__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 23

feed

De monitoring van kengetallen is een

<

Monitoring kengetallen geeft extra inzicht

Bedrijven met voerstations en stro scoren bovengemiddeld.

Huisvesting

belangrijk hulpmiddel om inzicht te

Voerstations

Voerstations met stro

Ligboxen met uitloop

Vloervoedering

28

13

45

22

krijgen in de eigen prestaties. Dat geldt zowel voor varkenshouders als

Aantal bedrijven

voor Agrifirm.

Gespeend/zeug/jaar

28,1

29,8

28,6

28,7

Levend geboren/worp

13,7

14,3

13,9

14,0

Voor de ondernemer geeft het vergelijken

Dood geboren/worp

1,0

0,9

1,2

1,2

van de eigen kengetallen met gemiddelde

Gespeend/worp

12,0

12,5

12,0

12,1

cijfers aan hoe hij scoort ten opzichte van collega’s en waar mogelijk nog

over de bedrijven, zoals het gekozen

met beide systemen vergelijkbare

potentie ligt. Voor Agrifirm geeft het

groepshuisvestingssysteem of biggen-

resultaten behaald worden. Het goed

waarde­volle informatie over hoe de

voersysteem. Bij de vergelijking van

afstellen van de droogvoerbak en de

voeders in de praktijk presteren.

huisvestings­systemen blijkt dat bedrij-

brijbak is belangrijker dan alleen de

ven met voerstations en stro bovenge-

keuze van het systeem.

Algemeen

middeld scoren. Een exacte verklaring

Uit de vergelijking van de Agrifirm

is moeilijk te geven, mogelijk zorgt het

kengetallen over 2012 met het landelijke

stro voor meer rust of een betere

Voersysteem

Brijbak

Droog­ voerbak

gemiddelde blijkt dat onze zeugen­

maaggezondheid. Bedrijven met vloer-

houders jaarlijks gemiddeld 28,6 big per

voedering halen vergelijkbare resultaten

Aantal resultaten

53

52

zeug grootbrengen: dat is 1 big meer

als bij ligboxen met uitloop. Bedrijfs-

271

445

dan het landelijk gemiddelde. De uitval

grootte speelt hier geen rol.

Gem. aanwezige zeugen Gem. aflevergew. biggen

24,7

24,1

Gem. afleverleef­ tijd big(dgn)

71

70

Gem. biggen­ groei/dag (gr)

333

327

Gecorr. biggen­ groei 70 dgn (gr)

329

327

na spenen lag 0,4 procent lager, op 1,8 procent, en het voerverbruik per big

Voersysteem gespeende biggen

was 1,4 kg lager terwijl de groei 9 gram

Het biggenvoersysteem is belangrijk

per big/per dag hoger was. Om specifieke

voor de voeropname en groei bij de

analyses te kunnen maken en nog ge-

gespeende biggen. Uit de cijfers blijkt

detailleerder te vergelijken combineren

dat grotere bedrijven meer gebruik

we deze kengetallen met extra informatie

maken van droogvoerbakken, maar dat

schakel in succes augustus 2013

23

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 4 - augustus 2013  

Schakel in Succes nr. 4 - augustus 2013

Schakel in Succes nr. 4 - augustus 2013  

Schakel in Succes nr. 4 - augustus 2013

Profile for agrifirm

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded