Page 23

plant < Loonwerker Gerwin Peters

hoger is, kalk gaat strooien, is dit

houden.” Peters: “Je gaat uiteindelijk

specialist hem aan. “Als je bedenkt

eigenlijk zinloos. Maar als de pH 4,2 is,

voor het beste resultaat voor al je

dat een te lage pH-waarde kan

breng je met een standaard bemesting

gewassen. Niet alleen nu, maar ook

leiden tot een opbrengstverlies van

nog te weinig kalk naar de bodem.

voor de komende jaren. Bekalken doe

20 procent, dan is wat mij betreft een

Plaatsspecificieke bekalking is dus een

je tenslotte voor vier jaar, dus je moet

kalkbemesting niet meer dan logisch.”

uitstekende methode om je bodem en

goed in beeld hebben wat je de komende

Precieze cijfers over wat dan precies

de gewasopbrengsten te optimaliseren.”

vier jaar gaat telen. De pH-waarde in je

die opbrengsten zouden zijn, hebben

perceel zakt ook ieder jaar, dit is iets

de adviseur en loonwerker nog niet.

waar je alert op moet zijn.”

Daarvoor is het te vroeg, leggen ze uit.

Wanneer uitvoeren?

De Veris bodemscan kan het beste

Peters: “Dit is het eerste jaar dat we

uitgevoerd worden in de periode na

Opbrengsten

ermee gewerkt hebben, we kunnen

de oogst, zodat indien nodig in de

“Met een plaatsspecifieke bekalking

nu nog niet heel veel zeggen over de

wintermaanden of in de lente nog een

kun je op een efficiënte manier

resultaten. Het duurt wel zo’n twee

kalkbemesting kan worden uitgevoerd.

omgaan met kalk. Je bespaart kalk op

jaar voordat we uit eigen ervaring

De taakplannen, die binnen 6 weken

plekken waar de bodem het niet nodig

resultaten kunnen zien.” Albers: “De

na de scan gereed zijn, worden volledig

heeft en je geeft de bodem meer kalk

pH-waarde van de bodem komt wel

afgestemd op het bouwplan van de

op plekken waar de pH-waarde laag is.

sneller op peil. We weten uit proeven

akkerbouwer. Albers: “De suikerbieten-

Plaatsspecifiek bemesten lijkt duur,

dat de juiste pH-waarde dé basis is

teelt heeft bijvoorbeeld een hogere

maar de kosten vallen reuze mee.

voor een goede gewasgroei.”

pH-behoefte dan een aardappelteelt.

Vooral als je ziet wat het je potentieel

Als er suikerbieten in het bouwplan

kan opleveren”, aldus Peters. “Grond is

Meerwaarde

zitten, moet je hier rekening mee

schaars en duur”, vult de Agrifirm Plant

Toch twijfelt Peters er niet aan dat de resultaten goed zullen zijn. Peters: “Als

<

Loonwerker Gerwin Peters (r) en John Albers, specialist loonwerk bij Agrifirm Plant.

je hiermee start moet je er vertrouwen in hebben dat het meerwaarde heeft voor de toekomst. Het is een investering in de toekomst die niet meteen tot uitbetaling komt. Dat duurt wel enkele jaren. Maar het is volgens mij ook geen optie om maar gewoon verder te gaan op de voet waarop we het al jaren hebben gedaan. Dat is niet meer van deze tijd. De technieken zijn er nu om het allemaal beter en professioneler te doen. Daar wil ik gebruik van maken, ook om in de toekomst een stukje meerwaarde te blijven bieden aan mijn klanten.” Meer informatie over de mogelijkheden om uw bodem te optimaliseren en de Veris bodemscan inzetten? Neem dan contact op met uw specialist.

schakel in succes december 2014

23

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Profile for agrifirm
Advertisement