Page 1

№ 22 (89) 15 декабря 2007 г.

www.agrarnik.com

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210


2

ПОДПИСКА 2008

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА Уважаемые читатели! Если Вы хотите получать газету «АграрНик» в 2008 году, Вы можете оформить подписку: - в любом отделении связи Украины; - на сайте www.agrarnik.com Срок подписки Стоимость

1 мес. 5,02 грн

3 мес. 15,06 грн

6 мес. 30,12 грн

НА 2008 ГОД ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

91210 12 мес. 60,24 грн

КРЕДИТНА СПІЛКА «НАДІЯ» ДОПОМОГА В СТВОРЕННІ НОВОЇ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ

У рамках програми розвитку кредитної кооперації в Україні Кредитна спілка «Надія» пропонує об’єднанням фермерів, підприємців та інших громадян сіл та міст Миколаївської області створити власну місцеву кредитну спілку. Кредитна спілка «Надія» забезпечить фінансову та правову допомогу, юридичні консультації та сприяння в організації діяльності нової кредитної спілки. Діяльність кредитних спілок базується на принципах фінансової взаємодопомоги. Громадяни, фермери, суб’єкти малого підприємництва, які з різних причин не змогли отримати необхідні фінансові послуги від фінансових установ, мають змогу об’єднатись та створити власну колективну фінансову організацію для надання відповідних послуг. Члени кредитної спілки є одночасно її власниками і користувачами послуг. Зважаючи на ті складні умови, в яких опинились на сьогодні працівники аграрного сектору, створення такого потужного механізму самофінансування, як діюча кредитна спілка, принесе неоцінену користь. Фінансуючись у місцевій кредитній установі підприємці-аграрії отримають такі переваги, як: – можливість залучення коштів у банках та в інших кредитних спілках на спрощених умовах, без застави та під низькі відсотки; – можливість залучення для використання надлишко� вих фінансових коштів населення (прийом депозитів); «АграрНик» – всеукраинская газета для работников АПК. Издается с февраля 2004 года. Периодичность выхода – два раза в месяц. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 54017, г. Николаев, ул. Советская,12-б, офис 405. Тел./факс: (0512) 58-00-65, тел.: 47-84-01

Регистрационное свидетельство КВ № 9353 от 18.11.2004 года. выданое Государственным комитетом телевидиния и радиовещания Украины Учредитель, главный редактор и издатель: Орлов В. В. СОИЗДАТЕЛЬ: ЧП Орлов В. Н.,

– оперативне управління власними та залученими фі� нансовими ресурсами; – можливість об’єднання потреб кількох членів кредитної спілки (в добривах, насінні, сільгосптехніці тощо), для здійснення здешевлених закупок великим оптом; – можливість отримання додаткових доходів у вигля� ді доходів по пайовим внескам та процентів по депозитах; – можливість участі в міжнародних програмах розви� тку і фінансування аграрного сектору, отримання фінансової допомоги від закордонних благодійних фондів. ЗА ДЕТАЛЬНОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАТИСЬ ДО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «НАДІЯ» СЕРГІЯ ПЕТРОВИЧА ОВЧАРА ЗА ТЕЛЕФОНАМИ: 8(0512) 47-83-63 (РОБ.), 8(067) 436-71-63 (МОБ.)

Отпечатано ФЛП Саенко А. В. типография «Нормальные цены» г. Харьков, ул. Тарасовская, 2-а. Объем 2,5 усл. печатных листа.

Подписано в печать: 15 декабря 2007 г., тираж: 18000 экз.

Заказ № ________ Ответственность за содержание предоставленных данных и достоверность информации несет рекламодатель.

Рекламный отдел газеты:

тел./факс: (0512) 58-00-65, (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net www.agrarnik.com


№ 22 - 2007 г.

3

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ПОРЯДОК

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства аграрної політики України 28.08.2007 N 624 (z0996-07)

РОЗПОДІЛУ НА КОНКУРСНИХ ЗАСАДАХ МІЖ БУРЯКОСІЮЧИМИ ГОСПОДАРСТВАМИ ОБСЯГІВ ВИРОЩУВАННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРУ В МЕЖАХ КВОТИ «А» 1. Загальні положення 1.1. Міністерство аграрної політики України (далі - Мінагрополітики) щороку визначає загальний обсяг вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А», які розподіляються обласними та районними управліннями агропромислового розвитку на конкурсних засадах. 1.2. Цей Порядок визначає механізм розподілу між бурякосіючими господарствами на конкурсних засадах обсягів вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А». 1.3. Головні управління агропромислового розвитку обласних держадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження від Мінагрополітики відповідної інформації про обсяг вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А» розміщують у засобах масової інформації оголошення із зазначенням переліку документів, строків та умов їх подання для вирощування цукрових буряків у межах квоти «А». 1.4. Для визначення переліку бурякосіючих господарств (далі - претенденти), по вирощуванню цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А», управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій, на території яких знаходяться цукрові заводи, утворюють конкурсні комісії (далі - комісія), до складу яких входять начальник управління (голова комісії), п’ять представників від виробників цукру та п’ять представників виробників цукрових буряків, інтереси яких можуть представляти обласні формування цукрової промисловості (за згодою), ради сільськогосподарських підприємств (за згодою), асоціації фермерів (члени комісії – за згодою). 1.5. Склад комісії затверджується наказом відповідного управління агропромислового розвитку районної державної адміністрації за місцем розташування цукрових заводів. 1.6. До складу комісії входять голова, двоє його заступників, секретар та члени комісії. Керує діяльністю комісії її голова, а в разі його відсутності - один з його заступників. Голова в межах своєї компетенції:

– скликає засідання комісії; – головує на засіданнях комісії; – дає доручення спеціалістам, радникам та експертам, які можуть бути залучені до роботи комісії; – організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією; – представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами та організаціями. 1.7. Комісія у своїй роботі керується законами України, актами Кабінету Міністрів України та Президента України, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами. Повідомлення про засідання, час та місце проведення, порядок денний, проекти документів, які пропонуються для розгляду, направляються секретарем комісії членам комісії та учасникам конкурсу не пізніше як за три робочих дні до дня засідання. Конкурс проводиться відкрито. 1.8. Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 його складу. Рішення комісії приймається на відкритому засіданні простою більшістю голосів і оформляється протоколом, який підписується головою, секретарем та членами комісії. Рішення комісії про визначення переможців конкурсу в десятиденний строк доводиться претенденту до відома та виконання. 1.9. Претенденти подають до комісій для одержання квоти виробництва цукрових буряків на наступний маркетинговий період до 1 липня поточного року такі документи: – заявку за зразком, наведеним в додатку 1 до цього Порядку; – засвідчені копії установчих документів; – викопіровка місцевості, де будуть вирощуватися цукрові буряки; – відомості про обсяги вирощування цукрових буряків за останні 5 років; 1.10. Комісія веде журнал реєстрації прийнятих документів від претендентів. 1.11. У конкурсі мають право брати участь бурякосіючі господарства різних форм власності, які мають необхідні матеріально-технічні ресурси

