Page 1

№ 7 (118)

www.agrarnik.com

30 апреля 2009 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210


2

РЕКЛАМА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

СЕЛЬСКИЕ ФИНАНСЫ

3

Розглянуто та затверджено на засіданні обласної конкурсної комісії (протокол № 1 від «27» квітня 2009 р.

Порядок та умови проведення конкурсу з визначення переліку підприємств агропромислового комплексу для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів Цей Порядок визначає умови проведення конкурсу з визначення переліку підприємств АПК для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів відповідно до Постанов КМУ від 26.02.09 р. №153 «Про затвердження Порядку використання у 2009–2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів», від 26.02.09  р. № 199 «Про розміри компенсації у 2009 році відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу кредитами». 1. Склад обласної комісії затверджено розпорядженням голови облдержадміністрації від 21 квітня 2009 р. № 140-р. 2. Комісія розпочинає прий­ мання документів та заявок на участь у конкурсі у день публікації інформаційного повідомлення про порядок та умови проведення конкурсу, а закінчує за два робочі дні до початку проведення останнього засідання конкурсної комісії. Реєстрація зазначених документів проводиться в день їх надходження. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються підприємству-позичальнику із зазначенням причин повернення. 3. Засідання комісії проводяться не рідше ніж два рази на місяць, в другий та останній четвер. Останнє засідання комісії проводиться до 22 грудня поточного року. Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються. 4. Компенсація надається на конкурсній основі підприємствам АПК, які залучили середньо- та довгострокові кредити в національній та іноземній валюті, згідно з укладеними договорами. При цьому, компенсація за кредитами, залученими в іноземній валюті, надається лише в разі наявності у позичальника зовнішньоекономічного договору на закупівлю техніки і обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим КМУ переліком, та племінної худоби. У разі залучення кредитів в іноземній валюті сума компенсації визначається виходячи з офіційного курсу гривні до іноземної валюти, установленого Нацбанком на дату нарахування плати за кредит. 5. Позичальники для отримання компенсації відсоткової ставки за середньостроковими та достроковими кредитами подають до конкурсної комісії ЗАЯВКУ за встановленою МАП формою і такі документи:

- ДОВІДКУ або ВИТЯГ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; - ВИПИСКУ з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осібпідприємців; - копію довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ); - копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи; - копію кредитного договору, посвідчену відповідним банком та копії додатково укладених договорів між позичальником та банком; - виписку банку про отримання позичальником кредиту, графік погашення кредиту та сплати відсотків за ним, посвідчений банком; - довідку, видану банком, про суму прогнозно нарахованих відсотків за користування кредитом у поточному році з визначенням суми, що відшкодовуватиметься позичальнику за рахунок бюджетних коштів; - довідку про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України; - довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб; - довідку про відсутність (наявність) заборгованості з зарплати, земельних та майнових паїв; - копії документів про оплату вартості придбаних основних засобів сільськогосподарського призначення, будівництва та реконструкції виробничих об’єктів і прибутково-видаткової накладної на одержані основні засоби, акти виконаних робіт з будівництва та реконструкції виробничих об’єктів сільськогосподарського призначення; - фінансову звітність за останній звітний рік (форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №50-сг «Основні економічні показники роботи с/г підприємства»); - банківські реквізити позичальника; - письмове зобов'язання позичальника щодо повернення у місячний строк до бюджету одержаних бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення); - копію зовнішньоекономічного договору на закупівлю тех-

ніки і обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим КМУ переліком (для кредитів, отриманих в іноземній валюті); - завірену в установленому порядку копію свідоцтва про державну реєстрацію інноваційного проекту (у разі реалізації такого проекту). Суб’єкти господарювання подають завірені в установленому порядку копії: - документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою, на якій розташовано (планується розташувати) оптовий ринок сільськогосподарської продукції; - проектно-кошторисної документації на будівництво (реконструкцію) оптового ринку с-г продукції. Позичальники, які залучили кредити і за результатами конкурсу одержали право на компенсацію за такими кредитами, подають щомісяця до 7 числа наступного періоду: - довідку, видану банком про суму фактично сплачених позичальником відсотків за користування у 2009 році кредитом за відповідний період з визначенням суми, що відшкодовується позичальнику за рахунок бюджетних коштів та копії платіжних документів про сплату відсотків за користування таким кредитом, посвідчені банком. 6. Подані документи перевіряються секретарем конкурсної комісії та реєструються в журналі обліку, форму якого затверджує МАП. Конкурсна комісія розглядає подані підприємствами-позичальниками документи, необхідні для одержання компенсації, протягом п’яти днів після закінчення строку подання заявки і документів у порядку черговості їх реєстрації. У разі відмови в наданні компенсації позичальнику надається обґрунто-

вана відповідь із зазначенням причин відмови. Під час вивчення поданих документів комісія має право проводити перевірку достовірності наданої інформації та має право запросити необхідні додаткові матеріали. Претендент несе повну відповідальність за достовірність поданої інформації. 7. У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання та/або нецільового використання одержаних бюджетних коштів: - надання позичальнику будь-якої державної підтримки протягом поточного року та трьох наступних бюджетних періодів припиняється, а кошти у сумі, що незаконно одержані чи витрачені не за цільовим призначенням, повертаються до державного бюджету; - до стабілізації економічної ситуації в державі припиняється протягом поточного року та трьох наступних бюджетних періодів надання позичальнику державної підтримки через механізм здешевлення кредитів. 8. Компенсація не надається позичальникам, яких визнано банкрутами, стосовно яких порушено справу про банкрутство, що перебувають на стадії ліквідації або мають прострочену більш як за шість місяців заборгованість перед державним (місцевим) бюджетом та Пенсійним фондом України. 9. Рішення конкурсної комісії приймається на закритому засіданні у присутності не менш як двох третин її складу відкритим голосуванням простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 10. Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписують усі члени конкурсної комісії. Член комісії, який не згодний з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, яка є невід’ємною частиною протоколу.

ОГОЛОШЕННЯ Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації доводить до відома всіх сільгосптоваровиробників області та інших підприємств АПК, що з моменту опублікування даного оголошення обласна конкурсна комісія розпочинає прийом заяв для проведення конкурсного відбору підприємств для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення у 2009 році кредитів комерційних банків. Повідомляємо, що засідання комісії проводитиметься щомісяця, у другий та останній четвер. Документи, подані не в повному обсязі, не реєструються і повертаються підприємству-позичальнику на доопрацювання. Документи надавати за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 1, Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, кімн. 23. Телефон для довідок 35-00-38.


4

РЕКЛАМА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

5


6

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

ПРАКТИКА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

БТУ-Центр Біотехнологія України

№ 7 - 2009 г.

Універсальний препарат Липосам – важлива складова заощаджувальних технологій в рослинництві

У даний час на ринку препаратів для рослинництва з’явилися нові препарати для рослин. Умовно їх можна віднести до препаратів супро­ воду. Поява таких препаратів викликана необхідністю вирішення нагальних проблем сьогодення: - утриматись на ринку сільськогосподарської продукції за рахунок використання більш заощаджувальних технологій; - підвищити урожайність сільськогосподарсь­ ких культур для вирішення продовольчої програми та забезпечення сировиною інших галузей про­ мисловості; - зменшити пестицидне навантаження на довкілля та отримати якісну нешкідливу для здоров’я продукцію. Серед найбільш відомих препаратів супроводу є переважно ті, діючою основою яких являються активні хімічні сполуки з властивостями поверхнево-активних речовин, емульгаторів, плівкоутворювачів. Деякі з них вже непогано себе зарекомендували, але, з іншої точки зору, майбутнє повинно бути за більш універсальними та нешкідливими препаратами. До таких відноситься Липосам – природний препарат комплексної дії: як носій, прилиплювач, плівкоутворювач. При рівній ефективності з відомими хімічними препаратами він має свої унікальні позитивні властивості. Для пояснення його унікальності трохи торкнемося його походження та складу. Липосам – це композиція природних полімерів полісахаридної природи, а саме – це капсульні полісахариди корисних мікроорганізмів. У природі вони захищають клітини мікробів від пересихання, опромінення, коливань температури, токсичної дії токсичних хімічних речовин. У той же час вони не заважають диханню, живленню та росту клітин, а навпаки, слугують «депо» поживних речовин в екстремальних умовах. Саме ці властивості мікроб-

них полісахаридів дали можливість отримати добрий замінник крові. Декстран відомий під назвою Поліглюкін або Гемодез. Інше корисне призначення Декстрану багаторічне використання його у фармації для підвищення ефективності та пролонгації дії активних хімічних речовин лікарських засобів. Не менш відомий природний полісахарид рослинного походження

типу матриці, сорбує та покращує проникність у тканини рослин корисних речовин (макро-, мікроелементів, гормонів росту, вітамінів, амінокислот), а з іншого боку, він утримує без дезактивації та кристалізації токсичні для рослин речовини, якими є: гербіциди, інсектициди, фунгіциди. І таким чином дозволяє отримувати не тільки економію засобів захисту але й захищає довкілля і майбут-

Пектин, схожий за хімічною структурою та властивостями до мікробних, підтримує тургор у тканинах рослин та підвищує стійкість до посухи та замерзання. Науковими дослідженнями підтверджена властивість полісахаридів сорбувати та не жорстко утримувати на собі макро- та мікроелементи, мікрота макромолекули різних речовин хімічного та біологічного походження. Завдяки вказаним властивостям та властивості розчинятися у воді, Липосам здатен утворювати біоколоїди, які працюють також як ПАРи та емульгатори, що забезпечує його добру сумісність з різними препаратами захисту рослин, зокрема з: гербіцидами, інсектицидами, фунгіцидами, макро- і мікроелементами, біопрепаратами. Як прилиплювач, Липосам не випаровується, добре утримується на рослині, запобігає непродуктивній втраті препаратів захисту рослин та забезпечує їх вибіркову та пролонговану дію. Що дає можливість утримувати їх економію до 50%. Як носій Липосам діє по

ню продукцію від хімічного забруднення при збереженні ефективності їх дії. Як плівкоутворювач Липосам утворює напівпроникну еластичну сітчасту плівку, яка повільно висихає та сприяє максимальній дифузії препаратів у тканини. За рахунок властивостей зменшувати поверхневе натяжіння Липосам має добрі змочувальні властивості, що забезпечує збільшення площі контакту та покращує дифузію діючих речовин у тканини рослин не менше ніж у 1,5 рази. І таким чином, ми отримуємо не тільки їх економію (до 50%), але й захищаємо довкілля і майбутню продукцію від хімічного забруднення при збереженні ефективності дії. Корисною властивістю плівки-матриці Ли-

посаму є властивість захищати тканини рослин від сонячних опіків, підмерзання, в’ялення, розтріскування. Як і у мікробів, шар полісахариду, особливо у комплексі з біологічно активними речовинами, значно зменшує навантаження негативних природних факторів. Насіння, оброблене розчином Липосаму, при дефіциті продуктивної вологи у грунті, краще захищене від несприятливих умов і може мати добру схожість навіть за таких умов. Позитивним є й те, що плівка Липосаму, утворена на рослинах, за рахунок своєї напівпроникності та еластичності, не перешкоджає фотосинтезу, диханню транспірації, що не тільки не пригнічує ріст та розвиток рослин, але й подовжує їх продуктивний вік. Це значно відбивається на підвищенні урожайності сільськогосподарських культур не менше ніж на 20%. Таким чином, використання Липосаму у технологіях вирощування сільськогосподарської продукції, разом з препаратами захисту, у дозах (0,250,5) л для обробки 1 т насіння та (0,25-0,5) л для обробки 1 га у вегетації дає можливість: - заощадити на пестицидах (гербіцидах, фунгіцидах, інсектицидах), мікроелементах, стимуляторах росту до 50%; - підвищити ефективність дії препаратів захисту рослин та покращити урожайність сільськогосподарських культур не менше ніж на 20%; - зменшити пестицидне навантаження на довкілля та отримати екологічно чисту продукцію. О.А. Коваленко, канд. с./г. наук; О.В. Нагорна, лауреат Державної премії в галузі науки та техніки

Виробник: ПП «БТУ-Центр» 24321, Україна, м. Ладижин, вул. Будівельників, 35 тел./факс: (04343) 6-02-94, 6-44-84 Відділ реалізації: (044) 276-09-46, (067) 656-09-95 www.btu-center.com E-mail: info@btu-center.com

Запрошуємо до взаємовигідної співпраці!


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

7


8

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.

Думать глобально –

действовать регионально Новые технологические решения в системах капельного орошения 22 апреля в Херсонской области в городе Каховка прошел семинар для руководителей и ведущих специалистов сельхозпредприятий и фермерских хозяйств, организованный компанией «Нутритех Украина» совместно с ЗАО «Чумак». Первая – специализированная агрохимическая компания с серьезным кадровым потенциалом, имеющим немалый практический опыт в агрохимии – сотрудничает с нашими аграриями с 2006 года как поставщик (и как пропагандист  – что не менее важно) уникальных водорастворимых минеральных удобрений «Нутривант Плюс» всемирно известного концерна – «ICL Fertilizers» (Израиль). Для изучения продуктов, разработки научных рекомендаций по их применению, качественному консультированию в структуре компании создан департамент науки и агрохимического сервиса, где работают три кандидата сельськохозяйственных наук. Ну а бренд «Чумак» в специальной презентации не нуждается. За  14  лет работы предприятие стало одним из самых успешных и стремительно растущих. Тема семинара посСлева направо: Президент компании «Nutritech System» Джонни Строммвол и профессор вящена новым технорешенифакультета земледелия и окружающей сре- логическим ды Университета Иерусалима (Израиль) Узи ям в системах капельного орошения. КстаКафкафи ти, именно «Чумак» завез десять лет тому назад в регион поверхностное капельное орошение (система прокладывается так, что вода питает непосредственно куст, а не сорняки). А до того никто и не представлял, что можно так экономно поливать культуры. По словам директора агродепартамента Владимира Буренко, местные овощеводы не сразу восприняли нововведение. Теперь без него в регионе почти никто и не выращивает. Сама атмосфера семинара показала, насколько людям интересны новинки, разработки, рекомендации ученых и практиков. Времена «пиратского» отношения к земле уходят и «на глазок» работать сегодня уже нельзя. Это побуждает аграриев анализировать, изучать технологии, находить приоритеты, экономить и получать конкурентоспособную урожайность на выходе. Специфический семинар в Каховке показал такой симбиоз проблем и путей их решения, науки и практики, конкретных технологических схем и экологических подходов, что даже мне – человеку, связанному с сельским хозяйством опосредовано (как корреспонденту аграрного издания), было чрезвычайно интересно вместе с фермерами разбираться в тонкостях современного земледелия. В рамках одной статьи невозможно отразить все темы, но на основных (хотя бы тезисно) хотелось бы остановиться, поскольку они предлагают абсолютно новый, революционный, а вернее бу- Слева направо: коммерческий директор ООО  «Нутри­тех дет сказать, эволю- Украина» Никифоренко Виктор, специалист компании ционный, подход к «Агро-Плюс» Тури­ченко Александр, научный консультант ООО «Нутритех Украина» Гончар Сергей агрохимии.

