Kandavas domç tiks ievçrots. Ceram, ka kopâ ar jums, Kandavas iedzîvotâji, uzzinâsim arî, kad savus parâdus, domes izpilddirektora un domes priekðsçdçtâja mudinâti, beidzot apmaksâs paðvaldîbas uzòçmumi. Un arî to, kur palicis solîtais traktors, kur – malka un – galu galâ – ir vai nav bankrotçjis Kandavas novada komunâlais uzòçmums «Kandavas namsaimnieks»? Inese Valtenberga


Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

Balvas par iespçju dzîvot Rūta Fjodorova, Jānis Vītols

Jau pçc apbalvoðanas ceremonijas viesojâmies pie Leitânu ìimenes Engurç. Jautâjâm Oskaram, vai viòð bijis pârsteigts, kad uzzinâjis, ka tiek aicinâts uz svinîgo ceremoniju. Puisis atzinâs, ka apbalvoðanas laikâ bija vairâk satraucies nekâ tad, kad bijis jâdzçð ugunsgrçks. Pasâkums bijis sirsnîgs, saviïòojoðs un aizkustinoðs. Uz ceremoniju Oskars bija devies kopâ ar mammu un mâsu Samantu. Koncertâ viòiem dziedâjuði Jânis Stîbelis, Normunds Rutulis, Lauris Reiniks, Liene Ðomase, Dace Upîte un citi mâkslinieki. Pçc suminâjumiem un dâvanu pasniegðanas, kâ arî koncerta noklausîðanâs visi ceremonijas dalîbnieki apskatîjuði LNT studiju, uzzinājuši, kâ top raidîjumi, un visbeidzot tikuðies pie svçtku tortes. Oskars mums pastâstîja, ka ugunsgrçka dienâ mâjâs bijuði bçrni vien: Oskars, mâsa Samanta, viòas draudzene un visu bçrnu mîlulis – suns Plankumiòð. Bçrni virtuvç cepuði kartupeïu frî. Kâ bijis, kâ nebijis, viòi virtuvi jau bija atstâjuði, kad aizdegâs eïïa. Oskars ieskrçjis virtuvç un atslçdzis gâzi, kaut gan pats guvis apdegumus. Redzçdams, ka paði ar uguni netiek galâ, skrçjis palîdzîbu meklçt pie daudzdzîvokïu mâjas kaimiòiem. Ar kaimiòu palîdzîbu liesmas virtuvç arî noslâpçtas. Kad bçrnu mâte Dace par ugunsgrçku dzîvoklî uzzinâjusi un atskrçjusi mâjâs, bija palicis vien izbîlis un nokvçpuðâs sienas. Nu dzîvoklis atkal izremontçts un sakârtots, gaiðs un gaumîgi iekârtots. Samanta, Oskars un viòu mâmiòa Dace dzîvo trijatâ. Un, protams, arî suòuks Plankumiòð. Oskars mâcâs 7. klasē. Viòam no visiem mâcîbu priekðmetiem skolâ vislabâk patîk sporta nodarbîbas, puisis labprât spçle futbolu. Savukârt mâsai Samantai vislabâk patîkot latvieðu valoda un arî sports, bet mîïâkâ diena – piektdiena, kad stundu skolâ esot mazâk un priekðâ divas jaukas brîvdienas. Vçl viòai ïoti patîk staigât pa

tirdzniecîbas nama «Spice» veikaliem, un plaðajâs hallçs Samanta nemaz nebaidoties apmaldîties. Mâmiòu viòa aizvien protot âtri atrast.

Aizvien aktîvi un darbîgi Savukârt Dace spçj ne tikai ikdienâ rûpçties par to, lai bçrni bûtu paçduði un apìçrbti, bet arî uzspçlçt ar viòiem futbolu. Izrâdâs, ka futbola fane un arî spçlçtâja esot arî Samanta. Ìimenei no pagâjuðâs vasaras atmiòâ palicis kopîgais brauciens uz Talsiem ar velosipçdiem. Oskars braucis pats, bet Samantu uz speciâli ierîkota sçdeklîða vedusi Dace. No rîta viòi sagatavojuði sviestmaizes un devuðies ceïā. Tâ bijusi skaista, piedzîvojumiem bagâta diena. Ðogad plânojot ceïojumu ar velosipçdiem uz Kandavu. Svçtdienas rîti trijotnei un Plankumiòam aizvien sâkoties ar tostermaizîtçm brokastîs, pçc kâ katrs tad nu dodoties pie saviem darbiem. Darbdienâs visagrâk ceïoties mamma, tad Oskars, jo, kaut arî Plankumiòð ir it kâ mâsas suns, tomçr Oskars par viòu rûpçjas un no rîtiem izved laukâ. Plankumiòð to prot novçrtçt un savu vislielâko pieíerðanos arî izrâda tieði Oskaram. Un tad jau arî laiks celties un uz skolu posties Samantai. Ìimenei garlaikoties nesanâk. Oskars aizvien ir èakls palîgs vecmâmiòai un vectçtiòam, kuri dzîvo turpat netâlu un kopj savu privâtmâjas pagalmu. Zâles pïauðana aizvien tiek uzticçta Oskaram. Dace strâdâ Engures pagasta padomç par kasieri un rçíinvedi. Engurç ieprecçjusies no Mçrsraga. Neskatoties uz daudzajiem mâjas pienâkumiem, viòas lielâ aizrauðanās ir vçderdejas. Kâdreiz Engures kultûras namâ bija vesels kolektîvs, kas nodarbojâs ar vçderdejâm, bet nu tas izjucis. Tomçr Dace turpina dejot. Viòa dejoðanu mâcâs pati, pati sagâdâjusi mûziku, apgûst jaunas kustîbas un horeogrâfiju. Dace uzskata, ka galvenais ir uzdrîkstçðanâs, un viòa gatava viena pati nodejot priekðnesumu

Samanta un viņas māmiņa Dace uz lielo brāli Oskaru var paļauties – viņš jebkurā brīdī rīkosies atbildīgi

FOTO - Jânis Vîtols

Ugunsgrçkâ – atbildîga rîcîba

FOTO - Rūta Fjodorova

Svçtdien, 20. februârî, LNT raidîjums «Degpunktâ» jau piekto reizi svinîgâ ceremonijâ «Latvijas Gada varonis 2010» godinâja cilvçkus, kuri, riskçjot ar paðu dârgâko – savu dzîvîbu, ir rîkojuðies atbildîgi, glâbuði un dâvâjuði iespçju dzîvot citiem. Ðogad gada varoòa simbolu – bezdelîgu – saòçma 10 cilvçki, kuru âtrâ un nesavtîgâ rîcîba dâvâjusi saviem kaimiòiem, brâïiem, pat nejauði sastaptiem cilvçkiem, arî dzîvniekiem iegût vçl vienu dzimðanas dienu, vçl vienu iespçju dzîvot. Viòu vidû arî divi mûsu novada cilvçki – divpadsmitgadîgais engurnieks Oskars Leitâns par savas septiògadîgâs mâsas un viòas draudzenes izglâbðanu, kad virtuvç bija izcçlies ugunsgrçks, un tumeniece Daila Ermane par paðaizliedzîgo palīdzību nelaimç nonâkuðajiem dzîvniekiem un putniem. Apdroðinâðanas sabiedrîba BTA visiem desmit varoòiem dâvâja gada dzîvîbas apdroðinâðanas polisi Ls 10000 apmçrâ, bet Oskars saòçma arî speciâlbalvu – interaktîvo fotogrâfiju râmi.

Latvijas gada varone Daila Ermane jebkurâ sarîkojumâ. Dace prot dejot arî stepu un ir to mâcîjusi arî citiem dejotgribçtâjiem. Bet lînijdejas neesot tâs, kas viòai patîkot. Tâpçc nu ar dejoðanu nodarbojas individuâli. Ìimene ir aktîva visu Engures pagasta svçtku, it īpaši sporta svçtku, dalîbniece.

