Page 23

Effect van gebreken in prei duidelijk in beeld

‘Prei vooral gevoelig voor te lage pH’ <

Preitelers bekijken het gebreksziektenveld in Rolde.

De pH van de bodem en de aanwezig-

Voor een goed bemestingsplan adviseert

Gebreksziektenveld

heid van stikstof, fosfaat, magnesium

Oonk daarom een Spurway analyse.

Het gebreksziektenveld is in 1953 aan-

en kalium hebben de grootste invloed

“Via deze analyse krijgt de teler in beeld

gelegd om het nut van bemesting in

op de groei en ontwikkeling van het

wat de directe beschikbaarheid en de

diverse gewassen aan te tonen. Nu

gewas prei. Dat blijkt overduidelijk uit

onderlinge verhouding van alle belang-

wordt het gebruikt om te kijken hoe

de resultaten van het gebreksziekten-

rijke elementen is. De Agrifirm Plant

gewassen reageren op een tekort aan

veld op PPO Marwijksoord in het

specialist kan de teler daarmee veel

voedingselementen. Op ieder veld is

Drentse Rolde.

gerichter adviseren voor het behalen

reeds zestig jaar achtereen één bepaald

van een goed resultaat.”

element nooit meer toegediend. Het

Preitelers uit heel Nederland werden op 29 oktober uitgenodigd om met eigen ogen de verschillen tussen de tekorten

gaat om de elementen stikstof, fosfaat,

“De pH vormt de basis.”

van stikstof, magnesium en kalium te

kalium, magnesium, koper, borium, kalk en chloor. Eén referentieveld wordt jaarlijks optimaal bemest. Het doel van

bekijken. Tijdens de excursie gaf Karin

Resultaten

het onderzoek dit jaar was om duidelijk

Oonk, kenniscoördinator R&D van Agri-

Uit alle proeven blijkt dat prei het

in beeld te brengen voor welke elemen-

firm Plant uitleg over de interacties van

meest gevoelig is voor een te lage pH.

ten prei gevoelig is en wat dit voor

deze elementen in de bodem.

“De pH vormt de basis. Je zou kunnen

effect heeft op de opbrengst, kwaliteit

zeggen dat de pH de ‘regisseur van de

en minerale samenstelling van het

Interacties

bodem’ is”, aldus Oonk. Bij een te lage

geoogste product. Met de opgedane

“Een tekort van een bepaald element

pH is bekalking dan ook voorwaarde

kennis wordt een monitoringssysteem

kan leiden tot een verhoogde of ver-

nummer één. Op het gebreksziekten-

voor het gewas prei ontwikkeld.

laagde opname van een ander element.

veld vallen ook de velden met stikstof-,

Een tekort aan stikstof kan bijvoorbeeld

kalium-, fosfaat- en magnesiumgebrek

Wilt u meer informatie of advies over

de opname van magnesium belemmeren,

meteen op. Deze gebreken leiden tot

bemesting? Neem dan contact op met

terwijl een tekort aan magnesium de

een sterke groeiachterstand met voor-

uw specialist of bel naar de afdeling

mangaanopname juist kan stimuleren.”

namelijk dode bladpunten.

Verkoopondersteuning 088 - 488 12 10.

schakel in succes januari 2014

23

Profile for Agrifirm

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014  

Schakel in Succes nr. 1 - januari 2014

Profile for agrifirm
Advertisement