Это наш стиль

Генеральный директор ООО «Нутритех Украина» Кармазин Игорь Вячеславович – Игорь Вячеславович, внекорневые подкормки в системах капельного орошения можно назвать революционным подходом для украинского фермера? – Можно так считать. Ведь новое заключается не только в тех продуктах, которые мы привезли в Украину. Мы привнесли опыт новых технологий. Вы слышали сегодня Юзи Кафкафи, профессора, представителя компании «ICL Fertilizers». Человека, который изобрел схему питания растений через систему фертигации. «Нутривант Дрип» в Украине только зарегистрирован, но Кафкафи привез нам опыт применения водорастворимых удобрений с Турции, США, Греции, Болгарии, Мексике, Австралии. Израиль – территория пустынь, песков, где вообще сложно что-то выращивать, а урожаи томатов – 100–140 т/га. В той же Испании – 100  т/га. А у нас? Да почти вполовину меньше. Реально видно, что дают новые технологии. Наши люди тоже трудолюбивые. И мы делаем все зависящее от нас, чтобы дать им этот механизм на основе научного подхода: обучаем, показываем, какие результаты можно получить и за счет чего. – Насколько хозяйства сегодня в состоянии обеспечить свои поля системами капельного орошения? – Мы не занимаемся капельным орошением, мы занимаемся технологиями, минеральным питанием растений. – Тогда есть ли у вас партнеры в этом направлении? – В данном случае мы рассматриваем компанию «Нетафим» – мирового лидера капельного орошения (представитель также приглашен на семинар и расскажет о возможностях их систем). Мы сотрудничаем с теми, кто не просто несет кусок бизнеса, но несет знания, помогает людям получить конечный результат. Для этого мы и проводим семинары, посылаем своих специалистов для консультаций в хозяйства. – Готовы ли хозяйства эти системы внедрять? – Сложно и тяжело. Это самый главный тормозящий момент. К сожалению, Украина не является сегодня приоритетной страной для инвесторов, и банковская система пострадала в период кризиса. По большому счету, хозяйствам приходится рассчитывать только на себя. Но вы видите, сегодня люди собрались сюда из разных регионов, им это интересно. Вложения в такие технологии экономичес-


№ 7 - 2009 г. ки обоснованы и в конечном итоге очень выгодны. Будем надеяться на благоприятный инвестиционный климат, и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе. На это и работаем. – Сейчас стадия популяризации, обучения, информирования? Или все же уже и внедрения? – Век живи, век учись. Поэтому все идет в комплексе. Это, можно сказать, наш стиль и наше кредо. Задача, в первую очередь, состоит в том, чтобы сделать доступными информационные материалы. Нужно собрать много информации, чтобы практически, доступно объяснять и обучать, чтобы каждый мог все это понять, усвоить и внедрить. – Технологии – вот они. Это интересно, это актуально, это своевременно. А возможности? – Технологии рядом, их надо брать. И, слава Богу, что появляются компании, которые несут что-то новое не только для того, чтобы заработать деньги. Безусловно, без этого бизнес не может существовать. Но мы сами развиваемся, и нам интересно. Я не знаю еще такой компании в Украине, которая работала бы с шестнадцатью ведущими научно-исследовательскими институтами. Да, мы вкладываем в это деньги, потому что это наша наука, чтобы она развивалась вместе с нами и помогала всем

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

добиваться высоких результатов. – «Нутривант Плюс» и «Нутривант Дрип» – это разные удобрения? – «Нутриванты Плюс» – это удобрение с прилипателем, которое вносится поверхностно на листовую поверхность. А для корневого питания в системах фертигации специально разработан «Нутривант Дрип», который содействует очищению поливочной системы от известкового налета, так как имеет очень низкую кислотность 2,2. – Он уже где-то внедряется, есть такие хозяйства? – В Украине мы только провели регистрацию. Это первый семинар, на котором мы представляем «Нутривант Дрип». Совместно с компанией «Чумак» будем обучать, предоставлять полную информацию, проводить опыты, чтобы люди могли посмотреть результат и применить у себя. Сегодня об особенностях выращивания промышленных томатов в США расскажет представитель «Чумака» кандидат технических наук Виктор Дмитриевич Алба, который изучал применение «Нутриванта Дрип» в системах фиртигации американскими фермерами. Именно «Нутривант Дрип». А «Нутриванты Плюс» уже третий год как зашли в Украину, и востребованы не только в Херсонской области. Мы являемся одними из лидеров по продаже водорастворимых удобрений.

Особенности применения «Нутривантов Плюс»

Кандидат с-х наук, научный консультант департамента науки и агрохимического сервиса ООО «Нутритех Украина» Сергей Васильевич Машинник

Анализ рынка минеральных удобрений свидетельствует, что большинство аграриев отдает предпочтение только азотным удобрениям, пренебрегая микроэлементными. Хотя специалисты хорошо понимают, что такой подход ухудшает потребление корневой системой биогенных элементов из почвы, ведет к потерям средств, вложенных в удобрения. Сегодня есть единственный верный подход относительно улучшения потребления биогенов – это при-

менение сбалансированного по микро-, мезо- и макроэлементам минерального питания сельхозкультур. Предлагаемые нами «Нутриванты Плюс» – это полностью водорастворимые комплексные удобрения для внекорневой подкормки, при которой впитываются питательные вещества через любой вегетативный орган. Для химического состава «Нутривантов Плюс» характерно то, что в них входят полностью растворимый монокалийфосфат, который не содержит токсичных составных (отвечает требованиям международной системы стандартов ISO 9001:2000 и ISO 14001), и уникальный прилипатель «Фертивант». За счет него минеральная подкормка тонким слоем покрывает растение. Удобрение не стекает, не смывается осадками, держится на поверхности 15-20 дней, постоянно проявляя пролонгированное действие. «Фертивант» имеет биологическую природу и полностью разлагается в течение 30 суток. При этом повышается коэффициент усвоения соединений фосфора через листовую поверхность до 20-25% про-

тив 1%, если применяются только минеральные соли. Микроэлементы находятся в водорастворимых хелатных соединениях, легко доступных растениям. За счет лимонной кислоты, которая входит в состав «Нутривант Плюс» как хелатирующий элемент, удобрение можно растворять в воде любой жесткости. Внекорневые подкормки «Нутривантами Плюс» повышают стойкость культур к стрессам и различным заболеваниям. Повышается урожайность на 12-15% и улучшается качество товара. При этом окупаемость затрат гарантированно высокая – в среднем до 10 гривен на 1 гривну затрат. Линейка «Нутривантов Плюс» содержит сбалансированный состав под конкретные потребности в питании конкретной культуры: есть «Нутривант Плюс» для зерновых культур, пивоваренного ячменя, сахарной свеклы, риса, масличных культур, овощных, плодовых, винограда. Таким образом, минеральное питание, как фундамент, на котором базируются все последующие составные агротехнологии.

ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА

9

Агрохимические свойства «Нутривантов Дрип»

Ведущий агроном, представитель компании «ICL Fertilizers» Эзра Хавиви

«Нутривант Дрип» – уникальное комплексное водорастворимое удобрение производства израильской компании «ICL Fertilizers», которое рекомендуется применять в системах капельного полива закрытого и открытого грунта Марки «Нутривант Дрип» содержат сбалансированное соотношение биогенных элементов, полностью обеспечивающих физиологические потребности культур в разные фазы их роста и развития. Они одновременно с главными элементами минеральной подкормки (N, P, K) и микроэлементами содержат кальций в водорастворимой форме. Полностью и быстро растворяются в воде любой твердости. Химическокислые удобрения (pH 2-3) обеспечивают подкисление рабочего раствора и очищают системы капельного полива. Возможно применение в воде с высоким содержанием бикарбонатов и на карбонатных почвах. Не содержат токсичных веществ, характеризуются высокой экологичностью. Комбинирование марок удобрений дает возможность обеспечить физиологические потребности культур в разные фазы их роста и развития. Имеют высокий коэффициент усвоения элементов минерального питания из удобрения 70-80%. Универсальны в применении (системы капельного полива, дождевания, иногда внекорневой подкормки). Повышают толерантность растений к стрессам, возникающим вследствие действия пестицидов, неблагоприятных погодных условий, различного рода болезней. Минимально содержат хлор, натрий, биурет. Возможно смешивать в одном рабочем растворе с микроэлементными удобрениями традиционные удобрения, стимуляторы роста, средства защиты растений. Обеспечивают высокую урожайность, улучшение качества и товарного вида.

ООО «НУТРИТЕХ УКРАИНА» ТЕЛ.: (044) 244 81 41, 244 77 25 WWW.NUTRITECH.COM.UA


10

РЕКЛАМА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

Предложение сотрудничества ООО «ЗАЩИТА-АГРО» является отечественным производителем таких запатентованных биологических средств защиты растений как ГАУПСИН, ТРИХОДЕРМИН и ТРИХОФИТ, которые на протяжении 2000-2008 гг. успешно прошли испытания на полях Украины. Неоспоримы такие достоинства наших препаратов: • Высокая активность в борьбе с вредителями и болезнями; • Безопасность для человека, животных, птиц, рыб, полезных насекомых. • Обогащение почвы питательными веществами и, как следствие – восстановление ее плодородия. Использование наших биопрепаратов позволяет: • Увеличить всхожесть семян на 10-20%; • Повысить устойчивость обработанных культур к заморозкам и засухе; • Сократить срок созревания культур до двух недель; • Увеличить урожайность на 20-30%; • Увеличить срок хранения зерна, овощей, фруктов. Наши биопрепараты подавляют развитие грибов-фитопатогенов, быстро осваивают субстрат, разлагают органические соединения, оказывают влияние на образование гумуса. Они не накапливаются в почве и растениях, не влияют на вкус и запах выращиваемой продукции. Наши биопрепараты дают высокие результаты во всех сферах сельскохозяйственного производства: на полях, виноградниках, огородах, в садах, лесах и парках. Отличные результаты получены при их использовании в закрытых грунтах теплиц и оранжерей. Наши препараты можно использовать и при обработке помещений. Высокая эффективность наших препаратов в борьбе с вредителями и болезнями вне зависимости от видов основывается на том, что эти болезни и вредители являются питательной средой для микроорганизмов, им свойственна высокая динамика роста, способность селиться в ризосфере растений, оттесняя тем самым микроорганизмы, которые негативно влияют на рост и развитие растений. Указанные микроорганизмы способны синтезировать гормоны роста, фиксировать азот атмосферы, продуцировать соединения, которые владеют энтомоцидной, фунгицидной и фунгистатической активностью, что положительно отражается на физиологическом состоянии и общей продуктивности сельскохозяйственных культур. Механизмы активности Pseudomonas aureofaciens состоят в прямой стимуляции роста растений за счет продуцирования значительного количества индолиуксусной кислоты, индукции стойкости к фитопатогенам (возбудителям грибковых заболеваний и вредителям) путем прямого влияния (повышение состава фитоаплексинов, антибиотиков как вторичных метаболитов), в очевидном фунгицидном влиянии на микроорганизмы ризосферы растений. Микроорганизмы Pseudomonas aureofaciens обоих штаммов также принимают участие в обеспечении процесса фосфорного питания растений, повышая количество доступных для растений соединений фосфора. Именно совокупность всех этих факторов и обеспечивает обнаруженное синергетическое влияние на урожайность растений при применении наших биопрепаратов. Весной 2009 года ООО «ЗАЩИТА-АГРО» открыла свои филиалы в Николаеве и Кировограде. Приглашаем к сотрудничеству предприятия и частных лиц, заинтересованных в организации производства в других регионах.

РЕКЛАМА

11


12

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

АГРОТЕХНОЛОГИИ

№ 7 - 2009 г.

СОРГО – НАЙКРАЩА СТРАХОВА КУЛЬТУРА

Зважаючи на те, що квітневі заморозки знищили посіви озимих та ярих культур, для пересіву вибираємо СОРГО!

2009 рік для вітчизняного сільського господарства став випробувальним не тільки через світову фінансову кризу, а ще й через кліматичні умови. Квітневі заморозки знищили в південних та східних регіонах посіви озимих та ярих культур. З урахуванням того, що сільгоспвиробники використовують на посівну практично тільки власні фінансові кошти (кредитні ресурси мінімальні), витрати на пересіви додатковим тягарем лягають на їхні плечі. Господарства змушені шукати насіння тих культур, які можуть дати позитивний результат при мінімальних затратах на вирощування. Такою культурою може бути сорго! Вартість гібридного насіння сорго при нинішньому курсі долара складає до 300 грн/га, що значно дешевше, ніж інші культури. Оптимальні строки посіву сорго – до кінця травня.

2008 рр. на полях наших господарств становила від 35 до 102 ц/га. Товарне зерно не містить таніну, який шкідливий для організму тварин. Але зернове сорго має заслуговувати на більшу увагу! По-перше, через свою невибагливість до складних агро-метеорологічних умов. За такими показниками, як посухо- та солестійкість, сорго займає перше місце серед с.-г. куль-

тур у світі – недаремно його називають “верблюдом” рослинного світу. Сорго дуже економно, високопродуктивно витрачає вологу на формування одиниці сухої маси (в декілька разів менше, ніж такі традиційні кормові культури, як кукурудза, люцерна, соя, горох та інші). Ці властивості забезпечуються біологічними особливостями рослини. Сорго здатне відбивати надмірну сонячну радіацію і має дуже розвинену кореневу систему, яка проникає на глибину до 2-2,5 метрів. По-друге, сорго має стабільну продуктивність в жорстких грунтово-клі-

Економічний результат вирощування різних культур у 2008 році Дочірнє підприємство “Рейлін” з 2002 року впроваджує в господарствах України нові гібриди зернового сорго американської селекції. На даний час п'ять зернових гібридів (Даш Е, Спринт W, Спринт ІІ, Прайм, Свіфт) та два силосні гібриди (Сило 700Д, Чудовий ВМР) внесені до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Сорго дуже динамічно завойовує сільськогосподарський ринок України. З 2003 по 2008 рік посівні площі гібридів зернового сорго ДП ”Рейлін” зросли з 6 000 га до 180 000 га. Урожайність зернових гібридів за 2003–

ДП «Рейлін» 03143, м. Київ вул. Івана Сірка, 15 тел.: (044) 522-21-21, 522-31-32 ф.: (044) 522-57-60

Культура

Собівар-

Середні реалізаційні ціни, грн/т

Середня рентабельність, %

Сорго зернове

470

650

38,3

Пшениця 4-го класу

900

1200

33,3

Пшениця фуражна

800

850

6,3

Ячмінь

850

950

11,8

Кукурудза

650

900

38,5

Соняшник

1250

1700

36

Ріпак

1500

2500

66,7

Офіційними дилерами в регіонах є: ТОВ «Агрозахист Донбас» (м. Донецьк) т.: (06239) 214-07 ТОВ «Щедрий лан» (м. Луганськ) т.: (06436) 952-00 ТОВ «Агрісс-Ком» (м. Київ) т.: (04471) 383-68 ТОВ «Продексім Лтд» (м. Херсон) т.: (0552) 42-54-35