Pie Ermaòiem dzîvā radîba pati atnâk

Arî Tukuma novada Tumes pagasta «Mazveìu» saimniece Daila Ermane ar apbalvojumu par drosmi un paðaizliedzîbu godinâta kâ «Latvijas gada varonis 2010». Daila

pçrn dzîvîbu izglâba jûras çrglim Igoram Valdiòam. Çrgli gauþi novârguðu atrada Tumes centrâ. Atradçjs par putnu ziòoja Dailai. Un jâteic, ka çrglis nav pirmais atradenis, kas «»Mazveìu sçtâ atlabis. Var sacît – augðâmcçlies, dzîvîbu atguvis. Pirms çrgïa bija gulbis Princese. Viòð nespçja palidot. Princese vairâk nekâ gadu dzîvoja Dailas mâjâs kopâ ar vistâm, zosîm, tîtariem un pîlçm. Atlaba un aizlidoja. Pirms tam bija trîs piekûnçni – atradenîði, bârenîði. Daila, protams, garâm putniem nepagâja. Bet piekûni paaugâs un bija dikti neðpetni. “Nâcâs jau laikus uz

Kalveni deportçt,” stâstîja Daila un atzinâs, ka pati îpaði nemaz nelaimç nonâkuðo dzîvo radîbu nemeklç. Tâs paðas Dailu atrod. Laikam noteikti sajût, zina, kur patvçrums. Tâ reiz pat kâds âzis sazin’ no kurienes pats «Mazveìu» sçtâ atnâca. Ne saukts, ne kazu meiteòu mîlas blçjienu aicinâts, bet klât bija gan. Patiesîbâ sçtas jau «Mazveìos» nemaz nav. Vien aploks zirgiem, govîm – tas arî viss. Âzis tâ ar’ vairs nekur projâm neaizgâja. Mûþa maizç nodzîvoja. Pats savâ nâvç aizgâja.

2. lpp.


Aka

2

Balvas par iespçju dzîvot

Sestdiena, 2011. gada 26. februāris Afiša Latvijas Leïïu teâtris Lielâ zâle «Ziemas pasaka» 26. februârî 11.00 «Trîs sivçntiòi un vilks. Spçlçsimies!» 27. februârî 14.00 Mazâ zâle «Gudrais zobiòð» 26. februârî 14.00 «Palle viens pats pasaulç» 4. martâ 18.30 Muzeja zâle Vakara pasaciòa Leïïu teâtrî 4. martâ 18.30

Dailes teâtris

Daila ar ērgli Igoru Valdiņu 1. lpp. Vakarrît, kad braucâm uz «Mazveìiem», sals atkal knaibîjâs kâ ðerpais ziemeïnieks. Sçtâ i ne dvçseles. Istabâ, kad durvis vaïâ veram, suòu vecmamma Sandija savu purnu pretî sniedz. Mûs apoðòâ. Nerej, jo pazîst. Sandija pie Ermaòiem ar’ ir atnâcçja. No kâdas kaimiòsçtas. Nolûkoja Ermaòus un palika. Ermaòu Jânis – Dailas laulenis – teic, ka pati kûtî. Rîta soli padara. Sandija pa priekðu, mçs aiz viòas. Kûts priekðtelpâ jaunâ suòu paaudze draiskojas. Tie

Horoskopi AUNS Svarîgi saplânot savu darba nedçïu un neatstât vietu nejauðîbai. Saasinâsies cîòa ar konkurentiem, kâds izplatîs baumas par tevi. Kopumâ nedçïa bûs veiksmîga. Pastâv iespçja realizçt kâdu senu ieceri, kas var izrâdîties finansiâli veiksmîga. Attiecîbas ar laulâto veidosies harmoniskas. VÇRSIS Profesionâlajâ jomâ parâdîsi sevi kâ atbildîgu un zinoðu speciâlistu. Gûsi priekðniecîbas atzinîbu. Sareþìîjumus sagâdâs finansiâlâs problçmas, taèu spçsi tâs atrisinât. Privâtajâ dzîvç tieksies pçc sapratnes un lîdzjûtîbas. Vajadzçs kâdu, kam izkratît sirdi. Nedçïas nogali veltîsi saimnieciskâm aktivitâtçm. DVÎÒI Nedçïas sâkumâ bûs aktuâli juridiskie jautâjumi. Esi piesardzîgs, izsakot viedokli, tu vari nejauði kâdu aizskart. Nedçïas vidû uz taviem pleciem uzkraus vairâk pienâkumu. Kaut arî sajûsmu tas tev neradîs, pratîsi ar visu veiksmîgi tikt galâ. Vari smelties jaunas zinîbas. Uzlabosies attiecîbas ar pretçjo dzimumu. VÇZIS Vairâk balstîsies uz intuîciju, nev i s l o ì i k u . Ve i d o sies jaunas sadarbîbas iespçjas. Gribçsi uzlabot materiâlo stâvokli. Kâds no radiniekiem sniegs vçrtîgus padomus. Pateicoties tavam enerìiskumam un tâlredzîbai, uzrâdîsi patiesi labus rezultâtus. Privâtâ dzîvç bûsi jûtîgs, bûs svarîgi rast otra cilvçka morâlo atbalstu.

Þurkas – rotveilera ðíirnes sunenes – jaunâkie bçrni. Dailai rîta kûts apmeklçjums jau galâ. Labi – mums, mûsu avîzes bildei íçvîti Belliòu noglaudîs. Belliòai jau 31. gads pakavos. Savulaik, kad Daila Tîlç saimniekoja, Belliòa uz savas muguras seglos bçrnus vizinâja. Belliòa bija klât arî pie Betlçmes silîtes, kas Tîlç bijusi iekârtota. Daila, viòas ìimene, «Mazveìi» jau kïuvuði arî par mûsu avîzes seju. Pavasarî, kad bites izlido, uz âtro bildi vajag. Skaidrs – laiþam pie Dailas! Viòai arî gana biðu stropu. Íçvîtei atskrçjuðas dvînîtes – no

Dçta un Dârta – atkal bilde uz avîzes vâka. Par labiem darbiem un arî lîdzçðanu avîzi veidot paldies sakâm Dailai, çrglim Igoram Valdiòam un visiem, kas dzîvo un vçl tikai meklç ceïus uz «Mazveìu» sçtu. Daila pati par to, ka varoòa godâ celta, skaidrs – priecîga. Teic paldies savçjiem – ìimenei. Tie arî dzîvo visam lîdzi, visu dzîvo mîlç un lolo. Pati Daila teic, ka viòai ir sapnis – kamieli turçt. Varçtu tak viòð arî tâpat kâ stirniòas Minna, Miòòuks un Ancîtis tepat aiz loga dârzâ mieloties pie Ermaòu dabas galda.

28. februāra līdz 6. martam

LAUVA Laba iespçja izpaust sevi darba jomâ. Nodibinâsi jaunus kontaktus, uzlabosi esoðâs sadarbîbas. Ar savâm runas dotîbâm un autoritatîvo tçlu gûsi atzinîbu un cieòu. Daþbrîd tevi pâròems slinkums. Saòemies, paveic plânoto, gandarîjuma sajûta atsvçrs visas pûles! J A U N AVA N e d ç ï a s sâkumâ padosies individuâls darbs. Filozofiskâ attieksme pret notiekoðo liks uz lietâm raudzîties no cita skatu pun kta. Treðdien bûs grûti realizçt kâdam doto solîjumu. Neïaujies stresam, radîsi izeju no sareþìîtâs situâcijas. Brîvdienâs sniegsi palîdzîgu roku kâdam radiniekam. SVARI E s i a k t î v â k s un izrâdi lielâku iniciatîvu. Plaðais kontaktu loks palîdzçs realizçt profesionâlâs ambîcijas. Nedçïas vidus piemçrots daþâdu sabiedrisku, ar reklâmu saistîtu projektu realizçðanai. Seko jaunumiem savâ darbîbas sfçrâ, ðîs zinâðanas lieti noderçs. Piektdien pievçrs uzmanîbu attiecîbâm ar priekðniecîbu. S K O R P I O N S Dibinâsi sakarus ar ârzemniekiem. Rçíinies pats ar saviem spçkiem, iztiekot bez citu palîdzîbas. Sâkot no ceturtdienas, vari droði organizçt radoðâs lietas. Privâtajâ dzîvç viss bûs atkarîgs no tavas spçjas pielâgoties partnerim. Romantiskajâ plânâ bûsi kaislîgs, kas radîs sajûsmu partnerî.

