Page 1

№ 19 (86)

www.agrarnik.com

30 октября 2007 г.

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210


2

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА Уважаемые читатели! Если Вы хотите получать газету «АграрНик» в 2008 году, Вы можете оформить подписку в любом отделении связи Украины (подписной индекс 91210 в каталоге изданий Украины на 2008 год). Срок подписки Стоимость

1 мес. 5,02 грн

3 мес. 15,06 грн

6 мес. 30,12 грн

НА 2008 ГОД ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС

91210 12 мес. 60,24 грн


Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

АГРОТЕХНОЛОГИИ

3

ГІБРИДИ СОНЯШНИКУ А.М.Г. “МАГРОСЕЛЕКТ” В СУЧАСНІЙ КОН’ЮНКТУРІ РИНКУ

Сучасна кон’юнктура ринку примушує аграріїв вирощувати, передусім, високоліквідні культури, що часто призводить до нехтування сівозмінами. Особливо це стосується провідної олійної культури південного Степу – соняшнику, відсоток якої в структурі посівних площ в останні роки значно збільшився – до 20-30%, а рівень врожайності зменшився – до 7,2-11,0 ц/га, що обумовлюється значним зростанням на внутрішньому та зовнішньому ринках попиту на соняшникову олію та високу прибутковість культури. За статистичними даними, в багатьох агропідприємствах півдня України на соняшник припадає 45-65% прибутку від рослинництва. Таким чином термін ротації соняшнику у сівозміні скоротився з рекомендованих 8-10 до 3-5 років, або його вирощують навіть у беззмінних посівах. Відомо, що головними причинами зменшення продуктивності при скороченні терміну повернення соняшнику на попереднє місце в сівозміні є як порушення водного та поживного режимів ґрунту, так і розповсюдження в посівах специфічних бур’янів і хвороб (вовчок, біла гниль, іржа, несправжня борошниста роса, вертицильоз, альтернаріоз, фомоз, фомопсис тощо). Якщо питання пов’язані з порушенням водного та поживного режиму ґрунту можливо вирішити шляхом впровадження в короткоротаційну сівозміну ланки пар-озимісоняшник та внесенням раціональних доз мінеральних добрив на заплановану врожайність, то погіршення фітосанітарного стану посівів соняшнику вирішується виключно за допомогою імунних сортів та гібридів. Але основна більшість вітчизняних сортів та гібридів не пристосовані до скороченого терміну ротації (3-5 років) і не витримує фітопатогенного навантаження ґрунту, тому їхня імунність є умовною. За таких умов значний науковий і практичний інтерес набуває питання апробації найкращих імунних гібридів закордонної селекції в умовах 20% насичення сівозмін посівами соняшнику. З цією метою в Миколаївському інституті АПВ УААН спільно з ТОВ “Південьагрохім” у 2007 року був закладений демонстраційний посів найкращих імунних гібридів соняшнику молдавської селекції фірми А.М.Г. “Магроселект”. Роботу виконували в короткоротаційній п’ятипільній сівозміні з 20% насиченням соняшником у ланці чистий пар – озима пшениця – соняшник. В досліді випробували такі гібриди соняшнику як Віталія, Оксана, Ксенія, Дрофа та Сорока. Соняшник висівали по трьом фонам мінерального живлення - N0P0K0, N30P30K30 та N60P60K60. Кінцева густота стояння - 45 тис./га. Основні результати досліджень представлені в формі таблиці 1.

Таблиця 1

ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ А.М.Г. “МАГРОСЕЛЕКТ” НА РІЗНИХ ФОНАХ МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ 2007 РОКУ № п/п

Гібрид

Діаметр ко- Висота рос- Маса 1000 Лушпиншиків, см лин, см насінин, г ність, % N0P0K0

1 2 3 4 5

Віталія Оксана Ксенія Дрофа Сорока

1 2 3 4 5

Віталія Оксана Ксенія Дрофа Сорока

17,5 14,2 15,9 18,5 18,5

1 2 3 4 5

Віталія Оксана Ксенія Дрофа Сорока

18,3 15,3 16,8 18,8 18,8

15,4 13,7 14,3 15,3 15,6

Врожайність, ц/га

104,1 130,0 103,1 121,1 120,0 N30P30K30

64,0 52,2 59,0 78,0 75,0

24,5 23,9 24,9 24,3 22,4

26,1 17,1 22,5 32,4 31,5

63,5 59,5 63,5 76,0 68,5

23,7 23,5 24,0 23,2 22,5

29,0 19,6 27,0 36,0 35,5

108,2 132,5 107,0 128,6 122,8

73,2 60,6 68,3 81,0 81,0

23,2 23,1 23,8 22,7 22,0

30,5 22,5 28,0 36,9 36,0

107,2 132,1 105,4 124,5 121,5 N60P60K60

З наведених даних видно, що в умовах скороченої ротації найкращими з апробованих гібридів по всім фонам мінерального живлення виявилися Дрофа, Сорока та Віталія. А якщо порівнювати рівень їхньої урожайності (30,5- 36,9 ц/га) з середньостатистичним по регіонам України – 10,2-11,0 ц/га, враховуючи генетично обумовлену пластичність до умов вирощування, то можна стверджувати, що данні гібриди найбільш пристосовані до нинішнього рівня агрокультури соняшнику в нашій країні. Крім цього, вони проявили повний імунітет до ураження білою і сірою гнилями, іржею, фомозом, фомопсисом та вовчком соняшниковим. Враховуючи те, що за останні роки застосування добрив під соняшник скоротилося майже у 10 разів, цей фактор також має помітний вплив в короткоротаційних сівозмінах. Аналіз наших даних свідчить, що добрива, зокрема в дозі N30P30K30, досить суттєво зменшують негативну реакцію соняшнику на скорочення терміну повернення на попереднє місце та підвищують його врожайність у середньому на 2,5 - 4,6 ц/га. Внесення мінеральних добрив в дозі N60P60K60 враховуючи їх вартість та прибавки до урожаю в порівнянні з фоном N30P30K30 економічно не виправдане. Отже, поєднуючи раціональну систему удобрення з найкращими зразками соняшнику, якими є гібриди фірми А.М.Г. “Магроселект”, навіть при нинішньому рівні агрокультури, можна досягти значного економічного ефекту від його вирощування. П.В. ХОМЯК, завідувач відділу апробації та впровадження Миколаївського інституту АПВ.

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗА ТЕЛ.:

8 (067) 922-20-09, 8 (050) 318-31-20, 8 (0512) 590-177, 590-270 – ФАКС, 590-377,590-577, 590-677


НУТ 4

НАУКА И

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ

У південних регіонах України основними зернобобовими культурами є горох і соя. Однак ця територія відзначається частими посухами в літній період, що призводить до сильного зниження врожаю усіх сільськогосподарських культур. Тому тут особливої цінності набуває жаро- та посухостійка культура – нут. Вона нарівні з чинною перевершує за посухостійкістю усі інші зернобобові культури. Нут є однією з стародавніх культур світового землеробства. Його насіння було знайдено у пальових спорудах та єгипетських пірамідах. Найбільш ранні знахідки насіння нуту в Туреччині датуються 5450 р. до н.е., а в Індії його культивували 2000 років до н.е. У насінні нуту міститься 28-32% білка і до 7% олії. Білок нуту за амінокислотним складом дуже близький до ідеального білка ФАО, за поживною цінністю він не вступає іншим видам бобових, включаючи сою. За багатством та якістю природного комплексу вітамінів та інших біологічно активних сполук він є одним з найбільш цінних серед багатьох продуктів рослинного і тваринного походження. Біологічна цінність білка складає 52-78%, коефіцієнт перетравлення 80-83%. Насіння є доброю добавкою до продуктів дитячого харчування. Борошно використовується при виготовленні печива і солодощів. У насінні нуту не міститься антипоживних сполук і тому немає необхідності у термічній обробці при годуванні тварин. У теперішній час нут займає третє місце у світі серед зернобобових культур за посівними площами, уступаючи лише сої і квасолі. В Індії кожен рік сіють майже 10 млн. га цієї культури, що складає приблизно 83% світових площ. Його також вирощують у Туреччині, Ізраїлі, Пакистані, Ірані, Вірменії, Казахстані, Азербайджані, а також у країнах Африки, Південної та Північної Америки та Південної Європи. В Україні посівні площі нуту і гороху до Другої світової війни були однаковими, а на півдні посіви нуту були у декілька разів більшими. Після війни, у зв’язку зі збільшенням посівних площ під горохом, а також відсутністю добре адаптованих до місцевих умов високоврожайних технологічних сортів нут практично зник з виробничих посівів. У наш час створено ряд нових високопродуктивних і стійких до хвороб сортів, тому посівні площі під нутом постійно ростуть. Нут має велике агротехнічне значення. Після збирання цієї культури на кожному гектарі з пожнивними залишками залишається стільки ж поживних речовин, скільки з 15-20 т перегною. Нут у симбіозі з азотфіксуючими бактеріями засвоює значну кількість атмосферного азоту, використовує малодоступні для зернових культур важкорозчинні мінеральні сполуки, як з орного горизонту, так і з більш глибоких шарів ґрунту. Нут відноситься до сімейства бобових (Fabaceae Lindl.) і роду Cicer L. Відомо 39 видів роду Cicer, які розповсюджені у центральній і західній Азії. У культурі вирощують тільки один вид Cicer arietinum L., який у дикій природі не зустрічається. Культурний нут (Cicer arietinum L.) – однорічна рослина, достатньо холодостійка, мінімальна температура проростання насіння 4-5оС. За морозостійкістю вона займає перше місце серед зернобобових культур. При помірній зимі і при посіві пізно восени добре перезимовує у фазі проростків під сніговим покривом, витримуючи короткочасне зниження температури повітря до –25оС. Весною після танення снігу проростки витримують заморозки до –16оС, дорослі рослини не гинуть при –8оС. Коренева система стрижнева з добре розвинутим головним коренем, який проникає у ґрунт на глибину до 100 см і більше. Стебло прямостояче, з багатьма гілками, штамбової, напівштамбової або розлогої форми. Гілкування починається біля основи стебла або у середній частині в залежності від сорту. Висота рослин коливається від 20 см до 1 м, у середньому 45-55 см, колір зелений, з різними відхиленнями від світло-зеленого до темно-зеленого, з наявністю або відсутністю антоціанової пігментації. Лист складний, непарноперистий, складається з 11-17

