Page 1

1

Decembrie 2010


2

Decembrie 2010


Intrăm în al 5-lea an în peisajul presei de specialitate Oamenii sunt trecători pe pământ. Însa nu toți trecatorii rămân pe acest parcurs oameni!” Luna aprilie, pe lângă bucuria cinstirii minunatului miracol creștin al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, ne prilejuiește ocazia plăcută de a consemna intrarea în cel de-al 5-lea an de la prima apariție a revistei noastre în peisajul presei de specialitate. Inițial, pentru o scurtă perioadă, revista noastră a fost promovată sub titlul „Euroferma”, ulterior, din rațiuni administrative, și nu numai, păstrându-și formatul editorial, a continuat lună de lună să apară sub denumirea de „AGRIMEDIA”. În toți acești ani plini de împliniri, dar și de numeroase neajunsuri conjuncturale, entuziasta echipă editorială, consecventă crezului său, a deschis paginile revistei popularizării experienței unor specialiști agricoli autohtoni și străini, dar și a unor evenimente cu impact major

Ce este sistemul de produc]ie Clearfield ? ®

Sistemul de produc]ie Clearfield® utilizeaz` o combina]ie de genetic` superioar` - hibrizi adapta]i la condi]iile locale de mediu - cu erbicidul Pulsar®, u[or de aplicat, pentru a furniza cele mai bune solu]ii integrate pentru nevoile produc]iei vegetale. Erbicidul Pulsar® asigur` controlul postemergent pe scar` larg` al buruienilor (chiar [i al celor mai dificil de comb`tut, cum sunt Ambrosia spp. - Ambrozia, Xanthium spp. - Cornu]ii sau Orobanche spp. - Lupoaia), pe parcursul întregului sezon, printr-o singur` aplicare. Fermierii [i partenerii acestora din lan]ul de distribu]ie pot astfel s`-[i optimizeze timpul, eforturile [i resursele pentru a realiza poten]ialul maxim de produc]ie. Prin aceasta, sistemul de produc]ie Clearfield® r`spunde celor mai importante cerin]e ale fermierilor.

Avantajul sistemului de produc]ie Clearfield® Avantajul sistemului de produc]ie Clearfield® const` în utilizarea erbicidului Pulsar® (cu spectru larg de ac]iune) la hibrizii de floarea-soarelui toleran]i la acest erbicid. În prezent, sistemul de produc]ie Clearfield® pentru floarea-soarelui este disponibil pentru produc`torii din principalele ]`ri cultivatoare de floarea-soarelui din centrul [i sudul Europei de Est, unde se folose[te erbicidul Pulsar® 40.

Pulsar® Pulsar® este primul erbicid selectiv cu aplicare postemergent`, cu spectru larg de control al buruienilor, utilizat în sistemul Clearfield®, prin care se combate o gam` variat` de buruieni, atât unele dicotiledonate, cât [i monocotiledonate.

Pulsar®, utilizat în sistemul de produc]ie Clearfield®, asigur`: • toleran]` garantat` pentru cultur`, f`r` probleme în rota]ie; • solu]ie complet` împotriva buruienilor (inclusiv a celor dificile: Sorghum, Cirsium, Xanthium, Setaria) printr-o singur` aplicare; • teren f`r` buruieni pân` la recoltare; • combate Orobanche (toate rasele, inclusiv rasele nou ap`rute) în zonele cu probleme; • combaterea postemergent` unic` [i eficient` a buruienilor, chiar [i în condi]ii de usc`ciune; • siguran]` deplin` pentru culturile cu hibrizi Clearfield® de floarea-soarelui. Imazamox, substan]a activ` din erbicidul Pulsar®, este cel mai nou membru al grupei de erbicide imidazolinone. Datorit` eficien]ei sale, manifestate

în condi]ii foarte diferite, imazamox a devenit cel mai important erbicid din întregul sistem de produc]ie Clearfield® din Europa. Aplicarea foliar` postemergent` a erbicidului Pulsar® asigur` controlul unui spectru larg de buruieni dicotiledonate [i unele monocotiledonate, iar prin ac]iunea sa rezidual` are [i efect asupra buruienilor care germineaz` mai târziu.

R`spândirea Orobanche în România Tehnologia Clearfield® a fost lansat` de BASF în România în 2005. Ast`zi, un grup impresionant de companii din domeniul agriculturii sus]ine [i dezvolt` aceast` tehnologie.

Activitatea de dezvoltare [i cercetare a companiilor de semin]e din Clearfield® Union are drept rezultat o gam` variat` de hibrizi, pentru un bun management al riscului.

Restric]iile privind rota]ia culturilor impuse de utilizarea erbicidului Pulsar® prev`d o perioad` de timp mai scurt`, în compara]ie cu alte produse din grupa erbicidelor imidazolinone, din cauza dozei reduse de aplicare a substan]ei active, degrad`rii mai rapide în sol [i absorb]iei radiculare mai reduse. Erbicidul Pulsar® p`trunde în frunzele plantelor, trecând prin cuticula cerat` [i porii (stomatele) de pe suprafa]a frunzei. Erbicidul p`trunde [i prin r`d`cini, o dat` cu apa absorbit` din sol. Odat` ajuns în r`d`cin`, Pulsar® este translocat în zonele de cre[tere a r`d`cinilor [i a tulpinilor. Pulsar® se aplic` în doz` de 1,2 l/ha, în postemergen]` timpurie, când plantele de floarea-soarelui au între 4 [i 8 frunze adev`rate (14-18 pe scara BBCH). Erbicidul se folose[e numai la hibrizi de floarea-soarelui de tip Clearfield®, toleran]i la Pulsar®.

pentru destinul mediului rural românesc. Evitând căile bătătorite sau temele facile, am abordat critic, de exemplu, problema complexă a retrocedării proprietății funciare către cei îndreptățiti, problema destructurării vechii organizări a agriculturii și inimaginabilele abuzuri comise cu acest prilej. Nu am fost partizanii lichidării sau distrugerii bazei materiale a vechilor entități administrative din agricultură, ci, mai degrabă, am fost pentru transformarea lor în societăți de tip privat, cu acționariat compus din foști proprietari și truditori ai pământului. În acest fel, nu am fi ajuns la fărâmițarea proprietății funciare, la distrugerea unor investiții pentru edificarea cărora părinții noștri au trudit ca sclavii o viață în fostele CAP-uri, IAS-uri sau în sistemul național de îmbunătățiri funciare. De fapt, confirmarea opiniei noastre se regăsește astăzi în demersurile factorilor de decizie, care încurajează formele asociative în agricultură, așa cum sunt practicate cu succes în țările dezoltate. Nu suntem indiferenți la ceea ce a fost și ceea ce a ajuns cercetarea agricolă, deoarece fără această activitate riscăm să redevenim tributarii agriculturii de subzistență din perioade istorice de mult apuse. În acest sens, trebuie să avem în vedere că secolul al XXI-lea a

Beneficiile sistemului de produc]ie Clearfield® • Gam` variat` de hibrizi performan]i [i stabili genetic pentru un bun management al riscului. • Erbicidul Pulsar® - solu]ie complet` împotriva buruienilor [i a tuturor raselor de Orobanche. • F`r` probleme în rota]ia

culturilor (cu condi]ia respect`rii intervalului de sem`nat men]ionat în recomand`rile de utilizare a produsului). În articolele precedente • 5 ani experien]` în România, amdepus în eviden]` cauza cu principal` produc]ii mari [i profituri a form`rii

brânzeturile de vaci, care con]in 4-5 g de coincide cu pierderea excedentului de glucide la 100 de grame! Este mai bine gr`sime. Va trebui s` v` ridica]i pragul s` le consuma]i la micul dejun sau la de toleran]` la zaharuri. Pentru c`, pe gustare, evitând s` le mânca]i la sfâr[itul moment, îl ave]i foarte sc`zut. Ceea ce unei mese care con]ine lipide. înseamn` c`, de îndat` ce absorbi]i cea S` ne oprim câteva clipe la aspectul mai redus` cantitate de glucide - [i, în tehnic, pentru a descoperi cum are loc special, de glucide rele -, pancreasul pierderea în greutate. dumneavoastr` se pune pe treab` [i În articolele precedente, am v`zut c`, produce o doz` anormal` de insulin`. dac` alimenta]ia ar fi lipsit` de glucide, Cu alte cuvinte, doza de insulin` produs` pancreasul nu ar secreta insulin` [i c`, în de pancreasul dumneavoastr` nu se consecin]`, nu s-ar constitui gr`simi de c` aplicarea principiilor noului nostru mai raporteaz` la cantitatea de glucoz` rezerv`. Deoarece organismul are nevoie mod de alimenta]ie v` va interzice pe eliberat` în sânge. {i, pentru c` este de energie pentru a-[i men]ine echilibrul vecie s` mânca]i cartofi pr`ji]i, pr`jituri excedentar`, ea are ca efect recuperarea vital (men]inerea temperaturii corporale [i alte dulciuri. Glucidele rele vor putea unei p`r]i din acizii gra[i pentru a-i stoca la aproape 37°C [i consumul energetic face parte întotdeauna din alimenta]ie, cu sub form` de gr`simi de rezerv`. Face]i pentru mi[care), el va recurge la gr`simile condi]ia de a nu le manca decât în mod pur [i simplu hiperinsulinism. Prin combinarea noului sistem de de rezerv` pentru a ob]ine energia care excep]ional [i, pe cât posibil, întotdeauna Dar aceste faimoase obi[nuin]e produc]ie Clearfield® cu utilizarea îi este necesar`. Astfel, alimentându-se separat de lipide, ceea ce va constitui alimentare d`un`toare, care vi s-au hibrizilor de floarea-soarelui rezisten]i (la absolut normal (aport de vitamine, s`ruri totu[i o abatere de care va trebui s` imprimat sau pe care le-a]i adoptat din Orobanche) se rezolv` eficient problema minerale etc.), organismul î[i va reduce ]ine]i cont în gestiunea dumneavoastr` u[urin]`, nu au drept singur` consecin]` combaterii parazitului, cu efecte de la sine gr`simile de rezerv`, care alimentar`. gr`simea dumneavoastr`. Ele mai sunt îndelungate. Ciclul de via]` al genelor constituie excesul de greutate. Întrucâtva, Dup` ce surplusul de gr`simi de rezerv` r`spunz`toare [i pentru un mare num`r Bianca P~TRA{CU de rezisten]` de la floarea-soarelui el va arde, cu prioritate, stocurile de a fost consumat - atunci când ve]i de afec]iuni de care a]i suferit [i suferi]i se prelunge[te, contribuind totodat` gr`sime acumulate în prealabil. intra în faza de stabilizare -, ve]i putea înc`, dintre care cele mai importante sunt la împiedicarea apari]iei rezisten]ei Poate cunoa[te]i regula de gestionare include iar, în mesele care con]in lipide, oboseala [i tulbur`rile digestive, cu toate buruienilor la erbicide. aplicat` stocurilor din întreprinderi: o anumit` cantitate de glucide rele. implica]iile cunoscute. www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro „ultimul intrat - ultimul ie[it, primul intrat Dar va trebui s` fi]i pruden]i [i selectivi, Frumuse]ea principiilor pe care le Martie 2011 25 - primul ie[it”. În prezen]a glucidelor deoarece „afec]iunea” de care suferi]i, recomand const` în aceea c` ve]i putea rele, regula stocurilor nu este niciodat` pentru a folosi un termen medical, este o pune în practic`, foarte u[or, regulile Bianca P~TRA{CU, Psihoterapeut/Consultant Nutri]ie respectat`, din moment ce, dup` cum proast` toleran]` la glucoz`. Aceasta este enun]ate în articolul precedent, deoarece articolul precedent, în acest A]i în]eles c` asocierea lipide-glucide, se pare c` sunt aproape acelea[i pentru am v`zut în diferen]` dintre dumneavoastr`, singura sunt foarte simple [i au o latur` practic` TIPUL Nr. 1 ALIMENTELOR în cadrul unei func]ion`ri pancreatice toat` lumea: sedentarism [i schimbarea caz se constituie rezerve pe termen scurt care v` hr`ni]i normal cantitativ, dar rar întâlnit`. Chiar la început, când va nevoile imediate (ultimul intrat detectuoase, poate sta la originea regimului alimentar. Dar ceea ce m`re[te pentru prietenul, este depune]i gr`simea [i care trebui s` suprima]i categoric unele Sardele (ton, macrou) (lipide bune + proteine) kilogramelor excedentare. În realitate, în cel mai mult circumferin]a taliei sunt, în - primul ie[it), iar dac` este un surplus, foarte slab, de[i se supraalimenteaz`. alimente sau combina]ii, v` va fi cu atât Omlet` cu ciuperci (lipide + fibre) loc s` vorbesc despre glucide, ar trebui general, obi[nuin]ele alimentare dobândite acesta este înmagazinat sub form` de Ave]i o intoleran]` la zaharuri, poate mai u[or s-o face]i, cu cât ve]i lua masa Salat` verde (fibre) s` precizez c` m` refer la „glucidele în cadrul vie]ii profesionale [i sociale. gr`sime de rezerv`, f`r` nici o speran]` de de natur` ereditar`, dar sunte]i, cu februarie în ora[. Acas` poate c` va fi mai greu |n perioada 20-24 a avut Brânz` (lipide + proteine) rele”, pentru c`, a[a cum am relatat în Deci ave]i mai multe kilograme în plus [i se ie[ire. dintre siguran]`, una loc numeroasele s` schimba]i de la o zi la alta principiile la Paris în inima pie]ei europene, articolul precedent, cauza gr`simii ar fi pune problema cum s` sc`pa]i de ele. Eliminând glucidele rele din bolul victime ale deplorabilelor obi[nuin]e zona Nord Villepinte, a 74 obi[nuite. a edi]ie Pentru c` nu po]i preg`ti organismul î[i reg`se[te una mai degrab` calitatea, decât prezen]a În cele ce urmeaz`, ne vom m`rgini s` alimentar, alimentare proprii civiliza]iei noastre. Totul fiec`ruia un meniu. Dar, când gospodina TIPUL a Salonului interna]ional SIMA Nr. 2 ALIMENTELOR glucidelor în alimenta]ie. lu`m în considera]ie numai aspectul tehnic dintre func]iile sale primare, aceea de a copil`rie: începe chiar din2011. apa îndulcit`, casei va în]elege (v`zând rezultatele) Peste 1300 de expozan]i prioritate stocurile pentru a se Poate c` [ti]i deja acest lucru. Dar ceea ce al fenomenului. folosi cu bomboanele [i piureurile, pr`jiturelele, Crudit`]i (legume) (fibre) s-au \ntrecut \n a prezentac` \nnoile cei reguli alimentare sunt bune [i poate c` nu cunoa[te]i este mecanismul Principiul de baz` al noului mod de aproviziona cu energie. acadelele. Apoi,400 pastele orezul. Sunt eficace pentru toat` lumea, inclusiv pentru mp[i aloca]i, peste 1400 m`rci (lipide + proteine + Piept de pui (curcan) întrebarea pe care v-o pune]i cu [tiin]ific al fenomenului. Probabil c` nu alimenta]ie descris se bazeaz`, în parte, Dar de decât o cu mult mai u[or preparat copii, ea cu fasole verde fibre) proprii sau comercializate. |n cele î[i va schimba repede p`rerea cunoa[te]i nici metoda prin care se pun în pe faptul c`, în majoritatea cazurilor, siguran]` este: ce se întâmpl` când nu mâncare de praz. spum` de ]elin`5sau [i v` va întâmpina cererile cu mai mult (fibre) Salat` verde zileoau avut loc 50 de sesiuni aplicare principiile de baz` ale modului de se evit` amestecarea lipidelor cu mai exist` gr`simi de rezerv`? tartinele tematice Au fost, dup` aceea, gust`rile, entuziasm. tehnice [i conferin]e cu Zmeur` (mure, (glucide bune + fibre) alimenta]ie s`n`tos, care v` pot permite glucidele rele, având grij` s` prefer`m Atunci când acestea au fost complet cu unt, interna]ionali, chiflele cu lapte, dar [i groase de pâineexper]i În un general, în via]`, un principiu - oricare c`p[uni, kiwi) forum reg`sirea [i men]inerea echilibrului lipidele bune, în scopul prevenirii bolilor utilizate [i ne g`sim, întrucâtva, în [i turta dulce de laca tem` brio[ele, dulce]urile ar fi“viitorul el - este relativ u[or de admis. Ceea interna]ional având ponderal. cardiovasculare. „lichidare de stoc”, stoc atunci când organismul bunica. Mai târziu, la internat SIMA [i \n armat`, ce ridic` agriculturii”. o expozi]ie de întotdeauna probleme este TIPUL greutatea normal`, el Ca [i în cazul unui mare num`r de Lipidele vor fi înso]ite de diferite legume, [i-a reg`sit practic în cazul b`rba]ilor, au mai fost cartofii, Nr. 3 referin]`, a fost vizitat` deaplicarea peste lui. {i poate c`, de[i unele reguli ALIMENTELOR contemporani de-ai no[tri, greutatea în special de fibre (ceea ce vom vedea, mai hot`r`[te s` p`streze un „stoc-tampon orezul. Era nevoie de \n celeprezentate macaroanele [i209.800 persoane cinci zile,în aceast` rubric` nu v` sunt Salat` de ro[ii (fibre) dumneavoastr` era aproape ideal` pe departe, în detaliu). minim”, pe care [i-l va alimenta treptat, pe umple stomacul. lucruri hr`nitoare, care s` num`rul lor fiind \n u[oar`necunoscute, cre[tere aceasta este ra]iunea pentru (lipide + proteine + când avea]i 20-25 de ani. Dar, pu]in câte Iat` exemple de meniuri în care glucidele m`sura nevoilor. {i, întotdeauna,fa]` mult`depâine zah`r. Vi care mul]i dintre dumneavoastr`, lipsi]i de Peste cu legume anii [ipreceden]i. fibre) rele nu figureaz`: pu]in, f`r` s` v` da]i seama, a]i luat câteva Organismul, asemenea celui mai se spunea c` zah`rul este bun pentru un ghid, nu au putut niciodat` s` le aplice Salat` verde (fibre) kilograme, în mod progresiv. Motivele performant calculator, va pune la mu[chi. Iat` cum a]i fost sau sunte]i în mod eficient. punct o gestiune optim` a stocurilor intoxica]i cu glucide de proast` calitate, Prin urmare, studia]i în am`nunt articolul Brânz` (lipide + proteine) sale de gr`sime. {i aceasta atât timp adic` glucide care elibereaz` glucoza în urm`tor, pentru c`, mul]umit` lui, ve]i Aceste trei meniuri nu con]in glucide cât programul nu va fi perturbat prin cantitate mult prea mare. câ[tiga [i „b`t`lia kilogramelor”, kilogramelor dar ve]i culturadintre de floarea-soarelui, sfecl` de \nseamn` c`, pe lâng` nutri]ia optim` a aceste rele. Este evident c` fiecare interferen]a glucidelor rele. Dar, de aici, De aceea, va trebui s` face]i o cur` dobândi [i o excelent` form` fizic` [i cartof plantelor, se realizeaz` [i o bun` protec]ie pâine.soia, feluri va fi mâncat f`r`zah`r, Aten]ie la [i tomate transplantate. nu ar trebui s` face]i deduc]ia prematur` de dezintoxicare, dezintoxicare, ceea ce, de altfel, va intelectual`. Se aplic` postemergent, când buruienile \mpotriva atacului de d`un`tori. „Investi]ia www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro monocotiledonate sunt r`s`rite [i se este neglijabil` vizavi de ce poate face 32 Martie 2011 Martie 2011 33 afl` \n primele faze de dezvoltare. La acest produs”, a sus]inut directorul tehnic floarea-soarelui, pentru combaterea al companiei. SIMA satisface toateanuale, nevoiledoza celor de 4 m, 4240 kg, 40 de discuri cu mai multe modele [i diferite forme de organe de lucru. monocotiledonatelor Din gama \ngr`[`mintelor foliare a interesa]i deeste agricultur`, pornind de la |n partea din spate, utilajele au un sistem de op]iuni de cuplare [i de t`v`lugi. Poate fi recomandat` de 0,7 l/ha, iar pentru fost prezentat produsul Elite, care echipamente, utilaje pentru ap`sare, cu t`v`lugi, sau un alt tip de rulouri tractat` de un tractor de 150 de cai putere, costrei din rizomi de 1,5 l/ha. agricultur`, dar are un con]inut de NPK 20-20-20 [i echipamente pentru energie regenerabil`. ]inând cont de condi]iile de lucru. mai mari \n diametru, ce regleaz` for]a de [i microelemente esen]iale (oxid de Conformperforman]i statisticilor organizatorilor, 91% din intrare \n sol. Hibrizi magneziu [i trioxid de sulf). Avantajele vizitatori au fost fermieri, ce exploateaz` o O gam` larg` de echipamente op]ionale Quivogne produce grape cu discuri cu Partea dedicat` semin]elor a fost folosirii acestui produs sunt acelea suprafaa de agricol` medie de 148 ha pentru permite grapei Quivogne HVSL s` se diametrul de la 450 de mm. - 510 mm, pân` con]ine macroelementele de care aceast` dl Mihai prezentat` Miri]escu, c` asigur` un aport suplimentar Fran]a [iacestei 253 hadivizii. pentruFurnizorii cei din afara ei. adapteze la terenurile dificile. Grapa HVSL la 800 mm. cu form` special`, ce pot lucra cultur` are nevoie, dar se poate aplica [i directorul [i echilibrat de elemente nutritive, la cultura florii-soarelui. sunt Rustica companiei contribuie la ob]inerea de produc]ii SIMA Paris estefirma un loc ideal pentru pentru a are un cadru de form` p`trat` de 100 x 100 pân` la 25 cm adâncime \nlocuind ar`tura. „Produsul se aplic` \n doz` de 3 kg/ha, porumb [i întâlniri de afaceri cu un sejur de ridicate [i la cre[terea rezisten]ei la boli [i combina mm., 108 dinti pentru HVSL de 6.30 m [i Cu o experien]` de peste 10 ani \n Rusia iar sporul de produc]ie pe care \l asigur` floarea-soarelui, [i firma polonez` Zenum, d`un`tori. Pentru o eficacitate mai bun`, neuitat. 144 din]i pentru HVSL cu l`]ime de 8.30 m. [i Ucraina, aceste ma[ini speciale [i nu au este de 29,5%”, a mai ad`ugat directorul la porumb. \ngr`[`mântul con]ine \ncorporat un Pliere se face prin cilindri hidraulici, l`]imea avut nicio problem` cu discurile, acestea tehnic. Pe partea de protec]ie \mpotriva |nainte de a pune comercializare adjuvant. Se poate administra mai multor de transport fiind mai mic` de 3 m. Quivogne estespre cel mai mare produc`tor fiind foarte rezistente. d`un`torilor la rapi]`, Sumi Agro a anumi]i hibrizi, \i testeaz` [i-i culturi - de câmp, legumicole [i pomicole. din Europa deSumi grapeAgro cu discuri. Produce Utilajele prezentate de Quivogne la expozi]ia În`l]imea este reglabil`, echipat` cu dou` recomandat aplicarea insecticidului alege doar aceiadecare se pân` adapteaz` Doza recomandat` este de 2,5-3 kg/ha, mufe de ulei, cu prindere spate, compatibil` grape cu pe discuri la 1,2 la 12 SIMA au fost: grapa cu discuri SOLX de sistemic [i de contact Nurelle D. Este un pedoclimatice la metri. condi]iile specifice la un volum de ap` stabilit \n func]ie de cu toate tipurile de echipamente. |n |n lumea grapelor cu discuri]`rii exist` 4 m [i 4240 kg, grapa HVSL de 6,3 m [i insecticid care asigur` protec]ie de lung` noastre [i dauimportante performan]`. La cultura dezvoltarea culturii. România compania importatoare NHR dou` nume Gregoire Besson [i 1800 kg, plugul Tine Plow de 3 m [i 1900 durat`, de 2-3 s`pt`mâni, reducând astfel deQuivogne, porumb, Sumi Agro are \ndar portofoliu Un \ngr`[`mânt din noua genera]ie de Agropartners a vândut mai multe utilaje ei sunt prieteni [i competitori. kg, toc`torul cu ax orizontal BP de 2,6 m num`rul de tratamente dintr-un sezon. Se hibrizi crea]i Quivogne de Institutul Cerectare vast` \ngr`[`minte foliare este Last N. Produsul care lucreaz` la adâncime mai mic`. Compania aredeo experien]` [i 1200 kg, sem`n`toarea Sola SM 1909, aplic` \n vegeta]ie \ncepând cu primele din\nPolonia. „|nde urm` cu 3pentru ani, am testat con]ine azot \n formulare lichid` [i are Quivogne mai produce toc`toare de resturi realizarea ma[ini preg`tirea cultivatorul Black bear de 8,10 m [i 10000 semne de apari]ie a insectelor, dar se evit` un mod de ac]iune inovator, de eliberare vegetale cu dimensiuni de la 1,2 la 6 metri, patului germinativ, au realizat mai multe kg, grapa cu discuri APAXR Mono de 4 m [i aplicarea sa la \nflorit, deoarece este toxic gradual` [i constant` a azotului. Last N produse tot \n fabrica proprie. Acestea sunt tipuri de cultivatoare, combinatoare care 4580 kg. pentru albine. Doza recomandat` la rapi]` reprezint` un concept \n viitorul nutri]iei s` preg`teasc` patul germinativ \n func]ie Grapa cu discuri Quivogne SOLX este de 0,4 l/ha. Pentru combaterea bolilor culturilor agricole. Aplicarea sa foliar` de puterea tractorului, pe diferite m`rimi, la rapi]`, a fost prezentat un fungicid nou, ajut` la exprimarea poten]ialului de denumit Yamata. produc]ie al plantelor de cultur`, iar prin cre[terea optim` a plantelor. Are un un O gam` complet` de caracteristicile sale asem`n`toare unei efect de fortificare [i sturt-up optime, fertilizan]i Erbicide [i cre[terea „r`[ine” nu se cristalizeaz` pe frunze, Pentru \nceput, a fost prezentat` gama independent de particularitatea de hran` eficacit`]ii acestora prin ceea ce face ca \ntreaga cantitate de fertilizan]ilor foliari, din care fac parte a culturii. Este un produs ce poate fi folosit folosirea adjuvan]ilor azot s` fie folosit` de plante. Pentru produsele Teprosyn, Brassitrel, Elite la diverse culturi, precum rapi]a, porumbul, Din gama adjuvan]ilor, a fost prezentat eficien]` maxim`, se recomand` aplicarea [i Last N. floarea-soarelui, orz, grâu [i orzoaic`. produsul BackRow, care reprezint` un \n faze critice ale consumului de azot Efectul vizibil o s` v` surprind`”, a afirmat Fiecare fermier \[i dore[te ca planta de amestec complex de surfactan]i nonionici, specific fiec`rei culturi. Pentru grâu, doza cultur` s` aib` \nc` de la \nceput un dl Iorgu. emulsificator [i un ulei special, cu rol recomandat` este de start bun \n vegeta]ie [i s` reziste la Produsul poate fi aplicat cu ma[ina de 10-12 l/ha, iar perioada optim` de aplicare \n optimizarea eficacit`]ii erbicidelor tratat semin]e sau cu betoniera. Dozele factorii de stres ce pot surveni \n primele peliculare de sol. Produsul contribuie la este de la \nfr`]ire [i pân` la ie[irea din faze fiziologice. Asigurarea tuturor recomandate pentru culturile pr`[itoare www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro 38 Martie 2011 reducerea driftului [i la realizarea unei burduf. elementelor nutritive necesare plantei este de 8 l/t [i nu necesit` dilu]ia cu ap`, acoperiri uniforme a suprafe]ei solului. \nc` din timpul germin`rii se poate iar pentru cele p`ioase de 3-5 l/t, \n dilu]ie Aten]ie deosebit` la cultura Doza recomandat` este de 0,4 l/ha, realiza prin tratarea semin]elor cu un cu 5 l ap`. de rapi]`! indiferent de cantitatea de ap` utilizat` la fertilizant starter. Teprosyn este un astfel Avantajele acestui produs sunt u[urin]a „Sumi Agro a fost prima companie care a hectar [i se aplic` \mpreun` cu erbicidul, de produs, cu aplicare pe semin]e [i \n aplicare [i certitudinea c` planta adus pe pia]a din România, \n anul 2002, \nainte de r`s`rirea buruienilor. ace[ti hibrizi, care au fost \n jur de 20, care con]ine nutrien]ii esen]iali pentru o este bine hr`nit` \nc` de la primele hibrizi de rapi]` pentru a rezista peste La cultura porumbului, pentru combaterea pentru a observa modul lor de adaptare germina]ie bun`. Azotul este necesar \n faze de vegeta]ie. Teprosyn asigur` un iarn`, iar efectul s-a v`zut prin suprafe]ele buruienilor anuale, se aplic` erbicidul [i poten]ialul de produc]ie, iar \n urma bun sinergism cu pesticidele, ceea ce procesul de diviziune celular`, \n sinteza cultivate cu aceast` plant`. Acum, vrem s` Click Plus. |n func]ie de tipul de sol, doza acestor cercet`ri am ales doar trei. Ace[tia proteinelor [i producerea clorofilei, iar venim cu produse care s`-i asigure acestei de aplicare este de 3,5-4,5 l/ha. Se aplic` au dat cele mai bune rezultate [i \i avem fosforul ofer` energia de care au nevoie culturi toate elementele nutritive de care la cel mult 5 zile dup` sem`nat. „Sunt acum la comercializare”, a afirmat dl plantele \n primele faze de vegeta]ie. are nevoie”, a afirmat dl Iorgu. variante pentru acest produs, cum ar fi Miri]escu. La porumb, Sumi Agro de]ine Zincul contribuie la sinteza hormonilor de Un \ngr`[`mânt foliar recomandat la Proponit [i Pladge, \ns` dezavantajul este trei hibrizi: ZP 341, ZP 434 [i ZP 505 cre[tere. cultura de rapi]` este Brassitrel. Acesta acela c` nu este gata formulat. Cu acest - Topola. „|ntotdeauna dorim s` avem performan]e, poate fi aplicat \nainte de intrarea produs putem prepara singuri re]eta, \n La floarea-soarelui, au fost prezenta]i s` ob]inem o cultur` cât mai bine culturii \n repausul din timpul iernii [i func]ie de buruienile pe care le avem \n hibrizii Terra, Almanazor [i ES Nautic. Din \ncheiat`. |n acest sens, o solu]ie propus` \n prim`var`, pân` la apari]ia butonului cultur`”, a spus dl Iorgu. gama hibrizilor rezisten]i la erbicide a fost de Sumi Agro este aplicarea unui produs floral. Este un produs creat pentru rapi]`, Targa Super este un erbicid folosit la descris ES Artimis. care stimuleaz` atât germina]ia, cât [i