STRÇLNIEKS Dari visu rûpîgi un sistemâtiski. Radîsies domstarpîbas naudas jautâjumos. Neïauj vaïu temperamentam, risini jautâjumus diplomâtiskâ ceïâ. Nedçïas vidû situâcija darbâ uzlabosies un varçsi realizçt visai ambiciozu projektu. Sestdien atïaujies sen kârotu pirkumu. MEÞÂZIS Pârmaiòas darba jomâ. Tçmçsi uz paaugstinâjumu. Iegûsi cerçto. Nedçïas vidû kïûsi emocionâls – tas traucçs pilnvçrtîgi koncentrçties darbam. Saòemies un pârvari vâjuma brîdi, pçc tam jutîsies gandarîts par paveikto. Piektdien labâk padosies darbs vienatnç. Brîvdienâs vçlams izbaudît kâdu kultûras pasâkumu. ÛDENSVÎRS Nedçïas sâkums darbîgs un raþîgs, taèu psiholoìiski saspringts. Prasme pieòemt acumirklîgus un nekïûdîgus lçmumus garantçs panâkumus. Treðdien sekmçsies darbs ar aprçíiniem. Var aizraut ar filozofiju saistîtas lietas. Vari rîkot daþâdas saieðanas. Svçtdien nâksies vairâk uzmanîbas veltît bçrniem. ZIVIS Tiksi galâ gan ar organizatoriskiem, gan juridiskajiem sareþìîjumiem. Esi piesardzîgâks it visâ, kas saistîts ar naudu, apdroðinâðanu. Daþubrîd vari sajust vçlmi pievçrsties garîgâm lietâm. Iespçjams, studçsi attiecîgu literatûru. Darba kolektîvâ radîsi draudzîgu un patîkamu atmosfçru. Iespçjams, tev var paplaðinâties paziòu, domubiedru loks.

Kamerzâle «Aija pçc Jaunsudrabiòa» 26. februârî 18.00 27. februârî 15.00 Dailes teâtra pagrabs «Brîvîbas 36» 1. martâ 19.00 Lielâ zâle «Îstvikas raganas» 2. martâ 19.00 Mazâ zâle «Zagïi» 3. martâ 19.00 «Ne tâds kâ visi citi» 4. martâ 19.00

Neatkarîgais teâtris «Skatuve» LKA IV aktieru kursa diplomdarbs «Ceturtâ mâsa» 26. un 27. februârî 18.00

Latvijas Nacionâlais teâtris Jaunâ zâle «Novakars: kopsavilkums» 26. februârî 18.30 «Septiòi Fausti» 2. martâ 18.30 Lielâ zâle «Èîkstoðais klusums»

27. februârî 12.00 un 18.00 «Anna Kareòina» 2. martâ 19.00 Aktieru zâle «Augu dienu koku paçnâ» 27. februârî 15.00 «Veïupes krastâ» 4. martâ 18.30

Koncertzâle «AveSol» Jaunieðu koris «Kamçr…» koncertâ «Pçrles» 26. februârî 19.00

Latvijas Nacionâlâ opera

«Brâms. Popârts. Modernisms» 3. martâ 19.30

LU Lielâ aula

Jaunâ zâle «Aplam» 26. februârî 19.30

«LJMD 2011» festivâla atklâðanas koncerts 4. martâ 19.00

Rîgas Jûgendstila muzejs

Kinoteâtris «K Suns»

Muzikâlais salons «Lirisko romanèu vakars». Muzicç – Gaïina Poïakova, Ina Zariòa 27. februârî 16.30

Izrâde «Gaidot Godo» 4. martâ 19.00

Rîgas Stradiòa universitâtes Aula

Anglikâòu baznîca

Vâcu baroka mûzika» – Latvijas Radio koris 4. martâ 19.30

Koncertcikls «Pianisma virtuozi» – Reinis Zariòð 28. februârî 19.00 Koncertprogramma «Mîlas melodija» 4. martâ 19.00

Klubs «Barons»

Teâtra Observatorija

Grupas «Gain Fast» koncerts 4. martâ 21.00

«Ja tevis nebûtu. Kabîrija.» Raimonda Paula melodijâs 2. martâ 19.00 Kamedas mâkslas telpa atklâðana – Igo, Goran Gora, V. Atâls 2. martâ 19.00

Arçna «Rîga» Maksims Galkins 2. martâ 19.30 Spîíeru koncertzâle

Drozdovièu dvîòumâsu akustiskais koncerts 4. martâ 21.00

Mûzikas bârs «Sunny Melody»

Kauguru kultûras nams Ainara Mielava koncerts – «Autobiogrâfija» 4. martâ 19.00

Talsu Tautas nams «Kailie brieþi» 4. martâ 23.00

Almas padomi

Izvçlies pati! Pçtersîïu sakòu salâti

400 g sakòu pçtersîïu, 100 g lapu salâtu, saiðíîtis lociòu. Mçrcei – 2 çdam­ karotes vîna etiía, 2 tçjkarotes jâòogu þelejas, sâls, baltie pi­ pari, ðíipsniòa mal­ tu íimeòu, 1 çdamkarote saulespuíu eïïas, 1 çdamkarote saldâ krçjuma. Pçtersîïu saknes nomizo, noskalo un vâra 10 minûtes sâlsûdenî. Tad atdzesç un sagrieþ ripiòâs. Salâtus rûpîgi noskalo un notecina. Mçrcei sajauc vîna etiíi ar þeleju, sâli, pipariem un íimençm. Pievieno eïïu un saldo krçjumu. Pçtersîïus un salâtus sajauc ar mçrci, liek salâtu traukâ un pârkaisa ar sagrieztiem lociòiem.

Tomâtu krçmzupa 50 g burkânu, 50 g sîpolu, 50 g kartupeïu, 50 g paprikas, 300 g tomâtu savâ sulâ, svaiga bazilika, ðíipsniòa paprikas pul­ vera, 50 g cietâ siera, 50 g saldâ krçjuma, sâls, cukurs, pipari. Nelielâ eïïas daudzumâ apcep sagrieztus burkânus, sîpolus, kartupeïus, pievieno paprikas pulveri, samaisa un apcep. Visam pievieno ûdeni, tad papriku un vâra, lîdz dârzeòi kïûst mîksti.

Pçc tam pievieno tomâtus savâ sulâ ar visu ðíidrumu, baziliku, saldo krçjumu, sâli un mazliet cukura. Zupu pavâra, noòem no uguns un padzesç, tad to sablenderç un vçlreiz uzvâra. Pasniedzot pârkaisa ar rîvçtu sieru.

Dârzeòu sacepums ar sçnçm 700 g kartupeïu, 200 g íirbja, 200 g ðampinjonu, 100 g íirðtomâtiòu, ½ glâzes dârzeòu buljona, 100 g skâba krçjuma, 150 g jogurta bez piedevâm, 2 çdamkarotes olîveïïas, 1 rozmarîna zariòð, 1 çdamkarote svaiga bazilika, sâls, pipari. Kartupeïus nomizo, sagrieþ ripiòâs, apslaka ar eïïu un kârto cepeðpannâ. Virsû liek rupji saplucinâtu rozmarînu. Cep uzkarsçtâ cepeðkrâsnî apmçram 20 minûtes. Íirbi sagrieþ gabaliòos, sçnes – parupji. Tos liek virsû kartupeïiem un cep vçl apmçram 15 minûtes. Tad pievieno tomâtiòus un buljonu. Cep vçl 5 minûtes. Pirms pasniegðanas pârkaisa ar sâli un pipariem. Sasmalcinâtu baziliku samaisa ar sâli, jogurtu, krçjumu un pipariem. Pasniedz atseviðíâ traukâ.


Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

Mazciems

3

Gavçòu grava un tās ïaudis Jânis Vîtols

Gavçòu grava ðíeï zemi Tukuma novada Degoles pagastâ netâlu no Vienîbas. Gravai lîdzâs ir «Lielgraudi», «Mazgraudi», «Kalna Gavçòi», «Lejas Gavçòi», «Kalna Mâli», «Lejas Mâli», «Stîpnieki»un vçl citu mâju buíete. Pie katras mâjas savs strauts, kas aku lîdz augðai piepilda. Ïaudîm la­ bi dzîvojas. Katram dzidrs, veselîgs ûdens malks pa rokai un spirgts gaiss visapkârt. Tâpat arî – sava grava, ko gan vairâk jâbrauc lûkot pavasarî.