листочків, їх кількість різна у залежності як від сорту, так і від місця їх знаходження на рослині. Багатолисточкове листя знаходиться у середній частині стебла. Форма листочків еліптична або зворотнояйцевидна, довжина від 9,3 до 20,7 мм, ширина – від 3,5 до 11,3 мм. Колір листя зелений, сизо-зелений або жовто-зелений, іноді з фіолетовим відтінком. Листя, стебло і стулки бобів покриті дрібними волосками, які відіграють захисну роль для рослини. Квітка. Квітконоси одноквіткові, рідко двоквіткові. Квітки п´ятичленисті, дрібні, колір віночка найчастіше всього білий або фіолетовий, хоча можуть бути варіації рожевого, світло-рожевого, темно-рожевого, блакитного або жовто-зеленого відтінків. Плід – біб овально-подовженої, овальної або ромбічної форми, довжиною 1,5-3,5 см, з пергаментним шаром, при дозріванні не розтріскується. Спілі боби окрашені у різні відтінки: у білонасіннєвих сортів – солом’яно-жовті, зеленонасіннєвих – зеленуваті, темнонасіннєвих – сизо-фіолетові. Кількість насіння у бобі 1-2, рідко 3. Насіння нуту характеризується наявністю носика, поверхня зморшкувата або гладка. Розрізняють три форми насіння: вуглувата, яка схожа на голову барана, округла, тобто горохоподібна і проміжна, яка нагадує голову сови. Колір кожури насіння може бути білим, жовтим, рожевим, сірим, зеленим, світло-коричневим, коричневим, чорним або темно-коричневим, рідко зустрічаються сорти зі строкатим насінням. Маса 1000 насінин коливається від 60 до 700 г. Зазвичай сорти нуту за розміром насіння розподіляються на три групи: дрібнонасіннєві – до 200 г; середньонасіннєві – 200-350 г; крупнонасіннєві – більш 350 г. Вегетаційний період нуту триває 80-120 діб у залежності від сорту та умов вирощування. Нут за фотоперіодичною реакцією відноситься до культур тривалого дня, тому при більш пізньому посіві фази вегетаційного періоду рослин скорочуються і зменшується врожай. Нут невибагливий до попередника, але найбільшу врожайність отримують після зернових культур. Головна умова при розміщені нуту на полі – слабка засміченість і відсутність багаторічних кореневищних бур’янів. У свою чергу нут є відмінним попередником для більшості сільськогосподарських культур. Урожайність озимої пшениці після нуту така сама, як після чорного пару, а у деяких випадках навіть перевищує її. Головний критерій, який обумовлює урожайність наступної після нуту культури, це рівень розвитку бульбочок. Коли достатня кількість бактерій у ґрунті й відмінні умови для їх розвитку (оптимальна вологість, аерація), урожайність наступної культури більша. Нут рано звільняє поле й тому створює сприятливі умови для підготовки ґрунту і накопичення вологи. Таким чином, нут найкраще всього розміщати у ланцюгу сівозміни “озима пшениця (ячмінь) – нут – озима пшениця”, який відзначається високим економічним ефектом. Обробка ґрунту під нут звичайна для ранніх ярих культур: одне-два дискування попередника, глибока оранка, вирівнювання зябу з осені й ранньовесняне закриття вологи. Дуже важливо відразу ж після збирання попередника


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

провести дискування стерні. Цей захід сприяє збереженню вологи, знищенню бур’янів і створює сприятливі провокаційні умови для проростання насіння бур’янів. При забур’янені багаторічними кореневищними бур’янами поле два-три рази дискують під різними діагоналями з різницею 10-15 діб. Через два-три тижні після останнього дискування орють на зяб. Оскільки нут висівають рано весною і часу для вирівнювання зябу мало – цей захід слід провести восени, що сприяє збереженню ґрунтової вологи. При цьому весною достатньо провести одне боронування і передпосівну культивацію. Нут при урожайності 20 ц/га виносить з ґрунту 106 кг азоту, 36 кг фосфору, 150 кг калію і 23 кг магнію. Однак його біологічні особливості дозволяють добре використовувати післядію мінеральних та органічних добрив, фіксувати молекулярний азот повітря у симбіозі з азотфіксуючими бактеріями, засвоювати важкодоступні форми фосфору за рахунок мікоризоформуючих грибів. Рослини нуту вступають у симбіоз з бактеріями виду Rhizobium ciceri і шляхом біологічної азотфіксації засвоюють з атмосфери за вегетацію до 150 кг/га азоту, забезпечуючи без використання азотних добрив урожай насіння 20-25 ц/га. Після збирання до 30% біологічно фіксованого азоту залишається у пожнивних і кореневих залишках і використовується послідуючими культурами. Органічні добрива у кількості 30-50 т/га слід вносити тільки під попередню культуру. Потреба в азоті за сприятливих умов задовольняється за рахунок бульбочкових бактерій. Внесення стартових доз азоту затримує або пригнічує розвиток бульбочкових бактерій і знижує їх нітрогеназну активність. Внесення фосфорно-калійних добрив під основний обробіток ґрунту значно збільшує урожайність цієї культури. Експериментально доведено, що економічно вигідніша доза Р30-60 і К45-60 кг/га д.р. у залежності від родючості ґрунту. Для збільшення продуктивності рослин і родючості ґрунту за рахунок біологічної азотфіксації насіння нуту перед сівбою слід обробити біопрепаратами селекційних високоефективних штамів. Нітрагінізація нуту збільшує урожай насіння на 1,7-6,5 ц/га (15-39%) і підвищує вміст білка у насінні на 1,3-3,5 абсолютних відсотки. Інокуляцію насіння біопрепаратами бульбочкових бактерій слід проводити у тіні навісу або у коморі, щоб запобігти дії прямих сонячних променів, які згубні для мікроорганізмів. Сіють нут після ранніх зернових культур, коли ґрунт на глибині загортання насіння прогріється до 5-6 оС. Насіння нуту для набухання і проростання потребує 140-160% вологи від їх маси, тому глибина загортання залежить від вологості ґрунту. При достатньому зволоженні вона складає 6-8 см, при середньому – 9-10, а при посіві у сухий ґрунт насіння все ж необхідно положити у вологий шар (допустимо до 15 см). Нут можна сіяти як звичайним рядковим способом (15 см), який рекомендується на чистих полях, так і стрічковим (45 + 15 см) або широкорядним способами (45 або 60 см). Від обраного способу посіву залежить і норма висіву насіння. Так, при рядковому способі в умовах південного Степу України рекомендується 500 тис./га схожих насінин (8-9 насінин/пог.м.), при стрічковому – 400 тис./га (13-14 насінин/пог.м.), а при широкорядному – 300 тис./га (16-18 насінин/пог.м.). Важливою умовою отримання дружніх сходів є рівномірне загортання насіння на однакову глибину та у вологий шар ґрунту. Ефективним заходом для отримання рівномірних і дружніх сходів, особливо за посушливих умов, є коткування (краще кільчасто-шпоровими котками). Рослини нуту сильно страждають від наявності у посівах бур’янів, особливо на початкових фазах вегетації. Тому в більшості випадків оправдано використання гербіцидів у системі індустріальної технології вирощування культури. Найбільш часто використовують ґрунтові гербіциди харнес, трофі, півот, а також деякі страхові, які вносять під час вегетації рослин. Для досягнення високої ефективності гербіцидів необхідна ретельна передпосівна обробка ґрунту, яка виключає наявність крупних (більш 2 см) грудок, і неглибоке загортання (3-6 см). Слід враховувати, що глибоке загортання (більш 6 см) знижує ефективність гербіцидів за рахунок зменшення концентрації діючої речовини у верхньому шарі ґрунту, з якого спроможне проростати насіння бур’янів. На цей час існує ряд страхових гербіцидів для боротьби зі злаковими бур’янами, які можна рекомендувати для використання на посівах нуту, серед них селект, тарга супер, пантера, фюзілад супер, які мають селективну дію на зла-

НАУКА И

5

кові рослини і їх можна вносити в різні фази розвитку рослин нуту. Серед заходів боротьби з шкідниками і хворобами нуту важливу роль має додержання сівозміни. Не слід розміщати посіви на одному і тому ж місці раніше, ніж через чотири роки, а також після інших бобових культур, в тому числі і багаторічних, і після овочевих культур. Зяблева оранка, оптимальні строки сівби, використання здорового насіння і стійких сортів сприяє зниженню інфекції. Своєчасне знищення бур’янів на полях і на узбіччях доріг є складовою частиною системи боротьби з хворобами і шкідниками. Насіння нуту достатньо рівномірно дозріває на всій рослині, боби не розтріскуються і не осипаються, рослини не полягають, тому при збиранні прямим комбайнуванням не виникає ніяких проблем. Вегетаційний період у нуту триває 80-120 діб у залежності від сорту та умов вирощування, тому збирають його у конці липня або на початку серпня після завершення збирання зернових культур. Насіння нуту, яке поступає з-під комбайну, необхідно відразу ж очистити від домішок і у випадку необхідності просушити до вологості 14%. У комплексі заходів, які направлені на збільшення урожайності сільськогосподарських культур, важливе місце належить використанню високоякісного насіння, а також зареєстрованих у Реєстрі сортів рослин України і пристосованих до місцевих умов сортів. Вони служать засобами не тільки збільшення урожайності, але й покращення якості продукції, що є ціллю вирощування культури. У кожному господарстві необхідно сіяти два-три сорти з різною характеристикою. На даний момент у Реєстрі зареєстровані п’ять сортів нуту селекції СГІ: Розанна, Пам’ять, Антей, Тріумф, Пегас, які пристосовані до посушливих умов півдня України. О.В. БУШУЛЯН, В.І. СІЧКАР. Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, м. Одеса

КОНСУЛЬТАЦІЇ ЗА ТЕЛ.:

8 (0482) 39-77-20, 8 (0482) 39-54-60


6

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

Підприємство «ЛАВРІН» – виробник обладнання з переробки сільгосппродукції

Протягом 13-ти років підприємство «Лаврін» випускає обладнання з переробки сільгосппродукції для малих та середніх фермерських господарств. Обладнання, яке ми виготовляємо, вигідно відрізняється від інших простотою в обслуговуванні, невеликою вагою та розмірами при високій продуктивності. Завдяки постійним експериментам щодо поліпшення та впровадження конструктивних змін обладнання, наше підприємство зменшує енергоємність, металоємність конструкцій і збільшує продуктивність та якість обробки сировини, що забезпечує зниження вартості цього обладнання. Причому найліпші якості його зберігаються. Пропонуємо декілька основних видів обладнання, що виготовляє підприємство «Лаврін».