Combaterea optim` a buruienilor are loc în perioada de postemergen]` timpurie. De[i speciile de buruieni foarte sensibile pot fi controlate [i într-un stadiu mai avansat, se recomand` combaterea buruienilor înainte ca acestea s` diminueze poten]ialul de produc]ie. În cazul în care se urm`re[te controlul lupoaiei, aplicarea erbicidului nu trebuie f`cut` înainte de apari]ia frunzelor 6-8 la planta gazd` (stadiul BBCH 16-18).

considerabile fermieri. gr`similor pentru de rezerv`. Acesta este, de fapt, r`spunsul la întrebarea „de ce ne îngr`[`m?”.

Gestionarea depozitelor de gr`sime

24 Martie 2011

SIMA 2011 - Capitala agriculturii la Paris

Un portofoliu vast [i complet de produse pentru agricultur` La data de 9 februarie a.c., la Buz`u, Sumi Agro, una dintre cele mai importante companii de distribu]ie inputuri pentru agricultur` (pesticide, semin]e, fertilizan]i foliari etc.) la nivel na]ional, a organizat un simpozion, \n vederea prezent`rii produselor pe care le comercializeaz` [i mai ales a nout`]ilor cu care se prezint` \n acest an. „Pentru anul 2011 gestion`m un num`r mare de produse noi. Anul trecut am avut 46, iar \n acest an venim cu 52 de produse din diferite categorii”, a afirmat dl Iorgu Anastase, director tehnic [i de dezvoltare al Sumi Agro România.

22 Martie 2011

www.agrimedia.ro www.agrimedia.ro

Ana MUST~}EA

corectat 1

Martie 2011 23

Martie 2011 39

debutat cu o criză alimentară fără precedent pe plan mondial și, ca urmare, în deceniile următoare pâinea cea de toate zilele va dicta politica și pacea socială la nivel mondial. Pentru a veni în sprijinul producătorilor agricoli, care în fapt asigură pâinea țării, popularizăm în paginile revistei noastre principalele mijloace de sprijin bugetar și comunitar, precum și metodologii de accesare a acestora. Publicăm lună de lună, pentru cei interesați, breviarul principalelor acte normative cu impact în activitatea agricolă. Ne-am manifestat în mod constant opinia că se impune urgent perfecționarea cadrului instituțional care să aibă capabilitatea absorbției operative și în cuantum cât mai mare a fondurilor europene, șansa esențială de susținere a producătorilor agricoli. Ca membri ai UE, suntem ancorați în exigențele pieței comunitare, de aceea informăm în mod constant potențialii beneficiari din țara noastră asupra unor tehnologii și game de mașini agricole performante din acest spațiu. În acest sens, salutăm, de asemenea, și disponibilitatea conducerii ministerului de înlesnire a cooperării specialiștilor noștri cu instituții de profil din spațiul extracomunitar, de exemplu din China sau Israel, care dețin tehnologii deosebite în toate ramurile agriculturii, inclusiv în industria alimentară. Milităm, prin mijloacele de care dispunem, pentru organizarea și dezvoltarea pe baze comerciale sănătoase a serviciilor destinate agriculturii, inclusiv a pieței produselor agricole, indiferent de furnizor. Nu vom obosi în demersurile noastre, manifestate public în paginile revistei „AGRIMEDIA”, să sprijinim dezvoltarea agriculturii și a mediului rural, care, în ultimă instanță, asigură supraviețuirea biologică. Să ne bucurăm așadar, urându-ne și dorindu-le tuturor românilor o viață mai bună și un PAȘTE FERICIT alături de cei dragi! Simona MUNTEANU Aprilie 2011

3


SUMAR: ISSN 2069 - 1238

SC AGRI MEDIA INVEST SRL Str. Rîul Sadului nr. 8, Bl. R22, Sc. B, Et. 9, Ap. 77 Sector 4, București

Editorial

8

Noi provocări în utilizarea produselor de protecția plantelor

În dialog cu fermierii

10 12

FNPAR pledează pentru echitate între agricultori

16

Realizările și prioritățile Ministerului Agriculturii

18

Proiect de PAC după 2013 - Măsuri de ecologizare

22

Producerea de biogaz în România

24

Vino la Agraria! Ți se potrivește!

26

Agro-Mashov Tel Aviv - punctul de întâlnire al agricultorilor

28

BNR estimează pentru acest an o inflație de 3%

Victor Vătămanu victor@agrimedia.ro 0757.11.09.99

30 32

Stellar® - o nouă forță în tehnologia de erbicidare a culturii de porumb

Ionuț Vînătoru ionut@agrimedia.ro 0724.35.36.98

36

Lucrări agricole în luna aprilie

38

FNPSMS - între întreprinderile producătoare de semințe și agricultorii producători

44

Un mod de viață sănătos. Pierderea în greutate în două etape

50

Remorci autoîncărcăroare pentru siloz

52

Ziua Porților Deschise la sediul Biso din Teleorman

ABONAMENTE ȘI DIFUZARE Oana Neagu 0752.24.25.31 oana@agrimedia.ro

54 56

Păstrarea purceilor în viață începe de la fătare

CONCEPT GRAFIC & DTP Andrei Arabolea dtp@agrimedia.ro

58

Modernizarea exploatației, un proces greoi

64

Veșnica lumină a Învierii. Hristos a înviat!

66

Summit Agro - o companie a Corporației Sumitomo, Japonia

Tel. 021 / 637.02.99 Tel. / Fax: 021 / 317.05.87 redactie@agrimedia.ro Anul V, Nr. 4 / 2011 (49) Aprilie 2011 REDACTOR-ȘEF Simona Munteanu simona@agrimedia.ro 0752.24.25.35 031.439.97.46 REDACTORI Ana Mustățea ana@agrimedia.ro 0752.24.25.32

CORECTOR Gabriela Dință MARKETING Gabriela Stănculescu gabriela@agrimedia.ro 0752.24.25.29

Bogdan Mareș

4

3 6

Aprilie 2011

Regresul industriei de lapte din România

Combaterea buruienilor din culturile de cereale păioase

Lucrările lunii aprilie în viticultură

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011

5


 În dialog cu fermierii

Daniel Ciobanu, administrator SC Prodagras SRL, localitatea Dămienești, județul Bacău, S = 300 ha

Marius Simocu, localitatea Maglavit, județul Dolj, S = 370 ha „Susțin constituirea Camerelor Agricole. Avem nevoie de o astfel de structură, care să fie în folosul agricultorilor. Din punctul meu de vedere, nu este o problemă să plătesc cotizația ca membru al Camerelor Agricole, cu condiția ca acestea să fie în slujba fermierilor. Una dintre problemele pe care ar rezolva-o aceste Camere este birocrația. Când a trebuit să rezolv ceva, am bătut la cinci uși. Cred că România este țara hârtiilor. Pentru a beneficia de subvenția pe motorină, am făcut un dosar cu care m-am plimbat peste tot, am fost și la Calafat și de fiecare dată funcționarii îmi spuneau că nu este bine. În viitoarele Camere Agricole avem nevoie de oameni competenți, profesioniști, ca să ne ajute. Dacă mergem cu un dosar, să știe de ce acte avem nevoie și toate problemele să se rezolve într-un singur loc. Pe Măsura 312 am depus un proiect care, din păcate, la doar câteva puncte nu a primit finanțare. Avem mare nevoie de informație.”

6

Aprilie 2011

„În esență, Camerele Agricole sunt necesare fermierilor. Ele vor avea ca obiectiv implementarea viitoarei Politici Agricole Comune. În afară de consultanță agricolă, rolul acestor Camere este unul complex, de a rezolva problemele de cadastru, de gestionare a terenurilor, strângerea declarațiilor APIA, cercetare etc. Camerele Agricole din Franța au în componența lor chiar și stațiuni de cercetare. Pentru a fi funcționale aceste camere, noi trebuie să rezolvăm mai întâi problema de finanțare. Acum se încearcă transferarea acestei sarcini în responsabilitatea fermierilor. Camerele Agricole din Franța, chiar și după 100 de ani de la înființare, beneficiează de sprijin din partea bugetului de stat în proporție de 45%. Fermierul român nu are aceeași putere ca a celui francez. Noi nu avem un grad ridicat de dotare a parcului tehic, nu dispunem de aceleași subvenții. Toate problemele pornesc de la lipsa de finanțare, iar Ministerul Agriculturii nu vrea să aloce bani acestor structuri, ci doar să plătească anumite servicii. Nu avem o anumită sumă pe care să ne bazăm. Cum vor fi cuantificate aceste servicii? Există riscul politizării acestor Camere, după modul cum se organizează alegerile. S-au decalat termenele de alegeri, trebuiau să aibă loc în această lună, în aprilie, dar se vorbește că vor fi în iunie. Din cauza modului de acordare a votului în cadrul Camerelor Agricole zonale, societățile agricole au o implicare mai slabă. Noi am cerut ca votul să fie acordat în funcție de dimensiunea exploatației. Am venit cu propuneri de modificări, însă nu există voință. În Comitetul Județean de Inițiativă sunt 7 membri, dintre care doar 3 sunt agricultori. În Comitetul Național de Inițiativă am cerut ca președintele să fie un agricultor. Am propus o serie de modificări la legea CA care să fie în avantajul fermierilor, însă nu există o cooperare reală cu ministerul. Au fost întâlniri, am adus soluții, însă nimic nu se concretizează. Nu este clar nici prin ce căi pot fi obligați membrii CA să plătească cotizația. Cum se vor autosusține aceste Camere? În teritoriu deja există presiuni din partea partidelor politice pentru a deține controlul asupra Camerelor Agricole. Din păcate, agricultoirii nu sunt la fel de organizați, nu dețin un aparat de informare în teren pentru mediatizarea Camerelor Agricole.”

www.agrimedia.ro


?

Dan Trăistaru, administrator al SC Spyros Agrosem Trend SRL, localitetea Ștefan cel Mare, județul Argeș, S = 80 ha

Constantin Vișan, localitatea Călmățuiu de Sus, județul Teleorman, S = 250 ha „Noi avem speranța că se vor înființa aceste Camere Agricole, pentru că agricultorii duc lipsă, în principal, de informare. Este important ca personalul să fie bine pregătit profesional, să te ajute și să-ți rezolve problemele. Am putea să ne ducem doar într-un singur loc, la Camerele Agricole județene și să obținem toate informațiile de care avem nevoie. Ne dorim o bună colaborare cu noile structuri, să ne cunoască greutățile din domeniul agriculturii și să încerce să le rezolve. Vrem să ne implicăm în structura Camerelor Agricole, pentru a păstra aceste structuri alături de noi, de agricultori.”

Ana MUSTĂȚEA MUSTĂȚ USTĂȚEA ĂȚEA

„Nu știu cât succes vor avea la noi aceste Camere Agricole, care, de altfel, ar fi foarte bune, ar ajuta fermierii, dacă ele ar funcționa într-adevăr corect. Este nevoie de multe lucruri pentru ca aceste Camere Agricole să fie bune. Oamenii din cadrul acestor structuri trebuie să fie competenți și bine pregătiți profesional. De asemenea, personalul trebuie să fie bine salarizați, că altfel oamenii nu vor sta. Am citit legea Camerelor Agricole, noi, agricultorii, o dorim pentru că ne-ar rezolva o serie de probleme. Pe lângă faptul că știi unde trebuie să te duci pentru a obține o informație, important este ca acea informație să fie de calitate și completă. Avem nevoie de o consiliere de bună calitate. Am întocmit un proiect pe Măsura 112 pentru modernizarea fermei, unde am inclus, printre altele, achiziția unui tractoar marca New Holland, modelul TD 5050, de 95 CP, și pentru a fi sigur că acest proiect va primi finanțare am angajat special un om pentru a face toată documentația. Dacă vor exista Camerele Agricole, acestea pot întocmi și proiecte pentru accesarea fondurilor europene.”

www.agrimedia.ro

Aprilie 2011

7


La 22 martie, la hotelul Radisson Blu din București s-a desfășurat seminarul cu tema „Directiva utilizării durabile a produselor de protecția plantelor și evoluția agriculturii românești”, organizat de Federația Națională a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR), în colaborare cu Asociația Industriei de Protecția Plantelor din România (AIPROM).

Yves PICQUET

Noi provocări în utilizarea produselor de protecția plantelor Evenimentul s-a concentrat pe subiectul utilizării durabile și raționale a produselor de protecția plantelor (PPP), în contextul implementării Directivei-Cadru 2009/128/CE, care prevede obligativitatea fiecărui stat membru de a adopta planuri naționale de acțiune în vederea reducerii riscurilor și a efectelor asupra sănătății umane și a mediului înconjurător. Directiva oferă statelor Uniunii Europene posibilitatea de a adopta măsurile corespunzătoare în funcție de situația actuală a protecției culturilor în țara respectivă și de specificul și cerințele de dezvoltare în domeniul respectiv. Prevederile Directivei vor fi transpuse în legislația națională începând cu noiembrie 2011 și se vor extinde până în 2016. Această Directivă, precum și Planul Național de Acțiune vor conține referințe clare direcționate către fermieri. În cadrul evenimentului, Yves Picquet, președinte al AIPROM, a precizat că această directivă nu presupune reducerea cantității de PPP pe unitatea de suprafață, ci reducerea impactului asupra operatorilor și a mediului înconjurător. În opinia dânsului, perioada următoare, de adoptare a Directivei, va fi foarte importantă pentru agricultura României. „Este o oportunitate deosebită pentru a îmbunătăți agricultura din România, de a deveni una performantă. Trebuie să producem mai mult în această piață, unde 8

Aprilie 2011

nevoia de produse alimentare este tot mai mare. Agricultura României poate să joace un rol important”, a spus dl Picquet. Daniel Botănoiu, director executiv al FNPAR, a afirmat că atât Directiva de utilizare durabilă a PPP, cât și reforma viitoarei Politici Agricole Comune constituie noi provocări la care agricultorii trebuie să răspundă în viitorul apropiat. Programul de tratament va trebui să includă metode de combatere integrată, instrumente și tehnici alternative. În Directivă se precizează că statele membre trebuie să ia măsuri pentru a promova utilizarea rațională a pesticidelor, astfel încât utilizatorii profesioniști să comute către practicile și produsele cu cel mai mic risc pentru sănătate și mediu. Țările trebuie să descrie în planurile naționale de acțiune modul în care vor asigura aplicarea acestor practici de către toți utilizatorii până la 1 ianuarie 2014. Reprezentantul Asociației Europene de Protecția Plantelor (ECPA), dna Claudia Michel, a afirmat în cadrul seminarului că statele membre ar trebui să ofere stimulente celor care aplică în exploatația agricolă un program de combatere integrată a

bolilor, dăunătorilor și buruienilor. Elena Leaotă, director în cadrul Minsiterului Agriculturii, a dorit să facă un apel pentru implicarea tuturor actorilor din acest domeniu. „La prima vedere, directiva pare ușor de transpus și de implementat, însă nu este așa. Este foarte dificil, pentru că se adresează autorităților, industriei de protecția plantelor, fermierilor și consumatorilor. Fiecare stat membru trebuie să elaboreze Planul Național de Acțiune, să stabilească măsuri, planuri și indicatori de risc. De aceea, apelez la toți cei din domeniu să participe la grupurile de lucru pentru a face acest plan. Consider că dacă ar fi existat anumite linii directoare financiare de la Comisia Europeană, acestea ar fi făcut mult mai facilă implementarea directivei la nivelul statelor membre”, a precizat dna Leaotă. În completare, dnul Romano de Vivo, director în cadrul EAME, a afirmat că „deocamdată, din partea Comisiei Europene, nu se acordă în acest sens nici un sprijin, însă există posibilitatea ca această directivă să fie elementul pe baza căruia se va stabili, în viitor, nivelul subvențiilor”. Acest lucru înseamnă că


Elementele-cheie ale Directivei de utilizare durabilă a PPP

Dispozițiile directivei iau forma unor obiective generale, mai degrabă decât forma unor soluții detaliate obligatorii, lăsând la decizia statelor membre definirea măsurilor necesare pentru atingerea țintelor propuse, de a reduce riscurile și de a proteja mediul înconjurător. Țările memebre trebuie să elaboreze Planurile Naționale de Acțiune și să le comunice Comisiei până în decembrie 2012. La sfârșitul anului 2013, se va stabili sistemul de certificare a pregătirii pentru utilizatori profesioniști, distribuitori și prescriptori. Până în 2015, toți operatorii și distribuitorii trebuie să aibă personal calificat. Vânzarea de PPP va fi restricționată, deoarece comercializarea o vor face numai utilizatorii profesioniști certificați. „Distribuitorii vor fi nevoiți să furnizeze informațiile necesare privitoare la utilizarea produselor de protecția plantelor, la

www.agrimedia.ro

depozitare, protejarea mediului înconjurător, a apei etc.”, a precizat dna Michel. Planul Național de Acțiune va trebui să promoveze combaterea integrată a dăunătorilor. Până la 30 iunie 2013, trebuie să fie prezentat un raport privind punerea în aplicare a acestui obiectiv și să fie incluse măsurile și calendarul de implementare în planurile naționale până în 1 ianuarie 2014. „Din 2014, toți fermierii trebuie să aplice principiile de combatere integrată”, a spus reprezentantul ECPA. În privința tehnicii agricole, până la 26 noiembrie 2016 toate echipamentele de puleverizat și de aspersiune vor trebui inspectate cel puțin o dată. „Această sarcină este una uriașă. Vor exista și anumite excepții, însă echipamentele mari trebuie inspectate”, a afirmat dna Claudia Michel. Echipamentul relevant trebuie să fie inspectat cel puțin o dată până în 2016, la un interval de 5 ani până în 2020 și 5 ani la rând ulterior. Pentru aplicări aeriene, statele membre trebuie să găsească cele mai bune tehnologii. În 2017, se va face revizuirea Planurilor Naționale de Acțiune.

Emil Dumitru, fermier ce exploatează 146 ha în județul Călărași „În opinia mea, avantajele Directivei privind utilizarea durabilă a PPP sunt: formarea profesională a operatorilor și distribuitorilor; implementarea unui plan național în concordanță cu impactul social, economic și de mediu, constituirea unei baze de date reală privind schimbul de informații și bune practici agricole, atenuarea schimbărilor climatice printr-o politică agricolă comună bazată pe investiții ce vizează conservarea apei și protecția solului. În multe dintre statele europene, investițiile în sistemele de prognoză și avertizare sunt considerate investiții de mediu și beneficiează de facilități fiscale. Dezavatajele pe care le poate aduce această directivă sunt: costuri mai mari de producție, în condițiile utilizării de instrumente și tehnici alternative, investiții necesare în achiziția echipamentelor de aplicat pesticide, instituirea unor taxe și tarife statelor membre, în temeiul acestei directive.”

Aprilie 2011

9

Ana MUSTĂȚEA

fermierii care vor aplica măsuri de protejare a mediului înconjurător, de reducere a pesticidelor pot primi sprijin suplimentar subvenției pe suprafață.


FNPAR pledează pentru echitate între agricultori

Ana MUSTĂȚEA

La data de 17 martie a.c., la sediul Academiei Române de Științe Agricole și Silvice din București, Federația Națională a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR) a organizat o conferință de presă împreună cu Grupul de Expertiză în Economia Rurală (GEER) - o asociație de fermieri înființată în 2006 care acordă o atenție deosebită managementului și gestiunii din exploatațiile agricole. Grupul colaborează cu o firmă franceză de consultanță, Cer France Nord, care are o experiență de peste 60 de ani în acest domeniu. În deschiderea conferinței, a luat cuvântul dl Viorel Matei, președintele FNPAR, care a vorbit despre inegalitatea dintre fermierii români și cei din celelalte state membre în privința nivelului de sprijin care se acordă pe unitatea de suprafață. „Nimeni nu spune ce dezavantaj există între fermierul român și, de exemplu, unul italian. De ce suntem penalizați că facem agricultură și primim doar 82 euro/ha, în timp ce în alte țări această muncă este răsplătită cu 200-300 euro/ha? Ca federație, încercăm să susținem cauza noastră la Bruxelles, să echilibrăm plata la hectar. Nu putem spera la un sprijin asemănător cu cel din țările dezvoltate, însă dreptul la echitate trebuie să-l avem”, a afirmat dl Matei. Lipsa unui sprijin substanțial îi pune pe fermierii români într-o competiție neloială față de agricultorii din celelalte țări ale Uniunii Europene. „Din cauza subvenției mici și a cheltuielilor mari de producție, nu vom putea rezista”, a mai spus dl Matei. Îndemnul președintelui FNPAR a fost acela ca fermierii să se unească, să aibă o voce unitară, astfel încât să poată câștiga drepturile ce li se cuvin. „Trebuie să ne câștigăm aceste drepturi, printr-o luptă democratică. Indiferent de culoarea politică, trebuie să ne facem parteneri, 10 Aprilie 2011

să venim cu soluții pentru relansarea agriculturii”, a mai adăugat dl Matei. Din păcate, în sector mai sunt destule probleme de rezolvat și toate pornesc de la un buget insuficient pentru acoperirea nevoilor din agricultură. „Nu se știe câți bani vor fi alocați bugetului Ministerului Agriculturii din acest an. La dezbatere, partenerii sociali nici nu au fost chemați. Pentru cine s-a făcut acest buget? Trebuia să fim chemați la dialog”, a precizat reprezentantul producătorilor agricoli. Limitarea accesului la fondurile europene a fost un alt subiect adus în discuție. În opinia dl Matei, acordarea unui punctaj favorabil celor care fac parte dintr-o formă organizată de Grupuri de Producători a constituit o piedică în atragerea banilor europeni, având în vedere numărul prea mic al acestora la nivelul țării. „Pe Măsura 121 au fost scoase Asociațiile de Producători și s-au introdus Grupurile de Producători. Câte Grupuri de Producători avem? Câteva. Băncile comerciale încep să vină în ajutorul nostru, precum și Fondul de Garantare a Creditului Agricol, dar noi nu câștigăm proiectele”, a declarat dl Matei. Deși Grupurile de Producători pot beneficia de un sprijin de maximum 100 mii de euro, ce se acordă în funcție de valoarea producției comercializate, acestea nu reușesc să funcționeze așa cum ar fi trebuit, iar gradul pe care îl au în accesarea fondurilor europene este unul redus. Mircea Croitoru, președintele Grupului de Producători Legume-Fructe Matca, a precizat că aceste forme asociative nu funcționează din cauza evaziunii din sector. „De doi ani, am înființat acest Grup și încă se mai vinde fără factură”, a afirmat dânsul. În cadrul discuțiilor, s-a dezbătut necesitatea corelării nivelului de sprijin la motorină cu prețul actual la carburant. „Reducerea accizei la motorină a fost realizată când prețul la motorină era de 3 lei/litru. În opinia noastră, este nevoie de o corelare, pentru că acum prețul se apropie de 6 lei/litru”, a afirmat președintele FNPAR.

