Page 1

№ 7 (96) 25 апреля 2008 г.

www.agrarnik.com

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210


2

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні комісії (протокол № 1 від 15.04.08 р.)

Умови

проведення конкурсу на надання часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва 1. Ці Умови визначають порядок проведення конкурсу на надання сільськогосподарським товаровиробникам за рахунок коштів державного бюджету часткової компенсації вартості нової складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва, придбаної в 2008 році, відповідно до Порядку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 2004 року, зі змінами, внесеними постановою КМУ від 27 лютого 2008 року № 109. 2. Склад обласної комісії затверджено наказом головного управління сільського господарства і продовольства облдержадміністрації від 11.04.08 р. № 23. 3. Комісія у своїй роботі керується Законами України, актами Кабінету Міністрів України, Президента України, наказами Міністерства аграрної політики України, цими Умовами та іншими нормативно-правовими актами. Повідомлення про дату, час та місце проведення засідання, порядок денний, надаються секретарем комісії всім членам комісії не пізніше ніж за 2 дні до її засідання. 4. Компенсація не виплачується сільськогосподарським товаровиробникам: - яких визнано банкрутами; - проти яких порушено справу про банкрутство; - які мають заборгованість більше ніж півроку із сплати податків і платежів до державного, місцевих бюджетів та Пенсійного фонду; - яким надано на одиницю техніки, на яку подаються зазначені у пункті 7 документи до конкурсної комісії, фінансову підтримку на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків для компенсації витрат, пов’язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств). 5. Приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, починається після оголошення інформаційного повідомлення щодо умов проведення конкурсу, а закінчується за п’ять робочих днів до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Реєстрація зазначених документів проводиться секретарем комісії в день їх надходження в повному обсязі. Подані не в повному обсязі документи не реєструються і повертаються сільгосптоваровиробнику. Робота з прийому, реєстрації документів ведеться секретарем комісії. Усі поданні документи до винесення рішення комісії та журнал реєстрації знаходяться у секретаря комісії на відповідальному зберіганні. 6. Засідання комісії проводяться не рідше одного разу на місяць, кожного другого четверга. 7. Сільськогосподарські товаровиробники, які претендують на отримання часткової компенсації за придбану нову складну сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва, надають на розгляд комісії наступні документи: 1) заявку установленої форми в 2-х примірниках; 2) завірені в установленому порядку копії: а) свідоцтва про державну реєстрацію; б) довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; в) бухгалтерського звіту станом на 1 січня 2008 р. (новостворені підприємства за останній звітний період ); 3) довідку про наявність техніки та навантаження на одиницю техніки; 4) рахунок-фактуру, примірник документа про спла-


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ту 100% вартості за придбану техніку, посвідчений банком та накладна на відвантаження товарно-матеріальних цінностей; 5) копії свідоцтва про реєстрацію придбаної техніки; 6) довідку регіонального відділення Українського державного фонду підтримки фермерських господарств про те, що сільськогосподарському товаровиробнику не надавалася на одиницю техніки, на яку подаються документи до комісії, у поточному році фінансова підтримка на безповоротній основі у розмірі 30 відсотків для компенсації витрат, пов’язаних з придбанням першого трактора, комбайна, вантажного автомобіля (для фермерських господарств); 7) довідку з Миколаївської філії НАК “Украгролізинг” про відсутність простроченої заборгованості за отриману техніку іноземного виробництва по кредитам залученими державою та за користування вітчизняною сільськогосподарською технікою, отриманою на умовах фінансового лізингу в минулі роки; 8) довідку Миколаївського обласного відділу з питань банкрутства, що господарство не визнано банкрутом та не порушено справу про банкрутство; 9) довідки про відсутність заборгованості або наявність заборгованості не більше ніж півроку, по сплаті податків і платежів до: а) державного бюджету; б) місцевого бюджету; в) Пенсійного фонду. 10) письмове зобов’язання сільськогосподарського товаровиробника про повернення протягом місяця до бюджету отриманих бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного отримання або нецільового використання, (продажу або передачу в оренду до закінчення трирічного строку) з нарахуванням пені у розмірі облікової ставки Національного банку в розрахунку на рік за весь період користування коштами. При цьому в разі виявлення зазначених фактів такому сільськогосподарському товаровиробнику припиняється надання будь-якої державної підтримки протягом трьох наступних бюджетних періодів; 11) довідку про банківські реквізити сільськогосподарського товаровиробника. Заявка подається не пізніше ніж за 5 днів до початку проведення конкурсу. Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації. 8. Переможці конкурсу для отримання компенсації за придбану складну сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва визначаються за наступними критеріями: 1) відсутність простроченої заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільськогосподарським товаровиробникам та іншим суб’єктам господарювання, а також за користування вітчизняною технікою, отриманою на умовах фінансового лізингу в минулі роки; 2) рівень забезпеченості сільгосптоваровиробника технікою відповідно до Нормативу, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики від 14.03.08 р. № 153. 9. Комісія в межах доведених річних обсягів бюджетних призначень для компенсації складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва визначає районні ліміти бюджетних асигнувань для компенсації за придбану складну сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва пропорційно відношенню середньорічних обсягів виробництва валової продукції сільського господарства кожного району до середньорічних обсягів виробництва валової продукції сільського господарства у регіоні за 2005-2007 роки (у порівнянних цінах 2005 року). 10. Комісія розглядає подані матеріали у порядку черговості їх реєстрації у відповідному журналі обліку. У разі відмови в наданні часткової компенсації, підприємству надсилається обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови. У разі прийняття позитивного рішення конкурсна комісія визначає суму часткової компенсації, що виплачується сільськогосподарському товаровиробнику в межах визначених лімітів коштів по кожному району. Відповідне рішення комісія оформляє протоколом, який підписують усі члени комісії.

РЕКЛАМА

3


4

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

5


6

Н

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ аши консультации

До Головного управління земельних ресурсів у Миколаївській області від райдержадміністрацій Миколаївської області, громадян та юридичних осіб останнім часом надходять листи щодо надання роз’яснення деяких положень земельного законодавства, а саме застосування норм Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України”. Повідомляємо, що Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” від 28.12.07 доповнено частину першу статті 124 Земельного кодексу України абзацами другим та третім такого змісту: «Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі. Не допускається прове-

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ дення аукціонів щодо ділянок, які (або будівлі на яких) орендують бюджетні установи, музеї, підприємства і громадські організації у сферах культури і мистецтв (у тому числі національні творчі спілки та їх члени (під творчі майстерні)». Згаданим вище законом текст статті 16 Закону України “Про оренду землі” викладено в такій редакції: «Набуття права оренди земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, які перебувають у власності громадян і юридичних осіб і в яких відсутні акції (частки, паї), що належать державі. Порядок проведення аукціону та набуття права оренди земельної ділянки на конкурентних засадах визначено постановою Кабінету Міністрів України від 27.02.08 № 90. Відповідно до ч. 1 ст. 58 Конституції України закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом’якшують або ска-

совують відповідальність особи. Таким чином, за загальним правилом Закон України “Про державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” не розповсюджується на суспільні відносини, які виникли до набрання ним чинності. Але, відповідно до ст.ст.118, 123 Земельного кодексу України підставою для надання земельної ділянки в користування або у власність є відповідне рішення органу місцевого самоврядування або розпорядження органу виконавчої влади. Рішення органу місцевого самоврядування або розпорядження органу виконавчої влади про надання дозволу на розробку правоустановчих документів не породжує прав і обов’язків у юридичних та фізичних осіб відносно права користування земельною ділянкою. Повідомляємо, що з цього приводу Головним управлінням земельних ресурсів у Миколаївській області 17.01.08 надіслано запит до Державного агентства земельних ресурсів України.