і фахівців з вирощування цукрових буряків. 1.12. Комісія щороку розглядає подані документи претендентами і визначає виробників цукрових буряків на наступний рік, яким видає Довідку про виділення обсягів вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А» за зразком, наведеним в додатку 2 до цього Порядку. Усі суперечні питання даного Порядку, які стосуються розподілу обсягів вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А» та які виникають у процесі співпраці цукрових заводів, районного та обласного управління агропромислового розвитку та сільськогосподарських виробників цукрових буряків, вирішуються на засіданні комісії або в судовому порядку. У разі прийняття негативного рішення щодо виділення обсягів вирощування буряків для виробництва цукру в межах квоти «А» комісія письмово повідомляє про це претендента із зазначенням підстав відмови. Підставою для відмови є подання не в повному обсязі документів відповідно до пункту 1.9 цього Порядку. Оскарження подається претендентами до комісії разом з обґрунтуванням відмови та копіями документів, які підтверджують підстави оскарження. Оскарження розглядається комісією в тижневий термін у присутності претендента. Комісія повідомляє претендента про засідання за два дні до його проведення. За наслідками розгляду поданих документів комісія може прийняти рішення про виділення обсягів вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А» претенденту або залишити попереднє рішення без змін. Повторне рішення про відмову у виділенні квоти «А» на вирощування та поставку цукрових буряків є остаточним. Наступні оскарження претендентів з того самого предмета та з тих самих підстав за суттю комісією не розглядаються. Рішення комісії може бути оскаржене до суду в установленому законодавством порядку. 2. Порядок визначення обсягів вирощування цукрових

буряків для виробництва цукру в межах квоти «А». 2.1. Обсяги вирощування цукрових буряків для забезпечення виробництва цукру в межах квоти «А» визначаються на кожен маркетинговий період і доводяться до виконавців не пізніше 1 серпня, що передує новому маркетинговому періоду. 2.2. Визначені обсяги вирощування цукрових буряків для виробництва цукру в межах квоти «А» окремими виробниками є підставою для укладання господарського договору на поставку та переробку цукрових буряків, згідно з Типовими умовами господарських договорів між цукровими заводами, бурякосіючими господарствами та іншими суб’єктами бурякоцукрового комплексу незалежно від форми власності щодо вирощування та закупівлі цукрових буряків для виробництва цукру квоти «А», затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 13 травня 2005 року за N 201 (z0795-05) і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 липня 2005 року за N 795/11075. 3. Умови одержання і виконання квоти на вирощування цукрових буряків для забезпечення виробництва цукру в межах квоти «А» 3.1. Поставлені виробником цукрові буряки мають відповідати вимогам ДСТУ 4327:2004 «Коренеплоди цукрових буряків для промислового переробляння. Технічні умови». 3.2. Обсяги буряків за договором визначаються з урахуванням в них базисної цукристості – 16%. 3.3. Якщо виробник цукрових буряків виростив урожай понад квоту «А», він може її реалізувати (продати) іншому виробнику, який має квоту «А», або переробити їх на цукровому заводі за окремим договором. 3.4. Якщо виробник недопоставив певний обсяг цукрових буряків за квотою «А» згідно з договором, комісія розглядає причини та приймає рішення про визначення розміру квоти «А» на наступний рік. О.А.ДЕМИДОВ, директор Департаменту ринків рослинництва


4

АГРОТЕХНОЛОГИИ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.

ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ А.М.Г. “МАГРОСЕЛЕКТ” В СУЧАСНІЙ КОН’ЮНКТУРІ РИНКУ

Сучасна кон’юнктура ринку примушує аграріїв вирощувати, передусім, високоліквідні культури, що часто призводить до нехтування сівозмінами. Особливо це стосується провідної олійної культури південного Степу – соняшнику, відсоток якої в структурі посівних площ в останні роки значно збільшився – до 20-30%, а рівень врожайності зменшився – до 7,2-11,0 ц/га, що обумовлюється значним зростанням на внутрішньому та зовнішньому ринках попиту на соняшникову олію та високу прибутковість культури. За статистичними даними, в багатьох агропідприємствах півдня України на соняшник припадає 45-65% прибутку від рослинництва. Таким чином термін ротації соняшнику у сівозміні скоротився з рекомендованих 8-10 до 3-5 років, або його вирощують навіть у беззмінних посівах. Відомо, що головними причинами зменшення продуктивності при скороченні терміну повернення соняшнику на попереднє місце в сівозміні є як порушення водного та поживного режимів ґрунту, так і розповсюдження в посівах специфічних бур’янів і хвороб (вовчок, біла гниль, іржа, несправжня борошниста роса, вертицильоз, альтернаріоз, фомоз, фомопсис тощо). Якщо питання пов’язані з порушенням водного та поживного режиму ґрунту можливо вирішити шляхом впровадження в короткоротаційну сівозміну ланки пар-озимісоняшник та внесенням раціональних доз мінеральних добрив на заплановану врожайність, то погіршення фітосанітарного стану посівів соняшнику вирішується виключно за допомогою імунних сортів та гібридів. Але основна більшість вітчизняних сортів та гібридів не пристосовані до скороченого терміну ротації (3-5 років) і не витримує фітопатогенного навантаження ґрунту, тому їхня імунність є умовною. За таких умов значний науковий і практичний інтерес набуває питання апробації найкращих імунних гібридів закордонної селекції в умовах 20% насичення сівозмін посівами соняшнику. З цією метою в Миколаївському інституті АПВ УААН спільно з ТОВ “Південьагрохім” у 2007 року був закладений демонстраційний посів найкращих імунних гібридів соняшнику молдавської селекції фірми А.М.Г. “Магроселект”. Роботу виконували в короткоротаційній п’ятипільній сівозміні з 20% насиченням соняшником у ланці чистий пар – озима пшениця – соняшник. В досліді випробували такі гібриди соняшнику як Віталія, Оксана, Ксенія, Дрофа та Сорока. Соняшник висівали по трьом фонам мінерального живлення - N0P0K0, N30P30K30 та N60P60K60. Кінцева густота стояння - 45 тис./га. Основні результати досліджень представлені в формі таблиці 1.

Таблиця 1

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ А.М.Г. “МАГРОСЕЛЕКТ” НА РІЗНИХ ФОНАХ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ 2007 РОКУ № п/п

Гібрид

Діаметр ко- Висота рос- Маса 1000 Лушпиншиків, см лин, см насінин, г ність, % N0P0K0