Gulbji Jçkaba valodu mâcâs «Mazgraudi» nav maza mâja. Tâ tikai izskatâs, jo çkas ir ve­ cas – pie zemes satupuðas. Bet to saturs… oi,oi,oi! «Mazgrau­ dos» jau èetrpadsmito gadu saim­ nieko Dzintra un Gunârs Gulbji. Darbîgi ïaudis. Un arî bçrnus tâdus izaudzinâjuði. Raujas un saimnieko kâ nelabâ apsçsti. Ir ziemas dienas rîts. Saule pusceïâ lîdz dienvidum pakâpusies un cenðas izkliedçt drçgno miglu, kas sagûlusi uz sniegotâs zemes. Zeme balta. Baltâ baltu atgrûþ no sevis atpakaï, un atkal sanâk èuð… Sals turpina knaibîties, bet bal­ tie bçrzi aiz klajuma uz zilâs de­ bess drânas izrâda slaidâs kâjas, tâðu biksçs ieskautas. Pumpuriòi galotnçs vçl snauþ, bet – cik vairs ilgi!... Gunârs sçtâ teju no kûts iznâcis un durvju spraugai pie zemes ar kâju salmus uzrauð, lai govîm nesaltu. Viòð nav runâtâjs. Sûta istabâ pie laulenes. Kundze pukojas: “Atkal rakstîs. Negribu!” Dzintrai uz galda pie ro­ kas kalendârs un ne jau ðâds tâds – pirmâ mazmazdçla Jçkaba Aki­ mova bilþainais kalendârs. Tajâ viss par Jçkabu. Piemçram, foto no pçrnâ gada janvâra, kad pui­ ka vçl bija savas mammas Karînas puncî un, ja bildei pieliek au­ si, skaidrs, ka var dzirdçt Jçkaba sirdspuksts. Martâ Jçkabam paliks gads, un piedzimðanas brîþa foto var sadzirdçt mamazdçla pirmos brçcienus: “Esmu klât – saturie­ ties!” Kalendârâ radu goda dienâs – gaviïnieku bildîtes. Tâs tâ, lai ne­ piemirstas. Katrâ mçneða lapâ – tortes bilde. Torti cepusi, pasûtîjusi Jçkaba vecmamma, Gulbju mei­ ta Santa. Vecvecmamma vçl un vçl lapo kalendâru un teic, ka tâ viòiem esot pati krutâkâ dâvana. Vçl kas? Labi, ka abi ar veco vçl var saimniecîbu pavilkt un septiòas govis apkopt. Arî tâ ir dâvana. Bet tad kundze jau atkal pukojas: “Priekð kam tas viss!” Ne meitas, ne mazbçrni, ne znoti te, uz lau­ kiem, jau strâdât nenâks! Viòi la­ bi zina, ka zeme neatalgo tik, cik paðiem gribçtos. Un kur vçl bçrnus izaudzinât!? Vaicâju: “Bet jûs paði” “Tie bija citi – krievu – laiki. Tad varçja, ja ïoti strâdâja, bet savçjiem to nemaz nenovçlam,” Dzintra at­ kal smaida un stâsta, ka viòai vçl jâmâcâs, lai saprastu, ko mazais Jçkabs valodiòâ stâsta.

Divas rokas, dakða un ðíipele Viens roku pâris pieder «Lielgrau­ du» saimniecei Lolitai Knopfai, otrs – viòas draugam Robertam. Tâ viòi abi te zemnieko, un jâsaka, ka ðîs mâjas allaþ bijuðas tikpat bagâtas,

kâ jau minçtie «Mazgraudi». Par to liecina kaut vai plaðais laidars. Kûts celta 1870. gadâ – tâ rakstîts mûrî. Savulaik teju visiem kolho­ za teïiem te bija vietas. «Lielgrau­ di» ir Lolitas vectçva mâjas. Kun­ dze pilsçtâ strâdâjusi par ðtancçtâju – vispirms Rîgâ, tad tepat, Tuku­ ma seïmaðâ Lielajâ ielâ. Vectçva ze­ me bijusi brangi plaða, bet laikâ, kad to varçja privatizçt, neesot bi­ jis ne tâs rocîbas, ne arî atbilstoðas tehnikas, ar ko zemi apsaimnie­ kot. “Tad es daïu zemes vienkârði pazaudçju. Domâju – priekð kam man tik daudz? Pierunâja mani, un daïu pârdevu… par sviestmai­ zi. Eh!... Ko nu vairs,” «Lielgraudu» saimniece atmet ar roku, saka – ”Neíers tak kreòíi!” Uz rupjmaizes ðíçles gulst de­ sa un biezâ kârtâ sîpolloki, kas uz palodzes saules pusç garum gari izstiepuðies. Spçj tikai ðíît un çst. Un, ja vçl apçd pa kâdai íiploku daiviòai – veselîba turas. Strâdâ ar rokâm, dakðu, ðíipeli un arî nopietnâku tehniku, lîdz go­ vij, telçm, kazâm siles pilnas. Bla­ kus istabâ, kuru tik ïoti nekurina, kastîtçs “jânîði“ – agrie kartupeïi – diedzçjas. Tiklîdz zeme bûs vaïâ un mazliet sasilusi, guldîs tos vagâs un pa Jâòiem jau varçs çst.

Lai veicas! «Kalna Gavçòi» sniegotajâ lîdze­ numâ, veckoku vidû, izskatâs teju kâ mazmuiþiòa. Ir arî. Te dzîvo un saimnieko Arâju Jânis ar savu kun­ dzi Taigu. Paðu saimnieku gan ne­ sastopam, jo viòð ar busu aizbrau­ cis uz Tukumu lietas kârtot. Mâju un zemi Jânis mantojis no senèiem, savukârt sievu Taigu pirms piecpadsmit gadiem mâjâs pârvedis no Zemgales. Iesâkumâ govis turçjuði tepat, piemâjas kûtî, lîdz tajâ kïuvis par ðauru. Tagad paðiem sava lielkûts ar pussimts govîm. Vietas vçl ir, bet tad jau manîs… Saimnieks veco mâju atjauno un patlaban pârceïas no vienas istabas uz otru. Nams uz ârpasauli izrâdâs ar jauniem logiem un durvîm. Taiga teic, ka viss, kas «Kalna Gavçòos» uz labu notiek, ir Jâòa nopelns. Jânis ir vis, vislabâkais, un abi kopâ izaudzinâjuði piecus bçrnus. Un slikti, ka Praviòu skolu likvidçs – dçlam vajadzçs 9. klasç mâcîties jau citâ skolâ. Savukârt par to, kâ zemniekiem ðajâ laikâ veicas un vai var arî ko nopelnît, kundze sa­ ka: ”Nâc, izmçz kûti, izslauc govis – tad manîsi!” Bet ko tad es – plânâ galdiòa urbçjs un skribelants – lai Arâjiem veicas!

Vçl vçsîgs, bet… «Lejas Gavçòi» pieder Kïavu Jçkabam, bet pçc papîriem – mei­ tai Ilzei. Dzîvojamâ mâja ir sîka, niecîga koka çciòa, varçtu pa teikt – kabatiòa, tâdçï Jçkabs vienâ mâjas galâ piecçlis piebûvi. Klçts, kûts, pagrabs saimniecîbâ gan kâ muiþâ. Kûts celta akmenî un Ulmaòlaikâ jau noteikti bijusi. Klçts – koka ar

Kalna Gavēņi vçdlûkâm zem grîdas. Bet pagrabs kalna nogâzç tâds, kurâ cauru ga­ du tik vçsîgi kâ ledusskapî. Kârtîgs saimnieks to visu vispirms uzcçlis un tikai tad mâjai klât íçries. Un, tâ kâ allaþ gadîjies, kas svarîgâks darâms un ceïams, savnams izpa­ licis. «Lejas Gavçòi» piederçja Ozolam – Jçkaba krustçvam. Pats Jçkabs te dzimis un uzaudzis, tâpat arî mâte un tçvs mûþu nodzîvoja. Ozols leìionâ karoja. Pçc kara Austrâlijâ dzîvo. Mâju gribçja Jçkabam norakstît, bet viòð – nç – ko papîrus smçrçs, un tâ norakstîta meitai Ilzei – jau­ nam cilvçkam. Jçkabs pats pa zie­ mu dzîvo Tukumâ. Atbrauc uz lau­ kiem mâju iekurinât un suni paba­ rot. Tagad sçrsna laukam pâri aiz­ iet lîdz savai daïai Gavçòu gravâ. Kïavu daïâ atrodas smilðakmens at­ segums. Akmens vçl vçsîgs, bet no zemes dzîlçm jau kâpj siltums. Drîz te sazaïos zilâs vizbulîtes, citas pa­ vasara puíes – kâ katru gadu un vienmçr.