Держземагентство листом від 29.02.08 № 14-17-7-1794 повідомило, що враховуючи великий суспільний резонанс, який викликало внесення Законом України “Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України” змін до Земельного кодексу України та Закону України “Про оренду землі”, приймаючи до уваги велику кількість розробленої землевпорядної документації та прийнятих органами місцевого самоврядування та виконавчої влади рішень про погодження місця розташування об’єкта, надання згоди на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, неврегульованість питання щодо того, до яких саме земельних відносин застосовуються правові норми з набуття права оренди виключно на аукціонах, Держземагентством підготовлено листа до Кабінету Міністрів України для узгодження позиції. При отриманні висновку від Кабінету Міністрів України на лист Держземагентства вас буде поінформовано додатково.

Моніторинг фактичних цін продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення по Миколаївській області за І квартал 2008 року


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

7


8

ТЕХОБЗОР

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

“КАМИОН-СЕРВИС” гарантирует качество

Производственное предприятие ООО «Камион Сервис» является многопрофильной структурой, главное направление которого – поддержка сельхозпроизводителя. В лице компании вы приобретете надежного партнера, всегда готового к плодотворному сотрудничеству. Техническая характеристика БД – 6-115 Производительность, га/час Рабочая скорость, км/ч. Ширина захвата, м. Глубина обработки почвы за один проход, см. Глубина обработки почвы за два прохода, см. Диаметр дисков, мм. Угол атаки, град.

6,0 10-12 6,0 8-12 до 20 650 30°

Габаритные размеры: - длина, мм. - ширина, мм. - высота, мм Агрегатируется с тракторами класса Масса (нетто), кг. Подшипники вала батарей Число обслужив. персонала, чел.

8900 600040 1500 50кН (5,0тс) 6400 7215

Техническая характеристика БД 2,6– 75

Производительность, га/час Рабочая скорость, км/ч. Ширина захвата, м. Глубина обработки почвы за один проход, см Глубина обработки почвы за два прохода, см Диаметр дисков, мм. Угол атаки, град.

до 2,5 10 – 12 2,5 8-12 до 20 650 30°

Габаритные размеры: - длина, мм 5400 - ширина в рабочем положении, мм. 2600 - ширина в транспортном положении, мм. 2550 - высота в рабочем положении, мм. 1050 - высота в транспортном положении, мм. 1350 Агрегатируется с тракторами класса 14;20кН (5,0тс) Масса (нетто), кг. 1840±50 Подшипники вала батарей 7215 Материал втулки и корпуса подшипникового узла; упоры; промежуточные шпульки дисковых батарей: Сталь Число обслужив. персонала, чел. 1

Техническая характеристика БД – 4 – 100 Производительность, га/час Рабочая скорость, км/ч. Ширина захвата, м. Глубина обработки почвы за один проход, см Глубина обработки почвы за два прохода, см Диаметр дисков, мм. Угол атаки, град.

до 4,5 10– 12 4,2 8-12 до 20 650 30°

Габаритные размеры: - длина, мм 7600 - ширина, мм 4350 - высота в рабочем положении, мм. 1200 - высота в транспортном положении, мм. 1500 Агрегатируется с тракторами класса 30кН (3,0тс) Масса (нетто), кг. 3800±120 Подшипники вала батарей 7215 Материал втулки и корпуса подшипникового узла; упоры; промежуточные шпульки дисковых батарей: Сталь Число обслужив. персонала, чел. 1

Техническая характеристика БД -2,1-45 (навесная) Производительность, га/час Рабочая скорость, км/ч. Ширина захвата, м. Глубина обработки почвы за один проход, см Глубина обработки почвы за два прохода, см Диаметр дисков, мм. Угол атаки, град.

2,0 6 – 12 2,1 8-12 до 20 650 до 30°

Габаритные размеры: - длина, мм 1700 - ширина, мм 2200 - высота, мм 1500 Агрегатируется с тракторами класса 14кН (1,4тс) Масса (нетто), кг. 1200±100 Подшипники вала батарей 7215 Материал втулки и корпуса подшипникового узла; упоры; промежуточные шпульки дисковых батарей: Сталь Число обслужив. персонала, чел. 1

Водонапорные башни Рожновского Водонапорные башни Рожновского, емкостью 25 м3 и 50 м3, предназначенные для регулирования расхода и напора воды, создания ее запаса и выравнивания графика работы насосных станции. Используются в системах промышленных и сельскохозяйственных комплексов, населенных мест. Качество, надежность, эффективность.

Каркасно-щитовые домики

Каркасно-щитовые домики, которые могут быть оборудованы под офисные, спальные, кухонные и любые другие помещения, киоски, магазины и т.д. Любая комплектация по индивидуальному заказу. Оперативные сроки изготовления, высокое качество. Отвечают самым современным требованиям. ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:

74800, ХЕРСОНСКАЯ обл., г. КАХОВКА ул. МЕЛИТОПОЛЬСКАЯ, 58 тел. 8 (095) 277-09-01


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

9


10

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

В УКРАЇНІ Є ТЕХНОЛОГІЯ

ПРИГОТУВАННЯ КОРМІВ, ЯКА МОЖЕ КОНКУРУВАТИ З КРАЇНАМИ ВТО Що вже казати – ми практично вступили у Всесвітню торгівельну організацію (ВТО). Є два шляхи, які дають спроможність вижити і процвітати аграрному сек-

на дорощуванні та відгодівлі свиней: – середньодобовий приріст живої маси – 780-850 г; – економію кормів від нормативів – до 20%; – зменшення виділення гною – до 40%; - економію енергоресурсів – до 30%; – скорочення відгодівлі тварин до 100 кг живої маси - до 5.5 - 5.8 місяців; – збереження свиноматок та збільшення опоросів – за рахунок достроковоЦех по виробництву кормоагрегатів го відлучення поросят; тору, а саме тваринництву – лікувальні дії – за рахуУкраїни в цій організації. нок засвоєння легкого корму – Перший шлях – це до- та ферментаційних процесів таційний. в системі травлення тварин. – Другий шлях – це вихід Результат вище перелічених на нові технології, нове сучас- процесів – це зниження собіне обладнання, яке покращує вартості витрат до 4-х грн. якість продукції та знижує на 1 кг приросту живої маси її собівартість. І цей шлях тварин та одержання додатнайвірніший. кових прибутків до 40 тис. Якщо врахувати, що тва- грн., при відгодівлі 100 голів ринницька галузь в Україні до 100 кг. складається з великих агроЗ такими показниками холдингів, майже 60%, а малі можна конкурувати на ринку та середні фермерські госпо- ВТО, а якщо за вихід готової дарства складають 40%, то продукції (м’яса) передбачити можна передбачити, що аг- дотації сільгосп-виробнику на рохолдинги будуть працю- запланованому рівні на 2008вати на експорт, тобто на 2010 роки, то можна сміливо зовнішній ринок, а приватні, заявити: – з такою технологією малі та середні фермерсь- ми спроможні до конкуренції кі господарства залишать- з іншими державами ВТО, ся на внутрішньому рин- особливо на внутрішньому ку України. І щоб вони ви- ринку України. жили, потрібно забезпечиПрошу врахувати, що ти фермерські господарства технологія приготування гомалою механізацією, нови- могенної кормової суспензії ми технологіями, низькими (г.к.с.) для годівлі тварин в відсотками на кредити, щоб кормоагрегатах серії АКГСМ приблизити витрати на оди- «Мрія» дає екологічно чиницю продукції з агрохолдин- сту продукцію (м’ясо), бо гами, бо інакше буде біда – готується із суміші зернових, 40% малих господарств пере- які також екологічно чисті, і стануть існувати, що викличе з цієї сторони, по якості ми масове безробіття і занепад за межами конкуренції дерселян, які зараз утримують- жав ВТО. ся за рахунок приватних, маКонструкція агрегатів лих та середніх фермерських енергоекономічна, бо об’єднує господарств і живуть за раху- в собі чотири технологічні нок їх доходів. операції – здрібнення зерноПерший крок в цьому на- вих, ретельне змішування, прямку зробив Науково- підігрів до t = 30-350С, виВиробничий Упроваджуваль- дачу готового гомогенноний Центр Академії Інже- го корму у вигляді суспензії, нерних Наук України, який де співвідношення зернової разом з інститутом сви- суміші до води 1 : 2. нарства, м. Полтава, та Агрегат готує ферментовані інститутом тваринництва корми, що підвищує їх «Асканія Нова», розробив но- перетравність сирого протеїну ву технологію приготуван- до 12.3%, сирої клітковини до ня кормів і забезпечив під 14.5%, та збільшує енергетичнеї серійний випуск кормо- ну цінність і забезпечує доготувальних агрегатів ново- даткове утримання в тілі тваго покоління (АКГСМ «Мрія»), рин азоту до 30%, кальцію які краще за європейські до 12%, фосфору до 6.4%, стандарти та забезпечили магнію до 4%. Це позитивно