Notificări la CE pentru creșterea subvenției

La eveniment, din partea Ministerului Agriculturii a participat dna Daniela Giurcă, director general al Direcției Generale de Politici Agricole, care a precizat că nivelul sprijinului pe suprafață nu va fi mai mic decât cel de anul trecut. O veste bună primită de fermieri a fost aceea că se vor notifica Comisiei Europene plățile naționale complementare (CNDP) la nivelul maximum, de 75 euro/ha, urmând ca nivelul acestui sprijin să fie acordat în funcție de bugetul ministerului. „Subvenția pe suprafață din acest an nu va fi mai mică ca anul trecut. Din partea UE vor fi circa 100 euro/ha, la care se va adăuga sprijinul de la bugetul ministerului. Vom notifica la CE CNDP la un nivel maximum. De asemenea, am făcut demersuri la CE pentru a putea da avansul de pe SAPS, așa cum am făcut anul trecut”, a precizat dna Giurcă. În privința sprijinului pentru motorină, reprezentantul Ministerului Agriculturii a afirmat că s-au făcut demersuri la Comisia Europeană ca pentru 50% din cantitatea cerută pe acest an să se acorde 2 lei pe litrul de motorină. „Dacă se aprobă, va fi un sprijin important, care după calculele noastre acoperă această creștere de preț. Sprijinul nu se poate acorda pentru mai mult de 15 mii de euro pentru un beneficiar. Din calculele noastre, aproximativ 1.000 de beneficiari nu vor primi sprijin pentru toată cantitatea”, a afirmat dna Giurcă. Directorul general în cadrul MADR a menționat că anul acesta vor fi subvenționate dobânzile la credite. „Sprijinul ar reprezenta 5-10% din dobânda plătită pe an la bancă. Este o măsură care vine să atenueze diferența de dobândă și să facă o presiune asupra băncilor de a scădea dobânda pentru fermieri”, a spus dna Gircă. Pe partea de asigurări, reprezentantul Ministerului Agriculturii a afirmat că se acordă un sprijin de 57% din prima de asigurare. „Despăgubirea se acordă pentru producția obținută în ultimii 3 ani. Cei care nu fac o evidență clară nu știu cum vor beneficia de această măsură”, a mai spus dna Gircă.

www.agrimedia.ro


La data de 15 martie, dl Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii, a oficializat la sediul instituției protocolul încheiat între BRD-Groupe Societe Generale și Fondul de Garantare a Creditului Rural. Acest acord va permite obținerea garanției fondului direct din unitățile băncii, fără a mai fi necesară analiza dosarului de către FGCR.

Parteneriat BRD - FGCR pentru garanția creditelor de producție În cadrul întâlnirii, dl Valeriu Tabără a precizat că în ultimul timp relația dintre minister și băncile comerciale s-a îmbunătățit și speră să fie lansate mai multe pachete financiare atractive destinate tuturor categoriilor de fermieri, pornind de la cei care lucrează o suprafață de peste 1 hectar și care beneficiează de subvenții. Veronica Toncea, director general al FGCR, a dorit să sublinieze avantajele acestui acord semnat cu BRD: „Semnarea convenției reprezintă o noutate prin faptul că oferim fermierilor un produs prin care să poată obține credite în cel mai scurt timp posibil. Garanția se acordă în maximum 3 zile, pe baza unor criterii de eligibilitate convenite împreună cu BRD. Valoarea maximă a creditului care se acordă prin această convenție este de 400.000 de euro, echivalent în lei. Garanția fondului reprezintă 80% din valoarea creditului, ceea ce înseamnă că fermierul trebuie să aducă garanții pentru diferența de sumă, de 20%, și dobânda aferentă”, a afirmat dna Toncea. Pe piața bancară, BRD se situează printre primele trei bănci cu cel mai mare fond alocat sectorului de agricultură. „BRD continuă astfel tradiția ultimilor ani, în care sectorul agricol a reprezentat o preocupare permanentă pentru bancă, cu rezultate notabile: succesul creditelor acordate în baza subvențiilor pe suprafață sau a măsurilor din PNDR,

www.agrimedia.ro

dar și creditul de campanie agricolă sau creditele specifice de investiții (inclusiv cele acordate pentru sprijinul proiectelor cu cofinanțare din fonduri europene). Din totalul creditelor acordate de BRD, 8,5% reprezintă creditele destinate sectorului de agricultură, iar în viitor, sperăm ca expunerea pe agricultură să crească la 10,6%”, a afirmat dna Roxana Cosmescu, director executiv al Departamentului Comercial al rețelei BRD. Valoric, ponderea de 8,5% înseamnă circa 3 miliarde de lei. În ultimii 3 ani, valoarea garanțiilor acordate de Fondul de Garantare a Creditului Rural s-a ridicat la 695 de milioane de lei, cu o valoare a finanțării de către BNR de 695 de milioane de lei. La sfârșitul anului trecut, volumul de garantare era de 157 de milioane de lei, cu valoare finanțată de BNR de 250 milioane lei. Creditele s-au acordat atât pentru capital de lucru, cât și pentru facilități de investiții, inclusiv credite acordate pentru cofinanțarea fondurilor europene. Reprezentantul Băncii Române pentru Dezvoltare a precizat că parteneriatul cu FGCR a început în anul 2006, iar datorită acestui parteneriat a acordat garanții atât pentru finanțarea nevoilor de credit de capital de lucru, cât și facilități de investiții (inclusiv credite acordate în cofinanțarea fondurilor europene postaderare).

Încheierea acordului între FGCR și BRD permite acordarea de garanții fermierilor care solicită credite pentru sprijinul activităților agricole curente, pe un termen de maximum 12 luni. La acest produs financiar, banca dispune de un plafon maxim de 50 de milioane de lei, iar suma maximă acordată unui client este de 1,4 milioane de lei. La acest produs banca percepe o dobândă de circa 10% pe an și nu are limitare de suprafață. FGCR a încheiat astfel de parteneriate, pentru acordarea de garanții pentru activitățile curente, și cu alte bănci comerciale, precum BT, BCR, CEC Bank etc. În anul 2010, volumul creditelor garantate de FGCR a fost de 1,1 miliarde de lei, din care 80% au fost pentru investiții, destinate beneficiarilor PNDR, și 20% pentru producție. Trendul se menține, pentru că în primele luni ale acestui an, fondul a acordat deja garanții de 145 de milioane de lei. „Pentru 2011, bugetăm o creștere de 10% a volumului creditelor pe care le vom garanta. Ne bazăm și pe convențiile pe care le vom încheia în perioada următoare cu băncile comerciale pentru a acorda garanții societățiilor din domeniul sectorului de pasăre și porc, care vor aplica măsuri de bunăstare a animalelor”, a precizat directorul general al Fondul de Garantare a Creditului Rural. Aprilie 2011 11


Regresul industriei de lapte din România La sfârșitul lunii martie, Săptămâna Financiară și Fin.ro au strâns laolaltă reprezentanții Ministerului Agriculturii, ai Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, fermieri și oameni politici, pentru a discuta despre problemele cu care se confruntă industria laptelui și, totodată, pentru a găsi soluții de revigorare a acestui sector.„Industria produselor lactate din România - actualități și perspective” este primul subiect asupra căruia Săptămâna Financiară lansează o dezbatere publică, urmând ca în viitor să fie abordate și alte teme de interes economic.

12 Aprilie 2011

Încă de la începutul discuțiilor, secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, dl Adrian Rădulescu, a declarat că industria laptelui a avut o „evoluție dezastruoasă”. O imagine și mai clară a fost oferită de dl deputat Valeriu Steriu, care a prezentat câteva date care demonstrează regresul pe care acest sector l-a avut în ultimii ani: „Efectivul de animale a scăzut, la fel și producția medie anuală de lapte pe cap de animal, care se situează în acest moment la aproximativ 3.000-3.200 de litri. În România, în continuare, baza exploatațiilor este formată în proporție de 60% din ferme cu 1-2 capete de animale, ceea ce constituie principala problemă. Din cantitatea totală de lapte produsă, doar 20% ajung în fabrici.

Această cantitate a rămas aceeași de 10 ani. În 2010, producția totală de lapte a fost de 4,4 miliarde de litri, din care 1,2 miliarde s-a vândut direct pe piață. Circa 993 de milioane de litri au ajuns în unități specializate, 1,7 miliarde de litri rămân în fermă pentru consum familial, iar 434 de milioane de litri reprezintă consum tehnologic. Fabricile au o capacitate proiectată de 2,67 miliarde de litri, însă, din păcate, doar 1,35 miliarde de litri este acoperită. Importăm produse finite în valoare de circa 140 de milioane de euro, iar valoarea exporturilor este de 40 de milioane de euro, cu o ușoară tendință de creștere. Pe piața internă, avem un consum redus de produse lactate, cu circa 5-10% mai mic față de cel înregistrat în


Încă mai producem lapte neconform

Din cauza problemelor legate de îndeplinirea cerințelor europene privind producerea laptelui conform, România a cerut o derogare Comisiei Europene pentru prelungirea perioadei în care procesatorii pot folosi lapte neconform. La ora actuală, în România sunt 223 de unități autorizate de procesare a laptelui, dintre care 94 procesează lapte conform normelor europene, o unitate procesează lapte conform și neconform pe linii separate, alte 51 de unități corespund structural cerințelor comunitare și sunt autorizate pentru a procesa lapte conform și neconform fără separare de linii. Numărul unităților care nu corespund structural cerințelor comunitare este de 77, dar acestea beneficiează de perioada de tranziție pentru că au întocmit programe de modernizare și restructurare. Decizia de prelungire a perioadei de tranziție pentru alinierea la cerințele europene a venit, după spusele dl Roatiș, în urma solicitărilor primite de la unitățile

www.agrimedia.ro

care nu au reușit să finalizeze investițiile și să îmbunătățească parametrii de calitate ai laptelui. „S-a investit foarte mult în acest sector și au venit nenumărate solicitări de amânare a investițiilor, pentru că s-au lovit de lipsa de finanțare”, a precizat președintele ANSVSA. În momentul de față, numărul total al exploatațiilor din România care realizează producția de lapte este de circa 900 mii, iar efectivul de animale pe care îl însumează este de 1.354.200 de capete. 85% din aceste ferme dețin 1-3 vaci de lapte. Numărul fermelor profesionale care livrează lapte direct la procesare este de 1.668, cu un efectiv de aproximativ 100.000 de bovine. Dintre aceste ferme profesionale, 889 au întocmit programe de modernizare pentru construcția sălilor de muls, achiziția echipamentelor de răcire, de stocare a laptelui etc.

Este nevoie de sprijin financiar pentru relansarea sectorului

În opinia dlui Radu Roatiș, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, crearea unor pârghii legislative și financiare ar putea relansa sectorul laptelui în România. Sprijinul a acordat până în 2010, de 0,3 lei/litru, a avut un impact pozitiv asupra dezvoltării fermelor din sector. „În ultimii 5 ani, s-a semnalat o ușoară creștere a fermelor cu 15-20 de bovine datorită subvenției pentru lapte și pe cap de animal’, a spus dl Steriu. Din păcate, singura formă de sprijin care se alocă sectorului în acest moment este doar cea pe cap de animal. Întrebarea pe care și-o pun acum fermierii este dacă, pe viitor, ar putea beneficia de un maxim al CNDP, asemănător celui practicat în alte state europene. Gheorghe Petrișor, directorul departamentului de achiziție lapte din cadrul Danone, a precizat că toate aceste probleme din industria laptelui sunt cauzate de lipsa sprijinului financiar. „Dacă ne întrebăm de ce în 2010 am colectat și procesat lapte cu 9% mai puțin față de 2009 și cu 33% mai puțin față de anul 2007, răspunsul este simplu: pentru că nu am alocat resurse suficiente”, a afirmat dl Petrișor. În opinia sa, Ministerul Agriculturii ar trebui să-i cheme la masa discuțiilor pe toți actorii din acest sector pentru a găsi cele mai bune soluții. „Am solicitat

Ana MUSTĂȚEA

celelalte state ale UE”, a afirmat dl Steriu. Problema expusă de dl deputat, aceea a ponderii mari a exploatațiilor cu 1-2 animale, a fost adusă în discuție și de dl Radu Roatiș, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), care a catalogat-o drept o problemă socială majoră. Pe lângă acest aspect, dl Roatiș a subliniat și dificultatea supravegherii sanitar-veterinare a animalelor, cauzată de numărul mare al exploatațiilor de dimensiuni mici. În privința îmbunătățirii calității laptelui, președintele ANSVSA a propus ca sprijinul să fie condiționat de starea de sănătate a animalului. „În Ordinul ministrului Agriculturii privind acordarea de plăți ar trebui să se regăsească această condiționare. Foarte multă lume consideră că pasteurizarea laptelui este suficientă pentru siguranța stării de sănătate, însă mai pot exista toxine ce rămân active după pasteurizare”, a afirmat dl Roatiș. O altă propunere venită din partea autorității a fost aceea ca Guvernul să promulge o hotărâre care să vizeze îmbunătățirea calității laptelui materie primă. „Am propus trecerea de la un ordin comun la o formă superioară, legislativă, în care, prin norme, să stabilim cine și ce responsabilități are de îndeplinit”, a mai spus dl Roatiș.

Aprilie 2011 13


Ana MUSTĂȚEA

3 săptămâni la rând o întâlnire de lucru la minister”, a mai adăugat dl Petrișor. Dorin Cojocaru, vicepreședinte al Asociației Patronale Române din Industria Laptelui (APRIL), a afirmat că de mulți ani asociația propune oficialităților din Ministerul Agriculturii măsuri și strategii pentru îmbunătățirea acestui sector, în special domeniul laptelui materie

primă, pentru că 83% din fermele din România sunt de subzistență. „Întotdeauna APRIL a cerut sprijin pentru fermieri, pentru dezvoltarea fermelor comerciale. Propunem ca toți factorii ce pot avea un rol în acest sector, precum Ministerul Agriculturii, APIA, băncile comerciale, agenții economici, procesatorii, chiar și asociațiile de producători să se implice pentru a relansa acest sector”, a declarat dl Cojocaru. O problemă adusă în dicuție de către vicepreședintele APRIL a fost sezonalitatea producției de lapte din România. „În ultimii 10 ani, nimeni nu a încercat să unifomizeze producția de lapte pe parcursul anului. Propunem o strategie de subvenționare a laptelui în perioada de iarnă pentru a regla această sezonalitate. Din datele INS reiese faptul că pe timp de vară cantitatea de laptele procesată este cu 25% mai mare față de cea înregistrată în timpul iernii. Dacă acestă cantitate am duce-o în sezonul rece, am putea rezolva problema importurilor de materie primă din iarnă, precum și excesul de lapte și scăderea prețului din perioada de vară. În acest mod, am putea avea o uniformitate atât a cantității volumelor de lapte, cât și a prețurilor”, a susținut dl Cojocaru. Prezent în sală, dl Mihai Petcu, administratorul societății Agroindustriala Pantelimon, a vorbit despre inegalitatea dintre fermierii români și cei din vechile state membre ale Uniunii Europene. „Nu avem pretenții mari, vrem condiții 14 Aprilie 2011

egale cu fermierii din celelalte țări, vrem credite cu dobânzi mici. Nu am fost deloc pregătiți pentru aderare. Subvenția pentru lapte ar fi trebuit să se dea în continuare, pentru că noi producem lapte conform cu un efort enorm, fără să avem vreun avantaj. Am reușit să obținem o prelungire, dar care este direcția? Cum vom reuși, la nivel național, să producem lapte conform cerințelor europene?”, a întrebat dl Petcu. Un alt semn de întrebare planează asupra cotei naționale de lapte, care va fi ridicată după 2014. „Cota de lapte înseamnă, de fapt, o cotă de piață atribuită României. Ce facem când ea va dispărea? România a obținut o cotă de lapte de 3 milioane de tone. M-am numărat printre cei care au crezut că o vom depăși și că o să ajungem să producem 5 milioane de tone și vom fi nevoiți să plătim penalități. Din păcate, de 3 ani realizăm sub 80% din cotă”, a afirmat dl Petrișor. Problemele din sector sunt departe de a fi depășite. O scurtă enumerare a acestora a fost făcută de dl Roatiș: numărul mare de centre de colectare unde se amestecă laptele din mai multe exploatații; slaba instruire a personalului acestor centre privind regulile de igienă a laptelui; lipsa unei strategii pe termen mediu și lung pentru stimularea fermelor comerciale; creșterea importului de lapte de pe piața intracomunitară. Dincolo de lipsa unui sprijin financiar acordat sectorului de lapte, problemele existente sunt legate și de organizare. „Problema agriculturii românești este una singură - de organizare. Din păcate, nici după 21 de ani nu am înțeles mecanismul pieței. Am pornit de la producție, fără să ne interesăm de piață. Este o realitate, demonstrată pe întreaga filieră a produsului. Am sta mai bine dacă am consolida această filieră și dacă ar exista respect”, a afirmat secretarul de stat în cadrul MADR. La această dezbatere, Ziarul Financiar a invitat și marii reteileri, însă aceștia nu au dat curs invitației. Asociația Patronală Română din Industria Laptelui, care se situează între fermieri și reteileri, a declarat că prețul unui litru de lapte la poarta fabricii este cu 35-40% mai mic decât prețul de la raft practicat în supermarketuri.

PNDR - un eșec?

Gradul de accesare a fondurilor europene alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală este unul scăzut. „Nici măcar 1% din acest fond nu a fost accesat. Din totalul proiectelor depuse pe Măsura 121, ponderea celor pentru modernizarea fermelor de vaci este de 13%, din acestea 64% sunt reprezentate de cele care nu au cofinanțare. Pe alte măsuri sunt fonduri de milioane de euro care nu au fost folosite. De exemplu, pe măsura de asistență tehnică sunt 35 milioane de euro disponibili. Ce facem cu acești bani? Îi dăm înapoi? Îi realocăm pe ultima sută de metri?”, s-a întrebat dl Liviu Harbuz, președinte al Colegiului Medicilor Veterinari. Adrian Rădulescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, recunoaște eșecul PNDR, însă îndeamnă la o implicare mai mare în viitoare Politică Agricolă Comună (PAC), care va dicta mersul agriculturii până în anul 2020. „Trebuia să fi avut acum un grad de utilizare a PNDR de 70%. Am greșit cu PNDR. Am greșit că nu am făcut module de exploatații, nu am realizat o zonare mai clară a fermelor zootehnice. Sper să lăsăm orgoliile și să ne pregătim pentru viitoarea Politică Agricolă Comună”, a afirmat dl Rădulescu. În privința reformei Politicii Agricole Comune, dl Petre Daea, președinte al Comisiei de Agricultură din Senat, a afirmat că poziția României este aceea de a se menține bugetul PAC cel puțin la nivelul actual, iar structura sa să fie în continuare pe cei doi piloni, de plăți directe și dezvoltare rurală. La nivelul Uniunii Europene, o poziție asemănătoare României au Franța și Germania, în schimb țările nordice militează pentru modificarea PAC, și chiar pentru eliminarea subvențiilor.

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 15


Ana MUSTĂȚEA

Realizările și prioritățile Ministerului Agriculturii La data de 6 aprilie, dl Valeriu Tabără, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a susținut la sediul instituției o conferință de presă, în cadrul căreia a prezentat realizările și prioritățile sectorului vegetal și zootehnic, stadiul implementării Programului Național de Dezvoltare Rurală, precum și situația privind formele de sprijin financiar acordate producătorilor agricoli. În deschidere, dl Tabără a precizat că de când se află la conducerea ministerului a avut numeroase întâlniri și discuții cu asociațiile de producători agricoli din sectorul vegetal și cel al îmbunătățirilor funciare și cu crescătorii de animale și reprezentanții acestora, pentru a identifica problemele din sector și a lua măsurile care se impun, conform legislației naționale, comunitare și a posibilităților oferite de bugetul național. În privința subvenției pe suprafață pentru anul 2010, ministrul Agriculturii a afirmat că aceasta a crescut, ajungând la 131 euro/ha, spre deosebire de cea din 2009, când producătorii agricoli au primit 117 euro/ha. Subvenția din acest an este formată din plata unică pe suprafață (SAPS), provenită de la UE, de 80,36 euro/ha, și plățile naționale directe (CNDP), de 50,63 euro/ha. „În 2011, subvenția va fi mai mare, deoarece Uniunea Europeană va acorda un sprijin de 102 euro/ha, iar bugetul agriculturii este capabil să acorde o sumă mai mare pe unitatea de suprafață”, a precizat dl Tabără. Pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, Ministerul Agriculturii acordă sprijin financiar exploatațiilor aflate în perioada de conversie. Suma alocată pentru anul 2010 este de 3.098.000 de euro. Plata la hectar pentru tomate destinate procesării, acordată producătorilor ce au un contract încheiat cu un procesator recunoscut și livrează pentru procesare cel puțin echivalentul a 8.000 kg/ha tomate, este de 1.725 euro/ha pentru anul 2010. O schemă de sprijin ce se aplică începând cu acest an este cea de subvenționare a dobânzilor la credite. Schema constă în subvenționarea ratei dobânzii la credite 16 Aprilie 2011

bancare contractate de producătorii agricoli cu instituțiile de credit sau cu instituțiile financiare nebancare până la data de 31 decembrie 2011. În domeniul cercetării agricole, dl Valeriu Tabără a precizat că pentru unele unități de cercetare s-au șters datoriile la bugetul consolidat al statului, în sumă de 154.336 de lei, și se află în curs de finalizare decontările aferente ultimelor faze ale celor 64 de proiecte de cercetare. Prioritățile ramurii științifice vizează finalizarea reorganizării unităților de cercetare-dezvoltare și lansarea unui nou plan sectorial pentru anii 2011/2014, finanțat de la bugetul de stat pe o perioadă de 4 ani, cu o valoare de circa 45,5 milioane de lei. „Orice politică agricolă din România nu va avea succes dacă se bazează pe cumpărare de tehnologie și material biologic din alte țări. Trebuie să dezvoltăm sectorul de cercetare. Am început să importăm sămânță de grâu. Nu putem vorbi despre soiuri aclimatizate în altă parte, pentru că seceta din Bărăgan nu este asemănătoare, de exemplu, cu cea din Iowa. Trebuie să folosim soiuri create în țară”, a afirmat dl ministru. În vederea politicilor din sectorul zootehnic și industriei alimentare, ministrul Agriculturii a vorbit despre elaborarea unui proiect de act normativ, notificat deja la CE, prin care se stabilesc condițiile minime pentru realizarea de abatoare cu o capacitate mică. Pentru îmbunătățirea potențialului genetic al raselor de animale, se acordă sprijin financiar pentru controlul performanțelor productive și evaluării genetice a animalelor.

Priorități

În sectorul vegetal, ministrul Agriculturii a afirmat că prioritățile sunt concentrate pentru eficientizarea

funcționării pieței în sectorul legumefructe, prin crearea de depozite în zonele cu potențial de producție, în scopul asigurării unui flux constant de marfă către consumatorul final. Un alt obiectiv al ministerului este revigorarea sectorului de lapte. „Este important să relansăm sectorul laptelui. Din păcate, în ultimii ani, s-a ajuns la importuri și România nu poate fi în această situație. Pe Măsurie 121 și 123, cele două elemente referitoare la depozite, dotări tehnice ale fermelor și creșterea producției de lapte sunt priorități absolute. În ghidul solicitantului vom merge cu punctaje preferențiale pentru aceste sectoare”, a susținut dl Tabără. În opinia ministrului Agriculturii, sectorul zootehnic trebuie să beneficieze de un sprijin mai mare. „Vom sprijini sectorul zootehic și în vederea compensării costurilor legate de achiziția furajelor”, a mai spus dl Tabără. Susținerea organizării și eficientizării activității structurilor asociative a fost un alt subiect adus în discuție de ministru. „După foarte multe discuții cu toate categoriile de producători, a reyultat o problemă comună: cea legată de organizare. Oricât de bune ar fi politicile agricole, fără o organizare în sector nu se vor obține rezultate”, a spus dl Tabără. O altă prioritate a ministerului este cea de creștere a gradului de promovare a produselor agricole, prin care se acordă sprijin asociațiilor profesionale și interprofesionale reprezentative la nivel național sau comunitar. Ministrul Agriculturii a amintit și de alte priorități în sectorul zootehnic: valorificarea producției animaliere; reactualizarea programelor naționale de ameliorare a animalelor; finalizarea legii pajiștilor; organizarea grupurilor de producători pe filiera de produs; înființarea și funcționarea organizațiilor interprofesionale ale produselor de origine animală; construcția și înregistrarea de branduri și mărci; atragerea de fonduri europene pentru creșterea valorii adăugate a produselor animaliere și formare profesională.

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 17


În comunicarea sa din 2010, Comisia propune acordarea plăților directe din primul Pilon, o dată cu respectarea măsurilor de mediu, prin susținerea acelor măsuri de mediu aplicabile pe întreg spațiul comunitar. Trebuie amintit faptul că respectarea prevederilor de mediu nu este un element nou în Politica Agricolă Comună. Începând cu anul 1990, agricultorii s-au confruntat cu o serie de noi reglementări și măsuri destinate să protejeze mediul, iar în anul 2005, au fost introduse prevederile legate de condiționalitate.

Proiect de PAC după 2013 - Măsuri de ecologizare Ing. Daniel BOTĂNOIU, director executiv FNPAR Există astăzi regulamente și directive care au drept scop protejarea apei de suprafață și a apei subterane. Numărul produselor fitosanitare pe care agricultorii le pot utiliza a fost redus la mai puțin de jumătate, iar utilizarea și depozitarea acestora sunt foarte stricte. Agricultorii respectă normele de bune practici agricole și de mediu pentru a proteja solul împotriva eroziunii și pentru a menține și îmbunătăți structura sa. Găsim, de asemenea, cerințe legate de menținerea zonelor-tampon pentru a evita poluarea apei, reguli legate de depozitare și reguli care au drept scop protejarea elementelor de peisagistică și a habitatelor naturale.

18 Aprilie 2011

Toate acestea sunt completate de cerințele introduse pentru a garanta trasabilitatea, precum și regulamente pentru garantarea bunăstării animalelor. UE dispune de cele mai ridicate norme în ceea ce privește măsurile de protejare a mediului, precum și de bunăstare a animalelor.

