Page 7

Soja praktijktest 2.0

Markt en teelt soja verder ontwikkelen Agrifirm geeft in 2014 een vervolg aan

gehouden met een speciale soja-

gevoerd wordt. “Na een hittebehandeling

de eerste praktijktest voor sojateelt in

nieuwsbrief. De ervaringen van eerdere

en het vermalen van de bonen zijn de

Nederland. Het aantal telers en het

jaren worden hierin mee genomen.”

eiwitten veel beter verteerbaar. We

areaal zijn meer dan verdrievoudigd

willen nu gaan onderzoeken of het

ten opzichte van vorig jaar en Agrifirm

Afzet

interessant is om soja in de fabriek te

onderzoekt de mogelijkheden om

Het Oostenrijkse bedrijf Mona Natur-

bewerken en dan weer terug te trans-

zowel de teelt als de markt verder te

produkte zal ook komend jaar een groot

porteren naar het boerenerf. Dat is een

ontwikkelen.

deel van de soja afnemen en verwerken

belangrijke stap, want als dit lukt kom

in sojadrinks. “Daar zijn we erg blij mee.

je veel dichter bij een gesloten kringloop.

In 2013 verbouwden elf telers soja op

Afnemers zijn natuurlijk een voorwaarde

We willen dit dan ook samen met de

in totaal 27,5 hectare. “Voor dit seizoen

om te kunnen telen, ook in een praktijk-

voorlopers gaan onderzoeken.”

zitten we op meer dan 100 hectare en

test. Mona wil hier ook echt verder in en

ruim dertig telers”, vertelt projectleider

wil de markt voor niet genetisch gemodi-

Sojazaad met coating

Een andere nieuwe ontwikkeling is dat

“Er hebben zich veel enthousiaste nieuwe telers gemeld. Daarmee kunnen we efficiënter de teeltbegeleiding inrichten.”

Agrifirm het sojazaad dit jaar levert met een speciale coating, waardoor de teler het zelf niet meer hoeft te enten. Buijsse: “Daarnaast werken we aan een verdere optimalisatie van de teelt. Vorig jaar hebben we al opbrengsten van bijna

Martijn Buijsse. “Er hebben zich dus veel

ficeerde, Europese soja verder ontwikke-

4 ton gerealiseerd. Dat willen we verder

enthousiaste nieuwe telers gemeld.

len. Dat is best bijzonder”, vindt Buijsse.

uitbouwen, maar we werken ook aan

Dat is mooi, want daarmee kunnen we

Daarnaast wil Agrifirm zelf de mogelijk-

rassenonderzoek en verdere teelt­

efficiënter de teeltbegeleiding inrichten

heden onderzoeken om de soja in te zet-

optimalisatie. We hebben hierin al een

en bijvoorbeeld ook de logistieke afhan-

ten als enkelvoudige grondstof voor vee.

aantal partners gevonden, zoals het

deling. Van de groep van vorig jaar doet

Feed Design Lab en de provincie

ongeveer de helft weer mee. De telers

Enkelvoudige grondstof

Noord-Brabant. Waarschijnlijk volgen

van dit jaar worden steeds van de teelt-

Vorig jaar bleek dat er veel voederwaarde

er nog meer, zodat we samen de teelt

technische actualiteiten op de hoogte

verloren gaat als de soja direct af land

naar een hoger plan kunnen tillen.”

schakel in succes juni 2014

7

Schakel in Succes nr. 3 – juni 2014  

Schakel in Succes nr. 3 – juni 2014

Schakel in Succes nr. 3 – juni 2014  

Schakel in Succes nr. 3 – juni 2014

Advertisement