1 2 3 4 5

Віталія Оксана Ксенія Дрофа Сорока

1 2 3 4 5

Віталія Оксана Ксенія Дрофа Сорока

17,5 14,2 15,9 18,5 18,5

1 2 3 4 5

Віталія Оксана Ксенія Дрофа Сорока

18,3 15,3 16,8 18,8 18,8

15,4 13,7 14,3 15,3 15,6

Врожайність, ц/га

104,1 130,0 103,1 121,1 120,0 N30P30K30

64,0 52,2 59,0 78,0 75,0

24,5 23,9 24,9 24,3 22,4

26,1 17,1 22,5 32,4 31,5

63,5 59,5 63,5 76,0 68,5

23,7 23,5 24,0 23,2 22,5

29,0 19,6 27,0 36,0 35,5

108,2 132,5 107,0 128,6 122,8

73,2 60,6 68,3 81,0 81,0

23,2 23,1 23,8 22,7 22,0

30,5 22,5 28,0 36,9 36,0

107,2 132,1 105,4 124,5 121,5 N60P60K60

З наведених даних видно, що в умовах скороченої ротації найкращими з апробованих гібридів по всім фонам мінерального живлення виявилися Дрофа, Сорока та Віталія. А якщо порівнювати рівень їхньої урожайності (30,5- 36,9 ц/га) з середньостатистичним по регіонам України – 10,2-11,0 ц/га, враховуючи генетично обумовлену пластичність до умов вирощування, то можна стверджувати, що данні гібриди найбільш пристосовані до нинішнього рівня агрокультури соняшнику в нашій країні. Крім цього, вони проявили повний імунітет до ураження білою і сірою гнилями, іржею, фомозом, фомопсисом та вовчком соняшниковим. Враховуючи те, що за останні роки застосування добрив під соняшник скоротилося майже у 10 разів, цей фактор також має помітний вплив в короткоротаційних сівозмінах. Аналіз наших даних свідчить, що добрива, зокрема в дозі N30P30K30, досить суттєво зменшують негативну реакцію соняшнику на скорочення терміну повернення на попереднє місце та підвищують його врожайність у середньому на 2,5 - 4,6 ц/га. Внесення мінеральних добрив в дозі N60P60K60 враховуючи їх вартість та прибавки до урожаю в порівнянні з фоном N30P30K30 економічно не виправдане. Отже, поєднуючи раціональну систему удобрення з найкращими зразками соняшнику, якими є гібриди фірми А.М.Г. “Магроселект”, навіть при нинішньому рівні агрокультури, можна досягти значного економічного ефекту від його вирощування. П.В. ХОМЯК, завідувач відділу апробації та впровадження Миколаївського інституту АПВ.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗА ТЕЛ.:

8 (067) 922-20-09, 8 (050) 318-31-20, 8 (0512) 590-177, 590-270 – ФАКС, 590-377,590-577, 590-677


№ 22 - 2007 г.

Э

то интересно

Прореживание посадок, рыхление почвы и т.д. в то время, когда Луна находится под знаками Земли (Телец, Дева и Козерог) способствует развитию корневой системы, эти же работы, но под знаками Воды (Скорпион, Рыбы и Рак) способствуют росту листьев и ветвей, под знаками Воздуха (Близнецы и Весы) - обилию цветов и красоте растений, а под знаком Огня (Овен, Лев, Стрелец) - улучшают качество семян и плодов. Плодородные свойства знаков Зодиака следует учитывать при посеве семян и посадке растений. Как правило, лучше всего сеять и сажать, когда Луна находится под плодородными знаками (Рак, Скорпион и Рыбы). Посеянные в это время семена быстрее прорастают, а посаженные растения легче приживаются - есть надежда на добрый урожай. Не стоит сажать или сеять в период пребывания Луны под неплодородным знаком Водолея. Если Луна находится в бесплодном знаке, рекомендуется заниматься прополкой сорняков и борьбой с вредителями. При этом влияние Луны сильнее, если она на ущербе. 1. Когда Луна передвигается через зодиакальный знак ОВНА, следует сеять и сажать только то, что растет быстро и сразу же идет на еду. Этот период времени особенно благоприятен для салата, кустистой фасоли, перца и помидоров. 2. В знаке ТЕЛЬЦА Луна хорошо влияет на капусту и морковь, свеклу, черную редьку, лук-порей, сельдерей, а также на все травы и зелень. В эти дни следует садить деревья и кустарники, особенно шиповник, а также все то, что растёт более медленно, но должно быть прочным и стойким, то есть хорошо перезимовать и сохраниться до самой весны или даже до следующего урожая. 3. В знаке БЛИЗНЕЦОВ Луна хорошо влияет на клубнику, землянику, корнеплоды и все вьющиеся растения, фасоль, горох и вьюнки. В эти дни рекомендуется делать пересадку всех вьющихся растений, роз и ежевики. 4. В знаке РАКА Луна хорошо влияет на бахчевые культуры - тыкву, арбузы и дыни, корнеплоды, редис и редьку, помидоры, перец, баклажаны, на все, что нужно сразу же употреблять в пищу. Ничего нельзя сажать или сеять из таких культур, которые растут в высоту (например, фасоль в жердях и др.). 5. В знаке ЛЬВА Луна хоро-

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

НА ЗАМЕТКУ

5

ЗНАКИ ЗОДИАКА И УХОД ЗА РАСТЕНИЯМИ ИЛИ ВЕРЬТЕ, ИЛИ ПРОВЕРЬТЕ шо влияет на посадку деревьев и кустарников. В эти дни, как и в другие, когда Луна находится в знаках Зодиака стихийного тригона ОГНЯ, будьте осторожны со всеми острыми инструментами - тяпкой, ножом, топором, лопатой и др., потому что в эти дни легко можно поранить и руки и ноги, а заживать они будут долго.

левидные листья и плоды. 9. В знаке СТРЕЛЬЦА Луна хорошо влияет на посадку тех растений, которые должны расти вверх или в высоту. Однако в эти дни деревья и кустарники не следует обрабатывать острыми инструментами, лучше всего в эти дни никакой обработки не проводить.

Примечание: В дни НОВОЛУНИЯ не следует ни сажать, ни сеять. Также не надо работать острыми инструментами: киркой, мотыгой, ножом, топором, лопатой. Эти дни годятся только для прополки и уничтожения сорняков. Кроме того, НОВОЛУНИЕ не должно попадать ни на знак СКОРПИОНА, ни на РЫБ. Картофель нужно сажать между НОВОЛУНИЕМ и ПОЛНОЛУНИЕМ. Картофель для еды сажайте через несколько дней после ПОЛНОЛУНИЯ, а предназначенный на семена - за несколько дней до наступления НОВОЛУНИЯ.