впливає на зріст живої маси тварин та надоїв молока проти сухих концентрованих та екструдованих кормів. Розроблені кормоготувальні агрегати дозволяють регулювати вихід розміру фракції, так для свиней найкращою фракцією є фракція, частки якої складають 0.5÷1.4 мм (75-80%) виходу, для ВРХ та телят найкращою фракцією є 0.8÷2.0 мм (75-80%) виходу. Вище вказані фракції найкраще засвоюються травною системою тварин і є легким кормом в складі гомогенної кормової суспензії (ферментованому кормі), що дає скорочення терміну відгодівлі тварин до забійної ваги до 30 днів, та забезпечує жирність молока і його вихід майже на 20%. При годівлі тварин гомогенною кормовою суспензією – вихід гною зменшується на 25-40%, що вирішує, майже на половину, екологічні питання. І як висновок: Розроблена технологія годування тварин гомогенною кормовою суспензією із суміші зернових (ферментовані корми) є однією з найкращих для відгодівлі свиней

на сьогоднішній день, а 30% добавка г.к.с. до основних кормів при відгодівлі ВРХ і телят підвищує на 20% всі показники, як молочного стада, так і вирощування телят. Втілення в виробництво кормоагрегатів нового покоління серії АКГСМ «Мрія», які готують високоефективні за енергетичною цінністю, ферментовані корми, дають позитивні економічні результати по зниженню собівартості продукції, що важливо при вступі України в ВТО. На сьогоднішній день кормоагрегати серії АКГСМ, потужністю 100, 200, 1000, 3000 кг/годину, працюють в 320 господарствах України, маючи при цьому значні економічні показники. Втілення в життя технології відгодівлі тварин гомогенною кормовою суспензією є світовим рівнем сучасного тваринництва. М.Б. СОЛЯНИК кандидат с.-г. наук; Л.Г. ЗАГНИБОРОДЬКО, завідуюча племінною фермою ДГ «Каховське» УААН, зоотехнік за фахом.


Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

РЕКЛАМА

11

ВНИМАНИЕ!

РАСПРОДАЖА ФРАКЦИИ 2,4-3,0 ММ GOOD

Телефоны: 8-057-717-36-76, 8-050-401-95-04

ПРЕДЛАГАЕМ К РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА Гибрид

Флокс Заклик Злива Злата Захист Фрагмент Знахидка

Внесен в реестр Украины

Высота растен., см

2005 2004 2002 2005 2002 2005 2002

130-140 140-150 160-170 165-175 160-170 165-175 175-185

УроУрожайжайн. Период Масность макс. вегетации, личн., в среднем, реально дней % ц/га полученная 95-100 50 22,6 39,8 100-103 52 27,6 35,7 105-108 49 28,9 38,5 108-110 50 26,5 47,8 109-112 52-55 25,8 37,5 109-112 49-50 24,5 50,1 110-115 50-52 29,5 38,8

Стоимость 1т c 25.04.08 Особенности гибридов

ранняя уборка лидер в своей группе спелости стабильный высокопластичный повышенные темпы роста не осыпается при перестое мощная корневая система

фракция фракция 3,02,4-3,0 мм 4,0 мм Good Better 12000 12000 10000 11000 10000 12000 10000

фракция 4,0-7,0 мм Best

24000 24000

26600 19000

21000

23000 19000

23000

25200 19000

Совместная селекция Института полеводства и овощеводства г. Нови Сад, Сербия и АПФ «Флора», г. Одесса Рекордсмены по урожайности согласно госсортоиспытаний 2006-2007 гг. среди всех испытуемых гибридов в Украине Акцент Песма

2006п 2006

150-160 160-165

100-105 105-110

50-52 52

29,0 29,6

40,5 40,5

устойчивые 730-ой расе ЛМР, 6-ой расе заразихи

23000 21400

27300 25200

30000 27700

- Постоянным покупателям – скидка 5%. - Семена прошли следующие этапы доработки: ЗАВ-20 – МС-4,5 – ПЕТКУС К-547 – ПЕТКУС К-236 (триер) – пневмовибростол; протравлены Дерозал; обработаны макро- и микроэлементами; обработаны биостимулятором роста; инкрустированы; затарены в бумажные оригинальные мешки по 20 кг.

Приглашаем к сотрудничеству по совместному выращиванию вышеуказанных семян.

С уважением, директор – ГОСТЕВ Евгений Юрьевич


12

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ НАСУЩНАЯ ЗАДАЧА ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ Уважаемые читатели, наше общение мы начнем с напоминания о том, что незнание законов развития природных процессов не освободит нас от их влияния. Одним из основных таких законов есть закон минимума, впервые сформулированный немецким учёным Ю. Либихом (1803-1873) по отношению к питательным веществам почвы, но он проявляется и по отношению ко всем факторам жизни растений. По этому закону продуктивность поля находится в прямой зависимости от необходимой составной части пищи растений, содержащейся в почве в самом минимальном количестве. Закон минимума может подтверждаться многочисленными примерами: при отсутствии воды, воздуха или тепла растения не могут нормально развиваться или же урожай их будет обусловлен тем фактором, который находится в минимуме (например, вода, питательные вещества), несмотря на то, что все остальные факторы были в достаточном количестве. Это подтверждает закон равнозначности и незаменимости факторов жизни растений. Все факторы жизни растений равнозначны, и ни один из них не может быть заменен другим. Свет нельзя заменить теплом, питательные вещества – воздухом, азот – фосфором и т.д. Установленная нами закономерность формирования тепловых полей внутри агроценоза позволяет создавать устойчивые к неблагоприятным условиям засухи посевы. Правильно сформированный агроценозю, способен увеличить урожай до 10 раз больший, чем агроценоз в котором не учтены условия взаимодействия солнечной энергии и растительного покрова. Знание законов земледелия, умение их использовать на практике позволяет повысить урожай, но требует разработки такой агротехники, при которой растения наилучшим образом были бы обеспечены факторами жизни. Создание оптимальных условий для развития сельскохозяйственных культур – задача теории и практики земледелия. С сожалением мы вынуждены констатировать тот факт, что в ХХ столетии содержание гумуса в украинских черноземах уменьшилось наполовину. Плодородие почвы, формировавшееся тысячелетиями, было разрушено и утрачено за неполных 100 лет. Предотвратить дальнейшее истощение почвы можно при условии бездефицитного баланса гумуса. Т.е. та часть органики и элементов питания, которую используют для формирования урожая сельскохозяйственных культур, должна возвращаться в почву в виде пожнивных остатков, побочной продукции, органических и минеральных удобрений. За последние 15 лет в Украине резко сократились объемы применения органических и минеральных удобрений. Так, если в 1990 г. на 1 га посевной площади было внесено 8,6 т органических и 141 кг действующего вещества минеральных удобрений, то в 2003 г. эти показатели уменьшились в 7-8 раз и составляют 1,0 т/га органики и 22 кг/га минеральных удобрений. Общеизвестно, что если вынос питательных веществ превышает их поступление в почву, то это отрицательный (дефицитный) баланс. Плодородие почвы при таком балансе снижается. Для бездефицитного баланса гумуса в почву ежегодно необходимо, в зависимости от культур севооборота, вносить от10 до 17 т/га органических удобрений и компенсировать вынос элементов питания минеральными удобрениями. Низкий уровень внесения минеральных удобрений объясняется отсутствием у хозяйств средств на их приобретение, однако эту проблему теоретически можно решить очень быстро. Сложнее с органическими удобрениями, поскольку объемы их производства зависят от поголовья КРС, а довести их количество до уровня 1990 г. – это дело