ЕКСТРУДЕРИ ЗЕРНОВІ

Екструдери зернові ЕКЗ-95; ЕКЗ-170 призначені для виготовлення кормів методом екструзійної обробки фуражного зерна (пшениця, жито, ячмінь, кукурудза, горох та соя). Екструдери виробляються в двох виконаннях: 95 кг/год.; 170 кг/год. Споживна потужність 11-18 кВт. Вага від 250 кг до 400 кг. Характеристика екструдера: - засвоювання такого корму 90-95%; - підготовляє зерно до вигодовування свиней, великої рогатої худоби та інших домашніх тварин. Під час цього процесу відбуваються наступні зміни: - суха желатинізація крохмалю; - перетворення клітковини; - гине шкідлива мікрофлоМАСЛОПРЕСИ ШНЕКОВІ ра (цвіль, бактерії, грибки), що ПОДВІЙНОГО ВІДЖИМУ пояснюється високим тиском (20-30 атм.) та температурою Маслопресами ММШ-130, 130-160°С в екструдері. ММШ-220, ММШ-450 проВикористання екструдадуктивністю 130, 220, 450 та гороху, кукурудзи, ячменю, кг/год. методом однократпшениці у годуванні худоби ного пресування без попередозволяє: дньої обробки сировини мож- зменшити падіж поросят на виробляти олію з насіння: соняшника, сої, рапсу, гірчи- внаслідок різкого (у 2-17 разів) зниження бактеріального, ці, льону та інших культур, грибкового обнасінювання зерна; - інтенсифікувати середньодобовий приріст ваги свиней що містять олію. За допомогою пресу гарантовано одер- на 15,7-27%, скоротити вижання олії вищого ґатунку трати кормів (у тому числі (нерафінованої). Технологіч- дефіцитних кормів тваринний процес дозволяє зберіга- ного походження). Екструдер ЕКЗ-170 можти всі корисні речовини (білки, вітаміни, каротиноїди, на встановлювати в парі з полінасичені жирові кислоти маслопресами для виготовта ін.) в кінцевому продукті. лення шроту та олії з насінСпоживна потужність цих маслопресів становить 7,5; 11; ня сої. Екструдер встановлюєть22 кВт. Вага від 150 кг до 900 кг. Слід відмітити, маслопреси шнекові ММШ-220 і ся на будь-якій рівній підлоММШ-450 продуктивністю 220 та 450 кг соняшнику на го- зі, навіть без наявності фундину. В них використано постійне віджимання, підігрів си- даменту. Він позбавлений ровини перед подачею на маслопрес. Підігрів маслопресу зовнішніх нагрівачів. За здійснюється за рахунок автоматичного контролю темпера- 3 хвилини після початку тури, що дозволяє підняти відсоток віджимання олії, змен- роботи ви отримаєте готошити наявність в ній механічних домішок та понизити мас- вий продукт найвищої якослянистість макухи до 10-13% від її ваги. Рекомендований ті, причому зерно не потредля роботи без використання екпеллера при нормальній во- бує попереднього запарювання. логості сировини 6-7%. Ці маслопреси також можуть бути задіяні для віджимання олії с насіння ріпаку (рапс), яка після очистки на фільОБРУШКА НАСІННЯ СОНЯШНИКА трах «ЛФ» може використовуватися як замінник дизельного пального для сільгосптехніки. Продуктивність 500-1300 кг/год., потужність 11 кВт, вага 950 кг.

ЛІНІЇ ФІЛЬТРАЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ

Лінії фільтрації рослинних олій (ЛФ-1; ЛФ-2; ЛФ-3; ЛФ-4; ЛФ-5; ЛФ-6) продуктивністю 40, 75, 150, 200, 700, 1000 л/год. призначені для фільтрації рослинних олій та забезпечення їх очищення від механічних домішок, тяжких жирів та парафінів. Фільтрувальні лінії продуктивністю 700 та 1000 л/год. комплектуються автоматикою, яка стежить за поданням тиску фільтруючої олії.

ТАКОЖ НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИГОТОВЛЯЄ:

- калібратори насіння продуктивністю від 150 до 600 кг/год.

м. Дніпропетровськ, вул.. Берегова, 133Г. тел.: (056) 796-60-76; 798-12-42; 796-65-59; 788-42-99. lаvrіn.dp.uа


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

7


8

ТЕХНОЛОГИИ XXI

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

ПРИМЕНЕНИЕ ПЭО В САДОВОДСТВЕ Из отчетов НИИ Проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины Работа выполнена в Институте проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины в соавторстве с УкрНИИ садоводства (проф. М.А. Соловьева) и его опорной Краснокутской опытной станцией (В.А. Кибкало). Для определения эффективности действия полиэтиленоксидов на лежкоспособность плодов яблони и морозоустойчивость растений были проведены испытания ПЭО разной молекулярной массы (от 100 до 3000) в различной концентрации – 1,0; 1,5; 5; 10; 20%. В первых опытах (1982-1983) испытывали действие водных растворов ПЭО в концентрациях от 5 до 20%. Снятые с дерева плоды переносились в подвальные помещения и обрабатывались водными растворами ПЭО разной концентрации погружением их в сосуды с этими растворами, затем через 1-2 мин. плоды извлекали и просушивали. Просушенные плоды укладывали в ящики (ГОСТ 13359-84) для длительного хранения. Одновременно проводились опыты с выяснением действия ПЭО при опрыскивании плодов в подвальных помещениях. Спрыснутые плоды просушивались, и затем часть из них помещалась на стеллажи, а вторая часть укладывалась в ящики для хранения в подвальных помещениях. Хранились плоды при температуре 2-5°С и относительной влажности воздуха 75-80%. Для анализа проницаемости и топографии распределения ПЭО в плодах после опрыскивания их проводили отбор контрольных образцов, которые помещались в картонные ящики и передавались в Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины. В отделе криопротекторов института было установлено, что ПЭО обнаруживается в основном в поверхностных тканях, в средней части плода, тогда как возле семенных камер ПЭО не выявлено. Проведенные исследования позволили установить различия в реакции разных сортов на ПЭО неодинаковой молекулярной массы. Более высокая эффективность влияния ПЭО на морозоустойчивость деревьев и лежкоспособность плодов была отмечена при обработке последних низкими концентрациями

водных растворов ПЭО-400, ПЭО-600, ПЭО-1500. Следует отметить, что лучшие результаты при обработке большинства сортов яблок были получены при использовании композиционной смеси водных растворов ПЭО-400+ПЭО-1500 в концентрации 1,0-1,5%. Обработка плодов после их съема в подвальных помещениях оказалась громоздкой и неудобной для больших партий плодов. Необходимо было разработать иной способ обработки плодов криопротекторами. После проведения ряда специальных исследований, был предложен способ опрыскивания плодов непосредственно на деревьях в саду, перед съемом плодов за 6 или 24 часа до уборки урожая водными растворами ПЭО-400 или ПЭО-1500 или же композиционной смесью ПЭО-400 + ПЭО-1500 в концентрации 1,0 или 1,5%. Опрыскивали утром в солнечные дни, а в конце дня или на следующий день производилась уборка плодов. В опыт были отобраны одновозрастные деревья, типичные для помологического сорта, нормально развитые, с характерным для данного года урожаем. Изучались сорта – Кальвиль снежный, Мекинтош, Зимнее лимонное, Джонатан. Плоды убирали в оптимальной для каждого сорта степени съемной зрелости. На хранение закладывали плоды первого товарного сорта по ГОСТ 21122-75, упаковывали в ящики или контейнеры, которые сразу перевозились в плодохранилище. Хранились плоды в оптимальном для каждого сорта температурном режиме: Кальвиля снежного и Джонатана при температуре 2°С, Мекинтоша и Зимнего лимонного при – 1°С и относительной влажности воздуха 85-90%. Обработанные криопротекторами растения в разные периоды зимы подвергались анализу морозоустойчивости с использованием метода прямого замораживания в холодильной камере с последующим анатомическим ана-

лизом повреждений тканей – коры, камбия, древесины и сердцевины. Эти исследования сопровождались анализом содержания кисло-растворимых метаболитов (антоцианов и халконов), изменения водородных функций в клеточном соке растений и водоудерживающей способности тканей растений. Проведенные исследования показали, что в разные периоды зимы и в зимне-весенний период, обработанные криопротекторами растения повреждаются при всех температурах замораживания меньше, чем необработанные, контрольные растения. Так, у сорта Зимнее лимонное при температуре -30°С общий бал повреждения у контрольных растений составлял 18,1, в средней части ветви – 4,9, у обработанных ПЭО в первом случае балл повреждения составлял 14,2, а во втором – 3,7. Аналогичные данные были получены по сорту Мекинтош и Кальвиль снежный. Несколько иные данные были получены по сорту Джонатан. Отмечены изменения под влиянием ПЭО в содержании антоцианов и халконов. Содержание их увеличивается в наиболее метаболически активных тканях ветвей в осенне-зимний период. Антоцианы рассматриваются нами как диагностический признак подготовки растений к зиме. Одновременно анализировались изменения в оводненности тканей под влиянием ПЭО и их водоудерживающая способность. Водоудерживающая способность тканей растений возрастала, что не могло не оказать влияние на степень их морозоустойчивости. Отмечены были и сдвиги рН в клеточном соке в сторону больших значений. Несомненный интерес представляют данные, характеризующие лежкоспособность плодов при обработке

растений непосредственно в саду перед съемом растений. В первые месяцы хранения в плодах изучаемых сортов протекали процессы, связанные с созреванием. Изменялся их внешний вид и вкусовые качества, но не наблюдалось расстройство нормальных биохимических процессов, вследствие которых возникают такие заболевания, как побурение кожицы («загар»), вспухание, побурение мякоти, подкожная и джонатановая пятнистость. Эти заболевания не только ухудшали внешний вид плодов, но и снижали их товарное качество, а при сильном развитии делали плоды непригодными к употреблению. Плоды Кальвиля снежного достигали потребительской зрелости в октябре и хранились до конца декабря – начала января. Основные заболевания плодов при хранении – побурение кожицы («загар») и вспухание, которые и стали причиной снижения качества и товарной сортности. При обработке деревьев ПЭО-400 и ПЭО-1500 и их композицией выход плодов высшего и первого сорта в варианте, где применяли ПЭО-1500 и ПЭО1500 + ПЭО-400, был соответственно на 8,0 и 12,6% выше, чем в контроле. Прибыли от хранения Кальвиля снежного, обработанного криопротекторами, составила 26,2-51 руб. на 1 тонну продукции, в то время как в контроле она составила 1,0 руб. (в ценах 1986 года). Плоды Зимнего лимонного достигали потребительской зрелости в ноябре и хранились до средины февраля – начала марта в зависимости от года исследования. Выход плодов первого товарного сорта был на 12,8% выше в варианте, где применялся ПЭО-400 + ПЭО-1500, по сравнению с контролем, в то время как по общему выходу стандарт-


№ 19 - 2007 г.