Elmārs Kviesis

«Stîpniekos» «Stîpnieki» pieder paju sabiedrî­ bai «Nîtava». Imants Bitovs mâjâs pârnâcis papusdienot. Pats – bez­ darbnieks. Ður tur, ðo un to piestrâdâ. Apçdîs pâris ðíçles dieniðíâs, kafi­ ju uzdzers un ies darbiòâ. Jâdzîvo ir. Brâlis Uldis arî bez darba. Kaut kur apkârt vazâjas. *** Valçrijam Mikuïièam garais miegs lîdzâs. Pats vienâ gultâ, lîdzâs otrâ – runcis Garfîlds un kaíene Puðinka miega peles medî. Istabas siltas, agri kurinâtas. Valçrijs nedzîvo viens – dzîvo kopâ ar sievu Valçriju un dçliem – Arnoldu un Gabrie­ lu. Tie aizgâjuði pastaigâties, tâdçï jâizmanto izdevîba un jâpaguï. Gads jau apkârt, kopð Valçrijam nav darba ar cieðiem papîriem. Grûti jau ir, tomçr nesasprings­ tot, jo izdzîvot vçl var. Galvenais – neíert kreòíi. *** Elmârs Kviesis pieskata mazdçlu, kamçr sîèa vecâki darbiòâ. Labi, ka dçlam un vedeklai ir darbs! Kviesis nav tukðinieks. Lîdzâs «Stîpniekiem» viòam ir savs divstâvîgs nams, kas paða rokâm celts. Tas uzbûvçts uz vecâs kûtiòas pamatiem, un ne­ viens viòam nevarot pieèakarçties. Taèu «Stîpniekos» siltâka dzîvoðana un arî mazbçrns jâvâíç.

Jēkabs Kļava

Lolita Knopfa


Aka

4

Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

Pat govij jāsmejas!

šurmulīša pasakas

Kâ sliekas ziemu pieveica Sensenos laikos dziïdziïajâ meþâ pienâca laiks, kad ziema, visus kârtîgi izsaldçjusi, nodomâja: – Nu, tagad mazliet atpûtîðos... Taèu viòa nevis devâs prom, kâ parasti, bet ieslîdçja vçsâ un plaðâ alâ – sen senâ slieku mâjvietâ. Sliekas, kas ikurât ruðinâjâs smiltiòâs, izdvesa kopîgu: – Ooo! – jo smiltiòas acumirklî tapa akmenscietas. Izlîda sliekas no smiltiòâm, bet priekðâ – sniegs. – Palîgâ! – iespiedzâs vissîkâkâ slieka: – Mûs grib nosaldçt! Pati ziema ielîdusi mûsu mâjâs!... Iestâjâs dziïdomîgs klusums, jo neviens palîgos nepieteicâs. – Nu, – vispçdîgi ierunâjâs visvecâkâ slieka, – vispâr es esmu aukstasiòu dzîvnieks – îsti piemçrots dzîvei skarbos apstâkïos. – Ko tu, mâs! – vçlreiz iespiedzâs vissîkâkâ. – Vai tev prâtiòð atsalis!? Ja ziema te iesçdçsies, tu sastingsi kâ zîmulis! Nekâdu deju, nekâdu pastaigu un ruðinâðanâs! Nç, mums visâm kopîgi jâparâda ziemai durvis! – Un kâ tad parâdîsi? Mums

varbût ir acis, lai jel kâdas durvis ieraudzîtu? – sirdîgi èçrkstçja vecâkâ. – Nç, mums jâpieòem ziema un jâmçìina ar to sadzîvot! – viòa bija pârliecinâta. Tikâm ziema vien uzjautrinâjâs par slieku runâm – gribçtu gan redzçt, kâ sîkaïas viòai parâdîtu durvis!... Bet sîkaïas tikâm saèupojâs ap vecajo: – Kâ tad sadzîvosim? – viòas vaicâja, jo no tiesas – locîties kïuva aizvien grûtâk. – Paraugieties uz mani, – vecâ teica, – kur tie gadi, kad vairs nespçju lâgâ palocîties, un kas par to – es izkopju rullçðanâs prasmi! Es nesalstu, jo es – sniegu pârstrâdâju! – To teikusi, vecâ – kripu, krapu – nograuza sniegpârsliòu kâ tâdu piparkûku! Arî pârçjâs sliekas metâs grauzt sniegu, bet vecâkâ viòas atturçja. – Nu, ko mçs, mîïâs, kâ tâdi nezvçri, – viòa teica, – jo îpaði grûtâ laikâ vajag izbaudît katru mazo dzîves prieciòu. To teikusi, vecâkâ slieka izrullçja no sniega tasîti, ielçja tajâ spirdzinoðu sniegûdeni, aizdarinâja dzeramo ar sniega cukuru un pieko-

Paldies tiem, kas mums iesûtîjuði savas jaunâkâs anekdotes: Madarai Jçkabsonei, MIX A. S., Dacei K., Laurai Lauziniecei. Gaidîsim sûtîjumus arî no citiem mûsu lasîtâjiem! Blondîne un brunete maðînâ dodas pa tuksnesi. Pçkðòi maðîna salûst – abâm meitençm ceïð tâlâk jâmçro kâjâm. Katra izdomâ òemt lîdzi tikai vienu noderîgu lietu. Brunete – ûdeni, bet blondîne – maðînas durvis. Blondîne vaicâ: – Kâpçc tu òemsi lîdzi ûdeni? – Lai varçtu padzerties. Bet kâpçc tu òemsi maðînas durvis? – Kad bûs karsti, es atvçrðu logu!

da kraukðíîgu sniegpârslu. Tas nekas, ka viss garðoja puslîdz vienâdi – galvenais bija darboðanâs prieks. – Ho, ho! – iekrekstçjâs visjaunâkâ. – Rîkojam Tçjas ballîti! – O-ho-ho! – sliekas piekrîtoði krekstçja un metâs veidot visu, kas svçtkiem piedien – tasîtes, krûzîtes, kliòìerus, rauðus, kûkas un tortes... Ziema ar ðausmâm skatîjâs, kâ viss viòas baltums strauji gâja mazumâ.

– Vçl viena ballîte, un no manis nekas nepaliks! – tâ padomâjusi, viòa spruka laukâ no vçsâs un plaðâs alas un pazuda ziemeïu virzienâ. Bet sliekas, nosvinçjuðas Tçjas ballîti, atkal pievçrsâs smiltiòâm – kâ ieraduðas. To jau sliekas zinâja, ka viss nâk un aiziet tâlumâ...

Sieva – vîram: – Dârgais, tavas aizdomas ir pârspîlçtas. Nevajag taèu katrâ vîrietî, kas sçþ skapî, saskatît manu mîïâko!

Vents

Ârsts sarunâjas ar pacientes vîru: – Vai ârstnieciskâs dûòas, ko izrakstîju, jûsuprât, palîdzçja uzlabot sievas izskatu? – Tikai pirmâs divas dienas. Pçc tam tâs nokrita…

Minētāju stūrītis

Slavenîbu burtskaitïu mîkla Sastâdîjis Jânis Ozols

1.Kolumbieðu dziedâtâja (dz. 1977.), 2005.gadâ atzîta par pasaulç labâko dziedâtâju. 2. Âdolfa Hitlera sieva (1912. – 1945.). 3. Pirmais Latvieðu ârlietu ministrs. 4. Pirmais VDR kosmonauts. 5. Pirmais ASV prezidents. 6. Skotu izcelsmes amerikâòu fiziíis (1847. – 1922.), 1876. gadâ patentçja telefonu. 7. Flâmu kartogrâfs, kurð sastâdîja pasaulç pirmo atlantu. 8. Pirmâ sieviete – kosmonaute. 9. Latvieðu sportists, divkârtçjais Olimpiskais èempions ðauðanâ ar pistoli. 10. Amerikâòu inþenieris, íîmiíis, kurð izgudroja pamperus.