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

на десятилетия. Постоянное подорожание горючего будет увеличивать стоимость производства и использования органических удобрений. Какой же выход из неблагоприятной ситуации? Есть ли возможность поддерживать бездефицитный баланс гумуса, не допускать дальнейшего снижения плодородия почв? Основными заменителями классических органических, а также значительной части минеральных удобрений должны стать солома и сидераты. Эти компоненты могут использоваться как по отдельности, так и вместе. Солома. По хозяйственной структуре на многих сельских предприятиях имеются излишки соломы – ценного органического материала. Солома содержит 0,5% азота, 0,25% фосфора, 0,8% калия, 35-40% углерода, а также бор, медь, марганец, молибден, цинк, кобальт. При правильной организации работ соломенную резку, полученную при комбайновой уборке, заделывают на глубину 8-10 см. В результате не только повышается содержание питательных веществ в почве, но и улучшаются ее физикохимические свойства и общие условия питания растений. Аннулируется целый шлейф операций в цепочке «соломанавоз». Однако использование малоценной части урожая должно выполняться по научно обоснованным технологиям с учетом почвенно-климатических условий региона. Поскольку есть большая вероятность не только в отсутствии положительного эффекта, но и значительного снижения продуктивности посевов с финансовыми потерями. Определяющим условием оставления растительных остатков на поле является их измельчение. Только при этом возможно достичь результатов равномерного их распределения и заделки в почву с последующим разложением. Существует три способа использования соломы в качестве удобрения: • оставление ее на поверхности почвы (мульчирование). При этом создаются оптимальные условия для развития микроорганизмов и членистоногих, которые способствуют интенсивному превращению органики. ( см. стр. 14 )

РЕКЛАМА

13


14

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

Значительно уменьшается процесс испарения влаги с поверхности почвы, что особенно важно в засушливые годы и в весенний период, когда почва не закрыта листовым аппаратом культурных растений. Улучшается структура и спелость почвы, предотвращается ее перегрев и, следовательно, создаются более благоприятные условия для роста и развития растений. • поверхностная заделка соломы. Этот прием – мульчирования и заделки лущильниками или средними дисковыми боронами на небольшую глубину 5-10 см помогает соломе в верхнем слое почвы быстро разлагаться и провоцировать прорастание сорняков и падалицы. Последующая их заделка (до появления семян сорняков) стимулирует образование органических удобрений и способствует уменьшению вредных организмов на полях (вредители – мышевидные грызуны и насекомые, сорные растения, прорастающие из семян и др.). В этом варианте целесообразно подсевать семена сидеральной культуры (не надеясь только на падалицу и сорняки). В качестве подсеваемой культуры предпочтение следует отдавать бобовым, которые аккумулируют больше азота, но и крестоцветные и злаковые культуры представляют большой интерес. • глубокая заделка соломы. От немедленного глубокого заделывания соломы следует отказаться. Это связано с анаэробными условиями дальнейшего разложения соломы, что не дает ожидаемого эффекта. Лучшие результаты получаются при запахивании соломы уже осенью, после действия аэробных микроорганизмов. СИДЕРАТЫ (ЗЕЛЕНЫЕ УДОБРЕНИЯ) – это зеленая масса растений, выращенных для запашки в почву в качестве удобрения. Этот прием называют сидерацией, а растения, возделываемые на удобрение – сидератами. Применение зеленого удобрения позволяет внести в почву органическое вещество, выращенное тут же на месте без особых затрат на перевозку. Это органическое вещество обычно легко минерализуется и может служить существенным источником питания сельскохозяйственных культур. В качестве сидератов чаще всего используют бобовые культуры, способные не только давать высокий урожай зеленой массы, но и усваивать азот из воздуха. Таким образом, зеленое удобрение из бобовых обогащает почву органическим веществом и азотом. Бобовые культуры при нормальных условиях выращивания две трети своей потребности в азоте обеспечивают за счет фиксации азота с воздуха и только одну треть – с почвы. У многолетних бобовых две трети азота находится в надземной части и одна треть – в корнях. В то время как в однолетних – в корнях находится всего 1/10 общего азота. Бобовые растения, в зависимости от вида и условий выращивания в течение года способны усвоить с воздуха около 200 кг/га азота. При высоких урожаях (100 ц/га сена) люцерна, например, фиксирует до 300 кг/га азота, а при еще более высоких – до 500-600 кг/га ежегодно (Еретевская, 1974). Из этого количества непосредственно поступает в почву при культуре люцерны около 1/3, т.е. от 100 до 200 кг/га. Важно и то, что в год внесения коэффициент использования растениями азота зеленого удобрения почти вдвое больше, чем азота навоза. В зеленой массе люпина содержится 0,45-0,50% азота. При урожае ее 20 т с 1 га в почву вносится этого элемента около 100 кг. Установлено, что систематическое внесение зеленого удобрения изменяет свойства почвы: повышает содержание гумуса, снижает кислотность, уменьшает подвижность алюминия. Особый интерес представляет применение зеленого удобрения на песчаных малоплодородных почвах, которые трудно другим путем обеспечить достаточным количеством органического вещества. К наиболее распространенным сидеральным культурам относятся – люпины, донник, вика, чина, эспарцет, сераделла, кормовой горох; из не бобовых – горчица, гречиха, амарант, рапс, озимая рожь или смеси бобовых со злаковыми. В зависимости от времени посева сидерата – до уборки или после уборки основной культуры – различают подсевную или пожнивную культуру сидератов. При подсевной культуре сидераты (люпин, донник, сераделлу и т.д.) под-


