Page 20

plant

Proefvelden aangelegd

Aaltjes bestrijden met Veris bodemscan <

Gert Veninga (r) en Hans Kuper controleren de wortels van de bollen.

Lelies zijn zeer gevoelig voor wortellesieaaltjes (Pratylenchus penetrans). Vorig jaar is Agrifirm Plant gestart met uitgebreide proeven om aaltjesschade in lelies te voorkomen. De Veris bodemscan blijkt een zeer nuttig wapen in de strijd tegen aaltjesschade. “De Veris bodemscan geeft een gede-

in aaltjesschade te meten. Dit heeft

(Dr). De teler is enthousiast over deel-

tailleerd beeld van een perceel. Het

onder andere te maken met een

name aan de proeven. “Al jaren zoeken

meet het organische stof percentage,

variatie in het organische stof gehalte

we naar manieren om aaltjesschade te

de pH-waarde en de EC waarde van de

van de bodem, de pH-waarde en de

voorspellen. Het ontbrak ons nog aan

bodem”, vertelt Hetty Regeer, project-

textuur van de bodem. “Als we de

een manier om de bodem objectief in

leider R&D van Agrifirm Plant. “Op

verzamelde waarden over elkaar leggen

beeld te brengen. Dat kan nu met de

basis van de scan maakt Agrifirm Plant

en dat koppelen aan de verschillende

Veris bodemscan. Mijn percelen zijn

perceelkaarten die de variatie van deze

bodemvariabelen, kunnen we in de

behoorlijk bont, binnen de percelen

variabelen in beeld brengt. De teler kan

toekomst mogelijk een voorspelling

variëren pH-waarde, organische stof

dan gericht bodemmonsters laten

doen voor aaltjesschade”, vertelt Kuper.

en EC. Voor ons is het dus erg belangrijk

nemen en plaatsspecifiek de aaltjes-

”Deze voorspelling kun je dan koppelen

om de samenstelling van de grond te

populatie laten bepalen.”

aan een advies”, aldus Regeer. “Dat kan

vergelijken met het aantal aaltjes in de

een bestrijdingsadvies zijn, of een teelt-

bodem. Op basis daarvan kunnen we

Voorspelling

advies. Er kan bijvoorbeeld worden

het risico op aaltjesschade inschatten.

Agrifirm Plant teamleider bloembollen

gekozen voor een lelieras dat minder

Het bestrijden van aaltjes wordt steeds

klei Hans Kuper vertelt: “Met behulp

gevoelig is voor aaltjes. Ook kan een

lastiger nu we bijvoorbeeld een middel

van de gegevens die we verzamelen

plaatsspecifieke behandeling met kalk

als Monam bijna niet meer kunnen

met de Veris bodemscan willen we een

helpen om de pH-waarde van de grond

gebruiken. Dat maakt deze proeven

techniek ontwikkelen die bijdraagt aan

te verhogen.”

nog belangrijker dan dat we bij

het voorkomen van aaltjesschade in de

aanvang al dachten.”

bollenteelt. Onze ervaring is dat de

Een objectief beeld

mate van aantasting door aaltjes per

Een van de percelen waar Agrifirm

Vragen of meer informatie?

grondsoort verschilt.” Binnen een

Plant proefvelden had liggen, was het

Neem contact op met uw specialist.

perceel zijn zelfs grote verschillen

perceel van Gert Veninga uit Hijken

20

schakel in succes december 2014

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Profile for agrifirm
Advertisement