ной продукции в этом варианте разница незначительна и составляла 4,3% по сравнению с контролем. Снижение товарного качества продукции происходило за счет побурения кожицы, вспухания и подкожной пятнистости. Количество заболевших плодов в контрольном варианте составляло 16,7%, причем 10,0% плодов было с побурением кожицы средней степени (2 товарный сорт). Прибыли от плодов Зимнего лимонного, обработанных ПЭО400 + ПЭО-1500, составляла 154,5 руб. на 1 тонну хранящейся продукции, что на 24,7 руб. больше, чем в контроле. Обработка плодов Мекинтоша растворами ПЭО-400. ПЭО-1500 и ПЭО-400 + ПЭО1500, также повлияла на товарное качество и лежкоспособность. Плоды хранились до середины марта с выходом товарной продукции 95,4-97,8% в зависимости от варианта против 91% в контроле. В процессе хранения плоды поражались микробиологическими заболеваниями. Количество пораженных плодов в контроле составило 9% против 2,2% при применении ПЭО-1500. Разница между обработанными плодами ПЭО-400 и ПЭО-1500, и ПЭО-400+ПЭО-1500 была не значительна. Прибыли от хранения плодов этих вариантов была на 40-47 руб. выше, чем в контроле, в пересчете на 1 тонну продукции. Плоды Джонатана меньше реагировали на обработку 11,5% раствором ПЭО-400 и

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

ПЭО-1500. Они достигали потребительской зрелости в декабре-январе и хранились до средины марта – начала апреля. Было отмечено поражение плодов такими заболеваниями, как побурение кожицы, увядание, джонатановая пятнистость, мокрый ожог, вспухание. Обработка плодов ПЭО-400 + ПЭО-1500 позволила лучше сохранить товарное качество плодов. Выход плодов высшего и первого сорта был на 1,4% выше, чем в контроле. Прибыль от хранения плодов, обработанных ПЭО-400 + ПЭО-1500, составила 233 руб. на 1 тонну, что на б руб. больше, чем в контрольном варианте. Таким образом, обработка яблоневых сортов Кальвиля снежного, Зимнего лимонного, Мекинтоша перед съемом урожая 1% или 1,5% раствором ПЭО-400 или ПЭО1500 или их композиционной смесью положительно влияет на лежкоспособность плодов и сохранения ими товарного качества. Обработанные криопротекторами растения повреждаются при всех температурах меньше необработанных, контрольных растений.

ВЫВОДЫ Таким образом, показаны различные эффекты влияния ПЭО на организм растения, его части, семена. Эти данные свидетельствуют о том, что ПЭО и их аддукты следует отнести к синтетическим стимуляторам или, точнее, регуляторам роста. По общим эффектам действия они пред-

ставляются веществами полифункционального типа: могут ускорить прорастание семян, либо задержать его, синхронизировать процесс прорастания, оказать бактерицидное действие, главным образом, при применении в сочетании с активными антисептическими и бактериостатическими препаратами, повышать резистентность целостного организма к пониженной температуре (морозостойкость и зимостойкость), служить компонентом композиции с заданными свойствами: стабилизировать эмульсии и суспензии, действовать в качестве солюбилизатора. И, наконец, повышать морозостойкость черенков ценных видов растений (например, винограда), хранящихся в течение зимы для посадки и прививок в весенний период. Значительную ценность в товарном хозяйстве представляет защитное действие на фрукты (яблоки) при обработке на деревьях в случае внезапного похолодания, а также при хранении после снятия урожая. Требуют решения технологические вопросы: композиция раствора, способ применения, оптимальное время обработки, сроки хранения после обработки, характер элиминации из растительных тканей и почвы, исследование глубинных вплоть до молекулярных механизмов действия ПЭО на растительные ткани и пр. Даже этого перечня возможных эффектов действия ПЭО на растения вполне достаточно, чтобы утверждать

Лицензия на производство в Украине препаратов серии «МАРС» выдана только для препарата «МАРС-У» АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ ЗАО «АЛЕФ», г. Харьков. ЛИЦЕНЗИЯ МИНПРОМПОЛИТИКИ УКРАИНЫ СЕРИЯ АБ № 202411 от 27.12.2005 г. ЗАО «АЛЕФ»

ТЕХНОЛОГИИ XXI

9

положение о целесообразности использования этих веществ в растениеводстве. Конечной целью всех приведенных эффектов является повышение урожайности культур. При достижении заданного результата воздействия сред, содержащих ПЭО, на растения предполагается и соответствующая экономическая эффективность разрабатываемых методов. В пользу их создания служат данные о низкой токсичности ПЭО в отношении человека, животных, а применение их в низких концентрациях при хорошей растворимости в воде может служить основанием для утверждения об экологической безопасности этих соединений. Таковы общие предпосылки к постановке предполагаемой научно-технической проблемы. Однако аналитический анализ литературы по теме и наши наблюдения свидетельствуют о том, что результаты от применения ПЭО в конкретных условиях деляночных опытов и на полях не одинаковы. При прочих равных условиях результат может зависеть от сорта культуры, проницаемости ее покровных оболочек, мембранного аппарата, клеток и тканей, концентраций в защитной среде (нет прямой корреляции с ДЛ50 для животных), а также молекулярной массы полимера.

Контактные телефоны: факс. (8057)778-65-72, моб. (8067) 573-10-91


10

ПЕРЕДОВОЙ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

ТОВ «Агроскоп Україна»: 5 років стабільного зростання а також повний спектр препаратів, які передбачає технологія їхнього вирощування. Наразі наше підприємство має 2200 га посівів озимого ріпаку (гібрид Вектра), врожайність якого цього року становила 36 ц на круг. Я працюю на цій землі вже 22 роки, але бувають моменти, коли потрібна допомога, особливо Усвідомлення потреби в інтен- тваринницький комплекс на 30 тис. що стосується нових культур та сифікації технологій сільгоспви- голів свиней, власний комбікормо- препаратів. З регіональним керуючим “Агроскопу” Миколою Іщенком робництва та бажання наблизити вий завод. рівень його рентабельності до рів“Ми закуповуємо у них все, – я можу проконсультуватись у будьня економічно сталих країн і при- визнає Сергій Владіміров, дирек- який час доби і завжди отримую звели до створення підприємства тор СП «Нива Переяславщини». добру пораду, яка дає змогу зорі«Агроскоп Україна» у 2002 році. – Перемовини вели з різними по- єнтуватися у світі сучасних техно«Динамічний розвиток, що ба- стачальниками, але вибрали «Аг- логій і прийняти для себе правильзується на поглибленні профе- роскоп Україна» і працюємо ра- не рішення”. Назар Ячмінник, головний сійного досвіду наших спеціалі- зом уже третій рік. Ця компанія стів, підвищенні якості дистрибу- пропонує оптимальне співвідно- агроном Дослідного господарції та консультаційного супроводу, шення ціни й якості та цілком зруч- ства ім. Декабристів, с. В. Байє основною характеристикою всіх ну для нас схему оплати. Ми завж- рак Миргородського р-ну, Полетапів становлення нашого підпри- ди отримуємо саме ті препарати, тавської обл.: “Ми вирощуємо, в ємства, – розповідає Ірина Івано- які замовляємо, ніяких підмін і ком- основному, елітні сорти вітчизнява, директор проекту ТОВ «Агро- промісів. Проте спеціалісти “Агро- ної селекції зернових: озимої пшескоп Україна». – Такий підхід до- скопу” завжди готові порадити до ниці, ячменю, жита, також сої, гопомагає нашим партнерам та клі- випробування щось нове. Замов- роху. Працювати з ТОВ “Агроєнтам, задіяним у сільгоспвироб- лення виконують вчасно, достав- скоп Україна” почали лише в миництві, підвищити свій рівень рен- ку здійснюють у будь-яку точку го- нулому сезоні й досягли дуже витабельності та забезпечити розви- сподарства. У поточному році “Ни- соких для нашого господарства поток власних підприємств. Саме за- ва Переяславщини” отримала по казників: кукурудза вродила понад вдяки такому ефективному співро- 53 ц/га урожаю озимої пшениці на 120 ц/га, горох – 23, соняшник – побітництву, розпочавши свій пер- площі 1500 га – це найкращий по- над 30 ц/га. “Агроскоп Україна” – ший дистрибуційний сезон із трьох казник у Київській області. Наразі я дуже серйозна компанія, має вирегіональних представництв у не бачу жодної причини змінювати сокопрофесійних консультантів. Я дуже вдячний, зокрема, Іванові По2003 році, ТОВ «Агроскоп Укра- партнера”. їна» у 2007 році надає професійВасиль Соловей, головний лякову регіональному представну підтримку сільгоспвиробникам у агроном СТОВ “Дніпро”, с. Ва- никові ТОВ “Агроскоп Україна” у 15 областях України. сютинці, Чорнобаївський район Полтавській області за поради і доДля нас є важливим супровод- Черкаської області: “СТОВ “Дні- помогу”. Знане на Тернопільщині госпожувати розвиток кожного нашо- про” є лідером в області з вирощуго партнера, – як тих, хто ріс і зро- вання озимого та ярого ріпаку, крім дарство ПАП “Агропродсервіс”, що стає разом із нами, крок за кроком того, маємо значні площі під куку- у с. Настасів, теж зростало разом збільшуючи обсяги та діапазон ви- рудзою, соняшником, соєю та ози- зі своїм партнером – ТОВ “Агроробництва, так і тих потужних ком- мими пшеницею і ячменем. Про- скоп Україна”. Андрій Баран, директор ПАП плексів, що пов’язують у своїй ді- дукти, які представляє на ринку яльності сільгоспвиробництво з компанія “Агроскоп Україна”, – “Агропродсервіс”: “За останні переробними процесами, хто дові- якісні, високотехнологічні й відпо- 4-5 років ми наростили обсяги вирив нашій команді підтримку техно- відають нашим потребам. Ми ку- робництва з 2 тис. до 15 тис. га. логічних та управлінських рішень і пуємо насіння різних культур, яке Основні культури – зернові: озизабезпечення власних значних по- дає змогу збагачувати сортовий і ма та яра пшениця, ярий ячмінь, треб у насінні сільгоспкультур, за- гібридний склад нашої продукції, кукурудза на зерно, також цукрові собах захисту та системах живлення рослин”. На сьогодні вже понад сто працівників підприємства забезпечують належний рівень технологічної підтримки, розробляють та впроваджують ефективні рішення у співробітництві з науковцями та передовими світовими насіннєвими і хімічними компаніями, розширюють свою базу знань та забезпечують якісне логістичне обслуговування, наявність та доставку товару з 5 регіональних складських комплексів. Чимало великих і малих підприємств в Україні пов’язують своє успішне господарювання саме з Заступник начальника відділу продажу по Південному регіону компанією “Агроскоп Україна”. Вадим Синиця на фоні поля ріпаку гібриду «Вектра» (Raps Gbr), Спільне українсько-великобривирощеного за технологією ТОВ «Агроскоп Україна», Великотанське підприємство “Нива ПеМихайлівський район, Одеська обл., ТОВ «Нива» реяславщини” Київської області має близько 10 тис. га ріллі, Стабільне й ефективне партнерство – одна з головних засад бізнесу, особливо – в аграрному секторі. На тлі внутрішньодержавних та геополітичних тенденцій, кон’юнктури внутрішніх і зовнішніх ринків, погодних змін, шкідників і хвороб сільгоспвиробникам потрібен надійний партнер у справі підвищення рентабельності. Саме таким партнером є компанія «Агроскоп Україна», що восени 2007 року відмічає своє п’ятиріччя.