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

севают под предшествующую основную продовольственную культуру. Сидеральная культура развивается какоето время под покровом основной культуры, тем самым сокращается время возделывания сидератов на данном участке. Этот способ возделывания сидератов предпочтителен. Во влажных субтропиках Черноморского побережья применяют подзимние (осенние) культуры сидератов. Распространены они и в Средней Азии, Закавказье, Крыму, по побережью Черного и Азовского морей, т.е. в регионах с мягкой зимой. Сеют их в сентябре-октябре, а заделывают весной следующего года. В зависимости от условий осенняя или подзимняя культура сидератов может быть как подсевной, так и пожнивной. Выращенную зеленую массу сидератов используют поразному в зависимости от условий, целей, культур. На зеленое удобрение употребляют или всю синтезированную за время вегетации массу (как зеленые части растения, так и корни) или только часть. Поэтому различают три основные формы зеленого удобрения: полное, укосное, отавное. Полное зеленое удобрение предполагает запашку всей выращенной массы растений. Укосное зеленое удобрение получают, выращивая зеленую массу на другом участке. После скашивания зеленую массу перевозят на удобряемое поле и запахивают. С этой целью, например, на выводном поле выращивают многолетние травы (чаще всего люпин) и удобряют их укосной массой соседние поля севооборота: первый укос под озимые культуры, второй – под зябь. В садах укосную массу сидератов, полученную в междурядьях, применяют для удобрения приствольных кругов. По удобрительному действию укосная масса сидератов не уступает соответствующей дозе навоза. Укосную массу сидератов можно использовать в компостах. Для этого ее послойно укладывают в штабеля с кукурузной соломой, стеблями хлопчатника, речным или прудовым илом, фекалиями и компостируют обычным образом. Отавное зеленое удобрение получают после скашивания зеленой массы трав на зеленый корм. Запахивают при этом корневые и стерневые остатки с отрастающей отавой Биомасса корневых систем травянистых растений, особенно бобовых, выполняет важную роль обогащения почвы органическими остатками. Под естественными травостоями в метровом слое их накапливается ежегодно от 8 до 25 т/га, что может обеспечить новообразование гумуса от 1,5-2 до 3-4 т/га ежегодно. Но необходимо отметить, что на гумусное состояние почвы многолетние травы влияют положительно лишь при условии получения высоких урожаев сена или зеленой массы. При низкой урожайности – они не оправдывают своего назначения. Коэффициент использования растениями азота из зеленых растений почти в два раза больше чем из навоза (в первый год использования). Дополнительно к этому, запаханный азот зеленых удобрений полностью сохраняется в почве. Резонно возникает вопрос: насколько выгодно использовать занятые пары бобовыми многолетними культурами в зернопаровом севообороте? При заделке 250 ц зеленой массы донника по данным Р.С. Шакирова и В.З. Шакирова в почву поступит 150 кг азота, 40 кг фосфора, 109 кг калия и органическое вещество, способное создать 1,25 т гумуса. Таким образом, при использовании сидератов и соломы будет обеспечен положительный баланс гумуса в почве. Причем каждый килограмм NPK в соломе обходится хозяйству в 11 раз, в зеленой массе сидерата в 4,7 раза дешевле по сравнению с использованием минеральных туков. (Продолжение в следующем номере) Анна Анатольевна МАКАРОВА, директор Николаевского ПТЦ «Облдержродючість», кандидат с/х наук; Олег Анатольеович ВОЙНОВ, главный инженер-почвовед, кандидат биологических наук

КОНСУЛЬТАЦИИ :

roduchist@mksat.net (0512) 23-10-52 oavoinov@visp.com.ua (050) 864-23-77

(05161) 5-40-25

РЕКЛАМА

15


16

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

17


18

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

ДОМИКИ ДЛЯ ТЕЛЯТ

Домик для теленка сделан из стеклопластика, укрепленного стекловолокном, поэтому он не подвержен влиянию солнечной радиации, крайне высоким и низким температурам. Этот стеклопластик гарантирует небывалую прочность. Поэтому срок службы его является практически беспредельным. У стеклопластика почти неограниченная износостойкость. ПРОХЛАДНОЕ И ПРОСТОРНОЕ ЖИЛИЩЕ Совершенная форма домика придает дополнительную прочность и стойкость, делая ненужными ребра жесткости и перегородки. Длина и ширина оптимальны для теленка. Домик предотвращает проникновение любого света, его белый цвет отражает солнечные лучи. Это обеспечивает сохранение прохладной температуры под навесом даже при относительно высокой температуре окружающего воздуха, что снимает необходимость проветривания и, следовательно, позволяет избежать сквозняков. Естественная вентиляция также гарантирует хорошую атмосферу внутри домика. ИЗОЛИРОВАНИЕ ТЕЛЯТ У новорожденного теленка нет антител, он получает их только вместе с молозивом в течение первых дней жизни. Посредством изоляции новорожденного теленка от всех потенциальных источников заболевания в период, когда животное наиболее подвержено инфекции, вы минимизируе-

те риск инфицирования. Перекрестные инфекции предотвращаются благодаря содержанию телят в индивидуальных стойлах. СВЕЖИЙ ВОЗДУХ И БЛАГОПРИЯТНЫЙ КЛИМАТ На открытом воздухе телята не страдают от сквозняков и имеют достаточно свежего воздуха. Комбинация свежего воздуха, изоляции и достаточного поступления дневного света гарантирует, что животные будут сильными, здоровыми и устойчивыми к заболеваниям. Более того, крайне низкие температуры воздуха не будут проблемой для телят. Несомненно, домик дает теленку достаточно защиты от низких температур благодаря достаточной глубине навеса. ХОРОШАЯ ГИГИЕНА Гигиена важна. Когда у каждого теленка есть свой собственный домик, можно достигнуть высочайшего уровня гигиены. Пустой домик можно очень легко вычистить. С этой целью внутренняя поверхность навеса имеет твердое, гладкое покрытие, которое можно вымыть быстро и тщательно. Это покрытие также предотвращает проникновение бактерий в стены навеса. Домик не имеет стыков или контуров, в которых могла бы скопиться грязь. Слой новой соломы сделает место пребывания теленка чистым и свежим.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛЮБЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА ООО «ЛОКА», УКРАИНА, 84112, г. СЛАВЯНСК, пер. ЧУБАРЯ, 3. тел. (06262) 2-44-15, 2-24-85; (050) 328-46-64; www.loka.com.ua; loka@slav.dc.ukrtel.net


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ДОПОМОЖЕМО ЧУТИ НА ВСІ 100! ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА САЛОНІВ КОРЕКЦІЇ СЛУХУ “ІНФОТОН”

