Page 10

Akkerbouwer Thomas Keur uit Nagele

‘Het gras heeft een gunstig effect op de bodem’ “We teelden altijd 1 op 3 consumptieaardappelen en tarwe, maar dat bracht niet meer genoeg op. Zowel financieel als qua uitdaging. Ik besloot daarom pootaardappelen te gaan telen en kwam toevalligerwijs in gesprek met een veehouder uit de buurt. Hij stelde voor om land te ruilen. Afgelopen jaar hebben we 18 hectare geruild, komend jaar 28 hectare. Eigenlijk huur ik grond van hem en hij weer van mij, voor een marktconform bedrag. Grond voor pootgoed is immers duurder dan voor gras. Op de helft van mijn land staat nu gras. De veehouder bewerkt dat zelf en na twee jaar ploegen we het weer onder. Ik verwacht dat het tweejarige gras en de rundveemest een gunstig effect hebben op de onkruiddruk en de bewerkbaarheid. Daarnaast kunnen we nu beiden zoveel mogelijk hectare telen van het gewas waar we het mee moeten verdienen, zonder de grond uit te putten.”

> Van de Lindeloof. “De bodem heeft

Exlan. “Akkerbouwers moeten bij-

is bijvoorbeeld duurder om te huren

baat bij teeltwisseling en zeker bij

voorbeeld voldoen aan de eisen voor

dan grasland. In ruil voor de waarde-

gewassen als pootaardappelen is het

gewasdiversificatie. Dat betekent dat

vollere grond, kan de akkerbouwer

noodzakelijk om een rotatieschema

ondernemers met meer dan 30 hectare

dan extra plaatsingsruimte aan de

toe te passen. In de praktijk telen

grond minimaal drie gewassen moeten

veehouder bieden, of meer grond in

veehouders binnen zo’n samenwerking

verbouwen. Als dat niet in het bouw-

de ruil inbrengen dan de veehouder.

vooral maïs, maar ik zie juist voor gras

plan past, kan het een oplossing zijn

Froklage: “Je moet elkaar daarin wel

veel voordelen. Gras voegt veel meer

om op een deel van het areaal gras of

kunnen vinden en het zo afspreken

toe aan de bodem, qua organische stof

maïs te verbouwen. Andersom hebben

dat beiden er voordeel van hebben.

en bodemleven.” Voor veehouders is

melkveehouders minimaal 80 procent

Er is een wereld aan varianten mogelijk,

een voordeel van landruil dat ze het

grasland nodig om binnen de derogatie

van het simpelweg verhuren van land

grasland met hoge regelmaat kunnen

te vallen. Landruil kan het dan mogelijk

tot een intensievere samenwerking.”

vernieuwen en daardoor kunnen

maken om toch meer maïs te verbou-

Zeker in dat laatste geval is het van

profiteren van nieuwe, hoogproductieve

wen.”

belang om de voor- en nadelen voor

grasmengsels. Ook betekent het vaak,

iedere ondernemer in beeld te brengen

afhankelijk van de gemaakte afspraken,

Succesvol samenwerken

en open met elkaar te bespreken.

extra plaatsingsruimte voor de mest.

Het ruilen van land kan ook nadelen,

De winst die voortvloeit uit de samen-

of risico’s met zich meebrengen. Voor

werking, zowel in euro’s als in arbeid

Regelgeving

een succesvolle samenwerking is het

en ruimte in wetgeving, wordt zo

Daarnaast kan landruil in sommige

van belang dat de ondernemers de

inzichtelijk. Froklage: “Het is belangrijk

gevallen een antwoord zijn op de eisen

mogelijke voor- en nadelen vooraf

om goede afspraken te maken waarbij

die binnen het nieuwe GLB aan zowel

benoemen en afspreken wat men

er voor beide partijen voldoende

akkerbouwers als veehouders worden

van elkaar verwacht. Het is niet altijd

voordeel te behalen is. Dan word je

gesteld. Dat zegt Arnold Froklage,

voor de hand liggend om één op één

er beiden beter van en dat is natuurlijk

adviseur Mestregelgeving bij Agrifirm

grond te ruilen. Grond voor pootgoed

altijd het doel van samenwerking.”

10

schakel in succes december 2014

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014  

Schakel in Succes nr. 5 – december 2014

Profile for agrifirm
Advertisement