Impunerea de măsuri noi agricultorilor duce la creșterea costurilor

Agricultorii au avut în vedere adaptarea la noile reguli, ceea ce a însemnat creșterea investițiilor lor în direcția respectării normelor impuse. În nici un caz, agricultorii nu au reușit să-și recupereze acest cost adițional de la piață, ținând cont de politica comercială a UE, care are în vedere deschiderea pieței unice la importuri care vin din țări ce nu respectă aceleași norme de producție, calitate, mediu, forță de muncă, bunăstare a animalelor etc. Efectul constă în diminuarea competitivității agricultorilor europeni, creșterea dependenței de importuri de produse agroalimentare și contractarea pieței muncii din sectorul agricol european, precum și a celorlalte sectoare legate de acesta, cele referitoare la inputurile și mărfurile alimentare. Venitul agricultorilor este foarte scăzut, 50% din venitul mediu realizat în celelalte

ramuri ale economiei europene, chiar și în anii cu producții favorabile, 2/3 din acest venit depinde astăzi de ajutorul furnizat de Politica Agricolă Comună. Nu ne putem permite să pierdem capacitatea de producție a Europei, având în vedere provocările viitoare. La scară mondială, schimbările climatice combinate cu resursele limitate în ceea ce privește terenul și apa dulce vor reprezenta obstacole importante în calea producției, mai ales ținând cont de cererea de alimente, care continuă să crescă, și cu o volatilitate a ofertei și prețului destul de mare de la o zi la alta. Agricultura trebuie să joace rolul său în acoperirea nevoilor UE în materie de creștere economică, în asigurarea locurilor de muncă, precum și să contribuie la atenuarea schimbărilor climatice. Problemele legate de mediu continuă să fie un element important al Politicii Agricole Comune. Totodată, obiectivul de astăzi nu poate fi acela de continuare a măsurilor de ecologizare a PAC, așa cum s-a întâmplat în trecut, când bugetul alocat era cu mult mai mare decât cel actual. Oferta către o „creștere verde” ar trebui să aibă în vedere soluții „câștigător-câștigător” inteligente, care să contribuie la o producție competitivă și eficace (menținerea capacității de

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 19


producție, gestionarea eficientă a resurselor, creșterea productivității) și care să aibă efecte pozitive asupra mediului. În egală măsură, există ocazia de a evalua măsurile actuale, de a le ameliora și de a le combina cu noi măsuri care să ducă la promovarea „creșterii verzi”.

Revizuirea măsurilor actuale de mediu

Există astăzi patru tipuri de măsuri de mediu în cadrul PAC. Unele sunt obligatorii, altele sunt voluntare, unele sunt asociate cu plățile directe pentru a acoperi costurile adiționale/pierderile de venit, iar altele nu primesc nici o plată, deși costurile suplimentare cu punerea lor în practică sunt foarte mari. Comisia ne propune astăzi acordarea de plăți suplimentare în cazul aplicării măsurilor de ecologizare.

Măsurile de mediu din primul pilon:

a) Măsurile actuale de condiționalitate: 5 domenii de mediu sunt acoperite de legislația în materie de administrare, obligatorii pentru agricultori, fără ca aceștia să primească plăți specifice asociate. b) Noi măsuri propuse de Comisie: noile măsuri de ecologizare, obligatorii pentru statele membre și, implicit, pentru agricultori, dar de această dată cu acordare de plăți, care, atenție!, vin din reducerea actualelor plați directe.

Măsurile de mediu în al doilea pilon:

Măsurile de agromediu trebuie să fie voluntare și plătite, Comisia estimând că anumite măsuri dintre cele existente pe viitor pot fi transferate în primul pilon, pe lângă noile măsuri de „înverzire”, lăsând în al doilea pilon doar măsurile 20 Aprilie 2011

de mediu foarte ambițioase. Situația actuală este departe de a fi satisfăcătoare: • Agricultorii profită foarte puțin de pe urma măsurilor importante de mediu care se aplică deja, pe de o parte, pentru că aceste măsuri sunt foarte puțin cunoscute, iar pe de altă parte, pentru că aceste măsuri sunt departe de a fi transparente. Ce se întelege prin termenul de „condiționalitate” în lumea agricolă? Cunosc agricultorii acest termen și modul de punere în practică? • Există confuzie între cerințele reglementate în materie de administrare și măsurile de bune practici agricole - anumite măsuri de bună practică agricolă fac parte din cerințele reglementate în materie de administrare. • Acest lucru poate duce la un tratament neloial al agricultorilor. Măsurile de bune practici agricole, în special cele care sunt opționale, variază considerabil de la un stat membru la altul. În anumite țări, agricultorii sunt obligați să respecte măsurile de bune practici agricole suplimentare, fără compensarea costurilor adiționale, în timp ce în alte state, agricultorii pot aplica aceleași măsuri pe bază voluntară cu compensarea eforturilor lor (măsurile de agromediu din al doilea pilon). În anumite state, agricultorii nu au nici obligația, dar nici posibilitatea de a aplica vreo măsură de acest tip! • Există interferențe între realizarea bunelor condiții agricole și a bunelor condiții de mediu (exemplu: menținerea elementelor de peisagistică. Acestea pot duce la un conflict între obligația de a evita îmburuienarea cu o vegetație nedorită). • Practic, toate măsurile care, la prima vedere, par a avea efecte pozitive pentru mediu pot duce la afectarea mediului dacă ele nu sunt bine aplicate, în bune

condiții și la momentul potrivit. Agricultorii sunt cel mai bine plasați pentru a decide ce măsuri trebuie adoptate în exploatațiile lor, pentru obținerea de rezultate pozitive, atât economice, cât și de mediu. Ei ar trebui să aleagă măsurile dintr-o listă adoptată la nivel european. Revizuirea actuală a Politicii Agricole Comune este o oportunitate pentru a consolida măsurile care au în vedere „creșterea verde”, dar în egală măsură și pentru a face PAC mai lizibilă pentru marele public, mai corectă și mai eficace, o dată cu furnizarea actualelor beneficii de mediu. Măsurile de mediu din primul pilon trebuie să aibă în vedere promovarea obiectivului legat de o producție agricolă competitivă și durabilă. Măsurile de agromediu din al doilea pilon trebuie să creeze o oportunitate pentru agricultori de a furniza bunuri și servicii de mediu suplimentare, precum și servicii, cum ar fi cele legate de administrarea terenurilor. Aceste măsuri trebuie să vină în completarea măsurilor opționale de „creștere verde” din primul pilon. Măsurile de mediu din primul și al doilea pilon ar trebui sintetizate în trei tipuri de măsuri de mediu (care să înlocuiască actualele 5 tipuri ale Comisiei): a) Pilonul 1 - Normele europene de producție agricolă b) Pilonul 1 - Măsurile pentru promovarea „creșterii verzi” c) Pilonul 2 - Măsurile de agromediu Propunerile specifice pentru măsurile specifice care vizează promovarea creșterii verzi le vom prezenta în numărul viitor al revistei „Agrimedia”.


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 21


În data de 28 martie a.c., Federația Națională a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR) a organizat cel de-al III-lea workshop al programului Farmagas, cofinanțat de Comisia Europeană, cu scopul promovării producției de biogaz din surse agricole în țări cu potențial ridicat, dar neexploatat, precum România, Polonia și Ungaria.

Producerea de biogaz în România Evenimentul s-a desfășurat la hotelul Golden Tulip Times din București și a reunit reprezentanți ai Autoritații Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, precum și ai Asociației Fermierilor din România. În deschiderea workshop-ului, a luat cuvântul dl Daniel Botănoiu, director executiv al FNPAR, care a subliniat importanța producției de biogaz, care ar trebui să devină o prioritate pentru România. În opinia dânsului, micii investitori au temeri legate de producția de bioenergie din cauza faptului că nu există o rețea bine dezvoltată, însă această teamă este doar una fals indusă de către marile companii, care au început deja să facă investiții. Din partea ANRE, a participat dl Zoltan Nagy Bene, director general în cadrul Departamentului de reglementare în domeniul eficienței energetice. Acesta a prezentat schema de sprijin pentru energia din surse regenerabile, care a beneficiat de unele îmbunătățiri. „Au fost aduse modificări Legii 220/2008 privind sistemul de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. Unele modificări prevăd și majorarea certificatelor verzi. În prezent, legea, republicată cu modificările și completările ulterioare, este în proces de autorizare de către Comisia Europeană. 22 Aprilie 2011

Până la obținerea autorizării din partea CE, se aplică în continuare HG nr. 1892/2004”, a afirmat dl Zoltan Bene. Potrivit directorului general de la ANRE, sunt șanse ca în luna iunie legea să primească aprobarea de la CE și să fie aplicată schema de sprijin. Sistemul de promovare a energiei din surse regenerabile se aplică pentru energia electrică livrată în rețeaua electrică și/sau la consumatori, produsă din: energie hidraulică utilizată în centrale cu o putere instalată de cel mult 10 MW; energie eoliană; energie solară; energie geotermală; biomasă; biolichide. În cazul instalațiilor noi de producere a energiei din biomasă, biogaz, biolichide, numărul certificatelor verzi (CV) acordate pentru fiecare MWh este de 3 (CV), la care se mai adaugă 1 CV dacă se aplică și tehnologii de cogenerare de înaltă eficiență. În cazul producerii energiei eoliane, sprijinul se acordă, de asemenea, pentru centralele noi, iar numărul certificatelor verzi care se oferă este de 2 CV până în 2017 și de 1 CV din 2018. Durata de acordare a sprijinului financiar pentru producerea de energie din sursele regenerabile anterior amintite este de 15 ani. Valoarea unui certificat verde se stabilește pe piața energetică și poate varia între 27 și 55 euro. Furnizorii care nu realizează cota obligatorie anuală plătesc contravaloarea CV neachiziționate

la valoarea de 110 euro pentru fiecare CV neachiziționat. În prezent, numărul beneficiarilor care au licențe și care pot primi sprijin este de 168 în cazul celor care produc energie eoliană, dintr-un total de 10.683, și de 23 pentru cei care folosesc biomasă sau biogaz. Bugetul estimat de aplicare a schemei de sprijin pentru perioada 2010-2020 este de 10 mld. euro. Comisia Europeană a aprobat posibilitatea cumului de ajutoare de la bugetul de stat și cel provenit din fonduri europene. „După 2014, am cerut CE să avem dreptul de a modifica schema de sprijin în funcție de rezultatele obținute”, a mai adăugat dl Zoltan Bene. În privința prețului energiei electrice la consumatorul final, reprezentantul ANRE a precizat că există posibilitatea ca acesta să crească în urma producerii de energie din surse regenerabile. „Estimările noastre arată o creștere a prețului energiei electrice la consumatorul final între 2,5 euro și un maximum de 33 euro/MWh în 2017. Aceste creșteri sunt date de obligația furnizorului de a cumpăra CV, iar ei trebuie să-și recupereze costurile. Orice energie provenită din surse regenerabile este mai scumpă decât cea obținută prin procedee clasice, deoarece investițiile în noile tehnologii sunt foarte scumpe”, a precizat dl Zoltan Bene. România are obligativitatea ca până în 2020 să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20%, să crească eficiența energetică cu 19%, iar

www.agrimedia.ro


Potențialul real pentru biogaz al României este de 10-15 TWh/an. Această energie reprezintă 20% din energia electrică consumată la nivel național. „Calculul potențialului real s-a bazat pe următoarele materii prime disponibile: reziduuri organice din agricultură (atât din producția primară, cât și din cea secundară) și alte reziduuri organice, cum sunt deșeurile urbane”, a precizat directorul Trinergi Grup. În ultimul timp, a crescut interesul pentru modernizarea instalațiilor vechi și construirea de noi instalații, îndeosebi pentru tratarea nămolurilor de la stațiile de epurare, pentru colectarea biogazului de la gropile de gunoi, dar și instalații de biogaz agricol. Transpunerea legislației europene prevede și o serie de completări în ceea ce privește strategiile pentru SRE și pentru biogaz, inclusiv pentru simplificarea procedurilor de autorizare și finanțare a proiectelor de biogaz. Directorul Trinergi Grup a dorit să precizeze că investițiile în producerea energiei regenerabile nu se amortizează repede. „În cazul acestor investiții, avantajele economice nu sunt imediate și evidente. Doar cele de mediu, de reducere a poluării cu nitrați și a emisiilor de gaze cu efect de seră. Amortizarea nu se face în mai puțin de 10 ani, însă depinde în mare măsură și de nivelul subvențiilor care se acordă în acest domeniu. Cei care au ferme zootehnice și fac astfel de instalații au avantajul că, pe lângă gestionarea dejecțiilor, pot produce și energie electrică și termică, pe care o pot folosi în fermă și chiar la încălzirea unei sere. Pentru zona rurală, avantajul este crearea locurilor de muncă. De regulă, forța de muncă este destul de mare, necesitând minimum 20 de angajați”, a spus dl Ionescu.

Aurel Damian, director executiv al Uniunii Crescătorilor de Păsări din România „Am început să ne interesăm de producerea biogazului încă din anul 1995, însă atunci, ca și acum, costurile sunt foarte mari. Mai mult de cât atât, dejecțiile de la fermele avicole nu sunt cele mai bune materii prime folosite pentru producerea de biogaz. Ne interesăm de acest domeniu în ideea presiunilor ce pot veni din partea Uniunii Europene, de a rezolva problemele de mediu și de a gestiona

dejecțiile rezultate din fermele avicole. În mare parte, problema acestor dejecții s-a rezolvat, ca urmare a renunțării la creșterea păsărilor în baterii. Acum, creșterea puiului de carne se face la sol, în hale bine echipate, iar dejecțiile rezultate sunt uscate. În amestec cu așternutul de paie, aceste dejecții pot fi împrăștiate pe terenurile agricole. Societatea Avicola Transavia a construit un abator și, pentru rezolvarea problemei de mediu a unității, a cheltuit peste 3,7 milioane de euro.”

www.agrimedia.ro

La finalul workshop-ului Farmgas, au fost prezentate două studii de caz ale partenerilor europeni ai proiectului, și anume: „Biogazul în Europa”, susținut de dna Pilar Zapata Aranda, Project Manager Biogazul S.L (Spania), și „Energiile regenerabile: prezent și viitor”, adus în fața participanților de către dna Valentina Bordei, coordonator proiect, TTZ - Bremerhaven (Germania). Claudiu Frânc, vicepreședinte al Federației Crescătorilor de Bovine „Producerea de energie regenerabilă în România vine din două necesități: de gestionare a dejecțiilor din fermele de creștere a animalelor și de implementare a legislației europene de a crește ponderea producției de energie din surse regenerabile. În cadrul Federației, avem colegi care au început unele studii de fezabilitate, printre care mă număr și eu. Ferma proprie are un număr mare de animale, iar problema dejecțiilor este semnificativă. Am realizat construcția unității prin Programul SAPARD, cu o valoare de circa 2 milioane de euro. Ferma este populată cu 400 de vaci de lapte, din fonduri proprii. De la aceste animale, cantitatea de dejecții rezultată este de 50 t/zi. Deocamdată, dejecțiile le aplic pe terenul agricol pe care-l administrez. Propunerea pe care o adresăm, ca Federație, Ministerului Agriculturii este următoarea: cei care fac proiecte de accesare a fondurilor europene și care includ investiții de mediu să beneficieze și de fondurile provenite de la Ministerul Mediului. Din banii de la MADR se pot face modernizări în exploatație, iar cu cei de la Ministerul Mediului să rezolvăm problema dejecțiilor. Am dori ca ambele ministere să facă un parteneriat, o întelegere, astfel încât să putem beneficia de cele două surse de finanțare. În ferma pe care am realizat-o cu fonduri SAPARD, am investit în gestiunea dejecțiilor peste 200 mii de euro. Aici este inclus sistemul de canalizări, pompe și bazin de dejecții impermeabil. Este destul de greu să facem alt proiect pentru a obține finanțare și de la Ministerul Mediului, care până acum, pe acest segment, nu știu dacă a cheltuit 11% din fondurile alocate. Nu înțeleg de ce nu facilitează accesul la fondurile europene, deoarece, până la urmă, beneficiarii am fi tot noi.” Aprilie 2011 23

Ana MUSTĂȚEA

ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final să fie de 24%. „La nivelul CE, deja sunt discuții despre Europa anului 2050 și se propune ca energia utilizată să provină în proporție de 100% din surse regenerabile”, a declarat directorul general al ANRE. În cadrul evenimentului, dl Dan Ionescu, director general al Trinergi Grup, a vorbit despre rolul biogazului în viitoarea piață a energiei din România. În opinia dânsului, 63% din resturile provenite din agricultură pot fi folosite ca biomasă pentru producerea de energie regenerabilă. Pe lângă producerea de biogaz, în urma procesului rezultă și digestul, din fermentarea anaerobă a substratului organic folosit ca materie primă. Acesta reprezintă un îngrășământ valoros, datorită omogenității și accesibilității mai mari a nutrienților. Digestul este bogat în azot, fosfor, potasiu și microelemente, putând fi folosit ca substituit al îngrășămintelor sintetice. „Acest lucru contribuie la respectarea directivei Uniunii Europene pentru nitrați”, a precizat dl Ionescu. În unele țări europene, piața de biogaz din surse agricole este bine dezvoltată. În Germania sunt 4.900 de instalații biogaz agricol, dintre care 44 sunt modernizate, în Italia sunt 150 de instalații, iar în Olanda 90. „În aceste țări, există stimulente pentru producția de energie din surse regenerabile, sunt tarife fixe, autorizațiile se obțin ușor și există și scutiri de impozite”, a afirmat dl Ionescu. Potrivit dlui Ionescu, piața de biogaz din România încă mai prezintă unele dezavantaje: „Nu există legislație dedicată biogazului, nu este prevăzut separat biogazul în sistemul de cote obligatorii și sistemul de certificate verzi și există doar un tarif general pentru toate sursele de energie regenerabilă.”


În perioada 4-8 mai 2011, se va desfășura la Cluj-Napoca, în Complexul Expozițional Expo Transilvania, a 17-a ediție a Târgului Internațional pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Ambalaje - Agraria. Târgul Agraria s-a impus ca unul dintre cele mai importante locuri de întâlnire pentru fermieri și reprezentanții sectorului agricol din România, fiind un eveniment emblematic pentru zona Transilvaniei și recunoscut pentru oportunitățile de interacțiune unice pe care le oferă.

Vino la Agraria! Ți se potrivește! Cu o suprafață expozițională de peste 9.500 mp, ocupată anual de aproximativ 300 de firme din România și străinătate, Agraria este cel mai mare târg de agricultură și industrie alimentară din Transilvania. Statistica relevă că la ediția din 2010 cei peste 18.500 de vizitatori au marcat un record, iar în acest an organizatorii se așteptă ca numărul acestora să crească, având în vedere numărul mare al firmelor participante, dar și diversitatea produselor și a serviciilor pe care acestea le oferă. În prezent, spațiul expozițional exterior este rezervat aproape în întregime, iar organizatorii au încredere că târgul își va deschide porțile având pavilioanele A și B ocupate în totalitate. Alături de firmele care participă de mulți ani la târg, fiind deja expozanți tradiționali, se remarcă și un număr ridicat de expozanți noi. Austria participă și în acest an cu un stand național, Ungaria cu standuri colective, iar pe lângă firmele românești care participă cu standuri individuale regăsim și companii din Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Polonia. Anunțăm, de asemenea prezența pentru a doua oară la Agraria, cu un impresionant stand interactiv, a Comisiei Europene, prin Directoratul General Pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală - DG AGRI. DG AGRI va organiza în paralel cu Agraria o serie de evenimente conexe, la care vor fi invitați factori de decizie și factori interesați din industria de profil, jurnaliști din presa de specialitate. Alte activități pe care Comisia Europeană le-a planificat pentru târgul 24 Aprilie 2011

Agraria includ: demonstrații de gătit, cu accent pe produsele de calitate din întreaga Europă; jocuri și teste pentru copii și adulti - cu participarea unui animator profesionist; prezentarea unor proiecte locale de succes, finanțate de către Comisia Europeană. Târgul Agraria 2011 beneficiază de parteneriatul solid cu NHR Agropartners și Schontal Schul Impex și de extraordinara colaborare pe plan local cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Cluj. Programul conex al târgului va include evenimente consacrate în ultimii ani: • Deschiderea oficială: 4 mai, ora 11.00, organizată în sala de Conferință a complexului Expo Transilvania; • Gala dinner: 4 mai, eveniment de networking pentru expozanți și invitați personalități ale vieții politice, economice și sociale locale, specialiști ai industriei. • Zilele fermierului (5, 6, 7 mai): eveniment prin intermediul cărui fermieri din județele limitrofe vin la târg în grupuri organizate; • Prezentări de animale de rasă/întâlniri cu crescătorii de animale (Asociația Fermierilor Crescători de Bovine din Cluj, Someș Arieș - Cooperativa Agricolă, Asociația Crescătorilor de Bivol din Transilvania); • Agro job - târg de locuri de muncă pentru studenți, absolvenți agronomi și de medicină veterinară -, organizat împreună cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-

Napoca - eveniment aflat la a 5-a ediție; • Fii verde la Agraria! - acțiuni dedicate protecției mediului; anul acesta: COPACUL ECO; • Bursa Agraria - pentru implicare în proiecte de responsabilizare socială și protecția mediului; pentru anul școlar 2010-2011, aceasta a fost acordată unui student de la Facultatea de Horticultură; • Tombolă cu premii, organizată împreună cu partenerii media și cu expozanții. Agraria este platforma ideală unde se încheie contracte, se consolidează relațiile cu clienți tradiționali și se discută noile tendințe și inovații în agricultură, zootehnie și industria alimentară.

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 25


Așezarea geografică specială a Israelului, în locul de intersectare a trei continente - Europa, Asia și Africa -, oferă un punct de întâlnire ideal pentru vizitatori din lumea întreagă. Platforma centrală a expoziție Agro-Mashov a adunat peste 20.000 de vizitatori din 50 de țări, care au găsit aici tehnologie agricolă ce ar putea rezolva probleme ca: lipsa apei, a hranei sau a energiei, probleme care stau astăzi în fața lumii întregi.

Simona MUNTEANU

Agro-Mashov Tel Aviv - punctul de întâlnire al agricultorilor

Agro-Mashov în Tel Aviv este punct de întâlnire al satului global modern, punct strategic de adunare a cultivatorilor, producătorilor, cumpărătorilor și cercetătorilor. Unul dintre motivele principale ale interesului mondial al celei de-a 21-a ediție a expoziției Agro-Mashov este lipsa universală a hranei, a apei și a energiei. Agro-Mashov este cea mai importantă expoziție pentru industria agricolă și, implicit, pentru persoanele din lumea întreagă care se ocupă cu cercetarea și administrarea din domeniu. Importanța organizării expoziției în Israel derivă din următoarele: • Israelul este pionier în tehnologia agricolă avansată care urmăreste economisirea resurselor de apă și energie; • pe baza soluțiilor avansate, Israelul contribuie la dezvoltarea altor țări, prin implementarea practicilor speciale de cultivare care permit folosirea optimă a resurselor agricole și obținerea de recolte semnificativ mai bogate; • Israelul a dezvoltat o tehnologie care rezolvă cu succes problema distrugerii pădurilor și permite folosirea terenurilor în scopuri agricole. Lupta împotriva despăduririi este unul dintre instrumentele care contribuie la soluționarea altei probleme - lipsa la nivel mondial a hranei. Cea de-a 21-a ediție a expoziției Agro-Mashov le-a oferit ocazia fermierilor, dar și firmelor comerciale din domeniu să-și dezvolte afacerea, să-și prezinte produsele și serviciile, pornind de la 26 Aprilie 2011

cultivare și până la vânzarea finală. Fermierii au avut ocazia să-și prezinte produsele în fața comercianților din lumea întreagă, în fața cumpărătorilor, dar și să creeze relații comerciale noi.

În cadrul expoziției, au putut fi întâlnite companii ce comercializează utilaje de înaltă tehnologie agricolă, sisteme de irigații și controlarea apei, dezinsecție, fertilizare, companii de semințe, importatori și exportatori de produse proaspete, negustori angro sau cu amănuntul, rețele de marketing, societăți de transport, producători de mașini și utilaje de sortare, spălare, etichetare și ambalare, utilaje pentru depozitare și răcire, transport și logistică. Lista firmelor care au participat la expoziția Agro-Mashov a cuprins în acest an nume sonore ca: John Deere, Bayer, New Holland, Massey Ferguson, Case, Monsanto, Zata Seeds, HCR Seeds, De Ruiter Seeds, Pure Line Seeds, Kaneko Seeds, Takada Seeds, KEKKILA, Agresco, Jaffo, Carmel, Origin Seeds, Israel Deshanim și multe alte companii internaționale.

Cinci motive pentru a vizita Expoziția Internațională Agro-Mashov 1. Tranzacții nonstop Agro-Mashov este locul ideal de întâlnire pentru toți cei implicați în diverse domenii ale agriculturii comerciale, o ocazie de a stabili noi relații, de a le

întări pe cele existente și de a intensifica tranzacțiile. Cultivatori și comercianți din întreaga lumea au participat și au vizitat expoziția cu dorința vie de a cunoaște produse și servicii noi. 2. Cum să-ți vinzi produsele în anturajul competitiv internațional? În ziua de azi, toți cei implicați în agricultură înțeleg că nu este suficient să fii un fermier competent - oamenii de meserie trebuie să știe cum să-și vândă în mod eficient produsele. Numele mărcii poate să determine diferența dintre un produs „în pierdere” sau unul „rentabil”. Expoziția a dezvăluit secretul obținerii mărcii pentru promovarea vânzării. 3. Majorarea veniturilor și reducerea costurilor În cadrul expoziției au fost prezentate utilaje de ultimă tehnologie, descoperiri recente din cercetare și noutăți din domeniul serviciilor, care duc în final la îmbunătățirea abilităților profesionale și la recolte mai mari. Printre exponate: soluții de economie a forței de muncă bazate pe inovații agromecanice; sisteme de irigații moderne; căi de reducere a utilizării materialelor de combatere a dăunătorilor etc. 4. Evenimente profesionale Întâlniri și conferințe adecvate dezvoltării afacerilor din domeniu. 5. Concursuri Agro-Mashov a organizat câteva întreceri între firmele participante cu privire la cultivarea florilor sau pentru desemnarea celei mai gustoase roșii.

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 27


BNR estimează pentru acest an o inflație de 3%

BNR va revizui în urcare prognoza de inflație, întrucât creșterea prețurilor la alimente și energie pe plan internațional schimbă parțial perspectiva față de previziunile prezentate anterior, dar politica monetară se menține compatibilă cu creșterea economică, afirmă guvernatorul Mugur Isărescu. „Banca Națională, indiscutabil, urmărește stabilitatea prețurilor. Datele pe care le avem în prezent ne certifică pentru partea a doua a anului că rata inflației se va diminua. Este adevărat însă că impactul creșterii prețurilor la alimente și energie pe plan internațional schimbă într-o anumită măsură perspectiva evoluției indicelui prețurilor de consum față de previziunile prezentate anterior în public.