матичних умовах (коефіцієнт пластичності урожаю в два рази менший, ніж в ячменю). За даними державних сортовипробувальних станцій АР Крим, Херсонської, Миколаївської, Одеської областей урожаї сорго перевищували врожаї кукурудзи на 19–58% на богарі та на 14–15% на зрошенні. По-третє, сорго формує зерно з високими кормовими та харчовими цінностями (зерно сорго має вміст 70–

75% крохмалю, 12–14% білка, 3–5% жиру). В 100 кг зерна міститься 120130 кормових одиниць, а в 100 кг зеленої маси – 22–25 кормових одиниць. Крім фуражних цілей, зерно сорго з успіхом перероблюється на спирт та добавки до бензину. По-четверте, вирощувати сорго економічно дуже вигідно. Адже при затратах на один гектар 1200-1600 грн., вартість вирощеної продукції (40 ц/га) за цінами 2008–2009 рр. склала більше 2 000 грн. Хоча сорго є невибагливою культурою, проте й воно вимагає дотримання певної технології вирощування, особливо системи захисту рослин. Повна технологія захисту сорго розроблена та успішно впроваджується в господарствах України з 2005 року ДП «Рейлін» спільно з компанією «Сингента». Дочірнє підприємство «Рейлін» пропонує до продажу насіння всіх зареєстрованих гібридів сорго.

ТОВ «Шестірня» (Дніпропетровська обл.) т.: (05657) 281-35 ПП «Квадро» (м. Дніпропетровськ) т.: (05632) 481-36 ТОВ НВК «Ірлен» (м. Миколаїв) т.: (0512) 42-43-79 ТОВ «Агрозахист Південь» (м. Одеса) т.: (048) 787-55-05


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

13


14

РЕКЛАМА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

15


16

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

№ 7 - 2009 г.

Ресурсозберігаюче господарство

Біопрепарат КЛЕПС ®

(Біодобриво, біостимулятор, захист рослин від хвороб) Препарат застосовується для обробки насіння та вегетуючих рослин. Безпечний і простий у використанні.

Дія препарату полягає у властивостях бактерії: – стимулювати схожість насіння, розвиток кореневої системи, листової поверхні рослин; – поліпшувати мінеральне живлення рослин, якісні показники продукції; – прискорювати цвітіння та дозрівання врожаю; – зміцнювати імунітет рослини, стійкість до хвороб та несприятливих погодних умов;

– постачати рослині біологічний азот з повітря.

– підвищити врожайність зернових, технічних та круп’яних до 10-30%, овочевих до 40% і більше; Ці властивості препарату – забезпечити економію коштів дозволяють при його застосуванні: (300-600 грн з га залежно від куль­ – зменшити витрати на обробку насін- тури); – підсилити засухостійкість та моня і рослин у 5-10 разів; – заощадити азотні міндобрива (90- розостійкість рослин; – сприяти виробництву екологіч100 кг селітри на га); – не застосовувати хімічних протуй- но чистої продукції та відродженню ґрунтів. ників (за малим винятком);

З ПРИВОДУ ПРИДБАННЯ ПРЕПАРАТУ ПРОСИМО ЗВЕРТАТИСЯ ЗА АДРЕСОЮ: НВЦ «Енергія», 01024, Київ-24, вул. Лютеранська, 30, тел./факс: (044) 253-99-04, 253-82-88, www. kleps.com.ua, dve-energia@rambler.ru А ТАКОЖ ДО РЕГІОНАЛЬНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ: м. Дніпропетровськ 8-063-243-46-93 АРК, Ленінський р-н 8-050-971-71-29 Дніпропетр. обл., Васильківськ. р-н 8-066-407-05-02 м. Миколаїв, 8-050-318-61-97, 8-066-219-06-38 Дніпропетр. обл., Криничанський р-н 8-096-734-55-29 Микол. обл., Доманівський р-н 8-066-297-08-19 Дніпропетр. обл., Апосталівський р-н 8-067-276-57-65 Микол. обл., Братський р-н 8-050-414-54-55 Херсонська обл., Горностаївськ. р-н. 8-098-413-32-95 Донецька обл., м. Шахтарськ 8-095-508-49-31 Запорізька обл., Приморський р-н 8-099-274-73-20 м. Сімферополь, 8-050-666-08-98 м. Харків, 8-050-712-83-79 Житомирська обл., Любарський р-н 8-050-446-13-03 Вінницька обл., Жмеринськ. р-н 8-067-263-17-06 Черкаська обл., Тальнівський р-н 8-067-452-79-47 м. Херсон, 8-050-318-54-76 Кіровогр. обл., Олександрійський р-н 8-097-575-51-46 Одеська обл., Роздільнянський р-н 8-066-063-33-41 Луганська обл., м. Алчевськ 8-050-326-31-84


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

17


18

НАУКА И ПРАКТИКА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.

Вечные проблемы сельскохозяйственного производства и пути их решения В связи с тем, что существуют различные взгляды на ряд проблемных вопросов, касающихся выращивания сельскохозяйственных культур, редакция газеты «АграрНик» предлагаем читателям и авторам осветить свое видение данной темы. Актуальными, на наш взгляд, на сегодня является решение задач обработки

почвы и влагообеспеченности растений. Начиная с прошлого номера, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Николаевский ПТЦ «Облдержродючість» Олег Анатольевич Войнов предлагает свое видение этой актуальной темы и приглашает к дискуссии научных специалистов и практиков.

ВЛАГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ Рациональное использование влаги В прошлом номере газеты «Аграрник», в первой части этой статьи мы с вами уже установили факт положительного и отрицательного влияния солнечной радиации при выращивании растений. Определились, что для максимального использования ФАР необходимо достаточное количество листовой поверхности (4 м кв. листовой поверхности на кв. метр площади земли). Биологическая синтетическая лаборатория запущена и функционирует. Кроме положительной, мы уже знаем, есть и отрицательная сторона солнечного воздействия на растительные ценозы. Причем пагубность этого воздействия измеряется не процентами, а разами. Некоторым может показаться, что это чисто теоретические выкладки, и на практике они встречаются редко. Однако это далеко не так. Впервые с данным явлением мы встретились при расчетах урожайности озимой пшеницы в чрезвычайно засушливом 1987 году в Юго-Западном регионе СССР. Тогда алгоритмы прогнозирования урожайности по аэрокосмическим материалам, что хорошо действовали при оптимальных погодных условиях, дали большие погрешности. Это заставило искать причину – почему разработанные алгоритмы по расчету урожайности озимых не дают желательных результатов? И только через 6 лет, после сопоставления результатов прогноза урожайности с данными опытов по формированию температурного стресса растений, был найден ответ на этот вопрос. Примеры отрицательной реакции (снижение продуктивности) культурных растений на температурный стресс каждый наблюдательный человек может найти в повседневной жизни. Так крестьянам хорошо известно, что огурцы, которые растут на суходоле под прикрытием кукурузы, период вегетации значительно дольше и урожай имеют больший, чем те, что растут самостоятельно. Бахча в степной зоне,

