Page 26

plant

Picto

Precisielandbouw in het Noordoosten

Alleen bekalken waar het nodig is Plaatsspecifieke bekalking biedt kansen om het rendement van zetmeelaardappeltelers in Noord-Oost Nederland te verhogen. Agrifirm Plant is betrokken bij een praktijknetwerk dat deze nieuwe vorm van precisielandbouw onderzoekt.

26

schakel in succes januari 2014

Akkerbouwers in het Noordoosten staan

pH als sleutel

de komende jaren voor een geweldige

Binnen een van deze praktijknetwerken

uitdaging. De directe Brusselse steun

wordt een plaatsspecifiek en verbeterd

voor de zetmeelaardappel is ontkoppeld

bekalkingsadvies ontwikkeld. Dit advies

en de toeslagrechten worden de komen-

helpt telers om beter in te spelen op de

de jaren verder afgebouwd. Een ontwik-

grote verschillen in pH en bodemtypen in

keling die grote gevolgen heeft voor de

de Veenkoloniën (zandkoppen/humeu-

inkomens van zetmeelaardappeltelers.

ze gronden). Bij alle deelnemers aan het

Voormalig staatssecretaris Henk Bleeker

praktijknetwerk is een perceel in kaart

stelde daarom in 2012 5 miljoen euro

gebracht met de Veris bodemscan.

beschikbaar voor onderzoek en ont­

Deze innovatieve machine brengt binnen

wikkeling in de veenkoloniën om de

een perceel de variatie in beeld van de

opbrengsten te verhogen. Inmiddels

pH, het organische stof gehalte, de

draaien er 65 praktijknetwerken die elk

elektrische geleidbaarheid en de hoogte­

vanuit een andere invalshoek bijdragen

verschillen. Met een gangbaar bouw-

aan hogere opbrengsten en beter rende-

land onderzoek komen de excessen

ment. Agrifirm Plant is bij een aantal

binnen het perceel er niet uit, maar de

van deze praktijknetwerken betrokken.

Veris bodemscan geeft elke variatie weer.

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014

Advertisement