буряки. Почали активно займатися вирощуванням ріпаку. Ми працюємо виключно з “Агроскопом” четвертий сезон і тепер уже можемо стверджувати, що зробили правильний вибір. Компанія відповідає всім нашим вимогам, забезпечує повний спектр ЗЗР щодо всіх культур, які ми вирощуємо. Вже стали традиційними Дні поля, які проводимо разом. Через “Агроскоп Україна” ми закуповуємо насіння цукрових буряків (1100 га, минулого року врожайність 500-550 ц/га, нинішнього, зважаючи на погоду, – 450 ц/га), кукурудзу (3000 га, врожайність очікуємо 120-130 ц/га), ріпак виробництва компаній RapsGbr, Mon�santo, Pioneer. Для нас багато ва�жить постійний супровід, швидка реакція працівників регіонального представництва. От наразі виникла проблема, яка потребувала термінового вирішення – обробка посівів озимих культур від попелиці та від падалиці ріпаку – і на сьогодні вона вже вирішена в повному обсязі”. Комплексне обслуговування, постійний технологічний супровід, консультації, дослідні посіви, семінари, Дні поля — все це складові партнерських взаємовигідних відносин, основа довіри, яка дуже багато важить для сільгоспвиробників. Нині в асортименті ТОВ “Агроскоп Україна”: ЗЗР провідних світових виробників – BASF, BayerCropScience, DOW, Dupont, Syngenta та ін., насіння кращих сортів та гібридів від Limagrain, Monsanto, Pioneer, Raps Gbr, SESVanderHave, Syngenta; мікродобрива та стимулятори росту від ACL, Aglukon, Akzo Nobel, Borax, Valagro. “Агроскоп Україна” постійно веде пошук нових ефективних рішень для вітчизняного агробізнесу. Прикладом такої цілеспрямованої роботи є пропозиція продуктів з натуральної сировини – Nu Film 17 та Vapor Gard – від Miller Chemical та препарат Terra-Sorb Foliar від компанії Bioiberica. Отже протягом перших 5 років компанія “Агроскоп Україна” довела, що в умовах суворої конкуренції зуміла знайти своє місце на ниві агробізнесу і здобула у сільгоспвиробників різних регіонів України заслужений авторитет партнера, який завжди знаходить оптимальні рішення для ефективного господарювання. Долучайтеся до лідерів, зРОСТайте разом!

ТОВ “Агроскоп Україна” Тел.: (044) 494-36-60 (0512) 58-15-71

e-mail: mykolaiv@agroscop.com.ua


№ 19 - 2007 г.

Н

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

11

овинка

ЕКОНОМІЯ КОРМІВ ПРИ ГОДУВАННІ ГОМОГЕННОЮ КОРМОВОЮ СУСПЕНЗІЄЮ

Враховуючи дефіцит фуражних кормів в Україні та їх високу ціну у 2007 році, важливим фактором при відгодівлі тварин стало питання економії кормів. Ми пропонуємо сучасну новітню економічну технологію відгодівлі свиней гомогенною кормовою суспензією (г.к.с.), виготовленою кормоагрегатами серії АКГСМ «Мрія», яка дає економію корму до 20%, не зменшуючи при цьому середньодобові прирости живої маси тварин. Ці показники застосовуються і при відгодівлі КРС. Ця технологія на сьогоднішній день працює в 230 господарствах України і дала позитивні результати. Технологія розроблена Науковим центром разом з Полтавським інститутом свинарства ім. Квасницького, пройшла випробування в дослідних господарствах Української Академії Аграрних наук - ДГ« Каховському», Херсонської обл., ДГ «Тахтаулово», Полтавської обл. та в ін. господарствах. Корми (г.к.с.), приготовлені за новою технологією із суміші зернових, поросята поїдали повністю вже на 5-ий день. Розладу функції шлунково-кишкового тракту чи загальних захворювань у жодної тварини в господарствах не зареєстровано. З метою порівняння ступеню перетравності кормів г.к.с., за новою технологією, з традиційним «сухим годуванням», був проведений дослід за існуючою методикою. В результаті проведених аналізів встановлено, що за ступенями перетравності поживних речовин в цілому суттєвої різниці не встановлено для сухої і органічної речовин сирого жиру і БЕР. Однак перетравність сирої клітковини у тварин дослідної групи, які споживали г.к.с., була вищою на 14.4%, а сирого протеїну на 12.3% (Р <0.05). Аналіз даних середньодобового балансу азоту свідчить про краще засвоєння його організмом тварин, де готували корми (г.к.с.) за допомогою кормоагрегатів АКГСМ-03,03М серії АКГСМ «Мрія», в їх тілі утримувалось його майже на 30%, від спожитого, більше, в порівнянні з «сухими» кормами. Аналогічні результати одержані і по балансу кальцію та фосфору. У тілі дослідних тварин кальцію відкладалось, порівняно зі спожитим, на 12%, а фосфору на 6.4% більше, ніж при годуванні «сухими» кормами. Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси, при споживанні гомогенного корму, менші на 18-20% (Р <0.05) і складають 3.0-3.2 кг на добу. Отримані зволожені корми, в співвідношенні води до зернової суміші 2 : 1 , в процесі переробки в кормоагрегатах серії АКГСМ «Мрія» дають г.к.с., тобто ферментований корм за рахунок технології здрібнення зернової складової у водному середовищі і відрізняються підвищеною концентрацією молочної кислоти, низьким рівнем Рh і попереднім розщепленням крохмалю. Отримана суміш поліпшує перетравність корму в шлунку тварин і забезпечує покращення засвоєння корму, збільшення енергетики тварин, а відповідно і підвищення приросту живої маси. В даному процесі ферменти виступають каталізаторами розпаду корму на амінокислоти, що сприяє швидкому засвоєнню корму. Таким чином, ми одержуємо легкозасвоєнний корм , збагачений протеїном і амінокислотами. Всі вище перелічені процеси дозволяють зменшити в добовому раціоні тварин зернової суміші до 20% проти «сухих» кормів, зберігаючи при цьому енергетичну цінність корму нарівні годування тварин «сухими» кормами в повному раціоні. Втілення в господарство нової технології готування кормів гомогенної кормової суспензії, на базі кормоагрегатів серії АКГСМ «Мрія», проти «сухих» кормів, при відгодівлі 100 голів свиней до ваги 100 кг живої маси г.к.с., дало господарству:

АКГСМ-01;02

- додаткові середньодобові прирости живої маси (як мінімум) на 30%, або на 140 ÷180 г, що дало додатково 2640 кг живої маси або 23.76 тис. грн.; - середньодобовий приріст живої маси на відгодівлі – 730 ÷750 г; - економію кормів – 11.7 тонн, або 16.38 тис. грн.; - зменшення виділення гною до 40%, що вирішує на 50% навозовідведення та екологію; - економію енергоресурсів, проти «сухих» кормів, що складає 4455 кВт, за рахунок одночасного об’єднання 4-х операцій в одному агрегаті (здрібнення, змішування, підігрів, видача корму) або 1.370 тис. грн.; - скорочення відгодівлі тварин до 100 кг за 5.5-6 місяців; - лікувальні дії корму. Таким чином економія від годівлі 100 голів свиней г.к.с. за 5.5 місяців складають понад 40 тис. грн. Технологія годівлі свиней гомогенною кормовою суспензією на базі АКГСМ «Мрія», є однією з найкращих технологій європейського рівня. Навіть при найвищій ціні фуражного зерна за 1 кг – 1,40 грн. є сенс займатись свинарством, бо 3 кг (4.2 грн.) фуражного зерна , перероблених в г.к.с. агрегатами серії АКГСМ «Мрія», дають приріст 1 кг живої маси, що в 2.4 рази нижче за закупівельну ціну на м’ясо. Для готування г.к.с. розроблені кормоготувальні агрегати нового покоління серії АКГСМ «Мрія», потужністю 100; 200, 1000, 3000 кг/годину. Окупність кормоагрегатів серії АКГСМ «Мрія» від 15 днів до 1 місяця. Ціна кормоагрегатів дешевше зарубіжних аналогів в 15-17 разів. Термін роботи агрегатів до капітального ремонту 5 років, гарантія 1 рік. Агрегати є енергоекономічними, мобільними, сертифіковані держстандартом України, мають Патенти на винахід. Користуються попитом. Фірма, яка їх випускає, є єдиною в Україні. Вчені тваринники УААН дали високу оцінку їхній роботі.

Т.І. НЕЖЛУКЧЕНКО, доктор сільськогосподарських наук, професор; М.Б. СОЛЯНИК, академік АІНУ; Л.Г. ЗАГНИБОРОДЬКО, завідуюча племінною фермою ДГ «Каховське» УААН, зоотехнік за фахом.


РЕКЛАМА

12

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

ЧИ МОЖЛИВО ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКЕ М’ЯСО ДЕШЕВШЕ ПОЛЬСЬКОГО?

Українська компанія “ТЕКМАШ” розробила унікальну технологію відгодівлі тварин, що дозволяє швидко підняти прибутковість господарства за рахунок значного зменшення собівартості кормів та збільшення добового приросту тварин. Якість м’яса при цьому стає тільки кращою…

О

сторожно! Подделка.

АГРАРІЇ – БУДЬТЕ УВАЖНІ!

Мова йде про новий спосіб переробки зернобобових культур в пастоподібні суміші, засвоєння яких тваринами зростає до 90%. Технологія “ТЕКМАШ“ зберігає майже повністю усі вітаміни, мінеральні сполуки та інші поживні речовини. Розведення пасти водою дає замінник цільного молока (ЗЦМ), який дешевше традиційного в 2-3 рази. Випаювання таким молоком телят і поросят піднімає прибутковість господарства в 4-5 разів без додаткових капіталовкладень на корми.

Займатися вирощуванням сільськогосподарських культур є досить непростою справою. Багато тут залежить від погодних умов, людського фактору, строків виконання технологічних операцій. Та все ж кожен аграрій сподівається тільки на найкращий врожай. А однією з основних умов для його отримання є якісний посівний матеріал. Агрофірма “Сади України” вже добре відома в Україні та за її межами. Основним видом діяльності фірми є вирощування і доведення до європейських стандартів насіння високоврожайних гібридів соняшнику і кукурудзи зарубіжної та спільної селекції, виробництво елітного посівного матеріалу озимої та ярої пшениці, ячменю, гороху та сої. Навіть у такий непростий для аграріїв рік, як цей, соняшник та кукурудза вирощені з насіння “Садів України” перевищує середньостатистичні показники урожайності по Україні на 5-7 ц. Щоб цього досягти, агрофірма прикладає всі зусилля. Все насіння проходить тестування на засухостійкість, стійкість до шкідливих організмів, поведінки в різних кліматичних умовах на 16 сортовипробувальних станціях у різних регіонах України. Тож має гібриди адаптовані для кожного куточка країни. Агрофірма впроваджує нові технології вирощування сільськогосподарських культур. Своїми знаннями та досвідом, з фермерами діляться висококваліфіковані фахівці фірми, дають консультації з приводу посіву, обробки, внесення добрив та багато іншого. Агрономи опікують своїх клієнтів від підготовки ґрунту перед сівбою до збору врожаю. Як результат – всього насінням агрофірми “Са�ди України” засіяний кожний шостий гектар усіх площ. Але є “підприємці”, які хочуть отримати все й одразу, не докладаючи ніяких зусиль. Так наразі було виявлено багато низькопробного насіння, яке реалізувалось під маркою “Садів України”. Саме тому агрофірма закликає бути уважними та звертатись для придбання насіння тільки до представництв. Телефони представництв та головного офісу вказані на зворотній стороні мішка і дає можливість зателефонувати та переконатись чи є фірма, в якій придбаний посівний матеріал представником чи дилером АФ “Сади України”. Окрім цього, на етикетці із зворотного боку є зображення логотипу в ультрафіолетовому світлі, а також має бути голограма з зображенням логотипу “Сади України”. Будьте пильні та не дайте шахраям ввести себе в оману.