Для клубники и земляники лучший срок - июль и август во время возрастающей Луны. Лес следует рубить только во время прибывающей Луны. Овощи, которые растут длительное время, лучше убирать в те дни, когда Луна находится уже в последней четверти: тогда они долго удержатся в хорошем состоянии, долго сохранятся. Урожай зерновых (хлеб) убирать перед ПОЛНОЛУНИЕМ. Кустистую фасоль убирают, когда она начинает уже ложиться, но Луна при этом должна находиться в знаке ЛЬВА. Деревья сажают к ПОЛНОЛУНИЮ, а обрезают - к НОВО6. В знаке ДЕВЫ Луна хо10. В знаке КОЗЕРОГА Луна ЛУНИЮ. Если по какой-то прирошо влияет на все декоратив- хорошо влияет на посадку трав чине вы пересаживаете станые кусты, шиповник) и жимо- и зелени, петрушки, зимне- рые деревья, их нужно выколость, невысокие деревья и ку- го шпината, чеснока и сельде- пать, перенести на новое местарники. Эти дни следует ис- рея, лука-порея, корнеплодов и сто и снова посадить только в пользовать для разбивки сада, кустоплодов. КОЗЕРОГ вообще дни НОВОЛУНИЯ. Виноградсквера, парка и пр. Особен- очень плодородный и урожай- ные ветви обрезают перед сано хорошо будут расти декора- ный знак Зодиака, но особен- мым НОВОЛУНИЕМ, иначе тивные растения, которые ра- но - для всех хранящихся зи- они будут долго и много «исдуют нас своими прекрасными мой овощей. Только вот лук и текать кровью». Большие комцветами, но от которых мы не чеснок надо сажать при убыва- натные растения, растущие в чанах и кадках, пересаживают ждем ни плодов, ни ягод. ющей Луне. в горшки только перед самым 7. В знаке ВЕСОВ Луна хо11. В знаке ВОДОЛЕЯ Лу- ПОЛНОЛУНИЕМ. рошо влияет на посадку кар- на свою благодать не проявляТраву и зелень нужно сатофеля, репы, фасоли и горо- ет никаким образом. В эти дни ха, зерновых культур, но осо- она дает садоводу и огородни- жать только во время ПОЛНОбенно - на посадки всех клуб- ку полный отдых. Все посадки ЛУНИЯ, исключая знаки стиневых и стручковых культур будут неблагоприятными и не- хийного тригона ВОДЫ (РАК, (при обязательном условии, что удачными - семена вообще не СКОРПИОН, РЫБЫ), в котов эти дни Луна идет на убыль). взойдут или их всходы никого рых они быстро и легко погиСажать деревья и кустарники не порадуют, а вся посаженная бают. Итак, перед НОВОЛУНИи пересаженная рассада про- ЕМ и ПОЛНОЛУНИЕМ сажают следует, когда Луна растет. те растения, которые должны сто погибнет. расти вверх и в высоту - дере8. В знаке СКОРПИОНА Лу12. В знаке РЫБ Луна хоро- вья и кустарники, цветы и овона хорошо влияет на посадку помидоров, перца, бакла- шо влияет на посадку шпина- щи, а между ПОЛНОЛУНИЕМ жан, лука-порея, редьки, всех та и салата, петрушки, реди- и НОВОЛУНИЕМ - растениябахчевых - тыквы, арбузов, са и клубники. Но будьте осто- корнеплоды: картофель, репу, дынь. Эти дни будут благопри- рожны: посеянные и посажен- морковь, свеклу, брюкву, редиятны для посадки и посева ле- ные в эти дни овощи и фрук- ску, черную редиску, а также карственных трав и растений, ты очень легко воспринимают спаржу, озимые. особенно имеющих жало, ши- неприятный запах и вдобавок пы, колючки или острые, шпи- быстро портятся.


6

С НОВЫМ 2008

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.

Наступает МЫШкин год. Вернее год Крысы. А если быть совсем точными, то год Земной Крысы. Впрочем, нет большой разницы, как будет называться следующий год, главное, он будет НОВЫМ! И мы снова надеемся на НОВЫЕ чудеса, ждем НОВЫХ предложений, мечтаем о НОВОЙ квартире и НОВОЙ машине, волнуемся, ожидая НОВЫХ сотрудников, идем в магазин покупать НОВЫЕ вещи, и совершенно искренне верим, что нас впереди ждет НОВАЯ и более успешная жизнь, ведь слово “новое” часто ассоциируется у многих со словом “счастливое”. Ну, а праздник Нового года любят все без исключения. Даже те, кто давно уже перестал радоваться праздникам вообще, даже собственному дню рождения. А знаете ли вы, что в этот раз Новый год будет действительно новым? Ведь 2008 год открывает двенадцатилетний цикл восточного календаря. Кстати, на Востоке крыса является символом богатства, добропорядочности и практичности. Астрологи наперебой предрекают всем хороший год, стабильность в финансах, карьерный рост и успех во всех начинаниях. Поживем - увидим!

Озорница, шалунишка, Всегда сыта бывает Мышка, Так пусть она вам в этот год Достаток полный принесет! Овны – если в новом годе Все силенки подсобрать, То капусты в огороде, Много сможете собрать! Накосить зеленых баксов, Нарубить родных рублей, Накопать шуршащих евро, Просто, быстро, без потерь! Только Овен должен помнить, Что рога ему нужны, Чтоб не биться о ворота, А  просто так, для красоты! Так, теперь Тельцы-молодцы. Все на нас взглянуть должны! Эти наши предсказанья Очень будут Вам нужны! Чтоб копыта не откинуть, Чтобы жизнь держать в руках, Пожелаем каждый день вам: Не встречайте - на рогах! И тогда надои ваши Будут больше день за днем! Будет сено, будет каша, Полон, счастлив будет дом. Близнецы! Готовы слушать? Сей прогноз звучит для Вас! В этот год за дело  браться Надо смело, скоро, враз! И пускай молва бормочет, Что две головы – урод, Мы то с Вами знаем точно: В гору все у Вас пойдет! Применив талант, уменье, За дело взявшись в четыре руки, Самые каверзные заданья, Способны решить Близнецы!

Должен помнить каждый Рак, Если, конечно, он не дурак: От поставок в стране рыбпродуктов, Зависит, какого цвета он будет! Не стоит спешить к столу, На котором рыбу не подают! И как бы не был чужой стол богат, Возможно, уже приготовлен салат! И для подачи волшебного блюда Только Вас не хватает! Вывод отсюда: Счастлив весь год будет Рак, Не попади он  в чужой салат! Лев – царь зверей! Готов нас послушать? Будет где спать тебе, Что покушать! Помни только о самом главном: Рычи только там, где это надо! Иначе рискуешь остаться без гривы, А это, увы, не так уж красиво! И чтоб не стать ощипанной кошкой, Спокойствие нужно в решенье вопросов! И усмирив свой характер могучий, Получишь от года самое лучшее! Ну а теперь умница-Дева. Под силу Вам будет самое сложное дело! Только не задавайтесь вопросом: Кого бы и где оставить Вам с носом! И получая хороший доход, Вспомни о тех, кто в работе помог! Ведь от того, как Дева будет делиться, Зависит как капитал нарастится! И если помощники не в обиде, Прибыль лопатой большою гребите! С успехом наращивайте обороты, Помните: много денег - много работы!


№ 22 - 2007 г.

С НОВЫМ 2008

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

7

От всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Благодарим всех, кто был с нами в уходящем году – наших читателей, рекламодателей, авторов… Желаем Вам больших успехов во всех начинаниях, удачи, достатка и благополучия. Будьте здоровы, будьте счастливы! Средь читателей Весы? Помнить Вы всегда должны Все терзанья и сомненья, За и против, все решенья Быстро и без промедленья Принимать они должны! Не откладывая в ящик Все проблемы и дела, Вам за дело браться чаще Надо, засучивши рукава! И тогда твоя копилка Толще будет с каждым днем, Будет новая машинка, Дача, баня, новый дом! Спрячьте жало, Скорпион, И не лезьте на рожон! Будет в доме все в порядке, Уродятся ваши грядки. И не будет злостный жук Грызть ваш огород и луг. Собирайте урожай, Созывайте всех на чай, Помните, что старый друг Лучше будет новых двух! За дела беритесь смело, Не бросайте, недоделав. И тогда вам этот год Лишь удачу принесет! А теперь – друзья Стрельцы! Вы любовь беречь должны. С близкими Вам быть мудрее, Чуть внимательней, добрее! Помните - дела не волк, Не сбегут, и будет толк! Свежий воздух и зарядка, Море, отпуск – вот разрядка! А влюбленные Стрельцы, Милым все сказать должны, И тогда в году Стрелец, Может выйти под венец!