Iepriekšējās mīklas atrisinājums

Latvieði saka – es tevi mîlu, angïi – i love you, tikai íînieði klusçjot dara savu darbu…

Kad Pçteris atmeta dzerðanu, viòð saprata, ka îstenîbâ viòð nemaz tik labi nedejo. – Kâpçc Sicîlijâ nav Jehovas liecinieku? – Ziniet, Sicîlijâ vispâr nemîl lieciniekus… Vîrs zvana sievai: – Dârgâ, mums darbâ pasâkums. Drîkst – mani ðodien pârnesîs vçlâk? Pirmsvçlçðanu plakâts: “Mçs rûpçsimies, lai cilvçki kïûtu bagâtâki (cilvçku sarakstu skatît pielikumâ).” – Dþeki, zinât, ko man parasti meitenes saka? – Nç! – Kâ jûs to zinâjât?! 90% Saeimas deputâtu tomçr ir humora izjûta. Jo viòi kandidç atkal. Skolotâja: – Bçrni, kurð no jums prot kâdu tautasdziesmu? Mazais Miks: – Iedzersim pa glâzei, kamçr jauni mçs…

Atro

di 1

– Sveiks, esmu zaíis no «Playboy»! – Kâpçc ausis noïukuðas? – Piekusu…

1 at

šķir

ības

!

Divus latus ðoreiz saòem Laura Lauziniece: Mûsdienu automaðînâ viss ir pârdomâts lîdz pçdçjam sîkumam. Piemçram, aizmigi pie stûres, – bums! – un tava galva jau uz spilvena…


Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

5

Latvijas viceèempions loka ðauðanâ – jaunpilnieks Kaspars Sîmanis Pçc tam, kad janvârî veiksmîgi tika organizçts un tikpat veiksmîgi norisinâjâs Baltijas èempionâts loka ðauðanâ, pagâjuðâs nedçïas nogalç disciplînas entuziasti atkal sacentâs Jaunpilî – ðoreiz Latvijas èempionâta ietvaros. Nedaudz par sacensîbâm un arî nâkotnes iecerçm lûdzâm pastâstît èempionâta 2. vietas ieguvçju, jaunpilnieku Kasparu Sîmani. Sals neatturçja – No 40 pieteiktiem dalîbniekiem uz Jaunpili atbrauca 37 loka ðâvçji, – stâsta Kaspars un piebilst, ka tas ir labs râdîtâjs, ja salîdzina kaut vai ar situâciju pirms diviem gadiem, kad savstarpçji sacentâs vien padsmit sportistu. Tâpat kâ iepriekð, pirmajâ dienâ – 19. februârî – sacensîbas norisinâjâs telpâs, bet 20. februârî ðâvçji sacentâs brîvâ dabâ. Kâ uzsvçra K. Sîmanis, gaidâmais sals skatîtâju-atbalstîtâju rindas otrajâ dienâ nedaudz paretinâja, taèu trasi tomçr izgâja 12 sportisti. – Laika apstâkïi izrâdîjâs patîkamâki, nekâ cerçts, – stâsta K. Sîmanis. Ðajâs sacensîbâs îpaðs bi-

jis fakts, ka, piemçram, sievieðu konkurencç nepârspçtâ Marina Rjabkova ðâva gan ar olimpisko, gan tradicionâlo loku. K. Sîmanis skaidro – tas ir unikâls gadîjums. Tâpat bijis dalîbnieks ar medîbu loku. Un tâtad – Latvijas atklâtajâ ziemas èempionâtâ apvidus loka ðauðanâ telpâs mûsçjo uzstâdîtie rezultâti: 2. vietâ ar 463 iegûtiem punktiem – Kaspars Sîmanis, kuru pârspçja vien Eduards Lapsiòð no Rîgas. Savukârt otrs jaunpilnieks un vienlaikus arî jaunâkais sacensîbu dalîbnieks, 13-gadîgais Renârs Strazdiòð, uzrâdîja 20. labâko rezultâtu. Un, kâ uzsvçra K. Sîmanis, tas ir îpaðs sasniegums, òemot vçrâ, ka viòð tomçr sacenðas ar pieauguðiem sportistiem.

Par iecerçto K. Sîmanis arî skaidro, ka paðlaik lîdzîgu pasâkumu organizçðana Jaunpilî nav paredzçta: – Iespçjams – kaut kad vasarâ. Bet tuvâkie loka ðauðanas pasâkumi, kuros plânojis piedalîties arî viòð pats, bûs 19. un 20. martâ Lauberç, kur norisinâsies ðauðana pa 3D mçríiem jeb «Animal round», kas pasaulç kïûstot arvien populârâka. Savukârt 5. martâ

Uz starta Kaspars Sīmanis (centrā) norisinâsies korespondences ðauðanas kârtçjais posms. “Tas nozîmç, ka loka ðâvçji no visas pasaules izðauj paði savas federâcijas telpâs, bet rezultâti tiek nosûtîti, salîdzinâti elektro-

niski. Latvieðiem ðobrîd veicas salîdzinoði labi, jo ir iegûta gan viena 9., gan arî 2. vieta,” stâsta K. Sîmanis. Priekðâ arî Latvijas loku ðauðanas federâcijas kauss, kas plânots maijâ.

Sîkâk par rezultâtiem un sporta veidu, kas, kâ skaidro K. Sîmanis, kïûst arvien popu­ lârâks, iespçjams uzzinât arî federâcijas mâjas lapâ http://archery.lv/.

Finanšu komitejas sçde

Spriež par naudas lietâm Viena no galvenajâm ðî brîþa aktualitâtçm – Jaunpils novada budþets, kas domes deputâtiem jâpieòem jau nâkamajâ domes sçdç – 2. martâ. Bet finanšu komitejas sçdç, kas norisinâjâs treðdien, 23. februârî, domes deputâti, klâtesot arî paðvaldîbas struktûrvienîbu vadîtâjiem, vçl pçdçjo reizi sprieda par budþeta skaitïiem un pârrunâja nâkotnes izredzes. Kârtçjâs izmaiòas deputâtu sastâvâ Jau rakstîjâm, ka februârî esoðajiem deputâtiem piepulcçjies jauns biedrs, proti, Aigars Jakovels, kurð amata pienâkumu uzòçmâs pildît demisionçjuðâ Kaspara Sîmaòa vietâ. Savukârt ðajâ sçdç par savu lçmumu pamest darbu deputâtu kârtâ paziòoja Inese Cine. Iemeslus, kâdçï izlçmusi pârtraukt darbîbu domç, ilggadçjâ deputâte gan nevçlçjâs precizçt, vienîgi piebilda, ka paðlaik ar viòas ikdienu ðie pienâkumi nav savienojami. Lîdz ar to priekðsçdçtâja Ligita Gintere aicinâja ðo jautâjumu virzît nâkamajai domes sçdei, kâ arî klâtesoðos informçja par Jaunpils vçlçðanas komisijas atzinumu. Proti, pârskatot vçlçðanu rezultâtus,

secinâts, ka I. Cines vietâ pildît paðvaldîbas deputâta pienâkumus bûtu jânâk Raivo Altenburgam.

Par deputâtu atalgojumu Domes sçdç deputâtiem bûs jâlemj arî par atalgojumu, kâds paðiem sev pieðíirams par darboðanos sçdçs un ârpus tâm. Proti, deputâtu atalgojums tiks aprçíinâts atkarîbâ no nostrâdâto stundu skaita, un vienas stundas likme par piedalîðanos sçdçs – Ls 3,35. Savukârt, ja deputâts bûs konkrçtâs komitejas, komisijas priekðsçdçtâjs, viena viòa darba stunda bûs Ls 5,60 vçrta. Kâ skaidroja L. Gintere, deputâtu atalgojumu veidos 20 stundu darbs sçdçs un 20 stundu – sabiedriskais darbs.