Виробництво соєвих кормів установками ТЕК-СМ – безвідходне. А головні операції процесу: подрібнення, теплова обробка та змішування бобів об’єднані в одній ємкості, причому енергоспоживання зменшується в 3-5 разів в порівнянні з традиційним способом переробки сої. Крім цього, відсутність конвективних поверхонь запобігає пригорянню продукту та утворенню канцерогенних речовин. Установка проста в експлуатації, складається із насоса з електричним приводом, бункера, куди йде завантаження складових (соя, вода, домішки) та спеціальної насадки, де здійснюється процес розмолу, та нагрівання суміші на базі явищ гідродинаміки. Блок автоматики контролює необхідну за технологією температуру. Високотехнологічні установки ТЕК-СМ окупаються за 3-4 місяці роботи. Досвід впровадження показав високу ступінь рентабельності обладнання та адаптованості його до реальних умов і потреб конкретних господарств. «ТЕКМАШ» виконує монтаж та наладку обладнання, гарантійне обслуговування та навчання обслуговуючого персоналу. Придбати установки ТЕК-СМ можна безпосередньо у виробника – компанії “ТЕКМАШ” за адресою:

Для господарств Миколаївської області повідомляємо, що з усіх питань придбання гібридного насіння соняшника та кукурудзи АФ «Сади України» звертатись за адресою: м. Миколаїв, віл. Гмирьова, 1-А, тел.: (0512) 236-239, 8(067) 578-78-03, 8(067) 578-77-97.

73036, м. Херсон, вул. Перекопська, 177/2, оф.77. Телефакс(0552) 511981, 517044, телефон (0552) 518434. Сайт: www.tekmash.com.ua, E-mail: heater@tekmash.com.ua


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

13


14

ПЕРЕДОВОЙ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

ЭКСПЕРИМЕНТ ПОСТАВИЛА ПРИРОДА

А НАМ НЕ СТРАШЕН НИ ЗНОЙ, НИ ВЕТЕР... Настоящим испытанием на прочность, хозяйственность и профессиональную грамотность стало нынешнее лето для аграриев практически во всех регионах Украины. В южных областях установилась особенно аномально жаркая и сухая для этого времени погода, создав крайне неблагоприятные условия для развития сельхозкультур. Запасы продуктивной влаги здесь в три раза меньше средних многолетних величин. Верхние слои грунта оказались практически сухими. Для озимых культур это совпало с критическим периодом развития – формированием колоса. А рост и развитие ранних яровых культур изначально проходит в неблагоприятных условиях, уже начиная с посева. Ситуация в Крыму, Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Кировоградской областях признана чрезвычайной. Уже в конце мая хлебные культуры начали гореть. И начавшаяся косовица подтверждает это. Наша редакционная группа по приглашению директора научнопроизводственного центра «Агронауковец» Александра Ивановича Капелюша проехала по полям Херсонской и Николаевской области. Похоже, Юг в этом году хлеба не даст. Первые статистические отчеты уже показали снижение урожайности до 42 процентов. Только на Николаевщине убытки от засухи больше 300 миллионов. Душа болит от вида брошенных полей, которые не оправдывают даже работу комбайна. Банкротством веет от них. Но целью нашей поездки была не фиксация стихийного бедствия. Как ни странно, мы ехали за оптимизмом. И у Александра Ивановича были для него все предпосылки, наработанные 10-летними научно-практическими исследованиями. Думаем, они должны появиться и у полуразоренного фермера. Поскольку, как ни крути, а земля уже требует новых вложений. Впереди – посевная. Первым хозяйством, куда лежал наш путь, было сохранившееся в Херсонской области коллективное сельхозпредприятие «Рад земля». Здесь уже лет шесть ра�ботают с удобрением «МочевинК», рекомендованным НПО «Агронауковец». И благодаря прогрессивной технологии даже в этом году отстояли урожай и имеют на него неплохие виды. Ну а пока пробираемся сельскими дорогами, просим Александра Ивановича рассказать об удобрениях класса Мочевин-К, которые в условиях нынешнего лета оказались просто панацеей от всеобщей беды. – Александр Иванович, с химической точки зрения, Мочевин-К – это …? – Класс удобрений Мочевин-К

включает три подвида: К1, К6 и К2. Мочевин-К1 – базовое удобрение. Мочевин-К6 - из состава К1 удален азот хелатных форм (обжигает корешки) и добавлен криопротектор. Мочевин-К2 – из состава К1 удалена часть янтарной кислоты и введен ретардант. Прежде чем рекомендовать удобрения к применению, в течение 10 лет научные работники институтов и сотрудники «Агронауковца» провели более трех тысяч полевых исследований практически во всех областях. – Как работает Мочевин-К? – Мочевин-К6 применяется для инкрустации, то есть полусухого протравливания семян. Что это дает? Почти вдвое усиливается корневая система растения. Всходы получаются более дружные. Растения почти в два раза сильнее развиты, чем без обработки МочевинК 6. В баковых смесях его можно применять с перетроидами или

дает рост биомассы, но соотношение поменялось в пользу корневой системы. Корневая система увеличилась на 60 процентов, а биомасса на 40. И это очень важно для надежного питания растения. Вовремя примененный препарат Мочевин-К снял стрессовую ситуацию, которую нам погода преподнесла, и не просто улучшил, а значительно улучшил состояние растений. – Александр Иванович, насколько, при правильном соблюдении технологии, удобрения этого класса окупаемы? Ведь не последним вопросом фермера будет, наверное, «А сколько это стоит?». – Результаты исследований и экономические оценки показали, что на вложенную гривну за полгода прибыль составляет от 10 гривен на ячмене, пшенице и до 1000 гривен на картошке, рапсе, горчице, томатах…

с ним до конца, пока на пенсию не пойду. Засуха на наших полях не сказалась особенно. Конечно, поливаем, но все равно теперь мы всю площадь обрабатываем Мочевин-К. И всегда с урожаем. И семена сеем только свои – сорт Лагидный. У него, кстати, есть одна особенность. Заметила, если не дала Мочевин-К, то около плодоножки развиваются желтые пятна. С Мочевин-К, плоды равномерно красные, красивые. Все семена, кстати, я обрабатываю только К6. Всходы мы получаем нормальные. Рядки полные, ровные, растение не угнетенное. Корневая система развивается хорошо. Значительно лучше, чем необработанные. Плоды созревают быстрее и дружно. Средний урожай где-то 550 центнер берем. Да и в этом году ожидаем не менее 600. Технология простая: обработка Мочевин-К6 семян (для получения дружных всходов), потом – в начале цветения, в фазе 5-6 листков, опрыскать 0,2-1% водным раствором К1 в норме 1 литр на гектар и на момент формирования завязи, по первой кисточке опрыскать повторно К1. По бурению первого помидора опрыскать К2 из расхода 2 литра на гектар. Удобрение и ускоряет, и выравнивает фон. Почти одновременно созревают все плоды. Даем где-то по 250-300 тонн помидоров в день на «Сандору», при этом брака имеем ну полпроцента. Обрабатываем К2 не сразу все поле, а поэтапно. С перерывом в недельки две, чтобы не все поле сразу созревало, а постепенно. Это облегчает уборку, нет потерь. другими контактными препаратаНо вот и помидорные поля кол- Под вспашку вносим нитроаммоми. Являясь системным, Мочевин- хоза «Радземля», выпестованные фоски 200 кг, 60 кг селитры и пять К6 протаскивает с собой в клетки бригадиром полеводческой брига- килограмм микроэлементов. Сморастений эти препараты, усили- ды Галиной Петровной Полторак. трите, еще только начало июля, но вая их действие. Растение здороПочитай, четверть века зани- уже три кисти завязалось. А на кувее, по размерам больше. Мы про- мается она томатами. Признать- сте уже до 40-50 цветков. водили опыты в КСП «Перемога» ся, таких красивых полей нам не Раньше мы давали в два раза Херсонской области. Семена, об� - доводилось видеть. 300 гектаров больше селитры. Во-первых, несработанные стимулятором, поме- плотных, ровных, как на подбор, ли больше денежных затрат, а вощали в бочонок, заливали туда рядков уходят за горизонт. Выгля- вторых, продукция была менее ка300 мл 10-процентного раствора дят так, словно им все вовремя: и чественная за счет нитратов. ДоК6, прокачивали и засыпали пря- снег, и дождь, и весна, и лето. Вот ходило до 120 миллиграмм на кимо в сеялку. Рядки получились бо- за такие «краевиды» в прошлом лограмм веса. А сейчас 56 миллее плотные, и растения на 30-40 году Галина Петровна была на- лиграмм на килограмм продукпроцентов более развитые, чем граждена Орденом «Княгини Оль- ции. При этом углеводов увеличина контрольном поле без обработ- ги». (Правда, одеть она его впер- лось почти на два процента. Томаки Мочевин-К6. Больше растений вые согласилась по нашей прось- ты более сладкие. Мочевин-К акв рядках. Как только началась фа- бе, для снимка). тивизирует фотосинтез в растеза кущения, пока еще была влага, Галина Петровна с большим нии. За счет увеличения фотосинподкормили К1. Корневая система интересом включается в начатый теза идет превращение нитратов увеличилась. Через 2-3 недели на- разговор. в углеводы. Тут двойная польза. чала влага уходить, а корни интен– С Мочевин-К мы работаем При поразительной эффективносивно углубляются, стремитель- давно. Можно сказать, у нас тоже сти удобрения выращивается эконо развиваются и догоняют влагу. свой многолетний эксперимент. логически чистая продукция, что Почему дикие растения выжива- Начинали так: 15 гектаров, потом засвидетельствовано Минэколоют? Потому что у них более силь- 20, всегда оставляли контроль- гии Украины. ная корневая система. Водообмен ные посевы для сравнения, а один Что касается затрат. Значит, на сокращается, но укрепленные ко- год вообще не вносили Мочевин- гектар идет затрат по Мочевин-К решки выживают, в то время как К. То имели беду. Помидоры по- 30 гривен, но заменяется 100 кг сеслабые уже засохли. Стимулято- лучились все в пятнах: не понять, литры. 100 кг селитры стоит у нас ры гонят биомассу, но не корневую то ли желтые, то ли красные. Сей- сегодня 140 гривен. А если бы подсистему. Соотношение корневой час много чего рекомендуют, но кармливали селитрой, то это обхосистемы и биомассы меняется в лучшего препарата на сегодняш- дилось бы в среднем 400 гривен пользу биомассы. Мочевин-К тоже ний день я не знаю. Буду работать