Problema sau dificultatea constă în faptul că atât inflamarea inflației începând cu vara anului trecut, cât și noii factori de creștere a prețurilor nu pot fi combătuți cu instrumentele pe care le avem noi la dispoziție. Așa cum am mai spus, nu suntem în fața unei situații ușoare, a unei decizii ușoare”, a declarat guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, într-un interviu acordat agenției Mediafax. Întrebat dacă noua prognoză indică o inflație mai mare, Isărescu a confirmat, arătând însă că nu pot fi prezentate detalii decât la următorul raport trimestrial, de la începutul lunii mai. „Deocamdată faptul că am fost prudenți în reducerea ratelor de dobândă ne 28 Aprilie 2011

ajută, pentru că suntem relativ bine poziționați cu o rată a dobânzii de politică monetară și în condițiile noilor perspective. Cred că am spus destule”, a continuat guvernatorul Băncii Centrale.

BNR estimează pentru acest an o inflație de 3% plus/minus un punct procentual, în timp ce prognoza este de 3,6% la finele anului. Estimarea a fost revizuită în luna februarie, de la 3,4%. Isărescu a adăugat că, în condițiile unor influențe externe, este posibil ca inflația să urce în următoarele luni, pentru ca în a doua parte a anului să fie înregistrat un trend dezinflaționist. „Deocamdată ne aflăm cu rata de politică monetară la un nivel adecvat. Mai trebuie să avem în vedere și condițiile monetare în sens larg, și anume faptul că și dacă avem în vedere ultima scădere (a rezervelor minime la valută - n.r.), nivelul rezervelor minime obligatorii în valută și lei este destul de ridicat și că ușoara apreciere nominală a leului a întărit întrucâtva, să-i spun, condițiile de politică monetară. În consecință, textul din comunicat sugerează că nu suntem în situația de a periclita, prin măsurile de politică monetară, reluarea creșterii economice și că politica noastră antiinflaționistă este compatibilă cu redresarea economică”, a continuat Isărescu. Guvernatorul BNR recunoaște că ponderea mare a prețurilor volatile și a celor administrate creează o problemă Băncii

Naționale din perspectiva necunoașterii momentului în care se operează modificări ale prețurilor reglementate. „A ajuns până acum o chestiune cu miez. Dacă la ce se întâmplă pe plan internațional să zicem că este de așteptat practic să avem incertitidine, am dori, bineînțeles, ca legat de calendarul modificărilor interne să existe o rigoare mult mai mare, pentru ca noi să le putem include în programele noastre și să nu pierdem credibilitate. Aș menționa aici că nu numai Banca Națională pierde din credibilitate, dar și Guvernul”, a explicat Isărescu. La începutul lunii februarie, FMI le-a cerut autorităților de la București să renunțe la prețurile reglementate la gaze și energie electrică și să prezinte o nouă formulă de calcul. Reprezentanții Fondului au declarat că prima fază a liberalizării prețurilor va viza alți consumatori decât populația. Ulterior, Guvernul a anunțat că va stabili, până în septembrie 2011, un calendar al liberalizării prețurilor, în baza căruia tarifele la energie electrică și gaze vor crește în intervalul 2013-2015. Premierul Emil Boc afirma la începutul lunii februarie că Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii vor defini până la finele anului consumatorii vulnerabili, în concordanță cu legislația europeană, și vor crea mecanisme de protecție a acestora, în perspectiva măsurilor care se vor lua pe perioada 2013-2015.

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 29


Lipsa unui management adecvat de combatere a buruienilor în cultura porumbului poate genera pierderi de recoltă cuprinse între 35 și 70%.

Stellar® - o nouă forță în tehnologia de erbicidare a culturii de porumb Spectrul de îmburuienare tot mai mare și mai divers, în continuă schimbare, și creșterea rezistenței buruienilor la anumite substanțe active sunt numai câteva probleme cu care se confruntă fermierii în mod constant. Atunci când se alege tehnologia de erbicidare, se poate opta pentru soluții cu aplicare în postemergența timpurie. Erbicidarea în postemergența timpurie prezintă, fără îndoială, o serie de avantaje: • se elimină competiția între tinerele plante de porumb și buruieni pentru rezervele de apă, substanțe nutritive și lumină • buruienile nu vor mai putea forma semințe, rezultând reducerea presiunii de infestare cu buruieni pentru culturile următoare • tratamentul se face de timpuriu, rezolvând, printr-o singură trecere, combaterea cu succes a buruienilor mono- și dicotiledonate.

Pentru erbicidarea în postemergența timpurie, BASF recomandă produsul Stellar®. Stellar® este un erbicid postemergent inovativ, cu spectru larg de acțiune împotriva buruienilor mono- și dicotiledonate anuale, pentru o protecție flexibilă a culturii de porumb în postemergența timpurie.

În graficul alăturat puteți observa rezultatele de producție obținute în cazul combaterii din timp a buruienilor:

Stellar® este un erbicid ce asigură un control superior al gramineelor anuale și al buruienilor dicotiledonate,

30 Aprilie 2011

bazat pe combinația a două substanțe active cu moduri de acțiune diferite: • Topramezon, din noua subclasă pyrazolone, cu acțiune sistemică, inhibă activitatea enzimei implicate în biosinteza plastoquinonei și indirect a carotenoizilor. Anomaliile în sinteza și funcționarea cloroplastelor acestora duc la manifestarea puternică a efectelor de albire a plantelor. Este absorbit în principal foliar, dar și prin rădăcini, având și activitate reziduală la nivelul

www.agrimedia.ro


solului, apoi este translocat în plante, atât acropetal, cât și basipetal. Creșterea buruienilor încetează la scurt timp de la aplicarea erbicidului. Fenomenele de albire apar la două până la cinci zile de la aplicare. Plantele mor după câteva săptămâni. • Dicamba, cu acțiune sistemică și de contact, cu efect rapid, cu simptome la câteva ore după tratament, completează topramezonul, prin creșterea eficacității asupra buruienilor dicotiledonate anuale și perene rezistente. Această combinație de substanțe active asigură un spectru unic prin multiplele moduri de acțiune.

Stellar® se aplică în postemergența timpurie la cultura de porumb, în stadiul de 2-6 frunze.

Aplicarea cu adjuvanți (Dash®, de exemplu) îmbunătățește absorbția și distribuția substanțelor active, mai ales în condiții de secetă sau atunci când buruienile sunt în stadii avansate de dezvoltare. Stellar® se absoarbe prin frunze și tulpini, fiind, însă, posibilă și absorbția prin sistemul radicular. Efectul produsului se manifestă prin răsucirea și încrețirea tulpinilor și frunzelor buruienilor, umflarea nodurilor tulpinilor, curbarea frunzelor. Simptomele sunt urmate de clorozarea meristemelor de creștere, inhibarea creșterii, necroze.

Beneficiile sistemului de producție Clearfield®

Avantajele aplicării produsului Stellar®:

• Selectivitate optimă pentru cultura de porumb, foarte bine metabolizat • Mod unic de acțiune cu spectru larg (mono- și dicotiledonate), inclusiv împotriva Cirsium și a buruienilor rezistente la inhibitorii ALS și la triazine • Activitate rapidă și reziduală, rezistență la spălare • Înlăturare rapidă a buruienilor pentru o recoltă sporită

Martor netratat

Doza recomandată:

• Pentru combaterea buruienilor mono- și dicotiledonate anuale și Cirsium în fază timpurie: 1 l/ha • Infestare moderată cu Cirsium: 1,2 l/ha • Infestare puternică sau aplicare târzie (Cirsium peste 10 cm și buruienile dicotiledonate peste 6 frunze): 1,5 l/ha Stellar® se va amesteca obligatoriu cu 1 l/ha adjuvant Dash®.

www.agrimedia.ro

Tratat cu Stellar® 1 l/ha + Dash® 1 l/ha

Aprilie 2011 31


Datorită condițiilor pedoclimatice foarte favorabile și a importanței mari pentru economia națională, cerealele păioase - grâu de toamnă, orz și orzoaică de toamnă, ovăz, secară - ocupă suprafețe întinse în cadrul plantelor de câmp.

Combaterea buruienilor din culturile de cereale păioase Având în vedere că cerealele păioase sunt cultivate în toate zonele țării, iar condițiile de climă și sol sunt foarte diferite, răspândirea buruienilor care infestează aceste culturi este, de asemenea, foarte variată, atât ca specii, cât mai ales ca raport între specii. Cele mai răspândite buruieni dintre dicotiledonate sunt: pălămida (Cirsium arvense), muștarul de câmp (Sinapis Arvensis), albastrița sau vinețelele (Centaurea Cyanus), ridichea sălbatică (Raphanus raphanistrum), nemțișorul de câmp (Delphinium consolida), spanacul alb, (Chenopodium album), mușețelul nemirositor (Matricaria inodora), turița (Galium aparine), neghina (Agrostemma ginthago), romanița (Anthemis sp.), iar dintre monocotiledonate: odosul (Avena fatua), iarba vântului (Apera spica venti) etc. Nivelul pierderilor de producție cauzate de buruieni la cerealele păioase este cuprins între 10 și 70%. Cerealele păioase, în prezența buruienilor, cunosc modificări diferite. Astfel, buruienile micșorează capacitatea de înfrățire, rezistență la ger, la secetă, influențează negativ creșterea vegetativă a plantelor, a elementelor productivității 32 Aprilie 2011

spicului (număr de spiculețe, procent de spiculețe fertile, mărimea boabelor etc.), provoacă apariția și intensificarea procesului de șiștăvire și căderea plantelor în cazul buruienilor agățătoare. O metodă eficientă în combaterea buruienilor este cea chimică, prin folosirea erbicidelor. La culturile de cereale păioase infestate cu buruieni dicotiledonate sensibile ca: pălămida, muștarul de câmp, ridichea sălbatică, spanacul alb și altele, sunt indicate a fi aplicate erbicide pe bază de 2,4 D și MCPA, sau altele asemănătoare ca efect al acestora, în doze de 1,5-2,5 litri la hectar, în funcție de gradul de îmburuienare. La culturile de cereale păioase infestate cu buruieni dicotiledonate rezistente, cum ar fi: turița, neghina, mușețelul nemirositor, romanița etc., se recomandă a fi aplicate erbicide pe bază de 2,4 D și MCPA, asociate cu Dicamba, în doze de 1,5-2 litri/hectar. În ultima perioadă, au apărut însă erbicide care au un efect foarte bun, erbicide sub formă de pulbere, aplicate în doze mici la unitatea de suprafață, de tipul: Rival Star 75 PU (15-20 g/hectar), Sansulfuron 750 WP (15-20 g/hectar),

Glean 75 DF(15-20 g/hectar), Granstar 75 DF (15-20 g/hectar), Primstar (15-20 g/hectar), Harmony Extra (40 g/hectar) etc. Erbicidarea se execută când cerealele păioase se găsesc în faza de înfrățire până la momentul apariției primului internod, iar buruienile sunt în fază de rozetă. Erbicidarea se face pe timp frumos, când temperatura aerului depășește 15-16 grade Celsius. În zonele unde culturile de cereale păioase sunt infestate cu buruieni monocotiledonate, ca iarba vântului, odosul și altele, se recomandă aplicarea unui tratament timpuriu, deja din faza de două frunze, până la sfârșitul înfrățirii. Se pot face tratamente, la ora actuală, chiar și până la începutul formării paiului și, în caz de necesitate, chiar până în faza de două internoduri ale buruienilor graminee. Și nu trebuie uitat niciodată îndemnul: cantitatea de 1-2 litri de erbicid, aplicată la un hectar de grâu și care costă 2-3 saci de grâu, salvează mulți saci de boabe obținuți în plus la recoltat. Gama actuală de erbicide folosite în combaterea buruienilor din lanurile de cereale păioase permite o combatere foarte bună, rezultatele obținute permițând o eficiență economico-financiară bună.

www.agrimedia.ro


Stabilirea dozelor optime de erbicide

Deși au fost combătute prin metodele clasice, buruienile au reușit să se adapteze și să se înmulțească producând mari pierderi agriculturii. În aceste condiții, omul a fost nevoit să caute și alte metode de combatere. Dintre acestea, metoda chimică s-a impus ca o necesitate a agriculturii moderne. Folosirea irațională a subsțantelor chimice însă poate contribui la poluarea solului, apei și aerului și chiar la distrugerea plantelor de cultură. În vederea evitării consecințelor negative datorate aplicării incorecte a erbicidelor, se impun de la început câteva lucruri foarte importante, și anume: Stabilirea dozelor optime - element esențial al eficacității erbicidelor. La erbicidele reziduale, care se aplică pe toată suprafața solului, doza se stabilește între limitele recomandate de firmele producătoare, în funcție de sol (textură și conținutul de humus) și în corelație cu structura buruienilor și, respectiv, procentul pe care-l dețin speciile de buruieni foarte rezistente. În cazul aplicării erbicidelor pe rând sau în benzi care încadrează rândul de semințe, doza de erbicide ce se aplică la unitatea de suprafață (hectar) se micșorează, potrivit procentului pe care suprafața benzilor îl deține din suprafața totală. Cantitatea de erbicid se poate calcula după formula: Ci = C x L , d în care: Ci = cantitatea de erbicid ce urmează să se aplice pe rând (în kilograme la hectar sau litri la hectar) C = cantitatea de erbicid recomandată în kilograme la hectar sau litri la hectar pe toată suprafața; L = lățimea fâșiei sau benzii tratate pe rând, exprimată în cm d = distanța între rânduri la semănat, exprimată în cm Dozele de erbicid recomandate de către firme sunt exprimate în kilograme la hectar sau litri la hectar produs comercial sau substanță activă. Atunci când doza este indicată în substanța activă (s.a.), este necesar să se calculeze cantitatea ce trebuie dată la hectar sub formă de produs comercial. În acest caz, se folosește formula: C = 100 Sx e , în care: C = cantitatea de erbicid produs comercial, în kilograme sau litri, ce urmează să se aplice la hectar e = doza în substanță activă, în kilograme sau litri la hectar recomandată S = substanța activă în procente a erbicidului produs comercial pentru care se calculează doza Pentru aplicarea corectă a erbicidelor, este absolut necesar consultarea specialiștiilor agronomi sau a cercetătorilor aparținând colectivelor de cercetare agricolă din acest domeniu, singurii care pot stabili corect și în timp util aplicarea erbicidelor specifice pentru fiecare specie agricolă în parte.

www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 33


34 Aprilie 2011


Aprilie 2011 35


Lucrări agricole în luna aprilie

Culturile de câmp

Victor VĂTĂMANU

Principalele lucrări care se execută pe parcursul lunii aprilie pentru culturile de câmp sunt reprezentate de încheierea fertilizării cerealeleor de toamnă; fertilizarea ogoarelor, erbicidarea preemergentă, pregătirea terenului și semănatul culturilor de floarea-soarelui, porumb, soia, fasole, cânepă pentru fuior și sămânță și plantarea cartofilor; erbicidarea cerealelor de toamnă și controlul semănăturilor din epoca I, sub aspectul uniformității răsăririi și al atacului dăunătorilor (culturile agricole de ovăz, orzoaică de primăvară, mazăre, linte etc.). Din simpla enumerare a priorităților, rezultă că luna aprilie este o lună de vârf sub aspectul volumului de lucrări din cultura mare.

Floarea-soarelui este principala plantă cultivată pentru ulei în România. Pentru a obține o recoltă bună, cantitativ și calitativ, trebuiesc respectate câteva reguli foarte importante, dintre care amintim: floarea-soarelui nu se poate cultiva după culturi de cânepă și tutun, din cauza unei buruieni parazite comune (lupoaia); după soia, rapiță, fasole și porumb, din cauza atacului de putregai alb; după cartofi și in, din cauza atacului de putregai cenușiu; după plante mari consumatoare de apă, cum sunt: lucerna, sfecla, sorgul și Iarba de Sudan; după porumbul erbicidat cu erbicide triazinice, floarea-soarelui fiind foarte sensibilă la efectul remanent al acestora; floareasoarelui nu poate reveni pe același teren decât după minimum 4-6 ani. O altă problemă foarte importantă pentru cultura de floarea-soarelui o reprezintă faptul că pe teritoriul României, în anii cu umiditate excesivă, există pericolul ca floarea-soarelui să fie afectată de o boală cu efecte dezastruoase, care distruge baza plantei și produce uscarea acesteia (Phomopsis). Din acest considerent, în România, raportul între îngrășămintele cu azot, fosfor și potasiu trebuie să fie obligatoriu în favoarea fosforului și a potasiului (1:2:2 sau 1:3:3). Dacă nu s-au aplicat îngrășăminte cu fosfor și potasiu din toamnă, acest lucru trebuie făcut înainte de semănat. 36 Aprilie 2011

Cei care au aplicat numai gunoi de grajd pentru cultura de floarea-soarelui, obligatoriu nu vor mai aplica îngrășăminte cu azot. Semănatul este bine să se facă în decada a doua a lunii aprilie sau cât mai repede posibil, în funcție de condițiile meteorologice propice pentru efectuarea acestei lucrări tehnologice, astfel încât răsărirea să se producă într-un timp scurt, iar plantele să fie viguroase. Densitatea culturii este bine să nu depășească 4-4,5 plante la metrul pătrat, ceea ce echivalează cu o densitate de 40-45 mii plante la hectar, ceea ce permite ca lanul de floarea-soarelui să fie aerisit și plantele să formeze tulpini viguroase, care să se poată lupta cu

bolile specifice, în cazul apariției acestora. În general, la ora actuală, există în Romania hibrizi de floarea-soarelui toleranți la anumite boli sau chiar imuni la o anumită categorie de boli specifice. Dintre problemele ivite la semănatul

culturii de porumb, cea mai dificilă

o reprezintă numărul mare de hibrizi noi și, în consecință, procurarea și cultivarea celor mai buni hibrizi adaptați condițiilor pedoclimatice ale zonei de cultivare. Important este ca la alegerea hibrizilor de porumb să se țină seama de următoarele elemente: lungimea perioadei de vegetație, astfel ca porumbul să ajungă la coacere înainte de venirea primelor brume - să fie rezistenți la secetă (mai cu seamă pentru

hibrizii cultivați în zona de câmpie); să fie rezistenți la vremea mai răcoroasă, care poate să apară în întervalul dintre semănat și răsărit, chiar și după răsărit (în special hibrizii cultivați în zonele de deal) și, desigur, să fie rezistenți la cădere și frângerere, la boli și dăunători. Din această simplă enumerare a problemelor ce apar la cultura de porumb, se deduce clar că în luarea deciziilor privind cultura de porumb este necesară consultarea specialiștilor agronomi din teritoriu. Pentru toate situațiile însă rămân valabile câteva reguli de care cultivatorul trebuie să țină seama, și anume: - la nici un hibrid de porumb nu se poate folosi sămânța proprie, sămânța din recolta anului anterior, oricât de frumoși ar fi știuleții obișnuiți, deoarece în al doilea an de cultivare, indiferent de efortul tehnologic, se va pierde 30-40% din recoltă, conform regulilor de genetică și ameliorare a plantelor agricole. Având în vedere că pentru un hectar cultivat cu porumb sunt necesare circa 20 de kilograme de sămânță produsă în unități specializate în producerea de sămânță sau unități de cercetare agricolă, chiar dacă prețurile sunt ridicate, investiția este motivată; - fiecare cultivator, mic sau mare, pentru a avea stabilitate în obținerea recoltelor și, deci, pentru a preveni efectul abaterilor climatice, trebuie să cultive cel puțin 2-3 hibrizi, cu perioade de vegetație diferite; - la cumpărarea seminței de porumb trebuie solicitată eticheta producătorului, în care să se specifice substanța cu care a fost tratată sămânța de porumb, pentru a ști de ce atacuri de dăunători este protejat porumbul, deoarece în ultimii ani s-au înmulțit foarte mult atacurile dăunătorilor specifici, în special viermii-sârmă, iar în anumite situații este posibil ca, pe lângă tratamentul de bază, să fie necesar și un tratament suplimentar împotriva acestui dăunător, care poate să distrugă procentual cultura de porumb. Și în luarea unor decizii asupra acestor probleme, în funcție de zonă, plantă premergătoare și alți factori, situațiile sunt foarte diferite, motiv pentru care este necesară consultarea inginerului agronom din comună, singurul în măsură să ajute în luarea unei decizii corecte.

www.agrimedia.ro


Federația Națională franceză a Producătorilor de Semințe de Porumb și de Sorg - FNPSMS este formată din cei 3.200 de producători de semințe și cele 22 de întreprinderi franceze și internaționale, producătoare de semințe, care activează în Franța. Această federație asigură controlul producției celor 1,200 de hibrizi produși în Franța. Prin programe importante de cercetare și printrun transfer eficace al informațiilor către producători și tehnicieni, ea contribuie totodată la îmbunătățirea continuă a competitivității sectorului.

FNPSMS - între întreprinderile producătoare de semințe și agricultorii producători

Producătorii francezi de semințe de porumb fac parte din Asociația Generală a Producătorilor de Semințe de Porumb - AGPM MAÏS SEMENCES, care coordonează toate acțiunile pe care aceștia le întreprind. Prin competențele de care dispune, această rețea de producători constituie un mijloc excelent de realizare și multiplicare a hibrizilor. Diversitatea solurilor și a climei permite obținerea unei game de hibrizi care răspunde nevoilor pieței internaționale. UFS reunește societățile franceze și internaționale care au optat să se instaleze în Franța pentru a beneficia de performanțele rețelei de producție. Axate pe o politică puternică de export, aceste societăți se disting prin spiritul lor inovator și prin capacitatea lor industrială. Iată care sunt societățile membre ale FNPSMS prezente în România: Caussade, Euralis, KWS, Limagrain, Maïsadour, Monsanto, RAGT și Syngenta. În România FNPSMS promovează prin diferite activități cultura de porumb, utilizarea geneticii performante și a semințelor de calitate excelentă comercializate de companiile mai menționate. 38 Aprilie 2011

Caussade Semences - una dintre cele mai titrate companii de semințe din lume! Dr. ing. Nina GHEORGHIȚĂ, director de Marketing și Dezvoltare Caussade Semences România

Cu o experiență de peste 50 de ani, Groupe Caussade Semences pune în practică toate cunoștințele și experiența acumulate pentru a răspunde nevoilor exprimate de partenerii săi din România, în vederea susținerii agriculturii și a industriei din sectoarele adiacente celui agricol. În România, grupul francez este prezent prin intermediul a două companii, și anume: Caussade Semences România SRL, care gestionează activitatea din România, și Caussade Semences Est Europa SRL, care coordonează activitatea subsidiarelor grupului și a operațiunilor din regiunea de sud-est a Europei, respectiv România, Ungaria, Bulgaria și Republica Moldova. Caussade Semences România SRL a

fost înființată la 1 ianuarie 2009, decizia de a deschide propria subsidiară fiind luată de grup după 4 ani de prezență în România. Debutul s-a făcut cu o echipă restrânsă, dar foarte competentă, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Anul 2010 a confirmat faptul că strategia de penetrare a pieței agricole din România a fost una corect fundamantată, iar echipa a fost extinsă la 32 de specialiști. Pentru anul 2011, Caussade Semences Est Europa așteaptă, la nivel global, realizarea unei cifre de afaceri consolidate pentru toate subsidiarele (România, Ungaria, Bulgaria și reprezentanța din Republica Moldova) de circa 23-25 de milioane de euro, din care numai în România circa 16-17 milioane de euro. Echipa Caussade Semences are ca obiectiv pe termen mediu poziționarea companiei în primii trei producători și furnizori de semințe pentru cultura mare și plante furajere din România. Performanța genetică a portofoliului de varietăți, flexibilitatea pachetului comercial, profesionalismul și dăruirea echipei pentru realizarea obiectivelor sunt elemente care susțin atingerea acestei ținte.

www.agrimedia.ro


Prezent în România încă de la începutul anilor 2000 prin marca și gama de semințe Rustica, Grupul Euralis, cu 15.000 de fermieri aderenți, este una dintre cele mai mari cooperative din Franța și unul dintre cele mai mari grupuri agroindustriale franceze și europene, având 5.123 de salariați și o cifră de afaceri de 1,3 miliarde de euro în 2009/2010. Euralis este astfel cel mai mare colector de porumb din Europa, cu 1 million de tone de porumb anual și cel mai mare producător „foie gras”

Euralis în România - Euralis Semințe SRL, cu sediul la București. Toate semințele Euralis sunt produse în uzinele proprii ultramoderne din Franța și Spania, în regim intern 100% integrat, de la semănat și până la recoltat, de către fermierii și agronomii Euralis. Semințele au un înalt grad de calitate atât germinativă, cât și din punct de vedere al prelucrării industriale și al tratamentelor, respectând ultimele norme europene de ecologie, pulberi ș.a.m.d. Cu o expertiză de înalt nivel tehnologic în materie de genetică vegetală, Euralis se concentrează pe elaborarea de semințe hibride, hibridarea fiind, în opinia noastră, cea mai sigură cale pentru selectarea și ameliorarea varietăților cu cel mai înalt potențial genetic, atât ca productivitate, cât și ca profil fitosanitar și fiziologic. Pe lângă testele de zonare și ameliorare proprii conduse pe întreg teritoriul României, în ultimii ani Euralis

Euralis este deosebit de activă în domeniul biotehnologiilor de ultimă oră, inclusiv în cel al plantelor modificate genetic. Euralis comercializează în România o gamă de hibrizi de porumb completă, de la hibrizi timpurii, până la tardivi, care poate satisface orice nevoie. Toți hibrizii propuși de Euralis au fost testați de către cercetătorii noștri în rețeaua ISTIS, SCDA, precum și prin teste private, pentru a pune la dispoziția fermierilor noștri doar acei hibrizi care sunt adaptați la clima țării noastre. Mulțumită acestor teste am putut analiza cu foarte mare atenție dinamica de uscare pentru hibrizii noștri. ES SENSOR și ES FLATO au o genetică foarte diferită, cu două comportamente diferite privind dinamica de uscare. Pentru condiții tehnologice dificile și terenuri cu un grad ridicat de îmburuienare, Euralis vă pune la dispoziție gama de hibrizi de porumb cu sistem erbicid DUO System. Aceștia

de ficat de rață și de gâscă. Divizia de semințe a grupului, Euralis Semences, este specializată pe producerea de semințe de hibrizi pentru principalele culturi oleaginoase (rapiță de toamnă și primăvară, floarea-soarelui) și cerealiere (porumb, sorg). Euralis a introdus în România primii hibrizi de rapiță de toamnă, imediat după ce a reușit performanța de a fi prima firmă care a înscris un hibrid (Elite) din această specie într-un catalog oficial european în anul 1999, în Franța. La începutul anului 2009, Euralis și-a deschis propria filială de promovare și comercializare de semințe sub marca

testează și înscrie în catalogul oficial românesc principalele varietăți pe care le comercializează pe piața de la noi, fiind unul dintre cei mai importanți parteneri ai ISTIS, institutul românesc de profil. Datorită expertizei sale în plante hibride, Euralis dezvoltă și comercializează actualmente semințe special adaptate pentru rezistența la erbicide postemergente cu spectru larg de combatere (sistemul de tehnologie Clearfield la floarea-soarelui, porumb Duo System, sorg Concep III etc.). Fiind una dintre puținele firme care selecționează plantele cu ajutorul markerilor genetici, care permit concentrarea celor mai favorabile gene într-o singură plantă,

sunt hibrizi cu rezistență naturală (nu sunt OMG) la Focus Ultra, erbicid ce combate toată gama de buruieni graminee. Sistemul erbicid DUO, datorită rezistenței pe care o au hibrizii de porumb DUO la Focus Ultra, permite aplicarea erbicidului în orice perioadă, indiferent de fenofaza porumbului sau a buruienilor. În această grupă de hibrizi cu grad înalt de tehnologie, Euralis le asigură fermierilor atât hibrizi pentru boabe, cât și hibrizi cu valență mixtă, pentru boabe și pentru siloz.

