Page 1

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Κ Ε ΢

Π Ρ Ο Ε Ι Δ Ο Π Ο Ι Η ΢ Ε Ι ΢

ΠΔΡΙΟΧΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ΢ ΔΛΛΑΓΟ΢  ΣΔΧΝΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ΢ ΑΝΑΠΣΤΞΗ΢ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ Η αλόγιστη σπήση υςτουαπμάκων : ΠΕΡ/ΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΠΡΟ΢ΣΑ΢ΙΑ΢ ΦΤΣΩΝ ΚΑΙ - βλάπτει την ςγεία των καταναλωτών - επιβαπύνει το πεπιβάλλον ΠΟΙΟΣΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΜΑΓΝΗ΢ΙΑ΢ Σαχ.Γ/νση:Σορούτζια-Νικολαΐδη, 38334 Βόλος - αςξάνει το κόστορ παπαγωγήρ Σηλέυ.: 2421066525-Fax : 2421069545 Πιεξνθνξίεο:

Αλλέηα Φσηνπνύινπ

ΑΜΤΓΔ. : 3/19.04.2012

ΕΤΡΤΣΟΜΟ ΑΜΤΓΔΑΛΙΑ΢ Διαπιζηώζειρ : Από παξαηεξήζεηο ζε θισβνύο ππαίζξνπ δηαπηζηώζεθε όηη άξρηζε ε έμνδνο ηνπ επξπηόκνπ: 1) ζηηο πξώηκεο θαη όςηκεο πεξηνρέο Ν. Μαγλεζίαο από 14 έσο 16 Απξηιίνπ, 2) ζηηο πξώηκεο θαη όςηκεο πεξηνρέο Ν. Λάξηζαο από 16 έσο 17 Απξηιίνπ. ΢ςζηάζειρ : Πξνζηαζία ησλ θαξπώλ ακέζσο ηηο επόκελεο εκέξεο ζηηο πξώηκεο θαη όςηκεο πεξηνρέο κε έλα θαηάιιειν εληνκνθηόλν όπσο π.ρ. Deltamethrin θαη άιια επηηξεπόκελα γηα ηελ ακπγδαιηά θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα. Παπαηηπήζειρ: Δπεηδή ε θαηαπνιέκεζε ηνπ επξπηόκνπ κε ηα εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά ζθεπάζκαηα ζηξέθεηαη ελαληίν ησλ αθκαίσλ ησλ εληόκσλ, ε επέκβαζε πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε 6-8 εκέξεο, έηζη ώζηε λα ππάξρεη ζπλερήο πξνζηαζία ησλ θαξπώλ από ηηο πξνζβνιέο ηνπ εληόκνπ θαη κέρξη ηε ζθιήξπλζε ηνπ ελδνθαξπίνπ. Οι τεκαζμοί να γίνονηαι καηά ηιρ μεζημβπινέρ ώπερ ηηρ ημέπαρ, ώπερ πος έσοςμε ηη μεγαλύηεπη ηλιοθάνεια και ηιρ ςτηλόηεπερ θεπμοκπαζίερ, διόηι αςηέρ ηιρ ώπερ ππαγμαηοποιείηαι η έξοδορ ηος μεγαλύηεπος πληθςζμού ακμαίυν ηος εςπςηόμος. ΢ΚΟΛΤΣΕ΢ ΑΜΤΓΔΑΛΙΑ΢ Διαπιζηώζειρ : Τα ηειεπηαία ρξόληα θαη ηδηαίηεξα ζην Ννκό Μαγλεζίαο, παξαηεξνύληαη δεκίεο από ζθνιύηεο ζε νθζαικνύο, βιαζηνύο θαη θιαδηά. ΢ςζηάζειρ: Σπληζηάηαη αθαίξεζε θαη θαύζε ησλ πξνζβεβιεκέλσλ θιάδσλ θαζώο θαη πξνζβεβιεκέλσλ δέλδξσλ πνπ έρνπλ μεξαζεί. Πποζοσή : ζα πξέπεη λα γίλεηαη θαιό θαη ζρνιαζηηθό «ινύζηκν» ησλ θαξπώλ θαη δέλδξσλ κε ην ςεθαζηηθό δηάιπκα κέρξη απνξξνήο θαη λα ηεξνύληαη απζηεξά νη νδεγίεο ρξήζεο ησλ θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ. Όια ηα δειηία καο ππάξρνπλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ ζην δηαδίθηπν www.minagric.gr.

Ο Πξντζηάκελνο Γ/λζεο Σπύξνο Βιεηώξαο

volos_amygdalia_190412  

volos_amygdalia_190412