засоренная к концу вегетации, всегда гораздо продуктивнее чистой. Многие об этом знают, но признать тот факт, что сорняки иногда бывают и полезными, упрямо не желают. В моей личной практике был случай, который забыть невозможно. В начале восьмидесятых мы с женой получили несколько соток под огород в междурядьях молодого сада. Привезли из Винницкой области семена картошки, посадили и начали уход как нас учили – пропалывать так, чтобы сорняков не было, 2-3 раза окучили и т.п. А рядом сосед в начале вегетации раза два прополол и оставил. Перед уборкой у него были одни сорняки, картошки казалось и не видно. При уборке мы выкопали много мелкой и ведрами, а он меньше по количеству из корча, но крупной и собирал – мешками. Объяснение мы нашли быстро – семена у наших родственников выродились, поэтому и урожай такой жалкий. А на самом деле – мы посадили свой картофель на “сковороду” и добросовестно присматривали, чтобы так оно было на протяжении всей вегетации. Неверность наших действий нашли свое объяснение лишь после понимания значения теплового облучения растений от перегретой почвы. Принципом “сковороды” легко объяснить и динамику роста кактусов в пустыне и опустынивания пастбищ и много других отрицательных проявлений в естественной среде на нашей планете. На повестке становится вопрос: как защититься от отрицательного воздействия солнечной радиации и как рационально использовать влагу? Первым и самым надежным способом защиты является развитие листового аппарата ценоза до такой степени, чтобы солнечный луч не попадал на оголенную почву. Как мы отмечали выше эта ситуация наступает тогда, когда агроценоз имеет листовой индекс в районе 4. Если рассматривать такие ценозы с точки зрения потенциальной продуктивности (урожайности), то они способны продуцировать максимальный урожай от 60 до 100 ц/га, формируя как минимум 800 колосоносных стеблей на 1 м³. При современных ширине междурядий и густоте стояния у колосовых это должно быть к фазе выходу в трубку, у кукурузы – при выметывании метелки,

а у подсолнечника – к началу образования корзинки. О важности затенения почвы отмечал 110 лет назад И.Е. Овсинский – Новая система земледелия (типография С.В. Кульженко, Киев 1899 г). Он подчеркивал, что затенение почвы равноценно дождю или прополке полольником. К работе И.Е. Овсинского нам придется обращаться еще многократно. Закономерности, которые мы рассматриваем, имеют непосредственное значение при выборе способов и технологий выращивание сельскохозяйственных культур в условиях богары и орошения. Любая технология имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Все зависит от конкретных условий, имеющихся возможностей, существующего опыта и другого. Наиболее распространенными на территории Украины являются технологии с полной системой возделывания почвы (пахота, боронование и культивации). При условиях четкого соблюдения всех технологических требований в этом случае можно получать агроценозы с высоким проективным покрытием и листовым индексом, которые успешно противостоят неблагоприятным погодным условиям и дают хорошие урожаи. Но на практике достичь этого удается довольно редко, так как технологическая культура сельскохозяйственного производства снижается и чем дальше, тем значительнее. В особенности это касается качества пахоты: пашем без предплужников, растительные остатки (вместе с семенами сорняков) остаются на поверхности. При этом не выполняется одна из основных задач пахоты – хорошо заделать растительные остатки с семенами сорняков. Потом имеем головную боль – борьбу с сорняками на протяжении всей вегетации. В особенности следует учитывать, что каждая пахота приводит к минерализации от 1 до 2 тонн гумуса на гектар. Это, с одной стороны, способствует к получению не менее тонны дополнительного урожая, но за счет обеднения почвы гумусом (берем в долг у потомков). Компенсировать это можно ежегодным внесением 10-15 тонн навоза, который мы уже давно не давали на наши поля. Очевидно, необходимо искать другие пути повышения отдачи от каждого гектара.


№ 7 - 2009 г. Перекрестный посев, использование которого дает более равномерное размещение семян по площади. При этом даже недостаточно развитые растения в агроценозе более равномерно защищают почву. Этот прием обязательно следует использовать по предшественникам, которые поздно освобождают площади (кукуруза на зерно и др.), и если заведомо известно, что раскуститься растения не успеют. Направление посева. Чем дальше на юг, тем более сильно проявляются засухи, тем чувствительнее влияние на урожай имеет направление посева. Поэтому необходимо, где только возможно, размещать рядки с восхода на запад. Это дает возможность растениям в наиболее напряженные часы (от 12 до 16) затенять от солнечного излучения большую часть почвы в междурядьях. В наших опытах кукуруза, посеянная с восхода на запад, в засушливые годы давала на 20-25 % урожай больший, чем та, что посеянная была из юга на север. Использование стартовых удобрений. Это мероприятие должно стать обязательным. Оно дает возможность получать дружные хорошо развитые всходы независимо от наличия и количества основных удобрений. Основные удобрения начинают действовать в лучшем случае лишь при кущении. А это уже слишком поздно. Густота стояния. Вопрос густоты имеет чрезвычайно важное значение и чем дальше на юг, тем он чувствительнее. Существующие сегодня представления базируются на аксиоме о том, что чем меньше растений на площади, тем больше на одно растение достанется влаги. И соответственно растение будет оптимально развиваться. Вышеизложенным эта аксиома не подтверждается. Основным является количество расходуемой влаги растением для защиты от неблагоприятных условий и сколько ее останется на накопление питательных веществ в виде зерна. Мы уже отмечали, что для формирования 1 ц зерна колосовые могут использовать от 5 до 50 мм влаги. Пропорциональное соответствие этому наблюдается у кукурузы, у подсолнечника и у других культур. Поэтому густота стояния растений является интегрированной величиной, и ее расчет должен базироваться на учете почвенного плодородия конкретного поля. Мы уже отмечали важность использования стартовых удобрений, которые уменьшают роль недостатка элементов питания на первых порах развития растений, и усиливает стартовое развитие листового аппарата. Но они не могут полностью заменить недостаток почвенного плодородия. Получается так, что чем меньше общее плодородие, тем больше растений должно быть на единицу площади, чтобы компенсировать недостаточность развития отдельного растения, таким образом замещая качество количеством. Практически это выглядит так – зайдя в посев кукурузы на фазе появления метелки или подсолнечника во время образования корзинки, мы не должны увидеть солнечные лучи на почве. При таком состоянии мы достигли первого необходимого условия для получения максимально возможного урожая. В этом варианте совпали элемен-

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

ты питания с особенностями развития сорта и гибрида для получения оптимального агроценоза. При таком состоянии влага будет использоваться максимально продуктивно. Мульчирование почвы. Этот вопрос имеет несколько сторон, которые следует разобрать подробно. И.Е. Овсинский проблеме мульчирования посвятил большую часть своей работы. Современные научные работы отражают значение растительных остатков на поверхности почвы в основном как препятствие для водной и ветровой эрозии. Иногда звучит, что они защищают почву от прямого испарения во-

ды. Все это верно, но есть и более глубокие факторы, влияющие на развитие агроценозов и определяющие состояние почв. Это объяснение кроется в физике процессов, которые происходят в агроценозах с мульчей из прослойки растительных остатков. Теоретической предпосылкой о тепло-массо-переносе в растительном ценозе есть то, что в хорошо развитом агроценозе колебания температур между днем и ночью по сравнению с черным паром должны быть наименьшими. При измерениях в естественных условиях это оправдывалось. За амплитудой расхождений температур в середине дня и различиями между днем и ночью легко можно было выстроить в ряд агроценозы с разным развитием листового индекса и проективного покрытия. Однако для нас оказалось неожиданностью, что поля со свежескошенной стерней имели наиболее низкую температуру днем и высокую – ночью. Физическое объяснение мы нашли в том, что днем светлая солома отражает солнечное излучение, зато ночью, имея воздушно-полостную структуру, она задерживает тепло от излучения его в космос. Такие свойства стерни чрезвычайно важные в регулировании микроклимата в середине агроценозов, и в особенности в жару при засушливых проявлениях погоды и морозах зимой.