EURALIS

Dan MAFTEI, director Tehnic și Marketing Euralis România SRL

www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 39


KWS

Claudia DRAGU, Marketing Manager Pentru campania de vânzări din această primăvară, compania KWS Semințe a pus la dispoziția fermierilor un portofoliu valoros și variat de produse, foarte bine adaptat condițiilor pedoclimatice din România. La floarea-soarelui, portofoliul companiei noastre este compus din hibrizi cultivați în tehnologie convențională, rezistenți la Orobanche, deosebit de productivi, care le oferă fermierilor satisfacții deosebite dacă sunt cultivați în sole în care infestarea cu Xantium sau cu Cirsium nu este foarte mare, iar restul verigilor tehnologice sunt respectate. Cei patru hibrizi pe care îi oferim clienților noștri - Barolo RO, Heliasol RO, Mateol RO și Huracan - au avantajul că au deja un istoric în piața de floarea-soarelui, sunt foarte bine cunoscuți de către fermieri și au convins în ani climatici diferiți. La porumb, portofoliul KWS cuprinde 25 de hibrizi, toate grupele de maturitate fiind acoperite de oferta noastră. În această campanie de vânzări, alături de hibrizi consacrați precum KWS2376, KWS1394, KWS3381, Mikado, care dețin o foarte mare pondere în volumul de semințe KWS vândute, s-au remarcat și hibrizi mai noi, precum Kamelias, Kaifus, Karmas, Stanza, Kalvados, care dovedesc încă o dată faptul că avem un portofoliu foarte bine echilibrat valoric. KWS2376, FAO 390, este campionul rezistenței la secetă și arșiță dintre hibrizii KWS, este adaptat tuturor zonelor ecologice de cultură a porumbului din

40 Aprilie 2011

România, are o foarte bună rezistență la bolile specifice porumbului, iar în anul 2010 a obținut producții de peste 11 t/ha în foarte multe locații din Călărași, Brăila, Buzău, Timiș, Bihor, Satu Mare, Neamț sau Bacău, iar în locații în care a beneficiat de tehnologie de cultură intensivă producțiile au depășit 13.540 kg/ha. KWS 3381, FAO 450, este unul dintre hibrizii care excelează prin plasticitatea ecologică, prin intensivitate, rezistență foarte mare la frângere și cădere și mai ales prin randamentul excelent de boabe. Producții de peste 12 t/ha în condițiile anului 2010 au fost uzuale pentru acest hibrid, iar în locații precum Ghigoești (județul Neamț) a obținut aproape 14 t/ha (13.944 kg/ha).

LIMAGRAIN

Alina CREȚU, director Marketing Limagrain România Cu o prezență la nivel mondial, Limagrain oferă, prin mărci recunoscute, soluții de calitate pentru fermieri,

Kaifus, FAO 380, al doilea an în cultură în România, are o viteză de pierderea a apei din bob peste cea a concurenților din această grupă de maturitate, o plasticitate ecologică foarte mare, care îl fac să aibă rezultate similare în zonele foarte secetoase, dar și în cele mai umede din țara noastră, iar talia înaltă cu foliaj bogat și stay green-ul foarte bun îl recomandă și pentru siloz. Producțiile obținute în condițiile climatice ale anului 2010 au fost aproape egale în toate locațiile - între 10 și 11 t/ha. Karmas, FAO 410, primul an în cultură în România, impresionează prin capacitatea de producție excelentă, capacitatea deosebită de valorificare a inputurilor, a rezistenței foarte bune la principalele boli ale porumbului, stay green-ul pronunțat, care îl recomandă și ca o excelentă variantă pentru siloz. Plasticitatea ecologică deosebită a acestui hibrid este dovedită de faptul că în locații cu potențial hidric total diferit, precum cele din județele Brăila și Neamț, a obținut producții aproape egale la niveluri de peste 13 t/ha.

producători de legume și din industria agroalimentară, răspunzând astfel celor mai exigente așteptări ale consumatorilor finali. Cel mai mare producător de semințe european și al patrulea la nivel mondial a devenit și un principal furnizor de semințe din Europa Centrală și de Est. Limagrain România este membră a Limagrain Central Europe, parte integrantă a grupului Limagrain Verneuil Holding. În România, numele Limagrain este prezent din anul 2000, iar marca LG (utilizată pentru porumb, floareasoarelui, rapiță, grâu, orz, mazăre) a devenit una dintre cele mai utilizate și apreciate de către fermierii români. Limagrain asigură atât o sămânță de calitate (rezultatul celor mai performante centre de cercetare și producție din Europa, dar și din lume), cât și suportul tehnic pentru o creștere permanentă a competitivității fermierilor.

www.agrimedia.ro


Ca marcă istorică prezentă în lumea întreagă și producător de semințe de numeroase specii, LG se angajează să înfrunte provocările agricole de mâine: securitatea alimentară, chimia speciilor vegetale și respectarea mediului înconjurător. Din 1997, LG a fost pionier, creând în premieră pe piață brandul „LG Animal Nutrition®” pentru a distinge varietățile de porumb cele mai performante în nutriția animală (producție de lapte sau carne). Astăzi, toată gama LG beneficiază

de aceste cunoștințe istorice. LG și-a însușit expresia: „Creăm pentru profit”. De aceea, investește în fiecare an 14% din cifra de afaceri în cercetare și dezvoltare, ceea ce reprezintă un efort superior multor sectoare industriale. Întotdeauna în sprijinul agricultorilor, privilegiem inovarea vegetală, pentru a le permite să producă mai mult și mai bun. Mesajul Limagrain: „Să fim pregătiți pentru viitor!” În 2050, pentru a răspunde nevoilor alimentare și industriale ale celor 9 miliarde de locuitori ai acestei planete, toți agricultorii trebuie să fie mobilizați. Obiectivul LG este de a pune la punct toate mijloacele necesare pentru a-i însoți în acest sens. Căutarea unor căi noi de valorificare, îmbogățirea biodiversității, prezervarea solului și a apei etc., toate acestea fac parte din axele noastre de cercetare și dezvoltare. În fiecare zi, colaboratorii LG lucrează la valorizarea acestor resurse,

www.agrimedia.ro

pentru a lărgi posibilitățile folosirii lor. Pentru fiecare om, o muncă de anticipare și de creație în căutarea permanentă a echilibrului potrivit.

MAÏSADOUR Semences

Lise GRIMOUx, responsabil Marketing operațional România Societatea franceză de pe piața semințelor, care selectează, produce și distribuie semințe de porumb, floarea-soarelui și rapiță, își desfășoară activitatea în România din 2007. Toate semințele MAÏSADOUR Semences vândute în România sunt semințe produse în Franța, printr-o rețea de agricultori din sud-vestul Franței. Porumbul, floarea-soarelui și rapița au reprezentat pentru anul 2010, în Franța, 10.300 ha de multiplicare a semințelor pentru grupul MAÏSADOUR. Activitatea de producție a semințelor este organizată într-o manieră riguroasă, pornind de la câmpul de producție a semințelor până la uzină. În fapt, toate etapele sunt controlate, în scopul obținerii de semințe de calitate (calibrare, germinație, puritate specifică etc.). MAÏSADOUR Semences România se bazează pe o echipă de vânzări și marketing compusă din opt specialiști: • Claudia Tircă: responsabil vânzări România de Vest și Nord-Vest. Tel. 0752.211.126 • Zsolt Regeczy: responsabil de promovare România de Vest și Nord-Vest. Tel. 0752.211.102 • Codrin Malina: responsabil vânzări România de Nord-Est. Tel. 0741.211.131 • Cătălin Bogdanov: responsabil vânzări România de Sud-Est. Tel. 0752.211.103 • Florica Olaru: responsabil de promovare România de Sud-Vest (Giurgiu, Teleorman). Tel. 0766.633.481 • Alexandru Vlaicu: responsabil de promovare România de Sud-Est (Tulcea, Constanța). Tel. 0720.056.822 • Lise Grimoux: responsabil vânzări România de Sud-Est (Ialomița, Călărași). Tel. 0752.211.128 Ne propunem cea mai bună poziționare agronomică și promovăm o gamă completă de varietăți de porumb, floarea-soarelui și rapiță, printre care se regăsesc floarea-soarelui: Mas 97.A

(Clasic rezistent la Orobanche), Mas 93.IR (Clearfield), Mas 95.IR (Clearfield) și porumb: AMELIOR (FAO: 240), Mas 37.V (FAO: 370), Mas 38.D (FAO: 370), SANGRIA (FAO: 380), Mas 44.A (FAO: 400), Mas 47.P (FAO: 440), Mas 59.P (FAO: 500). Pe lângă activitatea de producție și vânzare, programele noastre de ameliorare și testare a hibrizilor de porumb și floarea-soarelui au ajuns anul aceasta la aproape 70 ha experimentale, repartizate în 6 locații diferite, pentru a crea cei mai buni hibrizi pentru orice condiții. Stațiunea noastră experimentală de la Slobozia, situată între București și Constanța, are șase angajați permanenți, ceea ce ne permite să selectăm hibrizi de floarea-soarelui, de rapiță și de porumb care se adaptează cel mai bine în marile câmpii din Europa Centrală și în bazinul Mării Negre.

Află despre Monsato… Inovația continuă Ionuț NAE, Marketing Services Coordinator

Miliarde de oameni depind de ceea ce întreprind fermierii, iar populația globului se află în continuă creștere. În următorii ani, fermierii vor trebui să cultive produse agricole cât au cultivat în ultimii 10.000 ani cumulat. Scopul nostru este de a lucra alături de fermieri pentru a îndeplini acest obiectiv. Realizăm aceste lucruri prin vânzarea semințelor convenționale, obținute prin inginerie genetică, precum și prin produsele pentru protecția plantelor.

Începuturile companiei

În anul 1901, în State Unite ale Americii se înființa Monsanto Chemical Works, în St. Louis (Missouri), cu scopul de a crea produse pentru industria alimentară și farmaceutică. Primul produs al companiei a fost zaharina. Producția urma să fie vândută integral unei firme din Georgia numită… Coca-Cola. Mai apoi, Monsanto Chemical începe fabricarea aspirinei, devenind cel mai mare producător american de aspirină, cofeină și vanilin. În România, Monsanto deschide prima reprezentanță tehnică în anul 1975. Aprilie 2011 41


Monsanto - în prezent

Astăzi, în Monsanto sunt două mari divizii: producerea și comercializarea semințelor și cea a erbicidelor. Monsanto produce cel mai vândut erbicid pe plan mondial - ROUNDUP. În anul 2008, compania investește 150 de milioane de dolari în fabrica de procesare și producere sămânță (Sinești, jud. Ialomița), care reprezintă cea mai mare investiție din regiunea Europa&Africa a companiei, 90% din sămânța produsă aici fiind destinată exportului (în 20 de state). Încă de la debut, Monsanto s-a detașat ca lider incontestabil pe piața semințelor de rapiță, ajungând în 2010 la o cotă de peste 32%. În ceea ce privește porumbul, începând cu anul 2007, s-a început construcția unei echipe de vânzări puternice, care a adus o valoare suplimentară produselor noastre și care a permis ca în ultimul an să-și consolideze poziția secundă în topul companiilor de profil. Ceea ce ne dorim în continuare este să păstrăm tendința actuală de creștere, bazată pe profesionalism, seriozitate și, nu în ultimul rând, pe inovație continuă, menită să îmbunătațească profitul și traiul fermierilor români.

Angajamentul Monsanto

Crezând cu tărie în rolul pe care-l va juca în viitor tehnologia, pentru a veni în întâmpinarea actualelor provocări cu care se confruntă, ne angajăm să creștem în mod durabil productivitatea din agricultură, incluzând aici: • Producții mai mari. Până în 2030, Monsanto va dubla randamentele pe unitatea de suprafață în cazul a trei culturi de importanță majoră: porumb, soia și bumbac, față de anul de referință 2000. Compania va stabili, de asemenea, un fond de 10 milioane USD, destinat donațiilor, care să accelereze cercetarea publică performantă la culturile de grâu și orez. • Conservarea resurselor. Monsanto va dezvolta semințe care să necesite cu o treime mai puține resurse-cheie pe unitatea de produs, până în 2030. De asemenea, firma se va asocia cu parteneri interesați în vederea găsirii de soluții la problemele legate de degradarea habitatului și de calitatea apei în regiunile agricole majore. • Îmbunătățirea vieții fermierilor. 42 Aprilie 2011

Compania va contribui la ridicarea nivelului de trai al fermierilor, inclusiv a 5 milioane de oameni din agricultura de subzistență, până în 2020.

RAGT, un nou furnizor de semințe de înaltă calitate pe piața românească Cristain ARHIR,reprezentant RAGT

Începând cu decembrie 2009, RAGT Semences, unul dintre liderii europeni în domeniul cercetării și comercializării semințelor pentru cultura mare, și-a deschis filiala românească RAGT Semințe SRL, în scopul de a deservi mult mai ușor partenerii locali cu o gamă hibridă, care să corespundă cât mai bine cerințelor și exigențelor acestora. Cu o vastă experiență de peste 60 de ani în domeniul semințelor, RAGT își face intrarea pe piața românească, într-o primă etapă, cu o gamă de hibrizi de porumb, floarea-soarelui, sorg boabe, rapiță, urmând ca ulterior să dezvolte și partea de cereale păioase și plante furajere. RAGT se remarcă prin mai mult de 250 de varietăți înscrise în catalogul european pe an pentru cele 22 de specii cultivate: porumb, floarea-soarelui, sorg, graminee și leguminoase, furajere, grâu dur, grâu moale, triticale, orz, soia, rapiță. Forța grupului RAGT și calitatea produselor oferite sunt date de investițiile și implicarea în domeniul cercetării: peste 14% din cifra de afaceri este alocată cercetării prin cele 37 de programe de ameliorare, 19 stațiuni de cercetare răspândite la nivel european, 280 de cercetători, în scopul furnizării unei cât mai bune genetici vegetale. RAGT se distinge în primul rând prin calitatea și diversitatea fondului său genetic de porumb. Stațiunile de cercetare deținute au permis crearea unor hibrizi adaptați unei mari diversități de condiții agropedoclimatice, de la regiunile temperat-oceanice la cele continentale ale Europei Centrale, de la Atlantic la Urali. Principalele axe ale cercetării la porumb sunt: potențialul de producție, vigoarea în condiții de frig, toleranța la secetă și arșiță, rezistența la cădere și frângere, rezistența la principalele boli și dăunători. De asemenea, producătorul

www.agrimedia.ro


francez propune pieței cel mai vast portofoliu de hibrizi Duo System® (hibrizi ameliorați convențional cu rezistență la erbicidul Focus Ultra®). În ceea ce privește floarea-soarelui, se urmăresc productivitatea și adaptabilitatea, conținutul în ulei, rezistența la erbicide specifice, rezistența la boli și Lupoaie. RAGT vine pe piața românească cu o vastă gamă de hibrizi Clearfield®, cu potențial de producție foarte ridicat, cu conținut ridicat de acid oleic, printre care enumerăm Nallimi CL, Ollimi CL, Sikllos CL, Pollka CL, Mooglli CL. Știați că? • În Europa, aproape un hectar din cinci este semănat cu hibrizi RAGT; • Aproape o treime din faimoasele paste franceze sunt fabricate din grâu aparținând RAGT; • Numeroase stadioane de fotbal (de exemplu, Stade de France și Parc des Princes), Parc Borelly din Marsilia, precum și terenuri de golf (Golf St. Andrew) sunt semănate cu gazon RAGT.

Syngenta

Roxana PASTUHOV, Marketing Specialist Syngenta este o companie internațională de vârf, cu peste 25.000 de angajați în mai mult de 90 de țări, cu toții dedicați scopului nostru de a crește potențialul plantelor. Prin cercetare, o prezență globală și angajament față de partenerii noștri, contribuim la creșterea productivității culturilor, protecția mediului înconjurător, a sănătății populației și calității vieții. Avem credința că putem oferi hrană mai bună pentru o lume mai bună, prin soluții deosebite pentru culturi, și suntem mândri că ne putem respecta angajamentele luate față de toți partenerii noștri. Syngenta Agro SRL este

lider pe piața locală de semințe și produse pentru protecția plantelor, pregătită pentru a răspunde noilor provocări generate de dezvoltarea rapidă a agriculturii din România. Syngenta este prezentă de peste 7 ani pe piața de protecția plantelor și semințelor din România. Syngenta Agro SRL, reprezentanța locală a grupului elvețian Syngenta, le oferă partenerilor din România un portofoliu recunoscut de produse pentru protecția plantelor și semințe, însoțite de o gamă de servicii adaptate nevoilor acestora. Evoluția rapidă a pieței locale ne obligă să dezvoltăm produse adaptate specificului local, implementate de o echipă în continuă dezvoltare. Echipa Syngenta este pregătită să răspundă nevoilor partenerilor noștri și numără peste 80 de persoane. Produsele Syngenta de protecția plantelor sunt adaptate condițiilor pedoclimatice din România și contribuie la obținerea unor producții ridicate, de o calitate crescută. Gama largă de produse și soluții tehnologice de calitate este completată de serviciile oferite partenerilor noștri din toată țara. În ultimii ani, pe piața mondială a produselor agricole se observă o cerere tot mai mare pentru noi produse. În ceea ce privește floarea-soarelui, se observă o cerere tot mai mare de ulei cu conținut ridicat de acid oleic (high oleic), dar și găsirea de noi soluții pentru fermieri, utilizând tehnologia Clearfield în combaterea buruienilor monocotiledonate și dicotiledonate, precum și a parazitului Orobanche, parazit care se extinde an de an. La nivel mondial, se observă o cerere tot mai mare pentru uleiul de rapiță, utilizat în special pentru biodiesel. La cultura de porumb, cererea pentru diversificarea producției, pentru amidon, pentru măcinat, pentru furaj, pentru bioetanol este în creștere de la an la an. Divizia de semințe a Syngenta Agro SRL

promovează soluții și tehnologii pentru toți agricultorii - atât pentru ferme moderne, unde este aplicată agricultura intensivă, cât și pentru producătorii individuali, care practică o agricultură tradițională, pe loturi de mici dimensiuni. Syngenta pune la dispoziția fermierilor din România produse de cea mai bună calitate, sigure pentru culturi, utilizatori și mediu, sprijinindu-i în obținerea unor producții sporite și de calitate superioară. Prioritățile companiei pentru sezoanele următoare pe piața din România sunt strâns legate de o dezvoltare rapidă a pieței locale: • dezvoltarea echipei tehnico-comerciale • adaptarea continuă a portofoliului de semințe și produse de protecția plantelor la necesitățile pieței • dezvoltarea unor servicii adaptate exigențelor crescute ale sectorului agroalimentar • sprijinirea fermierilor în luarea deciziilor-cheie Prin cercetare, o prezență globală și angajament față de partenerii noștri, contribuim la creșterea productivității culturilor, protecția mediului înconjurător, a sănătății populației și calității vieții.

Aprilie 2011 43


Bianca PĂTRAȘCU, Psihoterapeut/Consultant Nutriție

Iată-ne ajunși în miezul problemei. Articolele precedente vi s-au părut, poate, puțin cam lungi, dată fiind nerăbdarea pe care o aveați de a ajunge la metoda propriu-zisă, pentru a aplica principiile care trebuie să vă înlesnească realizarea obiectivului: pierderea în greutate, fără să vă mai îngrășați vreodată, continuând să duceți o viață socială, familială și profesională neschimbată. Dar insist foarte mult asupra faptului că lectura articolelor precedente este absolut necesară, pentru ca aplicarea în practică a acestor principii să fie bine înțeleasă și să devină un succes.

Un mod de viață sănătos. Pierderea în greutate în două etape Etapa slăbirii și etapa menținerii echilibrului ponderal pe viață Este, cu adevărat, esențial să cunoașteți anumite mecanisme și astfel să vă scoateți pentru totdeauna din minte idei primite de-a gata, ca aceasta care se referă la calorii. Descrierea metodei de pierdere în greutate se va face în două etape: • Etapa I: pierderea propriu-zisă în greutate; • Etapa II: menținerea echilibrului ponderal, faza de stabilizare. Pierderea în greutate - etapa I Primul lucru care trebuie făcut când începi să pui în aplicare un proiect este să-ți fixezi un obiectiv. Prin urmare, trebuie să determinați care este numărul kilogramelor pe care le aveți în exces, fiind conștienți de faptul că fiecare organism are o sensibilitate proprie. Există mai mulți factori care pot explica diferența: sexul, vârsta, trecutul alimentar, istoricul dietetic, ereditatea. De aceea, este greu de spus câte kilograme veți putea pierde într-o săptămână. Pentru unii, va fi un kilogram, pentru alții, mai puțin. În alte numeroase cazuri, s-ar putea obține o scădere importantă la început, apoi una mai lentă. Nu fiți neliniștiți dacă, pentru dumneavoastră, acest proces va fi mai lent decât la o altă persoană din anturaj. Poate că v-ați făcut deja o idee mai mult sau mai puțin precisă despre kilogramele pe care doriți să le pierdeți. Cred, de exemplu, că, dacă ați putea scăpa de 4-5 kg (din cele 10-12 pe care le aveți în exces), ați fi foarte fericiți. 44 Aprilie 2011

În ceea ce mă privește, eu vă încurajez să fiți mai exigenți. Fără îndoială că sunteți ambițioși în viața profesională. Fiți, prin urmare, și în privința greutății dumneavoastră. Alimente sub strictă supraveghere (alimente interzise în Etapa I) Știu din experiență că, din punct de vedere psihologic, nu este bine să începi prin a nega. Dar, în realitate, este destul de complicat, deoarece lista lucrurilor permise este atât de lungă, încât nu s-ar mai termina. În schimb, ce este interzis se află pe o listă mult mai scurtă, dar mult mai importantă, așa că este mai bine să ne ocupăm de ea, în primul rând. ZAHĂRUL Este campion la toate categoriile de glucide rele. Zahărul ar trebui să fie însoțit întotdeauna de simbolul pericolului. Este necesar să fiți convinși odată pentru totdeauna de rolul său nefast în alimentație și de consecințele sale, nu numai în privința excesului ponderal, ci mai ales în privința oboselii, a diabetului, gastritelor, ulcerelor, cariilor dentare și maladiilor coronariene. Dar zahărul este indispensabil, poate că vă gândiți dumneavoastră. Ei bine, nu! Nu este indispensabil. Dovada este că, timp de mii de ani, omul nu l-a avut la dispoziție și nu i-a fost rău din cauza asta, ci dimpotrivă.

