Page 1

1. Thursday, 6th of October at 21.00 Exhibition Opening: “Diploma Thesis Projects from the Schools of Architecture of A.U.Th. and I.T.U.”. To be preceded by the official opening of the Thessaloniki Biennale at the Town Hall at 19.00 2. Friday, 7th of October, at 19.00 Round table: “Diploma Thesis Projects from the Schools of Architecture of A.U.Th. and I.T.U.”. Participants: – Prof. Georges Papakostas (Head of the School of Architecture, A.U.Th.), – Prof. Vilma Hastaoglou-Martinidis (School of Architecture, A.U.Th.), – Prof. Orhan Hacihasanoglu (Dean of the Faculty of Architecture, I.T.U.), – Prof. Arzu Erdem, (Faculty of Architecture, I.T.U.) Reception offered by ALUMIL. 3. Sunday, 9th of October, at 11.00 Lecture by Enriqueta Llabres and Eduardo Rico (responsible of the Relational Urbanism Studio, Berlage Institute) on “Relational Urbanism: Cities, models and systemic utopias”. 4. Friday, 21th of October, at 19.00 Presentation of two recent Student Workshops held in Chania, with the participation of the School of Architecture of AUTh: Workshop I: “Sens[e-Res]ponsive Architecture Workshop”, organized by Maria Voyatzaki (A.U.Th.), Marianthi Liapi and Kostis Ougrinis (Technical University of Crete), Workshop II: “The Value of Garbage”, organized by Aristeidis Antonas (U.Th.) and Stavros Vergopoulos (A.U.Th.). 5. Saturday, 22th of October, at 19.00 Presentation by the tutors of the projects prepared during the Workshop “Public Space-Urban Strategies for the Public Space”. This Workshop is a parallel event of the Conference “Public Space Sought”, organized by the Technical Chamber of Greece /D.C.M. and the Greek Architects’ Association. Projects addressing seven urban sites in Thessaloniki are to be prepared by students of the following institutions: School of Architecture–National Technical University of Athens, School of Architecture–Aristotle University of Thessaloniki, School of Architecture– University of Patras, School ofArchitecture– University of Thessaly, School of Architecture–Thrace University, School of Architecture–Technical University of Crete, Faculty of Architecture–Istanbul Technical University.

E X H I B I T I O N

1. ¶¤ÌÙË 6 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 21.00 EÁη›ÓÈ· Ù˘ «ŒÎıÂÛ˘ ÙˆÓ ¢Èψ̷ÙÈÎÒÓ EÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ A¶£ Î·È Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ITU». ¶ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· EÁη›ÓÈ· fiÏ˘ Ù˘ Biennale N¤ˆÓ Ù˘ MÂÛÔÁ›Ԣ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÒÚ· 19.00 2. ¶·Ú·Û΢‹ 7 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 19.00 ™ÙÚÔÁÁ˘Ïfi TÚ·¤˙È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ «ŒÎıÂÛ˘ ¢Èψ̷ÙÈÎÒÓ EÚÁ·ÛÈÒÓ»: – °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎÒÛÙ·˜ (¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ A¶£), – B›ÏÌ· ÷ÛÙ¿ÔÁÏÔ˘-M·ÚÙÈÓ›‰Ë (K·ıËÁ‹ÙÚÈ· A¶£), – Orhan Hacihasanoglu (K·ıËÁËÙ‹˜, KÔÛÌ‹ÙˆÚ Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ITU), – Arzu Erdem, (K·ıËÁ‹ÙÚÈ· ITU). AÎÔÏÔ˘ı› ‰ÂÍ›ˆÛË – ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ALUMIL. 3. K˘Úȷ΋ 9 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 11.00 ¢È¿ÏÂÍË ÙˆÓ Enriqueta Llabres Î·È Eduardo Rico, (˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ EÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Relational Urbanism ÛÙÔ Berlage Institute) Ì ı¤Ì·: «Relational Urbanism: Cities, models and systemic utopia». 4. ¶·Ú·Û΢‹, 21.10. 2011, ÒÚ· 19.00 ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‰‡Ô ÚoÛÊ¿ÙˆÓ Workshops ÛÙ· ÷ÓÈ¿, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ A¶£: «Sens[e-Res]ponsive Architecture Workshop», M·Ú›· BÔÁÈ·Ù˙¿ÎË (A¶£), M·ÚÈ¿ÓıË §È¿Ë Î·È KˆÛÙ‹˜ O˘ÁÁÚ›Ó˘ (¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô KÚ‹Ù˘), «H ·Í›· ÙÔ˘ ·ÔÚÚ›ÌÌ·ÙÔ˜», AÚÈÛÙ›‰Ë˜ AÓÙÔÓ¿˜ (¶£) Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ BÂÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ (A¶£). 5. ™¿‚‚·ÙÔ, 22.10.2011, ÒÚ· 19.00 ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Workshop Public SpaceAÛÙÈΤ˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ. To Workshop Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ «¢ËÌfiÛÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ...» Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ T¯ÓÈÎfi EÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ EÏÏ¿‰·˜ / TKM-™A¢A™-¶EA. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ™¯ÔϤ˜ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÙ¿ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ EıÓÈÎÔ‡ MÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ, TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ AÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ, TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¢ËÌÔÎÚÈÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘, TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ KÚ‹Ù˘, ™¯ÔÏ‹ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ– Istanbul Technical University.