Не грустите, Козерог! Ждет вас  целых сто дорог, Путешествий целый воз, Приготовил Дед Мороз! С отдыхом или по делу, Отправляйтесь в путь Вы смело. Только помните, что тут Вас всегда родные ждут И как не легка дорога, У любимого порога Легче каждый взятый пуд. Хорошо там, лучше - тут! Милый, добрый Водолей, Слез напрасно ты не лей, Будет легче этот год, В нем тебя удача ждет. Каждый рубль вернется втрое, Не затронет дом твой горе. Даже самый злейший враг Выкинет свой белый флаг! Начинанья все закончи, Хоть и новенького хочешь. Тот хороший огород, Где все вовремя растет. Вот и дождалася Рыба, Быть последним не обида! Это радость, милый друг, Замыкать всех знаков круг! Год для Рыб вполне удачный, Разрешатся все задачи. В гору все дела пойдут, Счета в банках подрастут. Но должна запомнить Рыба, Если повстречалась тина, Если взбаламучен ил, И сражаться нету сил, Лучше глубже занырнуть, Лечь на дно и отдохнуть.


8

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.

У ЗВ’ЯЗКУ З РОЗШИРЕННЯМ КОМПАНІЯ «ЦЕРЕС» ПРОПОНУЄ РОБОТУ РЕГІОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВНИКА ПО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗЗР, НАСІННЯ, МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ ТА КРАПЕЛЬНОГО ЗРОШЕННЯ (ПІВНІЧ-ЦЕНТР МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, ОДЕСЬКА ТА КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛ.).

Вимоги до кандидатів: – вища агрономічна, економічна освіта; – власний автомобіль; – вік до 35 років; – випробувальний строк 3 місяці; – при виконанні попереднього плану компанія забезпечує автомобіль. Винагорода: заробітна плата + % від реалізації.

ЗВЕРТАТИСЯ ЗА ТЕЛ.: 8 (0512) 58-19-14, 8 (050) 35-35-404; 8 (066) 372-57-56. Ліцензія АБ № 200615 Минагрополітики, від 06.06.05. Ліц. АБ № 108290 Черк. Облдержадм. Від 06.03.06.

МЕРЕЖА

МАГАЗИНІВ

ЗАХИСТ

РОСЛИН

18009, м. Черкаси, вул. Дахнівська, 23. Тел.: 8(0472) 37-12-17, 32-05-80, 32-88-35, 8(050) 313-71-43.

ОФІЦІЙНИЙ ДИСТРИБУТОР КОМПАНІЇ «ПРЕЗЕНС»

Найменування препарату Осотин 75% в.г. Осотин 75% в.г. Оберіг 9% к.е. Промінь 30% к.е. Чистець 20% к.е. Чистопол 48% к.е. Хлібодар 62% к.е.

Тарна упаковка, гр./мл/ящ.

Виробник

2 г/1000 шт. 100 г/100 шт. 100 мл/100 шт. 100 мл/100 шт. 100 мл/100 шт. 100 мл/100 шт. 100 мл/100 шт.

Презенс Презенс Презенс Презенс Презенс Презенс Презенс

ГЕРБІЦИДИ

Ціна за 1 упак., грн..

Кількість соток

Препарат, аналогічний по діючій речовині

Від 2,40 грн Від 70,00 грн Від 11,00 грн Від 18,00 грн Від 13,00 грн Від 6,50 грн Від 7,00 грн

2-3 сотки 50-70 сотки 8-10 сотки 7-10 сотки 10 соток 2-3 сотки 20-30 соток

Лонтрел Гранд Лонтрел Гранд Тарга Супер Бенатал Прогрес Старане Раундап Естерон+Ларен

Від 14,00 грн Від 2,50 грн Від 4,50 грн

20-50 соток 2 сотки 4 сотки

Імпакт+Байлетон Ридоміл Голд Ридоміл Голд

Від 5,90 грн Від 24,50 грн Від 9,50 грн

30 кг 150 кг 100 кг

Престиж Престиж Вітавакс+Раксил

Від 9,50 грн Від 2,90 грн Від 4,80 грн Від 6,00 грн Від 1,10 грн

40-80 соток 5 соток 10 соток 7-10 соток 2 сотки

Фастак Конфідор Конфідор БІ-58 Конфідор

ФУНГІЦИДИ Джерело 35% к.с. Чарівник 75/52,5% з.п. Чарівник 75/52,5% з.п.

100 мл/100 шт. 20 г/500 шт. 40 г/250 шт.

Презенс Презенс Презенс

ПРОТРУЙНИКИ Шедевр 28% к.с. Шедевр 28% к.с. Росток 50% к.с.

15 мл/1000 шт. 75мл/100 шт 100мл/100 шт.

Презенс Презенс Презенс

ІНСЕКТИЦИДИ Блискавка 10% к.е. Ратибор 20% к.е. Ратибор 20% к.е. Святогор 40% к.е. Жукомор 5% к.е.

100 мл/100 шт. 10 мл/600 шт. 20 мл/500 шт. 100 мл/100 шт. 5 мл/1000 шт.

Презенс Презенс Презенс Презенс Презенс

Наші представники на Півдні України: Мережа магазинів «Наше Дело» (Сімферополь, Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Мелітополь), тел/факс: 8(0652) 54-87-68, моб. 8(097) 848-08-27, 8(096) 463-85-85 м. Нікополь, м-н «Імперія природи», тел.8(05662) 3-29-00, моб. 8(050) 682-13-97 м. Миколаїв, тел/факс: 8(0512) 68-37-91, моб. 8(067) 294-66-84 м. Одеса, ТОВ «Агроінвест», тел. 8(0482) 32-94-81, моб. 8(050) 395-42-32 Ціни оптові з ПДВ (єдиний податок).

Ми будемо раді працювати з вами!


№ 22 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

9


10

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АФ НВП Агромир» ОКПО 34333118, ИНН 343331120349, св-во № 29291418 Р/сч. №:26001052201778, в ХГРУ “Приватбанк» г. Харьков, МФО 351533 Юридический адрес: 61123, г. Харьков, пр.Тракторостроителей, д. 83-Д, к. 57 Телефоны: 8-057-717-36-76, 8-050-401-95-04

ПРЕДЛАГАЕМ К РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ГИБРИДЫ ПОДСОЛНЕЧНИКА Гибрид

Флокс Заклик Злива Злата Захист Фрагмент Знахидка

Внесен в Высота Период Масреестр растен., вегетации, личн., Украины см дней % 2005 2004 2002 2005 2002 2005 2002

130-140 140-150 160-170 165-175 160-170 165-175 175-185

95-100 100-103 105-108 108-110 109-112 109-112 110-115

50 52 49 50 52-55 49-50 50-52

Урожайность в среднем, ц/га 22,6 27,6 28,9 26,5 25,8 24,5 29,5

УроСтоимость 1т до 01.01.08 жайн. макс. фракция фракция фракция реаль- 2,4-3,0 мм 3,0-4,0 мм 4,0-7,0 мм но полуGood Better Best ченная 39,8 19500 23000 35,7 19500 23000 25300 38,5 15500 18200 47,8 17000 20000 22000 37,5 15500 18200 50,1 18700 22000 24000 38,8 15500 18200

Стоимость 1т c 01.01.08 фракция 2,4-3,0 мм Good 20500 20500 16300 17900 16300 19600 16300

фракция 4,0-7,0 мм Best 24000 24000 26600 19000 21000 23000 19000 23000 25200 19000

фракция 3,0-4,0 мм Better

Совместная селекция Института полеводства и овощеводства г. Нови Сад, Сербия и АПФ «Флора», г. Одесса Рекордсмены по урожайности согласно госсортоиспытаний 2006-2007 гг. среди всех испытуемых гибридов в Украине Акцент 2006п 150-160 100-105 50-52 29,0 40,5 22000 26000 28600 23000 27300 30000 Песма 2006 160-165 105-110 52 29,6 40,5 20400 24000 26400 21400 25200 27700 - Постоянным покупателям – скидка 5%. - Семена прошли следующие этапы доработки: ЗАВ-20 – МС-4,5 – ПЕТКУС К-547 – ПЕТКУС К-236 (триер) – пневмовибростол; протравлены Дерозал; обработаны макро- и микроэлементами; обработаны биостимулятором роста; инкрустированы; затарены в бумажные оригинальные мешки по 20 кг. С уважением, директор – ГОСТЕВ Евгений Юрьевич


№ 22 - 2007 г.