Organismul nu are ce face cu un aport exterior de zahăr (de altfel, tocmai în acest caz este perturbat, la nivelul glicemic), căci el știe să și-l fabrice singur, sub formă de glucoză, când are nevoie, și asta și preferă, glucoza fiind, într-adevăr, singurul carburant al organismului. Pe măsură ce organismul își determină nevoile de zahăr, acesta din urmă este fabricat direct din rezervele de grăsime. Grăsimile sunt, pur și simplu, transformate în glucoză. De aceea, nu mai consumați zahăr! PÂINEA Pâinea ar fi putut face obiectul unui articol întreg, căci sunt multe de spus despre ea. De bine, în cazul „pâinii bune”, atât de rară în zilele noastre, dar mai ales de rău, în cazul produsului de proastă calitate, care este vândut în marea majoritate a brutăriilor. Pâinea obișnuită este fabricată cu făină cernută (fără să mai vorbim de aluaturile industriale congelate) și, de aceea, este total lipsită de ceea ce este necesar unui metabolism normal. Pe plan nutritiv, ea nu aduce nimic altceva decât energie sub formă de glucoză. Pe plan digestiv, pâinea nu aduce decât tulburări, dat fiind că toate elementele care ar fi trebuit să-i asigure o bună digestie au dispărut în procesul de rafinare a făinii. De altfel, cu cât o pâine este mai albă, cu atât este mai „rea”. Pentru că albeața indică

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 45


un grad înalt de cernere a făinii. Pâinea cu tărâțe sau pâinea integrală, fabricată după moda veche, cu făina necernută, este mult mai acceptabilă, pentru că ea conține fibre (celuloză). Cantitatea de glucoză pe care o eliberează este cu mult inferioară celei din pâinea albă. Deci „îngrașă” mai puțin. Dar, oricât ar fi de bună, și această pâine va fi suprimată de la masă în Etapa I. În schimb, va trebui să mâncați pâine în cantitate normală la micul dejun. Dacă sunteți un consumator obișnuit de pâine albă, cum este cazul a 65% din populație, nu aveți nimic de pierdut dacă nu o mai mâncați (cu excepția kilogramelor). În schimb, aveți totul de câștigat, pentru că este atât de dăunătoare sănătății dumneavoastră, încât hotărârea luată este foarte înțeleaptă. FĂINOASELE Făinoasele sunt constituite din amidon. Acestea sunt, în majoritate, glucide rele, iar unele vor trebui excluse. CARTOFUL Primul dintre făinoase este cartoful. Experimente recente demonstrează că glucoza eliberată de cartof în cadrul proceselor metabolice este foarte mare. Dieteticienii tradiționali clasifică, în general, cartoful ca „zahăr lent”, ceea ce este o eroare. În raport cu un indice 100, care este cel al glucozei pure, s-a demonstrat că indicele cartofului este 70, ceea ce face din el unul dintre glucidele rele, în ciuda complexității moleculei sale de hidrat de

carbon. În afară de aceasta, prelucrarea industrială a cartofului (piureul instant) îi crește indicele glicemic la 95. Cartoful prăjit, în sine, este un aliment glucido-lipidic, oarecum similar pâinii cu unt. El nu poate fi consumat fără riscul de a vă îngrășa, deoarece uleiul de prăjit care îl îmbibă va fi stocat sub formă de grăsime de rezervă. Friptura cu cartofi prăjiți este deci o alegere greșită! Alungați-vă din minte imaginea aceasta, care este a celei mai proaste combinații alimentare! Lipidele din carne și glucidele rele din cartofii prăjiți constituie un amestec contra naturii. Eu știu cât vă costă abandonarea acestui fel „național”, dar este prețul care trebuie plătit pentru a vă atinge obiectivul. Când veți fi ajuns la rezultat, nu veți regreta. Atunci când vă comandați friptura la restaurant, formați-vă reflexul de a întreba imediat cu ce garnitură este servită. Luați fasole verde, roșii, spanac, vinete, țelină, conopidă, dovlecei. Iar dacă, din nefericire, nu sunt decât garnituri care conțin glucide rele, atunci luați numai salată verde. OREZUL Orezul, la origine și așa cum era consumat, prin tradiție, de către asiatici, este - în sine - un aliment complet, deoarece conține toate elementele nutritive indispensabile pentru menținerea vieții. În schimb, orezul alb, consumat - în general - astăzi, este foarte rafinat. Și asta într-o asemenea măsură, încât nu-i mai rămâne aproape nici un fel de elemente nutritive, cu excepția unuia de care te-ai lipsi bucuros:

Exemple de glucide clasificate în funcție de IG (indice glicemic) GLUCIDE BUNE (IG SCĂZUT)

GLUCIDE RELE (IG RIDICAT)

Fulgi de ovăz

50

Maltoză (bere)

110

Cereale cu tărâțe

50

Glucoză

100

Orez complet

50

Pâine albă rafinată

95

Pâine de grâu integrală

50

Miere, dulceață cu zahăr

90

Pâine de secară integrală

40

Fulgi de porumb

85

Mazăre verde

40

Morcov preparat termic

85

Orez sălbatic

35

Zahăr alb

75

Lactate

35

Orez alb

70

Fructe proaspete

35

Cartofi

70

Fasole uscată

25

Porumb

70

Ciocolată amăruie

22

Sfeclă

70

Fructoză

20

Paste făinoase, făină albă

65

Arahide

15

Banane

60

Legume verzi

15

Stafide

60

46 Aprilie 2011

amidonul. Orezul obișnuit (decorticat) trebuie, prin urmare, exclus, pentru că - la fel ca și făina cernută - este o glucidă rea, care eliberează o mare cantitate de glucoză. Dimpotrivă, orezul complet și, chiar mai bine, orezul sălbatic vor putea intra în meniul dumneavoastră, cu condiția să nu le mâncați împreună cu lipidele (unt sau brânză). Asociat cu roșiile (scăzute prin fierbere) și cu ceapa, poate constitui un fel complet, bun pentru întreaga familie și apreciat de toată lumea. Porumbul Porumbul este cultivat de secole și totuși este mâncat doar de câteva decenii. Porumbul are un indice glicemic ridicat, ceea ce-l clasifică printre glucidele rele - de vreme ce a fost folosit secole întregi la îngrășatul vitelor. Dar mai interesant de știut este faptul că prelucrarea industrială a porumbului îi mărește considerabil indicele glicemic, ceea ce face ca popcorn-ul și corn-flakes-urile să aibă o putere hiperglicemică, altfel spus, de „supraîngrășare”. PASTELE Chiar dacă este vorba de paste făinoase proaspete, este mai bine să le excludeți din alimentație. Prin natura lor, pastele sunt glucide rele, fabricate, aproape întotdeauna, din făină cernută, cu adaos de lipide: unt, ouă, brânză, uleiuri etc. Și, să ne scuze creatorii faimoaselor sloganuri publicitare, dar, cu cât sunt mai „bogate”, cu atât pastele devin mai glucido-lipidice și astfel contrarii principiilor noastre. Vă înțeleg amărăciunea la gândul că trebuie să suprimați pastele, pentru că atunci când sunt proaspete și bine făcute sunt de-a dreptul delicioase. Totuși, dacă din nefericire sunteți serviți cu paste proaspete (celelalte, din faina albă, nu merită decât un profund dispreț), aveți forța de a nu vă atinge de ele cât timp sunteți în Etapa I, adică în etapa de pierdere în greutate. Atunci când ați atins „ritmul de stabilizare” din Etapa II, gustați-le, dacă sunteți siguri că merită acest sacrificiu. Cât despre pastele integrale, adică acelea fabricate din făină necernută, vor putea face parte din alimentația normală a Etapei II și vă voi spune mai târziu în ce moment al zilei este mai convenabil să le mâncați. Pastele complete sunt clasificate în categoria glucidelor bune, în măsura în care indicele lor glicemic este de numai 45. (Va urma. Continuare articol mai 2011)

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 47


Creșterea productivității în fermele agricole, prin reducerea costurilor echipamentelor și creșterea producției, reprezintă conceptul urmărit cu consecvență în ultimii 20 de ani de Horsh, unul dintre cei mai buni producători mondiali de utilaje pentru prelucrarea solului și semănat. MEWI Orțișoara distribuie utilajele acestuia, oferind consiliere pentru alegerea celui mai potrivit tip de utilaj, în funcție de nevoile clientului.

Agricultura din pasiune

Tehnologie și robustețe germane Semănătoarea de plante prășitoare Horsh Maistro

Dl Cristian Dănescu afirmă că „agricultura înseamnă asigurarea viitorului, iar asigurarea unor recolte bogate începe de la alegerea celor mai eficiente utilaje. În condițiile actuale, nimeni nu-și permite să plătească fără a obține randamente maxime”.

și eficient în cele mai dificile condiții de prelucrare (sol dur, suprafețe grosiere), formând constant un cuib conic. Prin intermediul unui reglaj simplu cu arc pot fi modificate atât presiunea unității de semănat (până la 300 kg), cât și rola individuală de presare pentru fiecare rând.

Logistică optimizată, precizie de vârf, reglaj perfect

Brăzdarele pentru îngrășământ ale sistemului de fertilizare pe rânduri sunt bine fixate pe agregatul de semănat, executat sub formă de paralelogram, și se mișcă sincron cu acesta, plasând mai precis îngrășământul la distanța dorită față de brăzdar. Buncărele de semințe de dimensiuni mari au capacități de câte 70 litri. În combinație cu buncărul mare pentru îngrășământ (2.800-7.000 litri), care permite preluarea cantităților mari de îngrășământ, este posibilă obținerea unor randamente mari la hectar.

Prin Maistro, Horsch prezintă o tehnologie performantă și robustă de semănare bob cu bob (porumb, floarea-soarelui, soia) pentru utilizarea profesională. Piesa centrală a produsului Maistro este dispozitivul de semănat rezistent și puternic. Prin intermediul unei acționări mecanice a unității de dozare pentru fiecare roată și lanțuri de antrenare, plantele prășitoare pot fi dozate cu exactitate. Rolele de tasare în formă de V asigură o introducere precisă a semințelor în patul germinativ, cu o acoperire optimă.

Horsch Maistro plasează sămânța la o distanță de 70-75 cm între rânduri, iar pentru fixarea acesteia în pământ sunt concepute roțile de adâncime, ce rulează lateral imediat lângă brăzdarul pentru semănat. Montarea în tandem a acestor roți contribuie la plasarea precisă a semințelor. Brăzdarul de semănat cu discuri are un diametru mare, de 39 cm, este rezistent la uzură 48 Aprilie 2011

Horsch Maistro RC - robustețe pentru o semănare precisă bob cu bob

Roșu înseamnă calitate fără compromis

Philipp Horsch spunea că „atunci când agricultorul se uită în oglinda retrovizoare a tractorului său și vede roșu, trebuie să știe că a optat pentru calitate fără compromis”. Simpla enumerare a avantajelor utilajului Maistro confirmă că acesta este una dintre cele mai bune opțiuni pentru semănarea precisă bob cu bob: • încorporarea unei tehnologii profesionale de semănare bob cu bob; • posibilitatea de utilizare după plug, după semănarea pe teren neprelucrat sau după semănarea directă; • încorporarea unor agregate • reglarea facilă și rapidă a presiunii pe brăzdar (până la 300 kg) a adâncimii și a cantității de semințe; • separarea precisă, fără reglaje; • depunerea exactă în adâncime; • timp redus alocat întreținerii.

Horsch Maistro CC - precizie și reglaj perfect

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 49


Remorci autoîncărcăroare pentru siloz Remorci pentru siloz cu transportor cu racleți

BOSS / EUROBOSS - între 20 şi 110 CP Și în companiile mici trebuie implementată calitatea optimă a furajelor. Calitatea ridicată a furajelor asigură o recoltă mai bogată. Remorcile din categoria BOSS şi EUROBOSS se caracterizează prin uşurință în manevrare şi o protecție sporită a furajului.

PRIMO - între 70 şi 130 CP Puterea, durabilitatea şi cerințele mici de putere sunt caracteristicile acestei remorci autoîncărcătoare cu volum de încărcare de la 40 la 63 mc.

Clasa superioară a remorcilor pentru siloz cu rotor acționat de cutia de viteze

Avantajele costurilor şi randamentul ridicat au dus la o promovare mondială a remorcilor pentru siloz Pottinger. Rotoarele robuste, volume de încărcare enorme, sistemele automate de încărcare şi descărcare sunt caracteristicile mărcilor: TORRO - de la 136 până la 230 CP, cu 45 până la 57 mc, JUMBO - de la 160 până la 450 CP, cu 60 până la 100 mc, JUMBO combine - de la 160 până la 450 CP, cu 60 până la 100 mc.

Pachet de cuțite pivotant. Pivotarea laterală a pachetului de cuțite este unică pe piață, printr-o poziție verticală a corpului, cuțitele pot fi înlocuite sau curățate pe partea laterală a maşinii. Pottinger optimizează puterea cu produsul final oferit Manevrabilitatea, puterea şi multitudinea de aplicații sunt caracteristicile gamei de remorci autoîncărcătoare pentru siloz. Gama variată de remorci acoperă necesitățile agricultorilor. 53 de modele demonstrează preocuparea pentru client a specialiştilor Pottinger în remorci cu autoîncărcare.

Remorci pentru siloz cu rotoare de încărcare

FARO - între 85 şi 130 CP Cele mai uşoare remorci cu rotor din clasa lor, au un volum de încărcare de la 35 până la 80 mc.

Tehnica Pottinger, în detaliu Siguranță unică împotriva pietrelor. Cu ajutorul dispozitivului de siguranță patentat al cuțitelor, corpurile străine

EUROPROFI - între 100 şi 180 CP Clasa de mijloc verificată timp de mai mulți ani, cu un volum de încărcare cuprins între 40 şi 50 mc. 50 Aprilie 2011

nu prezintă un pericol, pentru că la lovirea de cuțit acesta se rabatează în afară şi revine la loc imediat.

Operare foarte uşoară, efort redus şi fără stres pentru operator în zilele lungi de recoltare. Sistemele automatizate ale operațiilor uşurează munca, prelucrarea datelor, iar sistemele de diagnoză cresc randamentul. Rotoarele puternice ale remorcilor pentru siloz sunt prevăzute cu dinți poziționați în spirală, care asigură o densitate uniformă. Poziția optimizată a cuțitelor pe un rând garantează o încărcare uşoară şi o lungime de tăiere uniformă. Jgheaburile oscilante de transport sunt uşor de manevrat şi protejează furajul. Camerele de transport divizate şi acoperitoare sunt comandate prin intermediul a două benzi curbate. Paşii de tăiere sunt cu 12 sau 16 faze de încărcare.


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 51


În perioada 25-26 martie a.c., Biso România a organizat Ziua Porților Deschise la punctul de lucru de la Roșiori de Vede, județul Teleorman. Pe parcursul celor două zile, firma a acordat un discount de 15% la cumpărarea utilajelor producție Biso - extensii de rapiță, grape cu discuri, culegătoare de porumb și de floarea-soarelui. Același discount a fost acordat și la achiziția de uleiuri și filtre. Cu ocazia acestui eveniment, remorca VX Trailer 635 a avut un preț special, de 35.000 de euro.

Ana MUSTĂȚEA

Ziua Porților Deschise la sediul Biso din Teleorman Sediul de la Roșiori de Vede a fost deschis în urmă cu doi ani, iar județele pe care le acoperă sunt Teleorman, Olt, Dolj și Argeș. În prima zi a evenimentului, cei aproximativ 40 de fermieri veniți au beneficiat de informare tehnică amănunțită pentru toate utilajele aflate în curtea sediului, iar expunerea a fost realizată de dl Cristian Dașoveanu, directorul filialei. Din categoria echipamentelor de recoltat, au fost prezentate hederele pentru păioase și prășitoare marca Biso, montate la combinele New Holland, modelul CSX 7050. Hederul Universal Biso Crop Ranger VX pentru păioase este capabil să recolteze în condiții excepționale grâu, secară, orz, rapiță, soia, mazăre și fasole. Pentru recoltarea rapiței, nu necesită decât o ajustare rapidă. Masa de tăiere a hederului se ajustează permanent până la 700 mm, iar melcul este din oțel inoxidabil. Cu acest echipament de recoltat, productivitatea crește cu 20%. „Hederul Biso este promotorul hederului Vario pe piața agricolă. Degetele escavatoare se află pe toată lungimea, iar dinții rabatorului sunt reglabili în funcție de cultură. Este un heder complex, modern, care nu mai necesită extensia de rapiță în față”, a afirmat dl Dașoveanu. Remorca Biso Crop Trailer, cu o capacitate de încărcare de 35 mc, a constituit atracția vizitatorilor, până la sfârșitul zilei ea fiind deja achiziționată de Ion Gigină, care administrează 52 Aprilie 2011

în județul Teleorman o suprafață de 2.500 de hectare. Remorca are șasiu cu 3 axe cu suspensie de tip arc, frâne pneumatice, melc de descărcare acționat hidraulic, rabatare hidraulică a ușii din spate și proțap ajustabil pe înălțime. „Această remorcă necesită un tractor cu o putere de 190-200 CP”, a precizat directorul filialei din Roșiori de Vede. Grapa cu discuri grea Fieldboss, cu punte față pentru copierea terenului, patent al firmei Biso, a fost și ea prezentată în cadrul evenimentului. La acest utilaj, talerele au un diametru de 72 cm și o grosime de 8 mm, iar cadrul este unul solid și rezistent. Pentru a fi tractată, grapa necesită un tractor de 240 CP. Productivitatea pe care o asigură utilajul este de 60-96 ha/10 ore lucrate. Din categoria tractoarelor, au fost prezentate mărcile New Holland T8050, NH T8040 și NH T7050. Alte utilaje expuse în cadrul evenimentului au fost brațul telescopic Faresin, cu o înălțime de 7,3 metri, presa de balotat, semănători de prășitoare marca Mascar, pluguri cu 4 și 5 trupițe, subsolierele Unia, care se comportă foarte bine pe timp de secetă și combinatorul Biso. Pentru a facilita achiziția de utilaje agricole, firma a invitat la eveniment reprezentanți ai băncii ProCredit și ai unei firme de consultanță din zonă care are bune rezultate în accesarea fondurilor europene. Sediul Biso din Roșiori de Vede are o

suprafață totală de 3.000 mp, din care 440 mp reprezintă construcția halei, cu birouri, magazin de piese de schimb și service. Pe lângă vânzarea de mașini, utilaje agricole și piese de schimb, personalul de aici realizează, totodată, și servicii de service.

Bonusuri pentru clienții Biso

Recent, firma Biso a lansat și un program de fidelitate pentru clienții săi. Cu ajutorul cardului de fidelitate, fermierii pot beneficia de un bonus la fiecare tranzacție în oricare din filialele sale. Bonusurile reprezintă 2% (Card Silver), 4% (Card Gold) și 6% (Card Platinum) din valoarea facturilor, fără TVA. Bonusurile acumulate până la sfârșitul anului se transformă în bonuri valorice valabile pe întreg anul 2012. Biso Schrattenecker, cu sediu central în Austria, are o tradiție de peste 75 de ani în producția de utilaje agricole și ocupă poziția de lider în producția de echipamente de recoltat. Deține patente pentru extensia de soia și fasole și pentru hederul vario Ultralight 800, fabricat dintr-un aliaj de aluminiu. Biso Schrattenecker are cinci filiale în Europa - România, Slovacia, Cehia, Serbia și Rusia -, dar este prezentă și în America de Nord și Asia. Filiala din România, de la Drajna, a fost deschisă în anul 2004. În momentul de față deține trei puncte de lucru, la Nazarcea, Piatra Neamț și Roșiori de Vede. Investiția în România depășește 5 milioane de euro.

www.agrimedia.ro


Lazトビ CHIRA

www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 53


Păstrarea purceilor în viață începe de la fătare În fermele zootehnice și în gospodăriile agricole individuale țărănești, care practică fătările sezoniere la scroafe, în lunile martie și aprilie încep fătările de primăvară. Pentru păstrarea în viață a unui număr cât mai mare de purcei fătați, se impun, încă de la fătare, câteva măsuri importante de prevenire a pierderilor de purcei. 1. Pregătirea boxei pentru fătare: efectuarea curățeniei și a dezinsecției, spălarea (la 24-48 de ore după dezinfecție), văruirea și introducerea așternutului. 2. Introducerea scroafei în boxa de fătare cu cel puțin 4 zile înainte de data probabilă a fătării. În medie, durata gestației la scroafe este de 114-115 zile. Semnele apropierii fătării sunt: edemul vulvei, turgescența și sensibilitatea mamelelor, apariția secreției colostrale, agitația scroafei, manifestată prin culcări și sculări repetate.

Victor VĂTĂMANU

3. Hrănirea scroafei se face cu cantități mici de furaje concentrate, atât înainte de fătare, cât și câteva zile după aceasta. În aceeași perioadă, nu se administrează scroafelor furaje voluminoase, iar în rația de concentrate se introduc multe tărâțe de grâu (circa 35%), pentru prevenirea constipației. Hrana se administrează sub formă de barbotaj (cu multă apă). 4. Asistarea scroafei la fătare, atât ziua, cât și noaptea, chiar dacă actul fătării durează până la 6 ore și uneori mai mult. Intervenția omului este necesară, mai ales în maternitățile neîncălzite, unde purceii, imediat după expulzare, trebuie să fie protejați împotriva frigului în lăzi sau coșuri până la terminarea actului fătării și după acesta. Fără această măsură, în adăposturi reci, neîncălzite, moartea purceilor poate avea loc fără alte cauze. 5. Acordarea primelor îngrijiri purceilor nou-născuți este absolut necesară. Imediat după expulzare, fiecare purcel se șterge bine cu o cârpă uscată pentru îndepărtarea mucozităților și a membranei amniotice; prima dată se șterg 54 Aprilie 2011

nările și gura pentru a ușura respirația purcelului. Se secționează ombilicul la 5-6 cm de abdomen, se presează pentru a nu sângera și apoi se pensulează cu tinctură de iod, după care purceii se așază în coș, ladă sau patul cald, dacă maternitatea este prevăzută cu așa ceva.

6. Alăptarea purceilor este obligatorie după cel mult o oră de la începerea fătării, chiar dacă fătarea nu s-a terminat, supraveghind ca toți purceii să sugă. Alăptarea este necesară deoarece colostrul este bogat în gamma-globuline, care protejează purceii contra infecțiilor în primele zile de viață. Pe măsură ce trece timpul de la începutul fătării, conținutul colostrului în gamma-globuline scade rapid. Înainte de primul supt, este necesar să se controleze și să se mulgă fiecare mamelă pentru a elimina primele jeturi, care, fiind foarte bogate în agenți patogeni, sunt dăunătoare purceilor. După primul supt, alăptarea purceilor se face din oră în oră, deoarece aceștia primesc o cantitate foarte mică de lapte la fiecare alăptare. 7. Urmărirea eliminării învelitorilor fetale, care au loc, de regulă, după terminarea fătărilor. Învelitorile fetale, așternutul murdar și eventual purceii născuți morți se îndepartează din boxă. 8. Tăierea colților purceilor cu un clește de sârmă sau cu foarfeca, pentru a nu răni sfârcurile scroafelor în timpul suptului. 9. Urmărirea stării glandei mamare, a felului cum scroafele își alăptează purceii, ba chiar caută să-i omoare; aceștia trebuie supravegheați 1-2 zile, după care, de regulă, scroafa se liniștește și îi primește. Neprimirea purceilor este întâlnită mai frecvent

la scrofițe, din cauza fătărilor mai grele. De asemenea, se poate datora sensibilitătii mamelelor afectate de mamită, caz în care este necesar masajul și aplicarea unui unguent calmant. Dacă după fătare scroafele nu au deloc lapte, ele trebuie supuse unui tratament medicamentos. Dacă 1-2 purcei sunt mai slabi și mereu agitați, înseamnă că la sfârcul la care sug scroafa nu are lapte sau are lapte insuficient. Acești purcei trebuiesc dați altei scroafe, cu purcei mai puțini, sau alăptați artificial.

10. Pentru păstrarea în viață a purceilor supranumerari (mai mulți decât sfârcurile funcționale ale scroafei) se poate proceda în mai multe feluri: purceii supranumerari se repartizează la o scroafă cu purcei mai puțini, care a fătat în aceeași zi sau cu 1-2 zile înainte; se împart purceii în două grupe inegale; o grupă egală cu numărul sfârcurilor funcționale și altă grupă formată din restul purceilor; cele două grupe se alăptează alternativ din oră în oră; altă soluție ar fi alăptarea artificială cu lapte de vacă a purceilor supranumerari. 11. Cantitatea de hrană administrată scroafei crește treptat după fătare. O cantitate prea mare de hrană administrată scroafei în primele zile după fătare stimulează producția de lapte. Purceii fiind mici, nu pot consuma întreaga cantitate de lapte, apar mamitele și diareea la purcei, soldată uneori cu moartea acestora. Nu se vor introduce în hrana scroafelor furaje mucegăite. 12. După ce purceii sunt lăsați împreună cu scroafa, dacă maternitatea nu este încalzită artificial, se va asigura purceilor un așternut bogat în paie.


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 55


În această lună, în viticultură se desfășoară o activitate intensă. Acum se termină tăiatul și copcitul vițelor, după care se execută aratul sau sapa mare, se plantează vițele altoite și nealtoite în locul definitiv. Pentru a fi utili celor ce doresc să-și înființeze o plantație viticolă sau să cultive viță-de-vie în grădina familială, ne vom referi pe scurt la alegerea terenului pentru plantarea acesteia.

Victor VĂTĂMANU

Lucrările lunii aprilie în viticultură Alegerea locului Înființarea unei plantații viticole necesită investiții mari, de aceea sunt necesare studii temeinice pentru alegerea locului de plantare. Se va ține seama de factorii de sol și de climă care influențează hotărâtor asupra reușitei culturii viței-de-vie. Soiurile de viță-de-vie au cerințe diferite față de sol. Soiurile pentru masă necesită soluri profunde, fertile, cu textură mijlocie. Soiurile pentru vin solicită solurile ușoare, calcaroase. Nu sunt indicate pentru cultura viței-de-vie solurile cu exces de umiditate, argiloase, grele, sărăturate. În ceea ce privește clima, se va ține seama de perioada de vegetație, care trebuie să acopere minimum 170 de zile fără brume și fără înghețuri. În regiunile răcoroase, la alegerea locului pentru vie se va ține seama, în primul rând, de temperatură, iar în regiunile secetoase, de umiditate. Temperaturile globale din cursul perioadei de vegetație trebuie să fie de minimum 2.500 de grade Celsius pentru soiurile cu maturare timpurie, 3.000 de grade Celsius pentru soiurile cu maturare mijlocie și 3.500 de grade Celsius pentru soiurile cu maturare târzie. Un alt factor hotărâtor pentru cultivarea viței-de-vie este lumina. Dacă aceasta este insuficientă, procesele de creștere și cele de diferențiere sunt stânjenite. Dacă se plantează în jurul casei sau în grădini familiale, viței-de-vie va trebui să i se rezerve locurile bine luminate, însorite, pe o perioadă cât mai mare în timpul zilei. Vița-de-vie preferă plantele 56 Aprilie 2011

uniforme (până la 20-22%) cu expoziție sudică, sud-vestică sau sud-estică. Din punctul de vedere al altitudinii, producții bune se obtinn între 100 și 600 de metri. La alegerea terenului pentru cultivarea viței-de-vie se va ține seama și de cantitățile de precipitații căzute în zonă. Se obțin rezultate normale și cantitativ superioare acolo unde cantitățile de precipitații oscilează între 550 și 700 mm. În concluzie, cele mai bune terenuri pentru cultura viței-de-vie sunt cele în pantă, cu expoziție sudică, mai bine aerisite și care, prin aceasta, sunt mai ferite de atacurile bolilor și ale dăunătorilor. Alegerea soiurilor La alegerea celor mai potrivite soiuri de struguri se are în vedere destinația plantației. Dacă plantația este pentru struguri de masă, sortimentul trebuie să fie mai variat, să cuprindă soiuri cu coacere eșalonată, pentru a asigura un consum de struguri proaspeți pe o perioadă cât mai

îndelungată (iulie-octombrie). În cazul strugurilor pentru vin, se aleg soiuri care dau vinuri superioare, echilibrate. Când într-o gospodărie există posibilitatea să se cultive până la 20 de butuci de viță-de-vie, se vor alege, cu prioritate, soiuri pentru masă. Dacă se pot cultiva până la 50 de butuci sau mai mult, este bine ca jumătate să fie pentru masă și jumătate pentru vin. Dintre soiurile de struguri de masă, în gospodăriile familiale se pot cultiva următoarele soiuri: • soiuri cu maturare timpurie: Perla de Csaba, Cardinal; • soiuri cu maturare mijlocie: Chasselas Dore, Muscat de Hamburg; • soiuri cu maturare târzie: Coarnă neagră, Afuz-Ali, Italia; • soiuri pentru vinuri albe: Aligote, Fetească Albă, Fetească regală, Riesling Italian, Creață; • soiuri pentru vinuri roșii: Porto, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cadarca, Burgund Mare; • soiuri pentru vinuri aromate: Muscat Ottonel, Tămâioasă românească etc. La toate acestea se pot adăuga și noile soiuri de masă sau de vin create în stațiunile de cercetare viniviticole din România. Alegerea soiurilor este deosebit de importantă. În funcție de condițiile specifice de microclimat, un soi de calitate poate trece în categoria celor curente dacă a fost amplasat în condiții necorespunzătoare cu cerințele sale.