∂∫£∂™∏¢Èψ̷ÙÈÎÒÓ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ 2010-2011 DIPLOMA THESIS PROJECTS’ EXHIBITION

∂ ∫ £ ∂ ™ ∏

S P E C I A L E V E N T S , WA R E H O U S E 7 PORT OF THSSALONIKI

6

-6

OKTøBPIOY OCTOBER

NOEMBPIOY NOVEMBER

/2011

E°KAINIA ¶EM¶TH 6 OKTøBPIOY, 21:00 OPENING THURSDAY 6 OCTOBER, 21:00 V A F I A S

EK¢H§ø™EI™ ™THN A¶O£HKH 7 §IMANI £E™™A§ONIKH™

A¶O£HKH 7, OP°ANI™MO™ §IMENA £E™™A§ONIKH™ WAREHOUSE 7, PORT OF THESSALONIKI

OÚÁ¿ÓˆÛË Organization ∞ƒπ™Δ√ΔE§∂π√ ¶∞¡∂¶π™ΔHªπ√ £∂™™∞§√¡I∫∏™ ¶ √ § À Δ ∂ à ¡ π ∫ ∏ ™ à √ § ∏ Δ ª ∏ ª ∞ ∞ ƒ à π Δ ∂ ∫ Δ O ¡ ø ¡ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI F A C U L T Y O F E N G I N E E R I N G S C H O O L O F A R C H I T E C T U R E ∞ ƒ à π Δ ∂ ∫ Δ √ ¡ π ∫ ∏ ™ à √ § ∏ Δ∂áπ∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏™ F A C U L T Y O F A R C H I T E C T U R E ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY

™˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Co-organization 15Ë ª¶π∂¡∞§∂ ¡∂ø¡ ∫∞§§πΔ∂áø¡ Δ∏™ ∂Àƒø¶∏™ & Δ∏™ ª∂™√°∂π√À XVème BIENNALE DES JEUNES CRÉATEURS D’EUROPE ET DE LA MÉDITERRANÉE

ÃÔÚËÁfi˜ Sponsor


EK£E™H ¢I¶§øMATIKøN EP°A™IøN 2010-2011 TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ – AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ T¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ KˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ŒÎıÂÛË ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ·fi ÙÔ TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ A¶£ Î·È ÙËÓ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ITU. E›Ó·È ÚÔ˚fiÓ ÌÈ·˜ ‰È·ÚÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ™¯ÔϤ˜ Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘Û·Ó ÔÏϤ˜ ÁÂÓ¤˜ Ó¤ˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜. H ŒÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ 100 ÂÚÁ·Û›Â˜, 50 ·fi ÙËÓ Î¿ı ™¯ÔÏ‹, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ÎÚ›ÛË Î·Ù¿ ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2010-2011. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Î·È Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, Ì ÙËÓ Â˘Ú›· ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÎÏ›ÂÈ fiÏ· Ù· ‰›· Î·È ÙȘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜. OÈ 100 ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ™¯ÔϤ˜ ÛÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜. H ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÂÈÙÚÔ‹ EÏÏ‹ÓˆÓ Î·È TÔ‡ÚÎˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ™¯ÔϤ˜.