№ 19 - 2007 г. на гектар. Я и у себя дома применяю Мочевин-К на пшенице, на картошке. Да любой культуре он в радость. Вволю налюбовавшись роскошным зеленым ковром томатного поля на фоне пожухлой травы, отправляемся еще в одно хозяйство в Жовтневый район Николаевской области к единоличнику Владимиру Францевичу Дворецкому из села Мирное. Теперь уже разговор пойдет о состоянии зерновых культур и о работе удобрений Мочевин-К на этой группе. Мы остановились как раз на стыке земель двух хозяйств. – Вот мое поле,– показывает Владимир Францевич (Телефон: 80675152031). Можно сравнивать с соседним, они рядышком. У нас 13 месяцев абсолютно не было дождя. Я с осени обработал семена пшеницы Мочевин-К6, вместе с Раксил Ультра (Списался с НПО «Агронауковец» – г. Херсон, а/я 63, индекс 73027 и получил удобрения). В фазу кущения, (даже там не было еще фазы кущения, 3-5-й листочек пошел) я обработал всходы 0,5 литрами на гектар Мочевин-К1, через 10 дней сделал повтор К1. Когда пшеничка вошла в фазу трубкования, я обработал К2. И через пять дней Гран Старом. Рядышком сосед обработал поле только гербицидом. Я убрал 7 центнеров полноценной пшенеицы (вес 1000 зерен – 47 г), а он 2 центнера кормового зерна. То есть Мочевин-К1, К2 в комплексе дали мне прибавку в 5 центнеров. В засуху! В Баштанском районе фермер Жолоб Петр Василье� вич работал Мочевин-К по рапсу. С одного поля, где он сеял обработанный Мочевин-К сорт Ватан, – собрал по 25 центнеров (шло в комплексе К1 и К2: он давал 250 грамм К1 и 250 грамм К2 – два раза). И одно поле у него было не обработано, с него убрал по тонне с гектара. За год у них было 4 дождя. Осенью два и вот в это время два. Были отклики из Черкасской области. В ООО «Пальміра відгодівля» обрабатывали К1 пшеницу, ячмень. Потом в комплексе дали К2 по моей рекомендации 0,5 литра на гектар. И провели вторую обработку. Сейчас они убирают пшеницы по 42 центнера, ячменя – 37. Рапс Ватан у них дает сейчас до 30 центнеров. Фермерское хозяйство в Харьковской области применило Мочевин К1 и К2.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

У них дает 47 центнеров пшеница ница, рожь дали зерно выраженКуяльник, ячмень Гетман дает 36 ное. Там, где не обрабатывалось, центнеров. На контрольном участ- налива нет. Мочевин К закрепляке, там, где не обработали удо- ет полученный сформированный брением, получили 17 центнеров урожай. Если в комплексе 0,5 лиячменя и 22 центнера пшеницы. тра осенью К1 внести в фазу кущеА в хозяйстве «Прогресс», Чер- ния – раз, 0,5 литра весной в факасская область, было отмечено зу кущения – два, 0,5 л в флангоеще одно немавый лист – три и ловажное прев налив или уже Как сообщил доктор сельимущество Мокогда формировскохозяйственных наук Инчевин-К – пшека урожая – К2, ститута земледелия южноница четвертото даже при заго региона Николай Гавриго класса пере- лович Гусев – при комплекс- сухе 20-22 центшла в третий ном применении удобрений нера это все же класс. Разве это класса Мочевин-К прибавка обеспечивает. мелочь? То есть урожая горчицы составила Еще одно. Я не у нее клейкови- – 12,6 ц/га. советую ни в кона не смылась, ем случае придожди шли, но менять гербиклейковина осталась на уровне циды и Мочевин в комплексе при третьего класса. Фермерское хо- засухе. Мочевин К1, К2 использозяйство «Хан» Новоодесского ра�- вать только с 8 часов вечера до 4 йона применило «Мочевинку» на часов утра. По той простой причилуке. Первый раз они давали К1, не, что втягивающая сила листа в через 20 дней – К2 и еще через 20 это время суток в 2 – 5 раз выше. дней у них опять пошел повтор К2. Весенняя обработка должна быть В результате стебель получился при температуре от 5 градусов выраженный, толстый. Формиру- тепла. Опять же по затратам, есется хороший урожай. Я подсчи- ли посчитать. По методу Бузництывал, сам лично смотрел, где-то кого идет 150-200 кг селитры на до 50 тонн с гектара будет. Здесь гектар. При нынешних ценах это в Прибужском единоличник брал получается 300 гривен. По «Моче«Мочевинку» на пшеницу Альба- винке» в комплексе уходит 50-60 трос одесский. гривен. Это раз. Она дала ему с Второе, не наПо мнению доктора сель- до забывать, что применением К1 литр на гектар, скохозяйственных наук Ин- аммиачная сеповтор через ститута сахарной свеклы литра кормит и 15 дней К2 – 30 (г. Киев) Наиля Гафуловича солончаки, котоцентнеров. Пше- Гизбуллина, удобрение Мо- рые присутствуница третьего чевин-К высокоэффектив- ют на полях. И класса. Многие но, так как при исследова- третий фактор, фермеры сейчас ниях в течение трех лет на когда идут моо т к а з ы в а ю т с я таких культурах как озимая розы, и мы сыячмень и сахарот метода Буз- пшеница, ная свекла получены значи- плем селитру, ницкого. Напри- тельные прибавки урожая. получается расмер, в ЧП «Ди- Министерству АПК реко- трескивание. Я онисий» внесли мендовано это удобрение видел в этом гопо 250 кг сели- для широкого применения. ду, что вноситры. Я с их агроли по 200 кг сеномом разговалитры, а уроривал. Что получилось? Только жай получили по 2 центнера, а я они внесли удобрения, как их тут внес полтора литра Мочевин-К и же выдуло. Но за счет Мочевин- получил 7 центнеров. Если даем К прибавку все же получили. Ес- азотные удобрения, а нет влаги, ли без этого препарата ячмень по- то это выброшенные деньги. При казал 2-4 центнера, то на обрабо- резком повышении температуры танных полях прибавка дала до 7 азот испарится, его не будет. Есцентнеров. Сейчас эти центнеры ли нет осадков, не смешиваю Моболее важны, чем 10 центнеров в чевин-К в баковой смеси с гербиурожайном году. Потому что хоть цидами. Почему? Потому что нет частично, но затраты все же оку- влаги, и можно получить обратный пились. И еще один факт. Там, где эффект десикации. То есть подсуприменялся Мочевин-К1 даже при шить... Мои знакомые фермеры неурожае, недоборе ячмень, пше- – Гаврилюк Александр, Гаврилюк

ПЕРЕДОВОЙ

15

Аркадий, Кожушный Петр из Сни� геревского района– не имея боль� ших средств, применили МочевинК по моим рекомендациям и действительно в этом году избежали банкротства. Спасли сами себя. С минимальными затратами взяли максимально возможный при этих условиях урожай. Уже более 15 лет МочевинК зарекомендовал себя как суперудобрение, он экономически выгоден, по качеству продукция выигрывает. Почему же оно не применяется массово? Первое – не хватает объективной информации. Наседают зарубежные производители химпрепаратов конкурирующих фирм. У них больше развита информационная база. Хотя сами интересуются. Итальянцы приезжали, спрашивали, как закупить наш препарат, молдаване тоже. Второе, на рынке появилось много таких удобрений, которые являются баковой смесью. Аналогов МочевинК нет, так как это системный препарат. Он не обжигает листочки. Обработано и буквально уже через два часа все это уже ушло, впиталось в растение и участвует в водообмене между клетками. Это еще одна причина. Люди не знают этого, считают, что Мочевин-К – аналог тех же реакомов, микомов, байкалов и т.д. Хотя это совершенно разные препараты. И в баковых смесях МочевинК значительно улучшает действие этих препаратов. Почему? Потому что он с собой их протаскивает. И третья причина в том, что 15 лет нарабатывался опыт в лабораторных и полевых условиях на чистом энтузиазме исследователей. Ни материальной, ни информационной поддержки от государства такие разработки не имеют. Естественно, и маленькие производственные мощности. Нет возможности обеспечить растущий спрос. А урожай не ждет. Его сегодня спасать нужно. А спасение в нашей зоне риска только вот в таких новых технологиях и грамотных специалистах на земле. Они есть. Наша поездка показала это. И они готовы делиться своим опытом.

ЗАКАЗЫВАТЬ УДОБРЕНИЕ НУЖНО У РЕГИОНАЛЬНЫХ ДИЛЕРОВ НВО «АГРОНАУКОВЕЦЬ»: Николаев Симферополь Луганск Кировоград Киев Ровно Черкассы Львов Днепропетровск Полтава Запорожье Одесса Винница Сумы

(8067) (8050) (8050) (8067) (8067) (8097) (8097) (8096) (8067) (8050) (8050) (8067) (0432) (8050)

515-22-31 344-85-44 775-32-30 520-22-13 490-87-44 581-04-79 982-70-74 457-96-37 565-89-49 613-69-18 486-10-16 484-03-72 53-50-14 279-15-13

Владимир Францевич Илья Самсонович Александра Антоновна Борис Васильевич Николай Николаевич Виталий Михайлович Леонид Николаевич Василий Иосифович Алексей Викторович Владимир Сергеевич Александр Юхимович Сергей Иванович Василий Яковлевич Виктор Ананьевич