Algas neplâno mazinât Lîdz ar nâkamâ gada budþetu, tiks apstiprinâti arî paðvaldîbas struktûru amatu un algu saraksti. Priekðsçdçtâja skaidroja, ka lielâkoties ar retiem izòçmumiem algas mazinâtas netiks un nepiecieðamo ietaupîjumu iestâdçs veiks uz administratîvo izdevumu rçíina. Tâpat L. Gintere pauda viedokli, kas ticis pârrunâts arî Paðvaldîbu Savienîbâ, ka ievçrojams robs valsts sociâlâ budþetâ veidojies tieði tâdçï, ka pieòemts pârsteidzîgs lçmums

mazinât algas valsts sektorâ un lîdz ar to samazinâjuðâs iemaksas budþetâ... Nelielas izmaiòas Jaunpils paðvaldîbâ plânotas amatu sarakstâ, piemçram, darbu uzsâkusi sekretâre, kâ arî projektu vadîtâja, kuras atalgojumam lîdzekïi gan piesaistîti no Eiropas struktûrfondiem. Ðî projekta ietvaros, kâ skaidroja attîstîbas nodaïas vadîtâja Vija Zîverte, pieejami lîdzekïi vçl viena speciâlista – projekta koordinatora – algoðanai uz gadu. Paðreizçjos plânos ir rîkot konkursu uz ðo amata vietu. Savukârt vakantajai sabiedrisko attiecîbu speciâlista algoðanai vismaz ðî gada budþetâ finansçjums nav paredzçts.

Kâ pielîdzinât algas? L. Gintere arî informçja, ka nelielas izmaiòas atalgojumâ tomçr bûs, kaut vai, lai algas savstarpçji pielîdzinâtu. Tâpat priekðsçdçtâja aicinâja deputâtus domes sçdei virzît izmaiòas SIA un paðvaldîbas aìentûras «Jaunpils pils» vadîtâjas atalgojumâ. Proti, lîdz ðim Daiga Osîte kâ paðvaldîbas darbiniece saòçmusi algu Ls 450 (pirms nodokïu nomaksas) apmçrâ, bet kâ SIA vadîtâja viòa drîkst sev maksât vçl tikpat daudz. Taèu, kâ skaidroja priekðsçdçtâja, lîdz ar ne pârâk spîdoðo «Jaunpils pils»

finansiâlo stâvokli vadîtâja nereti sev algu vispâr neizmaksâjot. Lîdz ar to L. Gintere aicinâja deputâtus mainît samaksas noteikumus. Proti, noteikt, ka paðvaldîba D. Osîtei garantç Ls 600 algu, bet kâ SIA vadîtâja viòa sev drîkstçtu izmaksât Ls 300. Kaut kopsumma nemainâs, atðíirîba bûtu tajâ, cik liela daïa bûtu garantçti ienâkumi. Kaut bija deputâti, piemçram, A. Jakovels, kas vçlçjâs noskaidrot, kâdçï gan ðî amatalga pârsniedz pat domes priekðsçdçtâjas algu, kas ir Ls 860 (pirms nodokïu nomaksas), L. Gintere skaidroja, ka paðlaik algu mazinât “nav nozîmes un iemeslu”. Taèu nâkotnç, visticamâk, bûs jâdomâ par strukturâlâm pârmaiòâm ðajâ veidojumâ «Jaunpils pils», lai saimniekoðanu padarîtu rentablâku. Sçdç izskançja arî viedoklis, ka izmaiòas visticamâk gaidâmas arî citâs jomâs, piemçram, sportâ, kas pçdçjo mçneðu laikâ domes sçdçs ir plaði diskutçts jautâjums. Piemçram, deputâts Çriks Strautiòð vçlçjâs noskaidrot, kâdçï gan tiek noteikta samaksa paðdarbîbas kolektîva vadîtâjiem, taèu sportâ ðâdas sistçmas nav? “Pulciòa vadîtâjiem maksâs, bet kâpçc ne sporta sekciju vadîtâjiem? Kâdçï man, ja gribu spçlçt, piemçram, novusu, par to vçl jâmaksâ?” vçlçjâs uzzinât deputâts un neslçpa, ka,

iespçjams, varçtu arî vadît ðî sporta veida sekciju. L. Gintere aicinâja aktîvâk strâdât, veidot darba grupas, nâkt klajâ ar priekðlikumiem, kâ tieði uzlabot sporta dzîvi Jaun pilî.

Budþets – 2004. gada lîmenî Priekðsçdçtâja atzina, ka kopumâ 2011. gada budþets ir daudzkârt sliktâks nekâ pçrn. “Kopumâ esam atgriezuðies 2004. gada lîmenî,” atzina priekð­sçdçtâja. Un, ja iepriekðçjâ gadâ bija iespçja visus rçíinus nomaksât, tad ðî gada situâcija esot tâda, ka nauda sanâkot vien algu izmaksai, bet pârçjiem izdevumiem “jâpieiet radoði” – tâ L. Gintere. Paðlaik budþets sastâdîts tâ, ka ieòçmumi un izdevumi ir “pa nullçm”, bet, ïoti iespçjams, drîz vien jau bûðot jâgatavo izmaiòas. Deputâts Kaspars Leimanis vçl precizçja, ka principâ budþets, ja nav paredzams, kâ veiksies ar nodokïu iekasçðanu, ir ar “deficîtu”, ko nenoliedza arî priekðsçdçtâja. *** Galîgie lçmumi par ðo un citiem jautâjumiem tiks pieòemti domes sçdç, kas notiks 2. martâ. Par novada budþetu – bûs îpaða saruna ar domes priekðsçdçtâju L. Ginteri. Lappusi sagatavoja Liena Trçde


Ziņas

6

Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

Kandavâ aizvadîta 5. Aròa Kraukïa piemiòas kausa izcîòa Sestdien, 19. februârî, Kandavas internâtvidusskolas sporta zâlç notika 5. Aròa Kraukïa piemiòas kausa izcîòa karatç. To jau kopð tâ pirmsâkumiem organizç Tukuma kjokuðinkai karatç klubs «Samurajs» un tâ vadîtâjs Vladimirs Lavrinoviès.

ieradâs, lai ar savu dalîbu pieminçtu un atcerçtos A. Kraukli, kas savulaik bija Kandavas kluba «Bushido» treneris. A. Kraukïa dzîvç karatç bija ïoti liela nozîme. Viòð pat spçja iegût pirmo melno jostu. Diemþçl smagas slimîbas dçï 2005. gadâ viòð pâragri (A. Krauklim bija tikai 30 gadi) aizgâja aizsaulç.

Ceïâ uz Eiropas èempionâtu un K-1 treniòiem Runâjot par kjokuðinkai karatç aktivitâtçm Tukumâ, aprîïa beigâs Lietuvâ notiks Eiropas kjokuðinkai

karatç èempionâts, uz kuru dosies arî seði Latvijas federâcijas izlases sportisti: Mareks Lavrinoviès, Artis Timofejevs, Edgars Freimanis, Aigars Buga, Mâris Maksimovs un Karîna Kârkliòa. Savukârt jau martâ Tukuma Sporta centrâ, Brîvîbas laukumâ, trenera Mareka Lavrinovièa vadîbâ bûs iespçja trençties K-1 (kikbokss), bet pie Vladimira Lavrinovièa individuâlâs nodarbîbâs varçs apgût paðaizsardzîbu. Vairâk informâcijas pa tâlruni 29811404 (Mareks). Zane Vimbule

Nedēļas žurnāls #8 (47) 24.II—2.III, 2011

Ls 0,95

Uz kausa izcîòu sabrauca 80 dalîbnieki: kjokuðinkai karatç federâciju pârstâvçja Tukuma klubs «Samurajs» (treneris V. Lavrinoviès), Kandavas klubs «Bushido» (M. Lavrinoviès), Talsu klubs «Shikon» (I. Þigadlo), «Saldus karatç klubs» (J. Èeksters), Engures klubs «Shuto» (V. Beïinskis), vçl startçja dalîbnieki no Jelgavas Kudo federâcijas (O. Prikulis) un Latvijas Ashihara karatç federâcijas (V. Vasjanovs). Ðogad jau ceturto reizi pçc kârtas komandas kausu izcînîja Kandavas klubs «Bushido» ar kluba treneri un vadîtâju Mareku Lavrinovièu priekðgalâ. Sacensîbâs tika sveikti un godinâti visi tâ dalîbnieki, savukârt pasâkuma organizatori pateicâs visiem, kas


Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

Reklāma un sludinājumi

7


Ziņas

8

Sestdiena, 2011. gada 26. februāris

aptauja

Kâda kïuvusi dzîve, kâ tâ mainîjusies, lielajâ Engures novadâ dzîvojot? (Ðoreiz aptauja notiek Lapmeþciemâ.) Sava prieka pçc gan ðad tad aizbraucu. Jûra tak mums kopîga.

ha, ha… nav gan vienmçr laba, bet kâdu nu esam pelnîjuði, tâda arî ir.

dzīvesziņa

Mçness dienu kalendârs

pielîdçjiem, zagïiem; var atpûsties, darît sîkus ikdienas darbiòus; noder gudrîba un piesardzîba; uzturâ ieteicamas zivis, ârstniecîbas augi, kartupeïi un granâtâboli; ðajâ diena dzimuðie ir bagâti, turîgi, bet viòiem jâpilda doties solîjumi; sapòi piepildâs – no 28. februâra 5.30 lîdz 1. marta 5.52. 27. diena (dilstoðs mçness Meþâþa/Ûdensvîra (7.15) zîmç) – trijþuburis, zizlis; diena piemçrota ceïojumiem pa ûdeni, intuitîvu zinâðanu apguvei; ieteicams meditçt, uzklausît vecâkus cilvçkus; var veikt jebkuru darbu; var rast negaidîtu izeju no sareþìîtas situâcijas; jâdomâ par kaut ko augstâku, gaiðâku; vçlams atdot parâdus; mistiíu un dziednieku diena; nedrîkst lietot alkoholu; neçst citrusaugïus un kartupeïus; ðajâ dienâ dzimuðie var bût dziednieki, ârsti, rakstnieki; sapòi piepildâs – no 1. marta 5.52 lîdz 2. marta 6.09.

– Ko tur var pateikt… Kâ jau tâdi nomaïnieki. Rîgai tuvu esam, bet, lai Dievs pasargâ, ka mûs Rîgai, Jûrmalai nepievieno! Tikai to ne. Kopâ ar Enguri ir jau tâds tukðums. Nav sava valdîðana. Cik nu laba, bet savçjâ. Uz Enguri darîðanâs jâbrauc.

Aleksejs (kûpina zivis): Anita (strâdâ par ðuvçju):

Jânis (ar zivîm darbojas, zvejo, kûpina):

– Es nejûtu nekâdas izmaiòas. Bieþi kontaktçjos ar cilvçkiem. Viòi ar’ neko îpaðu nesaka. Kâ bija, tâ arî ir. Cik nu labi, bet tâpat vien ir. Valdîba tâ lçma un tâpçc arî tâ ir. Valdîba…

– Pagaidâm nekâdu starpîbu neizjûtu. Kâ bija, tâ ir, un, kâ bûtu, ja nebûtu, neesmu domâjis. Dzîvot daudzmaz var, ja strâdâ. Un, ja strâdâ, darbojas, krîze ar’ jûras krastâ nenâk.

– Savs bija savs. Protams, kantorî darîðana. Es tâpat kâ lîdz ðim pats par sevi. Vecâkiem cilvçkiem, kuriem pagastâ darîðanas, varbût gribçtos, ka viss bûtu tepat, uz vietas. Man kantorî nav ko meklçt. Jâstrâdâ. Jânis Vîtols

Ar atvçrtu sirdi…

FOTO - Inga Kalniņa

25. diena (dilstoðs mçness Meþâþa zîmç) – gliemeþvâks; pasivitâtes diena, kurâ ieteicams ieklausîties sevî, attîrîties gan fiziski, gan garîgi; nav vçlama steiga; nedrîkst pârçsties; ieteicams pabût vienatnç, doties nesteidzîgâs pastaigâs; neuzsâkt neko jaunu; labi bût pasîvam; labi ïauties iedomu spçlçm; jâizvçrtç zemapziòas sniegtâ informâcija; labs laiks ceïojumiem un tieslietâm; nav ieteicama rupja barîba; ðajâ dienâ dzimuðie ir laimîgi lîdz mûþa galam; sapòos var ielauzties tumðie spçki – ja tie ir nepatîkami, tad jâizstâsta tekoðam ûdenim (lai nepiepildîtos) – no 27. februâra 4.58 lîdz 28. februâra 5.30. 26. diena (dilstoðs mçness Meþâþa zîmç) – krupis, purvs; dienai raksturîga plâtîba, tukði strîdi un konflikti nieku dçï; jâatturas no aktîvas darbîbas, nelietderîgas spçku izðíieðanas; pret jaunu informâciju jâizturas kritiski; jâizsargâjas no liekuïiem,

Aldonis Krûmiòð (bauda jaukâs pensionâra dienas):

Agita Stutiòa

Tiem, kas dzimuði tâ pasenâk, droði vien ir labi zinâma kâda joku dziesmiòa, kuras vienâ no pantiòiem tiek uzdots jautâjums: ”Auto, ganiòð, ziepes – kâ tas lai rîmçjas?” Man ðoreiz, aprakstot kâdu sarîkojumu, ievads bûs tieði tâdâ paðâ neizpratnes noskaòâ. Kas visu kopâ saista Vispirms pastâstîðu par kâdu akciju, ko îsteno arî Latvijas Samarieðu apvienîba. Misijas «Samarieða soma» (Samaritan Purse) projekta «Vislielâkâ dâvana» (Opration Christmas Child) ietvaros tûkstoðiem kristieðu un viòu bçrnu Amerikâ vâc dâvanas citiem bçrniem. Tâs tradicionâli tiek saliktas kurpju kastçs un tad lielos konteineros ceïo pâri okeânam. Aktîvi piedaloties ðajâ projektâ, jau vairâku

gadu garumâ kristieðiem Latvijâ un tai skaitâ arî Tukumâ ir brîniðíîga iespçja kopâ ar materiâlâm lietâm nest ðo Evaòìçlija vçsti bçrniem. Tukuma evaòìçliski luteriskâs draudzes bçrnu kristîgajâ dienas centriòâ «Pçrle» daþnedaþâdas nodarbîbas notiek katru dienu un laiku pa laikam tiek saorganizçti kâdi îpaði pasâkumi. Savukârt «Klausies ar sirdi!» – tâ aizvien saucas Velku biedrîbas Tukuma atbalsta grupa ìimençm, kurâs ir bçrni ar invaliditâti, bçrni ar îpaðâm vajadzîbâm. Tâs dalîbnieki regulâri tiekas divas reizes mçnesî un tad vçl daþâdos paðu organizçtos saietos vai arî tad, kad tiek laipni ieaicinâti pie kâda ciemos. Un ðie citu organizçtie sarîkojumi arî bûs tas noslçpumainais atslçgas vârds, kas visu kopâ saista.

Paðiem sava Labestîbas diena

Tâtad pagâjuðajâ sestdienâ Tukuma evaòìçliski luteriskâs baznîcas

draudzes mâjâ ârkârtîgi sirsnîgâ gaisotnç notika «Pçrles» dalîbnieku un jau minçtâs atbalsta grupas sadraudzîbas pçcpusdiena. Trîs Svçtdienas skolas skolotâjas Inga, Sandra un Mârîte aicinâja gan lielos, gan mazos uz visâdâm izdarîbâm. Bija pat iespçja piedalîties stafetç un krâsot, nemaz nerunâjot par rotaïâm un dziedâðanu kopâ ar mâcîtâju Kasparu Kovaïovu. Pavisam nelielâ leïïu teâtrîtî ikviens varçja gût apliecinâjumu tam, ka Dieva mîlestîba bûs katra sirdî, ja vien viòð to vçlçsies un bûs tai atvçrts. Kâ paðiem sava Labestîbas diena ar devîzi «Dalies mîlestîbâ!», tâda bija ðî kopâ sanâkðana. Lîdz ar karstu tçju visi baudîja patiesu kopâ bûðanas prieku un, protams, teica lielu paldies par samarieðu gâdâtajâm dâvanu kârbâm. Dienas centriòa bçrni jau esot interesçjuðies – kad bûs nâkamâ sadraudzîba?

2011. gada 26. februāris  

Neatkarīgās Tukuma Ziņas

Advertisement