НАУКА И ПРАКТИКА

19

Поэтому в стерне озимые лучше зимуют, а в жару противостоят засухе. Природа использует это явление, развивая степные и лесостепные ценозы. Растительные остатки надежно прикрывают почву от летнего перегревания и зимнего переохлаждения. Подтверждение этого было получено при анализе состояния ценозов в заповеднике “Аскания Нова” в конце июля. Под подстилкой почва была равномерно влажной и без трещин, тогда как на сопредельных полях почва была пересушена и имела много глубоких трещин. Вышеупомянутое стало весомым аргументом в понимании потребности максимального использования нулевого и минимального возделывания почвы с наиболее возможным оставлением растительных остатков на поверхности для получения постоянных и высокопроизводительных агроценозов в условиях Степи и Лесостепи Украины. Без мульчирования почвы нулевая технология будет наносить больше ущерба, чем пользы. Это потому, что мы будем из поля делать дорогу, а затем стараться на ней получить хорошо развитый агроценоз. Довольно большое значение имеют биологические особенности культуры и сорта. Для озимой пшеницы оптимум температур составляет около 25ºС, и она начинает вегетацию, если среднесуточная температура находится в границах 5ºС, тогда как кукуруза имеет оптимум около 30ºС, и нижняя граница ее роста равняется почти 10ºС. Поэтому весной кукурузе часто не хватает тепла, которое сдерживает ее рост и развитие. Такое явление часто наблюдается на замульчированных полях, где развитие кукурузы весной отстает на 2-3 листа сравнительно с посевами на чистых почвах. Однако с повышением температуры фактор сдерживания исчезает и посевы выравниваются. В дальнейшем через низкое проективное покрытие чистые посевы подпадают под действие стрессового фактора в виде упомянутого выше инфракрасного излучения от перегретой почвы, что значительно снижает их продуктивность сравнительно с замульчированными. Учитывая биологические особенности развития озимых культур, которые имеют возможность взойти и раскуститься осенью, а весной начать дальнейшую вегетацию почти на месяц раньше, чем весенние посевы, это дает им преимущество к фазе выхода в трубку намного чаще, чем в весенних посевах, сомкнуть ряды и защитить почву от перегрева. Об этом приоритете следует всегда помнить. Поэтому преимущество при выборе, что сеять, следует предоставлять озимым посевам и технологиям с мульчированием почвы растительными остатками. В этой части мы с вами, частично, рассмотрели, как можно защищаться от пагубного воздействия солнечной радиации и иметь положительные результаты независимо от погодных условий. Олег Анатольевич Войнов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Николаевский ПТЦ «Облдержродючість» oavoinov@visp.com.ua (050) 864 23 77


20

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.

Орден «Свята Анна» 22 квітня в Києві, у Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі Предстоятель Української Православної Церкви Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Володимир урочисто вручив директору елітного насінницького підприємства ТОВ «Золотий Колос» Надії Валеріївні Івановій цю високу церковну нагороду за значний внесок у розвиток України, заслуги перед українським народом та УПЦ і благодійну діяльність. Редакція газети «АграрНик» щиро вітає Надію Валеріївну з почесною нагородою і бажає творчої наснаги, щастя та успіхів. Хай Ваші добрі діла не тільки радують людей, а й повертаються до Вас, шановна Надіє Валеріївно, сторицею!

ВЫСШИЙ СОРТ МОЛОКА – ЭТО ПРОСТО

Нашей компании удалось создать принципиально новый фильтр для тонкой очистки молока – фильтр, который большие жировые шарики (20-25 мкн) пропускает беспрепятственно, а мелкую грязь (10 мкн) задерживает внутри фильтрующего элемента.

Фильтр тонкой очистки молока изготавливается из экологически чистого и разрешенного к применению в пищевой промышленности сертифицированного полипропилена методом экструзионного напыления, позволяющего изготовить фильтрующий элемент с достаточно большим объемом фильтрующего тела. Проводящие каналы такого фильтра велики (40-50 мкн), но полимерные нити, которые образуют их, имеют ворсинки. Внутри фильтрующего элемента полимерные нити уложены в определенном порядке и образуют огромное количество проводящих каналов, внутреннее пространство которых заполнено этими ворсинками. Когда молоко под давлением попадает в фильтр (максимальное рабочее давление при перекачке через фильтрующий элемент – до 25 атм.), массивные жировые шарики без труда раздвигают ворсинки и легко следу-

ют по каналам, а более легкие грязевые частички застревают в канале. Конструктивно фильтр состоит из корпуса, сделанного из нержавеющей стали, что гарантирует долгий срок эксплуатации, и сменного цилиндрического фильтрующего элемента, выполненного из пищевого полипропилена, размещенного внутри корпуса. Фильтрующий картридж рассчитан на очистку до 5-6 тонн парного молока (в зависимости от загрязнённости молока). При фильтрации охлаждённого молока эти показатели снижаются на 25%. Это связано с тем, что по мере охлаждения молока грязевые частички растворяются в молоке до состояния, когда ни один фильтр не сможет их задержать. Данный фильтр эффективно очищает молоко от механической грязи на 98%, существенно снижает количество соматических клеток на 50-60% за счет удаления из молока гнойно-кровяных продуктов мастита. Также при использовании фильтра эффективно снижается бактериальная обсемененность (50-70%), стабилизируется кислотность и повышается термостойкость молока. Фильтры тонкой очистки молока универсальны, просты в использовании и обслуживании. Фильтр можно использовать на любом участке технологической цепи получения молока, но при условии наличия насоса. Для использования фильтра не нужно специально обученного персонала – с этой задачей справится

каждый сотрудник. Молочный фильтр устанавливается в разрез молокопроводящего шланга после насоса, перед охладителем. В результате использования фильтра тонкой

очистки молока в производ­ стве повышается сортность, увеличивается срок хранения молока, и, соответственно, – ваша прибыль неизменно растет!

ООО «БЛИЦ»

тел./факс (0542) 61-21-26, моб. 8(050) 357-36-56 г. Сумы, ул. Черниговская, 7


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

21


22

СЕЛЬСКИЕ ФИНАНСЫ

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

ПОРЯДОК

№ 7 - 2009 г. ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2009 р. N 153

використання у 2009-2013 роках бюджетних коштів, що спрямовуються на підтримку підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів 1. Цей Порядок визначає механізм використання у 2009-2013 роках передбачених у державному бюджеті МАП коштів, що спрямовуються на часткову компенсацію відсоткової ставки за залученими підприємствами агропромислового комплексу у банках коротко-, середньо- та довгостроковими кредитами, а також короткостроковими кредитами, залученими у кредитних спілках (далі – компенсація). 2. Короткостроковими є кредити, що залучені не більш як на 12, середньостроковими – від 12 до 36 та довгостроковими – від 36 до 60 календарних місяців. 3. Компенсація надається позичальникам за такими напрямами: 1) за залученими короткостроковими кредитами: с-г підприємствам, у тому числі підприємствам, які надають послуги із використанням с-г техніки у рослинництві, – для покриття виробничих витрат у поточному році, зокрема із закупівлі пальномастильних матеріалів, кормів, сировини для виробництва комбікормів, ветеринарних препаратів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, насіння, молодняку с-г тварин, птиці, яєць для інкубації, обладнання, запасних частин для ремонту с-г і зрошувальної техніки та обладнання, оплати послуг за виконані ремонтні роботи та енергоносіїв; рибницьким, рибальським та риболовецьким підприємствам, які провадять діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській) економічній зоні України або у Світовому океані на суднах, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та береговим рибопереробним підприємствам – для закупівлі зарибка, пально-мастильних матеріалів, кормів, рибної сировини, тари для рибопродукції, ветеринарних препаратів і запасних частин для ремонту техніки, обладнання та суден; підприємствам споживчої кооперації – для закупівлі у с-г товаровиробників виробленої ними с-г продукції;