Сьогодні, за даними епідеміологічних досліджень, проблема зниження слуху як у дорослих, так і у дітей в Україні досить поширена. Слухова система людини дуже вразлива, тому з цією проблемою може зіткнутися кожен. Та якщо вчасно виявити порушення слуху, то близько в 10% випадків його можна повернути за допомогою лікування, у 90% — необхідна корекція порушення слуху за допомогою слухового апарату. Мережа салонів корекції слуху та слухопротезування, яка вже завоювала прихільність багатьох завдяки інноваційним технологіям та висококваліфікованим спеціалістам в галузі оториноларингології та сурдології, пропонує клієнтам ряд послуг для вирішення проблем слуху на вищому рівні. Розпочавши свою діяльність у 2002 році, керівництво компаніі “Інфотон” мало на меті створити сучасну комерційну структуру для забезпечення населення України передовими моделями слухових апаратів. Першим кроком компанії стало підписання дилерського контракту з фірмою «Siemens АТ», яка завоювала широку популярність серед людей з порушенням слуху в усьому світі. Крім того, вже сьогодні мережа салонів є єдиним авторизованим та прямим постачальником слухових апаратів із заводів Siemens АТ (Німеччина) та швейцарської компанії Рhоnаk АG. Нині філії компанії «Інфотон» вже активно діють у 10 містах України, а дилерська мережа поширилася на 18 регіонів. Так і в Миколаєві відбулося відкриття чергового медичного центру “Інфотон-Миколаїв”. Відтепер люди з проблемами слуху зможуть отримати допомогу саме в цьому салоні. Адже до цього часу в Миколаєві не було спеціалізованої клініки корекції слуху. Медичний центр «Інфотон-Миколаїв» надає повний комплекс послуг: від консультацій лікаря-оториноларинголога і визначення проблем зниження слуху до точної діагностики, підбору слухового апарату і реабілітаційних тренінгів та гарантійного й післягарантійного обслуговування слухових апаратів. Гарантія на слухові апарати триває два роки, а вартість включає й повну діагностику пацієнта. Діагностика слуху в медичному центрі «Інфотон-Миколаїв» проводиться навіть дітям від трьох днів після народження. На слухові дитини можуть негативним чином позначитися багато факторів: генетичні порушення, хвороба матері під час вагітності, ускладнення під час пологів. Тому дуже важливо призначити відповідну корекційну програму. Крім того, слуховий апарат не може не підійти пацієнту, адже він підбирається в індивідуальному порядку з урахуванням всіх необхідних показників. Так мережа салонів сучасного слухопротезування пропонує широкий вибір слухових апаратів найрізноманітніших форм і модифікацій, з різними потужностями та функціями (близько 50 моделей), які коштують від 600 грн. до 17 тис. грн. Тривалість експлуатації залежить від самого користувача. Тому двічі на рік пропонується профілактичний огляд та чистка апарата, яку в умовах сервісного центру виконує спеціаліст. Адже якість звуку – це основне. Протягом експлуатації можна перестроїти апарат на місці придбання згідно з побажаннями клієнта до досягнення відчуття повного комфорту. Отже, мережа салонів корекції слуху “Інфотон” пропонує продаж слухових апаратів: - консультацію оториноларинголога; - аудіометричне обстеження; - об’єктивну (комп’ютерну) діагностику у дітей; - реабілітаційні заняття з дітьми та дорослими, що мають вади слуху; - продаж аксесуарів до слухових апаратів; - сервісне обслуговування.

ЧЕКАЄМО НА ТИХ, ХТО МАЄ ПРОБЛЕМИ ЗІ СЛУХОМ І БАЖАЄ ЧУТИ НА ВСІ 100!

НАША АДРЕСА:

м. МИКОЛАЇВ, вул. КОЛОДЯЗНА 3 А, оф.1, пр. ЛЕНІНА (зуп. ДЗЕРЖИНСЬКОГО, за АТБ)

тел./факс: (0512) 24-45-84, моб. 8(066) 37-28-914

РЕКЛАМА

19


20

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

21


22

С

НАУКА И

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

оветы специалиста

КАРАНТИННІ ХВОРОБИ НА ВИНОГРАДНИКАХ.

НЕБЕЗПЕКА ЗАВЕЗЕННЯ ТА ЗАХОДИ ЗАПОБІГАННЯ ПРОНИКНЕННЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ Виноградну лозу уражують численні хвороби грибної, бактеріальної, вірусної, мікоплазмової етіології, у тому числі і карантинні. Серед збудників карантинних хвороб винограду серйозну небезпеку представляють – бактеріоз винограду (хвороба Пірса), бактеріальне в’янення та золотисте пожовтіння. Потенційні втрати врожаю на уражених кущах цими хворобами можуть досягати 5080%, а при сприятливих умовах розвитку хвороб призводять до загибелі рослин. Надійний захист виноградників від хвороб можливо здійснити тільки при повному знанні особливостей етіології, патогенезу та шкодочинності збудників, застосовуючи комплекс заходів: фітосанітарний контроль насаджень, знання зовнішніх ознак хвороб, оптимальні строки проведення обстежень на усіх етапах технологічного процесу вирощування винограду.

БАКТЕРІОЗ ВИНОГРАДУ (ХВОРОБА ПІРСА) Збудник хвороби – Xylella fastidiosa Wells et al. Зовнішніми ознаками зараження хворобою Пірса служать опік та побуріння частини листків винограду. Спочатку помічається раптове засихання частини зеленого листка, яка потім коричневіє, а тканина, що прилягає до неї, жовтіє або червоніє в залежності від забарвлення ягід даного сорту. Засихання листка поширюється і він зморщується та опадає, залишається лише черешок. Ураженні пагони виростають викривленими, плямистими зелено-коричневими. В наступні роки захворювання рослини розвивається повільно і утворюються хлоротичні пагони. Якщо симптоми вперше виявляються на пагонах в кінці вегетації сезону, плоди передчасно забарвлюються до в’янення. На пізній стадії розвитку хвороби відмирає коренева система слідом за відмиранням надземної частини виноградної лози. Активний розвиток збудника проходить при високій вологості та відносно помірних теплих температурах повітря. Поширення інфекції проходить із зараженим садивним та щеплюваль-

ним матеріалом, рослинними рештками, численними видами комах, які відносяться до родини Tettigellinaei Aphroprinae.

БАКТЕРІАЛЬНЕ В’ЯНЕННЯ ВИНОГРАДУ Збудник хвороби – Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Wells at al. уражує усі зелені та здерев’янілі частини виноградного куща, тобто пагони, листки, суцвіття, грона та штамби. Симптоми бактеріального в’янення з’являються на початку вегетації кущів, особливо чітко в роки з холодною та воло-

коричневі крапки уражених судин деревини. Збудник викликає руйнування клітинних стінок рослинигосподаря з утворенням камеді густої, спочатку прозорої, а потім темнішої, закупорює судини. У вологу погоду камедь з бактеріями зливається і переноситься на здорові виноградні кущі з водою, а у засушливий період – висихає з утворенням плівки, яка переноситься вітром. Під час цвітіння симптоми хвороби проявляються в наявності чорних пуп’янків у суцвіттях серед нормаль-

гою весною. На уражених кущах не розвиваються бруньки в основі пагонів, а із верхніх вічок через 2-3 тижні після початку вегетації з’являються молоді ослаблені пагони з вкороченим міжвузлям та дрібними хлоротичними листками. Черешки їх покриті довгастими чорними плямами. Уражені листки покриваються червоно-бурими плямами. При високій вологості на уражених листках з’являється світло-жовтий клейкий ексудат. На уражених лозах висихання пагонів поширюється від низу до верху. При цьому на міжвузлях утворюються продовгуваті чорнокоричневі плями, які згодом перетворюються в глибокі тріщини. Часто такі симптоми проявляються і на вузлах пагонів, що призводить до їх ламкості. При поперечному зрізі пагонів на рівні з’єднання однорічної лози з дворічною помітні або з’являються

них зелених. На гребнях і плодоніжках утворюються чорні продовгуваті тріщининекрози, що є причиною часткової або повної втрати врожаю. На уражених ягодах утворюються бурі плями. Ягоди стають „вареними”, зморщуються, засихають. Влітку за високої температури і низької вологості зовнішні симптоми захворювання маскуються, а пізньої осені, при зниженні температури та підвищенні вологості повітря, з’являються знову. Під час листопаду фітопатогенні бактерії стають інокулюмом системного зараження, переміщуючись з інфікованих органів винограду в судини деревини та пазухові бруньки, де і зимують. Поширення інфекції відбувається із зараженим посадковим матеріалом саджанцями, живцями. При вегетативному розмноженні хворих лоз збудник переноситься на

здоровий компонент щепленням або інструментальним шляхом, при сухому обрізуванні та виконанні зелених операцій. Джерелом зараження здорових рослин може бути інфікований грунт після видалення уражених виноградних кущів.