Ш

кола фермера

Підгортання – загальновідомий агротехнічний прийом у вирощуванні “другого хліба”. Однак максимальна користь від будь-якої операції досягається при творчому, неформальному її виконанні. Давайте пригадаємо навіщо взагалі необхідне підгортання. По-перше, щоб дати змогу утворитись достатній кількості столонів, які закладаються саме над кореневою системою рослини. По-друге, щоб молоді бульби не опинилися на поверхні ґрунту під сонячним промінням. Адже позеленілі картоплини несмачні й шкідливі для здоров’я. По-третє, підгортання “з головою” молодих кущів – найефективніший спосіб захисту насаджень від травневих заморозків. По-четверте, при підгортанні присипаються бур’яни та знищується частина кладок колорадського жука. По-п’яте, шар ґрунту (не менше 8-10 см) над бульбами дає змогу зберегти їх від контакту з грибом фітофтори, який змиваючись дощами з хворого ли-

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

АГРОТЕХНОЛОГИИ

11

ТАКЕ ЗНАЙОМЕ ПІДГОРТАННЯ стя, пошкоджує врожай “другого хліба”. Коли ми висаджуємо картоплю, запасів весняної вологи ще достатньо і на перший план виходить інша проблема – забез-

печити бульби, які проростають, повітрям. Аж ніяк не сприяє цьому глибоке садіння, тим більше – утворення гребенів. А ось присипання висаджених бульб не більш як 4-6-сантиметровим шаром ґрунту здебільшого є близьким до оптимального. Очевидно, що операцію підгортання не варто розуміти буквально, а суміщати з попереднім розпушуванням ґрунту під кущами та в міжряддях.

До певної міри протилежна мета постає перед картоплярем, коли грунт поступово нагрівається і картопля наблизиться до періоду бутонізації, а саме: зберегти ґрунтову вологу. Так ось, нагорнутий шар ґрунту є своєрідною мульчею, що підтримує як необхідну вологість, так і стабільну впродовж доби помірну температуру в зоні росту бульб. При цьому також краще розвивається не стільки нова, як уже існуюча коренева система, і швидко ростуть молоді бульби. Отже, нагортання сухого, нагрітого ґрунту, створення вузьких і високих гребенів ще більше висушить землю. У південних районах з малою кількістю опадів – особливо на легких ґрунтах, раціональніше висаджувати картоплю у траншеї завглибшки 10-15 см, поступово присипаючи паростки вологим ґрунтом. Завершувати таке присипання-підгортання варто невисокими гребенями. У спекотну погоду слід відмовитись від підгортання, обмежившись розпушуванням міжрядь. Останнім часом набуває

поширення стрічкова схема садіння картоплі, з відстанню між рослинами в рядку та наближеному міжрядді 30-35 см і відстанню між сусідніми стрічками 80-85 см: так картопля раціональніше використовує вологу та й догляд спрощується на невеликих площах. Надзвичайно ефективним методом збільшення врожаю бульб є суцільне мульчування площі соломою, сіном, листям, торфом шаром 56 см. Зовсім інший підхід до агротехніки картоплі в районах з підвищеною кількістю опадів, на важких, підтоплених ґрунтах. Тут цілким виправдане розкладання пророщених бульб на поверхні ґрунту з подальшим їх загортанням 4-6 см шаром землі. У такому разі відстань між рядами не повинна бути менше 75-85 см (інакше не вистачить ґрунту для подальшого підгортання), а відстань між бульбами в рядку – не більше ніж 25 см. У будь-яких випадках не варто захоплюватись присипанням листя картоплі після припинення її росту, адже між урожаєм “другого хліба” і площею листя існує пряма залежність. По матеріалам газети “Сільський час”.


12

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.


№ 22 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

13


14

НОВЫЕ РЕШЕНИЯ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.

КАНАДСКИЕ ПЕЧИ «БУЛЛЕРЬЯН»

В умовах високої вартості енергоносіїв, використання економічних джерел теплової енергії для опалення житла, виробничих приміщень, майстерень, теплиць, цехів деревообробки, тваринницьких комплексів, стає не тільки актуальним, але життєво необхідним. Існуюче у наш час обладнання для цих цілей, як правило, передбачає використання опалювальних котлів та бойлерів (з наступним встановленням водяного теплопостачання), що приводить до високої вартості всієї системи опалення, тим паче на фоні постійного подорожчання енергоносіїв. Використання ж традиційних «буржуйок» та камінів (які мають низькі ККД) не є економічно вигідними, так як використання відкритого вогню в цих системах приводить до того, що більша частина тепла разом з димом виходить в димохід. Простим та оригінальним рішенням цих проблем є використання КАНАДСЬКИХ ПЕЧЕЙ «БУЛЛЕР’ЯН», відомих в Канаді та США під назвою FREE FLOW (вільний потік). Піч працює достатньо просто за принципом газогенератора, тобто «тліючого горіння». Конструкція печі «БУЛЛЕР’ЯН» є така, що вона сама, за рахунок вільної конвенції рівномірно нагріває та переміщує повітря по всьому об’єму приміщення. Знизу вона засмоктує у свої труби, які опоясують топку, холодне повітря, а зверху видає повітря, нагріте до 60-80 градусів.

П

ресс-выпуск

Осенью текущего года посевная кампания в Николаевской области проходила значительно активнее, чем в прошлом году. На начало декабря под урожай 2008 года во всех категориях хозяйств (согласно расчетов) посеяно 599,6 тыс. га озимых на зерно и зеленый корм, что составляет 117,4% к аналогичному показателю минувшего года. Подобная тенденция отмечается как в сельскохозяйственных

Диво-піч дуже економічна – паливо на ній спалюється за два рази. В першій камері відбувається процес тління та створення газів, а у другій – ці гази спалюються до кінця завдяки подавання повітря у вторинну камеру. В результаті – повне спалення (або так зване «чисте горіння»). При цьому ККД досягає 70-80%. Так як дрова не горять, а тліють – то однієї закладки достатньо на 6-8 годин роботи печі, а іноді і більше. За добу достатньо декілька разів уділити їй увагу, а решту часу вона може працювати без догляду. В якості палива використовуються дрова, відходи столярного та меблевого виробництва, а також відходи сільськогосподарської продукції. Використовувати піч «БУЛЛЕР’ЯН» можна там, де необхідне незалежне і дешеве тепло. Це житлові та промислові приміщення, склади та СТО, теплиці та грибниці, ангари та павільйони, магазини, столярні та меблеві майстерні, будівельні майданчики, теплиці та птахоферми. Печі «БУЛЛЕР’ЯН» можна використовувати також для сушіння пиломатеріалів – при використанні відходів в якості палива це приводить до дуже низької собівартості тепла. Існує шість типів печей, які відрізняються своєю потужністю: кожна із них розрахована на визначений об’єм опалюваного приміщення: 100, 200, 400, 600, 1000, 1100 куб. м. Піч опалювальна «БУЛЛЕР’ЯН» запатентована і сертифікована в Україні. Объем помещения