цукровим заводам – для покриття виробничих витрат у поточному році, підготовки заводів до сезону виробництва цукру та закупівлі безпосередньо у с-г товаровиробників цукрового буряку; підприємствам агропромислового комплексу (хлібозаготівельні, борошномельні, хлібопекарські, комбікормові, консервні, м'ясопереробні та молокопереробні підприємства, крупозаводи, підприємства первинної обробки вовни та спиртові заводи) – виключно для закупівлі у с-г товаровиробників виробленої ними с-г продукції; хлібопекарським підприємствам, зокрема підприємствам споживчої кооперації – для закупівлі борошна, що вироблене із зерна державних ресурсів, безпосередньо в Держкомрезерві, Аграрному фонді, ДАК "Хліб України" та її дочірніх підприємствах; ДАК "Хліб України" та її дочірнім підприємствам – для закупівлі зерна безпосередньо у с-г товаровиробників; 2) за залученими середньостроковими кредитами: с-г підприємствам, у тому числі підприємствам, які надають послуги із використанням с-г техніки у рослинництві, – для придбання племінної худоби та основних засобів с-г призначення, в тому числі с-г та зрошувальної техніки вітчизняного виробництва, с-г та зрошувальної техніки, обладнання, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим КМУ переліком, обладнання для заводів з переробки харчових продуктів, тваринницьких та птахівничих комплексів; здійснення витрат, пов'язаних з будівництвом і реконструкцією виробничих об'єктів с-г призначення, заводів з переробки харчових продуктів, тваринницьких і птахівничих комплексів та систем зрошення; підприємствам АПК (хлібозаготівельні, борошномельні, хлібопекарські, комбікормові, консервні, м'ясопереробні та молокопереробні підприємства, підприємства з обробки насіння, підприємства з первинної обробки вовни, крупозаводи), зокрема підприємс-

твам споживчої кооперації – для будівництва і реконструкції виробничих об'єктів та закупівлі обладнання вітчизняного виробництва для переробки с-г продукції, закупівлі у с-г товаровиробників виробленої ними с-г продукції, а також закупівлі за біржовими контрактами сировини для виробництва комбікормів; ремонтним і сервісним підприємствам агропромислового комплексу – для закупівлі технологічного обладнання вітчизняного виробництва для ремонту с-г техніки; с-г обслуговуючим кооперативам – лише для будівництва та реконструкції виробничих об'єктів, закупівлі технологічного обладнання; підприємствам агрохімсервісного обслуговування – для придбання спеціалізованої техніки вітчизняного виробництва для внесення органічних та мінеральних добрив, хімічних меліорантів, засобів захисту та регуляторів росту рослин; рибницьким, рибальським та риболовецьким підприємствам, які провадять діяльність у внутрішніх водоймах та виключній (морській) економічній зоні України або у Світовому океані на суднах, зареєстрованих у Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України, та береговим рибопереробним підприємствам – для придбання обладнання та запасних частин для ремонту та модернізації суден; суб'єктам господарювання – для будівництва та реконструкції оптових ринків с-г продукції, які згідно з проектно-кошторисною документацією призначені виключно для оптової закупівлі с-г продукції у сільськогосподарських товаровиробників та її оптової реалізації, на яких передбачено здійснення фітосанітарного та ветеринарного контролю; 3) за залученими довгостроковими кредитами: с-г підприємствам, у тому числі підприємствам, які надають послуги із застосуванням с-г техніки у рослинниц-

тві, – для придбання основних засобів с-г призначення, у тому числі с-г та зрошувальної техніки вітчизняного виробництва і нової техніки та обладнання іноземного виробництва, аналоги яких не виробляються в Україні, згідно із затвердженим КМУ переліком, обладнання для заводів з переробки харчових продуктів; будівництва і реконструкції приміщень, придбання обладнання і техніки для утримання і обслуговування тварин (крім птиці) та закупівлі племінної худоби; будівництва птахівничих комплексів та систем зрошення; будівництва елеваторів та підлогових складів для зберігання зернових і олійних культур; підприємствам АПК (хлібозаготівельні, борошномельні, хлібопекарські, комбікормові, консервні, м'ясопереробні та молокопереробні підприємства, крупозаводи і підприємства з обробки насіння), зокрема підприємствам споживчої кооперації – для будівництва та реконструкції виробничих об'єктів; с-г обслуговуючим кооперативам – лише для будівництва та реконструкції виробничих об'єктів, закупівлі технологічного обладнання; суб'єктам господарювання – для будівництва та реконструкції оптових ринків с-г продукції, які згідно з проектно-кошторисною документацією призначені виключно для оптової закупівлі с-г продукції у с-г товаровиробників та її оптової реалізації, на яких передбачено здійснення фітосанітарного та ветеринарного контролю. 4. Розмір компенсації за кредитами та напрямами використання залучених кредитів затверджується щороку КМУ з урахуванням обсягів бюджетних призначень, передбачених державним бюджетом, і пріоритетів розвитку АПК за поданням Мінагрополітики. При цьому напрями використання залучених кредитів, за якими надається компенсація, що передбачені цим Порядком, можуть за потреби доповнюватися.

Закінчення у наступному номері.


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

23


24

РЕКЛАМА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.


№ 7 - 2009 г.

ВАКАНСІЇ

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад – головних спеціалістів: 1. відділу фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності; 2. відділу організації виробництва, маркетингу продукції рослинництва та ринку агротехнічних послуг; 3. відділу аналізу, прогнозування розвитку АПК і сільської місцевості, врегулювання відносин власності та правового забезпечення; 4. сектору з мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та охорони праці;

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

5. відділу формування ресурсів сільськогосподарської продукції, харчової та переробної промисловості; 6. відділу організації виробництва та маркетингу продукції тваринництва з племінною інспекцією. Вимоги до претендентів: вища освіта (магістр, спеціаліст) за сільськогосподарським спрямуванням, загальний трудовий стаж не менше 5 років, знання державної мови, вміння працювати на комп'ютері. Документи подаються протягом місяця з дня опублікування оголошення. Довідки за телефонами: 35-24-23, 35-94-27.

РЕКЛАМА

25


26

РЕКЛАМА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

ТРЕБУЮТСЯ МЕХАНИЗАТОРЫ НА ЗЕРНОУБОРОЧНУЮ ТЕХНИКУ Г. ДОНЕЦК 8 (050) 328-40-79

27


28

АГРО – 2009

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.


№ 7 - 2009 г.

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

29


30

РЕКЛАМА

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 7 - 2009 г.


№ 7 - 2009 г.

«АграрНик» – всеукраинская газета для работников АПК. Издается с февраля 2004 года. Периодичность выхода – два раза в месяц. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 54017, г. Николаев, ул. Советская,12-б, офис 405. Тел./факс: 8 (0512) 58-00-65, тел. 47-84-01

Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65

Регистрационное свидетельство КВ № 9353 от 18.11.2004 года. выданое Государственным комитетом телевидиния и радиовещания Украины Учредитель, главный редактор и издатель: Орлов В. В. СОИЗДАТЕЛИ: ФЛП Орлов В. Н., ФЛП Орлова О. А.

Отпечатано Типография «Нормальные цены» г. Харьков, ул. Тарасовская, 2-а. Объем 2,5 усл. печатных листа. Подписано в печать: 30 апреля 2009 г., тираж: 23 000 экз. Заказ № ________ Ответственность за содержание предоставленных данных и достоверность информации несет рекламодатель.

РЕКЛАМА

31

Рекламный отдел газеты:

тел./факс: 8 (0512) 58-00-65, 8 (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net www.agrarnik.com


№ 118  
№ 118  

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210 № 7 (118) 30 апреля 2009 г. 2 Тел.: 8 (0512) 47-84-01, 58-00-65 № 7 - 2009 г. РЕКЛАМА № 7 - 2009 г. Розглянуто та зат...

Advertisement