НЕ ПОКУПАЙТЕ ПОДДЕЛКУ – ОНА НЕ ВЛАДЕЕТ СИСТЕМНОСТЬЮ, А ЗНАЧИТ – ОНА НЕ РАБОТАЕТ


НОВОЕ РЕШЕНИЕ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ 16

НОВЫЕ

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

Обеспечение санитарии и гигиены на любом пищевом предприятии, а тем более на перерабатывающем сельскохозяйственную продукцию – важнейшее условие делового успеха. Понимая важность и насущность данного вопроса, компания ІSОТRОNІС Меzgеr КG осуществляет поставки на украинский рынок широкого спектра оборудования для борьбы с грызунами и летающими насекомыми. Приборы для отпугивания грызунов Принцип действия прибора основан на воздействии звука (ультразвука) на органы слуха и нервную систему грызунов. Генерируемые прибором звуковые (ультразвуковые) волны распространяются по всему объему помещения, пугают грызунов и заставляют их уйти. Однако нужно понимать: добиться мгновенного эффекта – не удастся. Пройдет 3-5 недель, прежде чем будут видны результаты действия прибора. Устройство предназначено для длительного и постоянного использования внутри закрытых помещений. Первая его задача – изгнать грызунов, вторая – не пускать их обратно в помещение. Профессиональные отпугиватели грызунов генерируют звуковую волну в полосе частот 10-65 кГц, то есть от звука до ультразвука. Человеческое ухо воспринимает до 20 кГц, а грызуны хорошо слышат до 70 кГц. Поэтому в помещениях, где находятся люди, рекомендуется использовать ультразвуковой режим 20-65 кГц. В других случаях возможно использование звукового режима, усиливающего воздействие прибора на грызунов. Важной технической характеристикой устройства является звуковое давление. У профессиональных приборов оно составляет 110-120 децибел. Кроме того, имеется ручной или автоматический амплитудный модулятор, который постоянно изменяет амплитуду генерируемой волны с целью исключения эффекта привыкания. Зона действия приборов от 70 до 450 м². Приборы, поставляемые компанией ІSОТRОNІС Меzgеr КG, абсолютно безопасны для людей и домашних животных, что подтверждено заключением Института гигиены и медицинской экологии АМН Украины. Приборы для уничтожения летающих насекомых Принцип действия приборов основан на природном инстинкте насекомых лететь на свет. В качестве источника света применяются специальные ультрафиолетовые лампы, работающие в диапазоне длины световых волн 300-400 нанометров, т.е. в том диапазоне, который наиболее хорошо воспринимается фасетчатым глазом насекомых (мух, ос, оводов, комаров и т.д.). Подлетая к источнику света, насекомое попадает на электрод-разрядник с напряжением 4000 В, погибает и попадает в поддон, расположенный в нижней части прибора. Профессиональные приборы имеют эффективную площадь воздействия 100-300 м² и суммарную мощность ламп 60-80 Вт. Существует прямая связь между мощностью ламп и площадью воздействия прибора. Маломощные (10-20 Вт) лампы слабо видны в потоке света, освещающего производственное помещение. Поэтому эффективность их использования оставляет желать лучшего. Поставляемые компанией ІSОТRОNІС Меzgеr КG приборы абсолютно безопасны для людей, что подтверждено заключением Института гигиены и медицинской экологии АМН Украины.

Представительство компании ІSОТRОNІС Меzgеr КG находится в г. Киеве по адресу: ул. Воровского, 23/10, тел./факс: 8 (044) 465-40-31; 486-47-88 е-mail: elektro@istc.kiev.ua, www.iso.com.ua


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

17


18

ШКОЛА ФЕРМЕРА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.

ВАЖЛИВІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОДОБРИВ В СУЧАСНОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВІ

Оптимізація живлення рослин, підвищення ефективності внесення добрив дуже тісно пов’язані із забезпеченням оптимального співвідношення в ґрунті макро- і мікроелементів. Причому це важливо не тільки для зростання врожаю, але і для підвищення якості продукції рослинництва. Слід враховувати і те, що нові високопродуктивні сорти мають інтенсивний обмін речовин, який вимагає достатньої забезпеченості всіма елементами живлення, включаючи і мікроелементи. Потреба в мікродобривах росте також і у зв’язку з розширенням застосування висококонцентрованих макродобрив (аміачна селітра, сечовина, суперфосфат і ін.), тому що внесення підвищених доз азоту, фосфору, калія зрушує іонну рівновагу ґрунтового розчину часто в сторону, несприятливу для поглинання рослинами мікроелементів. Адже рослина є складним організмом, що вимагає в період свого росту і розвитку не тільки певної кількості поживних речовин, але і певних співвідношень між ними. У житті рослин, як у всяких інших живих організмів, діє закон незамінності чинників зростання, а тому нестаток одного з елементів приводить до низької засвоюваності інших. Незважаючи на величезні можливості рослин пристосовуватися до різних умов зовнішнього середовища порушення нормальних умов живлення, обов’язково веде до зниження врожаю. Тому є декілька обставин, які обумовлюють включення в систему добрива застосування мікроелементів: перше – це зменшення їх надходження в грунт, друге, – інтенсивні технології вирощування. Раніше потреба в мікроелементах задовольнялася внесенням достатньої кількості гною і спеціалізованих мінеральних добрив. Наприклад молібденізований суперфосфат, боризований суперфосфат та інші. Сьогодні використовують висококонцентровані добрива, які не містять мікроелементів, а внесення органічних добрив різко зменшилося. Мінеральні добрива, безумовно, необхід-

ні для забезпечення культурних рослин елементами живлення. Але, в той же час більшість добрив є фізіологічно кислими, внесення їх в підвищених дозах підкисляє ґрунти, сприяє заміні частини бактерійної мікрофлори грибною, що призводить до стартового отруєння сільськогосподарських рослин, стимулює активне зростання бур’янів. Але, починаючи навіть з перших етапів застосування мікродобрив, всі негативні прояви зникають. Що ж таке мікроелементи. Мікрое-

ходження макро- і мікроелементів; потребу в основних мікроелементах рослини виявляють протягом всього вегетаційного періоду; мікроелементи в біологічній активній формі не мають собі рівних при листових підкормках; мікроелементи застосовують в найбільш раціональні оптимальні строки (обробка посівного матеріалу, одночасно з обприскуванням пестицидами); різні сільськогосподарські культури відрізняються різною потребою в окремих мікроелементах.

лементами називають хімічні елементи, необхідні для нормальної життєдіяльності, вони використовуються рослинами в мікрокількостях в порівнянні з основними компонентами живлення. Проте біологічна роль мікроелементів надзвичайна. Найбільш важливі з них – залізо, мідь, цинк, марганець. А також кобальт, молібден, бор. Недолік мікроелементів в ґрунті є причиною зниження швидкості і узгодженості протікання процесів, відповідальних за розвиток організму, може призвести до захворювання і навіть стати причиною загибелі рослин. Зрештою рослини не реалізують своїх можливостей і дають низький і не завжди якісний урожай. З кожним новим урожаєм з ґрунту виноситься певна кількість мікроелементів, які не можуть бути замінені іншими речовинами, а їх недостачу обов’язково необхідно поповнювати. Необхідно знати, що оптимальним є, одночасне над-

Тому мікроелементи беруть найактивнішу безпосередню участь у формуванні урожаю, визначають його кількість і якість. Це виявляється через: зростання енергії проростання насіння, стимуляції проростання; ефект антистресу при висадці розсади і саджанців у відкритий грунт; синтез ферментів, які дозволяють більш швидше і інтенсивно використовувати енергію, воду, живлення (NPK) і відповідно отримати вищий урожай; посилення відновної активності тканин і розкриття потенціалу власної імунної системи, збільшення опірності бактеріальним та вірусним захво-

рюванням, пошкодженню шкідниками, реалізація біологічного потенціалу сорту. При використанні мікродобрив спостерігається зем� леудобрювальний ефект, рів� носильний внесенню 60-70% азотних, фосфорних добрив. Застосування мікродобрив сприяє отриманню продукції на 7-10 днів раніше, зниженню в ній змісту нітратів, а також збільшенню терміну збереження і лежкості. Мікроелементи є прискорювачами цілого ряду біохімічних реакцій в рослині. У ряді випадків тільки композиції мікроелементів можуть відновити нормальний розвиток рослин, що в результаті призводить до моментального «сплеску» врожайності. При переході на екологічне землеробство мікродобрива стають просто незамінними, завдяки своїй високій чистоті і відсутності згубної дії на живу природу. І в цьому випадку, з великим успіхом здатні повністю замінювати концентровані мінеральні добрива, без зниження економічної ефективності. А також в найкоротші терміни (три-чотири сезони) віднови� ти родючість ґрунтів, порушену тривалою хімізацією. Мікродобрива у ряді випадків також дозволяють повністю відмовитися від застосування мінерального добрива при подальшому вирощуванні культур після добрих попередників (цукровий буряк, горох, соя, нут, люцерна, еспарцет, овочі, чорний і сидеральний пар). Мікродобрива в 2-3 рази збільшують свою дію в зрошуваних умовах. При застосуванні мікродобрив, урожай культур зростає від 30 до 98 %. Підвищений урожай на средньоокультуреному ґрун� ті створює значний дефіцит мікроелементів. З інтенсифікацією землеробства і застосуванням концентрованих мінеральних добрив і навіть їх мінімальних доз ще в більшій мірі зростатиме дефіцит мікроелементів в землеробстві, а отже – і потреба в мікродобривах. М. О ЧЕРНИШ, кандидат с/г наук, доцент Херсонського державного аграрного університету

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: ВІДДІЛ ПРОДАЖУ: ТЕЛ/ФАКС: (0552) 32-72-13; 8(066) 335-23-40. ОСТАПЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ. НАУКОВИЙ КОНСУЛЬТАНТ: ЧЕРНИШ МИХАЙЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ, К.С.Н., ДОЦЕНТ ХГАУ – 8(067) 551-60-35 HTTP://AGRO-LIDER.NAROD.RU


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

19


20

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

21


22

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

23


24

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

25


26

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

27


28

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.


№ 19 - 2007 г.

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

РЕКЛАМА

29


30

РЕКЛАМА

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

№ 19 - 2007 г.


№ 19 - 2007 г.

«АграрНик» – всеукраинская газета для работников АПК. Издается с февраля 2004 года. Периодичность выхода – два раза в месяц. Распространяется бесплатно. Адрес редакции: 54017, г. Николаев, ул. Советская,12-б, офис 405. Тел./факс: (0512) 58-00-65, тел.: 47-84-01

Тел.: (0512) 47-84-01, 58-00-65

Регистрационное свидетельство КВ № 9353 от 18.11.2004 года. выданое Государственным комитетом телевидиния и радиовещания Украины Учредитель, главный редактор и издатель: Орлов В. В. СОИЗДАТЕЛЬ: ЧП Орлов В. Н.,

Отпечатано ФЛП Саенко А. В. типография «Нормальные цены» г. Харьков, ул. Тарасовская, 2-а. Объем 2,5 усл. печатных листа.

Подписано в печать: 30 октября 2007 г., тираж: 20000 экз.

Заказ № ________ Ответственность за содержание предоставленных данных и достоверность информации несет рекламодатель.

РЕКЛАМА

31

Рекламный отдел газеты:

тел./факс: (0512) 58-00-65, (0512) 47-84-01. e-mail: agrarnik@mksat.net www.agrarnik.com


№ 86  
№ 86  

ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС 91210 № 19 (86) 30 октября 2007 г. Уважаемые читатели! РЕКЛАМА Срок подписки 1 мес. 3 мес. 6 мес. 12 мес. Стоимость 5,02 гр...

Advertisement