Габариты, мм

Вес, кг

Цена, грн. на 01.11.06 г

Печь (тип 00) Печь (тип 01) Печь (тип 02) Печь (тип 03) Печь (тип 04)

100 200 400 600 1000

700x480x690 750x560x830 850x590x970 900x640x1120 960x730x1290

60 100 130 170 210

1720,00 2202,00 2982,00 3620,00 4282,00

Печь (тип 05)

1100

960x730x1440

240

4570,00

Наименование

ОЗИМЫЕ ВСЕЛЯЮТ НАДЕЖДУ предприятиях, где посевы возросли на 13,9% и составили 479,0 тыс. га, так и в хозяйствах населения – на 33,6% (120,6 тыс. га). Озимые на зерно посеяны на площади 597,6 тыс. га, из них пшеница занимает 448,9 тыс. га или 75,1% засеянных площадей, ячмень – 145,3 тыс. га (24,3%), рожь – 3,3 тыс. га (0,5%). Кроме того, озимого

рапса на зерно посеяно на площади 125,8 тыс. га, что в 2,5 раза больше, чем в прошлом году. Под посев озимых культур сельскохозяйственными предприятиями, которые отчитываются по оперативной отчетности (имеют в пользовании свыше 100 га сельскохозяйственных угодий) внесено 58,7 тыс. тонн органических удобрений (на

17,6% меньше показателя минувшего года) и 52,7 тыс. ц минеральных удобрений (на 42,9% меньше). ЕЛЕНА БЛИНОВА, специалист I категории, экономист отдела статистики сельского хозяйства и окружающей среды


№ 22 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

15


16

СОВЕТЫ

Збудники гнилей коренеплодів є факультативними паразитами, тобто для свого розвитку вони не потребують обов’язкової наявності “господаря”, але за сприятливих умов можуть спричиняти хвороби. Всі вони здатні протягом тривалого періоду зберігатися в ґрунті або в рештках рослин. Заходи захисту від збудників гнилей складні, особливо за високого рівня джерела інфекції – шкодочинність хвороби зростає пропорційно до їхнього збільшення в ґрунті. Тому заходи захисту слід спрямовувати на обмеження кількості інфекції в полі. На сьогодні зареєстрованих хімічних препаратів для боротьби з гнилями коренеплодів немає, хоча останніми дослідженнями виявлено низку препаратів, які ефективно впливають на розвиток збудника бурої гнилі. Висів насіння, обробленого захисно-стимулюючими речовинами, унеможливлює раннє зараження рослин. Водночас це не захищає рослину від пізнішого зараження збудниками гнилей. Стійкість або толерантність цукрових буряків є найнадійнішим способом боротьби з гнилями коренеплодів. За дослідженнями багатьох учених, толерантні до гнилей сорти та гібриди цукрових буряків на фоні середньої зараженості ділянки інфекцією дають прибавку врожаю, в середньому, на 8 т/га. Тому вирощування таких гібридів забезпечує виробникам дієвий контроль і запобігає серйозним економічним втратам урожаю. У своїх попередніх дослідженнях авторами встановлено, що вітчизняні сорти та гібриди уражуються гнилями коренеплодів значно менше, ніж зарубіжні гібриди. Так, на природному інфекційному фоні ураженість гнилями досліджуваного набору вітчизняних матеріалів протягом трьох років становила, в середньому, 9,4%, тоді як у зарубіжних гібридів – 17,7, або майже вдвічі більше. Серед вітчизняних гібридів слід відзначити Іванівський ЧС 33 (ураженість гнилями за три роки досліджень – 5,9%), Український ЧС 70 (6,6%), Верхняцький ЧС 63 (8,2%), а також сорт Ялтушківський однонасінний 64 (5,9%). Ймовірно, висока стійкість місцевих матеріалів зумовлена їхньою адаптованістю до грунтово-кліматичних умов України. Виходячи з цього, товаровиробникам ми рекомендуємо використовувати саме вітчизняні гібриди для одержання максимальної вигоди від їхньої стійкості проти гнилей коренеплодів. Правильна система сівозмін і підбір попередників значно обмежують шкодочин-

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.

ЗАХОДИ ЗАХИСТУ ВІД ГНИЛЕЙ КОРЕНЕПЛОДІВ

ність гнилей коренеплодів. На полях, де розвитку гнилей не зафіксовано або він незначний, повторне висівання цукрових буряків має бути не раніше ніж через три роки. На полях, де виявлено симптоми фузаріозної (а особливо бурої) гнилі, повернення до вирощування цукрових буряків можливе лише через чотири-п’ять років. Скорочення термінів повернення цукрових буряків призводить до підвищення заселеності грунту збудниками гнилей коренеплодів, що, в свою чергу, збільшує ризик появи гнилей і ускладнює та здорожує майбутні заходи захисту. Встановлено, що зернові культури є кращими попередниками цукрових буряків, вони сприяють зменшенню ураженості гнилями коренеплодів. Монокультура цукрових буряків призводить до значного збільшення шкодочинності хвороби. Крім того, сильний розвиток хвороби може спостерігатися після таких попередників, як кукурудза, горох, люцерна й картопля. Обробіток грунту. Щільність грунту є одним із важливих чинників збільшення кількості хворих рослин через ураженість гнилями коренеплодів. Підвищена щільність призводить до зменшення кількості та розміру капілярів, внаслідок цього погіршується аерація грунту та інфільтрація і дренаж грунтових вод. Осередки гнилей коренеплодів у полі найчастіше фіксують у низинах, де застоюється вода, в місцях близького залягання грунтових вод, у грунтах, важких за механічним складом, а також на поливних землях. Як підвищена вологість, так і надмірна су-

хість грунту сприяють зараженню рослин гнилями. Крім того, слід вживати заходів для зменшення ушкоджень цукрових буряків шкідниками, нематодами та зменшення механічного ушкодження, яке полегшує проникнення патогенів. Якісний та вчасний основний обробіток восени є елементом зменшення ураження цукрових буряків гнилями. За таких умов менше часу витрачається на передпосівну підготовку грунту навесні, коли земля може бути сирою, і, відповідно, забезпечується оперативність проведення сівби цукрових буряків у “стиглий” грунт. Така практика значно зменшила шкодочинність гнилей коренеплодів у багатьох виробників. Заорювання решток попередників цукрових буряків теж визначає шкодочинність хвороби. Рослинні рештки слід заорювати рівномірно у весь профіль грунту, щоб гарантувати їхню колонізацію і розкладання корисними мікроорганізмами. На полях, де солому зернових тільки орють, утворюється так звана солом’яна підошва, тому знижується інтенсивність процесів її розкладання й відбувається колонізація соломи збудниками гнилей коренеплодів (Fusarium oxysporum, Rhizoctonia solani тощо). Цей процес особливо посилюється за нестачі в ґрунті вологи та азоту, які відіграють важливу роль у процесі розкладання органічних решток. Оптимізація живлення рослин. Виробники цукрових буряків мають чітко дотримуватися рекомендованих для конкретної зони норм внесення органічних і мінеральних

