Page 21

Bodem in balans door BemestingsNavigator <

In 2013 heeft Agrifirm Plant bemestingsonderzoek gedaan in winterprei. Dit

Ronald Hendriksen (r) en Rolf van Dijck.

resulteerde dit jaar in de introductie van de BemestingsNavigator Prei. Ook voor asperges ontwikkelt Agrifirm Plant samen met Altic een BemestingsNavigator. De BemestingsNavigator meet meer-

Een andere aanpassing is het inzichtelijk

van de proeven zal iets anders zijn dan

dere keren per groeiseizoen of een

maken van het stikstofgehalte van de

bij prei, omdat het bij asperges om

gewas over voldoende stikstof, kali en

bodem met twee cijfers: een cijfer

een meerjarige teelt gaat. De eerste

magnesium kan beschikken voor een

stikstof-nitraat en een stikstof-

groeifase na het planten van de kronen

optimale groei, opbrengst en kwaliteit.

ammonium cijfer. Deze werden bij

is bepalend voor de ontwikkeling van

De navigator voor prei is toe aan zijn

elkaar opgeteld, wat een vertekend

het gewas. Er zijn nog niet vaak proeven

eerste evaluatieronde, vertelt Ronald

beeld kan geven. Zo wordt de navigator

geweest in de asperges, dus we komen

Hendriksen, specialist vollegronds-

verder doorontwikkeld.”

nu al tot veel interessante waarnemingen.

groente van Agrifirm Plant.

Die geven ons inzicht in de elementen die Asperges

van invloed zijn op wortelontwikkeling.

gebreksziektenveld

De ontwikkeling van de navigator voor

We willen gerichter sturen op deze

“De BemestingsNavigator Prei is

asperges is nog in de beginfase, vertelt

elementen voor behoud van productie,

ontstaan uit onderzoeken van ons

Rolf van Dijck, specialist Akkerbouw/

en waar mogelijk zelfs de productie te

gebreksziektenveld in Rolde (2013),

Vollegrondsgroenten. “Op het gebreks-

verhogen.”

PPO prei onderzoek uit verleden en de

ziektenproefveld in Rolde , bij PPO

kali trappen proef Agrifirm Plant (2014).

Kooijenburg, voert Agrifirm Plant in

evenwicht

Dit jaar zijn zo’n 10 bedrijven gestart

samenwerking met veredelingsbedrijf

Voor een optimale groei van het gewas,

met de navigator. Na het introductie-

Limgroup uit Horst een tweejarig

zowel prei als asperges, is het vooral

jaar hebben we de BemestingsNaviga-

onderzoek uit in de aspergeteelt.

van belang dat alle elementen in de

tor iets bijgeschaafd. De Bemestings-

Daarnaast worden percelen van negen

bodem in evenwicht zijn, vervolgt

Navigator voert nu twee keer een

aspergetelers gemonitord. Door de

Van Dijck: “Elementen kunnen elkaar

bodemanalyse uit. Vijf weken na plant

planten nauwgezet te volgen, gaan we

onderdrukken, of bevorderen juist

kijken we naar de bodemvoorraad, tien

elementengebreken sneller herkennen

de opname van elkaar. Dat moet je

weken na plant naar de bodem én de

en onderscheiden. We kunnen tevens

zorgvuldig afstemmen. De Bemestings-

plant: het groeistadium van de plant

onderzoeken welk element effect heeft

Navigator is hierbij een zeer nuttige

en de gewenste oogstdatum.

op de groei van de asperge. De opzet

tool.”

schakel in succes december 2014

21

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Profile for agrifirm
Advertisement