ЗОЛОТИСТЕ ПОЖОВТІННЯ ВИНОГРАДУ Збудник – мікоплазмоподібні організми, Grapevine flavescence doree mycoplasma. Мікоплазми локалізуються виключно у флоемі, головним чином, у ситовидних трубках, часто викликаючи закупорку останніх. В рослинах порушується міграція продуктів фотосинтезу у резервні шари і їх накопичення в листках. Збудник хвороби уражує усі надземні частини виноградного куща – пагони, листки, суцвіття, грона. На початку вегетації на заражених кущах не розпускаються бруньки біля основи пагонів. У пагонів спостерігається пригнічений ріст, укорочені міжвузля, вони стають крихкими, тонкими і гнуться, як каучукові. Виноградна лоза набуває плакучої форми. На міжвузлях у місцях ураження з’являються продовгуваті смуги бурувато-коричневого кольору, що згодом перетворюються на глибокі тріщини. Листки змінюють колір (залежно від сорту), твердіють, скручуються донизу та лягають один на одного як луска з металевим блиском. На сортах винограду зі світлими ягодами жовтіють частини листкових пластинок, зосереджені на відкритому сонячному боці. Пізніше в період вегетації добре видні кремово-жовті плями діаметром у кілька міліметрів, що з’являються вздовж центральних жилок. Ці плями збільшуються й утворюють безперервні жовті смуги вдовж жилок, що поступово захоплюють всю листкову поверхню. На сортах винограду з червоними ягодами захворювання дає схожу картину зміни кольору листків, що забарвлюються у червоний колір. Восени уражені листки опадають пізніше, ніж здорові. Пізно заражені грона стають коричневими і зморщуються, набувають незвичайно гіркого смаку і стають непридатними для спожи-


№ 7 - 2008 г. вання. Головним переносником збудника хвороби є цикадка Scaphoideus littoraelis Ball, інтродукована в Європу з Північної Америки. Збудник розповсюджується також із садивним матеріалом та прищепами. Дослідженнями встановлено, що в південних регіонах вирощування винограду в Україні складаються благоприємні екологічні умови для акліматизації захворювань – бактеріозу винограду (хвороба Пірса), бактеріального в’янення, золотистого пожовтіння. Фітосанітарні заходи із запобігання проникненню захворювань в Україну передбачають суворий карантинний контроль при ввезенні садивного і прищепного матеріалу. Партії саджанців і чубуків, що поступають в країну з-за кордону, а також проходять транзитом, призначені для прищепи висадки, після попереднього карантинного обстеження, слід їх витримати в інтродукційно-карантинних розсадниках при умовах подекадного ретельного огляду кожної рослини. Оскільки ряд захворювань винограду мають приховану форму зараження, систематичні спостереження і карантинний контроль за ними здійснюють у польо-

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

вих умовах протягом 2 років вегетації виноградних кущів. У випадку підозріння на зараження рослини підлягають лабораторній експертизі для виявлення видової належності хвороби. При цьому фіксується початкова стадія будь-якої навіть не карантинної хвороби, у

вань. У період вегетації усі промислові виноградні насадження підлягають обстеженню. Карантинні обстеження проводять у три строки: 1 – ранньовесняний (період сокоруху, розпускання бруньок і ріст пагонів); 2 – (період інтенсивного росту кущів);

НАУКА И

23

на господарство накладається карантин та вживаються заходи з локалізації та ліквідації вогнищ згідно з існуючими інструкціями. Після викорчовування хворих кущів (як правило їх спалюють), грунт та прилягаючі кущі обробляють з профілактичною метою препаратами, що містять мідь. Карантин знімається після повної ліквідації вогнищ захворювань, системи локалізаційних та ліквідаційних заходів на підкарантинній території і відсутності рецидивів захворювання у навколишніх насадженнях протягом двох років.

Л.О. КУЛЬМІНСЬКА, старший науковий співробітник, дослідна станція карантину винограду і плодових культур ІЗР УААН; тому числі на зареєстровані в країні, ступінь та відсоток ураження рослин, також проводиться облік температури та вологості повітря. Це дозволяє дати повну характеристику завезеним рослинам та визначити їх чутливість до захворю-

3 – осінній (період плодоношення винограду). Така система перевірки попереджує розповсюдження небезпечних хвороб. При виявленні захворювань – хвороби Пірсу, бактеріального в’янення, золотистого пожовтіння винограду

Л.О.КОНУП, кандидат біологічних наук, Національний науковий центр „Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова”.


24

ТЕХНОЛОГИИ XXI

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.

СЕПАРАТОРЫ САД – ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ Кропотливый труд на земле, целью которого является богатый урожай, можно условно сравнить с постройкой дома. И каждый знает истину: самые великолепные стены, колоннады и дорогостоящая черепичная крыша – ничто, если они поставлены на плохой фундамент. Вот так, зачастую, хозяйства тратят огромные деньги на удобрения, гербициды, новые сеялки и т.д., не позаботившись о добрых семенах. А ведь именно семена и являются тем фундаментом, на котором взрастет урожай и прибыль. И, что самое интересное, их не обязательно покупать втридорога за тридевять земель. Достаточно внедрить у себя новую передовую технологию, которая даст прибавку урожая в 25-40% на основе собственного зерна и без дополнительных затрат. Сепарирование зерна производят чаще всего по размерам, форме, состоянию поверхности, аэродинамическим свойствам, парусности и другим признакам, с учетом которых разработаны принципы работы различных сепараторов (машин или устройств). Но, чтобы выделить биологически ценные семена, сформированные, к примеру, в средней зоне колоса, початка и т.п., необходима калибровка семян по удельному весу. Отбор на посев семян с высоким удельным весом является важным условием повышения урожайности и увеличения производства зерна. Приходится, однако, отметить, что техника для сортирования семян по удельному весу отстает от современных требований агрономической науки и практики. Как разработчики и производители мы смеем утверждать следующее: практически единственная в мире машина, позволяющая производить калибровку семян по удельному весу с точностью +3%, – сепаратор САД. Такая точность позволяет выделять биологически ценные семена. Каждая зерноочистительная машина имеет свое назначение. Одни сепараторы, обычно очень габаритные, используют на предварительной и первичной очистке зерна; другие – используют для вторичной, финишной доработки зерна; третьи – для выделения трудноотделимых примесей и т.д. Все они в комплексе представляют собой целую линию по переработке зерна, т.е. чтобы получить семенной материал, соответствующий ГОСТу, необходимо иметь це-

лый ряд машин. В большинстве случаев машина САД способна заменить ряд машин по очистке и калибровке зерна, причем доводя ка-

ширяется география продаж НПФ «АЭРОМЕХ», улучшается узнаваемость торговой марки «СЕПАРАТОР САД» при постоянном увели-

чество семенного материала до ГОСТа и даже выше. С 2001 года сельхозтоваропроизводители в своих хозяйствах, на элеваторах и семенных заводах все чаще стали применять сепараторы семейства САД. Тем самым все более и более рас-

чении доли присутствия на рынке сельхозоборудования, что, естественно, не могло оставить равнодушным так называемых «конкурентов». Нам очень приятно, что в агроизданиях стали появляться заказные статьи, в которых упоминают о

сепараторах САД. Значит идея, заложенная в сепараторе, многих не оставляет равнодушными и до сих пор является нераскрытой тайной для производителей зерноочистительной техники. На рынке сельхозоборудования все чаще и чаще стали появляться «близнецы» сепаратора САД, внешняя схожесть которых еще не является гарантией высокого качества. Критерием качества является способность калибровать зерно с высокой точностью +3%, а сдуть пыль с исходного материала – это не значит откалибровать его. В аэродинамическом сепараторе калибровка происходит в свободном падении под действием струй, при этом на каждое зерно в отдельности действует только лишь воздух и сила гравитации. К примеру, в традиционных решетных машинах погрешность калибровки заложена конструктивно, так как калибр производимых решет отличается на 0,1 или 0,2 мм. Даже высококвалифицированный специалист, подбирая решета под какую-либо культуру, будет ограничен в своих возможностях. Неоднородные фракции по удельному весу получаются и на пневмостолах, где на зерно при калибровке действуют три силы: сила гравитации, сила трения о поверхность стола и трения семян между собой, вызывая тем самым большую погрешность калибровки. Чем же сепараторы семейства САД завоевали в столь короткий срок такое огромное доверие? 1. Прежде всего – это качество сепарации любо-


№ 7 - 2008 г.