H

H ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ‚·Û›ÛÙËΠ۠ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË ÂÓfiÙËÙ· ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ fiˆ˜: - H ·fi‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰›ˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ô˘‰ÒÓ Î¿ı ™¯ÔÏ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙÔÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi, ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ›Ô˘, ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙfiˆÓ Î.¿. - H ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÚÔ˘˜ ÏËÚfiÙËÙ·˜ Î·È Û¯Â‰È·ÛÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ - H ¢ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ - H ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ - H ¢·ÈÛıËÛ›· ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘. H ŒÎıÂÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÔχÙÈÌË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ‰‡Ô ™¯ÔϤ˜ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÁfiÓÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

OÚÁ·ÓˆÙÈ΋ EÈÙÚÔ‹ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎÒÛÙ·˜, K·ıËÁËÙ‹˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ TÌ‹Ì·ÙÔ˜ AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ A¶£ B›ÏÌ· ÷ÛÙ¿ÔÁÏÔ˘-M·ÚÙÈÓ›‰Ë, K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ A¶£ T›ÙË ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ A¶£ º·Ó‹ B·‚‡ÏË, K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, TÌ‹Ì· AÚ¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ A¶£ Orhan Hacihasanoglu, K·ıËÁËÙ‹˜, KÔÛÌ‹ÙˆÚ Ù˘ AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜, I.T.U. Gülsün Saglamer, K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, I.T.U. Nuran Zeren Gülersoy, K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, I.T.U. Fatma Erkök, E›ÎÔ˘ÚË K·ıËÁ‹ÙÚÈ·, AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, I.T.U

EÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ 40.22.ARCHITECTS AÓ·ÛÙ·Û›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ + B·Ó¤ÛÛ· T۷ηϛ‰Ô˘

™˘ÓÂÚÁ¿ÙȘ ™Ù¤ÏÏ· PˆÛÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘–¶·¿, ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· AÚ¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ A¶£

DIPLOMA THESIS PROJECTS’ EXHIBITION 2010-2011 School of Architecture, Aristotle University of Thessaloniki – Faculty of Architecture, Istanbul Technical University his diploma thesis projects’ exhibition is the first to be jointly organised by the School of Architecture of the Aristotle University of Thessaloniki and the Faculty of Architecture of the Istanbul Technical University. The fruit of an ongoing collaboration between these two major schools that have trained successive generations of young architects in both counties, the exhibition presents a total of 100 projects, 50 from each school, submitted during the academic year 2010-2011. The intention is to portray and highlight in a comparative way the multifaceted aspects related to the teaching and research of architectural design in the broad sense of the term, which encompass all established fields and approaches included in the study of architecture. The 100 projects exhibited here have been selected among the entire number of diploma projects submitted in both schools in

T

the recent academic year, by a joint committee of Greek and Turk colleagues from both Schools. The selection process was based on a composite series of criteria such as the representation of all thematic fields included in the curricula of each school, ranging from industrial object, architectural design, urban design and planning, landscape architecture, restoration of historic buildings and sites, etc.; the quality of the project in terms of its completion level and its adequate graphic design; the originality of the approach; the relevance as to current issues of sustainability and ecological concern; and its awareness on present-day social problems in the city. The exhibition is expected to contribute to a valuable understanding of the teaching and research as curried out in both Schools, and provide a solid ground for drawing fertile and relevant conclusions concerning the architectural education in particular and the architectural practice in general.

Organising Committee George Papakostas, Professor, Head of the School of Architecture, A.U.Th. Vilma Hastaoglou-Martinidis, Professor, School of Architecture, A.U.Th. Titie Papadopoulou, Professor, School of Architecture, A.U.Th. Fani Vavili, Professor, School of Architecture, A.U.Th. Orhan Hacihasanoglu, Professor, Dean of the Facutly of Architecture, I.T.U. Gülsün Saglamer, Professor, Facutly of Architecture, I.T.U. Nuran Zeren Gülersoy, Professor, Facutly of Architecture, I.T.U. Fatma Erkök, Assistant professor, Facutly of Architecture, I.T.U.

Curators 40.22.ARCHITECTS Anastasia Papadopoulou + Vanessa Tsakalidou

Collaborator Stella Rossikopoulou–Pappa, student of Architecture A.U.Th. OÈ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: http://thessaloniki-istanbul-arch.eu

Programma_archtitecs  

Programma archtitecs

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you