добрив, оскільки як нестача, так і надлишок добрив підвищують сприйнятливість рослин до збудників гнилей коренеплодів. Особливо слід уникати надмірних норм азотних добрив. Густота рослин. Швидкому поширенню збудників бурої та фузаріозної гнилі сприяє висока температура грунту. Зменшення температури завдяки затіненню раніше відбувається на полях з оптимальною густотою й активним розвитком рослин. Боротьба з бур’янами. Окремі види бур’янів, зокрема щириці (Amaranthus retroflexus L.), лободи (Chenopodium album) є природними “господарями” для патогенів гнилей коренеплодів. За підвищеної забур’яненості попередників цукрових буряків ефективність сівозміни як заходу боротьби з гнилями коренеплодів буде низькою. Боротьба з бур’янами на кожному полі сівозміни є важливим фактором захисту від хвороби. Отже, 2006 року в бурякосійних зонах України виявлено ураження цукрових буряків бурою, фузаріозною, хвостовою та іншими формами гнилей коренеплодів. Понад 80% полів, де зафіксовано значну ураженість гнилями (від 30 до 90% рослин), було засіяно закордонними гібридами. Багаторічними дослідженнями встановлено, що вітчизняні гібриди (Іванівський ЧС 33, Український ЧС 70, Верхняцький ЧС 63) уражуються гнилями майже втричі менше, ніж зарубіжні. Для ефективного захисту цукрових буряків від гнилей коренеплодів разом із природною стійкістю рослин слід застосовувати комплекс заходів: правильне розміщення й раціональний підбір попередників, оптимальну систему обробки й живлення рослин, а також боротьбу з бур’янами та шкідниками, які дають змогу підтримувати чисельність збудників гнилей коренеплодів у ґрунті на регульованому рівні. А. НУРМУХАММЕДОВ,

д-р с.-г. наук; Н. ВАСИЛЬЄВА; А. СЮМКА; О. КОСТЕНКО; О. ЗЕМЛЯНИЙ, канд. біол. наук; В. СМИРНИХ, канд. с.-г. наук, Інститут цукрових буряків УААН


№ 22 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

17


18

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.


№ 22 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

19


20

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.

Підприємство «ЛАВРІН» – виробник обладнання з переробки сільгосппродукції

Протягом 13-ти років підприємство «Лаврін» випускає обладнання з переробки сільгосппродукції для малих та середніх фермерських господарств. Обладнання, яке ми виготовляємо, вигідно відрізняється від інших простотою в обслуговуванні, невеликою вагою та розмірами при високій продуктивності. Завдяки постійним експериментам щодо поліпшення та впровадження конструктивних змін обладнання, наше підприємство зменшує енергоємність, металоємність конструкцій і збільшує продуктивність та якість обробки сировини, що забезпечує зниження вартості цього обладнання. Причому найліпші якості його зберігаються. Пропонуємо декілька основних видів обладнання, що виготовляє підприємство «Лаврін».

ЕКСТРУДЕРИ ЗЕРНОВІ

Екструдери зернові ЕКЗ-95; ЕКЗ-170 призначені для виготовлення кормів методом екструзійної обробки фуражного зерна (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, горох та соя). Екструдери виробляються в двох виконаннях: 95 кг/год.; 170 кг/год. Споживна потужність 11-18 кВт. Вага від 250 кг до 400 кг. Характеристика екструдера: - засвоювання такого корму 90-95%; - підготовляє зерно до вигодовування свиней, великої рогатої худоби та інших домашніх тварин. Під час цього процесу відбуваються наступні зміни: - суха желатинізація крохмалю; - перетворення клітковини; - гине шкідлива мікрофлоМАСЛОПРЕСИ ШНЕКОВІ ра (цвіль, бактерії, грибки), що ПОДВІЙНОГО ВІДЖИМУ пояснюється високим тиском (20-30 атм.) та температурою Маслопресами ММШ-130, 130-160°С в екструдері. ММШ-220, ММШ-450 проВикористання екструдадуктивністю 130, 220, 450 та гороху, кукурудзи, ячменю, кг/год. методом однократпшениці у годуванні худоби ного пресування без попередозволяє: дньої обробки сировини мож- зменшити падіж поросят на виробляти олію з насіння: соняшника, сої, рапсу, гірчи- внаслідок різкого (у 2-17 разів) зниження бактеріального, ці, льону та інших культур, грибкового обнасінювання зерна; - інтенсифікувати середньодобовий приріст ваги свиней що містять олію. За допомогою пресу гарантовано одер- на 15,7-27%, скоротити вижання олії вищого ґатунку трати кормів (у тому числі (нерафінованої). Технологіч- дефіцитних кормів тваринний процес дозволяє зберіга- ного походження). Екструдер ЕКЗ-170 можти всі корисні речовини (білки, вітаміни, каротиноїди, на встановлювати в парі з полінасичені жирові кислоти маслопресами для виготовта ін.) в кінцевому продукті. лення шроту та олії з насінСпоживна потужність цих маслопресів становить 7,5; 11; ня сої. Екструдер встановлюєть22 кВт. Вага від 150 кг до 900 кг. Слід відмітити, маслопреси шнекові ММШ-220 і ся на будь-якій рівній підлоММШ-450 продуктивністю 220 та 450 кг соняшнику на го- зі, навіть без наявності фундину. В них використано постійне віджимання, підігрів си- даменту. Він позбавлений ровини перед подачею на маслопрес. Підігрів маслопресу зовнішніх нагрівачів. За здійснюється за рахунок автоматичного контролю темпера- 3 хвилини після початку тури, що дозволяє підняти відсоток віджимання олії, змен- роботи ви отримаєте готошити наявність в ній механічних домішок та понизити мас- вий продукт найвищої якослянистість макухи до 10-13% від її ваги. Рекомендований ті, причому зерно не потредля роботи без використання екпеллера при нормальній во- бує попереднього запарювання. логості сировини 6-7%. Ці маслопреси також можуть бути задіяні для віджимання олії с насіння ріпаку (рапс), яка після очистки на фільОБРУШКА НАСІННЯ СОНЯШНИКА трах «ЛФ» може використовуватися як замінник дизельного пального для сільгосптехніки. Продуктивність 500-1300 кг/год., потужність 11 кВт, вага 950 кг.

ЛІНІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

Лінії фільтрації рослинних олій (ЛФ-1; ЛФ-2; ЛФ-3; ЛФ-4; ЛФ-5; ЛФ-6) продуктивністю 40, 75, 150, 200, 700, 1000 л/год. призначені для фільтрації рослинних олій та забезпечення їх очищення від механічних домішок, тяжких жирів та парафінів. Фільтрувальні лінії продуктивністю 700 та 1000 л/год. комплектуються автоматикою, яка стежить за поданням тиску фільтруючої олії.

ТАКОЖ НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИГОТОВЛЯЄ:

- калібратори насіння продуктивністю від 150 до 600 кг/год.

м. Дніпропетровськ, вул.. Берегова, 133Г. тел.: (056) 796-60-76; 798-12-42; 796-65-59; 788-42-99. lаvrіn.dp.uа


№ 22 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

21


22

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 22 - 2007 г.


№ 22 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

23


№ 89  
№ 89  

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210 № 22 (89) 15 декабря 2007 г. Если Вы хотите получать газету «АграрНик» в 2008 году, Вы можете оформить подписку: - в...

Advertisement