го зерна. Каждый производитель хочет с наименьшими затратами получить высококлассный посевной материал. Сепаратор аэродинамический – эффективная технология получения высокоурожайных семян. Безрешетные машины САД разрабатывались, в первую очередь, для подготовки посевного материала. Выполняя калибровку семян по удельному весу с высокой точностью, сепаратор позволяет выделять зерна, сформированные в средней части колоса. Калибруя семена таким образом, аграрии получают прибавку урожая в 25-40%. 2. Высокая разрешающая способность сепараторов позволяет производить первичную и вторичную очистку зерна, причем без ограничений по засоренности и влажности исходного материала. 3. Простота в настройке и удобство эксплуатации сепараторов имеет немаловажное значение, так как облегчает работу оператора на машине. Переход работы машины с одной культуры на другую занимает 15 минут и не требует замены каких-либо элементов. 4. Качество изготовления сепараторов САД и сервисного обслуживания. Завод «АЭРОМЕХ» оснащен комплексом холодноштамповочного, металлообрабатывающего, термического, плазморежущего, сварочного, покрасочного оборудования, позволяющего производить полный производственный цикл, начиная от заготовительных операций и заканчивая выходом готового изделия. Осуществляя разработку, изготовление, сборку, контроль качества, таможенное оформление, сертифицирование, экспедирование груза, гарантийное и послегарантийное обслуживание, пуск-наладку и обучение персонала работе на сепараторе, предприятие «АЭРОМЕХ» вызвало огромное доверие у аграриев и стало бесспорным лидером по качеству, надежности, долговечности и функциональности.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ТЕХНОЛОГИИ XXI

Изобретатель сепаратора САД-30 Сухин Владимир Степанович

5. Завод «АЭРОМЕХ» имеет сертификат соответствия государственной системы сертификации УкрСЕРПО, выданный по результатам сертификационных испытаний в аккредитованном испытательном центре. Высокое качество, надежность и безопасность изделия подтверждены протоколом последних периодических испытаний № 01-1607 (2371107) от 8 июня 2007 г., проведенных Украинским научно-исследовательским институтом прогнозирования и испытания техники и технологий для сельскохозяйственного производства имени Л. Погорелова. Возможность производства стабильно качественной продукции подтверждены сертификатами соответствия системы управления качеством требованиям ISO 9001-2001, выданными Национальным органом Украины по сертификации и Всемирной группой Бюро Веритас (Bureau Veritas General Conditions). 6. Отличительной особенностью предприятия «Аэромех» является наука. Наука стала связующим звеном на производстве. Каждая новая модель, или даже узел, разрабатывается и проходит испытания в научном отделе на качество работы и

удобство эксплуатации. Кроме того, качество сепарации зерна подтверждается на экспериментальных участках, где семена проходят семенной контроль, а затем проходят трехгодичные испытания в полевых условиях на урожайные качества. 7. Широкий модельный ряд сепараторов САД, производительностью 1, 4, 7, 10, 14, 30, 50 т/час позволяет удовлетворить потребности в зерноочистительной технике как мелких фермерских хозяйств, так и крупных семенных заводов, спиртзаводов, маслозаводов, элеваторов и т.д. На постоянно растущий спрос на сепараторы САД указывает и тенденция развития предприятия «АЭРОМЕХ». Только за 2007 год на 1 октября объем продаж сепараторов увеличился в 3,5 раза, причем до 70% продукции экспортируется. Самое главное для нас – это результаты работы сепараторов САД в хозяйствах, о которых говорят многие положительные отзывы. «Спасибо вам за сепаратор САД, раньше мы никогда не получали такого высококлассного посевного материала», «Благодаря сепаратору САД, мы стали получать высокоурожайный посевной материал,

ООО НПФ «АЭРОМЕХ»

просто снимаем шляпу перед вами», «Работая на сепараторах САД, мы облегчили себе труд при переработке зерна и стали получать зерно высокого качества, без ограничений по культурам и влажности исходного материала», «Сепаратор САД-30 работает на ЗАВе и полностью удовлетворяет наши потребности по качеству и производительности», – такую оценку мы получили от агрономов и руководителей следующих хозяйств: ГУП ОПХ «Красногорское» Самарского НИИ, Россельхозакадемия Саратовской области, СПК «Колхоз им. Свердлова» Свердловской обл. в России, а также ДП «Байс-Агро», Черкасская обл., СП «Октябрьское», АРК, ФХ Монич Р. В., Кировоградская обл. в Украине. Такие, и многие другие положительные отзывы о сепараторе САД, чаще всего получает наша сервисная служба или потенциальные клиенты, которые знакомятся с работой сепараторов САД в хозяйствах. Завод «АЭРОМЕХ» заинтересован в том, чтобы сепараторы, работая у Вас, приносили Вам доход, поэтому после продажи сепаратора мы не теряем связь с клиентом, консультируя и обмениваясь информацией о работе сепаратора, а также о новых разработках и достижениях. Как правило, заказчики приобретают сепаратор только после просмотра его в работе и получив хорошие отзывы от коллег. Потенциальные клиенты всегда имеют возможность получить адреса хозяйств, работающих на сепараторах САД в Вашем регионе, а также мы всегда рады встрече с Вами на выставках или у нас на заводе, где можно посмотреть в работе аэродинамические сепараторы. Сепараторы САД – технология получения высокоурожайных семян, технология, которая приносит Вам прибыль. Как ее получить? Выберите взвешенную стратегию, технологию, – станьте успешными, а мы Вам в этом поможем.

91028, Украина, г. Луганск, ул. Мадридская, 118. (0642) 34-17-53, 34-17-56, 8-050-348-92-71, 8-050-348-92-53 aeromeh@mail.ru, www.aeromeh.com

25


26

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

27


28

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.


№ 7 - 2008 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

29


30

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2008 г.


№ 7 - 2008 г.

«АграрНик» – всеукраинская газета для работников АПК. Издается с февраля 2004 года. Периодичность выхода – два раза в месяц. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 54017, г. Николаев, ул. Советская,12-б, офис 405. Тел./факс: (0512) 58-00-65, тел.: 47-84-01

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

Регистрационное свидетельство КВ № 9353 от 18.11.2004 года. выданое Государственным комитетом телевидиния и радиовещания Украины Учредитель, главный редактор и издатель: Орлов В. В. СОИЗДАТЕЛЬ: ЧП Орлов В. Н.,

Отпечатано Типография «Нормальные цены» г. Харьков, ул. Тарасовская, 2-а. Объем 2,5 усл. печатных листа.

Подписано в печать: 25 апреля 2008 г., тираж: 20000 экз.

Заказ № ________ Ответственность за содержание предоставленных данных и достоверность информации несет рекламодатель.

РЕКЛАМА

31

Рекламный отдел газеты:

тел./факс: (0512) 58-00-65, (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net www.agrarnik.com


№ 96  

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210 № 7 (96) 25 апреля 2008 г. РЕКЛАМА № 7 - 2008 г.Тел.:(0512)47-84-01,58-00-65 на засіданні комісії (протокол № 1 від 1...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you