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 57


SC Avi Cooper Impex SRL, situată în localitatea Frumușica, județul Botoșani, deține o suprafață de 20 de hectare plantată cu viță-de-vie. Administratorul acesteia este dl Victor Scutaru, pe care l-am întâlnit în cadrul unui eveniment organizat de firma MAP, care are în portofoliu tractoare specializate Deutz Fahr.

Victor SCUTARU

Ana MUSTĂȚEA

Modernizarea exploatației, un proces greoi Scopul pentru care dl Scutaru a venit la expoziția de mașini și utilaje agricole performante a fost acela de a se interesa pentru achiziția unui tractor cu o putere cuprinsă între 80 și 90 CP. „Intenționez să cumpăr un tractor specializat pentru munca în plantațiile viticole, cu sprijinul fondurilor europene derulate prin PNDR”, a afirmat dl Scutaru. Din păcate, încercările sale repetate de accesare a banilor europeni pentru modernizarea fermei viticole nu au fost încununate de succes. „Am depus de patru ori un proiect pe Măsura 121 și nu am primit finanțare, iar partea de consultanță m-a costat destul de mult, aproximativ 48 de milioane de lei vechi. Urmează ultima sesiune de depunere a proiectelor pe această măsură și nu am mari speranțe să fie aprobat”, a spus administratorul societății. Proiectul are o valoare de 50 de mii de euro și constă în achiziția unui tractor de putere mijlocie, a unui echipament de tocat resturi vegetale, a unei mașini de stropit și a unei remorci tehnologice. „Refuz să fac tot felul de mișculații pentru a primi mai multe puncte la proiect. De exemplu, să înființez o nouă societate și să pun proiectul pe o persoană mai tânără ca să primesc suplimentar puncte”, a susținut 58 Aprilie 2011

dl Scutaru. În opinia dânsului, la achiziția unui tractor, pe lângă caracteristicile tehnice legate de putere, transmisie, trebuie să ții cont și de marca utilajului, precum și de termenul de garanție. Administratorul societății își dorește un tractor cât mai simplu de manevrat, cu transmisie mecanică, pentru că forța de muncă în regiune este slab pregătită. Cu părere de rău ne-a spus că, dacă nici în ultima sesiune proiectul nu va beneficia de finanțare, va căuta alte soluții de cumpărare a utilajelor necesare. Produsul financiar propus de firma MAP în colaborare cu banca Intesa Sanpaolo, de a acorda mașini agricole cu avans 0, i s-a părut o ofertă avantajoasă, venită în sprijinul fermierilor, mai ales după un an cu mari probleme în viticultură. „Anul trecut, din cauza ploilor, producția de struguri a fost mai mică, cu circa 60%. Într-un an obișnuit,

obțin circa 150 de tone de struguri, însă în 2010 am obținut o producție de doar 83 de tone”, a explicat dl Scutaru. O problemă majoră de care se lovesc viticultorii este lipsa forței de muncă. „Este una dintre cele mai grave probleme ale sectorului. Căutăm oameni care să vină la tăiat și la cules și cu greu îi găsim”, a afirmat dl Scutaru. Cheltuielile de producție pentru un hectar de viță-de-vie se ridică la 7.000 lei/ha. Din fericire pentru administratorul societății, costurile cu îngrășămintele chimice sunt reduse deoarece procură gunoi de grajd de la o fermă zootehnică din apropiere, pe care îl distribuie apoi în vie. Plantația de viță-de-vie se află în proprietatea dlui Scutaru din anul 2004 și este specializată în producția de vin. Distribuția de vinuri o face la societățile specializate Cotnari, Jidvei, Bucium și Tohani.


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 59


Statistici și prognoze de piață pentru cereale, oleaginoase și uleiuri vegetale 04.03.2011 - 01.04.2011 GRÂU

Rubrică realizată de Daniel BOTĂNOIU

PIAȚA GRâULUI Ultima săptămâna din martie a adus scăderi ale prețului de circa 9 euro/tonă în doar 5 zile pentru livrările din mai. Acestă scădere confirmă tendința de scădere pe perioadă scurtă. Actualitatea libiană continuă să influențeze piețele materiilor prime. Dezordinea din regiune a determinat mulți operatori financiari să vândă stocurile de materii prime și să intre pe piața petrolului, care le poate asigura un profit consistent.

Data

Bursa din Chicago

Bursa Golfului Mexic

Bursa din Londra

04 mar.2011

294.3

333.3

196.5

11 mar.2011

255.3

295.3

181.5

18 mar.2011

265.9

302.5

194.3

25 mar.2011

271.9

306.9

197.3

01 apr.2011

279.3

329.3

199.5

PORUMB PIAȚA PORUMBULUI Piața porumbului a continuat scăderea și în ultima săptămână a lunii martie. Pe Euronext, prețul a rămas relativ stabil. Creșterea euro nu a jucat nici un rol, deoarece importurile de porumb au crescut galopant în 2011 în Europa, unde disponibilitățile sunt reduse. Data

Bursa din Chicago

Bursa Golfului Mexic

Bursa din Paris

04 mar.2011

283.5

311.3

230.3

11 mar.2011

259.5

285.3

221.3

18 mar.2011

269.3

293.7

224.5

25 mar.2011

276.9

291.7

224.3

01 apr.2011

289.5

320.9

234.7

ORZ

60 Aprilie 2011

PIAȚA ORZULUI Prețul orzului a scăzut și el în ultima săptămână din martie. Exporturile europene sunt reduse, cu toate că vorbim de 3,3 milioane de tone exportate, în comparație cu doar 551.000 de tone exportate în 2010. Mici debușee sunt reprezentate de comenzile producătorilor de furaje, însă acestea sunt mici, ținând cont de prețul care se menține ridicat. UE a eliminat taxele de import pentru importul de furaje, orzul concurând în acestă direcție cu grâul furajer și porumbul din Brazilia și Ucraina. Data

Bursă Creil

Bursă Dunkerque

Bursă Moselle

Bursă Rouen

Bursă Creil**

Bursă Moselle**

04 mar.2011

184.5

189.5

188.5

188.5

213.3

218.5

11 mar.2011

180.5

183.5

184.5

184.5

205.7

212.3

18 mar.2011

165.9

170.5

172.3

170.7

200.3

207.7

25 mar.2011

179.7

185.5

184.5

182.5

200.7

207.3

01 apr.2011

178.5

184.5

182.5

182.5

198.5

205.3

www.agrimedia.ro


*

SOIA

PIAȚA SOIEI Complexul soia a crescut la bursa din Chicago, influențând creșterea prețului rapiței în Europa. Prețul soiei a marcat o creștere, ca urmare a creșterii prețurilor celorlalte oleaginoase, dar mai ales ca urmare a creșterii prețului barilului de petrol.

PIAȚA RAPIȚEI Piața rapiței a profitat în primă instanță de explozia prețului petrolului. Situația din Libia, care este în pragul izbucnirii unui război civil, mărește îngrijorările operatorilor, ținând cont și de faptul că se pregătesc manifestări similare și în Arabia Saudită. Aprovizionarea mondială cu petrol este afectată, ceea ce a dus la creșterea prețului barilului la 106,9 USD la New York. Uleiul de rapiță a ajuns la 1.070 euro/tona la Rotterdam. Data

Bursa din Paris

04 mar.2011

474.5

11 mar.2011

446.9

18 mar.2011

452.3

25 mar.2011

427.3

01 apr.2011

476.9

www.agrimedia.ro

Bursa din Chicago

Bursa Golfului Mexic

Bursa din Rotterdam

04 mar.2011

517.3

547.3

1367.9

11 mar.2011

487.5

517.3

1293.5

18 mar.2011

500.7

528.5

1279.3

25 mar.2011

497.7

523.3

1305.7

01 apr.2011

512.3

541.7

1331.3

RAPIȚĂ

FLOAREA -SOARELUI - SEMINȚE FLOAREA-SOARELUI

FLOAREA-SOARELUI - ULEI

PIAȚA FLORII-SOARELUI Prețul florii-soarelui s-a menținut ca urmare a interesului scăzut al operatorilor pentru acest produs. Procesatorii au acoperit necesarul pe o perioadă scurtă de timp; se estimează că aceștia vor avea nevoie de o ofertă mai consistentă către sfârșitul campaniei de achiziții.

Data

Data

Bursa din Rotterdam

Data

Bursa din Franța

04 mar.2011

1440.3

04 mar.2011

465.9

11 mar.2011

1400.3

11 mar.2011

465.9

18 mar.2011

1385.5

18 mar.2011

430.7

25 mar.2011

1345.3

25 mar.2011

445.3

01 apr.2011

1370.3

01 apr.2011

440.3

N.B.Informatiile din prezenta sinteza sunt rezultatul colectarii de informatii, avand la baza urmatoarele surse: date oficiale (Ministerul Agriculturii, Padurilor și Dezvoltarii Rurale, Institutul National de Statistica, Organizatia pentru Dezvoltare și Cooperare Economica, Departamentul de Agricultura al SUA, Bursele produselor agricole China, Argentina, Australia, Canada, Brazilia, Rusia, Ucraina și principalele Burse din Comunitatea Europeana), informatii din piata (traderi , producatori, fermieri, procesatori, depozitari), organizatii de profil (asociatii profesionale, etc) și surse complementare. Din motive obiective, nu putem garanta pentru acuratetea și integralitatea acestor informatii astfel că orice concluzie și initiativa de actiune in baza acestui material trebuiesc privite sub aceasta limitare.

Aprilie 2011 61


și completarea Ordinului ministrului Agriculturii și al ministrului Finanțelor Publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agricolă“ din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente M.O. nr. 0138/23 februarie 2011

Ordinul nr. 45 din 18 februarie 2011 al MADR privind aprobarea formularuluitip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2011 - M.O. nr. 0145/28 februarie 2011 Ordinul nr. 22 din 27 ianuarie 2011 al MADR privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate de Politica Agricolă Comună M.O. nr. 0127/21 februarie 2011 Ordinul nr. 32 din 4 februarie 2011 al MADR pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 65/2011 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură - M.O. nr. 0127/21 februarie 2011 Normele metodologice de aplicare a HG nr. 65/2011 din

4 februarie 2011 ale MADR privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăți directe și pentru măsuri de piață în agricultură - M.O. nr. 0127/21 februarie 2011

Ordinul nr. 216 din 28 septembrie 2010 al MADR pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2010 privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) - M.O. nr. 0130/21 februarie 2011 Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 24/2010 nr. -

din 28 septembrie 2010 ale MADR privind controlul operațiunilor care fac parte din sistemul de finanțare prin Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) - M.O. nr. 0130/21 februarie 2011 62 Aprilie 2011

Ordinul nr. 36 din 10 februarie 2011 al MADR privind practicarea pescuitului comercial de calcan în Marea Neagră M.O. nr. 0131/22 februarie 2011 Hotărârea nr. 5 din 9 februarie 2011 a Senatului României cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului privind finanțarea Politicii Agricole Comune și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 165/94 și (CE) nr. 78/2008 ale Consiliului - M.O. nr. 0133/22 februarie 2011 Hotărârea nr. 6 din 9 februarie 2011 a Senatului României cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice - M.O. nr. 0133/22 februarie 2011 Hotărârea nr. 114 din 9 februarie 2011 a Guvernului României pentru aprobarea acțiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, a acțiunilor prevăzute în Programul de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor, precum și a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011 - M.O. nr. 0135/23 februarie 2011 Ordinul nr. 33 din 4 februarie 2011 al MADR privind modificarea

Ordinul nr. 5 din 21 ianuarie 2011 al ANSVSA pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului Sănătății Publice, al ministrului Mediului și Gospodăririi Apelor și al președintelui ANSVSA nr. 1.321/2006/280/90/2007 - M.O. nr. 0164/8 martie 2011 Ordin nr. 1594 din 30 Decembrie 2010 pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a HG nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui ANSVSA nr. 1.321/2006/280/90/2007 - M.O. nr. 0164 din 08 Martie 2011 Hotărâre nr. 199 din 02 Martie 2011 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2011 al Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare, aflată sub autoritatea MADR M.O. nr. 0166 din 08 Martie 2011 Ordin nr. 53 din 07 Martie 2011 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului agriculturii nr. 763/455/2004 pentru aprobarea Listei substanțelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun - M.O. nr. 0172 din 10 Martie 2011 Ordin nr. 48 din 28 Februarie 2011 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit și a cotelor de pescuit pentru anul 2011, pe specii și zone - M.O. nr. 0173 din 11 Martie 2011

www.agrimedia.ro


www.agrimedia.ro

Aprilie 2011 63


Cu această sfântă rostire vă întâmpinăm și în anul în curs, pentru că nu se află alt cuvânt mai sfânt care să arate mai deplin ce spune cugetul și simte inima noastră. În această dumnezeiască zi, rostirea aceasta este adevărul cel mare, dintre adevărurile care-i călăuzesc pe creștini. În numai trei cuvinte, pe care creștinii le înalță de aproape două mii de ani, se cuprinde întreaga iconomie a Învierii.

Veșnica lumină a Învierii. Hristos a înviat! Pentru biruința asupra morții și pentru neînvinsa ei încredere, rostirea a devenit un fel de cântec al vârstelor, care se deapănă între naștere și mormânt, între începutul vieții pământești și apusul ei, între umbră și lumină. O găsim, așa cum arată preotul Horia Taru, pe buze nevinovate, o spun cu bărbătească putere vârstnicii, o murmură cu glas domolit cărunții și bătrânii, ca pe o presimțire a unei alte dăinuiri. Încredințarea că Hristos a înviat se adâncește în noi, pe măsură ce înaintăm în viață și firea noastră se împuținează, ca apa dintr-un vad părăsit. Ea alungă din noi spaima grozavă

64 Aprilie 2011

a neființei și marele întuneric al morții. Ea împrăștie tăcerea cimitirelor, în care dorm rudeniile și semenii noștri până la a doua înviere. Ea umple singurătatea noastră, căci fiecare dintre noi am pierdut făpturi scumpe și neamuri după trup. Încrederea în Înviere este rodnică și făcătoare de viață, chiar aici pe Pământ, în vremea ființării și a lucrurilor noastre. Suflul și căldura ei întețesc darul trăirii și gustul luptelor noastre de propășire și binele de sine, pentru că porunca ei îndeamnă către înfăptuiri înalte, curate și pururea „de viață făcătoare”. Avem această încredere, pentru că știm că Hristos a înviat și cu El vom învia și noi. Tot ceea ce a săvârșit Iisus Hristos purcede din neistovita Lui milă și dragoste pentru noi. A venit pe Pământ, luând chip de om, a pătimit ca un om și omenește a fost îngropat „pentru a noastră mântuire”. Făcând toate pentru noi toți, înseamnă că toate le-a făcut pentru fiecare dintre noi. Așa spune și Sfântul Apostol Pavel: „El, care m-a iubit și s-a dat pe Sine pentru mine”. Și era mișcat până în adâncul sufletului, știind că Hristos a venit anume pentru el. Așa simțim fiecare dintre noi, cei care ascultăm cuvântul acesta, căci „El ne-a iubit întâi”. Înainte de a-L cunoaște și de a-L iubi noi, când nici nu gândeam la El, El se gândea cu dragoste la noi.

Și a venit să ne demonstreze iubirea Lui și astfel să stârnească în noi dragostea noastră. A ales această cale, a inimii care dogorește, pentru că nimic - în afară de iubire - nu putea învinge rătăcirea, asprimea și nerecunoștința noastră. Nici o dovadă nu era în stare să zguduie adâncul sufletului nostru mai mult decât patimile Lui și sângele Lui curat, plătite pentru noi. Așa L-am văzut în Vinerea Patimilor și ne-am cutremurat de durere. Nu este pe lume iubire ca iubirea Lui și nimeni nu ne-a iubit atât! Ca să ne dea nouă viața, s-a dat pe Sine să moară în locul nostru, cum mărturisesc toți laolaltă în cele patru Evanghelii. Dar dacă a murit pentru noi, a și „înviat” pentru noi, oamenii, și pentru a noastră mântuire. Faptul că este istorisit în Evanghelii, cu cuvinte simple - așa cum este adevărul - și limpede, ca lumina dimineții, s-a petrecut în taina nopții. S-a răspândit însă ca fulgerul prin femeile mironosițe și printre ucenicii apropiați ai lui Iisus. Adeverirea Învierii s-a făcut și ea îndată. S-a arătat Cel înviat din morți mai întâi Mariei Magdalena, apoi altor femei, iar la doi ucenici, Luca și Cleopa, în drum spre Emanus, Apostolului Petru, Apostolilor fără Toma, Apostolilor cu Toma, mai multor ucenici, lângă lacul Ghenizaret, Apostolilor pe muntele Galileii,

www.agrimedia.ro


Biruitor al păcatului și al morții, Iisus ne-a deschis calea mântuirii și drumul vieții în Dumnezeu, prin Înviere. Ne-a unit cu El, întocmai ca butucul pe vie. Ne-a altoit pe Sfânta sa rădăcină, ca altoiul pe măslin. Ne hrănește, ca pe lăstari, din trunchiul lui Dumnezeu. Am devenit, prin botez, uniți cu El și parte din Hristos. Uniți cu Hristos, putem fi părtași și la mântuirea noastră, precum și la zămislirea unor zori de ușurare, la întemeierea păcii și a unui văzduh de întelegere între oameni. Uniți cu El, suntem în stare să jertfim însăși ființa noastră pentru cauzele cele mari ale sufletului și pentru întinderea, de peste veac, către împărăția luminoasă a lui Dumnezeu. În El și o dată cu El, vom gusta învierea și nemurirea după care suspină

credinciosul și arde inima creștinului. Ziua Învierii n-are înserare și noapte. Ea este veșnică lumină. În acest înțeles, Iisus este numit „Soarele neînserat”, iar aura Lui n-are asfințit. Rămâne de-a pururi „Răsăritul Răsăriturilor”, fără amurg și fără umbre. Ziua Învierii are loc în toiul primăverii și în plinul învierii florilor și al balsamului lor, al făptuirii în special. Firea bate puternic la poarta tinereții. Cu ea, batem și noi, căci s-au deschis ușile vieții și murmurul său urcă din adâncuri. Urcă de acolo chemarea ogorului, care-și așteaptă semănătorul său… Urcă din preschimbarea puterilor trupești și din înnoirile sufletești îndemnuri sporite

pentru muncă, cu mâinile și cu mintea. Plăsmuirile frumosului, ale măiestriei, ale slovelor și ale cântului se vor lua la întrecere cu podoabele pământului și se vor îmbrăca în veșmânt cărturăresc întâmplările felurite ale oamenilor, zorul și vrednicia lor. Tronează acestea și-n cei care urmează lucrul cel bun al câmpului, căci nădăjduim că ei vor purta grijă de tinerețea și înnoirea lor duhovnicească, de primăvara sufletului lor. Căci „măcar că omul nostru cel dinafară îmbătrânește, omul nostru cel dinlăuntru se înnoiește din zi în zi“. Înnoirea duhovnicească a creștinilor se face prin neîntrerupta legătură cu Biserica și cu poruncile ei, prin dragostea dintre noi și prin iubirea semenilor noștri. Plini de înnoire și de sufletească desfătare este chiar praznicul Învierii. Bucurați-vă, deci, cu bucurie deplină, căci noaptea nu mai stinge lumina acestei zile! Iertați totul, pentru Înviere, ca să fim iertați! Osândiți, în inimă și în minte, tot păcatul, căci în el se ascunde puterea morții! Aprindeți și în cuget luminița pe care o țineți în mâini și rostiți imnul propriei învieri: Hristos a înviat!

Rețete pentru mâncăruri de Paște Între practicile culinare românești consacrate sărbătoririi Paștilor creștinești, se înscriu și următoarele bucate tradiționale, pe care le-am regăsit în remarcabila „teză” gastronomică aparținând lui Al.O. Teodoreanu. Borș de miel (pentru șase persoane) Se curață carnea de mile de pielițe și se pune în apă rece, unde se lasă o oră. Fierbi într-o oală 2 litri de apă cu sare, în care adaugi 1-2 morcovi, o țelină întreagă, dar nu tăiată, ci numai crestată, și 100 de grame de ceapă tocată mărunt. Lași legumele să fiarbă și speli carnea în mai multe ape reci. Când legumele sunt aproape gata, pui și carnea în oală la fiert. După ce a fiert împreună cu legumele circa 15 minute, acrești cu borș și lași să mai dea un clocot. Tragi apoi oala de pe foc. Îi adaugi 2-3 legături de ceapă verde, calită în 80 de grame de grăsime, dar și mărar, pătrunjel și leuștean tocate mărunt. Ajuns aici, farfurii adânci și linguri să ai, că borșu de miel este gata!

www.agrimedia.ro

Friptură de miel la tavă Tai mielul în două, de-a lungul coloanei vertebrale, îl cureți și-l ștergi (este mai bine decât să-l speli), îl sărezi și-l așezi într-o tavă cu grăsime bine încinsă. Bagi tava la cuptor. Cuptorul trebuie să fie bine încălzit de un foc zdravăn. Din când în când, ungi mielul cu o pană înmuiată în zeama lui și, dacă-ți place, și în untdelemn. Când începe coaja să se scorojească, rumenindu-se frumos, nu-ți mai rămâne decât să-l așezi pe o farfurie caldă, să-l garnisești cu cartofi prăjiți și să-l duci la masă. Dacă nu ai salată verde, care i se potrivește cel mai bine, o poți înlocui cu murături în saramură sau oțet de vin.

tocătura, adăugând și ceapa verde tăiată mărunt și le lași la prăjit încă 5 minute. Tragi apoi la o parte și, după ce s-a răcit puțin tocătura, adaugi sare, piper și unul sau două ouă, le amesteci și bagi totul în prapur. Se înțelege că, în timpul acestei operațiuni, prapurul a zăcut în apă rece, unde este necesar să stea cel puțin o oră. După ce ai umplut prapurul cu tocătura, dându-i o formă rotundă, îl tăvălești prin făină și ou, îl prăjești în grăsime încinsă la foc iute, până ce prinde o crustă frumoasă de culoare aurie și-l așezi apoi la gura cuptorului, ca să se pătrundă bine, fără să se ardă. Poftă bună!

Drob Tocătura se face din măruntaie: ficat, inimă, plămâni, rinichi, splină. Le speli, le opărești, le speli iar și le pui la fiert în apă cu puțină sare. După ce au fiert, le lași să se răcească. Pe urmă, faci tocătura cum preferi (cu satârul sau cu mașina). Prăjești în grăsime ceapa tăiată mărunt. Când s-a prăjit ceapa, torni peste ea Aprilie 2011 65

Victor VĂTĂMANU

înaintea a 500 de ucenici, în Galileea, lui Iacob cel Mic și Apostolilor înainte de Înălțarea la Cer. După Înviere, Iisus a stat de vorbă cu Apostolii, le-a dat sfaturi și au cinat împreună. Adeverirea și încredințarea i-au făcut pe Apostoli soli ai Învierii. Valurile bucuriei apostolice și ale îndrăznelii urcă până la noi cu înțelesul cel ascuns și cu orbitoarea lor lumină.


Summit Agro - o companie a Corporației Sumitomo, Japonia Valerian Iștoc, director Marketing Summit Agro România Istoria Corporației Sumitomo începe devreme, în secolul al XVII-lea, când Masatomo Sumitomo (1585-1652) a deschis un magazin de cărți și unul de produse medicinale în Kyoto. Mai târziu, Masatomo a scris „Preceptele fondatorului”, care prevăd principiile sale de afaceri. „Filosofia de afaceri Sumitomo”, care pune accent pe integritate și management de calitate, își are bazele în Preceptele lui Masatomo. Inițial, primele afaceri Sumitomo au fost reprezentate de extragerea minereurilor de cupru. Mai târziu, domeniul de activitate s-a diversificat într-o varietate largă de domenii, cum ar fi asigurări, financiar, fier și oțel, imobiliare, electrice și electronice, produse chimice, produse agricole etc. În România, Sumitomo și-a deschis reprezentanța în anii ’70, ca apoi, în 1997, să-și deschidă propria companie: Summit Agro România SRL. Inițial, Summit Agro România reprezenta doar producătorii japonezi de pesticide. Având în vedere renumele de care a beneficiat pe plan intern și internațional, portofoliul de producători renumiți prin calitatea produselor sale a crescut în mod constant: Nippon Soda, Nihon Nohyaku, Nissan Chemical, Cheminova, FMC. În plus, compania și-a diversificat 66 Aprilie 2011

și portofoliul de produse, asftel că în 2005 au apărut și semințele în portofoliu (Rustica), în 2009 fertilizanții foliari (Yara), iar în 2010 adjuvanții (InterAgro). La momentul actual, are în portofoliu o gamă completă de produse pentru fermieri: insecticide, fungicide, erbicide, acaricide, semințe de porumb, floarea-soarelui, sorg, rapiță, adjuvanți și fertilizanți foliari. Summit Agro este unul dintre cei mai importanți furnizori de insecticide și acaricide pe piața românească, prin produsele sale deja foarte cunoscute: Mospilan, Nurelle D, Novadim Progress, Fury, Trebon, Milbeknock, Nissorun, Sanmite. De asemenea, compania este cea care furnizează cel mai cunoscut fungicid - Topsin, precum și unul dintre principalii furnizori de sămânță hibridă de rapiță (Rustica).

an, vânzările au fost foarte mari. Din această scurtă prezentare nu trebuie neglijată echipa Summit Agro, echipă formată din profesioniști cu o bogată experiență în domeniul agriculturii. În ultimul an, ca urmare a politicii proprii, echipa s-a mărit cu încă 5 angajați, pentru a asigura o mai bună acoperire a teritoriului, dar și pentru a avea un contact mai bun cu fermierii. Summit Agro, prin proiectele sale, își propune să-și îndrepte mai mult atenția către utilizatorul final al produselor sale: FERMIERUL. Summit Agro nu este doar un furnizor de inputuri pentru agricultură, ci și un partener ce oferă consultanță utilizatorilor de produse. Echipa tehnică este întotdeauna la dispoziția fermierilor pentru orice fel de întrebări, sfaturi sau recomandări. Noi facem pământul mai roditor!

În fiercare an, compania își propune să aducă pe piață produse și tehnologii de ultimă oră. În cursul anului trecut, a fost lansat pe piață fertilizantul pentru tratat sămânța Teprosyn - un produs unic pe piața românească. Acesta permite maximizarea performanțelor genetice ale semințelor în timpul germinării și grăbește creșterea plăntuțelor în primele faze de vegetație. Produsul a fost foarte apreciat de către fermierii care l-au folosit, astfel încât, începutul acestui

www.agrimedia.ro


3

Decembrie 2010


4

Decembrie 2010

Revista AGRIMEDIA - Aprilie 2011  

Revista Agrimedia cu știri, analize, comentarii și informații din Agricultura. Informează-te ACUM la nivel European!, tehnologii, agricultur...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you