Page 7

Steeds meer initiatieven verantwoorde soja

‘Markt komt wereldwijd in beweging’ Wereldwijd worden er grote stappen gezet op het gebied van verantwoorde soja. In

praktische en efficiënte vertaling,

de afgelopen jaren was Nederland één van de weinige landen waar de discussie

wat belangrijk is om de soja betaalbaar

speelde, maar inmiddels komt de markt wereldwijd in beweging.

te houden. Bovendien is concurrentie alleen maar goed. Communicatief is

“Al onze toeleveranciers zijn inmiddels

Ketentransitie Verantwoorde Soja

het echter wel onhandig en daarom

met het dossier verantwoorde soja

opgericht”, stelt Tijssens. Inmiddels

werkt de Europese voerindustrie aan

bezig”, vertelt Ruud Tijssens, directeur

wordt de verantwoordelijkheid ook

een systeem om de standaarden te

Corporate Affairs bij Agrifirm Group en

internationaal steeds meer opgepakt.

vergelijken en classificeren, uitgaande

voorzitter van de Europese federatie

van de RTRS standaarden.”

van mengvoederfabrikanten FEFAC.

Grote stappen

“Het ene bedrijf is actiever dan het

Wereldwijd leidend is de standaard van

andere, maar allemaal bieden ze een

de RTRS (Round Table on Responsible

vorm van verantwoorde soja aan. Dat

Soy). In Brazilië en Argentinië worden

was een paar jaar geleden nog ondenk-

deze certificaten maar door een beperkt

baar.” Het illustreert volgens hem dat

aantal toeleveranciers geboden. Veel

de markt wereldwijd in beweging komt

leveranciers hebben eigen varianten

en duidelijke stappen worden gezet op

ontwikkeld. Tijssens: “Zelfs producenten

weg naar een verantwoorde sojaketen.

en overheden komen in beweging.

“Al onze toeleveranciers zijn inmiddels met het dossier verantwoorde soja bezig.”

Soja-boeren uit de VS hebben een

Praktisch haalbaar

Verantwoordelijkheid

eigen certificeringssysteem en Brazilië

Het doel is een eenvoudig systeem

In Nederland staat verantwoorde soja

implementeert op dit moment een

dat overzichtelijk aangeeft in hoeverre

al een aantal jaren hoog op de agenda.

wet tegen ontbossing. Dat zijn echt

de soja overeenkomt met RTRS-soja.

De discussie werd met name aange-

grote stappen.”

“Zo kunnen we ook op een transpa­

zwengeld door maatschappelijke

rante manier in gesprek met de

organisaties, die protesteerden tegen

Veel initiatieven

afnemers van soja, en kunnen deze

ontbossing en andere maatschappelijke

Een nadeel van de vele initiatieven is

een heldere en afgewogen keuze

aspecten van de sojateelt. “Daarnaast

dat het wat onoverzichtelijk kan worden.

maken. Ons streven is verantwoord

hebben we als diervoederindustrie, en

“Ik ken wel vijftien verschillende keur-

geproduceerde soja, op een manier

de overige schakels in de keten, ook

merken”, lacht Tijssens. “Dat juichen

die praktisch haalbaar en betaalbaar

een eigen verantwoordelijkheid. Mede

we ook toe. Het geeft aan dat het thema

is. Dat komt steeds meer binnen

daarom is begin 2012 de Stichting

leeft en dat bedrijven zoeken naar een

handbereik.”

schakel in succes januari 2014

7

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014

Advertisement